PROTOKÓŁ Nr XXX/04 z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XXX/04

z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004 r.

godz. rozpoczęcia 15:15

godz. zakończenia 21:30

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXX sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 20, nieobecny jest radny M. Budynek.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim, którzy złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W imieniu Komisji Budżetu pragnę zgłosić poprawki do porządku obrad:

 • zgłasza wyprowadzenie z porządku obrad punktu 21 tj. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005 - 2012 (Druk 352/02);

 • zgłasza wyprowadzenie z porządku obrad punktu 22 tj. projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/02);

 • zgłasza wyprowadzenie z porządku obrad punktu 27 tj. projekt uchwały w sprawie budowy małej obwodnicy miasta Pyrzyce (Druk 353/02);

 • zgłasza wyprowadzenie z porządku obrad punktu 26 tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi (Druk 330/02);

Jeżeli chodzi o punkty 22, 21, 27 w związku z dużym nawałem pracy oraz faktem, że materiały, które członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem Komisji, nie byliśmy w stanie się z tymi materiałami zapoznać i nie opiniowaliśmy tych projektów uchwał, uzyskując jednocześnie informację o tym, że nie są to projekty uchwał, które muszą być podjęte w roku bieżącym, w związku z tym Komisja podjęła decyzję o przeniesieniu tych projektów na miesiąc styczeń.

Jeżeli chodzi o punkt 26 - odczytał opinię, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu, Pan Burmistrz złożył dzisiaj wyjaśnienia (są położone na stołach przed Sesją), ale Komisja nie jest w stanie zapoznać się z tymi materiałami, w związku z tym podtrzymuję tą opinię.

Przybył Radny M. Budynek.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwraca się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Budżetu, który powiedział, ze jest w posiadaniu informacji, ze nie są konieczne, a szczególnie chodzi o punkt 21. Natomiast co do punktu 27 jeżeli nie ma to być w formie uchwały to przynajmniej prosiłbym, aby z tematem się zapoznać i aby Wysoka Rada przyjęła stanowisko takie jakie otrzymałem wczoraj od Przewodniczącego Rady Powiatu. Jest to dokument, który stanowił będzie, że Rada Miasta widzi potrzebę takiego przedsięwzięcia.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Jeżeli chodzi o punkt 27, to sprawa jest na tyle bardzo kontrowersyjna, co wymaga bardzo szczegółowej analizy. My prywatne rozmowy między Komisja a Sesją prowadziliśmy i sprawa jest bardzo kontrowersyjna, związana jest z ponoszeniem sporych nakładów finansowych, a czy na dzień dzisiejszy ta inwestycja jest potrzebna i czy nas na nią stać, wymaga bardzo dogłębnej analizy. Sam fakt, który mówi o tym i w mediach jest dość głośna sprawa dotycząca budowy właściwej obwodnicy, drogi do Gorzowa, gdzie w ciągu dwóch lat ma być ten odcinek wykonany. Ja osobiście nie widzę takiej potrzeby wydatkowania środków, ale temat jest bardzo trudny i podtrzymuję swój wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje wyprowadzić z porządku posiedzenia punkt 23 tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (Druk 344/02). Jest to moja propozycja po konsultacji z osobami, które ten wniosek podpisały. Jest to propozycja o przełożenie tego punktu na czas po zakończeniu kontroli RIO.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wnioskuje, żeby wyprowadzić w/w punkt, z którym nie miałem nic doczynienia, wobec tego proszę, żeby tym tematem w tej kadencji się już nie zajmować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wyprowadzenie z porządku obrad punktu 21 tj. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005 - 2012 (Druk 352/02);

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wyprowadzenie z porządku obrad punktu 22 tj. projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/02);

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 1; wstrzymało się - 5;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wyprowadzić z porządku posiedzenia punkt 23 tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (Druk 344/02).

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 3; wstrzymało się - 2;

Wniosek został przyjęty.

A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wyprowadzenie z porządku obrad punktu 26 tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi (Druk 330/02);

Wynik głosowania: za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 9;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wyprowadzenie z porządku obrad punktu 27 tj. projekt uchwały w sprawie budowy małej obwodnicy miasta Pyrzyce (Druk 353/02);

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 3; wstrzymało się - 3;

Wniosek został przyjęty.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2004 r.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tradycyjnie dyżury w Urzędzie Miasta i tak się złożyło, ze w tym budynku przebywam już nie tylko w środy, ale i wtorki, poniedziałki. Grudzień jest miesiącem, w którym składa się życzenia w imieniu swoim i całej Rady, w związku z tym odwiedziłem wiele osób, spotkałem się z wieloma osobami. Zaprosiła mnie TV Aura, żebym w imieniu Rady Miejskiej złożył życzenia mieszkańcom.

Wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym u Pana Matysiaka, gdzie było mnóstwo wzruszeń, wspomnień i to chyba pozostanie, żeby takie spotkania były organizowane w innych miejscach, zakładach pracy, szkołach, tak jak było to zrobione U Mariana, gdzie jego Duch i jego osoba cały czas tam była obecna.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (druk 355/04).

Informacja stanowi zał. Nr 7 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informacja z pracy Burmistrz przedstawiona pisemnie Wysokiej Radzie kończy się 19 grudnia. Przeprasza i prosi, żeby poprawić nazwisko, w dniu 19 grudnia odbyłem spotkanie z Mieczysławem Szcześniakiem.

Przedstawię co działo się po dniu 20 grudnia.

 • 20 grudnia - posiedzenie Komisji Ekologii....; uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu dziecinnego; udział w spotkaniu świątecznym z bezdomnymi i samotnymi organizowanym przez OPS i Caritas, przedszkole Nr 3 i Gimnazjum; spotkanie z Klubem Seniora; spotkanie z przedstawicielami Samsunga oraz w krótkim spotkaniu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.

 • 21 grudnia - Spotkanie świąteczne w Domu Dziecka w Czernicach.

 • 22 grudnia - Przyjęcie interesantów.

 • 23 grudnia - Spotkanie z Panem Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad Oddział w Szczecinie na temat budowy małego obejścia Pyrzyc; spotkanie świąteczne z załogą.

 • 24 grudnia - W Domu Pomocy Społecznej w Żabowie i Pyrzycach wieczerza wigilijna.

 • 27 grudnia - Narada z Kierownikami; spotkanie w Żabowie z lokatorami naszego budynku; spotkanie z Zarządem ogrodów działkowych.

 • 28 grudnia - Spotkanie z Panem dr inż. Jackiem Pokiem - Dyrektorem Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na temat kilku kluczowych momentów do rozstrzygnięcia w Pyrzycach jeśli chodzi o ruch drogowy w Pyrzycach, szczególnie chodzi o ul. Szczecińską i Ks. Bogusława; przyjęcia interesantów; zakończenie II edycji halowej amatorskiej piłki nożnej.

 • 29 grudnia - Spotkanie z przedstawicielem Smasunga; zebranie sprawozdawcze w Stróżewie.

Radny W. Kędziora - Mam informacje na piśmie i jest napisane, że wniosłem pod obrady projekty uchwał. Teraz już się pogubiłem, bo dostając projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza myślałem, ze wnioskodawcami są osoby, które się tam podpisały z Przewodniczącym Marcinkiewiczem. Natomiast tutaj Pan pisze, że wniósł Pan pod obrady Rady Miejskiej, czyli był Pan wnioskodawcą. Chciałbym uściślenia kto to wreszcie dokonał tego?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie byłem ani pomysłodawcą, ani wnioskodawcą, ani nie brałem w tym udziału. Pracownik przygotowujący popełnił błąd za co przepraszam.

Radny E. Gola - Pan Burmistrz odbył spotkanie z przedstawicielem firmy specjalizującej się w budowie obiektów sportowych - chciałbym się dowiedzieć co z tego wynikło? Czy jakaś budowa obiektu sportowego w Pyrzycach?

 • 8 grudnia spotkanie w sprawie hali widowiskowo - sportowej, w związku z tym, ze ona była zalewana, chciałbym znać efekty tego spotkania.

 • 11 grudnia spotkanie z Radą Rodziców i Radą Sołecką w sprawie zmiany sposobu żywienia dzieci w szkołach.

 • 14 grudnia spotkanie z Dyrektorem PPK oraz Sołtysami na temat przejęcia wodociągów wiejskich w zarządzanie PPK, jak było na tym spotkaniu?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Gminę, czy też Burmistrza odwiedza wiele firm. Tym razem była to firma, która jest zainteresowana (w tym dniu była również w Lipianach, Starym Czarnowie) oferują swoje możliwości inwestycyjne w sporcie. Chcieli się dowiedzieć jak wygląda w Pyrzycach, czy my również nie jesteśmy zainteresowani. Było to spotkanie konsultacyjne, które dało jakąś wiedzę tym, którzy są zainteresowani. Każde spotkanie coś wnosi.

Jeżeli chodzi o halę widowiskowo - sportową to na ostatniej sesji informowałem, iż odbył się przegląd gwarancyjny. Firma EKOINWEST zleciła naprawę, mamy na ta okoliczność pismo, ze w najbliższych dniach (termin ostateczny 31 stycznia) będą wszystkie wady, usterki naprawione, które wynikły w trakcie użytkowania. W innym przypadku tak jak informowałem skończyłaby się sprawa w Sądzie, ale nie ma potrzeby i EKOINWEST pokryje koszty z tym związane.

Tak, odbyłem spotkanie z Radą Rodziców SP w Mielęcinie, ponieważ jak Wysoka Rada wie, szukamy oszczędności na czym można i została złożona oferta przez firmę stargardzką, która chciałaby świadczyć nam usługi w żywieniu dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum naszej Gminy. W spotkaniu brała udział Radna Jemielity, Radny Ryżyk. Spotkanie było zorganizowane na prośbę rodziców, które miało na celu wymianę poglądów, stanowisk, rozmowy, żeby wypracować jak najlepszy model, czy system. Żadnej decyzji w tej materii nie ma. Trzeba głęboko przeanalizować wszelkie korzyści finansowe, personalne, organizacyjne, przede wszystkim, żeby dziecko jak najlepiej skorzystało.

Brałem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora PPK w udziałem Sołtysów, sprawa dotyczyła przekazania sieci wodociągowej wiejskiej dla PPK. Nie byłem do końca, miałem czas 1 godzinę. Spotkanie miało na celu wypracować stanowisko, czy też Dyrektor chciał usłyszeć jak widzą ten temat Sołtysi i jakie jest ich zdanie w tej materii. Były pytania w tej sprawie i kolejne konsultacje.

Radny M. Gryczka - 30 listopada Pan Burmistrz odbył spotkanie z Radą Rodziców w Szkole Podstawowej w Okunicy i ja jako jeden z Radnych też byłem na tym spotkaniu Słyszeliśmy tam różne wypowiedzi od rodziców i Rady Rodziców. Sprzeczne były pewne rzeczy, które padały wcześniej a z kolei my Radni byliśmy w pewnej sytuacji stawiani pod murem. Co to spotkanie wniosło, czy przekazała Pan Radzie Rodziców cos konkretnego w tym dniu?

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - 9 grudnia Pan Burmistrz odbył spotkanie w sprawie utworzenia Lokalnego Forum Poręczeń Kredytowych - proszę o rozszerzenie informacji. Myślę, że dotyczyła ona pomocy osobom bezrobotnym i chciałbym trochę więcej na ten temat usłyszeć.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - 6 grudnia Gmina została wyróżniona w III Edycji Konkursu Bezpieczna Gmina, prosi o rozszerzenie tej informacji.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Wzięliśmy udział w III Edycji Konkursu Bezpieczna Gmina, niestety czeku żądnego nie przywieźliśmy, ponieważ tylko Gmina, która wygrała ten konkurs otrzymywała czek. Natomiast my jesteśmy Gminą jedną z 10 i otrzymaliśmy wyróżnienie i ładny Dyplom. Wygrywają Gminy, które mają Straż Miejską, monitoring wizyjny, fotoradary, maja trochę więcej zainwestowane w poprawę bezpieczeństwa. Nasza Gmina została wyróżniona jako jedna z 10, natomiast Gmin, które brały udział w tej edycji konkursu było w naszej kategorii ponad 50 były to gminy miejsko - wiejskie. Konkurs był podzielony na 4 kategorie: wiejskie, miejsko - wiejskie, miejskie, miasta na prawach Powiatu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W wolnych wnioskach, bo wymaga bardzo szczegółowego poinformowania bardzo ważne pytanie Przewodniczącego Tołoczki jak również Radnego M. Gryczki.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poprosił, że w czasie odpowiedzi Pana Burmistrza.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny G. Gontarz - Sołtys Nieborowa 3 razy dzwonił do Zakładu Energetycznego w sprawie oświetlenia ulic i nic w tej sprawie Zakład Energetyczny nie robi, dalej jest ciemno i Sołtys prosi o interwencję.

Radny W. Kędziora - Dziękuję za udzieloną odpowiedź, a pytanie dotyczyło, dlaczego nie ma dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli w tym roku szkolnym (od września do końca grudnia). Dostałem taką odpowiedź, niestety nie satysfakcjonuje mnie ona. W odpowiedzi jest ta sama argumentacja, o której ja mówiłem zadając pytanie. Wiem, że w Karcie Nauczyciela jest zapisane z jakich części składa się wynagrodzenie nauczycieli, że m.in. dodatek motywacyjny, ze jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, że jest odpowiednia nasza uchwała. Pytam, dlaczego nasi nauczyciele nie dostali dodatku motywacyjnego?

Jako uzupełnienie tej informacji otrzymałem zestawienie (od września do grudnia) i w poszczególnych placówkach (z wyjątkiem Żabowa) nauczyciele dodatku motywacyjnego nie dostali, a prawo mówi z jakich dodatków składa się wynagrodzenie nauczycieli.

Nie wiem, czym Pan się kieruje, bo w odpowiedzi dostałem, że jest brak w budżecie. Jak to brak? Przecież Pan ma możliwości przesuwania między działami. Na podstawie tych danych i przy współpracy Pana Kierownika Marszałka dokonałem wyliczeń, że nauczyciele przez 4 miesiące nie dostali (pieniądze były przyznane na dodatki motywacyjne) ponad 40.000 zł. Nie wiem, czy tj. zbieg okoliczności, bo było uściślenie pytania jaki to ma związek z regulacjami płacowymi i okazało się, że na regulacje płacowe w Urzędzie Miejskim kwota była podobna. Czy mam wysnuć wniosek, że nauczyciele nie dostali dodatków motywacyjnych, bo chciał Pan znaleźć pieniądze na podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego? Notabene uważam, że powinni dostać, tylko powinno się to inaczej odbywać. Kwoty są bardzo zbliżone, tym bardziej, że te regulacje statystycznie na 1 etat wynosiły 300 zł. brutto, tj. bardzo dużo i nauczyciele nie dostali, bo jeżeli brak pieniędzy w budżecie to dlaczego w poszczególnych placówkach kadra kierownicza dostała motywacyjny. Jak już dzielimy tą dietę to po równo. Z tego co się orientuje to dodatki motywacyjne przydziela Pan. Na jedne dodatki motywacyjne pieniądze są, a na drugie nie ma? Proszę mi to tak wytłumaczyć, żeby to do mnie dotarło i żeby mnie to przekonało, bo widzę tutaj jakieś obchodzenie prawa, bo nauczycielom się one należą, są one obligatoryjne. Pan powinien jako realizujący budżet zapewnić środki na te 4% od średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Nie wiem jak Pan gospodaruje tym budżetem. Chciałbym odpowiedzi na to bardzo precyzyjne, a nie podstawę prawną, którą znam od iluś lat. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego ich niema, jakie działania Pan podjął, żeby były, bo one obligatoryjnie się należą, a cała rzesza nauczycieli nie dostała, a Urząd Miejski? Kwoty dziwnie są podobne, być może nie ma to nic do rzeczy, ale arytmetyka całego budżetu daje do myślenia. Chciałbym tą odpowiedź na piśmie, bo chcę wiedzieć w jaki sposób Pan wyrówna tym nauczycielom, im nikt nie miał prawa zabrać. Jedyny przypadek, jak Dyrektor stwierdzi, że nauczyciele nie zasługują, to niech Dyrektorzy powiedzą, w porządku, bo tj. jego gest, tj. uznaniowe, ale z tego co wiem, to Dyrektorzy mówią, że nie płacą, bo nie mają pieniędzy w budżecie, a Pan jest zobowiązany zapewnić te pieniądze w budżecie.

