PROTOKÓŁ Nr XXIV/04 z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XXIV/04

z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004 r.

godz. 13:00

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXIV sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 19, nieobecni są:

 • radny J. Tkaczuk;

 • radny M. Osękowski.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przypomniał, że w tym tygodniu przypada ważne dni, dlatego w tym tygodniu chciałbym złożyć wszystkim matkom mieszkającym na naszej ziemi dużo zdrowia, wytrwałości w wychowaniu dzieci i wszystkiego co się szczęściem zwie.

Również z okazji Dnia Samorządowca chciałbym Radnym jak i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Starostwa złożyć bardzo serdeczne życzenia, bo jest to bardzo trudna praca, dużo wytrwałości i gotowości.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Burmistrza, na który Sesja RM został zorganizowana w Żabowie oraz został wprowadzony dodatkowy punkt do porządku obrad Sesji RM, wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady (Druk Nr 247/04). W związku z tym odczytał pismo od radnego Jana Momota, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia (Druku 247/04).

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Projekt został wprowadzony do porządku posiedzenia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu ... w sprawie wyprowadzenia z porządku obrad sesji RM (Druku 228/04) oraz (Druku 237/04), wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo - chciałem odnieść się do projektu uchwały, o który wnosi Komisja Budżetowa, aby wyprowadzić go z porządku obrad, dlatego iż w dniu dzisiejszym wpłynęło na moje ręce i do Biura Rady stanowisko Rady Sołeckiej w sprawie przeniesienia zasobów biblioteki do budynku przy Szkole Podstawowej w Brzesku. Zapoznał Wysoką Radę z treścią stanowiska, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Dodaje do tego, iż miesiąc temu miałem otwarte zebranie wiejskie w Brzesku przy niezmiernie licznym udziale mieszkańców i ten problem podnosiłem. Nie było ani jednego głosu przeciwnego lub też budzącego wątpliwość wprowadzenia pod obrady Wysokiej Rady projektu uchwały o czym tutaj mówimy, dlatego i tylko to mnie przeświadczyło, aby taki projekt po raz kolejny złożyć. W przypadku wyprowadzenia dzisiaj, czy też pozostawienia i negatywnego zaopiniowania, czynie przyjęcia projektu uchwały do wykonania, po raz kolejny wnosił nie będę, bo sądzę, że do tego momentu wyczerpałem swój punkt widzenia jako organu wykonawczego.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Informuje, że Komisja Edukacji była w Brzesku i po rozmowach stwierdziła, że dopóki nie zostanie wyremontowany budynek obok to nie ma w ogóle mowy o przeniesieniu tej biblioteki, dlatego nasza Komisja jest za wycofaniem tego punktu z porządku obrad.

Radny W. Kędziora - W gwoli uzupełnienia wypowiedzi pana Burmistrza, który posiłkuje się opinią z zebrania wiejskiego tylko jednego zabrakło w momencie zwoływania (może się mylę) zebrania. Ludzie, których interesuje byt biblioteki w tym budynku nie wiedzieli, że będzie dyskutowana sprawa biblioteki, czy w porządku tego posiedzenia, gdzie ogół powinien być poinformowany było, że m.in. stanie sprawa biblioteki. Z tego co się orientuję, to nie było czegoś takiego, a ja wręcz powiem, że działania pana Burmistrza sprowadzają się do tego, że chcecie mieć salę to sprzedajcie bibliotekę. To nie tak panie Burmistrzu. Tyle możliwości Pan miał, żeby wyremontować salę wiejską. Kiedyś formułowałem taką wypowiedź, że to trwa prawie 6 lat. Pan mówił, że to nieprawda, później pytałem ludzi w środowisku i rzeczywiście 6 lat Pan obiecuje, że wyremontuje salę, ale na zasadzie "oddaj pralkę dam ci telewizor".

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Podtrzymuje wniosek Komisji Budżetu ... o wyprowadzenie dwóch projektów uchwał. Rozumiem, że projekt dotyczący powołania Rady Kultury Fizycznej spotyka się z ogólna zgodą, bo na ten temat w ogóle nie dyskutujemy. Chciałem powiedzieć, że sam projekt uchwały został przygotowany w sposób fatalny, mało czytelny, podczas obrad Komisji nie mogliśmy znaleźć autora tego regulaminu. Była pani Wiceburmistrz, była pan Janusz Kaźmierczak i nikt nie bardzo chciał się przyznać do autorstwa tego projektu. Jest to zrobione w sposób fatalny i stąd nasz wniosek.

Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący wyprowadzenia projektu uchwały w sprawie sprzedaży działek to już tak dużo zostało powiedziane, a ponadto pragnę przypomnieć Wysokiej Radzie, że dwukrotnie tym tematem się dogłębnie zajmowali, a jeżeli ta uchwała Rady Sołeckiej jest w 100% prawdziwa to ona jest w znakomity sposób połączona z naszym wnioskiem, dlatego że w tym wniosku jest wyraźnie napisane, ze dopiero po wykonaniu odpowiednich remontów możemy powrócić do debaty nad tą sprawą.

Radny M. Gryczka - 20 maja Komisja Rolnictwa miała swoje posiedzenie i w temacie tego projektu uchwały, Komisja w tym dniu nie zajęła stanowiska, natomiast podjęto decyzję, że odbędziemy wizje lokalna w miejscowości Brzesko i sprawdzimy jak na nieruchomość wygląda. Faktem jest, że jako jedyny z Komisji pojechałem w obecności pana Sekretarza Gminy, pani Kierownik Wydziały - Grażyny Krysteckiej. Dziwię się dlaczego przyśpieszać z tym projektem uchwały na dzisiaj kiedy ja nie wiem, czy ten budynek w ogóle się nadaje do tego, żeby przenieść ten zasób biblioteczny do tego budynku. Dla mnie to jest budynek w stanie technicznym, przynajmniej wymagającym dokładnego zbadania np. ma 3 poważne spękania na przelot ściany, poza tym brak sanitariatów, instalacja elektryczna, która wymaga też na pewno zmiany i dlaczego tak at chot działać? Ja przychylam się do wniosku Komisji Budżetu, żeby wyprowadzić ten projekt z porządku.

Radny W. Kędziora - Pokusiłem się o wyciąg z protokołu z pierwszej sesji, gdzie wypowiadała się pani Dyrektor biblioteki - Maliszewska "obecnie odbywają się tam zajęcia prac ręcznych, pomieszczenie to jest dużo mniejsze od powierzchni obecnego pomieszczenia w Brzesku. Pomieszczenie jakim dysponuje pani Dyrektor szkoły ok. 30 m2 zaś obecnie zajmowane 77 m2. Fizyczną możliwością jest przeniesienie całego księgozbioru ze sprzętem, regałami, katalogiem, ale będzie to z dużą niekorzyścią dla mieszkańców Brzesko, które gro stanowią uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich."

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Mój głos proszę nie odbierać, że się upieram, tylko chciałbym odnieść się do kilku wystąpień.

Do radnego Kędziory, który mówi, czy w ogłoszeniu o zebraniu była ta informacja - nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba umieścić jeżeli dotyczy to np. wyboru sołtysa, zmiany sołtysa itd. to wówczas statuty wiejskie to przewidują i dlatego takiej potrzeby nie ma.

Chciałbym poinformować, że pewnie w przyszłym roku trzeba będzie wyremontować obecny budynek biblioteki (czyt. agronomówkę) i trzeba będzie znaleźć pieniądze na remont sali wiejskiej, ponieważ od nowego roku szkolnego w jednym budynku w Brzesku będą pobierać naukę dzieci z wygaszonego budynku z Letnina i dlatego też będą potrzebne znaczące środki finansowe w roku przyszłym. Takie działanie jest uważam spojrzeniem gospodarski, natomiast wykonam uchwałę, lub też nie wykonam, ponieważ jeżeli nie będzie przyjęta.

Natomiast co do drugiego projektu uchwały, o który Komisja Budżetu wnioskuje o wyprowadzenie z porządku obrad, chcę powiedzieć, że takie spotkanie z udziałem przedstawicieli Klubów sportowych się odbyło m.in. uczestniczył w tym spotkaniu Wiceprzewodniczący RM pan Wiktor Tołoczko i może poprzedni regulamin był niezbyt doskonały, ale nad tym projektem duże grono uczestniczyło i pracowało. Jak pamiętam najwięcej propozycji zmian wniósł pan Przewodniczący i sądziłem, że ten projekt będzie możliwy do dyskutowania na Komisji i tam był czas miejsce, po to żeby przedłożyć Radzie. Jeżeli taka jest ocena Wysokiej Rady to zdaje się na głosy i dyskusję.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie z porządku posiedzenia (Druku 228/04) - tj. projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 763/1, 763/2 i 763/3 w Brzesku i obciążeniu służebnością drogową

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Projekt uchwały został wyprowadzony z porządku posiedzenia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie z porządku posiedzenia (Druku 237/04) - tj. projekt uchwały w sprawie powołania Rady Kultury Fizycznej przy Burmistrzu Pyrzyc.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 2; wstrzymało się - 1;

Projekt uchwały został wyprowadzony z porządku posiedzenia.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Wnioskuje o wyprowadzenie z porządku obrad Sesji RM punktu 16 tj. projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność gminy Pyrzyce (Druk 230/04), dlatego że w powyższym projekcie uchwały nadmienia się konkretnie, które to mają być, a nie daje się szansy i możliwości dzierżawienia innym, ci którzy mają inne sklepiki, budki, kioski, działalność gospodarczą.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie spotkałem się na razie, czy ktoś kto zgłosi się z taką propozycją, czy ma odmowę, czy nie ma szansy.

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - Ten projekt uchwały jest opracowany na wniosek Radnych, ponieważ Radni na którejś z Sesji zaproponowali, żebyśmy przedstawili projekt uchwały na dzierżawę dziesięcioletnią, ponieważ tj. kompetencja Rady. W związku z tym ten projekt został przygotowany po konsultacji z konserwatorem zabytków.

Radny M. Majak - Ja zgłaszałem ten wniosek. Miałem przyjemność rozmawiać z osobami, które zainwestowały swoje pieniądze w nowe kioski ruchu i chciałem mieć pewność w prowadzonej działalności gospodarczej na dłuższy okres, bo dzierżawa na trzy lata takiej pewności tym osobom nie dawała i proszę o pozostawienie tego projektu w porządku posiedzenia.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Nie mam nic przeciwko temu, żeby wydzierżawić tak jak jest, tylko trzeba dać możliwość całej okoliczności pyrzyckiej dlatego, że wcześniej niektórzy też składali takie podania i zostały one odrzucone, dlatego proszę o wyprowadzenie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Skoro jest pełna zgoda, że ten projekt uchwały jest potrzebny, to należy go pozostawić, a pan Przewodniczący może w każdej chwili wnieść poprawki do przygotowanego projektu uchwały.

Radny W. Kędziora - Być może zamysł pana Radnego Dubickiego jest słuszny, ale nie można jak gdyby karać tych aktualnych użytkowników. Dzięki temu, że inni się nie znaleźli to oni nie będą mogli skorzystać z tej przedłużonej dzierżawy. Jest to jak gdyby ukaranie ich, proponuje żeby zostawić to w porządku obrad, a ewentualnie uzupełnienia.

Radny E. Gola - W imieniu Klubu Radnych Radnych SLD prosi o wyprowadzenie z porządku obrad punktu 8 (Ocena działalności PPK i PPM). Do dnia dzisiejszego radni i Komisje nie miały możliwości zapoznania się z oceną bilansu za rok 2003 PPK, a Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników powinno taki bilans otrzymać i wydać taką opinię. Jeżeli nie mamy opinii dwóch organów Spółki nie widzę podstaw do tego, żeby dokonywać oceny PPK.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego K. Dubickiego o wyprowadzenie z porządku posiedzenia (Druku 230/04) - tj. projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi stanowiącego własność gminy Pyrzyce.

Wynik głosowania: za - 3; przeciw - 13; wstrzymało się - 2;

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wnioskuje, o odrzucenie wniosku radnego E. Goli ze względu na fakt, iż Komisja kilka godzin debatowała w dniu 25 maja na temat działalności PPK i PPM. Komisja i jej członkowie dysponowali wszystkimi danymi niezbędnymi do wypracowania stosownej opinii i opinia Komisji i Rady Nadzorczej nie jest w żaden sposób wiążąca do opinii Komisji. Mieliśmy pełne materiały, uzyskaliśmy wszystkie informacje, które były nam potrzebne zarówno od przez właściciela (obecny na posiedzeniu Komisji był Burmistrz) jak i od przedstawicieli Rady Nadzorczej w składzie 3 osobowym. Komisja wypracowała stosowny wniosek, oceniła działalność PPM i PPK i w stosownym momencie ta opinia zostanie odczytana. Wnioskuje, aby nie oddalać tego punktu.

Radny E. Gola - Na posiedzeniu Komisji Budżetowej 23 marca, gdzie zajmowaliśmy się tą sprawą jednogłośnie została przyjęta opinia Komisji Budżetowej "Wstępnie ocenia Komisja przedstawione wskaźniki ekonomiczne pozytywnie, uważając iż powinny być one zweryfikowane przez merytoryczne służby organu wykonawczego Gminy tj. Burmistrza Pyrzyc. Komisja wnioskuje jednocześnie o przygotowanie dodatkowych informacji przez Dyrektora Zarządu PPK zawierających następujące informacje: - sprawy dotyczące rentowności poszczególnych gałęzi działalności Spółki; - wydatki Spółki związane z wpływami do kasy gminnej; - koszty, przychody, zatrudnienie, płace, zobowiązania, zapasy, zaciągnięte kredyty, harmonogram spłat w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;" Tej informacji w pełnym zakresie nie otrzymaliśmy. Dostaliśmy szczątkowe informacje. Bez oceny organów, które kierują Spółką tj. Wspólnika i Rady Nadzorczej, nie wyobrażam sobie zasadności oceny.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - To jest zdecydowane kłamstwo, to jest nieprawda, że materiały były szczątkowe. Materiały były pełne, żaden z członków Komisji nie wniósł żadnych uwag do przygotowanych materiałów. W mojej osobistej ocenie materiały te były w 100% przygotowane, dokładnie, precyzyjnie, bez żadnych uwag. Obecni właściciele na posiedzeniu Komisji zadawali konkretne pytania na ten temat, m.in. co do weryfikacji i co do uwag na temat przedstawionego materiału. Uzyskiwaliśmy odpowiedzi, które w zdecydowany sposób nas zadawalały w związku z tym jeszcze raz uważam, że ten wniosek jest bezzasadny i oddala tylko w czasie to co powinno się odbyć na tym posiedzeniu Sesji zgodnie z planem pracy Rady.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W wypowiedzi Przewodniczącego Gumowskiego padł termin, iż wspólnik, czy Burmistrz był obecny na komisji - tak, byłem. Materiały zostały przygotowane dokładnie, precyzyjnie, tak powiedział to Przewodniczący Komisji. Natomiast Przewodniczący Rady, czy Rada nie zwróciła się do Wspólnika, aby przedstawić dokumenty. Ja na tej Komisji mogłem tylko i to czyniłem, odpowiadałem na pytania, ustosunkowałem się do głosów Przewodniczącego Komisji, czy też Radnych, dlatego też sądzę, że aby dokonać oceny firmy, gdzie Gmina ma 100% udziałów, taki materiał Wspólnik powinien przygotować. Taki materiał nie przygotował, ponieważ o to nie był proszony.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W imieniu Komisji chcę jasno i wyraźnie stwierdzić, to nie jest wina Komisji, ponieważ jak już Pan dokładnie o tym wie, temat ten był w planie pracy Rady, nie Komisji, całej naszej Rady i to Pan powinien zdecydować jakie materiały powinny być przygotowane. Według opinii członków Komisji (nie spotkałem się poza jednym wnioskiem w momencie formułowania opinii), że członkowie mają jakieś zastrzeżenia. Uzyskali wszelkie informacje jakie były niezbędne, Burmistrz odpowiedział na wszystkie pytania, które zostały mu zadane i nie widzę potrzeby, ani sensu oddalania tego w czasie. Jest wg nas sprawa omówiona, wydyskutowana, opinia została sprecyzowana, przegłosowania i nie ma powodów, żeby wyprowadzać to z porządku obrad.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wprowadzając ten punkt zgodnie z planem pracy Rady, Przewodniczący Komisji Budżetu był uprzejmy zaprosić te organy, które są niezbędne do przygotowania takiego materiału, dlatego uważałem, że bezpodstawne byłoby wystąpienie jeszcze raz na piśmie, żeby tego typu opinie Rady Nadzorczej i Wspólnika były do tego materiału dołączone do dokumentów Sesji, takie jest moje zdanie.

Radny M. Budynek - Prosi o zamkniecie dyskusji i przegłosowanie.

Radny E. Gola - Rada Nadzorcza i wspólnik nie otrzymał do dnia dzisiejszego sprawozdania finansowego za 2003 rok dotyczącego PPK. Informacje, które zostały udzielone, są to opisowe informacje, a oceny dotyczącej sprawozdania finansowego Burmistrz - właściciel, ani Rada Nadzorcza nie otrzymały więc jak można dokonać oceny firmy?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tylko to nie jest sprawa Rady, tj. relacja między właścicielem, Rada Nadzorczą, a Spółką.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Uważa, że błędem było wprowadzenie punktu na Sesji wyjazdowej bez względu, gdzie miałaby się ona odbyć. Skoro jest punkt wprowadzony i gro ludzi się zjechało uważa, że jest bezpodstawne wyprowadzanie punktu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Zgodnie z nową ustawą o gospodarce komunalnej Rada Nadzorcza w żaden sposób nie jest organem Rady Miejskiej, my ani nie decydujemy o wyborze tej Rady, ani nie my rozliczamy pracy tej Rady, ani my nie będziemy opierali się na decyzjach i opiniach tej Rady.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego E. Goli o wyprowadzenie z porządku posiedzenia punktu 8 (Druku 235/04 i 244/04) - tj. Ocena działalności PPK Sp. z o.o. i PPM Sp. z o.o.

Wynik głosowania: za - 6; przeciw - 8; wstrzymało się - 5;

Wniosek został odrzucony.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że tak jak w każdą środę odbywałem dyżury w Biurze Rady. W tym miesiącu nie spotkałem się z dyskusjami na temat drogi A3.

