PROTOKÓŁ Nr XXXI/05 z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005 r.


PROTOKÓŁ Nr XXXI/05

z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 17 stycznia 2005 r.

godzina rozpoczęcia - 14:15

godzina zakończenia - 23:30

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXXI sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 19, nieobecni są:

 • radny M. Majak;

 • radny M. Budynek.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zgłaszam wniosek, aby z dzisiejszego porządku obrad XXXI Sesji RM wyprowadzić punkt 7 dotyczący uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2005. Jest to jedyny punkt merytoryczny i przedstawię Wysokiej Radzie czym się kieruję i jakie przesłanki spowodowały, iż postanowiłem zwrócić się do Wysokiej Rady z takim wnioskiem.

Przedstawiona opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej naszej Rady wprowadza bardzo liczne zmiany, które na dobrą sprawę zmieniają konstrukcję projektu złożonego budżetu. Co wcale nie znaczy i przypisuję sobie wyłączność na ostateczną wersję budżetu, ale zmian jest bardzo dużo, które mogły zaskutkować negatywnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Gminy, podejmowanie decyzji, a potem być rozliczanym z tychże zadań. Sądzę, jestem przekonany, że zmiany, które dotyczą poszczególnych działów powinny być przedyskutowane z Burmistrzem i jego służbami w Komisjach pozostałych. Jeżeli zmiany dotyczą kultury i sportu, oświaty to pewnie należy przedyskutować z Komisją Edukacji, po to aby wiedzieć jakie skutki nastąpią. Zmniejszając określoną kwotę, Komisja ma prawo i powinna wiedzieć jak zaskutkuje funkcjonowanie szkoły, Domu Kultury, Ośrodka Sportu tudzież innych, ja tylko dla przykładu podaję jak to się odbije , czy ograniczamy ilość zadań, czy ograniczamy zatrudnienie, czy jeszcze inną działalność, żeby Komisja o tym wiedziała i Radni żeby o tym wiedzieli. Czy tez w drugą stronę zwiększając środki finansowe na potrzebne działania, żeby było wiadomo, dlaczego tyle, a nie inna kwota, żeby wynikało to z wyliczeń. Na dobrą sprawę prawie każda z Komisji powinna się zająć i dopiero razem możemy dyskutować i podejmować jak najlepsze decyzje.

Po drugie już po posiedzeniu Komisji Budżetu ... wpłynęło pismo Ministra Finansów, który postanowił, iż subwencja oświatowa w naszej Gminie zostaje zmniejszona o 450.000 zł., a więc trzeba się zastanowić jak w tym przypadku się zachować i skąd znaleźć dochody, czy tez po stronie wydatków w projekcie zrobić pewną korektę.

Trzecia przesłanka - ustawa budżetu państwa na rok 2005 wprowadza nowe kwoty bazowe, z której liczone są pobory dla nauczycieli Wynika to z wskaźnika 3%, a skutkuje to w ten sposób, że trzeba znaleźć z wyrównaniem od 1 stycznia kwotę blisko 290.000 zł. Ta sama ustawa odnosi się do naliczania diet Radnych (wprawdzie jest to mała kwota, ale będzie występować) i dotyczy to ok. 50.000 zł.

W sumie uważa, że przy tak licznych zmianach, przy tej sytuacji, o której powiedziałem boje się, aby budżet, najważniejsza uchwała Rady, żeby nie była jakąś wypadkową polityki przypadków, wątpliwości, niewiedzy, nie zorientowania itd. Jeżeli tą drogą pójdziemy, o której mówiłem, żeby porozmawiać w Komisjach to wtenczas (takie jest moje zdanie i o to wnioskuję) będzie się nam razem lepiej pracowało i decyzje będą o wiele lepsze.

Dzisiaj również jest informacja RIO, że szykują się kolejne zmiany i będzie to istotne zamieszanie i w takiej sytuacji trudno byłoby wypracować jak najlepsze decyzje.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Tak jak Pan Burmistrz powiedział, faktycznie od 1 stycznia 2005 ulegają likwidacji konta środków specjalnych takich jednostek jak: Urząd Miejski, Gimnazjum Publiczne, SP2 w Pyrzycach, SP w Żabowie, OSiR i te kwoty jakie zostały na kontach i jakie są zaplanowane na tych środkach specjalnych należy włączyć po stronie dochodów jak również po stronie wydatków. My mamy przygotowaną piątą autopoprawkę wraz z nowym projektem uchwały, ale w chwili obecnej Państwo Radni nie maja takiej wiedzy.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Przedstawiła stanowisko Klubu Radnych SLD, Emerytów i Rencistów dotyczące uchwalenia Budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2005 - stanowisko stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Chciałem ustosunkować się do wypowiedzi, szczególnie Pana Burmistrza.

Panie Burmistrzu - proszę nie formułować, że zmiany wprowadzają negatywny skutek do budżetu, bo naszym zdaniem wszystkie zmiany, które są wprowadzone i zaproponowane Wysokiej Radzie wprowadzają tylko sam pozytywny aspekt do tego budżetu. Z wieloma wnioskami i uwagami nie mogę się zgodzić ze względu na podstawowy fakt, że Komisja bardzo merytorycznie i rzeczowo pracowała nad tymi zmianami, wszyscy Radni obecni na sesji mogli zapoznać się z tymi zmianami, byli zapraszani na posiedzenia Komisji Budżetu i jedynym, który uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji Budżetu był Pan Przewodniczący Dubicki, któremu również udzielałem wielokrotnie głosu, wielokrotnie starałem się, żeby Pan Krzysztof formułował swoje opinie na ten temat. Niektórzy z Radnych również zwracali się do mnie (co prawda po Komisji Budżetowej), ale również wyjaśniałem wszystkie zmiany, które wypracowała Komisja Budżetowa. Nie jest tak jak tutaj zostało powiedziane. Każdy z Radnych, każda z Komisji miała możliwości zapoznania się z proponowanymi zmianami, mogła polemizować podczas obrad Komisji, na które wszyscy Radni byli zapraszani. Szanuję wniosek, bo każdy ma prawo zgłosić taki wniosek, tylko ja Panie Przewodniczący poproszę o parę minut przerwy, myślę, że poza Klubem SLD to dla wszystkich jest zaskoczeniem ten wniosek i dlatego chcielibyśmy w gronie z Klubu porozmawiać na ten temat i wtedy wypowiedzieć swoją opinię co do ewentualnej pracy, czy nie. Przypomnę jedno, ze wiele Gmin, wiele Powiatów ma już uchwalony budżet i normalną rzeczą jest, ze w trakcie roku budżetowego takie zmiany są wprowadzane, czy to przez RIO, czy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy inne instytucje odpowiadające za subwencje i dotacje. Moim zdaniem, im szybciej ten budżet się uchwali tym lepiej. Ile było krzyku w poprzednim roku kiedy również nie z winy Komisji Budżetu, bo również z paru innych rzeczy, teraz pracowaliśmy uczciwie bardzo często od miesiąca października i staraliśmy nawet, żeby ten budżet uchwalić jeszcze w roku 2004, co oczywiście z wielu względów nie było możliwe. Natomiast postanowiliśmy i przyjęliśmy to za bardzo dobrą zasadę, że będziemy się starali ten budżet uchwalić jak najszybciej po to, żeby nie pracować na prowizorium budżetowym z czym jest zawsze wiele problemu.

W imieniu Komisji i osób, które pracowały podczas Komisji chcę powiedzieć, że zarówno Pan Burmistrz jak i Pani Burmistrz, jak i wszyscy Radni mieli możliwości wnoszenia swoich uwag. Każdy mógł się do naszych wniosków ustosunkować, nikt nie był pozbawiony głosu, nikt nie był ubezwłasnowolniony w tej sprawie. Wydaje mi się, że im dłużej będziemy to przeciągali, tym problemów będzie więcej. My się pogodziliśmy z tym, że otrzymaliśmy w trakcie prac nad złożonym przez Pana projektem budżetu 4 autopoprawki. Cierpliwie je wprowadzaliśmy, analizowaliśmy i dyskutowaliśmy nad nimi. Ja o zmniejszeniu subwencji oświatowych dowiedziałem się dzięki telefonowi Pani Skarbnik w piątek w godzinach południowych, ale wydaje mi się, ze to nie stanowi żadnej przeszkody do merytorycznej pracy nad budżetem, bo każdy swoje przemyślenia ma. Uważam, że tj. kwestia 15 minut dla Komisji Budżetowej i odpowiednie wnioski wypracujemy. Proszę o przerwę.

Radny W. Kędziora - Z tego co pamiętam, biorąc pod uwagę 2 ostatnie spotkania Komisji Budżetu, w pierwszym uczestniczył Pan Burmistrz w drugim Pani Burmistrz i słów krytyki, że konstrukcja budżetu zostanie naruszona nie było. Były pewne obawy itd., ale nic takiego się nie działo. Nagle zostajemy zaskoczeni kiedy jest sesja budżetowa, żeby ją przełożyć.

Inna sprawa - Pani Steni mówi, że było wiele poprawek, nikt nie był w stanie tego ogarnąć, ale właściwie to nie słyszałem żadnych głosów wręcz koleżanko ogarnąć tego nie można, bo koleżanki nawet na ostatnim posiedzeniu nie było. Uważam, że zgłaszanie tego wniosku jest w ogóle nie potrzebne pracujmy nad tym czego się dorobiliśmy.

Radny M. Gryczka - Zwraca się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy wymienione jednostki, gdzie ulegają likwidacji środki specjalne, czy ulegają , czy mogą ulec.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Środki specjalne ulegają, ulegną. Te budżety, które Gminy miały zatwierdzone w grudniu środki specjalne, co nie znaczy, że w chwili obecnej będą wyprowadzać z budżetu. Natomiast te Gminy. gdzie budżety nie zostały zatwierdzone w 2004 r. pod rządami starej ustawy muszą w chwili obecnej wyprowadzić załącznik Nr 13, gdzie mamy w swoim budżecie jako plan przychodów i rozchodów środków specjalnych wprowadzić te dochody do budżetu ogółem i wydatki na te jednostki do budżetu ogółem. One mogą tylko istnieć dla ściągnięcia należności, mogą funkcjonować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a ich dysponenci prowadzą w tym okresie egzekucję należności i regulują zobowiązania.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Osobiście nie byliśmy za bardzo usatysfakcjonowani przedstawionym budżetem na 2005 r. Wspominałem, ze są bardzo małe środki przeznaczone na utrzymanie szkół, świetlic wiejskich, remonty itd. W związku z tym pozwoliłem sobie na uczestniczenie w Komisjach Budżetowych i móc po udzieleniu mi głosu starać się przekonać Komisję Budżetową, aby się przychyliła do mojego wniosku, żeby zwróciła baczną uwagę na zbyt małe środki i przy dodatkowych środkach pozwoliła na zwiększenie tych środków, choćby na szkoły, czy przedszkola. Jestem bardzo zadowolony, bo udzielono mi głosu i do kilku wniosków, które przedstawiłem Komisja się przychyliła. Nie można mówić, ze inni Radni nie uczestniczyli w Komisji Budżetowej i teraz nie mogą tego poskładać. Nie musieli uczestniczyć wszyscy Radni w tych Komisjach, mógł uczestniczyć przedstawiciel komisji, czy Klubu i przekazać wiadomości swoim kolegom i koleżankom. Nie na darmo się napracowałem i poświęciłem swojego czasu, żeby móc uczestniczyć w tych Komisjach. O wszystkim co się działo powiadamiałem Radnych z mojego Klubu. Uważam, że odsunięcie tego budżetu z dnia dzisiejszego byłoby niepoważne.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedstawiłem tylko, żeby wartość decyzji była jak najlepsza, ponieważ jest mnóstwo poprawek i jednocześnie obligatoryjne formy wprowadzenia pewnych zmian, o czym informowałem. Na przedostatnim posiedzeniu brałem udział i nic nie wskazywało na to, że będą aż tak daleko idące zmiany. Co do autopoprawek to sprowadzały się one generalnie do tego, iż zająłem stanowisko co do pozostałych Komisji (Edukacji i Ekologii), do których się przychyliłem i z takimi wnioskami do Komisji Budżetowej wyszedłem proponując kilka drobnych zmian.

Natomiast co do procedury uchwalenia budżetu jest uchwała z 1999 r., która przewiduje pewne terminy i nie mnie oceniać i nie będę tego czynił. Z naszej strony nie było żadnych przeszkód, żeby ten budżet nie był uchwalony w trybie przyjętej uchwały. Konstrukcja projektu budżetu została przedłożona Wysokiej Radzie i RIO po seminarium z udziałem Komisji Budżetu. mam przed sobą dokument, z którego wynika, iż te zasady, które przedstawiłem w 99% Przewodniczący w swojej wypowiedzi się zgodził i tym trybem szła konstrukcja projektu budżetu. Jeżeli zostaje ona diametralnie zmieniona to ja wnoszę o dalszą pracę w komisjach na tymi zmianami, co wcale nie znaczy, że jest to próba ich wykluczenia, nie o to chodzi. Chciałbym wiedzieć, żeby Komisja Edukacji, czy Ekologii, które dotyczą gruntowne zmiany obszaru działalności Burmistrza, wiadomo czym to skutkuje, żeby ona o tym wiedziała. Jeżeli nie ma takiego przyzwolenia jestem zobowiązany wykonać każdy przyjęty przez Wysoką Radę wniosek.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Z mojej inicjatywy prosiłem wszystkich Przewodniczących Komisji o składanie wniosków do Komisji Budżetu i takie wnioski zostały złożone. My na swojej Komisji w 100% przychyliliśmy się do tych wniosków, które zostały rozpatrzone także argument dotyczący braku konsultacji z poszczególnymi Komisjami jest w zupełny sposób błędny.