Radna I. Morka - Niejednokrotnie zgłaszano do Pana brak oświetlenia w Brzesku przy budynku 137 (budynek po byłym SKR), nie ma tam oświetlenia i ten kto zgłaszał nie dostał żadnej odpowiedzi ani pisemnej, ani ustnej tylko zapewnienia, że to oświetlenie będzie zrobione. Pytam - kiedy?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest pismo w tej sprawie od mieszkańców tego obiektu i je odczytam.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zgłasza brak oświetlenia w parku między szpitalem a PDK, są zamontowane lampy i od kilku miesięcy świeci tylko jedna lampa. Mieszkańcy bardzo się cieszyli, bo bardzo ładnie to wyglądało i poprawiało to estetykę tego miejsca w tej chwili tam młodzież przesiaduje i świeci tam tylko jedna lampa. Jeżeli chodzi o kosmetykę, są tam słupki metalowe, które zabezpieczają wjazd pojazdami w te dróżki, są tam poutrącane różne elementy w tych słupkach i też warto te ostre krawędzie zabezpieczyć.

Przewodniczący K. Rolnictwa - M. Osękowski - Przy ul. Warszawskiej przy wjeździe na Podgrodzie od dłuższego czasu nie świeci lampa i nie udało mi się tego załatwić osobiście.

Przy ul. Warszawskiej, przy posesji nr 5 jest na całej szerokości zapadnięty chodnik i stoi tam woda i nie można tego w żaden sposób obejść. Wiem, że Pan Burmistrz w piśmie odpowie, że są to drogi Powiatowe i inne, ale proszę o zajęcie się tą sprawą, bo jak pada deszcz to trzeba wyjść na ulicę, żeby przejść.

Radny M. Gryczka - To co wyrabia energetyka tj. granda. Zgłasza się wielokrotnie niepalące lampy np. na ul. 2 Marca i one palą się godzinę, pół godziny, a później kilka dni się nie palą. Natomiast jak się zaświecą to palą się całe doby, a my za te rzeczy płacimy i uważam, że coś z tym trzeba zrobić.

Druga interpelacja dotyczy mojego pisemnego wystąpienia. W dniu 17 grudnia złożyłem u Pana Przewodniczącego w BRM i w sekretariacie, interpelacje dotyczącą wyrażenia zgody na wycinkę zakrzaczenia i podcinkę gałęzi w miejscowości Giżyn - interpelacja stanowi załącznik Nr ... do protokołu. Interpelacje pisałem w imieniu mieszkańców, bo droga żużlowa zarasta już całkowicie, ciężko jest tam przejechać. Wydaje mi się, że mieszkańcy na swoich wysokościach mogliby dokonać tej kosmetyki tylko jest kwestia formalnego załatwienia sprawa, a to co by pozyskali to przeznaczyliby sobie na opał, a zupełnie inaczej by te drogi wyglądały.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Panie Burmistrzu muszę podnieść uwagę w stosunku do Pana. Bardzo często zdarza się tak na sesji, że Radny zadaje pytanie, a któryś z Radnych też ma to samo pytanie na myśli zadać, ale już nie zadaje, bo zostało zadane. Pan udziela odpowiedzi na piśmie i informacje uzyskuje tylko ten, który zadał to pytanie, bo uzyskał odpowiedź na piśmie. Często też jest tak, że osoba zasiadająca w gronie osób na sesji zwraca się do Radnego, żeby zadał on jakieś pytanie i ten Radny znowu zadaje pytanie i znowu otrzymuje odpowiedź na piśmie, ale osoby, które są na sesji tej odpowiedzi nie słyszą i jest to trochę niezgodne z prawem. Uważam i mówi o tym statut w § 69, że na zapytanie powinno się odpowiadać na sesji, na której zapadło, żeby wszyscy mogli usłyszeć, a interpelacje odpisuje się Radnemu, o czym Przewodniczący Rady powinien powiadomić całą Radę na kolejnej sesji. Zmierzam do tego, że znowu pozostali Radni nie wiedzą jaka jest odpowiedź na zadane pytania

- Wspominałem o drodze w Żabowie i otrzymałem odpowiedź, że jest to droga osiedlowa, ale to mieszkańców nie satysfakcjonuje, bo mieszkańcy płacą podatki i niczego nie unikają. Do tego jeszcze na drodze dojazdowej do boiska (od drogi głównej) powstała wielka wyrwa, która powstała na skutek kładzenia gazociągu i można urwać koło nawet od dużego samochodu. Zabiegam o to, żeby poczynić jakieś rozmowy z Prezesem z Żabowa, żeby naprawić w jakiś sposób drogę, która jest wzdłuż boiska. Stan jej się pogorszył przez drzewa, których korzenie podnoszą chodniki i powstają dziury.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Otrzymałem pismo od Ks. proboszcza Żelawskiego, który pisze, że na cmentarzu w Brzesku nie są wywożone śmieci, że zwracałem się z tym kilka razy do Pana Rozela i Pana Burmistrza. Poinformowano mnie, że ta sprawa jest naprawiona, nie ma już tego problemu, a dzisiaj otrzymałem ponowne pismo od Ks. proboszcza, odczytał pismo, które stanowi załącznik Nr .... do protokołu.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na piśmie dla Ks. proboszcza i proszę, żeby ta odpowiedź trafiła również do mnie.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Ostatnio zauważyliśmy, że na nowej części naszego cmentarza stoi punkt handlowy prowadzony przez firmę PPK, czy na cmentarzu musi być taka działalność? Czy Pan Burmistrz wyraził zgodę, decyzję, czy to nie jest profanacja cmentarza? Z tego co wiem wszyscy mają pozwolenia, że działają przed cmentarzem, jest lokalizacja, pozwolenie i należałoby tą sprawę wyjaśnić, bo społeczeństwo jest zbulwersowane.

- Złożyłem 21 grudnia br. wniosek do Pana Burmistrza, czy Pan w ramach swoich przysługujących uprawnień zgodnie z art. 18e znowelizowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków dokonał kontroli działalności gospodarczej PPK Spółka z o.o., szczególnie pod względem zasad rozliczania kosztów ogólnozakładowych mających m.in. duży wpływ na ustalenie taryfy na wodę i ścieki. Jest miesiąc grudzień br. dostaliśmy po raz trzeci powiadomienie, że Pan Prezes Zarządu PPK wprowadza (zgodnie z litera prawa) nowe ceny na wodę i ścieki na 2005 r. Jest to podwyżka 13,5%, czyli 6,12 brutto na 6,94 zł. brutto. Ja czytając Aurę, że to firma PPK wraz z załogą wybudowało nam stację uzdatniania wody, myślałem, że cena nie będzie podnoszona. Okazuje się, że niestety (inwestycja była potrzebna) społeczeństwo miasta Pyrzyc ;liczące prawie 13.500 osób będzie spłacało tą inwestycję. Nie załoga, nie Prezes Zarządu tylko społeczeństwo. Myślę Panie Burmistrzu, że na Zgromadzeniach Wspólników podejmuje Pan uchwały decydujące o podziale kosztów i inne, tylko wspólnik, czy Prezes Zarządu nie realizuje. Myślę, że Rada, społeczeństwo oczekuje realizacji uchwał Zgromadzenia Wspólników, które Pan podejmuje. Chyba czas zakończyć tą karuzelę Panie Burmistrzu i nie wiem, czy jest Pan organem wykonawczym i jako właściciel tej firmy ma Pan coś do powiedzenia, czy nie ma? Moja Spółdzielnia otrzymała dzisiaj życzenia noworoczne od Spółki PPK, która w załączeniu przesyła noty odsetkowe za nieterminowe regulowanie należności za wodę i wywóz nieczystości za okres 2003 - 2004. Nasi dostawcy liczą na odsetki, należność prosimy uregulować w ciągu 14 dni od chwili otrzymania odsetkowych. Już Pan Prezes Zarządu spowodował, że PPM i Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa dali zarobić Komornikowi kwotę 31.000 zł. (nie mówiąc o odsetkach, kosztach sądowych) i z tego co wiem, to nie tylko moja Spółdzielnia dostała naliczone odsetki za 2 lata pomimo, że nie mamy aktualnej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków wpisane do Pana Prezesa Zarządu. Jest tu przedstawiciel, Pan ekonomista i myślę, że najwyższy czas zawrzeć nową umowę na dogodnych warunkach, a ja od przyszłego roku oddam Wam tą wodę. U mnie jest 90% właścicieli, wyodrębnione lokale i proszę bardzo zawierajcie umowy, rozliczajcie i ściągajcie sobie pieniądze. Nie dajecie żadnej prowizji za zaopatrzenie w wodę, za odczyty, za rozliczenia, za ściąganie należności, macie gotowe pieniądze to jeszcze obciążacie odsetkami? Przecież społeczeństwo jest biedne, z czego będzie płacić? Pan Burmistrz nie ma w budżecie pieniędzy na opiekę społeczną, żeby pomóc społeczeństwu, a Wy odsetkami? To jest na diamentowe odznaczenie FAIR PLAY firmy PPK, które niedawno w Warszawie odebrali. Gratuluję takiej postawy.

Sołtys Letnina - D. Cząstka - Po odczytaniu pisma przez Pana Radnego, my Sołtysi wszyscy jesteśmy zbulwersowani, bo każdy ma cmentarz w swojej wiosce i każdy o niego dba, i tak samo niech zrobi Brzesko, bo Burmistrz nie jest do sprzątania, może jeszcze posprząta podwórka? Wszyscy jesteśmy oburzeni można przyjechać na wszystkie cmentarze i zobaczyć, gdzie jest ład i porządek. Wcale nie jest prawdą, że Pan Rozel nie chce nam wywieźć śmieci. Jak jest Wszystkich Świętych to jest podstawiona przyczepa i wywieziono tylko trzeba trochę chęci. Jeżeli Pan Burmistrz wystąpi z tym, że będzie sprzątał Brzesku to my wszyscy też się oburzymy i też będziemy chcieli, żeby nam sprzątać. Nie jest tak, żeby wszystkim pomagać i za kogoś robić, można trochę zrobić w czynie społecznym. Szukamy pieniędzy, bierzemy z innych rzeczy, a sami z siebie też możemy trochę dać. Brzesko jest tak dużą wioską, że powinni mieć zrobione na cacy.

Radny G. Gontarz - W poprzedniej kadencji zgłaszałem, bo wczorajszy przypadek był przykładem jak starsza osoba, która potknęła się na parkingu przy Urzędzie (dwa stanowiska dla kierowców niepełnosprawnych) o krawężnik i trzeba z nim cos zrobić, bo o mało nie doszło do nieszczęścia, a zgłaszałem to już w poprzedniej kadencji.

 • Zgłasza, że między Totalizatorem przy ul. Stargardzkiej, a kioskiem są krzewy ozdobne i jest tam narzucane bardzo dużo petów, a jest to przy PDK i wygląda to jakby tam była jakaś palarnia.

Do punktu 7 porządku

Zagospodarowanie zasobów gminnych - szanse i zagrożenia (druk 335/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 9 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 10 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Informacja została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"(druk 347/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 15 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -14; przeciw - 0; wstrzymało się - 5;

Uchwała Nr XXX/223/04 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia współpracy między gminą Pyrzyce a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 (druk 348/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 19 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zapytuje skąd negatywna opinia Komisji Edukacji?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Chciałbym wznowić swój apel, że jeżeli opinia Komisji jest negatywna to dobrze byłoby, żeby uzasadnić.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Dużo uwag do tego projektu miała Pani Radna I. Morka która wyszła i jak wróci to wyjaśni.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Ta ustawa mówiąca o podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego, jest to nowe określenie współpracy w rozwiązywaniu naszych problemów społecznych. Jest projekt uchwały, który Rada przegłosuje w sprawie przyjęcia programu współpracy, proszę żeby te materiały były bardzo szeroko rozpropagowane. Na Komisji otrzymaliśmy informację od Kierownika, że Pan Burmistrz będzie ogłaszał bardzo dużo zadań, programów, które mogą wykonywać różne Stowarzyszenia, podmioty prowadzące działalność publiczną, w związku z tym musimy patrzeć, żeby ta informacja była bardziej rozpowszechniona i te konkursy ogłaszane docierały do wielu potencjalnych podmiotów, które wezmą udział w takich konkursach.

Radna I. Morka - Wniosek ten zgłosiłam z tego względu, że chciałam się dowiedzieć bliżej o ogłoszeniu przetargu, bo jak wiemy powinny być już chociaż wstępne projekty przetargów. Takiej informacji nie uzyskałam i śmiem twierdzić, że Pani nie była przygotowana, aby mi odpowiedzieć na to pytanie i chciałam, aby sama zasięgnęła informacji, była bardziej doinformowana i mogła mi udzielić informacji na temat, czy będą te przetargi, jakie to będą przetargi, bo coś odbędzie się bez przetargu i będziemy mieli kłopot, i na tej podstawie odrzuciłam projekt uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Takie pytania i wyjaśnienia powinny zapaść na Komisji, a jeżeli jest negatywnie to umotywowana.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Te kwestie, które podniosła Pani Radna są bardzo ważne i skoro osoby, które odpowiadały na pytania były nieprzygotowane, to wcale się nie dziwię takiemu wnioskowi. Natomiast może w tej chwili uzyskamy odpowiedzi na to pytanie przed podjęciem decyzji w głosowaniu.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Jedno sprostowanie. Nikt nie rozmawiał ze mną na ten temat. Na Komisji Edukacji, na którą byłem poproszony nie było Pani Radnej Morki kiedy wyjaśniałem informację. Jestem powołany przez Pana Burmistrza na Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i jeżeli były pytania co do konkursów, które nie są przetargami, tylko są to konkursy ofert wyjaśniałem. Komisja Ekologii, która poprosiła mnie na swoje posiedzenie jak również Komisja Budżetu otrzymała wszelkie wyjaśnienia na ten temat. Natomiast Komisja Edukacji, na którą również byłem poproszony, gdzie były tylko dwie osoby (Pani Radna Odachowska i Pan Radny Dubicki) również otrzymała takie wyjaśnienia. Natomiast trudno mi o jakiekolwiek wyjaśnienia jeżeli nie słyszałem co do tego pytania.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Komisja odbyła się teraz w poniedziałek i pytania są z poniedziałku.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Nowa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jakby reguluje sprawy przyznawania dotacji lub efekt na wykonanie jakiegoś zadania. Wszystkie te zadania lub oferty mogą się odbywać w ramach otwartych konkursów ofert. Jest specjalny druk, który jest wydany Rozporządzeniem Ministra, na taki druku składa się taką ofertę. Może być dwie drogi składania ofert: pierwsza - tj. organizacja pozarządowa występuje do Burmistrza, który rozważa, czy chce zlecić to zadanie, żeby prowadziła organizacja pozarządowa i w tym przypadku musi ogłosić otwarty konkurs ofert, a więc jest jedno zagrożenie. Organizacja pozarządowa, która złożyła ofertę wcale nie znaczy, ze musi wygrać ten konkurs.

Drugim torem jest to, że Burmistrz może ogłosić konkursy ofert na prowadzenie jakiegoś zadania na prowadzenie jakiegoś zadania dla organizacji pozarządowej, np. na strzyżenie trawników. Burmistrz dojdzie do wniosku, że chce taki konkurs ogłosić, ogłasza konkurs, przystępują organizacje.

Te dwa projekty uchwał karta współpracy, czy zasady współpracy i roczny plan współpracy mogły być zrobione tylko przez Urzędników Gminy, my tego nie zrobiliśmy. Poprosiliśmy do współpracy organizacje pozarządowe i te organizacje pozarządowe wyznaczyły swoich przedstawicieli w osobach: Pani Wanda Bejuk, Pani Grażyna Krawczyk, Pani Antoni Zienkiewicz i Pan Andrzej Błaszczyk byli przedstawicielami organizacji pozarządowych, które wchodziły w skład tzw. grupy roboczej. Ze strony Gminy były to osoby: Waldemar Gredka, Pani Marzena Rosiak, Pani Ewa Sikora. Na każde spotkanie naszej grupy roboczej przyjeżdżał Pan Łukasz Cieśliński - Prezes Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Uważam, ze osoby, które były w tej grupie przedstawiały szeroki wachlarz i były to osoby bardzo kompetentne do ułożenia tego typu programu. Długo się zastanawialiśmy. To nie było tak, że zrobiliśmy to w przeciągu jednego, dwóch spotkań, a było ich prawie 10, na których pracowaliśmy i myślę, że efektem tej pracy są te programy, które są zgodne z ustawą, która reguluje. Do tej pory w 2004 r. były przyznawane dotacje np. dla Klubów piłkarskich, które również są stowarzyszeniami pozarządowymi, były przyznawane na innych zasadach, ponieważ ustawa dopuszczała taką możliwość, ona zaczęła obowiązywać od czerwca. W związku z tym na początku roku były dotacje zrobione i ustawa je dopuszczała, w roku 2005 ustawa nie dopuszcza takich rzeczy. Jest powiedziane, że musi zostać ogłoszony konkurs. Z tego co wiem, to Wydział merytoryczny Pana Kaźmierczaka przygotował już konkursy, ale konkursy mogą być ogłoszone dopiero po uchwaleniu tych projektów uchwał. Teraz będą ogłoszone konkursy, w których ma prawo wziąć udział każda organizacja pozarządowa, która działa na terenie Gminy Pyrzyce. Nikt nie jest dyskryminowany. Są tylko opracowane sposoby, np. Komisja która będzie opiniowała te oferty jest złożona z 4-ch przedstawicieli organizacji pozarządowych i z 4-ch przedstawicieli gminy w tym dwóch Radnych i dwóch osób wyznaczonych przez Pana Burmistrza. Jest tam tylko jedno zastrzeżenie, że spośród osób będących spoza organizacji pozarządowych, jeżeli to będzie oferta sportowa to z tego Klubu, który składał ofertę nie może być przedstawiciel do opiniowania tych ofert.