 • 6 maja - w towarzystwie pani Burmistrz M. Mogielskiej i Sekretarza A. Ogrodowicza wzięliśmy udział w uroczystej Sesji Rady Powiatu w Złocieńcu z okazji wejścia do Unii Europejskiej;

 • 8 maja - złożenie wiązanek pod pomnikiem z okazji "Dnia Zwycięstwa";;

 • 10 maja - uczestnictwo w posiedzeniu Rady Młodzieżowej;

 • 12 maja - spotkanie z Prezydium Rady, na którym omawialiśmy dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsza sesja odbyła się na wniosek Burmistrza Pyrzyc;

 • udział w festynie rodzinnym w SP 2;

 • udział w festynie w Brzesku;

 • biesiada w Bielicach;

 • wczoraj - Gimnazjum rocznica nadania imienia, otwarte dni szkoły;

 • dzisiaj - Sesja RM.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W tym temacie chciałbym zabrać głos Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o Pańską działalność, dotyczy sprawa skargi, którą złożyło PPK na ręce Wojewody Zachodniopomorskiego, tj. Związek Zawodowy Pracowników Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W dniu 31 marca na ręce Pana Wojewody wpłynęła skarga dotycząca działań Burmistrza Pyrzyc. Wojewoda w osobie Dyrektora Wydziału prawnego podjął decyzję o przekazaniu tejże skargi do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. Pismo jest datowane 7 kwietnia, przypuszczam że wpłynęło długo przed Sesją kwietniową i w związku z tym mam pytanie. Rozumiem, że nadmiar obowiązków spowodował to, że zapomniał Pan przekazać Radnym natychmiast taką informację. Pismo jest bardzo donośnej treści, zawiera wiele tematów, z którymi zdecydowanie Radni powinni się zapoznać i niestety Panie Przewodniczący z przykrością informuję Wysoką Radę, jak również mam uwagę do Pana, że nie przekazał Pan do dnia dzisiejszego tego pisma na ręce Rady. Skoro Dyrektor Biura Prawnego wystosował pismo w dniu 7 kwietnia, dzisiaj mamy już 27 maja, tj. prawie 2 miesiące czasu i do dnia dzisiejszego to pismo nie dotarło do Radnych. Jest wyraźnie adresowane Rada Miejska w Pyrzycach. To jest Panie Przewodniczący wg mnie zdecydowane przekroczenie Pańskich uprawnień. Powinien Pan natychmiast zapoznać Radnych z treścią tego pisma już podczas sesji kwietniowej, a jeżeli Pan tego nie uczyni to natychmiast w drodze korespondencji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie zdarzyło mi się to i chcę zapewnić Państwa Radnych, że o każdej wpływającej skardze informuję Wysoką Radę, dlatego też dzisiaj również chciałem poinformować o tej skardze, która wpłynęła do mnie 21 maja 2004 r. mam datowany dokument kiedy wpłynęła i w związku z tym tą skargę jak zwykle tradycyjnie mam obowiązek odczytać.

Każda sprawa, która dotyczy skargi jesteście Państwo informowani.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Ten dokument udało mi się zdobyć przed 20 maja.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Autentycznie w terminie, o którym mówimy pismo pana Wojewody trafiło do Urzędu Miejskiego w załączeniu była skarga na działalność mojej osoby, sygnowana skarga przez pracowników PPK i zachęcam Państwa do zapoznania się z tą skargą. Bardzo bym prosił proszę przekazać swoim znajomym jak również proszę zapoznać się ze stanowiskiem Klubu Radnych OPS Centrum, bo jest bardzo ciekawe, które było artykułowane na sesji poprzedniej, gdzie udzielano Burmistrzowi absolutorium.

Taka skarga wpłynęła, ja nie spojrzałem na adresata, przeczytałem to, rzuciłem do teczki, o czym informowałem na spotkaniu, ze w teczce takie mam Pana Ziobrowskiego i pana Łoginowicza, że po co piszecie lepiej to do mieszkańców, bo wtedy będzie pożądany wydźwięk, bo Pan Wojewoda do Radnych i do mnie nie za wiele ma. Mieszkańcy wybierają Burmistrza i pewnie jakby się zapoznali, jak się pierwszy podpisał, chciałby pewnie referendum przeprowadzić, bo chyba za długo dobrze w naszym mieście się układało, sensacyjka goni sensacyjkę, ekstra pięknie promujemy naszą wspólnotę, ja w tej orkiestrze grał nie będę. Jestem uczciwy wobec mieszkańców. Po prostu rzuciłem i mogę tylko przeprosić, na własny koszt skseruję i dostarczę Radnym jednocześnie przepraszając, nie zwróciłem uwagi, że to jest Rada Miejska. Pierwszy raz od sześciu lat coś takiego się zdarzyło, a to, że mówię otwartym tekstem, nawet podpowiadam pewne rzeczy do rozwiązania, żebyśmy się nie męczyli to mówiłem na otwartym zebraniu z załogą PPK. Może prosto w oczy powiedzieć, "szefie tą drogą razem nie wypada nam iść". Przepraszam, ze tak się stało, nie spojrzałem, że to jest do Rady Miejskiej, nie do Burmistrza, a natłoku pracy trochę mam.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Prosi dla dobra Pańskiego imienia, żeby wyjaśnić do końca tą sprawę. Nie będę przepraszał za to, że Rada Miejska nie tylko będzie Panu wystawiała laurki.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Każde pismo, które wpływa do mnie to zaraz nadaje jemu bieg. Dzisiaj odczytam skargę w wolnych wnioskach.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (druk 246/04).

Informacja stanowi zał. Nr 10 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informacja z pracy Burmistrz przedstawiona pisemnie Wysokiej Radzie kończy się na 11 maja i zapoznam Wysoką Radę i gości co się działo po tym dniu. Zaczym to uczynię chciałem zwrócić się do Państwa, do samorządowców, koleżanek i kolegów samorządowców w jednostkach Urzędu Miejskiego, Powiatu, Województwa, ponieważ dzień dzisiejszy 27 maja został ustanowiony Dniem Samorządu Terytorialnego. Jest to uhonorowanie pierwszych w Polsce, w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do Rad Gmin i miast, jednocześnie pierwszych w pełni wolnych wyborów w naszym kraju po II wojnie światowej. Obecność Polski w UE powoduje spowoduje dalszy wzrost znaczenia samorządu terytorialnego. Systematycznie wzrastać będzie ustrojowe znaczenie gminnych regionów, samorządy będą jednym z głównych adresatów pomocy strukturalnej i europejskiej dla Polski. Wiąże się to z niezaprzeczalnymi korzyściami płynącymi przede wszystkim z dostępu do środków funduszy strukturalnych, które umiejętnie musimy wykorzystać. Z okazji naszego Święta pragnę podziękować Państwu za Wasz wysiłek i ciężką pracę, i zaangażowanie w rozwiązywaniu codziennych problemów naszej lokalnej społeczności. Dziękuję za wszystko co do tej pory uczyniliście dla rozwoju gminy Pyrzyce oraz poprawy jej sytuacji. Proszę o cenne pomysły, inicjatywy, abyśmy byli postrzegani przez naszych obywateli jako pracownicy kompetentni znający się na swojej pracy, którzy w każdej sytuacji potrafią sprostać ich oczekiwaniom. Życzę Państwu oraz sobie, Waszym rodzinom satysfakcji z życia osobistego, zawodowego, dużo zdrowia i powodzenia w dalszych naszych działaniach. Myślę, że jest to ważna data upłynęło 14 lat od wyborów samorządowych, dobrze że samorządowcy też mają swoje święto.

 • 12 maja i dzisiaj - spotkanie z firmą NORD, dopięta została odmowa o sprzedaży nieruchomości przy ul. Stargardzkiej. Na tym terenie w przeciągu roku, ale ten inwestor czekać nie będzie, zamierza wybudować (o czym informowałem Radnych) zakład pracy, który zatrudniać będzie wedle zapewnień w granicach 120 osób.

 • spotkanie z panem Markiem Kowalskim Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej, gdzie rozmawialiśmy nt. współpracy jak również nt. nie zagospodarowanego części budynku przy ul. Powiatowej Straży Pożarnej.

 • spotkanie z Dyrektorem ANR - panem Kobylińskim, z którym często się spotykamy i dominowała temat zagospodarowania gruntów rolnych, które są obecnie w dzierżawie, aby włączyć grunty i powiększyć gospodarstwa rolne

 • 13 maja - rozmowa z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Z. Chabowskim; w godzinach popołudniowych spotkanie z Radą Sołecką w Krzemlinie i rozmawialiśmy o zadaniach jakie w tym sołectwie należy zrobić na rok przyszły i nawet następne.

 • 15 maja - festyn rodzinny w SP2;

 • 17 maja - konwent u pana Starosty - uczestniczyła Zastępca; byłem w Łobzie na spotkaniu wójtów i burmistrzów, którzy 20 maja brali udział w spotkaniu z Prezydentem RP, na którym to spotkaniu Prezydent wyróżnił samorządy, które uczestniczyły w ubiegłym roku w sportowym turnieju miast i wsi, w którym to turnieju Gmina Pyrzyce zajęła 9 miejsce.; uczestnictwo w drugim przeglądzie organizacji pozarządowych w Lipianach organizowanych przez naszą Radną Agnieszkę Odachowską i pana Przybylskiego.

 • 18 maja - dzień przyjęć interesantów; do południa wizyta u pana Marszałka Mejera, omówiliśmy spotkanie, które należy w trybie pilnym przeprowadzić nt. sytuacji w naszej Spółce Geotermia Pyrzyce.

 • 19 maja - byłem w Stargardzie Szcz, uczestnictwo w warsztatach nt. przejrzystości działania samorządów; spotkanie z młodym pyrzyczaninem, który uczestniczył, smutno że tylko jeden, ale myślę, że ten konkurs powtórzymy "Pyrzyce proszę do zdjęcia"- jest to spojrzenie Pyrzyc oczami młodej osoby; spotkanie z Prezesem Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie.

 • 20 maja - wizyta w Warszawie, ale do czasu spotkania z Prezydentem, rozmawiałem w Ministerstwie Gospodarki nt. możliwości skorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa z programu FART 2002, dotyczy funduszu dotacji inwestycyjnych oraz programu wzrostu konkurencyjności wzrostu gospodarki, z drugiego programu mogą skorzystać również i duże firmy.

 • 21 maja - spotkanie z panem Kowalskim nt. lokum, współpracy z kombatantami; spotkanie z księdzem dziekanem Gasztkowskim omawialiśmy tegoroczne święto dożynkowe i drugą część uroczystości związanej z Chrztem pyrzyczan. Radni i sołtysi otrzymali zaproszenie i proszę w terminie jak najkrótszym (dobrze byłoby w tym tygodniu) poinformować wydział RGiP kto będzie, ponieważ jest to uzależnione w którym miejscu byśmy zrobili to spotkanie na ten temat, a jest to ważne wydarzenie; spotkanie z przedstawicielami załogi PPK, szefem związków zawodowych, przedstawicielem Rady Nadzorczej, Dyrektorem Lempartym.

 • 22 maja - Zarząd Gminny OSP - festyn policyjno - strażacki; udzielałem ślubu; spotkanie z członkami Klubu KROKUS.

 • 23 maja - wiosenna biesiada w Bielicach; festyn w Brzesku i uroczystość zakończenia kariery piłkarskiej zawodnika Klubu Sępa Brzesko - Radosława Mierzwiaka.

 • 24 maja - spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji panem Gorgielem; posiedzenie Komisji konkursowej, której jestem przewodniczącym - zapoznaliśmy się z ofertami, a dotyczy konkursu na Dyrektora PPK; spotkanie z grupą osób, która jest zainteresowana zagospodarowaniem budynku przy ul. Szkolna 11; spotkanie z właścicielami firmy EKOTERM.

 • 26 maja - spotkanie z firmą FAST w Żabowie, firma, która ociepla budynki, chciałem zasięgnąć informacji jaką może przedstawić ofertę, ponieważ zmierzamy małymi krokami do elewacji PDK; spotkanie z firmą, która (jeżeli wygra inżyniera kontraktu) przygotują dokumenty w ramach zintegrowanego programu operacyjnego, o którym informowałem 2 miesiące temu, a dotyczy zagospodarowania terenów basenowych; było rozstrzygnięcie konkursu genealogicznego "Moja rodzina dawniej i dziś" w holu UM oraz impreza w Gimnazjum "X sportowy turniej miast i wsi".

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - W informacji przedstawionej Radnym uczestniczył pan w spotkaniu nt. występujących nieprawidłowości przy hali widowiskowo - sportowej w Pyrzycach - prosi o kilka słów na ten temat.

Spotkanie z zastępcą Prezydenta Stargardu, wójtem Gminy Stargard i wójtem Gminy Warnice?

Radny E. Gola - Spotkanie nt. basenu w związku z tym, że mamy basen pływacki w programie , jakie koszty będą ze strony samorządu i co to ma być za basen?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przy budowie hali wystąpiły pewne nieprawidłowości dotyczące prac przy dachu. Było spotkanie, aby rozpoznać temat i wyeliminować tą usterkę, żeby ta woda się nie skraplała. Jest brak naturalnej wentylacji, ale jest to już odkryte i wiadomo jak to ma być zrobione i niebawem ta drobna usterka będzie wyeliminowana.

 • Co się tyczy spotkania z wójtem Gminy Warnice, wójtem Gminy Stargard panem Szarzanowiczem i Wiceprezydentem Stargardu - od pewnego czasu prowadzę rozmowy z jedną ze Spółek utworzonych w ramach podziału z PKP, Spółka która zarządza nieruchomościami (dotyczy naszych terenów w Pyrzycach, dworzec kolejowy niszczeje, rampa nie zagospodarowana, tory zarośnięte, wolne tereny, wagonownia, wieża ciśnień, z której korzystają działkowicze ogródków pracowniczych i trzeba to uporządkować), prowadzę rozmowy, aby ten teren zagospodarować, czy przejąć, ułożyć. Ciągle odbywają się rozmowy jak to poukładać, które tereny są niezbędne dla PKP, które my chcemy przejąć, proponujemy firmą, które sąsiadują z PKP może by kupiły część itd. Natomiast spotkanie miało na celu co dalej z linią kolejową? W tej chwili jest decyzja o likwidacji linii kolejowej, dlatego takie spotkanie, bo Gmina Pyrzyce przejmie w granicach Gminy swoją część to trzeba z nimi rozmawiać jak widzą ten temat. Nie ma tutaj żadnych zakusów do przejęcia niepotrzebnego majątku, bo nam będzie to niepotrzebne, ale rozmowy trzeba było przeprowadzić, dlatego projekt uchwały, który jest tj. projekt intencyjny, on nie musiał być, bo moje kompetencje są takie, iż ja nie muszę Rady informować, czy prosić o upoważnienie, dopiero kiedy będę wiedział, ze moje kompetencje się kończą, przedstawiam Komisjom projekt i Komisja się tylko odnosi. Jest to taka intencyjna rozmowa, intencyjny projekt uchwały.

 • Co do basenu pływackiego - informowałem 2 miesiące temu, ze prowadzę rozmowy ustalające pewien tok. Wiemy o tym, że teren z odkrytym basenem niszczeje, trzeba się zająć tym tematem. Wiemy o tym i często na łamach prasy kiedy redaktorzy pytają mieszkańców czego jeszcze w Pyrzycach potrzeba, to również to się przewija, tym bardziej, że Gmina jest uboga w lasy, czy naturalne zbiorniki wodne, a po drugie ten teren trzeba zagospodarować. Pojawia się szansa, ponieważ pojawiło się mnóstwo unijnych programów i pieniędzy. W związku z tym mogę powiedzieć, że ok. 14, 15 czerwca przedstawię Wysokiej Radzie taki jakby punkt widzenia na tę rzecz. Chciałbym, aby na tamtym terenie odkrytych basenów w jednej z niecek (po odpowiednim zaadaptowaniu) wykonać miejsce dla dzieci i młodzieży, żeby mogli tam jeździć wrotkami, a zimą lodowisko. W drugiej części (spłycić i zaadaptować), żeby to było kąpielisko, natomiast ma to się nazywać basen do nauki pływania. Natomiast chciałbym, aby przy hali widowiskowo - sportowej powstał kryty basen, ale tylko o funkcji pływackiej. Koszty tego całego przedsięwzięcia byłyby porównywalne do krytego basenu z wszystkimi innymi dodatkowymi funkcjami. Będzie dyskusja na Komisji i chciałbym, żeby na Sesji Radni powiedzieli, w którą stronę idziemy, żeby mieć pól roku czasu na przygotowanie dokumentacji. Montaż finansowy - zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego benificjentem jest Marszałek (tam składa się wnioski), działanie 3 -5 przewiduje możliwość skorzystania, przy składaniu wniosków nie potrzeba wieloletniego planu lokalnego, nad którym Burmistrz pracuje i będzie miała też Rada w miesiącu czerwcu i tam ten program przewiduje możliwość dofinansowania w wysokości od 75% wartości zadania, do tego środki od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, śladowe środki z PEFRONU. Przy czarnym scenariuszu uważam, że Gmina powinna wyłożyć ok. 10% wartości zadania. Jeżeli chodzi o wartość zadania to na dzisiaj trudno jest powiedzieć, ale myślę że w granicach 12.000.000 zł.(te sumy proszę traktować jako szacunkowe). W tą stronę chcę iść i tak odpowiadam. Również w tej informacji będzie pokazane co, kto, w jakich strukturach Spółka, w OSiR-ze, pokażę pewne warianty. Pokazujące się środki unijne dają szeroki zakres możliwości skorzystania nie tylko na taką infrastrukturę, ale również na infrastrukturę techniczną jaka jest nam w Pyrzycach niezbędna, chociażby sieć wodociągowa w mieście, tam też można skorzystać.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny W. Kędziora - Interesuje mnie jaki jest stan realizacji wniosków, które uzyskały akceptacje Rady w momencie uchwalania budżetu. Takich wniosków było kilka, ale dokładnie chodzi o wniosek przeniesienia szkoły oddział zamiejscowy w Letninie do budynku w Brzesku, była tam dalsza część wniosku, która dotyczyła pieniędzy planowanych na remont w pałacu (35.000 zł na remont sanitariatów). Wniosek, który uzyskała akceptacje Rady obligował do tego, żeby te środki dalej wykorzystać, ale do remontu w budynku w Brzesku. Jak to wygląda? Z tego co jest mi wiadome to te pieniądze jakoś się rozeszły, a z tego co wiem i pamiętam był harmonogram, gdzie wydział oświaty przygotowywał plan remontów na 2004 i tam było te 35.000 zł zapisane, jak to wygląda?

 • Prosi o informację i wyjaśnienie, co stało się i jakie są procedury, a dotyczy ogłoszenia o przetargu jakie zamieścił pan Burmistrz Pyrzyc, którego ogłoszenie ukazało się 20 maja, przetarg miał się odbyć 25 maja, a wadium trzeba było wpłacić do 21 maja. Dlaczego z takim niewielkim wyprzedzeniem komuś daje się szansę jeden dzień na wpłacenie wadium, jest tu dokument "Gazeta Wyborcza" z 20 maja, gdzie jest wyraźnie napisane "wadium w terminie do 21 maja", jest to bezsens umieszczania takiego ogłoszenia. Nie chodzi o zaspokojenie wymogów Ustawy tylko o poinformowanie ewentualnie chętnych, żeby mogli zebrać te środki finansowe, zapoznać się z ofertą i jeden dzień na wpłacenie wadium? Coś tu jest nie tak. Jakie jest rozstrzygniecie tego przetargu?

