PROTOKÓŁ Nr XXIII/04 z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XXIII/04

z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

godz. 15:15

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXIII sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości, program TV Spichlerz. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 20, nieobecni są:

 • radna S. Jemielity jest usprawiedliwiona, która się może spóźnić.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przed przyjęciem porządku obrad zwrócił się z pismem do pana prof. dr hab. Edwarda Rymara.

Szanowny Panie Profesorze. Z nieukrywaną dumą przyjęliśmy do wiadomości fakt nadania Panu przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk humanistycznych. Wieloletnia Pańska praca na ziemi pyrzyckiej oraz niekwestionowany dorobek naukowy w pełni zasłużyły na uwieńczenie ich tym tytułem.

Jesteśmy przeświadczenie, że w Pańskim dorobku ważne miejsce zajmuje zgłębienie tajemnic ziemi, na której przyszło nam mieszkać. Jest Pan niekwestionowanym autorytetem z zakresu historii Pomorza oraz przykładem jak w sposób przystępny przybliżać tę wiedzę szerokim rzeszom czytelników. Będąc wyrazicielami opinii mieszkańców gminy Pyrzyce życzymy Pan wielu lat równie owocnej pracy naukowej i dydaktycznej. Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Z wyrazami uznania i szacunku Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Marcinkiewicz oraz podpisy wszystkich Radnych Rady Miejskiej.

Prof. dr Hab. E. Rymar - Z ogromnym wzruszeniem odbieram ten dyplom, będzie to wielka pamiątka. Zawsze jesteśmy skazani odwoływać się do przeszłości, do historii i to towarzyszy mi przez całe życie. Pracę zaczynałem od Pyrzyce i pozostaje na tym podwórku (jeśli chodzi o twórczość i działalność naukową), żeby trochę zaistnieć szerzej wyszedłem na "szersze wody". 2 kwietnia 2004 r. Prezydent poprosił mnie na akt nadania. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuje. Pana Burmistrza zaproszę na dzień 5 - 6 maja w ramach Euro majówki szczecińskiej, na której będzie promocja mojej nowej książki, która poświęcona jest Władysławowi X.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały (Druk Nr 224/04), który dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. - dotyczy to dodatkowego obwodu w szpitalu powiatowym, ponieważ Dyrektor poinformował, iż przebywa w szpitalu tyle osób co upoważnia do podjęcia takiej uchwały i utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.

Radny M. Majak - Zwraca się z prośbą o wprowadzenie pod obrady Sesji projektu uchwały (Druk Nr 225/04) w sprawie skargi Pani Eufemii Dziełak dotyczącej zarządzania nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Pyrzycach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad dwóch w/w propozycji.

Wynik głosowania: za - 20 (jednomyślnie)

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że Druk Nr 224/04 będzie jako punkt 14, a Druk Nr 225/04 jako punkt 15, reszta się przesunie.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 r.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że w każdą środę odbywałem dyżury w Biurze Rady, zasadniczych uwag nie było.

Było parę uwag w sprawie drogi Nr 3 przez centrum Pyrzyc, co się z nią dzieje, że jest tak łatana.

 • Ufundowałem puchar dla drużyn wiejskich, które miały turniej w Brzeźnie;

 • Przewodniczyłem ekipie Radnych, która była w Korbach na zaproszenie Burmistrza, byliśmy tam z grupą strażaków na otwarciu remizy strażackiej. Przekazuje oficjalne pozdrowienia dla Rady Miejskiej, dla Pana Burmistrza i wszystkich mieszkańców. Przekazuje również pozdrowienia od Pana Burmistrza z Wysokiego Myta.

 • Brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami Klubu Rotary u Pana Burmistrza, którzy są zainteresowani, żeby taki Klub powstał w Pyrzycach.

 • Uczestnictwo w otwarciu Olimpiady Ekologicznej w SP2, gratuluje Pani Dyrektor SP2, że w przyszłym roku znowu będzie organizatorem tej olimpiady, ponieważ SP2 zwyciężyła.

 • Spotkanie z Prezydium Rady i ustalenia w sprawie sesji.

Przybyła Radna S. Jemielity.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informacja z pracy Burmistrz przedstawiona pisemnie Wysokiej Radzie kończy się na 14 kwietnia, dlatego chcę uzupełnić ją o czas między dniem dzisiejszym, a 14 kwietnia.

 • 16 kwietnia - spotkanie z Prezesem, Wiceprezesem firmy BACKER nt. pomocy w zakresie rozwiązania problemów infrastrukturalnych na terenie, czy w pobliżu firmy, ponieważ firma ma dalekosiężne plany. Zdecydowanie jeszcze w tym roku zamierza inwestować i to co Prezes Płocharski niejednokrotnie mówił może stać się faktem, iż w tym roku, na tym terenie może pracować blisko 1000 osób. W związku z tym pracujemy bardzo intensywnie i mamy wiele kłopotów z tego powodu, ale pozytywnych;

 • spotkanie z nową Panią Dyrektor BGŻ;

 • oglądanie programu społeczno - kulturalnego "Spichlerz" w PDK;

 • 19:30 zebranie wiejskie w Mielęcinie;

 • 17 kwietnia - udział z grupą emerytów, rencistów, kombatantów w uroczystościach rocznicowych w Siekierkach i Gozdowicach;

 • po południu udzielanie ślubów;

 • 19 kwietnia - prace przy kościele WNMP, przekładanie bruku, chcemy uporządkować teren, ponieważ zbliżają się uroczystości Chrztu Pyrzyczan ;

 • spotkanie ze Starostą nt. organizacji dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej;

 • spotkanie z Panem Dyrektorem Sadurom - Przewodniczacy Związków Zawodowych Gospodarki Komunalnej ;

 • spotkanie z Dyrektorem PPK Panem J. Lempartym nt. sieci kanalizacyjnej Mechowo - Letnin, która została zakończona, dotyczy to kwestii eksploatacyjnych;

 • udział w posiedzeniu Komisji Budżetu ...;

 • wieczorem zebranie wiejskie w Stróżewie;

 • 20 kwietnia - udział w części posiedzenia Komisji Ekologii ...;

 • spotkanie z firmą BACKER;

 • spotkanie z udziałem 50 przedsiębiorców nt. próby uratowania Urzędu Celnego w Pyrzycach. Na dzisiaj mogę powiedzieć, ze jeszcze kłopoty się nie skończyły, z pewnością odprawy w Pyrzycach będą czynione, natomiast pozostaje kwestia wyposażenia. PO wczorajszej rozmowie z Panią Dyrektor Wolińską wynika jednak, że nie kierowano się przesyłkami merytorycznymi, a przesłankami takimi, które nie powinny mieć miejsca. Jest duża szansa, ze będzie punkt odpraw, natomiast kwestia organizacji każdego dnia przynosi coś nowego.

 • wieczorem zebranie wiejskie w Letninie;

 • 21 kwietnia - spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej panem P. Zienkiewiczem nt. dalszego funkcjonowania Snepidu w Pyrzycach, uczyniliśmy pewne ustalenia, które po powrocie złożyłem na piśmie. Czekam na stanowisko Dyrektora Zienkiewicza;

 • udział w zebraniu Związku Zlewnia Jeziora Miedwie, kontynuacja prac, dotyczy dużego zadania system kanalizacyjny;

 • udział w wystawie rzeźby Pana Wilhelma Walkarza;, bardzo ciekawa praca, z którą warto się zapoznać i do czego namawiam mieszkańców Pyrzyc;

 • 22 kwietnia - rozmowa z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w Stargardzie nt. utrzymania bieżącego, konserwacji urządzeń energetycznych w naszej Gminie;

 • 26 kwietnia - spotkanie skupowe nt. skupu, prowadzone w całkiem innej konwencji, ponieważ wiemy, że w tym roku ten sektor przeżyje rewolucję, po raz pierwszy skup będzie odbywał się całkiem inaczej niż dotychczas.