Radny M. Gryczka - Nie można przemilczeć opinii Komisji zapisanej negatywnie, bo tj. krzywdzące. Sam zapis mówiący o negatywnej opinii bez uzasadnienia, o czym Pan Przewodniczący wspomniał, a są jakieś nieścisłości, bo Pan Kierownik mówi, że nie był proszony na Komisję jest krzywdzące. Nie można tak sprawy stawiać, temat należy dogłębnie zbadać, ale że jest on powierzchownie potraktowany to nie może być tak stanowiony. Moja Komisja odniosła się do materiałów jako wysoce przygotowane, merytoryczne, temat prezentowany przez Kierownika jest na określonym poziomie i tak nie można sprawy zostawić bez echa.

Chodzi o to, żeby zaakcentować, że jednak są ludzie, którzy pracują merytorycznie i nie można w ten sposób się zachowywać.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 1; wstrzymało się - 4;

Uchwała Nr XXX/224/04 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2009 oraz Planu Gospodarki Odpadami (druk 337/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 25 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Radny E. Gola - Plan Gospodarki Odpadami, czy był z kimś konsultowany, i czy były w tej sprawie zebrane jakieś opinie?

Kier. Wydz. GKŚiR - T. Rozel - Plan Gospodarki Odpadami był opiniowany przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego i przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast Program Ochrony Środowiska był opiniowany przez Zarząd Powiatu Pyrzyce zgodnie z wymogami ustawowymi i takie opinie są pozytywne.

Radny E. Gola - Czyli rozumiem, że z żadnymi podmiotami na terenie Gminy Pyrzyce nie było konsultowane, ani z organizacjami społecznymi i społeczeństwem również?

Kier. Wydz. GKŚiR - T. Rozel - Te plany nie były poddane żadnej konsultacji społecznej, dlatego że ustawa tego nie wymaga. Natomiast w gruncie rzeczy w planie ochrony środowiska jest zdefiniowany stan istniejący i wskazane są jak gdyby drogi do realizacji i kierunki, którymi należy iść. W planie ochrony środowiska wskazane są drogi zgodne z planem wojewódzkim i planem powiatowym. Te dwa dokumenty nie są dokumentem do realizacji przez Burmistrza. Na podstawie tych dokumentów będą uszczegóławiane kierunki działania i zabezpieczone środki na realizację tych zadań.

Radny E. Gola - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. określa wyraźnie co powinien zawierać plan gospodarki odpadami i jak go się sporządza. Powołując się na to rozporządzenie Plan Gospodarki Odpadami powinien m.in. zawierać:

 • projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarkę odpadami komunalnymi i wieloopakowaniowymi, uwzględniających zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów. Więc ten plan powinien zawierać te wszystkie elementy gospodarki odpadami, o których przeczytałem. Następnie powinien też zawierać sposoby finansowania i instrumenty służące realizacji zamierzonych celów z uwzględnieniem harmonogramu, uruchamiania środków finansowych i ich źródeł.

Sporządzenie innego, gminnej gospodarki odpadami powinno obejmować m.in. :

 • opracowanie projektu planu gospodarki odpadami;

 • przeprowadzenie konsultacji i opiniowania, uchwaleniem planu powinniśmy zajmować się na końcu.

Twierdzę, że ten plan gospodarki odpadami jest dla Gminy Pyrzyce, to nie jest plan dla dowolnej Gminy, tylko dla Gminy Pyrzyce. Nie został poprzedzany Rozporządzeniem Ministra Środowiska. On zawiera m.in. budowę zakładu odzysku unieszkodliwienia odpadów w dwóch wariantach. Jeden tj. 6.000.000 zł. drugi 10.000.000 zł. i są jeszcze wskazane inne elementy rozstrzygnięte jednoznacznie. Na str. 112 tego planu pisze się "zgodnie z przyjętymi założeniami odzysk odpadów będzie prowadzony w ramach Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Nakłady inwestycyjne na jego budowę zostały oszacowane w oparciu itd. ...", czyli plan zakłada budowę Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania odpadów, czyli składowiska śmieci w Pyrzycach. W innym miejscu Programu Ochrony Środowiska zawarte jest stwierdzenie, że żeby stworzyć taki zakład, o którym mówiłem wymagany jest obszar i zaludnienie tego obszaru w wysokości 150 do 300.000 mieszkańców. Gmina Pyrzyce ma 20.000 mieszkańców, Powiat ma 42.000 mieszkańców. W tym układzie na jakiej podstawie się zakłada, że taki zakład będzie budowany, bo wprost budowa takiego zakładu w Pyrzycach oznacza, że będziemy musieli płacić za ten zakład, ekonomicznie nie jest uzasadnione.

Plan Gospodarki Odpadami zawiera w przeważającej części ogólne informacje dotyczące co się robi ze śmieciami począwszy od gospodarstwa domowego, a skończywszy na składowaniu i utylizacji tych odpadów, ale to są przeważnie informacje ogólne. Bardzo mało jest tu szczegółów dotyczących i umocowanych dla Pyrzyc, konkretnie dla sytuacji Gminy Pyrzyce. Ile mamy odpadów, jak są produkowane i jak je trzeba utylizować.

Moim zdaniem wydaliśmy na opracowanie tego planu 15.000 zł. i drugiego planu 15.000 zł. tj. razem 30.000 zł. to ja się spodziewam, że firma specjalizująca się w takiej sprawie opracuje nam plan konkretny jak mamy zagospodarować te odpady w Pyrzycach, a nie parę wariantów ogólnie przyjętych, a nie umocowanych do spraw sekretów. Przy 20.000 mieszkańców Gminy nie można budować zakładu, który ekonomicznie jest uzasadniony dla 150 do 300.000. Myślę, że nie powinniśmy przyjąć tego planu w tej kwestii, odłożyć jego przyjęcie, żeby firma ta uzupełniła go o konkretny plan zagospodarowania odpadów dla Gminy Pyrzyce, bardziej uszczegółowiony.

Po drugie: powinno się wprowadzić konsultacje tak jak narzuca to Rozporządzenie Ministra Środowiska i wcale nie mówi o tym, że konsultacje mają być tylko robione z Marszałkiem i ze Starostą. Myślę, że społeczeństwo powinno też być a jakiejś formie zaznajomione przynajmniej z tezami do planu gospodarki odpadami.

Po trzecie: ten plan jest niedopuszczalny, tak jak dostałem informację, że nie odbyła się przynajmniej konsultacja na etapie takim, że Komisja Ekologii i pozostali Radni nie mieli możliwości rozmowy z firmą, która ten plan sporządzała.

myślę, że można byłoby zatwierdzenie tego planu odłożyć na kolejną sesję po uzupełnieniu go i uszczegółowieniu tego planu na zysk i przeprowadzenie konsultacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Dobrze byłoby, gdyby Pan Radny w czasie omawiania programu dzisiejszej sesji zaproponował taki wniosek.

Kier. Wydz. GKŚiR - T. Rozel - Ten plan zawiera wszystkie elementy. Plan definiuje stan istniejący i wskazuje jaką drogą mamy postępować. W Gminie Pyrzyce mamy tylko jedno rozwiązanie, konsultacje byłyby potrzebne, gdyby plan zakładał wykonanie inwestycji nowej o dużym zakresie w Gminie Pyrzyce. Dzisiaj mamy stan istniejący, jest jedno składowisko i w oparciu o to składowisko, projektanci bazowali nad danymi istniejącymi. Nie jest tu napisane, że tylko w tym miejscu. Jest również zapis mówiący o tym jaką droga możemy iść. Jest droga ilości mieszkańców 150 - 300.000, jest droga Związków Gmin, Związku Powiatu. Sami musimy wybrać w realizacji tego planu, którą droga chcemy pójść i budować na tym etapie całą gospodarkę odpadami.

Dlaczego się mówi o zakładzie recyklingu, segregacji na wysypisku? Mamy dwie drogi, albo to zrobić u mieszkańców, a tam wykonać instalację tańszą, albo przerzucić całość odpadów komunalnych na wysypisko, tam zbudować instalację do odzysku, segregacji, za którą trzeba zapłacić. Są pokazane koszty 6.000.000 zł., 10.000.000 zł. zależy od technologii na dany dzień i ten plan taką drogę nam wyznacza. Jest wymóg ustawowy takiego posiadania planu i czy my go rozbudujemy dzisiaj i powiemy, że na tej ulicy ma stać tyle i takich pojemników, to nam nie rozwiąże problemu o tym się mówi. Mówi się jakimi pojemnikami mamy dysponować zbierając odpady, tj. sprzęt jaki jest dopuszczony na rynku.

Co będzie skutkowało nie przyjęciem planu. Dzisiaj różne podmioty gospodarcze występują o różne opinie, uzgodnienia, zezwolenia i ustawodawca w niektórych przypadkach odnosi się do planu gospodarki odpadami i planu ochrony środowiska. Zapisane wydaje opinię, nie zapisane to mamy problem ustawowy i administracyjny, także przejawia się tu wiele wątków. W tym przypadku nie widzę potrzeby odrzucania tego projektu od głosowania, ponieważ ten plan wyczerpuje wszystkie wymagania ustawowe. Przede wszystkim ten plan ma być zgodny z kierunkami planu wojewódzkiego (Marszałek się wypowiedział i opinia stanowi załącznik Nr 28 do protokołu), planu powiatowego (opinia stanowi załącznik Nr 29 do protokołu), a szczegółowe rozwiązania to my będziemy decydowali, czy nam ta instalacja, czy nie, czy będziemy ją budować, czy nie, czy będzie to firma prywatna, czy to będzie nasza firma komunalna, czy może Związek Gmin i te opłaty nasze nie będą w Gminie Pyrzyce i zakończymy realizację na etapie rekultywacji, po zakończeniu pewnej pojemności i taką drogą będziemy iść, ale zawsze bazą będzie ten plan.

Druga uwago to taka, że plan ten nie jest planem ostatecznym. Dzisiaj już pewne fakty wyprzedziły realizację tego planu, jest trochę zmieniona sytuacja i jest powiedziane, że on co dwa lata powinien być modyfikowany, czy zmieniany.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - W tym, planie jest postawiona diagnoza, są postawione kierunki, Związek Gmin, a nawet Związek Powiatów. Jest określony przedział, że musi być od 150 do 300.000 mieszkańców, żeby ta gospodarka odpadami się opłacała. Myślę, że ten plan dzisiaj należałoby przyjąć, będę głosował za, a to co mówił Pan Kierownik os sposobie zagospodarowania gminnych problemów z odpadami, będziemy rozmawiali w przyszłości i myślę, że do tego tematu będziemy musieli wrócić i wybrać tą ścieżkę, która będzie dla mieszkańców ekonomicznie opłacalna i bezpieczna dla środowiska. Jak miał być przyjmowany plan rozwoju PPK, pytałem kto zapłaci za rozbudowę stacji uzdatniania wody, nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi, ale myślę, że jak nie będzie to mądra, konkretna decyzja, to znowu mieszkańcy miasta Pyrzyc mogą ponownie zapłacić za to co bez podstaw ekonomicznych, bez uzasadnienia ekonomicznego zrobi się z tymi odpadami.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Uwaga do Radnego Goli. Wiem, że na pewno na Komisji Budżetowej ten problem nie był rozważany, była informacja kiedy jest Komisja Pan Radny mógł przyjść, mógł być obecny na Komisji, przyszedł już po trzech godzinach omawiania tego planu, posiedział i wyszedł. Uważam, że należy ten plan przyjąć, a poza tym wziąć się do roboty, bo trzeba wymienić rury azbestowe, rury ołowiane, które są na terenie naszego miasta, smrody, które zostawia trójka i inne rzeczy. Samo popisywanie się, wstawanie i nie znanie czegoś takiego to dla mnie jest to chęć zaistnienia Pana Goli. Proszę Pana Przewodniczącego o przegłosowanie.

Radny E. Gola - Jest plan gospodarki dla Gminy Pyrzyce i on powinien być przez firmę zrobiony konkretnie dla Gminy Pyrzyce z zasygnalizowanymi elementami alternatywnymi , ale plan powinien być dokładny, że mamy robić tak, a nie inaczej. Za to zapłaciliśmy i powinniśmy przystąpić do jego realizacji po ewentualnej krótkiej dyskusji. Firma tego nie zrobiła, bo przedstawiła nam wiele różnych sposobów, ale wg mnie nie przedstawiła nam planu i powinna to uzupełnić, a to że nagle dzisiaj jest potrzebny, bo ktoś chce opinię, to jest nieistotne. Te 15.000 zł. powinny być dobrze wydane i po uzupełnieniu powinniśmy dopiero ten plan przyjmować.

Jeżeli chodzi o zaistnienie to ja ten plan przejrzałem dokładnie i taka jest moja opinia w sprawie tych materiałów.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Radnego E. Goli o wyprowadzenie z porządku (Druk 337/02);

Wynik głosowania: za - 2; przeciw - 9; wstrzymało się - 9;

Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -12; przeciw - 2; wstrzymało się - 7;

Uchwała Nr XXX/225/04 stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005" (druk 333/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Uzasadnię wniosek, ponieważ nasza Komisja spotkała się z Panią Renata dwukrotnie i wyciągnęliśmy pewne niespójności, które powstały. Poprosiliśmy Komisje Rewizyjną o sprawdzenie parę miesięcy temu, sprzętu który powinien być w Klubie AA. Okazuje się, że w Klubie tym nie ma ksero, a znajduje się w UM, jak również, że w 2001 r. zostały zakupione 3 komputery i w tej pracowni nie ma tych komputerów.

Rada Miejska podjęła uchwałę, że w nowym budżecie zostanie przeznaczony dla tego Klubu komputer. Pani Renata nie widziała takiej potrzeby. Z prośbą o uzasadnienie wytłumaczyła nam, że w tworzeniu tego projektu nie brał udziału obecny Prezes, ani Zastępca, wiec takiej potrzeby nie widzi, aby Ci ludzie korzystali ze sprzętu komputerowego, nie ma tego również ujętego w programie.

Dalsze nieścisłości, które wynikły to chodziło nam o konkurs na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, udzielono nam odpowiedzi, że będzie to prowadziło TPD, chodziło o czasopisma, które są zapisane w projekcie i jak się okazuje, ze te czasopisma w ogóle nie docierają do tych ludzi, stąd też uważaliśmy, że program nie jest dokładnie opracowany, jest wiele w nim sprzeczności. Na pytanie, które zadaliśmy Pani Renacie, czy pomagała tym ludziom pisać jakikolwiek projekt unijny, odpowiedziała, że nie jest to jej problemem.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Uważam, że opinie powinny być przegłosowane na Komisjach i ta opinia negatywna, czy pozytywna jest opinią Komisji. Ja widzę, że koleżanka coś z kartki przeczytała i jeśli to nie było przegłosowane to dla mnie tj. tylko opinia koleżanki Odachowskiej.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Wyjaśnia, że są to wnioski z dyskusji, które są zapisane z protokole Komisji.