Słowo wyjaśnienia do tego co powiedział Pan Burmistrz. Panie Burmistrzu, mam nadzieję, że uczestniczyliśmy w tym samym seminarium budżetowym i z Pańskiej strony jak i z mojej , ja ze swojej strony odpowiadam, że praktycznie w 100% proponowanych zmianach jest to co było zawarte podczas mojej wypowiedzi na seminarium, dlatego że uznaliśmy, że pozyskiwanie środków pozabudżetowych, a szczególnie środków unijnych jest priorytetem i w tym budżecie są uwzględnione wszystkie wnioski, które Wysoka Rada raczyła przyjąć stosownymi projektami uchwał, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie środków własnych po to, aby starać się pozyskiwać środki pozabudżetowe, właściwie nie ma elementu, co do którego byśmy się nie zgodzili. Podczas seminarium wygłaszałem opinię, że należy przede wszystkim skupić się na dokończeniu inwestycji już rozpoczętych, a rok 2005 nie rozpoczynać żadnej inwestycji, bo za chwile mchem obrośnie dom kultury i parę jeszcze innych rzeczy, które należy bezwzględnie dokończyć. Na rok 2005 wyjść na prostą z budżetem, bo budżet roku 2005 jest bardzo trudnym, najtrudniejszym od 6 lat, kiedy jestem Radnym, a cały czas działam w Komisji Budżetu i zdaję sobie sprawę, że ten budżet jest najtrudniejszym. Zrobiliśmy wszystko co tylko było możliwe, aby zabezpieczyć wszystkie interesy. Czym jest jeżeli nie w interesie mieszkańców zabezpieczenie środków finansowych na kompleksowy remont basenu, stworzenie stypendium socjalnego dla dzieci z najuboższych rodzin, czymże jest dofinansowanie świetlicy Brzezin - Ryszewo, świetlica wiejska w Brzesku itd. wszystkie nasze działania były z wizją i myślą o naszych mieszkańcach. Również pomysł dotyczący umorzenia podatku dla PPK, nie wiem czy on jest realny. My proponujemy takie zwolnienia tylko po to, aby zmniejszyć taryfy za wodę dla mieszkańców. To były nasze pomysły dużo wcześniejsze tylko nikt z tego nie chciał skorzystać. Może potrzebna była inicjatywa Rady, która w drodze legislacyjnej i prawnej ma niewielkie uprawnienia. Wiele jeszcze mogę powiedzieć na temat proponowanych zmian, ale jeśli decyzja Wysokiej Rady będzie taka, że należy tą sesję przełożyć to oczywiście pochyle głowę, ale będzie bardzo mi żal i będą bardzo nie ukontentowany tymi działaniami, które podjęła Komisja Budżetu i mrówczą pracę, którą wykonała przez kilka swoich posiedzeń.

Radny E. Gola - Komisja Budżetowa na skutek podjętych decyzji zwiększyła do planowanego przez Pana Burmistrza dochody o 1.155.000 zł. i zmniejszyła wydatki o prawie 500.000 zł. W ciągu czterech dni, które poprzedzał sesję, Pan Burmistrz przedstawił autopoprawki, które też sięgają ponad 500.000 zł. do tego projektu. W związku z tym, że to są tak duże kwoty i tak diametralne zmiany budżetu, które są proponowane w tak krótkim czasie, nie wyobrażam sobie, żeby na dzisiejszej sesji podejmować takie decyzje. Słuszne cele możemy wszyscy wymieniać i przychyliłbym się do tego co mówi Przewodniczący Komisji Budżetowej, ale jakim to jest kosztem i w jaki sposób się chce zwiększyć dochody i pieniądze na te słuszne cele. Zwiększa się nagle dochody ze sprzedaży składników i majątków o następną kwotę 1.030.000 zł. Mam duże wątpliwości, czy uda się ściągnąć z tego tytułu tak duże środki. Moim zdaniem tak duże zmiany proponowane przez Komisję Budżetową w tym m.in. w jednostkach budżetowych jak PDK, OSiR, czy Biblioteka wymagają jeszcze pracy nad tymi punktami i zastanowienia się, czy rzeczywiście są możliwe zmiany w tych poszczególnych punktach. Żaden termin nie obliguje nas, żebyśmy musieli dzisiaj podejmować, budżet do 31 marca możemy składać jeżeli nie dotrzymaliśmy terminy 31 grudzień 2004 i sądzę, ze nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spokojnie popracować nad tym budżetem w Komisjach i spróbować ustalić możliwy do przyjęcia budżet.

Co do głosu Pana Radnego Kędziory to chciałem powiedzieć, że Radna Jemielity przedstawiła stanowisko i wniosek Klubu i jej nieobecność na jednej z Komisji , a na pozostałych zawsze jest, będzie nieistotna, bo jednogłośnie to stanowisko zostało przyjęte na posiedzeniu Klubu Radnych.

Radny W. Kędziora - Szanujmy swój czas i swój wysiłek włożony w to co skonstruowaliśmy. Kolega Gola powtórzył to, że trzeba się zastanowić skąd mamy uzyskać dochody itd. Ja posłużę się tylko przykładem. Komisja (bez konsultacji z Burmistrzem) znalazła dodatkowe źródła dochodu i okazało się, że Burmistrz je powtórzył w swojej ostatniej autopoprawce, m.in. chodzi o pozyskanie pieniędzy ze składników naszego mienia (grunty, nieruchomości).

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Cieszy wypowiedź Pana Radnego, bo chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu mówimy, że Burmistrz korzysta z podpowiedzi Rady, myślę że po woli idziemy w dobra stronę. Chciałbym rozwiać pewne niepokoje, bo oczywiście każdy budżet na swoją stronę jest trudny.

Jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu na rok 2005, powiem że deficyt określony jest wskaźnikiem 7,2 przy górnej 29, wskaźnik długu 22,6 przy max. 60% i wskaźnik zadłużenia 8,1 przy 15%. Co tyczy się strony wydatkowej, zwiększonej, o której mówił Pan Przewodniczący, nie było w mojej wypowiedzi takiego zdania. Jeżeli mówimy, ze trzeba 30.000 zł. na prowadzenie języka obcego w klasach 1-3, to tak bardzo dobrze tylko trzeba najpierw zrobić podstawy programowe od 1 stycznia i nie można dzielić, chcemy wprowadzić we wszystkich szkołach. Trzeba to policzyć, dlaczego 30.000 , a może 60.000 zł. tak samo jest z remontem basenu, trzeba policzyć, tym bardziej że będą to sytuacje zmniejszenia subwencji. Jeszcze raz podkreślam wyraźnie, że może się okaże, że ten budżet zostanie w takiej samej konstrukcji innej, a takiej jak proponuje Komisja, tylko może zostaną przemieszczone pieniądze, może trzeba będzie gdzieś więcej, a może gdzieś mniej, czy trzeba będzie niektóre zadania wyprowadzić. Sądzę, że przy tak dużo zmianach i w tej sytuacji jest potrzeba pracować w Komisjach pozostałych, dlatego że pojawiła się nowa sytuacja.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Chciałbym poinformować Państwa, że materiał (Druk 368/05) otrzymałem dopiero dzisiaj i w swojej naiwności myślałem, czy nie odwołać dzisiejszego posiedzenia Rady, dlatego że mi w ogóle coś nie pasowało, bo w zasadzie są nowe cyfry bez opinii Komisji Budżetu.

RIO też odniosło się do projektu budżetu przedstawionego w miesiącu listopadzie, to jak ma się ten dokument do tego? Stad moje wątpliwości.

Dla mnie zawsze ilość wniosków , ilość zmian, propozycji świadczy o pracy, że Komisja się napracowała i poświęciła dużo czasu, świadczy o tym olbrzymia masa wniosków. Wydaje mi się, że powinno być więcej kontaktu Pana Burmistrza z Przewodniczącymi Komisji, przynajmniej na temat budżetu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wytworzyła się trochę kuriozalna sytuacja kiedy to Burmistrz stara się wyprowadzić z porządku obrad najważniejszą uchwałę w ciągu roku budżetowego, co zarzucano nam w roku ubiegłym, ze to z winy Komisji Budżetowej tak długo trwa.

Chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu Goli, który zgłaszał wątpliwości, czy mimo, że Komisja Budżetu zgłosiła wnioski dotyczące strony dochodowej, zwiększyła stronę dochodową. Chciałem wyjaśnić m.in. jeden z powodów, dla których zwiększono stronę dochodową. Na str. 28 części opisowej jest pozycja dotycząca sprzedaży działek budowlanych w tym m.in. działki przy ul. Lipiańskiej w ilości 10 sztuk, natomiast na str. 38, gdzie mówi się o wydatkach i uzbrojeniu terenu przy ul. Lipiańskiej na kwotę 400.000 zł. i pisze się, ze projekt przewiduje podzielenie terenu na 28 działek budowlanych, 28-18 = 10, czyli 18 działek należy wprowadzić do budżetu bezwarunkowo. Jakie jest zapotrzebowanie na działki w naszym mieście to chyba nie muszę nikogo przekonywać.

Nawiązując do czwartej autopoprawki dotyczącej 450.000 zł. zmniejszenia subwencji oświatowej to gwarantuję, ze na to wystarczy 15 minut na posiedzenie Komisji Budżetowej i można to zrobić w dniu dzisiejszym i w ciągu 15 minut wypracujemy odpowiedni wniosek do złożonej autopoprawki.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zdanie, które Pan Przewodniczący zacytował, że projekt podziału przewiduje 28 działek, tak projekt podziału. My nie wiemy, czy będzie tyle, Komisja zgodnie z nową ustawą funkcjonuje i nie tak dawno spotykali się do zaopiniowania, tj. wymóg podstawowy. Kuriozalna sytuacja, Burmistrz wnioskuje. W ogóle kuriozalna sytuacja jest, że Rada uchwały nie przyjęła w terminie do 30 grudnia, ale ponoć były okoliczności, jest taki zapis, w porządku, nie został w terminie przyjęty zgodnie z uchwałą, ale ustawodawca dopuszcza , także chyba nie ma z jednej i z drugiej strony tej sytuacji kuriozalnej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie wprowadzajmy dalej tej dyskusji, bo pamiętam dokładnie czyj był wniosek odnośnie przełożenia budżetu na ten termin.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Nie mogłam uczestniczyć w pracach Komisji Budżetowej, ale niepokoi fakt obniżenia budżetu o 50.000 zł. w PDK, jaki i OSiR-owi i o 20.000 zł. Bibliotece Miejskiej, dlatego proszę o uzasadnienie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jeśli już będzie głosowanie to będzie dyskusja przy każdym głosowaniu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wyprowadzenie z porządku obrad sesji RM projektu budżetu Gminy na rok 2005.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 9; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przez Panią Mecenas.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - W przypadku głosowania nad zmianami nad porządkiem obrad decyduje bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady, czyli w tym przypadku wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zwraca się o przerwę dla Komisji Budżetowej celem omówienia czwartej autopoprawki i będzie wtedy opracowany cały budżet.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Przedkłada nowy projekt uchwały zawierający ostatnią zmianę i trzeba przygotować materiały, na których trzeba pracować.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Ponieważ autopoprawka Nr 5, o której wspomniała Pani Skarbnik nie jest aż takiej wagi jak wszystkie do tej pory, to proponuję, żeby te poprawki wnieść w drodze zmian do budżetu w miesiącu lutym lub marcu, bo one nie stanowią zbyt dużego problemu, żeby zrobić to w miesiącu lutym.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Nie jest to możliwe uchylą nam uchwałę, ponieważ załącznik 13 w projekcie budżetu mówiący o środkach specjalnych, a ten projekt jest czyszczący i tego załącznika ma nie być. Nowy projekt uchwały nie zawiera §9 mówiącego o środkach specjalnych i proszę, żebyśmy pracowali już nad aktualnym drukiem.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 35 minut przerwy.

Po przerwie.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się -4;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nowy Rok tradycyjnie wiąże się z różnymi spotkaniami, dlatego też na wstępie chciałbym Wszystkim tym, którzy składali na moje ręce życzenia świąteczne i noworoczne.

Tradycyjnie miałem dyżury w BRM nie tylko w środy, ale jestem już co dziennie. Dyżury przeniosły się również w miejsce, gdzie prowadzę działalność gospodarczą.

W czasie dyżurów spotkałem się z mieszkańcami baraku przy ZSRCKU, gdzie mieszka 5 rodzin i skarżą się na bardzo wysokie czynsze i warunki w jakich mieszkają. Są to mieszkańcy Pyrzyc, niektórzy są nawet nie zameldowani, dobrze by było w jakiś sposób tą sprawę rozwiązać.

