PROTOKÓŁ Nr XXVI/04 z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 sierpnia 2004 r.


PROTOKÓŁ Nr XXVI/04

z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

godz. 14:15

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXVI sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości, pana Starostę - W. Duszę, Wicestaroste - K. Kunce, posła na Sejm RP - W. Klukowskiego, Komendantów jednostek Straży Pożarnej, Policji. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 18, nieobecni są:

 • radny G. Gontarz;

 • radna A. Odachowska - przybyła o godz. 14:30;

 • radny A. Hałasa.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały (Druk Nr 274/04), który dotyczy upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do wystawienia weksli in blanco. Tenże dokument był przedmiotem obrad komisji, które w tym tygodniu pracowały więc opinie na ten temat są wypracowane.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Jak większość Radnych wie w dniu 6 lipca wspólnie z Burmistrzem i Wiceprzewodniczącym Wiktorem Tołoczko i Prezesem Geotermii panem Kulikiem uczestniczyliśmy w roboczej naradzie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ ważkość tych spraw jest dosyć duża wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad informacji Radnych obecnych na tym spotkaniu z tego, o czym było tam mówione i krótka informacja na temat aktualnej sytuacji w Geotermii.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Burmistrza o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu uchwały (Druk Nr 274/904) jako punkt 15A porządku obrad.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Przewodniczącego K. Budżetu - A, Gumowskiego o wprowadzenie do porządku posiedzenia informacji nt. Geotermii Pyrzyce, jako punkt 16A.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek został przyjęty.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2004 r.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Okres od ostatniej Sesji jest to dla mnie trochę okres wakacyjny. Brałem udział na prośbę członka Rady w PPK w sprawie zaistniałej sytuacji dotyczącej Dyrektora przedsiębiorstwa pana Jana Lempartego. Zwołałem Prezydium Rady w komplecie na zasadach mediacyjnych odbyliśmy takie spotkanie. W każdą środę pełnię dyżur, rozpoczynam małe konsultacje z grupą ludzi zajmujących się handlem i może nam się uda, wtedy zaproponuje Radzie, żeby stworzyć lobby w Pyrzycach zajmujące się handlem, produkcją i sprzedażą miejscowych producentów, handlowców, bardziej szczegółowo o tym poinformuję kiedy zakończę konsultacje.

Powitałem i pożegnaliśmy pielgrzymkę rowerową w małym kościele wspólnie z Ks. Dziekanem, która udawała się do Częstochowy. Są to sprawy, którymi w ostatnim czasie się zajmowałem.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedstawiony materiał zawiera postanowienia, które podjąłem, natomiast nie ma w materiałach informacji z mojej pracy (spotkania, czy różnego rodzaju konsultacje), dlatego przedstawię swój kalendarz od 30 czerwca.

 • 30 czerwca - Narada w Gimnazjum z Dyrektorami szkół i przedszkoli, było to podsumowanie rocznej pracy; III część konkursu na Dyrektora PPK;

 • 1 lipca - Spotkanie z Prezesem firmy KONSMEL; posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Konwentu Samorządowego u pana Starosty;

 • 2 lipca - Spotkanie nt. Urzędu celnego; udział w dniach POLA;

 • 5 lipca - Konkurs Dyrektora PPK;

 • 6 lipca - W Warszawie byliśmy z Wiceprzewodniczącym i Przewodniczącym K. Budżetowej nt. sytuacji w Geotermii (myślę, ze szczegółową informację przedstawią koledzy); spotkanie w NFOŚ, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z byłym Wiceministrem Jerzym Chlebą nt. skupu zbóż w naszym regionie;

 • 7 lipca - Spotkanie z Zespołem ds. pozyskiwania środków pomocowych (nastąpiła zmiana szefa oraz zmiany w składzie osobowym); posiedzenie Rady Nadzorczej PPK;

 • 8 lipca - Spotkanie z prokurentem firmy REMDRÓG nt. drogi Nr 3 oraz przyjęcia interesantów;

 • 9 lipca - Spotkanie z firmą NORD; spotkanie z właścicielem firmy POM MED. oraz udział w zebraniu Stowarzyszenia Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej;

 • 10 lipca - sobota - Zostałem powiadomiony o złej sytuacji w ZSRCKU (pogorszyła się jakość wody, a była tam wycieczka); byłem na festynie w Przelewicach jako Prezes TPD oraz w Krzemlinie dopracowaliśmy kolejne branże projektu sklepu, który będzie adoptowany na świetlicę wiejską;

 • 11 lipca - Turniej piłki nożnej w Żabowie; Dzień Spółdzielcy w Pyrzycach;

 • 13 lipca - Spotkanie poza Pyrzycami z prof. Czyżowiczem - szefem służby celnej w randze Ministra (dyskusja nt. dalszych losów miejsca wyznaczonego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej); spotkanie z panem Paliwodą, który zamierza uruchomić działalność polegająca na utylizacji opon w Krzemlinie; udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym MKS Sokół Pyrzyce;

 • 14 lipca - Spotkanie z Wicewojewodą Sylwestrzakiem nt. skupu; spotkanie z firmą NORD; udzielałem ślubu cywilnego oraz pracowałem nad dokumentem pt. "Analiza planu zabezpieczeń i świadczeń zdrowotnych na rok 2005 dla Województwa Zachodniopomorskiego" - jest to dokument, nad którym tego dnia Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pracowała, aby wydać ostateczną decyzję, czy swoje stanowisko w tej sprawie;

 • 15 lipca - Spotkanie z właścicielami Sp. Szarman oraz udział w zebraniu Związku Zlewni Jeziora Miedwie (o czym będzie dzisiaj mowa); spotkanie z panem Prezesem Kulikiem oraz członkami Rady Nadzorczej, nie było to posiedzenie, ale kilkanaście minut w tym gronie rozmawialiśmy; spotkanie przedstawicieli Wspólnot plus prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych nt. Programu Rozwoju Lokalnego;

 • 16 lipca - Skierowałem pismo do pana Starosty (wcześniej rozmawialiśmy) nt. zagospodarowania parteru w Ratuszu, sądzę, że porozumienie jest w zasięgu ręki; posiedzenie Zarządu TPD; udział w uroczystościach poświęconych Dniu Policjanta i 85- leciu Policji;

 • 17 lipca - (sobota) - Zawody wędkarskie z klubów Abstynenckich w Lipianach; udzielenie ślubu;

 • 18 lipca - Spotkanie z panią prokurent PPK Elżbietą Pełką;

 • pięciodniowy urlop;

 • 26 lipca - Zakończenie konkursu w PPK; Zgromadzenie Wspólników;

 • 27 lipca - Przyjęcie interesantów oraz spotkanie nt. "Współpracy z Oddziałem ANR"; spotkanie w Okunicy z Radą Sołecką oraz spotkanie z reprezentacją załogi PPK;

 • 30 lipca - Spotkanie z szefem firmy Sanit;

 • 31 lipca - Festyn i turniej piłki siatkowej w Giżynie; ślub cywilny;

 • 2 sierpnia - Interweniowałem w Kruszwicy w Zakładach Tłuszczowych;

 • 3 sierpnia - Spotkanie u Prezesa Kulika z przedstawicielami wspólnot na temat zmian umowy (chodzi o dostawę ciepła);

 • 4 lipca - przyjęcie interesantów.

Radny W. Kędziora - Prosi o kilka zdań wyjaśnienia, czy zmienili się Dyrektorzy, bo w informacji jest "wydałem zarządzenia w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora w Mielęcinie i powierzenie pełnienia funkcji dyrektora SP 2 w Pyrzycach" oraz na czym polegały zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach- takie zarządzenia Pan wydał i na czym polega zmiana zarządzenia o wykonaniu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dyrektorzy szkół nie zmienili się, Ci sami, którzy byli dotychczas są nadal. Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie to chodzi o dopisanie Wiceprzewodniczącego w skład Komisji, która tym stypendium się zajmuje. Natomiast co do zmiany struktury organizacyjnej to może odpowie Pan Sekretarz.

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Pan Burmistrz wydał zarządzenie dotyczące zmiany składu osobowego Zespołu ds. środków pomocowych - zmienił się koordynator - została nim pani Kierownik Wydziału Inwestycji Izabela Kozłowska - Gidyńska, poprzednio funkcję tą pełniła pani Wioletta Balcerzyk - Drygaś.

Radny W. Kędziora - Na jakie okresy Ci Dyrektorzy mają przedłużone te powierzenia?

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Na okres ustawowy 5 lat.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - W przedłożonej informacji nie doczytałem powierzenia funkcji panu Markowi Olechowi - Dyrektorowi OSiR-u, który wygrał konkurs, kiedy Pan dokonał tego powołania, czy to powołanie odbyło się zgodnie z uchwałą, która została podjęta na ostatniej XXV sesji, mówiącej o kadencyjności dyrektora?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odpowiedzi udzielę w pozostałe części, bo trzeba sięgnąć po dokumenty.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny M. Majak - Jednym z punktów po stronie wydatków w budżecie był w tym roku remont drogi przy ul. Polnej i do dnia dzisiejszego w tym kierunku nic się nie dzieje. W związku z niepokojem mieszkańców, zapytuję kiedy rozpoczną się jakieś prace przy ul. Polnej w związku z remontem tej drogi?

Radny M. Budynek - Dlaczego odwołano Dyrektora PPK mimo, że Rada wyraziła swoją wolę pozostawienia pana Dyrektora Lempartego na tym stanowisku?

Radny M. Gryczka - Zgodnie z ustawą z 29 kwietnia 2004 r. Gminy mogą korzystać z dopłat z Funduszu Finansowego Wsparcia Tworzenia przez gminy w latach 2004 -2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, czy zostały podjęte jakiekolwiek działania w tym zakresie?

Wiceprzewodniczący J. Kubajek - Czy w dalszym ciągu Gmina ma przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki Geotermia, bo są tam spotkania, rozmowy?

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - 1. Chciałbym poznać (myślę, że i wszyscy Radni) aktualną sytuację w PPK, ostatnie decyzje podjęte przez Burmistrza, jak również decyzje podjęte przez Radę Nadzorczą.

2. Dotyczy 6-ciu pytań, które zadałem na poprzedniej Sesji RM. Otrzymałem odpowiedzi na te pytania, które w żaden sposób mnie nie satysfakcjonują, ale przechodzę nad tym do porządku dziennego, natomiast muszę zatrzymać się nad dwoma pytaniami: - naboru wniosków o dofinansowanie środków z Unii Europejskiej tzw. ZPORR. Szerzej na ten temat będę mówił w momencie kiedy będziemy dyskutowali nad Programem Rozwoju Lokalnego i mam nadzieję, że pan Burmistrz udzieli na ten temat szerszych informacji.

3. Ostatnia sprawa, która najbardziej mnie bulwersuje i zaczynam mieć po woli tego dość, ponieważ to już jest trzecia kolejna Sesja, z którą zwracam się z tą interpelacją, otrzymałem odpowiedź na piśmie, ona nie jest do końca zgodna ze stanem faktycznym. Chodzi o umowę z Radiem Plus Lipiany dotyczącą m.in. transmisji z obrad Sesji. Mieszkańcy, którzy zwracają się do mnie z prośbą o interwencję nie są w żaden sposób usatysfakcjonowani odpowiedzią, którą udzielił pan Burmistrz. Pozwoliłem sobie spotkać się z panem Dyrektorem Tańskim na krótką rozmowę w tej sprawie i te fakty, które przedstawił pan Burmistrz nie są w żaden sposób adekwatne do tego co działo się w rzeczywistości ponieważ jak się okazuje transmisje z obrad Rady nie były w żaden sposób transmisjami płatnymi, były to bonusy dla tych samorządów, które podpisały umowę główną. Wiem również od pana Dyrektora Tańskiego i zostałem upoważniony do powołania się na jego osobę, ze dwukrotnie pan Burmistrz obiecywał ustnie (jak wiemy umowa ustna wśród dżentelmenów jest umową obowiązującą) dwukrotnie - raz w styczniu, raz w marcu obiecywał zawarcie takiej umowy. Mam wzór przesłanej umowy, mam pewne pisma na ten temat, spodziewałem się, że to będzie jakaś "bajońska" kwota skoro Burmistrz powołuje się tu na trudności finansowe, o których nie zwracał uwagi podczas prac nad budżetem i chodzi tu o kwotę 450 zł miesięcznie, żebyśmy wiedzieli. Dzieje się tu wiele dobrego i złego na terenie tej Gminy i mieszkańcy chcieliby mieć bezpośredni przegląd tego, z bezpośredniego przekazu. Pozwolę sobie zgłosić wniosek formalny, a przegłosowanie w wolnych wnioskach, dotyczący zobowiązania Burmistrza do podpisania stosownej umowy z Radiem Plus Lipiany, żeby usatysfakcjonować naszych mieszkańców i mam nadzieje, że po raz kolejny raz nie będę musiał w tej sprawie występować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Na sesji wielokrotnie była poruszana sprawa ruchu przy ul. Staromiejskiej - wlot z kierunku Suchania, Mechowa do Pyrzyc, czy były już jakieś wystąpienia pana Burmistrza i w drugą stronę. Tam cały czas wisi wypadek "na włosku", samochody tam jeżdżą bardzo szybko, czy pan Burmistrz był uprzejmy wystąpić do odpowiednich organów, żeby tam może zrobić jakieś spowolnienia?

Radny W. Kędziora - Odniosę się do ostatniej sesji, na której zadałem 4 pytania - na 2 pytanie dostałem odpowiedź, która dotyczyła dojazdu na posesję Rejtana nr 3 oraz sprawa mieszkania pani Merc.

- Natomiast niektóre pytania ciągną się już trzecią sesje i chciałbym otrzymać tą odpowiedź na piśmie. Postawiłem nawet zarzut, że tryb ogłaszania przetargów narusza procedury, narusza prawo. Pan Burmistrz po pierwszym zadaniu tego pytania stwierdził, ze się przypatrzy itd. Odpowiedzi na ten temat nie dostałem chociaż później na drugiej sesji posiłkowałem się jeszcze rozporządzeniem, wykazywałem pewne uchybienia i odpowiedzi mimo wszystko na piśmie nie uzyskałem, a bardzo bym o to prosił.

 • Prosiłem o uściślenie (pytałem o Kostrzyńsko - Słubicko Strefę Ekonomiczną z podstrefą w Pyrzycach), dostałem odpowiedź na piśmie, ale odpowiedź mnie nie satysfakcjonowała, w większej części obejmowała OBR BACKER, który nie jak się ma do tej stref. Natomiast mówiło się o rozmowach z wielu poważnymi inwestorami, prosiłem, o uściślenie jacy to poważni inwestorzy. Prosiłbym o ile to jest możliwe, albo niech pan Burmistrz napisze, ze jest to niemożliwe i to też będzie dla mnie odpowiedź, żebym się dowiedział jacy to byli poważni inwestorzy, którzy mieli tu rozpocząć działalność w tej strefie pyrzyckiej i stworzyć wiele miejsc pracy - tak z tego wynikało.

 • Czy w Pyrzycach funkcjonuje coś takiego jak wykaz lokali socjalnych i uszczegółowienie jakim wymogom te lokale socjalne powinny odpowiadać, czy obowiązuje prawo ponadgminne, czy mamy jakieś szczegółowe w tej kwestii rozwiązania. Interesuje mnie program socjalny, jakim warunkom, jakim standardom powinien odpowiadać.

Wiceprzewodniczący RM K. Dubicki - Dziękuję za odpowiedź na zadane pytania na poprzedniej sesji, ale do jednego pytania muszę nawiązać ponownie. Odpowiedź do pytania o ul. Narutowicza - wyjazd zostanie wykonany przy przebudowie ul. Narutowicza w chwili obecnej trwają przygotowania i jest dokumentacja do przetargu. Panie Burmistrzu jeżeli remont tej drogi będzie robiony za 10 lat to mieszkańcy nie mają zamiaru czekać 10 lat, aż ten wyjazd zostanie naprawiony. Nie trzeba tam żadnych środków, trzeba tam tylko wpuścić jakąś ekipę, kilka tredlinek, wyrównać dziury i sprawa byłaby załatwiona i byłoby po tej sprawie.

 • Pół roku temu była interpelacja z Komisji Edukacji - droga rowerowa, która prowadzi od "Biedronki" w stronę Biblioteki Publicznej prowadzi lewą stroną wprost do wejścia biblioteki. Była mowa o tym, żeby to poprawić, bo Ci, którzy wychodzą z biblioteki wchodzą wprost na ścieżkę rowerową, gdzie może dojść do jakiegoś bezpieczeństwa.

 • Co niektórzy wiemy, że został przeniesiony PPM na ul. Poznańską - co zamierza Pan Burmistrz zrobić z tym budynkiem?

 • Została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie przeniesienia zakończenia SP Krzemlin do Mielęcina, Takie samo uzgodnienie było co do szkoły Brzesko. Wiemy już, że budynek po SP w Letninie zostaje sprzedany, jest uchwała, ale co jest z Krzemlinem?

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Do punktu 7 porządku

Informacja Burmistrza o stanie zaawansowania prac nad projektem p.n. "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Szczecina oraz terenów przyległych do jeziora" (druk 270/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 8 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 9 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 10 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Gmina Pyrzyce wspólnie z pozostałymi ośmioma Gminami utworzyła Związek Zlewni Gmin Jeziora Miedwie, a więc związek celowy, aby przeprowadzić pewne zadanie, na które oczekujemy wszyscy razem mieszkańcy. Było wiadome już w tamtym momencie, iż środki finansowe (wówczas zwane unijnymi) nie wiedzieliśmy jeszcze jaki termin będzie obowiązywał mogą być przeznaczane na ochronę środowiska tylko na duże zadania, czy też powinny być skierowane do jak największej grupy odbiorców i w związku z tym taki Związek został powołany. Związek ma sojusznika w postaci Prezesa WFOŚiGW pana Lecha Pieczyńskiego, który współpracuje z nami na bieżąco po to aby ten projekt był należycie przygotowany i aby ten projekt znalazł uznanie Ministra Środowiska, Komitetu Sterującego i tak też się stało. Kilkakrotnie na tejże Sesji informowałem o toku prac podjętych i dzisiaj dochodzi do ważnego momentu, do ważnego miejsca. W wyniku opracowania Studium wykonalności i w wyniku wykonania dokumentu pt. "Oddziaływanie na środowisko", które to dokumenty wykonuje firma warszawska wyłoniona w przetargu PRO EKO. Firma pokazała pewną koncepcję, wstępne wyliczenia dotyczące tegoż zadania. W przedstawionym materiale Szanowni Radni mieliście okazję zapoznać się z pewnymi wskaźnikami. W wyniku tej pracy okazało się, iż nie wszystkie miejscowości w danych Gminach (nie dotyczy to tylko Gminy Pyrzyce), nie są tak należycie zaludnione, aby te wszystkie miejscowości spełniały ten wskaźnik bardzo pozytywny. Jednym z wiodących wskaźników tj. planowana ilość przyłączeń do sieci kanalizacyjnej, taka aby takie przedsięwzięcie było opłacalne i aby cena końcowa odprowadzenia za ścieki była jak najniższa i aby nie obciążała mieszkańców znacząco, ponieważ granica odporności jest określona i cen nie da się traktować dowolnie. W tej chwili my jeszcze uzupełniamy przedłożony materiał i analizujemy studium wykonalności i plan przestrzennego zagospodarowania pod kątem rozwoju gminy, wszystkich miejscowości wiejskich i miastach, jak będzie wyglądało nasze zdanie wedle planu, jak będą wyglądały tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, letniskowymi i przemysłowymi do roku 2010. Są to prognozy, ale w oparciu o pewne wskaźniki trzeba pracować i te dane (jeżeli chodzi o gminę Pyrzyce) jeszcze zmienią się na plus. Co do benificjenta i operatora już długo była rozmowa na ten temat, dewagacje, wyliczenia, próby najlepszego rozwiązania. W początkowej fazie informowałem, benificjentem miał być Związek Gmin Jeziora Miedwie na całe 9 gmin, natomiast dyskusja była kto byłby operatorem (tutaj wchodzą kwestie własności). Ostatnia wizyta Prezesa Pieczyńskiego i Dyrektora Kloczkowskiego spowodowała, iż Narodowy Fundusz wspólnie z Komitetem sterującym uznał i przychylił się do prośby Związku, aby było trzech benificjentów i trzech operatorów. Jest to moim zdaniem bardzo korzystne dla Gminy Pyrzyce, wręcz oczekiwane, ponieważ nie mamy problemów własnościowych, nie mamy tak, że gmina Pyrzyce ma kilku, czy kilkunastu właścicieli sieci kanalizacyjnych jak to się dzieje w innych sytuacjach, dlatego też postanowiono i skoro Komisje przyjęły taką informację to bardzo dobrze, ponieważ pozwoli to na przyśpieszenie realizacji tego tematu. A wiec benificjentem byłaby gmina Pyrzyce, natomiast operatorem PPK Sp. z o.o. Myślę, że tyle woli uzupełniania mojej wypowiedzi na przeciągu ostatniego roku, bo jest to druga sesja gdzie składałem taką informację, informowałem na jakim etapie są prace przygotowane, na jakim etapie jest realizacja przedsięwzięć, jeżeli byłyby pytania, ponieważ Radni mogą mieć i powinni mieć wątpliwości, żeby sytuacja była jasna i czytelna to jestem gotowy odpowiedzieć przy pomocy pana Dyrektora Kloczkowskiego, którego poprosiłem i ma pełna wiedzę na ten temat, ponieważ wszystkie dokumenty przechodzą przez jego ręce zanim trafią na Walne Związku bądź też do Ministerstwa, czy tez do Komitetu Sterującego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przywitał Dyrektora Związku Gmin Jeziora Miedwie J. Kloczkowskiego i zaproponował, żeby jeżeli są konkretne pytania to o zadawanie pytań.

