PROTOKÓŁ Nr XX/04 z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XX/04

z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 lutego 2004 r.

godz. 15:15

Przed rozpoczęciem XX Sesji RM głos zabrała Pani Sekretarz Gminy - Elżbieta Ptasznik -Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, kiedy miesiąc temu Wysoka Rada odwoływała mnie ze stanowiska Sekretarza Gminy z powodów zdrowotnych przebywałam w szpitalu. Nie do końca wiedziałam jak potoczą się moje sprawy i stąd mój list do Pana Przewodniczącego, który Pan Przewodniczący odczytał, za co bardzo serdecznie dziękuję, a Państwu za jego wysłuchanie. Dzisiaj mogę osobiście stanąć przed Państwem i ukłonić się w podziękowaniu za chwile naszej wspólnej współpracy. Kiedy w 1968 r. przyjechałam do Pyrzyc, miasto to jawiło się jako bardzo urokliwe i ciche, mogłam wybierać gdzie chcę pracować i z kim chcę pracować. Dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie i trzeba powiedzieć, ze ludzie młodzi, wykształceni, ze znajomością języków obcych usilnie i rozpaczliwie poszukują pracy. Życzę im wszystkim, aby ich pragnienia się spełniły. Pracą jest przecież częścią naszego życia, oprócz zdrowia, rzeczą nadrzędną. Osobiście uważa, że wiele miejsc pracy pozyskamy z takich powodów, że do ostatniego marca wiele osób przejdzie na tzw. pomostówki, również od 1 maja pewne zagraniczne rynki pracy zostaną otwarte dla naszych młodych ludzi. Również do 2006 r. wiele osób przejdzie na emeryturę pełna lub wcześniejszą. Kiedyś mówiłam, ze dobre efekty uzyskuje się kiedy ze sobą pracują osoby, które z jednej strony mają duże doświadczenie i znają pewne zasady, ale z drugiej strony pracują osoby, które są odważne i właśnie znają wyjątki od tych zasad. Dzisiaj cieszę się, że w atmosferze bardzo życzliwej, przyjaznej mogę przekazać swoje stanowisko pracy mojemu następcy Panu Sekretarzowi - Andrzejkowi Ogrodowiczowi. Życzę mu, żeby jak najlepiej mu się sekretarzowało, aby miał wokół siebie ludzi bardzo mu życzliwych i żeby mógł zrealizować wszystkie te zadania i cele, które mnie się nie udały, a są one konieczne do prawidłowego funkcjonowania tego Urzędu. Życze również dobrej współpracy ze wszystkimi osobami, nie tylko pracującymi w Ratuszy, ale także i w naszych zakładach pracy i jednostkach. Albowiem tak już jest, że na sukces pracują nie tylko osoby tu pracujące, ale również we wszystkich zakładach pracy i instytucjach całej naszej Gminy Pyrzyce. Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi i Pani Burmistrz, wszystkim, którzy ze mną pracowali przez ten długi okres czasu. Wysokiej Radzie życzę, żeby zawsze obrady były bardzo owocne. Zawsze wszystkie sesje są bardzo poważne i podchodzimy do tego bardzo poważnie, ale dwie sesje w roku są bardzo szczególne tj. udzielenie absolutorium dla Pana Burmistrza i sesja budżetowa. Dziś w porządku są obrady nad budżetem obecnego roku 2004, nie będą mnie one dotyczyły bezpośrednio, albowiem jutro jest to mój ostatni dzień pracy. Zatem proszę Pana Andrzeja Ogrodowicza na to zaszczytne miejsce, a ja się z Państwem pożegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę i cierpliwość.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował za tak ciepłe słowa pod adresem Rady Miejskiej. W imieniu całej Rady dziękuję serdecznie Pani za bezkonfliktową współpracę, za uśmiech, kiedy mieliśmy trudne problemy, który pozwolił je rozładować. Proszę kiedy będą trudne sesje, żeby Pani była z nami.

Sekretarz Gminy - E. Ptasznik - Nie mam tutaj wrogów tylko przyjaciół i na pewno z przyjemnością przejdę zawsze na drugą stronę ulicy, aby się z Państwem przywitać. Gdybym nawet nie była w Pyrzycach tylko poza, to gdybym kogokolwiek spotkała to na pewno zapytam co słychać w Pyrzycach.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XX sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 20 osób (radna I. Morka zgłaszała spóźnienie), co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący J. Tkaczuk - Poprosił o uczczenie minutą ciszy śmierć Zenona Gospodarka.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się z prośbą o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały (Druk Nr 201/04) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na działce Nr 336/4 w obrębie 9 miasta Pyrzyce i udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej, a w zamian tego punktu wprowadzić projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej na działce Nr 336/4 w obrębie 9 miasta Pyrzyce (Druk 204/04), który został przedłożony Radnym na Sesji. Kierownicy, którzy obsługiwali Komisje informowali, iż druk 336/4 (jeżeli chodzi o stronę prawną) jest drukiem nie do końca przekonywujący. Po długa trwałych analizach prawnych okazuje się, że w takim trybie w jaki zawarty jest na druku 336/4 nie można zbyć tejże nieruchomości i proponujemy normalny tryb w drodze przetargu, na zasadach ogólnych.

Radny J. Momot - Zgłasza wycofanie swojego wniosku w sprawie odejścia z Komisji Budżetu ...

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Prosi o wyprowadzenie punktu 15 porządku obrad w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 198/04).

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że są jeszcze wnioski w związku z tym proponuje wycofać punkt 14 i 15 porządku obrad.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W imieniu Komisji Budżetu ... zgłasza wniosek o wyprowadzenie z porządku posiedzenia punktu 7 - uchwalenie budżetu gminy na rok 2004. Motywuje to tym, że Komisja Budżetu jest w trakcie prac, mieliśmy na ten temat już trzy Komisje, jesteśmy w trakcie omawiania, budżet jest bardzo trudny. Jesteśmy w tej chwili po omówieniu części dotyczącej dochodów Gminy, wypracowaliśmy stosowne wnioski na temat dochodów gminy. W dniu 1 marca spotykamy się na kolejnej części dotyczącej strony wydatkowej, a jeżeli będzie taka potrzeba to również 2 marca. Komisja deklaruje gotowość przyjęcia budżetu (oczywiście z naszą opinią jeżeli Wysoka Rada ją zaakceptuje w okolicach 4 marca).

W związku z tym zgłasza formalny wniosek, aby dokonać zmiany w planie pracy Rady - przenieść z miesiąca lutego na miesiąc marzec punkt dotyczący uchwalenia budżetu. Przypomina, że Pan Przewodniczący RM przyjął na siebie zobowiązanie w miesiącu lutym 2003 r., aby sesja budżetowa była osobną Sesją RM, są tego stosowne zapisy w protokole.

Zgadza się z tym, że nie zostały dopatrzone pewne sprawy związane z planem pracy, ale jest to nawał zajęć. Komisje odbywają się bardzo często, w tym miesiącu trzykrotnie się spotykaliśmy i jeżeli będzie trzeba będziemy pracowali dużo więcej, z tym że każdy z nas ma również życie prywatne. Apeluje o to, aby nie przyjmować budżetu bez opinii Komisji Budżetu ..., tym bardziej że rodzi się wiele uwag i wątpliwości z naszej strony, które już zostały sprecyzowane.

Przybyła radna I. Morka

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z apelem do Radnych, żeby nie poświęcać temu tematowi więcej miejsca w zależności od tego jakie będzie głosowanie.

Zwraca się do Przewodniczącego Komisji Budżetu - A. Gumowskiego - mam wysoki szacunek dla Pana pracy, dla Pana oddania pracy samorządowej, jest Pan długoletnim doświadczonym samorządowcem. Mniej posiadam tego doświadczenia i wiele razy pytam co i jak zrobić. Uważam, ze my tworzymy prawo lokalne i podjęliśmy jednogłośnie, zwróciłem się do wszystkich Przewodniczących Komisji na spotkaniach, które mamy, żeby wszyscy przyszli, na tych spotkaniach rozmawiamy, są tam propozycje i m.in. Komisja Budżetowa kierowana przez Pana zgłosiła swoje propozycje i wszystkie zostały przyjęte do planu pracy, który przyjęła Rada i staram się tego trzymać. Przyjmuję zarzuty, że może nie dopilnowałem sprawy jako Przewodniczący Rady, żeby jednak w lutym zgodnie z planem, może wcześniej przełożyć, dlatego wyrażam małe zdziwienie, że przez 2 miesiące nie zdążyliśmy przedyskutować tej sprawy, tym bardziej że tylko Komisja Budżetu ... ten wniosek składa. Uważa, że i moje przeoczenie i Pana również, bo nie zgłosił Pan, nie wiem, czy sesja budżetowa powinna być ekstra, tj. niezwykle ważna sprawa, ale bardzo proszę, żeby wziąć to pod uwagę i pamiętać o tym, że jestem odpowiedzialny za realizację planu, dlatego przyjmuje Pana wniosek i poddamy pod głosowanie.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Odczytała stanowisko Klubu Radnych SLD, Emerytów, PSL i Samoobrony, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Oświadcza w imieniu całej Komisji, że takiego stanowiska nie przyjmuje, bo jest ono zupełnie nie zasadne. Wyjaśnia dlaczego Komisja do tej pory nie wypracowała wniosków. Otóż paradoksalnie może okazać się tak, że im później budżet będzie uchwalony to tym będzie lepiej. Przypominam, że zanim budżet został zaopiniowany i przyjęty Pan Burmistrz już złożył poprawki do tego projektu. W między czasie na dniach zmieniła się również subwencja oświatowa, ustrzegamy się pewnych rzeczy, które niepotrzebnie będziemy wprowadzali. Nie pozwolę na to, żeby w jakiś sposób wpływać na pracę komisji Budżetowej, pracujemy bardzo ciężko, bardzo merytorycznie i staramy się zrobić wszystko dla dobra tego miasta, żeby ten budżet w każdym calu dopiąć.

