PROTOKÓŁ Nr XXV/04 z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XXV/04

z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004 r.

Posiedzenie XXV Sesji Rady Miejskiej odbyło się w siedzibie PPK w Pyrzycach o godz. 14:00.

Dyrektor PPK - J. Lempaty - Jako gospodarz obiektu przywitał wszystkich obecnych na XXV Sesji RM życząc owocnych obrad.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXV sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Przywitał pana Prezesa BACKER OBR - M. Płocharskiego, któremu udzielił głosu.

Prezes BACKER OBR - M. Płocharski - Przywitał wszystkich obecnych. Po raz pierwszy jestem na Sesji RM, a powód jest bardzo ważny i bardzo istotny. Poinformował, że w ostatnim okresie czyniliśmy dość dużo starań w celu rozwoju firmy, pozyskania możliwości kolejnej inwestycji i szukałem wszędzie sojuszników, którzy mogliby pomóc. Przez długi czas miałem wielkiego sojusznika w postaci Burmistrza, który pomagał nam we wszystkich działaniach w taki sposób w jaki mógł w odróżnieniu od różnych stref w Polsce i innych możliwości, gdzie istnieje możliwość wspomagania finansowego nowych inwestycji. Tutaj mieliśmy dobre słowo, możliwość wykonywania swoich czynności w najkrótszym możliwym czasie, w najlepszy możliwy sposób. Wiedząc o tym co się święci do tego przyłączył się też Przewodniczący RM i za Państwa pomocą przyznaliście Honorowe Obywatelstwo szefowi naszego koncernu. Zrobiliście to w okresie dla nas najbardziej potrzebnym, w tym czasie miały dwie rzeczy: gorsza i lepsza. Gorsza to taka, że koncern kupił firmę w Chinach, która z racji niskich kosztów jest dużym zagrożeniem, a lepsza to, to, że udało nam się przekonać do naszej firmy i do Pyrzyc, i do inwestowania w Pyrzycach. Wczoraj została ostatecznie podjęta decyzja o kolejnych inwestycjach w OBR w Pyrzycach na kwotę ponad 20.000.000 zł w tym roku. Jest to dużą zasługą także Państwa i pomocy jaką mi okazaliście pokazując firmie NIBE, że jest tu bardzo mile widzianym inwestorem.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Poinformował, że tydzień temu odbyły się Mistrzostwa Polski Radnych i pracowników samorządowych w tenisie stołowym, na których reprezentowałem Radę Miasta i otrzymałem srebrny medal z dyplomem. Była to piąta edycja Mistrzostw Polski, zawody odbyły się w Szprotawie reprezentował jeszcze razem ze mną pan M. Kibała, który zajął 9 miejsce, ale myślę, że w przyszłym roku powalczymy o najwyższe trofea.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pogratulował panu Wiktorowi za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski Radnych i pracowników samorządowych.

Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 18, nieobecni są:

 • radny G. Gontarz - przybył w późniejszym czasie;

 • radny M. Budynek - przybył w późniejszym czasie;

 • radny I. Morka - przybyła w późniejszym czasie.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad 2-ch projektów uchwał, których tytuły przedstawi pani Skarbnik.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Prosi o przyjęcie do porządku obrad 2-ch projektów uchwał: (Druk Nr 264/04), który dotyczy przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach za 2003 r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2003 oraz (Druk 265/04), który dotyczy przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach za 2003 r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2003.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w punktów.

Wynik głosowania: za - 12; przeciw - 4; wstrzymało się 1; (1 osoba wyszła)

Propozycja została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z tym, ze propozycja została przyjęta proponuje w/w projekty wprowadzić jako punkt 18A i 18B porządku obrad.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 r.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W bieżącym miesiącu pełniłem dyżur w Radzie Miasta, interesantów nie za dużo. Dużo rozmów na temat działalności Komisji Rewizyjnej i obsługi technicznej tejże Komisji. Uważam, że Komisja sobie z tym poradzi i mam nadzieję, że zacznie funkcjonować tak jak dotychczas.

Moja działalność w bieżącym miesiącu skupiła się na przygotowaniu dzisiejszej Sesji, spotkanie z prezydium Rady.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.(druk 261/04)

Informacja stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informacja z pracy Burmistrz przedstawiona pisemnie Wysokiej Radzie kończy się na 16 czerwca i dzisiaj powiem kilka słów na temat mojej pracy po tym terminie.

 • 17 czerwca - spotkanie z nowo wybranym Dyrektorem CDIDN w Szczecinie; po południu udział w wieczorze poetyckim poświęconym osobie i twórczości Cz. Miłosza w Zespole Szkół nr 1; udział w części posiedzenia Komisji Rolnictwa; uczestniczyłem łącznie z Państwem w przemiłym akcencie nadania Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce dla Pana Gerteric Lindquist.

 • 18 czerwca - Festiwal dzieci i młodzieży na obiektach OSiR-u organizowany przez TPD, Komendę Powiatową Policji, PDK oraz Gminy Powiatu Pyrzyckiego.

 • 19 czerwca - Festyn rodzinny w PP nr 4; zakończenie sezonu piłkarskiego "Sokół" Pyrzyce.

 • 20 czerwca - Wojewódzki przegląd zespołów folklorystycznych i ludowych w Lipianach; inauguracja III sołeckiego turnieju piłkarskiego w Krzemlinie i w Brzeźnie.

 • 21 czerwca - posiedzenie Komisji Edukacji; rozmowa z szefami firm ..... , ponieważ są to jedne z największych firm oprócz BACKERU, na terenie obsługi dotychczasowego Urzędu Celnego dzisiaj miejsca wyznaczonego w Pyrzycach, ponieważ udało się załatwić to miejsce wyznaczone, funkcjonuje, prowadzi obsługę celną przedsiębiorstwa, ale ciągle jakieś nieprzychylne informacje dochodzą, dlatego trzeba dbać jeszcze, bo jest wiele do zrobienia; wieczorem zebranie Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Nieborowie.

 • 22 czerwca - przyjęcie interesantów oraz III Pyrzyckie Forum Kultury Fizycznej.

 • 23 czerwca - Warszawa rozmowa z panem Ministrem w sprawie funkcjonowania Urzędu Celnego, sądzę że ta rozmowa pozwoliła na jakiś spokój; w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej rozmowa na temat dwóch programów strukturalnych: jeden dotyczy dużych firm, wzrostu konkurencyjności gospodarki, trzeci małe K 2002 RTI dla małych i średnich przedsiębiorstw; rozmowy w francuskiej firmie przemysłowo - handlowej.

 • 24 czerwca - powołanie pani Katarzyny Maliszewskiej - Dyrektora PBP;

 • 25 czerwca - zakończenie roku szkolnego; Kościan - Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska 120 lat firmy - Europejski Certyfikat Jakości, który został przyznany dla Spółdzielni za produkty, które są produkowane u nas w Pyrzycach w oddziale Kościańskim, była szansa na rozmowy, ponieważ obecny był pan Minister Olejniczak oraz pan Prezes ANR Zdzisław Siewierski. Dzisiaj przekazałem Sołtysom informacje z tego spotkania.

 • 26 czerwca - Zebranie przedstawicieli członków Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wiele zapytań dotyczących funkcjonowania wielu spraw w mieście; zlot aut ciężarowych.

 • 28 czerwca - spotkanie z panem prof. wraz z córką.

 • 29 czerwca - spotkanie z Sołtysami i rozmowa na temat żniw, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, funkcjonowania ANR.

Radny M. Gryczka - W punkcie V pisze pan, że pracuje nad reorganizacją 3-ch wydziałów UM (Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego; Inwestycji i Drogownictwa oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji), czy można coś więcej na ten temat powiedzieć?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Prowadzę prace nad polepszeniem funkcjonowania UM tak, aby przepływ informacji i przepływ dokumentów, szybkość, dynamiczność, była bardziej przyjazna dla interesantów i dla załatwienia wielu spraw w UM.

W związku z tym takie prace są prowadzone, są to studyjne mogę dodać, ze nie tylko tych wydziałów, ale również innych pozostałych w celu sprawniejszego funkcjonowania, a konkretnie ograniczenie ilości kierowników.

Radny W. Kędziora - W dniu 7 czerwca m.in. była druga część konkursu na stanowisko Dyrektora PPK Spółka z o.o., coś bliżej na ten temat, czy to rozstrzygnięcie ma się ku końcowi, na czym polegała ta druga część?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak, 7 czerwca miała miejsce druga część posiedzenia Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora PPK Spółka z o.o. w Pyrzycach. Na tej drugiej części, do której zostały zakwalifikowane dwie osoby (obecny pan Dyrektor oraz kandydatka, mieszkanka Stargardu, która pracuje w firmie komunalnej. Były rozmowy na temat funkcjonowania naszej firmy, po Przewodniczącej Komisji przygotowałem zestaw 10 pytań, które kierowałem do Dyrektora i kandydatki wcześniej wymienionej. W związku z tym, że kandydatka nie dysponowała pewnymi danymi cyfrowymi dotyczącymi firmy, Komisja postanowiła, że na następnym spotkaniu uzupełni (trzeciej i ostatniej części) będzie wydane postanowione, które odbędzie się jutro o godz. 15:30.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny W. Kędziora - Mam dwie prośby i dwa odniesienia do Pańskiej wypowiedzi.

Prosiłbym, żeby spowodować na posesji przy ul Rejtana (akurat tam też mieszkam), jest tam część drogi, która służy jako wjazd do posesji , notabene przy głównym wjeździe kiedy spodziewamy się, że będą opady jest tam wielkie "bajoro". Prosi, żeby spowodować zasypanie tego. Z tego co się zorientowałem Gmina jest właścicielem tej drogi i żeby dopełniła swoich gospodarskich obowiązków.

 • Chodzi o to (sprawa jest nam znana), ale postanowiłem Pana poprosić o to w

imieniu i z upoważnienia Pani (imienia i nazwiska nie będę wymieniał). Przedstawię w skrócie dla tych, którzy nie znają sprawy. Jest Pani, która mieszka przy ul. Kościuszki i chciała zmienić umowę najmu lokalu na siebie, bo w starym stanie rzeczy była ona zawarta wraz z małżonkiem. Obecnie jest w nowym związku małżeńskim, z poprzednim został orzeczony rozwód i poprzedni małżonek otrzymał nakaz eksmisji z zajmowanego lokalu. Mimo tego, że otrzymał wyrok pozbawienia wolności, z zakładu karnego pozdrawia ją, czyli patrz - sieje pogróżki. Kiedyś kilka razy chodziłem po Urzędzie Miejskim, żeby pan Burmistrz spowodował zmianę tej umowy. Słyszy się o różnych rzeczach, przeciwnościach typu prawnych. Chociaż fakt jest taki, że to tylko formalność. Chodzi tu o gest pana Burmistrza , bo formalność to

Chodzi o to, żeby ta pani te 1.500 zł zachowała dla siebie i prośba jej o zmianę umowy tylko na nią była wykonana, a ona zaoszczędzając te pieniążki ze swojej renty będzie mogła to mieszkanie wykupić bez współlokatora, który jest już obciążony wyrokiem Sądu. Żeby jeszcze bliżej tą sprawę przedstawić, to chciałbym przedstawić jak pracuje Wydział, bo jeżeli Pani zwraca się z prośbą o zmianę umowy najmu, a Urzędnik odpowiada cytuję "Zwracam się z prośbą o zmianę umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki, ponieważ moja sytuacja rodzinna jest.... W stosunku do realiów istniejących na zawarcie pierwszej umowy na zajmowany lokal". Z upoważnienia Burmistrza Kierownik Wydziału Tadeusz Rozel odpowiada, że "W odpowiedzi na Pani podanie w sprawie eksmisji Pana (czyli męża) informuję, ze właściwym do wykonania eksmisji jest komornik. Moja teoria była całkowicie inna, bo wszyscy słyszeli jak dosłownie ją przytoczyłem, a tu się odpowiada, że eksmisji nie wnosimy. Pani nie wnosiła o eksmisję, Pani prosiła o dobrą wolę pana Burmistrza. Pan jako reprezentant lewicowej opcji .... żeby mieć wgląd na to, że naprawdę ten drobny gest (wydaje mi się, ze dla Pana byłby to drobny gest), a dla tej Pani bardzo ułatwiłoby życie, ułożenie sobie jak gdyby nowej części tego życia i spowodowanie, żeby ten Wydział … pracował bardziej merytorycznie. Jak Pani pyta o to, to żeby na to odpowiadał. Ja wiem, że może to zabrzmiało z mojej strony zbyt nie elegancko. Chodzi o to, że ja proszę Pana publicznie, żeby Pan zainteresował się i poszedł na rękę tej Pani. Nazwisko tej Pani jest znane, jeżeli są jakieś wątpliwości to Pani jest prawdopodobnie na sali i może przedstawić.

 • Na którejś z Sesji zapytałem jak ma się sprawa utworzenia w Gminie Pyrzycko - Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy, jakie działania Pan podejmował. Mam całą stronę i pierwszy akapit tj. tylko odpowiedź, następne 2 akapity dotyczą OBR-u. Ja nie pytałem, OBR nie funkcjonuje w Słubickiej Specjalnej Strefie. Ta firma (z tego co wiem nie powstała za Pańskiej kadencji, ale jeszcze kiedy poprzednikiem była pan Stępień i wydaje mi się, że tutaj inicjatywy wyszła trochę z innego Zarządu. Proszę o odpowiedź na zadane pytania: chodzi po wykonaniu było duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów zarówno krajowych i zagranicznych - chciałbym dowiedzieć się na piśmie jacy to inwestorzy byli krajowi, zagraniczni, bo tylko tym okrągłym zdaniem udzieli Pan odpowiedzi, mnie ona nie satysfakcjonuje, ja jestem z natury bardzo dociekliwy. Jestem wdzięczny Panie Burmistrzu, że to co Pan zastał, dostał w posiadanie Pan tego nie zepsuł, ale w jakiś sposób tylko wyjaśnia rozwój tej firmy.

 • Ostatnie pytanie odnośnie tej odpowiedzi - ja twierdziłem (takie było moje wrażenie), że są nieprawidłowości przy ogłaszaniu przetargu, mając na zbycie tej przychodni. Ja jeżeli Pan daje mi odpowiedź, twierdzi Pan, że to jest wszystko zgodnie z prawem, proszę o podstawę prawną, żebym miał do czego się odnieść. Nie jestem przekonany, że to jest w zgodzie z prawem, bo tu nie ma żadnej podstawy, ale to na przyszłość. Ustawę o gospodarce nieruchomościami, która mówi trochę ogólnie i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i tryby przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących m.in. własność Gminy i tam mówi się o tym 14-dniowym wyprzedzeniu. Także panie Burmistrzu wg mnie nie jest to zgodne z prawdą. Dziś przed sesją przejrzałem kilkanaście ogłoszeń o innych przetargach i w każdym był zachowany tryb 14 dni. Dziwne inni się do tego stosują, a u Pana wystarczy 3,4, czy 5 dni i twierdzi Pan, że to jest zgodne z prawem, ja mówię, że to nie jest zgodne z prawem.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zwróciło się do mnie kilkoro mieszkańców miasta - zlikwidowano przystanek PKS przy ul. Stargardzkiej - proszę o interwencję i ewentualne zainteresowanie się problemem, czy ten przystanek mógłby wrócić, a jeżeli nie to proponowałbym rozpatrzyć możliwość usytuowania przystanku, czy wystąpienia z taką inicjatywą na ul. Narutowicza.

 • Jesteśmy już w Unii Europejskiej i w związku z tym przyszedł już czas na realizację, czy pozyskiwanie pewnych środków unijnych. Z środków masowego przekazu jakim jest telewizja publiczna (konkretnie TV3) dowiedziałem się, że w tej chwili rozpatrywane są środki unijne z tzw. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest przewidziana kwota 90.000.000 zł, ok. 14 dni temu upłynął termin składania wniosków, są to unijne dotacje na rozwój infrastruktury i remonty gminnych budynków. To jest ważne dla nas (szczególnie przy naszej miernocie budżetowej) w związku z tym pytam pana Burmistrza, czy nasza Gmina wystąpiła z takim wnioskiem o tą unijną dotację? Jeżeli tak to czego dotyczy ten program i na realizację jakich zadań, a jeżeli nie to dlaczego?

 • Stypendium dla uczniów (uchwała, która mówiła o tym, że będzie przyznawane stypendium pod nazwą "Stypendium Burmistrza"), chciałbym poznać jak wygląda stopień realizacji tej uchwały. Przy okazji muszę sprostować jedną informację, spotykam się z kilkoma rodzicami, którzy używają mylnych pojęć. Wszyscy używają pojęcia, że jest to stypendium ufundowane przez Burmistrza Pyrzyc. Chciałbym publicznie sprostować, że jest to stypendium, które uchwaliła Rada Miejska.

 • Jeżeli się nie mylę to upłynęła kadencja Rady Nadzorczej Geotermia, chciałbym się dowiedzieć kto nas reprezentuje w tejże Radzie? Czy jesteśmy reprezentowani, jeżeli nie to dlaczego, bo z moich informacji upłynął termin kadencji.

 • Komisja Budżetu, którą mam zaszczyt kierować jest również bardzo zainteresowana Wydziałem Promocji i Rozwoju Gospodarczego, mamy to w zakresie swojej działalności. Jaka jest sytuacja z Panią Kierownik to pytałem na poprzedniej sesji, w tej chwili pytam jak wygląda sytuacja kadrowa w tym dziale? Czy komuś powierzono obowiązki Kierownika tego działu? Pytanie zasadne jest z dwóch względów, jednym z ważniejszych jest to, ze Komisja Budżetu docenia wagę tych dwóch kierunków promocji i rozwoju gospodarczego dla codziennego życia naszej Gminy.

 • Ostatnie pytanie dotyczy transmisji obrad naszej Sesji w Radiu Plus Lipiany. Zadałem to pytanie na ostatniej sesji, kontynuuje w dalszym ciągu. Dzisiaj słyszałem z przekazu Radia Plus Lipiany, że takiej transmisji nie będzie. Jeszcze raz powtórzę, że wiele ludzi o to pyta, gdzie jest to dla nich jedyna możliwość uzyskania najświeższych informacji o tym co się dzieje w Gminie, jak pracują Radni, jak pracuje Burmistrz. Apeluje o podpisanie takiej umowy z Radiem Plus Lipiany, a jeżeli nie to chciałbym dostać szczegółowe argumenty, które przemawiają za nie podpisaniem takiej umowy.

Radny P. Klimczak - Kiedy zostaną przekazane wodociągi wiejskie do PPK.

 • Czy coś się zmieniło odnośnie inwestycji jeziora Miedwie, chodzi o odlewnie i inwestora?

 • Odnośnie parkingu naprzeciwko Hawanki chodzi o prawoskręt, nie wiemy co tam się dzieje.

 • Wtorek jest to dzień przyjmowania interesantów przez Pana Burmistrza i ludzie się skarżą, że nie mogą z Panem porozmawiać, a mają bardzo ważne tematy,

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Dwie Komisje wcześniej zrobiliśmy lustracyjna przejażdżkę po mieście Pyrzyce z całą Komisja i w tym temacie zostało niewiele zrobione, bo chwaląc się o czystości miasta:

 • przy ul. Lipiańskiej po lewej stronie dalej nic nie jest zrobione, wystają części zburzonych altanek, jest to właściwie wizytówka naszego miasta. Tak zachwalając tą czystość jest to jedyny od tej strony, który szpeci najbardziej.

 • Dalej nic nie zrobiono przy ogródkach, które są od ul. Stargardzkiej przy starej oczyszczalni.

 • Został wywieziony gruz koło Technikum i podejrzewam, że przy ul. Warszawskiej gdzie pan Ksel prowadzi budowę jest to miejsce na dzisiaj oczyszczone.

 • Nic nie zrobiono na ul. Staromiejskiej - mieszkańcy proszą o jedyne pasy na przejście w okolicy kościoła i do dzisiaj nic nie zrobiono, tam przechodzą dzieci do kościoła i do szkoły. Wakacje się zbliżają i być może nie będzie takiego niebezpieczeństwa, natężenia, mimo wszystko bardzo proszę, żeby do tego tematu wrócić.

 • Sygnalizuje od strony wjazdu od ul. Stargardzkiej koło Zbruka nawieziono ogromne hałdy gruzu. Nie wiem kto to zrobił, ale prosiłbym, żeby pana służby tym się zainteresowały.

 • Składam zapytanie na piśmie i proszę o odpowiedź na piśmie - interpelacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Dostałem odpowiedź co do pytania - przejście dla pieszych na ul. Poznańskiej, że sprawa została poruszona i czekamy, aż Starostwo coś w tym kierunku zrobi. Panie Burmistrzu mnie nie satysfakcjonuje taka odpowiedź na piśmie, że sprawa została poruszona i ............ Nasza Komisja Edukacji czeka na to już ok. pół roku i myślę, że to już powinno być dawno zrobione.

 • Wyjazd z ul. Pod Lipami na ul. Narutowicza, wyjazd jest zarwany i samochody, które wyjeżdżają, przechodnie się zatrzymują i każdy jeden zostaje oblany wodą. Wie Pan jak wygląda sytuacja ulicy Narutowicza chodniki pozarywane, ulica zarwana, woda stoi po kolana.

