PROTOKÓŁ Nr XXII/04 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XXII/04

z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004 r.

godz. 15:15

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXII sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 15, nieobecni usprawiedliwieni są:

 • radny G. Gontarz;

 • radny M. Gryczka;

 • radny A. Hałasa;

 • radny J. Kubajek;

 • radny M. Osękowski;

 • radny M. Budynek.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały (Druk Nr 216/04), o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, ten druk był przedmiotem obrad Komisji Budżetu ... i uzyskał pozytywną opinię.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie zmiany do porządku obrad zaproponowanej przez Burmistrza.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Stwierdził, że porządek obrad został uzupełniony i proponuje Druk 216/04 wprowadzić jako punkt 17A.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI sesji Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Protokoły zostały przyjęte.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że akurat między obradami XXI a XXII Sesji Rady nie było znaczących spotkań i angażowania Przewodniczącego w różne sprawy tegoż miasta.

 • Wspólnie z Burmistrzem złożyłem kwiaty Paniom Seniorkom z okazji Dnia 8 marca.

 • Pełniłem dyżury w każdą środę jak i również we wtorki. Jeżeli chodzi o rozmowy i interesantów to przeważały dwie sprawy: w dalszym ciągu sprawa wody łącznie z pismami, gdzie są zapytania o cenę wody i sprawa trudnej sytuacji mieszkaniowej w Pyrzycach. Chcę powiedzieć, że ani w imieniu własnym ani Państwa nie jestem w stanie nic tym ludziom obiecać.

 • Dwie sprawy, które zatrzymały na dłużej to sprawa informacji turystycznej, jaka jest sytuacja z punktem informacji turystycznej, o której Rada była uprzejma dość często mówić, a jest to niezwykle potrzebne, bo robi się coraz cieplej i w mieście jest coraz więcej turystów.

 • Druga sprawa to co będzie w przyszłości z ul. Rolną, czy będzie ona traktowana jako normalna ulica z utwardzeniem i chodnikiem i jakaś lampa, ponieważ tą ulicą coraz częściej jeżdżą samochody do hali i coraz więcej ludzi zaczyna chodzić, jest to pytanie mieszkańców, które składam do Pana Burmistrza.

Przybył Radny M. Budynek

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Zwraca się do Pana Przewodniczącego RM, mam uwagę do Pańskiej bieżącej działalności. W imieniu Komisji Budżetu... zgłasza oburzenie, bardzo duże niezadowolenie związane z dostarczaniem materiałów pod obrady Komisji. Ta praca staje się już niemożliwa, dlatego ze my wyznaczamy termin posiedzenia na dzień 17 marca nie mając żadnych materiałów. Nawiążę tu do słów Przewodniczącego K. Dubickiego, który wnioskował o to, aby Komisje nie odbywały się w ostatnim tygodniu, ale jak to pogodzić z tym, że się nie dostaje żądnych dokumentów. Byliśmy zmuszeni, bo 22 mieliśmy zaproszenie do PPK, odbyliśmy spotkanie z załogą PPK i 23 (wtorek i środa) musieliśmy debatować wczoraj do późnych godzin wieczornych, Komisje skończyliśmy ok. godz. 20, wszystkie opinie są pisane atchot, nie możemy się z tym wszystkim obrobić, Doskonale zdaje sobie Pan sprawę, ze tematy, które są na dzisiejszej sesji są bardzo poważnymi tematami a dodatkowo w planie pracy naszej Komisji była dodatkowo ocena działalności zarówno PPM jak i PPK. Zdaje sobie Pan sprawę, że są to bardzo poważne tematy, chcieliśmy podejść do tego bardzo odpowiedzialnie, ale nie możemy pracować w taki trybie. Zgłaszam uwagę, Komisja wypracowała stosowny wniosek i proponuję, żeby w ramach swoich bieżących prac zajął się Pan tym problemem, żeby te materiały mogły spłynąć do Radnych przynajmniej na 10 dni przed dniem sesji. Pozwoli to na dobre planowanie posiedzeń Komisji, na dobrą debatę nad tymi materiałami i nie załatwianie sprawy tylko po tzw. "łepkach". Apeluje, a w stosownym czasie myślę, że Pan Przewodniczący odczyta wniosek sformułowany prze Komisję Budżetu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Celowo na ten temat nie mówiłem w informacji Przewodniczącego Rady z tego względu, że o tym chcieliśmy porozmawiać w wolnych wnioskach. Do dzisiejszej sesji próbowałem podejmować jakiekolwiek interwencje wspólnie z Biurem Rady odnośnie terminowego złożenia dokumentów. Uważam, że jeżeli chodzi o Urząd Miasta nie ma problemów, gorzej jest z informacjami, które spływają z zewnątrz. Zgadzam się z Panem Przewodniczącym, bo mnie to też absorbuje, próbuje interweniować, a moje interwencje tak się kończą jak do tej sesji. Jest to słuszny wniosek, do którego powrócimy w wolnych wnioskach.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informacja z pracy Burmistrz przedstawiona pisemnie Wysokiej Radzie kończy się na 16 marca i od tego czasu odbyło się kilka ciekawych i ważnych wydarzeń w Gminie Pyrzyce:

 • 17 marca - spotkanie z Dyrektorami ANR oddział terenowy w Szczecinie, Dyrektor Kobylińskim i Dyrektor Olechem na temat możliwości współfinansowania nieruchomości, które gmina chce przejąć z Agencji, dotyczy to w szczególności miejscowości Nowielin. Jest taka zgoda na ile Agencja będzie mogła to finansowo wspomoże. Również rozmawialiśmy na temat możliwości zagospodarowania najszybszego gruntów będących w dzierżawie, ale już po podpisanej ugodzie, są to grunty Obojna, którymi byli zainteresowani rolnicy ze Stróżewa. W godzinach popołudniowych brałem udział w posiedzeniu Sesji Powiatowej.

 • 18 marca - wspólnie z Przewodniczącym Komisji Ekologii ..., Zastępcą Prezesa Eskulap mieliśmy wizytę roboczą w miejscowości Bad Sulze w oddziale klinicznym.

 • 19 marca - spotkanie w sali 282 z Sołtysami, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie na terenach wiejskich. Pan Komendant Olewicz wspólnie z dzielnicowymi brali udział, wyjaśniliśmy sobie wiele spraw. Trzeba powiedzieć, że Sołtysi jak i Policja ocenia współpracę na niwie bezpieczeństwa dobrze. O godz. 11:00 zaprosiłem Radnych, Zarząd Sp. PPK, Radę Nadzorczą PPK i Prezydium Związków Zawodowych na rozmowę dotyczącą dużego zadania (o czym było niejednokrotnie mówione na sesji) budowa systemu kanalizacji w dziewięciu gminach., w tym, w gminie Pyrzyce. Konkretnie rozmawialiśmy o możliwości bycia operatorem po zadaniu (taka informacja jest potrzebna dla firmy, która składa wniosek o współfinansowanie z Funduszu spójności w Brukseli), czynimy starania aby to była nasza firma PPK z tym, że ciut w innym układzie, bo taki jest wymóg.

 • 20 marca - byłem w Okunicy - szkoła podstawowa organizowała imprezę dla dzieci - "Powitanie wiosny".

 • 24 marca - byłem z roboczym wyjazdem w Warszawie, spotkałem się z Dyrektorem ANR oddział terenowy w Warszawie, który m. in. w swej gestii ma byłe stacje hodowli roślin. Rozmawiałem o pałacu Krzemlińskim. Spotkałem się z Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Rolnictwa rozmawialiśmy o środkach finansowych na konserwację urządzeń podstawowych w Gminie Pyrzyce. Są środki finansowe z rezerwy celowej na to zadanie, będą szybciej uruchomione niż w roku ubiegłym oraz możliwości pozyskania na inwestycje melioracyjne , które są prowadzone nie na naszej gminie, ale przy okazji prosił mnie oto Dyrektor Mostowski ze Szczecina. Rozmawiałem w sprawie Urzędu Celnego, sprawa nie jest przesądzona jest sprawa otwarta i sądzę, że z dużymi nadziejami na załatwienie pozytywne. Główny cel wyjazdu to rozmowa z Ministrem Środowiska - Śledziakiem i z Wiceministrem Podgajniakiem co dalej z ciepłownią geotermalną w Pyrzycach, ale o tym w punkcie merytorycznym dzisiejszej Sesji.

Radny S. Ryżyk - Interesują mnie dwie sprawy: - sprawa przekazanych działek w Nowielinie, czy ewentualnego przekazanie i profity z tym związane; druga sprawa - to pałac w Krzemlinie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak jak powiedziałem, iż dobrym wzorem (tak odbierają to samorządowcy) poprzednio 1, 2 lata temu Gminy, które przejmowały nieruchomości wówczas z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa były zasilane środkami finansowymi po to, żeby przejmowany majątek, który często jest w różnym stanie technicznym przeważnie złym, albo bardzo złym można było jego przywrócić do normalności. Tak tez w tym przypadku rozmawialiśmy o dwóch działkach, gdzie są zbiorniki na fekalia oraz na działce okalającej tenże staw. Jest zgoda dwóch Dyrektorów, że z chwilą przekazania środki finansowe na to będą. Jak będzie w przyszłości trudno powiedzieć, ale taka jest deklaracja i sądzę, że pieniądze będą.