Miałem posiedzenie Rady, na którym rozmawialiśmy bez żadnej decyzji na temat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Pyrzycach, dlatego do tego wrócimy w wolnych wnioskach, ponieważ są pewne propozycje zmian tematyki sesji na bieżący rok.

Brałem udział w spotkaniach noworocznych w Starostwie, organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Uczestniczyłem w występach PDK, w jasełkach i kolędach w kościele przy ul. Staromiejskiej jak również w Rzepnowie na zaproszenie Pani Sołtys.

W sobotę odbył się konkurs organizowany przez PDK, gdzie wręczyłem w imieniu Radnych nagrodę dla jednego z wyróżnionych zespołów.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z tym, ze niedawno była sesja poprosiłem Burmistrza, żeby z tego okresu złożył ustną informację.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na początek odniosę się do sprawy, którą podniósł Pan Przewodniczący. W ramach dyżurów Pana Przewodniczącego odwiedzili Biuro Rady lokatorzy baraków, które są administrowane przez ZSRCKU, temat znam i z rozmowy z Panem Dyrektorem, to Zarząd Powiatu przejął pewne stawki na określonym poziomie i tylko on jest władny, kompetentny, aby zmienić i tyle mogę się do tego odnieść.

 • 4 stycznia - byłem w Warszawie na rozmowach. Na sesji 30 grudnia informowałem, iż przed świętami był przedstawiciel Samsunga, który był zainteresowany pewną działalnością. Było to spotkanie daleko idące, w obszarze pewnych wyliczeń, po to byłby współudział z podmiotem pyrzyckim, co do opłacalności, zysku, formy, organizacji przedsięwzięcia itd. Do połowy tego miesiąca podmiot ma się odnieść, czy jest zainteresowany współuczestnictwem w takim przedsięwzięciu.

 • 5 stycznia - spotkanie z przedstawicielami Poczty na temat współpracy, m.in. omawialiśmy możliwość emisji znaczka pocztowego z miastem Pyrzyce. Ta procedura trwa w związku z tym najprawdopodobniej będzie stempel okolicznościowy, ponieważ w czasie jest to możliwe szybciej do wykonania. Nie ukrywam, że jest to promocja naszego miasta.

 • 7 stycznia 0 odbyło się spotkanie Komisji Rozplanowania Przestrzennego, gdzie Komisja analizowała projekt podziału terenów przy drodze Nr 3 (skrzyżowanie dróg Nieborowo - Ryszewko). Jest to kompleks 50 ha (po jednej stronie ok. 20 ha, po drugiej stronie ok. 30 ha) jeden teren należy do ANR, a drugi jest własnością indywidualnych rolników, jak również Komisja opiniowała propozycje podziału działek przy ul. Lipiańskiej.

 • Udział w otwarciu hali w Gminie Bielice.

 • 9 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 • 10 stycznia - Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej.

 • 11 stycznia - Spotkanie noworoczne w Lipianach.

 • 13 stycznia - udział w uroczystym podpisaniu dokumentu (Fundusz Poręczeń Kredytowych) przez Pana Starostę z Fundacją.

 • 14 stycznia - spotkanie gospodarcze z udziałem społecznego Senatora Mańkuta, który zajmuje się energetyką. Spotkał się z Prezesem Geotermii Pyrzyce Panem Kulikiem, omawiano możliwości wykorzystania nadmiaru ciepła i propozycja przedstawiona Radzie Nadzorczej rok temu odnośnie możliwości wykorzystania ciepła zamieniając na energię elektryczną on to podtrzymuje. Rada Nadzorcza odrzuciła taki pomysł twierdząc, że jest on wirtualny. Senator twierdzi, że on jest możliwy i stosowne dokumenty w tym zakresie otrzymał.

 • Godz. 14 pyrzyckie spotkanie noworoczne w restauracji Faraon.

 • 15 stycznia - udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Pyrzycach.

 • Otwarcie I Zachodniopomorskich Mistrzostwa Halowych w Piłce Nożnej, pierwsza taka impreza odbywa się w Pyrzycach, świadczy to o tym, ze hala jest dobrze postrzegana przez naszych kolegów, działaczy w piłce nożnej, którzy z chęcią przyjeżdżają.

 • 17 stycznia - udział w spotkaniu noworocznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pyrzycach.

 • dzisiaj o godz. 11:00 - spotkanie w Szczecinie z osobą, która poszukuje możliwości doinwestowania. Przedstawiam Wysokiej Radzie informację w tym zakresie nie informując o szczegółach, świadczy to o tym, iż jesteśmy w kręgu zainteresowania.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny W. Kędziora - Podczas Komisji Budżetu Pan zadeklarował się, że do sesji udzieli mi odpowiedzi związanej z dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli. Sesja jest w trakcie, może powtórzy Pan jakiś inny termin?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dzisiaj podpisałem.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Po raz kolejny mieszkańcy zgłaszają prośbę o naprawienie drogi, chodnika, przejścia od budynku nr 7 przy ul. Stargardzkiej wzdłuż przedszkola. Ostatnio były robione tam prace i chodnik został zniszczony, stoi woda, a gro mieszkańców chodzi do przedszkola po dzieci. Garażujący w garażach za sklepikami przy ul. Narutowicza mają problemy z dojazdem do garażu.

Przewodniczący K. Rolnictwa - M. Osękowski - Dziękuje w imieniu mieszkańców Podgrodzia za wycięcie drzew, które uniemożliwiały wyjazd.

 • Przy wjeździe od ul. Sikorskiego na Podgrodzie, droga jest położone w niecce i z boku obsuwa się skarpa, deszcz zalewa i jest straszne błoto.

 • Chodnik Podgrodzie - droga została zrobiona, a płytki zostały po tym chodniku tak jak na przejściach dla pieszych, jest pozapadane i trudno jest przejechać.

 • Podgrodzie park - został ładnie ułożony chodnik i od ul. Górnej wjeżdżają samochodami w stronę stawu złotej rybki, zgłasza żeby zrobić od tek strony blokadę, żeby nie było wjazdu na ten teren.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Mieszkańcy ul. Słonecznej zwrócili się z prośba w sprawie chodnika na ul. Staromiejskiej. Wiem, ze tj. droga powiatowa i nie mogli się zgłosić do Wydziału merytorycznego, dlatego w imieniu tych mieszkańców zwracam się do Pana Burmistrza, żeby skierował się do Starostwa, bo tą droga przechodzi bardzo dużo ludzi i ten chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym. Proszę, żeby Pan Burmistrz wystąpił w imieniu mieszkańców ul. Słonecznej, Staromiejskiej, Warszawskiej.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Został zlikwidowany kiosk na ul. Ciepłowniczej kilka razy się zwracałem i zostało zrobione przejście do tego sklepiku, który jest nieczynny. Uruchomiono sklep na zakręcie, na górce, gdzie nie ma przejścia i widoczności, a młodzież ze szkoły przechodzi na tym zakręcie. Obawiam się żeby kiedyś nie doszło do tragedii. Nie wiem, czy lokalizacja tego sklepu jest prawidłowa, czy nie, ale na pewno jest potrzebne zabezpieczenie, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Do punktu 7 porządku

Uchwalenie budżetu Gminy Pyrzyce na 2005 rok (druk 322/04 i 322A/04).

Projekt uchwały Druk 322/04 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu;

 • autopoprawka Druk 322A/04 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu;

 • autopoprawka Druk 322B/04 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu;

 • autopoprawka Druk 322C/04 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu;

 • autopoprawka Druk 322D/04 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

Projekt uchwały Druk 358/05 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu;

Projekt uchwały Druk 361/05 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Druk 361/05 tj. najnowsza wersja i posiedzenie Komisji Budżetu dotyczyło tego druku.

Poprosił o opinie Komisji, które zostały przekazane do Komisji Budżetu tak jak zostało ustalone.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 15 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Opinia Rio do przedłożonego projektu budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2005 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - W dniu dzisiejszym omawialiśmy 2 wnioski złożone jako autopoprawki Pana Burmistrza i jeżeli chodzi o Druk z dnia 17 stycznia Komisja nie wnosi żądnych uwag i uznaje ta autopoparwkę za w pełni zasadną. Jeżeli chodzi o autopoprawkę dotyczącą uzyskanej informacji do ostatecznej subwencji w oświacie, zmniejszającą subwencję o kwotę 450.562 zł. Komisja wypracowała następujący wniosek:

WNIOSEK

Komisja pozytywnie opiniuje pozycję pierwszą dotyczącą zmniejszenia dochodów w Dziale 758 różne rozliczenia §2920 subwencji ogólne z budżetu państwa, subwencja oświatowa 450.562 zł. Natomiast pozostałe zmiany zaproponowane przez Burmistrza Komisja opiniuje negatywnie. Proponuje pokrycie tego zmniejszenia dochodów z deficytu budżetowego.

W związku z tym, na pewno tak się stanie, że ta decyzja musi zostać oprotestowana, bo nie można w trakcie roku budżetowego w szkołach, który jest zupełnie inny niż nasz rok budżetowy 2005, bo rok szkolny zaczyna się od 1 września a kończy w sierpniu. Nie można w trakcie roku budżetowego poszczególnych szkół zmieniać im wysokość subwencji, tj. niby zgodne z obowiązującymi w chwili obecnej przepisami, ale taka była opinia i myślę, że tj. jeszcze w jakiś sposób do uzyskania. Mamy nadzieję, ze ten protest, który Pan Burmistrz złoży przyniesie odpowiedni skutek.

 • Do pierwszej opinii zakładaliśmy zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 2.000.000 zł. jaką proponował w projekcie Pan Burmistrz do kwoty 975.000 zł., czyli znaczne zmniejszenie deficytu o 1.025.000 zł. Proponujemy zwiększenie deficytu o kwotę 450.000 zł. i w tej chwili deficyt wynosiłby 1.425.000 zł., czyli o 575.000 zł. mniejszy od przedstawionego projektu budżetu.

 • Jest propozycja dotycząca wniosku i zmniejszenia dochodów naszej Gminy, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Cieszę się, ze na sali jest obecny Pan Dyrektor Lemparty w związku z tym prosiłbym w pierwszej kolejności o udzielenie głosu Panu Dyrektorowi. Mam prośbę, aby Pan Dyrektor odpowiedział, czy ten wniosek Komisji, który został wypracowany dotyczący zmniejszenia podatku od nieruchomości i przeznaczenia kwoty 200.000 zł. na zmniejszenie taryfy jest realny do wykonania, czy w trakcie roku budżetowego Dyrektor może zmienić taryfy, bo jakie to miałoby przełożenie na cenę taryf to mniej więcej wiem, bo wiadomo, że jest to dla naszych mieszkańców i w sposób znaczny złagodziłoby to skutki podwyżki taryfy za wodę i ścieki. Proszę o udzielenie głosu Panu Dyrektorowi, bo jeżeli taka inicjatywa Komisji Budżetu będzie nierealna do wykonania to będziemy zmuszeni wycofać ten wniosek i przeznaczyć kwotę 200.000 zł. na zmniejszenie deficytu budżetowego, czyli osiągniemy o 200.000 zł. większe dochody w Dziale podatki, a zmniejszy się tym samym deficyt do kwoty 1.225.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z pytaniem do Pani Radczyni, czy w punkcie 2, w którym zabierał głos Pan Gumowski, leży to w kompetencji Rady, czy nie wchodzimy za daleko w sprawy kompetencji Pana Burmistrza, jeśli chodzi o wniosek w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Komisja nie wnioskuje o to, że zmusza Pana Burmistrza tylko zwraca się z prośbą o to aby umorzył dla Spółki taką kwotę. Decyzja leży jednoosobowo w gestii Pana Burmistrza, myślę że wypowiedź Pani Radczyni nie będzie potrzebna. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie i zmniejszenie podatku od nieruchomości w pozycji dotyczącej uchwały budżetowej to już bezwzględnie mamy możliwości zmniejszania lub zwiększania wydatków lub dochodów po tej stronie. Natomiast sprawa podjęcia samej decyzji leży jednoosobowo po stronie Pana Burmistrza, ale myślę, że Wysoka Rada taka decyzje podejmie to Pan Burmistrz nie będzie miał nic przeciwko temu.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Czy tj. prośba, czy wniosek? Jeśli prośba to nie widzę potrzeby głosowania, jeśli wniosek to my musimy głosować.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Tj. prośba w formie wniosku.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wrócimy do tego punktu i w momencie omawiania udzielimy głosu Panu Dyrektorowi.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Myślę, że Radni znają bardzo dobrze Ustawę o samorządzie Gminnym i o finansach samorządu terytorialnego. Burmistrz ma prawo do umorzenia wszelkich podatków. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jest to zgodne z prawem, aby Rada Miasta zwolniła firmę, bo taką kompetencję ma i jest zgodne z prawem.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - My rozważaliśmy, która forma będzie lepsza, również zrobić to w drodze przygotowania projektu uchwały, ale w końcu uznaliśmy, że lepsza będzie metoda proszenia Burmistrza, ponieważ to wymaga pewnych opracowań, mówię o merytorycznym udziale Urzędu Miejskiego. Pewnych uzgodnień, pewnych zapisów, przyjęcia pewnych zobowiązań co do taryfy. Nie chcieliśmy robić tego na zasadzie "wariackich papierów" i wydawało nam się, ze najlepsza metoda będzie taka, a to czy Pan Burmistrz wyrazi zgodę, czy nie, to pewnie będzie miało znaczenie. Jeżeli Wysoka Rada taki wniosek przyjmie to czując poparcie Rady zechce Pan taki wniosek zrealizować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje rozpocząć dyskusję nad budżetem i przy każdym punkcie będą omawiane różne wątpliwości.