Radny M. Majak - Chciałem uściślić, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła, żeby zostało zakupione ksero dla potrzeb Klubu, również 3 komputery dla potrzeb Klubu. Komputery zostały zakupione dla pełnomocnika w 2001 r. jak również dla świetlic socjoterapeutycznych.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Bardzo ważną instytucja jest Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zbierała się niejeden raz pracując nad tym dokumentem, a konkretnie chodzi o Gminny Program na rok 2005. Ponadto wszystkie Komisje się zajmowały i taki dokument Wysokiej Radzie przedłożyłem nie wnosząc żadnych poprawek, ponieważ główny kierunek jaki obrała Komisja, z którym się zgadzam tj. wyjście bardziej w teren i rozszerzenie działalności dla dzieci i młodzieży w różnych formach, przede wszystkim sportowo - kulturalnych.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Na Komisji Ekologii był uwypuklony problem opieki, czy ochrony dzieci z różnych środowisk i dlatego nasza Komisja zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Tak jak zaznaczyłam na Sesji październikowej i listopadowej Komisja Rewizyjna pracowała bardzo aktywnie odnośnie tematu kontroli KROKUSA i świetlic socjoterapeutycznych, spotykaliśmy się kilka razy w tych tematach. Były przedstawione obszerne protokoły na sesji i nikt nie wnosił uwag. Nie wiem dlaczego w tej chwili wracamy do tego tematu?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -12; przeciw - 4; wstrzymało się - 5;

Uchwała Nr XXX/226/04 stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2005 - 2010 (druk 339/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - W/w projekt uchwały jest to bardzo ważny program gospodarki zasobem gminnym, mieszkaniami, bo mieszkanie tj. podstawowy atrybut każdej rodziny i należy o te mieszkania dbać. Przerażające są cyfry zawarte w tym programie na remonty, bieżące utrzymanie tych zasobów. Będziemy uchwalali budżet na 2005 r. i nie wiem, czy znajdziemy pieniądze w budżecie na realizację tego programu, bo zostały przeważnie lokale mieszkalne z końca XIX wieku wymagające ogromnych nakładów i myślę, że Komisja Budżetowa pracując nad budżetem będziemy musieli się wspólnie zastanowić skąd wziąć pieniądze na realizację tego programu, żebyśmy próbowali nie dopuszczać do dalszej ruiny i pogorszenia stanu technicznego tych zasobów.

Radny S. Ryżyk - Chciałem zwrócić uwagę na wniosek Komisji budżetowej, który ma zapobiec nadmiernemu wzrastaniu tych kosztów, bo jesteśmy już w jedenastym roku funkcjonowania ustawy o własności lokali i taki schemat organizacyjny PPM był dobry 10 lat temu, natomiast wiele się przez ten czas zmieniło i musimy próbować przynajmniej rozdzielać zasoby gminne od zasobów prywatnych. W tym planie są takie ogromne kwoty, bo jest tu pomieszane (substancja mieszkaniowa gminna i substancja wspólnot mieszkaniowych). Przegłosowanie wniosku doprowadzi do tego, że damy wolną rękę wspólnotom mieszkaniowym, które z jednej strony będą miały wszelkie prawa właściciela, ale również i obowiązki właściciela. Nie możemy mylić tych własności, własności gminnej od prywatnej. Gmina nie jest w stanie zająć się wszystkimi budynkami na naszym terenie, a poza tym byłoby to niesprawiedliwe, bo oprócz zasobu, o którym mówimy jest wiele innych zasobów. Wobec tego Ci mieszkańcy innych "wspólnot" mieliby do nas pretensje, jeśli będziemy się zajmować tylko tą substancją, a nie całym mieszkalnictwem, bo jeśli chcemy pomagać, to powinniśmy pomagać całemu mieszkalnictwu. Natomiast musimy odróżnić pomaganie i rozwijanie mieszkalnictwa od administrowania lokalami, które są własnością Gminy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu o rozgraniczenie działalności zarządu nieruchomościami wspólnymi od obowiązkowego administrowania lokalami Gminy.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W związku z tym, ze wniosek został przegłosowany pozytywnie i nasza Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, ale teraz ten projekt nie jest adekwatny do tego co mamy uchwalić. Nie wiem, czy nie byłoby logicznym, żebyśmy teraz zaproponowali odsunięcie tego materiału na następną sesję z przygotowaniem tego materiału zgodnie z przyjętym zapisem. Kiedy przegłosujemy ten projekt uchwały on nie będzie adekwatny do wniosku, który przegłosowaliśmy.

Wnioskuje o poprawienie tego materiału dostosowanie go do przegłosowanego wniosku i przedstawienie go na najbliższą sesje w miesiącu styczniu, wtedy podejmiemy decyzję.

Radny M. Gryczka - Wniosek uzyskał akceptację i będzie uwzględniony w tym projekcie i rozumiem, że głosujemy projekt z tym wnioskiem. Ten wniosek znajduje akceptację Rady jest uwzględniony w projekcie i głosujemy projekt łącznie z wnioskiem?

Radny W. Kędziora - Tj. program, w którym musi być uwzględniony wniosek, który trzeba wprowadzić, a nie w jakim kierunku będą szły zmiany kiedy my to uchwalimy. Wszystko musi być przemodelowane pod kątem tego wniosku, dlatego słusznym wydaje się i logicznym przesunięcie o miesiąc, a służby przemodelują go o uzupełnienie tego wniosku.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedmówcy w osobach Radnego Ryżyka i Przewodniczącego Kubajka wyraźnie powiedzieli, są to wybitni specjaliści w tej materii i ten głos trzeba uszanować, zresztą został tak gremialnie poparty przez Radnych na dzisiejszej Sesji. Sądzę, że nie ma potrzeby odrzucania tego programu, tym bardziej, że załączniki (część tabelaryczna pokazująca zasób) on jest już w zasadzie rozdzielony i w zał. 3 mówimy ile procent znajduje się w gestii zasobów komunalnych, a ile u osób fizycznych, które tworzą wspólnotę i ten zakres rzeczowo - finansowy jest podzielony.

Natomiast głos Radnego Ryżyk sprowadzał się do tego, żeby Gmina niepotrzebnie zajmowała się, a Burmistrz zbierał cięgi za nie swoją działalność. Dzisiaj jest tak, ze wcale PPM nie musi administrować zasobami wspólnot osób fizycznych. Miasto pokazało, gdzie chyba dwie są zarządzane przez inne jednostki organizacyjne do tego celu stworzone i mające uprawnienia. Moim zdaniem nie będzie żądnej kolizji przyjmując ten wniosek i ten program.

Radny S. Ryżyk - Po części zgadzam się z Panem Burmistrzem, ale podzielam obawy Pana Przewodniczącego Gumowskiego, dlatego że my pominęliśmy ten problem na Komisji Budżetowej, ale rzeczywiście główny akcent tego programu położony jest na remonty Wspólnot, a przecież my powinniśmy tutaj mówić tylko o remoncie budynków, których wszystkie lokale są własnością Gminy. Jeśli chociażby jeden lokal jest już sprzedany wtedy ten budynek nie jest budynkiem gminnym, natomiast powinniśmy położyć większy akcent na remonty lokali. My tutaj wszędzie zajmujemy się izolacją. Na Komisji Budżetowej wspominaliśmy, że to są w zasadzie nasze plany, a my tutaj planujemy, będziemy nad tym głosować, a Wspólnota mieszkaniowa powie, dlaczego Radni głosują, czy planują za nas, przecież to są nasze pieniądze i nasze kompetencje. Sądzę, że powinniśmy się wstrzymać i skoncentrować się na planach remontów lokali, a nie na budynkach.

Radny E. Gola - Myślę, że jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, że tj. program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2005 - 2010 to trzeba sobie odpowiedzieć, co zasobem mieszkaniowym ma być w roku 2010, a ten program tego nie zawiera. On nie zawiera co Gmina chce zrobić z zasobem do roku 2010. Jaki mamy zastać stan tego do roku 2010, czy zostaniemy przy tym ilościowym stanie, który jest obecnie, czy pozostawiamy dalej w obiektach, które są pojedyncze mieszkania, które są gminne, czy nie. Żadnego elementu, który wskazywałby na to jaka jest polityka Gminy w sprawie zasobu mieszkaniowego do 2010 r., czyli nie ma wskazania w 2010 r. będzie zasobem, czy wtedy będziemy mieli mniej tych zasobów w sensie pojedynczych mieszkań w poszczególnych obiektach i wtedy zarządzanie całym obiektem przez naszą jednostkę jakby było nieuzasadnione. Kwestia mieszkań socjalnych, gdzie sygnalizuję, gdzie żadnych decyzji nawet w projekcie budżetu na rok 2005 nie ma w sprawie mieszkań socjalnych. Po przegłosowaniu wniosku Komisji budżetowej i wysłuchaniu głosu kolegi Ryżyka, sądzę że w tym samym kierunku to idzie i ja też się spodziewam, że ten program pokaże nam co dalej będzie zasobem, żebyśmy się wycofali m.in. z administrowania nie swoim majątkiem, a to w końcówce powinno doprowadzić, co my chcemy mieć w roku 2010, jaka dalej będzie polityka Gminy w zakresie zasobu mieszkaniowego. Uważam, że ten program powinien zawierać dokąd chcemy zajść z tym zasobem mieszkaniowym. Rozumiem, że elementy pozytywne w tym kierunku, żeby skomasować mieszkania w obiektach tak żebyśmy zarządzali mając 90% mieszkań w jednym obiekcie i zarządzając wtedy tym obiektem do końca, żeby uporządkować to. Sądzę że program powinien być uzupełniony, jest on o wiele lepszy niż na samym początku, ale powinien być uzupełniony i trzeba się w nim pozbyć takich elementów, żeby odpowiadały one zarząd tym majątkiem i wskazać, gdzie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie przedłożonego materiału i przełożenie go na sesje styczniową.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację. Punkt został przełożony na miesiąc styczeń.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. (druk 343/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Tak jak na niektórych Komisjach omawiałam, że stan środków obrotowych na 1 stycznia 2005 ulegnie zmianie, ponieważ składając druk 13 grudnia szły jeszcze płatności i nie przewidziane były pozyskane wpływy z różnych opłat, które wpływają od Wojewody Zachodniopomorskiego. Stan na dzień 30 grudnia 2004 r. wynosi 30.429,43 zł. czyli wpływy są zwiększone o kwotę 15.429,43 zł.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Czytając wnioski jest mowa o stawie "Złotej rybki", dziękuję za ten zwrot, jest propozycja na rok 2005 i byśmy skończyli uporządkowanie tego terenu i sądzę, że 15.000 zł. by wystarczyło. Dobrze by było pozostawić ten układ tabelaryczny jaki jest i 15.000 zł. przekazać na staw "złotej rybki".

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 43 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 44 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Proponuje przed głosowaniem ogłosić 10 minut przerwy, żeby można było się zastanowić co zrobić z tymi pieniędzmi. Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza jakie są koszty tego stawu?

Przewodniczący K. Rolnictwa - M. Osękowski - Dodaje, że w poprzednim budżecie zostało wyprowadzone kilka tysięcy złotych i zostało zaproponowane, że ta kwota, która była, to była za mała i awaryjnie został tam położony chodnik, przez park nie ma oświetlenia i byłoby wskazane, żeby znalazła się tam większa kwota.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Uzgodniliśmy, że z Gminnego Funduszu będziemy wykonywali zawsze co rok jedną porządną inwestycje od początku do końca i stąd była nasza zmiana tego planu i powrót, obiecaliśmy że w przyszłym roku przeznaczymy na staw "złotej rybki" i to jako Komisja budżetowa czynimy, wywiązujemy się ze swoich zobowiązań i tak chcemy postępować. Uważamy, że te 15.000 zł., które wpłynęły po stronie dochodów, czyli po stronie stałych środków obrotowych one w żaden sposób nie spełni swojego zadania w sensie wykonania całości inwestycji.

Osobiście podtrzymuję wszystkie wnioski Komisji i sam składam wniosek, aby te 15.000 zł. dołożyć do kwoty 18.170 zł. i wykonać całość zadania kompleksowo. Będzie to realizacja tego zadania na dość wysokim poziomie i mam nadzieję, że od tej pory będzie co rok jakaś inwestycja, która przyniesie chlubę i poprawi estetykę tego miasta. Jest duży problem, ponieważ jak samo zestawienie cyfr świadczy o tym, że w ubiegłym roku było 159.000 zł. , a w tym roku już po poprawkach mamy tylko 110.000 zł. o połowę mamy mniejszą kwotę do dyspozycji, a mimo to wydaje mi się, udało nam się rozplanować taką kwotę, która przy zwiększeniu tych środków obrotowych pozwoli na zakończenie całości inwestycji.

Bardzo długo się zastanawialiśmy skąd te środki ująć i doszliśmy do wniosku, że jednym z takich elementów jest konkurs na najładniejsze otoczenie. Doszliśmy również do takiego wniosku, że minęły już te czasy kiedy trzeba było naszych mieszkańców mobilizować do tego i w jakiś sposób wynagradzać, aby dbali o swoje otoczenie i uznaliśmy, że robią to dla swojej przyjemności , i nie ma sensu za to nagradzać, staje się to standardem. Popiera Radnego Tkaczuk, żeby ogłosić chwilę przerwy, żeby można było przedyskutować w kuluarach.

Natomiast ja zgłaszam formalny wniosek o przeznaczenie kwoty 15.429,43 zł. o zwiększenie puli pieniędzy, którą znalazła Komisja Budżetu ... na staw "złotej rybki" i kompleksowe wykonanie zadania. Jeżeli tych środków będzie za dużo, to te środki nie przepadają tylko przechodzą na następny rok.

Radny E. Gola - Pan Przewodniczący Komisji budżetowej wyraził się, że Komisja przesunęła na następny rok realizację stawu "złotej rybki". Niestety kiedy był odrzucany wniosek o realizację stawu "złotej rybki" Komisja Budżetowa nie głosowała i nie ma takiej uchwały, która by mówiła, że przesuwa. To stwierdzenie jest tylko Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu ...

Rezygnowanie z wieloletniej tradycji konkursu na najładniejsze otoczenie moim zdaniem jest nie do przyjęcia. Dzisiaj koledzy Radni przyjęli program gospodarki odpadami oraz program ochrony środowiska, jeżeli ktoś się z nimi zapoznał to m.in. tam pisze, że jednym z działań proekologicznych jest dbanie o otoczenie. Właśnie ten konkurs jest jednym z działań, jest niedopuszczalna rezygnacja z konkursu, który się zakorzenił i ludzie w nim uczestniczą. Od członków Komisji, która jeździ i ogląda te otoczenia wiem, że jest duże zaangażowanie. Uważam, że tj. niedopuszczalne.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Prosi o chwilę przerwy.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie użyłem sformułowania, ze był to wniosek Komisji Budżetu, ale na sesji w PPK kiedy dyskutowaliśmy na temat tego stawu uznaliśmy, że należy poświęcić środki na jedną inwestycję i niejako po cichu złożyliśmy sobie wszyscy wspólne przyrzeczenie, że w przyszłym roku tym stawem się zajmiemy i stad powrót do tego stawu. Nie był głosowany żaden wniosek.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Proszę się nie dziwić mojemu zaskoczeniu, bo dwukrotnie w tym roku próbowałem wprowadzić staw "złotej rybki" i temat nie wyszedł, ale myślę, że pokazując tą tabele i wnioski sądzę, że wyjdzie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Komisja Ekologii spotkała się przed chwilą i przegłosowaliśmy, żeby przedstawić Państwu wnioski, które wypracowano przed chwilą. Komisja proponuje pozostawić wypracowaną wcześniej opinię o zdjęcie 7.000 zł. z §4 pkt 6 na staw "złotej rybki", natomiast dla Komisji byłoby doskonałe gdybyśmy pozwolili i nie głosowali przeciw wnioskowi, który zaproponował Przewodniczący Pan A. Gumowski, zdjęcie 5.000 zł. z najładniejszego otoczenia i nie zostawienie ani złotówki na nasadzenie drzew. Dzisiaj przy tej pustyni ekologicznej na terenie miasta Pyrzyc, gdzie nic nie było robione, w roku ubiegłym drzewa były nasadzane na terenie wiejskim, a w Pyrzycach nic nie było zrobione, uważam żeby pozostawić te 11.000 zł. które są zaproponowane.

Radny E. Gola - Mam następujące uwagi do proponowanych wydatków:

 • pozycja - modernizacja silnika w autokarze ZUT - 7.000 zł. Pozwoliłem sobie przejrzeć dokumenty dotyczące zasad wydatkowania środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a szczególnie plan gospodarki odpadami i program ochrony środowiska i tam znajdują się pewne zapisy, które mówią na jaki cel są przeznaczane. Bieżące używanie silników pojazdów mechanicznych, pojazdy mają się poruszać nie mitować szkodliwych związków. Jeżeli tak jest to pojazd nie powinien być dopuszczony do ruchu. Ten fundusz ma wprowadzać nową jakość do środowiska, poprawiać stan ekologiczny, a nie naprawiać błędy jeżeli ktoś użytkuje pojazd, który nie jest dostosowany do ruchu. Ten wydatek nie mieści się w żadnym priorytecie, kierunku użycia GFOŚ, który nie służy do tego, żeby naprawiać czyjeś błędy. Zakład ma funkcjonować jak mówią przepisy, a my tym funduszem nie możemy naprawiać pewnych rzeczy. Ten wydatek jest niedopuszczalny.