Co do pałacu w Krzemlinie - przypominam, ze w roku 2001 w październiku aktem notarialnym Gmina Pyrzyce przyjęła nieodpłatnie na mienie Gminne pałac w Krzemlinie wraz z terenem okalającym (z jeziorkiem i parkiem) w sumie ponad 7,70 ha. Wystąpiliśmy dlatego że nie chcieliśmy aby ten dobrze utrzymany pałac znalazł się w innych rękach i nie wiemy na jakie przeznaczenie. W międzyczasie pojawili się zainteresowani i chętni (1 doktor ze szpitala wojskowego na ul. Piotra Skargi i drugi przedstawiciel firmy, która wydawałoby się ma środki finansowe i chcieli w tymże pałacu urządzić działalność opiekuńczą, to co należy do zadań własnych Gminy) z takim wnioskiem poprzedni Zarząd wystąpił. Agencja wyraziła zgodę i aktem notarialnym na tenże wskazany cel, który mieści się w zadaniach własnych gminy, bo tylko w takich sytuacjach agencja może przekazywać przejęliśmy. W owym czasie Ci Panowie wycofali się i gminy nie stać, aby wykładać nieprawdopodobnie duże pieniądze, aby utrzymać dobry stan techniczny, a przede wszystkim móc korzystać z pomieszczeń w tymże pałacu i z tego terenu. Na ten moment jest tam biblioteka i pojawił się kłopot co z tym dalej. Pojawiają się chętni, mam nadzieję, że tym razem nie tylko po to, aby przyjechać i odjechać, ale interesuje ich własność a nie nawet użyczenie, bo aby uzyskać pieniądze pomocowe, czy też zapożyczyć się trzeba mieć tytuł własności. Rozmawiałem co z tym zrobić, Agencja na ten moment nie chce odstąpić od wykreślenia w akcie notarialnym zapisu mówiącego o tym, że jeżeli zbędzie się nieruchomość przed upływem 10 lat i przeznaczy na inny cel należy zwrócić pieniądze. Natomiast do przyjęcia jest na następną sesję, będziemy rozmawiali na Komisjach, Agencja może pójść na taki układ, jeżeli my sprzedamy i rozliczymy sobie poniesione koszty przygotowania przetargu i koszty utrzymania obiektu odliczając uzyskane kwoty z przetargu, czy w negocjacjach, pozostałe środki oddać Agencji. Myślę, że i tak będzie to korzystne, bo my określimy warunki jakie powinien spełnic przyszły właściciel tego obiektu. Postawimy może warunki pod kątem potrzeb naszej Gminy, pod potrzeby współpracy z OREW Nowielin itd., więc ta społeczna korzyść pewnie by była i spróbuje tą drogą pójść przy akceptacji Rady, bo w tym przypadku będzie mi ona potrzebna.

Radny E. Gola - 18 marca złożył Pan wizytę z osobami w Bad Sulze - jaki był cel wizyty i jaki jest efekt tej wizyty?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Byłem Z Przewodniczącym Komisji Ekologii ... Pan Jan Tkaczuk, Zastępca Prezesa Eskulapa - Pan Sulżyc, była to wizyta typowo robocza i w tym momencie mam problem. Prosiłem Wysoką Radę, są pewne sytuacje, aby rada zwolniła mnie od odpowiedzi na pewne pytania i tym razem poprosiłbym Wysoką Radę, ponieważ musiałbym wiele więcej na ten temat powiedzieć niż to co zobaczyliśmy w Bad Sulze.

Radny E. Gola - Czy ta informacja jest niejawna? Trudno, nie zmusimy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie chciałbym spotkać się na następnej Sesji, czy za dwa miesiące, że Pan Burmistrz coś powiedział, coś robi, co z tego jest. W tej chwili sądzę, ze moja wypowiedź nie jest odosobniona. Wiele sytuacji jest takich w samorządach szczególnie gdzie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą pozyskiwaniem, czy pod kątem zamiarów inwestycyjnych itd. Jest pewien moment, czy pewien etap, ze nie można więcej powiedzieć i ja bardzo proszę, nie chciałbym o tym dzisiaj więcej mówić. Sądzę, że będzie dobra ścieżka jeżeli na Komisjach w miesiącu kwietniu Radnych poinformuje, a jeżeli będzie potrzeba to na Sesji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Szanujemy Pana decyzję i nikt na siłę nie żąda, żeby Pan mówił, uważam że Pana słowo jest ważne i ewentualnie w kwietniu, czy na jednej, czy drugiej Komisji kiedy będzie już ta stosowna pora, która przyjdzie kiedy Pan będzie mógł powiedzieć o tej wizycie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jestem osobą publiczną, pracuję za publiczne pieniądze, pracuję w określonym czasie i nie mam nic do ukrycia, ale naprawdę na ten moment więcej powiedzieć nie mogę i nie jest to ani tajne przez poufne, jak usłyszałem, czy tez odwrotnie.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny W. Kędziora - Zwraca się z prośbą do Pana Przewodniczącego o umożliwienie zabrania głosu jednemu z Sołtysów i zadanie pytania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Umówiliśmy się w ten sposób, że ewentualna możliwość zadania pytania będzie w wolnych wnioskach.

Radny W. Kędziora - Jeżeli to jest jakiś problem to ja w imieniu, bo tyle samo czasu będzie ten człowiek zadawał pytanie co ja. Wobec tego zapytuje Pana Burmistrzu mam pytanie - w związku z uchwalaniem uchwał około budżetowych, gdy ustalaliśmy stawki podatku od nieruchomości, rolnych, pojawiła się w dyskusji Pańska deklaracja, gdyż była to jak gdyby odpowiedź na Pańską propozycję w kwestii 34 zł. (dotyczyło to kwintala żyta), czy ten 1 zł. będzie do dyspozycji Rad Sołeckich? Jak na razie Sołtysi nic na ten temat nie wiedzą i Pan Sołtys Brzeska Piotr Furmański chciał zadać takie pytanie. Myślę, że interesuje to też innych Sołtysów jak to jest z tą 1 złotówką, czy to będzie kontynuowane?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Była taka deklaracja i taka intencja była, aby 1 złotówka od sumy pieniędzy, która wpłynęła z danej miejscowości będzie w dyspozycji sołectw tylko w tej chwili wydział budżetu i finansów pracuje nad tym w jaki sposób i to będzie. Nie dawno ustaliliśmy budżet, powiedzmy że jeszcze parę godzin, Skarbnik już wie, że ma taki regulamin przygotować i wszyscy Sołtysi otrzymają informację. Sądzę, że na zebraniach, które już powoli rozpoczynam, już ustalone jest z Panią Wilgocką i niebawem z wszystkimi ustalimy terminy.

Radny P. Klimczak - Ile dotacji z budżetu dostaje PTTK w Pyrzycach i jakie to są kwoty?

Kiedy zostaną przekazane wodociągi wiejskie pod PPK?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Ile dotacji z budżetu dostaje PTTK - tego nie powie wprost, to może ewentualnie odpowiedzieć Kierownik. W pozycji stowarzyszenia, która w tym roku wynosi 165.000 zł. Stowarzyszenia PTTK nie ma, natomiast jeżeli występuje o fundowanie nagrody, czy pucharu, czy fundowanie jakiejś nagrody rzeczowej z tytułu imprez to zazwyczaj nie ma tak, żebyśmy odmówili. W pozycji wprost mówiącej ile takiej pozycji nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o wodociągi kiedy zostaną przekazane dla PPK - jestem po rozmowie z Dyrektorem Kurzajem, po bilansach w obu firmach, taka procedura się rozpoczęła.

Radny J. Momot - Słyszałem pokątnie, że w kwietniu ma być wyjazd do Niemiec naszej delegacji, czy są już wyznaczone osoby na ten wyjazdy, czy nie? Prawdopodobnie z tego co słyszę, że nasi Radni tak kochają swoją pracę zawodową to żaden nie będzie mógł wyjechać, bo jak na Sesję RM rano nie może przyjść, bo musi się zwalniać, a jak to wygląda wyjechać na 3 dni do Niemiec, a nie kochać swojej pracy zawodowej? Prosi, żeby odpowiedzieć imiennie kto ma prawo wyjazdu?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest zaproszenie ze strony Niemieckiej, ustalenia były jeszcze w ubiegłym roku, kiedy zatwierdzaliśmy plan współpracy między miastami Korbach i jest sprawa wyjazdu, dlatego nie chcę mówić nazwiskami, ponieważ od razu odpowiem, że jest zaproszony Przewodniczący Rady Miasta, Wiceprzewodniczący RM i Przewodniczący Komisji. Z tego co wiem, nie wszyscy Przewodniczący Komisji mogą jechać dlatego w to miejsce nikogo nie proponujemy. Wiemy, że są koszty związane z tym wyjazdem, chcielibyśmy również i na spotkaniu w którąś środę nieformalnego prezydium Rady zastanowimy się i prawdopodobnie zrzucimy się parę złotych na ten wyjazd, trzeba, bo takie są potrzeby. W tym czasie wyjeżdża również ekipa strażaków.

Radny J. Momot - Czy Wiceprzewodniczący będą głosowali, bo jest ich trzech?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wystosowali zaproszenie, żeby w składzie delegacji byli Przewodniczący Rady Miasta, Wiceprzewodniczący RM i Przewodniczący Komisji i to oni zaprosili, to nie jest nasz wymysł.

Radny J. Momot - Chciałbym zobaczyć to zaproszenie.

