PROTOKÓŁ Nr XXI/04 z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 marca 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XXI/04

z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 9 marca 2004 r.

godz. 13:00

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXI sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecni są wszyscy. Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.

Do punktu 3 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radni nie zgłosili żadnych zapytań i interpelacji pytań.

Do punktu 4 porządku

Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2004 (druk 175/03, 175A/04).

Projekt budżetu wraz ze złożonymi autopoprawkami stanowią załącznik Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poprosił o głos Burmistrza Pyrzyc - K. Lipińskiego.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przychodzi nam dzisiaj dyskutować na temat najważniejszej uchwały Rady Miasta, ponieważ rozstrzyga uchwała o poziomie dochodów, wydatków na bieżący rok. Projekt budżetu gminy został złożony w ustawowym terminie do BRM oraz skierowany do RIO. W tym roku termin został wydłużony zważywszy na zmiany przepisów. Jak wiemy RIO wydała opinie pozytywną do przedłożonego projektu budżetu. Podczas prac nad projektem budżetu zdawałem sobie sprawę i wiedziałem, ze będzie to budżet trudny, od jakiegoś czasu nie mamy budżetów łatwych, ale sądziłem i sądzę, że budżet jest możliwy do zrealizowania jeżeli wpłyną wszystkie dodatkowe dochody i jeżeli nie stanie się coś nadzwyczajnego jak chociaż mieliśmy doczynienia w roku ubiegłym (susza, czy kłopoty finansowe firm). Dodatkowym elementem niepewności jest zmiana finansowania samorządów i właśnie to była przyczyna, ze termin złożenia projektu budżetu został wydłużony. Dzisiaj system dochodów oparty jest przede wszystkim na podatku dochodowym, a więc tzw. PIT, a niestety nie jest oparty na podatku VAT. Mówiąc wprost im więcej jest dobrych firm na danym terenie to wówczas dochody do budżetu będą większe. Więc cała filozofia podejścia ustawodawcy jest całkiem inna niż dotychczas i również brakuje atrakcyjnego mienia o czym często mówimy, a trzeba o tym mówić, bo to jest prawda. Dzisiaj już Wojewoda nie rekompensuje wydatków na dodatki mieszkaniowe, czy też oświetlenie drogowe. Projekt budżetu opracowałem zgodnie z zasadą i doświadczeniem poprzedniej kadencji, aby ująć i ująłem dochody pewne lub bardzo prawdopodobne, te które rokują dużą szansę na pozyskanie. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, wydatki niezbędne, czy też konieczne. Część Radnych i zaproszeni goście wiedzą jaka była dyskusja w poprzednich latach, aby budżet nie był przeszacowany. Dlatego też zdecydowałem się, aby przedstawić projekt budżetu w poczuciu odpowiedzialności za kondycję finansową gminy co wymagało i będzie wymagać ogromnej rozwagi. Za wszelką cenę starałem się przygotować projekt budżetu nie deficytowy, ponieważ deficyt kosztuje i od tego chciałem odejść. Mam nadzieję, że pozyskanie środków finansowych w trakcie roku budżetowego będzie miało miejsce, a nawet już w kwietniu o czym za chwilę. Komisje Rady Miejskiej pracowały długo i ciężko nad przedłożonym projektem budżetu. Najwięcej posiedzeń odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej, w posiedzeniach brali udział pracownicy, Kierownicy Wydziałów, Zastępca lub Burmistrz jeżeli tylko starczało czasu. Otrzymałem opinie wszystkich Komisji w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r., jako ostatnia wpłynęła opinia Komisji Budżetu ... 4 lub 5 marca. Zapoznałem się z wnioskami wszystkich Komisji i uznaję, ze wszystkie poruszone sprawy z pewnością wszystkie znam i są bardzo ważne dla mieszkańców, niestety na ten czas nie mogę przyjąć wszystkich wniosków i wprowadzić do budżetu, a taką podstawę prawną dają mi przepisy Ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Nie chcę i nie będę tworzył budżetu przeszacowanego, czy wirtualnego, będą dochody, zaproponuje Wysokiej Radzie do wprowadzenia tychże dochodów do budżetu i nie chcę używać terminu deklaruję, ale zważywszy na ważność problemu będą te dochody razem z Radą zaproponowane i przeznaczone na sprawy, które Komisje podniosły, ponieważ jest taka potrzeba, zarówno wydatki dotyczące terenów wiejskich jak i wydatki dotyczące miasta Pyrzyce.

Wysoka Rado wiele o tym mówiliśmy, że nie powinniśmy dzielić pieniędzy, których prawdopodobieństwo pozyskania jest znikome, jak chociażby - budynek przy ul. Szkolnej, hala przy ul. Jana Pawła, czy przychodnia.

Jeżeli chodzi o budynek przy ul. Szkolnej 11 mamy wycenę wysoką, odbyły się 3 przetargi i brak chętnych w każdym przetargu. Hala sportowa przy ul. Jana Pawła II, wycena z roku 2003 odbyły się 2 przetargi, był jeden wniosek bez propozycji ceny, na drugi przetarg wpłacone był 2 wadia i nikt nie przystąpił do przetargu, a więc prawdopodobieństwo zbycia, co nie znaczy, że się nie zbędzie, jest trudne. Ul. Szkolna 11 jest takim dyżurnym, wirtualnym dochodem, który figuruje w budżetach co najmniej 10 lat. W ciągu roku będzie wiele okazji do korekt. Możemy zadać pytanie, czy chcemy tutaj obecni i nie tylko mieszkańcy mieć na moment uchwalenia radość złudną, krótką, czy rzetelnie realizować potrzebne zadania, żeby podzielić tor, trzeba go mieć, w tym momencie go nie ma.

Mówiąc nawiasem jest jeden tytuł do zbycia, jest najpewniejszy z tych trzech, ale jeszcze go też nie ma, sądzę, że będzie w kwietniu i go rozdysponujemy na potrzebne zadania. Mamy za moment podjąć najważniejszą uchwałę, która decyduje o środkach finansowych, gminnych dochodach i wydatkach i taki dokument powinien być przedmiotem porozumienia, kompromisu, ale przede wszystkim realnych dochodów. Na koniec powiem, że Burmistrz odpowiada za konstrukcję i projekt budżetu, ale Burmistrz odpowiada za realizację budżetu i nie chciałbym abyśmy już w tym roku, podczas tegorocznego absolutorium, czy też przyszłorocznego absolutorium wskazywali tą złą stronę, ponieważ nie są wykonane dochody, a wówczas brakuje wykonania w działach, o których często mówimy (oświata, kultura, czy też inne). Zapewniam, że nie zabiegam o budżet spokoju, wygody (co nie przystoi do mojego charakteru, natury, jestem osobą, która nie siedzi z założonymi rękoma), natomiast będę czynił wszystko, aby strona dochodowa zwiększyła się, nie koniecznie z tytułu wskazanych przez Komisję propozycji, ale z pewnością też, ale i też , o których mówiłem, że jedna z nich może pokazać się w kwietniu znacząca, ale ona będzie. Tyle tytułem wstępu. Wnoszę i proszę Wysoką Radę o przyjęcie budżetu na rok 2004 złożonym do Biura Rady wraz z przedłożonymi Wysokiej Radzie poprawkami.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał Opinię RIO wraz z uchwałą, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Edukacji ... - A. Odachowska - Poprosiła o 5 minut przerwy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Rewizyjna - stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

 2. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu;

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 13 do protokołu;

 4. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu;

 5. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Edukacji ... - A. Odachowska - Poinformowała, że Komisja wycofuje swoje dwa ostatnie wnioski z opinii.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... M. Osękowski - Poinformował, że wniosek Komisji dotyczy przyłączy gazowych w Letninie, których sprawa jest wszystkim dobrze znana. Informuje, że na posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele Letnina, którzy zwrócili się z prośbą, aby ten projekt został wprowadzony do budżetu Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Poprosił o parę słów komentarza przed odczytaniem wniosków Komisji Budżetu ...

