PROTOKÓŁ Nr XIX/04 z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004 r.


Protokół Nr XIX/04

z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004 r.

godz. 15:15

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Przywitał przybyłych radnych, sołtysów, radnych Powiatu Pyrzyckiego i wszystkich innych zaproszonych gości.

Stwierdził quorum- na stan 21 radnych nieobecnych:

 • Radny M. Budynek- przybył w trakcie obrad sesji.

 • Radny G. Gontarz- przybył w trakcie obrad sesji.

 • Radna I. Morka- przybyła w trakcie obrad sesji.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1.

Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 4.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Burmistrz - K. Lipiński- Zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki- druk Nr 192/04 i projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji- druk Nr 193/o4. Wojewoda wskazał nam techniczny wytyk dotyczący §2, mówiący o tym, że uchwała wchodzi nie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Zach-pom. lecz z dniem podjęcia.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Burmistrza.

Wynik głosowania: Za - 18

Wniosek uzyskał akceptację a projektu uchwał zostaną rozpatrzony jako punkt 18 i 19.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003r.

Wynik głosowania: Za - 17, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz- Tradycyjnie pełnione są dyżury polegające na rozmowach z interesantami w różnych sprawach. Większość spraw podejmuję się rozpatrzyć razem z pracownikami urzędu. Nie załatwiona pozostaje jedynie sprawa Państwa Michalskich z Turza.

Odbyło się spotkanie prezydium Rady nt. przygotowania dzisiejszej sesji. Dużo osób w czasie dyżurów przychodzi w sprawie zatrudnienia, na co nie mam wpływu i dlatego nic w tym temacie nie obiecuję.

Ponadto uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Burmistrza oraz w spotkaniu w Starostwie. W dniu wczorajszym wziąłem udział w uroczystości przygotowanej przez młodzież SOSW w Pyrzycach w związku z pierwszą rocznicą śmierci byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pana Mariana Matysiaka.

Przybył radny M. Budynek.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja stanowi zał. Nr 6.

Burmistrz- K. Lipiński- Uzupełnił informację:

 • 21.01.04r.- wyjazd do Warszawy w celu spotkania z Wiceprezesem NFOZ- A. Majewskim- rozmawiano o sytuacji służby zdrowia i o tym co ewentualnie można zrobić, gdyby sytuacja w naszym szpitalu była nie dobra;

 • rozmowa z EKOFUNDUSZEM w sprawie pomocy finansowej dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

 • Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki i rozmawiałem na temat promocji naszej gminy

 • Rozmowa z Wiceminister Kultury nt. możliwości sfinansowania ścieżki przymórnej.

 • 22.01.04r.- brałem dział w posiedzeniu Powiatowej Izby Rolniczej,

 • udział w konwencie z udziałem Starosty oraz burmistrzów i wójtów naszego powiatu;

 • 23.o1.o4r.- rozmawiałem z dyrektorem Gilewskim nt. możliwości zwiększenia płynności ruchu drogowego przez Pyrzyce;

 • spotkanie z Dyrektorem Departamentu Polityki Społecznej u Wojewody z panią Teresą Włocha;

 • udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia

 • 27.01.04r.- dzień przyjęć interesantów

 • z-ca burmistrza brała udział w spotkaniu w PUP nt. socjalny, społeczne, m.in. zaadaptowania budynku po bibliotece;

 • II część posiedzenia Zgromadzenia Wspólników PPK, na którym uzupełniono Radę Nadzorczą

 • 28.01.04r.- posiedzenie Komisji Ekologii z udziałem Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Powiatu, p.o. dyr. Grzesiaka w sprawie sytuacji szpitala;

 • udział w uroczystości poświęconej pierwszej rocznicy M. Matysiaka -byłego przewodniczącego Rady;

 • udział w posiedzeniu sesji Rady Powiatu,

 • spotkanie z mieszkańcami miejscowości: Okunica, Stróżewo, Brzeźno, Ryszewo, Czernice nt. szkolnictwa i sytuacji szkoły w Okunicy

 • spotkanie z dyr. ANR- R. Kobylińskim nt. zagospodarowania terenów będących w zasobie agencji ( dot. Obojna).

 • Spotkanie z dyr. OSiR-M.Olechem nt. zagospodarowania pomieszczeń w nowej hali.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

Radny M. Gryczka - Radni otrzymali projekt umowy dotyczący sprzedaży sieci gazowej. W dniu 22 stycznia br. na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami uczestniczyła pani Sołtys wsi Letnin i zainteresowani mieszkańcy w sprawie przyłączy gazowych. Wówczas pan Burmistrz powiedział, że będzie rozmawiał w tym temacie z przyszłym nabywcą sieci i będzie podjęta próba wrzucenia dodatkowych kosztów tych przyłączy. Nie znajduję takiego zapisu w projekcie tej umowy. W &9 projektu umowy Postanowienia końcowe- jest zapis: „Gmina zwalnia niniejszym MOW z wszelkich ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez WSG lub PGNiG w stosunku do MOW w związku z umowami zawieranymi przez Gminę.…”

Radny P. Klimaczak- Podziękował za odpowiedzi na zapytania, lecz w pewnych kwestiach nie zgadzają się:

 • ul. Warszawska- chodziło o kanalizację ściekową a nie kanalizację burzową. Na tą kanalizację ludzie czekają już 50 lat.

 • ul. Krótka - nie chodziło o to, aby znaleźć osobę, która usunęła lampy, lecz o to, aby znaleźć pieniądze, aby z powrotem je tam postawić.

Ponadto:

 • do Przedszkola Publicznego Nr 4 uczęszcza niewidomy chłopiec- Marek Dąbrowski z gminy Kozielice. Pozostało mu jeszcze pół roku i zabrakło środków finansowych na to, aby mógł dalej uczęszczać. Dziecko to uczęszcza tylko 2 godziny dziennie i rodziców nie jest stać na opłacenie około 1 000zł. Czy można coś w tej sprawie zrobić, aby dziecko to mogło jeszcze przez pół roku uczęszczać do przedszkola?

 • na ostatniej sesji zadałem pytanie odnośnie firmy z Ryszewka, którą prowadzi pan Olejniczak, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Sprawa dotyczy wywożenia przez tego pana wszędzie nieczystości płynne( gdzie się da i ile się da). Proszę o sprawdzenie tego faktu. W końcu wydał ktoś pozwolenie na prowadzenie takiej działalności i warto byłoby to sprawdzić.

Do punktu 7 porządku

Debata o aktualnej sytuacji oraz możliwościach rozwojowych „Geotermia Pyrzyce” Spółka z o.o.

Przybyła radna I. Morka.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Debata nt. geotermii została zaproponowana przez pana Burmistrza i przyjęta do porządku obrad. Miała ona odbyć się z działem zaproszonych gości, którzy nie wszyscy przybyli.

Pismo z WFOŚiGW- stanowi zał. Nr 7.

Pismo od Dyrektora Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska- stanowi zał. Nr 8.

Pismo od Z-ca Prezesa zarządu NFOŚiGW- stanowi zał. Nr 9.

Burmistrz -K. Lipiński- Podziękował Przewodniczącemu Rady za wprowadzenie tego tematu pod obrady dzisiejszej sesji. Wiem, że Komisja Budżetu zaplanowała w miesiącu marcu posiedzenie na podobny temat, dotyczący ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach pod kątem ciepła. Uznałem, że taka debata jest potrzebna i zaprosiłem szereg osób na to spotkanie.

Chciałbym, aby dzisiaj z naszej dyskusji został wypracowany wniosek, który da legitymacje Burmistrzowi do reprezentowania pewnej filozofii i kierunku działania. Jest kilka możliwych rozwiązań i nie z wszystkimi NFOŚ zgadza się.

W roku 1987 miasto posiadało kilka małych osiedlowych ciepłowni węglowych. Wówczas władze zadecydowały o tym, aby wybudować poza miastem jedną ciepłownię węglową. Taki projekt techniczny był w posiadaniu poprzednich władz. Jednakże pojawiła się możliwość i szansa wybudowania nowej ciepłowni geotermalnej, która jest na źródłach wód termalnych. Wszelkie badania i analizy wskazywały, że jest właściwy krok, co znaczy, że zostanie osiągnięty przede wszystkim efekt ekologiczny. Koszt realizacji ciepłowni węglowej będą porównywalne do kosztów budowy ciepłowni geotermalnej. Taką podjęto decyzję i latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto inwestycję. Realizacja tejże ciepłowni okazała się, że jednak przerasta one możliwości finansowe budżetu gminy, a w szczególności dało się to zauważyć w końcowej fazie tej inwestycji, dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska. Ministerstwo potraktowało naszą inwestycję w Pyrzycach jako pilotażowe i NFOŚ dofinansując to zadanie podjął decyzję o utworzeniu spółki z o.o. „Geoterma Pyrzyce”. Taki akt został podpisany 5 grudnia 1994r. Zadanie trzeba było zakończyć w związku z tym na zakończenie tej inwestycji gmina nie była w stanie wyłożyć tak dużych pieniędzy i spółka zaciągnęła w NFOŚ pożyczkę w wysokości 19 mln. zł. Niebawem zostało zadanie zakończone i składało się ono z trzech inwestycji:

 • cała ciepłownia,

 • sieć gazowa, którą doprowadzany jest gaz do ciepłowni,

 • miejska sieć ciepłownicza.

Sieć gazowa i sieć miejska gazownicza powinny być finansowane ze środków na rozwój infrastruktury, natomiast efekt jest taki, że ciepłownia geotermalna została obciążona wszystkimi kosztami. Jest to niesprawiedliwość, którą zostali dotknięci mieszkańcy Pyrzyc, ponieważ cały system cieplny jest spłacany przez opłaty mieszkańców za to ciepło.

Przy budowie tej ciepłowni prowadzone były próby pozyskania środków pozabudżetowych. Była ciągła nadzieja i przyrzeczenia, że skarb państwa sfinansuje to zadanie. Niestety tak u nas jest, że zmiany personalne są dosyć duże również i w trakcie kadencji, co spowodowało roszady personalne we władzach i nie można było uzyskać jednoznacznej informacji i decyzji w tej sprawie. Efekt końcowy był taki, że budowę zakończono przy zaciągnięciu wysokiego kredytu. Cena została wkalkulowana w produkcję tego ciepła. Do spłaty tej pożyczki, zaciągniętej w wysokości 19 mln zł. pozostało do spłacenia około 13 mln zł. Jest to duże obciążenie. Spłata tego kredytu nie pozwala mieć środków finansowych na rozwój firmy. Taka sytuacja powoduje, że mieszkańcy naszego miasta oburzają się i są zaniepokojeni i zniecierpliwieni jak długa ta sytuacja może trwać. Odpowiedz jest prosta, że aż spłaci się pożyczkę, co może trwać bardzo długo. Czy społeczeństwo zostało oszukane, czy też nie, to nawet władze miasta: Zarząd Miasta i Rada swego czasu miały ogromny dylemat. Twierdzę, że inwestycje pozostawiono i nie dokończono i wiele do wykonania powinno być jeszcze zrobione. Dzisiaj efekt jest taki, że mamy czyste miasto, ale koszty produkcji 1GJ ( podane prze Urząd Regulacji i Energetyki) jest na tej górnej półce, tzn. że produkcja 1 GJ jest jedna z najwyższych w porównaniu do innych paliw, z których wytwarza się ciepło. Średnio ważona cena produkcji 1GJ miału wynosi 25,84 zł. U nas jest to więcej niż dwa razy- ponad 50 zł.