Radny E. Gola - Z przedłożonej informacji wynika, że mamy podjąć decyzje co do wyboru wariantów przedsięwzięcia. Trzeba wiedzieć, czy jest to koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Pyrzyce, czy też zadanie okrojone tylko do Nowielina, Krzemlina, Mielęcina, Letnina i Brzeska.

- Chciałbym znać orientacyjny koszt I i II koncepcji.

- Ile będzie wynosił dokładnie wkład własny Gminy Pyrzyce w obu koncepcjach.

W informacji nie podaje się żadnych wskaźników i konsekwencji wyboru wariantów. Nie mówi nam się, że jeżeli wybierzemy wariant I to poza większym wkładem własnym co jeszcze za tym idzie, czy wyższa cena dla tych, którzy zostaną podłączeni dla pozostałych mieszkańców gminy, czy są jakieś inne konsekwencje. Nie mam wskaźników na podstawie, których miałbym podjąć decyzję, który wariant jest lepszy.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie przyjąłem tej informacji jako zapytanie Burmistrza dotyczące wyboru wariantów, bo informacja nie jest zapytaniem. Po drugie chciałbym sprostować Panie Burmistrzu - Komisje nie przyjęły Pańskiego sprawozdania tylko zapoznały się z nim, a tu jest zasadnicza różnica, na naszej Komisji opinia była lekko negatywna, a dlaczego to powiem w kilku słowach.

Po I - odbyło się jedno wstępne spotkanie z Radnymi, które miało na celu zapoznanie z celem i zadaniami tego zadania i wtedy okazało się , że informował nas Pan (w maju), że tym zadaniem (czyli możliwością skorzystania z budowy sieci kanalizacyjnej) będzie objęta cała Gmina i miasto Pyrzyce. W tej chwili z informacji tej wynika, że my jesteśmy tu uwzględnieni w zdecydowanie okrojony sposób, czyli są 2 warianty:

I - wariant, który mówi o Gminie, a II - wariant mówi tylko o 2-ch, 4-ch, 5-ciu miejscowościach, czyli pięciu sołectwach. To już jest zdecydowanie za mało jeżeli chodzi o przyjęcie całości tego programu.

Kolejną historią jest fakt, pisze Pan, że na kolejnym zgromadzeniu ogólnym Związku zaplanowanym na dzień 13 sierpnia członkowie Związku powinni przedstawić zaakceptowany przez Radę Gminy zakres rzeczowy projektu. Jest już czwartek, 13 sierpnia ma Pan przedstawić zaakceptowany przez Rade projekt, myślę że powinno to być w drodze projektu uchwały, który powinien Pan wnieść pod obrady. Nic takiego nie ma. Skoro jest to warunek podstawowy to z czym Pan pojedzie 13-go na to Zgromadzenie ogólne?

Najpierw była mowa o operatorze PPK Pyrzyce, nie wyobrażaliśmy sobie (że dla większości, czy dla całości zdania, ale przynajmniej dla większości) w tej chwili mówi się już tylko o gminie Pyrzyce.

Jakie są gwarancje nato, ze chociaż tym operatorem będzie PPK, jeżeli chodzi tylko o gminę Pyrzyce, bo z czym to się wiąże to wszyscy sobie tutaj pewnie doskonale zdają sprawę (bo chodzi pewnie o nowe miejsca pracy, o przerób zadaniowy itp. o możliwy znaczny rozwój firmy co tylko może wpłynąć z korzyścią na rozwój PPK).

Dyrektor J. Kloczkowski - W informacjach, które zawarł Pan Burmistrz są 2 warianty, dlatego że Komisja Europejska wymaga spełnienia pewnych procedur. Jedną z procedur tj. ilość mieszkańców na kilometr długości rurociągu, drugi wymóg proceduralny tj. wskaźnik PGC (wskaźnik mówiący o koszcie przepompowania ścieków do oczyszczalni), trzeci wskaźnik tj. równoważna liczba mieszkańców podłączona do danej oczyszczalni.

Te warianty, które zostały Państwu przekazane są to warianty, które maja być zaakceptowane przez Komitet Europejski (to oni podejmę decyzję w jakiej formie całe nasze przedsięwzięcie inwestycyjne będzie akceptowane i dotowane z pieniędzy UE). Są tutaj podane 2 warianty, dlatego że będą one rozpatrywane w studium wykonalności (Studium wykonalności jest to takie opracowanie, które pokaże nam cały przekrój całej inwestycji, źródła finansowania, operatora, który będzie wykonywał te usługi od chwili zakończenia inwestycji przez następne 30 nawet do 50 lat). To opracowanie tj. zaznajomienie się Rady z zakresem rzeczowym, z wszystkimi elementami studium wykonalności i formą wykonalną, jest to baza wyjściowa, żeby zakończyć to studium wykonalności. Kiedy zakończymy Studium wykonalności Państwo dostaną ten materiał do przeanalizowania i wtedy będą Państwo głosowali już nad końcowym opracowaniem.

W tym materiale tak jak już Pan wcześniej zauważył będą wszystkie analizy finansowe, techniczne, operacyjne.

Co do wkładu własnego - fundusz spójności na dzień dzisiejszy wysokość dotacji określa na 80% tj. max pozycja kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane są to wszystkie koszty, które w chwili podpisania operatu finansowego są zwracane przez UE). Natomiast koszty, które do tej pory ponosiliśmy w tym wypadku Studium wykonalności, które Związek Gmin wykonuje są to koszty niekwalifikowane. Tak jak powiedziałem będzie ok. 20% wkładu własnego, ale tutaj wynegocjowaliśmy także z Burmistrzem i prowadziliśmy rozmowy z instytucjami pomocowymi, które będą uczestniczyły w tym przedsięwzięciu jak NFOŚiGW, WFOŚ i otrzymaliśmy zapewnieni, że będzie wkład własny sfinansowany, pomoc udzielona z tych instytucji w dwóch formach (pożyczki i pożyczki, która jest w 30% umarzana). Dokładnie na dzień dzisiejszy nie można określić wkładu własnego, bo wkład własny będzie akceptowany, bądź określony przez stanowisko UE. Z chwilą kiedy zaakceptują nasze koszty, nasz zakres rzeczowy, finansowy, wtedy będzie można określić własny, który będzie proporcjonalny do zakresu rzeczowego w tym przypadku gminy Pyrzyce.

Co do formy instytucjonalnej - mieliśmy olbrzymie kłopoty, bo to jest też problem nie tylko naszego Związku, ale także wszystkich Związków, które akurat uczestniczą w funduszu spójności. Ta forma instytucjonalna musi być czytelna nie tylko dla Gmin, dla mieszkańców Gmin, ale przede wszystkim dla tego kto udziela dotacji, czyli UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mieliśmy kłopot, bo tak naprawdę pogodzić jest bardzo trudno, wiemy że interes społeczny poszczególnych gmin różni się od innych Gmin i myślę, że najlepszym rozwiązaniem, które wspólnie wypracowaliśmy razem z panem Burmistrzem, który jeździł z nami do Warszawy i negocjował, właśnie formę trzech benificjentów, w którym gmina Pyrzyce jest benificjentem, natomiast operatorem będzie PPK Pyrzyce.

Zapytał Pan, czy na pewno ten operator zostanie do samego końca - tak, bo to już jest zatwierdzone przez NFOŚ, jest to potwierdzone także w tym obrazie zostały przedstawione nasze prośby odnośnie operatora i tak jest zapisane. W tej kwestii na ten sposób nie można zmienić tak sobie operatora.

Czy miasto wchodzi - tak miasto wchodzi, bo w tych analizach, które Państwo mieli, żeby spełnić warunki UE brane są pod uwagę tylko rurociągi i cały system przesyłowy, nie jest brana pod uwagę oczyszczalnia ścieków, ponieważ oczyszczalnia ścieków idzie z pieniędzy unijnych, ale z innych procedur, stąd też miasto Pyrzyce nie jest ujęte. W tych analizach, żeby przyznać środki pomocowe mamy określić te trzy standardy: ilość mieszkańców podłączonych na kilometr rurociągu, koszt przesyłu i równoważność liczby mieszkańców. Pyrzyce w tym całym programie jest oczywiście jako miasto.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do pytania pana Przewodniczącego K. Budżetowej - A. Gumowskiego co do uchwały, że jej nie ma. Sytuacja zmieniła się diametralnie i powstawały ciągle nowe sytuacje, jak powiedział pan Dyrektor negocjacje jak to poukładać i w końcu się udało. Tak jak powiedziałem Gmina Pyrzyce stoi w bardzo dobrej sytuacji w przeciwieństwie czego współczuję kolegom jak wspólnie podejmą ten temat, bo Gmina w Spółce ma 100% udziału, sytuacja jest czytelna, jasna i klarowna. Natomiast Rady siedmiu Gmin plus Barlinek mają trudniejszą sytuację, bo tam trzeba będzie stworzyć jednego benificjenta, jednego operatora. Gminy będą musiały podjąć uchwałę o wyzbyciu się swojego majątku na rzecz wspólnego majątku i tam jest kłopot przekonać Radnych i ustalić pewien tryb, Również w Barlinku Gmina nie jest współ udziałowcem, czy nawet nie ma pakietu kontrolnego, też mają kłopot, ale myślę że sobie poradzą w imię dobrze pojętego interesu społecznego, bo 80% środków finansowych, a nie wykluczone że więcej, bo to zadanie jest finansowane z Funduszu spójności, natomiast tam gdzie nie można uzyskać 120 odbiorców na kilometr bieżący jest możliwość sięgnięcia po środki strukturalne w ramach tego zadania, a tam kryterium już nie jest kryterium efektywności szczególnie ekologicznej, będzie pewnie pewny mechanizm, montaż środków. W naszym przypadku nie ma obowiązku, aby podejmować taką uchwałę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z tym, że nie ma więcej pytań uważam, że temat został wyczerpany.

Do punktu 8 porządku

Informacja Burmistrza o przygotowaniu do skupu zbóż i rzepaku w 2004 roku (druk 271/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 13 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak się składa, że każdego roku, trzeba mieć nadzieję, ze w tym roku Pyrzyce nie przypomną Polsce, że rozpoczęły się żniwa, chociaż zagrożenie takie pewnie jest. W pierwszym półroczu br. odbyłem 3 spotkania (podane jest w informacji), na pierwsze spotkanie prosiłem Sołtysów, Związki Zawodowe, bankowców, podmioty, ARR. Stopniowo ograniczałem spotkanie co do ilości uczestniczących, bo w mniejszym gronie decyzje podejmuje się o wiele lepiej, słyszeliśmy głos Sołtysów i środowiska wiejskiego. Na ostatnim spotkaniu podmioty skupowe, które zamierzały i zamierzają skupować wyrażały taką opinię, ze są gotowe podjąć się skupu, organizacyjnie są przygotowane. Natomiast była wówczas taka niepewność co będzie z tanim pieniądzem tzw. preferencyjnym kredytem na skup zbóż. 7 lipca Rada ministrów podjęła taką decyzję o tym, że będzie to kredyt 4,5%. Rozporządzenie takie zostało przyjęte i banki powinny być zapoznane z tym dokumentem. Wczoraj rozmawiałem z Ministrem Andrzejem Kowalskim z Waldemarem Grubbą - szefem Departamentu Organizacji Rynku na ten temat i przedstawiłem taka informację, która do mnie dociera, iż nie wszystkie banki mogą już aktywnie włączyć się w rozmowy i podpisywanie umów kredytowych. Deklarowano mi wręcz z takim jakby zaskoczeniem, że to się jeszcze nie stało i wczoraj miały prawdopodobnie miały pójść już w teren do banków informacje, że należy rozpoczynać procedury kredytowe na linii podmiot skup owy - bank. Wiem o tym, że w piątek Minister Olejniczak, czy jeden z Wiceministrów wybiera się na teren województwa zachodniopomorskiego - pewnie trudno będzie mu odpowiedzieć co do ceny, bo tutaj w tym momencie o to się rozbija. Jak wiemy szef największego elewatora na Pomorzu w Stoisławiu poinformował, że będzie to 440 zł za kwintal, niestety jest to cena niewystarczająca i nie pokrywa kosztów jakie rolnik ponosi, a więc jest jeszcze jakiś moment wyczekiwania. Sądzę, że najbliższe godziny powinny dać jasną, zdecydowaną, konkretną odpowiedź w tej kwestii, jeśli chodzi o cenę. A więc ze swojej strony uczyniłem to co powinienem, aktywnie włączyła się Komisja Rolnictwa z Przewodniczącym Osękowskim, Izby Rolnicze tak żeby było jak najmniej niedomówień w momencie kiedy kombajny pójdą w pole.

Jeżeli chodzi o skup rzepaku tak jakoś spokojnie przyjęliśmy ten skup, chyba z jednego powodu, że sami rolnicy przyznają, że gdyby ktoś powiedział rolnikowi, ze będzie taka wydajność to zastanawiali się, czy aby pytający dobrze się czuje, bo wydajność w tym roku zaskoczyła rolników pozytywnie, a więc i Europa też jest zasypana co potwierdzają rozmowy w Kruszwicy. Zrobił się tutaj dylemat na dzień dzisiejszy skupuje Centrala Nasienna dla Szamotuł, Agrobest dla Kruszwicy i dzisiaj rozpoczął skup Agroplon (pan Czarnacki) w Okunicy. Mam zapewnienie, że jeżeli limit się skończy to 2, czy 3 tysiące ton (tyle najprawdopodobniej braknie) Kruszwica uruchomi, bo 10,5 tyś. podmioty skupują dla Kruszwicy, a 15 tyś. Centrala Nasienna dla Szamotuł. Kwestia ceny to już poza zasięgiem Burmistrza, pewnie Związki Zawodowe i Izba Rolnicza mają większą możliwość, chociaż trudno powiedzieć, bo jeżeli jest dużo czegoś na rynku to tutaj gra interesów jest nieprawdopodobna. Na dzisiaj cena spadła z 926 zł na 748 zł.

Honorowy Obywatel Gminy Pyrzyce E. Tarka - Nie jestem już rolnikiem, ale nikt nic nie mówi co dzieje się w skupach. Ludzie z samochodami koczują po 3, 4 dni, bo trzeba zamówić kolejkę. Powinno to być organizowane inaczej. To wszystko jest za późno, powinno wszystko być organizowane wcześniej, bo rzepaki są już na ukończeniu, zboża będą lada dzień, które będą sypały nie gorzej jak rzepak, zatem znów będą kolejki i będą gromy leciały, że źle zorganizowane. Może tych punktów skupu jest za mało, może ktoś na ten temat odpowie, ale wydaje mi się, ze rolnik powinien podjechać, zwalić i jechać do domu.

Sołtys Pyrzyc - St. Grzejszczak - Pan Minister namawia do przechowywania zboża do listopada, teraz nie wiem, czy Wysoka Rada nie musiałby się zastanowić, żeby nam za wrzesień - listopad przesunąć podatki, bo nie będziemy mieli w tym czasie z czego zapłacić. Jeśli sprzedamy teraz to wiadomo, ze podmioty skupowe czekają i dadzą nam ile będą chcieli. Czy mamy sprzedawać tak, żeby ktoś później się z nas śmiał? Wysoka Rada musi podjąć decyzję.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Słuchając głosu Sołtysa Pyrzyc nie trudno przyznać rację temu wystąpieniu, ponieważ i dopłaty będą po 1 listopada i skup interwencyjny po 1 listopada, a przechodzimy taki rok "rewolucyjny", ponieważ wszyscy się uczymy, po raz pierwszy nowe zasady, nowe mechanizmy i naprawdę rolnik jeżeli będzie miał kłopoty ze sprzedażą to będzie miał kłopoty z pozyskaniem środków finansowych na zagwarantowanie bytu rodziny i na spłatę zobowiązań chociażby pt. "podatek rolny", ale myślę że naprawdę jest bardzo proste takie rozwiązanie, które jest pod ręką. W takiej sytuacji jeżeli każdy ma ponieść konsekwencje pierwszych lat integracji z Unią Europejską to myślę, że Rząd powinien zaliczkowo niejako wypłacić dopłaty, które będą regulowane po pierwszym listopada. Dlaczego po raz kolejny (jeśli chodzi o pewne obszary działania) Rząd obarcza samorządy kolejnymi obowiązkami i w tym przypadku też tak by było. MY powinniśmy razem wszyscy (wspólnota samorządowa) przeciwstawić się taki projektom. Wiemy o tym dokładnie, że jeżeli nie wpłynie podatek, a mamy do realizacji zadania, chociażby droga kolegi Sołtysa.

Radny M. Gryczka - Na Komisji Rolnictwa mieliśmy informację, że początkowa cena w skupie rzepaku kontraktowanego wynosiła 1.150 zł. dzisiaj Pan Burmistrz mówi, że cena została obniżona do 700 zł z groszami. Uważam, że to jest "granda". Pan Burmistrz użył sformułowania :zdrowe zasady na rynku" - jakie to są zdrowe zasady? to jest wyzysk. Wydaje mi się, że to jest wyścig, ten kto pierwszy sprzątnął i miał godziwe parametry to mógł spieniężyć za tą super cenę. Natomiast, bo się urodziło to trzeba niestety regulować ceną.

Wnioskuję, żeby do tej informacji Rada odniosła się w sposób krytyczny. Żeby organ wykonawczy (Pan Burmistrz) wykonał stosowne pisma korespondencyjne do podmiotów skupowych działających na rynku pyrzyckim, że to co zrobiono z ceną to jest "granda".

Poseł na Sejm RP - W. Klukowski - 65% społeczności głosowało za Unią, co mówiłem, że pierwszy rok nie będzie trudny. Nowy system skup nowy jest taki, to zboże, które zostanie skupione taniej, a dopłaty będą u nas później, ma być konkurencyjne na rynkach poza unijnych. Eksporterzy, którzy kupią prędzej to zboże będą dostawali także w UE dopłaty eksportowe. W związku z tym, że te pieniądze się spóźnią, a wiadomo że największe koszty rolnik ponosi teraz bo jest to zbiór, środki ochrony roślin, wysłanie dzieci do szkoły, zapłaty usług, paliwa itd., wystąpiłem do pana Ministra Olejniczaka o to by spowodować podpisanie przez ARiMR umów z bankami na podstawie których będzie można przesuwać kredyty, których płatność przypada na miesiące do listopada. W odpowiedzi pan Minister pisze w pierwszych trzech podpunktach to co już wiedzieliśmy, natomiast dalej jest, ze tym się zajmą. Tydzień czasu temu rozmawiałem i powiedział, że takie coś zostało podjęte i te kredyty będą przesuwane. 101 EURO - ta cena obowiązuje w UE i my się nie możemy załamać, będzie to przeliczane w zależności od tego jaki kurs EURO będzie i od listopada ta cena obowiązuje, a w tej chwili jest tak jak w UE wolna gra rynkowa, tylko że tam ten rynek trwa ileś lat i on się już ustabilizował. Natomiast u nas w tej chwili będzie "wolna amerykanka", a podmioty skupowe, które będą oferowały cenę także nie są przygotowane do tego, żeby dawać cenę zbyt wysoką. Wiecie wszyscy, że w Pyrzycach tworzyła się tzw. grupa producencka, w pierwszym roku tylko połowa zapłaciła składkę, a do tej pory może zostało 20-stu. Wiemy wszyscy, że w UE właścicielami zakładów tłuszczowych, zbożowych, mięsnych są rolnicy. U nas ta prywatyzacja poszła tak jak poszła i teraz niewiele mamy do powiedzenia, od 2002 r. także. Starałem się o to, żeby rolnicy dostali udziały, które należały się im z Elstaru, ta sprawa została zaprzepaszczona, te udziały zgodnie z ustawą, które już były przyznane i miały być wydane zostały wydane. One w tej chwili zostały przekazane do ARR tylko po to, żeby w Pyrzycach zostało stworzone centrum interwencyjne tak za tym poszły także sprawy kadrowe, personalne, nie będę tego szerzej omawiał, bo myślę, że prędzej, czy później będzie musiał się za to wziąć prokurator. Natomiast nie było także pomocy wielkiej Panie Burmistrzu z Pana strony, bo jak prosiliśmy w Związku Producentów Zbóż o pewne umorzenia, pewną pomoc, nawet przy zorganizowaniu walnego, to było wiele mowy, ale jak dochodziło co do czego to 300 zł nie można było wyasygnować i tak prawdę mówiąc to wszyscy jesteśmy po trochę odpowiedzialni za tą sytuację, że tej sprawy nie mogliśmy wziąć w swoje ręce, a można było to przezwyciężyć, gdy byliśmy bardzo dobrze zorganizowani i mogliśmy być właścicielami tych zakładów. Dzisiaj zdradzę wam taką informację, że zakłady kupione za 6.300.000 zł są zadłużone na prawie 75.000.000 zł, interweniowałem nieraz i Minister Skarbu nic w tej sprawie nie robi. Odpisuje mi, że najlepszym sposobem rozwiązania tej sytuacji jest przyjęcie nowego planu restrukturyzacji, czyli wyjścia z zadłużenia wobec człowieka, który naraził na stratę tą firmę, wobec człowieka, którego żona (nawet nie jeden z członków Zarządu) kredyty brał pod zastaw tego zakładu, tj. sprawa karna. Interweniowaliśmy też do Ministra Rolnictwa o to by zbył zapasy interwencyjne przed 1 maja, gdzie mogliśmy licytować i te zapasy upłynnić, można było to zrobić i ta decyzja nie została podjęta. Rada Ministrów wydała nawet taką decyzję dla Prezesa Agencji Rynku Rolnego, który tej decyzji nie wykonał i to zboże prawdopodobnie wejdzie na giełdę towarową teraz w sierpniu i będzie sprzedawane, obniży cenę zboża, które będzie od nas kupowane. Wczoraj Przewodniczący Komisji Rolnictwa wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o to, żeby ta część dopłat, która ma być uzupełniona z Polskiego budżetu była wypłacona już we wrześniu, nie wiadomo jaką decyzję podejmie Prezes Rady Ministrów i czy to będzie wykonane. Myślę, że jeszcze wiele rzeczy można byłoby zrobić tylko nie wiem, czy stać nas jako rolników na to, żebyśmy się skonsolidowali, żebyśmy się nad tymi wszelkimi naszymi podziałami różnili, żebyśmy znieśli te podziały. Kluczową rzeczą jest zrobienie czegoś takiego jak zrobił Człuchów oni kupują od siebie zboże, sprowadzają nawozy, środki ochrony roślin, paliwo itd. i ten obrót jest wewnątrz i ci rolnicy będą graczami na giełdzie i oni zboże i rzepak sprzedawali dużo drożej. Natomiast my dopóki czegoś takiego nie będziemy mieli, dopóki w ten sposób się nie zorganizujemy to zawsze będziemy przegrywali.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się do pana Posła, Wy tam głosujecie, Wy tam podnosicie ręce, a na nas to się odbija.