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Chciałbym odnieść się do opinii, którą za chwilę odczytam na temat uchwalenia budżetu gminy na rok 2004. Ja oczywiście, wiele argumentów, słów, które powiedział Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu, są w dużej mierze zbieżne z tymi słowami, które chciałem wymienić, niemniej jednak uważam, że w wielu kwestiach bardzo poważnie się różnimy. Jak ważna to jest uchwała to wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Komisja Budżetu jest Komisją bardzo odpowiedzialną, pracowała nad tym bardzo długo, bardzo merytorycznie, wykonała mrówczą, maratońską pracę. Odbyliśmy łącznie na temat wypracowania opinii do tegorocznego budżetu 7 posiedzeń, ostatnie od poniedziałku do czwartku włącznie. Nikt niestety nie ma monopolu na wszechwiedzę i na doskonałość i tak potraktowaliśmy przedstawiony przez Burmistrza projekt budżetu. Uważamy, ze osoby, które weszły w skład Komisji Budżetu chciały nad tym budżetem pracować, chciały merytorycznie zastanawiać się nad tym, aby naszym mieszkańcom i naszej gminie było coraz lepiej. Nie mogę zgodzić się z tezą, którą przedstawił Pan Burmistrz, że wprowadzanie pewnych dochodów do budżetu tworzy wirtualny budżet. Moim zdaniem i zdaniem większości członków Komisji to Pan Burmistrz przedstawił nam wirtualny budżet, bo jak inaczej można traktować sprawę nie wprowadzenia dochodów, które doskonale wiemy, ze są i o których posiadamy wiedzę, ze do tego budżetu powinny wpłynąć. Nie możemy chować głowy w piasek, że nic o tych dochodach nie wiemy i tym samym nie możemy wprowadzić ich do budżetu. Tak to już jest w naszej demokracji, że po to działają wszystkie te nasze demokratyczne mechanizmy samorządu, a po to ustanowiono m.in. Rady Gminy, czy Rady Powiatu, aby mieszkańcy miasta, którymi jesteśmy i powinniśmy czuć się reprezentantami mogli wnieść swoje uwagi, doradzać, poprawiać, czy ewentualnie kontrolować wykonanie tego budżetu. Komisja Budżetu w całej rozciągłości pragnie korzystać z tych swoich uprawnień i działa w sposób bardzo odpowiedzialny. Zgadzam się z Panem Burmistrzem i również naszym dążeniem było to, żeby nie tworzyć budżetu tzw. budżetu deficytowego. Wszystkie nasze wnioski dotyczące zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej kierowały się w tą stronę, aby zrównoważyć tzw. plus z minusem, aby tzw. bilans wyszedł na zero. Komisja Budżetu przeprowadziła szereg konsultacji z Sołtysami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wiejskich inwestycji, zapoznała się szczegółowo z potrzebami Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Dyrektorów Szkół, placówek oświatowych, przedszkoli. Chcieliśmy w jakiś sposób przyjrzeć się, wysłuchać problemów z jakimi na codzień borykają się Sołtysi, jak również chcieliśmy w ramach poprawek do przedstawionego projektu trochę ułatwić im życie. Nie chcę odnosić się do Stanowiska Klubu Radych, które zostało wygłoszone na poprzedniej sesji co do pracy Komisji Budżetowej.

Przedstawię opinię Komisji Budżetu na rok 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy, jest to opinia i wypracowane wnioski bez żadnych podtekstów politycznych, a jest to jedynie merytorycznie ciężka, intelektualnie praca, mam nadzieję, że dla dobra mieszkańców i dla dobra rozwoju tej gminy. Będziemy apelować gorąco do odpowiedzialnych służb organu wykonawczego jakim jest Burmistrz, o to aby ten budżet był prawidłowo wykonany i mam nadzieję, że zostanie przyjęty w takiej wersji w jakiej zaproponuje dzisiaj Komisja Budżetu. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim członkom Komisji Budżetu, której mam zaszczyt być Przewodniczącym za bardzo ciężką pracę, którą wykonali, za poświęcenie bardzo długiego okresu czas (7 posiedzeń Komisji, które kończyły się ok. godz. 21:00), jest to mrówcza i ciężka praca, do której podeszliśmy z pełną odpowiedzialnością.

Pozwolę sobie również powiedzieć, że po stronie dochodowej Komisja uznała (mimo, że taką wiedzę posiada, jak również wszyscy Radni) za nieuzasadnione w chwili obecnej włączenie do budżetu dochodów z tytułu sprzedaży II etapu gazyfikacji. Jest to kwota 2.200.000 zł., jest umowa, która nie została jeszcze przez Radnych zatwierdzona, jest wyznaczony termin płatności na 15 października więc wszystkie podstawy do tego, aby ta kwotę wprowadzić do budżetu niemniej jednak uznaliśmy, że brak akceptacji Rady na bieżącą chwilę dotyczącą wyrażenia zgody na podpisanie tej umowy nie pozwala nam, wprowadzić tej kwoty do budżetu.

Odczytał opinie Komisji Budżetu wraz z wnioskami, która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Odczytałem opinie Komisji Budżetu, która została wypracowana na wielu naszych posiedzeniach i jestem do dyspozycji jak również wszyscy członkowie Komisji Budżetu, którzy byli wnioskodawcami poszczególnych punktów niniejszej opinii i proszę o to, aby Wysoka Rada zechciała przyjąć wnioski Komisji Budżetu i uchwalić budżet w proponowanym przez nas układzie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wszystkie wnioski, które wypracowały Komisje są bardzo ważne, ale podtrzymuje dalej swoje stanowisko, czy dalej kontynuujemy praktykę nie wszystkich samorządów, ale wielu i tak jak było dotychczas, iż pieniądze, które rodzą duże prawdopodobieństwo braku ich zbycia nie wprowadza się (chociażby ul. Szkolna, gdzie na Komisji informowałem, że toczą się prace związane z adaptacją, prace nad przeznaczeniem tego budynku na 15 mieszkań, bo myślę, że czas skończyć mówić, że szkoda tego budynku na mieszkania, ponieważ powinien pełnić inną funkcję do czego się przychylam). Zapewniam, że wszystkie wnioski, które były wypracowane, gości zaproszonych na różne Komisje, będziemy je realizowali pod warunkiem, ze po stronie dochodowej będą pieniądze. Natomiast nie chcę i nie podpiszę się pod dochodami, które nie dają gwarancji, czy rokują małe szanse powodzenia. Ładnie się słucha (każdy z Radnych i mieszkańców), aby w swojej miejscowości, na swojej ulicy było jak najwięcej zrobione (i z pewnością tak trzeba czynić, ponieważ po to jesteśmy - Rada I Burmistrz), tylko trzeba jeszcze wiedzieć, że te pieniądze w zasadzie są już prawie w ręku, czy na koncie. Tak się z pewnością w większości stanie, ale na ten moment chciałbym przerwać, to co w poprzedniej kadencji koledzy mi zarzucali, że budżet jest przeszacowany. Próbowałem inaczej podejść do tematu, okazało się, że stanowiska się zmieniły, ale będzie pewnie dyskusja.

Radny M. Gryczka - Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu - rzeczywiście Komisja Budżetu pracowała długo i intensywnie, przynajmniej w ostatnich dniach, bo doliczyłem się 8 spotkań, licząc w tym pierwsze spotkanie z Sołtysami, później dwa spotkania z Kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, następnie 5 spotkań swoich merytorycznych. Osobiście uważam, że błędem jest, że zgodziliśmy się na debatę budżetową na dzień dzisiejszy, bo jeżeli Komisja Budżetu pracowała bardzo intensywnie, to my otrzymaliśmy zmiany do budżetu dzisiaj położone nam na stołach. Sądzę, ze niektórzy Radni nawet się nie otarli o tak liczne wnioski Komisji Budżetowej, a powinniśmy mieć jakiś czas na to i organ wykonawczy - Burmistrz do tego, żeby sporządził tekst ujednolicony z wyjaśnieniem dlaczego jedne wnioski tej, czy innej Komisji są uwzględnione w realizacji w zakładanym projekcie budżetu, natomiast inne odrzuca. Zostało dwie, czy 3 doby na przygotowanie tego materiału, dlatego powstał tu "pęd oczy", wydaje mi się, ze na przyszłość wyciągniemy wnioski i w taki sposób nie próbujmy pracować i konstruować budżetu na lata następne, które jeszcze przed nami są.

Uważam, że Pan Burmistrz powinien przedłożyć nam tekst ujednolicony, nad którym byśmy pracowali. Pan Burmistrz zresztą wyraźnie się zdeklarował i powiedział, że nie wyobraża sobie realizacji zadań, uważa że wszystkie wnioski są słuszne, że będą zadania realizowane, warunek tylko ten, że określone dochody zostaną wykonane. Osobiście jako człowiek Komisji Rolnictwa wnioskowałem o jedną rzecz i nie postrzegam tego, żeby w projekcie po zmianach była ta pozycja realizowana, czyli odbieram to, że ona będzie realizowana w przyszłości pod warunkiem, że uda się pieniądz pozyskać i stronę dochodową zwiększyć, co mówimy, żeby nie tworzyć tego budżetu wirtualnego.

Na sali mamy obecną Panią Mecenas, i chciałbym żeby nas doinformowała zgodnie z art. 119 ustawy o finansach publicznych, gdzie tenże art. przywołuje organ, który jest kompetentny przedkładać projekt przed zmianami, po zmianach, czy mamy prawo ingerować bez zgody Burmistrza w budżet, bo wydaje mi się, że chyba nie, ale tą sferę pozostawię do wyjaśnienia Pani Mecenas.

Odczytał stanowisko Klubu PSL, które stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Chcę odnieść się do kilku kwestii, które podniósł kolega M. Gryczka i przedstawię swoje stanowisko co do trzech pozycji. Pan Radny wspomina, żeby Burmistrz przedstawiał tekst ujednolicony poszczególnym Komisjom. Otóż myślę, że Przewodniczący Komisji Budżetu dokładnie przedstawił tryb i sposób pracy Komisji Budżetowej. Tak jak Pan wspomniał spotykaliśmy się ośmiokrotnie i przy tych ośmiu posiedzeniach tez było wspomniane o tym, ze zebraliśmy się i wysłuchaliśmy opinii dotyczących problemów przedstawianych przez Sołtysów, spotykaliśmy się z Dyrektorami jednostek, spotykaliśmy się przy merytorycznej pracy nad poszczególnymi pozycjami budżetu w obecności wszystkich służb Pana Burmistrza, a w większości posiedzeń brał udział sam Pan Burmistrz. Myślę, ze ta konsultacja była dość szeroka, a czas był taki jaki był, prawie cały miesiąc luty, początek marca i myślę, że już nie pora "rozdzierać szaty" nad tym zagadnieniem.