Radny W. Kędziora - Panie Przewodniczący pracujemy jawnie za publiczne pieniądze, ile to jest osób, imiennie kto, bo chyba nikt nie będzie robił z tego tajemnicy, bo widzę, że każdy ma sobie kombinować, kto jest jakim Przewodniczącym jakiej Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wymienił osoby, które wezmą udział w wyjeździe: p. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity; p. Przewodniczący Komisji Ekologii - J. Tkaczuk; p. Przewodniczący Komisji Rolnictwa - M. Osękowski; p. Przewodniczący Komisji Budżetu - A. Gumowski; p. Przewodnicząca Komisji Edukacji - A. Odachowska; Wiceprzewodniczący RM p. W. Tołoczko; Wiceprzewodniczący RM p. J. Kubajek; Wiceprzewodniczący RM p. K. Dubicki i moja osoba. Tak wygląda skład delegacji i stwierdzam, że już niektórzy członkowie nie mogą jechać. Jeżeli uważacie Państwo, że ta delegacja nie ma jechać. Nie robię żądnych tajemnic, jest zaproszenie w Biurze Promocji i Pan Radny takie coś otrzyma.

Radny E. Gola - Zwraca się do Pana Burmistrza, na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu, Dyrektor OSiR-u zwrócił się do nas z drastycznym apelem o przekazanie dotacji do klubów sportowych, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie, w tym Sokoła Pyrzyce. Proszę wyjaśnić, dlaczego Urząd Miasta dopuścił do takiej sytuacji, ze przez wiele miesięcy tego roku nie miały te kluby dotacji i przez to młodzież pyrzycka miała utrudnione uprawianie sportu. Mała dygresja, że w III klasie ukazała się informacja o zarzutach dotyczących kupowania meczy przez Sokoła, tj. absurdalne, ale jak oni mogli kupować jak nie mieli środków?

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Do punktu 7 porządku

Ocena działalności i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej "ESKULAP" (druk 206/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 8 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 9 do protokołu;

Przewodniczący Komisji Budżetu ... A. Gumowski - Zapytuje na czym pomoc miałaby polegać?

Przewodniczący Komisji Ekologii ... J. Tkaczuk - Na Komisji rozmawialiśmy o różnych możliwościach m. in. to co proponuje również Komisja Edukacji, żeby w jakiś sposób pomóc w zakupie tego budynku przy ul. Jana Pawła II, bo ten budynek, który jest użytkowany w tej chwili nie spełnia żądnych warunków i trzeba wnosić tam chorych. Myślę, że służby Burmistrza i Rada zrobi wszystko, żeby pomóc w zakupie tego budynku przy Jana Pawła II, który jak zapowiedziała Pani Dyrektor wyremontują i będzie służył wszystkim.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... A. Gumowski - Uważa, że jest to wniosek bezzasadny, bo jest to obowiązek Burmistrza jako organu wykonawczego. Drugi wniosek Komisji edukacji jest jak najbardziej zasadny, bo chodzi tu o wyjaśnienie spraw formalno - prawnych, bo te wątpliwości się rodzą i one istnieją. Natomiast pierwszy wniosek tj. statutowa działalność Burmistrza.

Przewodniczący Komisji Ekologii ... J. Tkaczuk - W naszej opinii mówimy, że należy to do służb Pana Burmistrza.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji o szybkie i konkretne wyjaśnienie dotyczące zbycia budynku przychodni przy ul. Jana Pawła II.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęte.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie informacji wraz z przyjętym wnioskiem Komisji Edukacji.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 0; wstrzymało się - 5;

Informacja została przyjęta.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Komisja merytoryczna w tym zakresie pracowała i jak usłyszeliśmy praca firmy została oceniona na wysokim poziomie, należy się cieszyć, ze podstawowa opieka zdrowotna jest zdrowa i mieszkańcy naszego miasta, nie tylko, bo również mieszkańcy gminy Kozielice mają zakontraktowane usługi u lekarzy firmy Eskulap i usługi te wykonywane są na wysokim poziomie. Chcę podziękować w imieniu własnym jak i organu wykonawczego Gminy sądzę, że dalej współpraca taka jak jest pomiędzy Radą a firmą będzie dalej się układała się dobrze. Mamy kompetencje i firmie pomożemy.

Do punktu 8 porządku

Informacja z działalności stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Pyrzyce pod katem współpracy z miastem i dotacji z budżetu miasta (druk 214/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 13 do protokołu;

Radny W. Kędziora - Chciałbym odnieść się do dyskusji jaka odbyła się na Komisji Budżetu podczas posiedzenia. Pytałem Panią Burmistrz jak ma się sprawa wykorzystania nierównomiernego środków na UKS (Uczniowskie Kluby Sportowe) działające przy naszych szkołach mające swój jak gdyby budżet, mające autonomię, Prezesa. Niektóre Kluby dotacje miały wykorzystywane w 100%, a niektóre w niewielkiej kwocie wykorzystane, gdyż np. UKS Copernikus przy SP w Żabowie wykorzystanie było troszkę więcej niż 40%, natomiast UKS Piast działający przy Gimnazjum wykonanie 3,4. Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi, że poniekąd Prezesi, czy działacze tych UKS-ów są sami sobie winni, gdyż nie składali takiego zapotrzebowania. Przed chwilą przysiadłem się do Pana kierownika Kaźmierczaka i dowiaduję się, że to nie prawda. Mianowicie odpowiedź "mieli zablokowane środki". Rozumiem, że nie było pieniędzy, ale dlaczego taka dowolność, że niektóre UKS-y mogą realizować te dotacje w 100%, wiem że działacze są prężniejsi i można powiedzieć, ze niektóre UKS-y są same sobie winne, że nie starały się o te środki wcześniej, ale czy nie można doprowadzić do takiej sytuacji, żeby możliwość wykorzystywania tych dotacji była w miarę równomiernie rozłożona w ciągu roku, żeby nie było takich sytuacji, że UKS np. Spartakus, Opty ma 100% wykorzystania tej dotacji, natomiast UKS 3/4, a UKS Copernikus 45,6%. Skąd ta sprzeczność Pani Burmistrz? Mówi Pani, ze zawinili działacze, że oni sobie nie dali rady, a Pan Kierownik mówi, ze niestety mieli zablokowane.

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - Nie przypominam sobie, ze winni są Prezesi, takich słów nie użyła, proszę sprawdzić na taśmie to będziemy wiedzieli jakich użyłam słów. Mówiłam, że zbyt późno wystąpili do nas 9o dotacje i w drugiej połowie roku dotacji było mniej i dotacje były udzielane w mniejszym stopniu, dlatego zostały udzielone niższe dotacje. Nie wiem kto zablokował wypłacanie pieniędzy, bo nie przypominam sobie, żeby była blokada, więc nikt nie blokował pieniędzy, tych pieniędzy nie było na koncie i ich się nie wypłacało.

Radny W. Kędziora - Przed chwilą stanąłem z boku i z Przewodniczącym Komisji Budżetu rozmawiałem, żeby się upewnić, czy tak było okazuje się, że poniekąt mam rację. Co do tego co powiedział Pan Kierownik to powiedział wyraźnie były środki zablokowane. Także ktoś tu mija się z prawdą.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Powtórzę to co mówiłem Panu Radnemu, że ponieważ w drugiej połowie roku były kłopoty z wykonaniem dochodów budżetu Gminy we związku z tym kluby, które nie wykorzystały wcześniej tych środków pod koniec roku nie mogły wykorzystać, bo budżet Gminy ich nie posiadał. Także to była przyczyna tego, ze Kluby mają większe lub mniejsze dotacje. Te Kluby, które z początkiem roku zabiegały o środki mogły mieć wykonanie wyższe, Ci co chcieli dodatkowo środki pod koniec roku, niestety nie mogli ich uzyskać.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Nasza Komisja wypracowała opinię mówiącą tylko o tym, ze zapoznała się z tym tematem. My w składzie swojej Komisji Mamy dwóch członków Komisji Rewizyjnej i mamy informację, że Komisja Rewizyjna zajmowała się stowarzyszeniami i wykorzystaniem dotacji. Proponuje, żeby w tym momencie odczytać protokół na ten temat, być może Komisja jakieś informacje szersze na ten temat zawarła. Chcieliśmy opracowywać dodatkową opinię, ale uznając priorytet w tej sprawie Komisji Rewizyjnej, odstąpiliśmy od tego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - Odczytała Protokół Komisji Rewizyjnej w zakresie zasad przekazywania i wykorzystania przekazanych dotacji na kluby sportowe za 2003 r., który stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny W. Kędziora - Chodzi o to, żeby Pan Burmistrz doprowadził do takiej sytuacji, żeby każde z tych stowarzyszeń miało możliwość równomiernego korzystania z tych środków. Jeżeli ktoś w pierwszym półroczu wykorzysta 100% to jak gdyby blokuje część środków dla pozostałych, którzy mają wykorzystanie np. 20, czy 30%, żeby była ta możliwość.