Sołtys Nieborowa - J. Kurkowski - Zwraca się z pytaniem do pana Burmistrza, czy ma Pan jakiś wpływ na podmioty skupowe, żeby przyjmowali w niedzielę, sobotę? Teraz był przypadek, że rolnicy stali w sobotę i nie przyjmowali, a w niedzielę przyjmowali.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Z tego co wiem w sobotę w GS była poważna awaria i nie można było kupować rzepaku. Natomiast wpływy - staram się nie używać takich terminów, bo zwykle rozmowy mogą tylko spowodować, czy poprosić podmiot skupowy, aby można było ewentualnie wydłużyć. Byłą tutaj mowa o podmiotach skupowych i jednostkach, które są zaangażowane, ale nie chciałbym, bo nie ma Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, czy też kierownictwa i nie chciałbym być źle odebrany, ale to właśnie my z podatków, państwo, rolnicy odprowadzamy 2% z podatku na Izbę Rolniczą. Jesienią tego roku zbuntowałem się i powiedziałem, że nie odprowadzę tych 2%, ale ustawodawca nakazuje i więcej oczekiwałbym dynamiczności od Izby Rolniczej, ponieważ do takiego celu została powołana, żeby bronić, reprezentować, wspierać, pomagać rolnikom. W końcu z jakimś poślizgiem odprowadziliśmy te 2% podatku, myślę że jest dosyć znaczący adresat tych problemów. Natomiast, żeby nie uciekać od tematu jestem ciągle w kolejkach i rozmawiam ze skupującymi i proszę, aby przychylili się, bo takie koczowanie nocami do przyjemności nie należy.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (druk 273/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 17 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 18 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 19 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXVI/183/04 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Aleksandra Wszoła - Podziękowała za zaufanie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

KASETA 2

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach za 2003 r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2003 (druk 264/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przypomina, że temat stawał na poprzedniej Sesji i nie uzyskał akceptacji Rady, która miała wątpliwości i temat staje ponownie.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 23 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 25 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Odniosę się do dwóch projektów uchwał do PBP i PDK. Jak Pan Przewodniczący wspomniał oba te projekty uchwał na poprzedniej Sesji nie uzyskały akceptacji głownie z powodu tego, że zostały nam położone niejako na stół w momencie kiedy przyszliśmy na salę obrad i był to główny z powodów, który spowodował, że Radni oburzeni głosowali przeciwko. W związku z tym mam pytanie. Jakie są konsekwencje (termin był 30 czerwca) w Urzędzie Skarbowym z tytułu nie uzyskania akceptacji dla projektów uchwał i nie przedstawienia tych materiałów w Urzędzie Skarbowym?

Czy znalazł pan Burmistrz winnego, który jest za to odpowiedzialny, ponieważ np. PBP złożyła materiały 16 kwietnia i jak to się stało, ze dopiero po dwóch miesiącach, po obróbce trafiają do Radnych. Gdzieś jest nie w porządku, gdzieś należy usprawnić działanie, czy Urzędu. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi podczas Komisji Budżetu, chcielibyśmy teraz uzyskać te odpowiedzi, a przede wszystkim jakie są reperkusje Urzędu Skarbowego?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wedle informacji Skarbnika Gminy żadnych konsekwencji finansowych ze strony Urzędu Skarbowego nie ma i nie będzie. Natomiast co do uprawnień Burmistrza, pani Dyrektor Jasińska w następnym dniu wyjechała na urlop, ma również zaległy, wraca w piątek, wolną zasadą jest, że jeżeli chce się wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do osób, które odpowiadają to kodeks pracy wyraźnie stanowi, że trzeba osobę wysłuchać. Pani Jasińska wraca z urlopu w piątek więc taką rozmowę przeprowadzę i niezwłocznie poinformuję.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wydaje mi się, że placówki kultury złożyły wniosek w terminie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Ja już mówiłem, że jednostki organizacyjne złożyły materiał w kwietniu. Pytam kto tu jest odpowiedzialny za to, ze ten materiał przeleżał w Urzędzie do ostatniego momentu, do tego momentu w którym Radni nie mogli podjąć normalnej decyzji, pracować nad tym dokumentem i wydać stosownej opinii.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wypada porozmawiać z panią Jasińską i osobą, która była merytorycznie odpowiedzialna i taka rozmowa w obecności dwóch pracowników, kierownika jednostki i osoby merytorycznie odpowiedzialnej w Wydziale Finansowym. Taka rozmowę odbędę i poinformuję niezwłocznie na ręce pana Przewodniczącego do wiadomości pytających.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, żeby na przyszłej sesji pan Burmistrz poinformował jakie podjął działania w tym zakresie. Proponuje, żeby punkt 10 i 11 przyjąć, ponieważ tam i tak się nic nie zmieni.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXVI/184/04 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury za 2003 r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2003(druk 265/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - opinia stanowi załącznik Nr 28 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - opinia stanowi załącznik Nr 29 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia stanowi załącznik Nr 30 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXVI/185/04 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej (druk 267/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - opinia stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - opinia stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia stanowi załącznik Nr 35 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXVI/186/04 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2013 (druk 272/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - opinia stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - opinia stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - opinia stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.

Radny M. Gryczka - Odczytał opinię K. Rolnictwa i wyjaśniła wnioski Komisji.

Jeżeli chodzi o ppkt. dotyczący infrastruktury technicznej PKP - Komisja stoi na stanowisku, że organ wykonawczy winien zatroszczyć się o to, żeby wymusić na PKP poprawne utrzymanie tej infrastruktury (sam dworzec wygląda bardzo szpecąco, torowiska, perony), sytuacja jest niebagatelna i ulega to dalszemu niszczeniu, degradacji i Komisja postrzega, żeby działania w tym kierunku były podejmowane.

Zapis mówiący o zaopatrzeniu Gminy w wodę, że jest zaopatrzenie w wodę jest dobre i uporządkowane - Komisja uważa, że nie jest sytuacja do końca uporządkowana, bo chociażby ostatnio to co wydarzyło się na bazie ujęcia po byłym MEPROZECIE, gdzie okazało się, że woda jest nie do spożycia. Pewne osoby wiedzą o tym, ze była zorganizowana kolonia w ZSRCKU i należało wodę dowozić, więc uważamy, że należy ten aspekt uwzględnić, ponieważ jest to w zadaniach własnych Gminy, sugerujemy, że sytuacja nie jest do końca uporządkowana.

Geotermia pyrzycka - również w Programie Rozwoju Lokalnego jest zapisana sprawa basenu i całej infrastruktury jaka miałaby być prowadzona w zakresie zadaszenia z możliwością wykorzystywania tego basenu w okresach poza letnich, więc uważamy, że stan Geotermii pyrzyckiej i wykorzystania ciepła na dzisiaj jest niedostateczne i temu należałoby w opracowaniu tego programu więcej miejsca poświęcić.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Odczytał opinię K. Ekologii i dodaje, że 15 mieszkań, które byłyby zmodernizowane z budynku przy ul. Szkolnej wynosi 1.500.000 zł. tj. jedno mieszkanie kosztowałoby 100.000 zł. więc jest to jakaś luksusowa kubatura i nie wiem, czy to chodzi akurat o takie mieszkania socjalne. Uważam, że za te pieniądze na pewno można byłoby na bazie innych budynków dużo więcej zrobić.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W uzasadnieniu do przedłożonego projektu uchwały zawarta została treść najważniejsza, która jest fundamentem do prac nad Programem Rozwoju Lokalnego (PRL) dla Gminy Pyrzyce. W świetle programów strukturalnych tzw. ZPORR-u nie do wszystkich działań PRL jest potrzebny, ale dla większości jest potrzebny. Aby starać się o środki pomocowe, czy też móc sporządzić i skierować wniosek na jakiekolwiek potrzeby społeczne taki program jest niezbędny. Nie było tutaj i nie ma żądnego pośpiechu. Treść PRL bazuje na podstawie wiedzy Burmistrza i jego służb, która wzięła się ze spotkań od kilku, czy kilkunastu lat z Radami Sołeckimi, na zebraniach otwartych wiejskich, na podstawie spotkań z Wspólnotami, przedstawicielami Wspólnot, z Prezesami, takie spotkanie też się odbyło o czym informowałem w mojej pracy. Zadania, które zostały wymienione w projekcie programu jest to głos mieszkańców, o tym zdecydowali mieszkańcy którzy artykułowali te przedsięwzięcia w spotkaniu z Burmistrzem, czy też wcześniej jeszcze z Zarządem poprzedniej kadencji. Cenię sobie pracę wszystkich Komisji, które analizowały ten dokument jedne Komisje pokazały nieprawidłowości, czy też wniosły pewne poprawki, czy też nowe zadania i bardzo dobrze, ponieważ ten dokument powinien niejako powstać od dołu i on taki zaczyn ma. Sołtysi na spotkaniach Rad Sołeckich dyskutowali nad zadaniami, mam bogaty materiał co do zadań, które powinny być w danej miejscowości wykonane, jednocześnie wskazywały te najważniejsze od których należałoby zacząć, również działo się na spotkaniu z Wspólnotami. Natomiast jak zauważyłem dwu, czy trzykrotnie pojawia się sprawa Geotermii, wykorzystania wód, ciepła, a w związku z tym budowy otoczenia, aby można było skorzystać z ciepła, czy też wód solankowych. Takie zadanie zostało ujęte. Zwracam uwagę na jedną rzecz, że PRL Gminy Pyrzyce nie może obejmować tylko zadania, które Rada Gminy ma realizować, również podmioty inne. Jeżeli podmiot fizyczny, czy konsorcjum, czy jakaś inna jednostka chciałaby realizować pewne zadania i korzystać z środków pomocowych to wówczas darczyńca zapyta, czy dane zdanie jest ujęte w PRL, dla przypomnienia podaję informację, że również zaczynamy nad Programem Obszarów Wiejskich. Dobrze się stało, aby takie zadanie umieścić. Chcę poinformować, iż jestem po dwukrotnej rozmowie z panem Adamem Roślewskim, który zakupił od Starostwa były budynek oddziału zakaźnego, który potwierdza to, iż zamierza w 1/3 budynku uruchomić takie działanie na bazie Sp. Geotermii, korzystając z dóbr natury, myślę o wodach solankowych. Jeżeli będzie chciał pozyskiwać środki pomocowe to wówczas darczyńca zapyta, czy to zadanie umieszczone jest w PRL, czy w ogóle program takowy jest. Pewnie Radni sobie przypominają, że pierwsza wersja PRL była inna, cały czas się uczymy. Osoby, które skierowałem na szkolenia, seminaria na ten temat ciągle przywożą nowe informacje, tak jak przypominamy sobie było z programem Sapard, niby wszystko jasne, kolejne wyjazdy w sprawie tego zadania, które robiliśmy wspólnie ze Starostwem (droga w Stróżewie) do samego końca pojawiały się wątpliwości. Tak jak przedstawiłem taki projekt (nie taki szczegółowy, wymieniłem tylko tytuły, zadania) uważałem, że to wystarczy. Po kolejnym wyjeździe do Urzędu Marszałkowskiego pracownicy przyjechali i mówią, że muszą być tytuły, ale rozwinięte. W związku z tym trzeba szanować zalecenie, czy wytyczne Urzędu Marszałkowskiego, który będzie środki rozdzielał i pod kątem kierunkowym i zaleceń tenże program został opracowany. Nie jest to dokument, który jest dokumentem zamkniętym, jest to dokument, nad którym ciągle trzeba będzie pracować choćby z tego tytułu, że jest to coś co powstaje po raz pierwszy. Nawet Ci, którzy prowadzą szkolenia maja sami wątpliwości, bo z Ministerstwa Gospodarki Departament Środków Strukturalnych przysyła pewne uzupełnienia. Dzisiaj przed sesją zapoznałem się z artykułem w "Głosie Szczecińskim", niekorzystnym dla Gminy Pyrzyce (może w wolnych wnioskach do tego się odniosę), przeczytałem go z takim bólem, ponieważ nie jest tak jak jest tam napisane.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Nie negujemy tego projektu, są bardzo fajne zadania i potrzeby dla miasta i gminy, tylko proszę powiedzieć, np. w punkcie 2 mamy przebudowa drogi Ryszewko - Pyrzyce wykonana w 2004 r., a o ile pamiętam ten punkt został odrzucony przez Radę. Jest wiele rzeczy na rok 2004, które nie są ujęte w budżecie gminy i na które nie mamy pieniędzy na realizację tych zadań, a rok 2004 zaraz się skończy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Bardzo cenię sobie, bo właśnie ten dokument powinien być przez Komisje przewertowany i pokazany, że zdaniem Radnych, którzy mają legitymację wyborców i pewnie maja kontakty tak jak ja, uważałem że jednak ważności zadań, to zadanie powinno być oddalone w czasie, albo też (zwłaszcza wypowiedź Przewodniczącego Tkaczuka) to zadanie oddalić, nawet uznać i argumenty wyartykułować, że to zadanie może poczekać. Natomiast wprowadzić inne, czy też ograniczyć zakres. Ja oczekiwałem, że Rada pokaże, przecież nie może być tak w takim przypadku takiego dokumentu, mimo że on bazuje na wielkiej wiedzy, którą posiadam ze spotkań, o których wcześniej mówiłem, właśnie powinien być przewertowany, pokazany, wypracowany, taki dokument jest potrzebny. Niewiele w kraju taki dokument ma, mimo, że zalicza się do ostatnich to, to skutkuje w jakiś sposób na to, że w pewnym momencie przychodzą terminy do pisania wniosków i takiego dokumentu nie mamy. Taki dokument ciągle powinien być analizowany, więc musi to być inicjatywa od dolna i inicjatywa taka była. Burmistrz tylko wykona ten dokument tak jak każdy inny po wnioskach.

Radny W. Kędziora - Zgadzam się z Pańska wypowiedzią, że program powinien być dokładnie i dogłębnie przewertowany i chcieliśmy z Panem jako głównym sprawcą tego dokumentu porozmawiać, ale na Komisji nie było takiej możliwości. Pani Kierownik mimo najszczerszych intencji i chęci nie zawsze była w stanie odpowiedzieć na zadawane szczegółowe pytania. Odebrałem to, że ona jako szef tego zespołu dostała pewne tezy od pana Burmistrza, który m.in. posiłkując się tymi spotkaniami wypracował, a o szczegółach to nie mogliśmy rozmawiać, bo Pana nie było. Ja z chęcią chciałem rozmawiać, ale Pana nie było. Teraz mamy to sprowadzić do dyskusji być może na Sesji, ale wydaje mi się, że Sesja nie jest ku temu. Dobrze by było, żeby ten projekt na dzisiejszej sesji odrzucić, a porozmawiać z Panem o tych szczegółach, ba na pewno ten dokument jest podstawą do ubiegania się do wszelakiej pomocy. Tak jak tu koleżanka, czy Radny Tkaczuk powiedział, sprawa tej drogi Ryszewko - Pyrzyce, tj. kuriozum odrzucone, a Pan dalej mimo wszystko to wkłada.

Z tego co dobrze wyliczyłam to Pan Burmistrzem jest już 6 rok, a tutaj jest tabela załącznik nr 2 - wykaz potrzeb inwestycyjnych na lata 2007 - 2013, jakby potraktować to od początku Pańskiej kadencji to w 2013 r. będzie 15 lat i Pan dopiero punkt 1 np. Brzesko - remont świetlicy, to ile lat chce Pan ją remontować?

Przewodniczacy K. Ekologii - J. Tkaczuk - Zwraca się z prośbą do pana Burmistrza, żeby przed wolnymi wnioskami wypowiedział się na temat artykułu, bo jeśli się okaże, że Pan powie później, a w artykule jest napisane wyraźnie, że "w poniedziałek Komisje RM przygotowały opinię projektu, nie wszystkie będą pozytywne. o tym, czy zostanie on przyjęty zadecyduje dzisiejsze głosowanie. Jednak Radni nie muszą w tej chwili spieszyć się z jego przyjęciem, bo składanie wniosków na 2004 r. zostało zakończone", dlatego nie wiem jak się zakończy głosowanie, bo chyba takowe się odbędzie. Osobiście wolałbym, żeby Pan teraz to powiedzieć, bo powiedział Pan, że na ten temat będzie trochę więcej w wolnych wnioskach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Skłonny jestem przychylić się do końcowego wniosku K. Budżetowej, żeby Burmistrz się nie spieszył, żeby dosyć szczegółowo potraktować ten program, dlatego że mnie jako radnemu trudno jest głosować za takim wnioskiem jak budowa mieszkań socjalnych. Jesteśmy za wybudowaniem 2-ch mieszkań socjalnych w Pyrzycach, bo na to nas stać, zrobić oświetlenie np. 4 punkty na danej ulicy, chodzi o konkrety. Brak jest konkretów, szczegółów, ustalmy, że coś zrobimy konkretnie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do kwestii budownictwa socjalnego - w części odpowiedziałbym na interpelację co z budownictwem socjalnym. Parlament przyjął ustawę o pomocy Rządu dla samorządów, jeżeli chodzi o budowę mieszkań socjalnych. Wygląda to tak, że jest szansa na dofinansowanie ponad 30% i jeżeli chodzi o ten rok to wnioski powinny być złożone do 8 października. Złożenie wniosku nie oznacza, że w dniu następnym rozpoczyna się budowa i potem jest procedura. Średnio policzono od momentu złożenia wniosku do momentu podjęcia decyzji o budowie jest ok. rok. Nie jest tak, dlatego napisaliśmy 2004, żeby złożyć wniosek. Natomiast potem pracuje się nad budżetem i teraz w tym roku ciężka praca nas wszystkich, czyli K. Budżetowej, Burmistrza i jego służb, bo na dobrą sprawę trzeba będzie mieć 3 dokumenty: projekt budżetu, Wielki plan inwestycyjny i PRL, i to udziałem plamisty będziemy robili pierwszy raz. Czeka nas bardzo ciężka, trudna, monotonna praca, ale po to, że potem jak złoży się wniosek i zażąda się wymaganych dokumentów, żeby one wszystkie były dobrze wykonane.

Ostatnia kwestia - jest obecny na sali pan Marcin Wasilewski - autor tegoż artykułu. Przypomnę jak nie tak dawno rozpoczynaliśmy współpracę, Pan redaktor rozpoczął pisanie w "Głosie szczecińskim" było tak, że artykuły nie autoryzowane, tak się razem uczyliśmy, żeby uniknąć złych terminów w prasie, żeby te artykuły wyglądały tak jak się należy. Natomiast może być krytyczny, powinien być krytyczny, chodziło o to, żeby zachować pewną terminologię pewnych oznaczeń. Dzisiaj późno przeczytałem, po zapoznaniu się z artykułem niejako wewnętrznie byłem sam zobowiązany wobec siebie, ze tym razem musze odnieść się do tego artykułu. W związku z tym mam robocze pismo, które chcę skierować (po raz pierwszy) na ręce pana Macieja Gładysiewicza - redaktora naczelnego. Odczytał robocze pismo "Szanowny Panie Redaktorze. W związku z zamieszczeniem w dniu dzisiejszym tj. 4 sierpnia 2004 r. na łamach Głosu Szczecińskiego artykułu pt. "Pyrzyce. Gmina nie chce 7,5 mln. EURO. Nie dostaniemy nawet centa" autorstwa redaktora Marcina Wasilewskiego, stosownie do art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. "Prawo Prasowe" (Dz. u. Nr 24, poz. 5 z póź. zmianami), uprzejmie proszę o sprostowanie nieprawdziwych, nierzetelnych informacji podanych w w/w artykule. Nieprawdą jest bowiem, iż na przełomie listopada i grudnia 2003 pracownicy Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie prowadzili szkolenia w Gminie i Powiecie pyrzyckim na temat ZPORR - u. Zgłosiłem do programu praktyk i szkoleń realizowanych w ramach własnych Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie absorpcji funduszy i programów UE, ze szczególnym uwzględnieniem ZPORR - u i jego komponentu wojewódzkiego, w październiku 2003 r. dwóch pracowników Urzędu. Szkolenia w w/w zakresie odbywały się od lutego do maja br., w których to, desygnowani pracownicy uczestniczyli.