 • Przedstawił interpelację, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Do punktu 7 porządku

Analiza kalendarza imprez sportowych i turystycznych oraz przygotowań do wakacji 2004 r. (druk 257/04).

Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 10 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Ponieważ na Komisji nie otrzymałam informacji dotyczącej pozyskania zasobów kolonii przez Kuratorium Oświaty jeśli chodzi o dzieci z rodzin popegerowskich, czy uzyskam ja teraz?

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Na Komisji Oświaty, którą reprezentuję był członek Rady Młodzieżowej i skarżył się, że godziny dostępności hali widowiskowo -sportowej bez opłaty, czyli za darmo, dostęp do tej hali jest w zasadzie niedostępny dla dzieci, które chciałyby z niej skorzystać.

Wnioskuje o zmianę godzin dostępu do hali dla dzieci bez odpłatności.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Chciałbym uzasadnić wniosek Komisji Ekologii o zabezpieczeniu w przyszłorocznym budżecie pieniędzy na wypoczynek dzieci z różnych środowisk, konkretnie rodzin popegerowskich nie tylko ubogich, z uwagi na to, że pojawiają się pewne programy, pieniądze unijne, z innych poza rządowych stowarzyszeń i chodzi o to, żebyśmy mieli zabezpieczone pieniądze. My np. damy 1 zł, a ktoś inny 2 zł i więcej dzieci będzie wypoczywało w dłuższym okresie. W informacji jest dużo imprez jednodniowych, gdzie jest możliwość wypocząć, zabawić się, ale dłuższe okresy, oderwanie się od tego środowiska jest bardzo ważną sprawą. Prosilibyśmy przy konstruowaniu budżetu na rok przyszły pozyskania następnych pieniędzy i powiększyć grono dzieci odpoczywających poza miejscem zamieszkania.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Rozmawiałem z Panią Dyrektor Wydziału w Kuratorium i przyznano nam 20 miejsc, przy czym poszło pismo z protestem, ze tylko tyle tych miejsc, i że w takim trybie musieliśmy się dowiadywać o tych dzieciach. W związku z tym sposób naboru była na wczoraj. Na dzień dzisiejszy listy są sporządzone i podpisane przez Dyrektorów, jesteśmy w trakcie zbierania kart zgłoszeniowych dzieci, aczkolwiek jeszcze nie wiemy gdzie i kiedy pojadą. Decyzja jest przyznanych 20 miejsc po 5 na te szkoły, które mają wśród swoich uczniów rodziny popegerowskie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii, ażeby w przyszłorocznym budżecie gminy zaproponować środki finansowe na zabezpieczenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wszystkim Janom, Pawłom Piotrom złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Wnioskuje o zmianę godzin dostępu do hali widowiskowo - sportowej nieodpłatnie dla dzieci.

Dyrektor OSiR- M. Olech - Uważam, że nie do końca jest to prawdą i wg mnie nie trzeba podejmować takiego wniosku, a tym bardziej go głosować, ponieważ hala jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Pyrzyce i tylko należy przyjść i uzgodnić z administratorem godziny korzystania. Nie jest prawdą, że tylko od godziny 13:30 do godziny 16:00 jest ona dostępna dla młodzieży. Od godziny 8:00 do godziny 13:30 korzystają z tej sali dzieci i młodzież SP2 na lekcje wychowania fizycznego, natomiast od godz. 13:00 praktycznie hala jest wolna tylko istnieje jakiś grafik, który musi istnieć, żeby był porządek i wówczas można z tej hali skorzystać po uprzednim zgłoszeniu chęci korzystania z tej hali.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Dziękuję za wyjaśnienie, ale tu chodzi konkretnie o godziny popołudniowe, bo do godziny 15:00 dzieci są w szkole.

Dyrektor OSiR- M. Olech - Od godziny 13:30 do godziny 22:00 hala jest do dyspozycji społeczeństwa gminy Pyrzyce.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii, ażeby w przyszłorocznym budżecie gminy zaproponować środki finansowe na zabezpieczenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 0; wstrzymało się - 11;

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku (druk 251/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 15 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 17 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Przewodniczący K. Rolnictwa - M. Osękowski - Zwraca się z pytaniem co spowodowało, żeby ten staw złotej rybki wykreślić? Tym bardziej, że jest to park, otoczenie, pan Burmistrz obiecał tam oświetlenie, został poprawiony chodnik i jako park w tamtej części miasta nie jest za ładny. Natomiast gdyby ten staw był zasilany wodą to nie jest to chyba taka duża kwota, żeby tego nie zrobić. Jest to koło kościoła, a tym bardziej jak wszyscy wiemy mają być diecezjalne dożynki i to miejsce świadczy o Pyrzycach.

Radny E. Gola - Przedstawiałem zarys mojego wniosku więc powtórzę jeszcze raz, chodziło to, żeby skumulować środki na jednym zadaniu, żeby nie było tak jak do tej pory jest wiele zadań rozpoczętych nie skończonych, chodzi o to, żeby skończyć jedno zadanie kompleksowo. Cały ekologiczny plac zabaw wraz z otoczeniem, czyli nasadzeniami drzew i krzewów wokół tego placu i tego wymagały środki przeniesione z innych pozycji, co nie wyklucza, że tamte będą wykonane w późniejszym okresie.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Na Komisji rozpatrywaliśmy bardzo szczegółowo tą część tabelki i uznaliśmy, że ze względów estetycznych należałoby ten plac złotej rybki utrzymać. Co do pozostałej części nie mamy żadnych innych wątpliwości, propozycji, żeby te pieniądze zostały przeznaczone na inny cel, czy na ten ekologiczny ogródek. Jako Komisja jesteśmy za z tym, że proponujemy, żeby utrzymać punkt nr 14.

Radny W. Kędziora - Moje pytanie dotyczy pewnych wątpliwości, chodzi o punkt 6 - dofinansowanie wycieczek szkolnych. Nie mam żadnych uwag co do kwoty, chodzi o to, żeby zobligować Kierownika Wydziału, a docelowo Dyrektorów szkół, żeby te środki były wykorzystywane w miarę równomiernie, bo podczas prac Komisji zauważyłem, że na 9.300 zł, aż 7.250 zł przypada tylko na jedna szkołę. Znam tą argumentację, że tylko i wyłącznie one składają , tj. Publiczne Gimnazjum, kwoty są bardzo wysokie, jednorazowo to 3.000 zł, 2.600 zł, to są dość istotne kwoty. Prosi, żeby spowodować, żeby te szkoły jeżeli nawet nie ma woli i ochoty, to żeby zdopingować, żeby młodzież ze wszystkich szkół, a szczególnie tych małych wiejskich mogły skorzystać, a wszystko zależy przede wszystkim od Dyrektora i Rad Pedagogicznych, żeby nie było takiego tłumaczenia, że te szkoły nie złożyły. Chodzi o to, żeby rozłożenie tych środków było bardziej równomierne i nie chodzi o to, żeby były to kwoty po 3.000 zł , ale żeby było więcej pieniędzy, a dofinansowanie było po 200 zł, 300 zł, bo dla tych małych szkół wiejskich jest to duży zastrzyk, a wycieczek można robić multum i w każdej wycieczce można znaleźć treści ekologiczne. Jest to prośba, sugestia do Wydziału Oświaty i niech się to przełoży na Dyrektorów szkół i Radę Pedagogiczną.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - W punkcie 6 pana Radny nadmienił, że gro pieniędzy idzie na Gimnazjum. Pytam kto będzie woził te dzieci na te wycieczki do Mszany Dolnej do ujścia Warty itd., czy autokary z Urzędu pana Domagały, czy będą gdzieś wynajmowane? Podkreślam, że ten Pan jako firma nie ma licencji na zarobkowy przewóz osób, a tu są płacone pieniądze i jeśli nie, obiecuję że sprawa się znajdzie w Inspektoracie Transportu Drogowego. Nie może tak być, ja specjalnie sprzedałem autobusy, żeby nie być konkurencją dla firm, które są budżetowe, ale ta firma może tylko i wyłącznie świadczyć usługi za darmo na rzecz Gminy i na tym kończy się rola pana Kierownika, który łamie prawo, wystawia faktury. To nie jest zgodne, gdyby pan Domagała chciał prowadzić taką działalność należy wnieść aportem i zrobić Spółkę prawa handlowego i wówczas wszystko jest legalnie.

Radny W. Kędziora - Chyba lepiej dawać naszym spółką, bo wtedy te pieniądze zostają u nas.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Pod warunkiem, że będzie to spółka.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - W sprawie wniosku Komisji Budżetu, chciałem uzupełnić, że członkowie naszej Komisji są za tym, żeby przystąpić do odbudowy stawu złotej rybki, z tym że nie w tym roku. Chcemy uniknąć rozdrobnienia środków, chcemy wykonać kilka zadań kompleksowo, całościowo i w przyszłym roku można traktować jako prośbę, wniosek wprowadzić odbudowę stawu złotej rybki z większą kwotą, bo zdaje sobie sprawę, że ta kwota 11.500 nie spowoduje kompleksowego wykonania tego zadania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, aby w części tabelarycznej w pozycji 4 pozostawić kwotę 1.850 zł i zmienić nazwę na "Nasadzenie drzew i krzewów w Brzeźnie i Stróżewie", a różnicę w kwocie 16.150 zł przenieść do pozycji 5 - Ekologiczny plac zabaw dla dzieci wraz z otoczeniem.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, aby wykreślić pozycję 14 - odbudowa "Stawu złotej rybki", a kwotę 11.500 zł przenieść do pozycji 5 - Ekologiczny plac zabaw dla dzieci wraz z otoczeniem. Pozycję 5 - Ekologiczny plac zabaw dla dzieci wraz z otoczeniem zwiększyć do kwoty 44.942 zł.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 6; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXV/172/04 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (druk 259/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 23 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Zwraca się z pytaniem do pana Burmistrza. W uzasadnieniu czytamy, że wpłynęło 13 ofert, z których 8 spełniało wymogi formalne, 5 nie spełniało. Dalej pisze, że wybrał Pan panią Małgorzatę Nowak, która spełniała wymogi formalne oraz, że jest odpowiednią osobą na stanowisko Kierownika USC. Czy te osoby, które nie uzyskały Pana akceptacji (pozostała siódemka), rozumiem, że spełniły kryteria (wykształcenie wyższe i min, 5 lat stażu pracy). Znam przynajmniej trójkę z tych osób, żeby spełniały inne kryteria np. że pełniły funkcje kierownicze w różnych firmach, a kandydatka, która została nam przedstawiona po wysłuchaniu na Komisji Budżetu powiedziała, że pracowała w jednej firmie okresie 2-ch , 3-ch lata na stanowisku sekretarki i w drugiej firmie tak samo. Czy te inne kandydatury to kandydatury gorsze i z jakich powodów?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zgodnie z wnioskiem Rady Miasta, aby powołanie Kierownika USC, który w imieniu Burmistrza ma pełnić tą funkcję, aby osoba ta została wyłoniona w drodze konkursu. Tak Jak powiedział Pan Wiceprzewodniczący było 13 ofert, 5 nie spełniało wymogów, 8 tak. Z tej ósemki trudno powiedzieć kto byłby lepszy, kto byłby gorszy. Uznałem, że tą osobę powinienem przedstawić Wysokiej Radzie. Burmistrz to czyniąc tak jak Skarbnika, czy Sekretarza bierze na siebie odpowiedzialność aby w jego imieniu, zagwarantowane ustawą wypełniała osoba swoje obowiązki. Tak postanowiłem i taki projekt uchwały Wysokiej Radzie przedkładam. Chcę poinformować, że pozostałe osoby tak precyzyjnie nie były gorsze.

Radny W. Kędziora - Panie Burmistrzu szkoda, że Pana nie było na Komisji Budżetu, bo myśmy mieli nie tylko te wątpliwości. Będę głosował na nie, nie dlatego że ja uważam, że ta Pani jest nieodpowiednim kandydatem. Nie to byłoby kłamstwo. Ja nawet uważam, że dzięki Panu ta Pani w pewnym momencie zostanie nastawiona, że pewne czynniki, niebyt może przyjemne i optymistyczne. Ja głosując na nie, nie mam nic przeciwko tej kandydaturze, to jest miła osoba, formalnie też nic, nie mogę czynić żadnych zarzutów, ale nie spodobało mi się i dlatego będę głosował na nie, że innym kandydatom to Pan właściwie oprócz takich ogólników to nic nie powiedział. Pan się z nimi nie spotkał. Z tego co ja wiem to Komisja, która zbierała te oferty sprawdziła wymogi tych dwóch punktów (wykształcenie wyższe i min, 5 lat stażu pracy) i przekazała Panu. Pan właściwie nie i odpowiedział tym ludziom w czym oni są gorsi, w czym ktoś jest lepszy, czym ta kandydatura przeważyła. Ci lidzie nic niewiedzą, oni są zbulwersowani, nie wiedzą dlaczego. Nikt się z nimi nie spotykał, pierwszy powód to ze względów budżetowych, pierwszy konkurs ofert był w kwietniu, później drugi. Nie było czytelnych zasad, nie było jasnych reguł, dodatkowych czynników, tak jak padało na Komisji, czy może dodatkowa znajomość języka i może jakieś inne czynniki. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko tej Pani, ale mam wrażenie, że to wszystko było "szyte na miarę", czyli pod konkretną osobę, a ja zawsze byłem przeciwnikiem czegoś takiego i to mi się nie podoba, i właśnie tak dlatego będę głosował. Jeżeli pan Burmistrz ogłasza konkurs to proszę to robić czytelnie, żeby Ci ludzi nie czuli się, niby był konkurs, a faktycznie to nikt z nikim nie rozmawiał. Przepraszam, ale sposób postępowania mi się nie spodobał i będę głosował na nie. Przepraszam Panią, bo nic przeciwko niej nie mam.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 6; przeciw - 9; wstrzymało się - 5;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach (druk 260/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 3; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXV/173/04 stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 (druk 256/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedstawiony projekt zmian do budżetu został przedłożony w ustawowym terminie, aby Komisje mogły nad nim pracować. Po obradach Komisji i po informacjach od pracowników, którzy obsługiwali Komisje, uwzględniłem głosy w tym zakresie i wprowadziłem zmianę do przedłożonego projektu. Odczytał wniosek o wprowadzenie zmian do projektu budżetu, który stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Przy okazji informuję, że wnosząc ten projekt uchwały w sprawie zmian kierowałem się wnioskiem jaki Komisja Budżetu, a potem Sesja przyjęła na Sesji budżetowej 9 marca 2004 r., mianowicie w ten sposób, że wnioski, które Komisje wypracowały, aby podczas realizacji budżetu, wziąć pod uwagę te, które nie znajdują realnych źródeł pokrycia, a dotyczy to m.in. : część jest umieszczona w projekcie budżetu, który był przedmiotem obrad Komisji, natomiast pozostałe jeszcze do wykonania będą sukcesywnie wprowadzone w miarę pozyskiwanych dochodów, a dotycząc:

 • przyłączy gazowych w Letninie;

 • materiałów na budowę chodnika w Czernicach;

 • budowy remizy strażackiej;

 • budowy świetlicy w Brzeźnie;

 • nowelizacji świetlicy wiejskiej w Brzesku;

 • na PDK.

Realizuję zgodnie z wnioskiem przegłosowanych przez Sesję budżetową.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 30 do protokołu;

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

Radny M. Budynek - Prosi o wyjaśnienie ul. Willowej, bo z opinii Komisji nie słyszy, żeby któraś z Komisji opiniowała negatywnie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Projekt uchwały wyraźnie przewiduje przeznaczenie na część ul. Willowej, tak jak wspominałem na Komisji Edukacji oraz 35.000 zł na drogę Pyrzyce - Ryszewko, ponieważ ten odcinek wymaga uregulowania prawnego geodezyjnego i potem wykonanie dokumentacji. Swoją wypowiedzią próbuję niejako w części odpowiedzieć na zadanie pytanie przewodniczącego A. Gumowskiego ile wniosków, gdzie składamy. Trzeba mieć przygotowaną dokumentację, wszystkie wymogi formalne przygotowane tak że zbliża się termin składania wniosków. Podstawą jest posiadanie planu rozwoju lokalnego oraz dokumentacji, chciałem aby tą drogę przygotować.

Są dokumenty związane z wystąpieniem o środki strukturalne na budowę tejże drogi. Natomiast miałem sygnał od pracowników, że na Komisjach była dyskusja, czy należy w ten sposób. Oświata potrzebuje dużo pieniędzy, że część drogi Willowej nie jest wyszczególniona w katalogu najważniejszych spraw, a konkretnie mówię o wniosku z dnia 9 marca i po takiej analizie, po takiej informacji tak proponuję. Natomiast wiem, ze jest potrzeba, bo dokładnie znam tą drogę, wpłynęły podpisy ludzi do mnie wpłynęły (bez potrzeby), ale znam dokładnie sytuację, jeżeli chodzi o drogi gminne i jest ona na ten moment jedną z najgorszych, a szczególnie ten odcinek, który chciałbym zrobić.

Radny Z. Ptaszyński - W piśmie podpisanym przez Pana , zapewnia Pan, że w projekcie budżetu 2004 znajdą się pieniądze na budowę oświetlenia drogowego do budynku nr 18. Czy Pan zapomniał o obietnicy, czy po prostu przeoczył?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na pewno nie zapomniałem, sukcesywnie realizujemy, w miarę posiadanych dochodów, one są co pokazujemy dzisiaj i jeszcze będą i będzie realizowane, ale brałem pod uwagę to co Rada przyjęła. Inne zadania były postrzegane, że nie wykonuje wniosku Radnego, ale pamiętam i wiem.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zanim przystąpimy do omawiania propozycji Komisji Budżetu, mam wniosek, który dotyczy Burmistrza. Panie Burmistrzu trochę dziwne jest Pańskie tłumaczenie, ale rozumiem, że wrócimy w odpowiedziach do tego tematu. Powiedziałem wyraźnie, nie jest żadnym tłumaczeniem 2 tygodnie temu upłynął termin składania wniosków to co Pan teraz chce teraz robić? 2 tygodnie temu upłynął termin składania wniosków, o tym trzeba było myśleć pół roku wcześniej, a nie teraz.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Podczas posiedzeń Komisji były głosy Radnych takie, to o czym mówił pan Burmistrz na temat głosowania 5 marca, na temat zatwierdzenia planu budżetu i dodatkowych wniosków, które Rada przegłosowała. Taką informację, oprócz ustnej informacji jaką przekazał pan Burmistrz, miała przekazać pani Skarbnik i myślę, że poszczególni Radni chcieliby przed sobą widzieć konkretne cyfry. Czy jest taka informacja przygotowana?

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Na Komisji Ekologii jednoznacznie postanowiono pieniądze skumulować i przeznaczyć na jeden cel, nie chodzi o rozdrabnianie i to się mieści w tej uchwale marcowej, że te pieniądze, które będą spływały do budżetu, będą przeznaczane na te cele, które uchwaliliśmy. Opinia Komisji jest pozytywna, ale propozycja Komisji jest taka, żeby skumulować pieniądze i przeznaczyć na szkoły.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Rozdała przygotowaną informację, o której mówiła pani Przewodnicząca K. Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Komisja Budżetu wniosła wątpliwości co do wpływów i propozycji zwiększenia dochodów. Pan Burmistrz mógłby spróbować wyjaśnić te wątpliwości.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zmiany, które zostały zaproponowane są przeznaczane na zadania, które nie zostały przyjęte podczas uchwalania budżetu. Dochody, które proponuję wprowadzić zwrot podatku VAT - tą procedurę prowadziliśmy bardzo długo, była to żmudna i ciężka praca przez służby finansowe, ponieważ dotyczy zwrotu niejako podwójnego opodatkowania podatkiem VAT (raz podczas inwestycji, a potem podczas zbytu sieci gazowej). Ponieważ Urząd Skarbowy w Pyrzycach nie przychylił się do naszej prośby, mimo wykazanych nadpłat roku 1999, odwołaliśmy się do Izby Skarbowej w Szczecinie i finał był taki, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie uchylił swoją, wcześniej wydaną negatywną decyzję oraz decyzję negatywną Urzędu Skarbowego w Pyrzycach i na ten moment nastąpił zwrot podatku VAT ponad 200.000 zł., ale to jest jeszcze nie wszystko, bo co do pozostałych to jeszcze pracujemy. Są pieniądze, które wpłynęły i trzeba je wprowadzić do budżetu, bo inaczej nie można ich wydatkować.