 • Wczoraj miała rozstrzygnąć się sprawa z naszego powództwa w WSA przeciw PPK jaki jest wynik tej rozprawy?

 • Rozpisał Pan konkurs ofert m.in. na stanowisko Kierownika USC, czy już kogoś wyłoniono?

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Tajemnicą "Poliszynela" jest to, ze wszyscy wiemy o co została oskarżona panie Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Chciałbym wiedzieć, czy ta Pani dalej zajmuje swoje stanowisko, czy podjął Pan w tym temacie jakieś decyzje? Pytam jako Radny i Przewodniczący Komisji Budżetu ..., która w sferze swojego działania ma zarówno rozwój gospodarczy i promocję tej Gminy i osobiście jako Andrzej Gumowski nie bardzo się godzę z tym, żeby osoba, która została oficjalnie niejako oskarżona o czyny, których nie będę wymieniał pełniła taką funkcję. Proszę o informację na ten temat.

 • Interesuje mnie umowa z Radiem, Plus Lipiany. Doszło do mnie, że pan redaktor przekazał umowę do akceptacji do pana Burmistrza na rok następny i pan Burmistrz rzekomo zanegował sprawę transmisji z obrad naszej Sesji. Pozwoliłem sobie zrobić krótką sondę wśród swoich znajomych na terenie miasta i okazuje się, że wielu ludzi jest zainteresowanych tymi transmisjami.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Prosi, żeby pan Przewodniczący przekazywał tylko wiarygodne informacje.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Przekazuje tylko na podstawie informacji, powołuję się na rozmowę i w każdej chwili można to z panem redaktorem skonsultować i tylko od niego mam te informacje. Jeżeli to jest prawda, a jeżeli nie, to proszę to zdementować, a jeżeli to jest prawda to w ramach tych godzin, co zamierza Pan na falach eteru Radia Plus Lipiany dysponować?

 • Na posiedzeniu ostatniej Komisji uzyskałem już taką informację, ale to tylko nasza Komisja i chciałbym, żeby Wysoka Rada również miała świadomość tego, chodzi o pytanie dotyczące pomocy jaką pan Burmistrz udziela m.in. naszemu Sanepidowi. Otrzymałem pełna informację na Komisji, ale uważam, że sprawa jest tak ważna, ze powinni wszyscy Radni taka informację otrzymać. Głównie chodzi o to, że coraz więcej Agend Powiatowych zostaje z tego terenu wyprowadzonych (Agencja Nieruchomości Rolnej, Urząd Statystyczny, Agencja Celna itd.). Chciałbym, żeby uniknąć tego, żeby pyrzycki Sanepid musiał zwalniać swoje pokoje. Wiem, że jest to zadanie własne Powiatu, ale wiem, że pan Burmistrz podjął pewne kroki. Chciałbym, żeby Wysoką Radę poinformować.

Radna I. Morka - Zapytuje o drogę z Młyn do Ryszewka, ponieważ tamtędy chodzą dzieci do szkoły, a miał być robiony chodnik albo jakaś ścieżka, którą mogłyby się te dzieci poruszać, a jest tam wzmożony ruch samochodowy.

 • Czy zostały poczynione kroki w sprawie przeniesienia szkół lub scalenia tych szkół z Krzemlina do Mielęcina.

 • Korzystając z okazji, że jest obecny pan Wicestarosta, chcę zgłosić swoją drugą interpelację o ulicę Owocową.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Zgłasza sprawę realizowania wniosku, który dotyczy przepływu informacji między naszą Radą, a mieszkańcami naszej Gminy. Zwróciliśmy się z prośbą, aby o tym co realizujemy, jakie stawimy sobie zadania i kogo zapraszamy i co robimy na Komisjach byli informowani mieszkańcy naszego miasta za pomocą internetu, czy kablówki. Do tej pory nie ma takich informacji, a my nie tylko zajmujemy się uchwalaniem projektów uchwał, ale podejmujemy bardzo różną tematykę na posiedzeniach poszczególnych Komisji.

 • Po każdej naszej Sesji wychodzą różne plotki na terenie naszego miasta, o tym co było poruszane, co interpretowane przez nasze media. Teraz nie ma nikogo z naszych medii lokalnych kto mógłby dostarczyć o tym informacji o tym co dzieje się na Sesji. Nie ma ani "Gazety Pyrzyckiej", ani "Pulsu Powiatu", ani naszej TV Spichlerz, ani Radia Plus.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Na poprzedniej Sesji zwróciłem się z trzema zagadnieniami, na dwa otrzymałem odpowiedź na piśmie, za które bardzo dziękuję, ale jednym zagadnieniem, które poruszyłem było to, że ktoś wysypał gruz do fosy przy murach obronnych. Podałem nr samochodu, godzinę, dzień i do tej pory nie ma żądnej odpowiedzi na ten temat i nie wiem co z tym dalej się dzieje. Uważam, że skoro dostałem odpowiedź na jedne zapytania, to myślę, że i na tamte też powinienem otrzymać.

Chciałem zauważyć, że sporo Radnym nie udziela się do końca informacji na zdawane pytania.

Radny M. Gryczka - 25 kwietnia zgłosiłem interpelacje w imieniu Rady Sołeckiej Giżyna odnośnie stanu nawierzchni żużlowej Giżyna, odpowiedź otrzymałem 5 maja, że będzie naprawiona w miesiącu maju. Jest naprawiona, błyskawiczna reakcja i dziękuje w imieniu mieszkańców, ale przy okazji zapytuję kiedy będzie naprawiona nawierzchnia na ul. 2 Marca w Pyrzycach. Wnioskowałem o to na początku kadencji, szczególnie przy studzienkach kanalizacyjnych. Ta robota była już wykonywana, ale została spartaczona, prosiłem żeby to poprawić i do dzisiaj jest nie poprawione.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Korzystając z obecności pana Komendanta Jana Olewicza, kilkakrotnie poruszałem sprawę pasów na ul. Warszawskiej od strony Mechowa i ograniczenia prędkości. Przy wyjeździe od garażu stoi patrol i chociaż raz w miesiącu, żeby stanęli na drodze od strony Mechowa.

Do punktu 7 porządku

Informacja o akcji żniwnej i możliwości przygotowania do skupu (druk 236/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 13 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny A. Hałasa - Odnośnie nawzajem wykluczających się informacji, chodzi o skup interwencyjny. W informacji mamy przedstawione, że rolnik, który dostarcza zboże na skup interwencyjny czeka na analizę 20 dni, ale przy przywiezieniu oddaje to zboże do magazynu i jeśli to zboże nie przejdzie musi je odebrać na własny koszt. Nikt nie zapewni, ze to zboże będzie tego rolnika. Dalej jest informacja, że jeżeli zboże spełni standard to zostanie przyjęte i Agencja wskazuje magazyn, do którego ma być zboże dostarczone. Prosi o wyjaśnienie tych informacji.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Komisja poruszała ten temat i był proszony pan Budynek, czy jego wyjaśnienia były nie zadawalające i nie wystarczające?

Radny A. Hałasa - Nie były.

Radny G. Gontarz - Ten sam problem był poruszany na Komisji Rolnictwa i oczekuję spotkania 7 czerwca, na którym dowiemy się o co chodzi, bo dla nas jest to niezrozumiałe, że oddajemy zboże, a nie wiadomo do czego się ono nadaje.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Po raz pierwszy przystępujemy do nowego systemu skupu zbóż i pewnie nie tylko w tym roku będą pewne niejasności na etapie informacji, bo przechodzimy "rewolucję" nie tylko w rolnictwie i skupie, bo również w innych systemach funkcjonowania gospodarki i takie implanty mogą się pojawić. Sądzę, że 7 czerwca zaproszone grono, spróbujemy rozwiać te niejasności, sądzę że nawet wydział w tej chwili miałby kłopot się do tego odnieść. Natomiast dla mnie jest zastanawiające, proszę panią Kierownik wytłumaczyć, bo skoro ktoś pisze to powinien wiedzieć co pisze.

Radny M. Gryczka - Sugeruje panu Burmistrzowi, żeby nie robić nadziei rolnikom co do skupu tuż zaraz po zbiorach, bo wiemy jaka była reakcja każdego roku, czym to się kończyło dość często, gdzie były wystąpienia na ulicach, protesty. Z informacji wyraźnie wynika, że skup interwencyjny rozpoczyna się 1 listopada, a co będzie w sierpniu. W związku z tym, dobrze by było, żeby na 7 czerwca podmioty, które podejmują decyzję realizacji skupu, żeby próbowały się określić, czy będą ten skup realizowały, żeby nie czynić nadziei rolnikom i później będzie gorzkie stwierdzenie.

Radny M. Budynek - Pod jakim kątem Gmina jest zobowiązana przedstawić rolnikom skup? Czy jest Pan w stanie przedstawić na jakich zasadach będzie prowadzony skup?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Burmistrz jest to organ wykonawczy i gdyby miał odpowiadać w jednej osobie to pewnie nająłby sobie pomieszczenie 10 pracowników by wystarczyło. Natomiast informacja była przygotowana przez wydział i żądam od wydziału wyjaśnienia. Pewne jeszcze braki będą występować my się dopiero uczymy, ale zwracam uwagę pani Kierownik, ze skoro napisał pracownik i posiłkował się jakimiś materiałami, i podał informację to trzeba to obronić i wyjaśnić. Dziwię się, że na posiedzeniu komisji taki zapis nie został wyjaśniony.

Kier. Wydz. RGGiPP - G. Krystecka - Posiłkowaliśmy się Biuletynem informacyjnym ARR, bo jest to najbardziej wiarygodny dokument jakim się posiłkowaliśmy. Opracowany ten materiał, my nie możemy nic innego wymyślić. Dzisiaj przyszedł telefonogram, że Łobez będzie skupował zboże paszowe, jęczmień, pszenica już w okresie żniw i bez żadnych interwencji. To wszystko dopiero zaczyna się tworzyć, Agencja podawała, że 15 czerwca będą przetargi. Życie nam to wszystko zweryfikuje, 7 czerwca organizujemy spotkanie i dowiemy się wiele rzeczy, czy podmioty przystąpią do skupu, czy mają magazyny, kredyty.

Radny M. Budynek - Zwraca się do radnych, czego oczekują od Wydz. Rolnictwa, jakich informacji?

Radny A. Hałasa - Odczytał oponie Komisji, która stwierdza, że dane podane w informacji są nawzajem wykluczające się i wnioskuje, ze w terminie 7 czerwca pani Janina Borys winna przedstawić jednoznaczne informacje dotyczące interwencyjnego skupu zbóż. Chodzi o te dwie informacje, które nawzajem się wykluczają.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa skierowany do Burmistrza, aby wzorem lat ubiegłych skup zbóż odbywał się całodobowo, co spowoduje zmniejszenie kolejek.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii, żeby pan Burmistrz zmobilizował panią Borys, żeby przygotowała materiały dotyczące tegorocznego skupu zbóż do 7 czerwca.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

PO PRZEWIE ( kaseta 2)

Do punktu 8 porządku

Ocena działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. i Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. (druk 244/04 i 235/04).

Informacja PPM stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

Informacja PPK stanowi załącznik Nr 17 do protokołu

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 18 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 19 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Zwraca uwagę na dużą ważność zagadnienia, bo są to nasze firmy miejscowe, które z obowiązku musimy wspierać i do tego wszyscy nie powinni mieć żadnych wątpliwości. Chciałbym zwrócić uwagę na materiał dotyczący rozliczeń z Urzędem Miejskim.

Za wykonanie wszystkich usług komunalnych na rzecz tej Gminy w roku 2003 (dotyczy to obsługi cmentarza, zieleni, szaletu miejskiego i domu przedpogrzebowego) PPK uzyskało dochody w wysokości 332.000 zł, natomiast podatki lokalne, które zostały w niesione na rzecz tutejszego Urzędu i Gminy tj. 309.000 zł. Rzeczywiście nie do końca tak bardzo opłacalne jest wykonywanie usług na rzecz Gminy, tj. trochę działalność charytatywna i tak powinno być. Pan Burmistrz bodajże użył kiedyś takiego sformułowania, że hala sportowa nowo wybudowana jest taką perełką dla nas wszystkich, tak rzeczywiście jest, ale myślę, że te dwie firmy to też takie nasze dwie perełki i też powinniśmy zawsze o nie dbać i zawsze starać się aby ten front robót również pomóc im zabezpieczyć, bo to właśnie te firmy w dużej mierze płacą podatek od nieruchomości, od środków transportowych i inne lokalne podatki. Osobiście wyrażam duże zadowolenie, ponieważ Komisja Budżetowa była tą Komisją wiodącą, która ukazała w latach poprzednich zarówno w roku 2001 jak i w 2002 roku fakt, iż wyniki ekonomiczne firmy są niestety ujemne w tych poprzednich latach. Natomiast teraz dzięki prawidłowemu zarządzaniu i prawidłowemu funkcjonowaniu uzyskano pozytywny wynik. I tak należy ocenić, że kiedy należy powiedzieć parę słów krytyki to należy to zrobić, bo po to tu m.in. jesteśmy. Właścicielem Spółki jest Burmistrz a co za tym idzie cała Gmina i jeżeli wyniki ekonomiczne Spółki są pozytywne i prawidłowe należy to głośno i wyraźnie mówić, a takie za rok 2003 są.

Radny M. Budynek - Skoro taka jest sytuacja za 2003 r., nasuwa się pytanie panie Burmistrzu, czy zasadnym było powoływanie konkursu i odwoływanie Dyrektora PPK? Sytuacja finansowa firmy uległa zdecydowanej poprawie, to co stało się, czy pan Burmistrz nie otrzymywał pewnych informacji od Rady Nadzorczej, czy też musiał osiągnąć? Dlaczego Dyrektor bierze udział w konkursie, czy organizowanie konkursu jest zasadne?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na to pytanie będę w stanie odpowiedzieć kiedy uzyskam materiały dotyczące bilansu roku 2003.

Radny M. Budynek - Jeżeli faktycznie okaże się, że PPK ma dobre wyniki, a wskazuje na to w rozmowie z pracownikami firmy, że te wyniki mogą być jeszcze lepsze i jeżeli zostanie odwołany pan Dyrektor i w to miejsce zostanie powołany ktoś inny, czy nie będzie to szkodą i krzywdą dla tego człowieka i krzywdą dla tej załogi? Czeka pan na bilans, kiedy on będzie? Przyjmijmy taką sytuację, że zostaje Dyrektor odwołany i okazuje się, że potwierdzane są wyniki przedsiębiorstwa, a nawet są lepsze, czy nie będzie to krzywdą dla tego Dyrektora i dla tej firmy?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Konkurs nie odwołuje Dyrektora, konkurs powołuje Dyrektora. Natomiast mówię raz jeszcze oczekuje na materiały, które Zarząd powinien wspólnikowi przedstawić i wówczas na to pytanie będę mógł odpowiedzieć. Chciałbym przy okazji powiedzieć, że często używa się terminu właściciel - Burmistrz nie jest właścicielem, 100% udziałowcem w Spółce PPK i PPM jest Gmina, Burmistrz w majestacie prawa jest reprezentantem Gminy, naszej wspólnoty samorządowej. Ja reprezentuję, muszę zadbać z jednej strony o interes mieszkańców, którzy korzystają z tejże firmy szczególnie pod kątem usług i produktów komunalnych, i to głownie interesuje wspólnika, który reprezentuje Gminę. Natomiast pozostałe działalności są niejako produktem ubocznym, które mogą być prowadzone przez firmę, ale niekoniecznie. Dopóki, dopóty nie uzyskam materiałów, sprawozdania przeanalizowanego przez Radę Nadzorczą, w której skład wchodzą: z ramienia Gminy (osoba desygnowana przez wspólnika), która na tym się bardzo dobrze zna jest to pani Wanda Grzelakowska - wieloletni pracownik i biegły księgowy. Dopóty nie uzyskam takich materiałów to trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Byłoby niedorzecznością dzisiaj gdybać. Czekam na materiały.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Rzeczywiście pan Burmistrz ma rację, bo rzeczywiście nie jest właścicielem, przepraszam za swój słowny rapsus, jest wykonującym uprawnienia właściciela.

Wysoka Rado celowo pomijam temat rozstrzygnięcia NSA, które miało miejsce w dniu wczorajszym, a z posiadanych przeze nie informacji wynika, iż Sąd podtrzymała w całości decyzję Wojewody, uznając rację PPK. Celowo omijam ten temat z uwagi na fakt, iż w tej chwili jesteśmy w punkcie dotyczącym oceny działalności przedsiębiorstwa za rok 2003, a orzeczenie NSA dotyczy roku 2004, bo wchodziło w życie z dniem 1 stycznia. Natomiast z wielkim zainteresowaniem oczekuję odpowiedzi pana Burmistrza na zadane pytania, bo jeden z panów Radnych zadał takie pytanie dotyczące, kto ponosi koszty odsetek i innych historii i to również ma wpływ na działalność firmy w roku 2004 i na kieszenie podatników i naszych mieszkańców. Z wielkim zainteresowaniem oczekuje na tą część.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W dniu wczorajszym WSA oddalił skargę Rady Miasta, która ma w swej kompetencji zgodnie z ustawą zatwierdzanie taryf na wodę i na ścieki. W ciągu 7 dni Rada Miejska ma otrzymać uzasadnienie na piśmie i od tego terminu mamy 3 miesiące do ewentualnego odwołania do NSA.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wnioskuje, aby tym tematem Rada Miejska zajęła się jako jednym z ważniejszych punktów na następnym posiedzeniu naszej Sesji. Jednym z punktów debaty, były sprawy cen wody i ścieków obowiązujące i wszystkie sprawy, które są związane w otoczeniu tej sprawy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego A. Gumowskiego, żeby w miesiącu czerwcu zająć się sprawą wody i sprawami wokół tego.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Korzystając z okazji, ze jest obecny pana Andrzej Łoginowicz, ponieważ w dalszym ciągu podtrzymuję mimo, że w TV Aura dyskutowano, że jestem wielkim znawcą, nie wypowiadam się na temat fachowy (jeżeli chodzi o działalność tego przedsiębiorstwa), cały czas powtarzam, ze się na tym kompletnie nie znam i dlatego nie wypowiadam się na temat przedsiębiorstwa.

Mam pytanie (ostatnio czytałem w prasie), żeby pan Andrzej Łoginowicz wytłumaczył mi, że jeżeli będzie po restrukturyzacji woda ze ściekami odłączona to wtedy grozi całemu przedsiębiorstwu upadłość, dlatego? To wtedy kłopoty będzie miała ta część dotycząca wody, a pan Andrzej powiedział, ze grozi upadłość całemu przedsiębiorstwu. Czyżby cena wody wpływała na to, że przedsiębiorstwo funkcjonuje?

A. Łoginowicz - To nie chodziło tylko o wyłączenie tylko wodociągów, ale o podzielenie całego zakładu na małe części i przez to się rozpadnie. Cena wody to nie, że ona finansuje, dofinansowuje, czy wspomaga, tylko że jest zła cena zatwierdzona to przedsiębiorstwo zubożeje przez to, że nie możemy spłacić kredytu.