DYSKUSJA

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na początku sesji zasygnalizowałem kiedy wnosiłem o przełożenie to, iż zebrałem wnioski 3-ch Komisji z tym, że z toku dyskusji wychodziły pewne zapotrzebowania, które w pierwszym projekcie znalazły uznanie, ponieważ w wyniku pewnych postępowań przetargowych na zadania, które (mam nadzieje będziemy wszystkie realizowali) otrzymamy środki finansowe i te ścinki były przeznaczone na te zadania. Odniosłem się pozytywnie do wszystkich wniosków (Komisji Edukacji i Ekologii), co przedłożyłem stosownym pismem przez posiedzeniem Komisji Budżetowej, jak również zawnioskowałem o swoje wnioski prosząc Komisję, aby je uwzględniła (nazywamy to autopoprawkami). Chciałbym odnieść się do kilku moich propozycji.

Proponowałem aby przeznaczyć 50.000 zł. na wykonanie ekspertyzy drogowej oraz wykonanie wjazdu z drogi wewnętrznej 95 do drogi A3. Komisja proponuje aby nie uwzględnić tej pozycji w wydatkach na ten cel. Droga nr 95 tj. droga gminna wewnętrzna, która będzie obsługiwała wyjazd z firmy BACKER na drogę krajową. Dodatkowo tą droga poruszają się pojazdy z firmy INSAKO, a po drugiej stronie tej drogi jest teren, który w planie przestrzennego zagospodarowania przewiduje budownictwo z usługami, są tam działki prywatne, z których też jest przewidywany wyjazd na tą drogę. W zasadzie 4 podmioty, które będą musiały w jakiś sposób włączać się z tejże drogi do drogi krajowej i sądziłem, że to znajdzie uznanie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Jesteśmy za wyprowadzeniem dochodów w kwocie 450.000 zł., ale brak pokryć z deficytu, czyli zwiększyć deficyt do kwoty 1.425.000 zł. , czyli o 575.000 zł. mniej deficytu niż zakładał to projekt Pana Burmistrza.

Radny E. Gola - Trudnymi rzeczami przy uchwaleniu tego budżetu jest ustalenie poziomu dochodów jaki jest możliwy do osiągnięcia i później ewentualnie kwestia poziomu wydatków. W związku z tym chciałbym uzyskać odpowiedź od Pana Burmistrza jak widzi możliwość uzyskania dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 1.323.916 zł., a Komisja Budżetowa zwiększa tą pozycję o dalszą kwotę 1.130.000 zł. Jaka jest możliwość faktyczna uzyskania dochodów w tej pozycji?

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Piąta autopoprawka i złożony druk 361/05 załącznik nr 1 o dochodach mówi o kwocie ze sprzedaży składników majątkowych 1.323.916 zł. Pierwszy druk złożonego projektu budżetu mówił o kwocie 873.000 zł.

W tych autopoprawkach Pan Burmistrz zwiększa już na tym zadaniu o kwotę 27.000 zł. (3) i w (5) o kwotę 423.916 zł. jest to bardzo duża kwota. Dodając jeszcze wniosek Komisji Budżetowej o 1.130.000 zł. jest to bardzo duża kwota wprost nie do wykonania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na posiedzeniu Komisji Budżetu jest intencja, iż należy obrać kierunek najmniejszego zadłużania Gminy, a wiec robić trzeba wszystko by był mniejszy deficyt przy konstrukcji tego budżetu. Był taki dylemat, kiedy otrzymaliśmy pismo Ministra Finansów o tym, że zmniejsza nam się tą kwotę i wtedy mieliśmy dylemat albo proponować deficyt, lub działki. Wiem, że będzie to bardzo trudne, będę szanował decyzję Rady, ale będzie to niezmiernie trudne w takiej wysokości na pewno tego nie uzyskamy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wracam do wystąpienia Przewodniczącego Komisji Budżetu odnośnie 450.000 zł. , zwrócę się z prośba, iż po uchwaleniu projektu budżetu, żeby Rada dała przyzwolenie oprotestowania tej decyzji i wysłania protestu Wysokiej Rady.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Oczywiście, że tak , jeżeli chodzi o te 450.000 zł. mogę tylko dodać, że na Komisji się zastanawialiśmy, czy czasami w ogóle nie wprowadzać tego do budżetu, oprotestować i czekać na wynik, a w trakcie roku budżetowego ten niedobór pokryć kredytem, czy środkami, które być może wpłyną do budżetu w roku budżetowym.

Skoro uzyskaliśmy od Pani Radczyni informację, że byłoby to w brew prawu, oczywiście przychyliliśmy się do takiej opinii, bo nie można występować wbrew prawu i zdecydowaliśmy o tym, żeby te 450.000 zł. z dochodów wyprowadzić.

Jeżeli chodzi o pytanie Pana Radnego Goli - Panie Przewodniczący my w ogóle nie dopuszczamy takich wypowiedzi jak przed chwilą Pani Skarbnik, że tj. niewykonalne. Nie, dlatego że Komisja pracując w tym dziale nie wzięła tych cyfr z sufitu. To nie jest nasze widzimisie. To wszystko było poprzedzone szczegółową analizą, dlatego pozwoliliśmy sobie i wykazaliśmy jaki majątek jeszcze jest do sprzedania. Ta kwota jest kwota realną, czy budynek przy ul. Szkolnej po byłym WZGS poszedł już w niepamięć? Trzeba coś z tym zrobić. Podobnie z ul. Mickiewicza, dlaczego jedna działka, a nie więcej? Dlaczego mamy utrzymywać budynek przy ul. Poniatowskiego itd.?

Jeżeli chodzi o wykonanie, czy nie wykonanie zwracam się do Pana Burmistrza o to, aby tak zintensyfikować działania, żeby podjąć takie kroki, które doprowadzą do zbycia tych nieruchomości, o których mówimy, a które pozwolą nam spiąć ten budżet. Myślę, że sprawa będzie trudna, ale gdyby była łatwa, to czy musiała by się obić o Komisję Budżetu i głosowanie Wysokiej Rady. Za wykonanie trudnych spraw będziemy chwalić, a wykonywanie łatwych tj. wykonywanie swoich obowiązków.

Radny E. Gola - Chciałby od Pana Burmistrza uzyskać konkretną informację, bo nie uzyskałem jej co do możliwości uzyskania dochodów, czy Pana wiedza i Pana pracowników, którzy są bardzo doświadczeni, od wielu lat pracują w dziale zajmującym się sprzedażą składników majątkowych nie potrafi Pan powiedzieć, czy można sprzedać te składniki majątkowe, które są proponowane za 1.300.000 zł., za 2.000.000 zł.? Pan powinien wiedzieć, w jakim długim czasie jest techniczne przeprowadzenie sprzedaży takiej ilości majątku jaki mamy, czy jest to możliwe technicznie biorąc pod uwagę przygotowanie terenu, dokumentacji, uzbrojenia terenu tych wszystkich działek. Proponował Pan w pierwszym projekcie 800.000 zł., zwiększył Pan nagle o 400.000 zł., a może tak jest jak proponuje Komisja Budżetu, że to można sprzedać za prawie 2.500.000 zł.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej, który odniósł się do wszystkich czterech pozycji. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, o którą Komisja proponuje zwiększenie - budynek przy ul. Poniatowskiego. Szanujące się miasto powinno też zadbać o organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, związki kombatantów i nie tylko. Na dzisiaj te organizacje są rozrzucone po całym mieście, jedni wynajmują, inni kontem w PDK, inni mają już trzecie miejsce swojej siedziby. Moje założenie było takie, żeby ludziom starszym, którzy pracowali w naszej Gminie i nie tylko, dzisiaj są na emeryturach, rentach i chcą mieć jakieś godziwe miejsce na swoją siedzibę. W związku z tym, iż Sanepid nie był zainteresowany, ponieważ tam trzeba włożyć duże pieniądze finansowe aby dostosować na potrzeby Sanepidu, uznałem, że możemy zrobić takie lokum dla wszystkich organizacji, które chciały by mieć swoją siedzibę i takie poczynienia ustanowiłem i tam zaproponowałem. Kilka organizacji już tam funkcjonuje, byłoby chyba na granicy moralności pozbywać ludzi swojej zlokalizowanej na dłuższy czas siedziby.

Jeżeli chodzi o sprzedaż działek przy ul. Mickiewicza - tyle razy już o tym mówiłem. Nie ma tam planu miejscowego, można podzielić to geodezyjnie, sprzedać działki, tylko że ktoś nabędzie działkę i nie będzie mógł budować, bo nie uzyska warunków zabudowy, bo nie ma planu miejscowego. W świetle obowiązujących przepisów jest możliwość wydania decyzją warunki na działkę, która bezpośrednio przylega z zabudową i jedną można sprzedać potem kolejną, chyba że wcześniej uda się opracować i przyjąć plan miejscowego zagospodarowania tego terenu, na to są potrzebne pieniądze.

Co tyczy się działki zabudowanej przy ul. Szkolnej - służyła wszystkim poprzednim Zarządom jako rezerwowe mienie przy uchwalaniu budżetu. Były podejmowane próby stworzenia grupy, taka inicjatywa się, pokazała. Z propozycji zagospodarowania tego budynku okazało się, że koszty sa zbyt wysokie i chętni niestety nie podołają tym kosztom, mimo że my praktycznie budynek dawaliśmy za darmo, bo ten problem trzeba było w jakiś sposób rozwiązać. Wiem, że w tej chwili pojawia się kolejny pomysł, żeby ten budynek zagospodarować, natomiast jego jest szkoda na budownictwo socjalne, ale nie ma zapotrzebowania, żeby tam mogła funkcjonować instytucja społeczna. Wprowadzanie po stronie dochodów tego budynku nie wiem, czy do końca jest przemyślane.

18 działek przy ul. Lipiańskiej. Kwota 800.000 zł. była bardzo realna, bo w tym roku sprzedaliśmy mienie rzędu 600.000 zł. i dodając do tego jeszcze inne działki sądziliśmy, że 800.000 zł. jest to kwota realna i taką zaproponowałem.

Natomiast pytanie Radnego Goli jest niezasadne, mówię poszedłem w kierunku, może też nie do końca przemyślanym, bałem się deficytu i szanuję kierunek Rady, że jednak idzie w kierunku niezbyt dużego deficytu i może nie przemyślałem, należało zaproponować deficyt. Należy podjąć działania dynamiczne, rynek tj. tylko rynek. Mimo dużych zabiegów nieraz coś się sprzeda i się nie przewiduje, a z niektórymi jest bardzo duży kłopot.

Kiedy będzie można te działki zbyć - sądzę, że jeżeli projekt uchwały o przeznaczeniu tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe (sądzę, ze w maju), to mając środki na wykonanie infrastruktury w tym roku tak, ale to będzie koniec drugiej połowy.

Radny E. Gola - Chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź od Pana Burmistrza, bo najpierw mówi, że 800.000 zł. była cena do przyjęcia wartość sprzedaży, zwiększył z racji nie powiększania deficytu. Czy mam rozumieć, że 800.000 zł. tj. ta kwota uzyskania ze sprzedaży majątku, która jest optymalna, a reszta to są już życzenia?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przyjęto zaproponowane 800.000 zł. jako realne w odniesieniu do lat minionych. Kierowałem się jakby szybkością decyzji, ale jestem osobiście za deficytem, oczywiście to się burzy z tym co przedstawiłem z tym, że bazuję też na podstawie pomocy moim służb. Był to termin bardzo krótki, wiemy kiedy wpłynęła decyzja Ministra Finansów o zmniejszeniu subwencji, a więc trzeba było szukać szybko rozwiązań i tak wydział finansowy zaproponował, ja tylko przychyliłem się, ale po to były Komisje, po to jest sesja, żeby ewentualnie mój błąd naprawić, bo jest to nasz wspólny budżet.

Radny W. Kędziora - Chciałbym się odnieść do polityki dysponowania nieruchomościami, gruntami, które może na dzień dzisiejszy nie są stricte budowlanymi, ale dzięki wydajniejszej pracy Pańskich służb. Przyglądam się tej polityce i od wielu miesięcy polityka gospodarowania naszymi gruntami idzie opornie, kulawo. W pewnym momencie tych zasobów się nagromadziło i warto by było wykazać je do sprzedaży. Zbulwersowało mnie powiedzenie Pani Skarbnik, że to wykonanie jest nierealne, z góry zakłada, że jest nierealne. Bulwersuje mnie takie podejście do sprawy, że jeszcze się tego nie zaczęło, a już ktoś mówi, że tj. nierealne. Wyznaję taka zasadę, że poprzeczkę trzeba sobie ustawiać wysoko i do niej dążyć. Jeżeli coś nie wyjdzie i będzie to usprawiedliwione jakimiś czynnikami obiektywnymi to myślę, że każdy rozgrzeszy, ale od razu z góry zakładać, że coś jest nierealne i brnąć w deficyt? Nie. Wydaje mi się, że to nie jest gospodarne podejście. Mam wrażenie, że tym ludziom, którzy ewentualnie chcieliby coś tutaj zainwestować, kupić, to władza nasza jakby nie była przychylna, albo te stawki były jakieś wygórowane. Budynek na zakręcie tyle lat stoi i w ten sposób zagospodarowany, nie inaczej to też jakaś opieszałość. Kiedyś były możliwości zagospodarowania kiedy tworzyły się struktury samorządu terytorialnego i można było zagospodarować.