Druga kwestia - czy możemy ingerować w konstrukcję budżetu - mam przed sobą taki tekst art. 52 ustawy samorządowej - projekt budżetu przygotowuje Wójt, Burmistrz. Pkt 1a brzmi "bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego stanowienia źródeł tych dochodów." Ten zapis rozumiem tak, że wszystkie treści merytoryczne zostały zachowane, jest tylko kwestia zgody Burmistrza, ale po to się tutaj na Sesji zebraliśmy, żeby taki konsensus i zgodę wypracować.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Jestem Radnym drugą kadencję i przewidziałem taka reakcję niektórych Radnych i na posiedzenia swojej Komisji zaprosiłem Przewodniczących Komisji, żeby wszyscy byli dokładnie zorientowani, niestety z moich zaprosin skorzystały 4 osoby, tj. ze 100% udziałem Komisji Edukacji i nikt z innych Radnych nie skorzystał z zaproszenia, mógł być dokładnie poinformowany o wszystkich wnioskach, które zostały opracowane przez naszą Komisję, mógł uczestniczyć w tej debacie, nigdy nie pozwoliłbym na to, żeby Radny spoza naszej Komisji nie mógł zabrać głosu i ten argument zostaje całkowicie oddalony. Również chciałem zauważyć, że jest to merytoryczna praca Komisji Budżetu i jej autorska opinia. Chciałbym odnieść się do tego co powiedział Pan Burmistrz odnośnie strony dochodowej, bo widzę, że to wzbudza największą troskę i największą uwagę zaprząta Pana Burmistrza. Wysokiej Radzie daję do przemyślenia, przygotowany przez Pana Burmistrza projekt uchwały w poz. 07005 gospodarka gruntami i sprzedaż nieruchomości zabudowanych Burmistrz zaprojektował kwotę 34.000 zł. na posiadaną wiedzę, że do sprzedaży jest bardzo dużo obiektów m.in. baza w Mielęcinie, garaże w Ryszewie, Pyrzycach, budynek przy ul. Szkolnej, hal przy ul. Jana Pawła II, budynek gdzie obecnie rezyduje ESKULAP, to są wszystkie obiekty o łącznej wartości sięgającej ok. pól miliona złotych i nasza Komisja proponuje wprowadzić tylko i wyłącznie kwotę 150.000 zł. rozumiejąc, że te obiekty są bardzo trudno zbywalne, ale nie możemy pozostać z założonymi rękami i udawać, że nic się nie dzieje, tj. Panie Burmistrzu projekt spokoju. Dlatego że jeżeli się nie sprzeda to się nic nie dzieje, ale jeżeli jest zapisane w budżecie to trzeba będzie dokonać takich działań, aby się tego jednak pozbyć, aby zbyć w sposób korzystny dla tej Gminy. Nie mówię, żeby uzyskać kwotę szacunkową, to jest nierealne i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale przynajmniej 1/3 tej wartości. Proszę mi nie przytykać, ze zmieniłem poglądy, nie zmieniłem poglądów. Poprzedni budżet uznałem za przeszacowany z uwagi na to po stronie dochodowej, że zostały wprowadzone tam kwoty praktycznie wartości szacunkowej obiektów i wnioskowałem o zmniejszenie tych kwot, urealnieni, to jest m. in. również dalsze działanie w tym roku na plusie. !/3 wartości cokolwiek dla tego budżetu, żeby wspomóc te wszystkie inicjatywy, których jest na naszej wsi, gdzie ludzie angażują swoje środki, prace itd., bo muszą mówić o realizacji pewnych zadań. Apeluję jeszcze raz o zadawanie pytań dotyczących wszystkich pozostałych wniosków złożonych przez Komisje Budżetu z myślą, że ja i moi koledzy będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie złożone wnioski.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odnosi się do Przewodniczącego A. Gumowskiego, który wspomniał o tym, aby zaangażować się na rzecz zbycia mienia komunalnego, wspomniał o 1/3 wartości mienia. Jest to mienie publiczne i Burmistrz nie tak bardzo może i powinien zbywać mienie za 1/3 wartości, bo praktyka jest taka jeżeli zbędzie się mienie poniżej 50% wartości to odpowiednie służby o różnej porze dnia i nocy mogą zapukać.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - To wszystko ma się odbywać w majestacie prawa. Jest dozwolone obniżenie wartości działek zabudowanych w taki sposób, żeby to wszystko było zgodne z prawem, nawet do 1/3 jego wartości i o to Komisja apeluje i o to, żeby to wprowadzić do budżetu. Mówimy tutaj również o sprzedaży działek budowlanych, na które czekają mieszkańcy, którzy chcą rozpocząć swoje budowy. Radni poprzedniej kadencji o tym pewnie doskonale pamiętają, już w czwartym roku poprzedniej kadencji weszła sprawa działek przy ul. Lipiańskiej i my jako Komisja Budżetowa wnioskowaliśmy o to, żeby jak najszybciej przygotować ten teren, stworzyć takie zmiany w polanie, żeby te działki przeznaczyć do sprzedaży, tj. majątek naszej gminy, to są pieniądze, które w tej chwili leżą w ziemi, które w każdej chwili można podnieść. W poprzednim roku Pani Burmistrz twierdziła, że zrobi się wszystko, żeby w roku 2003 jeszcze pod koniec roku te działki wprowadzić do sprzedaży uzyskując z tego tytułu profity i dochody dla gminy. Niestety nie udało się, co przyjęliśmy z niejakim przekąsem, niemniej jednak przyjęliśmy, że skoro się nie udało to pewnie uda się w tym roku. Na moje pytanie podczas jednego z posiedzeń znowu Pani Burmistrz Mogielska odpowiedziała, że może się uda, ale radziłaby na to nie liczyć, że te działki będą do sprzedaży w tym roku. Przepraszam bardzo, jeżeli ta opieszałość trwa już trzeci rok to skąd my mamy brać te dochody, skąd brać na te wszystkie inwestycje? Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby o tym nie mówić, żeby udawać, że nie mamy skąd wziąć dochodów. Mamy skąd wziąć tylko trzeba się spiąć, trzeba tak działać i tak pracować, żeby te dochody wykonać, na tym polega realizacja budżetu po jednej i po drugiej stronie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Działki na ul. Lipiańskiej - niestety tak się stało, że budżet na rok 2003 został okrojony o 100.000 zł., szły z propozycją kierowania tych pieniędzy na plan przestrzennego zagospodarowania gminy i to spowodowało przyhamowanie sprzedaży, to nie Burmistrz i jego służby ani tym bardziej opieszałość, co myślę, że służbom Burmistrza taka ocena się nie należy.