Przewodniczący K. Ekologii ... - J. Tkaczuk - Był plan pracy Rady, Komisji i należało się w terminie z tym planem zapoznać i go realizować. Jeśli Komisja tego nie zdążyła to przynajmniej jakieś stanowisko Komisja powinna zrobić. Przez dwa i pól miesiąca Szanowni Państwo nic nie zrobiliście, spotykaliście się w koncercie życzeń, w innych przypadkach a dzisiaj starcie się polemizować z oświadczeniem, które wystosowały Kluby. Uważam, że powinniśmy na tym zakończyć dyskusję, jest propozycja wyprowadzenia i bardzo proszę o przegłosowanie wniosku w sprawie wyprowadzenia punktu na następną Sesję RM.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie stanowisko Klubu Radnych o wyprowadzenie z porządku obrad projekt budżetu Gminy na rok 2004 (Druk Nr 175/03, 175A/04).

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Stanowisko uzyskało akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie propozycje Burmistrza w sprawie zmiany w punkcie 12 projektów uchwał.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Propozycja Burmistrza uzyskała akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie z porządku obrad Sesji punktu 14, który dotyczy projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady (Druk Nr 195/04).

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 2; wstrzymało się - 2;

Propozycja uzyskała akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie z porządku obrad Sesji punktu 15, który dotyczy projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 198/04).

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Propozycja uzyskała akceptację.

Porządek został przyjęty bez punktu 7, 14 i 15, ze zmianą punktu 12.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wynik głosowania: za - 21

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że w każdą środę odbywałem dyżury w Biurze Rady.

 • Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady, które jest bardzo pomocne w ustalaniu posiedzeń Rady, jej funkcjonowania za co jestem bardzo wdzięczny.

 • Udział w otwarciu Biblioteki Pedagogicznej w nowej siedzibie w PDK.

 • Byłem obserwatorem zawodów sportowych Pyrzyce - Goleniów - Złocieniec.

 • Głównym problemem, z którym przychodzą mieszkańcy to jest problem z pracą, który w Pyrzycach jest bardzo duży, a trudności w rozwiązaniu tego problemu ma nie tylko Burmistrz, ale i my wszyscy.

 • W dalszym ciągu pozostaje sprawa wody, czekamy na decyzję NSA, gdzie jest nasze odwołanie, a słychać, że w Sądzie niedługo odbędą się sprawy. Sprawa w tej materii jest niezwykle ciężka i powinna być w miarę i szybko rozwiązana.

 • Przypominam, że do końca kwietnia musimy składać oświadczenia majątkowe.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr 202/04).

Informacja stanowi zał. Nr 7 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pisemna informacja z pracy Burmistrz przedstawiona jest do 16 lutego i uzupełnię ją co było dalej:

- 17.02.04 - Zespól Reagowania;

- 18.02.04 - spotkanie z dyrektorem Mostowskim w Szczecinie w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Gospodarki Wodnej, gdzie rozmawialiśmy na temat możliwości finansowania aktualizacji dokumentacji na renowację jeziora pyrzyckiego. Szukaliśmy możliwości programów europejskich, które niedługo się pojawią i w który komponent to zadanie ulokować.

 • 19.02.04 - Gminny Zespół Reagowania, potem spotkanie z przedsiębiorcami i

kupcami z udziałem prowadzącego projekt KAR 2001, trzeci komponent, który przewiduje szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Miałem spotkanie z Panią Janiną Jasnowską - emerytowany prof. Akademii

Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki.

- 20.02.04 - Spotkanie u Starosty z udziałem kolegów samorządowców ościennych Gmin, na którym rozmawialiśmy w jaki sposób i kto zajmie się w referendum demokratycznym na podstawie wejścia do Unii Europejskiej i będzie to dla naszych wnuków historyczna chwila na miarę naszych możliwości finansowych, organizacyjnych, nie należy obok tego dnia przejść obojętnie.

Spotkanie z przedstawicielem firmy PROEKO, która wygrała przetarg na studium wykonalności, pozostałe dokumenty, dotyczy to Związku Gmin Jeziora Miedwie, jest to optymistyczny zwrot. Nie tak dawno na sesji mówiłem, że zastanawiam się, czy nie wyjść z tego Związku, warto było być cierpliwym, inwestycja będzie realizowana, a nasza firma (PPK) ma szanse na to, aby być operatorem tego przedsięwzięcia, ale na pewno nie w takiej formie wielobranżowej.

Spotkanie z firmą BACKER i Dyrektorem jednej ze szkół szwedzkich, która chce współpracować z Zespołem Szkół nr 1 (LO), wymiana praktyk w tym zakresie.

- 21.02.04 - potyczki samorządowe Pyrzyce - Goleniów - Złocieniec.

Udział w X-leciu Klubu Seniora.

- 23.02.04 - Spotkanie w USC na temat uwag, wniosków, nieprawidłowości, które zauważamy przy modernizacji drogi Nr 3. Nie będę informował o decyzji zakładu, ale pewne propozycje ciekawe rozsądne, które mogą wyeliminować nieprawidłowości, na które skarżą się mieszkańcy Pyrzyc, łącznie z przejściem koło Banku, jest pomysł i wymaga on przeanalizowania.

Na ul. Słonecznej na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Kubajka miałem spotkanie z mieszkańcami ulicy Słonecznej.

Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Zachodniopomorski Bank Żywności, który chce uruchomić przedstawicielstwo, a potem oddział Pyrzyce.

- 24.02.04. - dzień przyjęć interesantów i udział w I Powiatowym Konkursie Matematycznym, który organizowany był w SP 2, po czym spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i spotkanie z kolejna firmą.

- 25. 02. 04 - Samorządowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego, był Pan Dyrektor Kobyliński i rozmawialiśmy o współpracy ANR i naszych samorządów.

- 26.02.04 - do południa brałem udział w bardzo ciekawym spotkaniu z Szwedzką Parlamentarną Komisją Transportu Ruchu Drogowego, która złożyła wizytę w Szczecinie. Dyskusja była na temat gospodarki transportowej i drogowej.

Poinformuję o drodze szybkiego ruchu o czym wiele się mówi i różnie prasa nas informuje. "Gazeta Lubuska" pisała, że rok 2009, "Głos szczeciński" 2013 r. zakończenie tego przedsięwzięcia. Dzisiaj za Dyrektorem Gilewskim na spotkaniu z udziałem parlamentarzystów szwedzkich myślę, że mogę powtórzyć. Na małej mapce poglądowej pokazaliśmy jak będzie przebieg drogi szybkiego ruchu.

Będzie to droga szybkiego ruchu, a docelowa ma to być autostrada A3, jest to najkrótsze połączenie północy z południem Europy. Początek swój droga S3 będzie miała ok. 10 km od granicy Kołbaskowo i w kierunku Gorzowa. Całość odcinka Szczecin - Gorzów 81,5 km do węzła Gorzów - północ. Będą 2 pasy ruchu po 3,5 m, wewnętrzny pas bardzo wąski 50 cm, zewnętrzne pasy 2,5 m. Wszystkie przecięcia dróg niezależnie od kategorii dróg będą skrzyżowaniami bezkolizyjnymi tzn. dwupoziomowymi. Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na blisko 300.000.000 EURO. Na tym odcinku będzie 5 miejsc obsługi podróżnych i będą tak zlokalizowane, ze będą w tym samym miejscu po przeciwnych stronach, będzie również 5 węzłów zjazdowych w tym jeden tzw. węzeł Pyrzyce, w Zadeklinie. W tej chwili trwają intensywne prace projektowe. W kwietniu Dyrekcja wystąpi do Wojewody zachodniopomorskiego o udzielenie pozwolenia na budowę po to, aby można było ogłosić przetarg. Zasada będzie taka, że ten kto wygra przetarg będzie administrował przez 30 lat, a potem odda administracji drogowej. Inwestycja będzie etapowana: I-etap jedna nitka do Gorzowa. Jeżeli finansowanie uda się spiąć to rozpoczęcie nastąpi w roku 2005 i w 2007 r. byłaby zakończona jedna jezdnia. Pod tą inwestycję przeznacza się 1180 ha, na tym odcinku będą 2 tzw. obwody drogowe, których zadaniem będzie utrzymanie dróg na bieżąco i również w sezonie zimowym, na początku ma być bezpłatna, a potem płatna.