Mieszkańcy Pyrzyc odłączają się od systemu geotermalnego. Pewnie opłaca się to, bo wielu mieszkańców to zrobiło i wielu mieszkańców nosi się z takim zamiarem. Wskaźnik procentowy odłączeń od ciepłowni geotermalnej porównując do momentu, kiedy ciepłownia była oddana, pewnie wynosi 10%. Jest t dużo i jest to sytuacja niepokojąca. Co zrobić, aby spróbować wyjść z tej sytuacji? Kiedy poprzednia władza podejmowała decyzje jak i też NFOŚ podejmując decyzję, że wchodzi w to przedsięwzięcie i było to przedsięwzięcie bardzo wysokiego ryzyka dla wszystkich. NFOŚ ma wpisane statutowe obowiązki i w związku z tym był nijako zobowiązany do wejścia w taką nowoczesną technologię. EKOFUNDUSZ, NFOŚ i inne instytucje wspomagające postanowili wejść w to zadanie. W momencie kiedy NFOŚ wchodził w to zadanie, to intencją założenia było to, że po pewnym czasie NFOŚ wypracuje pewne wnioski i będzie miał doświadczenie co do dalszych inwestycji tego rodzaju i po określonym czasie wycofa się kapitałowo z tego przedsięwzięcia, bo nie po to. Sadziliśmy, że tak powinno być. Niestety tak się nie dzieje pomimo naszych zabiegów, aby otrzymaną pożyczkę umorzyć. Jest to trudne do spełnienia, ale takie założenia były: umorzyć i oddać spółkę gminie. Prof. Meyer, autor projektu naukowego do dzisiaj to mówi. Upieranie się NFOŚ nie wiem do czego zmierza. Mrzonką jest, że po pewnym czasie uda się uzyskać dywidendę z udziału w tej spółce. Sądzę, że trzeba o tym rozmawiać. W wyniku sześcioletniego doświadczenia i głosów jakie są w tej materii, chciałbym abyśmy porozmawiali na temat możliwości, które należałoby przedłożyć władzą NFOŚ. Jak to widzimy?

Po pierwsze, najlepszym rozwiązaniem dla gminy byłoby umorzenie pożyczki i przekazanie ciepłowni dla gminy. W wyniku szerokiej konsultacji, rozmów z władzami NFO, wiemy że to przeprowadzić się nie da. Tak twierdzą, ale gdyby sięgnął po materiały prasowe z1997r., kiedy Ministrem Środowiska był pan Bachleda -Curuś, dał promesę ustną, że tak się stanie.

Inne rozwiązanie- wnieść, aby NFOŚ zawiesił spłacanie pożyczki na określony czas (10lat). Wówczas uwolnione środki finansowe spółki, byłyby potrzebne na rozwój ciepłowni, wymianę sieci osiedlowej, która jest własnością gminy, a nie spółki.

Kolejna ewentualność, to wydłużyć okres spłaty, co również spowodowałoby uwolnienie środków potrzebnych na tą ciepłownię.

Kolejna pozycja, o której najwięcej dyskutowano na Radach Nadzorczych i Zgromadzeniach Wspólników, aby dokapitalizować spółkę poprzez zamianę pożyczki na udziały. WFOŚ chciał wprowadzić około 3 mln zł., a gmina miałaby zrzec się podatku od nieruchomości na rzecz udziałów. Rada taką uchwałę w poprzedniej kadencji podjęła, lecz na głosowaniu Rady Nadzorczej był pat i nie została przeprowadzona procedura. Dzisiaj Gminę Pyrzyce, nie stać na taki manewr. Jeżeli NFOŚ wyrażałby wolę dokapitalizowania w ten sposób, to mam deklaracje prezesa Pieczyńskiego, że WFOŚ również by tak uczynił- bez obowiązku dokapitalizowania przez Gminę Pyrzyce. Byłoby to dobre rozwiązanie. Przychylną osobę mamy i trzeba próbować przekonać NFOŚ, aby w ten sposób postąpił.

Nie chcę mówić o rozwiązaniu ostatecznym, ale jeżeli nie znajdziemy innego rozwiązania, to może będzie trzeba rozmawiać z PGNiG-e odnośnie paliwa gazowego. Myślę, że nie byłoby to najgorsze, bo w końcu mamy efekt ekologiczny, mamy ciepłownię geotermalną o nowoczesnej technologii. Trzeba dokończyć rozpoczęte dzieło, tak, aby mieszkańcy Pyrzyc nie byli dalej „królikiem doświadczalnym”. Tak być nie może.

Są też inne propozycje. W końcu na samorządzie lokalnym jest obowiązek wykonywania mnóstwo zadań własnych, m.in. dostarczenie ciepła. Wcale to nie znaczy, że gmina Pyrzyce musi mieć ciepłownię. Dzisiaj wykonujemy zadania własne oświaty- gdzie mamy szkoły, zadania podstawowej opieki zdrowotnej- gdzie jest prywatna firma ESKULAP gdzie gmina nie nawet swojego udziału. Wykonując zadania własne wcale nie musimy się w to wikłać.

Rozmawiałem wczoraj z Prezesem S. Kulikiem, że może zaproponujemy zbycie udziałów naszych- 7 700 000zł. Wymienimy sobie sieć osiedlową i będą środki finansowe na dopłatę na biedniejszych ludzi. Tylko, że prawdopodobnie NFOŚ w to nie pójdzie, bo skoro powinien wycofywać się kapitałowo, a więc byłoby to zaprzeczeniem filozofii działania. Chciałbym, aby dzisiejsza dyskusja doprowadziła do tego, aby Burmistrz reprezentując gminę, Zgromadzenie Wspólników i będąc zapraszany na Radę Nadzorczą, miał przynajmniej taką wizję propozycji, wizję ofert i z takim wspólnym stanowiskiem by tam poszedł.

Dzieje się coś bardzo niedobrego. Niektórym firmom nie zależy nawet na sprzedawaniu gazu. Jest sytuacja w Pyrzycach, gdzie Zakład Gazowniczy postawił takie warunki dla przyszłego odbiorcy gazu, że ten podejmuje decyzję, że nie chce już tego gazu, ponieważ są to takie pieniądze na początek związane z przygotowaniem dokumentacji. Dzieje się wiele niedobrego, więc trzeba wiele zdecydowanych decyzji i rozwiązań w tym zakresie.

W ubiegłym roku, rada zobowiązała Burmistrza do przedstawienia programu restrukturyzacji firmy komunalnej PPK. Był określony termin i prosiłem Przewodniczącego o prolongatę terminu. Obecnie Rada Nadzorcza jest w pełnym składzie i mama teraz możliwość podjęcia pewnych działań odnośnie firmy. Skłaniam się, aby naszą firmę PPK zrestrukturyzować: czy wyłączyć zakład budowlany, czy wyłączyć wod-kan.

Prezes „Geotermia Pyrzyce”- St. Kulik- Nie będę ustosunkowywał się do kwestii jaka jest między wspólnikami. Interesują mnie kwestie rozwoju przedsiębiorstwa oraz bezpośrednia współpraca z mieszkańcami. Na 60 mln. zł. inwestycji, pożyczka była zaciągnięta w kwocie 19 mln zł. Na początku było duże oprocentowanie, zaś teraz jest ono 1,5%. Spłaciliśmy z odsetkami do tej pory 13 mln zł. Od 1998 r. prowadzone są różnego typu programy rozwojowe. Na początku były one ukierunkowane na NFOŚ. Zgodnie z zasadami powadzonymi przez NFOŚ umorzenie pożyczki może nastąpić w granicach do 15% dla przedsiębiorstwa, po spłacie 50% przy czym umorzenie to nie polega na tym, że jest wliczane w coś innego, tylko musi być zainwestowane w ochronę środowiska. W poprzedniej kadencji była podejmowana uchwała o podwyższeniu kapitału. W związku z wprowadzeniem podatku od budowli są to znaczne kwoty. Nie wiele jest ciepłowni w Polsce, które wybudowały sieci z własnych środków. Jesteśmy największym podatnikiem w tym mieście, bo jest to kwota 620 000zł. Propozycja moja szła w tym kierunku, aby podwyższyć kapitał do 50%, czyli oddłużenie spółki pozostawiając do spłaty około 2 mln zł. Zakładałem, że 50% podatku od budowli gmina dostaje co roku, natomiast 50% zamieniamy na udziały i przez 10 lat nazbierałoby się dopiero 50%, gdzie pozostałe fundusze środki te dają do ręki. Na tamten dzień było to około 10 mln zł. do inwestowania.

Zarząd przygotował kolejny program rozwoju, który został dostarczony wszystkim wspólnikom. NFOŚ zrestrukturyzował pożyczkę do 15 lat a przedsiębiorstwo ma pełna płynność finansową, jednak nie ma w dalszym ciągu środków na rozwój. W związku z tym, że są dwaj inwestorzy zainteresowani budową szklani, dzisiaj prowadzone są rozmowy. Jeżeli będzie na tak, to rozpoczynają się analizy finansowe. Jeżeli tu nie dojdzie, to część urządzeń przeniesionych zostanie do innych miejscowości i spółka będzie sprzedawała ciepło, co pozwoli obniżyć koszty.

Inną propozycją dla wspólników jest również poszerzenie działalności. Sieci, które są własnością gminy ( węzły powyżej 1 megavata) jest obowiązek uzyskania przez właściciela koncesji. W związku z tym są to kwoty i spółka chce przejąć sieć, nie koniecznie na własność. Chcemy podpisać bezpośrednio umowy ze Wspólnotami od 1 sierpnia i jeżeli zainteresują się one tym i będą chciały, bo jest to dobrowolne, to będziemy rozliczać na określonych zasadach. Ważnym elementem jest przejęcie sieci i aby ją wymienić. Jest to około 40% straty. Potrzebne jest na to około 2 mln zł.

Chciałbym przestrzec przed jedną rzeczą i wystąpić do pana Dyrektora Kępy z prośba, aby przedstawił ceny 1GJ dla przedsiębiorstw prywatnych, które podpisały umowy z gminami, w których przedsiębiorstwa prywatne wzięły na siebie budowę komercyjnie ciepłowni i sieci cieplnej? Nie jestem przeciwnikiem przejęcia. Muszę dbać o firmę i o mieszkańców. Do Banku Światowego zgłosiliśmy wniosek o dotację na szpital i uruchomienie rekreacji i lecznictwa. Czy będzie to przyznane - to nie wiadomo.

Sytuacja jest trudna. Jest do zastanowienia się, czy nie wrócić do dokapitalizowania tj. 50% podatku nie koniecznie za ubiegły rok, chociaż w tym roku. Przeszło 10% przychodów jest to ten podatek i jest to też sprawa cenotwórcza. Spłata kapitału pożyczki nie wchodzi w cenę. W cenę wchodzi amortyzacja, która rozbita została przez okres 20 lat, przy czym podatek od budowli liczy się od wielkości zainwestowanej. Jakie będzie zdanie NFOŚ- myślę, że trzeba cały czas rozmawiać, ale z drugiej strony przedsiębiorstwo nie może czekać, bo za rok znowu się spotkamy i będę mówił to samo. Musimy w tej chwili podjąć wszystkie działania możliwe na dzień dzisiejszy, a w najgorszym wypadku przeniesienie tych urządzeń do innych miejscowości.

