ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

OPiZ

7

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE

Pokój nr 136 I piętro tel.5700-142

pn.-pt. (7:00 do 15:00)  

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art. 111  i  art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.                  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (formularz w załączniku)

2.                  Załączniki:

o                   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

o        dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

o        pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

o        decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

II. OPŁATY:

1.       Opłata skarbowa:

·          za wniosek - 5,00 zł.

·          za każdy załącznik - 0,50 zł.

2.        Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy ( wpłata w kasie, bądź na konto Bank PEKAO S.A I Oddział Pyrzyce Nr 11001441-518-2101-111-0) przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w  wysokości:

·         525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 

·         525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

·         2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

·         Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

o        37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

o        37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

o        77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe (kwota brutto)

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

1.       Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.       Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

*Opłata skarbowa :

o        za odwołanie - 5,00 zł.

o        za zażalenie - 5,00 zł.

o        za każdy załącznik - 0,50 zł.

Załączniki do pobrania

1 sprzed_alk.rtf (RTF, 17KB) 2005-11-10 07:51:35 224 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-11-2005 07:51:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-11-2005 07:51:35