Radny M. Majak - Jakie są dalsze losy zjazdu na parking przy ul. 1-go Maja, początek ul. Dąbrowskiego.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Podczas spotkania 23.02.2004 r. z Panem Dyrektorem Mateckim była jedna sytuacja taka, iż Dyrektor powiedział, że na Sesji został przyciśnięty przez Radnych, albo nie przemyślał do końca, że jest taka możliwość, ale przyznała, ze taką deklarację złożył, że będzie. No i jest ponoć kłopot, jest bardzo trudno tam wykręcić i zarzut jest, iż ktoś już próbował tam wyjeżdżać i o mało nie doszło do kolizji. Złożyliśmy sprzeciw do takiego stanowiska, ponieważ miejsce to jest nie oznakowane, ani od strony drogi 3, że można skręcić w prawo, ani zakaz wjazdu od parkingu. Najpierw trzeba oznakować, a potem wymagać, że kierowcy nieprawidłowo się poruszają. Na moment spotkania nie było sprzeciwu, ale i nie było ochoty załatwienia tego tematu. Sądzę, że będzie on oznakowany tak, żeby wszystko było dobrze.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Cieszymy się, że droga Nr 3 przebiegająca przez środek miasta jest taka ładna, tylko coraz bardziej niepokoi mieszkańców, że ta droga jest co tydzień rozkuwana. Czy ona jest źle wykonana?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wydaje mi się, że błąd tkwi w projektowaniu, bo ta sama firma wykonywała ulicę Stargardzką i jest ona normalnie, porządnie tak jak się należy. Pewnie projektant wykonał projekt bardzo oszczędnościowo, chyba nie do końca prawidłowo zostały dobrane składniki do masy bitumicznej, ponieważ podbudowa ma się należycie i nie współpracuje z górną warstwą ścieralną. Również na etapie projektowania masy bitumicznej pewnie są błędy. Wydaje mi się, że do wykonawcy (co do tej części nie można mieć uwag), natomiast sądzę, ze jest to jednak uchybienie projektu. Wszystkie naprawy, poprawki są na koszt REMDRÓGU, to był kontrakt i wykonawca musi wywiązać się należycie ze swoich obowiązków. Z informacji jakie przekazałem Panu Przewodniczącemu, interweniowałem w tej sprawie, szef REMDRÓGU wypowiedział się, iż wiosną spróbuje położyć dywanik, ale jak to zrobi, to już jest jego sprawa.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny G. Gontarz - Zgłasza, że przy ul. Stargardzkiej (koło Zbruka) istnieją budynki dewastowane, nienależycie pielęgnowane, gdzie następuje ich rozkradanie i przy ich dewastacji może nastąpić jakieś nieszczęście. Należałoby to w jakiś sposób zabezpieczyć, albo rozebrać, żeby nie nastąpiła jakaś tragedia.

 • Wraca do wniosku zgłaszanego na poprzedniej Sesji, który dotyczy

zlikwidowania zapór na przejeździe drogowym na ul. Stargardzkiej. Wnioskuje o powołanie Komisji, która stwierdziłaby zasadność zlikwidowania zapór i dróżnika. Jadąc ze strony Stargardu do Pyrzyc (mimo to, ze zostałby rozebrana budka dróżnika), to widoczność z lewej strony jest bardzo ograniczona, a zbliża się wiosna zaczną kwitnąć drzewa i krzewy to widoczność wcale nie będzie mniejsza jak na przejeździe przed Obrytą.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - W grudniu wnioskowałem o to, aby interweniować w sprawie barierek ochronnych przy Starostwie Powiatowym, przy ogrodzeniu na łuku przy Starostwie. Interweniował już Pan, otrzymałem pismo wyjaśniające w tej sprawie i czytając to pismo w żadnym wypadku nie dociera jego argumentacja, że to jest problem i spowoduje to zawężenie, a nie spowoduje np. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych. Myślę, że 20 - 30 cm chodnika, który zabrałaby barierka, to jeszcze zostaje 170 cm i przejście przez ten chodnik jest uzasadnione i nie utrudnione. Prosi jeszcze raz o monitowanie tej sprawy, bo zagrożenie jest duże.

Przewodniczący Komisji Ekologii ... - J. Tkaczuk - W Mechowie zawalił się dom, w którym mieszkały dwie rodziny i jedna z nich została przeniesiona do Technikum, a druga pozostała w zawalonym budynku. Czy nie budzi to jakiegoś niebezpieczeństwa dla tych ludzi, którzy tam mieszkają? Czy bezpieczeństwo Państwa Bartnik, jest tam zabezpieczone?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński -

 • Radny G. Gontarz- zabudowania koło Zbruka - zainteresujemy się tą sprawą co tam się dzieje. Informuje, że ten bruk będzie przedmiotem negocjacji (jeżeli chodzi o sprzedaż), bo firma jest poważnie zainteresowana. Obiekt jest wygrodzony, zamknięty i nikt nie może wejść. Uważamy, że tyle wystarczy, tym bardziej, że część tego terenu użycza jeden z mieszkańców Pyrzyc, jest pies i sądziliśmy, ze jest należycie zabezpieczone, ale skoro taka sytuacja się dzieje to przyjrzymy się bliżej i zobaczymy co można jeszcze zrobić.

 • Przejazd ul. Stargardzka - powołamy Komisję trzy osobową, która zbada, czy zasadne było zdjęcie dróżnika. PKP szuka jak najmniejszych kosztów przy funkcjonowaniu tej linii. Ten układ jest bardzo nieciekawy, jak jedzie się z prawej strony i nie będzie tej budki to będzie widoczne, lewa strona faktycznie jest dosyć niewidoczna. Pójdziemy i sprawdzimy, czy nie można jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo na tym przejeździe.

 • Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Taka jest odpowiedź. Informuje, że w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa występowałem do Dyrekcji Okręgowej w Szczecinie, chodzi o miejscowość Mielęcin, gdzie od szkoły w kierunku stacji kolejowej też jest bardzo niebezpieczny odcinek, bo jest ogrodzenie szkolne. krawężnik drogowy i chodnik jest bardzo wąziutki i też podobnie uzasadniają, że przepisy w takiej sytuacji nie zezwalają. Jest podobna sytuacja, odpowiadają, że przepisy tak stanowią. Będę interweniował.

 • Przewodniczący Komisji Ekologii ... - J. Tkaczuk - Mechowo - 17 lutego zostałem poinformowany, że coś takiego się stało, zwołałem sztab ograniczony, który był 2 dni później. Zawaliła się część budynku mieszkalno - inwentarsko - składowo - magazynowo, który jest własnością Państwa Wrzeszcz, a z drugiej strony, gdzie mieszkają Państwo Barnik nie są oni właścicielami. Zawaliła się ściana budynku w części, gdzie mieszkali Państwo Wrzeszcz. Działania były podjęte i nie bardzo chcieli się zdecydować, ale w końcu po rozmowie z Radą Sołecką zostali przeniesieni do świetlicy wiejskiej w Mechowie na krótki czas. W między czasie Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że cały budynek zagraża. Będąc na miejscu widziałem i słuchałem tych ludzi co mówią, że wystarczy przeciąć drewnianą konstrukcję (szkielet budynku), żeby odciąć część zawaloną i w tym budynku można dalej mieszkać. Państwo Ci długo nie czekając odcięli część zawaloną i ta część wydaje się być bezpieczna. Aczkolwiek proponowałem Państwu Barnik, żeby przenieśli się do internatu ZS RCKU, którzy nie chcą się zgodzić. Problem jest z wykonaniem tej decyzji, bo na dobrą sprawę decyzja leży w kompetencji Państwa Wrzeszcz, którzy są właścicielami budynku. Z tego co wiem Państwowy Nadzór Budowlany prosi Burmistrza, żeby wspólnie spowodować chwilową zmianę miejsca zamieszkania tymże rodzinom. Zarządzanie kryzysowe to coś takiego, że nie działa się wtedy jak coś się dzieje, tylko to jest taka działalność kiedy pracuje się dużo wcześniej i do momentu, aż uważamy, że ludzie są zabezpieczeni do końca. Więc ten kryzys ciągle trwa. Proponujemy Państwu Wrzeszcz pomieszczenie w Żabowie, trzeba tam wykonać minimum prac i będą tam mieszkać, co do Państwa Barnik jest taka sytuacja, że nie mają ochoty stamtąd wyjść.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... - M. Osękowski - Temat dotyczy garaży przy ul. Ciepłowniczej, użytkownicy tych garaży skarżą się, że płacą podatki a są pomijani, drogi zostały tam rozjeżdżone, nie ma dostępu i brak jest oświetlenia, co w tym kierunku i w tej sprawie można byłoby zrobić? O odpowiedź proszę na piśmie.