 • Mimo, że chciałem wykorzystać Komisje do tego, żeby w tej sprawie nie zabierać głosu w tej sprawie na sesji, to niestety nie uzyskałem informacji na K. Budżetowej. Nie przedstawiono żadnych danych dotyczących pozycji w wydatkach - usunięcie eternitu z dachu Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie, tzn. ile to przedsięwzięcie będzie kosztowało całościowo, kiedy będzie realizowane, jakie są źródła finansowania i jak się mieści ten wydatek, który ma ponieść Gmina Pyrzyce? Nasuwa się pytanie, że to nie jest obiekt w zasobie gminnym, to nie jest zadanie Gminy, to nie jest zadanie Gminy, więc czy możemy go finansować w ramach tego funduszu, mam wątpliwości w jakim trybie.

 • Prace nad budżetem 2005 i analiza dochodów jaki ma mieć budżet wykazują, ze to będzie bardzo trudny budżet. Już widać, ze dochody są zawyżone i prawdopodobnie skończy się tym, że trzeba będzie je obniżyć. Wiele zadań, które należą do sztywnych wydatków Gminy będzie trudne do sfinansowania w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, które w projekcie są zaniżone. W związku z tym uważam, że te środki, które są w FOŚ powinny być uchwalone razem z budżetem i wówczas należy przeprowadzić prace takie, czy czasami część zadań, które są konieczne do realizacji w ramach budżetu nie można wspomóc tym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej oczywiście w ramach obowiązujących zasad korzystania z tego gminnego funduszu.

 • W planie, który przyjęliśmy (gospodarki odpadami) będziemy m. in. realizować taką rzecz - program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski i w ramach tego programu są obowiązki, które ciążą na Gminie i m.in. do 29.05.2004 r. istniał obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów, które są z azbestu i zawierają azbest i takie obowiązek tak samo ciąży na Gminie, żeby zrobić jako właściciel zasobów (przejrzeć wszystkie zasoby, które posiadamy, czy zawierają azbest), podobnie powinni zrobić wszyscy właściciele i użytkownicy obiektów i wyrobów, które zawierają azbest i przedłożyć takie sprawozdanie do Gminy. Ocenić jaki jest stopień zużycia tych wyrobów zawierających azbest, zakwalifikować czy jest gwarant wymiany i sporządzić to do końca listopada 2004. Z uzyskanych informacji w Urzędzie Miasta wiem, że tych rozporządzeń, które zostały uchwalone przez Ministerstwo na podstawie programu rządowego, w Gminie Pyrzyce nie dokonano.

 • W związku z tym myślę, że ten program usuwania azbestu jest to sprawa bardzo pilna i m.in. tj. następny przyczynek, żeby w tej chwili tego funduszu nie uchwalać, tylko dokonać przeglądu i oceny tych obiektów, gdzie jest azbest i ocena będzie służyła do tego, żeby znaczną część środków z GFOŚiGW przeznaczyć na usunięcie azbestu. Taką ocenę powinien przedstawić tak samo Ośrodek w Nowielinie jeśli występuje o środki.

 • Wnioskuje, żeby projekt przesunąć na następną sesję po uzupełnieniu materiałów, szczególnie chodzi o azbest.

Radny W. Kędziora - Po przemyśleniach zgłasza projekt rozdysponowania środków. Zgadzam się, że konkurs na najładniejsze otoczenie powinien trwać. Nie chodzi o to, żeby ludzi uczyć, chodzi o to, żeby ludzi nagradzać za to, że pielęgnują. Te 7.000 zł. na 21 Sołectw plus miasto to nie są aż takie wielkie pieniądze, a ludzie się cieszą, ze ktoś docenia ich pracę, a tereny wiejskie bardzo zyskują. Wydaje mi się, że tj. bodziec, zostają nagrodzeni, gdzieś ukaże się zdjęcie i uważam, że te 7.000 zł. to nie są wcale duże pieniądze i wnioskuje, żeby je zostawić.

Natomiast zmiany proponowałbym w §4210 pozycja 4 - zakup i posadzenie drzew i krzewów. Uważam, ze każdy lubi wypoczywać w terenie gdzie jest dużo zieleni, a śmiem twierdzić, że szczególnie u nas wśród tych żyznych gleb tej zieleni jest niewiele, tym bardziej, że po nasadzeniach część zawsze wypada. Wydaje mi się, że niedobrze by było rezygnować lub ograniczać takie działania tylko z takim zastrzeżeniem (podczas Komisji Pan Kierownik Rozel powiedział, że myśli o zakupie drzew dużych), proponowałbym żeby:

- skoncentrować się na nasadzeniach małych i proponuję, żeby w tym paragrafie zostawić 10.000 zł. a końcówkę 1.170 zł. przekazać do kwoty, która weszła jako nadwyżka 15.429 zł.

 • z §4300 pozycja 10 - pielęgnacja drzew wysokich ograniczyć to o 4.000 zł. i zyskać następne 4.000 zł. tym samym mamy dodatkową kwotę 5.170 zł. plus kwota 15.429,43 zł. co daje nam kwotę 20.599,43 zł. z przeznaczeniem na staw "złotej rybki".

WNIOSEK

 • część tabelaryczna - l.p. 3 §4210 - pozostawiamy bez zmian;

 • część tabelaryczna - l.p. 4 §4210 - zakup i posadzenie drzew i krzewów kwota 10.000 zł. natomiast nadwyżkę 1.170 zł. przeznaczyć na staw "złotej rybki";

 • część tabelaryczna - l.p. 10 §4300 - pielęgnacja drzew wysokich z kwoty 8.000 zł. odjąć 4.000 zł., pozostaje 4.000 zł. i kwoty 1.170 i 4.000 zł. dodać do kwoty 15.429,43 zł. co daje kwotę 20.599,43 zł. i przeznaczyć na staw "złotej rybki".

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Popieram to co przedstawił Pan Radny Kędziora, obserwowałem kolegów z Komisji, też to akceptują. Chce powiedzieć adwoce Panu Goli na temat Nowielina i eternitu. Panie Radny tam są też nasze dzieci z Gminy, proszę o tym pamiętać, bo pamiętam Pana ulotki, tam było tylko dzieciaczki, dzieciaczki. Teraz Pan chce poróżnić dzieci zdrowe z chorymi, oddać, nie oddać. Nie wiem, czy Pan wiedział o tym, że był bal charytatywny, czy Pan coś do tego dołożył, nie wiem, tj. Pana prywatna sprawa, ale niech Pan nie odbiera tego co im się naprawdę należy. Ile to kosztuje? Na pewno drogo, bo utylizacja eternitu jest drogą rzeczą, dlatego proponuję tego punktu nie ruszać, bo jest propozycja Pana Goli, żeby w ogóle wycofać cały projekt uchwały, dlatego też moja prośba i propozycja jest taka, żeby ten projekt dzisiaj przegłosować w wersji takiej jak zostało przedstawione. Będziemy po kolei wnioski głosować, te które będą przechodzić zostaną zapisane, te które nie przejdą, niestety taka jest rola demokracji.

Radny E. Gola - Nikomu nie chcę zabrać środków tylko chcę, żeby to się odbywało w sposób uporządkowany, żeby wiadomym było dla kogo idą środki i po co. Jeżeli środki idą na obiekty, które nie są obiektami i zadaniami Gminy więc przyjmowaliśmy dzisiaj uchwały, które mówią jak to się robi, a nie dyskutujemy, Dyskutujmy o problemach.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Z uwagi na to, iż budżet tego zadania zwiększa się o 100% i żeby go nie rozdrapać w bezmyślny sposób popieram wniosek radnego Goli i proszę o wycofanie go na następną sesję.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Uważa, że są to wnioski, które są zasadne i należy je przegłosować. Chciałem zwrócić uwagę, że odchodzimy od zasady, którą przyjęliśmy, że chcielibyśmy w danym roku zrobić jedną inwestycję ekologiczną, jedną inwestycje związana z ochroną środowiska. W tej sytuacji jeżeli nie będą przyjęte wnioski Komisji Budżetowej niestety tego nie dokonamy. Pan Burmistrz tego nie mówi, ale w rozmowach podczas przerwy dowiedzieliśmy się, ze wstępne szacunki, żeby zakończyć tą inwestycję (staw złotej rybki) tj. kwota ok. 50.000 zł. Dzięki wnioskom Komisji Budżetowej będzie to ok. 30.000 zł. i myślę, że przy odpowiednim spięciu zadania za tą kwotę można to zadanie zrealizować w 100%. W przeciwnym razie (zwracam uwagę na jedno) damy 20.000 zł. coś zrobimy, nie skończymy, w przyszłym roku zapomnimy i w sumie te pieniądze pójdą na zmarnowanie, a propozycja Komisji Budżetu jest najdalej idąca i wydaje mi się, ze najlepsza, rozpoczęcie i ukończenie całości inwestycji.

Jest tu wielka awantura o pieniądze dotyczące najładniejszego otoczenia, Komisja nie proponuje zdjęcia wszystkiego tylko z 7.000 zł. na 4.000 zł., także 4.000 zł. pozostaje.

Radny M. Majak - Nie jestem przeciwnikiem nasadzeń, ale realizujmy zadania kompleksowo. W związku z tym proponuję, żebyśmy po cichu się zobowiązali, że w przyszłym programie skupimy się na większej ilości nasadzeń. Wnioskuje o to, żeby przyjąć wnioski Komisji Budżetowej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego E. Goli o odłożenie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za - 2; przeciw - 16; wstrzymało się - 3;

Wniosek nie uzyskał akceptację.

Radny M. Gryczka - Proponuje przeprowadzić głosowanie alternatywne. Najdalej idącym wnioskiem jest wniosek Pana Radnego Kędziory. Jeżeli on uzyska akceptację największej liczby Radnych to uważam, że resztę wniosków upadnie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że w randze głosowania wniosków najważniejsza jest opinia Komisji.

Radny M. Gryczka - Wnioskuje do Rady o przyjęcie wniosku autorstwa Pana Radnego W. Kędziory.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - To Pan Przewodniczący decyduje w jakiej kolejności będą głosowane wnioski zgodnie ze statutem.

Radny W. Kędziora - Źle jest postawione, który wniosek jest ważniejszy. Pan Przewodniczący powiedział, że wniosek Komisji. Jestem członkiem Komisji, utożsamiam się w 99% się zgadzam, akurat w tej materii trochę się różnimy, uważam że to nie jest większy spór, ale ja sobie wypraszam mówienie, że ten wniosek jest ważniejszy, a ten mniej ważny. Mamy demokrację i każdy wniosek jest równoważny. Pan powinien wybrać ten wniosek, który jest najdalej idący. Najdalej idący był wniosek kolegi Edwarda, bo on powodował, że całkiem wykluczamy spoza obrad. Teraz ten wniosek, który wprowadza najwięcej zmian, a nie mówienie, ze Komisji jest ważniejszy.

Są później pewne rzeczy nieodwracalne. Pan kiedyś przyznał, że źle przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru do Komisji Konkursowej na Dyrektora PDK, ale po fakcie, a głosowanie się odbyło.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje poddać pod głosowanie wniosek Radnego Gryczko o przeprowadzenie głosowania alternatywnego.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - W opiniach są wnioski, które pozostają jako obowiązujące. Na początku my je odczytaliśmy i na Komisji Ekologii jest wskazane, że opiniuje pozytywnie i z §4 punkt 3 wyprowadzić 7.000 zł. na staw złotej rybki. My tego nie odpuszczamy tylko popieramy wniosek Pana Kędziory, który mówi, że z tych pieniędzy, które zaproponował Pan Przewodniczący pozostawiamy na konkurs na najładniejsze otoczenie, zabieramy z kwoty 11.170 zł., 1.170 zł. plus 4.000 zł. i przechodzi to na staw złotej rybki.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje przeprowadzenie głosowania alternatywnego.

Radny W. Kędziora - Pragnie uściślić swoje wnioski:

WNIOSEK

 • część tabelaryczna - l.p. 4 §4210 - zakup i posadzenie drzew i krzewów kwota 10.000 zł. natomiast nadwyżkę 1.170 zł. przeznaczyć na staw "złotej rybki";

 • część tabelaryczna - l.p. 10 §4300 - pielęgnacja drzew wysokich z kwoty 8.000 zł. odjąć 4.000 zł., pozostaje 4.000 zł. i kwoty 1.170 i 4.000 zł. dodać do kwoty 15.429,43 zł. co daje kwotę 20.599,43 zł. i przeznaczyć na staw "złotej rybki".

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje przeprowadzenie głosowania alternatywnego trzech wniosków: K. Budżetu, Przewodniczącego K. Ekologii i Radnego Pana Kędziory.

Radna I. Morka - Jest jeszcze wniosek Komisji Edukacji.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Głos Pana Przewodniczącego jest decydujący i Pan dopuszcza do głosu. Może Pani Radczyni wypowie się odnośnie wniosków. Pierwsze najdalej idące głosy, to są opinie Komisji i ten głos powinien być brany pod uwagę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje przeprowadzenie głosowania alternatywnego, natomiast w tej chwili nie bierzemy pod uwagę Komisji Edukacji, ponieważ ten wniosek będzie głosowany, bo te wnioski są różne.

Te wnioski, które będziemy głosowali alternatywnie dotyczą wniosku Komisji Budżetu, K. Ekologii i Radnego Pana Kędziory.

Radny S. Ryżyk - W tej chwili jest pewnie 5 wniosków, wobec tego wydaje mi się, ze powinniśmy głosować alternatywnie nad pięcioma wnioskami i odrzucać najsłabszy wniosek do moment, aż jeden uzyska bezwzględna większość.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zarządził głosowanie alternatywne.

 • Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego Kędziory?

GŁOSOWANIE : za - 12;

 • Kto jest za przyjęciem wniosku Komisji Budżetu ...?

GŁOSOWANIE : za - 8;

 • Kto jest za przyjęciem wniosku Komisji Ekologii ...?

GŁOSOWANIE : za - 1;

Radny M. Majak - Poprosił o 5 minut przerwy w celu ustalenia pozostałego głosowania z udziałem Radnych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W czasie przerwy podjęliśmy decyzję, że będziemy głosować wnioski do tych punktów, które one dotyczą.

Radna I. Morka - W imieniu Komisji Edukacji wycofuje wniosek Komisji o zdjęcie konkursu na najładniejsze otoczenie i apeluje, że skoro składamy ciche przyżeczenia i mówimy o dokończeniu inwestycji to Komisja prosi, żeby dokończyć inwestycje rozbudowy placu zabaw.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o zmniejszenie kwoty na najładniejsze otoczenie o 3.000 zł..

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 10; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zarządził głosowanie alternatywne w sprawie zakupu i posadzenie drzew:

 • Kto jest za przyjęciem propozycji w projekcie uchwały kwoty 11.170 zł.?

GŁOSOWANIE : za - 1;

 • Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego Kędziory o zmniejszenie kwoty 11.170 zł. o kwotę 1.170 zł.?

GŁOSOWANIE : za - 10;

 • Kto jest za przyjęciem wniosku Komisji Budżetu ... o wyprowadzenie z projektu uchwały?

GŁOSOWANIE : za - 9;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że przeszedł wniosek Radnego Kędziory.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... o wycofanie kwoty 7.000 zł. - modernizacja silnika autokaru ZUT i przeznaczenie jej na staw złotej rybki.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 7; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego W. Kędziory zmniejszenie o 4.000 zł. w pozycji 10 - pielęgnacja drzew wysokich.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przeznaczenie kwoty 15.429,43 zł. + 4.000 zł. + 1.170 zł. + 7.000 zł. = 27.599,43 zł. na staw "złotej rybki".

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi zmianami.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się 2;

Uchwała Nr XXX/227/04 stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowielinie" (druk 340/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 49 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 50 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 51 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z pytaniem do Radczyni, czy możemy głosować z takim uwarunkowaniem Komisji Budżetu?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Uważam, że taki zapis może być tylko, że efektem tego zapisu byłoby to, że w przypadku nie uzyskania środków, środków na to zadanie uruchomić nie możemy i ewentualnie zmiana budżetu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Czy możemy przegłosować §2?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o zmianę w §1 "W budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2005 Rada Miejska zabezpieczy środki do kwoty 78.600 zł. niezbędne do realizacji zadania "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowielinie".