Członek Rady Nadzorczej- J. Szutkowski- Uważam, że na wstępie powinniśmy zadać sobie następujące pytanie: „czy Pyrzyce mają tą kurę co znosi złote jaja, czy nie”. Jeśli nie, to co trzeba zrobić, aby nasza ciepłownia dostarczała nam więcej splendoru niż problemów.

Osobiście korzystam z trzech rodzajów ogrzewania: gazu, elektryczności i geotermii. Nie będą odkrywcą, jeśli stwierdzę, że najtańsze ciepło dale gaz ziemny, na drugim miejscu jest energia elektryczna. Należy nad tym się zastanowić. Przerabiam to na własnej skórze i dlatego sądzę, że jeżeli nasza ciepłownia na węźle na cenę 40 zł/1GJ, natomiast mieszkańcy płacą 64zł./1GJ, to znaczy, że po drodze ginie ponad 20 zł. Gdzie? Lokalizacja miejsc gdzie następuje ubytek, to są to miejsca gdzie można zaoszczędzić na wydatkach tych, które są płacone co miesiąc. Uważam, że ta sprawa wszystkich na tej sali powinna łączyć. Zarówno działania Rady Miejskiej, Burmistrza, Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników powinny iść w tym kierunku, aby nasza ciepłownia była przez najbliższe lata była głównym źródłem ciepła.

Ciepłownia, która funkcjonuje w Zakopanym została dokapitalizowana w ten sposób, że gdybyśmy my mieli te pieniądze, to nasze ciepło byłoby na poziomie 20 zł/1GJ.

Sprawa przewymiarowania. Pan dyrektor Lemparty kiedyś wspominał, że jest podawana moc 48 megavatów, ale doliczając dwa kotły gazowe. Bez tych dwóch kotłów gazowych mamy moc cieplną 32 megavaty. Uważam, że w naszych warunkach 1GJ może kosztować około 30 zł.

Funkcja Rady Nadzorczej jest taka, aby doprowadzić do tego, aby wskazać miejsca słabe i te gdzie jest jeszcze do zrobienia. Nie wiele można zrobić w samym układzie kosztów. Amortyzacja zajmuje 50% kosztów, materiały, gaz energia- 25%, płace i świadczenia -10%, odsetki od kredytu-4%, pozostałe koszty - 11%.

Co dalej? Z punktu widzenia gminy, uczestniczenie w tym przedsięwzięciu winno zamykać się zyskiem dla gminy. Jeżeli gmina ma udziały w spółce z o.o., to powinna z tego tytułu czerpać korzyści. Jeżeli nie czerpie tych korzyści, a ma dopłacać, to problematycznym staje się uczestnictwo w takim przedsięwzięciu, dlatego że działanie spółki opiera się na zasadach Kodeksu handlowego. To powinna być główna przesłanka. Firma musi osiągać zysk. Jest drugi czynnik społeczny- zadanie własne gminy- dostarczanie ciepła dla mieszkańców. Wszyscy wspólnicy chcą dla tej spółki dobrze. Kierunek jest jeden. Sądzę, że NFOŚ i WFOŚ, Skarb państwa, Gmina Pyrzyce łącząc swoje możliwości będą w stanie wyprowadzić spółkę na takie warunki, aby mogła spokojnie funkcjonować, z pożytkiem dla siebie i mieszkańców naszego miasta.

Przybył radny G. Gontarz.- godz. 16:30.

Radny M. Budynek - Myślę, że jak każda jedna inwestycja robiona w naszej gminie, jest to inwestycja nieskończona. Doprowadzane zostały kolektory, ale reszta jest tak jak była 20-30 lat temu. Jak idzie się drogami osiedlowymi, widać, gdzie są połączone rury. Nic się nie zmienia w tym zakresie, a społeczeństwo płaci.

Wybudowaliśmy geotermię, lecz tylko w naszym obrębie jest ona wykazywana, że istnieje. Czy jest informacja w Polsce? Nawet mieszkańcy naszego województwa zachodniopomorskiego nie orientują się , że jest taka geotermia. Więcej powinno być informacji i promocji.

Pan J. Lempary, dzięki któremu powstała ta geotermia zakładał, że powstaną również inwestycje dodatkowe: hodowla węgorza czy innych ryb. Ja słyszę już od 12 lat, że nam się to nie opłaca i że na to nie ma środków. Teraz słyszę, że występuje się o środki dla szpitala. Powstanie sanatorium wiąże się z ogromnymi pieniędzmi. Trzeba sobie raz na dobre powiedzieć, że to nie wyjdzie. Wielokrotnie burmistrz nam przekazuje, że jest to gmina typowo rolnicza. Dlaczego nie przystępujemy do działania, skoro zgłosił się ktoś kto chce budować szklarnie. Już dawno mówiliśmy o szklarniach i trzeba było małymi kroczkami stawiać jedną przy drugiej. Mając tak tanie ciepło, nie ma kosztów, a mimo to brakuje czegoś.

Wielokrotnie w poprzedniej kadencji mówiłem, że „każdy klient jest klientem”. Jak klienci odłączają się, to zaczyna robić się źle, a więc koszty zaczynają wzrastać.

Kolejna sprawa to diety członków Rady Nadzorczej. Skoro 2 500 zł. do niedawna brał członek RN za jedno posiedzenie. Należałoby zapytać również o pensje, jakie są od góry. U nas jednego się nauczyliśmy: wysoka pensja. Dyrektorzy i prezesi muszą mieć wysoką pensję. Płacimy to kosztem społeczeństwa, gdyż to ono ponosi te koszty. Gdzie jest burmistrz w tym momencie. Ile razy w poprzedniej kadencji dopominaliśmy się o obniżenie stawek? Teraz dowiadujemy się, że pan Szutkowski obniżył stawki diet członków RN o 50%- dziękuję za to. Jest jednak pytanie: czy te 50% to jest połowa tej sumy i dalej spotykacie cię raz na kwartał lub co dwa miesiące. Może należy zacząć od tej kwestii. Należy szukać oszczędności w kosztach ogólnozakładowych

Członek Rady Nadzorczej- J. Szutkowski- Dieta członka Rady Nadzorczej wynosi 1 089,93 zł. brutto. Posiedzenia są raz na miesiąc - 40 dni.

Przewodniczący Komisji Ekologii- J. Tkaczuk - Jestem dopiero drugi rok radnym. Pamiętam poprzednią dyskusję nt. geotermii i od tego czasu nic się nie zmieniło. Nic się nie dzieje, a to my płacimy za to. Pojedynczy Kowalski ponosi koszty czegoś, co nazywa się oszukaniem społeczeństwa. Jest to prawda i społeczeństwo zostało oszukane. Przeglądałem Gazety Ziemi Pyrzyckiej i doczytałem się, jakie to ciepło miało być tanie- najtańsze Polsce. Jedyną rzecz, jaką zauważam, to czyste powietrze- ekologia. Nie wyobrażam sobie, co by dzisiaj było, gdyby były kotłownie, spaliny z samochodów, które przejeżdżają przez Pyrzyce.

Słyszę dzisiaj, że ucieka 40% ciepła. Od czego zaczyna się budowę domu- od dachu? Należało zacząć od wymiany sieci. Ludzie dochodzą do szoku, kiedy przychodzą rachunki do zapłacenia. Odczytniki są „czarną magią” dla bezpośredniego Kowalskiego, gdyż się na tym zna. Są to oszustwa ( o tym też były artykuły w prasie), odczytują tak jak chcą, narzucają inne rzeczy, bo płaci się za nie zużyte.

Jeżeli dba się o klienta, to wychodzi się do niego z propozycją. Pan Prezes mówi o kliencie tak, że zakłada z góry, że on i tak będzie klientem i będzie musiał płacić. Jeśli nie jest nas stać na liczniki, które sobie sam odczytam i na których odczytam ile zużyłem, to przykręcam sobie. Nie potrafię tego zrobić, bo się na tym nie znam.

Boję się jeszcze o jedna rzecz- szklarnie. W tym tempie jak będziemy przyciągać tutaj inwestorów, to im się odechce. Ja już słyszę od roku, że ktoś jest, lecz co zrobiono w tym kierunku? Podejrzewam, że ani jednego ruchu. Kto będzie czekał, że załatwi się im przekształcenie gruntu i inne rzeczy. Urzędnicy będą może czekali, że może „coś skapnie”. Boję się, że to tak zostanie i nikt nie porozmawia konkretnie

Prezes „Geotermia Pyrzyce”- St. Kulik- Firma rozlicza tylko do węzła cieplnego, czyli do swojej własności, a dalej są to zarządcy, firmy rozliczeniowe. Spółka na dzień dzisiejszy nie ma z tym nic do czynienia. Dlatego też nasza propozycja, wymaga również zgody gminy, przejęcia nie koniecznie na własność sieci osiedlowych przez spółkę i zacząć rozliczać się z mieszkańcami.

Do tej pory zgodnie z prawem mamy koncesje do węzła i dalej nam nie wolno rozliczyć. Gdybyśmy przejęli nawet w zarząd i uzyskalibyśmy koncesję z Urzędu Regulacji i Energetyki, moglibyśmy świadczyć usługi do budynku. Wspólnota, która chciałaby podpisać z nami umowę byłaby przez nas rozliczana. Dokumenty mamy już przygotowane, lecz kwestia dotyczy jedynie przesyłu do poszczególnych budynków.

Druga sprawa- szklarnie. Są inwestorzy, natomiast rola spółki jest taka, że może podpisać umowę wstępną o dostawie ciepła itd., natomiast przedsiębiorstwo nie ma gruntów.

Prezes PPM- H. Gwiazdowski- Ciepłem zajmuję się od kilkunastu lat. Z ciepła geotermalnego korzystają nasi mieszkańcy. W tej geotermii mamy jakąś cząstkę, bo płacimy podatki i nie wyobrażam sobie, aby przestała ona funkcjonować.

Na tej sali od kilku lat mówiliśmy o tym, że ciepło jest drogie. Ludzie na tej sali krzyczeli. Co było nie możliwe przez wiele lat ( a niemożliwe było przez wiele lat to, że producent może sprzedawać ciepło bezpośrednio do odbiorców) dzisiaj staje się możliwe. Ja przypisują m.in. i sobie tą zasługę, że tak się stanie. Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej. Ciepło powinien sprzedawać producent. Za kilka lat przekonamy się również, że wodę również będzie sprzedawał producent do odbiorcy (tak jak robi to Goleniów). Nie wyobrażam sobie sprzedaży ciepła inaczej, niż przez geotermę. Jeżeli geoterma nie uczyni tego w najbliższych miesiącach, to śmie twierdzić że cena za 1GJ wzrośnie, bo są budynki które chcą się odłączać. Jest znacząca ilość odbiorców3, która odłączyła się od geotermy. Jeżeli geoterma chce zrobić taki krok do przodu i chce sprzedawać bezpośrednio wspólnotom i odbiorcom, to trzeba temu przyklasnąć. Jest to majątek wszystkich mieszkańców Pyrzyc.