Radny G. Gontarz - Czy nie należałoby zwrócić uwagi na barierki przy rzeczce Sicinie. Na pewno nie jeden z nas widział sposób zamocowania i masywność tych barierek, bo to jest kary godne zabezpieczenie,. Uważa, ze należy zabezpieczy drogę i chodnik.

Radny J. Momot - Zwraca się do Pana Burmistrza, dlaczego nie walczy, żeby był służbowy samochód.

Radny P. Klimczak - Zapytuje o garaże przy ul. Młyńskiej, które są dzierżawione przez ludzi, którzy płacą za grunt i garaże, a przecieka dach. Może niech oni sami je wyremontują, a w zamian nie ściągać od nich płatności?

Działki ogrodowe - chodzą jakieś "wyrostki" i je dewastują. Należałoby coś z tym zrobić.

Ciepła woda bieżąca - została podniesiona cena wody, a nie było żadnej informacji, ani aneksów, że została podniesiona cena wody. W styczniu roku 2003 do czerwca cena dogrzania wody wynosiła 19,23 zł. a teraz od 1 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. cena wody 25,40 zł. jest to bardzo duża różnica, czyli cena wody zimnej 4,82 plus dogrzana 25,40 zł., daje to 30,22 zł. Proszę o wyjaśnienie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Podczas obrad XIX sesji RM w miesiącu styczniu Rada przyjęła uchwałę, której wnioskodawcą była Komisja Budżetu dotycząca skierowania do NSA w sprawie odwołania zaskarżenia na decyzje Wojewody dotyczącą cen wody i planu inwestycyjnego PPK. Chciałbym wiedzieć co Pan Panie Burmistrzu jako osoba wykonująca jednoosobowo obowiązki właściciela tej spółki przez ostatni miesiąc od sesji do dnia dzisiejszego w tym temacie zrobiła? Czy jest w stanie Pan odpowiedzieć jaką cenę mają płacić ludzie, czy mają płacić odsetki, które są im karnie naliczone, czy Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych, jak również Prezes PPK wiedzą jaka cena wody na dzień dzisiejszy obowiązuje? Co w przeciągu tego miesiąca Pan zrobił w tym temacie?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Co będzie z różnicą cen za wodę za 2003 rok?

Radny E. Gola - Chciałbym powrócić jeszcze do przejazdu - sytuacja złej widoczności dotyczy także przejazdu przy ul. Głowackiego, należałoby to też rozważyć. Należałoby się zwrócić jeszcze raz do PKP, żeby jeszcze raz rozpatrzyli likwidację tych barierek przy tych przyjazdach, bo widoczność jest bardzo zła i doczekamy się kolejnej tragedii.

Sprawa dotycząca barierek przy rondzie na ul. Lipiańskiej - przechodzi tam młodzież i po oczyszczeniu terenu, barierki są bardzo płytko od samego mostku. Może dojść do sytuacji, że przy swoich zabawach jeden drugiego może zepchnąć, a jest tam bardzo głęboko. Jest konieczne przedłużenie tych barierek w głąb Siciny, żeby większy odcinek one chroniły.

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Do punktu 7 porządku

Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2004 (druk 175/03, 175A/04).

Punkt został wyprowadzony z porządku posiedzenia.

Do punktu 8 porządku

Sytuacja oraz problemy związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Pyrzyce (druk 196/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 9 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 10 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Radny S. Ryżyk - W informacji jest mowa o oczyszczaniu ścieków i dotyczy to też kanalizacji. Mówi się o tym, ze są wsie nieskanalizowane w naszej Gminie i od jakiegoś czasu mówimy o kanalizacji wsi Nowielin. Wiem, ze są prowadzone rozmowy z ANR i prosi o odpowiedź co w tym względzie osiągnięto?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - W nawiązaniu do materiału, z którym się zapoznaliśmy, czy wiadomo, że czystość porządek, ekologia zależy od edukacji ekologicznej? Czy na wzór Gminy Police, gdzie został wdrożony program ekologiczny od przedszkola poprzez szkoły, wychowanie rodziców, czy przy unijnych pieniądzach, możliwościach skorzystania z komponentów należałoby może pomyśleć o naszej gminie, może przy udziale Powiatu, a zwłaszcza miasta i gminy, spróbować taki program u nas wprowadzić. Wiadomo, że przedszkola, szkoły działają poprzez "sprzątanie świata" i inne tematy i ta edukacja ekologiczna rośnie wśród naszego społeczeństwa, ale czy nie udałoby się takiego programu z komponentów unijnych sprowadzić na nasz teren?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przypomnę, że nasze szkoły i przedszkola są bardzo aktywne od lat w tym względzie, więc to jest to co powinniśmy czynić, Już nie przeznaczać środków finansowych w ramach Gminnego Programu Ochrony Środowiska, a konkretnie likwidacja dzikich wysypisk, przedłożę Wysokiej Radzie bez tej pozycji i jak się Wysoka Rada odniesie to nie wiem, bo już chyba dość likwidowania dzikich wysypisk. Wyrzucamy duże pieniądze, a sądzę, że za te pieniądze można kupić chociażby kosze, czy coś innego, aby przyzwyczajać ludzi do tego, żeby papierki, czy inne nieczystości, odpady stałe tam wrzucali. Jest często tak, ze po likwidacji dzikiego wysypiska za kilkadziesiąt godzin już ktoś z niego korzystał. Sądzę, że nie stać nas, żeby postawić jakiś obiekt i żeby ktoś tam stał i pilnował, a chyba nie o to chodzi. Ten kierunek w przedszkolu, szkołach powinien być kultywowany, więc tam pieniądze na to są, z różnych programów szkoły korzystają w ramach różnych możliwości i zakresów, kontaktują się i współpracują z naszymi wydziałami, a szczególnie Wydz. ŚGKMiL, czy Wydz. RGiP, ponieważ tam jest możliwość zapoznania się z tą informacją jak należy postępować. Nie ma co ukrywać, iż programy unijne zawierają w swej treści różnego rodzaju programy, ale wyraźnie na ochronę środowiska są kolosalne pieniądze i tylko wiele własnej inicjatywy, pomysłów i nie zapominając o wkładzie własnym (to nie muszą być pieniądze pokazane w budżecie), ale mogą to być pieniądze inne pozyskane przez Burmistrza i potem wprowadzone do budżetu przez Radę. Więc takie możliwości się stwarzają i z takich możliwości pewnie korzystać będziemy. Sądzę, że na posiedzeniu Komisji na temat budżetu też o tym rozmawiać będziemy, bo pewne środki trzeba umieścić w budżecie, żeby nie być potem zaskoczonym.

- Radny S. Ryżyk - Z momentem kiedy na Agencję Rząd złożył pewne zobowiązania wynikające z tego, iż budżet państwa jest bardzo szczupły (blisko 50% środków państwa jest w fundacjach, agencjach itp.), dlatego Agencja ma obowiązek drugi rok wprowadzać do budżetu państwa z naszych pieniędzy i to uszczuplając naszej możliwości współfinansowania samorządów. Dyrektor Kobyliński obiecał, że współpraca będzie dobra. Wystąpiliśmy do Agencji o przyjęcie dwóch działek, gdzie znajduje się zbiornik nieczystości płynnej i żeby nieczystości nie wypływały do jeziora to chcę tam małą oczyszczalnie dla Nowielina wykonać pod warunkiem, ze w ślad za przyjęciem tych działań tak jak było onegdaj środki finansowe Agencja przekaże.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... - Komisja wnioskuje zobowiązać Burmistrza, aby wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie zadymiania przez "Dolną Odrę" w Gryfinie dymami, które osadzają się na terenie naszego miasta i gminy Pyrzyce i stanowią źródło zanieczyszczenia. Komisja wnioskuje, ażeby fundusze przewidziane na ochronę środowiska a pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie z powietrza były przeznaczane również dla gmin, na których osadzają się emitowane zanieczyszczenia - dotyczy to także zanieczyszczenia Gminy Pyrzyce.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Ekologii ... - Komisja wnioskuje, w celu upamiętnienia 740-lecia nadania praw miejskich Pyrzycom uczcić nasadzeniem 740-toma sztukami drzew na terenie naszego miasta.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Zapytuje, skąd na to środki? Czy Komisja zastanowiła się nad tym w jaki sposób zakupić te drzewka, bo jednak to jest wydatek w budżecie spory. Chcieli byśmy wiedzieć, czy to mają być środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, czy z gospodarki komunalnej z obsługi zieleni, bo jeżeli wniosek zostanie przyjęty to w Komisji Budżetu musimy to uwzględnić i wziąć to pod uwagę.