Chciałbym odnieść się do budynku przy ul. Poniatowskiego. Zgadzam się z Panem Burmistrzem, że te organizacje powinny mieć miejsce w Pyrzycach, ale czy akurat to powinien być ten budynek? Mam wrażenie, że ta substancja jest lekko zniszczona. Czy te osoby będą w stanie przywrócić pierwotny charakter tego budynku, czy będą miały na to środki, żeby ten budynek odzyskał jakąś świetność? Wydaje mi się, że te osoby ze względu na kondycje finansowa nie są w stanie utrzymać. Mam wrażenie, że Ci ludzie nie powinni się czuć zaszczycenie tym, że im się akurat tam proponuje. Uważam, że w Pyrzycach na pewno można byłoby znaleźć kilka ciekawszych obiektów, chociażby budynek obecnego biurowca PPM, czy w porozumieniu z Panem Dyrektorem PPK, bo jest tam też dużo pomieszczeń, a to z czasem staje się rudera. Jeżeli my tego w odpowiednim momencie nie sprzedamy to będziemy mileli znowu pałac w postaci obiektu na zakręcie Szkolna - Zabytkowa. Równajmy do góry, a nigdy w dół.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Mając na uwadze słowo nierealne, odnosiłam się do wykonania roku bieżącego 621.000 zł., dlatego też przyjęte do projektu budżetu 873.000 zł. było realne. Działek do sprzedaży wykazaliśmy 41 i Komisja Budżetu proponuje jeszcze 28 działek budowlanych po 35.000 zł. na ten moment nie uzbrojone.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Możemy się tu sprzeczać, ze Komisja Budżetowa nie ma racji. Komisja ma rację. To wykonanie 621.000 zł w roku 2004 było dlatego, że nie zawierało tych elementów, o których mówiłem, bo teren i inwestycje nie były przygotowane do sprzedaży. Teraz są, są przewidziane środki na uzbrojenie, trzeba zdynamizować i zintensyfikować swoje działania i wziąć się do roboty. Co do Budynku przy ul. Poniatowskiego, to wiem, że stowarzyszenia, które się tam przenoszą i przeniosły nie są zadowolone z warunków, które w tej chwili posiadają. Nie maja środków na utrzymanie tego obiektu, poczekajmy jeszcze rok i nie będziemy mieli co sprzedać. Jeżeli chodzi o Mickiewicza to możemy się sprzeczać. Temat jak bumerang wraca od 4, czy 5 lat. Wprowadza się jedną działkę nie pracując nad zmianami w palnie, nie pracując nad podziałem geodezyjnym, nie pracując nad wytyczeniem działek. Żyję w tym mieście i wszyscy wiemy jakie jest zapotrzebowanie na działki budowlane i zdynamizujmy te działania w Urzędzie Miejskim, żeby tego dokonać, tj. realne do wykonania. Ratujmy jeszcze to co można uratować i sprzedać. Próbujmy wzbogacić ten budżet wszystkimi możliwymi środkami i własnymi dochodami i środkami pozabudżetowymi.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Patrz na te cyferki i nie wiem, czy np. wartość działki przy ul. Lipiańskiej, na Mickiewicza jest taka sama, a atrakcyjność jednej i drugiej ma się nijako.

Jestem za tym, żeby budynek na ul. Poniatowskiego sprzedać, bo w przyszłym roku trzeba będzie i tak inwestować , robić.

Czy tj. prawdą, że jest taki bum w mieście na działki budowlane, czy jest aż tak dużo chętnych? To nie sztuka zapisać, a później się okaże że nie zejdzie.

Radny E. Gola - Pan Burmistrz określił realną kwotę ze sprzedaży majątku w granicach 800.000 zł. i rozumiem, że powyżej tej kwoty jest to bardzo trudne do uzyskania, wręcz niemożliwe. Sądzę, że działania Komisji Budżetowej są słuszne idące w kierunku zintensyfikowania działań, w kierunku sprzedaży tego majątku i udostępnienia działek mieszkańcom. Realną kwotę tak jak proponuje Pan Burmistrz po uzyskaniu merytorycznej opinii swoich pracowników przyjąć do budżetu, a kwota pozostała, która w wyniku intensywnych działań udałoby się uzyskać to poszła by w trakcie roku budżetowego na spłatę zadłużenia i tak to powinniśmy przyjąć. Tak jak Pan Burmistrz oświadcza 800.000 zł. tj. do zrealizowania, a reszta powinna iść na spłatę zadłużenia.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Głównym celem Komisji budżetowej nie jest konsumpcja tylko zmniejszenie deficytu budżetowego i takie jest nasze dążenie, żeby w dalszym ciągu nie zadłużać budżetu Gminy.

Radny M. Budynek - Ile w tej chwili Gmina ma działek do sprzedaży?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - 41.

Radny M. Budynek - Myślę, że należałoby odpowiedzieć Panu Tkaczukowi, że działek nie ma, które można byłoby kupić.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Myślę, że w ciągu roku budżetowego Pan Burmistrz wspólnie ze służbami się przyjrzy, żeby tą kwotę zwiększyć, żeby tym mieszkańcom dopomóc. Wnioski przedstawione przez Komisję Budżetu mają mobilizować Pana Burmistrza i inne wydziały merytoryczne do prężnego działania, do pozyskiwania środków. Natomiast tam gdzie Komisja zaproponowała zmniejszenie dotacji dla PDK, OSiR-u, myślę, że są możliwości pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, każdy z nas powinien się starać, żeby te środki pozyskać i wachlarz usług dla społeczeństwa zwiększać.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Proszę nie odbierać, że Gmina nie ma działek. Konstruując budżet po stronie dochodowej i wydatkowej miałem na uwadze artykułowane pewne zdania, które padły na tzw. seminarium budżetowym i to brałem pod uwagę, jeżeli chodzi o stronę dochodową. Myślę, że nie ma potrzeby czytania protokołu na sesji ze spotkania w ramach seminarium budżetowego, bo nie o to chodzi, ale zaręczam, że to brałem pod uwagę.

Radny E. Gola - Nawiążę do wypowiedzi Pana Kubajka co do obniżenie wydatku na PDK, OSiR, Bibliotekę. Budżet w informacji nam udzielonej w trakcie Komisji, został tak określony, że kwota udzielonych dotacji dla tych jednostek zapewnia bieżącą działalność tych jednostek, zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń, materiałów i mediów, które są potrzebne na bieżącą działalność. W trakcie roku 2004 nie słyszałem żądnych propozycji kompleksowych, czy jednostkowych, które mówiłyby o tym, że można w tych jednostkach dokonać zmian, które spowodowałyby oszczędności w działalności bieżącej. Żadna Komisja takich propozycji nie składała. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz nagle wprowadzać tak znaczne obniżenie budżetu tych jednostek bez konkretnych propozycji na czym te oszczędności możemy znaleźć. Wnioskodawcy powinni takie oszczędności pokazać, że są możliwe do uzyskania. W trakcie roku 2004 nie było takiej propozycji. Jeżeli ktoś wnioskuje o takie rzeczy to powinien wcześniej przygotować i przynajmniej dać na Komisję merytoryczną i przedyskutować, a nie OSiR pozbawia się 50.000 zł. PDK 50.000 zł. i Bibliotekę 20.000 zł., wg mnie tj. sytuacja nie do przyjęcia.

Radny M. Budynek - Czegoś nie rozumiem. Kolega Radny jest członkiem Komisji Budżetowej, czy Kolega Radny na tej Komisji na ten temat dyskutował? Bo jeśli tak, to wątpliwości Waszej Komisji powinny interesować mnie jako członka Komisji Edukacji, ale w zasadzie nas nie interesują te wątpliwości. Natomiast jesteśmy za tym, aby pewne oszczędności wprowadzać. Niestety nie jest uzasadnione, uzasadnieniem jakie przedstawił Pan Przewodniczący K. Budżetowej na samym początku, że dąży się do zmniejszenia deficytu budżetowego. Jako członek Komisji Budżetowej kolega Radny powinien stanąć na wysokości zadania i popierać ten wniosek, a Pan kolega ( nie pouczam nikogo), ale chcę uzyskać informacji, dlaczego te wątpliwości kolega Radny w ten sposób uzasadnia?

Radny E. Gola - Jeżeli ktoś obniża budżet tych jednostek, to powinien udowodnić, i dlaczego. Wątpliwości co do poziomu dochodów zgłaszałem na Komisji Budżetowej. Po drugie wnioski o to, żeby taki poziom był budżetu i poszczególne punkty, obniżanie, zwiększanie dochodów zostały przedstawione na posiedzeniu ostatniej komisji i było ich kilkanaście, które wcześniej nie były dyskutowane, przy takiej ilości nie można się było ustosunkować do poszczególnych poprawek, tym bardziej, że przeraził mnie poziom proponowanych zmian do budżetu i kwoty jakie rzucono. Byłem zaszokowany poziomem jak się chce zmienić budżet co do proponowanego dokumentu przez Burmistrza i trudno było ustosunkować się do kilkunastu zmian budżetu, bo sięgają one wszystkie dziedziny. Ci co zgłaszali te poprawki byli tak zdeterminowani, że praktycznie mój głos i tak nie miał znaczenia.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Jeśli odbierzemy kulturze, sportowi, bibliotece, to wiadomo, że te branże nie będą się bronić, bo nie potrafią, są za małe branże. Jeśli my nie staniemy w ich obronie to oni nie wypracują, to nie jest firma, przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność usługową itd. i tam trzeba szukać, a my chcemy umorzyć 200.000 zł. Pytam jakim moralnym prawem chcemy odebrać, żeby dzieci szły na ulicę zamiast bawić się w PDK, zamiast do biblioteki, żeby może poszły na inne składowisko śmieci, zamiast bawić się w sport? Nie możemy się dać zwariować, bo są to ważne rzeczy, że niestety wszystkiego jest mało, ale jeżeli mamy już dzielić to tak, żeby każdemu. Nie można jednych hołubić, a dla reszty nie dać. Najłatwiej komuś zabrać, ale co dalej?

Radny W. Kędziora - Padła sprawa 200.000 zł. intencją większości optowałem za tym, żeby te 200.000 zł. przeznaczyć, bo sprawa wody jest nie do końca załatwiona. Ludzie dostali pisemka, że maja wyrównywać zaległości (woda i ścieki), te taryfy sa jakie są, te 200.000 zł. ma nie skutkować jakiejś tam Spółce. Nas interesuje tylko i wyłącznie, żeby umorzyć te 200.000 zł. tylko i wyłącznie wtedy kiedy to będzie skutkować mniejszymi opłatami za wodę i ścieki. Taka była intencja Komisji. Nas interesuje tylko i wyłącznie to, i to skutkuje na budżety tych najuboższych.

Wrócę do wypowiedzi Radnego Tkaczuka, co z tymi dziećmi? A właśnie z tymi dziećmi planujemy m.in. 40.000 zł. na remont świetlicy w Brzesku, żeby te dzieci miały sale gimnastyczną nie jakąś klasę. Pozytywnie podeszliśmy do wniosku Komisji Edukacji o wprowadzenie nauki języka obcego, dlaczego kwota 30.000 zł.? dlatego, że chcieliśmy, żeby zacząć od klasy I, bo nie można zaczynać od klasy II, czy III, tylko żeby to miało logiczny sens, to chodzi o klasę I. Z moich obserwacji i wyliczeń oddziałów klas pierwszych w Gminie będzie ok. 11 i nie jest możliwe, żeby wprowadzić to od zaraz tylko tak jak zaczyna się rok budżetowy, tylko mówimy o 1 września, bo w trakcie roku jest to niemożliwe. Kwota 30.000 zł. plus godziny, które Dyrektorzy mają do dyspozycji wydaje mi się, że w racjonalnym podejściu do sprawy, w rozbiciu na oddziały, na pewno będzie miało to duże znaczenie finansowe. Nasza Komisja zaproponowała Stowarzyszenia sportowe, różnego rodzaju UKS, to też są jakieś pieniądze, jakieś zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom. Nie można powiedzieć, że nie mamy wrażliwości, a stypendia socjalne? Wiadomo, że one są, ale maja one charakter motywacyjny, nagrodowy, dla tych dzieci, które osiągają wysokie wyniki w nauce, a to co my zaproponowaliśmy, być może tj. kwota bardzo wysoka jak na nasze realia, chociaż ona nigdy prawdopodobnie nie pokryje zapotrzebowania dzieci z tych rodzin, gdzie tych pieniędzy brakuje. Jakbyśmy to wszystko zsumowali, to prawdopodobnie z tego co my zaproponowaliśmy o wiele więcej wykracza poza to co jest proponowane, a wszystko to na celu, żeby zmobilizować do efektywniejszego wydatkowania środków, żeby zmusić do jakiejś racjonalizacji, ale wydaje mi się, ze tj. intencją. Nie mówię o remontach w szkołach i przedszkolach , o remoncie basenu i dobrze, żeby służył wszystkim.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Prosi o opinię Dyrektorów jednostek, jakie będzie miało skutku obniżenie aż tak radykalnie budżetu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, ze w momencie głosowania poszczególnych wniosków, wszyscy będą mogli się wypowiedzieć.