Cena wody ma zabezpieczyć wszystkie koszty, które są plus inwestycja, żądnych zysków tutaj nie ma, a powinny się odkładać amortyzacja na to, żeby remontować sieć i inne sprawy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przyjęty został wniosek, w miesiącu czerwcu wracamy, ale tylko w sferze dyskusji i materiałów na temat cen wody, wody i co z tym dalej zrobić. Mam nadzieję, że znowu Komisja będzie miała trochę pracy.

Do punktu 9 porządku

Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia bezrobocia w gminie Pyrzyce (druk 242/04, 242A/04 i 242B/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 22, 23 i 24 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 25 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak jak Pan Przewodniczący na początku dzisiejszej Sesji odczytał mój wniosek o to, aby wprowadzić do porządku obrad temat "Działania na rzecz obniżeniu poziomu bezrobocia w Gminie Pyrzyce", ten pomysł wziął się stąd, iż na Sesji styczniowej przy omawianiu tego tematu zarówno na Sesji powiatowej jak i na naszej sesji nie do końca byłem zadowolony z tego tytułu. Dzisiaj kiedy byśmy zadali mieszkańcowi Powiatu, Województwa i kraju jamki jest najbardziej palący i bolący problem to pewnie 99% powie, że brak miejsc pracy, a więc bezrobocie i jest to temat naprawdę bardzo wielki. W związku z tym, ze byłem uczestnikiem Sesji powiatowej i rozmawiano głównie o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim. Natomiast na naszej sesji rozmawiano głownie o bezrobociu w Powiecie, mało skupiono się na bezrobociu w Gminie. Uważałem, ze ten temat należy jeszcze raz poddać dyskusji i dlatego w Żabowie, ponieważ Żabów jak i Krzemlin są to dwie miejscowości, gdzie występuje największe bezrobocie.

Krzemlin ma 3-ch Radnych więc walczą o swój teren, Żabów nie ma żadnego Radnego i warunki do przeprowadzenia sesji w Żabowie są lepsze niż w Krzemlinie. Sugerowałem panu Przewodniczącemu, aby materiały zostały przygotowane m. in. przez PUP, OPS i instytucję Burmistrza. Taki materiał przedstawiłem, to co wynika z zadań Gminy określonych Ustawą o samorządzie gminnym przedstawiłem, to co należy do zadań własnych Gminy, do Burmistrza to czynimy. Dzisiaj Radni powinni się wypowiedzieć, czy te działania prowadzone przez instytucje Burmistrza łącznie z służbami są w stanie niedostateczny, dostatecznym, dobrym, czy też bardzo dobrym, czy też przyzwoitym.

We wtorki kiedy przyjmuję interesantów przychodzą mieszkańcy Pyrzyc, którzy mają problem ze znalezieniem miejsca pracy. Ten problem polega na tym, że są to ludzie, którzy nie mają dostatecznych kwalifikacji, wiedzy i nie mogli skorzystać z ofert. Widzimy na drzwiach sklepów ogłoszenia, które ciągle są umieszczone i nie tylko. Jest problem ludzi, którzy nie bardzo mają za co żyć i nie bardzo mogą znaleźć prace. W związku z tym Gmina tworzy programy specjalne w roku 2002, 2003 i 2004. Od 16 maja został uruchomiony program kolejny "Zielone Pyrzyce" tylko z zatrudnieniem 30 osób i nie można było zwiększyć liczebnie tej grupy, ponieważ w roku ubiegłym korzystaliśmy z tego programu i było zatrudnionych 50 osób, a dotyczy to osób blisko 50 roku życia i ponad. Jest tu potworny kłopot, ludzie nie mają pracy i kłania się działalność PUP, aby wspólnie z samorządami współpraca powinna być o wiele lepsza niż dotychczas. Nasze kontakty i rozmowy powinny kończyć się opracowaniem programów specjalnych dla takich ludzi.

Przy okazji chciałbym podnieść kwestię współpraca PUP ze szkołami ponad gimnazjalnymi, aby kształcić w takich zawodach, żeby można było przynajmniej część z uczniów, z młodzieży mogła znaleźć pracę. Dzisiaj nawet prasa lokalna podaje, iż firma BACKER poszukuje ludzi do pracy, ale w zawodach innych niż kształci się w Pyrzycach, chodzi o mechaników, energetyków i innych.

Od 3-ch miesięcy informuję Radę, o tym że prowadzone są rozmowy nt. sprzedaży działki pod inwestycje na zakład cukierniczy. Myślę, że tutaj jest też sygnał, aby można było rozmawiać, a później uruchomić takie działalności w szkołach ponad gimnazjalnych, czy też liceach profilowanych. Z pewnością jest fakt, że zakład nie zatrudni 120 młodych ludzi, bowiem trzon musi stanowić kadra wykwalifikowana, ale pewna część takich zawodów znalazłaby tam pracę. Dlatego sądzę, że aktywność OPS, która ma bardzo dużą wiedzę poprzez prowadzenie wywiadu społecznego, Urzędu Burmistrza i PUP powinna być bardziej dynamiczna i konkretna w tym zakresie. Liczę na to, że tak się stanie, ponieważ pojawiają się (dotychczas może było to co nieco utrudnione, bo środków państwowych było nie za wiele) środki europejskie (z Europejskiego Funduszu Społecznego) tam są ulokowane te pieniądze, które na taki cel mogły być przeznaczone. Sądzę, ze w dyskusji ten temat będzie się przewijał.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Nawiązując do wypowiedzi pana Burmistrza nasuwa się pytanie (owego czasu rozmawialiśmy i bardzo głośno było na posiedzeniach) o sprzedaży działki przy Ciepłowniczej, gdzie miała powstać firma z kwiatkami i to wszystko ucichło. Co z tym się dzieje, bo z tym m.in. wiąże się sprawa bezrobocia.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Od dłuższego czasu (Gmina Goleniów 14 lat pracowała na to, aby powstał park technologiczny) trwają prace, Agencja na pewnym etapie była trochę nieprzychylna, bo nie wydzieliła nam tyle gruntów ile potrzebowaliśmy, a rozmowy prowadziła Zastępca.

Z-ca Burmistrza - M. Mogielska - Oferta, która wpłynęła od Spółki, która chciałaby prowadzić produkcję szklarniową, wymagana powierzchnia na początek min. 25 ha, żeby można było rozpocząć prace projektowe. Na dzień dzisiejszy 13 ha Agencja wydzieli, ale dopiero po zbiorze rzepaku, ponieważ na tym terenie jest zasiany rzepak i po zbiorze będą prowadzone prace geodezyjne, będzie można wydzielić tren teren. Trwają również rozmowy między Agencją, a dzierżawcą na grunty za Geotermią (są to nieużytki), dzierżawca nie bardzo chce wyrazić zgodne na zrzeczenie się tych nieużytków. Jeżeli dojdzie do porozumienia to myślę, że do końca roku sprawa zostanie załatwiona. Nie można rozpocząć prac projektowych nie mając wymaganej ilości gruntu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wiem, że funkcjonuje taki organ jak Powiatowa Rada Zatrudnienia, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Gmin. Czy Gmina Pyrzyce jest reprezentowana w tej Radzie i kto nas w niej reprezentuje i czym może się poszczycić osoba zasiadająca w tej Radzie z ramienia Gminy Pyrzyce. Czy ewentualnie to forum wypowiedzi, czy ma sens dalszego funkcjonowania i czy przynosi jakieś wymierne efekty? Jakie z tego tytułu profity, zyski w sensie zatrudniania bezrobotnych, czy pozyskiwania programów dla bezrobotnych mają nasi delegaci?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Gmina Pyrzyce ma to szczęście, że w tym roku ma przedstawiciela w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, bo w poprzedniej kadencji nie miała. Czy to ma sens, czy nie, to pytanie chyba jest nie na miejscu, ponieważ jest to wymóg ustawy. Burmistrz Pyrzyc zasiaduje w tejże Radzie, od następnego posiedzenia desygnuje inne osoby, ponieważ brakuje mi czasu, aby zasiadać w tejże Radzie. Sądzę, że mój wysiłek, moja praca powinna być ukierunkowana na stałe miejsca pracy. Będzie osoba inna.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Informacje, które były poruszane chciałby troszkę sprostować, albo wyjaśnić i rozszerzyć. Przepraszam za to, że zajmę trochę czasu, bo jest to ważki temat i istotny, a dwa rzeczywiście pan Burmistrz miał rację. W styczniu odbyliśmy posiedzenie, była informacja przekazywana, było posiedzenie jeszcze przed decyzją i informacją i wiedzą na temat jakimi środkami będzie PUP dysponował, był to początek roku, więc jak gdyby mało konkretów związanych z wydatkowaniem środków, które są do dyspozycji Starosty. Natomiast była to informacja, która dotyczyła całego obszaru Powiatu.

Informację, którą przekazałem Wysokiej Radzie i Radni mogli się zapoznać starałem się tak ją przekazać, żeby ona była jaka najbardziej czytelna. W tej informacji jest rejestrowane bezrobocie, sporo wiedzy na temat jakimi środkami dysponował PUP, jakie przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia bezrobocia nie tylko w Gminie, ale i w całym Powiecie PUP i Starosta podjął.

Nie ma w tej informacji takich rzeczy jak : od 1 czerwca tego roku następuje istotna zmiana ustawowa - zmienia się ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu już nie obowiązująca od 1 czerwca i będzie nazywała się ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cele, zadania i filozofia funkcjonowania Urzędu Pracy i parania się tą problematyką bezrobocia została inaczej ukierunkowana. Nie będzie w tej ustawie wiele zapisów, ale też nie będzie PUP wykonywał takich czynności jak przyznawanie decyzji, rejestracja i wypłata świadczeń przedemerytalnych. Tą informację próbujemy przekazywać w mediach, na tablicy ogłoszeń i do każdej Gminy.

Jest szansa, żeby skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego na starych zasadach, bo od 1 sierpnia ustawa o świadczeniach przedemerytalnych będzie w gestii ZUS, na innych warunkach i mniej korzystnych dla świadczeniobiorcy.

Od 1 maja nie ma już wypłaty zasiłków rodzinnych przez PUP, te kompetencje i zadania przejęły Gminy.

Nie ma w nowej ustawie takiej formy jak pożyczki, do tej pory PUP miał jedną z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie miejsca pracy przez pracodawcę, który zatrudnia osoby bezrobotne.

W nowej ustawie nie będzie takiego zapisu jak organizowanie robót publicznych przez PUP w pewnym zakresie, bo ustawodawca zakreślił przepisy częściowe do 31 grudnia 2005 Powiat może organizować roboty publiczne, ale tylko w zawężonym zakresie.

Są obostrzenia co do prac interwencyjnych, PUP nie będzie zawierał umów na zatrudnienie młodocianych. Od 1 września 2004 te kompetencje i umowy będą zawierały OHP.

Nowum w tej ustawie będzie pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, inne formy aktywne, zwiększenie akcentów na kierowanie ludzi młodych na staże, zwiększenie akcentu na przeszkalanie i formę szkoleń. Czyli podwyższenie kwalifikacji dla osób, które są zarejestrowane w PUP.

PUP nie będzie miał kompetencji zajmowania się jak gdyby osobami, które są poza rejestrami. Będzie miał natomiast możliwości wspierania pracodawców w takiej postaci jak: utworzenie regulaminu, utworzenie funduszu szkoleniowego u pracodawcy, który zatrudnia pow. 20 pracowników i jeżeli sytuacji jest zagrożenia firmy wtedy może PUP wspierać taką firmę i będą na to środki.

Nowum jest dodatek aktywizacyjny, jest możliwość łączenia pracy i otrzymywania części zasiłku, czyli takiego wsparcia za to, ze ktoś został skierowany w ramach prac interwencyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy i jeżeli otrzymuje wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna wtedy dopłaca mu się do tej wysokości, ale pod warunkiem, ze ta osoba posiada prawo do zasiłku.

W przypadku gdy osoba znajdzie zatrudnienie na własną rękę, a ma prawo do zasiłku to otrzyma dodatek w wys. 30% dopłaty do płacy minimalnej. Ustawa w tym sensie rewolucjonizuje sposób funkcjonowania PUP (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, starze, przekwalifikowanie osób bezrobotnych, współpraca z pracodawcami).

PUP tj. instytucja, która opiera się i realizuje zapisy ustawowe. Nic więcej poza zapisami ustawowymi nie może być realizowane w ramach służb i środków, którymi PUP dysponuje.

Realizacja programów specjalnych, czy np. pomocy osób, które są ok. 50 r. życia - rozumiem intencję pana Burmistrza i problem, z którym się boryka i styka, ale ustawodawca określił kierunki, zadania i określił dokładnie grupę osób, które będą mogły skorzystać z tych środków. Nie będzie już w nowej ustawie definicji takiej jak absolwent, jest definicja osoby młodej do 25 r. życia. ta osoba będzie mogła skorzystać ze skierowania na staż, nie musi się legitymować dyplomem szkoły.

Rozumiem intencję pana Burmistrza, że dobrze byłoby żeby PUP zajmował się i zdynamizował współpracę z Gminami.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest to ciało ustawodawcze wynikające z zapisu ustawy starej i nowej i głównym jej celem jest opiniowanie wydatkowania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na politykę pracy, współpracy, inspirowania programów itd. prowadzonych przez PUP. W tej radzie zasiadają wszyscy przedstawiciele Gmin w postaci osób, które zajmują najwyższe stanowiska (wójtowie, Burmistrzowie). Ta Rada przez minimum raz na kwartał odbywa swoje posiedzenie, przed tą Radą sprawozdaje się zasadność wydatkowania wszystkich środków, którymi dysponuje PUP.

W tej informacji jest sporo pomysłów i wniosków, o które zabiegaliśmy i udało się :

 • zdobyć dodatkowe środki poza limitowe, 200.000 zł na pożyczki, które do 31 maja będą rozdysponowane, osoby, które zatrudniają osoby bezrobotne, tworzą im stanowiska pracy je otrzymają;

 • uzyskać środki pomocowe dla zwalnianych pracowników ze stoczni szczecińskiej ponad 70.000 zł;

 • realizowany jest program Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, którego będą kierowane osoby na staże i szkolenia 525.000 zł;

 • złożyliśmy projekt melioracji wodnych szczegółowych, jest to namiastka programu specjalnego. Myślę, że będzie bardzo trudno uzyskać akceptację na realizację tego projektu, bo on nie zawiera podstawowego wskaźnika, efektywności zatrudnienia. Są to okresowe prace.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Po raz drugi podchodzimy do tego tematu i uważam, że zarówno w poprzednim posiedzeniu Sesji jak i dzisiejszej, chcielibyśmy wiedzieć na co przeciętny mieszkaniec Pyrzyc może liczyć.

Radny M. Budynek - Problem bezrobocia dalej istnieje i powinienem być wdzięczny, za te 30 osób do "Zielonych Pyrzyc", ale to jest złe, bo uczy to ludzi i przypomina lata PRL jak nie należy pracować. W roku ubiegłym widziałem przykład jak ci ludzie pracowali, oni nie są dopilnowani, chodzą samopas. Uważa, ze te środki powinny otrzymywać przedsiębiorstwa, które mają do tego przygotowanych ludzi, mają koncepcje pracy, konspekty pracy na bieżący dzień. Natomiast Urząd jest jak zwykle nie przygotowany i nie powinien się tymi sprawami zajmować. Żeby powstały nowe miejsca pracy to trzeba mieć impuls i tu nim jest PPM i PPK i tym firmom powinniśmy w jakiś sposób pomagać, a nie przeszkadzać. Na spotkaniu z załogą PPK otrzymałem informację, ze przedsiębiorstwo stara się o 7 ha ziemi przy wysypisku śmieci. W poprzedniej kadencji miała powstać inwestycja sortowania, spalania itp. sprawy związane ze śmieciami, nie wypaliło. Przedsiębiorstwo chce to robić, mogłoby powstać kilka miejsc pracy i niestety Urząd nie sprzedaje tych działek.

Następną sprawą jest powstanie operatora systemu kanalizacyjnego zlewni jeziora Miedwie i jeżeli przedsiębiorstwa, Burmistrz, Radni nie będą wspierać to może nam przynieść kilkanaście miejsc straty. Przyjęliśmy na sesji RM, że wodociągi wiejskie mają być przekazane pod PPK, nadal nie słyszę i nie wiem co się dzieje w tej kwestii, to są również miejsca pracy dla naszych mieszkańców i pieniądze naszej Gminy nie dla Gminy Goleniów tylko dla nas, bo my jesteśmy właścicielami tej inwestycji.

Kolejna sprawa to jest Urząd Gminy - (zwraca się do Burmistrza), czy są tzw. osoby urlopowane (chodzi o p. Milewskiego i p. Wójtowicza), czy mają z Gminą rozwiązaną umowę? W wydziale wojskowości pracował pan pułkownik rezerwista, czy on jeszcze pracuje, czy w Pyrzycach nie ma człowieka z wyższym wykształceniem po wojskowości?

Jak była kampania wyborcza wszyscy chodziliśmy z informacjami, obiecywaliśmy ludziom prace i różne sprawy pomocowe itd. Na dzień dzisiejszy nie pomagamy tym ludziom, mieszkańców naszej gminy nie traktujemy poważnie. Ilu pracowników w Urzędzie jest zatrudnionych spoza naszej Gminy? Jeżeli my sami sobie nie pomożemy, jeżeli sami nie będziemy działać w kierunku powstawania miejsc pracy to tych miejsc pracy nam ani Premier, ani Minister, ani nikt inny nam nie da, bo my jesteśmy tu gospodarzami i my powinniśmy robić wszystko, żeby miejsca pracy były.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Temat, który drążymy jest tematem niezwykle ważnym i wiodąca Komisja Ekologii ... powinna ten temat zrobić tematem dyżurnym na swoich posiedzeniach. Plan jest zatwierdzony, ale wydaje mi się, ze nie będzie żadnego problemu jeżeli przynajmniej co drugi miesiąc Komisja Ekologii ... ten temat by sobie drążyła, nawet z udziałem zaproszonych osób np. socjologia pracy, psychologa pracy, żeby na ten temat coś powiedział, co się dzieje, kto jest najbardziej potrzebujący.