Przewodniczący Komisji Ekologii - J. Tkaczuk - Na naszej Komisji te sprawy były rozpatrywane i dziwię się, że w umowie zawartej przez poszczególne kluby i Uzrey nie ma czegoś takiego jak opłaty porto, za które musimy płacić z własnych pieniędzy (chodzi o znaczki, listy, wysyłanie zaproszeń do poszczególnych klubów) i nie ma w umowie zatrudnieni szkoleniowca, dlaczego tego niema skoro przyszły nowe zarządzenia z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, obligatoryjnie będzie musiał być w poszczególnych klasach animator w klasie A, instruktor w klasie Okręgowej, trener w II klasie, w IV klasie wice, a tego w umowach nie ma. Kto za to będzie płacił? W klubach większych., gdzie są sponsorzy łatwo pewne pieniądze wygospodarować, niestety w wiejskich klubach tego się nie da. To jest problem, na który zwracano uwagę w czasie Komisji. Prosi, żeby poruszony punkt aneksem do tej umowy wprowadzić, bo inaczej się nie da.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Do punktu 9 porządku

Informacja o działalności "Geotermia Pyrzyce" w zakresie świadczonych usług ciepłowniczych w mieście (druk 212/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 17 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 18 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W swojej informacji z mojej pracy informowałem, że w dniu wczorajszym odbyłem rozmowę w Ministerstwie Środowiska na temat sytuacji Spółki, a generalnie co dalej z ciepłownią przede wszystkim pod katem ulżenia mieszkańcom, a więc obniżki ciepła co nie jest takie proste, jeżeli chodzi o ciepłownię geotermalną. Myślę, że na ten temat w Pyrzycach to pewnie mówi się już w przedszkolu i pewnie znają uczniowie szkól i my mieszkańcy dane techniczne naszej ciepłowni i problemy. Sądzę, ze w tym momencie wracanie do historii i przypominanie o pewnych sytuacjach, które miały miejsce, czy też przypominanie o sytuacji, udziałach w spółce itd., sądzę, że nie ma potrzeby bo ten temat jest nam bardzo dobrze znany. Niezadowolenie z tytułu wysokiej ceny ciepła przez mieszkańców różnie było przejawiane w minionych latach, łącznie z tym, że powstawały nawet Komitety obywatelskie, które wyrażały swój sprzeciw, niezadowolenie, że cena ciepła jest za wysoka. Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza do tego momentu robili co mogli w swoich kompetencjach, niestety nie udało się.

Trzeba powiedzieć, system geotermalny nie jest konkurencyjny, nie wytrzymuje rynku. Pierwsze sygnały, które do mnie docierały z zebrań wspólnot pokazują, iż praktyka odłączania się mieszkańców, która została zapoczątkowana 2 lata temu może się nasilić. Dzisiaj Prezes Kulik jest w stanie powiedzieć ile % mieszkańców się odłączyło i zapowiedzi mieszkańców są takie, iż kolejni odbiorcy mogą się odłączać. Sądzę, że wszelkiego rodzaju wywody akademickie, wyliczenia, udowadnianie sobie nawzajem kto ma rację do niczego nie prowadzi. Przeciętny mieszkaniec Pyrzyc weźmie ołówek i policzy, jeżeli wyjdzie mu, że to się opłaca to, to czyni i nie spogląda na wyliczenia, na uzasadnienia. Bezspornym faktem jest efekt ekologiczny, o którym trzeba pamiętać. Z taka propozycja po ostatniej debacie w miesiącu styczniu na ten temat rozmawiałem z Ministrem Śledziakiem i Wiceministrem Podgajniakiem. Spośród wielu propozycji przedstawiłem przychylność Wysokiej Rady, to zostało ustalone, może jeszcze nabrać rozmiarów pewnej zmiany, czy udoskonalenia pewnych propozycji. Ustaliłem Z Panami Ministrami cos takiego i powiedzieli, ze są w stanie przeprowadzić tą ścieżkę:

I - Narodowy Fundusz - główny udziałowiec Spółki 53,53% przekaże nieodpłatnie udziały Gminie Pyrzyce, w takiej sytuacji mielibyśmy ponad 81% udziałów w Spółce. (Pewnie nie jeden z Państwa pomyśli sobie, może trzeba było pójść w drugą stronę i zaproponować zbyć udziały dla NF nasze Gminy, bo Gmina nie odpowiada za produkcję ciepła, a zaopatrzenie w ciepło, którego wcale nie trzeba produkować.

W obecnej sytuacji finansowej Spółki i z tytułu pożyczki udzielonej, spłacanej w terminie te udziały nie maja żądnej wartości, możemy żądać 7.700.000, które i tak nie otrzymamy, bo one pewnie, jeżeli chodzi o rynek, mają wartość zerową. W związku z tym na ten moment przychyliłem się i taka propozycja poszła pisemnie faxem, potwierdziłem niejako nasze rozmowy).

II - powinien być zapis w tymże porozumieniu, z gwarancją, że Gmina nie odsprzeda osobom trzecim na zasadach określonych przez NF (a wiec, żeby nie było tak, że Gmina dysponuje w pełni wszystkimi udziałami, jeżeli chodzi o te 53,53% Gmina powinna zagwarantować, że dalej będzie tą Spółkę prowadzić).

III - NF powinien zawiesić spłatę pozostałej pożyczki na okres 10 lat z możliwością umorzenia 50% po tym terminie.

Na koniec Zarząd Spółki przedstawi NF biznes plan, z którego będzie wynikało na co pieniądze, które dotychczas były kierowane na spłatę pożyczki będą skierowane.

Tutaj musi być nasza wspólna rola i Rady Nadzorczej i wspólników, żebyśmy umieli zaproponować autorom biznes planu, gdzie te pieniądze mają być skierowane. Czy na zadanie pt. "szklarnie", a może też w innym kierunku, ale o tym nie chciałbym odpowiedzieć, bo częściowo bym odpowiedział na pytanie, na które prosiłem, że nie chcę jeszcze odpowiadać.

Tak w skrócie powiedziałbym o kierunkach działania w tym zakresie. Dzisiaj Minister Podgajniak miał spotkanie z Prezesami NF i pewnie o tym już była rozmowa.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... o podjęcie działań przez Geotermię Pyrzyce w celu pozyskania dodatkowych odbiorców ciepła geotermalnego.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... spełnić oczekiwania Wspólnot Mieszkaniowych poprzez zawieranie przez Geotermię umów bezpośrednio z odbiorcami, dążyć aby w przyszłości doprowadzić do bezpośredniego dostarczania i rozliczania indywidualnych odbiorców przez Geotermię".

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... aby rozpatrzyć możliwość zastosowania przez Burmistrza, od roku 2005, ulg w podatku od budowli dla Geotermii Pyrzyce Spółki z o. o.

Zobowiązać Geotermię Pyrzyce Spółka z o. o do przeznaczenia uzyskanych środków z zastosowanej ulgi na modernizację sieci cieplnych - osiedlowych.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 1; wstrzymało się - 7;

wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że informację Geotermii przyjmujemy uzupełnioną o wnioski zgłoszone przez Komisję Ekologii ....

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Pyrzyce (druk 208/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 23 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -15; przeciw - 0; wstrzymało się - 0; (1 wyszedł)

Uchwała Nr XXII/144/04 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (druk 210/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 27 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 28 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -jednomyślnie

Uchwała Nr XXII/145/04 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2004 (druk 201/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXII/146/04 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie funkcjonowania w Pyrzycach punktu zamiejscowego Państwowej Szkoły Muzycznej I - go stopnia (druk 170/03).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 36 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 37 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

Radny E. Gola - Sprawa staje po raz kolejny i chcę zwrócić uwagę na takie aspekty:

Inicjatywa jest bardzo cenna i każdy przyklaśnie temu, żeby nasze dzieci miały możliwość rozwijania swoich talentów i trzeba wszystko zrobić, żeby tą inicjatywę poprzeć, tylko uważam że nie w takiej formie jak się nam proponuje.

Takie rozwiązanie, które nam przedłożono prowadzi do tego, że w roku 2004 dokona się naboru ok. 20 dzieci wybranych w jakiś sposób i one będą kształcone przez 4 do 6 lat i w tym okresie naboru innych dzieci nie będzie ewentualnie jeżeli pojedyncze osoby się wykruszą to będą mogły tam podejmować naukę. Tym samym zostaną rozbudzone nadzieje i przez ten 4 do 6 lat nikt więcej w Pyrzycach i naszej Gminie żadne dziecko nie będzie mogło podjąć nauki. Pozostałe osoby chętne będą jeździły do Stargardu, Szczecina, czy Myśliborza.

Sądzę, ze o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby powołanie Państwowej Szkoły Muzycznej w Pyrzycach i myślę, że o ile Myślibórz może mieć taką szkołę to my też możemy ją mieć.

Wtedy jaka jest możliwość rozwiązania - wszystkie dzieci, które mają talent muzyczny będą miały stały dostęp do tej formy kształcenia na naszym terenie. Sądzę, że o ile szkoła w Myśliborzu ma pełna obsadę i tam mogą się uczyć to i na naszym terenie niemniej zdolne dzieci też są i trzeba dać im pełny dostęp do nauki.

Po drugie: tutaj 20 kilka osób dopuścimy do nauki i prawdopodobnie nie obejdzie się bez tego, że ludzie będą szukali dojścia do tego, żeby uzyskać miejsce w tej wybranej grupie roku 2004. Także pozbędziemy się tego kłopotu przy tej Szkole Muzycznej Państwowej.

Jeszcze jeden aspekt to jest to, że Państwowa Szkoła Muzyczna jest utrzymywana bezpośrednio z budżetu państwa, a nie z budżetu gminy to gwarantuje, że szkoła ta będzie miała możliwość funkcjonowania przez wiele lat i nie będzie miała wpływu zła sytuacja budżetu gminy, gdyby taka nastąpiła.