Radny M. Budynek - Skoro tak daleko zachodzimy na temat budżetu bieżącego powinniśmy Panie Burmistrzu pamiętać również o budżecie za 2003 r. W związku z tym, ze jestem członkiem Komisji Oświaty w dziale 801 - braki jakie nastąpiły w tym dziale tj. 700.000 zł. Zwraca się do pana Przewodniczącego PSL, aby przedstawił skąd wziąć środki, aby w tym budżecie zarobić 700.000 zł. na pokrycie długów szkół? Opinie Komisji, Klubów są dla mnie nieważne, ja nigdy nie starałem się dzielić tej Rady, jest potrzebny konsensus, brakuje nam 700.000 zł. w dziale oświaty za tamten rok. Nasza Komisja wystąpiła z wnioskiem - ogłoszenie przetargu na utrzymanie cmentarzy oraz zieleni miejskiej, pozyskane w ten sposób środki przekazać na wykończenie stołówki w SP2, tj. dział 900 rozdział 90004 - 250.000 zł. Zwraca się do Pana Burmistrza i do koalicji - jak Wy sobie to wyobrażacie? 16 ha ziemi za 250.000 zł. utrzymamy? Miejmy litość nad naszymi podatnikami. Sprawa cmentarzy komunalnych 84.000 zł. za co my tyle płacimy? Dlaczego nie ogłaszamy przetargów? Czego się boimy, że załoga się buntuje, załoga nie ma czego się buntować, bo tej załodze krzywdy nie chcemy zrobić, my chcemy jej pomóc. Uważa, że koalicja powinna dać impuls działaniom takim jak np. w dziale komunalnym, ale niestety nie leci polityka i załatwianie sprawy, bo budżet musi być szybko uchwalony. My musimy tu wypracować, bo jesteśmy od tego, żebyśmy wypracowali, a nie po to żebyśmy przyklepali pewne zasady. Sprawa delegacji w Urzędzie, trzeba trochę liczyć koszty. Zwracam się do Burmistrza o bardziej rygorystyczne przestrzeganie zasad wydawania ludziom delegacji. Zgadzam się z zupełnością z Komisją Budżetową, która jest motorem napędowym, Burmistrz musi się bronić, nie może mieć takiego komfortu, że rządzi sobie, mógłby zrobić mniejszy budżet, mógłby zrobić co innego. ale niestety my jesteśmy po to, żebyśmy pomogli innym, dlatego apeluje do Radnych o przyjęcie wniosków szczególnie Komisji Edukacji o ogłoszenie przetargu na zieleń miejską i cmentarze. Odnośnie komunalki - na tej sesji RM uchwaliliśmy, że woda przechodzi pod PPK co dalej z tą sprawą? Dlaczego nie obniż się kosztów dla społeczeństwa, bo to jest najważniejsza z tych wszystkich spraw.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W dużej części zgadzam się z wypowiedzią Radnego M. Budynka, natomiast moje zdanie jest następujące. Tak Rada przyjęła taki wniosek o przekazaniu sieci wodociągowej wiejskiej do naszej firmy komunalnej PPK, takie prace się rozpoczęły i one będą przekazane dla PPK. Z tym, że najbliższe godziny rozstrzygną co do przyszłego operatora dużego przedsięwzięcia, kto będzie administratorem, operatorem 300 km sieci kanalizacyjnych razem z oczyszczalniami ścieków. Jest konstruowany wniosek do Brukseli i najbliższe 48 godzin zadecydują kto to będzie, czy Związek Zlewni Gmin Jeziora Miedwie przekształci się w Spółkę prawa handlowego, czy na bazie PPK ale nie w takim układzie będzie ten ktoś operatorem. Warto o to zabiegać, bo we wniosku musi być wskazana firma, której nada się numer i tak już musi być do końca . Delegacje jest to temat bardzo nośny i nadaje się do "Faktów" lub "Super Ekspresu", ale trzeba rozmawiać przez komórki i dzisiaj inaczej się nie da, trzeba korzystać z samochodu i poruszać się, bo autobusem już czas nie pozwala, a i tak nie wydajemy za wiele, ponieważ wiadomo Burmistrz drugą kadencję dobija własny samochód i pewnie te koszty są dla gminy o wiele niższe niż jakby był samochód z kierowcą. Co do utrzymania zieleni i oczyszczania ulic, zgoda myślę, że tak powinno być tylko trudno powiedzieć jaką wielkość środków tutaj pokazać jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków na ten cel, bo to przetarg rozstrzyga jaki rząd wielkości będzie zaoszczędzony pieniędzy i można przeznaczyć na inny cel. Oczywiście można założyć jakąś cyfrę i potem ją zwiększyć albo zmniejszyć, bądź tez po przeprowadzeniu przetargu wprowadzić. zawsze tak można czynić, budżet jest elastyczny i jest to ciągle prognoza dochodów i wydatków, ale się zgadzam.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W pierwszej części wniosku Komisji Budżetu jest zapis, że Komisja opiniuje projekt budżetu gminy na rok 2004 pozytywnie pod warunkiem przyjęcia zaproponowanych przez Komisję zmian. Odebrałem to jakbyśmy mieli w tej chwili dwa konkurencyjne budżety: 1. Burmistrza Pyrzyc - zobowiązanego ustawą i 2. budżet proponowany przez Komisję, ponieważ zasadniczo zmienia on niemal cały budżet. W tej chwili jest projekt budżetu przedłożony przez Burmistrza z autopoprawkami, które państwo otrzymali jak i również są wnioski Komisji, które będziemy przegłosować.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi wyraźnie podkreślił, że brał pod uwagę wszystkie przedstawione opinie przez poszczególne Komisje, uwzględnia wszystkie wnioski, ale realizacja w miarę posiadanych środków, czy spływu środków. W tej chwili najdalej idący jest projekt budżetu gminy na 2004 rok przedstawiony przez Pan Burmistrza łącznie z autopoprawkami i z tego względu składam wniosek formalny o przegłosowanie budżetu przedstawionego przez Pana Burmistrza łącznie z autopoprawkami.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Nie widzę tutaj żadnej dyskusji na tej sali w dniu dzisiejszy, ponieważ cały czas cierpliwie czekam, aby ktoś zadał pytanie na temat wniosków, które wypracowała Komisja Budżetu, dlaczego takie, a dlaczego inne. Wydaje mi się, że jestem doświadczonym Radnym, bo już szósty rok mam przyjemność pełnić ten mandat i doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że Radni koalicyjni nie chcą w ogóle na ten temat z nami rozmawiać. Podjęli już swoje decyzje, stąd ten wniosek, stąd ten cały układ i nie chcą w ogóle przejść do merytorycznego rozważania. Ja w takim razie będąc przy głosie pozwolę sobie jednak przedstawić pewne mechanizmy, którymi kierowała się nasza Komisja.

Omówię jeden dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90005 - oczyszczanie ulic. czym kierowała się Komisja zmniejszając w tej pozycji o kwotę 10.000 zł. planowane wydatki. W każdej pozycji omawialiśmy zarówno stronę planu roku 2003 jak i jego wykonanie i np. w tym wypadku okazało się, że plan zatwierdzony przez Wysoką Radę był na poziomie 51.000 zł. zrealizowano 51.000 zł. z czego 9.000 zł. wśród tych były zobowiązania z roku 2002, czyli defakto na oczyszczanie ulic wydano kwotę 42.000 zł. W tegorocznym budżecie Pan Burmistrz zaprojektował kwotę 60.000 zł. Uznaliśmy, że zwiększenie o 8.000 zł. pozwoli w pełni zrealizować te zadania, stąd np. wzięło się ujęcie kwoty 10.000 zł. Mogę tak mówić o każdej jednej pozycji, bo są one wypracowane w sposób merytoryczny i zasadny. Tu nie ma żadnych podtekstów. Skoro nie ma tutaj żadnych pytań na poszczególne sprawy, rozumie, że decyzja została podjęta to apeluję o jedno: proszę nie odbierać Komisji Budżetu jej uprawnień i proszę przegłosować wszystkie wnioski zgłoszone przez Komisję Budżetu, one są najdalej idące. Nie ma dalej idących wniosków od tych złożonych przez Komisję wiodącą tej Rady i proszę nie odbierać nam naszych uprawnień, proszę przegłosować wniosek po wniosku.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie próbuję odbierać głosu, tylko jest zgłoszony wniosek na sali i podlega on decyzji Rady. Zwraca się do Radcy Prawnego z prośbą wyjaśnienia w/w niejasności.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym jak i ustawy o finansach publicznych do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu należy przygotowanie projektu budżetu. Jednocześnie ustawa o samorządzie gminnym jak zostało zacytowane przez niektórych Radnych określa, iż bez zgody organu wykonawczego nie można dokonywać niektórych zmian w projekcie budżetu, a więc zmian, które powodują zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz zwiększenia planowanych dochodów bez ustanowienia źródeł tych dochodów, źródeł realnych, po których należy podkreślić, a czego nie ma w przepisie nie źródeł tylko i wyłącznie wskazanych. Jak powiedział Przewodniczący Komisji Budżetu niektóre dochody, o których mówimy, że można byłoby je pozyskać do budżetu są dochodami hipotetycznymi w odniesieniu do roku 2003. Brak planu zagospodarowania przestrzennego powoduje, że mimo najszczerszych chęci poprzez decyzje o ustanowieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie można wydać pewnych uzgodnień, nie można dokonać sprzedaży działki nie można wyłączyć gruntów z produkcji rolnej bez zgody odpowiedniego organu. Są to sprawy długoterminowe i wskazywanie przy sprzedaży działek pewnych obszarów i uzyskanie dochodów w danym terminie w danym roku budżetowym będzie trudne. A więc przyjęcie nierealnego dochodu będzie skutkowało niewykonaniem wydatków. Nie mam pieniędzy na plus nie mogę ich wydać jednocześnie. Natomiast pozyskanie w ciągu roku budżetowego jak powiedział Pan Burmistrz, dodatkowych dochodów, złożenie wniosku o zmianę budżetu jest chyba lepszą drogą aniżeli zakładanie, że te pieniądze na początku roku mam. Natomiast w odniesieniu do opinii Komisji Budżetowej, iż jest to wniosek najdalej idący, to miałabym wątpliwość, ponieważ są pewne dochody, o których Komisja Budżetu nie wspomina, a o których mówi Burmistrz w autopoprawce, a one mają istotny wpływ na wysokość tak dochodów jak i wydatków.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Dopowiem, ze dotyczy to subwencji oświatowej, która wpłynęła 24 lutego w kwocie 47.122 zł. i w autopoprawce znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej. Jak również w autopopawce pana Burmistrza znajduje się wydatek i dochód w kwocie 154.834 zł. tj. dotacja celowa na zadanie zlecone oświetlenie ulic spłata zobowiązań powstałych w 2003 r., gdzie na czynione starania Urzędu Wojewoda przekazał pieniądze i pismem z 17 lutego 2004 r. Przeprasza te Komisje, które odbyły się wcześniej, że nie mogła ich poinformować o tym, a Komisja Budżetu została z nimi zapoznana, ponieważ pracowała najdłużej. Zwraca się z prośbą o uwzględnienie autopoprawki i przegłosowanie druku 175c/04.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Odnosi się do słów Pani Radczyni - jeżeli chodzi o kwotę 70.000 zł. to jest to działka na ul. Ciepłowniczej i wniosek w tej sprawie złożył Wydział merytoryczny tegoż Urzędu zwracając się do naszej Komisji z prośbą o włączenie tego do budżetu. Jeżeli chodzi o działki na ul. Lipiańskiej ja nie wnikam, że ich w tej chwili nie ma, bo ich Komisja nawet nie proponuje skoro nie ma planu tylko pytanie jest takie: skoro jest to okres długofalowy to my to rozumiemy, ale dlaczego trwa 3 lata? Jeszcze będziemy się przekonywać, że zmiany w planie zagospodarowania mają trwać 3 lata? Na pewno nie, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Kolejna sprawa, o której powiedziała Pani Skarbnik - tak, rzeczywiście my o tych zmianach wiedzieliśmy, tylko że to są zmiany tak normalne, są tzw. pieniądze znaczone, o których my w ogóle nie dyskutowaliśmy, bo subwencja jest rzeczą świętą i dotacje od Wojewody za oświetlenie jest rzeczą świętą i na ten temat żadnej dyskusji, bo tych środków, ani nie można zmniejszyć, ani zwiększyć, ani przekazać na jeden cel, czy drugi. Przyjęliśmy informację, że należy zwiększyć subwencję o kwotę ponad 40.000 zł. i dotacje od Wojewody do oświetlenia o ponad 150.000 zł. i to jest przez nas przyjęte. Jeszcze raz apeluję o to, żeby przegłosować wnioski Komisji.