Przewodniczący K. Ekologii ... - J. Tkaczuk - Zgadzam się, że nie ma pieniędzy, ale myślę, że po trochu może do okrągłej rocznicy 750-lecia da się to zrobić.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Proponuje, że część można wziąć z GFOŚ, część z utrzymania zieleńców, albo z komponentów europejskich i można to rozłożyć na 2 lub 3 lata i byłaby jakaś pamiątka.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Proponuje, żeby wniosek zmodyfikować i dodać do wniosku "ze środków poza budżetowych" o ile takie zostaną uzyskane.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... - Komisja wnioskuje, w celu upamiętnienia 740-lecia nadania praw miejskich Pyrzycom uczcić nasadzeniem 740-toma sztukami drzew na terenie naszego miasta ze środków poza budżetowych.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 2; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Edukacji... - Komisja wnioskuje o ujęcie w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków w wysokości 30.000 zł. na urządzenie placu zabaw dla dzieci z materiałów ekologicznych, który mieściłby się na terenie znajdującym się między Zespołem Szkół a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym, przy ul. Mickiewicza i Lipiańskiej. Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą do pana Burmistrza o wystąpienie do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Uważa, że jeżeli służbom Pana Burmistrza uda się pieniądze poza budżetowe, a jest możliwość, jesteśmy za.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie popiera stanowiska przedmówcy, ponieważ Komisja Edukacji wyraźnie sprecyzowała wniosek, że ma to zostać sfinansowane z GFOŚ zobowiązując jednocześnie Burmistrza do wystąpienia i złożenia wniosku w imieniu Urzędu do PFOŚ.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji..., który został wcześniej odczytany.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w informację.

Wynik głosowania: za - 21; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Informacja została przyjęta.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem (druk 194/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 15 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XX/139/04 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 130/34 w obrębie 3 miasta Pyrzyce (druk 197/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 23 do protokołu

Radny E. Gola - Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy jest w stanie w tej chwili przedstawić w jaki sposób będzie zabezpieczony interes Gminy w sensie ewentualnego odebrania osobie, która kupi te tereny i nie będzie inwestować zgodnie z naszym przeznaczeniem i kierunkiem, czyli taką produkcję, która pozwoli na wykorzystanie ciepła geotermalnego? Czy jest taka możliwość, zabezpieczenia naszego interesu?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W akcie notarialnym taki zapis powinien być uwidoczniony, będzie to na pewno trudne jeszcze tak głęboko nie wnikałem, ale jednym z takich sposobów jest zabezpieczenie tymże gruntem. W przypadku próby przeznaczenia na inną działalność to gmina korzysta z prawa pierwokupu, więc niejako odbierze, ale myślę, że inne formy jeszcze będą, ale intencja i myśl jest taka sama, żeby stworzyć gwarancję, aby tylko i jedynie na taki cel. To na pewno Burmistrz weźmie pod uwagę przy ogłaszaniu przetargu i formowaniu istotnych warunków zamówienia.

Radny E. Gola - Rozumiem, że w tej chwili Pan Burmistrz nie jest w stanie przedstawić nam takiego zabezpieczenia. W związku z tym uważam, że nie możemy ryzykować sprzedaży tych 7 ha nie wiedząc i nie mając pewności, że zostanie przekazane na cel wyraźny. Jeżeli to nie będzie inwestycja wykorzystująca ciepło geotermalne to my sprzedając tym celem i później ciągając się po sądach zablokujemy inwestycję, która mogłaby być tam realizowana. Jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, że dochodzą sygnały, że taka możliwość sprzedaży warunkowa jest, która w razie nie zainwestowania w ciągu dwóch lat w kierunku, który uważamy za słuszny, pozwala Gminie natychmiast te tereny przejąć z powrotem.

Wnioskuje o wycofanie w/w projektu uchwały z obrad dzisiejszej Sesji RM.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwraca się z prośbą, żeby Rada przyjęła tą uchwałę, upoważniającą do zbycia w drodze przetargu, a Burmistrz zadba o to, aby takiego zapisu dokonać. Może się umówić, że przed przetargiem Zarządzenie Burmistrza i Regulamin przetargowy uzgodnię z Komisjami. Natomiast trudno jest wykluczyć jakiekolwiek ryzyko. W działalności gospodarczej nieraz jest ono działaniem wysokiego ryzyka, a nieraz działaniem zwykłego ryzyka. Nawet Kodeks karny uwzględnił w art. 23 A taką sprawę, że podejmując pewne ryzyko, jeżeli wyniknie w czasie badań transakcji to chroni nawet strony. Szczególnie dzisiaj kiedy ekonomia jest popularna, wolny rynek dyktuje warunki, możemy się spotkać z działalnością o pewnym stopniu ryzyka. Należy zadbać z naszej strony, żeby te grunty były przeznaczone na taki cel na jaki jest podjęcie uchwały i poczynimy starań daleko idących, żeby dać gwarancje Gminie należyte.

Radny E. Gola - Sądzę, że nie ma problemu, Sesja będzie na początku marca i dobrze by było, żeby Pan Burmistrz przedstawił Radny konkretny projekt jak będzie zawarta taka umowa z opinią prawną i jaka będzie możliwość przeciwdziałania nabywcy, który nie zainwestuje w ciągu dwóch lat w kierunku jakim uważamy. W tym przypadku nie możemy sobie pozwolić na żadne ryzyko, ponieważ zablokujemy dalsze obniżenie, ewentualnie przepływ ciepła z Geotermii. Proszę przedstawić projekt takiej umowy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Trzeba postarać się wprowadzić taki zapis, aby on był skuteczny. Zapis, o którym mówi Radny E. Gola nie będzie skuteczny, a przykład tego mamy na Gminie Pyrzyce kiedy AWRSP sprzedała kawałek terenu na terenie naszej gminy i zostało tam obwarowane, że w określonym terminie ma być inwestycja o takiej i takiej wielkości, ma być określona ilość pracowników, minęło lat 7, a grunt jak stał tak stoi tylko na czas jest koszony. Więc ten zapis nie skutkuje i nie jest egzekwowalny, więc trzeba poszukać taki zapis, żeby był. Mam pełną świadomość tego i nie tylko dlatego zapiszę dla zapisu, żeby Rada uznała, że to jest dobre, ja muszę być przekonany, że on jest egzekwowalny.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Zgadza się z Panem Burmistrzem, ze ma rację. Wnioski, które zostały wypracowane przez dwie Komisje w pełni zabezpieczają interes Gminie i nie ma co blokować dostępu ludzi do rozpoczęcia inwestycji, działań. Możemy się wszystkiego spodziewać, ale nie możemy być tak do końca niewierni, dlatego uważam Panie Burmistrzu Pańską opinię za zgodną z aktualnym stanem i również w imieniu Komisji popieram pozytywne zaopiniowanie tego projektu.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Mamy Radcę Prawnego, który może wypowiedzieć się na ten temat. Zwraca się do Radnego Goli, ze nie tylko Gmina, ale Skarb Państwa sprzedaje nie takie zakłady, nie takie umowy zawiera, że ileś tam kapitału, czy materiału ma być w daną spółkę zainwestowane. Zapytuje, czy jest możliwe żeby zabezpieczyć interes Gminy?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Przy sprzedaży działki w okolicach Geotermii przede wszystkim decydowały będą o tym warunki określone przez Gminę w Regulaminie przetargu i trzymanie się warunków określonych w Regulaminie, że działka może być sprzedawana na określony cel, o tym m.in. decyduje rolnicze przeznaczenie gruntu, jest to grunt rolny a więc nie można go przeznaczyć na inny cel, a także później sformułowany zapisy w samej umowie. Ewentualnie można obwarować, termin zagospodarowania, ewentualnie co się będzie działo jeżeli nabywca nie zrealizuje swojej inwestycji w terminie określonym w umowie, ale to są sprawy Regulaminu i umowy.

Przewodniczący K. Ekologii ... - J. Tkaczuk - W nazwie naszej Komisji jest bezrobocie i tu się ta sprzedaż kłania. Pani Mecenas już powiedziała, że nie można będzie sobie tak zmieniać tej działki z uprawy roślin na hurtownię, bo ona nie zostanie przekwalifikowana. Staramy się, żeby w naszych uchwałach było zabezpieczenie, przynajmniej formalne. Zwraca się do ogółu, że jeżeli będziemy utrudniać wszystkim inwestorom to nigdy nic nie zrobimy.

Radny E. Gola - Podtrzymuje wniosek o wycofanie projektu uchwały z obrad dzisiejszej Sesji RM.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek radnego E. Goli.

Wynik głosowania: za - 3; przeciw - 14; wstrzymało się - 4;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii, ażeby w zawartej umowie kupna - sprzedaży powyższej działki zabezpieczyć interes prawny Gminy poprzez zapis w powyższej umowie , zapis dotyczący wykorzystania nabytego gruntu wyłącznie pod produkcję warzyw roślin z wykorzystaniem ciepła geotermalnego.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 5; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Wniosek Komisji Budżetu nie został poddany pod głosowanie z powodu braku podstaw.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem Komisji Ekologii.