Co do zaliczki na poczet II - etapu - przypomnę, iż uchwałą nr X/67/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zbycia sieci gazowej średniego ciśnienia w Gminie Pyrzyce budowanej w II etapie gazyfikacji w §1 wyraża się zgodę na zbycie sieci gazowej średniego ciśnienia w Gminie Pyrzyce budowanej w II etapie gazyfikacji i tą uchwałę powierza się wykonanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce. Chodzi o zbycie sieci gazowej jest to procedura niezmiernie trudna, niezmiernie długotrwała, ponieważ w takim procederze występują zazwyczaj co najmniej dwie strony, a więc kupujący i sprzedający, sprzedający chce zbyć za jak największą cenę, a kupujący chce kupić za jak najmniejszą cenę. Mamy świadomość, że są potrzeby środków finansowych zadań własnych, a sprzedający wie o tym, że generalnie samorządy w kraju w tym nasza Gmina potrzebuje tych pieniędzy i rozmowy tutaj, negocjacje są niezmiernie trudne. W wyniku ogłoszonego przetargu na I - etap, II - etap w postępowaniu przetargowym nie udało się zbyć, natomiast w negocjacjach mamy podpisane umowy na zbycie I i II etapu z firmą MEDIA ODRA WARTA. Taki druk umowy, jeszcze nie parafowany przedstawiłem Wysokiej Radzie oraz szczególnie Komisji Budżetowej w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Komisja zapoznała się, wypracowała pewne wnioski, ja obiecałem Wysokiej Radzie, że przed parafowaniem ostatecznego druku przedstawię projekt takiej umowy do zaparafowania. Tutaj jeżeli rozważać w kategoriach błędu, że nie przedstawiłem, ten czas był dosyć krótki i tego projektu nie przedstawiłem, ale sądziłem, że jest to umowa przedwstępna nie jest to akt notarialny, zaliczka z tego tytułu wpłynęła.

Umowa na gazyfikację stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

Nie o wszystkich rzeczach można mówić, ponieważ są to negocjacje trudne i chętni tylko słuchają co się mówi i jakie formy padają szczególnie z ust tej osoby, która prowadzi negocjacje. Mogę powiedzieć tyle, ze pojawia się kolejny chętny i pewnie dojdzie do rozmów. Nie ma żadnych obaw, chociażby tego rodzaju, że odstąpienie od umowy tejże przedwstępnej parafowanej spowoduje tak, że trzeba będzie oddać pieniądze I etapu, absolutnie nie, bo tylko tą drogą pójdziemy, aby te dwa etapy łącznie zbyć. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia, tym bardziej że drugi etap na pewno wynegocjowany wynosi 2.200.000 zł , natomiast jak widać w dokumentach dotyczy to tylko zaliczki 200.000 zł. Jest potrzeba środków finansowych, mamy zobowiązania, nie za jakiś tam hulaszczy tryb życia, tylko za prowadzone inwestycje w Gminie Pyrzyce. Są prowadzone zobowiązania i terminy, które na nas ciążą i trzeba te zobowiązania wykonać, tym bardziej, że te 200.000 zł nic nie kosztuje. W przypadku posiłkowania się kredytem, czy pożyczką pieniądze w ten sposób kosztują.

Radny E. Gola - Chciałem odnieść się do Komisji Budżetowej, do proponowanych poprawek do budżetu. Poprzednie poprawki do budżetu zostały odrzucone ze względu na parę punktów i te wszystkie punkty, które były w tamtym projekcie są dalej tutaj.

W Dziale 750 m.in. proponuje się zwiększenie nadal w pozycji dotyczącej wydatków na fundusz płac, nadal są pozycje, które były kwestionowane tak samo w innych działach, praktycznie gro zmian nie dokonano.

Pragnę przypomnieć, że ten dział jak i inne pozostałe zostały zaspokojone z stopniu wystarczającym w marcu uchwałą budżetową, które zaspokajały funkcjonowanie Urzędu, jednostek na cały rok 2004. Więc mówienie, że są potrzeby jakieś gwałtownie dla mnie jest to nieporozumienie, bo budżet został uchwalony gminnych instytucji na 2004 r.

Sprawa dochodowa, którą kwestionuje Komisja Budżetowa - z jednej strony pan Burmistrz bagatelizuje fakt nie przedłożenia Radzie Miejskiej umowy sprzedaży gazociągu, ponieważ ona jeszcze była wstępna, dzisiaj mamy 29 czerwiec, co do tego czasu.

Z drugiej strony jak podjął o uznanie dochodu i rozdysponowanie go natychmiast to chciał od razu i wtedy zgoda Rady Miejskiej nie była potrzebna.

Z kolei słyszymy od pana Burmistrza, że mamy następnych kontrahentów do sprzedaży, czyli można domniemać, że jeżeli ich lista zacznie rosnąć, to czas i cena będzie rosła, więc nie jestem wcale pewien kiedy zostanie sfinalizowana ta sprzedaż. Tym samym nie jesteśmy wcale pewni co do kwoty, jak można w tej chwili dzielić pieniądze, których nie mamy, one są nasze w sytuacji kiedy transakcja sprzedaży zostanie dokonana. Ona jest nie dokonana więc ta kwota nie powinna być rozdysponowana. Kto mnie zapewni, że ona jest nasza, że następny kontrahent inny, a on jakoś to odda natychmiast i nic nie będziemy mieli to za chwile przejdę do oceny takiego zapewnienia, które otrzymaliśmy swego czasu też od pana Burmistrza w sprawie jednej z pozycji budżetu.

Następne 200.000 zł, które mówi się nam o zwrocie VAT-u, pan Burmistrz to nam powiedział, jest związane z faktem sprzedaży sieci więc ta druga część 200.000 też póki sprzedaż nie jest finalizowana nie jest nasza. nie mamy dochodu, nie powinniśmy dysponować tą kwotą. Mówienie o tym, że są potrzeby, to jeszcze raz powtarzam zgodnie z życzeniem Burmistrza został uchwalony budżet na 2004 r., zabezpieczał potrzeby wszystkich jednostek, a wnioski, które Radni przegłosowali do realizacji z chwilą pojawienia się dochodów to sądzę, że Rada przypilnuje jak będą pieniądze rzeczywiste to niech one będą realizowane.

Poruszę jeszcze sprawę punktu, który wiąże się z tym pierwszym - Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - pozwoliłem sobie wrócić do Sesji z grudnia 2002 r. , gdzie na zapytanie Radnego w sprawie budowy kanalizacji burzowej ul. Poznańska - Ciepłownicza, czy potrzeba jest z naszego budżetu pieniędzy na tą kanalizację, odpowiedź pana Burmistrza brzmiała następująco: "Pieniądze na to zadanie Gmina otrzymała z Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym budżet Gminy nie wykłada żadnych środków." 515.000 zł było w budżecie na 2002 r. i te pieniądze zostały wydane więc, dlaczego w tym projekcie jest przedłożona kwota do zaakceptowania na to zadanie w kwocie 330.000 zł.? Nie rozumiem, ani w Wieloletnim Planie nie mamy tego, takiej decyzji w ogóle Rada nie podejmowała, wtedy na tej sesji zapewniono nas, ze wszystkie środki mamy z zewnątrz, a tu nagle mamy dzisiaj uchwalić 330.000 zł. Zastanawiałem się, czy ja przespałem ileś Sesji i Komisji Budżetowych. Zwracam się, żeby w tej chwili poprawki do budżetu podrzucić łącznie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do jednego zarzutu, iż zwrot dochodu VAT ..........., inwestycja i sprzedaż, dotyczy inwestycji, natomiast nie ma związku ze sprzedażą.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Pan Radny powiedział prawie wszystko co dotyczy opinii Komisji Budżetu. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Chcieliśmy nad tym projektem uchwały pracować merytorycznie i zaproponować swoje zmiany do tego projektu myśląc o tym, żeby nie odrzucać w całości przygotowanego materiału, ale stwierdzam, że po prostu się nie dało, ponieważ te wszystkie uwagi, które zostały przed chwilą przez Radnego wypowiedziane tj. 3/4 projektu tych zmian. Nie można tworzyć nowego projektu i nowego dokumentu, to nie jest nasza rola, to po pierwsze. Po drugie muszę w imieniu Komisji i swoim przeprosić wszystkich tych, którym słusznie się w tym budżecie pieniądze należą, np. dotacja powiatowa do PBP w kwocie 20.000 zł i ta dotacja to są pieniądze znaczone, które muszą być przeznaczone na działalność tej biblioteki i słusznie się tej bibliotece należy. Do kilku, czy kilkunastu pozycji z tego materiału nie mamy żądnych uwag, bo one muszą trafić w to miejsce, które jest wskazane.

Panie Burmistrzu, powrócę do tej kwoty 200.000 zł, do strony dochodowej i do kwoty 213.000 zł - otóż nie jest do końca tak jak Pan mówi. Prawda jest taka, że rzeczywiście Rada wyraziła zgodę na sprzedaż II - etapu gazyfikacji, ale zaraz podjęła następny wniosek mówiący o tym, że Burmistrzowi nie wolno podpisać takiej umowy bez uzyskania zgody Rady. Rzeczywiście w miesiącu marcu otrzymaliśmy taki projekt umowy, a przy okazji Komisja przygotowała negatywna opinię, prosiła o uzgodnienie takiej umowy, która zapewniałaby poczucie bezpieczeństwa jeżeli chodzi o dostawę gazu dla mieszkańców, czyli zabezpieczenie taryfy dla mieszkańców, chodziło o zagwarantowanie, żeby nie były zbyt mocno odbiegające od innych stosowanych w naszym kraju.

Taka opinia poszła, pan Burmistrz przyjął taką opinię, rozumiemy, że tj. proces długotrwały, cierpliwie czekamy na przedstawienie takiej umowy po wynegocjowanych poprawkach, ale pan Burmistrz jednak zdecydował się na podpisanie umowy przedwstępnej i mnie osobiście wiele wątpliwości się budzi, czy nie przekroczył Pan swoich uprawnień. Przecież umowa przedwstępna jest również formą umowy, jest przyrzeczeniem, zobowiązaniem się do sprzedaży. W umowie przedwstępnej mówi się o kwocie 200.000 zł tytułem zaliczki. Ta kwota co do której mamy wątpliwości tutaj jest. Rodzi się pytanie, czy Rada wyrazi zgodę na sprzedaż II - etapu dla tej właśnie firmy? A jeżeli nie? To trzeba te pieniądze oddać, mało tego trzeba będzie oddać te pieniądze z odsetkami. Dlatego nasza propozycja była taka i m.in. jeszcze na wczorajszym spotkaniu również, żeby te 200.000 zł skierować je na tzw. konto rezerwowe i ich nie ruszać. Przypomnę, że my już na Komisji Budżetowej w momencie prac nad projektem budżetu zastanawialiśmy się bardzo długo, czy wprowadzić kwotę 2.000.000 zł z tytułu sprzedaży tego II etapu. Uznaliśmy jednak, ze nie wolno nam tego robić, bo jest to jednak dochodem, ale nie wiadomo, czy zostanie zrealizowane. Teraz taka sytuacja. Prosiłem , żeby nie wprowadzać, urealnić ten budżet i to robimy, a Pan łamie to co powiedział w momencie uchwalania budżetu. Wprowadza Pan teraz te kwoty, które są niepewne, które nie wiadomo, czy nie będziemy musieli oddać, i ta kwota niestety jest kwotą niepewną i będzie ewentualne budziła skutki zwrotu tych środków wraz z należnymi odsetkami.

Moje oburzenie jest bardzo duże, że traktuje się nas bardzo niepoważnie, bo skoro miesiąc temu projekt uchwały mówił również o zmianach, które nie zostały przez Radę przyjęte z uporem wprowadza się cały czas te aminy i proponuje się Radnym nie przychylając się do zdania Radnych. Jest to traktowanie Radnych w sposób niepoważny.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie było moją intencją, ani zamiarem, aby nie traktować poważnie Radnych, natomiast mówię, jest to proceder bardzo trudny i na dobrą sprawę, proszę wybaczyć Państwo Radni, przynajmniej o połowę za dużo w tej materii mówimy na sesji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zapytuje, czy są do mnie pytania w tej materii?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projekt uchwały wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Pyrzyc. Poprawki stanowią załącznik Nr 35 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 10; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XXV/174/04 stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na rok 2004 (druk 255/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.

Rdany E. Gola - Nie uzyskałem odpowiedzi od Burmistrza na pytanie dotyczące realizowanej kanalizacji Poznańska - Ciepłownicza, w związku z tym, że w roku 2002 Burmistrz zapewnił, że środki są wystarczające i otrzymane z zewnątrz w kwocie 515.000 z, a mamy w tej chwili ponad 300.000 zł na to zadanie, nie wiem dlaczego tak jest, bo ich miało nie być.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W ramach kontraktu, którego jest realizowana modernizacja drogi krajowej Nr 3 przez Pyrzyce, wykonawca zosta wyłoniony w drodze przetargu i prace zostały wyłonione w przetargu. W ramach tego zadania są podpisane porozumienia między wykonawcą, a Gminą. Jest potrzeba odprowadzenia wód opadowych z części ul. Ks. Bogusława i 1-go Maja drogi powiatowej. Pierwszy projekt zakładał przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej ul. Poznańską, dalej Kwiatową i taka opinia została spisana. Wedle wskaźników i postępowania przetargowego kwota 500.000 zł, która została uzyskana z NFOŚiGW winna zabezpieczyć to zadanie, dlatego ten odcinek miał być tak skierowany, ponieważ teren byłej szklarni powodował, że roboty miały być wykonane o wiele taniej. W związku z tym, iż właściciel nie wyraził zgody na to trzeba było szukać zmiany w kierunku odprowadzenia wód opadowych. Projekt został przeprojektowany i wybrano opcję najkorzystniejszą, ale już nie tą, która była wcześniej proponowana. Dlatego wykonawca poszedł ul. Poznańską (nawierzchnia bitumiczna, głębsze wykopy) i to spowodowało wzrost tejże inwestycji. Była pilna potrzeba, żeby należycie funkcjonowało miasto, tj. po pierwsze.

Po drugie projekt zakłada mniejszą średnicę rur, ale porozumienie i projekt zakładał, że tym rurociągiem kanalizacyjnym będą odprowadzane również wody opadowe z dachów tychże ulic jak również z sieci Stargardziej i parkingu przy PDK.

Radny E. Gola - Nie mogę powiedzieć, że zadawala mnie odpowiedź, jeżeli zadanie miało kosztować 500.000 zł i wypowiedź Burmistrza zapewniała nas przy podjęciu decyzji o tym, że będzie w tych samych pieniądzach, a jest 80% więcej. To mnie nie zadawala i nie mogę się zgodzić, żeby taką inwestycję po czasie wprowadzić. Jeżeli już to można było z nami rozmawiać wcześniej.

Radny W. Kędziora - W części tabelarycznej w Dziale 60016 - nazwa programu inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko, jestem za tym, żeby to wyprowadzić. Jest to niekonsekwencją przegłosowanych wcześniej zmian, gdzie pan Burmistrz w autopoprawce wycofał się z tej kwoty 35.000 zł.

Czy to wycofanie ma charakter krótki, doraźny, czy całkowicie się z tego wycofuje, czy jest to związane z brakiem środków w tej chwili?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Najpierw będą wprowadzane zadania, tytuły, które zostały przyjęte na sesji budżetowej i po zrealizowaniu tych zadań, kolej przyjdzie na następne dodatkowe. To, że w pierwszej wersji wprowadziłem tą drogę świadczy o tym jak dużą wagę przywiązuję do tego zadania, bo ta droga może pełnić co najmniej 4 dodatkowe funkcje. Po wprowadzeniu po stronie wydatków (wcześniej uzyskaniu dochodów zanim przegłosowanych) tą drogą się zajmowałem i na tym bardzo zależy i przedłożę Wysokiej Radzie.

Radny W. Kędziora - To jest dopiero początek większych wydatków, bo te 35.000 zł tj. wierzchołek góry lodowej. Widzę, że pan Burmistrz konsekwentnie broni to ja uzasadnię dlaczego to wyprowadzić. Rozmawialiśmy na Komisji i wiadomo, że ta nasza droga (rzeczywiście ruch jest olbrzymi, natężenie, nie ma o czym mówić) wiadomo, że równolegle będzie budowana droga S3 i to jest właściwie pewnik. I może się okazać, że w najbliższych pięciu latach odcinek będzie zrobiony. Tym samym odciążenie tej drogi i nie wiem, czy natężenie ruchu będzie osiągać ok. 20% aktualnego. Czy jest sens wykładać tak duże pieniądze, dlatego wnioskuję, żeby to wyprowadzić.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dokończę tą swoją wypowiedź odnośnie funkcji jaką ta droga by pełniła. Byłby to bezpieczny odcinek Pyrzyczan w kierunku Miedwia, a nie wjazd na trójkę. Po drugie znaczna część gminy - rolników tą drogą spokojnie dojechałaby do Pyrzyc, a więc lokalny ruch. Po trzecie - mam nadzieję, że BACKEROWI uda się uzyskać techniczne warunki, aby włączyć się do trójki, a część ruchu (mniej gabarytowego) z BACKERA mogłaby iść tą drogą. Natomiast co do budowanej tzw. drogi S, gdzie jest propozycja to wszystkich danych nie mamy. Kiedy rozpocznie się budowa S, w pierwszym etapie na pewno będzie linia nieodpłatna, ale nie podejrzewam, żeby jej nie przekształcono na autostradę, która będzie płatna, wtedy obudzimy się, że jednak nasza pierwsza decyzja byłaby dobra. Jeżeli chodzi o zakorkowanie naszej drogi przez Pyrzyce to ten problem stawiałem również na ostatnim posiedzeniu Gminnego Zespołu Reagowania, aby spróbować zakwalifikować tą sytuację do stanu kryzysowego, tak to wygląda. Kiedy samochody stoją daleko przed Żabowem, ...... nie Ci, którzy wracają z wczasów, ale śpieszą aktów, umów itd. to też rodzi znamiona swego rodzaju kryzysu. Gminny Zespół Reagowania niestety nie uznał, że ta sytuacja może rodzić znamiona sytuacji kryzysowej, ale myślę, że tylko dlatego środków finansowych na to nie ma.

Radny W. Kędziora - Zgadzam się z panem Burmistrzem, że dla ludzi, którzy chcą jeździć nad Miedwie itd. tylko nie zgadzam się z tym, że ta droga, która jest będzie funkcjonować. Stawiamy sobie przeszkody, że będzie być może płatna itd. Nas nie stać zaczynać nowej inwestycji, w imię czego? Kiedy nasza droga przez Pyrzyce będzie odciążona bardzo mocno. Nie zaczynajmy nowych tylko skupmy się to co mamy, wydajmy tyle na ile nas stać, a nie brnijmy w nowe zadania.

Radny M. Budynek - Dryfujemy w złym kierunku, ponieważ 35.000 zł to są bardzo małe środki. Uważam, że na tą inwestycję powinien Pan przygotować środki w przyszłorocznym budżecie o ile będziemy mieli wolne. Powinna to się odbyć inwestycja z pomocą środków unijnych przy pomocy przetargów i jasnych i czystych sytuacji. Nie stać nas na to.

Odnośnie poprzedniego głosowania - dziwię się Radnym, którzy podnoszą rękę za pożyczką jednocześnie dają glejt Burmistrzowi do wzięcia tych pieniędzy i zobowiązują Burmistrza do sprzedaży tej inwestycji tej firmie. Wydaje mi się koledzy Radni, że nie w tym kierunku, tj. inwestycja, która będzie kosztowała Gminę ponad 12.000.000 zł. Sprzedacie teraz za 200.000 zaliczki i dostaniecie 1.800.000 zł reszty. Za 2.000.000 po to, żeby 35.000 zł. przeznaczyć na tą drogę, po to żeby wydać gdzieś na coś 10.000 szybko? PO to głosowaliście, po to było te 10 minut przerwy? Nerwy biorą i opadają ręce na takie działanie kolegów Radnych, nie tędy droga. Nie o to chodzi w Radzie. Domagam się od Pana Panie Burmistrzu, aby Pan nie brał tych 200.000 zł, obędziemy się bez nich. Niech Pan nie wiąże Rady i rąk Radnym.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego W. Kędziory o wyprowadzenie zadania 35.000 zł z projektu uchwały.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przegłosowanym wnioskiem.

Poprawiony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 8; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXV/175/04 stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Pyrzyce (druk 254/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 46 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 47 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXV/176/04 stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń wraz z udziałem w gruncie, położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiące własność Gminy Pyrzyce (druk 250/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 51 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 52 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 53 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXV/177/04 stanowi załącznik nr 55 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej numer 40/1, o pow. 0,0941 ha, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, przy ul. Mickiewicza (druk 248/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 56 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 57 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 58 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 59 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 60 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Ten temat omawialiśmy ponad pół roku temu i został odrzucony. Nie można tej działki sprzedawać, czy dzielić nie biorąc pod uwagi całości działki. Jeżeli sprzedamy tą działkę to co będzie z pozostałą częścią, która mieści się za plecami tej działki. Chcę zaznaczyć, ze do tej części pozostałej nie będzie wtedy dostępu. Tą działkę należałoby całą podzielić na kilka działek i dopiero wtedy sprzedać, jeżeli to miejsce miało być przeznaczone na działki. W takim względzie uważam, ze należy zdecydowanie odrzucić sprzedaż, podzielić i dopiero sprzedać, bo mieszkańcy czekają na działki.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Ten temat stawał już w poprzedniej kadencji i Radni odrzucili argumentując w podobny sposób jak Pan Przewodniczący. Przepisy nieco się zmieniły w tej sytuacji i rozwiązałem w ten sposób, ze można wydać warunki na działkę, która bezpośrednio przylega do zabudowy. Teren w planie przestrzennego zagospodarowania jest przeznaczony jako teren rekreacyjny. Wnioskowaliśmy, aby przeznaczyć pieniądze na zmianę po tym co się stało w tamtej kadencji i środków brakowało i na dzisiaj nie ma możliwości wydania podziału, ponieważ przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jest całkiem inne i ta działkę możemy sprzedać, ale nie musimy, ale dlatego że jest zapotrzebowanie i są chętni to proponuję Wysokiej Radzie, żeby taką uchwałę przyjąć.