Pragnę podkreślić, iż w trakcie w/w szkoleń przekazywano pracownikom informacji, iż nie wszystkie dokumenty na podstawie, których wnioski winny być wypełnione są jeszcze przyjęte. Szkolono na projektach tychże dokumentów. Jednym z przykładów jak wyglądają w praktyce dokumenty niezbędne do prawidłowego wypełniania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami niech świadczy fakt, że Komitet Monitorujący ZPORR po dyskusji nad zaprezentowanymi zmianami przyjął w formie Uchwały uzupełnienie ZPORR 2004 - 2006 dopiero w dniu 26 lipca 2004. A zatem tylko nieliczne gminy w Polsce sporządziły PRL oraz Lokalny Program Rewitalizacji, nad tym którym odbywa się teraz procedura, na podstawie projektów dokumentów określających procedurę i zakres tychże planów.

Pyrzyce przystąpiły do prac nad sporządzeniem w/w planów wcześniej już wiosną br. To, ze PRL jest przedstawiony na dzisiejszej sesji to wynik prowadzonych prac i licznych konsultacji społecznych. Od radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach zależy, czy dokument ten zostanie przyjęty a tym samym, czy gmina będzie mogła ubiegać się o stosowne środki finansowe w ramach ZPORR."

Informuję, że jest to dokument roboczy i informuję jak chcę się odnieść do tego artykułu.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Ponieważ pan redaktor Wasilewski rzeczywiście jest na sali i nie może zabrać głosu, ponieważ również zostałem przywołany w tym artykule, jest przywołane moje nazwisko i co prawda Burmistrz akurat nie wyraził żadnej negatywnej opinii na temat moich wypowiedzi, niemniej jednak musze poprzeć stanowisko, które wyraził pan redaktor Wasilewski i nawet jeżeli trzeba Panie redaktorze to ja również wystosuję pismo z podziękowaniem za treść tego artykułu, ponieważ on rzeczywiście ujawnia pewne aspekty prawne.

Panie Burmistrzu nie wiem jak Pan czyta, ale pewnie nie było intencją Pana Redaktora, że Departament przeprowadził w Pyrzycach, nigdzie o tym nie pisze. Pisze, że Departament Integracji Europejskiej prowadził pierwsze szkolenia dla przyszłych benificjentów programu czyli przeprowadzał je u siebie, nie ma tu nigdzie napisane, że przeprowadzał je w Pyrzycach. Poza tym Panie Burmistrzu był to bardzo mocny aspekt, dlatego że ja osobiście jako Radny stawiam Panu grzech zaniedbania, bo dla mnie jest to zaniedbanie i nie zmienię swojego zdania. Skoro 18 marca minął termin składania wniosków z pierwszego priorytetu ZPORR-u i jak sobie Pan dokładnie przypomina (jak również część Radnych) widziała relacje telewizyjne, które były przekazywane w Kronice szczecińskiej, były tam całe samochody wniosków, które zostały złożone. Na terenie Powiatu pyrzyckiego również inne Gminy składały te wnioski tylko gmina Pyrzyce nie.

Drugi termin minął 23 lipca przecież to też jest prawda. Prawdą jest też to, że podstawą do złożenia wniosku jest PRL, o którym dzisiaj rozmawiamy i nie widzę tutaj słowa, które byłyby niezgodne z prawdą. Jest tutaj sama prawda i niestety ja osobiście stawiam Panu grzech zaniedbania, bo tak to się złożyło. Pewnie, że są pewne aneksy uzupełnienia do tych programów, to się zdarza normalnie, ale wnioski już złożone one funkcjonują, one są rozpatrywane. Środki finansowe są przyznawane, albo będą przyznane w najbliższej przyszłości, a jak pamiętam z artykułu, czy telewizji to pierwszy priorytet był wartości 90.000.000 zł. Tyle pieniędzy było do wzięcia, tyle można było zrealizować wniosków i inne gminy naszego Powiatu złożyły takie wnioski. Nie widzę tutaj nic, bo nie złożenie takiego wniosku jest równoznaczne dla mnie z tym, że nie podniesiono pieniędzy z ulicy. Rozumiem, że można było spodziewać się, że inni będą mieli ważniejsze zadania, że nasze wnioski nie uzyskały akceptacji, ale przynajmniej próbować. Na tym polega zaniedbanie, zaniechanie, trzeba przynajmniej próbować, a tego niestety w naszej Gminie nie dokonano. Nie chcę się donosić do treści merytorycznej tylko porę Pana Radnego Kędziorę, który zgłaszał wniosek, że należy się nad tym spokojnie zastanowić, bo w poniedziałek na naszej Komisji uwagi były bardzo krytyczne, nawet dochodziło do dość ostrych słów. Niestety rzeczywiście nie mieliśmy z kim tego skonsultować. Fakt, że to wszystko tak późno to również ma swoje odzwierciedlenie w sytuacji, która ma miejsce w Urzędzie, bo to przecież zajmował się tym Wydział Promocji, to przecież tam rozpoczęto te wszystkie działania, to tam zaniedbano pewne sprawy, to tam nie wykonano pewnych swoich zadań i obowiązków, nie było później komu przekazać tego tematu dla drugiej osoby, przecież to każdy o tym wie. Dziwię się Panie Burmistrzu, że każda krytyka to spotyka się z Pana strony z takimi argumentami, że trzeba zaraz pisać do redaktora naczelnego. Jeżeli rzeczywiście takie pismo wyjdzie to ja osobiście również napiszę pismo do redaktora naczelnego, ale w zupełnie innym tonie.

Radny M. Budynek - Współczuję Panu Burmistrzowi, bo nadstawia Pan głowę, a pracownicy gdzieś z boku się przemieszczają. Przychodzi pierwszy, sprawdzają na koncie i pieniążki wpłynęły. Dokąd będzie Pan tolerował taki stan rzeczy? Powiem, ze jak dostałem ten program to się gotowałem. Dziwię się Radnym, którzy przyjmują budżet co roku, którzy wiedzą o sytuacji finansowej naszej Gminy, o naszych problemach finansowych, dziwię się, że podchodzą do tej sytuacji ot tak sobie. Popatrzmy na jedną z pierwszych rzeczy - kompleks sportowy w mieście Pyrzyce - centrum rehabilitacji - 10.000.000 zł, z naszych środków 1.000.000, pytam skąd te pieniądze? Od 2004 do 2006 r. musielibyśmy zdobyć przynajmniej 10.000.000 zł. a z innymi zadaniami? To są nie nasze zadania, przecież centrum rehabilitacji to może się zebrać kilka osób i zbudować tj. biznes, a gmina ma inne zadania, przede wszystkim szkoły. Rozpoczynałem budowę SP2 jako kierownik zajezdni PSTBR Szczecin ponad 18 lat temu, jak ona teraz wygląda? PDK pełnoletność i trzeba remontować, nasza Komisja przedstawiła konkretne wnioski i to zawsze domagałem się jako priorytety inwestycyjne naszej gminy. Jak mamy pieniądze, zrobiliśmy to wszystko to bierzmy się za inne działania. Myślę Panie Burmistrzu, że najwyższy czas, żeby Pan był na tych Komisjach, a nie przysyłał pracowników, bo ci pracownicy nic nam nie pomogą i nic nam nie odpowiadają.

Radna I. Morka - Panie Burmistrzu mówi Pan, że ma Pan powołany cały zespół i sztab ludzi do tworzenia projektów. Wydaje mi się, ze nie potrzeba całego zespołu tylko wystarczy jedna konkretna osoba, która się tym zajmie i która będzie na odpowiednim stanowisku. Jeżeli chodzi o program ZPORR to wszystkie dane, zmiany są na bieżąco podawane w internecie, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Gospodarki. Jeśli chodzi o rozbudowę SP2 z hali widowiskowo - sportową (mamy tabelkę inne źródła i tj. Ministerstwo Edukacji), mamy że Ministerstwo Edukacji dałoby nam ok.. 88.000 zł., czy na pewno, czy mamy decyzje Ministerstwa, że da nam? Nie, bo jeżeli napiszą nam odmownie to będziemy musieli dołożyć te 88.000 zł. ze środków własnych i wtedy skąd?

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Czy data 23 lipiec tj. data ostateczna, czy może są jeszcze inne informacje, że można składać?

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Od lat wielu mówi się o zaopatrzeniu miasta w wodę. Co z tego,. że mamy porządną firmę, co z tego, ze mamy porządną wodę jak tu pisze się, że stan zaopatrzenia w wodę w Gminie jest dobry. Od 10 lat mówi się, ze trzeba wymienić sieć wodną zaopatrującą miasto w wodę, a tu jest 13 zadań i np. na miejscu 2 jest przebudowa drogi Ryszewko - Pyrzyce, a sieci wodociągowej nie ma. Pytam co jest dla Was Panie Burmistrzu ważniejszą sprawą droga do Ryszewka, czy żeby ludziom dać wodę. Ludzie w pocie czoła po -20 C robią w grudniu, styczniu, bo ciśnienie nie wytrzymuje. To tylko dzięki "wicherkowi" mamy dzisiaj spokój, że 4 piętrze mamy jeszcze trochę wody, bo gdyby było suche lato i ogródki działkowe pobierałyby to byłaby tragedia.

Radna I. Morka - Mamy tutaj do czynienia z projektami tzw. twardymi, a co z projektami miękkimi, gdzie pieniądze były do wykorzystania i termin się skończył, a można było śmiało wykorzystać na szkoły, na współprace i nawet na nasz folklor.

Radny M. Budynek - Chodzi o to, że wszyscy mają działać w kierunku dobra mieszkańców i nas wszystkich, nie to nam się chce, żeby było, tylko na co nas stać. Już się skończyły te czasy, że można było sobie cenę podnieść do góry albo ja przesunąć, dzisiaj jest wolny rynek i kto ma pieniądze ten rządzi, a kto nie ma to niema o czym dyskutować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest wniosek K. Budżetu, żeby Burmistrz ze swoimi służbami był uprzejmy przygotować projekt bardziej konkretny, zgodnie z budżetem i naszymi możliwościami.

Radny P. Klimczak - Jeżeli coś robimy to ustalmy kolejność, np. robimy Gimnazjum, które zostało pominięte, wymieniamy okna, elewację, robimy basen, który się wali.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Bardzo wybitny i wyraźny głos, który do mnie dotarł to była wypowiedź radnego Budynka, że mamy pracować na rzecz mieszkańców, więcej mamy służyć ludziom, bo jak przeczytamy ślubowanie to tak to wygląda. Jest to materiał, który powstał w wyniku spotkań z mieszkańcami. Nawet na ostatnim spotkaniu Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej stała mieszkanka Pyrzyc pytała kiedy w końcu będzie ten basen wyremontowany, ponieważ ja nie mam samochodu, a moje dzieci chciały by się tam kąpać tak jak ja swojego czasu. Każdy głos jednostkowy trzeba uszanować, takich głosów jest więcej. Nie będę wdawał się w polemikę, bo nie po to są obrady sesji, natomiast powiem na sam koniec. Z jednej strony kiedy rozmawialiśmy o dużym zadaniu pt. "Budowa systemu kanalizacyjnego" była podnoszona obawa i troska Rady o to, że to duże zadania - skąd weźmiemy pieniądze, wkład własny, a z drugiej strony są głosy, że nie złożyliśmy wniosków, bo środki pomocowe. Tam jest potrzebny wkład własny. Te Gminy, które nie zawiele inwestują mogą. Jak się słucha programów na ten temat to trzeba słuchać od początku do końca, a nie wybiórczo tylko to co komu odpowiada. Więc należy zachować pewną logikę działań.

Pierwszy merytoryczny punkt dzisiejszej Sesji mówi o tym dużym zadaniu (zlewnia), na to pozyskamy mnóstwo pieniędzy, pewnie razy 4 niż te utracone rzekomo miliony EURO, bo tak to będzie mniej więcej wyglądało, więc nie jest tak jak to wygląda.

Panie radny Kędziora - jeżeli Burmistrz będzie znał zagadnienia ogólne i tak jak powiedział radny Budynek i dba o to, żeby w Gminie jak najwięcej robić i jeszcze ma znać szczegóły, to chyba nie tak. Właśnie Kierownicy Wydziałów są po to i pracownicy w Wydziałach, aby szczególiki znali, a nie Burmistrz, bo jeżeli ma być odwrotnie to wtenczas byłaby chora sytuacja.

Było pytanie co z terminami - terminy wyznacza Urząd Marszałkowski, nie ma stałych, określonych, że w ciągu roku jest 1,2 czy 3 nabory, tylko co jakiś czas Urząd Marszałkowski ogłasza, więc trzeba być gotowym z niezbędnymi dokumentami chociażby z takim dokumentem jak PRL.

Co do programów miękkich - oczywiście korzystaliśmy na folklor i nie tylko. Taki wykaz pani Dyrektor przygotowała, nie wiem, czy trafił do Radnych, ale jeżeli nie to powiem, żeby przygotowała z jakich projektów miękkich Gmina Pyrzyce korzystała i w jakiej wielkości środki pozyskiwała.

Co do SP2 - w ramach kontraktu wojewódzkiego środki takie będą, jesteśmy wpisani na listę i Komitet Moniturujący nas zakwalifikował.

Śledząc ostatnie artykuły prasowe zaapelowałbym, abyśmy nie szli wzorem niektórych Gmin i to co się dzieje teraz, rozmawiamy, jest czas na Komisji, na spotkaniu, na które przyszło trzech Radnych w PRL i tam powinniśmy rozmawiać. Sądzę, że lepiej będziemy służyć mieszkańcom tam rozmawiając, tam dyskutować, nawet się kłócić pod kątem wypracowania dobrego owocu, niż tutaj. Ostatnie artykuły prasowe zmierzają w tą stronę, że Gmina Pyrzyce może być niezbyt wiarygodną dla inwestorów, ale mimo wszystko ocena jest dobra. Do tego dodam zdanie, które ukazało się w gazecie "Nasz Goleniów" artykuł, który rozpoczyna się następującym zdaniem "Goleniów to obok Pyrzyc najdynamiczniej rozwijająca się Gmina w województwie zachodniopomorskim".

Radny W. Kędziora - Zgadzam się w 100% Pan jest od tego, żeby stawiać jakieś tezy, wytyczne, a pracownicy, żeby rozmawiać i rozwijać to na szczegóły. Tylko cóż z tego jeżeli my pytamy pracownika i on do końca nie potrafi nam wyjaśnić jakie były Pańskie intencje, dlaczego te zadania akurat zostały włożone i po to Pan nam był potrzebny, nie do szczegółów, wyliczeń itd., ale np. zapytać, czy się Pan kierował, że te pieniądze Pan będzie miał, czy ma Pan już jakąś promesę, czy jest już jakaś umowa, czy ma pan jakąś obietnicę, czy ma Pan gwarancję, że w mennisie będzie ta sama ekipa i ten kto dał Panu dzisiaj jakaś ewentualną obietnicę może się okazać zupełnie bez pokrycia, bo tych ludzi może nie być. O takich rzeczach chciałem porozmawiać, Pan jako twórca, jako ten, który stawiał wytyczne, tezy (wiadomo, pracownicy rozbijali to na szczegóły). Odebrałem takie wrażenie, że pan pokazał kilka głównych zdań, a rolą i zmartwieniem pracowników było dorobić do tego otoczkę. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego Pan postawił takie tezy, takie zadania? Niestety nie było komu tych odpowiedzi udzielić. Pan Sekretarz mimo najszczerszych chęci, no niewiele, nie ma Burmistrza, nie ma Pani Burmistrz, Pani Kierownik została szefem tego zespołu powołana po jakimś czasie, chyba nie była od samego początku i były takie różne inne wątpliwości.

Radna I. Morka - Zwraca się z prośbą do pana Burmistrza o szczegółową rozpiskę - jakie projekty miękkie były wykorzystane i zrealizowane. Jeżeli chodzi o Festiwal Pieśni i Tańca to posiłkuje się wypowiedzią Pańskiego pracownika, który powiedział mi, że nie składano żadnego projektu, jeżeli chodzi o dofinansowanie folkloru. Jeżeli SP 2 została zakontraktowana już wojewódzkim kontraktem to dlaczego ona jest wpisana jako jedno z priorytetowych działań, gdzie będziemy pozyskiwać na to środki.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaczynamy teraz pracować nad Programem Rozwoju Lokalnego, to nie jest miejsce. Wysoka Rada powinna podjąć decyzję, natomiast tutaj kupcy, handlowcy, budowlańcy, bezrobotni i jeszcze inne grupy zawodowe powinny nad tym swoimi działami dyskutować, a potem Komisje, szefowie Klubów itd. radni, którzy są zgodnie z tym zainteresowani. W tej chwili grozi nam rzecz, że zaraz ogłoszę przerwę i po przerwie wracamy i budujemy Program Rozwoju Lokalnego.

Radny E. Gola - Nie wiem, czy mamy program, czy budujemy, bo już teraz się pogubiłem. Co do PRL niestety po szczegółowym zapoznaniu się z tym programem i po zapoznaniu się z literaturą, która dotyczy takich programów i robionych projektów musze stwierdzić, że ten program nie zawiera podstawowych zasad, które takie programy powinny spełniać.

W pierwszej części analitycznej diagnozującej stan jaki mamy w poszczególnych działach, my nie dostaliśmy żadnej diagnozy, my dostaliśmy opis. Jeżeli nam się serwuje takie coś, że w gminie działa składowisko odpadów (2 kwatery, jedno 1ha, jedno 2ha, rolę uszczelnienia pełni podłoże gliniaste itd.) po co nam to, czy my będziemy budowali składowiska? Jeden z mieszkańców, z którym m. in. konsultowałem te program określił, że tj. poradnik budowy składowiska, inny określił, ze tj. przewodnik turystyczny.

PRL ma spełniać całkiem inne funkcje. Należy postawić diagnozę, należy w tym miejscu gdzie opisano tą glinę, która znajduje się pod tym składowiskiem, powinno się na[pisać, składowisko w tej chwili jest wypełnione w 70% z ciągu roku, czy dwóch lat się skończy. Taki powinien być opis sytuacji i że my musimy podjąć konkretne działania, a nie opisywanie podłoża.

Podobnie jest w następnych elementach, zaopatrzenie w wodę, tj. jedno z podstawowych zadań gminy i na ten temat nie mamy ani słowa. Z tego tekstu wynika, że jest bardzo dobrze wszędzie i nie ma tutaj żadnego problemu. Powinno być podane, że ta ulica ma dobre, czy złe i na podstawie tego powinno być określenie problemu, że np. na ul. Mickiewicza należy zwiększyć przekrój rurociągu itd., a tutaj tego nie ma.

Mamy podany rejestr firm w Pyrzycach, ale nic z tego nie wynika, czy te firmy są rozwojowe, czy powstają następne. My musimy mieć diagnozę w tej chwili na jakim etapie my jesteśmy i do którego chcemy dojść, bo następnym etapem po diagnozie w takich projektach jest wytypowanie problemu i wskazanie dokąd dochodzimy, czyli jaki stan lepszy chcemy uzyskać. Trzeba podać wskaźniki wg jakich będziemy to oceniać i dokąd dojdziemy, to jest wymagane przy projektach.

Ta cała część jest dla mnie nie do przyjęcia.

Jeżeli przejdziemy dalej do części, która mówi o finansach znowu napotykamy ciekawe elementy. Słynna droga, o której wcześniej mówiliśmy, że nie powinna być przyjęta do realizacji Pyrzyce - Ryszewko z różnych względów podaje się nam kwotę 600.000 zł. - 5 km drogi. 600.000 to przy wysoce sprzyjających warunkach i zdeterminowanym wykonawcy tj. kilometr drogi, tj. droga, która ma być robiona na podłożu, to nie jest jakaś tam modernizacja, więc to zadanie będzie nas kosztowało nie 600.000 zł. Szacunki w zależności od tego z kim rozmawiałem oscylują od 600.000 do 1.000.000 zł. przy ruchu średnim tak jak nam się podaje, że tj. objazd Pyrzyc robiony więc razy 5 tj. 5.000.000 zł.

Następny element już wspomniany - mieszkania socjalne, w opisie mówi się o ośmiu mieszkaniach więc jeżeli ma być koszt 1.500.000 to osiem mieszkań socjalnych będzie nas kosztowało 180.000 zł. każde.

Moim zdaniem ten dokument jest nie do przyjęcia pod względem merytorycznym on nie spełnia żadnych zasad wg, których takie programy powinny być robione. Pan Burmistrz wspomniał, że prowadził szerokie konsultacje społeczne i ma wieloletnia wiedzę, wiec jeżeli to maiło być podstawą do stworzenia PRL, ja rozumiem, że mieszkańcy na poszczególnych spotkaniach podawali problemy, które chcieliby, żeby były rozwiązane, łącznie z tym kompleksem. Każdy chce dążyć do wyższej jakości życia, ale najpierw tak jak padły głosy musimy rozwiązać problemy podstawowe, a później możemy rozwiązywać następne, czyli zajmijmy się siecią wodociągową, bo należy ją poprawić, zajmijmy się siecią dostarczającą ciepło (o tym w ogóle PRL nic nie mówi, co dalej będzie z ul. 1 Maja, gdzie ogrzewane są chodniki. Można napisać, że Geotermii przekazujemy wodociągi i ona poprzez swoich przedstawicieli w ciągu roku, dwóch, czy trzech będzie zmodernizowane i ocieplone).

Oświata - ani słowa o Gimnazjum i tak tych problemów można wymieniać dalej. Uważam, że PRL nie zawiera tych elementów, które powinien zawierać. Jeżeli posiada się wiedze mieszkańców i swoją, Pan Burmistrz powinien wytypować problemy do rozwiązania na dzisiaj i na następne lata, pokazać które są pierwsze i dopiero na bazie tego formułować PRL, a zbiór problemów, które zgłosili ludzie to my już mamy. Ten PRL powinien decydować, które priorytety wybiera się jako pierwsze, a wybrano priorytety tak jak już wspomniano, kompleks basenów.