Burmistrz Pyrzyce - K. Lipiński - Chcę odnieść się do wypowiedzi radnego Budynka, który podniósł kilka bardzo ważnych kwestii. "Zielone Pyrzyce" - nie przyłączam się, do oceny radnego Budynka tych ludzi pracujących w ramach "Zielone Pyrzyce" jak również nie zgadzam się z tym, iż chodzą samopas. W roku ubiegłym, myślę, że ten kto chciał to zauważył co tych 50-ciu ludzi zrobiło w Pyrzycach i obok. dzisiaj można o każdej porze dnia pójść na miasto i zobaczyć, bo na razie są na mieście, niedługo pójdą na tereny wiejskie. Robią bardzo dużo pracy, mogę pokazać wykaz spraw, które zostały w mieście uporządkowane. To trzeba chcieć nie widzieć. Kwalifikowanie tych ludzi do PRL to też się z tym nie zgadzam, bo też nie wszystko co było w PRL zrobione to było źle. Bardzo ciekawy artykuł, który ukazał się niedawno w pewnej literaturze, pisany przez prof. Mariana Brzózkę o programach pomocowych kończy się tym, że nadchodzi czas inicjatyw obywatelskich tak jak kiedyś były "czyny społeczne". Nam pewne terminy nie pasują, nie podobają się, ale to jest to. Ci ludzie, którzy umieją robić tylko to co umieją zarobią parę złotych na chleb, bo nie mają jego i trzeba to uszanować. Nie wiem co miał na myśli radny Budynek to ja się z tym nie zgadzam. Natomiast zgadzam się z tym, ze inwestycje to jest to. W Pyrzycach wiele się dzieje, jeżeli prowadzimy inwestycję to przy samej inwestycji są ludzie zatrudniani i potem dana inwestycja daje miejsca pracy. Czynimy wiele, można byłoby jeszcze więcej, ale myślę, że powinniśmy razem mówić jednym językiem, a nie na przekór się przekonywać, bo co w Pyrzycach ul. Stargardzka nie zrobiona, droga A3 nie zrobiona, hala nie zrobiona, PDK parę lat zabity dechami i można mnożyć na terenach wiejskich również. Myślę, że nie tylko sensacje negatywne powinny nam przyświecać, ale również sensacje pozytywne, bo po to nas tutaj wyborcy przysłali. Co się tyczy przekazania gruntów PPK różne obszary padają 7 ha, 5 ha i 2,5 ha, ale to nie jest istotne. Spotkałem się w wąskim gronie (Dyr. PPK, Przew. Zw. Zaw., przedstawiciel załogi) i również ten temat był poruszany i o tym mówiłem. Wystąpię do Wysokiej Rady, Rada też ma inicjatywę uchwałodawczą i może wyjść z propozycja przekazania, ten majątek nie jest Burmistrza, Gminy są te hektary koło wysypiska śmieci, ale kiedy mam zamiar wystąpić i poprosić Wysoką Radę danego projektu uchwały to muszę wiedzieć, że na tym terenie będzie inwestycja. Jakbym wiedział, że będzie inwestycja to są odpowiednie programy, w ramach takiego programu trzeba napisać projekt i pokazać, że taka inwestycja będzie opłacalna, ponieważ do tego zakładu będą sprowadzane śmieci z pewnej aglomeracji, dopiero można budować taki zakład utylizacji, czy segregacji, czy składowisko odpadów.

Natomiast panie radny Budynek ja nie wiem co kto obiecał (mam tutaj swoją ulotkę) na 9 zadań pokazanych (nie ma jeszcze pół kadencji), jest zrobionych 6 , a 3 zostały.

Radny M. Budynek - Prosiłem o informację o pracownikach Urzędu, bo z naszej Gminy ludzie czekają na pracę. Sytuacja jest taka, że każda Gmina niech się troszczy o swoich obywateli, a nie o cudzych, tamci mają u siebie miejsce. Nasi na chleb nie mają, nasi płacą podatek i oni oczekują. Co tyczy się inwestycji to tego ja panu nie zabiorę co pan dokonał dla Pyrzyc. Inwestycja, że doprowadził pan do trójki, doprowadził pan Stargadzką, wszystko to co pan powiedział jest prawdą, ale również musi pan powiedzieć jakim kosztem.

Radny G. Gontarz - Czy odważyłby się pan powiedzieć tym ludziom, którzy pracowali w grupie "Zielone Pyrzyce", urządzenia melioracyjne nie czyszczone od dziesięciu lat, gdzie sam im pomagałem, bo nie mogli sobie dać rady, powiedzieć, że oni tworzyli obraz jak się nie pracuje w PRL. Ludziom zawdzięczamy, że mamy główne rowy melioracyjne oczyszczone, które dają efekt. Druga sprawa wg mnie pan się domaga czystki etnicznej, gdyby Szczecin zrobił czystkę etniczną to tu w Pyrzycach będzie nas jeszcze więcej bezrobotnych. Te pojedyncze osoby, które tu pracują to nie wiem, czy stanowią taki problem jak nasi pracownicy, którzy pracują w Szczecinie, Stargardzie, w Cukrowni Kluczewo, egoistycznie pan podchodzi do tematu.

Radny M. Budynek - Powiedziałem to co widziałem któregoś dnia. W tamtym roku kiedy pracownicy "Zielonych Pyrzyc" pracowali, nie będę mówił nazwiska, nie będę mówił o której zeszli, gdzie co robili i co zrobili, bo ja to widziałem i na tej podstawie to tłumaczę. Odnośnie PRL to ja wiem, że były lepsze i gorsze.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Chciałem nawiązać do słów pana Burmistrza dotyczących przekazania terenów, rzeczywiście na przedwczorajszej Komisji bardzo długo dyskutowaliśmy to ta prawda leży po środku. Nie do końca pan mówi tak jak powinno być, ponieważ po stronie firmy jest ten atut, żeby przygotować projekt i przedstawić go Burmistrzowi wykonujący uprawnienia właściciela, musi być teren, musi być przynajmniej promesa, zapewnienie, ze taki teren jest, bo każdy projekt, każde opracowanie kosztuje wymierne pieniądze, a jeżeli nie będzie zgody, nie będzie też przekazania terenu, to kto zapłaci za projekty i inne rzeczy?

Wczoraj doszliśmy do konsensusu, nie ulega wątpliwości, że należy wspólnie usiąść i porozmawiać i ten temat jest do zrobienia.

Temat jest bardzo ważny i cenna uwaga jest pana Przewodniczącego dotycząca wprowadzenia do stałego harmonogramu pracy Komisji merytorycznej przynajmniej monitorowania z ramienia Rady tego tematu, bo jest on bardzo ważny i myślę, ze w tej chwili na terenie naszej Gminy chyba najważniejszy. Zwraca uwagę, że każde miejsce pracy to jest zysk dla tego miasta i zyska dla mieszkańców, a najważniejszym celem i na to trzeba zwrócić największą uwagę jest wykorzystanie środków unijnych.

Podczas prac na projektem budżetu pan Kierownik PUP przedstawiał nam takie projekty zagospodarowania pewnych środków finansowych i możliwości pozyskania środków, trzeba tam było niewielkie swoje środki włożyć, niestety nie znalazło to poparcia w naszej Komisji. Osobiście głosowałem za, ale członkowie Komisji opowiedzieli się przeciwko i bardzo żałuje, bo za niewielkie środki można zyskać dużo większe środki, a szczególnie miejsca pracy, bo to jest najważniejsze. Będę się jeszcze wielokrotnie dopytywał, jak Gmina Pyrzyce korzysta ze środków unijnych w dziedzinie bezrobocia?

Burmistrz Pyrzyce - K. Lipiński - Panie Przewodniczący Gumowski, albo wezmę pana ze eksperta w tych sprawach, albo jeżeli ma się pewną wiedzę to trzeba odpowiadać za to co się mówi. Żeby wykonać projekt, czy wniosek w ramach konkretnego programu nie trzeba być właścicielem jakichkolwiek gruntów, trzeba go wypełnić, złożyć do dysponującego i dopiero potem, jeżeli zostanie wniosek zakwalifikowany robi się studia opłacalności, inne rzeczy i całą dokumentację. Warunkiem przekazania gruntu jest dopiero ruch w kierunku napisania projektu, naprawdę nie jest tak.

Chciałem się odnieść, zauważam na dzisiejszej próbę dwóch stron, może w końcu będzie ta jedna strona z troską o załatwienie wielu spraw. Sprawy personalne napiszę panu Przewodniczącemu, żebym gdzieś nie zrobiłbym fo pa i informacja będzie.

Inwestycje - to jest sztuką, żeby na terenie Gminy było prowadzonych jak najwięcej inwestycji i nie za nasze pieniądze i to powinno nam przyświecać, żeby jak najwięcej inwestowali inni, a nie my z naszego skromnego budżetu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Wątek, który poruszał pan Burmistrz dotyczył współpracy PUP ze szkołami ponadgimnazjanymi - w PUP pracują osoby w dziale doradztwa zawodowego (2 panie) i mają one stały permanentny kontakt z dyrektorami szkół na naszym terenie i odbywają cykliczne spotkania z młodzieżą, wnioskują, a poprzez te wnioski opiniują powstawanie nowych kierunków kształcenia, czy klas. Taki jest wymóg ustawowy, taką opinię musi uzyskać Dyrektor jeżeli chce taką inicjatywę podjąć i z Powiatowej Rady Zatrudnienia i PUP. Więc ten kontakt jest i wiedza jakie mają wizje rozwoju kierunku kształcenia i jakie mają wizje rozwoju kształcenia dyrektorzy PUP ma.

Jeżeli państwo mają chwilę czasu to proszę zajrzeć do materiałów, zobaczyć chociażby taki trend, taką zmianę. Jeszcze rok temu w rejestrach PUP było więcej zarejestrowanych kobiet. Prawie każda Gmina ma mniej rejestrowanych kobiet w porównaniu do mężczyzn. Moim zdaniem wynika to z tego, że jest więcej ofert pracy dla Pań, kobiety są bardziej aktywne w poszukiwaniu pracy i przekwalifikowaniu się i częściej podejmują naukę w szkołach w trybie stacjonarnym. Jest to pewien symptom często podnoszony i wskazujący na to, ze jest pewna dyskryminacja na rynku pracy w porównaniu kobiet do mężczyzn, takiego zjawiska już nie ma, więcej zarejestrowanych jest mężczyzn.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Ja nie czuję się ani ekspertem, ani nie będę kandydował na takie stanowisko w pańskim Urzędzie. Natomiast pozwolę sobie, że pozostaniemy przy swoich stanowiskach, a na poparcie moich słów, ze jednak to ja mam rację, odsyłam pana do tego pisma, które przesłał pan Lemparty w odpowiedzi na pańskie pismo, gdzie kto chce to sobie dokładnie może przeczytać jaki jest program, skąd zamierza pozyskać śmieci, w jaki sposób je finansować itd. trochę dobrej woli.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Nawiązując do wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego absolwenci, którzy ukończyli już szkołę jak to się przedstawia, ilu jest absolwentów, którzy ukończyli szkołę, bo nie wszyscy idą na studia, jaki procent otrzymuje zatrudnienie na naszych rynkach, czy odbywają się szkolenia? Czy w tym kwartale sytuacją się poprawi, brak jest konkretnych danych.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Materiały mają radni nie mają zaproszeni goście, osoby, które przysłuchują się naszej debacie. Jest dokładny wykaz dotyczący wszystkich aktywnych form, wysokości środków i ilość osób skierowanych w ramach tych ofert. Pani Radna wskazała o stażach i absolwentach i z Gminy Pyrzyce do 30 kwietnia było skierowane 124 osoby w ramach staży, z Gminy Bielice 12 osób, z Kozielic 20 osób, z Przelewic 27 osób, z Warnice 21, z Gminy Lipiany 38 osób.

Dokładne kwoty, ilość osób skierowanych tj. ok. 250 osób skorzystało ze staży. Absolwenci, którzy rejestrują się po naszych szkołach ponadgimnazjalnych to taką informację udzielę, ale dopiero wtedy kiedy ci absolwenci przyjdą do Urzędu i się zarejestrują (tj. koniec czerwca początek lipca bywa, że dopiero po wakacjach). Przygotuję tą informację dla Pani Radnej i wtedy będziemy mieli analizę ile osób jest zarejestrowanych po zakończeniu naszych szkół.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Konkretnie rok 2003, a do chwili obecnej, bo nie wszyscy absolwenci mieli przedłużone staże ze względu na okrojone środki. Jak to przedstawia się ilościowo, czy jest to duży procent?

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Absolwent tj. taka osoba, która po ukończeniu szkoły w ciągu 12 miesięcy zarejestruje się w Urzędzie Pracy, ma status absolwenta i może być skierowana na staż w czasie tych 12 miesięcy, ale bywa tak, że traci te uprawnienia absolwenta, bo podejmuje zatrudnienie, albo upłynie termin. Natomiast ok. 250 osób zostało zaktywizowanych. W rejestrach tych, którzy nie skorzystali z takiej formy jak staże jest ok. 160 absolwentów. Taką analizę dokonam za 2002 i 2003 jak wyglądały rejestracje absolwentów naszych szkół ponadgimnazjalnych, z jakich form oni skorzystali, a którzy nie byli objęcie tą aktywizacją.

Radny S. Ryżyk - Gdybyśmy jeszcze pobudowali w Gminie 5 Urzędów Pracy to i tak nie zwalczymy bezrobocia. Powinniśmy pozyskiwać nowe tereny, uzbrajać je i pozyskiwać nowych inwestorów. Sądzę, że to jest jedno co też tworzy pracę, np. drogi, kanalizacją, wodociągi. Przecież tutaj jest dużo do zrobienia i przy okazji można skorzystać ze środków unijnych. Nie powinniśmy gardzić pracami interwencyjnymi i każdy tutaj zatrudniony tj. jakiś ratunek pewnie nie tylko dla niego, ale i dla rodziny. W Gminie Pyrzyce na 2321 osób prawa do zasiłku legitymuje się 328 osób jest trwale dotkniętych bezrobociem i tutaj nawet prace interwencyjne są jakimś ratunkiem i mam nadzieję, ze zostaną spożytkowane.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wydaje mi się, ze ten temat był trafiony, ponieważ jest on bardzo wdzięczny ze względu na potrzeby jakie stoją przed naszą Gminą. Uważam, że propozycja dla Komisji o monitorowanie tego problemu w naszym Urzędzie Miasta i Gminy, i chyba panie i panowie radni nie pogniewają się jeżeli co drugie posiedzenie Przewodniczący Komisji powie w wolnych wnioskach co w tej chwili się zmieniło, jak przedstawia się sytuacja, żebyśmy mieli na bieżąco przegląd.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej (druk 226/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 29 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 30 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/158/04 stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach (druk 229/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 35 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 36 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z prośbą, żeby przy negatywnych opiniach je uzasadniać.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wyjaśnia, że Komisja jest przeciw kadencyjności na 4 lata.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 6; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXIV/159/04 stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach (druk 231/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 41 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu ... o zmianę treści §14 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie "1. Burmistrz Pyrzyc zabezpiecza ośrodek w niezbędne do działalności pomieszczenia".

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz ze zgłoszoną zmianą.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/160/04 stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

PO PRZEWIE ( kaseta 3)

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat (druk 233/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 44 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 46 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu ... o zmianę treści §5: w kolumnie 4 zastąpić słowa "na terenie Pyrzyc" wyrazami "w miejscu zamieszkania podopiecznego"; w kolumnie 5 zastąpić słowa "poza Pyrzycami" wyrazami "poza miejscem zamieszkania podopiecznego".

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/161/04 stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (druk 232/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 49 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 50 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 51 do protokołu;

Radny M. Budynek - Wycofał wniosek Komisji Edukacji. Zwraca się z pytaniem do pani Kierownik OPS, czy wszystkie dzieci biedne w naszej Gminie nie są głodne?

Kier. OPS - I. Nawrocka - Wszystkie dzieci, które pragną i potrzebują dożywiania są dożywiane prze OPS, są uzupełnione pismem po konsultacji z dyrektorami szkół.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/162/04 stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. (druk 234/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 54 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 55 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 56 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 57 do protokołu.

Radny E. Gola - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska staje ponownie na Sesji. W tej chwili to co nam przedłożono to zawiera tylko kosmetyczne zmiany, praktycznie jest ten sam, choć mogę wspomnieć o jednej rzeczy, tj. przeznaczenie dodatkowo środków na ścieżkę rowerową. Jestem m.in. za tym, żeby go odrzucić, ponieważ jak wcześniej było to argumentowane na komisji i sesji, sztuki ujęte w planie wydatków nie są przypisane do konkretnych zadań, wiele pozycji jest podobnych, powinny one być przypisane i m.in. pozycja nasadzenie drzew (z tego co nam przekazano jest plan urządzenia zieleni w mieście i na terenach wiejskich i jeżeli w tym planie podaje się kwotę 18.000 zł to uważam, że to powinno być umocowane w tym planie i wskazane, gdzie będą realizowane nasadzenia, czy w Brzesku, czy w Pyrzycach, w których miejscach, żeby później można było rozliczyć). Dlatego tak uważam, ponieważ analizując plany wydatków z lat poprzednich, a w szczególności z roku 2003 okazało się, ze w wielu punktach nie jest on realizowany zgodnie z uchwałą, która była podjęta przez Radę Miejską na początku 2003. Zapisy m.in. ogólnikowe powodowały, że wydatki były ponoszone, które w zasadzie nie miały żądnego związku z celami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jestem za tym, żeby ponownie został opracowany plan wydatków tego funduszu, przypisany konkretnym zadaniom, żeby Rada Miejska mogła jednoznacznie rozliczyć wykonanie tego planu i żeby nie próbowano wciskać wydatków, które nie są związane z celami funduszu. Jednocześnie, jeżeli udałoby się przyjąć ten plan to proponuje, żeby przyjąć do realizacji m.in. plac zabaw ekologiczny i powiększyć w tym zadaniu środki częściowo biorąc je z pozycji nasadzenia, tak, żeby ten plac od razu zrobić łącznie z nasadzeniami, żeby powstał kompleks. Zasadzić drzewa i krzewy w tym miejscu, żebyśmy zrobili jedno zadanie i przedsięwzięcie kompleksowo i przeznaczyć na to środki, żeby wystarczyły, m.in. przesunąć środki z pozycji odbudowa stawu złotej rybki na urządzenie kompleksowego placu ekologicznego, a ewentualnie ten staw przesunąć na następny rok.

Radna I. Morka - Czy te propozycje, które składał radny Gola, czy można tak zrobić w tym sensie, że nasadzenie drzew i krzewów na placu miedzy Ośrodkiem a Starostwem, żeby połączyć te zadania? Czy macie w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska już plan nasadzenia tych drzew?