Radny M. Budynek - W poprzedniej kadencji była decyzja Dyrektora, ze basen będzie otwarty, był otwarty jednokrotnie, kosztowało nas to 20.000 zł. To co powiedział Pan Radny Kędziora jest ważne, że dyrektorzy muszą ten budżet, który otrzymają bardzo rygorystycznie traktować, nie ma swawoli i my jako Radni musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że te środki muszą być policzone. Nie chciałbym, żeby było tak jak w poprzedniej kadencji, ze basen był otwarty tylko 24 godziny.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na pewno basen nie był czynny jedną dobę tylko był czynny dużo dłużej, a zamknięty był dlatego że Sanepid zamknął, ponieważ woda do picia nie nadawała się do kąpieli. Natomiast mam trochę obawy Panie Radny Kędziora, bo jest Pan tutaj fachowcem, bo zarządzał Pan szkołą, to wedle mojej wiedzy gro godzin tzw. dyrektorskich idą na godziny wyrównawcze dla dzieci z brakami, bo tak jest. Nie można powiedzieć, żeby Dyrektorzy przeznaczali na cel nie wiemy jaki, a są przeznaczane na prace na godziny wyrównawcze dla dzieci, które takiej pomocy potrzebują, a pewnie takie dzieci są.

Radny W. Kędziora - Nie czuję się fachowcem, uważam się za człowieka, który przepracował ileś lat w oświacie i jakąś orientację mam. Nigdy nie uzurpowałem sobie wpływu na decyzję Dyrektorów. Zdaję sobie sprawę, że zdw to są m.in. zespoły dydaktyczno - wyrównawcze zgadzam się, ale mówię, że tj. jeden z elementów 30.000 zł. od września plus to co dyrektorzy mają do dyspozycji, nie mówię, że w całości. Czy zabrzmiało, żeby z mojej wypowiedzi zabrzmiało, żebym ja śmiał uzurpować sobie jak dyrektorzy mają w całości rozdzielać te godziny. Tj. tylko i wyłącznie w ich gestii, rozpoznają potrzeby placówki , tzn. dzieci, oczekiwania rodziców i dzielą, ale tj. jeden z elementów, żeby w ten sposób zacząć wprowadzać języki. Nie chciałbym, żeby było, że ja będą mówił dyrektorom co oni mają robić. Pokazałem tylko kierunek w jakim mamy zmierzać, w jakim wydział merytoryczny może sugerować, żeby ten język zachodni zaczął funkcjonować jako coś obowiązkowego, a nie że czasami w jednej szkole jest, w drugiej nie, jeszcze w innej jakaś firma.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski -Ten budżet jest najtrudniejszy w ciągu mojej sześcioletniej kadencji w Radzie. Jest to pierwszy budżet, który zakłada deficyt budżetowy. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, ze nasz kraj cały czas jest na tzw. deficycie budżetowym i jest to niejako normalne zjawisko w chwili obecnej, niemniej działania Komisji Budżetu szły w takim kierunku, aby ten deficyt jak najbardziej starać się zmniejszyć. Tą "żabę" musimy wszyscy przełknąć razem. Nie ma tu żadnych podtekstów, tu jest troska nad tym budżetem i to że jest propozycja zdjęcia z jednostek organizacyjnych, jednostek innych, którzy są konsumentami naszego budżetu, tj. bolesne, doskonale sobie z tego zdaję sprawę, ale nie ma innego wyjścia, Wszyscy musimy ponosić tego konsekwencje. Osobiście prywatnie widzę możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych i zrównoważenia tego z budżetem. Uważam, że należy podjąć głębsze i mocniejsze działania, aby te środki pozyskać i pewnie Państwo Dyrektorzy wystąpią, ze nie będą wiedzieli takich możliwości. Ja uważam, że takie możliwości są i starajmy się wspólnymi siłami te problemy rozwiązywać. Nie mogę się zgodzić z Panem Radnym E. Golą, który powiedział, że należy najpierw przedstawić wnioski. Nie, Radni nie są od tego, żeby przedstawiać jak z tej sytuacji wyjść. To właśnie Dyrektorzy merytoryczni, Burmistrz ze swoimi służbami powinni przedstawić nam w jaki sposób zmieścić się w tym budżecie, który Radni proponują.

Druga uwaga Panie Edwardzie, nikt Pan nie odbierał głosu na Komisji. Jest Pan autorem kilku wniosków o zmniejszenie kwot po stronie wydatków. Mógł Pan się wypowiadać do woli na Komisji, mógł Pan zasięgać wszystkich opinii, był Pan Burmistrz, Pani Burmistrz, Pani Kier. Gidyńska, Pani Skarbnik, Pani Dzioba, nigdy nikomu nie zabierałem głosu. Cały czas, nawet skończyliśmy Komisje o godz. 22:00, żeby wyczerpać temat, a to, że boli, to po prostu boli. Trudno postarajmy się przyjąć ten budżet na tym poziomie w jaki zaproponował Burmistrz wraz z poprawkami K. Budżetowej. W tych zmianach i wnioskach jakie wypracowała Komisja Budżetowa nie ma żadnych podtekstów, jest tylko troska o ten budżet, o naszą Gminę i o naszych mieszkańców.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - prosi, żeby w dniu dzisiejszym nie podejmować dyskusji, która powinna mieć miejsce na sesji, żeby unikać polemiki między członkami Komisji.

Radny E. Gola - Na poprzedniej sesji powiedziałem, dlaczego na Komisjach nie ma dyskusji, m.in. dlatego że na Komisje przychodzą ludzie nieprzygotowani ze strony Burmistrza, bo nie wiedzą na dany temat informacji.

Druga sprawa, korzystałem z tego Ci co byli i przepytywałem. W tym układzie w związku z tym, że Pan Przewodniczący Komisji wielokrotnie powołuje się na stanowisko Komisji budżetowej, a mimo to że ja składam wnioski i często one nie przechodzą, a przechodzą takie które pasują. Złożyłem trzy propozycje do poprawek i nie będę czasu zajmował, które ale na pewno one nie dotyczyły obniżenia budżetu jednostkom, tylko zmiany przeznaczenia pewnych środków na inne cele.

Powiem, że nosiłem się z tym zamiarem już od dłuższego czasu, ale w tym układzie myślę, że nie mogę przyjmować takich poprawek Komisji Budżetowej i uczestniczyć w sytuacji kiedy się na okrągło przegłosowuje, więc w najbliższym czasie może złoże rezygnację z Komisji Budżetowej.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informuje, że w roku 2000 mieliśmy budżet deficytowy.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Piękna sprawą było kiedy przy pracach nad pierwszym budżetem naszej kadencji na Komisje przychodzili wszyscy dyrektorzy jednostek i składali swoje zapotrzebowania, opinie, mogli się odnieść do głosów, które zabierali Radni. Można było porównać problemy danej jednostki z inną jednostką? Dlaczego dzisiaj Ci dyrektorzy jednostek nie przychodzą, czasami jest trudno znaleźć kierownika wydziału, żeby przyszedł na Komisję, a jaką łaskę robi Pan Dyrektor jednostki, że nie przychodzi kiedy rozmawia się o problemach tej jednostki, to jest jego obowiązkiem pytać się kiedy jest Komisja, jaki jest program.

Radny P. Klimczak - Na naszą Komisję prosiliśmy wszystkich kierowników i wszyscy Kierownicy, którzy byli proszeni stawiali się na Komisję. Jeżeli chodzi o Komisję Budżetową padły słowa, żeby instytucje zarabiały na siebie. Nie wiem jak Biblioteka ma na siebie zarabiać, czy ma odpłatnie wypożyczać książki?

Radny S. Ryżyk - Myślę, że każdy z Radnych już na tyle dobrze się zapoznał i wyrazi swoja wole w głosowaniu. Natomiast mam wątpliwość natury technicznej, pierwotnie sprzedaż komunalnego była 800.000 zł. i jak sądzę Komisja Budżetowa nad zwiększeniem tej wielkości debatowała. W między czasie wpłynęła poprawka Burmistrza na 423.000 zł. chciałbym zapobiec, żebyśmy przypadkiem dwukrotnie nie sprzedawali działek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, żeby w miarę możliwości głos, który zabiorą zaproszeni goście nie przekraczał 2,5 minuty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w propozycji.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - przerwano głosowanie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zaproponował, żeby w pierwszej kolejności przegłosować wnioski K. Budżetu ... a później pozostałe wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zwiększa się dochody budżetu Gminy w Działach:

 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.130.000 zł.

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 • 18 działek przy ul. Lipiańskiej o kwotę 630.000 zł.

 • 1 działka niezabudowana przy ul. Szkolnej (WZGS) o kwotę 120.000 zł.

 • 8 działek przy ul. Mickiewicza o kwotę 280.000 zł.

 • budynek przy ul. Poniatowskiego o kwotę 100.000 zł.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw -9; wstrzymało się 3;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zwiększa się dochody budżetu Gminy w Działach:

 1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

. o kwotę 25.000 zł.

Wynik głosowania: za - 21;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się dochody budżetu Gminy w Działach:

 1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 215.000 zł.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Poprosił o wypowiedź Pana Dyrektora PPK, czy pozytywne przegłosowanie wniosku spowoduje aby kwota 200.000 zł. spowodowała zmniejszenie taryfy za wodę i ścieki?

Dyrektor PPK - J. Lemparty - Decyzja o wprowadzeniu cen wody już zapadła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień dzisiejszy nie ma możliwości. Natomiast jeżeli Wysoka Rada podejmie uchwałę, czy decyzję, że te 200.000 zł. może być przeznaczone na dofinansowanie dla najuboższych osób, czy gospodarstw domowych, które Wysoka Rada uzgodni i wskaże, to te 200.000 zł. może być doliczone do ceny wody, czy to będzie 0,20 zł., czy 0,15 zł. trudno decydować, w zależności od tego ile osób będzie partycypować w kosztach podziału. Natomiast zmianę ceny wody nie można już na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami dokonać.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Na jedno z pytań, które chciałam zadać to już mi Pan odpowiedział, że w tym roku budżetowym nie można już zmienić cen wody i ścieków i mamy temat wyjaśniony.

te 15, czy 20 groszy do m3 wody i ścieków to jaka, to będzie globalnie kwota rocznie?

Dyrektor PPK - J. Lemparty - Organy Gminy jeżeli podejmą stosowną decyzje o dopłacie do ceny wody dla określonych gospodarstw, czy użytkowników wody, zgodnie z art. 24 pkt 6 ustawy o zaopatrzeniu w wodę, można taką decyzje podjąć o dofinansowaniu gospodarstw domowych, tylko ile tych gospodarstw nie wiem. Uważam, że powinna tu być sugestia organów Gminy komu się chce pomóc w tej trudnej sytuacji.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Uważam, że to zbyt mała kwota, licząc 15, czy 20 groszy do całości. Na pewno nie 200.000 zł., bo potrafimy liczyć i powinniśmy się zastanowić i jakie podjąć decyzje.

Dyrektor PPK - J. Lemparty - Państwo podejmiecie jako organ ustawodawczy decyzję, czy chcecie społeczeństwu pomóc. Nie umiem powiedzieć dzisiaj, czy 1 zł., czy 0,50 zł, ile będzie gospodarstw domowych objętych ta pomocą, ponieważ innej możliwości zmiany ceny nie ma. Decyzja zapadłą, było 45 dni na czas negocjacji ceny wody, dopłat i ustalania tychże wszystkich procedur. 45 dni minęło i weszła cena zgodnie z obowiązującą ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odbioru ścieków. Dzisiaj jeżeli Państwo chcecie pomóc społeczeństwu to do określonej grupy odbiorców możecie Państwo podjąć decyzję o dopłacie do ceny zgodnie z art. 24 pkt. 6 ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wycofam wniosek o kwotę 200.000 zł., ponieważ na posiedzeniu Komisji wyraźnie byłe zobligowany do tego, że wniosek jest zasadny, ale tylko w momencie kiedy zostanie spożytkowany na obniżenie cen taryf. W związku z tym wycofuję ten wniosek i pozostaje w tym dziale tylko kwota 15.000 zł. Jednocześnie wycofuję wniosek drugi z dodatkowych wniosków na str. 3. Być może za późno podjęliśmy tą inicjatywę i jest mi bardzo przykro, bo można było się dogadać, doprowadzić do zmniejszenia ceny taryfy. W tej chwili jest po wszystkim i jest mi bardzo przykro, ponieważ zwracaliśmy na to uwagę jako członkowie naszego Klubu i jako członkowie Komisji Budżetowej, że należy podjąć takie działania, czy w postaci bezpośredniej ceny wody, czy w postaci zwolnienia, czy umorzenia podatku, niestety nie doszło do takiego porozumienia. Nasz organ wykonawczy nie dogadał się i jest mi z tego powodu bardzo przykro.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Organ wykonawczy słyszałem, że się nie dogadał, odbieram to w ten sposób, ze na etapie kształtowania taryfy, to wtenczas tak. Natomiast chcę powiedzieć, iż jest możliwość utworzenia funduszu wodociągowego, o czym Pana Dyrektora informowałem (początek grudnia, ostatni tydzień listopada), iż jest możliwość podpisania porozumienia. Działający na podstawie kodeksu cywilnego, który umożliwia przekazanie kwoty dla PKPS, który wspólnie z OPS i utworzenia funduszu wodociągowego, który wedle ściśle określonych zasad pomagałby osobom najbardziej potrzebującym, aby ulżyć tym osobom, które nie maja w ogóle dochodu i które maja bardzo małe dochody w swoich rodzinach. Taką decyzję o wyłączeniu z zysku na działalności wod - kan jest możliwe przy przyjmowaniu bilansu każdego roku w danej firmie i taka kwota może być przeznaczona dla ludzi potrzebujących pomocy. Nie potrafię odpowiedzieć, czy Rada mogłaby jakoby brać udział w tymże porozumieniu i określoną kwotę przeznaczyć dla funduszu wodociągowego, który niejako by uzupełnił pewną kwotę wyasygnowaną z zysku na działalności wod - kan prowadzonej przez firmę i ona mogłaby być zwiększona, ale czy Wysoka Rada może uczestniczyć w tym porozumieniu i uczestniczyć środkami finansowymi w funduszu wodociągowym, tego e tej chwili nie potrafię powiedzieć.