Radny P. Klimczak- Jeżeli chcemy sprzedawać, to trzeba mieć kogoś kto kupi. Że powstaną szklarnie, to wcale nie znaczy, że one będą chciały z geotermii kupić to ciepło. Jeżeli ciepło będzie tak drogie jak do tej pory, to na pewno nie kupią go. Cena jest bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to każdy tak jak ja, jeśli miałbym taką możliwość, to z pewnością był się odłączył od geotermy. Cena naprawdę jest za wysoka.

Prezes „Geotermia Pyrzyce”- St. Kulik- Tak jak w każdej branży cena ciepła zależy od wielkości sprzedaży. Jeżeli hektar szklarni potrzebuje w granicach od 10 do 17 000 GJ i w związku z tym, jeżeli rozbiją się koszty stałe to cena spada o połowę. Cena, którą my ustalimy będzie zależała od tego ile kto zużył i w jakim okresie. Druga rzecz jest bardzo ważna- o jak najniższych parametrach powrotu, aby wykorzystać maksymalne schłodzenie, dlatego, że jest 61 ° solankę. Miasto ma starą instalacje i przy termorenowacji schodzimy z temperaturą powrotu, zwiększamy wykorzystanie, ale sieci cieplne, instalacje i kaloryfery są stare. Aby obniżyć temperaturę powrotu trzeba byłoby zwiększyć powierzchnię grzewczą. U nas stało się to odwrotnie, i niektórzy zaczęli ściągać grzejniki w kuchni. Dlatego wystąpiliśmy z propozycją bezpośredniej współpracy z mieszkańcami.

Podstawą jest zwiększenie sprzedaży, co automatycznie obniża cenę ciepła.

Wiceprzewodniczący RM- J. Kubajek- Tematem pkt 7 jest debata o aktualnej sytuacji oraz możliwościach rozwojowych „Geotermia Pyrzyce” Spółka z o.o. Przysłuchując się tej debacie tego punktu „o możliwościach rozwojowych geotermi”. Oprócz tego, że trzeba zwiększać sprzedaż tego ciepła, to co dalej z tą geotermą?

W październiku ubiegłego roku odbyło się spotkanie u pana Prezesa Kulika i sygnalizowaliśmy, aby obniżać koszty i szukać odbiorców, bo Wspólnoty będą się odłączać. Nie będzie to 15%, bo po sezonie 2003/2004 może być to 20% i po kolei Wspólnoty Mieszkaniowe będą odchodzić.

Trzeba wspólnych działań, a jak rozmawiam, to pan prezes i pan Burmistrz mówią co innego. Trzeba się dogadać o zamianie udziałów, podatku czy innych działaniach jak najszybciej. Inaczej geoterma stanie się „muzeum nowoczesnej techniki” i będzie nam przykro z tego powodu.

Radny E. Gola - Duża część wystąpienia pana Burmistrza dotyczyła środków, jakie można uzyskać dla geotermy z zewnątrz. Od razu przestawiono nam, że na cenę ciepła to nie ma żadnego wpływu. Główne cele, to są koszty uzyskiwania ciepła przez geotermę i wynika, że tu trzeba byłoby szukać oszczędności. Przez ostatnie lata nie spotkałem się z takimi działaniami Zarządu Spółki, które szłyby w kierunku obniżenia kosztów funkcjonowania działalności samej geotermy i obsady załogi w wysokości płac. Do tej pory Zarząd Spółki nie podjął żadnych kroków w kierunku obniżenia strat dostarczanego ciepła..

O swego klienta trzeba dbać. Nie wiem, na co Prezes czeka, skoro straty przy niektórych budynkach wynoszą 40%. Należało podjąć działania, aby jak najszybciej straty te obniżyć. Nikogo nie interesuje za ile wytwarzane jest ciepło w geotermy, lecz po ile płacą. Nie mówię, aby wymienić sieć w całym mieście, ale gdyby były symptomy, że krok po kroku sieć ta jest wymieniana, to byłoby widać przynajmniej oznakę poprawy i obniżenia cen ciepła.

Dzisiaj prezes nas informuje, że będzie część urządzeń sprzedawał. Czy to znaczy, że sprzeda pół geotermy? To tyle lat trzymano urządzenia, które wpływały na tak wysoką cenę ciepła? Ja tego nie rozumiem. Czy prezes spółki straszy nas, że urządzenia zostaną sprzedane i zostaniemy bez geotermy? Nie rozumiem tej wypowiedzi. Dlaczego teraz sprzedajemy, a nie 5 lat temu, kiedy cena byłaby może o połowę niższa?

Prezes „Geotermia Pyrzyce”- St. Kulik- Spółka świadczy usługi, ale nie jest też jedyna do rozwiązania wszystkich problemów. Położenie każdego metra rury wiąże się z podatkiem. My chcemy współpracować. Ja nie mówiłem o sprzedaży urządzeń. Cały czas mówiąc o dokapitalizowaniu i inne rzeczy szły w kierunku rozwoju w Pyrzycach. Jeżeli to nie wyjdzie, to nie ma dalej na co czekać i należy przenieść urządzenia i sprzedawać ciepło ( nie sprzedaż urządzeń). Jeżeli inni nas zechcą, a są takie miejscowości, to będziemy sprzedawać ciepło. Przeniesiemy kocioł gazowy do innej miejscowości i będziemy sprzedawać ciepło. Jeżeli podpiszemy umowę na 10 lat i będzie to miasto o 850 000 mieszkańców, to będzie to 250-300 tyś GJ.

Traktowałem to zawsze jako ostateczność, gdyż urządzenia te są zamontowane tu. Jeżeli znalazłby się inwestor to byłoby to w Pyrzycach, ale nie możemy czekać w nieskończoność. Jest to działanie na obniżenie kosztów. Firma powstawała jako nowa i zatrudniała tyle ludzi, ile jest potrzeba. Możemy szukać oszczędności, i to robimy (mniej papieru). W firmie pracuje 16 osób a pracy jest dużo. Wchodzimy teraz do Unii Europejskiej, zmieniają się przepisy, zaczną obowiązywać dyrektywy unijne i przewrócą się ceny wszystkich mediów.

Radny M. Budynek- Ile jest kotłów obecnie w firmie i które zamierza się przenieść?

Prezes „Geotermia Pyrzyce”- St. Kulik- Firma posiada dwa kotły wosokotemperaturowe i dwa kotły niskotemperaturowe. Planuje się przenieść oba kotły niskotemperaturowe. Pozostałe kotły wystarczą na potrzebę miasta. Gdyby obciążył to szklarniami, to potrzebne byłyby wszystkie.

Burmistrz -K. Lipiński- Uważam, że pomysł był trafny, aby o tym dzisiaj rozmawiać. Dzisiejsza dyskusja pozwoli wyłonić pewne wnioski i pomóc w podejmowaniu pewnych decyzji. Gmina ma udział mniejszościowy. NFOŚiGW ma 53,53 %. Jeszcze nie zdarzyło się, aby Rada Nadzorcza czy Zgromadzenie Wspólników zagłosowało inaczej, jeżeli głos gminy jest inny.

Przewodniczący Kubajek wspomniał, że tematem debaty jest „możliwości rozwojowe spółki”. Trzeba uwolnić spółkę z obciążeń pożyczkowych, dokapitalizować bez gminy. Jesteśmy w stanie wykazać, że teraz nie możemy. Trzeba szukać odbiorców ciepła o czym każdy mówi. Prezes mówił o dwóch podmiotach zainteresowanych. Jeden odbywał rozmowy z rolnikami nt. zamiany gruntu i wykupienia. Takie rozmowy trwają i są intensywne. Nie zawsze można zdradzić wszystkie informacje. Nie możemy powiedzieć, na ile prezes wynegocjował cenę ciepła z inwestorem, który chce postawić szklarnie. Odnośnie szklarni- nie jest to zadanie własne gminy. Gmina stwarza warunki, teren jest uzbrojony, teren będzie przejmowany i na taką działalność nie trzeba odralniać. Ciężko jest spiąć finansowo przedsięwzięcie. Jestem optymistą, bo pojawiają się coraz częściej inwestorzy.

Wiceprzewodniczący RM- K. Dubicki- Ile budynków jednorodzinnych wybudowanych nawet w ostatnich latach korzysta z usług geotermy? Co zrobiono w tym kierunku, aby pozyskać te nowowybudowane budynki jednorodzinne (osiedle Mickiewicz, ul. Podgrodzie)?

Radny M. Gryczka- Przedmówca zapytał, co zrobiono, aby pozyskiwać odbiorców ciepła? Uważam, że należałoby dążyć, aby nie tracić odbiorców ciepła. Ja byłem jednym z nich, bo sześć sezonów temu ul. 2-go Marca, ul. Szkolna domków jednorodzinnych odłączyły się od geotermi i wykonano własne przyłącza do budynków. Nie trafiają do mnie wypowiedzi niektórych osób, które sprzedawały ciepło.

Przykład: co miesiąc płaciłem 427zł. przez 12 m-cy za samo ogrzewanie. Kiedy przeszedłem na system ogrzewania gazowy średnia ta wyniosła 100zł. W związku z tym stać mnie było zakupić piec gazowy i w jeden sezon go sfinansować. Dzisiaj słyszę, że należy pozyskiwać nowych odbiorców, ale część już odbiorców straciło, bo ten koszt jednostkowy jest taki a nie inny.

Prezes „Geotermia Pyrzyce”- St. Kulik- Wszystkie działania podejmowane dotychczas szły w tym kierunku. Aby cokolwiek robić to trzeba mieć pieniądze. Jeżeli nie ma akceptacji końcowych mimo, że jest akt notarialny podpisany przez notariusza a brak jest końcowych oświadczeń wspólników, to nie ma pieniędzy i nie położę rur.

Żeby zabiegać w gospodarce komunalnej trzeba rozbudowywać infrastruktury. Przyłącza i węzeł cieplny są to znaczne nakłady finansowe. Bez środków finansowych i przy zadłużeniu spółki nie ma środków na inwestycję.

Wiceprzewodniczący RM- J. Kubajek - Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu trafnie określił, że zadaniem własnym gminy jest m.in. ciepło. Dobrze, że dzisiaj została podjęta ta dyskusja, bo to ostatni dzwonek przed skończeniem sezonu a przed odbywaniem Wspólnot Mieszkaniowych. Należy rozmawiać i szukać rozwiązać w tym kierunku, aby ciepło potaniało.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie:

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego- druk Nr 185A/04.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 10.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/116/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowi zał. Nr 11.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - stanowi zał. Nr 12.

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi zał. Nr 13.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 14.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 15.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W imieniu Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe „CENTRUM” odczytał stanowisko, stanowiący załącznik Nr 16.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania: Za- 17, przeciw-1, wstrzymał się-2.

Uchwała Nr XIX/130/ 04 stanowi zał. Nr 17.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego- druk Nr 189/04.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 18.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/115/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - stanowi zał. Nr 19.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - nie zajęła stanowiska - stanowi zał. Nr 20.