Wynik głosowania: za -19; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XX/140/04 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 763/2 i 763/3 w Brzesku i obciążeniu służebnością drogową (druk 200/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 27 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 28 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Radny W. Kędziora - Kieruje po raz drugi pod rozwagę, żeby Rada negatywnie przegłosowała ten projekt. Po prostu z tak oczywistego względu, jest kilka większych wsi w okolicy i powstanie tych takich placówek (kieruje głos do Radnych, którzy w jakiś sposób są związani ze środowiskami wiejskimi, którzy czują się jak gdyby reprezentantami tych środowisk, Brzesko tj. chyba trzecia pod względem liczebności wieś w Gminie Pyrzyce, Krzemlin ma placówkę biblioteczną. Brzesko pozbawiać, taką dużą wieś, która jak gdyby jest naturalną częścią życia tej części Gminy. Skupia właśnie to całe życie kulturalne i pozbawiać tej biblioteki, której wykorzystanie może być różne, można zrobić następny parking, bo jest doskonałe miejsce na ten cel, odległość od szkoły też odpowiednia, nie wykluczone.

Następna sprawa - mówi się Pan Burmistrz (bo dyskusja też była i ja trwam przy tym swoim zdaniu na Komisji Budżetu), że budynek wymaga niewielkich nakładów. Ja twierdzę, że on wymaga nakładów troszkę więcej niż niewielkich, bo cała stolarka okienna jest do wymiany, trzeba porobić nowe otwory wejściowe, odświeżyć całe wnętrze, ogrzewanie nie jest efektywne, bo w zimie jest tam chłodno. Był to budynek gospodarczy, chociaż Pan Burmistrz się zachwycał "takie piękne stropy Klajra" (stropy Klajra to są przede wszystkim w budynkach gospodarczych) i doprowadzać do tego, żeby właściwie tą bibliotekę przenosić do pomieszczenia o coraz niższym standardzie, co w perspektywie ją wygasić? Tym bardziej, że pomieszczenie jest o wiele mniejsze metrażem, uważam że trzymajmy się tego, żeby tych wsi nie pozbawiać tych ostatnich ostoi, tych dużych wsi. Wiem, że nie do każdej wsi może być biblioteka, nie każda wieś się obroni, bo to jest raczej nie możliwe w tych realiach, ale mamy takie większe wsie typu: Żabów, Brzesko, Krzemlin, może Mielęcin, to może trzymajmy te placówki. Tym bardziej, ze z tego co słyszałem koszt remontu dotyczyłby prawdopodobnie poszycia dachu. Nie wiem, czy koszt remontu aktualnej biblioteki będzie wyższy niż koszt remontu pomieszczenia gospodarczego, fakt że jest ono murowane w części parterowej, na której jest posadowiona drewutnia (szopa z drewna). Uważam, że nie należy pozbawiać tak dużej wsi tej biblioteki tylko zamiast tych pieniędzy, które mają być wyłożone na adaptację pracowni, która aktualnie jest przy szkole w Brzesku, przeznaczyć na wyremontowanie poszycia dachu, bo nie wiadomo co w przyszłości z tego będzie. Tym bardziej (będę posiłkował się słowami pani Kierownik Wydziału ds. nieruchomości), że z przetargu można uzyskać "ze 30, 40 tysięcy", czy warto za te 30, 40 tysięcy pozbywać się takiego obiektu? To jest obiekt pomimo wszystko powojenny. Apeluje do radnych i uważa, że byłoby to z wielką szkodą pozbawić biblioteki tak dużej wsi.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Można wszystko zrobić tylko pod jednym warunkiem, trzeba zastanowić się nad tym czego my chcemy? Pytanie jest takie, że remont pomieszczenia, o którym mówimy będzie ileś kosztowało, jest pewne, że budynek, w którym obecnie jest biblioteka też wymaga remontu i skąd następne pieniądze? Czy Pan uważa, że skądś się one znajdą? A co było wcześniej jak Pan był nauczycielem w tej szkole? Była Pani Dyrektor SP w Brzesku, Pani Dyrektor Biblioteki, Pan Burmistrz, zrobiono wizje, nie upieram się, że trzeba wynieść, tylko chodzi o zdrowy rozsądek, czy warto? Na pewno jest potrzebna biblioteka, sala wiejska, której nie ma. Uważam, że coś za coś, jeśli nie będzie to ze szkodą dla księgozbioru, który zostanie przeniesiony, który nic nie straci na tym, że zmieni tylko miejsce, czy na siłę musimy się kłócić tylko po to, że ktoś musi mieć rację?

Radny W. Kędziora - Odpowiada, że jak był Dyrektorem SP w Brzesku to była tam pracownia techniki, czyli nic innego jak warsztat zaadaptowany z pomieszczeń gospodarczych, które odziedziczyłem i do tych celów w zupełności on się nadawał. Były tam stoły ślusarsko - stolarskie, szafa z narzędziami, także nie sugerujmy, że odbywały się tam nie wiadomo jakie zajęcia lekcyjne, tam po prostu był warsztat. Dalej twierdzę, że to jest degradacja środowiska przenosić bibliotekę z takiego pomieszczenia, które super nadaje się do tego celu, bo tego już nie odtworzymy za jakiś czas, do pomieszczenia o standardzie o wiele gorszym. Dalej będę się trzymał się tego co mówiłem Panu Burmistrzowi, że tam rzeczywiście były trzymane króliki, kury itp., a część była zaadoptowana do zajęć z techniki.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Wyjaśnia, że w wniosku Komisji chodzi o to, że jeżeli budynek zostanie sprzedany to jest wyznaczony cel, na który maja trafić pieniądze ze sprzedaży budynku.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - ogłosił 5 minut przerwy.

PO PRZERWIE

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Odczytała opinię Komisji Edukacji - "Komisja opiniuje projekt uchwały negatywnie, uzasadniając tym, iż budynek przeznaczony na bibliotekę wymaga dodatkowego remontu i dodatkowych kosztów co w chwili obecnej jest niemożliwe ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy."

Radny W. Kędziora - W związku z tym, że dyskusja była dość burzliwa, prosi żeby wysłuchać jak gdyby pewne spektrum opinii Sołtysa wsi Brzesko.

Sołtys Brzeska - P. Furmański - O sprzedaży tej działki dowiedziałem się z druku, który dostałem z zaproszeniem na Radę i zupełnie zgadzam się tu z panem Kędziorom. Faktycznie ten budynek nie spełnia żadnych warunków, żeby przenieść tą bibliotekę. Obecny budynek ma trzy pomieszczenia, jest tam zorganizowana czytelnia, pomieszczenie socjalne i myślę, że obecny budynek w pełni nadaje się na funkcje tej biblioteki. Budynek, który ma być przeznaczony jest nie dogrzany, jest zagrzybiony i nie będzie tam żądnych warunków, żeby przechowywać książki.

Radny J. Momot - Zwraca się do Sołtysa Brzeska - jak sądzi co zrobić z tym budynkiem, czy ma pozostać, czy ma być rozebrany, bo jak do niczego się nie nadaje to trzeba z nim coś zrobić. Druga sprawa to ile jeszcze ludzi mieszka w przedwojennych oborach przerobionych na mieszkania i to im nie przeszkadza.

Radny W. Kędziora - Przypomina, że świat się kręci i ziemia posuwa się na przód, to że kiedyś chodzono w "kieckach" to nie znaczy, że ma być tak dalej, my mamy się rozwijać, mamy zauważać, ze jest jakiś postęp, a nie wracać do korzeni. Do korzeni to możemy iść do muzeum, skansenu itd. Wiem, że dużo ludzi zostało wychowanych, byli zdrowi wykształceni itd., ale my mamy posuwać się na przód, a nie oglądać się za siebie i równać w dół, równajmy do góry.

Radny G. Gontarz - Nie chciałby podejmować pochopnej decyzji, która w jakiś sposób skutkowałaby w późniejszych latach, dlatego proponuje, aby odpowiednie służby Pana Burmistrza, Sołtys i może Radni pojechali na miejsce i ocenili sprawę, byłby wtedy konkretny wniosek.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -4; przeciw - 12; wstrzymało się - 1;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na działce Nr 336/4 w obrębie 9 miasta Pyrzyce i udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej (druk 201/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

W miejsce powyższego projektu został wprowadzony

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej na działce Nr 336/4 obręb 9 miasta Pyrzyce (druk 204/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Kiedy prosiłem o wprowadzenie tego projektu to uzasadniałem, że w takim trybie, poprzedni Druk 201/04 nie może być głosowany, ponieważ będzie to rażące naruszenie prawa i musi być na zasadach ogólnych w drodze przetargowej. Natomiast temat jest znany Komisjom, ze dotyczy to budynku przy ul. Jana Pawła II, że dotyczy budynku, w którym funkcjonuje "Eskulap", więc temat jest znany.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Prosi o wytłumaczenie §1, że wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, poł. na działce ..., uważa, że brakuje słowa jakiego przetargu, ograniczony, czy nie.

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - Wiadomo, że będzie to przetarg ograniczony do działalności leczniczej, ponieważ na taki cel dostaliśmy tą nieruchomość od Starostwa i na inny cel zbyć nie możemy.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Rozumiem, że będzie to w regulaminie przetargowym?