 • posiedzenie Rady Młodzieżowej;

 • wieczorem zebranie wiejskie w Ryszewku;

 • 27 kwietnia - gościłem Pana Szkudlarka - Naczelnika pierwszego Urzędu Celnego w Szczecinie, dopinaliśmy te kwestie, które były poruszane na spotkaniu 20 kwietnia, o czym informowałem;

 • rozmowa z Dyrektorem PGNiG Panem S. Strzałkowskim z Poznania;

 • udział w uroczystości Dni Olimpijczyka;

 • rozmowy w sprawie nad, którą pracuję od 4-ch miesięcy dotyczącej ułożenia, koncepcji, montażu finansowego, operatora itd. budowy pływalni wraz z częścią rehabilitacyjną. Wysokiej Radzie taki dokument rysunkowy, opisowy, wyliczeniowy, całą koncepcje sądzę, że będę mógł przedstawić do zajęcia stanowiska w tej sprawie, wcześniej Komisje na Sesje czerwcową;

 • Przyjęcie interesantów do późnych godzin popołudniowych;

 • 28 kwietnia - uczestnictwo w 2-ch konkursach w Okunicy i Gminna Olimpiada Ekologiczna;

 • spotkanie Panami z Korbach;

 • wieczorem zebranie wiejskie Brzeźno - Ryszewo;

 • 29 kwietnia - spotkanie w sprawie hali i basenu kąpielowego oraz Zakład Energetyczny Stargard.

Będąc przy głosie chcę poruszyć sprawę dotyczącą budowy trasy Nr 3. W "Kurierze szczecińskim", ukazała się informacja, artykuł podpisany R. Jagielski, który opisuje całą sytuację w Pyrzycach. Przypominam, że inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca pyrzycka firma REMDRÓG. W tym artykule można przeczytać zdanie, że za modernizację drogi GDDKiA otrzymała jedną z najcenniejszych gminnych wyróżnień Przyczankę. Nie wiem skąd Pan Jagielski miał taką informację. Mam przed sobą 2 dokumenty: w 2001 r. firma REMDRÓG otrzymała Pyrzyczankę za zatrudnienie i rozwój firmy oraz wykonanie ulicy Stargardzkiej, natomiast w roku 2003 r. GDDKiA w Szczecinie zawiesiła działania na rzecz rozpoczęcia budowy i skierowania pieniędzy do Pyrzyc, bo takie zadanie zostało rozpoczęte w sierpniu w 2002 r., a więc mówiąc wprost jest to informacja nieprawdziwa.

Zapraszam jutro na godz. 15:00 na Plac Ratuszowy, ponieważ będzie uroczysta chwila (ok. 25 minut), kilka wystąpień młodzieży i wciągnięcie flagi na maszt.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - 2 kwietnia 2004 r. odbył Pan kilka spotkań. W punkcie 4 jest informacja o udziale w pierwszym spotkaniu Rady Oświatowej, czy ta Rada się ukonstytuowała, kto jest Przewodniczącym, jakie ma najbliższe plany?

 • Dnia 3 kwietnia spotkał się Pan z Panem Roślewskim w zakresie wykorzystania wód geotermalnych, proszę o kilka zdań na ten temat.

 • Spotkał się Pan z chętną osobą adoptować budynek przy ul. Szkolnej na mieszkania, na jakim etapie jest ten projekt i pomysł?

 • Spotkał się Pan 5 kwietnia z załogą PPK Sp. z o.o. - na jaki temat i o czym rozmawiał Pan z załogą tego przedsiębiorstwa?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - 2 kwietnia odbyło się spotkanie z Dyrektorem GDDKiA Oddział w Szczecinie - na sesji sierpniowej i innych sesjach były poruszane problemy drogi Nr 3 biegnącej przez Pyrzyce, zjazd na parking przy ul. Dąbrowskiego, były również inne wnioski Radnych i mieszkańców, czy w tym temacie są jakieś dalsze wyjaśnienia, jak są realizowane nasze postulaty?

 • Chcielibyśmy wiedzieć coś (uczestniczył Pan w rozmowach) w sprawie jeziora Miedwie, jest to powiązane z naszą firmą PPK jako operatorem potencjalnym.

Radny G. Gontarz - Zgłosił się Pan Sołtys z interwencją, aby w czasie kontroli drogowej, którą przeprowadza się na drodze Nr 3 w okolicach Żabowa, ważenie samochodów, może bardziej kontrolować przejazd przez okoliczne miejscowości, bo mieszkańcy mają jakieś trudności.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - 6 kwietnia spotkał się Pan z przedstawicielami firmy NORD, może coś na ten temat?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Poprzednio były interpelacje przez Radnego G. Gontarza co z budką na ul. Stargardzkiej? Prosimy w miarę możliwości o interwencję, żeby nie było nieszczęścia.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński -

 • Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - ukonstytuowała się Rada Oświatowa, której Przewodniczy Pani Dyrektor A. Janił; Wiceprzewodniczącą Pani. T. Mamos; Sekretarzem - Pan A. Butkowski. Co do szczegółów to może odpowie Pan Kierownik Butkowski.

 • Spotkałem się z Państwem Roślewskim, którzy zakupili od Starostwa budynek byłego oddziału zakaźnego i zważywszy na to, jak mówiłem wcześniej podjąłem prace związane z budową krytej pływalni wraz z częścią rehabilitacyjną, chciałem z nimi porozmawiać, aby nie powtarzały się funkcje w jednym i drugim pomieszczeniu i rozmowa do tego zmierzała. W tym budynku zamierzają w 2/3 przeznaczyć na pokoje kilkudniowego pobytu, w 1/3 budynku prowadzić rehabilitację. Jeszcze nie wiedzą, czy urządzenia, sprzęt medyczny dom tzw. suchej rehabilitacji, czy już z wannami i solankami. Rozmowa dotyczyła, żeby poukładać na etapie koncepcji to co będzie w pomieszczeniu tym, na który sądzę, że Rada wyrazi zgodę na budowę, oczywiście po przedstawieniu korzystnego montażu finansowego. W tym kierunku ta rozmowa zmierzała i tak się odbywała. Kolejne spotkanie 6 maja.

 • ul. Szkolna 11 - jak wiemy obiekt stoi od dłuższego czasu, moi poprzednicy jak i ja stoję na stanowisku, ze tego obiektu jest szkoda na cel mieszkalny, ale budynek niszczeje w związku z tym postanowiliśmy, żeby adaptować go na mieszkania. Zebrała się grupa 15 osobowa, prowadzą rozmowy z Wydziałem i Panem Dyrektorem Gwiazdowskim, układają w jaki sposób jak najtaniej, jak najszybciej zaadaptować ten budynek. Szczegóły to Pan Dyrektor Gwiazdowski.

 • 5 kwietnia w godzinach popołudniowych spotkanie Załogi PPK wspólnie z Dyrektorem, na którym uczestniczył na zaproszenie Związków Zawodowych Pan L. Sadura - szef Związku Zawodowego Gospodarki Komunalnej, z którym spotkałem się jeszcze dwukrotnie. Udział w spotkaniu wzięła również Rada Nadzorcza Spółki. Na spotkaniu poruszyłem wiele spraw, ale próbowałem, dociec co takiego się stało, że firma jest oflagowana, o czy wspomniał Pan Sadura. Na spotkaniu przewijały się 2 wątki: wątek niepewności co do firmy dalej - miejsca pracy; drugi dotyczy ogłoszenia na stanowisko Dyrektora PPK. Na spotkaniu powiedziałem, że jeżeli dojdzie do programu naprawczego firmy, bo na pewno nie jest tak jak powinno być, może być lepiej, i zapewniłem, że będę prowadził tak działania, że żadna osoba nie utraci miejsca pracy to nie znaczy, że ewentualnie w tej firmie by pozostała, ale gwarantuję pracę, mogę taką deklarację złożyć na piśmie. Nie było zdecydowanej reakcji na moją ofertę, natomiast załoga bardziej emocjonalnie podchodziła do tematu konkursu na dyrektora. Spotkanie prowadzone było w atmosferze bardzo spokojnej, merytorycznej i ustaliliśmy sobie, że spotkamy się w wąskiej grupie, czasu brakuje. Spotkanie ma odbyć się we wtorek w godzinach popołudniowych.

 • Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Dyrekcja GODKiA - zjazd na parking - takie spotkanie się odbyło rozmawiałem indywidualnie z Dyrektorem Gilewskim i w zasadzie spotkanie zdominowało ostatnie wydarzenie na drodze, wątpliwość co do jakości miejsc, które wylatują i zastanawialiśmy się jaka jest przyczyna. Trzeba będzie wykonać ekspertyzę, badania i myślę, że na ocenę przyjdzie czas jeżeli będą zebrane wszystkie dokumenty, wszystkie materiały, ponieważ wedle mojej wiedzy projektant nie wykonał badań geologicznych, a jak wiemy Pyrzyce zlokalizowane zostały na trzęsawisku. Po drugie projektant też nie do końca wykonał projekt zgodnie z sztuką projektową, ponieważ nie było badań geologicznych i na odcinku od świateł do murów obronnych w kierunku Szczecina obniżył rzędną nawierzchni nie przewidując w projekcie wymiany podbudowy, automatycznie warstwa wiążąca, ścieralna uległa obniżeniu, to też może być przyczyna. Kolejna przyczyna może być taka, iż dosyć często pęka sieć wodociągowa, a w związku z tym kiedy woda pokaże się na wierzchu to pewnie zakres podbudowy ulega nasączeniu, przy tym ruchu samochodów może to być taka sytuacja, bo rura z pewnością pękła o wiele wcześniej niż można zauważyć wodę na zewnątrz i to też może być przyczyna. Badania pokażą, jeżeli to jest prawdą to może w jakiejś części.

 • jezioro Miedwie - prace w tym zakresie trwają, jest to mozolna praca dokumentacyjna. Na ostatniej sesji informowałem miałem spotkanie z Radnymi na temat przyszłego operatora tego zadania. Tak jak było z programem SAPARD pracownicy jeździli kilka razy i na każdym szkoleniu coś się zmieniało tak samo i tutaj. Prezes firmy PRO - EKO mówi, że musi być firma wodo - kanalizacyjna, wiceprezes mówi, że dopuszcza się wielobranżową, nie może być płynność środków finansowych w całej firmie tylko w danym zakładzie.

 • Radny G. Gontarz - duży przejazd samochodów - w połowie maja odbędzie się posiedzenie Gminnego Współreagowania na problem drogi A3, bo zbliża się lato i szukamy rozwiązań, ale i również na ten temat. Wczoraj na zebraniu w Ryszewie był poruszany ten problem. Jest to droga powiatowa i są dwie rzeczy, które trzeba byłoby zrobić; badania nośności, czy ta struktura drogi jest w stanie przejąć na siebie takie obciążenie na oś jakie samochody się poruszają i jeżeli będzie takie badanie to należy postawić znak o dopuszczalnej ładowności i to w zasadzie trochę wszystko, ewentualnie można dołożyć znak ograniczenie prędkości, bo na drogach powiatowych można zejść do 30, nie można zakazać przejazdu samochodom, które spełniają normy przejazdu tą drogą. Z takim pismem zwracaliśmy się nie jeden raz do Zarządu Dróg Powiatowych i sądzę, że jeszcze raz przypomnę, że jednak temat poruszany jest przez mieszkańców na terenach wiejskich.

- Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Firma NORD zainteresowana jest kupnem 2 ha działki na ul. Stargardzkiej (działka w ogrodzeniu za rzeczką po lewej stronie, tzw. koło Zbruka). W ciągu roku chce rozpocząć inwestycję i skończyć. Jest to firma, która prowadzi w Szczecinie, chce się wynieść ze Szczecina i zająć się tutaj przemysłem cukierniczym, który prowadzi w Szczecinie. Trwają negocjacje co do ceny, prac nad infrastrukturą techniczną (nie ma w działce wody i kanalizacji).

Trwają negocjacje za ile i kto wykona tą potrzebną infrastrukturę.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny M. Gryczka - Zwraca się w imieniu Pani Sołtys Jadwigi Dworak z sołectwa Giżyn, która wcześniej zgłaszała w Wydziale Urzędu Miejskiego problem dotyczący drogi żużlowej od asfaltu w kierunku sklepu, który prowadzi Pani Malinowska. Kierowcy PKS-u odmawiają kursowania z uwagi na to, że są straszne nierówności, dziury, wyniesiona część żużlu. Co w tym aspekcie można zrobić, żeby nie pozbawiać mieszkańców dojazdu, czy przyjazdu do miejscowości.

 • Rozstawił się rybak z barakowozem przy ujściu Ostrawicy do jeziora Miedwie i ma tam psiarnię. Ludzie z dziećmi chcą tam spacerować i są zagrożone tym, ze zostaną pogryzione przez psy. Ustawienie i zabezpieczenie poprzez psy jest to sytuacja poprawna.

 • Następną sprawą jest rzecz, o której rozmawiał Pan z mieszkańcami, są to lokale użytkowe przy byłej suszarni pasz zielonych, miały tam być urządzone 3 mieszkania i świetlica wiejska dla mieszkańców Giżyna.

Radny P. Klimczak - Przy ul. Krótkiej jest drzewo, które może się w każdej chwili przewrócić i zagraża ono samochodom i przechodniom.

 • Garaże przy ul. Ciepłowniczej. Byliśmy tam z Komisją Ekologii i jest tam miejsce, gdzie mógłby stać tam słup, na którym mogłyby być umieszczone 4 lampy.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Komisja Oświaty, którą reprezentuję złożyła wniosek o odnowienie, pomalowanie pasów przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej. Była deklaracja, że po zakończonych pracach na tejże ulicy zostaną takie prace wykonane. Widać, że te prace się zakańczają i przypomina o tym wniosku.

 • Zwraca się z prośbą o wystąpienie do Starostwa w sprawie częściowego naprawienia chodnika tejże ulicy Poznańskiej, przy budynku PPM (po byłej tzw. czerwonej szkole). Na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Kwiatowej oraz po drugiej stronie ulicy Poznańskiej, przy parkingu. Jest tam bardzo zła nawierzchnia chodnika, a chodzą tam dzieci do szkoły i może stać się coś złego.

 • Proszę o odpowiedź na piśmie w następującej sprawie - w dniu 16 kwietnia o godz. 11:20 na oczach pracowników SP2 i dzieci tejże szkoły w bezczelny sposób samochód ciężarowy (nr rejestracyjny jest mi znany) wysypał 2 wielkie samochody ciężarowe gruzu do fosy (przy zejściu na wały od ul. Dąbrowskiego w stronę garaży przy ul. Owocowej), następnie zostało to przykryte cienką warstwą ziemi w celu zatuszowania.

Radny W. Kędziora - 1 maja wstępujemy do Unii, jesteśmy pełnoprawnym członkiem. Niedawno jak rok temu w maju 2003 r., na Pański wniosek Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu woli przystąpienia do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Argumentował Pan, że utworzenie takiej Pyrzyckiej Specjalnej podstrefy Kostrzyńsko - Słubickiej Ekonomicznej S. A. o charakterze ponadregionalnym w znacznym stopniu zdynamizuje rozwój naszego regionu m. in. poprzez napływ kapitału zewnętrznego zwracając uwagę nie tylko na stan infrastruktury technicznej i drogowej, zasoby ludzkie ale również na czynnik ekonomiczny. Mając na uwadze poczynione działania i korzyści, które przyniesie utworzenie przedmiotowej podstrefy, wnoszę o podjęcie uchwały. Chciałbym się dowiedzieć jakie są losy tej uchwały, bo z tego co się orientuję to już nic takiego nie będzie mogło funkcjonować, gdyż w Unii są na preferencyjnych zasadach prowadzone działalności, Unia od 1 maja na takie rzeczy nie przyzwala. Chciałbym się dowiedzieć co w tej materii zostało zrobione, czy coś pozyskaliśmy?

Radni nie zgłosili więcej zapytań.