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu §2 "Uruchomienie środków może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków funduszy unijnych w ramach ZPORR". §2 staje się §3, a §3 staje się §4.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za -19; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXX/228/04 stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej (druk 331/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 55 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 56 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 57 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 58 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -19; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXX/229/04 stanowi załącznik Nr 59 do protokołu.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk 329/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 60 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 61 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 62 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 63 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 64 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -19; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXX/230/04 stanowi załącznik Nr 65 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. (druk 338/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 66 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 67 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 68 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 69 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 70 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXX/231/04 stanowi załącznik Nr 71 do protokołu.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 (druk 332/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 72 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 73 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 74 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 75 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 76 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Te wszystkie zmiany, które Komisja postanowiła odrzucić, chciałbym Wysokiej Radzie wyjaśnić, że postanowiliśmy to już raz odrzucić na sesji listopadowej. W wyniku wypracowanego kompromisu tamte zmiany przyjęliśmy bez uwag. Niestety Pan Burmistrz podjął decyzję o ponownym wprowadzeniu tych zmian na sesji grudniowej, czyli powtórzenie tego co miało miejsce w listopadzie z czym Komisja się nie zgodziła. Myślę, że wszyscy wiedzą w jakich pozycjach te wydatki przez Komisję są odrzucone i czego dotyczą.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Z uzyskanej informacji z RIO i przedstawionym temacie w tej sprawie z uwagi na moją sugestię, że tak jak Pan Przewodniczący Komisji Budżetu powiedział, że tematy były wprowadzane na sesji listopadowej, z racji tego, że jest głównym księgowym dla czystości zapisu księgowego winnam przedstawić projekt uchwały w tym zakresie. Przedstawiając problem kolegiantowi RIO w szerokiej dyskusji czego dotyczy, zna zagadnienie, zna temat jaki poszedł tejże Rady Miejskiej do RIO Pan Janusz Jarosz mówi, że my powinniśmy prosić Wysoką Radę do przyjęcia takiej uchwały Rady Miejskiej. Jednakże jeżeli Wysoka Rada zadecyduje inaczej ja powiem, że materiał dwukrotnie i teraz też będzie przedstawiany Wysokiej Radzie i pod sprawozdania roczne taki projekt uchwały przedłożę jeżeli nie znajdzie racji bytu i Państwa zdanie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 12; wstrzymało się - 8;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2004 rok (druk 345/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 77 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 78 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 79 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 80 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - wyjaśnia, że ten projekt uchwały jest konsekwencją projektu uchwały, który Wysoka Rada przed chwilą nie przyjęła. On jest tylko kosmetyką w stosunku do limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne. Jest on niejako integralną częścią poprzedniego projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -4; przeciw - 12; wstrzymało się - 4;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2004 r. (druk 334/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 82 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W projekcie nie ma podanych kwot i zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o podanie kwot.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - 34.700 zł. w §4210 będzie to kwota 4.700 zł. a w §4300 kwota 30.000 zł.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 83 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 84 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 85 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 86 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXX/232/04 stanowi załącznik Nr 87 do protokołu.

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005 - 2012 (druk 352/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 88 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 89 do protokołu;

Punkt został przeniesiony na sesję styczniową.

Do punktu 22 porządku

Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (druk 351/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 90 do protokołu.

Punkt został przeniesiony na sesję styczniową.

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (druk 344/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 91 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 92 do protokołu;

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 93 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 94 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 95 do protokołu.

Projekt został wyprowadzony z porządku posiedzenia.

Do punktu 24 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (obręb Nowielin) (druk 342/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 96 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 97 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 98 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 99 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 100 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wyjaśnia dlaczego Komisja nie wypracowała opinii, ponieważ Główne nasze wątpliwości rodziły się ku temu, czy jest akurat dobry moment, żeby przejmować tą nieruchomość, to związane jest przede wszystkim z kosztami utrzymania. W tej chwili koszty będzie musiała ponosić Agencja, z chwilą kiedy my przejmiemy te koszty jest to teren, który jest pod egidą konserwatora zabytków, jest to obostrzone przepisami, konserwator zabytków prawdopodobnie będzie wydawał zalecenia i polecenia, które będą musiały być bezwzględnie realizowane i wątpliwości nasze się zrodziły stąd, czy Gminę w obecnej chwili stać na przejęcie tego terenu i ponoszenie kosztów na jego utrzymanie, na rekultywację i zagospodarowanie tego terenu. Sami Państwo wiecie, ze w tej chwili nie bardzo nas stać, tym bardziej, że problemy były ze stawem złotej rybki, gdzie jest kwota 30 - 40.000 zł., a tu potrzeba dużo więcej. Tylko takie wątpliwości nam się zrodziły, czy warto to przyjąć i ponosić koszty, czy odczekać jeszcze jakiś czas i niech te koszty ponosi w dalszym ciągu Agencja.

Radny S. Ryżyk - W części podzielam stanowisko Przewodniczącego Andrzeja Gumowskiego, oczywiście jest pewne zagrożenie, pewna niedogodność spowodowana przyjęciem tych ruin. Głosowałem i będę głosował za przyjęciem tej uchwały z takiego powodu, że przejęcie tej nieruchomości jest transakcją wiązaną i Agencja zobowiązuje się w 80% do pokrycia kosztów rozwiązania problemu kanalizacji przyległego osiedla PGR. Wiąże się to również z jakimś zagospodarowaniem tej działki. Pewnie, że jest ta niedogodność, ale sądzę że zyski na pewno będą większe, a po drugie myślę, że w przyszłości, czy chcemy, czy nie ta działka i tak spadnie na barki Gminy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pan Przewodniczący powiedział, że Agencja będzie musiała utrzymywać porządek. My wiemy jak Agencja utrzymuje porządek, wiemy w jaki sposób na nasze monity, prośby sprawnie działa ENEA. Wiemy również jak wyglądają niektóre drogi powiatowe, których jest większość i na Burmistrzu skupia się, że są tam tereny nie posprzątane i wcale Agencja nie będzie tego należycie utrzymywać. Jestem po rozmowie z Panem Kołodziejczykiem, który zarządza jednostką zasobów w Myśliborzu, który swoim terenem obejmuje również naszą Gminę i ta rozmowa skutkowała tym, że z takim projektem uchwały występuję do Wysokiej Rady. Z tej rozmowy wynika, iż przedstawię kosztorys, który nie może przekraczać 300.000 zł. to Agencja zobowiązuje się do przekazania 80% wartości, jaki będzie kosztorys to trudno powiedzieć, a tam jest zagrożenie ekologiczne i nie tylko, o czym niejednokrotnie Radny Ptaszyński podnosił, odprowadzenie fekali z naszego budynku jak również z budynku, którym zarządza Spółdzielnia z Krzemlina. Tylko tym się kierowałem, aby przejąć i uporządkować tenże teren, bo i tak Burmistrz jest postrzegany, żeby o to zadbać.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie jestem wrogiem, nie wypowiadam w tej chwili opinii Komisji, wypowiadam swoją opinię. Nie jestem wrogiem przejęcia tego terenu tylko moja intencja jest taka, że nie w tej chwili. Boje się, że jak przejmiemy to przyjedzie wojewódzki konserwator zabytków i wyda stosowne polecenie i już w budżecie 2005 będziemy musieli znaleźć środki na to, żeby coś z tych zaleceń wykonać. Myślę, że należy odczekać ten rok i w roku 2006 przejąć nieodpłatnie tą nieruchomość. Na przejęcie w tym roku w budżecie nas nie stać. Nie jestem wrogiem, bo oczywiście każdym terenem musimy się interesować i o każdy teren dbać, ale w miarę posiadanych środków. Uważam, że w tym momencie nie należy się w tym momencie pakować w coś co być może przyniesie nam niedobre skutki finansowe w bardzo krótkim czasie.

Radny W. Kędziora - Kieruje pytanie do Pana Burmistrza, w uzasadnieniu wzmiankowane było 80%. Skoro Pan Burmistrz występuje z projektem uchwały o przejęcie tego, czy te 20% jest w budżecie ujęte? Czy nas stać na ten moment, bo to nie chodzi o kanalizację, o zagrożenie epidemiologiczne, czy są te pieniądze w budżecie 2005 r.?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W projekcie budżetu nie i nie mogło być, bo nie mam uchwały Wysokiej Rady, czy będę mógł podpisać stosowne porozumienie, które wynika z przyjętych zasad dofinansowania samorządów przez jednostkę gospodarowania zasobami w Myśliborzu, czy też ANR. Z chwilą przejęcia, jesteśmy na etapie projektu i zarówno Komisja jak i Burmistrz ma jeszcze prawo wnoszenia autopoprawek do dokumentu, który będzie przedmiotem obrad na sesji styczniowej.

Radny W. Kędziora - Obawiam się, budżet proponowany jest z deficytem jaki jest 2.000.000 zł., czy jak uchwalimy będzie miejsce w budżecie na wygospodarowanie tych środków. Przy tej mizerii finansowej jaka nam się szykuje to z czego my to weźmiemy, nawet jak uchwała znajdzie akceptację Rady.

Radny S. Ryżyk - Cieknące ścieki zanieczyszczają środowisko od 5 lat i jestem trochę zdziwiony, głosami, że możemy czekać. Tak nie możemy, ale nie wiadomo, czy w przyszłym roku Agencja zechce nam taką ofertę również przedłożyć. Sądzę, że są takie momenty, z których trzeba korzystać. Jeśli się z nich nie korzysta to szansa może uciec i taka obawa też jest i proszę ją wziąć pod uwagę przy głosowaniu.

Radny E. Gola - Czy te 80% z Agencji będzie po wydatkowaniu przez nas 300.000 zł., czy oni przekażą nam środki od razu po przedłożeniu projektu?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Na poparcie wypowiedzi Kolegi Stefana to podobna sytuacja była z naszymi Spółdzielniami. Był taki okres, ze nasze Spółdzielnie dostawały subwencje na częściach wspólnych w roku 2001, 2002 i się skończyły dotacje do naszych zasobów mieszkaniowych. Czyli trzeba podchodzić delikatnie. Jak Agencja chce partycypować, to co jeżeli jest już kosztorys, przetarg, czy procedura uruchomiona, wykonana Agencja od razu daje gotówkę, nie że my musimy wyłożyć swoją tylko w między czasie swój udział daje. Nie wiem jakie są tam ruiny, mamy trochę mało danych. Rejestr zabytków 768, 549, jakie to są zabytki, ale z drugiej strony sumując tj. prawie 10 ha i myślę, że Pan Burmistrz i jego służby, 80% może dać Agencja po przejęciu, ale można szukać jeszcze innego montażu finansowego i coś stworzyć na obrzeżach Pyrzyc. Należałoby się zastanowić i wyrazić wolę przejęcia tych nieruchomości.

Radny E. Gola - Prosi o odpowiedź od Pana Burmistrza.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Po przedstawieniu projektu uchwały i przyjęciu przez Wysoką Radę podpisuje się stosowne porozumienie, które wynika z zasad jakie obowiązują w Agencji. Poinformuję, że w zasadzie skończyły się dofinansowania jeszcze funkcjonuje w ochronie środowiska temat i to ma związek. Przedłoży się uchwałę o przejęciu i kserokopie przyjętego budżetu pokazujący udział własny to Agencja wykłada pieniądze przed wykonaną robotą tylko potem trzeba pokazać, że zadanie zostało zrobione.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -16; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXX/233/04 stanowi załącznik Nr 101 do protokołu.

Do punktu 25 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2005 (druk 346/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 102 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwróciłem się do Komisji, żeby zaproponowały swoje propozycje. Plan pracy Rady jest zawsze częścią w miarę ruchomą, wiele tematów jest wprowadzanych. My na Prezydium Rady staramy się Wasze uwagi w miarę możliwości realizować. Nie chcielibyśmy, żeby ten plan był przeładowany, żeby ten plan był jakimś szkieletem, który dzisiaj zatwierdzimy, natomiast wiele spraw może wyjść w ciągu roku.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 103 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 104 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 105 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 106 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie analizowałem tych punktów, ale prośbę na przyszłość. Wzorem obecnego roku bywają nieraz tematy, gdzie się zastanawiam jakie materiały, o jakiej szczegółowości, o jakim kierunku przedstawię Wysokiej Radzie. Gdybyśmy sięgnęli do protokołów z Komisji, czy Sesji nieraz wynika tam, że Komisja miała na myśli, czy inną intencję, i potem trzeba uzupełniać materiały, projekty, uchwały, wyprowadzać z sesji. Apeluję, żeby tematy były precyzyjne, jasne, czytelne co do zakresu rzeczowego.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Zgłasza uwagę do wniosku Komisji Edukacji, który mówi o rozwiązaniu Komisji Rady. Zgodnie z art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna jest obligatoryjną Komisją Rady, która musi być.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że wniosek Komisji Edukacji próbowałem wprowadzić do wolnych wniosków, żeby nad nim dyskutować. Natomiast co do możliwości pracy Rady koncepcje mogą być różne i uważam, że tj. jedna z koncepcji, którą wypracowała Komisja Edukacji i nie wiem, czy nie słuszna. Państwo w tym momencie maja decydujący głos, natomiast dobrze by było, żeby przedyskutować ten wniosek na Komisjach i zaproponować Wysokiej Radzie różne rozwiązania.

Radny S. Ryżyk - Zwraca się z prośbą do Komisji o wycofanie na miesiąc swojego wniosku, żeby można było przedyskutować go na Komisjach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Do zmian rozwiązania Komisji potrzebny jest wniosek, którego dzisiaj nie ma. Rozumiem intencję Komisji Edukacji i proponuje do rozważenia przez nas wszystkich.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji o wprowadzenie przez uchwaleniem budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2005 dwóch punktów tj. : "Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie sytuacji ekonomicznej oraz punktu z sesji majowej tj.: "Stopień realizacji inwestycji w mieście i gminie".

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji o wprowadzenie święta 17 września do planu pracy RM upamiętniającego dzień najazdu Wojsk Rosyjskich na Ziemie Polskie, a w dniu 11 listopada zorganizować uroczystą sesję RM.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 0; wstrzymało się - 8;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji o samorozwiązanie czterech Komisji (Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami: Komisji Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu oraz Komisji Rewizyjnej) i powołania dwóch Komisji tj. Komisji Budżetu i Komisji, która przejęłaby zadania pozostałych Komisji, co usprawniłoby pracę Rady Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: za - 5; przeciw - 13; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wniosek nie uzyskał akceptacji co nie znaczy, że nie będziemy drążyli tego tematu na Komisjach i na Prezydium Rady.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa o wprowadzenie w miesiącu styczniu następujących punktów:

 1. Informacja nt. problemów sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania.

 2. Informacja nt. realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników w Gminie Pyrzyce.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 5;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa o wprowadzenie w miesiącu kwietniu następującego punktu:

 1. Informacja nt. sytuacji w rolnictwie w Gminie Pyrzyce, struktura gospodarstw, stan władania, produkcja, zbyt, szanse i zagrożenia .

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa o wprowadzenie w miesiącu czerwcu następujących punktów:

 1. Informacja nt. skupu zbóż w nowych warunkach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR): - sytuacja minionego roku 2004;

- sytuacja bieżąca - założenia na 2005 r.

 1. Informacja nt. organizacji dożynek gminnych 2005 r.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa o wprowadzenie w miesiącu wrześniu następujących punktów:

 1. Informacja nt. windykacji podatków za I półrocze 2005 r.

 2. Informacja Burmistrza nt. pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2005r.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wprowadzenie do planu pracy Rady Miejskiej na 2005 r. w miesiącu maju tematu pt. "Zapoznanie się z bilansem instytucji kultury działających na terenie miasta i gminy za rok 2004".

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa o wprowadzenie w miesiącu maju następującego punktu:

 1. Informacja o podejmowanych i realizowanych inicjatywach gospodarczych w Gminie Pyrzyce.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 5;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za -18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXX/234/04 stanowi załącznik Nr 107 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Poprosił o 5 minut przerwy, dlatego ze nie widzi możliwości przeprowadzenia 3-ch sesji w miesiącu styczniu. Zaplanowaliśmy sobie od 10 stycznia pewnie serię Komisji Budżetowych, która doprowadziłaby do opracowania opinii i wniosków na sesję w dniu 17. Byliśmy w 100% przygotowani, a w tej chwili po przyjęciu wniosku, który mówi, że należy odbyć debatę na temat PPK i PPM przed sesją budżetową, to ja przepraszam, ale ja takiej możliwości nie widzę, dlatego proszę o 5 minut przerwy. Może rozmowy w kuluarach doprowadzą do tego, że zgłosimy jeszcze jakiś wniosek lub poprawkę do już przyjętego planu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ja też takiej możliwości nie widzę tylko za tym wnioskiem Państwo głosowaliście.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z prośbą do Komisji, żeby przeprowadzić reasumpcję głosowania na temat tego wniosku, ponieważ fizycznie nie jesteśmy w stanie tego tematu zrobić.

Proponuje, żeby ten temat przesunąć na miesiąc luty .