Będę już kończył z wnioskiem, żeby ten PRL odrzucić ze względu na bardzo niska wartość merytoryczną tego dokumentu. Po drugie nie wskazuje priorytetów i problemów, które powinniśmy rozwiązać natychmiast, po trzeci, że to jest niepotrzebne ze względu na termin. Wszystkie środki, które są tu napisane w części finansowej są z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tam już nie będzie w tym roku przyjmowania wniosków, najwcześniejszy termin tj. maj 2005 r. i tam będą środki i do tego trzeba się spokojnie przygotować i stworzyć taki PRL. Jestem po rozmowie z Biurem Współpracy Międzynarodowej Integracji, Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego i taką informację mi przekazano, że nie ma już składania wniosków, więc ta część nie jest pilna.

Podobnie, niestety muszę stwierdzić że przekazano mi informację (pani Dyrektor Murawska, która zajmuje się kontraktami dla województwa), że Pyrzyce nie dostały środków na rozbudowę SP2 i na halę i nie dostały środków na drogę rowerową.

Jeżeli te wnioski będą tak sporządzane jak został sporządzony ten program to nie dostaniemy ani centa. Należy to odrzucić, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby to przyjmować. Nie słyszałem żadnych argumentów poza tym, że pan Burmistrz występuje, bo nie słyszę innego argumentu, on się nie nadaje.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Zwraca uwagę na to, że jest to program opracowany na lata 2004 - 2013, także musi on zawierać dużo więcej informacji i niekiedy pewnie będzie zawierał te elementy i te inwestycje, które nigdy nie zostaną zrealizowane, być może tak, tylko nie wiadomo jakie środki finansowe mogą się pojawić w przyszłości, jakie nowe możliwości stworzy nam Unia, jakie fundusze zostaną powołane i być może każdy zapis w tym programie (bo jest on niezbędnym elementem, żeby w ogóle o cokolwiek się starać) i czasami będzie to nasza zachcianka, pomysł, który nigdy nie zostanie zrealizowany, ale warto go tam umieścić, warto nad nim popracować i warto być pewnym, że kiedyś być może będzie zrealizowany.

Nie zgodzę się a panem radny Edwardem dotyczącym tego, że ten artykuł jest przerysowany, rzeczywiście będziemy mieli w roku 2005 r. możliwość pozyskania tych środków, ale 2 nabory straciliśmy. Być może, że tak jak Pan mówi, że te wnioski były przygotowane tak jak ten program to pewnie nigdy środków nie dostaniemy, pewnie mogłoby i tak być, ale próbować zawsze trzeba, zawsze trzeba wykorzystywać wszelkie możliwe środki.

Panie Burmistrzu jest Pan bardzo wrażliwy na krytykę, ale czasami warto się pochylić, bo ten artykuł to jest naprawdę sama prawda, a po drugie na ten wizerunek, na który Pan się powołuje dotyczący wizerunku naszej Gminy, to Pan również pracuje.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Jednym z obowiązków Burmistrza jest dostarczenie mieszkańcom wody. Wiemy co jest w ZSRCKU - jakie czyni Pan poczynania, żeby Ci co tam mieszkają i Ci którzy korzystają z wody mieli wodę taką jak mają całe Pyrzyce?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Były to pytania i w odpowiednim momencie będzie udzielona odpowiedź.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetowej, że należy w trybie pilnym przystąpić do ponownego opracowania programu tak aby gmina mogła w jak najkrótszym czasie korzystać ze środków ZPORR.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Zaproponował w pierwszej kolejności przegłosować projekt uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 0; przeciw - 13; wstrzymało się 5;

Uchwała nie została podjęta.

Radny E. Gola - Zwraca uwagę na to, że gdy obradowała Komisja Budżetu nie było informacji co do terminów kiedy musielibyśmy składać wnioski o środki pomocowe. Wydawało nam się, że to są bardzo krótkie terminy, ale na dzień dzisiejszy tak jak ustaliłem w Urzędzie Marszałkowskim mamy termin co najmniej do maja 2005 r. wiec proponowałbym, żeby nie przegłosowywać trybu pilnego w sensie takim, ze jakość ustąpi pośpiechowi i następna sesja to wg mnie nie jest konieczne.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Zaproponował przegłosowanie w takiej wersji jaka została zaproponowana przez Komisję z uwagi na to, iż terminem składania wniosku jest maj przyszłego roku, ale te wnioski trzeba przygotowywać dużo wcześniej, one muszą być przygotowane dużo wcześniej, być może będzie potrzebny projekt danej inwestycji, być może będą potrzebne inne załączniki. To nie jest tak, że się wniosek o tak poważną sprawę złoży w przeciągu kilku dni. Wnioskuje o utrzymanie tego zapisu.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Popiera wniosek Przewodniczącego K. Budżetu. PRL musi być opracowany po uwzględnieniu uwag dzisiejszej Sesji i jak najszybszej było wcześniej skonsultowane na Komisjach przy udziale Pana Burmistrza, który wyjaśniłby nam szczegółowo.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu która negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu Rozwoju Lokalnego z uwagi na niską merytorycznie zawartość podanych informacji. Komisja wyrażą swoje wątpliwości głównie dotyczące:

1) planu finansowania i źródeł finansowania na lata 2004 - 2006;

2) priorytetów w wymienionych inwestycjach na terenie gminy w latach 2004 - 2013;

 1. brak identyfikacji kluczowych problemów i brak odzwierciedlenia w przedstawionym projekcie inwestycyjnym;

 2. wątpliwości Komisji budzi część analityczna programu zawierająca zbyt mało danych mogących stanowić podstawę do jego akceptacji.

Komisja uważa, że należy w trybie pilnym przystąpić do ponownego opracowania programu biorąc pod uwagę w/w niedociągnięcia, tak by Gmina w jak najkrótszym czasie mogła korzystać ze środków ZPORR.

W trakcie prac nad nowym projektem programu Komisja widzi potrzebę przeprowadzenia szerokiej konsultacji ze wszystkimi środowiskami w tym również z Radą Miejską.

Wynik głosowania: za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się 5;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej nr 621, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce (druk 268/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 43 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 44 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXVI/187/04 stanowi załącznik nr 47 do protokołu.

Poseł na Sejm RP - W. Klukowski - Mam kilka pytań do pana Burmistrza. Padały tutaj stwierdzenia o zachowaniu dżentelmeńskim i chciałbym, żeby Pan teraz spojrzał mi prosto w oczy, bo pamiętam naszą rozmowę, pewne rzeczy Pan obiecał dla ludności wsi Letnin i żeby Pan odpowiedział. Czy jedną z cech dżentelmena jest krótka pamięć? Żeby Pan powiedział to co wtedy Pan obiecywał tym ludziom, ilu dyrektorów pan przewidywał, miała tam powstać "szkoła zielona". Czy może jest już tak źle, ze pod tym dywanem jest tyle zamiecione, ze się Pan przewraca, może to z tego względu wynikł ten projekt uchwały, a może tuj. dokładnie te 80.000 zł, które jest potrzebne na rozbudowę, czy dokończenie SP2.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tematy funkcjonowania szkoły w Gminie Pyrzyce i nie tylko w naszej gminie są przedmiotem bardzo wrażliwej dyskusji Radnych z organem wykonawczym. To, że próbujemy przystosować (Rada podjęła uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do potrzeb wynikających w Gminie Pyrzyce) jest to konsekwencja tejże uchwały nie wprost, ale wspólnie z wydziałem merytorycznym liczymy i z roku na rok dzieci ubywa. Były spotkania w Gminie, w szkole z udziałem Pana Posła, spotkania na świetlicy wiejskiej w Letninie i nie było pochopnych działań, wręcz odwrotnie, pełna wyrozumiałość i troska mieszkańców Letnina o to, aby szkołę zachować. Odbyło się spotkanie pani Dyrektor Jasion z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, gdzie poddano analizie co zrobić, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania szkoły w Brzesku w dwóch budynkach i otrzymałem taką informację, iż Rada Rodziców jednogłośnie postanowiła, iż będzie taniej, lepiej (jeżeli taka sytuacja finansowa wynika Gminy, nie tylko pyrzyckiej) w budynku w szkole w Brzesku dzieci się zmieszczą i bez pogorszenia warunków. Po otrzymaniu tej informacji poprosiłem o kolejne spotkanie, aby uczestniczyć i osobiście dowiedzieć się, czy faktycznie jesteście Państwo przekonani, iż jest to dobre rozwiązanie, czy zdajecie sobie sprawę z tego jaką opinię formułujecie i jakie stanowisko zajmujecie. W obecności Ks. Januarego Żelawskiego i pani Dyrektor cała Rada Rodziców powiedziała, że ze względu na taką sytuację jest zgoda na to, aby przenieść dzieci z Letnina do Brzeska. Przedstawiając ten projekt uchwały o sprzedaży jest to też wyraz jakiejś troski, aby budynek nie był dewastowany, bo o to trzeba zadbać i w związku z tym zaproponowałem taki projekt uchwały. Komisje wypowiedziały się pozytywnie. Należy zadbać o to i sądzę, że wspólnie z Radą postanowimy, że środki skierowane ze sprzedaży tejże szkoły będą kierowane w znaczącej wielkości dla Sołectwa Letnin, bo myślę, że tj. jakaś swoistego rodzaju rekompensata za zbycie majątku na terenie tegoż Sołectwa. Co do zielonej szkoły była taka opcja na tamten czas, że dobrze by było, gdyby uruchomić w szkole (Dyrektorem był pan Łukasiewicz), żeby podjąć się takiego działania i od tej propozycji odstąpiłem, ponieważ niesie to za sobą kolosalne wydatki. Proszę zauważyć, że propozycja Rady była, za co byłem na poprzedniej sesji lekko skarcony i dzisiaj Radny Dubicki podnosił temat co z Krzemliniem, bo jest podobna sytuacja. Natomiast Krzemlin, jedna z większych miejscowości, tak ostatnio informowałem Radę, iż ten temat też będzie powzięty, ale chcemy, żeby młodzieży Krzemlina stworzyć jakieś przyzwoite warunki, a chodzi o adaptację sklepu na świetlicę wiejską i z pewnością w przyszłym roku ten temat będzie podjęty, bo faktycznie ilość dzieci maleje. Odpowiedzialnie zachowałem się, natomiast faktycznie taka rozmowa była i ten mój projekt oparty był o rozmowy, konsultacje z mieszkańcami i Radą Rodziców. Taką decyzję podpisałem i jeszcze raz chciałem uczestniczyć i osobiście przekonać się, czy faktycznie ta decyzja nie jest wymuszona, nie jest sprowokowana. Podczas mojej obecności tak Rada Rodziców powiedziała, nie było głosów przeciwnych, natomiast jest protokół i można do niego sięgnąć.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego o pow. 255 m2, usytuowanego na działce nr 256/2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce (druk 269/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 49 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 50 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 51 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Wbrew pozorom ten projekt uchwały był przedmiotem szerokiej naszej debaty i oczywiście nie mogliśmy się skonsultować z Burmistrzem co świadczy o tym, że Obecność pana Burmistrza jest niezbędna na Komisjach i trzeba tak organizować wspólne posiedzenia, żeby one odbywały się przy Pańskim udziale, bo na wiele pytań nie możemy uzyskać odpowiedzi. Chciałbym zwrócić uwagę Radnym, co było podnoszone podczas posiedzeń Komisji, że ten PDK, który od tylu lat jest ciągle w budowie i nie wiadomo jak długo jeszcze będzie w budowie zaczyna utracać swoje warunki kultury, do których został przewidziany. Co prawda biblioteka jest również jakimś elementem kultury, ale w tych planach pierwotnych nie było przewidziane umieszczenie tam biblioteki pedagogicznej. Dobrze się stało, bo ma to coś wspólnego z Kulturą, poza tym zostały wykorzystane środki z Urzędu Marszałkowskiego i jakoś to zaczyna funkcjonować. Również wiem, że w planach pierwotnych była przewidziana kawiarnia i restauracja, pytanie nasze było takie i nie mogliśmy uzyskać odpowiedzi, czy jest klient na wydzierżawienie tego lokalu i na prowadzenie tejże działalności, czy zostanie tak sporządzona umowa dzierżawy, która będzie obwarowana jakimiś zasadami, które nie spowodują tego, że będzie to kolejna pijalnia piwa, że zaczną się jakieś sceny dantejskie, a w sąsiedztwie czytelni, biblioteki gdzie potrzebna jest cisza i spokój to jest wprost niedopuszczalne, czy nawet w sąsiedztwie pracowni dla dzieci, plastycznych, rzeźbiarskich, czy innych również to jest nie do pogodzenia. Chciałbym wiedzieć jak Pan widzi to i czy przewiduje Pan sporządzenia takiej umowy, obwarowanie takim zasadami, które gwarantowałyby niejako utrzymanie funkcji kulturalnej tejże placówki.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zbycie tegoż lokalu, czy też udziałów było przedmiotem moich rozważań i zastanawiałem się, czy przedstawić Wysokiej Radzie projekt uchwały, czy wieloletnią dzierżawę. Przeważyła opcja wieloletniej dzierżawy, ponieważ właśnie to o czym mówił Pan Przewodniczący zbycie mogło stworzyć niebezpieczeństwo prowadzenia innej działalności niż taką, którą oczekujemy. Natomiast dzierżawa wieloletnia spowodowałaby, aby Gmina miała swoistego rodzaju kontrolę i w umowie dzierżawy zapisała, że właśnie ta funkcja kawiarniana, o której mówi nawet pierwotna funkcja i jak najbardziej sądzę, że taki tryb postępowania jest lepszy, bezpieczny i daje prowadzącemu szansę wskazania kierunków prowadzenia swojej działalności, tj. zabezpieczenie, że nie może tam być (tak jak mówił Przewodniczący) pijalni.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się 1;

Uchwała Nr XXVI/188/04 stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

Do punktu 15 A porządku

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do wystawienia weksli in blanco (druk 274/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 55 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 56 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 57 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał odpowiedź na opinie K. Budżetu, która stanowi załącznik Nr 58 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Wyjaśnia dlaczego Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały, ponieważ zadała pytania i uzyskała w tej chwili odpowiedź na te pytania, które wzięły się stad, że zaniepokojenie budzi fakt, że skoro NFOŚ zdecydował się umorzyć jedną ratę pożyczki w wys. 285.000 zł z zadaniem na kanalizację sanitarną dla Brzeska, Mechowa, Letnina, Nasze zdziwienie budzi fakt, że to jest objęte programem Związku Zlewni Jeziora Miedwie. Chcieliśmy te środki spróbować wykorzystać na inne cele (cele związane z ochroną środowiska), natomiast zamienić zadanie. Całe nasze myślenie polega na tym, czy jest to jeszcze realne i możliwe, bo środki, które pozyskamy z programu przynależności do Związku Zlewni Jeziora Miedwie to już te zadanie obejmują. Rozumiem, że starania o umorzenie pożyczki były składane rok, czy półtora roku wcześniej i obowiązkiem było przekazanie zadania na jaki cel ta umorzona pożyczka pójdzie, czy teraz można spróbować to zamienić, bo wg naszej oceny szkoda tych pieniędzy 2 razy powtarzać tam, gdzie one są już przewidziane do realizacji. Może Pan spróbuje podjąć taki temat, który zapewniłby nam przeznaczenie tych środków nie na to zadanie, a na inne wskazane przez Pana, czy zaproponowane przez Pana. Potrzeb w dziedzinie ochrony środowiska mamy mnóstwo i pewnie nie mielibyśmy żadnych problemów, żeby takie zadanie wskazać.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wywód Przewodniczącego jest logiczny, ale również to zadania, które realizujemy Pyrzyce, Mechowo, Letnin również jest finansowane z NFOŚ, bo przecież z dochodów własnych 100% nie jest możliwe wykonanie tegoż zadania. Gdyby nawet pójść tą drogą to też nie ma tak, że to zadanie (duże zadanie) aby wykonać kanalizację pozostałą zgodnie z potrzebami tam też trzeba będzie wyłożyć własny udział. Nie ma tak, że nie włożymy, bo mamy temat załatwiony bo w 100% finansowana jest sieć kanalizacyjna na pozostałym obszarze miasta i gminy Pyrzyce. Jest pilna potrzeba, złożyliśmy wniosek, czekamy pewnie rok na tą decyzję, natomiast w rozmowie telefonicznej z Funduszem, trzeba szybko podjąć uchwałę, bo chcą podjąć decyzję taką, a nie inną. Ta zwłoka może doprowadzić do tego, ze mogą być jakieś wątpliwości co do umorzenia, chociaż zgodnie z prawem tak kwota nam się należy. Mogłaby być ona większa, ale NFOŚ ciągle zmienia kryteria i wielkość umorzenia. W rozmowie pani Kierownik Wydziału I. Kozłowska - Gidyńska odpowiedź jest taka, że na to zadanie.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Z Pańskiej wypowiedzi wnioskuję, że tak do końca nie jest Pan pewny, czy tych środków nie można wykorzystać na co innego i słusznie, bo trzeba sobie zawsze jakiś margines zostawiać. Na Komisji wstrzymaliśmy się z wypracowaniem wniosku, który zmieniałby zapis w punkcie 2 (prosi o szybkie skonsultowanie, czy taki zapis jest możliwy) "pkt 2 §1 Kwota , o której mowa w ustępie 1 zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną środowiska." , bez wskazania. Jeżeli stanie się tak, że nic nie będzie można w tym temacie więcej zrobić, bo pewnie że te środki własne również są potrzebne na realizację tego zadania z Funduszu Spójności, ale nie wiadomo jeszcze na jakich zasadach, może będą jakieś nie oprocentowane kredyty, może będziemy mogli płacić w późniejszym terminie, tego jeszcze nikt nie wie, a te środki to już trzeba konkretnie przeznaczać, a potrzeb jest dużo. Chcielibyśmy nie zamykać tej furtki, gdyby taki zapis był możliwy do przyjęcia w NFOŚ byłbym zadowolony, a Pan miałby otwartą furtkę do prób do negocjacji nad zmianą przedsięwzięcia.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - NFOŚ podejmując taką decyzję pytał nas jakie zadanie realizujemy, a wiec chodzi o zadanie związane z ochroną środowiska, realizujemy właśnie to zadanie, a nie inne, więc jest zadanie w toku. Dopiero gdybyśmy podali, że zamierzamy, podejmujemy się zadania, nie mamy pozwolenia na budowę, projekt itd. a terminy tam są, nie mieliśmy wyboru. Jedno zadanie na dzisiaj realizujemy, które ma związek ekologiczny.

Radny S. Ryżyk - Myślę, że Pan A. Gumowski ma o tyle rację, że jest punkt 3, który mówi, że będzie podpisana umowa o przeznaczeniu umorzonej kwoty. Wobec tego wydaje mi się, że nie konieczne jest decydowanie w uchwale o przeznaczeniu. przecież jeśli Pan podejmie próby i one się nie udadzą to Pan określi w umowie o przeznaczeniu umorzonej kwoty. Nie powinniśmy sobie zamykać tej ścieżki i powinien Pan spróbować wynegocjować, że można te pieniądze przeznaczyć na cel dla nas niezbędny.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pieniądze na udział własny Gminy w tym dużym zadaniu wyłoży WFOŚ i dzisiaj jest wiadomo, że 50% kwoty pożyczonej dla Gmin będzie umorzone, więc są to naprawdę bardzo korzystne warunki. Natomiast wracając do tego co powiedziałem jest pozwolenie, realizujemy zadanie innego wskazać nie mogliśmy, bo tylko to realizujemy. Natomiast jest to takie wyjście i zaproponowanie. Mam pytanie co będzie jeżeli NFOŚ nie zaakceptuje, a nie będę przecież zwoływał Sesji na jeden moment, a innej uchwały nie wyślę.

Radny E. Gola - Zwraca się z prośbą o informację jaki zakres zadania pozostał do wykonania na kanalizację Letnin - Brzesko, jaka to jest kwota i jak to jest finansowane, z jakich źródeł?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zadanie dotyczy nie tylko Mechowa i Letnina, ale również Brzeska, Pstrowic i Obromina, więc jest to duże zadanie realizowane etapami od wielu lat. Aby zakończyć Letnin, a więc wykonać tą sieć główną, czy kanaliki tak aby można było odprowadzić ścieki do oczyszczalni w Pyrzycach wedle naszych szacunków jest to kwota rzędu 500.000 zł. wedle wartości kosztorysowej, przetarg zawsze wyłania zdecydowanie niższą cenę.

Radny E. Gola - Czy program Zlewni Jeziora Miedwie pominął całkowicie to zadanie, które jest realizowane w tej chwili, czyli w ramach tego zadania są Pstrowice, czy program Zlewni Jeziora Miedwie zawiera?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Program zawiera pozostałe niezbędne potrzebne sieci, które nie są wykonane. Skończyliśmy na pewnym etapie i program będzie obejmował pozostałą część.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 0; wstrzymało się - 6;

Uchwała Nr XXVI/189/04 stanowi załącznik nr 59 do protokołu.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg:

 • Pani Dziełak,

 • Pana Budnickiego

Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego stanowi załącznik Nr 60 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 61 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XXVI/190/04 stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Czesława Budnickiego stanowi załącznik Nr 63 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W swojej informacji z mojej pracy informowałem, że

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi Pana Czesława Budnickiego.