Kier. Wydz. ŚGKMiL - T. Rozel - Tak, one są po prostu nie zrealizowane. Tam są dokładnie wyszczególnione sztukami, nazwami krzewy, nie jest wyceniony finansowo, bo nie badaliśmy w jakich cenach kupimy. Natomiast skończony kompleks urządzenia zieleni w tym rejonie, gdzie planujemy plac zabaw dla dzieci , gdyby były połączone te dwa zadania razem, tj. cały kompleks nasadzeń krzewów, drzew tych, których nie ma (częściowo zostały nasadzone wcześniej, ale dużo drzew jest nie dosadzonych i brakuje w porównaniu do dokumentacji) i te dwa zadania gdy będą stanowić jedną całość i tj. jeden z tych punktów na te 880-lecie chrztu. Ten kompleks urządzimy teren i teren wałów, uzupełnieni drzew, gdzie trzeba kupić drzewka wysokie trochę inne nasadzić ubytki. Ten kompleks jest w tych 18.000 zł. 50.000 zł w planie jest przewidziane na plac zabawa dla dzieci plus dodatkowe środki pokryjemy z finansowania utrzymania zieleni pozwoli na urządzenie tego terenu nie tak bardzo zagęszczony, ale na pierwszy rok nam tego wystarczy, a zawsze będzie można dołożyć. Na pewno te zadania będą połączone razem. Dlaczego na terenach innych tego planu nie ma - rozważałem ten temat z panią dyrektor ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, która powiedziała tak, że albo robimy kompleks jeden i stawiamy ten pomnik, bo jak będziemy robili po trochu to ten cały układ nam zginie i udział w całym przedsięwzięciu. Zrobić jeden pomnik w jednym miejscu a w innych latach dosadzać kompleksowo, czy w poszczególnych miejscowościach wyszukać jakieś drzewa, których nie ma i robić te projekty trochę inne. W tym roku zrobimy ten park w Pyrzycach, który był realizowany i zaczęty w latach 70-tych, jest on nieskończony, skończymy go, dojdzie do tego jeszcze ten park zabawowy i to będzie nasz pomnik.

Sprawa wniosków wcześniejszych w tym projekcie - jest to wydatek, my robimy sami dla siebie, my wcześniej nie przewidzimy wniosków, nie założę ile będzie kosztowało drzewko, my je dopiero będziemy wybierać. Jeżeli zostaną środki to przejdą na inne zadanie, nie ma obawy, będzie zmiana wydatków w paragrafach w których zostanie ujęte w tym planie funduszu i one będą obracały się w tych zadaniach, nie będzie inaczej. Każda zmiana to będzie wystąpienie do Rady o przesunięcie, bo będziemy w tych zadaniach się obracać. Zadanie może być połączone.

Radna I. Morka - Czy staw złotej rybki jest taki bardzo pilny?

Kier. Wydz. ŚGKMiL - T. Rozel - Ten staw trzeba go zrobić, bo mamy ładny kompleks zrobiony przy kościele na ul. Staromiejskiej, mamy już odcięte wędrówki samochodów przez park, jest ten teren uporządkowany i można go spokojnie wykaszać dużą kosiarką, nie ma kamieni, bo są wyzbierane, został nam tylko ten staw, który trzeba zrobić i będzie on już zamykał jakiś obraz tego terenu w jaki sposób będzie urządzony.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Staw złotej rybki dotyczy stawu na Podgrodziu i są potrzebne środki, bo trzeba tam na pewnej odległości spiąć wodę, rurociągiem doprowadzić do stawu i potem odprowadzić w inne miejsce, tak żeby poziom wody cały czas był i to będzie bardzo ładnie wyglądał. To są pieniądze właśnie na ten cel o co zabiegają mieszkańcy, bo jest to miejsce wypoczynku. Wystarczy zrobić tam kilka ławek, 2 punkty oświetleniowe i jest w zasadzie wszystko.

Radny E. Gola - Wnioskuje o odrzucenie projektu uchwały i ponowne opracowanie oraz żeby ująć urządzenie tego placu ekologicznego razem z parkiem, żeby powstał od razu kompleks i w planie wydatków było jako jedno zadanie.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Nie możemy tak w nieskończoność odrzucać projektu uchwały z tego względu, że już mamy 5 miesięcy, a zgłaszają się Dyrektorzy o dofinansowanie szkół odnośnie konkursów ekologicznych, czy wycieczek, czekają na te pieniądze. Musimy rozstrzygnąć, czy odrzucić ten projekt, czy zaakceptować z pewnymi wnioskami, czy uwagami. Nie możemy odrzucać jego w całości.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jeżeli nie przyjmiemy projektu tej uchwały, powstanie blokada środków finansowych, a chcę wcześniej rozpocząć tą pracę, ponieważ 29 sierpnia w ostatnią niedzielę tegoż miesiąca na tym terenie przykościelnym odbędą się dożynki diecezjalne wraz z drugim etapem święta Chrztu Pyrzyczan i trzeba to wcześniej zrobić, żeby nie było tak jak w tamtym roku, żeśmy to wyczyścili i był tam odór. Więc zablokuje mi ten czas, takie są realia.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Rozumiem te potrzeby uchwalenia tego Gminnego Funduszu, ale proszę nam wierzyć i tu poprę słowa pana radnego Edwarda Goli, że to nie jest nasza wina, że się pewnych naszych wniosków nie realizuje, ze się nie wprowadza naszych uwag, o które my wnioskujemy, o które my prosimy kolejny już raz i tylko z tego powodu proszę przyjąć na siebie winę, a nie na Radnych, którzy odrzucają projekty tego Gminnego Funduszu. Ja osobiście nie mogę zaakceptować czegoś co jest niezgodne z tym o czym ja myślę, bo jeżeli składa się odpowiednie wnioski, uwagi i cały czas te uwagi są odrzucane. Nowy projekt został nam przedstawiony z zupełną kosmetyką, która nic nie zmieniła z jedną kosmetyką oznakowanie ścieżki rowerowej. Proszę poważnie podejść do tego tematu, przygotować taki materiał, który Radni zaakceptują i wtedy nie będzie na pewno żadnego problemu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek radnego E. Goli o odrzucenie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za - 12; przeciw - 5; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi stanowiącego własność gminy Pyrzyce (druk 230/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 58 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 59 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 60 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 61 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 62 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/163/04 stanowi załącznik Nr 63 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (druk 227/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 64 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 65 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 66 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 67 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 68 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/164/04 stanowi załącznik Nr 69 do protokołu.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 763/1, 763/2, 763/3 w Brzesku i obciążeniu służebnością drogową (druk 228/04).

Projekt uchwały został wyprowadzony z porządku obrad Sesji RM.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na działkach stanowiących własność Gminy Pyrzyce (druk 240/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 70 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 71 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 72 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 73 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 74 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/165/04 stanowi załącznik Nr 75 do protokołu.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce (druk 238/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 76 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 77 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 78 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 79 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 80 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 1996 r. kompetencja wnioskowania o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy należy również do Przewodniczącego Rady Miejskiej, do Burmistrza i do Komisji. W poprzedniej kadencji tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce pana prof. Rymara był nadany na wniosek jednej z Komisji.

Radny M. Budynek - Uważam że słuszny jest wniosek pana Burmistrza, zgłaszając wniosek sugerowałem się tym, że to jest firma, która zatrudnia ponad 600 osób i ma możliwość jeszcze zatrudnić. Jest to spółka kilku właścicieli i wyłaniając jednego a innych odpychając to możemy sobie zrobić szkodę. Uważam, że wszyscy jednakowo zasługują na to miano, dlatego proszę aby uhonorować większą liczbę osób.

Radny E. Gola - Czy osoba wskazana jest głównym udziałowcem?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W OBR BACKER 100% udziałowcem jest szwedzka firma BACKERU SOUDALA, natomiast jeszcze inne firmy należą do koncernu NIBE i prezesem tego koncernu jest właśnie pan GERTERIC LINDQUIST, który w poprzednich latach był szefem Radny Nadzorczej BACKERU SOUDALA, więc 100% udziałowcem tejże naszej firmy. W Pyrzycach przebywał kilkanaście razy, zna tą firmę, rozbudowywał ją i od jego ostatecznego podpisu zależało wiele i dzisiaj też. Ten projekt uchwały był przygotowywany prze co najmniej półtora roku, była dyskusja z panem Dyrektorem Płocharskim w jaki sposób docenić zaangażowanie szefa koncernu NIBE, żeby wyróżnić i skończyło się na tym, iż wystąpię do Wysokiej Rady, aby taki tytuł nadać.

Przypomnę, iż kilkanaście lat temu kiedy, tytuł Honorowego Obywatela Rada przyznawała panu Burmistrzowi Korbach Bonhage to za to, iż bardzo mocno wspierał wystąpienia Gminy Pyrzyce o środki finansowe z Fundacji pracy Polska - Niemcy. Pan Bonhage wspierał niczym nie ryzykując. Natomiast tutaj jak w każdej działalności gospodarczej jest to ryzyko, czy się przedsięwzięcie gospodarcze powiedzie. Więc pomimo, że jest działalność komercyjne nastawiona na zysk, tutaj jest to ryzyko i pan szef koncernu podpis składa.

17 czerwca odbędzie się w Pyrzycach posiedzenie Rady Nadzorczej koncernu NIBE, na którym będzie szef koncernu o którym mówimy, wnioskowałbym abyśmy w tym dniu w ustalonych godzinach w obecności Wysokiej Rady i zaproszonych gości w sali USC dokonać tego aktu o ile dzisiejsza uchwała zostanie przyjęta.

Radny M. Budynek - Wycofuje zgłoszony wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/166/04 stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 18/30 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce (druk 245/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 82 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 83 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 84 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 85 do protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Uchwała Nr XXIV/167/04 stanowi załącznik Nr 86 do protokołu.

Do punktu 22 porządku

rojekt uchwały w sprawie nabycia gruntów na rzecz gminy Pyrzyce (druk 243/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 87 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 88 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 89 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 90 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 91 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXIV/168/04 stanowi załącznik Nr 92 do protokołu.

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 (druk 241/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 93 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 94 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 95 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 96 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 97 do protokołu.

Radny E. Gola - Podczas uchwalania budżetu na 2003 r. były uzgodnione i przegłosowane wnioski w jakiej kolejności należy rozdysponować środki, które się pojawią w trakcie roku 2004. Przedłożony nam projekt poprawek do budżetu nie uwzględnia decyzji podjętych przy uchwalaniu budżetu. W związku z tym, uważam że należy te poprawki odrzucić, ponadto są m. in. takie pozycja jak (przypomina, że budżet był uchwalony 2 miesiące temu) wydatki wszystkie zostały uwzględnione, nic nie zostało przez Rade obcięte, a 2 miesiące po uchwaleniu tego budżetu mam następujące pozycja: 973 zł - podróże służbowe krajowe w Dziale administracja publiczna; zakup energii - 4.436 zł (mamy 2 miesiące po uchwaleniu budżetu) itd. przechodząc to można mnożyć przykłady. Jest to niezgodne z podjętymi wcześniej zobowiązaniami i kierunkami rozdysponowania środków, podjętymi 2 miesiące temu. Wnoszę o odrzucenie poprawek.

Radny M. Gryczka - Wniosek pana radnego Goli Rada przyjęła, to że wnioski mają być w trakcie roku realizowane. Dzisiaj zwiększenie i pewne wnioski są realizowane, chociażby sprawy mieszkań socjalnych, jak sytuacja w Mechowie. Nie do końca się to pokrywa z tym co radny Gola mówił. Niemniej tez akcentuję, że te wnioski głęboko sobie odnotowaliśmy i sądzę, że one powinny być realizowane. Rzeczywiście trafne jest stwierdzenie, że pewne wydatki są jak gdyby już wrzucone poza uwzględnieniem tych wniosków, które Wysoka Rada przyjęła do realizacji.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Pan Radny Edward Gola ma tu w zupełności rację, z tym że nie wymienił wszystkich aspektów, które zadecydowały o tym, ze Komisja zaopiniowała ten projekt negatywnie. Co do strony dochodowej nie mamy żadnej wątpliwości, jest jak najbardziej przygotowana prawidłowo i nie mamy tutaj żądnych uwag.

Uwagi zaczynają się od Działu 700 - gospodarka mieszkaniowa, gdzie Komisja nie może zaakceptować wydatków w kwocie 20.000 zł, a szczególnie w kwocie 13.800 zł na remont dachu w budynku przy ul. Bogusława. Pan Radny Edward Gola zauważył bardzo dobrze, ze jesteśmy 2 miesiące po uchwaleniu budżetu w związku z tym dlaczego jeśli nie zostały te kwoty przeznaczone już w budżecie przyjętym przez Wysoką Radę kiedy na moje pytanie padła odpowiedź, że o tym dachu było wiadomo już od jesieni ubiegłego roku.

Podobnie nie bardzo zgodzę się z panem Radnym Mirosławem, dlatego że również nic nie stało na przeszkodzie, żeby zaproponować radnym, żeby pewną kwotę (na tzw. sytuacje kryzysowe) w zarządzaniu kryzysowym przeznaczyć (tj. 6.200 zł), a przynajmniej zaproponować Radnym w momencie przedstawienia budżetu.

Dział 750 - nie do zaakceptowania jest pomysł zatrudnienia pracownika ds. BHP. Gdzie jest projektodawca projektu budżetu na rok 2004 kiedy było również wiadome, że taka osoba będzie potrzebna? Zwiększenie zatrudnienia w związku z tym zwiększenie wydatków, nie ma takiej zgody po zatwierdzeniu budżetu. Tym bardziej, że pewne oszczędności (jeżeli chodzi o sferę osobową w zasobach Urzędu Miejskiego) my znaleźliśmy, ma to związek z wyprowadzeniem księgowości do OPS, który od tej pory sam będzie dokonywał wszelkich rozliczeń i tu mogliśmy jakieś oszczędności znaleźć. Nie ma akceptacji tego zatrudnienia.

Ostatnia sprawa co do której mieliśmy wątpliwości (być może jest ona zgodna z prawem), ale nie wyobrażamy sobie sytuacji, że 6.000 zł należy się naszej pani Radczyni za reprezentowanie Gminy w procesie przeciwko EKOWARKOWI. Skoro pani Radczyni ma umowę na stałe, skoro niestety mamy pewne wątpliwości co do pracy pani Radczyni, bo wiele nieobecności tej osoby (nawet w tej chwili jest nieobecna) a poza tym wiele projektów uchwał, które nie były prawidłowo przygotowane bez odpowiedniego rozeznania co stanowi (niestety) chociażby ostatni wyrok z WSA, gdzie zdecydowanie przegraliśmy sprawę. Naszej akceptacji nie ma, żeby dodatkowo, w nagrodę wypłacać tej pani 5.000 zł. Gdzieś tutaj zatracono pewne granice, mimo że być może tj. zgodne z prawem, ale tj. po prostu niemoralne. To są te główne elementy, które zadecydowały o tym, ze projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wedle przedłożonych mi dokumentów wynika, że jest to formuła obligatoryjna tylko kwestia wysokości i ja tak tą sumę zaniżyłem, jeżeli chodzi o wypłatę pani Radczyni, do tego odniesie się pani Skarbnik. Natomiast jeżeli chodzi o lokowanie dochodów o których mówiliśmy i na co maja być przeznaczane w ciągu roku. Jeżeli weźmiemy przyjęty budżet na stronie 39 to jest napisane, że budżet Gminy nie jest w stanie zaspokoić rozwoju potrzebne zadania z uwagi na brak planowanych dochodów. Z chwilą pojawienia się dodatkowych dochodów w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na:

 1. dodatki mieszkaniowe;

 2. dofinansowanie szkól podstawowych, gimnazjum, przedszkoli;

 3. wnioski wypracowane przez poszczególne Komisje.

Więc ta hierarchia jest zachowana. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to są lokowane na oświatę w części.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Muszę zwrócić uwagę, że zaczynamy się sprzeczać o te drobiazgi, które zostały wydatkowane niejako 30.000 zł, 20.000 zł, nie ma zgody Komisji Budżetowej, mam nadzieję, że większości Radnych. Na przyszłość chce uniknąć takiej sytuacji, żeby najpierw była zgoda Rady na wydatkowanie środków, a potem wydatkowanie środków, a nie najpierw wykonanie roboty, a potem sprawa wydatkowania środków. Tak byśmy chcieli, żeby to było przyjęte.

Radny M. Budynek - Prosi, żeby pan Burmistrz zrobił ul. Willową.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Projekt uchwały jako pierwszy w tym roku został przedłożony Wysokiej Radzie zgodnie z oczekiwaniami Rady aby tych zmian w budżecie było jak najmniej. Tak jak powiedział Pan Burmistrz pieniądze wypracowane z tych 118.000 zł tj. 55.000 zł wypracowanych na wpływach z przekształcenia mienia. Wnosimy je teraz dlatego, że przed wejściem do UE wzrosło zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości i to spowodowało, że w kwietniu i maju było bardzo dużo przekształceń. Inne pieniądze są znaczone i wg działów wróciły na działy wg zaznaczenia. Dział 750 - administracja wypracowała 30.000 zł i powróciło do Działu 750, Dział 852 OPS wypracowała 3.500 zł i propozycja jest dla tego działu 3.500 zł, Dział 921 - 23.000 zł podpisane porozumienie z Powiatem na zadania biblioteki i drugostronnie na wydatki wracają na ten sam cel. Podpisana umowa z ENEA na wyeksponowanie baneru na folklor tak samo wraca dotacja na PDK. 55.000 zł wypracowane na zadaniach własnych zostały podzielone na dofinansowanie zadań oświaty dla szkól 34.000 zł dla zabezpieczenia szkól wiejskich Mielęcin i Okunica, 20.000 zł dla gospodarki mieszkaniowej - pokrycie klęski mieszkań socjalnych dla dwóch rodzin, gdzie w Mechowie zawaliło się mieszkanie i trzeba było wyremontować, co potwierdził pan Przewodniczący potwierdził, że słuszny cel. 13.800 zł tak jak jest napisane, ze przecieka dach przy ul. Bogusława 4.

Odnosi się do kwestii zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Tak. Sama miałam dylemat, czy też należy się taka kwota dla osoby reprezentującej Gminę do zwrotu dla Radcy. Wystąpiłam do Radcy Prawnej, która opisała opinię ona mocy ustawy o radcach prawnych, że oczywiście do 100% się należy, bo ona te pieniądze ściągnęła na rzecz dochodu Gminy. Jednak po Komisji Budżetu wystąpiłam o zapytanie do innego Radcy Prawnego i tutaj mam potwierdzenie, które złożę na ręce pana Przewodniczącego, opinia stanowi załącznik Nr 98 do protokołu. Jest podstawa prawna i oczywiście nie 100%, gwarantuje Ustawa 65% i nie mniej. Burmistrz pozwolił na 70% i na tyle została zawarta umowa i opinia Radcy Prawnego drugiego.

Radny S. Ryżyk - Co dzieje się z poborami Radcy Prawnego jak przegra sprawę?

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Radca Prawny jest zatrudniony na etacie i on nie tylko nas reprezentuje w Sądzie, ale i zatwierdza uchwały. Najwyżej gratyfikację zatrzymuje Burmistrz, jeżeli jest nagroda to zatrzymuje lub obniża.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wracając do tego też mam mieszane uczucia, bo skontaktowanie się z panią Radczynią sięga zenitu, ale to jest ustawa i tutaj mało co możemy zrobić. Natomiast uważam, że pan Burmistrz powinien stawiać plusy i minusy, bo plus jest od razu widoczny, a np. sprawa wody, przecież tam jest podpisany nasz Radca Prawny, a więc prawnie wszystko w porządku, dlatego uważam że powinno się pisać minusy. Trzeba coś zrobić, jeżeli my pytamy o opinie Radcy Prawnego na ostatniej Sesji pani Radca Prawny wstaje i mówi, że nie może w tej sprawie zabrać głosu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Muszę odnieść się do wypowiedzi pani Skarbnik, bo albo pani Skarbnik nie rozumie, o czym my tutaj mówimy, albo jest specjalistką w zamąceniu całej sytuacji. Jeszcze raz powtarzam, nie mamy żadnej wątpliwości do strony dochodowej i ta część jest w porządku. Nie mamy wątpliwości do tego, ze np. pieniądze z tytułu porozumienia ze Starostwem wróciły do biblioteki, bo to musi tak być i my o tym nie wspominamy. Wspominamy o tycz rzeczach co do których mamy wątpliwości, czy mam jeszcze raz tłumaczyć?