Radny M. Budynek - Przypomina, że przy okazji wniosek Komisji Edukacji odnośnie przetargu na zieleń miejską i na cmentarz.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest konkretny wniosek o przegłosowanie projektu budżetu wraz z autopoprawką. Jest propozycja, żeby głosować wnioski Komisji Budżetu, jeżeli byśmy głosowali wnioski Komisji Budżetu to i Komisji Edukacji.

Radny M. Budynek - Wniosek Komisji Edukacji nie zmienia sytuacji w budżecie, bo jeżeli za mniejsze pieniądze ktoś wygra utrzymanie zieleni to te środki można przekazać na SP2, te sprawy nie kolidują tu w żaden sposób, jeżeli chodzi o wniosek naszej Komisji i wspólny z Komisją Budżetu, tylko my przedstawiliśmy kierunek, gdzie mają pójść te pieniądze.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Zwraca się do Pana Przewodniczącego RM, jeżeli nie przegłosuje Pan wniosku Komisji Budżetu i wniosków innych Komisji to proszę powiedzieć - jaki sens ma praca naszej Komisji. Nie jest prawdą, że to jest osobny projekt budżetu, to są tylko osobne wnioski i poprawki złożone do budżetu, nic więcej, to nie jest żaden autorski projekt budżetu Komisji Budżetu, tj. tylko wnioski, uwagi pewne zastrzeżenia Komisji dotyczące przedstawionego przez Burmistrza projektu. Jeżeli Pan ich nie przegłosuje jak też innych wniosków jaki sens ma nasza praca?

Radny W. Kędziora - Mówi się, że to jest osobny projekt budżetu - nieprawda. Zmiany naszej Komisji opiewają na kwotę ok. 350.000 zł. przy dochodach budżetu 9tj. druk 175c/04) planowanych na 25.480.000 zł. co te zmiany obejmują 1,3% to nie mówmy, to jakieś takie tendencyjne stawianie sprawy. Odbieram to jako próba manipulacji.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W sprawie dwóch wniosków Kultury i Budżetu one w jakimś sensie są zbieżne, ponieważ Komisja Budżetu proponuje wyłonić w drodze konkursu wykonawców na oczyszczanie ulic i utrzymanie zieleni, a Komisja Kultury mówi o zieleni i cmentarzu.

Radny M. Budynek - Dlatego bardzo proszę o przegłosowanie wszystkich wniosków Komisji, bo Komisje spotykały się kilkakrotnie, i jeżeli dzisiaj Pan jednym głosem odbierze nam głos, to nie ma sensu pracy, ani jakiegokolwiek spotykania się nas Radnych na Komisjach i debatowania na temat budżetu. Jeżeli tak to w ogóle nie ma sensu być Radnym.

Radny W. Kędziora - Odnosi się do dyskusji dotyczącej, czy głosować, czy nie nad wnioskami Komisji Budżetu. Na pewno jest jedna część ściśle matematyczna i mogą być tutaj wątpliwości, ale jest część wniosków, które w żaden sposób nie zmieniają budżetu, jest tam brak jakichkolwiek kwot itd., a tych wniosków jest 5 i one w żaden sposób nie wpływają na kształt matematyczny budżetu. Proszę, żeby na to też zwrócić uwagę.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Zgłosiłam wniosek formalny o przegłosowanie budżetu złożonego przez Pana Burmistrza łącznie z autopoprawkami, to Pan Burmistrz będzie realizował ten budżet i myślę, że jest to słuszny wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się do Radnych, do zaproszonych gości, że dla mnie słowo manipulacja jest słowem, którego nie znam. Ja tylko oceniam to co jest na sali, jest wniosek, jest propozycja Komisji, które nad tym pracowały i ten dylemat musimy rozstrzygnąć i to jest najważniejsze. Chciałbym Państwa zapewnić, ze nikt mną nie kieruje, nie steruje, a to co mówię, to co robię wg własnego wyczucia, dlatego wspieram się tutaj Panią Mecenas i mądrością wszystkich Radnych. Nie ukrywam, że dla mnie zrobił się dzisiaj dylemat. Każdy z Państwa, który by siedział na moim miejscu miałby dzisiaj identyczny dylemat.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, podtrzymuję swoje stanowisko dotyczące uchwalenia budżetu w wersji przedstawionej do BRM łącznie z autopoprawkami, które skierowałem na ręce Pana Przewodniczącego. W swoim wystąpieniu dosyć wyraźnie, myślę, że czytelnie przedstawiłem mój punkt widzenia na konstrukcję budżetu w szczególności jeśli chodzi o stronę dochodową i chciałbym, żeby źródła dochodów były realne, a nie wskazane. Chociaż można powiedzieć, że ani podatek, ani udziały też nie są gwarantem wpływu 100%, bo pierwsza transza udziałów, która wpłynęła kilka dni temu do kasy gminnej też jest zaniżona o określoną kwotę. Zawsze jest to prognoza, ale niech ta prognoza daje największą szanse na dany moment wykonania w stronie dochodowej, dlatego raz jeszcze szanuję i przyjmuje wnioski wszystkich Komisji, ponieważ był to owoc pracy wielu godzin, aczkolwiek Burmistrzowi po sześciu latach burmistrzowania znane są i jeszcze znalazłoby się mnóstwo innych niemniej ważnych wniosków, ale skoro takie padły to takie wnioski, które zostały dzisiaj przedstawione przez Przewodniczących wszystkich Komisji ona będą realizowane po akceptacji Wysokiej Rady. Jeżeli pokaże stronę dochodową, dochody wpłyną to będzie dla mnie materiał do tego, aby pokazać te zadania po stronie wydatkowej i wówczas sądzę, że nie będzie dyskusji, bo o to nam chodziło. Taką deklarację składam, a że produktem Rady są uchwały, czy wnioski to myślę, że te wnioski mogą być potwierdzeniem w postaci przyjętego wniosku.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Mam dwie sprawy: 1 - dotycząca przedstawionego przez Pana druku 175b/04, który zastaliśmy przychodząc na dzisiejszą sesje, Komisja swoje wnioski opracowała 4 marca, było 5 dni czasu do dnia dzisiejszego, żeby wcześniej można było powiadomić Radnych o pewnych Pańskich decyzjach. Przyznam się, że w dniu dzisiejszym przy tej gorącej atmosferze nawet nie maiłem możliwości zerknięcia do tych dokumentów i nie wierzę, że któryś z Radnych szczegółowo się z tym zapoznał. Po prostu decyzja została podjęta w łonie koalicji i stąd ten dziwny pośpiech.

Pytanie do Pana Przewodniczącego - co mamy głosować? Jakie poprawki, o których nie mamy zielonego pojęcia?

Po drugie - Panie Burmistrzu jakoś tak dziwnie Pan ma wybiórcze zdolności realizowania pewnych zadań, a drugich nie, bo jeżeli Pan twierdzi, że dochody proponowane przez Komisje w wysokości 1/3 szacunkowej wartości działek, czy zabudowanych działek tj. haniebny czyn to w jaki sposób wybiórczo Pan traktuje wprowadzenie działki na ul. Ciepłowniczej w kwocie 70.000 zł.? Skąd Pan wie, ze ją sprzeda, może nie? Czy to nie jest wirtualny budżet? Raz Pan twierdzi, że wiemy, drugi raz nie wiemy. We wszystkich działkach jest podjęta uchwała Rady o wyrażeniu zgody na sprzedaż i teraz tylko do Burmistrza i jego służb należy wykonanie tego zadania.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Druk 175b/04 jest konsekwencją tych zmian, o których wspomniałam jak również konsekwencją prac nad poszczególnymi opiniami

wszystkich wniosków Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - A więc uwzględnione tak, że my nad tymi tutaj poprawkami nie głosujemy.

Radny E. Gola - Szukając rozwiązania proponuje rozpatrzyć wniosek "o przyjęcie do realizacji wniosków wypracowanych przez poszczególne Komisje, a nie ujętych w projekcie budżetu przedstawionego przez Burmistrza i sukcesywne ich realizację w miarę pozyskania dodatkowych dochodów do budżetu na rok 2004." Podstawą do tego, że się tu spieramy i dyskutujemy nad tymi wnioskami jest to, że w dochodach na 2004 rok Burmistrz nie przyjął do dochodów 150.000 zł. Skutkiem tego jest nie przyjęcie do realizacji szeregu wniosków zgłoszonych przez Sołtysów i inne osoby (dyrektorów). W związku z tym po przegłosowaniu takiego wniosku mielibyśmy gwarancje, że zostaną one zrealizowane po zwiększeniu dochodów. Proponuję, żeby ten wniosek przegłosować.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Ponawia wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu ... o głosowanie wszystkich wniosków zgłoszonych przez Komisje. Chciałbym nadmienić , posiłkując się autorytetem Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Goclika, w przerwie wymieniliśmy kilka zdań i myślę, że w naszym porządku obrad przyjętym na dzisiejszej sesji jest punkt 4 i jest uchwalenie budżetu Gminy na rok 2004 w podpunkcie a jest opinia stałej Komisji Rady. Dobrym zwyczajem zawsze było, że głosowaliśmy wszystkie opinie Komisji, była dyskusja i głosowaliśmy cały punkt. Myślę, że warto do tego zwyczaju wrócić.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wydaje mi się, że ku temu zmierza wniosek Pana Radnego Goli.