Do punktu 7 porządku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2004 (druk 217/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odczytał uchwałę Nr CII/255/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Pyrzyc z wykonania budżetu za 2003 rok, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 9 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 10 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył dyskusję.

DYSKUSJA:

Radny M. Majak - Odczytał Stanowisko Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe "CENTRUM" w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2003, które stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Dzisiejsza Sesja jest ważną sesją, ponieważ zajmuje się oceną sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i udzieleniem, bądź nie udzieleniem absolutorium dla Pana Burmistrza i wiodącą w tej sprawie jest Komisja Rewizyjna. Odczytała Wniosek Komisji Rewizyjnej, który został złożony na ręce Przewodniczącego RM, wniosek stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny W. Kędziora - Kieruje pytanie do Pana Burmistrza - przeglądałem sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r., za cały rok 2003 i umknęła mi pewna rzecz, były wielkie kampanie w 2003 r. w pracach nad budżetem m.in. o zwiększenie budżetu w ramach Urzędu Miejskiego. Zauważyłem w dokumentach i proszę o udzielenie odpowiedzi, czy to prawda, że w 2003 r. zostały wypłacone pieniążki, ok. 15.000 zł. jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla Pana Burmistrza i dla Pani Wiceburmistrz? Miałem takie materiały i jestem zdziwiony, że w tych sprawozdaniach takie rzeczy zostały pominięte, jak to się stało, ze ten ekwiwalent za 2002 r. wypłacono, a takie materiały u Pani Skarbnik widziałem. Jest to w piśmie, które przedstawiła Pani Bieńkowska.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Nie powiem dokładnej kwoty i za co, jeżeli w materiałach za I półrocze Pan Radny spotkał się w opisówce z taką treścią to oczywiście też miało miejsce. Na pytanie skierowane do Pani Radcy Prawnego uzyskałam opinię, że oczywiście za zaległe urlopy nowy Burmistrz powołany już na innych warunkach, jak najbardziej ekwiwalent należy się za zaległe urlopy wypoczynkowe.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Uzupełniając, jeżeli za chwilę będzie absolutorium to w przyszłym roku takiego problemu nie będzie, bo w tym roku miałem 14 dni urlopu zaległego za rok 2003 i mam czystą kartę, a na urlopie nie byłem.

Radny W. Kędziora - Wyraźnie powiedziałem, że w informacjach za I półrocze 2003r. i za cały rok 2003 tej informacji nie było, ale taki fakt miał miejsce. Z ubolewaniem mogę stwierdzić, ja wiem, ze w przypadku osoby Pana Burmistrza, tym bardziej, że kadencja kończyła się 2 miesiące wcześniej, ale prawie z końcem roku i była możliwość wykorzystania. Tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę, że złą praktyką w samorządach stało się, że te urlopy są niewykorzystywane. Pan Burmistrz, żeby nie być podejrzewanym, ze tez stosuje taką praktykę mógł z premedytacją w 2002 r. wykorzystać urlop wiedząc, ze kończy się kadencja, a co będzie w następnej to nie wiadomo. Wiadomo, ze osobą wystawiającą kartę urlopową w stosunku do pana Burmistrza jest Przewodniczący rady poprzedniej kadencji, ale Pan Burmistrz jest jednocześnie pracodawcą dla swego zastępcy i tu się dziwię, ze nie skierował Pan zastępcy na urlop.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że w miarę możliwości w tym zakresie z Burmistrzem nie ma żadnych problemów, chyba taki, że Pan Burmistrz jest na urlopie, a ja widzę go w pracy, ale nie będę ta osobą, która będzie pilnowała, żeby Burmistrz nie wchodził do budynku.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Analizując wykonanie budżetu Gminy za 2003 r. nasuwa się pytanie, dlaczego takie niskie są wyniki osiągnięte w gospodarce komunalnej. Należałoby przeanalizować (myślę, że w tym roku rada podjęła stosowną uchwałę w sprawie gospodarki komunalnej), bo w roku ubiegłym wykonanie sprzedaży majątku gminnego był poniżej oczekiwań Rady, która uchwaliła taki budżet na 2003 r. Wiele spraw, punktów budżetu nie zależało od rady jak i również od Pana Burmistrza. Pewne dotacje, udziały w podatkach, czy innych zależały od wpływów, czy do Urzędu Skarbowego, czy innych opłat. Natomiast to co zależało od Pana Burmistrza, myślę że pan Burmistrz w tym roku będzie inaczej nam przedstawiał projekt uchwały, który Rada uchwaliła, żeby nie zawyżać wirtualnych, czy fikcyjnych kwot, a później na następny rok budżetowy Rada ma problem, czy Pan Burmistrz dobrze pracował, czy nie. Mam uwagę, że nie wpłynęły należyte oczekiwane wpływy z gospodarki komunalnej, nie został sprzedany tak istotny majątek, jak Rada podjęła uchwałę.

Radny W. Kędziora - W Dziale 801 oświata i wychowanie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie na zaplanowane ok. 50.000 zł (w ramach subwencji oświatowych) wykonanie jest 38,05%. Właściwie ta praktyka, jest już kilkuletnia i taka sama. Pani Skarbnik nawet na, którejś z Komisji Budżetu zauważyła, ze jest duża dynamika wzrostu, bo kiedyś była 17 - 18% wykonanie, a teraz jest 38% to można powiedzieć, że dynamika jest ponad 100%.

Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby kiedyś to wykonanie było 100%? Bo te pieniądze przychodzą w ramach subwencji oświatowej, to nie są nasze pieniądze, które musimy wypracować (fakt, że dokładamy do oświaty), ale mimo wszystko wydaje mi się, ze tym nauczycielom w pełni się należy, żeby mogli to wykorzystać, bo są różne metody i sposoby blokowania tych środków.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Główne aspekty, zagadnienia o których chciałbym mówić są zawarte w Stanowisku Klubu, ale ze stanowiskiem się nie dyskutuje więc pozostawię to bez komentarza. Chciałbym wypowiedzieć się w dwóch aspektach. W stanowisku nic nie mówiliśmy na temat strony dochodowej. Ta strona również przez nas była bardzo precyzyjnie omawiana i muszę wyrazić swoje niezadowolenie, bo ani Klub takiego stanowiska nie wypracował, ani Komisja Budżetu, którą mam zaszczyt kierować. Okazuje się, że to wykonanie w poszczególnych paragrafach nie było tak do końca prawidłowe, bo jeżeli Gmina jest tym bogata, im więcej zbierze podatków, windykacja tych podatków będzie jak najwyższa, to nie może budzić zadowolenia ściągalność podatków np. od nieruchomości na poziomie 84%, czy podatku rolnego na wysokości 84%. Mówię o podatku rolnych, chociaż w sprawozdaniu jest podana kwota procentowo 98%, z tym że my dokładnie to wyjaśnialiśmy na Komisji, czy z tego majątku ściągniętego z należności roku 2003 było tylko 84%, pozostałe to są zaległości z poprzednich lat.

chciałem również zwrócić uwagę ze strony dochodowej w Dziale 700 sprzedaż wyrobów i składników majątkowych - tu możemy się przerzucać, czy tj. budżet wirtualny, czy nie był, czy słusznie Rada postąpiła zatwierdzając taki plan budżetowy, czy nie, ale prawda jest taka, że w zatwierdzonym przez Rade budżecie zapisano dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na poziomie 870.000 zł, po zmianach (do których członkowie naszego Klubu mieli bardzo duże wątpliwości) zmniejszono w trakcie roku budżetowego z 870.000 zł na 338.000 zł, a wykonano 270.000 zł co stanowi tylko 80%. Możemy tutaj dyskutować , czy słusznie zapisaliśmy, czy nie., fakt jest faktem, ze nawet mimo zmian przeprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmniejszających dwukrotnie pierwotny zapis, wykonanie jest na poziomie 80%.