Głosy z sali - NIE.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie muszę, myślę, że kto chciał to dokładnie słuchał. Nie ma zgody na te rzeczy, które nie były przewidziane w budżecie, a są niezgodne z wnioskiem, który przyjęliśmy w czasie przyjmowania budżetu dotyczącej kolejności realizowania, a to nie jest pani Skarbnik prawdą, ze wszystkie dochody wypracowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, czy poszczególne wydziały muszą koniecznie wrócić do tych wydziałów. To nie jest reguła, to jest budżet Gminy, w którym rzecz polega na tym, żeby w racjonalny i rozsądny sposób dysponować. W naszej Komisji nie ma zgody na takie działanie, dlatego proponujemy i jeszcze raz podtrzymuje wniosek o negatywne zaopiniowanie i przygotowanie takiego projektu uchwały, który byłby do zaakceptowania przez naszą Komisję.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Panie Przewodniczący różne słowa słyszałam, także że prowadzę księgowość kreatywną. RIO prostowała, wydawała opinię, ze niestety tak nie ma. Trudno mi polemizować z panem Przewodniczącym Komisji Budżetu, jednakże zrobiłam to (na prośbę Kierowników, bo oni wnioskują, w którym dziale brakuje, gdzie trzeba dodać, gdzie 80% energii przekroczone). Ustawa o Kodeksie Pracy nakłada obowiązek zatrudnienia BHP-owca w dużych zbiorowiskach pracy i mówimy tu 1/4 etatu, jest to BHP-owiec dla Urzędu, dla pięciu szkół, przedszkoli i wszystkich zakładów.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W ramach obecnego stanu zatrudnienia - powtarzam jeszcze raz. Trzeba było pomyśleć o tym 2 miesiące temu.

Radny E. Gola - Zadania z zakresu bhp to od kilkunastu lat, albo dłużej Urząd Miasta musiał realizować. Ja się dziwię, że w tej chwili dopiero chce się tworzyć namiastkę etatu, czy etat po to, żeby to robić, przecież Urząd miał to robić od dawna i te zadania powinny być ujęte 10 budżetów wcześniej i rozumiem, że są ujęte w budżecie. Jak można teraz zwiększać zatrudnienie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, ze chyba wszystko zostało powiedziane, każdy swoje uwagi. Mamy chyba całkowitą jasność, dlatego przechodzimy do głosowania. Nie ma wniosków. Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 4; przeciw - 10; wstrzymało się 4;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 24 porządku

Projekt uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (druk 239/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 99 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 100 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 101 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 102 do protokołu;

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Chciałbym się odnieść do wniosku zgłoszonego przez Komisję, którą reprezentuję. Nie można dopuścić do sprzedawania napojów alkoholowych na takich obiektach jakimi m. in. jest hala widowiskowo - sportowa. Ona jest takim samym obiektem jak stadion, czy inne obiekty sportowe. Przecież nie dawno rozmawialiśmy na temat patologii wśród naszej młodzieży kiedy wracają z FARAONA, która jest kolebką pijaństwa i sprzyja, rozwala śmietniki po drodze, wyrywa drzewa ,mieszkańcom, którzy mieszkają przy chodnikach. To samo będzie się działo jak będą wracali z sali. Co ciekawe - do projektu uchwały nie ma odniesienia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. szok. Odniosę się jeszcze do Ustawy, która mówi wyraźnie i tu nie muszę nikogo przekonywać, "art. 14 zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 1. na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo - wychowawczych. 3. w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń." Ponadto art. 16 "zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładu pracy innych obiektów również stadionów i obiektów, których odbywają się masowe imprezy sportowe." Wnoszę o przyjęcie wniosku Komisji oświaty.

Radny J. Momot - Co zrobimy jak drużyny grają o beczkę piwa, gdzie mają one mieć piwo?

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Panie Radny powinien Pan wiedzieć o tym, że na jednorazowe zawody można wydać jednorazowe zarządzenie przez Burmistrza.

Radny M. Budynek - Zauważa, że na posiedzeniu Komisji była obecna Przewodnicząca Rady Młodzieżowej i te sprawy przedstawiła.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu ..., o dopisanie w §2 pkt 3 dopisać: "oraz kościołów i cmentarzy".

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu ..., aby w §2 pkt 4 włączyć do pkt 3.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji ..., o wykreślenie z § 6 słów "z wyjątkiem piwa" i proponuje, aby §6 brzmiał: "Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych w czasie rozgrywek zawodów sportowych".

Wynik głosowania: za - 3; przeciw - 9; wstrzymało się - 5;

Wniosek nie uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 3; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXIV/169/04 stanowi załącznik Nr 103 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - To nie jest mój wymysł, że taki wniosek złożyłem, tylko o tym mówi Ustawa.

Do punktu 25 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Kultury Fizycznej przy Burmistrzu Pyrzyc (druk 237/04).

Projekt uchwały został wyprowadzony z porządku obrad Sesji RM.

Do punktu 26 porządku

Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Eufemii Dziełak dotyczącej zarządzania nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Pyrzycach (druk 225/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 104 do protokołu.

Radny M. Majak - W dniu 20 maja Komisja Rewizyjna spotkała się w celu rozpatrzenia tej skargi w następującym składzie: Grzegorz Gontarz, Andrzej Hałasa, Mariusz Majak i po przeanalizowaniu całej sprawy Komisja stwierdza, że skarga jest niezasadna. Komisja szczegółowo przeanalizowała art. 18 ustawy o własności lokali i na podstawie art. 18, który mówi "właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności, albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólna, a w szczególności zarząd mogą powierzyć osobie fizycznej, albo prawnej". Zarzut w skardze był taki, że PPM nie ma legitymacji prawnej do tego, żeby sprawować zarząd, ponieważ współwłaściciele nie wyrazili jakby zgody na to, żeby PPM zarządzał w ich imieniu, ich mieszkaniami. Natomiast nie można się z tym zgodzić, ponieważ w każdym akcie notarialnym był umieszczony zapis, że zarząd nieruchomością wspólną do czasu zbycia wszystkich lokali sprawuje PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach. Nie można zgodzić się z tym zarzutem, ze PPM sprawuje zarząd lokalami niezgodnie z prawem.

Drugi zarzut dotyczy różnego rodzaju domniemanych wykroczeń, nadużyć. Rada Miejska nie ma żadnych wiadomości jakichś nadużyć, po za tym każdy członek wspólnoty w wypadku gdy jakichś nadużyć ktoś w stosunku do niego dokonał, ma prawo dochodzić swoich praw przez odpowiednie organy. Trzeba stwierdzić, ze skarga jest niezasadna.

Przy projekcie tejże uchwały pracowało dwóch radców prawnych, sądzę, że wszystko jest zgodne. W imieniu Komisji Rewizyjnej proszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXIV/170/04 stanowi załącznik Nr 105 do protokołu.

Do punktu 26 A porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady (druk 247/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 106 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 4; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XXIV/171/04 stanowi załącznik Nr 107 do protokołu.

Do punktu 27 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński :

 • Radny W. Kędziora - Wnioski z budżetu dotyczy sanitariatów to odpowie pan Kierownik J. Kaźmierczak. Natomiast przetarg - radny Kędziora przytaczał terminy, faktycznie coś tutaj nie gra, sprawdzę, dlaczego tak to się stało (wydział merytoryczny przygotowuje dokumenty i nie wszystko się zauważy), odpowiedź będzie na piśmie, wyjaśnię sprawę, nie chciałbym tak at chot.

Konkurs ofert w USC - tak jak była dzisiaj ta dyskusja na temat działu 750, tych

pieniędzy brakuje, przez pół roku zaoszczędziliśmy, nabrałem do tego wprawy,

ale wcale nie zamierzam długo pełnić tej zaszczytnej, wyróżniającej funkcji,

aczkolwiek przypisanej ustawą. Złożone było 13 ofert, 5 ofert nie spełniało

wymogów przeze mnie określonych, 8 się kwalifikuje, będą rozmowy i sądzę, ze

miesiąc wakacyjny jest taki dobry, że nie ma dużo ślubów, żeby osoba okrzepła i

obyła się z tą funkcją.

 • Radny A. Gumowski - podniósł 3 kwestie: 1. zapytał co się dzieje z pracownikiem Urzędu - Kierownikiem Wydz. RGiP panią Ewą Jędraszak. Nie powiem, ze jestem głuchy na sygnały, o których mogłem dowiedzieć się z prasy "Pulsu Powiatu", czy z "Głosu Szczecińskiego" i pani Ewa Jędraszak przebywa na zwolnieniu lekarskim do końca miesiąca. Oficjalnie zastanawiałem się, czy zwrócić się do prokuratury, bo zbiera dowody, materiały, jak wynika z doniesień prasowych, ale na informacje prasowe trzeba mieć pewna poprawkę i spokojnie to czytać. Natomiast istnieje zasada domniemania niewinności, na tym etapie byłoby niedorzecznością i wykroczeniem ze strony pracodawcy pewne działania. Natomiast jeżeli pani Ewa przyjdzie do pracy, nie mogę być obojętny i z pewnością nie będzie mogła pełnić funkcji kierowniczej. Natomiast po rozstrzygnięciu sprawy podejmę stosowne kroki, inaczej być nie może. Dodam jeszcze, że pani Ewa Jędraszak w aktach osobowych nie ma informacji prze nią złożonej, iż prowadzi działalność gospodarczą, a więc nie prowadziła jej. Chciałbym też powiedzieć, że Urząd Gminy nie zlecał i pani Ewa Jędraszak, czy firma, w której pracowała, nie wykonywała żadnego operatu szacunkowego w naszej Gminie.

 • Umowa Radio Plus Lipiany - była to umowa roczna, wygasała ona z dniem 31 grudnia ubiegłego roku, ale jednocześnie są tam pewne terminy, my powiadomiliśmy, że wypowiadamy tą umowę, ponieważ nie wiedziałem jaki będę miał budżet. Tym bardziej, że z roku na rok budżety są coraz trudniejsze i ile będę miał na promocje, bo z promocji finansowałem na usługi z Radia Plus Lipiany. W umowie było zapisane, iż relacje z sesji plus 60 minut dla Burmistrza., opłaty były 700 z Vat miesięcznie. W tej chwili zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby (to jest interes radia, żeby tu przyjechać i transmitować) od 1 czerwca podpisać umowę (po przeanalizowaniu pieniędzy jakie nam pozwalają z działu promocji) i do tych 60 minut nie dorzucić np. 90 minut, ale kosztem relacji z Sesji. Radio powinno być zainteresowane, żeby przekazywać i zastanawiam się jak to uczynić. Czas antenowy byłby przeznaczony nie tylko dla Burmistrza, ale i dla Radnych, którzy pełnią funkcję społeczną i zasiadają w Radzie i podejmują decyzję. Rozważę tą kwestię, jest to moja domena i myślę, że tutaj powinienem tak postąpić, przeanalizować.

 • pomoc dla Sanepidu - status jednostki Sanepidu może być zachwiany, ponieważ po rozmowie z panem Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej P. Zienkiewiczem wynika, iż Sanepid pyrzycki jest zagrożony. Chce się tworzyć duże jednostki regionalne, obejmujące 2, 3 Powiaty, ale Dyrektor Zienkiewicz dał mi szansę, żeby zastanowić się co dalej i przeznaczyć obiekt na siedzibę naszego Sanepidu w Pyrzycach. Zaproponowałem dwie nieruchomości zabudowane, jedna - obecna siedziba PPM, druga - budynek (przekazany przez Starostwo) przychodni dziecięcej. Wymaga tutaj ułożenia spraw, w tym zaangażowana jest pani dr Grabińska, czy przejmie, czy stworzy warunki, jaka będzie decyzja Sanepidu, aby w tym jednym budynku w przychodni można było świadczyć usługi nie kolidujące. Z pierwszych kontaktów z panią Marcinkowską wynika, ze optuje się w kierunku przychodni dziecięcej, ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sanepid nie ma pieniędzy i powiedział Dyrektor, ze nawet nie wyłoży pól grosza, żeby budynek dostosować. Trzeba będzie zobaczyć jaki jest stan techniczny, jakie należałoby zrobić prace i ile to by kosztowało i wspólnie z samorządami w Powiecie pyrzyckim trzeba byłoby się spotkać i zobaczyć, czy jest nas stać na taką kwotę, która wyniknie z oceny stanu technicznego. Myślę, że warto Sanepid mieć u siebie i w tym kierunku idziemy.

 • Radna I. Morka - Ryszewko - Młyny - sprawa jest w czasie odległa. W poprzedniej kadencji pan Dyrektor Utnik (przebywa w Sopocie z grupą dzieci na Centralnym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo Szkoła w Okunicy wygrała Wojewódzki turniej), kiedy był radnym Rady Powiatu, to kilkakrotnie zwracał uwagę na niebezpieczeństwo wynikające na odcinku w Ryszewku od strażnicy do plebani. Jest tam bardzo duże zagrożenie, jest to droga Powiatowa, Dyrektor interpelował kilkakrotnie, ja również słałem pism co niemiara, niestety do tej pory nic nie zostało uczynione. Niebezpieczeństwo wzrosło kiedy ITD. stoi przy drodze A3, a samochody omijają A3 i jadą przez te miejscowości. Ja ślę pisma, jest to droga Powiatowa, mogę tyle czynić, sygnalizować, prosić, ponaglać, ze jest taka potrzeba, po raz kolejny pisać nie trzeba tylko trzeba rozmawiać. Znam temat będę monitował.

 • Działalność edukacyjna budynku w Krzemlinie - Rada przyjęła 2 wnioski, Burmistrz jest zobowiązany odnieść się do wniosku i tak, czy owak poinformować Wysoką Radę. Skierowałem do pana Przewodniczącego pismo, żeby zaoszczędzić czasu, i żeby było w miarę zrozumiale to przeczytam treść tego pisma. (Pismo stanowi załącznik Nr 108 do protokołu.) Chciałem jeszcze raz spotkać się z rodzicami, Radą i zaskutkował w ten sposób, nie do końca zgadzam się, nie pogorszy warunków pracy, bo aż się prosi, żeby salkę, w której pana Wojciech Zalewski prowadzi gimnastykę, żeby ją przeznaczyć na potrzeby lekcyjne. Natomiast jest pilna potrzeba zaadoptowania sali wiejskiej na salę gimnastyczną, żeby w miarę przyzwoite warunki stworzyć dzieciom z dwóch okręgów dotychczas teraz w jednym.

Odnośnie Krzemlina, odczytał dalszą część pisma, które stanowi załącznik Nr 108 do protokołu. Miałem spotkanie z Radą Sołecką W Krzemlinie, gdzie informowałem w mojej pracy, ustaliliśmy pewną pracę w tym kierunku i z momentem uruchomienia na bazie byłego sklepu ośrodka kulturalnego, który spełniał działalność kulturalna nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży, wtenczas sądzę, że powinniśmy rozważyć.

 • Radna A. Odachowska - informacja z pracy Komisji. Zwraca się z pytaniem do sekretarza Gminy, czy ta informacja jest podawana w BIP?

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Trzeba tutaj uściślić.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pani Przewodniczącej chodzi o to, żeby było to co dzieje się na Komisji?

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Chodzi o to, że 2 lata temu podjęliśmy wniosek, że o tym, o czym była mowa na Komisjach, była informacja w internecie. Do tej pory nie ma nic o tym co się dzieje na Komisji. Chodzi o to, żeby było podane czym Komisja się zajmowała i jakie wypracowała wnioski na dany temat, który jest podjęty.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Sądzę, że wymaga to poglądu Radnych. Ja to zapiszę i proszę się tym zając panie Sekretarzu.

 • Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - gruz do fosy - przekazałem sprawę kompetentnym ludziom mojego wydziału i zapytam. Jutro poinformuję.

 • Radny M. Gryczka - ul. 2 Marca - w podobnej sytuacji jest droga Willowa, o której ciągle podnosi Radny Budynek. Jest to jedna z najgorszych dróg gminnych w mieście Pyrzyce, a jeżeli chodzi o nawierzchnię tredlinkową, czy betonową to najgorsza w części 1/4. Natomiast jeżeli chodzi (przede wszystkim) o obniżenie włazów studzienek lub też na pewno podniesienie tredlinki. Mam panie radny Budynek 30 ludzi w ramach "Zielonych Pyrzyc", tak niechcianych i wśród tych ludzi są osoby, które umieją to robić. Wykorzystam tych ludzi, żeby tam to poprawić.

 • Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - ul. Warszawska - jest problem, że przepis ustawowy nie dopuszcza zainstalowania progów na drodze wojewódzkiej. Wiemy o tym, że ustawienie mnóstwo znaków, jeżeli nie ma progu tj. kłopot. Wydaje się, że to jednak Policja powinna się przenieść z innych miejsc, tam kilka razy i to może uregulowałoby kawalerskie zapędy młodych pyrzyczan. Natomiast faktycznie tam potrzeba wymalować 2 przejścia dla pieszych. W poniedziałek jestem umówiony z panią Kier. T. Klimkiewicz, z Ks. Dziekanem przy studzience to przy okazji spowoduję, żeby pani Teresa to zobaczyła, pewnie to wie i powie o co chodzi, w którym miejscu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wraca do sprawy związanej z umową z Radiem Plus Lipiany. To pytanie zadałem nie bez kozery, bo dzisiaj już ta sesja nie jest nagrywana i ja uzyskując taką informację, że Pan się zastanawia nad tym, czy podpisać tą umowę, czy nie. Tak jak powiedziałem z kilkoma osobami przeprowadziłem krótką sondę i wszyscy słysząc, że mogłoby tych relacji w Radio Plus nie być wyrażali swoje bardzo duże zaniepokojenie, ponieważ to jest jedyna więź dla tych ludzi z informacjami co w tym mieście się dzieje. Teraz są bardzo ważne tematy, chociażby temat PPK, cen wody. Ludzie są chłonni tych informacji, bardzo chcą o tym wiedzieć i to jest czasami jedyna ich droga, żeby się o tym dowiedzieć, nie każdego stać na gazetę.