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - Potwierdziła, że oczywiście.

Radny W. Kędziora - Zapytuje, czy stoi coś na przeszkodzie, żeby to nazwać przetarg nieograniczony, a w regulaminie i w planie zagospodarowania jest stwierdzone, na co ten obiekt może być wykorzystany, ale przystąpić do tego może każdy kto będzie spełniał te warunki zawarte w regulaminie i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawrzeć, ze to jest przetarg nieograniczony. A kto będzie chciał to przystąpi, być może jakaś inna spółdzielnia lekarska, czy ktoś inny związany z działalnością w służbie zdrowia. Proponuje, żeby określić jaki to jest przetarg, a jeżeli jest nieograniczony to, żeby w regulaminie sprecyzować na jakie cele ten obiekt ma być przeznaczony. Czy stoi coś na przeszkodzie, żeby takich zmian dokonać?

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Przed chwilą Pan Burmistrz powiedział, że nie można sprzedać tego obiektu na inne cele jak tylko służby zdrowia i to ma związek z tym, że my otrzymaliśmy ten obiekt nieodpłatnie od Powiatu Pyrzyckiego właśnie na takie cele. Skoro Nadzór Wojewody wypowiedział się negatywnie na temat pierwszego projektu uchwały i z kolei pozytywnie na temat drugiego projektu uchwały to porę słowa Pana radnego Kędziory i złożę wniosek o to, żeby w §1 dopisać w drodze przetargu nieograniczonego" - po pierwsze.

Po drugie, sprzedamy ten obiekt - czy Nadzór Wojewody wypowiedział się na ten temat, czyje to będą pieniądze? Wbrew pozorom wcale to nie jest pytanie śmieszne, czy retoryczne, tylko my otrzymaliśmy ten obiekt nieodpłatnie od Powiatu, owszem mamy prawo sprzedać ten obiekt, ale czyje będą pieniądze? W tej samej sytuacji mógł być Powiat i te pieniądze wziąć sobie. Czy Nadzór Wojewody wypowiedział się, czyje to będą środki? My przeprowadzimy sprzedaż i to jest zupełnie legalne, wszystko jest w porządku, natomiast może się okazać, że środki będziemy musieli oddać do Powiatu.

Radny E. Gola - Prosi o odpowiedź Pani Radcy na następujący temat: Jeżeli środki będziemy musieli oddać Starostwu, a obiekt zostanie sprzedany poniżej wartości obiektu to, czy Starostwo nie zażąda od nas pełnej wartości i wyjdzie na to, że Gmina będzie musiała dopłacić do tego interesu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Prostuje wypowiedź Radnego A. Gumowskiego, że Nadzór Wojewody nie uchylił uchwały. Chce poinformować, że Nadzór Wojewody w takich samych sprawach dwukrotnie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy podjął różne swoje stanowiska i my o tym informujemy Wojewodę jak pracuje Nadzór Wojewody.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - W przypadku organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości, ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest fakt, iż sprzedaż następuje wg wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę, a więc trudno mówić, aby Powiat w przypadku ewentualnej konieczności zwrotu środków finansowych, negował wycenę rzeczoznawcy biegłego. Zasadą jest, że przy przetargu cena jest ogłoszona zgodnie z wyceną, natomiast obniżenie ceny może nastąpić dopiero ewentualnie przy drugim przetargu, ewentualnie przy negocjacjach. Z tego co pamiętam określony był cel. Jeżeli nie zmieniamy celu, nieruchomość dalej będzie nieruchomością przeznaczoną na zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, zmiana celu nie nastąpi, a pytanie jak zachowa się w tym momencie Starostwo, nie umiem odpowiedzieć.

Radny W. Kędziora - Prosi o odpowiedź, czy jest możliwe, żeby to był przetarg nieograniczony?

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - Nie możemy napisać w uchwale, że będzie to przetarg nieograniczony skoro on będzie ograniczony do działalności i on będzie ograniczony, bo inaczej nie można sprzedać, bo zgłosi się ktoś i będzie chciał nabyć na inny cel.

Radny W. Kędziora - Wyraźnie to sprecyzowałem, dodanie do przetargu nieograniczony, a w regulaminie sprecyzować, to wynika z planu zagospodarowania. Prosi o precyzyjną odpowiedź, czy nie można tego sprecyzować w regulaminie?

Radny S. Ryżyk - Czy wstawienie słowa "przetarg nieograniczony" ma jakieś znaczenie do kogo jest kierowany? Wydaje mi się, że słowo ograniczony, bądź nieograniczony ma zastosowanie i oznacza, że jeśli jest przetarg ograniczony to jest kierowany do określonej grupy nabywców, natomiast przetarg nieograniczony jest kierowany do wszystkich chętnych, niezależnie od tego na jaki cel może być przeznaczony, co można sprecyzować w akcie bądź regulaminie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Intencją, filozofią, czy podwaliną ustawodawcy było to, żeby nie sprowadzać do umów cywilno - prawnych tam gdzie są środki publiczne na takie przedsięwzięcia, czy na taka sprzedaż, gdzie znać rynek. W związku z tym ograniczenie może dotykać tylko przedmiotu działalności, natomiast nie może dotyczyć wybranej firmy, wtenczas kłóciłoby się z zapisami o zamówieniach publicznych. Skoro jest napisane ograniczony to mówimy tylko o tym obszarze na co ma być przeznaczony, bo z aktu notarialnego wynika jaka była wcześniej umowa. Nie widzę tutaj nieprawidłowości. Natomiast co do środków finansowych, wyobrażam sobie, że dochody uzyskane ze sprzedaży działki zabudowanej należałoby przeznaczyć na opiekę zdrowotną.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie zgadza się z Panem Burmistrzem, dlatego że z definicji przetargu nieograniczonego i ograniczonego wynika wprost "przetarg nieograniczony dotyczy wszystkich podmiotów, które chcą wziąć udział w przetargu. Natomiast ograniczony kierowany jest do konkretnej grupy podmiotów." W regulaminie, czy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podkreśla się, że do przetargu mogą przystąpić tylko podmioty działające w sferze służby zdrowia np. W momencie kiedy to jest przetarg nieograniczony mogą to być podmioty z Przemyśla, Krakowa, z terenu całego naszego kraju i do takiego przetargu przystąpić. Nie jest powiedziane, że ma to kupić firma "Eskulap". W tym momencie powinniśmy jednak działać na korzyść budżetu naszej gminy, a korzyścią dla budżetu naszej gminy będzie uzyskanie jak największych środków finansowych z tytułu sprzedaży tego obiektu. Myślę jednak, że po naszej myśli będzie i te środki pozostaną u nas w Gminie, mam taką nadzieję i z korzyścią będzie przetarg nieograniczony, dlatego podtrzymuję swój wniosek formalny, który mówi o tym, że dopisanie w §1 pkt 1 po słowach "w drodze przetargu" słowa "nieograniczonego".

Radny E. Gola - Jakie mamy konsekwencje finansowe takiej decyzji, bo na dzień dzisiejszy okazuje się, że my podejmiemy decyzję o przetargu i to pójdzie w drodze przetargu, cena nie wiadomo jaka, a ja nie mam informacji konkretnej czyje to są pieniądze, więc my podejmiemy decyzję nie znając konsekwencji finansowych.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Należy wystąpić do Starostwa i poinformować, że jest taki zamiar, żeby inwestować w ten budynek, żeby spełniał rolę w dalszym ciągu. Należałoby ten projekt dopracować poprzez określenie, czy to ma być przetarg ograniczony, czy nie i wystosować zapytanie do Starostwa co oni na to, jeżeli to jest nasze przekazane, i czy nie będą rościć pretensji o finanse?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego K. Budżetu ... odnośnie dodania słowa "przetargu nieograniczonego" po słowie "przetargu".

Wynik głosowania: za -14; za - 0; przeciw - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z wnioskiem przyjętym przez Radę.