Wynik głosowania: za -14; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XXVI/191/04 stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

Do punktu 16 A porządku

Informacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że w miesiącu czerwcu pan Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko i Przewodniczacy K. Budżetu - A. Gumowski oraz Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński i Prezes Geotermii - St. Kulik byli na spotkaniu w NFOŚ i prosi o informację wnioskodawcę.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Przypadło mi przedstawienie tej informacji. Dotyczy ona naszego udziału w spotkaniu na temat sytuacji w Geotermii, spotkanie odbyło się w dnia 6 lipca br. w NFOŚi GW w Warszawie.

Spotkanie trwało 2 godziny i uczestniczyli w nim:

 1. Pani Krystyna Strzelecka - Dyrektor Departamentu Kapitałowego NFOŚiGW;

 2. Pan Jarosław Wysocki - Specjalista Departamentu;

 3. Pan Jan Wielgus - Dyrektor Wydziału Ryzyka Finansowego NFOŚiGW jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii;

 4. Pan Andrzej Krysiak - Specjalista ds. ochrony powietrza NFOŚiGW i członek Rady Nadzorczej Geotermii;

 5. Pan Stanisław Kulik - Prezes Geotermii;

 6. Pani Marianna Cysek - Główna księgowa;

 7. Pan Kazimierz Lipiński - Burmistrz Pyrzyc;

 8. Wiceprzewodniczący RM - Wiktor Tołoczko;

 9. Przewodniczący Komisji Budżetu - Andrzej Gumowski.

Inicjatywa spotkania była po stronie zarówno Pana Burmistrza jaki i po stronie NFOŚiGW.

Celem spotkania było głównie wyjaśnienie sobie aspektów, zarzutów NFOŚiGW w stosunku do Burmistrza, a te zarzuty dotyczyły pojawiających się artykułów prasowych, spotkań Pana Burmistrza w Ministerstwie Ochrony Środowiska, wypracowane opinie i oceny z tych spotkań, spotkań i wniosków płynących ze spółdzielcami oraz odbiorcami ciepła. Pewną filozofię kreowania opinii wśród mieszkańców o cieple, o cenie ciepła, która funkcjonuje oraz dążenia i zamiary przyjęcia Spółki z o.o. Geotermii przez miasto. Wskazywany też był cel taki, że pytano się o możliwości dalszej współpracy na linii NFOŚiGW, a Gmina Pyrzyce. Pytano o dalszy rozwój tej Spółki oraz o ewentualną w przyszłości cenę dostarczanego ciepła.

W tym miejscu wyrażę pewną refleksję. Od wielu już lat problemami ciepła i Geotermii zajmuje się Rada, która wysłuchuje różnych ocen, kreowane są różne opinię, również Radni zabierają na ten temat głos, ale w związku z tym, że działania są takie, a nie inne, na zaproszenie imienne udaliśmy się na to spotkanie. Chcieliśmy usłyszeć jaki jest pogląd NFOŚiGW w sprawie rozwoju i przyszłości Geotermii. Chciałbym nadmienić, że ta opinia Panie Burmistrzu nie będzie dla pana przychylna. Pani Strzelecka - Dyrektor Departamentu kapitałowego kilkakrotnie w czasie swojej wypowiedzi przedstawiła aktualną ocenę NFOŚiGW w zakresie finansowania Geotermii. Informowała o tym jakie są należności jednostek samorządu terytorialnego dla Geotermii, wyrażała swoje zdumienie, użyła nawet takich słów, że Pan działa na szkodę tej Spółki, takie sformułowanie użyła nawet kilka razy. Informowała o tym, że jest brak realizacji uchwały RM związanej z dekapitalizowaniem Spółki, uchwała ta miała miejsce w 2002 r. Mówiła też o czynnikach cenotwórczych dotyczących ceny wody, o tym że ogłoszony podatek od budowli w wys. 2% zdecydowanie wpływa na wysoką cenę przesyłu ciepła. Stwierdziła, ze te rozmowy, które Pan prowadził w Ministerstwie Środowiska i artykuły prasowe, które się okazują w sprawie ceny ciepła, w sprawie ewentualnego przejęcia przez gminę tej Spółki, działają na szkodę Spółki. Wspominała, że tj. właśnie zadanie własne Gminy - dostarczanie ciepła mieszkańcom i ta Spółka takie zadanie m.in. wykonuje. Mówiła o tym, że jest przyjęty plan uciepłowienia gminy i chciałaby usłyszeć opinię Pana Burmistrza w sprawie realizacji tego programu. Na koniec wspomniała, ze tj. niedopuszczalne i dlaczego tak się dzieje, że wiele razy to się zdarza, ze jest brak przedstawiciela Gminy w Radzie Nadzorczej tej Spółki. W podobnym tonie wypowiadali się też inni uczestnicy tego spotkania, m.in. Pan Wysocki i Pan Wielgus. Po tym wystąpieniu zabrał głos Pan Burmistrz, który został poproszony o zajęcie stanowiska. Powiem krótko to co Pan przekazywał. Do tych zarzutów wprost nie odniósł się Pan prawie w ogóle mówiąc ogólnie, że na problemy przesyłu ciepła, problemy Spółki patrzy Pan dwutorowo i biorąc pod uwagę jeden tor to interesy Spółki, a drugi to interesy mieszkańców. Po dwóch, trzech zdaniach użył Pan takiego sformułowania, że nie spodziewał się Pan, że znajdzie się Pan na spotkaniu, które będzie przypominało komisję śledczą. I to tyle Pana jak gdyby na obronę tych tez i zarzutów, które zostały przedstawione przez Panią dyrektor Departamentu kapitałowego NFOŚiGW. PO Pana wypowiedzi nastąpił nasz komentarz i proszę wierzyć, że było nam przykro, że uczestniczymy w spotkaniu, gdzie padają takie gorzkie słowa i wypowiadane są takie negatywne oceny co do działalności Pana w sprawie Spółki. Wyraziliśmy w pewnym sensie zdumienie, nawet wyraziłem takie zdanie, ze uczestniczymy tu w jakimś przyśpieszonym kursie wiedzy na temat współpracy pomiędzy Burmistrzem, a Spółką i jest to dla nas nowa wiedza. Kilkakrotnie usłyszałem negatywną ocenę Pana osoby i nie była to miła sytuacja, ale spróbowaliśmy jak gdyby wynieść jakieś pozytywne aspekty z tych wypowiedzi z tych rozmów. Kolega Andrzej Gumowski nawet wziął w obronę Pana, bo mówił, że ta wielotorowość postrzegania sytuacji Spółki ma uzasadnienie w realiach budżetu, ma uzasadnienie w inwestycjach, które są realizowane na terenie gminy. Wskazywaliśmy na brak informacji z Pana strony jeżeli chodzi o podejmowane działania w tej materii, ta informacja była konieczna i nie widzieliśmy jak gdyby pewnego ciągu i sensu spójności w Pana postępowaniach. Stwierdziliśmy, że jest potrzeba realizacji uchwały RM o dekapiotalizowaniu Spółki. Mamy obowiązek stać na straży realizacji podjętych uchwał i to chcielibyśmy czynić. Wskazaliśmy na potrzebę podjęcia natychmiastowych działań mających na celu rozwój Spółki, obniżenia cen za ciepło i realizacja Planu Uciepłowienia, wskazaliśmy na potrzebę odbycia jak najszybszej debaty w RM na powyższe tematy i podjęcia niezbędnych działań (jest to już czynione, Pan Prezes Stanisław Kulik został zobowiązany do opracowania biznes planu w formie wariantowej).

Spotkanie nie zakończyło się żądną konkluzją z Pana strony, trudno po dwóch godzinach się rozeszliśmy.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Pan Prezes Geotermii St. Kulik złożył informację dotyczącą możliwości rozwoju Geotermii, do Pana Burmistrza, myślałem, że ona trafi na stoły (mam tą informację w oryginalnej wersji i zawiera ona wszystkie elementy, nad którymi Rada musi się zastanowić. Są to możliwości pozyskania niebagatelnych środków finansowych na dokapitalizowanie Spółki poprzez zamianę udziałów itd. Chodzi tu o WFOŚ, NFOŚ jak również rezygnację z naszego budżetu tzw. podatku od budowli, który nałożyliśmy na Geotermię w kwocie max 2% (zgadzam się tu z Prezesem Kulikiem, że w nierówny sposób są traktowane podmioty). W tej informacji są podane warianty możliwości rozwoju, warianty które spowodują dokapitalizowanie Spółki, możliwości jej rozwoju jak również uruchomienia tego programu. My przywieźliśmy z Warszawy pakiet dokumentów dotyczący działalności, wyników finansowych i wyników ekonomicznych, i wszystkich możliwie podjętych działań, łącznie z działaniami Burmistrza, który przebywał w Ministerstwie i jesteśmy w stanie to w każdej chwili przedstawić.

Proponuję, ponieważ sprawa jest naprawdę pilna i trzeba podjąć decyzję, czy pójść za strategią Burmistrza, który ma inną koncepcję rozwiązania tego problemu, czy pójść tym tropem, który wskazała Rada w swojej uchwale w roku 2002 o rezygnacji z podatku i dokapitalizowaniu Spółki na okres 5 lat. Nad tym dylematem rada będzie musiała debatować, sprawa jest pilna, ponieważ są duże pieniądze do podniesienia, są możliwości rozwoju tej Spółki, a im później tym gorzej, trzy lata przespaliśmy. Cena wody uzależniona będzie w zdecydowany sposób od decyzji jaką my podejmiemy.

W związku z tym wnioskuje, aby na posiedzeniu najbliższej sesji wprowadzić do porządku obrad debatę nad punktem dotyczącym dalszego rozwoju Spółki Geotermia, prób podjęcia możliwości rozwoju i podjęcia wszystkich działań, które miałyby na celu obniżenie ceny ciepła (cały czas do tego się dąży, tj. najważniejszy element). Są przez Prezesa opracowane warianty, które pozwalają już nawet w pierwszym roku obniżyć cenę po podjęciu pewnych decyzji i w związku z tym zgłaszam wniosek o odbycie takiej debaty na najbliższej sesji i aby ta debata odbyła się w siedzibie Geotermii i zaproszenie na tą debatę osoby z Narodowego Funduszu, które uczestniczyły w spotkaniu w Warszawie, Radę Nadzorczą Geotermii jak również Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pana Lecha Pieczyńskiego.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zastanawiam się, czy warto i powinienem zabierać głos w tej sprawie skoro Pan Wiceprzewodniczący Tołoczko wyraźnie wyartykułował, ale dosyć inteligentnie. Natomiast trzeba mówić wprost trzykrotnie pani Strzelecka zarzuciła Burmistrzowi, iż moje działania są na szkodę Spółki.

Ja pojechałem do NFOŚiGW na spotkanie (zabiegałem o nie bardzo długo, żeby odbyło się w Pyrzycach, niestety nie udało się, ponieważ jest pismo, iż bardzo ważne obowiązki służbowe nie pozwalają), była propozycja do Warszawy więc tam pojechałem. Jechałem z misją dobrej woli , z misją głosu mieszkańców, którzy są ubodzy (proszę przyjść we wtorki - dzień przyjęć interesantów, i proszę zobaczyć co mówią mieszkańcy, ile zalegają, na ten moment 1.494.000 zł), jest to pokaźna suma, ludzie są biedni. Różnego rodzaju działania były podejmowane i one sprowadzają się do tego, że złożymy kolejne dokumenty.

Jeżeli Spółka nie zwiększy sprzedaży to różnego działanie może przynieść tylko efekty czysto kosmetyczne. Zostałem porządnie skarcony (nie wiem w imię czego), ale pani Strzelecka ustawiła spotkanie od początku, także odebrało mi ochotę mimo dużej odporności na jakąkolwiek rozmowę merytoryczną, bo praktycznie powiedziałem wszystko i wówczas nie zachowałbym się elegancko, gdybym próbował wchodzić w polemikę i pewnie doszłoby do głośniejszej wymiany zdań, a nie pojechałem z taka misją tylko z całkiem inną.

Odczytam zaraz pismo, które otrzymałem jeszcze przed od Tomasza Podgajniaka Wiceministra Środowiska, zarzucono mi w rozmowie z Ministrami na tym gremium, nie wiem dlaczego, bo to trzeba stworzyć zespół i rozmawiać. Chcę przypomnieć, że w styczniu podjąłem się inicjatywy i zaproponowałem Wysokiej Radzie debatę na ten temat (jaka była dyskusja na ten temat można sięgnąć do protokołu). Zawsze ten temat, oprócz dostawy wody, cen wody, cen ciepła przyświeca Wysokiej Radzie i Burmistrzowi i poprzedniej Radzie i moim poprzednikom, wówczas kiedy Burmistrzem był Pan Stanisław Stępień również zabiegał o to (są artykuły prasowe), że obecny Minister obiecał umorzenie. Mogę przedstawić, bo taki dokument się zachował, byłem wówczas Radnym. Tak zarzut był, że dla wod - kan 0,75%, dla ciepłowni 2%, nierówno traktuje się podmioty, nie mówi się o zadaniach własnych, Gmina jest odpowiedzialna za dostawę ciepła, a nie za produkcję. Nie chciałbym tutaj prowadzić, myślę że dzisiaj i tak dosyć dużo oberwałem dołączając do tego relację ze spotkania w Warszawie. Pojechałem, aby reprezentować mieszkańców, jako udziałowiec Spółki też. Co do realizacji uchwały to bardzo zręcznie Pani Strzelecka wypowiedziała się, ponieważ Rada taką uchwałę podjęła, przedstawiłem na Zgromadzeniu Wspólników, nawet w WFOŚ, niestety w NFOŚiGW Rada Nadzorcza głosami 8:8 był pad i nie było decyzji, wybiórczo pamięta się pewne działania. Nie będę wracał do historii, bo chyba nie po to się spotykaliśmy, czy było to przedsięwzięcie wysokiego ryzyka, czy niskiego. Mamy powinniśmy się chwalić, pierwsza w Polsce itd.., ale problem jest i ten problem podnoszą mieszkańcy. Powinienem przeczytać treść pisma Ministra Środowiska Podgajniaka w tej sprawie jak widzi Spółkę Geotermia, jakie działania powinny być podjęte, że podjął się pewnych działań i to mi też również zarzucono, ale zajęłoby to trochę czasu a jeszcze przed nami kilka tematów. Ja to ewentualnie skseruję i do wiadomości dam Panu Przewodniczącemu lub też przeczytam jak sobie szanowni goście życzą.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, żeby pójść śladem wniosku Przewodniczącego Komisji Budżetu, żeby tą sprawę na spokojnie wprowadzić w temat następnej sesji. Proponuje, żeby dzisiaj nie rozpoczynać dyskusji na ten temat, bo nie mamy dokładnych materiałów i możemy tylko bazować na relacji, które złożyli nam Pan Burmistrz i uczestnicy Pan Wiceprzewodniczący RM i Przewodniczący K. Budżetu.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Wypowiedź Pana Burmistrza tym bardziej powoduje to, że ta debata jest niezbędna z udziałem również pani strzeleckiej, bo potrzebna jest konfrontacja i Radni muszą podjąć zdecydowanie taką decyzję, która będzie ich zdaniem najlepsza i przyniesie być może rozwój tej Spółki. Narodowy Fundusz cały czas deklaruje, że głównym celem jest również obniżenie ceny ciepła więc to jest kolejny argument.

Panie Burmistrzu rozumiem, ze nie czuje Pan żadnej urazy do Pana wiceprzewodniczącego, bo to była tylko sucha, czysta, krótka relacja z tego co rzeczywiście miał przekazać. Byliśmy za pieniądze Rady Miejskiej, podatników, chcieliśmy dokładnie zdać relacje, po co tam pojechaliśmy i co tam robiliśmy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Była mowa o osobach, które powinny brać udział, chciałbym powiedzieć, że najpierw przypisano mi inicjatywę, że to z mojej inicjatywy, natomiast niestety odmówiono mi wskazania osoby, która powinna brać udział w tym spotkaniu mimo że Marszałek Mejer miał kupiony bilet w ostatniej chwili musiałem gorąco przepraszać, że niestety nie może wziąć udziału w spotkaniu, ponieważ te osoby sobie nie życzą. Jest to osoba, która jest autorem naukowym projektu geotermalnego, która mogłaby wiele wnieść, bo od początku uczestniczył w tym przedsięwzięciu. Jak również nie zabiegałem o to, żeby był pierwszy Przewodniczący Radny Nadzorczej pan Janusz Ostapiuk, ocena sytuacji pana Ostaiuka i Mejera są bardzo podobne. Czy wobec tego, jeżeli Pan Przewodniczący będzie organizował debatę i ustalał kto powinien w tej debacie wziąć udział, czy również Burmistrz będzie mógł wskazać osoby?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Oczywiście, jeżeli taka będzie wola Rady.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Prosi o odczytanie pisma.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pan Burmistrz sam zaproponował i sam wycofał się z odczytania tego pisma, mówiąc że odkseruje. Zwraca się z pytaniem do pana Burmistrza, czy chce odczytać pismo?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Myślę, że w tej sprawie powinna być zgoda Rady, jeżeli nie ma zgody to chyba nie ma potrzeby.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, ze jeżeli będzie szykowana debata, będą przygotowane wszystkie materiały, Pan Burmistrz wskaże osoby które będzie chciał, żeby wzięły udział, przygotuje wszystkie pisma, będzie wtedy szansa na dokładne przyjrzenie się całej sprawie, bo tym bardziej, że Pan Burmistrz sam zrezygnował z odczytania tego pisma.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Prosi o wycofanie z wniosku miejsce Geotermia, dlatego że (dziękujemy Panu Prezesowi za gościnność) sesje RM są otwarte i powinny być do dyspozycji społeczności z Pyrzyc. Przeciętny Kowalski nie podjedzie podmiejskim do Geotermii, dlatego proszę o wycofanie tego i żeby Sesja odbyła się tutaj. Jest to temat tak gorący jak i cena wody, jak PPK i może ktoś z ludzi chciałby skorzystać.

Przewodniczący K. Budżetu ... A. Gumowski - Nie widzę przeszkód, żeby każdy zainteresowany udał się także do Geotermii. Idąc w stronę pana Wiceprzewodniczącego chciałbym podzielić swój wniosek: jeden o zwołanie debaty, drugi o miejsce w Geotermii, może to będzie rozwiązanie, a Radni niech się wypowiedzą.

Radny E. Gola - Miejscem odbywania sesji jest Urząd Miejski i kolejne sesje jeżeli będziemy zwoływali w zakładach pracy dezorganizuje im pracę, bo oni są od tego, żeby tam funkcjonować i pracować. Następna kwestia jest taka, ze chcą też dotrzeć na Sesje inne osoby, jeżeli będziemy lotną Radą Miejską to gdzieś znikniemy.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Zwraca się z pytaniem do Pana Prezesa Kulika, czy odbycie takiej Sesji w Geotermii zdezorganizuje w jakiś sposób pracę?

Prezes Geotermii St. Kulik - Jeżeli Radni sobie życzą to zorganizujemy to w takim miejscu, że nie będzie dezorganizować pracy.

W związku z tym, że wywołano temat dokapitalizowania i sprawa robienia tych biznes planów, że praktycznie co rok robimy jakieś biznes plany i są z tym różne efekty. Kierowałem pismo do Pana Burmistrza i interesuje mnie kilka odpowiednich konkretnych tez, w miarę szybko, dlatego ze narobię jakichś rozwiązań, które i tak nie wyjdą, a trzeba przyjąć że od 1 maja jest ustawa o dopuszczalnej pomocy publicznej przedsiębiorstwom, unijna i pewne rzeczy, który były kiedyś realne (sprawy umorzeń, pożyczki i inne) , stają się w ogóle nie realne ze względu na tą ustawę o dopuszczalnej pomocy. Trzeba się zastanowić jaki dokument stworzyć jeżeli jest wola WFOŚ i NFOŚ, a ja poszedłby w tej chwili już nie o 50%, a całą pożyczkę na udziały, to musimy to określić wspólnie jak najszybciej, bo narobię znowu tomów i spotkamy się za parę miesięcy, odbędziemy następną debatę i będziemy dalej narzekać, bo będziemy dalej w tym samym miejscu.

Radny E. Gola - Kto pokryje koszty zorganizowania Sesji, bo Biuro Rady powinno zapłacić, bo to pójdzie w cenę ciepła i tj. przyczynek do przełożenia sesji gdzie indziej, bo normalnie Prezes powinien obciążyć Biuro Rady za posiedzenie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wprowadzenie do wrześniowej Sesji RM debatę na temat spraw związanych z Geotermią.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek o odbycie wrześniowego posiedzenia Sesji RM w Geotermii Pyrzyce.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 5; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wiadome już jest miejsce odbycia następnej sesji - ostatni czwartek godz. 14:15.

.

Do punktu 17 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Postaram się odpowiedzieć na zadane pytania:

 • Radny M. Majak - remont ul. Polnej, co dalej - trochę prowadzimy tą ścieżkę przyjętą przez Wysoką Radę podczas uchwalania budżetu. Wszystkie wnioski, które nie znalazły uznania w momencie przyjmowania budżetu, w momencie pojawiania się dochodów, wprowadzamy. Już taki jeden przykład był i tak będziemy dalej postępować. Nie mam przed sobą budżetu i jest mi gorzej, ale jeżeli on znalazł uznanie i był w projekcie to go wykonamy, zrealizujemy ten wniosek. Sądziłem, że tj. pytanie, które zmierza do grupy wniosków nieprzyjętych, skoro jest w budżecie to będzie realizowany i tutaj nie widzę żadnych zahamowań, czy przeciwwskazań w tej materii.