Apeluję o to, żeby wydał Pan pozytywną opinię na ten temat i utrzymał taki status jak to się odbywało do tej pory. Myślę, że te 700 zł pewno w budżecie było przewidziane.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Nie było.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Ta metoda, która do tej pory funkcjonowała ona się znakomicie sprawdziła. Mam taką nadzieję, że decyzja będzie na tak i te relacje z sesji będą przekazywane.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zależy z kim się rozmawia. Pamiętam, chyba pół roku temu Przewodniczący Gumowski zarzucił mi wkraczanie w kompetencje Rady, tak że proszę nie wchodzić w moje kompetencje. Ja rozważę, czy będą pieniądze (uszczuplony jest budżet), natomiast w jakiej formie ja rozważę i też zależy z kim się rozmawia, bo są różne głosy.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Opracujemy projekt uchwały, który dzisiaj odrzucono i tam umieścimy te pieniądze.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Natomiast pewnie w interesie mediów, czy oglądanych, czy słuchanych jest to, żeby przekazywać te informacje. Na tym się zarabia, bo mieszkańcy słuchają, a więc tu jest komercja, czy wspierać rozważę.

Kier. Wydz. OKKFiZ - J. Kaźmierczak - Na remont szkół podstawowych mamy 180.000 zł i gimnazjum 125.000 zł, różnica to są przedszkola. Na budynek w Letninie szkoły Brzesko planowaliśmy ponad 40.000 zł na remont w tym ok. 30.000 zł na sanitariaty, o których wspominał pan Radny. Jednocześnie chcę poinformować (mówiliśmy to wcześniej na Komisjach), że złożyliśmy 2 wnioski o środki pomocowe w ramach Programu Aktywizacji na zadanie szkoła Brzesko budynek w Letninie i na budynek w Żabowie plus drzwi w budynku w Ryszewku. Z dwóch tych wniosków przyjęto tyko jeden wniosek na Żabów, a nie przyjęto wniosku na Letnin i wobec tego musieliśmy przesunąć nasze środki na zadanie w Żabowie, żeby dofinansować je. W momencie kiedy wykonamy ocieplenie budynku i drzwi w Ryszewku spodziewamy się refundacji (może być ok. 15.000 zł) i zawnioskujemy do Wysokiej Rady o wprowadzenie tej kwoty do budżetu jako dochód, wtedy kwota na remonty powinna się o tą sumę zwiększyć i rozważymy, gdzie te zwiększone środki przeznaczymy. Póki co na budynek szkoły w Brzesku przeznaczamy ok. 11.000 zł z czego 6.000 zł jest to rachunek za wykonane roboty dekarskie (cieknący dach w budynku w Letninie). Na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, że po ostatniej wizycie Komisji Edukacji, jestem umówiony z panią Dyrektor w Brzesku i ustalimy zakres robót związanych z tą ubikacją. Na dzień dzisiejszy dysponujemy na ubikację w Brzesku kwotą 3.500 zł, którą zadysponujemy dla pani Dyrektor tej szkoły.

Radny W. Kędziora - Zwraca się z pytaniem do pana Burmistrza - skąd ta dowolność takiej interpretacji jak pan sugerował, że uchwałę to pan musi, a wnioski to pan może (jak zrozumiałem), że nie do końca pan musi. Powiedział Pan, ze musi się pan do tego tylko odnieść. Przepraszam, Pan to ma zrealizować. Powiem uczciwie, mnie to irytuje. My tu głosujemy, zdobywamy jakąś większość metodami demokratycznymi chcemy pewne rzeczy, czy pomysły przeforsować, a pan mówi, że pan ma się do tego odnieść i w domyśle, być może pan to zrobi, a być może pan tego nie zrobi, a być może pan będzie miał inną koncepcję niż Rada. Pytam to po co takie ciało jak Rada? Fakt, że to nie ma formy uchwały, ale to jest wniosek, który zdobył większość. Dziwię się, że Pan robi takie wygibasy, że być może Pan zrobi, a być może nie zrobi.

Odniosę się do tego co mówił pan Kierownik. Przecież te 35.000 zł to były w harmonogramie remontów wyraźnie zaplanowane. Nie można było powiedzieć, że tych pieniędzy nie ma, bo my budżet uchwaliliśmy i w budżecie te pieniądze na remonty były. To był Wasz harmonogram, to nawet nie Rada wymyśliła, tylko wydział merytoryczny przygotował taki plan remontów, my uchwalając budżet uchwaliliśmy na SP w Brzesku. Wniosek był taki, że oczywiście wygaszamy budynek w Letninie, ale dalej to jest szkoła w Brzesku i te 35.000 zł jest. Uważa, że to jest co najmniej karygodne takie ręczne sterowanie. Robi się wg mnie kpinę z Rady, był wykaz, gdzie były te 35.000 zł plus zobowiązania z roku poprzedniego, gdzie wiadomo była to sprawa awaryjna, roboty dekarskie, które jak się dowiedziałem były zrobione niedobrze, później musiał tam poprawiać konserwator. Jestem zdziwiony panie Burmistrzu i zbulwersowany tym co usłyszałem od Pan, że do wniosków musi się pan tylko ustosunkować, nie wg mnie powinien pan je zrealizować, albo wykazać jakieś obiektywne przyczyny, dlaczego pannie może tego zrealizować. Takie jest moje zdanie na ten temat.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Prosi o napisanie wniosków z 2-ch lat, które były zrealizowane.

Radny S. Ryżyk - Wnioski są przegłosowywane i mają jakąś rangę. Uważam, że jako Radni nadużywamy tych wniosków. Uważam że po to są uchwały i zobowiązują one Burmistrza do ich wykonania. Natomiast wnioski rzeczywiście mogą być różne. Apeluję o to, żebyśmy nie nadużywali wniosków, a przedstawiali projekty uchwał, bo mamy takie prawo.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Odnosi się do wypowiedzi radnej A. Odachowskiej - Od poprzedniej kadencji na przełomie października i listopada jest kontrola Komisji Rewizyjnej wniosków składanych przez mieszkańców, sołtysów, radnych i analizowana i potem sporządzamy protokół i przedstawiamy Wysokiej Radzie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Odnosi się do wypowiedzi radnego Ryżyka - Nie wszystko musi być w formie uchwały. Po to jest instytucja wniosków, żeby z niej jak najczęściej korzystać. Nie wszystko trzeba ubierać w formy szczegółowego prawa powoływać się na akty prawne, przepisy prawne. Po to jest ta instytucja wniosków. Jeżeli wniosek uzyskał większość, jeżeli został zaakceptowany przez całą Radę, to proszę mi nie imputować, że ten wniosek jest nieprzemyślany, bo to jest obraza dla wszystkich nas tutaj siedzących. To nie jest wniosek nieprzemyślany. Każdy wniosek przegłosowany przez Rade jest wnioskiem daleko idącym przemyślanym i bezwzględnie do wykonania przez organ wykonawczy, a nie można tego brać poważnie pod uwagę jeżeli słyszę tutaj, że będzie rozpatrzony. On ma być po prostu przyjęty i wykonany.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest konkretny przykład, podejmujemy uchwały, które Burmistrz jest zobowiązany realizować i podejmujemy również w wolnych wnioskach wnioski, które również Burmistrz ma obowiązek realizować.

Kier. Wydz. OKKFiZ - J. Kaźmierczak - Modernizacja sanitariatów w budynku szkoły w Brzesku będzie robiona, będzie wykonana. W przyszłym tygodniu określamy zakres, rozpoczynamy te roboty.

Radny S. Ryżyk - Ja nikomu nie chciałbym nic imputować, ja tylko mówiłem o ty, że wnioski często podejmuje się bez należytej dyskusji, bez przygotowania na Komisji. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że w statucie nie ma instytucji wniosku jako takiego jest tylko wniosek do uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaraz pan Wiceprzewodniczący Kubajek odczyta wniosek Komisji Ekologii ..., który będziemy musieli przegłosować i to nie jest uchwała tylko wniosek, który przemyślany i przedyskutowany na Komisji.

Radny W. Kędziora - Zwraca się do pana Kierownika Kaźmierczaka, czy da gwarancję, że te pieniądze, nad którymi debatowaliśmy, te 35.000 zł ona rzeczywiście będą wszystkie wykorzystane?

Kier. Wydz. OKKFiZ - J. Kaźmierczak - Wykonamy remont sanitariatów, w jakiej kwocie - oby jak najmniejszej.

Radny M. Budynek - Nie spotkałem się z taką sytuacja, żeby wnioski były realizowane bez wskazania skąd wziąć pieniądze i wtedy coś działaliśmy, ale nie było tak, że mamy coś wykonać bez pieniędzy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przewodniczący Zamknął dyskusję.

Do punktu 28 porządku

Wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Odczytał wniosek Komisji Ekologii ..., który stanowi załącznik Nr 109 do protokołu

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyżej odczytany wniosek.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Odczytał pismo Komisji Budżetu ..., które stanowi załącznik Nr 110 do protokołu

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Odczytał pismo Komisji Edukacji..., które stanowi załącznik Nr 111 do protokołu

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - W imieniu Dyrektora Szpitala Powiatowego pana Ryszarda Grzesiaka przekazuje informację, że zostało zrobione 1000 ulotek, informacja znajduje się w Radiu Plus Lipiany i TV Aura, a dotyczy "Białej Niedzieli". Dyrekcja szpitala zaprasza mieszkańców regionu dnia 30 maja 2004 r. w godzinach 9-14 na konsultacje w poradniach: ortopedyczna, chirurgiczna i ginekologiczna. Pacjenci są przyjmowani bez skierowań, nieodpłatnie. Poradnie znajdują się w szpitalu powiatowym w Pyrzycach, wejście przez izbę przyjęć, porad będą udzielać doktorzy nauk medycznych specjaliści z II stopniem specjalizacji.

Radny W. Kędziora - Swego czasu wpłynęła do Biura Rady petycja od młodzieży gimnazjalnej wraz z nauczycielami, którzy martwili się stanem murów. Było to już chyba ze 2 miesiące, jest to cenna inicjatywa tym bardziej, że wypłynęła ona od młodzieży, dobrze byłoby, żeby tą młodzież poinformować co się dzieje. Jaki był dalszy tok tego pisma, do kogo ono trafiło i jakie podjęto działania. Trzeba tą młodzież zachęcić, że warto takie inicjatywy podejmować, i żeby ich poinformować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przypominam sobie, że takie pismo było i prawdopodobnie zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Ekologii ..., ale dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć jaki był dalszy przebieg, natomiast jestem w stanie jutro przekazać Panu odpowiedź.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - To pismo osobiście przyjąłem na dyżurze pełniącym w poniedziałki, a było to rok i 4 miesiące temu. Pismo miało być skierowane do wydziału merytorycznego.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Na prośbę pani Dyrektor PDK Teresy Jasińskiej zwracam się do wszystkich Radnych z gorącą prośbą o wykupienie butonów (emblematów) z okazji XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Pani Dyrektor organizuje tą imprezę bardzo oddanie i szuka wszelkich możliwych środków wiedząc, że Wysoka Rada jest za tym, żeby te pyrzyckie spotkanie się odbywały. Pani Teresa obiecała, że dzisiaj będzie i będzie starała się je upłynnić, ale skoro jej dzisiaj nie to widocznie coś ważnego się stało. Proszę, aby ile Radni będą mogli, żeby wykupili te butony i będzie to nasz taki bardzo skromniutki wkład w organizację tej imprezy. Myślę, że każda złotówka ma tutaj znaczenie. Apeluję i proszę o wykup tych butonów, składka jest dobrowolna.

Chcę zgłosić wniosek formalny - nawiązując do zaproszenia jakie miało miejsce przez załogę PPK dla Przewodniczących Komisji i Przewodniczącego Rady, którego reprezentował Pan Wiceprzewodniczący Kubajek, gdzie Pan Przewodniczący przyjął na siebie zobowiązanie do tego, aby zorganizować (o co wnioskowała załoga) Sesję w siedzibie PPK.

Wnioskuje, aby najbliższa Sesja RM odbyła się w siedzibie PPK.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyżej odczytany wniosek.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Radny M. Majak - Wnioskuje do Komisji Statutowej, aby zajęła się procedurą rozpatrywania skarg przez Komisję Rewizyjną, ponieważ w tej chwili w Statucie jest zapis tylko o kontroli dokonywanej przez komisję Rewizyjną i nie ma szczegółowych wytycznych. Ma to związek z ostatnią Sesją kiedy dwóch Radnych wyrażało swoje niezadowolenie z powodu faktu, że nie wiedzą nad czym głosują, nad jaką skargą, ponieważ została przedstawiona uchwała w sprawie skargi, natomiast nie mieli samej treści skargi. Ten wniosek będzie rozpoczęciem dyskusji na temat jak postępowanie skargowe w naszej Radzie powinno wyglądać. Możemy zrobić wspólnie Komisji Rewizyjnej z Komisją Statutową.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyżej zgłoszony wniosek.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytała pismo skierowane do pana Burmistrza i do wiadomości Rady Miejskiej od SP w Brzesku w sprawie wygaszania oddziału zamiejscowego w Letninie, które stanowi załącznik Nr 112 do protokołu.

 • Odczytał odpowiedź pana Burmistrza na wniosek Wspólnoty Mieszkańców przy ul. Narutowicza w sprawie zamknięcia ulicy Gabriela Narutowicza i przekształcenia jej w deptak, odpowiedź stanowi załącznik Nr 113 do protokołu.

 • Poinformował o piśmie skierowanym do pana Burmistrza, a o którym wspominał Przewodniczący Komisji Budżetu, od Parafii Rzymsko - Katolickiej w Pyrzycach, które stanowi załącznik Nr 114 do protokołu.

 • Poinformował o piśmie skierowanym od Przedszkola Publicznego Nr 4, które stanowi załącznik Nr 115 do protokołu, dotyczącym podziękowania dla radnego Waldemara Kędziory.

 • Poinformował o skardze, która wpłynęła do Rady Miejskiej, skarga stanowi załącznik Nr 116 do protokołu.

Zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy czytać całą skargę?

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Skserować i rozesłać Radnym.

Głosy z sali, że burmistrz ma rozesłać na swój koszt, żeby przekazać na Komisję.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się do pana Sekretarza Andrzeja Ogrodowicza, czy jest taka możliwość, żeby pisma kierowane do Rady Miejskiej były bezpośrednio przez pocztę dostarczane do Rady Miejskiej? Czy to jest zgodne z działalnością , czy nie?

Radny M. Budynek - Korespondencja idzie na Urząd do Rady Miejskiej, co to za przeglądanie korespondencji?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Korespondencja jest przekazywana do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Radny M. Gryczka - Panie Przewodniczący utrzymać tą formę jaką dotychczasowo Pan stosuje, Radę Pan informuje na bieżąco. Nie kserujmy, nie twórzmy dodatkowych materiałów i nie ponośmy dodatkowych kosztów, bo to kosztuje (papier, toner). Chodzi o pisma.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pisma, które są do Rady Miejskiej, żeby szły bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej.

Radny W. Kędziora - Kieruje pytanie do pana Burmistrza i Przewodniczącego. To, że sekretariat odbiera, bo Biuro Rady jest jak gdyby wydziałem, ale czy to się odbywa na tej zasadzie, że mimo, że adresatem jest Biuro Rady wszystkie korespondencje się otwiera i stempluje, czy się przekazuje zbiorczo, np. Biuro Rady i przekazuje?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przychodzi do sekretariatu Urzędu Miasta, a potem jest tam przyjmowane przez Biuro Rady.

Radny W. Kędziora - Czyli jest tam otwierany. To wobec tego wnioskowałby, żeby była taka praktyka, że przyjmuje się i w ilości sztuk np. się przekazuje. Wtedy nie będzie jakiegoś posądzenia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Często pisma są adresowane na Urząd Miasta, Burmistrza , a w środku jest Biuro Rady.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Prosi o odpowiedź pana Mirosława Gryczkę, jak jest rozwiązana sytuacja przekazywania korespondencji między Radą Powiatu, a Starostwem Powiatowym?

Radny M. Gryczka - Jeżeli jest korespondencja kierowana na Biuro Rady, to otrzymuje ją Dyrektor. Natomiast jeżeli jest niejednokrotnie adresatem Urząd Miejski to nie sposób, żeby sekretarka nie otworzyła tej korespondencji, ale jeżeli jest taka korespondencja w środku to powinna ona być włożona w kopertę i przekazana bez sczytywania przez Burmistrza, czy Zastępcę.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pani Zofia Domagała jest długoletnim pracownikiem Urzędu Miasta i jestem przekonany, że postępuje w sposób cywilizowany. Natomiast najlepiej ocenić, nie wiemy jak to było, już ktoś jest winien. Na pewno nie otworzyłaby koperty jeżeli napisane jest Rada Miasta. Widocznie na kopercie był Urząd Miasta, czy Burmistrz i tak jak mówię. W teczce nie spojrzałem, ze Rada Miejska, pieczątka wpływu, przerzuciłem, chciałem się z nią zapoznać, informowałem o tym pracowników PPK jak byli u mnie i stąd to się wzięło. Myślę, że do tej pory nie było żadnych zgrzytów, żadnych nieprawidłowości i sądzę, że taka forma jest dobra. Nigdy nie otwieram, nie zaglądam. Natomiast jeżeli widzę tutaj jakieś podejrzenia, czy te uwagi pod adresem pracy mojego sekretariatu to proszę panie Przewodniczący zdecydować, żeby korespondencja trafiała od razu do Biura Rady.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest sprawa, która się raz zdarzyła, dlatego proszę, żeby skończyć ten temat. Proszę, żeby ta skarga trafiła do Radnych, natomiast to muszę przekazać do Komisji Rewizyjnej, bo odpowiedź musimy dać do Wojewody.

Radny M. Gryczka - Prosi, żeby nie wchodzić tutaj w żadną polemikę, bo jest coś takiego jak instrukcja kancelaryjna, w której jest wyraźnie opisany obieg dokumentacji i obowiązuje w Urzędzie, i należy się do tego dostosować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tą sprawę proponuje przekazać do Komisji Rewizyjnej, bo musimy dać odpowiedź.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odnośnie realizacji wniosków nie będę się odnosił do wygibasów, natomiast był wniosek Komisji Ekologii ..., który dotyczył, żeby poczynić starania, żeby nie powstawały dzikie wysypiska śmieci, jak skutecznie to wykonać?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - W pierwszej kolejności trzeba zrobić porządek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Ekologii ... "Komisja Ekologii ... wnioskuje o zajęcie się przez Burmistrza w/w terenami w celu oczyszczania i zadbania, aby w przyszłości nie powstało tworzenie się dzikich wysypisk śmieci na terenie naszego miasta."

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dwukrotnie lub trzykrotnie był porządkowany teren po prawej stronie przy drodze betonowej do starej oczyszczalni ścieków, tablice są, w porządkowanie włożyliśmy niemałe pieniądze. Nawet pan Wasiak tam porządkował i dosłownie za kilkanaście godzin już to miejsce nie przypominało miejsca, gdzie włożone zostały duże pieniądze.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Dziękuje panu Burmistrzowi za załatwienie wniosku.

Radni nie zgłosili więcej wniosków.

Do punktu 20 porządku

Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zaprosił na koncert w kościele. Zamknął obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:25:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:25:02