Wynik głosowania: za -15; za - 2; przeciw - 3;

Uchwała Nr XX/141/04 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 (druk 199/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... w sprawie objęcia szczególną uwagą młodzież z Krzemlina oraz młodzież z miejscowości popegerowskich.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 4; wstrzymało się - 5;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji ... o przeniesienie oddziałów Szkoły Podstawowej Mielęcin w Krzemlinie do budynku szkoły w Mielęcinie, a w otrzymanych pomieszczeniach zorganizować świetlicę socjoterapeutyczną oraz filię Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 4; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji ... aby obiekt po byłych biurach Stacji Hodowli Roślin oddać właścicielowi, co spowoduje oszczędności związane z utrzymaniem budynku.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 4; wstrzymało się - 8;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa... aby w dniach od piątku do soboty, w godzinach popołudniowych wzmóc patrol Policji w obrębach świetlic wiejskich i przystanków autobusowych.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Wyjaśnia, że w opinii Komisji były zawarte jeszcze dwa wnioski. Jeden, który powinien zdopingować Panią Pełnomocnik do przedstawienia informacji za wydane pieniądze w ubiegłym roku i wniosek następny, jest taki, żeby co pół roku były sprawozdania z wykonania budżetu z pieniędzy, które muszą iść w wyznaczonym kierunku i celu, bo inaczej nic nie będziemy wiedzieli.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Informuje, że Komisja Budżetu w swoim planie pracy taki punkt ujęła i otrzymała taką informację z tym, że nie trafiło to na Radę tylko dlatego że był to temat Komisyjny. Mieliśmy osobno i fundusz i rozliczenie Krokusa, także to nie było w planie pracy Rady, tylko w planie pracy Komisji Budżetu. Jeżeli Komisja ustali sobie, ze chce się tym zająć to również może wprowadzić zmiany do planu pracy Komisji, który nie jest sztywnym dokumentem, W każdej chcieli na posiedzeniu Komisji można przeprowadzić taką korektę i ując sobie to w planie pracy, a myślę, że to jest temat, który nie będzie interesował wszystkie Komisje.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... , która proponuje się zwrócić uwagę na celowość wydawanych środków. Planowane wydatki w harmonogramie winne wystarczyć do końca 2004 r.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ..., która prosi pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie szczegółowej informacji z wykonania budżetu programu za 2003 r. oraz przedłożenie dla Komisji w miesiącu wrześniu br. informacji z wykonania programu za I- półrocze 2004 r.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie cały projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XX/142/04 stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji rady (druk 195/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

Rezygnacja radnego J. Momota z pracy w Komisji Budżetu ... została wycofana, stanowi ona załącznik nr 44 do protokołu.

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (druk 198/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.

Rezygnacja radnego H. Hałasy z pracy w Komisji Rewizyjnej została wycofana, stanowi ona załącznik nr 46 do protokołu.

Rezygnacja radnego G. Gontarza z pracy w Komisji Rewizyjnej została wycofana, stanowi ona załącznik nr 47 do protokołu.

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

Do punktu 16 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Spróbuję odnieść się do zapytań, interpelacji:

- Radny M. Osękowski - Otrzyma odpowiedź na piśmie.

- Radny G. Gontarz - Dotyczy barierek na rondzie przy ul. Lipiańskiej.

- Radny E. Gola - Wydłużenie barierek dalej za koryto rzeki na rondzie przy ul. Lipiańskiej takie działania podejmę.

- Radny J. Momot - Zakup samochodu służbowego - myślę, że gminę nie stać jest na taką przyjemność w tych czasach. Jeżeli miałbym kupić samochód to wolałbym kupić koparkę czy betoniarkę lub wyrównać drogi gruntowe.

- Radny P. Klimczak - Garaże, boiska ul. Młyńska - zainteresuję się tą sprawą. Działki wylotowe - przyjmuję do wiadomości, jest rola tych co pilnują porządku publicznego. Ciepła woda - nic nie jest mi wiadomo, zapytam pana prezesa.

 • Radny A. Gumowski - Cena wody - sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie

Administracyjnym. Rozmawiałem z Prezesem, żeby przyspieszyć sprawę i myślę, że przyspieszona będzie ścieżka rozpoznania tej kwestii. Rada Nadzorcza - myślę, że jutro podejmę decyzję Zarządzeniem Burmistrza powołam z Rady Nadzorczej osobę, która wypełnia przepisy, wymogi zgodnie z ustawą o zmianie gospodarki komunalnej.

- Radny E. Gola - Przejazd na ul. Głowackiego jest niebezpieczny, myślę, że trudno będzie przeforsować, żeby postawić człowieka.

- Radny J. Kubajek- Nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć co będzie z różnicą ceny. Chciałbym, żeby za osobę Z. Gospodarka była osoba, która działkę księgowo-finansową zna bardzo dobrze.

Radny G. Gontarz - Wzorem ronda przy PKO, gdzie chodnik ogrodzony jest żywopłotem, żeby było też tak przy Liceum przy ul. Lipiańskiej.

Radny J. Momot - Jeżeli chodzi o samochód służbowy, proponuję zwolnić dwóch Kierowników Wydziałów zwolnić i mielibyśmy piękny samochód.

Radny J. Kubajek - Panie Burmistrzu wspomniał Pan w swoim wystąpieniu przedstawiając materiały z pańskiej pracy o miedwiu, o kanalizacji i wspomniał pan, że przy tej strukturze organizacyjnej PPK nie jest w stanie pan przekazać czy ta firma będzie mogła zarządzać kanalizacją czy wodociągami. Czy wcześniej były na ten temat plany i pańskie służby pracują nad strukturą organizacyjną PPK, czas najwyższy wiedzieć i umieć odpowiedzieć na te pytania.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Jest szansa, zważywszy na centralne położenie gminy Pyrzyce wśród 9 gmin i najwięcej środków będzie przeznaczonych i wieloletnie doświadczenie tej firmy daje szanse o ubieganie się na to, aby mogła być operatorem zakończonej bardzo dużej inwestycji. Jestem przekonany, że wielobranżowe przedsiębiorstwo trudno będzie przekonać 9 kolegów z gmin ościennych.

Do punktu 17 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Pyrzyc w sprawie przesunięcia tematu sesyjnego "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pyrzyce w latach 2004 - 2007" z miesiąca lutego tj. z dnia 26 lutego 2004 r. na miesiąc październik 2004 r. Wniosek stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 15, przeciw - 1, wstrzymało się - 3

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu... , który stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu..., która zaniepokojona jest dalszą działalnością na naszym terenie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i zagrożonym jej bytem i wnioskuje do Burmistrza o pomoc w działalności Stacji Sanepidu oraz przygotowanie do końca lutego br. siedziby, odpowiadającej standardom.

Komisja wnioskuje, aby Burmistrz podjął działania w powyższej sprawie w porozumieniu ze Starostą Pyrzyckim oraz Burmistrzami i Wójtami Gmin Powiatu Pyrzyckiego.

Wynik głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się - 1

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu....w sprawie rozpropagowania na terenie Gminy Pyrzyce możliwości wykonywania badań sanitarnych wody i natężenia światła przez Sanitarno - Epidemiologiczną stację w Pyrzycach. W chwili obecnej większość z tych badań wykonywana jest przez stację w Stargardzie Szczecińskim i Myśliborzu. Cena usług wykonywanych przez stację Pyrzycką jest konkurencyjna w stosunku do innych stacji.

Wynik głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się - 1

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Edukacji... , który stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji...w sprawie wprowadzenia do planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2004 punktu o organizowaniu wspólnych posiedzeń z innymi Komisjami.

Wynik głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzymało się - 3

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu... , który stanowi załącznik nr 51 do protokołu.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu....w sprawie wprowadzenia do planu pracy komisji na rok 2004, w miesiącu październiku tematu: „Dyskusja nad stworzeniem gminnego programu wspierania przedsiębiorczości i działań proinwestycyjnych.”

Wynik głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Ekologii... , który stanowi załącznik nr 52 do protokołu.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii....w sprawie niezbędnej konieczności uczestnictwa w posiedzeniach naszej komisji Burmistrza lub jego zastępcy.

Wynik głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo Burmistrza Pyrzyc w sprawie spowodowania debaty na temat Szkoły Muzycznej, które stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał opinię Komisji Edukacji w sprawie Szkoły Muzycznej, która stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

Stwierdził, iż opinia komisji nie będzie poddana głosowaniu, natomiast proponuje postawić jeszcze raz sprawę Szkoły Muzycznej na Sesji.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poinformował o złożeniu kwiatów w dniu 02.03.2004 r. pod pomnikiem z okazji Wyzwolenia Pyrzyc o godz. 12:00 wyrusza Poczet Sztandarowym.

Radny G. Gontarz - Poinformował, że w dniu 1-2.03.2004 r. z powodu szkolenia nie może brać udziału w Poczcie Sztandarowym.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Wysoka Rada podjęła uchwałę odnośnie zwoływania Sesji w godzinach popołudniowych, natomiast nie podjęliśmy decyzji odnośnie pracy komisji. Informacja tutejszych pracowników jest, że organizowanie komisji w godzinach popołudniowych dezorganizują pracę i prosiłbym o przemyślenie tej sprawy, może nie systematycznie, ale czasami zrobić komisje w godzinach rannych. Ustalam termin Sesji Komisji Budżetu zgodnie z propozycją Komisji Budżetu w dniu 09.03.2004 r. na godz. 13:00.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... A. Gumowski - Miał Pan wrócić do mojego wniosku dotyczącego przeniesienia z miesiąca lutego na miesiąc marzec tematu budżetu, co pozwoli panu na nie zwoływaniu Sesji Nadzwyczajnej i proszę o przegłosowanie mojego wniosku.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu ... A. Gumowskiego

Wynik głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzymało się - 3

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie terminu Sesji w dniu 09.03.2004 r. o godz. 13:00.

Wynik głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się - 2

Do punktu 18 porządku

Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:09:59