Pozostaje tylko kłopot w tej sprawie, który został poruszony w materiałach nam dostarczonych, że może być problem z powołaniem tej szkoły, ponieważ Ministerstwo Kultury może nie wyrazić zgody, ale ta informacja został przekazana prze kierownika Wydziału, który powołał się na zdanie Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Myśliborzu.

Proszę Państwa przecież Dyrektor w Myśliborzu nie jest zainteresowany, żeby powołać Państwową Szkołę Muzyczną w Pyrzycach. To nie jego trzeba pytać tylko tam gdzie powstaje. Myślę, że drugi element jest taki, ze będzie to większy trochę kłopot dla urzędników Urzędu Miasta, żeby znaleźć możliwości uruchomienia tej szkoły w Pyrzycach, ale w końcu ktoś za coś bierze pieniądze.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Jeżeli Państwo dostrzeżecie potrzebę, żeby liczba dzieci ucząca się w Państwowej Szkole Muzycznej I - stopnia w Pyrzycach była większa niż 20 to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłym roku w postaci aneksu do tej umowy ze Szkoła muzyczną tą liczbę zwiększyć i wtedy będzie możliwość dokonania naboru kolejnego rocznika. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z możliwości finansowych w związku z tym startujemy z tego pułapu niższego.

Co do możliwości utworzenia w Pyrzycach Państwowej Szkoły Muzycznej władny w tej sprawie jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast ja powoływałem się nie tylko na informacje od Dyrektora (usłyszeli je również członkowie Komisji Edukacji), ale również wystarczy zajrzeć na strony internetowe Ministerstwa Kultury, żeby zobaczyć, że jest już taka kategoria szkół muzycznych tworzonych na podstawie porozumienia Ministra z samorządami i to się wiąże z finansowaniem tych szkół w 100% z budżetu samorządu. Minister daje wówczas jak gdyby tylko uprawnienia natomiast pieniądze pochodzą od samorządów, stąd też tym uzasadnialiśmy ten krok proponując, żeby zacząć z pułapu niższego na miarę naszych możliwości kadrowych, finansowych, lokalowych co nie wyklucza, że w przyszłości w miarę jak budżet państwa będzie ulegał poprawie, temat do rozmowy z Ministrem Kultury będzie o wiele łatwiejszy, bo będziemy mogli użyć argumentu, że mamy w Pyrzycach oddział zamiejscowy, który może być podstawą do utworzenia samodzielnej szkoły.

Radny W. Kędziora - Popiera opinię Pana Kierownika Kaźmierczaka, dlatego że zgadza się z tym tokiem rozumowania, że lepiej doprowadzić do uruchomienia takiego oddziału zamiejscowego niż liczyć na to, że uzyskamy jakąś samodzielną placówkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, że oprócz tego porozumienia, które byśmy zawarli, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby działać. Boję się tego, że podejmiemy jakieś działania, żeby utworzyć samodzielną szkołę, a w międzyczasie nam ucieknie. Podejrzewam, że przy tej mizerii finansowej Ministerstwo Kultury raczej się nie zgodzi, a szkoda tych dzieci, bo na ten pierwszy rok na pewno ok. 15, czy 20 osób z chęciom by uczestniczyło i dzieci wykazały by się jakimś talentem, i rodzice chętnie posyłaliby te dzieci tutaj. Pozycja Pyrzyc na mapie kulturalnej regionu by trochę wzrosła. Te działania i tok rozumowania przedstawiony przez Pana Kaźmierczaka (powołanie na zasadzie porozumienia oddziału zamiejscowego, ale żeby równolegle prowadzić działania w celu prób stworzenia szkoły samodzielnej).

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Prosi o wyłączenie z uzasadnienia do projektu uchwały ostatniego akapitu "W związku z prognozowaną malejacą systematycznie liczby uczniów (o 35 w roku 2004/2005 do 179 uczniów w roku 2008/2009) oraz planowanym zwolnieniem pomieszczeń zajmowanych obecnie przez stołówkę szkolną planuje się przekazanie na potrzeby punktu Szkoły Muzycznej pomieszczeń w najstarszej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach". To do Burmistrza będzie należało stworzenie odpowiednich warunków, aby szkoła mogła funkcjonować, o ile taka uchwała znajdzie uznanie rękach radnych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wiele lat temu projekt i chęć powstania szkoły muzycznej w Pyrzycach zawsze gościł. Byłem jednym z tych, którzy o tą szkołę zabiegali tylko nie w tym okresie zaczęli kiedy już wiele spraw finansowych przechodziło na samorządy. Uważam, że dzieci pyrzyckie są zdolne i się im należy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -10; przeciw - 3; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XXII/147/04 stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Zapytuje, czy uchwała została przyjęta bez ostatniego akapitu, bo nie było głosów przeciwnych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zdaje się, ze nawet ustawa nie zezwoli na to, żeby ten akapit był wprowadzony, bo trzeba to chyba z rocznym wyprzedzeniem te działania prowadzić.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pozaobowiązkowe świadczenia opiekuńcze w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (druk 213/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 41 do protokołu;

2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi

załącznik Nr 42 do protokołu;

3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i

Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 43 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXII/148/04 stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. (druk 205/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 46 do protokołu;

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 47 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 48 do protokołu;

Radny M. Budynek -Poprosił o wyjaśnienie negatywnej opinii Komisji Budżetu ... do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Ta opinia jest bardzo lakoniczna, ale było tyle uwag zgłoszonych przez wszystkich członków Komisji Budżetu, że nie wystarczyłoby chyba tej kartki. Powiem tylko o niektórych i proszę członków Komisji o wspieranie mnie i wyartykułowanie tych wszystkich pozostałych uwag, które mieliśmy. Nie wolno rozpatrywać tego projektu uchwały bez informacji z wykonania Gminnego Funduszu za rok 2003. Jak się okazuje co rok ten podział środków finansowych w GFOŚ jest rozpisywany na 100%, czyli 100% środków, które są przewidziane w dochodach są rozpisywane. Wykonanie jest w miarę fatalne, bo najczęściej nie ma takich potrzeb, bo można sobie założyć i wieloletnim doświadczeniem wesprzeć tą informację, że zakładane w poszczególnych punktach środki finansowe są fikcją. My chcemy wnioskować i chcemy dążyć do tego, aby środki były dzielone na podstawie rzeczywistych złożonych środków przez ewentualnych benificjentów tego funduszu.

Wracając do 2003, gdzie m.in. w informacji o wykonaniu mówi się o sfinansowaniu budowy rowerowo - pieszej ścieżki edukacyjno - ekologicznej na ul. Stargadzka - Ciepłownicza, gdzie wydatkowano kwotę 10.000 zł. na wykonanie projektu tej ścieżki w roku bieżącym nie kontynuuje się tej inwestycji, tzn. wykonaliśmy plan, włożyliśmy go do szuflady i na tym koniec, tj. wyrzucenie i zmarnotrawienie środków. Wydaje nam się, że powinno to znaleźć się w planie.

Są tutaj przeznaczane środki na rzeczy, które w ogóle nie są do końca przewidziane. Nie wiadomo ile środków będą potrzebowały szkoły na różne nagrody, ile będzie potrzeba pieniędzy na zakup drzew, niczego nie wiadomo, wszystko to jest na zasadzie fikcji. My chcemy doprowadzić do tego, żeby skupić się na wykonywaniu dwóch, z inwestycji i finansować z tego funduszu rzeczy, które mogą być doprowadzone do końca. Jednym z takich elementów, który nam się bardzo podobał jest m.in. współfinansowanie budowy ekologicznego placu zabaw dla dzieci, tj. pomysł m.in. obecnych tutaj dwóch Pań Radnych, jest to rzecz godna poparcia, bo jest miejsce, jest plan i są do pozyskania środki i wydaje mi się, że można tu przeznaczyć wyższe środki niż zaplanowane 10.000 zł.

Wiele uwag i kontrowersji budziło wykonanie roku 2003, chociażby finansowanie kosztów współpracy z Gminami Korbach, Bad Sulze, Hyrby, Wysokie Myto z zakresu wymiany doświadczeń z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami jest to kwota 11.000 zł. nikt nie potrafi nam odpowiedzieć jakie korzyści z tego tytułu spłynęły na Gminę, było się, zobaczyło i co?

Zbyt duże środki przeciekają na konkursy np. najładniejsze otoczenie, rozumiemy, ze tj. rzecz bardzo dobra, bardzo pożyteczna, natomiast kwota 5.000 zł. wydaje nam się zbyt przesadzona. Poprzez swoją negatywną opinię chcieliśmy pokazać, żeby ten plan wydatków nie był planem fikcyjnym, żeby był tworzony na zasadzie przygotowanych projektów, żeby środki finansowe z tego GFOŚ były przeznaczane na wykonanie konkretnych zadań, a nie na uzupełnianie dziur, na realizowanie celów, które nie wszystkim są potrzebne. Wydaje nam się, że należy się skupić na 2, 3-ch większych zadaniach i temu poświęcić większość środków i urealnić to na tyle, żeby było wiadomo na co rzeczywiście przeznaczamy te środki.