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Popieram Pańskie zdanie z tym, że z oceną PPK nie bardzo się zgadzam, dlatego że jak wiedzą wszyscy finansiści bilans firmy sporządzają do 31 marca i praktycznie nie będziemy mieli się oprzeć o jakie wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, czyli najwcześniejszy termin tj. kwiecień. Oczywiście możemy opierać się na pewnych danych czasowych, niepełnych, nie do końca sprawdzonych, nie będzie to materiał, który będzie budził jakieś zaufanie. Uważa, że pomysł dotyczący oceny PPM i PPK przed budżetem on wzbudza moje zainteresowanie. Mogę obiecać, że na Komisji Budżetu w momencie omawiania budżetu (zapraszam członków Komisji Edukacji dla potwierdzenia moich słów) również ta sprawa będzie przedmiotem naszej debaty. Uważam, że myślą Komisji Edukacji było to, żeby spróbować rozwiązać trudną sytuację PPM, żeby ewentualnie zastanowić się nad możliwością umieszczenia w budżecie kwot i not obciążeniowych, którymi PPM obciążył Gminę z tytułu nie płaconych należności za rok 2002 i 2003, będziemy na ten temat dyskutowali, jak również przewija się temat dotyczący PPK, a to poprzez ewentualne jeszcze możliwości zmniejszenia cen wody, poprzez czy zwolnienia z podatku, czy dopłat bezpośrednich do budżetu. Będziemy na ten temat dyskutowali i to mogę obiecać, i chyba taka była intencja Komisji Edukacji, natomiast terminowo w żaden sposób tego nie idzie pogodzić. Poprzedni budżet nasza Komisja opiniowała poprzez 8 kolejnych długich posiedzeń. Teraz pierwsze posiedzenie mamy 10 stycznia, a chcielibyśmy być do 17 stycznia gotowi. Jeżeli nasza Komisja ma się zająć oceną całej działalności to są dwie Komisji, dobrze Państwo wiecie, żeby rzetelnie się odnieść do tego zadania to trzeba poświęcić jedną Komisję dla PPK i jedną dla PPM, bo sytuacja w jednej i drugiej Spółce jest bardzo nieciekawa. Fizycznie tego się nie da przeprowadzić. Dążyliśmy do tego żeby budżet zatwierdzić w miesiącu grudniu, fizycznie się tego nie da, bo taka była zgoda Prezydium Rady, Radnych, Pani Skarbnik, Burmistrza, Pani Burmistrz, że należy mieć jakiś pogląd na wyniki ekonomiczne poszczególnych jednostek, żeby przymierzać się do pewnych ruchów w poszczególnych działach i to jest element, który nie pozwala nam w żaden sposób zająć działalnością tylko PPM i PPK. Na pewno się tym zajmiemy, na pewno będziemy rozmawiali na temat pomocy, czy not obciążeniowych PPM, na pewno będziemy rozmawiali na temat jeszcze zmniejszenia cen wody i ścieków w tym roku, może dojdziemy do jakiegoś konsensusu i zapraszam na posiedzenia Komisji Budżetowej.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Burmistrz również składał pewne propozycje do planu pracy Rady. Natomiast z mojej wiedzy chcę powiedzieć, że nie w każdych sytuacjach, okolicznościach można zarządzić reasumpcję głosowania. W tym przypadku jest to bardzo wątpliwe. Wówczas kiedy mamy doczynienia z finansami z pewnymi danymi, które nie zgadzają się po przegłosowaniu informuję, że wedle mojej wiedzy ta okoliczność nie daje takiej możliwości.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - W tym szczególnym przypadku mamy doczynienia z podjęciem uchwały, ponieważ zostały przegłosowane wszystkie wnioski Komisji, propozycja zgłoszone, następnie została przegłosowana cała uchwała. Zgodnie z art. i § 42 Statutu Rada jest związana uchwałami od chwili jej podjęcia. Jeżeli mamy stosować zapis naszego Statutu to wchodziłaby w rachubę zmiana uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest jeszcze taka możliwość, że w dniu 17 stycznia na sesji możemy podjąć decyzję, że przekładamy temat podjęty w planie pracy na miesiąc kwiecień, żeby nie zmieniać uchwały. Z takim wnioskiem wystąpię.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Co się stanie jeżeli ja jako radny zgłoszę poprawki w wolnych wnioskach do przegłosowanego projektu uchwały?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - W wolnych wnioskach nie głosujemy uchwał. Będzie przegłosowany wniosek, a uchwała zostanie w takiej treści w jakiej została przyjęta.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Jeżeli wniosek zostanie przyjęty to Pan Przewodniczący zostanie zobligowany do przygotowania projektu uchwały na następną sesję i wtedy mamy tą sesję, że tego punktu nie będzie, i ze nie musimy się martwić.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że wszyscy Radni mają świadomość tego, że zrobiliśmy fopa, i uważam że najbardziej rozsądnym wyjściem będzie w dniu 17 stycznia kiedy zgłoszę wniosek o przełożenie terminu na miesiąc kwiecień.

Przewodniczący K. Ekologii ... - J. Tkaczuk - Należy myśleć wcześniej o tym co się głosuje. Jeśli są wnioski takie, które kwalifikują się tylko do pracy na Komisjach, które powinny jako wnioski iść na sesjach, a tu się to wszystko kumuluje. My również mieliśmy swoje wniosków, ale uszanowaliśmy wnioski Komisji Budżetowej, które w zasadzie się pokrywały i nie chcieliśmy tego dublować, bo byłoby to bez sensu. Na dzisiaj trudno wprowadzać coś nowego tylko po to, żeby było i to są skutki nieprzewidzianych wniosków.

Radny M. Budynek - Uważam, że Panowie Radni podchodzicie do sprawy nieodpowiedzialnie. Sytuacja jest tragiczna w PPK i tj. związane tylko i wyłącznie z budżetem. Stacje uzdatniania wody tj. nasz problem. Jest 5.000.000 zł., które pożerowaliśmy jako Radni po to, żeby spłacić, gdyby PPK nie mogło, a co się dzieje w sytuacji kiedy kontrakty zostały utracone przez PPK odnośnie wywozu nieczystości i tracą z dnia na dzień. Pytam kto będzie płacił? Gdzie to jest wpisane w budżecie? Nie ma. Wszyscy do sprawy podchodzicie lekko.

Odnośnie PPM, jest zadłużenie 1.200.000 zł., wakaty płatnicze przyszły do gminy. Co zrobicie z tym budżetem jeżeli przyjdzie komornik? Co my zrobimy dalej, tj. pewna odpowiedzialność.

Uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby ratować PPK i robić wszystko, żeby PPM wyprostować, a przy tym są potrzebne odpowiednie kredyty. Budżet tj. sprawa trudna. Przy tym budżecie, czy ktokolwiek z Was dokładnie przeanalizował ten budżet? Tj. tylko chciejstwo w tym budżecie i bierzemy następne 2.000.000 zł kredytu, odsetki, prowizje i inne rzeczy. Uważam, że przede wszystkim Komisja Budżetowa ma rację, jeżeli chce 17 to niech się zbiera, ale jeżeli jest sytuacja tego typu z PPK i PPM, uważam, że powinniśmy sesję budżetową przesunąć na dzień np. 26, a normalną debatę odbyć odnośnie PPM i PPK. Stąd był wniosek naszej Komisji. Już dosyć robienia cyrku z miasta, trzech wiceprzewodniczących, sześciu przewodniczących każdy po 100 zł więcej. Przepraszam, szukamy oszczędności w budżecie, a sami co robimy? Dwie Komisje pracują merytorycznie, konkretnie ustalamy sprawę odnośnie istnienia tych dwóch firm, niestety, trzeba się wziąć za robotę. Apeluję o rozwagę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Po konsultacji z Prezydium Rady przedstawię propozycje biorąc pod uwagę głos Pana Radnego Budynka i spróbujemy ten dylemat rozwiązać.

Do punktu 26 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi (druk 330/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 107 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 108 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 109 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 110 do protokołu.

Punkt został przeniesiony na sesję styczniową.

Do punktu 27 porządku

Projekt uchwały w sprawie budowy małej obwodnicy miasta Pyrzyce (druk 353/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 111 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 112 do protokołu;

Punkt został przeniesiony na sesję styczniową.

Do punktu 28 porządku

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Pyrzyce - Mechowo" (druk 354/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 113 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 114 do protokołu;

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 115 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o zmianę w §1 "W budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2005 Rada Miejska zabezpieczy środki do kwoty 50.000 zł. niezbędne do realizacji zadania "Budowa ścieżki rowerowej Pyrzyce - Mechowo".

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu §2 "Uruchomienie środków może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków funduszy unijnych w ramach ZPORR". §2 staje się §3, a §3 staje się §4.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXX/235/04 stanowi załącznik Nr 116 do protokołu.

Do punktu 29 porządku

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach" (druk 341/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 117 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 118 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 119do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 120 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 121 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o zmianę w §1 "W budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2005 Rada Miejska zabezpieczy środki do kwoty 350.000 zł. niezbędne do realizacji zadania "Przebudowa ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach".

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu §2 "Uruchomienie środków może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków funduszy unijnych w ramach ZPORR". §2 staje się §3, a §3 staje się §4.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie; (19)

Uchwała Nr XXX/122/04 stanowi załącznik Nr 63 do protokołu.

Do punktu 30 porządku

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gminna Platforma Cyfrowa" (druk 357/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 123 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 124 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Komisja Budżetu na swoim posiedzeniu nie miała projektów uchwał, ale wypracowała wniosek w tej sprawie. Odczytał wniosek, który stanowi załącznik Nr 125 do protokołu.

Zgłasza wniosek, aby wzorem poprzednich projektów uchwał dopisać §2 o treści "Uruchomienie środków może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków funduszy unijnych w ramach ZPORR". §2 staje się §3, a §3 staje się §4.

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Co do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Gumowskiego i dodanie §2. Ten projekt różni się trochę w stosunku do poprzednich projektów uchwał, dlatego że to zadanie jest realizowane w trzech kolejnych latach. Stanowi to załącznik, który mówi jak to jest finansowane i realizowane. W uzasadnieniu jest zapis następującej treści "Zadanie będzie realizowane w latach 2005 - 2007, a jego łączny koszt wyniesie 739.314 zł. (zał. nr 1). Dofinansowanie projektu jest warunkiem niezbędnym do uzyskania stanu stabilności finansowej w zaplanowanym okresie realizacji Projektu". Jest to jak gdyby tożsame, że jeżeli nie uzyskamy dofinansowania to projekt nie może być zrealizowany, a rok 2005 jest jak gdyby w oderwaniu, ponieważ projekt będzie realizowany w okresie trzech lat.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu §2 "Uruchomienie środków może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków funduszy unijnych w ramach ZPORR". §2 staje się §3, a §3 staje się §4.

Wynik głosowania: za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 7;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.

Wynik głosowania: za -17; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXX/237/04 stanowi załącznik Nr 126 do protokołu.

Do punktu 31 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do "Wieloletniego Planu Inwestycji Publicznych w Gminie Pyrzyce do roku 2006 (druk 356/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 127 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi

załącznik Nr 128 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 1; wstrzymało się - 0:

Uchwała Nr XXX/238/04 stanowi załącznik Nr 129 do protokołu.

Do punktu 32 porządku

Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Jarosława Kossowskiego na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach (druk 350/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 130 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 131 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 132 do protokołu;

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący k. Ekologii - J. Tkaczuk - Zwrócił się z pytaniem, czy jest potwierdzenie przyjęcia listu poleconego przez Pana Kossowskiego?

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Jest .

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Jeżeli jest prawdą, ze Pan Dyrektor OSiR-u nie dotrzymał terminu odpowiedzi, to należy zwrócić uwagę, żeby przestrzegać kodeks KPA.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Uchwała Nr XXX/239/04 stanowi załącznik Nr 133 do protokołu.

Do punktu 33 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce (druk 336/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 134 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 135 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 136 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 137 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 138 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o pisemne wyjaśnienie, dlaczego wymienione w projekcie uchwały nie zostały zrealizowane.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się 3;

Uchwała Nr XXX/240/04 stanowi załącznik Nr 139 do protokołu.

Do punktu 34 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów (druk 349/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 140 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 141 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 142 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 143 do protokołu;

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Wyjaśnia niezgodności dotyczące tego wniosku - w uzasadnieniu jest napisane, że Komisja składa się z następujących osób: zastępca Burmistrza, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a we wniosku jest, ze w skład Komicji wchodzi Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Przedstawiciel Komisji budżetowej, prosi, żeby to poprawić.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odwołałbym się do Pani Mecenas, ponieważ ja spotkałem się tylko, że jest nagroda wójta, burmistrza, prezydenta, bo trudno rozumieć co tj. gmina, np. § 2 mówi, że "decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz", a podejmuje Gmina Pyrzyce, jak to należy rozumieć, kto?

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski - Prosi o wypowiedź Pana Radnego W. Kędziorę, ale jednocześnie zgłasza wniosek o zmiany w załączniku do projektu uchwały w części III Gminna Komisja Stypendialna w §13, żeby zmiany były takie jak dotychczas obowiązujące. "Burmistrz Pyrzyc powołuje Gminną Komisję Stypendialną w składzie: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza, Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Przedstawiciel Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

W nowym przypadku nie ma przedstawiciela Komisji budżetowej i jest Przewodniczący Komisji Oświaty. Proponuję wprowadzić tak jak było Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Przedstawiciel Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej, a nie Przewodniczący.

Przewodniczący K. Ekologii - J.Tkaczuk - Był wniosek odnośnie rozwiązań Komisji i może byśmy się wstrzymali, bo jak nie będzie Komisji Edukacji, to wniosek będzie niezasadny.

Rady W. Kędziora - Trudno mi jest zabierać głos, dlatego że na dzień dzisiejszy jestem członkiem Gminnej Komisji Stypendialnej jako Przedstawiciel Komisji Budżetu. Miałem to powiedzieć na samym końcu, ale powiem teraz. Nie podoba mi się sposób w jaki proponuje się. Miała to być uchwała o zmianie uchwały. Niestety Panie Kierowniku, tj. nowa uchwała, a z tego co wiem i pamiętam z prac Gminnej Komisji Stypendialnej chodziło nam o kilka zmian, mianowicie:

 • pierwsza zmiana dotyczyła, żeby docenić gimnazjalistów klas trzecich, jako że nam uciekali i nie można było w myśl starej uchwały ich docenić. Miał się zmienić trochę bieg, okazu je się, że zrobiono to tendencyjnie. Uważam, że opracowanie tej uchwały miało charakter tendencyjny, być może ja jestem nieprawomyślny i być może w tej Komisji stypendialnej nie powinienem być. Zmierzam do tego, dlatego że tu w tym momencie zmiany miały dotyczyć tych kwestii, o których mówiłem. Niestety przedstawiciela Komisji Budżetu nie ma, dziwny zbieg okoliczności. Podejrzewam działania tendencyjne i chyba nic nie usprawiedliwi tego co się stało.

 • Następna sprawa, że działania są tendencyjne, poprzednio też był przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i tą osoba byłą Pani Izabella Morka, która już nie jest koleżanką partyjną Pana Burmistrza, tylko przewodnicząca powiatowa SDPL Pani Agnieszka Odachowska jednocześnie członek, czy koordynator powiatowy Pan Burmistrz. Dziwny zbieg okoliczności. Czyżbym się nie znała, nie miał na uwadze dobra dzieci? A być może jestem niewygodny, może ta Komisja miała być wykorzystywana do innych celów? Zarzucam Panu Burmistrzowi, że działa tendencyjnie, gdyż projekt uchwały miał być tylko zmieniony, a tu już jest nowa uchwała. Uważam, że tak się nie godzi Panie Burmistrzu. Pan zaprzeczy, bo Pan wielu sprawom zaprzecza. Panie Burmistrzu proszę to robić uniwersalnie, nie pod ludzi, bo uchwałę Pan zrobił pod ludzi, pod swoją partyjną koleżankę i wbrew mnie. Obserwuję już Pana działania od ładnych paru lat i stwierdziłem, że mam prawo do takiej, a nie innej opinii.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wszystko można zarzucić naszej Radzie, natomiast do tej pory nie spotkałem się z działaniami politycznymi. Jestem dumny i szczęśliwy kiedy gdzieś rozmawiam, to rozmawiając z Burmistrzami, Przewodniczącymi, ze u nas w wystąpieniach nie odczuwamy tych spraw.

Poprosił o sprecyzowanie wniosku.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski - Wnioskuje o to, aby w rozdziale III załącznika dotyczącego zasad udzielania stypendiów Burmistrza Pyrzyc dla uczniów w §13 dokonać następujących zmian:

 • w pozycji przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zmienić na członek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i w tym składzie dodać członka Komisji Budżetu ... Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek Przewodniczącego K. Budżetu A. Gumowskiego.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu o zmianę brzmienia tytułu projektu uchwały "projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Gminy Pyrzyce dla uczniów" oraz w każdym momencie gdzie występuje sformułowanie "stypendium Burmistrza Pyrzyc" na stypendium Gminy Pyrzyce".