Co do układu, dojazdu, to plan przestrzennego zagospodarowania i układ dróg i działek będzie tak wykonany, że do każdej działki będzie można dojechać, bo były przedstawione koncepcje jak ten teren by wyglądał. w poprzedniej kadencji również mówiono, żeby zadbać o miejsce lądowania helikoptera, bo jest to tak jakby miejsce wymarzone. Na dzisiaj na boisku lądują helikoptery medyczne, ale z tego co wiem to takie miejsce jest na terenie szpitala.

Teren jest niezwykle ważki i wymaga niewielkiego uzbrojenia i przechylenia na szali co ma tam w końcu być, jednak ta działka nie spowoduje, że uszczupli działalność dotychczasową. W świetle prawa na dzisiaj można tak postąpić, natomiast dalej czynić tego nie wolno, na ten czas, na ten moment.

KASETA 2 str. 2

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Popiera wypowiedź pana Wiceprzewodniczącego Dubickiego i przekonać Wysoką Radę o tym, że należy ten wniosek zaopiniować negatywnie. Myślę, że nic wielkiego się nie stanie jak te parę złotych wpłynie do budżetu, świata by nie zbawiły a teren zacznie wyglądać ciekawie. Na Komisji opinia negatywna m.in. stąd się wywiodła, że jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby dokonać zmian w odpowiednim czasie prawnym w planie zagospodarowania przestrzennego, wytyczyć teren pod budowę ok. 10 działek z drogą wewnętrzną, gdzie mogłoby to wyglądać jak osiedle z prawdziwego zdarzenia, a nie zlepek zupełnie przypadkowych obiektów. Jesteśmy zdecydowanie za tym, rzeczywiście Burmistrz ma tutaj rację, bo ta historia w sprawie tej działki to krążyła w koło w poprzedniej kadencji, my zdecydowanie wypowiadaliśmy się negatywnie i w dalszym ciągu to podtrzymuję, bo oprócz tego, że pieniędzy wpłynie niewiele to zacznie to szpecić nasze miasto. Zróbmy chociaż raz tak, żeby rzecz estetyki tego miasta przeważyła nad chęcią pozyskania niewielkich z tego środków finansowych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 0; przeciw - 13; wstrzymało się - 7;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki zabudowanej nr 61, położonej w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce (druk 249/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 61 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 62 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 63 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 64 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 65 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXV/178/04 stanowi załącznik nr 66 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 104, położonej w obrębie Pstrowice gmina Pyrzyce (druk 252/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 67 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 68 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 69 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 70 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 71 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXV/179/04 stanowi załącznik nr 72 do protokołu.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki niezabudowanej nr 67, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce (druk 253/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 73 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 74 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 75 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 76 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 77 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje o następujące brzmienie tytułu projektu uchwały; "w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 67, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce" oraz zmianę brzmienia §1 "Wyrażą się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 67 o pow. 0.0394 ha w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul. Ogrodowej".

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 5;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przegłosowanym wnioskiem

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXV/180/04 stanowi załącznik nr 78 do protokołu.

Do punktu 18A porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach za 2003 r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2003 (druk 264/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 79 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Ponieważ te projekty uchwał otrzymaliśmy po posiedzeniu Komisji i nie byliśmy w stanie pracować nad tymi materiałami, a materiał jest bardzo bogaty, ja starałem się jak mogłem zapoznać z tym materiałem. Czy "goni nas jakiś termin", że musimy to przyjąć na dzisiejszym posiedzeniu Sesji? Czy nie byłoby dobrze, żeby chociaż Komisja Budżetu nad sprawozdaniami finansowymi chwile się zastanowiła, a takiej możliwości nie mieliśmy, a jeżeli musi to być przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu to dlaczego dopiero teraz otrzymaliśmy projekty uchwał? Jeżeli nie gonią terminy to zgłaszam wniosek o nie głosowanie tego dzisiaj i przekazanie tej sprawy przynajmniej do Komisji Budżetu celem wypracowania stosownych opinii.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jest obecna Pani Księgowa Zębal i myślę, że tą sprawę wyjaśni szczegółowo i poda przyczyny, dlaczego tak się stało.

Księgowa PBP - Zębal - Tak, gonią nas terminy, ponieważ sprawozdanie trzeba złożyć do 30 czerwca do Urzędu Skarbowego. 1 marca zostało złożone sprawozdanie CIT8 do Urzędu Skarbowego i czekaliśmy na uchwałę Rady, żeby złożyć dalszą część bilansu do Urzędu Skarbowego więc tj. ostateczny termin na złożenie sprawozdania. Sprawozdanie i bilans zostało złożone na początku kwietnia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Rodzi się pytanie, dlaczego to zostało do dzisiaj?

Księgowa PBP - Zębal - Były dyskusje nad sprawozdaniem. Było przygotowane sprawozdanie finansowo rzeczowe i było przedstawione na sesji wykonanie planu i założenia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - 24 czerwca wpłynęło do Biura Rady.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Informuje, że Komisja Budżetu obradowała 24 czerwca.

Radny W. Kędziora - Do Biura Rady wpłynęło 24 czerwca, ale wystarczy podnieść kartkę i 16 kwietnia wpłynęło do Urzędu Miejskiego.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Jeżeli weźmiemy dalej to zauważymy, że także jest sprawozdanie rzeczowe MBP za rok 2003 i ono było omawiane przed Sesją absolutoryjną , tak samo i z PDK. Było ono omawiane i było przyjęte, Urząd daje tylko dotację i w tym roku pierwszy raz jest wymóg, że Urząd Skarbowy żąda bilansu przyjętego przez organ założycielski, jakim jest Rada Miejska, dlatego po raz pierwszy pojawiła się taka uchwała Rady Miejskiej jak i po raz pierwszy instytucje kultury składają bilans, bo do tej pory były jednostkami organizacyjnymi Gminy. Także tj. tylko formalność przyjęcia bilansu przez organ założycielski.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Jestem zgodny z opinią Radnego Kędziory, że jednostki jak jest PDK i PBP wywiązały się ze swojego obowiązku i złożyły stosowne sprawozdanie 16 kwietnia, ale w dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi co stało na przeszkodzie, żeby ten materiał przygotować nam wcześniej? po pierwsze, czy były jakieś różnice między przyjętym przez Radę sprawozdaniem, czy nie - my tego nie wiemy, bo musielibyśmy na Komisji wrócić do przyjętych sprawozdań, porównać te sprawozdania, podyskutować na ten temat, wypracować stosowną opinię. Dla mnie jest tu ewidentna sprawa zaniedbania ze strony służb finansowych Urzędu, czy osób, które przygotowały projekt uchwały, tj. oczywiście brak nadzoru ze strony Burmistrza, bo to się samo przez się rozumie. Dlatego ja zagłosuję przeciwko, jeżeli w ogóle dojdzie do głosowania, bo ja nie bardzo wiem nad czym mam głosować.

Nie można Rady stawiać pod ścianą, że mamy przyjąć uchwałę, bo jak nie to nie wywiążemy się z terminu. Od kwietnia do czerwca tj. dużo czasu, a czy ta Ustawa weszła w życie tuż przed 24 czerwca? Dla mnie to tutaj nie ma żądnego tłumaczenia.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Mogę powiedzieć, ze do mnie do podpisu trafiło w tym dniu lub dzień wcześniej, temat nie był mi znany, zapytam w dniu jutrzejszym moich służ finansowych, bo chcę również uzyskać odpowiedź, dlaczego tak późno.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że pan Burmistrz podejmie jakieś decyzje i poinformuje Radę, ale zależy to od wyników głosowania. Jakie konsekwencje mogą być, gdyby Rada nie głosowała?

Księgowa PBP - Zębal - Jeśli projekt zostanie odrzucony, ja nie złożę tej uchwały do Urzędu Skarbowego, to nie wiem jak będzie kara finansowa Naczelnika.

Radny M. Budynek - Zwraca się z pytaniem do pani Skarbnik, czy Gmina była już w Urzędzie Skarbowym odnotowana, było jakieś ostrzeżenie?

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Gmina jako Gmina dostała absolutorium, bilans złożyła. Jeszcze raz mówię, że instytucje kultury powstały w ubiegłym roku i są to odrębne jednostki, które mają swoje służby, a Gmina daje tylko dotacje i ma prawo jako organ merytoryczny, czy wydział finansowy. My uważaliśmy, że skoro sprawozdanie trafiło przy absolutorium było omawiane głęboko jakie dotacje, jakie zobowiązania, jakie środki wypracowała PBP i PDK, było omawiane, na pewno na Komisji Kultury i Budżetu. Także przyjęcie teraz tej sprawy tj. tylko formalność. Cyfry ze sprawozdań się zgadzają, przeniesione są na sprawozdanie, bilans i na informację dodatkową w materiałach załączonych.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zawinił dział finansowy, zawiniły osoby, które przygotowują projekty uchwały i jakieś takie dziwne tłumaczenia, bo tj. tylko formalność. Może dla Pani tak, okazało się, że niejednokrotnie przegłosowana uchwała nie była tylko formalnością i do końca nie wierzę, że tj. tylko formalność. Musimy być tego pewni, my dyskutujemy i rozmawiamy tu o publicznym groszu i będziemy do końca, szczegółowo i precyzyjnie rozliczać. Jeszcze raz powtarzam będę głosował przeciw, bo nie wiem przeciwko czemu głosuję.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 3; przeciw - 9; wstrzymało się - 8;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 18B porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach za 2003 r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2003 (druk 265/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 80 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 3; przeciw - 9; wstrzymało się - 8;

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem rzeczowym do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. nieruchomości o powierzchni 6,80 ha (druk 258/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 82 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odczytał opinię informując, że tj. jedyna opinia, ponieważ ten projekt uchwały stawał tylko na Komisji Budżetowej. Byłem również w grupie Radnych, którzy złożyli ten projekt uchwały, nie jestem prawnikiem i popełniliśmy jakieś błędy we wniesionym projekcie uchwały. W związku z tym Komisja Budżetu bardzo szczegółowo się z tym zapoznała, na Komisji była obecna pani Radczyni, która w tym wypadku również z nami współpracowała i te wszystkie zmiany, które proponuje i proszę o ich przegłosowanie, zostały uzgodnione. W tej chwili ten projekt uchwały po dokonaniu tych zmian jest zgodny z obowiązującym prawem.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - W umowie przekazania tej działki od Agencji jest zapis, że tej działki nie wolno spożytkować do innych celów, tylko do celów związanych z wysypiskiem śmieci. Zatem narzuca się pytanie, czy segregacja odpadów na tym terenie tj. ta sama dziedzina co wysypisko śmieci, składowanie śmieci, żeby później nie było, że my musimy oddać pieniądze za tą działkę.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Gmina wystąpiła do Agencji, żeby przekazać hektary sąsiadujące z okolicznym wysypiskiem śmieci, a konkretny cel - składowisko odpadów. Taki tytuł w akcie notarialnym nieodpłatnego przekazania figuruje. Literalnie rozpatrując ten problem można budzić wątpliwości jak zajmie się Agencja, czy nie zażąda zwrotu, czy też wyceny działki finansowej. Natomiast cel - ochrona środowiska jest jak najbardziej adekwatny, bo składowisko odpadów, segregacja, utylizacja itd. mieści się to niejako w jednym pojęciu - ochrona środowiska, a jak zachowa się Agencja jest mi w tym momencie trudno odpowiedzieć. Należy zapytać Agencję jak do tego podejdzie i jak czyta zadanie własne Gminy. Bez wystąpienia i zwrócenia się do Agencji Rolnej odpowiedzieć na ten temat nie będę mógł.

Zwraca się z pytaniem do pana Przewodniczącego, czy wszyscy Radni ten projekt uchwały łącznie z uzasadnieniem posiadają?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odpowiedział, że tak.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odpowiadając na pytanie pana Wiceprzewodniczącego, chcę odpowiedzieć jeszcze na fakt, że ta uchwała nie jest uchwałą, która już przekazuje ten teren do PPK, tj. dopiero zobowiązanie Burmistrza do podjęcia pewnych działań i dopiero następny projekt uchwały, po wykonaniu tych wszystkich czynności, o których mówimy w tej uchwale, spowoduje przygotowanie następnej uchwały, która wniesie aportem do zasobów Spółki ten teren. W tej chwili on nie rodzi żadnych skutków prawnych, bo w ślad za nim musi iść druga uchwała.

Chciałbym powiedzieć, że inicjatywa grupy Radnych, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem tej uchwały wychodzi naprzeciw wnioskom i prośbie Dyrektora i załogi PPK, które zwróciło się z taką prośbą o przekazanie tego terenu. We wniosku, czy piśmie, które m.in. Komisja Budżetu otrzymała jest zarysowana wizja zagospodarowania tego terenu, pozyskania surowca, częściowo wymieniony jest sposób finansowania tej inwestycji, w piśmie mówi się o finansowaniu nawet do 80% ze środków pozabudżetowych, także jak najbardziej naszym zdaniem jest to jak najbardziej zasadny projekt i jak najbardziej dobra droga, która na pewno będzie służyła rozwojowi firmy, u której dzisiaj gościmy.

Radny E. Gola - Prosi o opinię pana Burmistrza na temat tej uchwały. W związku z tym, że do projektu tej uchwały przed zmianami były istotne uwagi pani Radczyni znaczące, chciałbym uzyskać taką informację co do projektu, który został przedstawiony na sesję.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dyrektor firmy zwracał się niejednokrotnie do Burmistrza z wnioskiem o przekazanie od dłuższego czasu. Więc moja odpowiedź była i jest ciągle taka sama. Nie było nigdy odpowiedzi na nie. Pojawił się ten problem podczas przedostatniego spotkania z panem Dyrektorem, że oczekuje koncepcji wstępnego projektu, który można wykonać niekoniecznie w posiadaniu tych własności, tym bardziej, że własność posiada wspólnik i wspólnie z Radą może tą czynność dokonać. Chciałem, żeby z tego projektu wynikała jasno, czy to zamierzenie jest umieszczone w programie wojewódzkim ochrony środowiska powiatowym, gminnym, aczkolwiek nasze wewnętrzne działanie z chwilą uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska łącznie z Gminami moglibyśmy utworzyć związek, bo tylko na duże zadania są pieniądze. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby pokazać jaki będzie przedmiot działania, montaż finansowy - konkretnie zadanie wedle koncepcji: zadanie ma tyle i tyle kosztować, środki własne tyle, pożyczka tyle, z programu tyle, przepływ środków finansowych. Na taki dokument oczekuję, wiemy o tym dobrze, jaka masę towaru trzeba zgromadzić, żeby tego rodzaju przedsięwzięcie było opłacalne.

Radny E. Gola - Jaki stosunek pana Burmistrz jest do projektu uchwały, czy uważa, ze jego zdaniem ta uchwała powinna być dzisiaj przegłosowana, czy nie?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Moim zdaniem do tego projektu uchwały powinna być załączona koncepcja taka, o której ja powiedziałem.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Przedłożony projekt uchwały przez grupę Radnych tak jak podałam w piśmie jest nie do przyjęcia z przyczyn wyszczególnionych - opinia Radcy Prawnego stanowi załącznik Nr 83 do protokołu.

Natomiast jeżeli doszłoby do ewentualnego głosowania uchwały łącznie z tymi wnioskami, o które wnioskuje Komisja Budżetowa zapewne byłaby to uchwała zobowiązująca Burmistrza do działania w pewnym kierunku, a więc trochę na innej podstawie prawnej a niżeli jest podana w tej chwili (art. 18, ust. 2 pkt 2) i zobowiązująca do wykonania pewnych czynności technicznych zmierzających do wydzielenia działki, jeżeli wydzielenie działki to wycena tej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę i dalej ewentualnie po uzyskaniu zgodny Agencji lub właściciela darczyńcy do określonego działania, pod warunkiem, że nasze działanie będzie zgodne z intencją darczyńcy.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Każda inicjatywa, która jest dla ochrony środowiska, jest inicjatywą bardzo ważną i wskazaną. W uzasadnieniu jest napisane, że będą miejsca pracy tym bardziej Komisja jest również tym zainteresowana.

Niedawno byłem zobaczyć taką segregatornię w Leśnej Górze koło Polic jest to coś na XXII wiek. Jeśli będą możliwości finansowe i poszłyby w tym kierunku to podpisuję się pod tym, bo to jest właśnie ten kierunek, który należy łączyć. Obawiam się, że jak zawsze społeczeństwo będzie miało dużo do powiedzenia, bo zaczną się protesty, obwarowania, bo jeszcze chyba nie dorośliśmy do tego że z tym tematem musimy żyć. Chcę powiedzieć, że taka segregatornia przynosi dochody, to nie jest tak, surowce wtórne są sprzedawane i ta segregatornia ona sama się utrzymuje z własnych środków. Jeśli to będzie pod ten cel to podpisuję się obiema rękami i proponuję, żeby ten wniosek został przegłosowany pozytywnie. Obawiam się, że długo tego nie będzie i jeśli to miałaby być takie standardowe wysypisko jakie w tej chwili mamy to nie widzę takiej potrzeby.

Radny M. Budynek - Kilka lat ta ziemia czeka na działania, właśnie PPK

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Panie Burmistrzu tj. sztuczne tworzenie problemu. Każdy czyta dokument jak chce, jeżeli Pan czyta wniosek PPK w sposób inny niż ja to być może, że mamy inne zdanie. Tu jest wszystko co dotyczy działania tego co zamierza zrobić Spółka, po prostu trzeba dokładnie się zapoznać z tym wnioskiem.

Po drugie - przecież miejsca pracy to jest bardzo ważna rzecz. Nie ma w tej chwili nic bardziej istotnego na tym terenie jak tworzenie nowych miejsc pracy. Idźmy w tym kierunku, wierzmy w końcu tym ludziom, że chcą zrobić coś dobrego, coś pozytywnego, chociażby w dziedzinie bezrobocia, ekologii. Przecież nie można sobie pozwolić na to, żeby stracić szansę na utworzenie nowych miejsc pracy.

Twierdzi Pan Panie Burmistrzu, że potrzebny jest plan koncepcyjny, wg mnie ogólne zarysy we wniosku są i co do tego nie mam żądnych wątpliwości. Sam Pan twierdzi, ze działania handlowe czasami są owiane wielką tajemnicą i pewnie w tym wypadku też tak troszeczkę jest. Nie może Zarząd Spółki odkryć wszystkich swoich kart i powiedzieć co będzie robił, jakie ma pomysły. Pewnie jakaś tajemnica również musi być zachowana. Nie ma co robić sztucznych problemów, ta uchwała jeszcze do niczego nie zobowiązuje na 100%, idźmy w tym kierunku, podajmy rękę załodze i Dyrektorowi i starajmy się pomagać, a nie przeszkadzać.

Radny E. Gola - Zarzucano Burmistrzowi i jego służbom, że przedstawia się uchwały na ostatnią chwilę, że część Radnych nie ma wystarczająco czasu na to, żeby się z tym zapoznać, Komisje nie miały czasu na to, żeby pracować i w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją.

W tej uchwale zobowiązujemy Burmistrza do określonych czynności, czyli już z góry musi robić pewne rzeczy bez znajomości pewnych faktów jakie w tej chwili powiedział. W przyjętym dzisiaj Planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jest wydatek przeznaczony na Gminny plan gospodarki odpadami, kolejność rzeczy jest przyjęta, że najpierw rozstrzyga się sprawy mniejszej wagi, czyli w tym wypadku powinna zapaść decyzja jaki ............. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji jak gospodarować tymi odpadami. Uważam, że taka kolejność powinna być zrobiona, czyli najpierw uchwała Gminny plan gospodarki odpadami, czyli decyzja co robimy z odpadami na terenie Gminy, czy wspólnie z innymi Gminami razem, czy jest inna droga. Taka decyzja powinna być najpierw przeprowadzona i powinna być konsultacja z ludźmi, żeby wiedzieli co robimy z odpadami na terenie Gminy.

Po raz kolejny wnoszę, że skutkiem takiej decyzji ujętej w tym Gminnym planie gospodarki odpadami co będziemy z nimi robić. Ja sobie tego inaczej nie wyobrażam nie wiem w tej chwili, czy to ma być 6 ha, czy 19 ha aportem będziemy wnosili do PPK. Proponuje (bo gospodarkę odpadami ma mieć PPK, utrzymywać zieleń PPK, utrzymywać cmentarz PPK i wszystkie te cele, które wymienione są w Statucie PPK ma realizować), ale to nie przeszkadza, żebyśmy robili zgodnie z porządkiem rzeczy. Nie możemy raz wybierać sobie takie postępowanie, bo nam pasuje, a drugi raz dawać argument i głosować przeciw. Myślę, że ta uchwała jest dobra, ale troszeczkę musimy z nią poczekać póki program gospodarki odpadami zostanie uchwalony.