Radny M. Budynek - Oczekujemy odwołania wniosku Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, bo wniosek Pana Goli i Pana Tołoczko nie są najdalej idące.

Radny E. Gola - W tym układzie proponuję, żeby mój wniosek był głosowany jako łączny wniosek z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, żeby uzupełnić głosowanie o mój wniosek. W związku z tym, że projekt Burmistrza nie zawiera części wniosków zgłoszonych przez Komisje uzupełnienie tego głosowania powodowałoby, że wnioski Komisji będą realizowane w miarę pojawiania się dochodów w budżecie.

Radny W. Kędziora - Nie zgadzam się z wypowiedzi dotyczącymi wniosku Pani Jemielity, że jej wniosek, czyli głosowanie ewentualnie nad projektem budżetu wraz ze zmianami i poprawkami Burmistrza, że tj. wniosek najdalej idący. Wydaje mi się, ze tj. dla nas wszystkich jak gdyby materiał źródłowy, a wszystkie zmiany wnoszone przez Komisje to są właśnie te zmiany najdalej idące i wydaje mi się, że najdalej idącą poprawką właśnie są wnioski Komisji Budżetu (ze względu na zakres i ilość), bo one odnoszą się do tego co zaproponował Burmistrz oprócz tego wnosi autopoprawki, zmiany, ale dla nas to jest tekst podstawowy, od którego zaczynamy i zmiany najdalej idące to są właśnie Komisji Budżetu. Proszę trochę to odwrócić i w ten sposób zacząć głosowanie od naszego wniosku.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Podtrzymuje swój złożony wniosek i czekam na głosowanie.

Radny W. Kędziora - Nie mam nic przeciw głosowaniu wniosku Pani Jemielity tylko żebyśmy przyjęli moje rozumowanie i zaczęli od wniosku najdalej idącego Komisji Budżetu, a później ewentualnie głosowali w tej kolejności, żeby było jak najmniej zmian, czyli doszli w ostateczności do materiału źródłowego jaki przedstawił Pan Burmistrz.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Rozumiem, ze wniosek E. Goli zmierza ku temu, żeby wnioski wypracowane przez Komisje Rady przyjąć lub nie w głosowaniu nie wprowadzając ich do budżetu, bo mamy projekt budżetu poszerzony o autopoprawki, które są jednocześnie uwzględnione w wielu propozycji Komisji i byłbym skłonny ten wniosek przegłosować. Jeżeli ten wniosek przejdzie wtedy przegłosujemy wniosku Komisji, z tym że realizacja tych wniosków zgłoszonych przez Komisje będą realizowane sukcesywnie w ciągu całego roku w miarę środków.

Radny W. Kędziora - Nie podzielam wypowiedzi Pana Przewodniczącego i zapytuję jakie względy formalne, żeby zacząć głosowanie od wniosków najdalej idących, czyli Komisji Budżetu, ale dalej uważam, że to jest próba obejścia pewnych spraw.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Który wniosek jest najdalej idącym to nikt dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć, dlatego chciałbym przegłosować wniosek Pana E. Goli.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Jeszcze raz apeluję o to, aby przegłosować wnioski Komisji Budżetu. Muszę złożyć oświadczenie w imieniu członków swojego Klubu jak również Radnego niezależnego Pana Kędziory, o ile przystąpi Pan do tego głosowania nasz Klub i Radny Pan Kędziora opuścimy salę.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Poprosiła o 5 minut przerwy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Na sali padają przykre słowa, szantaż. Zwraca się do Przewodniczącego Komisji Budżetu - rozpoczynając działalność jako Przewodniczący RM spróbowałem jakoś współpracować z Państwem na tych spotkaniach raz w miesiącu bez żadnych decyzji, żebyśmy sobie rozmawiali. Wydaje mi się, że nieobecność Pana na tych spotkaniach doprowadziła do tego, że dzisiaj jest taka sytuacja, a nie inna, bo właśnie na tych spotkaniach dyskutujemy. Zgadzam się z Panem, że te spotkania nic nie dają, bo to jest ciało nieformalne, natomiast dużo dają i wiele spraw próbujemy na tych spotkaniach rozwiązać. Dzisiaj próbujemy uciekać się do szantażu, jest to dla mnie zaskoczeniem i przychylam się do wniosku Pani Jemielity, ogłaszam 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Radny W. Kędziora - Chciałem odnieść się do kwestii ewentualnego odpuszczenia tego głosowania, nie traktuję tego jako próby szantażu, bo daleki jestem od tego, żeby kogokolwiek szantażować, chyba wiele osób z różnych opcji politycznych może powiedzieć, że rozmawiam z każdym i będą z każdym rozmawiał, tylko jeżeli w tym kierunku miałoby zmierzać posiedzenie sesji jak było widać, być może coś się zmieniło, to stwierdziłem, że w tej farsie nie trzeba brać udziału. Pozwolę sobie na jedną dygresję, bo Pani Radna Stefania Jemielity bardzo optuje za głosowaniem za autopoprawką pana Burmistrza i całym projektem, tylko dziwnym zbiegiem okoliczności Pani Stenia zapomniała, że uczestniczyła w obradach tej Komisji i z tego co wiem duża część tych wniosków była przez Panią popierana. zastanawiam się skąd ta zmian, bo jest to dla nie co najmniej dziwne, były sytuacje gdzie Pani popierała, zacznę się posiłkować drukiem 175b/04, gdzie mianowicie w tym druku w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na remont świetlicy w Nowielinie, czyli jak gdyby z tego rejonu, w którym Pani mieszka i funkcjonuje przyznał Burmistrz w swojej autopoprawce 23.000 zł. Natomiast mam druk opinie naszej Komisji, gdzie były nie tylko świetlica w Nowielinie, gdzie Pani się zgodziła na te 13.000 zł., które proponowaliśmy i być może to jest powód, ze Pani zmieniła zdanie, bo czuje się Pani usatysfakcjonowana. Przepraszam za moje myślenie, może zbyt daleko wybiegam, bo innych świetlic to ja tutaj nie widzę, być może są ukryte w jakichś zdaniach, działach, rozdziałach, których nie potrafię rozszyfrować, bo widzę tylko, że usatysfakcjonowana powinna być tylko Pani, bo nie widzę tutaj Brzeska, Okunicy, Czernic itd.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Nawiązuje do wypowiedzi Przewodniczącego RM dotyczącej słowa "manipulacja" 0- nie wiem kto to powiedział, natomiast gorąco protestuję przeciwko użyciu słowa "szantaż". Proszę tego słowa nie używać, bo to jest tylko i wyłącznie nasza forma protestu jeżeli w ogóle do niej miałoby dojść, a wierzę, ze do niego nie dojdzie, bo w inny sposób nie możemy wyrazić swojego niezadowolenia. Jesteśmy w opozycji, w mniejszości i poprzez nasze działanie i ewentualne wyjście nie powodujemy zawieszenia obrad Sesji, quorum nadal na sali pozostanie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przepraszam jeżeli źle nazwałem.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Nie dam tej satysfakcji, ze będę się w szczegółach odnosiła do wypowiedzi Pana Waldemara, bo to nie jest tak jak mówi, myślę, że to użyte słowo szantaż to zakrawa na podkreślenie tego, że nie wiem dlaczego mnie Pan szantażuje mnie tymi 23.000 zł., że ma ono być takie znaczące. Wyraźnie dyskutowaliśmy i mówiliśmy o tym, że w miarę uzyskiwania dochodów będą realizowane wszystkie wnioski zgłoszone przez Sołtysów, Kierowników jednostek itd.., ale w miarę pozyskiwania dochodów, nie wszystko naraz.

Radny W. Kędziora - Rozumiem, że ta zmiana tj. bardzo przypadkowy zbieg okoliczności i bardzo bym w to chciał wierzyć, a życie mnie uczy i nie wierzę.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jest to ostatnia świetlica, która wymaga remontu, po drugie jest stan techniczny grozi katastrofą budowlaną i w związku z tym sądzę, ze 13.000 zł. było za mało i dlatego zaproponowałem większą kwotę, a więc nie był to przypadek tylko świadome działanie w tym kierunku.

Radny E. Gola - Wycofuje wcześniej zgłoszony wniosek.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Wycofuje wcześniej zgłoszony wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu wnioskuje o dopisanie w §15 przedłożonego projektu uchwały w punkcie 1 po słowach "między działami" dodać słowa "i rozdziałami.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 13; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu wnioskuje DOCHODY Zwiększa się dochody budżetu Gminy w Działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 • rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0840 - sprzedaż działek o kwotę 70.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu

 • rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0840 sprzedaż nieruchomości zabudowanych o kwotę 150.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 13; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 758 Różne rozliczenia

 • rozdział 2920 subwencja rekompensująca z tytułu ulg w podatku rolnym

i leśnym za II - półrocze 2003 r. o kwotę 11.430 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • rozdział 90095 - pozostała działalność

§ 0840 sprzedaż sieci gazowej na ul. Młyńskiej o kwotę 40.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu WYDATKI Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 • rozdział 70005 - utrzymanie zasobów stanowiących mienie

gminy o kwotę 3.500 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 13; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75414 - Obrona Cywilna/ zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 14; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 • rozdział 75647 pobór podatków/ wynagrodzenie prowizyjne

o kwotę 5.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 13; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 757 Obsługa długu publicznego

 • rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

o kwotę 25.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 14; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90005 oczyszczanie ulic o kwotę 10.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 14; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni o kwotę 20.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 14; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90095 pozostała działalność/ studnie publiczne o kwotę 3.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • rozdział 92195 Pozostała działalność/ Wydawnictwo GZP

o kwotę 11.250 zł.