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 9; wstrzymało się - 3;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; Wstrzymało się 1;

Uchwała Nr XXX/241/04 stanowi załącznik Nr 144 do protokołu.

.

Do punktu 35 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaproponował, żeby na zadane pytanie Burmistrz udzielił odpowiedzi na piśmie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany innymi odpowiedziami, to odpowiedzi będą w Biurze Rady.

Radny W. Kędziora - Zgadza się z tym, tylko żeby to było w terminie do 7 dni, a nie przed następną sesją, a niestety, niektóre odpowiedzi przychodzą nawet po dwóch miesiącach, a niektórych nie mogę doczekać się wcale.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Czy Wysoka Rada wyraża na to zgodę? Rozumiem, że przez aklamację.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Wcześniej wspominałem o tym, ze zadane pytania przez Radnych interesują całą Rade i zebrane grono na widowni, Jeżeli Pan Burmistrz będzie odpowiadał konkretnemu Radnemu pisemnie to pozostali nie będą mieli możliwości tego usłyszeć. Wiąże się to z tym, że później Pan będzie musiał odczytywać odpowiedzi.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pan Przewodniczący jest chyba najczęstrzym gościem i bywalcem Biura Rady. Mówię, żeby komplet odpowiedzi, który Państwo otrzymacie był do wglądu w Biurze Rady i wtedy każdy Radny między sesjami się zapozna.

Do punktu 36 porządku

Wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący RM -W. Tołoczko - Odczytał wniosek K. Budżetu ... o rozpoczęcie działań mających na celu zakup "nowego autokaru" i przedstawienie na następne posiedzenie Komisji informacji dotyczącej możliwości zakupu nowego autokaru - wniosek stanowi załącznik Nr 145 do protokołu.

Jest deklaracja i jednocześnie możliwość, że Pan Kierownik Domagała przedstawi nam możliwości zakupu, czy w formie kredyty, czy w formie spłaty leazingowej i podejmuje zobowiązanie, że sam będzie ze swoich dochodów będzie go spłacał, a zakup nowego autokaru w tej chwili jest niezbędny , jeżeli ten Zakład ma prawidłowo wykonywać usługi, głównie jeżeli chodzi o usługi dowozu dzieci do szkół. Jest to tylko rozpoczęcie działań, nie ma tu jeszcze zgody na zakup, chodzi o podjęcie pierwszych kroków celem zebrania ofert. Pan Kierownik Domagała przedstawił sprawę w ten sposób, że Gmina musi się w ten proces włączyć i być niejako tym pośrednikiem, bo sam ZUT tego czynić nie może.

Przewodniczący K. Ekologii ... - J. Tkaczuk - Pan Kierownik powinien zacząć od tego, żeby zrobić certyfikat kompetencji zawodowych, od tego, żeby uzyskał koncesję na przewozy zarobkowe osób, od tego żeby sprawdził rynek, czy ten autokar kiedykolwiek się zwróci. Autokar, który nie ma być nowy, który powinien służyć do celów komercyjnych będzie kosztował ponad 100.000 zł. to za te pieniądze można kupić 5 autokarów. Wczoraj na spotkaniu z Panem I. Szymańskim dowiedziałem się, że u niego autokar wynajęty po przetargu kosztuje 1,96 zł., a autokar, który jest gimbusem koszt utrzymania z kierowcą kosztuje 1,50 zł. Czy my chcemy te pieniądze, o które tak się upominamy, walczymy o nie, żeby one były, lekką ręką sobie je wyrzucać? Proponuję niech Pan Kierownik, czy ktokolwiek uzyska dokumenty, które są zgodne z ustawą o transporcie. Niech zrobi Spółkę z o.o. cały tabor prowadzi jako gminny i niech zarabia, kupuje, robi wycieczki. Ustawa mówi jednoznacznie, skoro jest powołany ZUT jedynie do przewozu dzieci szkolnych i w tym celu ma służyć. Jeśli to ma służyć do komercjalnego zarobku to wtedy coś innego, dlaczego ja mam płacić podatek od środków transportowych, a Pan, który zarabia nie płaci tego podatku. Coś tu jest nie tak. Musimy się zastanowić (ja nie występuje tutaj jako konkurencja, bo nie mam autokaru), chodzi o to, żeby były czyste gry. Tak samo zwracam się do Pana Przewodniczącego i do Pana Budynka niech chociaż raz dowozy szkolne staną się przetargiem.

Przewodniczący K. Budżetu -A. Gumowski - Pan Przewodniczący K. Ekologii apeluje, żeby ostrożnie ze środkami. My nie wydajemy żadnych środków w tym momencie, my tylko wyrażamy zgodę na rozpoczęcie działań mających na celu przedstawienie pewnych ofert. Nie mogę się zgodzić, ale skoro Burmistrz toleruje pewne rzeczy, skoro ZUT funkcjonuje, skoro nikt nie ma uwag, uważam że działa zgodnie z prawem. Apeluję, naprawdę nie wydajemy żadnych środków ten wniosek nie powoduje w budżecie utraty nawet 1 grosza, tj. tylko rozpoczęcie działań mających na celu przedstawienie ofert.

Radny E. Gola - Kupimy autokar, a za jakiś czas wpłynie wniosek, żeby zapłacić za remont. Czy my jesteśmy od tego, żeby działalność gospodarczą prowadzić? Nie. My mamy stwarzać warunki, a działalność gospodarczą niech prowadzą inni. Mamy kupować autokar, czy nasz zakład ma świadczyć komercyjne usługi, robić konkurencję przewoźnikom na rynku? Jeżeli za 1,90 zł. do 2,00 zł. na rynku jest za dowożenie dzieci do szkół, to dlaczego Gmina ma ponosić koszty 2,80 zł.?

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odczytał wniosek Komisji Budżetu ...

Przewodniczący K. Ekologii ... - J. Tkaczuk - Jeśli Pan Przewodniczący mówi, że ZUT ma pieniądze i chce kupić to jego wola, nie mam nic przeciwko temu. Po co Pan stawia wniosek, który nie jest zasadny?

Przewodniczący K. Budżetu -A. Gumowski - Wniosek stawia Komisja, a po drugie tj. fakt, ze Pan Kierownik przedstawiał nam informację, że bez szyldu Gminy żadna firma sprzedająca i handlująca autokarami nie chce rozmawiać. To jest tylko niejako zgoda na to, żeby uzyskać możliwości zakupu, nic więcej, o przedstawienie formy zakupu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ...

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 1; wstrzymało się - 6;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że sprawozdanie z pracy Komisji przekładamy na sesję styczniową.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Poinformował o pismach, które wpłynęły do BRM:

 • pismo z RIO z dnia 10.12.2004 r. informujące o przeprowadzonej kontroli w I kwartale 2005 r. - pismo stanowi załącznik Nr 146 do protokołu;

 • pismo z GS "Samopomoc Chłopska" w sprawie podatku od nieruchomości- pismo stanowi załącznik Nr 147 do protokołu;

 • pismo z Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach informujące o umorzeniu śledztwa w sprawie ukrycia korespondencji przez Burmistrza Pyrzyc - pismo stanowi załącznik Nr 148 do protokołu;

 • pismo od OSiR-u w sprawie nadania nazwy stadionowi -- pismo stanowi załącznik Nr 149 do protokołu;

 • pismo od Burmistrza Pyrzyc z dn. 16.12.2004 informujące o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego współpracy między miastami Mamonowo obwód Kaliningradzki, Rosja, a gminą Pyrzyce - pismo stanowi załącznik Nr 150 do protokołu;

 • pismo od PPM do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 - go Maja 12 do wiadomości Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 151 do protokołu;

 • pismo od mieszkańców bloku nr 137 w Brzesku w sprawie oświetlenia - pismo stanowi załącznik Nr 152 do protokołu;

 • pismo od rodziców dzieci klas 1 -3 Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w sprawie nauczania języków obcych - pismo stanowi załącznik Nr 153 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o skardze, która stanowi załącznik Nr 154 i 155 do protokołu, a którą przekaże do Komisji Rewizyjnej i Komisja Rewizyjna wszystkich poinformuje.

Radny M. Gryczka - Zwraca się z prośbą, żeby pismo, które wpłynęło od Zarządu GS "Samopomoc Chłopska", żeby trafiło do Komisji Budżetowej, żeby Komisja pracując nad projektem budżetu odniosła się do tego wniosku.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji Edukacji ..., żeby zajęła się wnioskiem dotyczącym nauki języków obcych.

Radny W. Kędziora - Zwraca się z prośbą o podjęcie wniosku, który wynika z kilkuletniej obserwacji, a dotyczy wynagrodzenia nauczycieli, chodzi o dodatek motywacyjny. W naszym prawie gminnym jest to nieuregulowane, a niesie to konsekwencje. Chodzi o regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.

W paru szkołach, gdzie nauczycieli jest kilkunastu, dodatek motywacyjny jaki przypada na placówkę trzeba przemnożyć razy 4% i później bazowe od średniego wynagrodzenia stażysty itd.

Załóżmy, że kadra nauczycielska jest dziesięcioosobowa to na placówkę do podziału jest 40% i okazuje się, że Dyrektorzy dostają 20 - 25%, ale jest sytuacja taka, że jeżeli Dyrektor dostanie 25% to dla pozostałych 9 nauczycieli zostaje tylko 15% motywacyjnego. Można powiedzieć, że Dyrektorzy zżerają, ale oni z racji funkcji powinni dostawać wyższy motywacyjny, ale budżet szkoły jest jeden.

Wnioskuje, żeby Rada zobligowała Burmistrza wraz ze służbami o opracowanie jakiegoś rozwiązania systemowego, który pozwoli docenić Dyrektorów, a jednocześnie pozwoli docenić też nauczycieli.

Żeby zobligować Wydział merytoryczny do opracowania projektu uchwały, który spowoduje, że motywacyjne przyznawane Dyrektorom nie będzie rzutować na tą część dodatku motywacyjnego jaki Dyrektor ma do dyspozycji.

Prosi, żeby zracjonalizować system przyznawania dodatków motywacyjnych dla Dyrektorów szkól mniejszych w ten sposób, aby nie rzutowało to na zmniejszenie puli dodatku motywacyjnego dla nauczycieli tychże placówek, bo Ci nauczyciele są pokrzywdzenie, ta sytuacja ciągnie się od kilku lat.

Prosi Wysoką Radę o przegłosowanie wniosku o takie rozwiązanie systemowe, żeby część dodatku motywacyjnego, która jest przyznawana dla Dyrektora nie rzutowała na dodatek motywacyjny do podziału dla pozostałych nauczycieli.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Sądzę, że Pan Radny nie doczytał odpowiedzi Pana Burmistrza na interpelację w sprawie dodatków motywacyjnych, ponieważ na str. 3 odpowiedzi jest napisane, że rozpoczęte prace związane z nowym projektem wynagradzania, który Wysoka Rada będzie musiała co roku podejmować, w związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela, i przewidujemy takie rozwiązanie, o którym Pan Radny w tej chwili mówi.

Projekt uchwały odnośnie nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli w tym również regulujących płace dodatków motywacyjnych jest w tej chwili na etapie konsultacji ze Związkami Zawodowymi i przewidujemy, że będzie do uchwalenia na sesji styczniowej, ponieważ mamy ustawowy termin do końca lutego w praktyce, z kolei nauczyciele od 1 stycznia muszą otrzymać wynagrodzenie wg nowych zasad, które Wysoka Rada ustali.

Radny W. Kędziora - Doczytałem to, ale tj. zbyt ogólne, żebym ja mógł wyciągać wnioski, że akurat coś takiego jest. Proszę mi nie zarzucać, że ja nie czytam, ja czytam ze zrozumieniem, ale z tego nie wynikało.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego W. Kędziory.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 1; wstrzymało się - 7;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący K. Budżetu -A. Gumowski - Informuje, że na moje ręce jako Przewodniczącego Klubu Obywatelskie Porozumienie Samorządowe Centrum wpłynęła prośba Pana Radnego W. Kędziory o przyjęcie w poczet członków naszego Klubu i wszyscy członkowie naszego Klubu jednogłośnie postanowili przyjąć i Pan Radny W. Kędziora jest z dniem dzisiejszym członkiem naszego Klubu - dokument stanowi załącznik Nr 156 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Zapytuje, czy wniosek przegłosowany przez Wysoką Radę na ostatniej listopadowej sesji, a dotyczący unieważnienia konkursu na Dyrektora PDK ma jakieś odzwierciedlenie w Pana decyzji, czy podjął Pan jakieś decyzje i jakie ma Pan w tej materii zamiary?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dzisiaj w godzinach rannych otrzymałem wykładnie, interpretację przepisów regulujących tą kwestię łącznie z regulaminem jaki został przez Wysoką Radę uchwalony dotyczący wyłonienia kandydata dla Domu Kultury. dzisiaj czas nie pozwolił mi się z nim zapoznać, ale w pierwszym tygodniu nowego roku taką decyzję podejmę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Apeluję do Pana Burmistrza, żeby rozwiązać wreszcie problem kierownictwa Domu Kultury, żeby nasza pyrzycka kultura znowu szła do przodu, mimo trudności finansowych, bo nam tym, którzy kręcą się koło kultury w tym momencie bez tej "lokomotywy" jest ciężko w Pyrzycach coś zrobić.

Radny W. Kędziora - Wyraziłem akces przystąpienia do OPS Centrum, Klubu działającego w Radzie, ale wstępuję jako Radny nie zrzeszony. Jak znam życie niczego nie wykluczam.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Pan Gryczka poruszał kiedyś sypiące się dachówki po byłym przedszkolu przy ul. Narutowicza. Przed świętami były wietrzne dni i sypały się dachówki, prosi żeby tym się zająć i jakoś to zabezpieczyć.

 • Rok temu przy porządkowaniu, przy PDK została posiana trawa i łącznie wokoło słupa (okrąglaka), na którym wiesza się afisze. Ten słup stoi tylko 2 metry od chodnika, ale nie sposób jest przeczytać jakiegokolwiek ogłoszenia w momencie kiedy jest pora deszczowa. Prosi, żeby w jakiś sposób utwardzić wkoło tego okrąglaka.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Zwraca się z pytaniem do pana Burmistrza, na czyj koszt jest emitowany materiał o PPK przez tyle miesięcy w TV AURA, kto to płaci? Czy my płacimy w wodzie i ściekach, czy to Prezes Zarządu funduje sobie ze swoich pieniędzy?

 • Chciałem poinformować mieszkańców, ze firma PPK to trochę na swoje życzenie straciła śmieci, bo 23 września złożyliśmy pisma informujące, czy PPK jest w stanie negocjować zniżkę cen? Nie było żadnej odezwy ze strony Spółki, Następnie 26 października osobiście złożyłem wypowiedzenie do firmy na wywóz śmieci, dalej nie ma żadnej odpowiedzi. Następnie spotkanie było 8 listopada, drugie 10 listopada, a trzecie 15 listopada. Oczywiście Prezes Zarządu zaczął od pouczania nas Prezesów, że jak rządzimy, nie docieplamy itd. Więc prawie półtora miesiąca minęło, zaczym firma PPK się obudziła, a w miedzy czasie po 4 razy spotykały się z nami firma Retman i Jumar. Mieli czas, czyli byli zainteresowani pozyskaniem tych śmieci, tylko nasza firma miejscowa nie była, nie wiem co było powodem. Zachęta PPM i Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że Komornik zabrał 37.000 zł. za zablokowanie konta, to nie jest tłumaczenie, to są fakty. Znowu w Aurze dowiadujemy się, że firma dostaje piękne wyróżnienie, a dzisiaj znowu PPM dostaje odsetki, ja, o czym my mówimy? Tak się szanuje swoich mieszkańców? Swoje firmy, które dają utrzymanie ludziom, którzy tam pracują? To jest jakieś nieporozumienie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest propozycja Pana Mirosława, żeby ten temat jak najszybciej drążyć w Radzie Miasta i Gminy, dlatego nie przewiduję żadnej dyskusji na ten temat. Do tego musimy być bardzo przygotowani.

W imieniu Rady Miejskiej złożę wszystkim mieszkańcom Pyrzyc noworoczne życzenia, więcej miejsc pracy, dużo zadowolenia, zdrowia, bądźmy dla siebie bardziej życzliwi, bardziej uśmiechnięci, bo prawdopodobnie to pomaga.

Składa życzenia również wszystkim mediom, która wiernie trwa do końca sesji.

Do punktu 37 porządku

Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:59:52