Radny E. Gola - Uważa, że wniosek powinien być głosowany, bo tj. wniosek K. Budżetowej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pan Przewodniczący wyprowadził wniosek jako Przewodniczący K. Budżetowej.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Nie chce polemizować, bo to są złośliwe wypowiedzi, ale chciałem powiedzieć taki fakt, że ten wniosek był zasadny w momencie (do tego zostałem zobligowany) przeznaczenia ewentualnej kwoty na zmienienie taryfy za wodę i ścieki. W momencie kiedy uzyskaliśmy informację od Pana Dyrektora, że takiej możliwości nie ma, jestem zobligowany w imieniu Komisji ten wniosek wycofać, ale tylko w części dotyczącej PPK.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się dochody budżetu Gminy w Działach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 15.000 zł.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 5;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Komisja wnioskuje do Burmistrza Pyrzyc o umorzenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska podatku od nieruchomości w kwocie 15.000 zł. w roku budżetowym 2005.

UZASADNIENIE

Komisja przeanalizowała pismo GS Samopomoc Chłopska w Pyrzycach, w którym firma zwraca się z prośbą o zmniejszenie podatku od nieruchomości. Rozumiejąc bardzo trudną sytuację finansową w jakiej znalazł się GS oraz charakter wykonywanych usług w tym m.in. usługi w zakresie rolnictwa uznajemy nasz wniosek za w pełni uzasadniony. Umorzenie firmie podatku o kwotę 15.000 zł. spowoduje, iż opłaty jakie poniesie w bieżącym roku GS, będą na poziomie roku 2004 z uwzględnieniem 3% wzrostu podatku.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 1; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

 1. Dział 600 Transport i łączność

 • rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

 • wykonanie ekspertyzy drogowej oraz wykonanie wjazdu z drogi wewnętrznej Nr 95 do drogi A3 o kwotę 50.000 zł.

Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonego wniosku.

Wynik głosowania: za -- 14; przeciw - 5; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 • rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • utrzymanie budynku przy ul. Poniatowskiego o kwotę 18.000 zł.

Radny W. Kędziora - Zauważą, że skoro nie sprzedaliśmy budynku przy ul. Poniatowskiego to tym samym będzie potrzebna kwota na jego utrzymanie.

Wynik głosowania: za -- 10; przeciw - 7; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa

 • rozdział 71035 - Cmentarze o kwotę 15.000 zł.

 • osiągnie to poziom roku 2004

Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonego wniosku.

Wynik głosowania: za -- 17; przeciw - 1; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

 1. Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75095 - Pozostała działalność

 • obchody I Kongresu Pyrzyczan oraz Dni Bambergu o kwotę 10.000 zł.

Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonego wniosku.

Wynik głosowania: za -- 16; przeciw - 5; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

 1. Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75023 - Urzędy Gmin o kwotę 200.000 zł.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Trudno będzie Panu Sekretarzowi wykonać budżet, który jest o 200.000 zł. zmniejszony i w trakcie roku na pewno Pan Sekretarz niejednokrotnie będzie pisał i prosił Wysoką Radę o zwiększenie, bo administracja i tak już oszczędza na papierze, kupuje sama długopisy i proszę pod rozwagę.

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Planując budżet na 2005 r. mój wydział przygotował go zgodnie z zadaniami, które czekają nas w tym roku. Twierdzę, że był to budżet zadaniowy, który ma służyć prawidłowemu funkcjonowaniu Urzędu i wszystkich pracowników, w związku z tym zmniejszenie o 200.000 zł. spowoduje to, iż mogą być pewne perturbacje. Przychyliłbym się do zdania Pani Skarbnik, że jeżeli wystąpi sytuacja związana z wykonaniem określonego zadania, a na nie może braknąć będę występował do Wysokiej Rady o zwiększenie w tym temacie.

Radny M. Budynek - Myślę Panie Sekretarzu jak trochę pasa przyciśniecie to nic Wam nie będzie, a środki o jakie Komisja Budżetowa wnioskowała i to w takich Działach jak: 921 PDK, Biblioteka, 926 OSiR środki, które stamtąd chcą pozyskać, to suma 200.000 zł. nie będzie wielka. Uważam, że należałoby przegłosować oszczędności wszędzie i na każdym kroku.

Wynik głosowania: za -- 10; przeciw - 11; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 • rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 5.000 zł.

Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonego wniosku.

Wynik głosowania: za -- 20; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 801 Oświata i wychowanie

 • rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 35.000 zł.

Kier. ZUT - A. Domagała - W tej materii nie ja powinienem zabierać głos, bo ten punkt jest w budżecie Pana Kier. J. Kaźmierczaka. To on płaci za przejechane kilometry i w związku z tym powstaje trochę dziwna sytuacja. Ale dobrze się stało, ze mogę skorzystać i powiedzieć kilka słów na ten temat. 26 stycznia twego roku będziemy obchodzić dziesięciolecie powstania tego zakładu i chyba tak się składa, że i chyba jego zakończenie. Ustawa o transporcie drogowym określiła to, że nam zarabiać nie wolno, ustawa zdecydowała o tym, że takich tworów jak gimbusy w Urzędach Gminy, które MEN rozdawało i których nie wolno dzierżawić, ani sprzedać. Dzisiaj takiego tworu nie ma w ogóle w ustawie o transporcie drogowym. Byłem w wydziale Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego i oni o tym wiedzą, dzwoniłem do ITD. tylko że w ustawie o transporcie drogowym tego niestety nie ma, ale jeśli ITD. wie o tym, toleruje, można dowozić, wiedzą o takich sprawach, nie ma problemu, niestety zarabiać nam nie wolno. W roku 2004 oprócz sumy, którą zarobiliśmy rzetelnie na dowozach dzieci do szkół, ponieważ za każdy kilometr przejechany mieliśmy zapłacone, do tej sumy dorobiliśmy 177.000 zł.

Wyliczaliśmy na co starcza budżet za dowozy do szkół i z tej kwoty na remonty autokarów nic nie pozostaje. Z tej sumy są wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, pochodne od wynagrodzeń, paliwo, oleje. Dorabialiśmy do tej kwoty, aby utrzymać zakład, który ma 14 pracowników i łatwo byłoby dzisiaj powiedzieć, że tych pracowników można wyrzucić na bruk. Pieniądze przesłaniają nam sprawy ludzkie. Będę walczył o swoich pracowników, ponieważ uważam, że pracowali rzetelnie przez 10 lat. Jeśli zdecydujecie Państwo, że z tej kwoty trzeba odjąć jeszcze 35.000 zł. to przy cenach części zamiennych, oleju, przy wzroście cen energii elektrycznej, przy wzroście różnych innych składników, stwierdzam że ten zakład już nie będzie istniał. Jeśli Państwo zabierzecie te 35.000 zł. to równa się to dzisiaj z wyrokiem na zakład.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Na dowozy uczniów do szkól na rok 2005 zaprojektowano kwotę 359.000 zł. jeśli odejmiemy kwotę 35.000 zł. zostanie 324.000 zł. wykonanie za rok 2004 jest 388.000 zł. w tej chwili jest niedobór i trzeba będzie tak zorganizować siatkę dowozu, bądź z dowożenia dzieci tych, które mają 4 km żeby zmieścić się w kwocie projektowanej musi być reorganizacja sieci przewozowej.

Kier. ZUT - A. Domagała - Chcę powiedzieć, że już autokary są przeładowane i jeśli mamy zredukować to pytanie, gdzie? Ja jestem wykonawcą i jeśli moi przełożeni zdecydują o tym, że zawieszamy jakąkolwiek trasę to ja nie pojadę, bo nie mogę. Ale należy się zastanowić jeśli zerwiemy jakąś trasę, to sobie dzisiaj nie wyobrażam.

Radny M. Budynek - Czy dobrze słyszę, że Pan wozi więcej niż miejsc?

Kier. ZUT - A. Domagała - Może w zdenerwowaniu tak powiedziałem , ale to jest nieprawda.

Kier. Wydz. OKKFiS - J, Kaźmierczak - Na pewno nie będzie takiej sytuacji, że jakieś dzieci, które mają prawo w myśl ustawy (zapis ustawy między miejscem zamieszkania a szkołą 3 km, w odpowiedniej grupie wiekowej 4 km), ze te dzieci nie będą dowożone. Takiej sytuacji na pewno nie będzie. Ewentualność jest taka, albo mediacja co do stawek dowozów świadczonych przez zakład lub też przetarg, do którego zakład może przystąpić jeśli spełni wymogi przetargu, na określone trasy, przejazdy, przewozy. Przetarg określi możliwości taborowe, zapewnienie opieki, stąd też nie widzę, żeby Pan Burmistrz narażał dzieci, czy rodziców dzisiaj denerwować z tego powodu, że 35.000 zł. na początku roku jest mniej niż my szacujemy. Na pewno takiego zagrożenia nie ma, dzieci są dowożone i będą dowożone. Jest tylko problem jak tą kwestie rozwiązać.

Radny M. Budynek - Prosi o ustosunkowanie się Pana Burmistrza do pisma skierowanego do Pana Przewodniczącego RM, w którym jest napisane zdjąć kwotę 35.915 zł.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pan Kierownik Domagała wyjaśnił kwestię, że funkcjonują nowe przepisy w tej materii i nad tym tematem pracujemy już pewnie pół roku, bo wiedzieliśmy, że tak jest. Firma nie może zarabiać, nie może wystawiać faktur Urzędowi i gdyby nie czynnik ludzki, a zawsze tak jest, że za pewną reorganizacją stoi czynnik ludzki (w tym przypadku 14 zatrudnionych), to nam spędza sen z oczu i cały czas analizujemy jaką inną formę niż dotychczasowa przybrać. Jaką zaproponować załodze. Pan Domagała konsultował się w tej materii z innymi miastami, które takie usługi świadczą, również w Urzędzie Marszałkowski, w Departamencie Infrastruktury jest swoistego kłopot prawny jak to rozstrzygnąć. Większe miasta mają o tyle lepiej, że prowadząc przewozy publiczne Rada ustala wysokość biletów i w tym przypadku można przewozić dzieci. U nas takiego zapotrzebowania na przewozy lokalne nie ma, miejskiego zakładu przewozów tworzyć nie będziemy, dlatego ta opcja upada, w związku z tym są inne możliwości. Intensywnie nad tym pracujemy, żeby uratować firmę, ale w innym kształcie, żeby ludzie mogli pracować i żeby tabor funkcjonował. Pan Kierownik Kaźmierczak wspominał o pewnych przetargach, jeżeli byłaby to Spółka, czy w leazing, różne formy są możliwe, specyfikację można tak napisać i jeżeli oferta będzie na pograniczu, podobna od oferty z zewnątrz to Komisja Przetargowa może wskazać lokalny transport aby zachować miejsca pracy. Temat jest niezmiernie trudny i ta propozycja zdjęcia 35.000 zł. i przeznaczenie na dodatki mieszkaniowe, bo taki ruch został spowodowany była w moim zamyśle, iż po pewnych reorganizacjach (a musimy to zrobić), że tą kwotę uda się zaoszczędzić. Jeżeli się nie uda to będziemy wnosili do Wysokiej Rady aby kwotę uzupełnić. Ten ruch został spowodowany tym, iż mamy pełną świadomość, że prawo na nas wymusza do reorganizacji ZUT.

Radny M. Budynek - Nic nam Pan nie przedstawił co chcecie zrobić, czy chcecie ogłosić przetarg, czy chcecie puścić w leazing. Jest tylko jeden wniosek, zabrać 35.000 zł. bo brakuje środków na dodatki mieszkaniowe, to jest chyba główny powód. Więc środki nie są zabezpieczone, jest niedobór tak jak powiedziała Pani Skarbnik w kwocie 35.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Ekologii ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 801 Oświata i wychowanie

 • rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 35.000 zł.