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi zał. Nr 21.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 22.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 23.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Komisja Budżetu… nie zajęła stanowiska z uwagi na fakt, że głosowanie było remisowe. Ci członkowie komisji, którzy głosowali przeciw opierali swój osąd, że skierowanie tej sprawy do NSA nie przyniesie efektów, z uwagi na zaniedbania w stosunku do wykonywanych czynności przez służby pana Burmistrza, gdyż nie został sporządzany żaden stosowny dokument, na bazie którego można byłoby się opierać w sprawie planu. Niektórzy z nas nie widzieli możliwości wygrania tej sprawy w sądzie i przedłużania tego w czasie.

Burmistrz -K. Lipiński- Organ Nadzoru Wojewody nie zwrócił się ani w pierwszym przypadku, ani w drugim o jakiekolwiek materiały, informacji, czy jakiekolwiek stanowisko w procesie rozpatrywania odwołania od naszej decyzji. Na okoliczności spotkanie odbytego w gabinecie Burmistrza w dniu 15.10.2003r. została sporządzona notatka służbowa.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Na posiedzeniu Komisji Budżetu otrzymaliśmy informację, że niestety nie ma żadnego zapisu z tego spotkania.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania: Za- 15, przeciw-4, wstrzymał się-2.

Uchwała Nr XIX/131/ 04 stanowi zał. Nr 24.

Do punktu 10 porządku

Problem bezrobocia i bezdomności na terenie gminy Pyrzyce.

Informacje stanowią zał. Nr 25,26,27.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 28.

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi zał. Nr 29.

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 30.

Kierownik PUP- W. Tołoczko- Uzupełnił informacje o efektywności zatrudnienia po poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu. W dyspozycji PUP w roku 2003 było ponad 2 800 000zł.O efektywności zatrudnienia w ramach różnych form: szkolenia, staże, prace interwencyjne, jest zawsze tak, że jak wydatkujemy środki publiczne, to chcielibyśmy, aby wydatkowane były one w sposób efektywny. Efektywność ta jest mierzona. W poprzednim roku w ramach szkoleń za I półrocze efektywność ta wynosiła 59%. Mówi ten wskaźnik o ty, że osoby, które zostały skierowane w ramach szkoleń w I półroczu 2003r. na 100 osób, 59 osób zyskało zatrudnienie. Za II półrocze 2003 r. efektywność nie może być jeszcze mierzona, bo dopiero po dwóch, trzech miesiącach.

Efektywność zatrudnienia ludzi młodych po stażach jest bardzo wysoka. Dotyczy to osób, które ukończyły szkoły zawodowe, średnie, studia.

Po pracach interwencyjnych efektywność zatrudnienia jest również wysoka - sięga niektórych form prac interwencyjnych nawet 80%. Ogółem efektywność wynosi 73%.

Po robotach publicznych efektywność zatrudnienia uzyskało wskaźnik 57%.

Wskaźnik bezrobocia w Powiecie Pyrzyckim i w gminie Pyrzyce, jest na bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik dotyczący stopy bezrobocia wynosi 33%. Jest to wyższy wskaźnik niż średni województwa, który wynosi 26%

Zakończył się I etap pracy Powiatowego Zespołu Rozwoju, który został powołany do pozyskania środków w przetargu związanym z opracowaniem, analizą, diagnozy i likwidacji kluczowych problemów gospodarczych w różnych powiatach. Do tego przetargu stanęła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnych. Taki zespół powstał w naszym powiecie.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa- M. Osękowski- Komisja Rolnictwa oczekiwała krótkiej informacji na temat naszej gminy, z rozbiciem na sołectwa. Ilu w danym sołectwie jest bezrobotnych, rolników, ilu osób zamieszkuje? Jaki jest procent osób w stosunku do osób czynnych zawodowo, emerytów, rencistów?

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- S. Jemielity- Nie doczytała w informacji, ile osób z gminy Pyrzyce w grupie 21 osobowej znalazło zatrudnienie w Hiszpanii?

Wiem, że Urząd Pracy w Policach organizowała kurs języka hiszpańskiego, dla osób, które znalazły wyjazd do Hiszpanii. Czy takie szkolenia były prowadzone w Pyrzycach?

Pozostałe zapytania:

 • Ilu mieszkańców gminy Pyrzyce skorzystało z wyjazdu do Niemiec?

 • Ilu mieszkańców gminy Pyrzyce skorzystało z programu dla bezrobotnych finansowanego z pozostałej części środków przyznanych na realizację „Programu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej”?

Kierownik PUP- W. Tołoczko- Nie posiada tak wyszczególnionych informacji i dlatego zostanie ona uzupełniona o wskazane dane. Odnośnie kursu języka hiszpańskiego myślę, że jeszcze da się to załatwić. Podstawowe posługiwanie się językiem hiszpańskim jest to bardzo korzystna oferta i niedroga. Zależy to od ilości osób, chcących skorzystać z tego szkolenia. Myślę, że jest to korzystne, bo takie osoby będą miały możliwość przynajmniej w podstawowych kwestiach porozumieć się z pracodawcą. Pozwoli to również w przyszłości na pozyskanie imiennych zaproszeń.

Radny M. Budynek- W informacji jest wzmianka na temat Powiatowej Rady Zatrudnienia, w skład której wchodzi Starosta Pyrzycki, Burmistrz Pyrzyc i wójtowie pozostałych gmin. Co ta rada robi i jak wygląda to ze strony ich przedstawicieli?

Kierownik PUP- W. Tołoczko- W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą przedstawiciele samorządów i pracodawców. Są to znane osoby z pełnym doświadczeniem i wiedzą. Zamieszczona została informacji o tym, jaki jest zakres działania tej rady i jakie są jej uprawnienia.

Kierownik PUP jest jedynie osobą, która obsługuje Powiatową Radę Zatrudnienia bez prawa głosu. Przekazuję jedynie informacje, które są pomocne do tego, aby mocą tego gremium podjąć pewne uchwały. Odbyły się 3 posiedzenia i najważniejsze punkty z tych posiedzeń zostały opisane. Prawie na każdym posiedzeniu dyskutuje się na temat podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Rada ta dokonuje podziału środków na absolwentów, staże, szkolenia, prace interwencyjne itd. Rada ta wydaje opinie co do podziału środków, ma możliwość wyrażenia opinii czy udzielić daną pożyczkę lub daną pożyczkę rozłożyć na raty.

Jest to ciało, które zostało narzucone przez ustawodawcę i musi funkcjonować.

Burmistrz- K. Lipiński- Padło pytanie radnego M. Budynka pod moim adresem. Burmistrz i Powiatowa Rada Zatrudnienia odpowiedzialna jest za tworzenie warunków do tego, aby powstawały zakłady pracy. Niejeden raz rada zajmowała się tym tematem i ocenia przynajmniej przyzwoicie zaangażowanie w tą stronę, a więc dbałość o plan zagospodarowania przestrzennego, infrastrukturę, promocję.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest to ciało kolegialne i za posiedzenie członkowie tej rady nie otrzymują żadnych ratyfikacji.

Rada ta kontroluje działalność, zasady przyznawania środków finansowych, realizacje pewnych programów.

Przewodniczący Komisji Budżetu…- A. Gumowski- Przypomniał, iż również ważnym tematem jak bezrobocie jest temat bezdomności. Wysoka rada podjęła uchwałę o przekazaniu części obiektu w PDK dla Biblioteki Pedagogicznej. Burmistrz wielokrotnie deklarował powstanie i zorganizowanie noclegowni. Wówczas sprawa ta była na tyle śmieszna, że z posiadanych informacji zdawało mi się, że nie ma bezdomnych na trenie Pyrzyc. Z uzyskanych informacji okazuje się, że dane te nie są zgodne. Komendant Powiatowy Policji informuje nas, że na terenie gminy jest 8 osób bezdomnych, zaś z informacji OPS wynika, że jest 11 bezdomnych. Okazuje się, że sprawa zaczyna być poważna. W jednej z interpelacji zadałem panu Burmistrzowi pytanie, kiedy ta noclegownia powstanie. Otóż Burmistrz oświadczył wtedy, że powstanie do końca roku. Aby być precyzyjnym spytałem do koca którego roku. Pan Burmistrz odpowiedział, że do końca tego roku, czyli 2003.

Jak wygląda sprawa noclegowni w miejscu po byłej Bibliotece Pedagogicznej?

Burmistrz -K. Lipiński- Temat bezdomność, jest bardzo delikatny, jest jednym z największych dramatów, jaki może dotyczyć człowieka. Autentycznie podczas zamiany części pomieszczeń takie deklaracje padały. Adaptacja I piętra od strony szpitala na działalność Biblioteki Pedagogicznej przedłużała się. W połowie lutego zostanie zakończona przeprowadzka i przekazany zostanie ten obiekt. Fizycznie przekazanie tego budynku nastąpi w połowie lutego. W międzyczasie wpłynął do Burmistrza wniosek jednego z lekarzy, który chciałby kupić tą działkę zabudowaną z przeznaczeniem na prowadzenie prywatnej działalności specjalistycznej, bądź też część budynku. Odpowiedziałem zainteresowanemu, że byłaby taka możliwość na tą część, ale czy sąsiedztwo jakie będzie, nie będzie przeszkadzało. Zainteresowany odpowiedział, że nie będzie to przeszkadzało i w związku z tym najprawdopodobniej zostanie ogłoszony przetarg na małą część tego budynku- od strony szpitala powiatowego z dojazdem na prowadzenie tej działalności. Wejście do pozostałej części budynku będzie od ul. Kwiatowej. Środki pozyskane ze sprzedaży małej części tego budynku zostanie przeznaczonych na zakup materiałów, natomiast w ramach robót publicznych i programu „Zielone Pyrzyce” wykonana zostanie adaptacja na potrzebny cel. Zrobię analizę, czy zrobić tam miejsca noclegowe na okres potrzebny, czy też otworzyć miejsce dziennego pobytu ze świetlicą i miejscem wydawania zup. Należy zrobić analizę, jaka jest wyższa potrzeba. Na dzisiaj mamy podpisaną umowę z OPS w Stargardzie. Jeżeli są takie przypadki to za odpłatnością możemy kierować do tych domów.

Przewodniczący Komisji Ekologii- J. Tkaczuk - Komisja problemem bezdomności zajęła się bardzo dokładnie. Z informacji pani Kier. OPS wynika, że są takie osoby, które są dowożone za zgodą i wolę tych osób. Dzienny pobyt w Stargardzie kosztuje 10 zł. Czy jest sens robienia czegoś w ramach noclegowni na 8 osób? Może i jest sens, bo każda osoba jest ważna. Czy przyjdą te osoby? Może budynek ten należałoby przeznaczyć na mieszkania socjalne. Co raz więcej będzie wyroków eksmisyjnych i z myślą o tym właśnie warto byłoby sprzedać tą część dla pana doktora?

Należy zastanowić się nad tym co bardziej warto?

Do punktu 11 porządku

Informacja nt. działań podejmowanych w zakresie promocji gminy w 2003r.

Informacja stanowi zał. Nr 31.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi zał. Nr 32.

 2. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - stanowi zał. Nr 33.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 34.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 35

Burmistrz -K. Lipiński- W poprzedniej kadencji Rada zobowiązała Burmistrza, aby odstąpić od organizacji Dni Gospodarki Gminy Pyrzyce. Teraz Komisja Edukacji widzi potrzebę powrotu. Jest pomysł konsultowany z firmami, aby zorganizować promocję Gminy Pyrzyce w zakresie gospodarki, kultury. W Warszawie zostały pewne działania już podjęte. Wstępna data to 11-12 czerwca. Szczegółowy scenariusz zostanie dostarczony o ile będzie taka wola Rady. Informacja o tym wydarzeniu rozpowszechniona zostałaby przez Gazetę Wyborczą i regionalne..