Radny W. Kędziora - Z jednym bym się tylko nie zgodził, ze cóż stoi na przeszkodzie, żeby ten teren przekazać i traktować jako podstawę do opracowania gminnego programu. Odwrócić sytuację, bo to wcale tak nie musi być, przecież gminny program opracowuje się w oparciu o coś, czym się dysponuje, jakie są potrzeby, jakie zapotrzebowania, jakie kierunki rozwoju i m.in. aport w postaci tego gruntu będzie jednym z elementów do tworzenia planu. To czym się dysponuje.

Na Komisji artykułowałem, że tj. składowisko odpadów, a segregacja, czy to nie jest wyższy technologicznie poziom, też jak gdyby składowania odpadów, tylko już posegregowanych, technologicznie wyższy etap. My ściśle chcemy trzymać się tego zapisu, a język polski jest bardzo bogaty i nie trzeba tak bardzo dosłownie wszystkiego kurczowo się trzymać.

KASETA 3

K. Biziorek - Warunkiem przekazania tego terenu jest uchwalenie Gminnego planu gospodarki odpadami, a ustawowy termin podjęcia takiej uchwały jest 30 czerwca tego roku, pytanie kiedy ten plan będzie uchwalony?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wniosek grupy Radnych zmierza ku temu jak powiedział pan Gumowski do rozpoczęcia pewnego procesu.

Kier. Wydz. ŚGKMiL - T. Rozel - Ustawa wyznacza termin 30 czerwiec opracowania planu Gminy. Gminny plan gospodarki odpadami i program ochrony środowiska jest w opracowaniu, te dwa dokumenty będą opracowane w lipcu, a w sierpniu powinny być po konsultacjach, także tj. w najgorszym wypadku sesja wrześniowa. Już są zaawansowane prace prowadzone, materiały zostały przekazane do firmy, która zatwierdzi (tj. poznańska firma)

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Więc tak, czy tak z tego co mówią głosy procedura prawie się rozpoczęła i dzisiaj jest to tylko jakaś propozycja umocowania tego, rozpoczęcie.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Pan Przewodniczący ma rację, że dyskusja jest zbyteczna. Nie mogę się zgodzić z Panem Radnym Golą, który mówi, że w ostatniej chwili zostało to rzucone. Nad tym tematem rozmawia się od kilku lat. po drugie: nie bez przyczyny zadałem pytanie do pana Burmistrza jak to jest z punktu prawnego. Oczywiście każdy będzie czytał tak jak uważa. Po trzecie: mówimy, że firma się nie rozwija, że firma stoi w miejscu. Nie odkładajmy na bok, dajmy niech się firma rozwija.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na dzisiejszej Sesji Rada przyjęła Gminny Fundusz Ochrony Środowiska - punkt, w którym przewidziane są środki na sfinansowanie gminnego programu gospodarki odpadami. Faktycznie do 30 czerwca ten termin był i tak to zaryzykowałem ogłaszając przetarg, bo tylko w takiej formie można wykonać Gminny plan gospodarki odpadami, wykonawca został wyłoniony, a to jest pewnym ryzykiem, ponieważ nie maiłem jeszcze uchwalonego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Jutro termin mija, natomiast nie jest to jakieś wykroczenie naganne, ponieważ Powiatowy plan gospodarki odpadami został przyjęty w kwietniu, ponieważ też ta procedura się przesunęła, kwestie przyjęcia Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Natomiast kończąc, mówię raz jeszcze, to co wspólnik powinien mieć u siebie, żeby wyjść z taką inicjatywą. Ja prosiłem o bardzo proste rzeczy. Tak jaka była wypowiedź Radnego Goli, na dobrą sprawę nie wiemy, czy 6,80, czy 19,90 ha, musi to być precyzyjne.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie blokiem wnioski K. Budżetu: 1 - o zmianę tytułu projektu uchwały: "projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia i przekazania z działki Nr 66/4 jej części o pow. 6,80 ha";

2- zmianę w §1 "Rada Miejska w Pyrzycach wyraża zgodę na wydzielenie i przekazanie z działki Nr 66/4 położonej w obrębie Nr 1 Pyrzyce o powierzchni 19,947 ha, jej części o powierzchni 6,80 ha celem przekazania do Spółki Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.";

3 - wykreślenie §2 i §5, §3 staje się §2, §4 staje się §3, §6 staje się §4, §7 staje się §5.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wnioski uzyskały akceptację.

Radny M. Gryczka - Pani Mecenas zwróciła uwagę na podstawę prawną. Sądzę, że będzie tam modyfikacja, której nie mamy wprowadzonej, bo z litery prawa i przy tym zapisie taka uchwała sądzę, że będzie przez Nadzór Wojewody uchylona. W związku z tym ta modyfikacja, o której Pani Mecenas wspomniała, zakładam, że na moment głosowania zostaje wprowadzona.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Oczywiście ta zmiana jest uzgodniona i samo przez się rozumie, że ta jedna literka jest razem przegłosowana, bo podstawa prawna jest niejako tylko przywołanym przypisem.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - W podstawie prawnej będzie art. 18 ust. 2 pkt 2, który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy: pkt 2 ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXV/181/04 stanowi załącznik nr 84 do protokołu.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie skargi Związków Zawodowych Pracowników Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc (druk 262/04).

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odczytał projekt uchwały, który stanowi załącznik Nr 85 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał opinię Radcy Prawnego, która stanowi załącznik Nr 86 do protokołu.

Skarga Związków Zawodowych Pracowników PPK stanowi załącznik Nr 87 do protokołu.

KASETA 3 str 1

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Ten temat był poruszany na poprzedniej sesji w Żabowie o czym się mówi w treści projektu uchwały i nie będę się do tego odnosił, zdarzyło się to po raz pierwszy było to przeoczenie, przeprosiłem na własny koszt skserowałem, radni to otrzymali tenże druk. Natomiast dwa, trzy zdania dotyczące samej treści uchwały, myśmy tutaj na str. 1 ad 2, że Burmistrz weryfikuje, a nie może ingerować, nie była to żadna ingerencja tylko była to najzwyklejsza weryfikacja, która czytając literalnie po polsku oznacza to, że jest to czytanie poszczególnych elementów kosztów i odrzucenia tych, które nie znajdują uzasadniena w świetle przepisów ustawy rozporządzenia ministra infrastruktury, też tak uczyniłem przyjmując uchwałę zgromadzenia wspólników z dnia 10 października 2003 r. w sprawie rozliczen kosztów ogólnozakładowych, a więc moją intencją była likwidacja substytowania skośnego o czym wyraźnie w materiale kolejnym załączonym się mówi, że w przypadku tak czynić nie należy. To jest jedna kwestia i w zasadzie ja bym tą drugą ominął i ostatnia mówi się o zatajeniu, nie przyjmuję takiego zarzutu, bo jeżeli nie wiem czy poświadczą, ale podczas przedostatniej rozmowy w moim gabinecie, gdzie był pan dyrektor, pan J. Ziobrowski, pan A. Łoginowicz nie to, że się żaliłem, ale nie jest stosowne mi wysłanie do pana Wojewody skargi, Wojewoda do mnie nic nie ma, mają do mnie mieszkańcy i ludzie w gminie Pyrzyce, najpierw należałoby gdzie indziej skierować, otworzyłem teczkę i mówię po co coś takiego piszecie, sądziłem cały czas, że jest to skarga, która trafiła do mnie.

Radny M. Majak - Chodzi tutaj o zatajenie skargi przed właściwym organem czyli przed Radą Miejską. Skarga była skierowana do Rady Miejskiej, niestety z przyczyn takich, a nie innych Pan Burmistrz zataił wpłynięcie tej skargi. Natomiast jeżeli chodzi o ingerencję pana Burmistrza w zakres ustalania wysokości taryf no to tu w zasadzie komisja rewizyjna potwierdza to co wcześniej powiedział Wojewoda w orzeczeniu w rozstrzygnięciu nadzorczym i to co stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, że niestety zgodnie z interpretacją tych organów Burmistrz nie może w żaden sposób wpłynąć na taryfę.

Przewodniczący Komisji Budżetu...A. Gumowski - Mam jedno pytanie i uwagę, zacznę od uwagi, a mianowicie zaczynam się tu czuć jak na sali sądowej a to nie o to chodzi tu nie ma tłumaczenia my nie jesteśmy ławą przysięgłych my nie jesteśmy organem, który będzie rozpatrywał przewinienia jakie popełnił Burmistrz. A pytanie moje jest takie w § 3 pisze Przewodniczący Rady zwróci się do właściwych organów z wnioskiem o ustalenie, czy czyn Burmistrza (zatajenie wpłynięcia skargi) zawiera znamiona przestępstwa. Czy Pan Przewodniczący wie co to są za właściwe organy?

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Domyślam się.

Przewodniczący Komisji Budżetu...A. Gumowski - To ja bym chciał wiedzieć, bo ja nie jestem prawnikiem i chciałbym wiedzieć co to są te właściwe organy.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Do badania znamion przestępstwa w moim odczuciu to jest prokuratura, ona określa czy są znamiona przestępstwa czy nie, a czy jest przestępstwo to już chyba decyduje sąd.

Radny M. Majak - Jest to projekt uchwały i jeżeli pan Przewodniczący A. Gumowski wnioskuje o to, aby zmienić ten zapis, myślę, że możemy to przegłosować ten wniosek.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Tylko dla mnie tzn. proszę mnie w tej chwili odebrać jako osobę bezstronną w tym momencie. Dla mnie zawsze użycie słowa prokuratura mocno brzmi.

Przewodniczący Komisji Budżetu...A. Gumowski - Bardzo mi zależy co to są te właściwe organy. Ja nie zgłaszam wniosku żeby dokonać zmian w zapisie tego projektu uchwały, ale wystarczy zapis w protokóle co to są za właściwe organy, bo może rzeczywiście błędnie Pan to skieruje do Urzędu Marszałkowskiego, może gdzie indziej, ustalmy co to są za organy i wystarczy ten zapis w protokóle.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odpowiem tak jak mnie uczył profesor, że jak dziecko się zapyta o jakąś sprawę , a ja nie będę mu umiał odpowiedzieć to powie, że nie wiem, a wtedy w oczach dziecka uzyskam duży autorytet. I dzisiaj też panu odpowiem, że nie wiem, który to jest właściwy organ, ale mnie wiąże projekt uchwały do tego.

Radca Prawny G. Łukasiewicz - Organami właściwymi do prowadzenia postępowania karnego w sprawach występków i wykroczeń jest prokuratura ewentualnie na jej zlecenie organy policji.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

GŁOSOWANIE: za - 10, przeciw - 1, wstrzymało się - 7.

Uchwała Nr XXV/182/04 stanowi załącznik nr 87 do protokołu.

Do punktu 21 porządku

Debata na temat aktualnych stawek cen wody i ścieków oraz geneza zaistniałej sytuacji.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Otwieram debatę na temat aktualnych stawek cen wody i ścieków oraz genezy zaistniałej sytuacji. Ten temat wyszedł na poprzedniej sesji zgłosiła go Komisja Budżetu. Przewodniczący Komisji zgłosił i jednocześnie zaproponował zorganizowanie dzisiejszego posiedzenia w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym i uważam, że dobrze się stało.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Zawsze składam z Rady Miasta dokumenty, wypowiadałem się na sesjach, komisjach, prowadziłem korespondencję, rozmowy z PPK ogólnie mówiąc z załogą takie spotkania były w Ratuszu z dyrektorem kilkakrotnie osobiście. Ostatnio przekazywałem Wysokiej Radzie, w sobotę odbyło się spotkanie Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i mam możliwość słuchania mieszkańców jednocześnie stoję na straży przepisów, które mamy, a że one są jakie są ale trzeba je szanować i te moje poczynania były zawsze czynione w majestacie dobrze spełnionego obowiązku wobec społeczeństwa i firmy i tak się zachowałem. Przed wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę była sytuacja jaśniejsza, Zarząd przedstawiał Radzie projekt cen wody bo tak się mówi o taryfie wedle nowych przepisów sprawa była dosyć jasna, ustawodawca poprzedni dał daleko idące kompetencje Radzie, ponieważ jest to działalność komunalna w niektórych branżach wręcz monopolistyczna, aby ta społeczna kontrola nad tymi usługami była, ponieważ jest to jedyny moment czy obszar gdzie Radni mogą się do tego odnieść, ponieważ nie mają wpływu na inne nośniki energii z których korzystamy myślę chociażby o gazie czy cenie energii elektrycznej. Sytuacja zmieniła się gdy weszła ustawa o której mówię została pokazana pewna ścieżka dojścia do taryf, a więc najpierw uchwalony wieloletni plan modernizacji budowy infrastruktury sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, potem w odniesieniu do przyjęcia tego planu w dokumentach to jest należy podjąć uchwałę o ceny wody i ścieków, a więc o taryfie na jeden rok. Korzystając z przepisów tak się zachowywałem do momentu kiedy napotyka się na tej ścieżce dojścia, że Burmistrz weryfikuje no i zaczyna się co to znaczy weryfikuje się, jak powinien postąpić na dodatek czy potwierdzeniem tej trudnej sytuacji w tym momencie jest to iż komentatorzy do ustawy zajęli się tą ustawą, ponieważ w samorządach różnie się to odczytuje, a więc mówią wprost ma być weryfikacja tzn. mają być spotkania, ustalenia o czym mówił pan Przewodniczący nawet kompromis tak aby Radzie przedłożyć gotowy produkt wydyskutowany, ustalony droga rozmów kompromisu czy konsensusu, pewnie lepsze byłoby to drugie i takie działania czyniłem. Nie udało się przedstawić Radzie Miasta takiego uzgodnionego dokumentu jednego i dokumentu drugiego. Posiłkowałem się w swoich działaniach również stanowiskami Radnych, Komisji nie tylko z tej kadencji, ale również temat wody, ceny dosłownie również był tematem dyskusji Rady poprzedniej kadencji i można byłoby sięgnąć do protokołów poprzedniej Rady jak to się działo, a więc zawsze chcemy żeby cena wody była jak najtańsza, zresztą za wszystko chcemy płacić tutaj obecni jak najmniej. W tej kadencji również takie głosy były i również posiłkowałem się w moich pracach głosami Radnych czy stanowiskami komisji w tej kwestii na sesjach w roku 2003, 2002 mam przed sobą jeżeli trzeba mogę przedstawić, a więc Radni i Burmistrz mówili jednym głosem na to są dokumenty mogę tutaj je przytoczyć. Aż doszło do momentu kiedy Rada uchwaliła, przyjęła dokumenty stosowne opiniowane przez panią Radcę Prawnego, Zarząd spółki się odwołał do Wojewody wiemy jaki wynik był tegoż postępowania, Wojewoda uchylił z czym nie powinienem się zgodzić i nie zgodziłem się odwołałem się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tam również sąd obrał opcję przedsiębiorstwa, a nie samorządu i także WSA nie podzielił stanowiska Rady Miejskiej, a wić dokumentu, który przedłożył Burmistrz. Po tym ogłoszonym wyniku swojego wyroku zwróciłem się na piśmie, aby Sąd przedstawił pisemnie uzasadnienie, upłynęło już dużo czasu prawie miesiąc i takiego uzasadnienia na piśmie nie otrzymałem. W między czasie odbyły się spotkania z dyrektorem w obecności członka Rady Nadzorczej jak też z szefem Związków Zawodowych tejże firmy. Generalnie była rozmowa o przyszłości firmy o jej sytuacji, były wyczekiwania jakie będą rozstrzygnięcia w tej materii. Bez względu na to jakie rozstrzygnięcie zapadało czy jaki zapadnie po ewentualnym skorzystaniu z drogi do NSA na co nie mam ochoty, ale nie mam jeszcze uzasadnienia pisemnego muszę się z nim zapoznać, sądzę, że w każdym momencie jest możliwość bo Sąd rozstrzyga a nie nakazuje i rozstrzygał i rozstrzygnie już rozstrzygnął, ale czekam na pisemne uzasadnienie i bez względu na to w którym momencie jesteśmy zawsze jest możliwość usiąść i porozmawiać jeżeli mówimy o kompromisie czy konsensusie. Zdaje sobie sprawę z tego, że jak w każdej rozmowie, aby coś osiągnąć trzeba coś wypracować, a więc trzeba coś osiągnąć co jest po środku, a jeżeli nie po środku to przynajmniej w tej części, jeden ustępuje, drugi ustępuje i trzeba zbliżyć swoje stanowiska. Ja ciągle mam nadzieję, że to się stanie. Wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Lempartym na ten temat, ale generalnie o firmie, temat ceny wody nie został podniesiony. Przedstawiłem informację o którą prosił pan Przewodniczący, dosyć szczegółowo z datami z cyframi, Radni się z pewnością zapoznali, myślę, że zresztą po to dzisiejsza sesja jest tutaj i ten punkt został zaproponowany, aby na ten temat rozmawiać.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Radni najbardziej zainteresowani mogą się w tej materii wypowiedzieć na przedmiot tej debaty.

Radny M. Budynek - Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, a mianowicie wiemy, że odbywa się konkurs w tej chwili, chciałbym żeby Pan Burmistrz powiedział na jakim etapie jest i jak to wygląda do tej pory?

Radny M. Majak - Ja mam pytanie, ale nie wiem czy Pan Burmistrz będzie w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie czy być może ktoś z PPK - W zeszły wtorek jeśli się nie mylę orzeczono w Sądzie Cywilnym odnośnie cen wody w 2003 r. odnośnie zaległości w tych cenach, tutaj chodzi o różnicę czy takie przedsiębiorstwo jak PPM, Spółdzielnie Mieszkaniowe powinny płacić ceny z 2002 r. czy z 2003 r. Jakie zaległości mają poszczególne podmioty gospodarcze i jakie są ewentualnie możliwości rozwiązania tego problemu tak, aby nie odbiło się to na poszczególnym pojedyńczym odbiorcy?

Radny M. Budynek - Pani kierownik już mi wyjaśniła sprawę konkursu. Ja uważam, bo debatę będziemy prowadzić bardzo długo i wydaje mi się , że to będzie „bicie piany” i nic z tego za wiele nie wyjdzie, ponieważ konkurs się odbywa, właściwie dyrektor może w tej chwili powiedzieć jak przegram, jak wygram, różnie się może zachować. Ja uważam Panie Burmistrzu, że już dość powiedzmy tego nękania, tych walk między PPK, a Rada Miejską i dzisiaj wydaje mi się, że sprawa honoru dla pana dla dyrektora byłoby przerwanie konkursu, a pan może to zrobić, unieważnić konkurs, ponownie przyjąć dyrektora Lempartego, nie jest zwolniony, ale przedstawić mu nowe warunki pracy o to chodzi i płac i w ten sposób rozpocząć rozmowy o PPK, konkretnie o PPK, a nie powiedzmy będziemy dyskutować i udowadniać dyrektorowi, że cena wody powinna być niższa, niestety przegrywamy wszędzie tak jak to pan wstępnie powiedział, przegrywamy w każdym Sądzie i jeszcze raz powtórzę honorowo sprawę załatwić tu i szybko, unieważnić konkurs, nowe warunki dla dyrektora pracy i płacy i kierunki inwestycyjne i kierunki prywatyzacyjne tej firmy, bo o tym trzeba też powiedzieć, bo w tej formie w jakiej istnieje ta firma to ta firma nie pociągnie nie jest konkurencyjna, przegra z każdym, ona utrzymuje się można powiedzieć dzięki naszym pieniądzom i temu co my świadczymy. Może dyrektor mieć inne trochę zdanie i ma prawo, ale musimy coś zrobić, bo dyskusja, przekonywanie nie ma żadnych szans, bo przegraliśmy w Sądzie.