Radny M. Majak - W dziale 600 transport i łączność po stronie wydatków jest punkt - remont dróg ul. Polna i Turze. Z tego co pamiętam to 15.000 zł było przeznaczone na Turze, a 20.000 zł na remont ul. Polnej w związku z tym jest to umieszczone w budżecie i pytanie kiedy przystąpimy do realizacji?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na pewno w terminie, tak jak technologia pozwala na wykonanie dróg i sądzę że przed, bo chodzi o wykonanie drogi w zależności od pogody, ale zazwyczaj październik jest ostatnim miesiącem, bo takie są przyjęte technologie, chociaż jeżeli jest emulsja to można robić i w listopadzie, chociaż dzisiaj są jeszcze nowsze technologie, a jeżeli chodzi o składniki bitumiczne to w większości ona taka jest. Natomiast co do Turza prowadzę rozmowy, myślę że finalizuję już z ANR w sprawie płyt betonowych, bo tam tylko jedynie płytami można wyłożyć lub też masą asfaltową, bitumiczną, ponieważ inna nawierzchnia może spowodować, że znowu spłynie z tej górki "Brzezińskiej" jak nazywają to mieszkańcy.

 • Radny M. Budynek - w części pokrywa się z zapytaniem Przewodniczącego K. Budżetu ... , a dotyczy sytuacji w PPK, konkretnie konkursu, czy też Zgromadzenia Wspólników. Myślę, że tylko to na dzień dzisiejszy, bo sprawa jest znana. Przypomina sobie radny Budynek jak byliśmy razem radnymi kiedy RPGKMiL swego czasu podlegał restrukturyzacji. Pierwsza restrukturyzacja polegała na tym, iż przekształcano zakład budżetowy pt. RPGK w Spółkę PPK wówczas też przekształcono. Chodzi o to, że tworzono Spółkę jednoosobową skarbu Gminy, wówczas też (jak pamiętamy) były niepokoje bardzo znaczące, że firmy nie będzie, różnego rodzaju, firma się ostała. Kolejny etap była kiedy z PPK wyłączono ciepło, ponieważ powstała Spółka Geotermia, również były niepokoje, obawy. Kolejny ruch był kiedy wyłączano substancje mieszkaniowe (zarządzanie gospodarką komunalną) również takie ruchy były, firma jest, rozwija się. Dzisiaj niepokoje są związane z kwestią osoby pana Dyrektora. Przyczyny są znane nieraz o tym mówiłem i myślę, że niema potrzeby. Ograniczę się do dnia dzisiejszego, czy ewentualnie kilka dni wstecz. Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na Dyrektora i na ostatniej Sesji Rada przegłosowała wniosek o wyrażeniu intencji o przerwaniu konkursu. W związku z tym, że już faza była bardzo daleko zaawansowana konkurs zakończył się brakiem rozstrzygnięcia, więc ani jedna osoba, ani druga, która była kandydatami na funkcje dyrektora nie znalazła uznania w oczach Komisji Konkursowej, aby powierzyć ta funkcję. Po tym kilkakrotnie Rada Nadzorcza się spotykała, ponieważ miała za zadanie przyjąć sprawozdanie finansowe Zarządu za roku 2003, podział zysków i strat i wypracowanie opinii na temat sprawozdania. W wyniku kilku spotkań Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Zarządu, po czym te materiały spłynęły do Wspólnika i odbyło się Zgromadzenie Wspólników. Podziękowałem przede wszystkim Radzie Nadzorczej i Zarządowi za to, że wnikliwie pracowano nad przedłożonym sprawozdaniem pokazując pewne nieprawidłowości, które na pewno posłużą w pracy Zarządu i służb PPK w pracy na przyszłość. Jednakże nie przychyliłem się do stanowiska, czy uchwały Rady Nadzorczej, ponieważ dbawszy o należyty wizerunek firmy, a szczególnie pod kątem bycia operatorem dużego zadania, współpracy z bankami Można sięgnąć do protokołu) uzasadniłem, że sprawozdanie finansowe przyjmę i uchwałą sprawozdanie finansowe za rok 2003 przyjąłem. Natomiast miałem uwagi, nie co do zwykłego zarządzania firmą, zwykłego zarząd firmą, tylko co do pracy Zarządu poza zwykłym zarządzaniem firmą i nie udzieliłem absolutorium jednocześnie na tym spotkaniu mówiąc, że jest to sygnał i chcę się szybko spotkać z panem Dyrektorem, żeby omówić tą kwestię. Zresztą tak jak niektórzy przedstawiciele Rady Nadzorczej na spotkaniu, że właśnie Burmistrz powinien tutaj część i nawet wydawać pewne polecenia, żeby Dyrektor pracował tak jak wspólnik widzi, żeby firma się należycie rozwijała. Do takiego spotkania dojdzie, wszystko na to wskazuje, że w najbliższą sobotę. Jestem po rozmowie telefonicznej z panem Dyrektorem Lempartym i umówiliśmy się na rozmowę, myślę że ona będzie męska. W międzyczasie po tym Zgromadzeniu Wspólników Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenie. W porządku posiedzenia Rady Nadzorczej oprócz kilku punktów merytorycznych nie było punktu odwołania Dyrektora. W tym dniu (nie było mnie w Pyrzycach) rano rozmawiałem kilka minut przed godz. 8:00 z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, w związku z tym, że nie ma Burmistrza (Wspólnika w tym przypadku, a chciałbym być obecny na tym posiedzeniu), nie ma Dyrektora, bo jest w sanatorium i wiemy o tym, że nie ma pełnego składu Rady Nadzorczej jest to poważna debata i poważny punkt do dyskusji, wezwanie do podjęcia decyzji, zaleciłem, żeby tego punktu nie wprowadzać do porządku obrad i to tym uzasadniłem co mówiłem na początku. Ok. godz. 18:00 otrzymałem telefon, że jest próba wprowadzenia, czy wprowadzono, czy jest przerwa. Po raz drugi skontaktowałem się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i poprosiłem artykułując te same argumenty, żeby jednak w tym dniu dzisiejszym tego nie czynić, bo należy też sprawdzić, czy wprowadzenie do porządku obrad jest zgodne z regulaminie, aczkolwiek posiedzenie 7 lica niejako dawało jako takie uprawnienie (ale to jeszcze sprawdzę) do wprowadzenia do porządku obrad tego punktu. Wynik, czy uchwałę Rady Nadzorczej wszyscy znamy. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu, następnego dnia rano odwiedzili mnie przedstawiciele załogi, umówiliśmy się na południe, brał udział wiceprzewodniczący W. Tołoczko i to spotkanie (bardzo merytoryczne i spokojne za co dziękuję), powiedziałem, że przeanalizuję tą sytuację i podejmę decyzje. Mogę tylko rozmawiać z przedstawicielami Rady Nadzorczej jak z tej sytuacji wybrnąć. Interesuje mnie tylko jedna rzecz, czy wprowadzenie do porządku obrad tego punktu powinno mieć miejsce. Wpłynęło pismo Związków Zawodowych i załogi w tejże sprawie, gdzie zwracają się do mnie z prośbą o odwołanie (moja kompetencja) członków Rady Nadzorczej w firmie PPK. Myślę, że takiej decyzji nie będę musiał podejmować, ponieważ miałem 2 telefony od członków Rady Nadzorczej, nie mam upoważnienia przedstawiać przyczyn jakimi się kierują, ale dwie osoby noszą się z zamiarem rezygnacji z pracy w Radzie Nadzorczej. Ubolewam, iż pani Wanda Grzelakowska taką decyzję prawdopodobnie taką decyzję już podjęła, natomiast dlaczego to pewnie jak zaprosimy panią Wandę to powie. Natomiast sygnalizuję, że taka sytuacja najprawdopodobniej zaistnieje, a więc nie będę musiał podejmować uchwały o odwołaniu, czy przychylać się do wniosku załogi Rada Nadzorcza sama to uczyni, pewnie znowu będę się zamartwiał kogo powołać, żeby nie gorszych, lepszych, a co to znaczy to trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jestem po rozmowie z panem Przewodniczącym Rady Nadzorczej sądzę, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej będzie miało charakter spokojny.

Radny M. Budynek - Co z uchwałą?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jest uchwała, była nie doręczona i sądzę, ze po rozmowie z panem Dyrektorem w sobotę, wszystko będzie jasne. W sobotę wybieram się do pana Dyrektora, jestem umówiony.

 • lokale socjalne - odpowiadałem przy wniosku, który można złożyć do 8 października, ze można uzyskać pieniądze, jeżeli Rada przyjmie Program Rozwoju Lokalnego to będzie mógł być jeszcze załącznikiem do wniosku, który musi być złożony do 10 października.

 • Nie mamy na dzisiaj przedstawiciela Geotermii, skończyła się kadencja panu Jerzemu Szutkowskiemu, dzisiaj wiadomo jaka jest sytuacja, iż w Radach Nadzorczych mogą zasiadać osoby, które mają zdany egzamin w trybie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, od tego jest odstępstwo może to być Radca Prawny - wpisany na listę, bądź adwokat, bądź biegły rewident księgowy. Sam wiem jakie miałem kłopoty, żeby PPK uzupełnić o dwie osoby, w warunkach pyrzyckich nie jest to proste i łatwe, aby pozyskać takie osoby. Myślę, ze z prawnikami jest mniejszy kłopot natomiast zależy mi bardzo, żeby był to biegły rewident księgowy z korzyścią dla wszystkich stron, poczynając od mieszkańców, a więc od tyh dla kogo firma została powołana. Postaram się, żeby na najbliższym posiedzeniu (u Prezesa Kulika) przedstawić taką kandydaturę, chciałbym żeby nie była gorsza od poprzedników. Co by nie mówił w jakimś sensie była to kontrowersyjna osoba jak głosowano nad poprzednikiem, a myślę o Jerzym Szutkowskim, swoją wiedzą pokazał, ze był tam bardzo przydatnym merytorycznie naszym przedstawicielem.

 • Radny A. Gumowski - nie zadawalają odpowiedzi, przeanalizuję jeszcze raz, nie wszystkie pewnie czytałem, bo nie da się wszystkiego przeczytać. Jeżeli ktoś mówi, ze wszystkie pisma czyta to mówi nieprawdę. Sądziłem, że one są napisane prawidłowo, jeszcze raz do nich wrócę.

 • Umowa z Radiem Lipiany - 450 zł. , to zależy w jakich okolicznościach mówi się o pieniądzach. W jednym przypadku mówi się, ze 450 zł. co to jest, w innych okolicznościach jeżeli wydaje się 300 zł to mówi się, że to jest dużo, a więc jest to pojęcie bardzo względne. Zależnie, których mieszkańców się słucha, ale faktycznie jeżeli jest takie zapotrzebowanie, ale dzisiaj nie ma umowy, dziękujemy, Radio transmituje. Myślę, że może w ramach współpracy do końca roku "pojedzie".

 • Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - już kilkanaście pism w tej sprawie poszło. Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki jest nieubłagalny, ponieważ ma swoje prawo w tym zakresie i na drodze wojewódzkiej progi wypadają, a tam jedynym lekarstwem tylko byłby próg, żadne dodatkowe oznakowania nic nie wniosą, tylko próg, albo sama makieta Policjanta. Chcieliśmy zrobić dodatkowe przejście i małe miejsce postojowe koło studzienki i ile było kłopotów i zachodu, łącznie z Ks. Gasztkowskim. Drogi krajowe rządzą się innymi prawami, drogi powiatowe, idąc w dół gminne i tam nie można. Napiszę po raz kolejny i że sam pan Przewodniczący był bardzo niezadowolony z trybu załatwienia sprawy, może coś to pomoże.

 • Radny W. Kędziora - odnośnie trybu ogłaszania przetargu - to może odpowie pani Krystecka. Natomiast jeśli chodzi o strefę - przyznacie Państwo, że na ostatniej sesji było 2 razy więcej zapytań i może to umknęło wydziałowi, obiecuję, ze będzie . Wykaz lokali - Kierownik Rozel przedstawił, jeżeli będzie jakieś pytanie to bardzo proszę.

 • Wiceprzewodniczący RM K. Dubicki - Nie będziemy czekali, poprawimy ten odcinek.

 • Droga rowerowa koło biblioteki - jest tam jeszcze inna kwestia, blisko kiosku zbiera się zastoina wodna i sygnalizowałem, że jest nieprawidłowo zrobione, że nie ma tam odpływu, więc przy okazji te dwie rzeczy trzeba naprawić. Faktycznie jest to zagrożenie, projektanci projektują wedle przepisu, biorą za to pieniądze, później ci co wykonują mimo tego, że mają pewna widzę, uprawnienia jeszcze musi być jakiś zdrowy rozsądek i takie życie, też nie było wzięte pod uwagę. Wystąpię niech przemalują na pewnym odcinku, bo po co przekładać chodnik.

 • Pan Dyrektor Gwiazdowski przeniósł siedzibę firmy na ul. Poznańską, co z Rejtana - sądziłem, ze będzie to dobre pomieszczenie dla OPS, ale niestety jak pewnie wszyscy wiedzą, gro zadań przechodzi z ZUS i KRUS, świadczenia, zasiłki, we wrześniu przyszłego roku OPS będzie obsługiwał ponad 10.000 osób, a więc nie zmieści się tam tylu pracowników, żeby godnie, należycie normalnie obsłużyć mieszkańców. Na ten moment wprowadziłem kombatantów, żeby ktoś był, żeby wiedzieli, ze ktoś tam mieszka pracuje, bo pozostawiony lokal samemu sobie może ulec fizycznej dewastacji.

 • Co z Krzemlinem do Mielęcina to wypowiadałem się na temat szkoły, takie stanowisko prezentuje, tak odpowiedziałem panu Przewodniczącemu, przekonsultowane z Radą Sołecką w Krzemlinie i wtedy można byłoby jeszcze mnóstwo argumentów dodać dlaczego akurat tak. Naprawdę proszę Wysoką Radę, ze to jest dobry krok. Zrobimy warunki takie, aby młodzież Krzemlina miała przyzwoite warunki i do tematu wracamy bo faktycznie potrzeba tych oszczędności szukać.

 • ZS RCKU - woda - w ustawie o samorządzie gminy jest napisane, że gmina odpowiada za dostawę wody. Tam dostawa wody jest, natomiast miejsce poboru wody jest na tyle przestarzałe (jest to ujęcie prywatne, zakupione przez pana Czarnego - właściciela firmy POM MED) była taka sytuacja kiedy informowałem, w jednym lipcowym dniu wieczorem opiekunowie przyszli do mnie, uruchomiłem pewne działania, gdzieś po jednym dniu (dziękuje panu Łozie, bo też włączył się w tą akcję) przeczyszczono pewne urządzenia, ale na tyle, że wystarczyło to na tydzień, dwa. Rozmawiałem z panią Jacheć, która przyznała mi niedopatrzenie pewnych spraw, że przed podpisaniem umowy należało zażądać od pana Czarnego niech pokaże kiedy wymieniał złoże itd. i sprawa byłaby jasna. Prawdopodobnie złoże było wymieniane chyba 2 lata temu. Dzisiaj rozwiązanie jest takie, że należy doprowadzić z ujęcia wodnego miejskiego, kłopot jest w tym, iż przekrój rur od ul. Lipiańskiej (pana Rajtera) przez drogę do bloku nr 1 jest położona, niestety rura o mniejszym przekroju i zasilanie internatu i bloku nr 3, może okazać się, iż mogą być problemy z należytą dostawą. Sądzę, ze to było ostatnie lato w tej kwestii, trzeba koniecznie regulować i podłączyć do sieci miejskiej, bo tamto ujecie, trzeba dać sobie spokój.

 • Dyrektor OSiR - Komisja powołana Zarządzeniem z dnia 13 maja była zobowiązana do wskazania kandydata do dnia 21 czerwca. Rada Miejska na wniosek Burmistrza uchwaliła w dniu 27 maja, tj. skreśliła w statucie zapis mówiący o kadencyjności pełnienia funkcji Dyrektora. Komisja wskazała Burmistrzowi kandydata na stanowisko Dyrektora w dniu 14 czerwca. Zarządzeniem z dnia 18 czerwca Burmistrz powołał na stanowisko Dyrektora OSiR pana Jerzego Marka Olecha. W związku z wygaśnięciem obowiązującego powołania, powołanie wręczono zainteresowanemu podczas III Pyrzyckiego Forum Kultury Fizycznej w dniu 22 czerwca. Rada Miejska na wniosek grupy Radnych stosowną uchwałą przywróciła w dniu 29 czerwca zapis o kadencyjności na stanowisku Dyrektora OSiR. Podpisaną uchwałę przez Przewodniczącego Rady Miasta Burmistrz otrzymał 6 lipca. Powołanie magistra. Jerzego Marka Olecha odbyło się zgodnie z obowiązującym w tym czasie stanem prawnym. Konsultowana byłą z Radcą Prawnym zmiana w/w zarządzenia. Dodaje - często w kontaktach z delegaturą kuratorium, czy z Kuratorem, punkt widzenia jest różny na kwestie kadencyjności, czy też nie, na czas nieokreślony. Kuratorium stoi na stanowisku, że takie dawkowanie kadencyjność (roczne, półroczne itd.) nie daje poczucia stabilności i Dyrektor czuje się tak jakby był na jakiś czas. Z drugiej strony jest tez pewny argument do tego, że wówczas mobilizuje go do pracy, żeby wykazać się przez te 4 lata, żeby potem w konkursie dać sobie i Komisji szanse, że on dobrze wykonywał pewne obowiązki. Natomiast w jednym, czy drugim przypadku, czy jeżeli będzie kadencyjność, czy nie będzie kadencyjności nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osobą źle zarządzającą rozwiązać w trybie ustawowym umowę o pracę. Natomiast było to zgodnie z literą prawa.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wysoka Rada uchwałę przyjęła w dniu 29 czerwca. Pan Marek Olech kadencję miał do 30 czerwca i mimo, ze miał Pan taką wiedzę, ze jest taki projekt uchwały wniesiony przez grupę Radnych w dniu 22 czerwca powołał Pan go na zasadach niekadencyjności. Pytam tylko o fakty, bo pewnie zwrócę się do jakiegoś prawnika o opinie prawną na ten temat, bo wydaje mi się, że posiadając taką wiedzę mógł Pan spokojnie poczekać do 30 czerwca. Mając wiedzę, że Rada powróciła do starego trybu powoływania powołać kadencyjnie w dniu 30 czerwca i nic nie stało na przeszkodzie, żeby pogodzić zarówno decyzję Rady jak i Pańską decyzję powołującą.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zakończył punkt przechodząc do punktu następnego porządku obrad.

Do punktu 18 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od Komendy Powiatowej Policji, które stanowi załącznik Nr 65 do protokołu.

 • Odczytał pismo od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ottona, które stanowi załącznik Nr 66 do protokołu.

 • Odczytał pismo od Klubu Abstynenta "Krokus", które stanowi załącznik Nr 67 do protokołu - pismo zostanie przekazane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Odczytał pismo Burmistrza Pyrzyc informujące o prowadzonej korespondencji z przedstawicielami Służb Celnych w Ministerstwie Finansów oraz Izbie Celnej w Szczecinie w sprawie dalszego funkcjonowania Pyrzyckiego Oddziału Celnego - pismo stanowi załącznik Nr 68 do protokołu. Kserokopia pisma od Ministerstwa Finansów Służb Celnych do Burmistrza Pyrzyc stanowi załącznik Nr 69 do protokołu.

 • Odczytał pismo od Rady Sołeckiej w Krzemlinie, które stanowi załącznik Nr 70 do protokołu.

 • Poinformował o piśmie od Geotermii Pyrzyce skierowanym do Burmistrza Pyrzyc, a które zostało z kserowane dla wszystkich radnych - pismo stanowi załącznik Nr 71 do protokołu.

 • Odczytał odpowiedź na zapytanie A. Gumowskiego z obrad XXV Sesji RM - odpowiedź stanowi załącznik Nr 72 do protokołu.

 • Odczytał pismo Burmistrza Pyrzyc skierowane do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o przywrócenie przystanku autobusowego na ul. Stargardzkiej - pismo stanowi załącznik Nr 73 do protokołu.

 • Odczytał pismo od OSiR-u w sprawie zmiany wartości jednego punktu, pismo stanowi załącznik Nr 74 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Poinformował o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności §§ 2 pkt 1 i 2, 3-6 uchwały Nr XXIV/169/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce - rozstrzygnięcie stanowi załącznik Nr 75 do protokołu.

- Odczytał opinię Komisji Budżetu ..., która stanowi załącznik Nr 76 do protokołu.

Jest pytanie do szefów Komisji, czy mają się zająć Komisje tą sprawą i czy chcą zająć stanowiska?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Jutro jest ostateczny termin odwołania.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Więc musimy teraz podjąć decyzję.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W zakresie uregulowań tego tematu, jeżeli chodzi o kraj, czy Rzeczpospolitą Polską to jest dowolność interpretacji przepisów. Nasza uchwała bardzo koresponduje z jedną z uchwał województwa dolnośląskiego, mamy w internecie rozstrzygnięcia organów nadzorczych wojewody i odbiera głos, jak zachowują się organy nadzorcze Panów Wojewodów w Polsce. Są różne rozstrzygnięcia, ustawodawca przyjął jedną uchwałę, która reguluje i sądziliśmy, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby nie było potem kłopotów takich z jakimi mieliśmy doczynienia, chociażby przy organizacji XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Przeszedłem drogę przez mękę, aby w jakiś sposób ten temat rozstrzygnąć, załatwić, w końcu pracujemy dla mieszkańców i słyszę co mieszkańcy mówią, dlatego też postanowiłem, że powinniśmy się odwołać. Natomiast nie ma żadnej gwarancji jakie będzie rozstrzygnięcie, a kraju są różne, przeróżne rozstrzygnięcia.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Ta debata odbyła się na sesji wyjazdowej w Żabowie, gdzie Komisja Kultury, która reprezentuje na czele z przewodniczącą panią Agnieszką Odachowską mieliśmy zastrzeżenia co do jednego punktu - jest napisane "zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach gastronomicznych i w budynkach kultury itp." Zatem hala widowiskowo - sportowa jest takim samym obiektem oświaty, wychowania kultury jak szkoły, przedszkola itp. i stanowisko Komisji było jednoznaczne, że nie powinno być podawane w takim obiekcie piwo. To nie jest nasz wymysł, regulują to przepisy, które przedstawiałem na sesji i nie ulega tu żadnej wątpliwości. Co do innych punktów, które są odrzucone tu tak jak mówi Pan Burmistrz prawo działa w różne strony, zatem nadal podtrzymuję wniosek o wycofanie sprzedaży napojów alkoholowych z hali widowiskowo - sportowej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu.