Moje zaniepokojenie budzą częste zmiany do budżetu. Chciałbym apelować, żeby raz wreszcie skończyć z tą taktyką częstych zmian do budżetu. Rozumiem pozycję tzw. znaczonych pieniędzy, gdzie trzeba szybko wprowadzić do budżetu, po to żeby można było z nich korzystać, ale to są przypadki co do których nie należy w ogóle dyskutować. Mówię o takich przypadkach, gdzie zmienia się zapisy podstawowe naszego dokumentu jakim jest budżet w trakcie roku budżetowego. Apeluje, albo przyłóżmy się do tego tak porządnie i niech Burmistrz tak przygotuje projekt przedstawiony Radnym, żeby on był rzeczywiście realny, albo tych zmian dokonujmy jak najmniej, bo to jest najprostrza metoda wyjścia z sytuacji. Nie uda mi się wykonać czegoś w jakimś dziale to zaproponuję Radnym zmianę do budżetu i zamiast 800.000 jest 338.000 zł, bo to już jest trochę łatwiej wykonać, ale jak widać też się nie udało.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - W materiałach ze sprawozdania za I półrocze wyczytał, iż na odprawy emerytalne przeznaczono kwotę 15.400, natomiast za urlopy ok. 5.000 zł.

Jeżeli chodzi o wykorzystanie subwencji, bądź środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jest to zapisane w Ustawie - tj. 1% od kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia. Akurat w oświacie i wychowaniu przewidziana była kwota ustawowa 49.428 zł, wykonanie 18.000, czyli w 38%.

Jeśli chodzi o przedszkola na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli wykorzystanie środków w 75%. Takie były zapotrzebowania i takie wypłaty.

Radny W. Kędziora - Chodziło mi o szkoły podstawowe i Gimnazjum, bo rzeczywiście tam rok rocznie wykonanie jest mizerne. Moje pytanie było, czy będzie kiedykolwiek taka możliwość, żeby to w całości można było wykorzystać, a nie blokować. Czy będzie taki rok kiedy będzie można w 100% wykorzystać?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Jakie są zasady korzystania z tych pieniędzy?

Radny W. Kędziora - Są środki, które dzieli się na szkoły pod zapotrzebowanie, które zgłaszają dyrektorzy szkół. Dyrektorzy szkól opracowują jakieś wewnątrz szkolne plany doskonalenia i dokształcania nauczycieli, które Rada Pedagogiczna uchwala i na tej zasadzie to się odbywa, że później nauczyciele gdzieś idą, czy odbywa się szkolenie Rad Pedagogicznych. Tylko, że jak nauczyciele przychodzą o jakiekolwiek dofinansowanie (musi to być związane, że w szkole jest potrzebna taka specjalność, czy taka forma doskonalenia jest potrzebna, o tym decyduje dyrektor z Radą Pedagogiczną, ale słyszy, że nie ma pieniędzy i proszę nie składać podania). Nauczyciel nie składając podania, bo nie ma środków i to się przeciąga z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał i okazuje się, ze te środki na papierze są, a de fakto są blokowane.

Dowodem jest to, że szkoła zgłasza zapotrzebowanie, że np. przyznaje się 7.000 zł, a pod koniec roku jest wykorzystanie 3.000 zł i to już jest dowód na to, bo szkoła nie proponowała tych 10.000 zł tylko pod konkretne potrzeby i plany, a ktoś tych pieniążków nie dał.

Radni nie wnieśli więcej uwag.

Do punktu 8 porządku

Absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 A do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Odczytał uchwałę Nr CXIV/291/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyrzyc z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok, która stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Odczytała uzasadnienie do Wniosku Komisji Rewizyjnej, który został złożony na ręce Przewodniczącego RM, a który był odczytany przy sprawozdaniu. Wniosek stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc, który stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odczytał Stanowisko Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe "CENTRUM dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce za rok 2003, które stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że w tym punkcie nie jest przewidziana dyskusja. Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 6; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXIII/152/04 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dziękuję serdecznie za udzielenie absolutorium. Odbieram to jako podziękowanie za bardzo ciężką pracę dla Burmistrza i jego służb, w szczególności tym, którzy zobaczyli moja pracę i ją poparli. W takiej sytuacji już po raz szósty zabieram głos i uczynię wszystko, aby w przyszłym roku wynik absolutorium był o wiele inny.

Po odczytaniu Stanowiska Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe "CENTRUM" doszedłem do wniosku, że niech bym dał z siebie jeszcze więcej, co fizycznie jest niemożliwe, to i żadna szabla tego nie przebije.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach (druk 223/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Burmistrz, współpracuje na co dzień z dyrektorem, który odpowiada za fachową pracę i prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, tutaj kompetencja Rady jest oczywista. Proponuję do składu Komisji Konkursowej następujące osoby:

 • Wiceburmistrz - Mariannę Mogielską;

 • Kier. Wydz. OKKFiS - Janusza Kaźmierczaka;

 • Z-ca Dyrektora Książnicy Pomorskiej - Aleksandra Solarska.

Dwie pozostałe osoby powinna wyłonić Rada.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaproponował przegłosować w pierwszej kolejności w/w wniosek Burmistrza jako wniosek najdalej idący.

Przewodniczący Komisji Ekologii ... - J. Tkaczuk - Zaproponował, żeby wniosek pana Burmistrza przegłosować jako pierwszy. Komisja Ekologii akceptuje członka Komisji Edukacji, a następnego członka Komisji Konkursowej nie wybierali, ponieważ powtarzają się nazwiska wnioskowane przez Komisję Budżetu i Komisję Rolnictwa.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Najdalej idącym wnioskiem jest zawsze wniosek Komisji. Po drugie, są 3 wnioski Komisji i zdecydowanie się one pokrywają, ponieważ Komisja Edukacji zaproponowała skład, który mówi o tym, że powinien znaleźć się przedstawiciel Komisji Edukacji, Komisji Budżetu, Książnicy Pomorskiej i dwóch przedstawicieli Burmistrza.

Komisja Budżetu zapis ten zmieniła o tyle, że zaproponowała tylko jednego przedstawiciela Burmistrza. Komisja Rolnictwa z kolei wydelegowała radnego Mariana Osękowskiego. Składając razem te 3 wnioski nasuwa się jedno proste spostrzeżenie, że te trzy wnioski można połączyć w jeden:

 • Przedstawiciel Komisji Oświaty;

 • Przedstawiciel Rady - M. Osękowski;

 • Przedstawiciel Książnicy;

 • Przedstawiciel Komisji Budżetu;

 • Przedstawiciel Burmistrza

i temat jest załatwiony, i wszystkie trzy Komisje powinny być w tym momencie usatysfakcjonowane.

Radny M. Gryczka - Nie potrzebnie przedłużamy czas, bo tych koncepcji jest bardzo dużo. Proponuję i optuje za wnioskiem Pana Burmistrza jako wnioskodawcy rej uchwały, który jest organem wykonawczym. Ustawa mówi o organizatorze, Rada decyduje i w głosowaniu określimy się, czy za tą propozycja będzie większość. Natomiast spośród Radnych wskazanych z poszczególnych Komisji przegłosujemy, którzy radni wejdą (z największą liczbą głosów.

Przewodniczący Komisji Ekologii ... - J. Tkaczuk - Czy może być sześciu członków Komisji Konkursowej?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu dotyczącego powołania składu Komisji Konkursowej (jak w opinii).

Wynik głosowania: za - 6; przeciw - 11; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący powołania do składu Komisji Konkursowej pana radnego Mariana Osękowskiego.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Moim zdaniem głosowana powinna być propozycja pana Burmistrza z uzupełnieniem członków poszczególnych Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Edukacji dotyczącego powołania składu Komisji Konkursowej (jak w opinii).

Wynik głosowania: za - 2; przeciw - 8; wstrzymało się - 8;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku pana Burmistrza o powołanie składu Komisji Konkursowej w następującym składzie:

 • Wiceburmistrz - Mariannę Mogielską;

 • Kier. Wydz. OKKFiS - Janusza Kaźmierczaka;

 • Z-ca Dyrektora Książnicy Pomorskiej - Aleksandra Solarska.