Przewodniczący Komisji Budżetu...A. Gumowski - Ta sprawa zaszła za daleko i mam nadzieję, że dzisiaj postaramy się poszukać jakiegoś rozwiązania. Od początku niestety Rada była błędnie informowana, ja nie chce wnikać czyje to są błędy czy to Radczyni czy to Burmistrza. Od samego początku Rada była błędnie informowana stąd min. również nasz wniosek, który jest aktualny do dnia dzisiejszego, bo nikt Burmistrza nie zwolnił z tego obowiązku, przywrócenia do cen z roku 2002 za wodę, co po wyrokach Sądowych okazuje się wnioskiem błędnym, głosowałem za tym wnioskiem, przyznaje się do błędu, powinien zostać przez naszą Radę anulowany. Wszystkie sprawy w Sądzie są na korzyść PPK i co do tego nie ma wątpliwości. Czas to przerwać, bo mieszkańcy i opinia społeczna będą się z nas śmiali, a kto wie czy już się nie śmieją z naszej bezradności, niekompetencji. Jasno chcę stwierdzić, że obecna kondycja finansowa spółki jest bardzo dobra, przekonaliśmy się o tym wypracowując opinie na temat działalności spółki za rok 2003 i nie ma co do tego wątpliwości. Również jasno chcę powiedzieć, że być może troszeczkę żeśmy się do tego przyczynili, że ta kondycja jest w tej chwili dobra, a to dla tego żeśmy zauważyli, że rok 2000, 2001 przyniósł pewne straty, chwała dyrektorowi i załodze za to, że spięła się, przychyliła się do naszych uwag i wypracowała w tym roku znaczny pokaźny zysk. Uważam, że na ten moment już wreszcie nadszedł czas, bo jak do tej pory niestety gmina nie wykazywała się wielką ochota do pomocy tej firmie i chyba nadszedł czas, aby również gmina, Radni pomogli tej firmie. Metody są różne, ja od kilku lat staram się rozgryźć sprawę dotacji do cen wody proponowanych przez firmę, to jest konkretna, wymierna pomoc w wyliczonych złotówkach dla firmy, ale również dla mieszkańców i być może to jest jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu. Ja wiem pani Skarbnik, że są różne sprzeczne opinie, w Lipianach takie dotacje stosuje się od wielu lat, wiem również, że spółka posiada opinie prawne, które zezwalają na takie działania i to jest chyba jeden z najważniejszych elementów, którymi powinniśmy się w tym momencie zająć. Być może od razu się zastrzegam, że nie mówię populistycznie w kierunku załogi, ale pytanie jest jedno jak długo jeszcze tą załogę będziemy dręczyć, proszę wierzyć, że my ich dręczymy, oni nie są pewni jutra, nie wiedzą co się będzie jutro działo. Również mieszkańcy i trzeba to jasno powiedzieć ci nasi podatnicy, których groszem publicznym, którym obracamy, również są tak skołowani tymi cenami wody, że ze świecą teraz szukać w tej chwili w mieście mieszkańca, który wie jaka cena obowiązuje, który wie kto ma rację, który wie na czym stoi. Ja powiem tak, że chciałem naprawdę wiele mówić, chciałem analizować ten materiał, tą informację, którą przedstawił Burmistrz, chciałem analizować całą sytuację, genezę powstania tego sporu, ale doszedłem do wniosku, że najwłaściwszą drogą będzie apel do Burmistrza. Panie Burmistrzu przerwijmy ta farsę, weźmy się za pracę, pomóżmy tej firmie, a tym samym mieszkańcom, którzy być może mniej zapłacą za wodę. Drugi mój apel dotyczy anulowania konkursu, z całą stanowczością muszę stwierdzić, chociaż pewnie nie ma człowieka, który działa nie omylnie, ale w tej chwili nie ma lepszego kandydata od pana Lempartego na stanowisko dyrektora i uważam, że jak najszybciej należy skończyć z tym konkursem. Wiem również, bo i kontaktowałem się z dyrektorem, kontaktowałem się również z członkami rady nadzorczej, ale wiem, że dyrektor jest gotowy do podjęcia rozmów na każdy temat, aby wyjść z tego impasu. Dyrektor chce również poszukać takiego rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkich i mieszkańców i załogę i nas radnych. Zdaję sobie z tego sprawę, że kroczki te muszą być małe, bo być może trzeba zacząć od odstąpienia za odsetki, być może, myślę, że tutaj nie będzie żadnych przeszkód. Być może będzie trzeba pomyśleć o zrekompensowaniu mieszkańcom naszej gminy tych kwot, które będą musieli zapłacić, a w jaki sposób powiedziałem, być może poprzez dopłaty bezpośrednie do ceny wody, być może to nastąpić od roku 2005, kiedy firma wyjdzie z propozycją nowych taryf, być może w tym momencie trzeba się dogadać, usiąść, zdecydowanie porozmawiać z zarządem spółki o tym jaka ta cena jest dobra dla wszystkich. Nikomu przepraszam bardzo nie służy, ja tutaj miałem kserokopię niestety w tej chwili tutaj nie mam pisma jakie skierował Burmistrz do zarządu spółki mówiące o tym, że prezesi spółdzielni mieszkaniowych i prezes PPM zamierzają zastanowić się czy ewentualnie wypowiedzieć umowę dotyczącą wywozu nieczystości. Niczemu to nie służy, jeżeli zabierzemy firmie podstawowe jej obowiązki to pewnie będzie to jeden z kroków do upadku i co do tego nie ma wątpliwości. Być może, że trzeba jeszcze raz przeanalizować te wszystkie rzeczy, ja rozumiem, że Burmistrz otrzymując takie pismo od prezesów spółdzielni od prezesa PPM był zobowiązany do wystąpienia jakie kroki spółka ma zamiar podjąć, aby wyjść z tego impasu i utrzymać tych odbiorców, którzy w tej chwili w firmie są. Można byłoby bardzo dużo mówić o sposobie przeprowadzania tego konkursu, przecież nie wiem czy cała wysoka rada wie, ja dysponuję tutaj opiniami, które mówią, że ten konkurs jest w ogóle nieprawnie rozpisany. Sprawa jest w Sądzie, złożony jest pozew do Sądu i być może za chwilę się okaże, że przegramy następną sprawę. Z posiadanych przeze mnie opinii wynika, że tak będzie. Nie ma innej drogi jak znalezienie wspólnego rozwiązania, nic nas innego nie czeka, bo nas wszyscy mieszkańcy z tego rozliczą. Załoga jest naprawdę warta tego żeby im pomóc. Jeszcze raz będę się odwoływał do wyników finansowych i nie jest prawdą, że ten bilans jest źle zrobiony itd. to są tak drobne błędy stylistyczne i gramatyczne osoby, która nie robi na co dzień bilansu. Można byłoby to zlecić firmie, która zrobiłaby to profesjonalnie, ale za to należało zapłacić pieniądze kosztem firmy i załogi. Jeszcze raz apeluję przerwijmy to, anulujmy konkurs, weźmy się za pracę i znajdźmy wspólne rozwiązanie żeby zadowolić i mieszkańców i załogę, a wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest tylko trzeba chęci.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Może zacznę od tego pisma, które wpłynęło do pana dyrektora, bo tak jak się układa współpraca z prezesami spółdzielni SŁONECZNA, PPM i PYRZYCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA to życzyłbym w każdej sytuacji w każdych sytuacjach wątpliwych, trudnych spotykamy się i rozmawiamy i sukces polega na tym, że te nasze rozmowy są uczciwe i każda ze stron wnosi jakieś propozycje, trudne propozycje i próbujemy osiągnąć co najlepsze, jak dany problem rozwiązać. Dlatego też napisałem to pismo uczciwie informując żeby się czasem nie skończyło tak nie skończyło, ponieważ jako wspólnik reprezentujący gminę, nas wszystkich nie mogę dopuścić do tego, aby w firmie uszczuplić obroty czy firmie uszczuplić wykonywane usługi, byłoby to nieodpowiedzialnym działaniem z mojej strony, ale rynek jest okrutny i konkurencja tutaj akurat w tej materii jest i wiemy jak wyglądają relacje cen, więc dyrektora poinformowałem żeby się zastanowił, podjął temat, podjął rozmowy ze wspólnikiem z prezesami jak ten problem najlepiej rozwiązać do tego zwykła uczciwość i kompetencja oraz zobowiązanie i poczucie odpowiedzialności za firmę nakazywały żeby dyrektora o tym poinformować. Mój przedmówca powiedział o bilansie, że jest rzekomo źle sporządzony, rada nadzorcza negatywnie zaopiniowała, nie będę się wypowiadał za członka rady nadzorczej, ale jest to osoba znana większości, która kontroluje czy lustruje bilans w wielu firmach, jest biegłym rewidentem sądowym, ja nie odważyłbym się oceniać kwalifikacji pani Wandy Grzelakowskiej, bo o nią chodzi i członkowie rady nadzorczej desygnowani przez wspólnika zdali się na zdanie pani W. Grzelakowskiej, ponieważ jest to fachowiec w tej materii i ja nie mam takiej legitymacji upoważnienia żeby w jakikolwiek podważać jej kompetencje, wiedze i umiejętności. Padły różne zdania, że w jaki sposób pomóc spółce czy może dotacją, to są te same nasze pieniądze tylko nie z tej samej kieszeni. Również słyszałem, że spółka posiada opinie prawną, że można pomóc firmie właśnie w ten sposób. W opiniach prawnych na wiele kwestii jest dużo, tak jak firma realizowała zadanie inwestycyjne pt. budowa stacji uzdatniania wody, żeby przedstawiono opinię, że tak taka umowa obowiązuje i można realizować to zadanie, ale ja innych opinii od różnych prawników można stosy przynieść różniące się czy też diametralnie inne. Dzisiaj tak wygląda ustawodawstwo, że rzadko pracuje się na podstawie przepisów prawa, a często na podstawie interpretacji urzędnika czy opinii to jest nasz wielki ból, dlatego często dochodzi do takich sytuacji w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj od dłuższego czasu. Mój przedmówca powiedział żeby apel do Burmistrza weźmy się do pracy, jeśli chodzi o tą kwestię to ja będę nieskromny i powiem, że nie mam sobie nic do zarzucenia i chciałbym żebyśmy nie bawili się mieszkańcami, nie bawili się załogą, bo tak to mi wygląda, ponieważ sięgniemy do protokołów z sesji w minionym czasie w tym roku w poprzednich latach wypowiedzi kolegów są przeróżne i odpowiedzialnie jest to trudne żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, zresztą po to się tu znaleźliśmy i po to był wniosek komisji budżetu przedstawiony ustami przewodniczącego komisji budżetu. Boję się żeby się nie skończyło tak jak mówi radny M. Budynek w swoim pierwszym wejściu, że będziemy „ bić pianę” i się rozejdziemy, tego się naprawdę obawiam, bo mam to odwagę powiedzieć, co rzadko się zdarza się na tej sali, że akurat nie jestem w stanie teraz zaproponować co będzie zgodne z prawem jednocześnie nie obciążało naszych mieszkańców, bo trudno się żyje i cena wody w Pyrzycach nie jest wcale niska. Nawet w państwach Unii Europejskiej do której tez się zaliczamy nie ma tak, że Sądy rozstrzygają sprawy, zresztą rzadko do tego dochodzi, mogą stosować sobie cenę jaka wyjdzie z kosztów produkcji, jest pewien próg w społeczeństwach bardzo bogatych, że tego progu przekroczyć nie można, bo liczy się na podstawie wyłuskanego z dochodu rodziny dochodu do dyspozycji, tak to się po prostu liczy. Dlatego tez trudna będzie dzisiejsza dyskusja, która dopiero się zaczęła. Ze swojej strony jestem gotów odpowiadać na pytania i dalszą rozmowę dzisiaj tutaj w sali.

Przewodniczący Komisji Budżetu...A. Gumowski - Panie Burmistrzu odrzucam taka sugestię, że ktoś się tutaj bawi mieszkańcami czy załogą, wręcz przeciwnie, staramy się i jednym i drugim pomóc i po to jest ta dzisiejsza debata. Druga moja uwaga jest taka - sytuacja trwa tak długo i proszę mi odpowiedzieć na pytanie jakie pan znalazł rozwiązanie wyjścia z tej sytuacji po za rozpisaniem konkursu na dyrektora? Ja przynajmniej nie przypominam sobie, żeby przedstawił pan radzie jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji. Wspólne postawienie jakiegoś programu, jakiejś modernizacji tego programu, czegoś co uzdrowiłoby tą sytuację.

Radny M. Budynek - Siedzi we mnie coś co się nazywa inwestycja bez przetargu i to siedzi we mnie stacja uzdatniania wody, nie mogę się z tym pogodzić i na przyszłość żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Nadal apeluję mimo wszystko, mimo złej inwestycji, bo inwestycja była generalnie potrzebna, inwestycja jest dobrze zrobiona, ale żeby ominąć tą sytuację, że coś się wykonuje po za przetargiem i nadal apeluję o przerwanie konkursu i działanie w kierunku pomocy tej firmie. Przed chwilą podjęliśmy uchwałę przekazania tych gruntów, nich ta firma zaczyna kręcić się. Przyjęliśmy jeszcze nie tak dawno uchwałę o przyjęciu wodociągów wiejskich, przekażmy, nie trzymajmy tego w powietrzu.

Wiceprzewodniczący RM J. Kubajek - Jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, o pieniądze naszych mieszkańców, o naszą społeczność. Są apele do Burmistrz do rady o pomoc dla firmy PPK. Ja uważam, że firma również z radą nadzorczą, z prezesem zarządu również musi sama sobie pomóc i musi wyjść również do społeczeństwa, bo służą dla społeczeństwa. Dzisiejszy gest pana dyrektora w postaci o to wiązanki pięknych róż, myślę, że ten proces naprawczy został rozpoczęty, myślę żebyśmy dalej tej „ piany nie ubijali” to pan dyrektor, prezes zarządu wstanie i też również coś załodze i społeczeństwu i nam radnym coś powie, jakie jest jego stanowisko, bo nie prawdą jest czy rada czy zarząd czy Burmistrz nie próbują rozmawiać, prowadzić dialogu z panem dyrektorem. Byłem uczestnikiem spotkania z dyrektorem w jego gabinecie w tym budynku w sierpniu jak się nie mylę 2003 r. w sprawie sytuacji jaka była. Za miesiąc będzie rok naszej wizyty i jakie są tego efekty - żadne - . Myślę, że problem jest bardzo delikatny, bo chodzi o nasze koszty, chodzi o sytuację w Pyrzycach, bo woda, ścieki cena jest znacząca. Myślę, że śmieci, jeżeli taka sytuacja, że woda i ścieki są bardzo wysokie nie ukrywam, że były takie myśli, dyskusje czy nie znaleźć innego odbiorcy tych śmieci, żeby było taniej, bo o prawie 40% może być taniej jeżeli byłby inny odbiorca i w ten sposób zrekompensuje się nadmierny wzrost naszym zdaniem wody i ścieków.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa...M. Osękowski - Mam propozycję, aby pan dyrektor z panem Burmistrzem ustalili stanowisko, program działania albo na dzień dzisiejszy na najbliższy tydzień i za tydzień w Aurze okaże się wspólny komunikat, pan Burmistrz z dyrektorem wspólnie się pod tym podpiszą.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - 6 lat rozmawiam z panem Lempartym na różne tematy, były i przyjemne, ale były również konkretne, rzeczowe, merytoryczne. Natomiast trwa tutaj rozmowa, radni, Burmistrz zabiera tutaj głos, ale został podniesiony problem odwołania o czym mówił przewodniczący A. Gumowski. Uchwała RM projekt przedstawiony przez Burmistrza i uchwał podjęta przez rade została zaskarżona na początek odwołanie do Wojewody. Wspólnik podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu zaskarżona do Sądu, wspólnik podjął uchwałę o zmianie zasad naliczania kosztów ogólnych firmie, uchwała z tego co wiem zaskarżona do Sądu. Burmistrz, Rada nie znam sytuacji na przestrzeni ostatniego czasu, żeby sięgała po takie środki, a więc zamiast przyjść i porozmawiać to wybrano inną drogę, jeszcze jest czas z niej nawrócić, ale to już nie zależy tylko ode mnie. Winny jestem odpowiedzieć co z woda i wodociągami na terenie wiejskim, taki wniosek jest ja go podjąłem, pismo do wodociągów zachodniopolskich jest skierowane wedle umowy można rozwiązać wedle roku kalendarzowego, dyrektor Kurzaj o tym wie, rozmawiamy, chce mieć ode mnie jasne stanowcze potwierdzenie czy nie będzie jeszcze zwrotu w tej sprawie, a czy będzie kontynuowane, bo on dzisiaj wie czy inwestować czy wykonywać grubsze remonty w wodociągach wiejskich czy na razie tylko dostarczać wodę nie patrząc na to, że trzeba czy odcinki sieci czy modernizować stacje uzdatniania wody. Ja za „kilkanaście godzin” jestem zobowiązany dyrektorowi Kurzajowi to odpowiedzieć. Dzisiaj o godz. 12:00 miałem spotkanie z sołtysami na rózne tematy o czym informowałem i też zapytałem jak sołtysi to widzą. Kilka słów padło odnośnie konkursu, aby odwołać, anulować. Chcę powiedzieć, że i w tej materii Burmistrz bazował na materiałach, które są w RM i można wyciągnąć dokumenty gdzie głosami radnych doradzano.

Dyrektor PPK J. Lemparty - Było spotkanie w sierpniu (19.08.2003 r. ) i co po tym spotkaniu w sierpniu było, moja propozycja 19.08.2003 r. pan Burmistrz otrzymał ode mnie stosowne pismo, które informowało, przedkładało propozycję co do rozwiązania tego problemu o który tutaj dzisiaj dyskutujemy i nie byłoby prawdopodobnie spraw Sądowych i wyroków, gdyby w 19.08.2003 r. ta sprawa była załatwiona, ponieważ do dzisiaj nie podjęto tego tematu i on się wlecze, czy to jest z mojej po prostu winy? Nie. Uważam, że w tym piśmie przedstawiłem pewne propozycje w jaki sposób rozwiązać problem z spółdzielniami mieszkaniowymi. Które nie dopłacają do ceny wody i dlaczego, żeby ten problem o którym państwo radni zauważacie nie dotknął społeczeństwa. Niestety moja propozycja nie uzyskała akceptacji czy była niewłaściwa. Dziwi mnie to tylko, ponieważ to pismo skierowałem również do pana Przewodniczącego RM, że Wysoka Rada na którymś z posiedzeń ten problem przedyskutuje i rozwiąże ten problem. Mówienie, że ja kieruję sprawę do Sądu, jeżeli ja wielokrotnie przed podjęciem sprawy do Sądu informuję Burmistrza, organy gminy, że ta uchwała w tym przypadku wspólnika nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami, mam wykonać, niestety muszę dbać o interes spółki, bo stanąłem jako kierownik jednostki organizacyjnej i muszę za to ponosić pełną odpowiedzialność i w związku z tym niestety musiałem odwołać się do Sądu w takiej sprawie, w drugiej i trzeciej sprawie żeby uzyskać odpowiedź, która potwierdzi lub nie potwierdzi moje stanowisko, jeżeli ja składam odwołanie od uchwały wspólnika do Sądu i czekam na to rozstrzygnięcie. Natomiast decyzje w między czasie się toczą jak państwo radni tutaj zauważyli. My twierdzimy, że dzisiaj rada nie ma prawa prowadzić konkursu, ponieważ umowa spółki mówi jednoznacznie kto może odwołać czy powołać dyrektora, że się przepisy w między czasie zmienią, zmieni się umowa spółki, bo taka do Sądu Rejestrowego dostarczona, ale to potrwa, na razie Sąd nie podjął żadnej decyzji w związku z tym obowiązują przepisy, które obowiązywały i w oparciu o te przepisy należy podejmować na dzień dzisiejszy stosowne decyzje prawne. My chcemy jako załoga się tutaj rozwijać. Prowadzimy szerokie działania w tym zakresie, ubiegamy się o przekazanie tego terenu pod wysypisko, no jest powiem brzydko „pasztet „ podrzucony faksem odnośnie, że spółdzielnie mieszkaniowe chcą wypowiedzieć na umowy za śmieci, ale niech spółdzielnie mieszkaniowe przypomną sobie, że w ubiegłym roku znacząco obniżyliśmy za śmieci usługi, tego nikt nie pamięta. Właśnie w spółdzielni mieszkaniowej na ul. Dąbrowskiego byli panowie prezesi. Ja podchodzę w ten sposób w ten sposób do problemu, gdzie problem gospodarczy jest zarejestrowany, jacy ludzie w tym podmiocie gospodarczym gdzie pracują, gdzie są zameldowani, bo w ten czas tam idą dochody dla danej gminy i ja uważam, że może być to firma RETMAN, która jest zarejestrowana w Warszawie czy w Roterdamie nie wiem, gdzie zyski idą z tej firmy? PIT-y, wiem na tyle, że co raz więcej pieniędzy z PIT-ów będzie przechodziło do budżetów gmin, ja się kieruję takimi decyzjami gospodarczymi rozszerzając poszczególne usługi na terenie gminy, żeby gmina się bogaciła. Być może źle to robię, nie wiem, proszę mi podpowiedzieć jak mam to robić jeszcze lepiej. Sprawa Sołtysów odnośnie wody, też wprowadzono błąd, ja zrobiłem tutaj spotkanie i powiedziałem, ze zrobię kiedyś następne spotkanie, ponieważ część Sołtysów przyszła, ale jeżeli się Sołtysów informuje, że koszty inwestycji to oni będą spłacać no to dziwi mnie to, że przedstawiciele organów gminy z takimi propozycjami do Sołtysów, zwracają się z takimi informacjami i uzasadnieniem, że podszyjcie się pod firmę PPK to będziecie obciążani stacja uzdatniania wody w Pyrzycach. Tutaj na tej sali powiedziano to i rzeczywiście takie miejsca miały. Uważam, że trzeba trochę powiedzieć prawdy i jeżeli nawet przyjmiemy te wodociągi to nie będzie miało to nic wpływu na spłatę kredytów stacji uzdatniania wody, a to, że stacja uzdatniania wody była dla Pyrzyc potrzebna i chciałem państwa poinformować, że w sobotę załoga z rąk Pana Ministra otrzymała wyróżnienie w konkursie BUDOWA ROKU 2003 INWESTOROWI SPÓŁCE z o. o PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W PYRZYCACH ZA BARDZO DOBRĄ ORGANIZACJĘ PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZY ROZBUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY W PYRZYCACH, podpisał główny inspektor nadzoru budowlanego, minister infrastruktury, podsekretarz stanu Wiesław Szymański. Czy ta firma, czy ta załoga, bo i w zimach pracowała tzn. co jest doceniana przez innych z zewnątrz, a tutaj ciągle jest krytykowana, nie rozumiem tego postępowania, dlaczego, równolegle w tym samym dniu w Szczecinie firma została wyróżniona, jedną z 6 nagród było w całym województwie, wyróżnienie BOŚ medalem klonu 2003 dla PPK Spółka z o. o za szczególne i znaczące osiągnięcia ekologiczne i gospodarcze oraz wieloletnią owocną współpracę z BOŚ S.A. Oddział w Szczecinie - Dyrektor Zarządu Dr Józef Kozioł. Pewnych rzeczy nie rozumiem, że my nic nie robimy, chcę poinformować radnych, Przewodniczącego, Burmistrza, że rozpisaliśmy konkurs ekologiczny dla zbierania makulatury, puszek itd. , było to wśród przedszkoli, szkół, wszystkim tym ufundowaliśmy nagrody, koszt ten nagród wynosił ok. 3 000 zł., 500 zł. dofinansowało Starostwo i uważam, że wszyscy są tym zainteresowani, powiedziałem tej młodzieży przede wszystkim, że na jesień rozpoczniemy drugą edycję tego konkursu, ponieważ tą młodzież musimy uczyć tego ekologicznego myślenia, ponieważ to jest przyszłość narodu i będą w przyszłości bardziej dbać o środowisko. Dlatego uważam, że Spółka na ile może to te działania w zakresie ochrony środowiska robi, ale uważam, że każda gmina, każdy Powiat ma środki na ochronę środowiska. Z tych środków finansowych, które my opłacamy za składowanie na wysypisku część pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego idzie do Warszawy do Narodowego Funduszu, część zostaje w Wojewódzkim Funduszu, ale 20% tych środków wraca do poszczególnych gmin. Czyli nie jest tak, że całkowicie z tych środków finansowych gminy nie mają nic, że to się nie opłaca, ale są tez te środki żeby takim firmom jak nasza, które wykonują tego typu usługi również te gminy pomagały. Powiem szczerze, że sprawa selektywnej zbiórki odpadów takie jakie w tej chwili jest w Polsce prowadzone jest w ogóle z punktu ekonomicznego nieopłacalne i gminy finansują. Podaje mi się zawsze za przykład firmę RETMAN, że tam stoją pojemniki, tylko każda firma firmie RETMAN za to, że przyjedzie raz na kwartał płaci, tylko nikt nie chce się do tego przyznać 300 - 500 zł.. Żaden Wójt czy Burmistrz się do tego nie przyznają mimo, że mu płaci. Podobał mi się gest czytając ostatnio gazetę pana Burmistrza Trzcińska Zdroju, który zakupił 50 czy 100 pojemników z FOŚ i przekazał swojej firmie żeby rozstawiła na terenie gminy Trzcińsku Zdrój. Musimy wspólnie działać i pokonywać problemy. Uważam, że wspólnie możemy dużo więcej zrobić i społeczeństwo będzie zadowolone i mieszkańcy ościennych gmin również. Z trudem dochodziliśmy do tej sytuacji jak jest teraz w firmie, ale postawiliśmy sobie za cel, że dojdziemy i okazuje się, że pomału, sukcesywnie, tylko nie psujmy tego, dyrektora można odwołać - nie ma sprawy, ale nie psujmy miejsc pracy tej załogi, która tu już pracuje wiele lat, zna problemy, jest to czasami bardzo niewdzięczna praca tej załogi, bo o 3:00 nad ranem musi iść awarie, szanujmy tą załogę. Były podkreślenia, że załoga wymaga tego szacunku i państwo jako radni widzę, że zauważacie to i chciałem za to w imieniu załogi i własnym serdecznie podziękować. Uważam, że my jako Zarząd, jeśli zostanę tym dyrektorem, dzisiaj ode mnie oczekuje się podejmowania takiej czynnej decyzji, kto by dzisiaj podejmował jakąkolwiek decyzję, jeżeli nie wiem co ze mną będzie. Powiem szczerze, że chyba żadna tutaj z osoby poważnej nie podjęła by żadnej merytorycznej decyzji co dalej. Rozstrzygnięty będzie konkursu, będzie powiedziane co zostaję czy nie. Mogę tylko powiedzieć tylko tyle, że nie będę pracował gorzej jak do tej pory, a jeszcze lepiej z ta załoga z która pracuję, żeby społeczeństwo na którym terenie świadczymy usługi było z naszych usług jeszcze bardziej zadowolone niż dotychczas.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Nie spotkałem się na żadnym posiedzeniu sesji żeby ktoś na temat załogi powiedział jedno złe zdanie. Załogę znamy i szanujemy, również szacunkiem darzymy pana dyrektora do tego co ta firma robi. Wśród Rady drąży cena wody, nikt nie ma zastrzeżeń co do działalności firmy.