Jeżeli Rada uzna, że jest to niepotrzebny wydatek, to odstąpi się od tego.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz- W moim odczuciu Dni Gospodarki Gminy Pyrzyce powinny być organizowane przez zakłady pracy. To oni sami powinni przyjść do Burmistrza z inicjatywą. Pan Burmistrz wyraziłby jedynie zgodę na wydzierżawienie placu, a firmy mogłyby się promować.

Co innego, gdy mówi się o promocji Gminy Pyrzyce. Uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioseki Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dotyczące:

 • zmiany lokalizacji Działu Tradycji Regionu z Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej (budynek przy ul. Zabytkowej) do siedziby Urzędu Miejskiego z zaadaptowaniem pomieszczeń piwnicy lub innego wskazanego miejsca przez Burmistrza.

Wynik głosowania: Za- 8, przeciw-2, wstrzymało się -9.

Wniosek uzyskał akceptację.

 • przywrócenia obchodów Dni Gospodarki Gminy Pyrzyce

Wynik głosowania: Za- 7, przeciw-8, wstrzymało się -5.

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

 • zobowiązania Wydziałów Urzędu Miejskiego do promowania Gminy Pyrzyce.

Wynik głosowania: Za- 18, przeciw-1, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji informacji na temat realizacji w roku 2004 kwoty 50 000zł. przeznaczonej w projekcie budżetu gminy na dział „Promocja gminy”.

Wynik głosowania: Za- 18, przeciw-1, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce- druk Nr 177/03.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 36.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi zał. Nr 37.

 2. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - stanowi zał. Nr 38.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 39.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 40

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 20.

Uchwała Nr XIX/132/04 stanowi zał. Nr 41.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 763/2 i 763/3 w Brzesku i obciążeniu służebnością drogową - druk Nr 186/04.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 42.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - -opinia negatywna- stanowi zał. Nr 43.

 2. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - stanowi zał. Nr 44.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 45.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 46

Przewodniczący Komisji Budżetu…- A. Gumowski- Cóż takiego stało się, że tak pilnie trzeba sprzedać ten obiekt, jednocześnie stwarzając tyle problemów dla biblioteki? Jeżeli już decydujemy się na sprzedaż, to dlaczego nie scalono tych dwóch terenów? Można sprzedać to jednocześnie, bo któż później kupi taki kawałek działki. Czy sprawa ta była konsultowana z dyrektorem biblioteki? Czy przepisy aktualnie obowiązujące pozwalają na to, aby w budynkach szkolnych mieściła się biblioteka? Ponadto chcielibyśmy poznać zdanie pani dyrektor biblioteki w tym temacie.

Dyrektor PBP- K. Maliszewska - Proponowane pomieszczenie oglądałam. Żadne pomieszczenie w szkole w Brzesku, jakie będzie wolne w żaden sposób nie nadaje się na bibliotekę.. Oglądałam również z panią Dyrektor szkoły budynek, który stoi obok szkoły. Obecnie odbywają się tan zajęcia prac ręcznych. Pomieszczenie to jest dużo mniejsze od powierzchni obecnego pomieszczenia biblioteki w Brzesku. Pomieszczenie, jakim dysponuje pani dyrektor szkoły m około 30m2, zaś obecne zajmowane pomieszczenie - 77m2. Fizyczną możliwością jest przeniesienie całego księgozbioru ze sprzętem i regałami, katalogiem, krzesła z biurkami dla czytelników, żeby biblioteka nie poniosła uszczerbku. Będzie to z dużą niekorzyścią dla mieszkańców Brzeska, których gro stanowią uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich. Jest to duża miejscowość z dużą liczba czytelników.

Pomieszczenie, o którym mowa wymaga gruntownego remontu łącznie z wybiciem drzwi zewnętrznych. W tej chwili proponowane pomieszczenie absolutnie nie nadaje się na bibliotekę.

Burmistrz- K. Lipiński- Obecny budynek, w którym zajmuje się filia biblioteki publicznej w Brzesku ulega dewastacji i będzie wymagał nakładów na remont. Dlatego tez zacząłem szukać rozwiązań, aby temat ten w jakiś sposób załatwić. Rozmawiałem z panią dyrektor szkoły w Brzesku, które od wielu lat mieszka i uczy i zna, jaka jest obecna powierzchnia biblioteki i jaką mogłaby zaproponować. Nie wiem , czy przeliczanie wielkości powierzchni na jednego mieszkańca jest dobrym argumentem, bo patrząc na miasta Pyrzyce, to z pewnością nie.

Uznałem, że przeniesienie biblioteki jest słuszne. Działkę zbylibyśmy w przetargu tak jak w projekcie uchwały. Przy okazji wyremontowalibyśmy obiekt w świetlicy wiejskiej, który zostałby przeznaczony na salę gimnastyczną. Nie musielibyśmy przekazywać środków finansowych na remonty biblioteki, natomiast pozyskane środki przekazalibyśmy na remont świetlicy w Brzesku, a biblioteka mogłaby funkcjonować tam gdzie pokazujemy.

Przewodniczący Komisji Ekologii- J. Tkaczuk - Pragnę zauważyć, że jeśli biblioteki tej nie sprzeda się, to nadaje się ona do kapitalnego remontu. Uważa, że na rok to ta sala wiejska to runie, jeżeli nie włoży się tam jakichkolwiek pieniędzy. Uważam, że przeznaczenie tych pieniędzy na salę gimnastyczną jest też słuszne. Warto jest i to i to, bo ta młodzież nie ma gdzie oprócz boiska innego obiektu.

Sala wiejska jest potrzebna, cały czas są tam rozgrywki: obecnie tenis stołowy. Nie sądzę, aby znalazły się pieniądze na remont, ale zabezpieczyć ją trzeba, aby nie runęła.

Uważam, że pomysł burmistrza jest bardzo słuszny, należy tylko sprzedać działkę za dobrą cenę.

Przewodniczący Komisji Budżetu…- A. Gumowski- Uważam, że pan Burmistrz powinien spojrzeć na wszystkie strony. Podejmując tak pochopnie decyzję z dniem dzisiejszym zrobimy szkodę dla księgozbioru. Myślę, że należy odłożyć to w czasie, porządnie przygotować tą sprawę i pomieszczenia dla biblioteki i dopiero wyzbywać się tego, co być może jest bardziej uzasadnione ekonomicznie. Dbajmy również o dobra kultury, które są również bardzo ważne. Proponuję powrócić do tego tematu po odpowiednim go przygotowaniu.

Burmistrz K. Lipiński- Uważam, że odłożenie tego tematu o 2-3 miesiące nic nie da. Przygotowanie lepsze może polegać jedynie na tym, że nie będzie to sala po ZPT, lecz będzie to inna sala lekcyjna. Nie widzę innego rozwiązania, a dzisiaj za tą działkę budowlaną można wziąć jeszcze dobre pieniądze.

Radny S. Ryżyk - Nikt nie mówi, aby sprawę tą odwlekać daleko w czasie. Możemy rozmawiać o tym za miesiąc. Uważam, że należy dojść do porozumienia, a jak nie to zaproponować inne pomieszczenie, które będzie spełniało warunki. Wówczas na pewno nie będzie problemów z podjęciem tej uchwały.

Radny W. Kędziora - Znam dokładnie tą placówkę i powiem odpowiedzialnie, że nie nadaje się to na bibliotekę. Będzie to miejsce zmagazynowania tych książek. Należy zastanowić się, jakie nakłady finansowe muszą być wyłożone, aby przeznaczyć je na ta bibliotekę, aby mogło funkcjonować to jak biblioteka. Pierwotnie funkcjonowało to jako pracownia, a częściowo były trzymane tam kury i króliki. To miejsce nie nadaje się na bibliotekę. Nie wyobrażam sobie tam siedzieć, czytać lub korzystać z innych źródeł biblioteki.

Czy środki wyłożone na adaptację tego pomieszczenia nie mogłyby służyć na zaspokojenie tych bieżących potrzeb, gdy mówi się o degradacji budynku?

Burmistrz- K. Lipiński- Nie wiedziałem, że tam kiedyś były króliki i kaczki. W związku z tym, jeżeli biblioteka ma się mieścić w takim miejscu, to wycofuję ten projekt uchwały.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie projektu uchwały z porządku obrad.

Wynik głosowania: Za-15, przeciw-1, wstrzymało się-3.

Projekt uchwały został wycofany.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce- druk Nr 183/04

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 47.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - stanowi zał. Nr 48.

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - -opinia negatywna- stanowi zał. Nr 49.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 50.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 51

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 20.

Uchwała Nr XIX/133/04 stanowi zał. Nr 52.

Do punktu15 porządku

Przyjęcie planów pracy stałych komisji rady na rok 2004.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 53.

Plany pracy komisji stanowią załącznik do projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za - 20

Uchwała Nr XIX/134/04 stanowi zał. Nr 54.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki- druk Nr 192/04.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 55.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za - 20

Uchwała Nr XIX/135/04 stanowi zał. Nr 56.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji- druk Nr 193/04.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 57.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za - 20

Uchwała Nr XIX/136/04 stanowi zał. Nr 58.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy- druk Nr 187/04

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 59.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo skierowane od pani Elżbiety Ptasznik Sekretarza Gminy Pyrzyce, które stanowi zał. Nr 60.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - stanowi zał. Nr 61.

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - -opinia negatywna- stanowi zał. Nr 62.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 63.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 64

Burmistrz- K. Lipiński - Bardzo przyjemnie jest usłyszeć kolka słów skierowanych do nas przez panią Elżbietę Ptasznik- Sekretarza Gminy Pyrzyce. Jestem przekonany, że przyjdzie czas na podziękowania osobiste. Podziękowania na pewno będą szczere, bo współpraca układała się dobrze. Jest to wieloletni i doświadczony pracownik. Pani E. Ptasznik złożyła w ubiegłym roku oświadczenie, iż zamierza skorzystać z prawa i przejść na wcześniejszą emeryturę. W imieniu radnych tamtej kadencji, Zarządu Miejskiego i w imieniu własnym dziękuje za te słowa i współpracę. Myślę, że za miesiąc podczas sesji będzie możliwość zrobienia tego osobiście.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za - 18, przeciw-0, wstrzymało się -2.

Uchwała Nr XIX/137/04 stanowi zał. Nr 65.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - W imieniu własnym, pań i panów Radnych podziękowała serdecznie za znakomitą współpracę. Mimo czasem głośnych dyskusji i rozbieżnych zdań uważam, że z panią E. Ptasznik zawsze dobrze się pracowało, przede wszystkim dla dobra pracowników i mieszkańców.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy- druk Nr 188/04

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 66.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Gospodarki Komunalnej - stanowi zał. Nr 67.

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - -opinia negatywna- stanowi zał. Nr 68.

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu- stanowi zał. Nr 69.