Dwie pozostałe osoby powinna wyłonić Rada.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W wyniku przyjęcia wniosku pan Burmistrza Rada powinna uzupełnić skład Komisji Konkursowej o 2 nazwiska.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Zwróciła się z prośbą o ogłoszenie 5 minut przerwy.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Zgłosił uwagę do drugiego wniosku dotyczącą zmiany zapisu wymaganych kwalifikacji zawodowych z poziomu minimum kustosza, do poziomu minimum starszego bibliotekarza. Chodzi o to, aby dać młodszym ludziom szansę pozyskania pracy, bo młodzi ludzie nie mają możliwości pozyskania tytułu. Wniosek Komisji dotyczy powrotu do poziomu jaki dotychczas obowiązywał.

Radny E. Gola - Prosi o wyjaśnienie jaki staż pracy jest potrzebny, aby zostać dyrektorem biblioteki?

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Sprawę tą reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1999 r. - dla starszego bibliotekarza - wymagane jest Studium Bibliotekarskie i 4 lata pracy zawodowej na tym stanowisku; - przy wyższym wykształceniu bibliotekarskim - 3 lata stażu; - przy studiach podyplomowych - 2 lata stażu; - kustosz - wymagane jest 5 lub 4 lata i musi być wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub dyplomowe.

Radny W. Kędziora - Kontekst tego wniosku był taki, aby udostępnić to szerszej rzeszy kandydatów. Ile wg rozeznania pana Kierownika J. Kaźmierczaka spełnia te kwalifikacje na poziomie kustosza?

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Nie dysponuje taką widzą. W ogłoszeniu jest mowa o posiadaniu wykształcenia wyższego i kwalifikacji zawodowych minimum kustosza. Posiadanie kwalifikacji nie jest równoznaczne z dokumentem stwierdzającym te kwalifikacje. Może być nauczyciel w szkole podstawowej, a pracujący w bibliotece, ma wykształcenie wyższe i studia podyplomowe bibliotekarskie a nie ma dokumentu, ze jest kustoszem, a ma przyznany stopień nauczyciela mianowanego. Są to kwalifikacje spełniające te kryteria.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany zapisu wymaganych kwalifikacji zawodowych z poziomu minimum kustosza do poziomu minimum starszego bibliotekarza.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 7; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji ... - A. Odachowska - Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. Komisja Edukacji wytypowała do składu Komisji Konkursowej radnego Krzysztofa Dubickiego.

Radny M. Gryczka - Komisja Rolnictwa wytypowała do składu Komisji Konkursowej radnego Mariana Osękowskiego.

Wytypowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji Konkursowej:

 • Marianna Mogielska;

 • Janusz Kaźmierczak;

 • Aleksandra Solarska;

 • Krzysztof Dubicki;

 • Marian Osękowski.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXIII/153/04 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej (druk 218/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 27 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 28 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIII/154/04 stanowi załącznik nr 63 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 258/14 w obrębie 9 miasta Pyrzyce (druk 219/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Radny W. Kędziora - Jest to teren z ostatnich kawałków gminnych takiego dużego areału i tak atrakcyjnej części Pyrzyc - blisko Geotermii. Apeluje, abyśmy pochopnie nie wyzbywali się tego. Kiedyś było przewidziane 7 ha do przetargu i mówiono wówczas, ze to ostatni areał, a tymczasem okazuje się , że jest kolejny. W Studium przewidziane są tu usługi pod produkcje i czy nie warto byłoby poczekać i pochopnie tego nie sprzedawać. Jest to w bardzo atrakcyjnej części Pyrzyc. Może należy zrobić najpierw zmiany z planie, a potem ewentualnie sprzedać i uzyskać więcej pieniędzy. Liczymy na to, ze ceny nieruchomości z czasem systematycznie będą rosnąć. To wykazać jako rezerwę na przyszłość.

Jest to prośba o rozwagę, aby zbyt pochopnie nie wyzbywać się coś, czego nie wiele nam zostało. W Studium przewidywane jest pod produkcję i usługi, to ja śmiem wątpić, czy uzyskamy jakąś dla Gminy godziwą kwotę. Nie wyzbywajmy się terenów, z którymi możemy rok, dwa lata poczekać i znaleźć kogoś kto to zagospodaruje z dużym pożytkiem dla naszego regionu.

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - W Studium jest zapisane, iż jest to strefa działalności rolno - produkcyjnej z wykorzystaniem wód geotermalnych. Biegli będą wyceniać i będą brać to pod uwagę przy sporządzaniu operatu szacunkowego. Biegły będzie uwzględniał również zapisy w Studium.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Padło zapytanie ze strony Komisji Budżetu i pan Burmistrz chyba odpowie nam przed głosowaniem nam co i po co ta działka ma być przeznaczona i czy jest zainteresowanie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na ta sugestię nie da się odpowiedzieć, gdyż będzie postępowanie przetargowe i dopiero w przetargu będzie wyłoniony kandydat na nabywcę tejże działki. Wszelkie dywagacje na ten temat nie powinny mieć miejsca. Osoba, która będzie wyceniała weźmie pod uwagę zapisy w Studium, gdzie wyraźnie zapisany jest cel. Gdyby okazało się, że nie dojdzie do sprzedaży to będą negocjacje. Wówczas z Komisją Budżetu będziemy rozmawiali co dalej robić. O pochopności bym tutaj nie mówił. Jeżeli mielibyśmy rozmawiać co pochopnie w Pyrzycach sprzedano, to moglibyśmy dywagować, ale to nie jest przedmiotem.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - To co zapisane w Studium z wykorzystaniem Geotermii, z myślą o tym, że inwestor wykorzysta to, aby nie było to muzeum techniki. O to chodzi.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Oczywistą rzeczą jest, że ten kto nabędzie tą działkę za określoną sumę, to i tak nie otrzyma warunków na zabudowę na inną działalność, niż na taką jaka jest w Studium, a potem w planie. Tutaj nie ma obawy co do ewentualnego przeznaczenia tej działki.

Radny J. Momot - Moim zdaniem działkę tą należałoby jak najszybciej sprzedać, bo będą pieniądze.

Radny S. Ryżyk - W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Kędziory, gdy podzieli się na działki budowlane to można uzyskać prawie te same pieniądze. Myślę, ze tu nie chodzi tylko o pieniądze. Myślę, że jakby był inwestor, który na tej działce znajdzie chociaż jedno miejsce pracy, to żaden z radnych nie miałby wątpliwości i nie pytałby o cenę tej działki.

Radny E. Gola - Poprzednio dyskutowaliśmy na Sesji o sprzedaży 7 ha. Byłem przeciw ich sprzedaży bez gwarancji wprowadzenia ich do produkcji. Proponuje się 7 ha przylegających do geotermy i nie ma uzasadnienia przekonywującego do tego wniosku, ażeby sprzedać, bo nie mamy żadnych gwarancji, że kupujący wykorzysta do takiej produkcji.

Uważam, że nie powinniśmy zgodzić się na sprzedaż tej ziemi - ostatniego kawałka, który jest w naszych rękach. Jednym z głównych problemów Pyrzyc jest sprawa wykorzystania ciepła z geotermy. Kolejny raz widzę, ze pozbędziemy się narzędzia, które może nam pomóc, aby obniżyć koszty stałe geotermy.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Chciałem się przychylić do radnego Goli. Jak wiadomo żaden problem jest sprzedać atrakcyjny budynek, czy działkę. Sztuką sprzedać jest coś co nie jest atrakcyjne, a to nam się nie udaje. Uważam, że z tą sprzedażą należałoby się wstrzymać i zająć się sprzedażą nieruchomości, które leżą od wielu, wielu lat i nie są jeszcze sprzedane.

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - Działka ta była już dwukrotnie wykazana do sprzedaży. Projekt tej uchwały został zmieniony i jest to na sprzedaż. Nie ma możliwości, aby ktoś budował tam budynki mieszkalne, bo jak będzie chciał to zrobić to będzie musiał wystąpić do Rady o wyrażenie zgody na sporządzenie tam planu na budownictwo mieszkaniowe. Ta działka, która będzie leżeć przy geotermi nie obniży kosztów ciepła. Są chętni i zobaczymy jakie będą skutki ogłoszonego przetargu.