Radny M. Budynek - Składam formalny wniosek o przerwanie konkursu i wynegocjowanie nowych warunków pracy i płacy dla dyrektora.

Wiceprzewodniczący RM J. Kubajek - Panie dyrektorze pan powiedział, że my nie pamiętamy, my pamiętamy spotkanie w Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako partnerzy usiedliśmy do stołu i zawarliśmy kompromis. Pan opuścił trochę z ceny, bo ta cena nie jest wcale niska, mam rozeznanie, bo jestem lustratorem i jeżdzę po terenie tj. 24-26 zł. za m3 brutto sa tez takie ceny, czyli pan jako szef Zarządu usiadł z nami do negocjacji, pan opuścił, my żeśmy dalej pozostali przy firmie PPK, bo dla naszych członków myśmy wyjaśnili to co pan dyrektor mówił. Panie dyrektorze z całym szacunkiem, my wiemy tez co my robimy.

Przewodniczący Komisji Budżetu...A. Gumowski - Dręczy mnie sprawa tego bilansu, który nie został przyjęty przez Radę Nadzorczą i mam pytanie do pana Burmistrza, bo chciałbym to wyjaśnić, a właściwie nie mogę teraz tego zrobić, bo pytanie gdzie są członkowie Rady Nadzorczej delegowani przez pana panie Burmistrzu to jest tak ważna debata, a nie ma żadnego, są członkowie Rady Nadzorczej, ale delegowani przez pracowników, natomiast nie ma członków rady delegowanych przez Burmistrza, przecież nie ma ważniejszej sprawy dla członka rady nadzorczej niż ta debata, która odbywa się tu w tym momencie. Ja rozumiem, że mogę to pytanie zadać oczywiście, jeżeli chodzi o bilans obecny, członkom rady nadzorczej, ale nie dla wszystkich będzie to odpowiedz adekwatna, ja mimo to poproszę członka rady nadzorczej o to, aby wyjaśnić czy ten bilans jest zrobiony tak fatalnie czy rzeczywiście on ma wymiar tylko dramatyczny, stylistyczny, bo mam informacje również taką, że ze strony finansowej nie ma żadnych uwag, ani pani Grzelakowska, ani nikt poza tym, jeżeli chodzi o sporządzenie finansowe jest wszystko OK., jest tam jakaś mała zadra dotycząca tego czy do zysku można włączyć zadłużenie jaki ma wobec PPK Sp ZOZ, które jest w likwidacji czyli protoplasta obecnego szpitala powiatowego i to jest jedyna wątpliwość finansowa. Ja takiej wątpliwości nie mam, bo skoro jest wypracowany zysk, jest dług to należy go włączyć do zysku, ale jeżeli nawet uznamy rację, że nie powinno to być włączone do zysku tylko na jakieś konto rezerwowe, bo nie gwarantuje to odzyskania tej kwoty to i tak pozostaje jeszcze duża górka tzw. czyli duży zysk wypracowany przez firmę.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Padł wniosek radnego M. Budynka, ale mi się wydaje, że rada nie podejmowała decyzji, ani uchwały czy wniosku w sprawie ogłaszania konkursu, leży to w kompetencji rady nadzorczej, dlatego uważam, że my tu po prostu jako rada nie za bardzo możemy się zajmować.

Radny M. Budynek - Uważam, że jako rada powinniśmy zająć stanowisko i domagam się żeby radni wypowiedzieli się imiennie, a więc czy są za przerwaniem konkursu czy żeby Burmistrz miał jasną sytuację jaką radni oczekują decyzji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej S. Jemielity - Można powiedzieć, że już kilka lat rozmawiamy o cenie wody i ścieków o działaniach pana dyrektora w kwestiach pracowniczych itd. , ale w tym momencie aż się prosi żeby powiedzieć jedno to co w tej chwili - ja w tej chwili nie bronię pana Burmistrza - to jeżeli trzeba zwrócić uwagę to też zwracam uwagę, ale w tym momencie należy powiedzieć jedno, że to właśnie między innymi my radni wywieraliśmy naciski w różny sposób na Burmistrza mówiąc panie Burmistrzu dlaczego ceny wody są takie i takie, dlaczego pan dyrektor robi działania takie i takie, dlaczego pan nie interweniuje itd. Mam wyciąg z protokółów naszych wypowiedzi wszystkich radnych z poprzednich sesji.

Przewodnicząca Komisji Edukacji...A. Odachowska - Siedzę już tutaj dwie godziny i zastanawiam się nad poruszanym tematem, poruszanym dwa lata i co raz bardziej zastanawiam się nad tym co tak właściwie my tutaj robimy tutaj na tej sali, ponieważ rok temu byliśmy gotowi wszyscy jednogłośnie wystąpić przeciwko dyrektorowi i tak to się odbyło. W tej chwili prawie wszyscy nagle dostrzegamy, że pan dyrektor robił wiele rzeczy, ale nikt tak naprawdę nie wini siebie, a nieznajomość prawa niestety działa na naszą niekorzyść. Dlatego ja nie czuję się winna i chyba nikt z nas nie czuje się winny, ani Burmistrz, ani dyrektor, ani radni zaistniałej sytuacji i nie musimy zmuszać tych dwoje ludzi do tego żeby wychodzili na pół godziny i dogadywali się, bo to nie przyniesie żadnego efektu i nikt tutaj nie musi nikogo przepraszać i nikt nigdy nie ręczył w to, że załoga działa źle czy działa na niekorzyść firmy, ale proszę was żeby następnym razem zanim będziemy podejmować jakiekolwiek decyzję, decyzje personalne, decyzje oskarżające czy obalać jakąkolwiek uchwałę być do tego naprawdę przygotowanym, bo dzisiaj znowu trafiły do nas uchwały, które nie były przygotowane, które czytamy w ostatnim momencie i będziemy podejmowali takie a nie inne decyzje i bardzo proszę o zwolnienie mnie z dzisiejszej rady jestem zmęczona nie chcę podejmować pochopnych decyzji.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Bardzo proszę. Uważam wypowiedz pani Agnieszki za bardzo słuszną, ta przerwa, rozmowa to ona nam nie wiele da, pół godziny przesiedzimy i możemy wrócić z tym samym. Mi się wydaje, że jest to sprawa na kilka dni, które mam nadzieję, że właściciel po dzisiejszej debacie, poznając stanowisko rady, że właściciel i dyrektor znajdą wspólny język i zaczną wreszcie rozmawiać o tych sprawach o których mówił zarówno Burmistrz jak i dyrektor.

Wiceprzewodniczący RM J. Kubajek - Bardzo uważnie wysłuchałem pana dyrektora, prezesa Zarządu PPK. Ja też piastuję funkcję prezesa spółdzielni, ale nie usłyszałem od pana dyrektora, prezesa Zarządu nadziei na kompromis, rozmowy. Ja się zastrzegłem poprzednio, że może panu dyrektorowi jest nie zręcznie, bo sytuacja z konkursem jest nie wyjaśniona, ale ton się trochę zmienił, ale nie było wystąpienia z propozycją dialogu z nami z mieszkańcami i tak trochę tak jak pan Przewodniczący, że na dzisiaj wyczerpaliśmy już temat.

Dyrektor PPK J. Lemparty - Podtrzymuję co napisałem w piśmie z sierpnia, ewentualnie lepszych, konkretniejszych rozwiązań w tej materii sprawy, którą dzisiaj państwo radni podnosicie. W odpowiedzi na pismo z Urzędu tj. wydział środowiska i gospodarki mieszkaniowej z dnia 7.08.2003 r. w sprawie możliwości wprowadzenia cen za wodę i ścieki w sposób określony w piśmie i nawiązaniu do spotkania w dniu 17.08.2003 r. Zarząd PPK Spółka z o. o w Pyrzycach informuje, że wprowadzone w życie ceny za wodę i ścieki z dniem 1.01.2003 r. są zgodnie z przepisami ustawy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową spółki podjęte przez nią inwestycje i zaciągnięte na ich realizację kredyty, gdzie odpowiednimi uchwałami Zarządu miasta ówczesnego, zobligowany zostałem do wybudowania stacji uzdatniania wody, wysoka rada dała poręczenie dla zaciągnięcia, wybudowałem tą stację i państwo zdawali chyba sobie z tego sprawę, że nowa inwestycja będzie po prostu kosztowała i rozumiem to co w rozmowie z panem Burmistrzem co zrobić w mieście, aby nastąpił rozwój gospodarczy miasta i gminy, a jeżeli będzie rozwój gospodarczy miasta i gminy, będzie tej wody się więcej sprzedawało przy tych kosztach będzie ta woda tańsza, będzie ściek tańszy i będzie społeczeństwo miało mniej płacenia za każdy m3 i tu jest problem. Jeden, drugi, trzeci zakład padł, czy leży wina po stronie kierowanego przeze mnie przedsiębiorstwa? Nie ma możliwości wyłączenia pół stacji uzdatniania wody i odsprzedania np. na 5 lat i włączenia za 5 lat jak sytuacja gospodarcza w gminie się poprawi, żeby cena wody była do przyjęcia przez społeczeństwo. Z punktu technicznego nie ma takiej możliwości, dlatego zwracałem się w sierpniu ubiegłego roku mając na uwadze powstały nie z winy spółki problem zastosowania cen wprowadzany z dniem 1.01.2003 r. spółdzielnia oraz PPK, Zarząd Spółki proponuje, by różnicę cen za okres 1.01 do 30.06 2003 r. sfinansował budżet miasta i gminy Pyrzyce art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Niedobór środków finansowych za I półrocze 2003 w wysokości 230 000 zł Zarząd Spółki proponuje pokryć w następujący sposób, to była moja propozycja do negocjacji do rozmów. Zwolnić Spółkę np. z podatku od nieruchomości za okres 0d 1.07. 2003 r. do końca roku 2003 , przyznać dotację Spółce w kwocie określonej uchwała RM o przyznanie Spółce dopłaty, bo RM może podjąć taką decyzję i przyznać to, mam wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ twierdzono, że nie można żadnej dotacji firmie przyznawać, można niestety proszę państwa w przypadku pozytywnego rozpatrzenia w/w propozycji i przekazaniu dopłaty do 31.08.2003 r. Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie gospodarstw domowych. W sytuacji gdy propozycja będzie odrzucona Spółka będzie dochodziła należności oraz odsetek od niezapłaconych w terminie faktur, jest możliwe inne rozwiązanie, które polega na pomocy finansowym mieszkańców zasobów niżej wymienionych spółdzielni wysokości różnych cen za I półrocze 2003 r. np. gmina Pyrzyce mogłaby pomóc w/w spółdzielniom przy zwolnieniu ich od podatku od nieruchomości należnych gminie za II półrocze 2003 r., powyższe propozycje są aktualne, jeżeli do końca 30.08 PPK otrzyma na piśmie decyzję pana Burmistrza lub rady, że Zarząd Gminy Pyrzyce akceptuje przedłożone przez Spółkę propozycje, które rozwiążą problemy zaistniałe wszystkich stron. Zarząd Spółki liczy na pozytywne rozpatrzenie propozycji i poinformowanie o zajętym stanowisku. Do dzisiaj takiej odpowiedzi nie otrzymałem na to pismo, do wiadomości otrzymał Przewodniczący RM, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki z o. o. To są fakty i jeżeli mówimy to mówmy o faktach i trzymajmy się tego, że to nie był to, że ja nie chcę rozmawiać, ja nie chcę proponować to były propozycje do rozwiązania i już w ubiegłym roku mogły być te propozycje rozwiązane, dlatego uważam, że w dalszym ciągu jestem gotów rozmawiać, tylko po męsku, bo ja reprezentuję tez część załogi. Jak by państwo przeanalizowali lata od 1995 do chwili obecnej ta Spółka miała problemy z zatwierdzeniem cen wody, a pisałem nie jednokrotnie, że niestety i w poprzednim układzie ustalenie cen wody zawsze mogła być dotacja, ale to nie przechodziło nikomu, żadnej radzie, ciągle były pretensje. Proszę państwa czy z mojej winy tutaj zostały takie decyzje podjęte odnośnie reorganizacji tych działalności, które firma prowadziła w całości - nie ode mnie, a ode mnie w tej chwili się szuka uzdrowienia sytuacji. Jeżeli ja bym komuś kto zarabia 10 000 zabrał 50% czyli 5 000 zł. i kazał robić to samo co do tej pory, czy żyć jak do tej pory i tak zrobiono z tą Spółką, zabrano jej 50% sprzedaży, natomiast obiekty kobaturowe, które praktycznie służyły całej działalności pozostały dzisiaj na jednej działalności gospodarczej. Uważam, że jeżeli ma być cena niższa to trzeba tej Spółce pomóc. Załoga jest bardzo cierpliwa drugi rok nie otrzymują premii i cicho siedzą, ponieważ mówię, że po prostu nie ma pieniędzy, nagród nie otrzymują żadnych. Jak za rok 2003 pojawił się zysk też nie zaproponowałem radzie i później wspólnikowi, żeby ten zysk podzielić na zysk do skonsumowania częściowo tylko na fundusz zapasowy, żeby zasilić firmę żeby mogła się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy. Miałem tego nie mówić panie Kubajek, ale pan od nowego roku wprowadził 6,12 mimo, że nie miał pan uchwały i obciąży pan swoich lokatorów ceną 6,12 za m3 wody i ścieków, więc proszę państwa można to wprowadzić, a jeżeli ktoś mówi, że nie to nie można, tylko o takich rzeczach się nie mówi. Dlatego pytam panie Przewodniczący czy ma pieniądze na zapłacenie różnicy pomiędzy ceną, bo już ja ma pan od 1.01. Ja już w ubiegłym roku w sierpniu przedstawiłem propozycję do rozwiązania tego problemu.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Proponuje do tego tematu wrócić do czasu, aż wyklarują się rozwiązania.

Radny M. Budynek - Składałem wniosek formalny i wzbogacam go o głosowanie imienne.

Radca Prawny G. Łukasiewicz - Sprawy powoływania i odwoływania członków zarządu zgodnie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z godnie z ustawą o gospodarce komunalnej leżą w kwestii rady nadzorczej. Rada nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w tej sprawie, ponieważ przekroczyła by swoje własne kompetencje. Natomiast wniosek do wykonania przez Burmistrza przecież Burmistrz nie jest członkiem rady nadzorczej.

Radny M. Budynek - Mam prośbę, aby radni przedstawili swoje zdanie w tym momencie, co chcemy, każdy niech wyrazi swoje zdanie to pan Burmistrz będzie miał opinię.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Prosi o 10 minut przerwy.

PO PRZERWIE

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest wniosek o imienne głosowanie, w 9 punkcie statutu gminy jest napisane, że Przewodniczący zarządza głosowaniem imiennym na wniosek co najmniej 3 radnych przyjęty w głosowaniu jawnym.

Radny Z. Ptaszyński - Może zapytalibyśmy pana Burmistrza może sam chce to wycofać, może ten gest nastąpi ze strony pana Burmistrza.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Jestem obecny na tej sesji i póki co jestem przytomny, wniosek padł znam statut gminy i proszę dalej kontynuować to jest taka ucieczka od propozycji radnego Budynka.

Radny M. Majak - Popieram wniosek radnego Budynka o przeprowadzenie głosowania jawnego, imiennego w sprawie zakończenia procedury konkursowej.

Radny Z. Ptaszyński - Również popieram wniosek.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Jest wniosek trzech radnych o głosowanie jawne, imienne. Kto jest za wnioskiem trzech radnych na wydanie opinii w sprawie zakończenia procedury konkursowej.

Przewodniczący komisji Ekologii J. Tkaczuk - Tu parę razy radny Gumowski i Budynek nazwali pewne wystąpienia farsą, ja to twierdzę, że to jest właśnie farsa, bo jeśli się odwołam do cytatów panów, bo tutaj mam przygotowane co wyście wygadywali na poprzednich sesjach to będziecie się wstydzić do rana i jeszcze dłużej. Będę głosował, bo taka jest wola, tylko oświecić się trzeba, pan Budynek szczególnie, bo zaraz zacytuję pana słowa jakie pan kierował do pana dyrektora poprzednio, pan nas zmuszał do tego, aby ogłosić ten konkurs, dzisiaj chce pan przerwać - być może - może to jest dobre wyjście, zawsze kampanie trzeba robić.