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowi zał. Nr 70

Burmistrz -K. Lipiński- W ubiegłym roku Sekretarz Gminy złożyła oświadczenie o skorzystaniu z prawa pójścia na wcześniejszą emeryturę. Dało mi to możliwość poszukiwania osoby, która godnie zastąpiłaby panią Sekretarz na tak ważnym stanowisku. Osoba, która będzie piastować tą funkcję jest w pewnym sensie „kierownikiem zakładu”, ponieważ dba o to, aby urząd pracował jak najlepiej pod względem organizacyjnym, pod względem przygotowania aktów, które potem rozpatruje Rada Miejska i podejmuje stosowne uchwały. Zastanawiałem się, czy ma być to osoba z zewnątrz czy pracownik urzędu. Po długiej analizie uznałem, że lepiej jak będzie to osoba z urzędu. Dzisiaj nie ma czasu uczyć się administracji, dzisiaj trzeba być dobrym menadżerem w zawodzie administracji. Nie ma czasu na pozwalanie ludzi i poznawanie pracy. Dobrze jest, jeżeli jest to ktoś, kto zna każdego z osobna, zna każdego możliwości, pracownika, jak i też tych ludzi, którym trzeba indywidualnie pomóc, czy też indywidualnie bliżej pracować. Innym z elementów jest również to, że dobrze jest odbierany, jeżeli pracownicy mają szansę awansu.

Przed podjęciem decyzji odbyłem spotkanie z szefami klubów politycznych i z rozmów wynikało jasno i precyzyjnie, że jest to dobra kandydatura, znana ze współpracy bezpośredniej, albo z kontaktów. Spotkałem się również z kierownikami urzędu i również z rozmowy nie spotkałem głosów, które byłyby negatywne.

Wedle przepisów prawa musi być to osoba, która posiada wyższe wykształcenie i osoba, którą proponuję w projekcie uchwały takie kwalifikacje ma.

Wymiar polityczny nie miał tutaj żadnego znaczenia. Jest to osoba dobrze przygotowana i jest nią obecny kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Ogólnych- pan Andrzej Ogrodowicz.

Myślę, że każdy z radnych miał prawo zadać pytania na komisji.

Wnoszę o powołanie na stanowisko Sekretarza Gminy pana Andrzeja Ogrodowicza.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za - 17, przeciw-0, wstrzymało się -3.

Uchwała Nr XIX/138/04 stanowi zał. Nr 71.

p. A. Ogrodowicz- Serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie. Biorę po uwagę, że funkcja Sekretarza Gminy jest funkcją bardzo odpowiedzialną, jednocześnie chciałbym dołożyć wszystkich starać, aby urząd funkcjonował jak najlepiej i był przyjazny petentom i służył wszystkim mieszkańcom zarówno miasta jak i całej gminy.

Do punktu 20 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zapytania radnych.

K. Lipiński- Udzielił odpowiedzi dla :

 • Radnego M. Gryczki-Umowa dotycząca zbycia sieci gazowej, jaką posiadają radni nie była jeszcze weryfikowana i akceptowania. Trwają ciągle negocjacje i rozmowy, które są bardzo trudne. Kilka punktów tej umowy nie zadawala nas. Na spotkaniu Komisji Rolnictwa rozmawialiśmy na temat przyłączy w Letninie, gdzie są problemy. Tak jak powiedziałem, będę próbował wprowadzić to jako jeden z dwóch czy trzech wariantów załatwienia tego tematu do końca.

 • Radny P. Klimczak- ul. Warszawska kanalizacja ściekowa- zapoznam się z odpowiedzią, jaka została udzielona.

 • Radny P. Klimczak- problem niewidomego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Publicznego Nr 3- jest to znana sprawa i trwa już od poprzedniej kadencji Rodzice cały czas mają nadzieję, że dziecko odzyska ten wzrok. Jest to Marek Dąbrowski i znamy jego sytuację. Jak dobrze pamiętam to również wspomagaliśmy, mimo że ten uczeń pochodzi z gminy sąsiedniej. Wójt Kozielic pozyskał środki finansowe z ANR i zaległość, jaka ciąży na rodzinie zostanie uregulowana w przedszkolu.

 • Radny P. Klimczak- dot. Pana Olejniczaka- jest to sprawa, o której rozmawialiśmy na Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Z informacji wynikało, że stworzone zostało jedno miejsce pracy na usługi. Otrzymał środki finansowe i wiemy, że nie ta osoba wykonuje tych czynności, tylko inna. Kierownik obiecał zweryfikować sprawę. W sprawie, o której mówił radny P. Klimczak myślę, że trzeba nawiązać kontakt z oczyszczalnią ścieków w okolicy i zobaczyć gdzie ten pan wywozi te chemikalia.

Radny E. Gola - Kiedy przewidywany jest termin zapłaty za sprzedaż sieci gazowej wybudowanej w II etapie i czy radni otrzymają umowę do akceptacji przed podpisaniem?

Przewodniczący Komisji Budżetu…- A. Gumowski- Projekt umowy będzie przedmiotem debaty m.in. Komisji Budżetu… Mam nadzieję, że ten materiał jest tylko po to, żeby się z nim zapoznać. Temat ten zostanie szeroko omówiony, tym bardziej, że obowiązuje wniosek przyjęty przez Radę, że pod podpisaniem umowa ma być zaakceptowana przez Radę.

Radny Z.Ptaszyński- Jeżeli dobrze sobie przypominam, to pan Burmistrz na Komisji Rolnictwa powiedział, że jeżeli nie dogada się z firmą która kupi, to przedstawi swój wniosek - do sesji, który zadowoli mieszkańców.

Burmistrz -K. Lipiński - Nie zapomniałem. W związku z tym, że będę próbował załatwić to w inny sposób i jeżeli tak się stanie, to zostanie wprowadzone to do projektu umowy. Jest to zbycie mienia komunalnego znacznej wartości i bez względu na to, czy wniosek był czy też nie, obowiązkiem burmistrza jest zapoznanie Rady z umową. Przed podpisaniem tej umowy, Rada a w szczególności Komisja Budżetu taki projekt umowy otrzyma.

Przewodniczący Komisji Budżetu…- A. Gumowski- Sprawa dotyczy nie poinformowania Wysokiej rady, tylko uzyskania akceptacji przed podpisaniem umowy. Są to dwie różna rzeczy i zgodnie z wnioskiem Rada musi wyrazić zgodę przed podpisaniem.

Z-ca Burmistrza- M. Mogielska - Umowa został przygotowana i rozmowy prowadzone z firmą muszą być potwierdzona na piśmie. Pan, który negocjował był tylko członkiem Zarządu i musi mieć zgodę Zarządu na zmianę umowy. Mieliśmy dać na dzisiejszą sesją projekt umowy z tym pismem, który potwierdza nasze wynegocjowane sprawy. Będzie to przedmiotem dyskusji następnych komisji i dzisiejsze rozmowy są przedwczesne.

Radny P. Klimczak- Odnośnie niewidomego dziecka, wie że nie chodzi ono do przedszkola, bo nie ma pieniędzy. Jest to kwestia pół roku i dziecko to chodzi dziennie tylko 2 godziny.

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - To dziecko nie chodzi dwie godziny do przedszkola. Ono ma dwie godziny indywidualne nauczanie. Dziecko to przebywa cały czas w przedszkolu.

Burmistrz- K. Lipiński- Zastępca powiedziała, że umowa będzie przedmiotem przyszłych komisji. Nie wiem tego, bo jeżeli wynegocjujemy to będzie, a jeżeli nie to nie.

Kier. Wydz. OKKFiS- J. Kaźmierczak- Jest dwoje dzieci, które ma indywidualny tok nauczania, gdyż taki przypadek jest również w SP Nr 2. Oczekujemy z Ministerstwa decyzji o skorygowaniu wysokości środków dodatkowo. Inny koszt jest uczęszczania dziecka w przedszkolu, gdyż są tam stawki żywieniowe. Jeżeli takie środki otrzymamy to przekażemy je na dofinansowanie.

Do punktu 21 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Odczytał i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa w sprawie podjętej decyzji o likwidacji z dniem 31 marca 2004 r. Przedstawicielstwa Pyrzyckiego Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wynik głosowania: Za - 18, przeciw-o, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację i stanowi zał. Nr 72.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Odczytał stanowisko Komisji Budżetu… w sprawie pismo Ldz. ZE/44/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. skierowanym do Burmistrza Pyrzyc od Dyrektora Zarządu Spółki PPK w sprawie przekazania Spółce 3-5 ha terenu przyległego do obecnego eksploatowanego wysypiska.

Pismo stanowi zał. Nr 73.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Odczytał pisma informujące, iż w nawiązaniu do Uchwały Nr XVIII/124/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania rady oświatowej:

  • Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej wyłoniła ze swojego grona Radnego Waldemara Kędziorę;

  • Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wyłoniła ze swojego grona Radną Agnieszkę Odachowską

do zasiadania w Radzie Oświatowej Gminy Pyrzyce.

Pisma stanowią zał. Nr 74 i 75.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Odczytał stanowisko Komisji Ekologii… w sprawie trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pismo stanowi zał. Nr 76.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Odczytał apel skierowany od dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 o sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu „Pamięci Marian Matysiaka- Przyjaciela Dzieci”, który odbędzie się w pierwszym tygodniu ferii.

Pismo stanowi zał. Nr 77.

Wiceprzewodniczący RM- W. Tołoczko - Odczytał pismo informujące, iż w dniu 26 maja 2004r. zorganizowany zostanie w całej Polsce Sportowy Turniej Miasta i Gmin 2004 r.

Pismo stanowi zał. Nr 78.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz - Zapoznał wszystkich z pismem radnych i sołtysów w sprawie godzin odbywania posiedzeń komisji i sesji RM.

Pisma stanowią zał. Nr 79 i 80.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Ile razy będziemy do tego tematu wracać. Myślę, że radni świadomie podjęli taką decyzję. Ponadto większość mieszkańców po raz pierwszy zauważyli na to, że radni rzeczywiście pracują społecznie i nie wykorzystują swojego czasu pracy. Większość radnych wykonuje pracę zawodową i odbywa się to również jej kosztem. Tak być nie powinno. Przełożeni jednak pilnują a urlopu jest na tyle mało, że trzeba byłoby wykorzystać cały urlop wypoczynkowy tylko i wyłącznie na posiedzenia komisji i sesji.

Radny G. Gontarz- Zabierając głos w imieniu podpisanych radnych pod tym wnioskiem, uzasadnić chcę go tym, że o tej godzinie wszyscy są już zmęczeni. W tej chwili prawie niemożliwe jest zaprosić kogoś na posiedzenie dzisiejszej sesji. Proszę o przegłosowanie wniosku.

Radny M. Budynek- Podpisałem się pod wnioskiem, dlatego że patrzę na pracowników urzędu: sprzątaczki i cały personel. Wszyscy muszą pracować dla nas. Może lepszym rozwiązaniem byłyby soboty. Teraz sprzątaczki siedzą i czekają, aż panie i panowie radni zakończą swoje obrady.

Przewodniczący Komisji Ekologii- J. Tkaczuk - Dla mnie nie ma różnicy, czy będzie to rano czy po obiedzie, gdyż pracuję na własny rachunek. W sesji uczestniczą sołtysi i inni zaproszeni goście, którzy musza po sesji dojechać do domu.