Radny P. Klimczak - Jak zmusimy tego kto nabędzie tą działkę do korzystania z ciepła geotermalnego?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zmusi go do tego plan zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu dotyczący przedstawienia planów inwestycyjnych terenu wykazanego w projekcie uchwały przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu go do sprzedaży.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 2; wstrzymało się - 8;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z przyjętym wnioskiem Komisji Budżetu projekt uchwały nie poddano głosowaniu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2004 Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (druk 220/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 37 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu, aby wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych powierzyć osobie już zatrudnionej, tak aby nie spowodować zwiększenia zatrudnienia.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.

Wynik głosowania: za -17; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXIII/155/04 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji przyznanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań własnych Gminy (druk 221/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 43 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 44 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Przedstawione w opinii wnioski były formułowane w obecności Pani Radczyni Prawnej i zgadzała się z tymi zmianami.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Potwierdza słowa przedmówcy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków Komisji Budżetu w całości.

Wynik głosowania: za -17; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 1; wstrzymało się 0;

Uchwała Nr XXIII/156/04 stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. (druk 224/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 49 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXIII/157/04 stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Eufemii Dziełak dotyczącej zarządzenia nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Pyrzycach (druk 225/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

Radny S. Ryżyk - Projekt tej uchwały został przedłożony radnym dopiero w dniu dzisiejszym. Nie zdążyłem zapoznać się ze skargą i nie chcę skrzywdzić Pani Dziełak. Pani Dziełak może nam zarzucić, że nie widząc pisma jakie złożyła odpowiadamy, że ona nie ma racji, albo podejmujemy uchwałę i rozstrzygamy pewną rzecz, a nie podejmujemy uchwałę, że nie możemy rozstrzygnąć pewnej rzeczy. Dla mnie są to rzeczy niemożliwe do przyjęcia i dlatego składam wniosek o wycofanie projektu tej uchwały do ponownego przygotowania i rozpatrzenia przez Komisje.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Sprawa ta została przekazana do Komisji Rewizyjnej, która zbadała tę sprawę.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Skarga Pani Eufemii Dziełak wpłynęła 28 lutego br. W KPA termin załatwienia skargi wynosi 1 miesiąc, ponieważ nie została rozpatrzona w ciągu miesiąca, Pani ta została poinformowana, że będzie rozpatrzona na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym. Sprawę tą rozpatrzyła Komisja Rewizyjna, która została skierowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jeżeli wpływa skarga to jestem zobowiązany przekazać ją do rozpatrzenia dla Komisji Rewizyjnej i tego typu spraw nie kieruję na merytoryczne Komisje.

Radny G. Gontarz - Pani Dziełak kierowała pisma w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, są ponadto kserokopie artykułów prasowych. Przedłożony projekt został opracowany przez Komisję Rewizyjną, która bazowała na dokumentach.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Jest to osoba, która występowała również na sesji podczas, której przedstawiała swoje zarzuty odnośnie działalności PPM. Jest to potwierdzeniem tego wszystkiego, co zostało powiedziane na tej sali.

Radny S. Ryżyk - Należy zastanowić się nad tym, bo w projekcie uchwały jestniezgodność. W §1 jest napisane, że skargę tą uznaje się za niezasadną a w ostatnim akapicie jest napisane, "gdyż nie jest kompetentna do rozpatrywania w/w zarzutów". Albo coś uznaje, albo jest się nie kompetentnym. Trzeba zastanowić się nad tym problemem.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Rozumiem wniosek radnego Stefana Ryżyka tak, że chce indywidualnie zapoznać się z tym projektem uchwały. Jako Przewodniczący Komisji Budżetu, nie wprowadzę go pod obrady Komisji, bo nie widzę żądnych podstaw prawnych, które zezwalałyby mi zająć się tym takim wnioskiem. Jest Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzą nasi przedstawiciele. Jest członek Komisji Rewizyjnej, który potwierdza wszystkie dane zawarte w projekcie uchwały, jest Pani Radczyni, która potwierdza zgodność z prawem. Nie widzę powodów, dla których członkowie Komisji Budżetu mieliby zajmować się tym projektem uchwały.

Radny W. Kędziora - Skłaniałbym się w kierunku Radnego Stefana Ryżyka, bo mimo wszystko chciałbym wiedzieć cos więcej, bez względu na to, czy to kwalifikuje się na posiedzenie Komisji Budżetu. Szkoda, że nie zostało to przedstawione do zapoznania, nawet bez wydawania stosownej opinii. Stoimy teraz przed faktem dokonanym i póki nie poznam sprawy to trudno mi wydawać osąd.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie wyobrażam sobie, aby każdą skargę kierować do wszystkich komisji. Jeżeli została wybrana przez radnych odpowiednia Komisja to muszą mieć do niej zaufanie. Materiały są w BRM do wglądu i można zapoznać się z tą sprawą.

Radny E. Gola - Odnośnie wprowadzenia dzisiaj tego punktu pod obrady sesji mogę potwierdzić zdanie radnych, ze nagle dowiadujemy się o takiej sprawie. Mając porządek sesji mogę dodatkowo zapoznać się z wnioskiem danej komisji. W tym przypadku takiej możliwości nie mieliśmy poza członkami Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się z przedstawicieli wszystkich Klubów Rady Miejskiej i chciałbym się dowiedzieć, czy decyzja w tej sprawie była podjęta jednomyślnie. Jeżeli nie było uwag przez członków Komisji rewizyjnej to należy projekt tej uchwały przegłosować dzisiaj.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Na poprzedniej seji poinformowałem radę o wpłynięciu tej skargi i skierowaniu jej do Komisji Rewizyjnej. Każdy kto chciał mógł zapoznać się z dokumentami.

Radny E. Gola - Mam uwagi do przedłożonego porządku obrad, dlaczego nie zostało to w nim zawarte?

Radny W. Kędziora - O tym fakcie dowiedzieliśmy się dopiero teraz i kiedy miałem się z tym zapoznać? Gdybym wiedział, że cos takiego będzie to miałbym możliwość. Kiedy miałem zapoznać się z tymi materiałami? Jest to nielogiczne i niespójne. Uważam, że to co Przewodniczący czyta w ramach informacji to nie wszystko mnie dotyczy. Nie wiedząc o tym nie miałem potrzeby zapoznać się z tym co dotarło do Przewodniczącego. Wszyscy Radni zrzeszeni w Kluby mają swoich przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej. Ja nie przynależę do żadnego Klubu i nie mam swojego przedstawiciela i chciałbym aby to wszystko było spójne i do końca powiedziane.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wysoka Rada większością głosów wprowadziła ten temat pod obrady.

Radny E. Gola - Czy ktokolwiek z Komisji Rewizyjnej miał odrębne zdanie w tej sprawie?

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Mam pewne wątpliwości natury prawnej. Jest podpis pod projektem uchwały Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pani Mecenas powiedziała, że wycofała się ze względu pewnego konfliktu interesu. Jeżeli nie ma podpisu radczyni to kto przygotowywał projekt tej uchwały pod względem formalnym i prawnym?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Komisja Rewizyjna zbadała sprawę, przeanalizowała dokumenty i przedstawiła swoją opinię w formie projektu uchwały.

Radny M. Majak - Ja nie brałem udziału w posiedzeniu tej Komisji. Nie odpowiem dlatego jak przebiegało głosowanie.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Czy projekt uchwały był w ogóle przedmiotem Komisji Rewizyjnej? Czy projekt tej uchwały był przygotowywany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej?

Radny G. Gontarz - Jest wniosek podpisany przez Przewodniczącą Komisji, który został skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Projekt tej uchwały został przygotowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - W związku z powyższym proszę o protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z listą obecności.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest wniosek Pana Stefana Ryżyka dotyczący odrzucenia projektu uchwały do ponownego zbadania przez Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Stefana Ryżyka.