Radny M. Budynek - Niczego się nie wstydzę, bo to co powiedziałem również powiedziałem dzisiaj, ale jestem człowiekiem odpowiedzialnym w przeciwieństwie do pana, bo chcę panu powiedzieć, że ten dyrektor gwarantuje nam to, że ta firma będzie funkcjonowała.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosku trzech radnych na wydanie opinii w sprawie zakończenia procedury konkursowej.

GŁOSOWANIE: za - 10, przeciw - 3, wstrzymał się - 4

Wniosek uzyskał akceptację

Radny M. Budynek - Wnioskuję do Burmistrza o przerwanie konkursu i przyjęcie nowych warunków pracy i płacy z obecnym dyrektorem.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Tak nie możemy zrobić, my możemy wyrazić swoja propozycję czy jesteśmy za czy przeciw.

Radny M. Majak - Zaproponuje wniosek w sprawie wyrażenia przez radnych intencji w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na wyłonienia dyrektora PPK.

GŁOSOWANIE IMIENNE:

 1. M. Budynek - za,

 2. K. Dubicki - za,

 3. E. Gola - nieobecny podczas głosowania,

 4. G. Gontarz - wstrzymał się,

 5. M. Gryczka - za,

 6. A. Gumowski - za,

 7. A. Hałasa - nieobecny podczas głosowania,

 8. S. Jemielity - przeciw,

 9. W. Kędziora - za,

 10. P. Klimczak - za,

 11. J. Kubajek - wstrzymał się,

 12. M. Majak - za,

 13. A. Marcinkiewicz - wstrzymał się,

 14. J. Momot - wstrzymał się,

 15. I. Morka - nieobecna podczas głosowania,

 16. A. Odachowska - nieobecna podczas głosowania,

 17. M. Osękowski - za,

 18. Z. Ptaszyński - za,

 19. S. Ryżyk - wstrzymał się,

 20. J. Tkaczuk - wstrzymał się,

 21. W. Tołoczko - za.

WYNIK GŁOSOWANIA: za - 10, przeciw - 1, wstrzymał się - 6.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - W ten sposób wyraziliśmy swoje intencje i uważam, że na tym etapie skończylibyśmy temat, ja nie chciałbym zamykać tego tematu i nie chciałbym w ogóle zamykać tematu PPK i uważam, że nadal będziemy rozmawiać.

Do punktu 22 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się z pytaniem, czy Radni zgodzą się, żeby otrzymać odpowiedź na piśmie, na wszystkie zadane pytania?

Radni nie wyrazili sprzeciwu.

Do punktu 23 porządku

Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - Odczytała protokół z kontroli działalności OSiR-u dotycząca hali widowiskowo sportowej za okres od października 2003 r. do kwietnia 2004 r. - protokół stanowi załącznik nr 88 do niniejszego 'protokołu.

Radny W. Kędziora - Na sesji w Żabowie wspomniałem o inicjatywie młodzieży gimnazjalnej, która wyrażała troskę o stan murów i nawet poprawił mnie pan K. Dubicki. Pytanie to było skierowane do pana Przewodniczącego powiedział, że udzieli mi tej odpowiedzi jaki jest los tej skargi i jaki nadał bieg tej sprawie i takiej odpowiedzi nie dostałem. Proszę na piśmie o taką odpowiedź jaki jest los tej inicjatywy młodzieżowej, bo chciałby to przekazać tej młodzieży.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jeżeli wpłynęło takie pismo to na pewno jest.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu o wyjaśnienie przez Komisję Rewizyjną dotacji do UKS PIAST ze szczególnym uwzględnieniem wypłaconych kwot za zwrot kosztów podróży - wniosek stanowi załącznik nr 89 do protokołu.

Zwrócił się z pytaniem, czy odczytać list pana Burmistrza skierowany do Prezesa UKS PIAST pana A. Jakieły - list stanowi załącznik nr 90 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek Komisji Budżetu.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo K. Ekologii, które stanowi załącznik nr 91 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii o zobowiązanie Burmistrza do podjęcia jak najszybszych działań związanych z rozwiązaniem problemu lokalowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Ekologii o rozpatrzenie możliwości sfinansowania utylizacji starego dachu z eternitu z dodatkowych dochodów w roku bieżącym. Gdy nie będzie takiej możliwości należy zaplanować w budżecie przyszłorocznym.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Jakie to miałyby być koszty?

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Nie potrafię na to dzisiaj odpowiedzieć, bo to przelicza się na metry, czy kilogramy, z tym, że tu nie chodzi o to, żeby Rada sfinansowała całość utylizacji, bo to jest na pewno drogi koszt i nie widzę takich możliwości. Dzieci, które chodzą do Nowielina są z całego Powiatu i do tego powinny dołączyć się Gminy, których dzieci przebywają w tym ośrodku (tj. Gmina Warnice, Przelewice, Lipiany, Pyrzyce, Bielice). Na pewno zwrócimy się też do Powiatu, bo Powiat jest jak gdyby prowadzącym tą placówkę. Mam nadzieję, że jakieś pieniądze z Powiatu otrzymamy. Nie chodzi tutaj, żebyśmy całość zrobili, bo na pewno gdyby pani dyrektor wszędzie się zwróciła to pieniądze jakieś otrzyma. na Komisji podjęliśmy ten wniosek, dlatego że ten eternit jest bardzo szkodliwy, nie chcemy partycypować w dachu, bo na to pieniądze znajdą, ale jakąś część jeśli Wysoka Rada miałaby trochę serca to bardzo bym prosił.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Z mediów coraz częściej słychać i proszę pana Burmistrza o rozeznanie sprawy, dlatego że wszystkie Gminy będą zobowiązane do utylizowania odpadów m.in. eternitu w jakimś miejscu do tego przeznaczonym. Uważam, że jednorazowe takie posunięcie byłoby niezręczne, a może nawet wyrzuceniem pieniędzy Proszę o wyjaśnienie tego i dopiero wtedy możemy podjąć jakiekolwiek kroki.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałbym zwrócić uwagę, ze w takiej dobrej intencji coraz częściej pojawiają się wnioski, ja wiem, że potrzeba środki finansowe na to, żeby dokonać zdjęcia dachu pokrytego eternitem, ale Gmina przekazała znaczny majątek na Stowarzyszenie w Nowielinie i coraz częściej pojawiają się wnioski, które nie dotyczą zadań własnych Gminy. Będę chciał to mieć na uwadze, ale zdaję sobie sprawę, że Stowarzyszenie do tej pory nie otrzymywało środków finansowych i należy je wspomóc i tutaj wniosek zmierza w tą stronę, ale tak na przyszłość. Była mowa o Sanepidzie o współfinansowaniu części dróg powiatowych, wszystko rozumiem, jest gospodarz w Gminie, ale budżety określają zadania własne Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, a nie zgodnie z ustawą o samorządzie.

Wydział ŚGKMiL prowadzi prace na to żeby mieć pogląd na to, ile w Gminie jest metrów kwadratowych eternitu.

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego ma to w gestii, na dzisiaj z utylizacją jest mniejszy problem, aczkolwiek kosztuje tylko potem jest kłopot, gdzie odpady potem składować. Tych odpadów nie można składować na tradycyjnych wysypiskach śmieci jak również te odpady nie są przewidziane do segregacji. Zgodnie z pytaniem Przewodniczącego Dubickiego rozeznam się i dam odpowiedź.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - W związku z uzyskanymi wyjaśnieniami przez pana Tkaczuka chciałby, żeby doprecyzować wniosek i nie mówić o możliwości sfinansowania tylko o możliwości częściowego sfinansowania.

Radny W. Kędziora - Przychyla się do prośby pani Steni rozważenia częściowego sfinansowania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii, poprawiony przez pana Gumowskiego o rozpatrzenie możliwości częściowego sfinansowania utylizacji starego dachu z eternitu z dodatkowych dochodów w roku bieżącym. Gdy nie będzie takiej możliwości należy zaplanować w budżecie przyszłorocznym.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii o wprowadzenie do planu pracy wyjazdowego posiedzenia Komisji do Leśnej Góry, którego tematem będzie: Zapoznanie się z funkcjonowaniem Zakładu Segregacji Odpadów. Wyjazd odbędzie się w dniu 14 lipca br. - wniosek stanowi załącznik nr 92 do protokołu.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Sz. Podziński - Członek Koła Młodzieży Wszechpolskich - zapraszał na spotkanie z posłem Sylwestrem Chruszczem, które odbędzie się dnia 4 lipca 2004 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Radny M. Gryczka - Poruszałem 3 obszary w wolnych wnioskach. Uważam, że jest nie zrealizowany przez Burmistrza wniosek dotyczący uzyskania aprobaty dla umowy zbycia sieci dla II etapu. Ten wniosek w woli przypomnienia, żeby nie było sugestii, że zbyliśmy już sieć, że ten wniosek jest do zrealizowania dalej aktualny i ta powinność przez Burmistrza powinna być wykonana z uwagi na to, że wniosek został przyjęty przez Wysoką Radę.

 • Pewien priorytet wniosków na Sesji budżetowej został przyjęty i wydaje się, że do tego tematu więcej nie powinniśmy wracać. Dostaliśmy dzisiaj materiał przygotowany przez panią Skarbnik, w przerwie pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na taką rzecz i uważam, że ten materiał zostanie doprecyzowany, ponieważ wnioski wypracowane chociażby przez Komisję Budżetu są tu podane w poszczególnych działach bez kwot, a wydaje mi się, że nie można pomijać i przeliczać kwot, te kwoty muszą być wyraźnie zapisane. Jak również wniosek Komisji Rolnictwa ma pewną kwotę i to są wnioski przyjęte w brzmieniu pełnym z kwotami i tak one mają wyglądać. Uważam, że to jest ściągawka, elementarz, na którym będziemy cały czas pracować.

 • Wnioskuję do pana Burmistrza, aby padła z Pana strony deklaracja, że będzie się Pan spotykał z szefami Klubów Radnych, bo wydaje mi się, że wiele spraw można byłoby z argumentować, przedstawić inaczej, gdyby doszło do takiego spotkania wcześniej. Czas to niech Pan wyznacza, czy poprzez nas i nawet niech to będą szersze gremia, bo jest taka potrzeba, chyba że Pan jej nie czuje. Ja to od siebie odbieram, koledzy i koleżanki też podzielają, że jest taka potrzeba i powinniśmy rozmawiać o pewnych sprawach i są pewne argumenty, żebyśmy sobie przed sesją wyjaśnili. Ujmowanie w tak dość szerokiej tajemnicy skutkuje tym, że później są niedomówienia.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odczytał pismo, które wpłynęło na ręce Przewodniczącego RM od Ks. Tadeusza Zachary - pismo stanowi załącznik nr 93 do protokołu.

Ksiądz proboszcz w drodze konkursu ofert wybrał najtańszą z możliwych ofert i one opiera na niebagatelną kwotę 123.000 zł. Jest to obiekt zabytkowy, jest to własność nie tylko kościoła, ale zdaje się, że również nas wszystkich w związku z tym składam wniosek i proszę o jego przegłosowanie.

"Rada Miejska widzi potrzebę dofinansowania remontu kościoła parafialnego p.w. Św. Ottona w Pyrzycach. Przychylając się do prośby proboszcza ks. Tadeusza Zachary wnioskuję o podjęcie przez Burmistrza działań mających na celu przekazanie kwoty 20.000 zł na powyższy cel."

Wiem, że to może spotkać się z licznymi kontrowersjami i z tą realizacja wniosków, ale sprawa jest wyjątkowa, bardzo pilna i wymaga naszej interwencji, i wydaje mi się, że dobrze by było gdyby Wysoka Rada zechciała taki wniosek poprzeć.

Radny M. Gryczka - Jaki priorytet byłby wniosku do realizacji. Wydaje mi się, że skoro Rada usankcjonowała, że pewne wnioski będą realizowane to zmieniać biegu nie będziemy. Ten wniosek jeżeli uzyska aprobatę to będzie w kolejności którejś tam do realizacji, a nie że miałby być zrealizowany od zaraz.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Wniosek, który przedstawił pan Radny Gumowski nie jest jako kościół, jako miejsce, ale jako zabytek i dlatego pod jednym warunkiem, że ta sprawa nie będzie negować wszystkich poprawek do budżetu na ile się znajdą pieniądze. Musimy podejść do tego z pewną świadomością.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Gumowskiego o podjęcie przez Burmistrza działań mających na celu przekazanie kwoty 20.000 zł na powyższy cel wniosek stanowi załącznik nr 93A do protokołu.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o liście intencyjnym, który stanowi załącznik nr 94 do protokołu.

 • Odczytał pismo od Burmistrza Pyrzyc w sprawie XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, skierowane do Przewodniczącego RM, które stanowi załącznik nr 95 do protokołu.

 • Odczytał pismo od mieszkańców Pyrzyc w sprawie XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem skierowane do Burmistrza Pyrzyc, które stanowi załącznik nr 96 do protokołu.

 • Odczytał podziękowanie dla Radnego W. Kędziory od Klubu MLKS "Sokół", które stanowi załącznik nr 97 do protokołu.

 • Odczytał pismo od Burmistrza Pyrzyc do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pismo wraz z prośbą o sfinansowanie badań ekg, badań krwi itd. stanowi załącznik nr 98 do protokołu.

 • Odczytał pismo od Burmistrza Pyrzyc do Rady Miejskiej w sprawie instrukcji kancelaryjnej z dnia 16 czerwca 2004 r. , które stanowi załącznik nr 99 do protokołu.

 • Odczytał pismo Grupy Inicjatywnej nieruchomości nr 8 przy ul. Narutowicza skierowanego do Burmistrza Pyrzyc, pismo stanowi załącznik nr 100 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej podniósł bardzo istotne tematy programu SPO i myślę, że na następnej Sesji Pan Burmistrz ustosunkuje się w tych tematach, żeby nam to nie uciekło, bo są 2 okresy 2004 - 2006, potem 2007 - 2013 r., są programy SPO na odnowę wsi dla Rad Sołeckich. Myślę, że jeżeli pan Burmistrz nie wystąpi to my powinniśmy wystąpić z punktem na najbliższej wrześniowej sesji i na te tematy porozmawiać.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na wszystkich Komisjach była przedstawiana koncepcja budowy basenu przy SP2 w Pyrzycach oraz koncepcja funkcjonowania zespołu rekreacyjnego przy ul. Basenowej w Pyrzycach. Wszyscy Radni mieli szansę zapoznać się dodatkowo również z tym materiałem zapoznałem Forum Kultury Fizycznej. Jest to koncepcja jak na ten moment prawidłowo wykonana, pokazany jest montaż finansowy, pokazana jest część techniczna w takim zakresie w jakim jest na dzisiaj potrzebna. Chciałbym zapytać Wysoką Radę, czy mogę, mam legitymację do tego, aby podjąć dalsze działania w tym zakresie i co Radni o tym sądzą. Chciałbym wiedzieć, ponieważ ma to związek z rozpoczęciem procedury od początku do końca.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Musiałaby być długa dyskusja, a jesteśmy bardzo zmęczeni, a mam szereg pytań do tego projektu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pytam wyraźnie i precyzyjnie, było na Komisjach, można było się zapoznać, są pewne terminy dotyczące rozpoczęcia i składania wniosków, chociażby z Zintegrowanego Programu . 35, bo ten się kwalifikuje, aby składać wniosek w tym zakresie, aby składać wniosek nie potrzebny jest plan rozwoju regionalnego itd. i sądziłem, że dzisiaj od Wysokiej rady otrzymam takie przyzwolenie lub też nie otrzymam. Terminy uciekają, proszę o to tak, albo nie. Nie będzie stanowiska to przyjmę.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Myślę, że dopóki nie rodzi to żądnych skutków finansowych dla budżetu to chyba taka zgoda tutaj jest i nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast o ile będzie to rodziło już skutki to wtedy będziemy tym tematem zajmowali się bardzo szczegółowo i dogłębnie. Na dzień dzisiejszy, domyślam się że żadnych skutków finansowych to nie wnosi więc nie możemy tutaj specjalnie w to ingerować. Trzeba podejmować działania, przedstawić już konkretną koncepcję i sposoby finansowania tego i wtedy możemy się zastanawiać.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - To jest koncepcja, która pokazuje montaż finansowy, przepływy finansowe, wszystko. Następny krok powinien być taki, że powinniśmy ogłosić przetarg na inwestora zastępczego, czy na inżyniera kontraktu, bo inaczej się nie da.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Budzi się wiele wątpliwości. Ta koncepcja dla mnie jest o tyle niezrozumiała, że nawet nie podpisał kto opracował. Wiele wątpliwości budzi, a był tylko jeden egzemplarz, który sobie przekazywaliśmy z rąk do rąk i niektórzy Radni w ogóle się jeszcze z tym nie zapoznali. Moje wątpliwości budzi np. sposób wyliczenia symulacyjnej ilości ewentualnych klientów na tym basenie, klientów na wrotkarni, środki finansowe, które z tego tytułu zamierza się pozyskać. To nie jest taka inwestycja jak Laguna w Gryfinie, czy inny ośrodek np. w Choszcznie, ale ilość tych klientów, którzy mają stać się potencjalnymi klientami w tej inwestycji tj. trochę bajkowa, wg mnie to przynajmniej o 50% zawyżona. Na pewno tylu ludzi dziennie, w tygodniu, miesiącu i roku nie będzie korzystało z tego typu inwestycji. Tj. tylko początek dyskusji, a są radni, którzy jeszcze w ogóle tego nie widzieli, a był to jeden egzemplarz, który chodził z rąk do rąk.

Radny M. Budynek - SP2 - ocieplać trzeba; Gimnazjum - okna, basen; PDK - są to rzeczy sztandarowe. Ja wiem, że Pan zastał te sprawy, wiem że chce Pan coś nowego zrobić, ale już zrobił Pan dużo. Hala widowisko - sportowa tj. olbrzymie osiągnięcie., starczy. Kończmy to co jest. Ja wiem, ze tj. bardzo ładne, mi się to podoba, ale nie ma pieniędzy. Czy Radni chcą, czy nie chcą, bo to się podoba. Na pewno miejsca pracy powstaną, ale patrząc na Pyrzyce na te prawie 20% bezrobocia i pójdą Ci co maja pieniądze, a reszta ma problem z zapłaceniem za wodę, za energię elektryczną itd. Piękne, zostawmy może na następny sezon.

Radny W. Kędziora - Wbrew temu co mówi Pan Mirek trzeba mieć jakąś wizję i patrzeć do przodu i przynajmniej na pierwszy rzut oka uważam, że pomysł wart jest rozpatrzenia. Nie definitywnego rozstrzygnięcia, czy już go robimy, czy nie, ale na pewno plus dla pana Burmistrza, za jakieś wizjonerskie podejście do sprawy, bo jeżeli ten basen ma mieć 50 m to uważam, że taki obiekt jest potrzebny.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałbym zapewnić Wysoką Radę, że to nie jest mój wymysł. Zakończę tym co powiedziałem podczas rozwijającej się debaty na temat ceny wody, generalnie tej sytuacji. Mam spotkania z mieszkańcami, czy na ostatnim spotkaniu PSM, takie głosy od ludzi padają, że nie stać ludzi żeby jechać z dziećmi samochodem poza Pyrzyce, taki obiekt jest nam potrzebny, a tamten niszczeje. Kiedy coś Pan będzie z tym obiektem robił. Więc nie jest to moja zachcianka, jest taka propozycja. Montaż pokazałem, są możliwe środki do wzięcia, nie jest tak, że środki z tego programu, które są oferowane można przeznaczyć na inne potrzebny cel. Wkład Gminy jest znikomy, czarny scenariusz to 10% inwestycji.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Muszę poprzeć słowa pana Budynka. Po wstępnym zakończeniu budowy SP2 obiecał Pan mieszkańcom ul. Rolnej, że będą mieli drogę, oświetlenie i jakoś ich Pan przekonał, ze jak wybuduje halę to po hali na pewno. Skończył Pan halę i nadal nie ma zrobionej ul. Rolnej i oświetlenia niema, bo z tym do mnie mieszkańcy przychodzą. Nie mam nic przeciwko temu, jestem za , ale musimy skończyć pewne inwestycje, odłożyć kasę, a dopiero zająć się nowymi PDK - centrum miasta, zeszyt świadczy o uczniu a tu ledwo na dwójkę.

Radny E. Gola - Podaje przykład kanalizacji ul. Poznańska - Ciepłownicza to miało być 500.000 zł, a jest 800.000 zł. Wszystkie tego typu inwestycje trzeba finansować, nie dofinansowane szkoły, przedszkola, a my chcemy nowe.

Radny M. Budynek - Dwie inwestycje potężne tj. rurociągi doprowadzające wodę do stacji uzdatniania wody i rozprowadzające po Pyrzycach. Druga potężna inwestycja tj. oczyszczalnia ścieków. Nie ma szans, dajmy sobie spokój i bierzmy się faktycznie za robotę.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Na pewno Rada mówi tak dopóki nie rodzi to konsekwencji budżetowych, a na najbliższym spotkaniu możemy do tematu wrócić, wprowadzić to na posiedzenia Komisji i dokładnie obrobić temat.

Do punktu 20 porządku

Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:45:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:45:04