Wiceprzewodniczący RM- W. Tołoczko- W miesiącu październiku zgłosiłem wniosek, który był poddany pod głosowanie. Każdy zastanowił się nad tym i głosował i kilkanaście osób przychyliło się do tego wniosku. Większość radnych pracuje i musiałoby brać urlopy płatne lub bezpłatne. Wydaje mi się to niepoważne, że po trzech miesiącach interesu jakiejś grupy czy osób indywidualnych decydują o tym, aby powtórzyć głosowanie w tej samej sprawie. Używamy nie poważnych argumentów: pali się światło, przetrzymywani są pracownicy obsługi.

Przewodnicząca Komisji Edukacji-A. Odachowska - Uważam, że radni są dla mieszkańców, a nie odwrotnie. Dlatego popieram ten wniosek, ponieważ reprezentują oni swoich wyborców. Jeżeli podpisali się pod tym wszyscy sołtysi, to powinniśmy zagłosować.

Radny E. Gola- Mam bardzo liczne głosy wyborców, którzy twierdzą, że bardzo dobrze, że sesje odbywają się po obiedzie, gdyż mają możliwość uczestniczyć. Spróbujmy wprowadzić zwyczaj, aby była trwałość decyzji.

Radny G. Gontarz - Złożył ponowny wniosek, aby sesje odbywały się w soboty.

Przewodniczący Komisji Ekologii- J. Tkaczuk - Zauważyłem, że te godziny odpowiadają tylko tym, którzy pracują zawodowo, bo tracą swój urlop. Jest to pod jednym warunkiem, bo jeśli tracą to dostają diety.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek złożony przez 10-ciu radnych, aby sesje RM i komisje odbywały się w godzinach przedpołudniowych.

Wynik głosowania: Za-9, przeciw-9.

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Burmistrz -K. Lipiński- Jestem winien informację, którą wczoraj przekazywałem na sesji Rady Powiatu.16 stycznia br. uzyskałem informację, że nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Szpitala Powiatowego . Jest również informacja, że za miesiąc grudzień 2003r. szpital wypracował duże długi. Ustawodawca zobowiązał w swych przepisach, iż do zadań własnych gminy należy również ochrona zdrowia. Samorząd gminny odpowiada za lecznictwo podstawowe.

Przeprowadziłem rozmowę z Wiceprezesem NFOZ. Musimy mieć wariant zastępczy- co dalej? Uważam, że powinniśmy mieć wariant zastępczy w postaci utworzenia działu szpitalnego, który mógłby prowadzić jedno-dwudniową chirurgię, kilkudniową interne i należycie wyposażoną izbą przyjęć. Dostałem promesę, że na taką działalność kontrakt zostanie przyznany. Trzeba mieć wariant zastępczy, gdyż nie można zostawić mieszkańców 20-stotysięcznej gminy bez podstawowej opieki zdrowotnej.

Wiceprzewodniczący RM- J. Kubajek- W imieniu swoim jako zarządzającego zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, w imieniu kolegów Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i PPM i PSS Społem. Czy jest taryfa na dzień dzisiejszy? W dniu dzisiejszym moja spółdzielnia otrzymała fakturę: gdzie 31. XII 03r. policzony jest po cenie wymyślonej przez pana dyrektora. Jeden dzień po 2,50 zł. inny dzień po 2,70 zł. Czy mamy w końcu taryfę, czy nie mamy? Czy pan dyrektor mógł sobie zafakturować za wodę czy nie? Przyłączamy się do protestu Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe „Centrum” w całej rozciągłości i też działamy w tym kierunku. Mój Zarząd spotkał się z panem Burmistrzem w sprawie nowych cen na ten rok. Ponadto spotkanie było w dniu 12 stycznia br. w Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na temat co dalej z ceną wody i co z ubiegłoroczną różnicą. Czas najwyższy skończyć tą karuzelę Pyrzycką. Pyrzyce. Czas najwyższy wyjaśnić tą sprawę, bo my nie wiemy, jak mamy naliczać ludziom. Wywieszone są informacje z PPK, że cena wynosi 5,13 zł. brutto, a druga informacja, że 6,12 zł. brutto. My zarządcy nie wiemy co robić. Jesteśmy już pozwani do sądu i będą już pierwsze rozprawy. Kto zapłaci za tą sytuację? Czas podjąć stanowcze decyzje, które załatwiłyby sprawę do końca.

Radny G. Gontarz- Polskie Koleje Państwowe w ramach oszczędności zlikwidowała drużnika i postawiła znak STOP przy przejeździe kolejowym na ul. Stargardzkiej. Nie ma problemu z wyjazdem z Pyrzyc, ale wjeżdżając do miasta trzeba stanąć samochodem na torach, aby zobaczyć tory. Stojąca budka ogranicza widoczność i proszę o zajęcie się tym tematem.

Wiceprzewodniczący RM- K. Dubicki- Komisje omawiały sprawę powołania szkoły muzycznej. Co takiego stało się, że ta sprawa gdzieś utknęła?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz- W trakcie, kiedy była dyskusja nad zaskarżeniem Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody w sprawie uchylenia uchwały. Nie była podstaw do ogłoszenia taryfy, która weszła w życie w ciągu 70 dni od dnia złożenia wniosku. W tym trybie mogłaby wejść, gdyby Rada nie podjęła uchwały. Uchwała została uchylona, ale jako taka ona jest. Nie jest uchwałą prawomocną i nie jest uchwałą, która weszła w życie, albowiem w terminie 30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego Radzie przysługuje prawo wniesienia zaskarżenia tejże uchwały do NSA z czego rada skorzysta zgodnie z wolą wyrażoną na dzisiejszej sesji. W związku z tym uchwała dotycząca zatwierdzenia taryfy będzie uchwałą ostateczną w momencie uprawomocnienia się orzeczenia NSA. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest tego typu, że faktura zostaje zawieszona z mocy prawa w związku z zaskarżeniem. Nie ma ceny wody, którą mógłby wstawić w fakturę. Aby nie mieć zaległości można zaliczkowo płacić, aby nie spotkać się z zarzutem, że w ogólne nie znosi się opłat. W fakturze nie ma podstaw do ceny opartej na taryfie ogłoszonej przez dyrektora. Taryfa zgodnie z przepisami obowiązuje przez 1 rok. W tej chwili sytuację mamy zupełnie patową.

Burmistrz - K. Lipiński- Uchwałą Zgromadzenia Wspólników spowodowaliśmy inne zasady naliczania kosztów ogólnozakładowych i powrót do roku 1998 kiedy dotychczas spółka w ten sposób koszty ogólnozakładowe naliczała. Nie do końca trafne jest określenie, że są rozgrywki, bo takich osobistych nie ma. Gmina nie jest moim prywatnym folwarkiem.

Po raz pierwszy, poza jednym przypadkiem, kiedy w kadencji 1994-98 Rada obniżyła cenę wody i wniosła o to, aby specjalista zweryfikował koszty. Taki ekspert był i policzył słupki i wyszło mu to samo, ponieważ firma dobrze liczy, dodaje i odejmuje. Chodzi jedynie o pewien system. Co do ceny 2004 jest procedura nie zakończona. Co do ceny 2003 poinformowałem dyrektora na co nie ma odpowiedzi ani ustnej ani pisemnej, że zwracam się z prośbą do dyrektora, aby zaniechał praktyk tego rodzaju, o których mówił dyrektor J. Kubajek, a wspólnik na Zgromadzeniu Wspólników kiedy będzie zatwierdzany bilans, ma takie prawo i podejmie uchwałę o zaliczeniu strat z kapitału zakładowego firmy. Jest to spółka komunalna, świadcząca usługi dla mieszkańców i myślę, że to nie będzie rażące naruszenie prawa i wspólnik będzie działał w imieniu mieszkańców.

Wiceprzewodniczący RM- J. Kubajek- Trzy firmy:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczna”;

 • Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa;

 • PSS Społem

są w sądzie. Kto poniesie koszty sądowe? Firma musiała złożyć wpisowe i czyim to kosztem? Czy znowu podwyżką ceny wody?

Wiceprzewodniczący RM- W. Tołoczko- Zwrócił się do Radcy Prawnego o sprecyzowanie procedury. Wojewoda Zachodniopomorski uchylił uchwałę i mamy 30 dni na to, abyśmy odwołali się do NSA. NSA ma 30 dni na to, aby wyznaczyć termin rozprawy. Termin tej rozprawy może być wyznaczony różnie: kwiecień, maj a może i później. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz-jest dokładnie tak, jak mówi Przewodniczący. Jest 30 dni na wyznaczenie terminu, natomiast jaki będzie to termin- nie wiemy.

Przewodniczący Komisji Budżetu…- A. Gumowski- Nie będziemy polemizowali z tym, że pan Burmistrz formułuje uwagi do naszego stanowiska. Jako członkowie Kluby Radnych uważamy, że nad stanowiskiem się nie dyskutuje, lecz przyjmuje się je lub nie. Członkowie naszego klubu nie będą więcej uczestniczyć w dalszych rozgrywkach i konsekwentnie będą tego przestrzegali. W naszym stanowisku zawarte jest wszystko i nie będziemy w żaden sposób więcej komentować. Pałeczka jest w rękach Burmistrza i w Burmistrza gestii leżą wszystkie decyzje.

Burmistrz- K. Lipiński-

 • Odpowiedź dla Radnego G. Gontarza. Autentycznie tak jest na ul. Stargardzkiej. Z mojej informacji wynika, że spotkałem się z Zakładem Obsługi Nieruchomości PKP Sp. z o.o. nt. zagospodarowania terenów kolejowych. Rozmawiano również o ty, co wnosi radny Gontarz, czyli o rozebraniu tego małego budynku. Budynek ten będzie rozebrany.

 • Odpowiedz dla Wiceprzewodniczącego RM-K. Dubickiego- szkoła muzyczna. Wniosek dotyczył, aby na najbliższej sesji Burmistrz przedstawił projekt uchwały, który będzie dopracowany. Wiem, że Komisja Edukacji była w Myśliborzu oraz była informacji od wielu szkół. Mamy również pogląd na to, ile byłoby chętnych do uczęszczania w takiej szkole. Skierowałem pismo do Przewodniczącego Rady, aby taki projekt uchwały wprowadzić, lecz dwa dni odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji…, na której nie wypracowano stanowiska w tej sprawie. W związku z tym uznałem, że skoro wiodąca komisja nie wypracowała stanowiska, uznałem że nie mogę wnosić pod obrady dzisiejszej sesji tego tematu. Opinia wiodącej komisji jest dla mnie ważną decyzją.

Wiceprzewodniczący RM- J. Kubajek- Na ostatniej sesji Burmistrz obiecał odpowiedzieć mi na piśmie co dzieje się ze studzienka na ul. Poznańskiej. Dlaczego tam wylewa się woda ?

Burmistrz- K. Lipiński- Na ul. Poznańskiej prowadzone były wykopy i część zadania inwestycyjnego prowadzonego związanego z przebudową drogi Nr 3, a więc odprowadzenie wody deszczowej z części drogi Nr 3 ul. Poznańską, ul. Ciepłowniczą w stronę kanału. Projektanci zrobili pewna gafę i wystąpiła kolizja z ciepłociągiem.

Do punktu 22 porządku

Zamknięcie obrad XIX sesji RM.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XIX sesji rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

K. Muszyńska- Kozdroń

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:09:18