Radny E. Gola - Większość uwag zgłoszonych przez Przewodniczącego Komisji podzielam je, bo takie były też artykułowane przeze mnie na posiedzeniu Komisji. Podkreśla, ze większość członków Komisji uważała, że taki program wykorzystania środków z GFOŚ powinien być stworzony wcześniej, ewentualnie trzeba byłoby określić kierunku, na które przeznaczone są środki i skierować np. na wskazany cel jak wspieranie działań ekologicznych organizowanych prze szkoły, wystąpić do szkół o wcześniejsze zgłaszanie konkretnych projektów, które chcą realizować na niwie ekologii i wtedy impreza, konkurs, czy jakieś działanie szkoły byłoby dofinansowane. Wiedzielibyśmy co robią, co dofinansujemy i jaki ma cel takie działanie. Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że najpierw przydziela się pieniądze, a później szuka się kto je zużyje. Nie muszą to być koniecznie 2, czy 3 cele, ale muszą to być cele, które są określone i umotywowane dlaczego je finansujemy i jaki efekt ma być przez to osiągnięty. W roku ubiegłym w programie tym ujęto kanalizację deszczową w Pyrzycach (Plac Wolności, ul. Poznańska, ul. Kwiatowa), Pan Burmistrz zapewniał wówczas, ze tj. kwota ostateczna. Była to rozmowa związana z tym, że trzeba było przeprojektować tą kanalizację z uwagi na to, że ul. Kwiatową nie mogła ona iść. Na Komisji dowiedzieliśmy się, ze kolejne 50.000 zł. idzie na to zadanie, które zresztą nigdzie nie było ujęte jako inwestycja. Uzyskaliśmy także informację, że żeby to dokończyć następnych kilkaset tysięcy będzie potrzebne na to zadanie. Także wychodzi tutaj sprawa, że ten program jest tworzony dosyć przypadkowo, w zależności od jakiejś chwilowej potrzeby. Nie podaje się np. współfinansowanie jakiegoś zadania, np. ścieżki rowerowej. jeżeli podano by od razu, że wartość tego przedsięwzięcia tj. 100.000 zł., a 10.000 zł. tj. wstępne na stworzenie planu, a następne środki mają być zdobyte w ten, a nie inny sposób, finansowane z takich, czy innych funduszy to wtedy my wiemy za czym podejmujemy decyzję, nad czym głosujemy, a wstawia się 15.000 zł. na jakieś zadanie, a później okazuje się, że następne 200.000 zł. potrzeba za parę miesięcy.

Sposób tworzenia tego programu jest nie do przyjęcia.

Przewodniczący Komisji Ekologii ... - J. Tkaczu - Na Komisji rozpatrywaliśmy sprawy, które dotyczyły naszej Komisji były to drzewka, o których wcześniej mówiliśmy, przyklasnęliśmy sprawę ogródka ekologicznego, a pozostałe rzeczy uważaliśmy, że rozpatrzy Komisja Budżetu, a ewentualne wnioski będziemy głosowali na sesji.

Radny J. Momot - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznacza 72.000 zł., czy to idzie na miasto, czy na wieś?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Najpierw odniose się do głosów w dyskusji na temat projektu uchwały podziału środków z GFOŚiGW, chciałbym aby spowodować następujący tok pracy, jeżeli chodzi o taki projekt uchwały na rok następny i określimy termin, sądzę że 30 września poprzedniego roku, aby wnioski mogły składać osoby, które są zainteresowane środkami, ale to i tak nie znaczy, że wszystkie, które będą złożone i przewidziane przez Burmistrza, znajdą miejsce w uchwale i również nie w takiej wysokości, bo budżet na ten cel jest określony i tylko takie mogą być, ale przynajmniej taką procedurę wprowadzimy.

Co ze ścieżką rowerową - wystąpiliśmy 2 lata temu z projektem, niestety nie znalazł uznania, prowadzimy rozmowy z Departamentem Polityki Regionalnej, jest taki program Bałtyk Plus, z którego można skorzystać na ten cel, ale boimy się stawiać, bo może się nie uda, czy coś takiego, to wówczas uchwały mają to do siebie i przesuniemy, środki znaczące chociażby w innych pozycjach. Nie można powiedzieć o fikcjach, bo w zasadzie do każdego projektu uchwały jeżeli chodzi o stronę dochodową można użyć tego terminu, bo nawet udziały, podatki, też nic nie jest pewne, jest to szacunkowa wartość, żeby można było się poruszać, jeżeli chodzi o budżet Gminy. W projekcie występuje pozycja staw "Złota rybka" została tam wykonana (park na Podgrodziu) dobra robota, wszystko zostało oczyszczone, uporządkowane, chodnik, można tam przyjemnie pospacerować. Chcemy zrobić w ten sposób, że w Sicinie, w pewnym miejscu jest kaskada, którą chcemy wpuścić wodę do tego stawku i odprowadzić potem w drugie miejsce. Środki 9.000 zł. tj. tylko na materiał prace zostaną wykonane nieodpłatnie. Zależy mi bardzo, żeby ten projekt uchwały znalazł uznanie, ponieważ chcę środki uruchomić. Jeżeli chodzi o Rostok to były tam dzieci w nagrodę za wygrany konkurs i trudno tutaj o korzyści, dzieci pojechały zobaczyć ja wygląda segregacja odpadów w Rostoku - są to korzyści edukacyjne.

Za dużo konkursów na terenach wiejskich -my je zmniejszyliśmy. Nie do końca jest prawda w wypowiedzi Radnego Goli i Przewodniczącego A. Gumowskiego, chodzi o pewne projekty. Są takowe projekty np. projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego w SP 2, Pani mgr Czabanowska posiada taki projekt, bo kiedy 2 lata temu prosiła o pieniądze, to Zarząd poprosił o taki projekt i sukcesywnie go realizujemy. W tym roku przeznaczamy tyle pieniędzy, zagospodarowujemy, potem każdy rok kolejny, ale taki projekt na zagospodarowanie całego terenu SP 2 posiada.

Nie proponujemy środków finansowych na likwidacje dzikich wysypisk, ponieważ uznałem że nie może być tak, że idzie sprzęt, środki finansowe i za kilka godzin już kolejne śmieci na to miejsce są dostarczane. Sądzę, ze lepiej te pieniądze wydać na konkursy i pokazywanie jak tą dobrą stronę ekologiczną dla młodych Pyrzyczan, żeby zdobyli nawyki prawidłowego zachowania się, jeżeli chodzi o środowisko.

Odnośnie ulicy Kwiatowej i Poznańskiej jest to dłuższy temat. Na etapie projektowania trasy Nr 3 przez Pyrzyce odbyły się rozmowy, gdzie niejako w jaki sposób warunkowano przeznaczenie środków finansowych dla Pyrzyc, gdzie gmina będzie udziałowcem tego przedsięwzięcia w części dotyczącej kanalizacji deszczowej. Ta wysokość środków mogłaby być niższa gdybyśmy zaakceptowali propozycję taką jaka została przedstawiona, ale uznaliśmy, że trzeba będzie zakuwać rury kanalizacyjne o większym przekroju, a w przyszłości można byłoby podłączyć wszystką wodę z dachów ulic naszego miasta. W związku z tym proponowany przekrój był za mały, dlatego też zwiększyły się nieco koszty. Zgadzam się z Radnym Gola, iż propozycja Rady była taka, żeby pójść ulicą Kwiatową, niestety właściciel terenów po byłych szklarniach nie wyraził zgody, mimo wielu rozmów nie doszliśmy do porozumienia. Pójście ul. Kwiatową to wzrosły by strasznie kosty, sądzę że więcej niż ul. Poznańską, ponieważ to jest teren o wiele wyżej trzeba byłoby iść bardzo głęboko, zajmując ul. Kwiatową, płacic pieniądze za zajęcie drogi (nie jest ti droga gminna), w związku z tym uznaliśmy, że jednak pójdziemy w tamtą stronę.

Pewnie już na najbliższym spotkaniu poinformuję, czy udało się pozyskać dodatkowe pieniądze na ten cel, odprowadzenie wody deszczowej. Nie chciałbym, żeby sytuacja była podobna jak w przypadku uchwalenia budżetu, i kłopotów z uruchomieniem środków finansowych dla klubów, bo już rozgrywki ruszyły, budżet nie został przyjęty i trudno było się zachować jak postąpić (zaliczki itd.) takie działanie nie do końca prawidłowe. Natomiast już wnioski są (szczególnie szkól) na różnego rodzaju przedsięwzięcia i prosiłbym Wysoką Radę, żeby tą uchwałę przyjąć, żeby można było uruchomić środki finansów. Sądzę, że projekt jest taki jak się należy, zawsze przy każdym projekcie (szczególnie jak są pieniądze) zawsze jest różne spojrzenie na sprawę. Dominują sprawy ekologiczne i oprócz tego wymierne namacalne korzyści, chociażby kanalizacja, czy staw tzw. "Złotej rybki" historycznie tak nazwany.

Przewodniczący Komisji Budżetu ... - A. Gumowski - Żaden z członków Komisji nie jest wrogiem ekologii. My też jesteśmy za jak najszybszym uruchomieniem tych środków tylko chcemy wiedzieć dokładnie na co te środki pójdą. Nie ma być tak jak do tej pory, że wyznaczało się kwotę 10.000 zł. i potem do tej kwoty dopasowywało się kto, ewentualnie co zamierza się zrobić. Nie, trzeba zrobić to tak jak np. robi to PFOŚ, wpływają konkretne wnioski, które są rozpatrywane i przeznaczane są na te cele ewentualne środki w różnych wysokościach na ile ten PFOŚ stać i to samo myślimy zrobić tutaj. Proszę powiedzieć ile rzeczywiście potrzeba pieniędzy na dofinansowanie nagród za udział w konkursach, nie wiadomo. Nie ma problemu, żeby wystąpić do szkół i zapytać jakie mają konkursy, ile przewidują w jakich terminach, tj. kwestia 7 dni.