Wynik głosowania: za - 5; przeciw - 13; wstrzymało się - 3;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 600 rozdział 60016 - zakup materiałów na budowę chodnika w Czernicach o kwotę 7.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 12; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 700 rozdział 70005 - odszkodowania

o kwotę 10.949 zł.

Wynik głosowania: za -jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 750 rozdział 75022 - Rada Gminy - diety radnych

o kwotę 5.300 zł.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Poprosiła o wytłumaczenie wszystkim dlaczego dieta została podniesiona, bo padają słuchy, że radni podnoszą sobie dietę kosztem innych, a tak nie jest, dlatego proszę o wyjaśnienie.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Z uwagi na to, że Dz. U. Nr 17 z dnia 5 lutego 2004 r. została uchwalona ustawa budżetowa na rok 2004, a my w uchwale RM mamy zapisany procentowy udział do kwoty bazowej zatem tą kwotę należy podnieść, a z uwagi na to jest to kwota 1.651,67 zł. i my mamy obowiązek podnosić. Ta ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. dlatego proszę o zgodne głosowanie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie wysokości diet, jakie są obecnie i jakie będą.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Kwoty diet są podwyższony w następujących wysokościach : 18 zł., 20 zł., 41 zł.;

Wysokość diet do tej pory: Przewodniczący RM - 1.353 zł.; Wiceprzewodniczący RM i Przewodniczący Komisji - 686 zł., zwykły Radny - 595 zł.;

Wysokość diet po podwyższeniu: Przewodniczący RM - 1.394 zł.; Wiceprzewodniczący RM i Przewodniczący Komisji - 706 zł., zwykły Radny - 613 zł.;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 750 rozdział 75022 - Rada Gminy - diety radnych

o kwotę 5.300 zł.

Wynik głosowania: za -jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 754 rozdział 75412 - remiza strażacka w Brzesku, zwiększenie

o kwotę 30.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 13; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 801 rozdział 80195 - na remonty w szkołach, przedszkolach, gimnazjum do rozdysponowania przez Wydział merytoryczny o kwotę 72.731 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 11; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 852 rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej (na pensjonariuszy w DPS)

o kwotę 80.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 13; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 921 rozdział 92109 - remont toalet w świetlicy wiejskiej w Okunicy

o kwotę 4.200 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 13; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 921 rozdział 92109 - budowa świetlicy w Brzeźnie zwiększyć

o kwotę 10.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 12; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 921 rozdział 92109 - adaptacja sklepu na sale wiejską w Krzemlinie

o kwotę 18.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 12; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 921 rozdział 92109 - remont świetlicy wiejskiej w Nowielinie

o kwotę 13.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 12; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 921 rozdział 92109 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzesku

o kwotę 30.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 11; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 921 rozdział 92109 - PDK - dotacje o kwotę 50.000 zł.

(z przeznaczeniem 15.000 zł. na studio telewizyjne i rozwinięcie tego programu oraz ogłoszenie roku 2004 Rokiem Kultury Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem 35.000 zł. na organizowanie imprez związanych z ogłoszeniem tego roku )

Wynik głosowania: za - 6; przeciw - 14; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu Dział 926 rozdział 92604 - kultura fizyczna i sport - OSiR (na bieżącą działalność) o kwotę 20.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 12; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

PONADTO KOMISJA WYPRACOWAŁA NASTĘPUJĄCE WNIOSKI:

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu

 1. Komisja wnioskuje o zmianę w Dziale 801 - remont sanitariatów w budynku w Letninie i przeniesienie tego samego do Szkoły Podstawowej w budynku w Brzesku oraz wygaszenie oddziału zamiejscowego w Letninie do końca roku szkolnego 2003/2004.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 6; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu

 1. Komisja wnioskuje o zobowiązanie Dyrektora szkoły w Mielęcinie w porozumieniu z Burmistrzem i doprowadzenie do zamknięcia oddziału zamiejscowego w Krzemlinie do końca roku szkolnego 2003/2004.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wyjaśnia decyzję podjęcia wniosku, że Komisja uzyskała zapewnienie od Pani Burmistrz, że w pomieszczeniach tej szkoły powstanie świetlica z udziałem środków TPD, ze będzie tam również biblioteka i będzie to działało na zasadzie środków pozabudżetowych, że będzie to funkcjonowało od poniedziałku do soboty w każdy dzień, będzie tam utworzona świetlica z prawdziwego zdarzenia, ponieważ TPD nie może angażować środków tam, gdzie jest obiekt szkolny, tylko poza obiektami szkolnymi.

Drugim powód to taki, że uzyskaliśmy zapewnienie, ze nauczyciele tam pracujący (trzech nauczycieli) jeden uzyska pracę w Mielęcinie, a dwie pozostałe osoby będą zatrudnione na terenie miasta Pyrzyce, a po trzecie - zostanie zapewniony dowóz dzieci z Krzemlina do Mielęcina mimo że przepisy nie bardzo na to pozwalają, ponieważ jest odległość mniejsza, niż 3 kilometry, otrzymaliśmy zapewnieni, ze taki dowóz również zostanie zorganizowany.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Z pewnością to co powiedział Przewodniczący Gumowski miało miejsce na Komisji, ale chciałby uzupełnić informację, że w Krzemlinie jest jeszcze przynajmniej jeden obiekt, w których z powodzeniem można zorganizować dzienną placówkę pobytu z udziałem TPD.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek Komisji Budżetu.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 6; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu

 1. Komisja Budżetu wnioskuje o przeznaczenie w pierwszej kolejności wolnych środków, które będą do rozdysponowania w czasie roku budżetowego na zaspokojenie celów oświatowych w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych, Przedszkolach.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu

 1. Komisja wnioskuje o zobowiązanie Burmistrza do przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie wykonawców w pozycjach oczyszczanie ulic i utrzymanie zieleni.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 14; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu

 1. Komisja wnioskuje o sporządzenie pisemnej informacji, czy zgodne jest z przepisami wnoszenie do załącznika nr 9 projektu budżetu zadań, które nie są ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Wynik głosowania: za -jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Edukacji ... o ogłoszenie przetargu na utrzymanie cmentarzy oraz zieleni miejskiej. Pozyskane w ten sposób środki przekazać na wykończenie stołówki w SP2.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 11; wstrzymało się - 1;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Edukacji ... o zmniejszenie w Dziale 750 - administracja publiczna (delegacje, wyjazdy) kwoty 14.000 zł. z przeznaczeniem na remonty Przedszkola Publicznego Nr 3 i Nr 4.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 9; wstrzymało się - 3;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Rolnictwa ... o zaplanowanie kwoty 30.000 zł. w Dziale 900 rozdział 90095 - wydatki inwestycyjne na uregulowanie zaległej sprawy związanej z przyłączami gazowymi do posesji Nr 15, 19,. 21, 29, 34, 35, 43 i 45 w Letninie.

Wynik głosowania: za - 6; przeciw - 7; wstrzymało się - 6;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... dostrzega problem braku lokali socjalnych, widzi potrzebę w najbliższym czasie pozyskać środki na powyższy cel.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami przez Radę.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 7; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXI/143/04 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Do punktu 5 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że nie było zapytań, dlatego Burmistrz jest zwolniony z odpowiedzi.

Do punktu 6 porządku

Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji ... - A. Odachowska - Po raz kolejny zwracam się z prośbą pracy do Biura Rady i skargą na pracę tegoż Biura, ponieważ dnia 4 marca (czwartek) mieliśmy wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty w Powiecie, na którym nie było nikogo z naszego Biura Rady, nie był z tego sporządzony w ogóle protokół i nie jest to pierwsza moja taka uwaga. Jest to kolejna uwaga na sesji RM w ciągu ostatnich czterech spotkań.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dziękuje Wysokiej Radzie za przyjęcie budżetu na rok 2004, pozwoli nam funkcjonować i uruchamiać wydatki tam, gdzie do tej pory mieliśmy kłopoty. Jak wiadomo prowizorium budżetowe obowiązuje w pewnych działach, ale nie we wszystkich. Chciałbym uspokoić szczególnie gości, których pewne debaty dotyczyły i przypomnieć, ze głosowane były wnioski, które znalazły się w budżecie, natomiast te, które nie znalazły uznania odpowiedzialnie twierdzę, że tylko z chwilą pojawienia się dochodów, a takowe będą, będą w pierwszej kolejności realizowane, ponieważ widzę, że powoli, ale zmierzamy w dobrą stronę konstrukcji budżetu. mam nadzieję, że idziemy w stronę budżetu zadaniowego, będzie to trudne, ale sądzę, że niedługo Rada Gminy dopracuje się takiego dokumentu. Oczywiście Burmistrz przedstawi stronę dochodową i wydatkową, ale w wyniku ciężkiej pracy wszystkich Komisji, jeżeli zaproponuje po stronie wydatkowej zadania, które nie znalazły dzisiaj uznania to z pewnością Rada je zaakceptuje. Raz jeszcze dziękuję Państwu.

Radny E. Gola - Ponawia swój wniosek o przyjęcie przez Burmistrza do realizacji wniosków wypracowanych przez poszczególne Komisje, a nie ujętych w projekcie budżetu przegłosowanego, żeby realizować je sukcesywnie w miarę pozyskiwania dochodów w budżecie 2004 i w tym na zadania jak: świetlica w Okunicy, Krzemlinie, Brzesku, Czernice i rozważyć możliwość finansowania w Letninie zadania.