Radny W. Kędziora - Zadałem kiedyś pytanie jaki są losy wniosku młodzieży gimnazjalnej, który dotyczył dewastacji, prosiłem o odpowiedź na piśmie co się z tym dzieje, co z ta inicjatywą. Mija już parę miesięcy i za każdym razem przypominam i jest wielkie zdziwienie, teraz chyba też. Prosiłbym, żeby ta odpowiedź do mnie dotarła, najlepiej w formie pisemnej, gdyż jest ona najlepsza, nie ulatuje, a pamięć jest zawodna.

Zwraca się do Burmistrza - Burmistrz posiłkował się, że będzie robił jakieś reorganizacje, będzie ograniczał zatrudnienie. Ja akurat dzisiaj zauważyłem na wydziale Promocji 4 nazwiska, czy akurat są potrzebne aż 4 etaty? 4 to chyba trochę przy dużo, chociaż jesteśmy w Unii, ja wiem środki pomocowe itd.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu .... o nie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odczytał pismo od PPK skierowane do Burmistrza Pyrzyc - pismo stanowi załącznik Nr 77 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Odczytał pismo od Załogi PPK, które stanowi załącznik Nr 78 do uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek zgłoszony przez Radnego A. Gumowskiego "Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza Pyrzyc do jak najszybszego podpisania umowy pomiędzy Urzędem Miejskim w Pyrzycach, a Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury - Biuro Reklamy Radia Plus Lipiany w Lipianach "na produkcję i emisję programu publicystycznego, komunikatów i ogłoszeń".

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wyjaśnia, że jest to wniosek zgłoszony w interpelacjach i mam nadzieję, że Wysoka Rada przyjmie ten wniosek i przetnie wszelkie możliwe spekulacje, bo już się zaczyna pokątnie mówić, że zaczyna się manipulować informacją. Nie jest to wielka kwota i bardzo proszę i przyjęcie tego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego A. Gumowskiego.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 1; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Bolesnej przy ul. Staromiejskiej w Pyrzycach, które stanowi załącznik Nr 79 do protokołu.

 • Odczytał wniosek K. Edukacji o użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego "JAKOSS" budynku na ul. Jana Pawła II, który dwukrotnie stawał do przetargu i nie został sprzedany, a jest on dewastowany i powyższy budynek przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia - wniosek stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Radny M. Budynek - Chcę zauważyć, ze to jest zgodnie z prawem i możemy bez problemu takie użyczenie zrobić.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informuje, że ten budynek stawał do przetargu dwukrotnie i nosiłem się z zamiarem, żeby jeszcze raz ogłosić przetarg. Prawo zezwala mi na obniżenie ceny i będę starał się obiekt zbyć. Wysoka Rada głosując na przekazanie dla Klubu JAKOSS odbiera moje kompetencje i zamiary, oczywiście Wysoka Rada jest kompetentna.

Radny M. Budynek - Chcę wiedzieć konkretnie, codziennie tamtędy przejeżdżam i jest to dewastowane, niszczone, powybijane szyby i jeszcze chwila kiedy zacznie to konkretnie niszczeć. Jest pytanie, jeżeli ma Pan klienta to trzeba zbyć, sprzedać itd., a jeżeli nie ma to niech znajdzie się jakikolwiek gospodarz i niech zadba o to mienie, bo to jest nasze mienie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Gmina nie jest moja prywatną własnością i ja klienta nie mam. Ogłosimy przetarg i wybiera klienta, który da większą cenę. Przetarg był ogłaszany 2 razy, nie znalazł nabywcy w związku z tym zamierzałem obniżyć cenę (takie prawo mi przysługuje) i jeszcze raz zaproponować do przetargu, ale to jest kompetencja Wysokiej Rady.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Ale chętni byli?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wówczas byli, wpłacili wadium i nawet osoba nie przystąpiła do przetargu z przyczyn dla nas nie znanych. Tylko informuje, że w związku z tym dewastowany jest budynek chciałem takie działania podjąć, ale to wcale nie znaczy, ze proszę Wysoką Radę od odstąpienia nad głosowaniem wniosku, aby przekazać dla Stowarzyszenia.

Radny E. Gola - Proponuje, żeby ten wniosek skierować na Komisje i poddać go później do rozstrzygnięcia, bo być może inne Stowarzyszenia też by wystąpiły o i objęcie tego obiektu na jakiś czas. Dobrze byłoby, żebyśmy wiedzieli do jakiego celu dane Stowarzyszenie go będzie używać.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - To jest wniosek K. Edukacji ... i on był dyskutowany, Radnemu chodzi o przekazanie na inne Komisji, dobrze.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Myślę, że w podaniu jest o co chodzi, a chodzi o prowadzenie sekcji walk wschodu, bokserskich, kid bokserskich. Dobrze byłoby wypracować wniosek, który mówi o tym, że o ile Burmistrzowi nie uda się sprzedać tego w trzecim przetargu Rada wyraża zgodę na użyczenie tego obiektu.

Przewodnicząca K. Edukacji ... A. Odachowska - Zanim przetarg będzie ogłoszony to budynek dalej będzie dewastowany.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z pytaniem do Burmistrza kiedy będzie ogłoszony przetarg?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pracownik otrzyma polecenie i będzie ogłaszał.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej K. Edukacji, czy zgadza się na taka interpretację tego wniosku?

Przewodnicząca K. Edukacji ... A. Odachowska - Tak.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek poprawiony przez Radnego A. Gumowskiego.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał opinie K. Budżetu w sprawie dofinansowania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Bolesnej w Pyrzycach - opinia stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie odpowiedź K. Budżetu.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Odpowiedź uzyskała akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał opinie Komisji Edukacji... w sprawie zmiany dotacji dla klubów sportowych - opinia stanowi załącznik Nr 82 do protokołu.

Jest wniosek Burmistrza w sprawie podziału środków dla Klubów sportowych, który stanowi załącznik Nr 83 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Zapytuje dlaczego ten wniosek nie trafił na Komisje Budżetu, bo dotyczy to konkretnych zmian w budżecie, tym bardziej, że wpłynęło to do Biura Rady 5 lipca, czyli mogliśmy się spokojnie na Komisji tym zająć.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z powyższym proponuje tą decyzję odłożyć i przekazać Komisji Budżetowej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Edukacji ... o przedstawienie osoby z imienia i nazwiska odpowiedzialnej za pisanie projektów unijnych dla miasta i gminy Pyrzyce - wniosek stanowi załącznik Nr 84 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie pamiętam całego składu, mogę powiedzieć, że przewodniczy pani Kierownik I. Kozłowska - Gidyńska i każdy wiedział, że reprezentuje Kierownik lub osoba wskazana, bo środki pomocowe kierowane są na różne obszary i każdy z tych pracowników ma zadbać o własny obszar działania. Natomiast jeśli jest potrzeba to zespól się zbiera i opracowuje. Natomiast z imienia i nazwiska pewnie część wymienię, ale wszystkich nie, nie pamiętam. Pani Przewodniczącej przekażę kserokopię zarządzenia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wnioski K. Edukacji ... o wyjaśnienie nie realizacji wniosków podjętych na obradach sesji Rady Miejskiej dotyczących:

 1. przekazania wodociągów wiejskich Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (przegłosowany wniosek podczas obrad XVII sesji RM w dniu 5 grudnia 2003 r.);

 2. likwidacji oddziału zamiejscowego w Krzemlinie. Informujemy, ze oddział ten od 1 września 2004 r. miał już funkcjonować w Szkole Podstawowej w Mielęcinie.

Wnioski stanowią załącznik Nr 85 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Proponuje żeby Burmistrz wszystkim Radnym odpowiedział na piśmie na te wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Edukacji ...o skontrolowanie przez Komisję Rewizyjną wydatków i sprawdzenie faktur za 2003 i 2004 r. przeznaczonych na Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS - wniosek stanowi załącznik Nr 86 do protokołu.

Przewodniczący K. Ekologii ... - J. Tkaczuk - Prosiłem, chyba w maju, żeby było sprawozdanie z wykonania budżetu, z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do tej pory takie sprawozdanie do mnie nie trafiło. Myślę, że to należałoby jak najprędzej przedstawić plus sprawozdanie za I półrocze, bo też Rada ustaliła, że będzie również za I półrocze sprawozdanie dla Rady.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Przed chwilą Pan Przewodniczący odczytywał pismo KROKUS-a, który zwraca się z prośbą o zakup komputera. jeżeli sobie dobrze przypominam w jednym ze sprawozdań było wykazane, że taki komputer został zakupiony w związku z tym trzeba byłoby wyjaśnić, gdzie jest ten komputer. Jeżeli został zakupiony za środki i wykazany dla Krokusa to czemu nie funkcjonuje w Krokusie?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jeżeli wniosek Komisji Edukacji przejdzie do Komisji Rewizyjnej to Komisja sprawdzi dokładnie działalność Klubu Abstynenta jak również sprawę środków na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Wyjaśnia, że komputer został zakupiony, jest na potrzeby Urzędu Miejskiego i członkowie Klubu mogą z niego korzystać, przychodzić do Urzędu i korzystać, tak samo jest z kamerą jeżeli jest potrzebna to mogą ją wziąć. Taką otrzymałam odpowiedź na Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - To Komisja Rewizyjna będzie uprzejma to wyjaśnić. Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji ...

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Odpowiedź uzyskała akceptację.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Odczytał informację Komisji Ekologii ... dotyczącą wyjazdu Radnych RM w Pyrzycach oraz przedstawiciela PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach do miejscowości Leśna Góra - informacja stanowi załącznik Nr 87 do protokołu.

Członek Rady Nadzorczej PPK - J. Ziobrowski - Chciałem nawiązać do kilku spraw:

Panie Burmistrzu - jeszcze nie tak dawno, bo w dniu dzisiejszym na tej sali przy wyjściu otrzymaliśmy zapewnienie, ze członkowie Rady Nadzorczej z ramienia Gminy (trzech) będzie składało rezygnację i oni nie będą już dalej członkami. Na dzień 10 sierpnia zwołane jest posiedzenie Rady Nadzorczej, gdzie głównym tematem tego posiedzenia jest ogłoszenie konkursu na Dyrektora, czyli dalej ciągnie się ten temat. Jak to się ma do Pańskiego oświadczenia, a sprawa posiedzenia Rady Nadzorczej, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, Rada Nadzorcza się rozpocznie, wniosek zostanie przeforsowany na tej zasadzie, bo jest trzech członków z ramienia Gminy i jednej osoby niema, bo przebywa na planowanym urlopie - pani M.Sarzała, czyli wynik głosowania można z góry ocenić, będzie 3:1, zwykle bywało 3:3, mimo że były jakieś nawet argumenty merytoryczne.

Odnośnie spotkania - dzwoniłem Panie Burmistrzu do dyrektora Lempartego (ok. pól godziny) i pan Dyrektor oświadczył, ze nie jest umówiony na sobotę na konkretny termin. Proponuję, że zadzwonimy i usłyszymy konkretnie, ze faktycznie tak jest jeżeli ma dojść do tej rozmowy. Trochę zdziwiło mnie to, że pytał Pan Burmistrz gdzie jest Dyrektor i gdzie przebywa. Otrzymał Pan pismo, w którym wyraźnie było napisane, że jest na zwolnieniu i przebywa w sanatorium, więc po co zadawać jeszcze dodatkowe pytania?

Odnośnie sprawozdania finansowego - na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 lipca zadałem dwukrotnie pani Grzelakowskiej pytanie odnośnie sprawozdania finansowego i odpowiedziała "zostały uwzględnione uwagi i są tylko sprawy kosmetyczne". Po raz drugi zadane pytanie uwzględniono wnioski do bilansu, głosowanie, które się odbyło z ramienia Rady Nadzorczej było negatywne odnośnie sprawozdania finansowego. Pytam, co ta Rada z ramienia Gminy chciała udowodnić. Myślę, że tylko jedynym i głównym zadaniem było to, żeby udowodnić, żeby ten wynik finansowy został obniżony, bo bardzo bolało, że jest taki dobry wynik finansowy w tej Spółce.

Odnośnie Dyrektora - Panie Burmistrzu załoga chciałaby (dzisiaj są przedstawiciele załogi, wszyscy nie przychodzili, bo nie ma takiej potrzeby, ale jeśli będzie taka potrzeba to cała załoga się wstawi) i tutaj widać (nawet na przykładzie składowiska odpadów) jak Dyrektor pracuje. Pozyskał środki finansowe, zwraca się do Pana od dłuższego czasu tylko i wyłącznie o możliwość przekazania tego terenu, który jest potrzebny. Jest jeszcze jedna sprawa, cały czas to podkreślam, również tutaj na posiedzeniach, że istnieje coś takiego jak tajemnica handlowa więc nie dziwię się Dyrektorowi, że nie chce w pełni ujawnić źródeł finansowania, bo uważa że może dojść do sytuacji, że te środki straci. Tak samo jest w innych firmach, każda firma ma swoją strategię i tajemnice finansowe, mimo że Pan jest wspólnikiem, ale Kodeks Spółek Handlowych wyraźnie też to określa, że jeżeli nie ma się w pełni (proszę się nie obrażać) zaufania do wspólnika to można go nie w pełni informować go o poczynaniach i tak się dzieje w spółkach związanych.

Mam jeszcze jedno pytanie - Panie burmistrzu w jaki sposób Pan chce rozliczyć Pana Przewodniczącego Radny Nadzorczej (bo to z jego inicjatywy było wniesienie na Radzie Nadzorczej, żeby odwołać Dyrektora uchwałą) jeżeli wcześniej wydaje Pan takie polecenie, są ustalenia, należy pamiętać o tym, ze Rada Nadzorcza z ramienia Gminy i Pan Przewodniczący powinien uwzględnić Pańskie zalecenia i wtedy nie byłoby kłopotów. Więc jeżeli w tej chwili jest podjęta uchwała o odwołaniu Pana Dyrektora, mimo że ona jeszcze nie jest doręczona, pytam co dalej Panie Burmistrzu? Czy Pan jako wspólnik może tą uchwałę Rady Nadzorczej anulować i ona może zostać w niepamięci? Taka uchwała nie jest godna tego człowieka. Ten człowiek zbyt wiele zrobił w Pyrzycach, począwszy od Geotermii, bazy i innych spraw, wybudował stację uzdatniania, za którą osobiście odbierałem w Warszawie od Wiesława Szczepańskiego nagrodę, z którym rozmawiałem i być może dojdzie do tego że jadąc do Nowogardu zajedzie do Pyrzyc. Jak to będzie wyglądało jeżeli spyta się, pokażcie mi człowieka, który to wybudował, a co Pan pokaże? Odwołanego Dyrektora, bo Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej go odwołał? Nie ma takiej możliwości Panie Burmistrzu, trzymajmy się prawa i trzymajmy się faktów. Jeżeli jest dobry Dyrektor, dobrze kieruje, załoga ma na czas wypłatę, zachowana jest płynność finansowa mimo że niektórzy starali się udowodnić, że tego nie ma to takiemu człowiekowi należy tylko podziękować, a jeżeli Pańskim zdaniem są niedociągnięcia to należy je tutaj. Sporządził Pan PRL, nad którym pracowała także duża grupa pracowników Gminy i okazało się, że ten plan nie wypali i co teraz wypadałoby zrobić? Pan Dyrektor się stara, robi to co może i załoga go za to szanuje i ta załoga będzie cały czas za tym dyrektorem murem stała, a z Pańskich ust oczekujemy oświadczenia, że uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą jest uchwałą przez Pana nieakceptowaną.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jestem przekonany o tym co mówię, chociaż jak się nie ma zaufania do wspólnika to różnie można to odbierać.

Odniosę się tylko do niektórych.

Po pierwsze: nie powiedziałem, że wszyscy tylko powiedziałem, że część, czy dwóch członków Rady Nadzorczej zamierza taka rezygnację złożyć (pani Grzelakowska i pani Zawalska), przyczyny swojej decyzji ja znam, ale nie jestem upoważniony do tego żeby tutaj mówić. Myślę, że będzie okazja na Radzie Nadzorczej i poinformują dlaczego niosą się z takim zamiarem, więc nie będzie potrzeby podejmowania uchwały ze strony wspólnika.

Mam świadka, że rozmawiałem z Dyrektorem Lemparty, a więc to co usłyszałem to ręce opadły, ale nie takie rzeczy już usłyszałem, przebywa w Dziwnówku.

Oczekujecie Państwo z moich ust oświadczenia, jak można żądać oświadczenia z ust wspólnika, do którego nie ma się zaufania (to padło tutaj w tej chwili).

Natomiast co do tego są konstytucyjne organy, jest wspólnik, Rada Nadzorcza umocowane przepisami prawa i mają prawo podejmować pewne decyzje.

To wszystko co powiedziałem, przybliżyłem informację o tym jak to się działo, uchwała nie została doręczona, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej będę na pewno. Natomiast bardzo proszę nie powodować takiej sytuacji, żebyśmy ciągle musieli pracować pod presją. Jeżeli już tak to po sesji Rady Miasta w PPK, gdzie nawoływano, proszono, apele, nawet był intencyjny wniosek nawołujący do porozumienia, do rozmów, do próby szukania rozwiązania i kompromisu. 0W następnym dniu miałem posiedzenie Komisji Konkursowej, oczekiwała część załogi i nie były to warunki do pracy, a więc to była oferta na propozycje, na apele Radnych. Po tym wszystkim kiedy zamknąłem posiedzenie, powiedziałem dlaczego tak się dzieje sytuacja troszeczkę się poprawiła. Sądzę, ze tylko spokój, rozmowa, natomiast nie presja ilości, nie presja oczekiwania przed Wysoką Radą i zaproszonymi gośćmi mam składać deklaracje. Byłoby to nieodpowiedzialne z mojej strony. Powiedziałem wyraźnie, ze na Radzie Nadzorczej 9 - 10 sierpnia będę obecny, będę już po rozmowie z Panem Dyrektorem i zobaczymy jak to będzie dalej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z apelem w imieniu Radnych. My jako Rada wykazaliśmy dużo dobrej woli biorąc udział w mediacjach, w zasadzie na każde wezwanie członka Rady Nadzorczej Józefa Ziobrowskiego, który działa w imieniu załogi. Natomiast my jako Rada Miasta wobec prawa my w tej sprawie nie mamy umocowania prawnego, dlatego co byście Państwo dzisiaj nie mówili i co byśmy nie chcieli zrobić to zgodnie z prawem. my nie możemy nic zrobić, bo tak życzy sobie ustawodawca. Powinniście cały czas rozmawiać Rada Nadzorcza, Właściciel, Zarząd, Związki Zawodowe, a nasza rola w tym momencie jest żadna. My wyraziliśmy w głosowaniu wolę odnośnie naszego zachowania, później powiedziałem, ze i tak mimo intencji Właściciel może podjąć decyzję jaką podejmie i nie ma na to wpływu. Dobrze, że zaczęły się rozmowy i Pan Józef w imieniu załogi był zadowolony, i my odczuliśmy, ze jest jakaś szansa nawiązania kontaktu. Co byśmy tutaj nie powiedzieli my jako Radni nie jesteśmy w stanie Wam "podać palca", takie jest prawo.

Członek Rady Nadzorczej PPK - J. Ziobrowski - Panie Burmistrzu zadałem Panu kilka pytań, ale Pan nie udzielił odpowiedzi, jest Pan mistrzem nie udzielania i odpowiedzi. Spytałem w jaki sposób rozliczy Pan Pana Przewodniczącego za to, że złamał Pańskie polecenie i wprowadził uchwałę. Rozmawiałem z Panem, mieliśmy się spotkać, nic nie wyszło z tego spotkania.

Nowakowski - przedstawiciel załogi - Jest to krąg zamknięty, ta załoga nie może już pracować, w tej chwili załoga żąda odpowiedzi.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, że obrady Sesji zostaną zakończone, Państwo sobie zostaną i będą rozmawiali w dalszym ciągu, bo wszyscy Państwo wiecie, że jesteśmy za załogą pracownikami, tylko to w tej chwili nie jest nasz udział.

Radny M. Budynek - Myślę, że Burmistrz jasno i wyraźnie powiedział, że jest umówiony z Panem Dyrektorem. Trzymamy Pana Burmistrza za słowo, a załoga musi pracować, bo nikt Was z niczego nie zwalnia i nikt nie rozwala firmy. My jako Radni staramy się i będziemy czuwać, a zobaczymy jakie efekty będą po rozmowach.

Do punktu 19 porządku

Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach, życząc dużo zdrowia, owocnych rozmów Pana Burmistrza z Panem Dyrektorem Lempartym, a wszystkim miłego wypoczynku.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:52:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-03-2006 11:52:35