Dofinansowanie do wycieczek szkolnych - PFOŚ również dofinansowuje i to w sporych ilościach, przecież to można szybko uzyskać taką informację ile wycieczek, plany szkoły posiadają, a tu zakłada się kwotę 7.000 zł. i nie wiadomo czy to jest dobra kwota.

delegacje służbowe - ile tych delegacji będzie, gdzie się planuje wyjechać, wszystko trzeba działać z głową.

Mówi Pan o ścieżce rowerowej chcielibyśmy, żeby ta inwestycja była kontynuowana skoro jest projekt, skoro jest możliwość pozyskania środków poza budżetowych, ale przecież nie pozyskamy środków poza budżetowych bez udziału własnego. Trzeba to kontynuować, jest okazja. Przypomnę, że z ubiegłorocznego planu przeszła kwota na ten rok 118.000 zł. nie wykorzystanych, a planowane było w 100%. Potem dopasowuje się jakieś dziwne wyjazdy, domysły. Jesteśmy jak najbardziej za tym, ale żeby przygotować to z sensem, żeby nie było żadnej wątpliwości.

Nawiąże jeszcze do Pańskiej wypowiedzi dotyczącej budżetu - proszę nie przesadzać, bo mam dość dyskusji, czy ten budżet był uchwalony wcześnie, czy późno, ja dam tylko przykład Szczecina, gdzie nie takie Kluby jak Sokół Pyrzyce, czy Sęp Brzesko, czy Gryf Nowielin i jeszcze inne, i jeszcze nie mają uchwalonego budżetu i nikt sobie z tego tytułu "włosów z głowy nie rwie", bo wszystko trzeba zrobić z tzw. głową. Jeżeli planuje się na delegacje służbowe jakąś kwotę i nie ma się pojęcia gdzie się pojedzie za te pieniądze, to jest tu coś nie tak. W PFOŚ nie ma wydanej złotówki jeżeli nie ma szczegółowo opracowanego wniosku, który spełnia wszystkie wymogi z tym związane, a u nas się planuje, a potem dopasowuje pewne rzeczy.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Zwraca się do Starosty, że przyśle pracowników na szkolenie. Natomiast jeśli chodzi o stronę wydatkową to nie da się zaplanować. Delegacje - w znakomitej części są to środki finansowe dla osoby, która musi dotrzeć do miejsca w różnych odległościach (w polu), kiedy wpłynie podanie, aby wyrazić zgodę na ścięcie drzewa, czy prześwietlenie i ten człowiek musi dotrzeć. Nie wiemy ile wpłynie podań i z którego miejsca. Więc w żaden sposób nie można zaplanować środków jeżeli trzeba pojechać i sprawdzić. Konkursy - również współfinansujemy konkursy o wymiarze ponadgminnym. Nie wiemy, czy młodzieniec z Gminy Pyrzyce zajął I, czy II miejsce, nie da się tego konkretnie powiedzieć i ile na co potrzeba. Natomiast jeśli chodzi o nasadzenia to można i to się robi (przytoczyłem przykład SP2, gdzie jest taki plan, który sukcesywnie realizujemy), natomiast nie powiedziałem, że Komisja jest przeciwna działaniom ekologicznym.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 6; przeciw - 9; wstrzymało się -1;

Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie skróconego terminu użytkowania wieczystego (druk 207/04)

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 49 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 50 do protokołu;

2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi

załącznik Nr 51 do protokołu;

 1. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 52 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXII/149/04 stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce (druk 211/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 56 do protokołu;

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 57 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 58 do protokołu;

 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 59 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXII/150/04 stanowi załącznik nr 60 do protokołu.

Do punktu 17 A porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (druk 216/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 61 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 62 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXII/151/04 stanowi załącznik nr 63 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

.

Do punktu 18 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dotacje dla Klubów sportowych, na dzień dzisiejszy:

Żak otrzymał - 4,749 zł.;

Sęp - 3.981 zł.;

Gryf Nowielin - 3.585 zł.;

Płonia - 1.554 zł., tj. stan przekazanych środków na dzień dzisiejszy.

Radny E. Gola - Chcę usłyszeć deklarację jak w przyszłości będzie rozwiązana sprawa dotacji, żeby mogła być przekazywana Klubom od początku roku.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie da się tego odpowiedzieć ad hot, odpowiedzi udzielę na piśmie w przeciągu jednego tygodnia.

Do punktu 19 porządku

Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - Odczytała protokół z kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu Miejskiego za 2003 r., który stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu ..., która wnioskuje do Burmistrza o przedstawienie wyników finansowych Spółki PPM i Spółki Geotermia z uwzględnieniem wszystkich wskaźników kondycji finansowej Spółek w podobnym układzie jak przedstawiła to Spółka PPK", wniosek stanowi załącznik nr 65 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu ... - która zapoznała się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Zarządu Spółki PPK nt. "działalności i sytuacji finansowej PPK".

Wstępnie ocenia przedstawione wskaźniki ekonomiczne pozytywnie, uważając iż powinny być one zweryfikowane przez merytoryczne służby organu wykonawczego Gminy tj. Burmistrza Pyrzyc.

Komisja wnioskuje jednocześnie o przygotowanie dodatkowych informacji przez Dyrektora Zarządu PPK zawierających następujące informacje:

 • sprawy dotyczące rentowności poszczególnych gałęzi działalności Spółki;

 • wydatki Spółki związane z wpływami do kasy gminnej;

 • koszty, przychody, zatrudnienie, płace, zobowiązania, zapasy, zaciągnięte kredyty, harmonogram spłat w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

Powyższą informację należy przygotować w terminie do dnia 20 kwietnia 2004 r. -

wniosek stanowi załącznik nr 66 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu ..., która zapoznała się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Spółki PPM nt. "działalności i sytuacji finansowej PPM" i jednocześnie wnioskuje o rozszerzenie przedstawionej informacji o następujące tematy:

 • wpływy z czynszów za lokale mieszkalne;

 • wydatki z czynszów na fundusze remontowe Wspólnot;

 • poniesione nakłady w 2003 r. na remonty lokali;

 • wpływy z tytułu innych lokali użytkowych będących w zasobach PPM oraz łączną wartość wielkości funduszy remontowych Wspólnot Zarządzanych przez PPM;

 • cenę sprzedaży ciepła 1GJ na poszczególnych węzłach cieplnych.

Powyższą informację należy przygotować w terminie do dnia 20 kwietnia 2004 r. -

wniosek stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu ..., o pisemną odpowiedź, na prośbę Dyrektora Spółki PPK w sprawie przekazania lub sprzedaży od 3 do 5 ha nieużytków przy obecnym wysypisku śmieci, ponieważ wiąże się to z prowadzeniem działalności gospodarczej, tworzeniem nowych miejsc pracy i z zabezpieczeniem dla całego Powiatu Pyrzyckiego wywozu nieczystości stałych łącznie z ich przerobem.

Komisja nadmienia, że od dłuższego czasu Spółka zabiega o podjęcie decyzji w w/w sprawie - wniosek stanowi załącznik nr 68 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu ..., na posiedzeniu w dniu 24 marca 2004 r. przeanalizowała projekt umowy sprzedaży II etapu gazyfikacji i wnosi o wynegocjowanie dodatkowych precyzyjnych zapisów w umowie mających na celu zabezpieczenie interesów odbiorców gazu objętych II etapem, szczególnie pod względem ceny.

Komisja zwraca uwagę, iż ceny powinny być niewiększe od cen obowiązujących u innych dostawców działających na terenie gminy.

Komisja oczekuje podjęcia negocjacji w powyższej sprawie w jak najkrótszym terminie - wniosek stanowi załącznik nr 69 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu ..., "o bezwzględne dostarczanie Radnym wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów związanych tematycznie z najbliższą sesją oraz posiedzeniami merytorycznych Komisji, nie później niż na 14 dni przed datą posiedzenia Rady Miejskiej - wniosek stanowi załącznik nr 70 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 21

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu .

wniosek stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Edukacji ..., o ustawienie znaku drogowego o treści "STRAŻ WYJAZD" przed każdym budynkiem OSP na terenie Gminy Pyrzyce - wniosek stanowi załącznik nr 71 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Edukacji ..., o zlecenie zadań w ramach utrzymania zieleni miejskiej z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska rozdziała 90004, a pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczyć na dodatkowe szkolenia OSP oraz na zakup potrzebnego sprzętu." - poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji o odczytanie wniosku, bo brakuje słowa komu się to zleca.