Radny M. Gryczka - Zwraca się Pana Burmistrza, ja usłyszałęm dokładnie Panie Burmistrzu, Pańska deklaracje i rozumiem, że ten wniosek dotyczący przyłączy naprawdę w końcu w 2004 r. w Letninie zostanie załatwiony, bo taka jest Pańska deklaracja.

Dyrektor OSiR - M. Olech - Zdaje sobie sprawę, że potrzeby wielu nas obecnych na hali były dużo większe niż został zatwierdzony budżet. W tej chwili chcę zasygnalizować problem, ze oddaliście Państwo nowo wybudowany obiekt pt. "hala widowiskowo - sportowa" i nie przyznając przez Wysoką Radę środków ok. 20.000 zł., które były ujęte w projekcie Komisji Budżetu będzie skutkowało tym, że może nie starczyć pieniędzy na funkcjonowanie tego obiektu. Za miesiąc styczeń ogrzewanie wyniosło 15.500 zł., a wzrost budżetu OSiR - u w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy OSiR nie zarządzał tą halą spożycie jest bardzo małe. Sygnalizuję tylko problem, żebyście Państwo mieli to na względzie, że kiedyś wstanę z tego miejsca i będę prosił o przyznanie większej dotacji na funkcjonowanie obiektu.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Zwraca się do Pana Dyrektora OSiR-u, ja śmiem twierdzić, że tych pieniążków co Pan dostał na pewno Panu wystarczy, to jesteśmy pewni. Po drugie jak sam Pan Burmistrz powiedział na tej sali nie dawno to jak znamy Pan Dyrektora, duże możliwości to połowę sobie sam dorobi.

Dyrektor OSiR - M. Olech - Dziękuje za takie słowa, które padły w ust Przewodniczącego Dubickiego, ja chciałbym tylko podkreślić jeszcze, że hala funkcjonuje od 14 października i praktycznie za tamte miesiące roku ubiegłego nie dostałem złotówki. Chciałbym, żebyście Państwo wzięli pod uwagę, że hala powinna zostać wyposażona, natomiast ta hala jest "goła", a pewne rzeczy należy ze względu na wymogi Sanepidu i PIP niestety jednak mieć w postaci różnych przyrządów i jeszcze raz sygnalizuję, że ten problem może wystąpić przy końcu roku.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Informuje, ze otrzymał odpowiedź od Pana Burmistrza i dziękuje za interwencję, a dotyczy wniosku składanego na Sesji grudniowej w sprawie barierki ochronnej przy ul. Lipiańskiej. Odczytał odpowiedź na wniosek, który stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, sami sobie stwarzamy problemy. Już kiedys prosiłem na Sesji, aby Przewodniczący Komisji tak organizowali pracę, aby Komisja nie była dzień, czy 2 dni przed Sesją. Później Biuro Rady nie może wypracować, zrobić nam dokumentów, co tym samym sami zarzucamy im, że źle pracują, czy nie mogą się wyrobić. To my wiążemy im ręce i ponawiam mój wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego E. Goli, żeby wszystkie wnioski wypracowane przez Komisje, żeby znalazły swój oddźwięk w swojej całorocznej pracy.

Wynik głosowania: za -20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;.

Wniosek został przyjęty.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Myślimy, że te wnioski, które wypracowały Komisje, a dotyczące PPK po tym co Pan Burmistrz nam przedstawił, że istnieje możliwość, żeby PPK było administratorem sieci kanalizacyjnej, jeżeli tylko zostanie ta sprawa wyjaśniona, myślimy, że Pan Burmistrz pilnie przedstawi Radzie problem dalszego funkcjonowania PPK. Ja jako Radny, jako Pański wyborca protestuję przeciwko uprawianiu przez PPK takiej polityki jaka dotychczas jest stosowana. Proszę Państwa Rada uchwala, czy zatwierdza stawki na wodę i ścieki a Pan Dyrektor uprawia swoją politykę, która jest uprawiana drugi rok i czas temu zakończyć. Panie Burmistrzu 5 marca 2003 r. u Pana w gabinecie spotkaliśmy się - Zarządcy nieruchomości (p. Andersz PSM, p. Gwizadowski - PPM, P. Głodek PPS Społem, z moim udziałem), zwracaliśmy się do Pana z prośbą i temat nie został załatwiony. Na ostatniej Sesji RM Pan Przewodniczący K. Budżetu również zadał pytanie co z ceną wody na ten rok. My jesteśmy jako Radni , wyborcy, w stosunku do naszych wyborców bardzo niepoważnie traktowani prze PPK. Myślę Panie Dyrektorze, że czas najwyższy samowolkę przestać uprawiać i czas najwyższy zrobić to do czego Pan jako firma została powołana, na służbę naszego społeczeństwa, miasta i mieszkańców, a nie przeciwko nam.

Radny G. Gontarz - Chciałbym ustosunkować do przyjętego budżetu. Szanuję pracę Komisji Budżetowej, ale na przyszłość aby nie powtórzyła się obecna sytuacja zaproponowałbym (podobny projekt dostaniemy już za 9 miesięcy, bo zintensyfikowana praca Komisji była tylko w ostatnich dniach, minęło 3 miesiące od przedstawienia projektu), aby Komisja Budżetu na przyszłość bynajmniej na kilka tygodni przed sesją Budżetową, tak jak dzisiejsza, każda Komisja powinna otrzymać wnioski i propozycje Komisji Budżetowej, abyśmy mogli się przygotować. A nie tak jak Pan Przewodniczący zarzucił Burmistrzowi, ze rzucił dzisiaj na papier i nie mogliśmy się przygotować, taki papier rzuciła też Komisja Budżetowa. Dziękuję za taka współpracę jeżeli widzimy błędy jednej strony, to poprawiajmy swoje.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Przypomnę, że prace nad budżetem rozpoczęliśmy w miesiącu październiku odbywając seminarium budżetowe, dopiero pod koniec grudnia otrzymaliśmy projekt budżetu, który w trakcie prac się zmieniał. Rozpoczęliśmy prace na początku lutego kiedy mieliśmy pierwsze posiedzenie Komisji na temat budżetu, odbyliśmy konsultacje. W miesiącu styczniu była sesja nadzwyczajna gdzie mieliśmy obowiązek opiniować niektóre rzeczy, a Komisja Budżetu jako jedna z niewielu opiniuje 80% projektów uchwał. To nie jest tak jak Komisja Rolnictwa, którą dotyczy wąski 10% zakres, my opiniujemy wszystkie projektu uchwał To jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób komentować naszą pracę. zapraszałem i Pan Radny Gontarz mógł również przyjść na posiedzenia Komisji, która skończyła swoją pracę 4 marca, a dzisiaj jest 9 materiały mogły być wcześniej, mógł Pan przyjść i przysłuchiwać się posiedzeniu, a termin 9 marca to wyznaczył Pan Przewodniczący. zapraszam Pana Radnego na posiedzenie swojej Komisji, zobaczy Pana jak ona pracuje, ile opiniuje projektów uchwał, bo jest wymagalna opinia Komisji Budżetu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przypomina o deklaracjach oraz informuje, że w dniu 10 marca 2004 r. chce spotkać się z Przewodniczącymi Komisji i Wiceprzewodniczącymi RM, jest propozycja, żeby Komisja Budżetowa odbyła się wyjazdowa i proszę o uzgodnienie terminu i domówienie sprawy.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Posiedzenie Komisji przewiduje na dzień 17 marca (o ile spłyną materiały), bo nie jest prawdą, że my wymyślamy, wszystko jest zależne od tego jak spłyną materiały. Oczywiście bardzo chętnie skorzystam z zaproszenia Pana Prezesa Kulika, a jeżeli to będzie możliwe to proszę o zabezpieczenie transportu.

Dyrektor PPK - J. Lemparty - Prosi o odpowiedź Pana J. Kubajka, że pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady czyta przepisy, a inaczej interpretuje te same przepisy odnośnie dostawy wody jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, to niech Państwu sam osobiście odpowie. Jeżeli uważa, ze te przepisy, które zostały wprowadzone moim zarządzeniem są nieaktualne, nie obowiązują to dlaczego w swoim osiedlu wprowadził w życie od 1 stycznia?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Panie Dyrektorze proszę powiedzieć kto zapłaci 2.065,30 zł. zastępstwa procesowego, w którym Pan wynajął sobie adwokata?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - zakończył dyskusję.

Radny M. Budynek - Nie zgadza się z Przewodniczącym, że zakańcza dyskusję, bo w końcu jeżeli będziemy ciągle chowali głowę w piasek to będzie tak samo jak teraz przegłosowała cała Sesja Rady. Właśnie Pan Wiceprzewodniczący ma pretensje do Dyrektora, a jak przychodzi głosowanie o zieleń miejską to głosuje Pan przeciwko. Nie macie żadnej konsekwencji, chcecie zrobić porządek w PPK to proszę bardzo, jesteście koalicją to zróbcie porządek niech ludzie tego nie odczuwają. Co innego mówicie, co innego głosujecie i inaczej się w tym wszystkim poruszacie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - celowo chciałem skończyć przepychanki, wyczerpaliśmy temat, na który jeszcze możemy długo mówić i chyba z takim skutkiem, dlatego uważam, ze Pan Burmistrz wreszcie wnioski Rady zrealizuje do końca, nie ma tu koalicji, opozycji, chyba wszyscy w tym względzie jesteśmy zgodni, bo głosowaliśmy jednogłośni w sprawie wody i przedsiębiorstwa.

Do punktu 7 porządku

Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:12:32