Wynik głosowania: za -10; przeciw - 3; wstrzymało się - 5;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Rozumiem, że moja prośba dalej jest aktualna. Coraz bardziej nabieram przekonania, ze projekt uchwały został przygotowany przez służby w Urzędzie a podpisany przez radną panią Stefanię Jemielity, która nie konsultowała tego z Komisją. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie tego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Trudno jest tą sprawę teraz wyjaśnić, gdyż nie ma Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Uważam, że punkt ten należy zakończyć i spowoduję, aby Komisja Rewizyjna zebrała się, aby ustalić szczegóły tej całej sprawy. Głęboko wierzę, że Komisja Rewizyjna odbyła się na ten temat.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

.

Do punktu 15 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy na zgłoszone zapytania może odpowiedzieć radnym w formie pisemnej w ciągu tygodnia?

Radni wyrazili zgodę.

Do punktu 16 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Ekologii - J. Tkaczuk - Komisja Ekologii zebrała się i sprawdziła dzikie wysypiska. Jest przygotowana opinia Komisji w tej sprawie, która stanowi załącznik Nr 52, ale chciałbym poprosić pana Burmistrza o zwrócenie szczególnej uwagi na ogródki przy drodze A3, gdzie przejeżdża bardzo dużo samochodów, gości . Jest tam jeden wielki śmietnik, pełno gruzu. Jeszcze raz proszę o zwrócenie uwagi na brak estetyki na ogrodach od strony Lipian.

Radny W. Kędziora - Na posiedzeniu Komisji Budżetu była dyskusja nt. umorzeń w Biuletynie Informacji Publicznej. Pan Sekretarz zobowiązał, ze na ile pozwoli ustawa o ochronie danych, poda podatek rolny i podatek od nieruchomości. Bardzo szybko to zadziałało i dziękuje za błyskawiczną reakcję.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał dwa pisma skierowane do wiadomości do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 • od Dyrektora SP w Brzesku w sprawie wygaszenia oddziału zamiejscowego w Letninie do końca roku szkolnego 2003/2004 - pismo stanowi załącznik Nr 53 do protokołu;

 • od wspólnoty Mieszkańców Bloku przy ul. Narutowicza 1 w Pyrzycach - wniosek dotyczy zamknięcia ulicy Gabriela Narutowicza dla ruchu kołowego, samochodowego i przekształcenia jej w deptak, aleje zieleni i kwiatów - pismo stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ponadto zwrócił się do mnie radny Rady Powiatu pan Walenty Darczuk o zabranie głosu.

W. Darczuk - Wysoka Rado. Dzisiaj odbyła się Olimpiada Szkól Podstawowych Ekologii w SP2. Chciałbym podziękować pani Dyrektor za wspaniałe przygotowanie szkoły, za wspaniałe przygotowanie kadry pedagogicznej, za bardzo wysoką wiedzę uczniów szkół podstawowych. Uczniowie widzą miasto i ekologię na terenie miasta i gminy. Młodzież przekazała wiele rzeczy i trzeba je kontynuować. Młodzież wskazała nam wskazówki teoretyczne, a my musimy je praktycznie wprowadzić w życie. Gratuluję Burmistrzowi tak dobrej szkoły, organizacji i zdolnej młodzieży.

Radny J. Momot - Skoro zamkniemy ul. Narutowicza - to jak wjedzie się na ul. Pod Lipami?

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Również jestem zobowiązany podziękować panu Derektorowi Lempartemu za przygotowaną informację dla Komisji Budżetowej. Jest to bardzo ciekawy materiał. Po raz pierwszy mam okazję zapoznać się chociażby z takimi informacjami jak: opłaty wniesione przez PPK do Gminy; spłata kredytów zaciągniętych przez PPK. Jednocześnie bardzo proszę o informację, kiedy będziemy mogli zapoznać się z całością rozliczenia finansowego Spółki.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wszyscy otrzymali program uroczystości i imprez w dniach 30.04 - 03.05. Program ten jest bardzo bogaty i proszę szczególnie o reprezentowanie Rady w tych dniach. - program stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.

Przypominam również o wzięciu udziału w uroczystości - pocztu sztandarowego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu - dotyczący wykorzystania środków budżetowych na utrzymanie zieleni, utrzymanie cmentarzy i oczyszczanie miasta w 2003 r. - wniosek stanowi załącznik Nr 56 do protokołu.

Radny M. Gryczka - Proszę Panią Mecenas o upewnieni Rady, czy ten wniosek nie jest przedwczesny. Z umowy Spółki wynika pewien przedmiot działania. Ponadto Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały ustaliło Statut, w którym również jest przewidziane określone działanie Spółki. Są pozawierane umowy na te kierunki działań i czy podejmowanie dzisiaj decyzji w tej kwestii i nadania biegu sprawie w tym kierunku nie jest błędną decyzją. Chciałbym wcześniej usłyszeć opinię pani Radczyni, czy dzisiaj Rada może tę sprawę realizować?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Spółka ma określony zakres działania, ale jednocześnie jest podane, ze działa na terenie Rzeczpospolitej, a nie na terenie Gminy. W związku z tym świadczyć może usługi gminą w drodze umów, na wykonywanie pewnych zadań. Te, które obowiązują, przewidują możliwość rozwiązania ich z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Trudno jest od razu odpowiedzieć.

Radny E. Gola - Przedsiębiorstwo zostało powołane przez Gminę Pyrzyce po to, aby zadania jakie ciążą na Gminie Spółka ta wykonywała. Póki nie ustalimy, że to przedsiębiorstwo w tych aspektach jest nam nie potrzebne lub źle wykonuje usługi to nie powinniśmy takiej decyzji podejmować, bo po "kawałku" zaczniemy pozbawiać firmę dochodów.

Druga sprawa - obecnie trwa przesłuchiwanie konkursowe. Niepotrzebnie takim wnioskiem wprowadzamy niepokój. Póki nie zostaną te sprawy rozstrzygnięte zostawmy naszą spółkę w spokoju.

Radny M. Gryczka - Punkt 2 wniosku "Komisja wnioskuje o wzmożenie kontroli zarówno przy wydawaniu środków z budżetu gminy jak i kontroli wykonywanych usług", Mamy Radę Nadzorczą i chciałbym znać wynik kontroli poczynionej w tych obszarach jakie zostały poruszone przez Komisję. Proponuje przyjąć drugą część wniosku, zaś w pierwszej części wniosku wolałbym mieć rzeczy wyjaśnione, uzewnętrznione i pokazane.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Popieram przedmówcę w tym względzie, ze należy przemyśleć co dalej ze Spółką PPK. Jako właściciel Pan Burmistrz powinien złożyć wnioski. Po zwolnieniu pana Dyrektora należy wrócić do tematu i oczekujemy wniosku od właściciela.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu dotyczącego ogłoszenia przetargu obejmującego wyłonienie wykonawcy następujących usług:

 • utrzymanie zieleni;

 • utrzymanie cmentarzy;

 • oczyszczanie ulic.

Termin rozstrzygnięcia przetargu powinien umożliwić zawarcie umów najpóźniej od 1 stycznia 2005 roku.

Wynik głosowania: za -3; przeciw - 13; wstrzymało się - 52

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu o wzmożenie kontroli zarówno przy wydatkowaniu środków z budżetu Gminy jak i kontroli wykonywanych usług.

Wynik głosowania: za -12; przeciw - 4; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał stanowisko Komisji Ekologii z wyjazdowego posiedzenia, na którym dokonano przeglądu dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Pyrzyce.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Mam drobną uwagę i prośbę od dłuższego czasu nie świeci się lampa na ul. Warszawskiej przy posesji nr 40, proszę o sprawdzenie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych. Ostateczny termin 30 kwietnia 2004 r.

Ponadto napomknął, że zajmujemy się bardzo ważnymi sprawami i często zapominamy.

Z okazji wejścia Polski do UE zostały wręczone radnym i władzą Gminy okolicznościowe pamiątki.

Do punktu 17 porządku

Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:19:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:19:28