Przewodniczącą Komisji Edukacji - A. Odachowska - Komisja wnioskuje o realizowanie zadań w ramach utrzymania zieleni miejskiej OSP z działu 900 - chodziło o wycinanie drzew. - Wycofała wniosek i poinformowała, że będzie poprawiony na następnej Sesji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Edukacji ..., który stanowi załącznik nr 72 do protokołu. i stwierdził, że jest to prośba skierowana do Przewodniczącego RM i nie będzie głosowana.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pragnie poinformować o pismach, które wpłynęły do Przewodniczącego RM i o których jestem zobowiązany zapoznać Państwa. Otrzymywałem pisma z PPK jak i również od Pana Burmistrza Pyrzyc. Odczytał pismo od Związków Zawodowych Pracowników PPK z dnia 22.03.2004 r. , które stanowi załącznik nr 73 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od Burmistrza Pyrzyc do Związków Zawodowych Pracowników PPK z dnia 24.03.2004 r., które stanowi załącznik nr 74 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od PPK do Burmistrza Pyrzyc i do wiadomości Przewodniczący RM z dnia 23.03.2004 r., które stanowi załącznik nr 75 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od Burmistrza Pyrzyc do Dyrektora PPK z dnia 22.03.2004 r., które stanowi załącznik nr 76 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od Niepublicznego ZOZ ESKULAP z dnia 24.03.2004 r., które stanowi załącznik nr 77 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od Geotermii Pyrzyce do Burmistrza Pyrzyc do wiadomości Przewodniczący RM z dnia 16.03.2004 r., które stanowi załącznik nr 78 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Informuje, że 13 marca na hali sportowej przy ul. Owocowej odbyły się I Powiatowe Igrzyska Samorządowe, w których mieliśmy okazje uczestniczyć. Było ok. 20 dyscyplin sportowych m.in. brał udział Pan Wiceprzewodniczący W. Tołoczko w tenisie stołowym, gdzie zajął III miejsce i drużynowo Gmina Pyrzyce I, w konkursie przeciąganie liny, w którym uczestniczyłem zajęliśmy drużynowo II miejsce, w turnieju Wipów, w którym reprezentował Pan Sekretarz Ogrodowicz i ja, zajęliśmy I miejsce i drużynowo Gmina Pyrzyce zajęła I miejsce, za które otrzymała puchar. Trzeba przyznać, że impreza była zorganizowana bardzo pięknie i powinniśmy brać z niej przykład.

Radny P. Klimczak - Prosi o informację odnośnie Zlewni Jeziora Miedwie, co się zmieniło, kto będzie operatorem po zakończeniu inwestycji, bo byli zaproszeni Radni, ale bardzo mało przyszło i nie wiedzą na czym ma polegać ta inwestycja.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Gmina Pyrzyce jako jedna z 9 gmin wystąpiła z wnioskiem o to, żeby można było zrealizować wspólne, duże zadanie pt. "budowa systemu kanalizacyjnego w 9-ciu Gminach mające na celu ochronę jeziora Miedwie, które jest zbiornikiem wody pitnej dla miasta Szczecina. Przypominam, iż był taki moment (schyłek roku ubiegłego), że miałem wątpliwości co do rekomendacji tego wniosku przez Komitet sterujący Ministrowi Środowiska, ale 3 marca otrzymaliśmy informację, że 2 marca Komitet sterujący przy Ministrze Środowiska rekomendował tenże wniosek jako dający szanse na jego realizację. W związku z tym została wybrana firma warszawska PRO EKO, która proponuje styl wykonalności i pozostałe dokumenty, aby można było złożyć wniosek do Brukseli. Jest to firma, która ma dobre referencje, na 10 opracowanych wniosków w ramach programu ISPA zostało skonsumowanych 10, więc jest to firma, która należycie przygotowuje wnioski. W tej chwili trwają prace przygotowawcze, inwentaryzacja infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej). Beneficjentem będzie Związek Zlewni Jeziora Miedwie. We wniosku do Brukseli ta firma musi wskazać przyszłego operatora. Są to pierwsze projekty w ramach programu spójności w związku z tym ciągle są jakieś pytania, wątpliwości (Przypomina jak było z programem SAPARD, było niby wszystko jasne, instrukcje, broszurki, szkolenia, a do ostatniej chwili pewne niejasności i przy rozliczaniu okazało się, że odcinki krótsze niż 400 m nie będą finansowane, że wystarczy, że most dzieli ten odcinek też nie jest finansowane itd.), dlatego tutaj jest też wiele pytań, nieścisłości, niejasności, ale dzisiaj jest wiadome, że nie musi to być jeden operator, ze może być kilku operatorów i to potwierdzają inni beneficjenci (20 Gmin Związku Zlewni Rzeki Parsęty). Sprawą oczywistą jest to, iż przyszli operatorzy powinny to być Spółki prawa handlowego i muszą to być Spółki kanalizacyjne lub wodno - kanalizacyjne i w takiej konwencji odbywało się to spotkanie 19 marca 2004 r. Nie zakładałem, że na tym spotkaniu uzyskam konkretne deklaracje, czy też po tym spotkaniu podejmę decyzje, ale ona niebawem musi zapaść. W związku z tym odbędą się kolejne spotkania (sądzę, że w węższym gronie), żeby dać odpowiedź. Dzwonił już Dyrektor Biura Związku, z pytaniem jak będzie dalej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wraca do wniosku Komisji Budżetu, że dostarczanie materiałów to nie jest tylko troska Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu, ale i w Biurze Rady jest bardzo ciężko jeżeli chodzi o termin spływania materiałów. Uważam, ze jeżeli termin nie będzie dochowany (dzisiaj Rada podjęta decyzję 14 dni), tematyka posiedzeń Rady i Komisji jest do końca roku i można wcześniej powiadomić, że ktoś inny spoza jednostek samorządowych informacje będzie przedstawiał, to po tym terminie nie będziemy wprowadzać, będziemy tylko wprowadzali do porządku te tematy, które wpłyną 14 dni przed posiedzeniem, bo posiedzenie Komisji 1 dzień przed sesją to w zasadzie jest żaden efekt, a jesteśmy do tego zmuszani, dlatego zwracam się z prośbą, żeby spojrzeć do planu pracy Rady i zacząć już niektóre materiały opracowywać.

Informuje, że następna Sesja absolutoryjna odbędzie się pod koniec kwietnia, natomiast informuje, że spotkanie Prezydium Rady odbędzie się w środę przed świętami. Wcześniej mamy spotkać się ze Starostą i Panem Burmistrzem, żeby porozmawiać o sprawach związanych z majową trzydiówką i uroczystością bardzo historyczną. Jesteśmy w trakcie rozmów i tradycyjnie odbędzie się msza 3 maja i zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza, żeby podjechać pod pomnik przy ul. Wojska Polskiego, zapraszam poczet sztandarowy RM.

Sekretarz Gminy A. Ogrodowicz - Chce uzupełnić odnośnie spływu materiałów, iż sprawdziliśmy i wydałem polecenie, żeby materiały do Biura Rady spłynęły do 11 marca i takie materiały z Urzędu wpłynęły, natomiast trochę opóźniły się materiały z zewnątrz i to spowodowało, że Komisja Budżetu nie miała materiałów.

Wicestarosta - K. Kunce - Chce odnieść się do punktu, w którym była dyskusja nad zatwierdzeniem projektu Planu Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W trakcie dyskusji kilku Radnych podnosiło jakby wzorowe przygotowanie planu przychodów i wydatków Starostwa Powiatowego. Może warto byłoby pokusić się o przygotowanie wspólnego, jednolitego sposobu postępowania w sięganiu po środki, zarówno Radnym Powiatowym jak i Państwu powinno to ułatwić zadanie, a przede wszystkim o środki, o które do nas się zwracają.

A. Hatłas - Przewodniczący Rady Nadzorczej PPK - Chciałbym zabrać głos w sprawie pisma skierowanego ze Związków Zawodowych Pracowników PPK w Pyrzycach do Burmistrza, w którym są odniesienia w stosunku do mojej osoby.

Pierwszym punktem jest, że nie złożyłem oświadczenia o niekaralności - jest to nieprawda po części. Zażądano ode mnie złożenia takiego oświadczenia, po uzyskaniu kwestionariusza, poprosiłem Radcę Prawną firmy o podstawy prawne w związku, z którymi oni zwracają się do mnie o takie zaświadczenie. Do dnia dzisiejszego takiego potwierdzenia i podstawie prawnej nie otrzymałem. Powoływanie się na art. 18 Kodeksu Spółek handlowych jest to absurd. Jeżeli Związek broni interesu pracowników tak jak formułuje to pismo to ja współczuję całej załodze. Art., 18 nic nie mówi o składaniu jakichkolwiek zeznań o niekaralności, natomiast jeśli chodzi o karalność, świadomy tego co powiem, oświadczam publicznie, iż nie posiadałem i nie posiadam i żadnego wyroku prawomocnego, który nie zezwalałby mi na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej.

Jeśli chodzi o nie spotkanie się z załogą, na wstępie powiedziałem,. Rada Nadzorcza działa kolegialnie i jeżeli ma się odbyć spotkanie to chciałby, żeby to spotkanie odbyło się z całą Rada Nadzorczą, a nie tylko ze mną (jedną osobą) i to w tym czasie kiedy była potrzebna opinia Rady. W tym celu została zwołana Rada Nadzorcza, taka opinia została podjęta i wczoraj został ustalony termin wspólnie z przedstawicielami z Rady Nadzorczej z ramienia załogi na 5 kwietnia 2004 r. i takie spotkanie się odbędzie, nikt nie unika spotkania z załogą. Jestem otwarty na spotkania załogą i jestem gotów się spotkać, jestem za tym, żeby do tego s[potkania doszło.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że tego rodzaju dyskusje powinny odbywać się w przedsiębiorstwie na linii Rada Nadzorcza - Dyrekcja zakładu, nie chciałbym przenosić tego na posiedzenia Rady Miejskiej.

Do punktu 20 porządku

Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:17:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:17:34