Wynik głosowania: za - 1; przeciw - 13; wstrzymało się - 7;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 852 Pomoc społeczna

 • rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki na zakupy inwestycyjne (komputer) o kwotę 4.000 zł.

Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonego wniosku.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 2; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

 • Pyrzycki Dom Kultury o kwotę 50.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Na tej sali od 25 lat walczyłem o to, żeby Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem został wprowadzony do budżetu jako osobna pozycja budżetu, ponieważ ta impreza jest imprezą, na którą pyrzyczanie czekają niezależnie od kłopotów i trudności finansowych. Pan Burmistrz w swoim wniosku był uprzejmy tą imprezę dostrzec za wyjątkiem jednej sprawy. Ta impreza została wprowadzona w budżet PDK. Jestem za tą imprezą i jestem za tym, żeby ta impreza kwitła się rozwijała tak jak wielu mieszkańców Pyrzyc, którzy dzisiaj na ulicy pytają, czy w tym roku będzie. Może ona być zmniejszona, oszczędniejsza, ale niech ona będzie przynajmniej dla naszych mieszkańców, dlatego proszę Państwa, żeby w budżecie ta impreza była osobno, żeby to była dotacja celowa. Jeżeli tej imprezy nie będzie to zwrócę się do Państwa z prośbą, żeby przerzucić, zaproponować te pieniądze na coś innego, wspomóc wiejskie świetlice itd. niech one zostaną, ale to będzie gwarancją, że ta impreza ma te pieniądze. Jestem też za tym, że PDK może ogłosić konkurs ofert na przeprowadzenie tej imprezy, na przygotowanie (w tym roku będzie już za późno, bo trzeba ją przygotować rok wcześniej, była już robiona w listopadzie). Zmiany, które nastąpiły w PDK spowodowały pewne perturbacje, że może nie ma tej ciągłości, ale mam nadzieję, że ta impreza będzie, dlatego składam taki wniosek o to, żeby w budżecie 50.000 zł. (co jest zagwarantowane na Pyrzyckie Spotkania z Folklorem) było pod punktem PDK, ale dotacje pod Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.

Dyrektor PDK - K. Szczepkowska - Dzieci, które występują chcą występować dla władz naszego miasta, chcą występować, chcą wyjeżdżać na koncerty, chcą brać udział w przeglądach, ale jeżeli nie będziemy mieć tych pieniędzy nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Mówiąc o festiwalu nie chodziło mi o to, żeby zabrać te pieniądze z PDK. Dyrektorem festiwalu cały czas jest Dyrektor PDK i ta kwota w tym momencie jest do dyspozycji, tylko chodzi o to, żeby ta impreza była pokazana w budżecie, bo to podnosi jej rangę. Uważam, że tj. słuszny wniosek. Postawiłem wniosek i chciałbym, żeby on był przegłosowany.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Panie Przewodniczący Pan był twórcą tych festiwali, powinien Pan przyklasnąć. Skoro Pan to tworzył, wiem Pan jakie są koszty, na czym to polega, a chce Pan dzisiaj odebrać?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pan Tkaczuk nie zrozumiał mojej intencji.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Instytucja kultury jest niedochodowa i zabranie tych środków ograniczy możliwości.

Sołtys Letnina - D. Cząstka - Uważam, że Pani Klaudia jest najbardziej odpowiednią osobą na tym stanowisku. Czuje ona co to jest i wie. Panie Przewodniczący i Wysoka Rado nie znacie bolączki PDK. Prowadzę Zespół Kresowiankę 20 lat ile włożyłam osobistego wkładu, ile pomagałam i będę pomagała, żeby to żyło i było. Nie myślcie tylko o mieście, bo na wsi odbywają się koła rzeźbiarskie i inne rzeczy, bo tylko coś mają. Powinniśmy tutaj dawać pieniądze, a nie zabierać, bo jest trochę tej kultury. W wakacje Pani Klaudia zorganizowała wyjazd dla dzieci nad morze, ja jako sołtys też organizuje, ale też nie mam funduszy, dogadam się trochę z Panem Domagała i z innymi i trochę się znajdzie, ale proszę pamiętajcie o tej kulturze.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Chciałbym być dobrze zrozumiany, nie dawałem wniosku, żeby zabrać z PDK, tylko żeby Pyrzyckie Spotkania z Folklorem miały swoją pozycję w budżecie. Wycofuję swój wniosek.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - W wypowiedzi Pani Szczepkowskiej i Pani Danusi brakuje jednej rzeczy (wiem, że jest organizowane wiele rzeczy jest organizowane i dobrze ulokowanych), ale brak jest inicjatywy. Musielibyśmy powrócić do oceny działalności zarówno PDK, jak OSiR-u, jak i Biblioteki, co do jakości funkcjonowania, co do pozyskiwania środków pozabudżetowych, co do wyzwalania własnych inicjatyw i jeszcze paru innych rzeczy.

Wniosek Komisji Budżetowej jest ukierunkowany na oszczędności. Doskonale sobie zdaje sprawę, że teraz kiedy Wysoka Rada nie przyjęła pewnych wniosków dotyczących strony dochodowej one zaczynają tracić sens, bo rzeczywiście tak jest. Natomiast bardzo proszę o to, aby wyzwolić więcej siebie, bo są możliwości np. strona internetowa, są możliwości pozyskiwania różnych środków z tytułu usług, a tam nawet nie ma oferty, ze można skorzystać z nagłośnienia, wynajmu zespołów. Wiem, ze ktoś powiedział, ze nie może wszystkiego przesłaniać pieniądz i nie przesłania, bo jeżeli dojdziemy do strony wydatkowej to tam będą praktycznie tylko i wyłącznie rzeczy, które dotyczą sfery społecznej i naszych mieszkańców i my to doskonale rozumiemy, tylko wyzwólcie z siebie jeszcze więcej. Postarajcie się o pozyskanie tych środków, bo są możliwości. Oceniając poszczególnych dyrektorów we wszystkich tych czterech placówkach można mieć różne zdanie, ale zawsze się przewijało to, że za mało pozyskujecie środków pozabudżetowych, są ku temu możliwości.

Na temat Biblioteki - cierpliwie czekaliśmy, uważałem że jest tam inicjatywa, kawiarenka internetowa, środki zostały dobrze zainwestowane, nie mamy co do tego wątpliwości, ale trzeba czerpać z tego korzyści. Jeżeli są korzyści to proszę je dać do budżetu, bo tą biedę każdy musi brać jednakowo, nie można tego dzielić. Wiem, że za chwilę powiecie W Urzędzie miały być cięcia. Komisja zaproponowała 200.000 zł. chyba jednym głosem te ciecia nie przeszły, trudno, pochylam nad tym głowę, a tego wniosku dotyczącego cięć w jednostkach organizacyjnych będę bronił, bo teoretycznie to są cięcia, ale praktycznie tj. wyzwolenie Waszej inicjatywy i pokazanie, że Was jako Dyrektorów na coś stać. Na dzień dzisiejszy widzę możliwości, żebyście mogli dać z siebie więcej i widzę możliwości załatania takiej dziury, a my nie jesteśmy nie ludźmi, jeżeli w trakcie roku budżetowego będziemy widzieli, że nasze działania są takie, a nie inne, że starcie się, wykorzystujecie wszelkie możliwości unijne i sponsorskie. Jeżeli wykorzystacie i te środki i nam udowodnicie, że nigdzie więcej pozyskać w żaden sposób nie da rady to my pomyślimy w jaki sposób Wam pomóc, ale na dzień dzisiejszy takiej potrzeby nie widzimy. Widzimy, ze możecie jeszcze trochę korzyści do budżetu przynieść, tym bardziej, że funkcjonujecie już kilka lat i dorobiliście się jakiegoś szyldu.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Przykro mi jest, że oceniamy teraz pracę Dyrektorów i rozliczamy ich za to, czy pozyskują fundusze strukturalne, czy nie, bo od tego jest też wydział w Urzędzie powinien im pomóc, a rola Dyrektora będzie się sprowadzać do tego, że będzie musiał chodzić i żebrać, żeby utrzymać placówkę jaką jest PDK. Zabranie 50.000 zł. postawi placówkę w takiej sytuacji, że będzie musiała zwalniać ludzi, którzy są wykwalifikowani, prowadzą różne zajęcia w terenie, a od oceny Dyrektora to chyba są Komisje merytoryczne.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

 • Pyrzycki Dom Kultury o kwotę 50.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 12; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 20.000 zł.

Dyrektor Biblioteki - K. Maliszewska - Rok 2004 stał pod znakiem zobowiązań, które przeszły z 2003 r. Rada zmniejszyła budżet o 30.000 zł., rok 2004 zamknęliśmy bez żadnych długów, mamy uregulowane zobowiązania płacowe jak i w mediach. W 2004 r. zarobiliśmy 22.630 zł., gdzie zakładaliśmy 25.000 zł., 6.600 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa na książki, złożyłam również wniosek do NBP i otrzymałam 5.000 zł. na projekt zadania edukacyjnego.

Kawiarenka internetowa w 2004 r, przyniosła zysk 7.752 zł.

Obcinając mi 20.000 zł. pozbawiacie siebie Państwo świeżych czasopism, najnowszych wydań pozycji encyklopedycznych, słownikowych, beletrystycznych.

Martwimy się o to, ze dzieci nie będą miały czym dojeżdżać, nie będą miały co jeść, myślę, że musimy zwrócić uwagę, ze nie będą miały ani z czego się uczyć, ani z czego czytać.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 20.000 zł.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 11; wstrzymało się - 3;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • rozdział 92195 Pozostała działalność

 • Wydawnictwo GZP - dotacja o kwotę 13.750 zł.

Dyrektor GZP - G. Karaźniewicz - Gazeta wchodzi w piętnasty rok istnienia, cieszy się opinią jednej z najlepszych gazet samorządowych w Polsce. Nie upadła do dziś jak wiele samorządowych gazet, tylko dzięki ofiarności, zaangażowaniu, oddaniu, sercu wielu ludzi. Moje związki z gazetą to prawie 6 lat, dlatego myślę, że uprawnia mnie to dziś do zabrania Państwu cennego czasu. Gazeta ma 15 lat i samorząd ma 15 lat. Wysoka Rada będzie myślała o jubileuszu, chciałam zapytać, czy w piętnastolecie samorządu chcemy zlikwidować piętnastoletnia gazetę? Czym Wysoka Rada kieruje się składając taki wniosek o prywatyzację? Czytam wprost, likwidację gazet. Czy oszczędnością w budżecie? Nie mówię, że te pieniądze nawet jeśli tj. tylko kilkanaście tysięcy, bo takie sumy jak tutaj padają, to są małe. Nie są małe, bo dla nas coś stanowią. Czy uważamy wszyscy wspólnie, że taka, czy inna informacja nie będzie kosztować? Czy jakąkolwiek informacje można mieć za darmo? Czy nie kosztuje informacja w "Głosie szczecińskim", TV kablowej AURA, w Radio Plus Lipiany? Informacja kosztuje, bo informacja musi kosztować. Nie uniknie się publikowania obwieszczeń, ogłoszeń itd. W tej chwili, śmiem twierdzić, że koszt informacji będzie większy. Mamy gazetę, naszą wspólną, a czy jest ona nam potrzebna? Tak, bo ludzie pytają, zaczepiają kiedy ona będzie, a jeżeli jest nie potrzebna to proszę powiedzieć, dlaczego świątecznej gazety w żadnym punkcie nie został ani jeden numer? Apeluję do Państwa, żeby decyzja była rozważna i żeby widzieć społeczny wymiar tej decyzji, ponadto ja nie rozumiem nawet samego sformułowania wniosku. Co to znaczy sprywatyzować gazetę? Przepraszam, ale z wnioskiem o prywatyzację to powinniśmy przyjść my, ale żeby przyjść z takim wnioskiem to my musimy widzieć w tym interes. Moje sześcioletnie związki z gazetą uprawniają mnie do stwierdzenia, że tego interesu nie widzę, bo wtedy pierwsza powinna o to Wysoką Radę poprosić. widzę jednak możliwość w dalszym ciągu wydawania tej gazety wspólnie. Państwo dajecie dotacje paru stronom, a my szukamy reszty aż 90%. Apelowaliście Państwo o różne sposoby poszukiwania środków, znajdujemy tych 90% środków po to, żeby gazetę wydawać. Natomiast znaleźć jeszcze więcej pieniędzy chyba się nie uda, a inne na ty rynku też się nie udawały. Chciałabym wyrazić swoja wątpliwość. Przecież gazeta jaką jest gazeta samorządowa jest Państwa, w różny sposób to Państwo możecie mieć na nią wpływ. Czy tak bardzo Wysoka Rada chce z tego zrezygnować? Też mam emocjonalny stosunek do tego, który nie wynika tylko ze związku z gazetą. Mój emocjonalny stosunek wynika z tego, że jestem przede wszystkim bibliotekarzem, a jako bibliotekarz znam wartość informacji, myślę, że podwójnie. Wiem ile osób korzysta z czasopism, ile osób sięga do Zeszytów Pyrzyckich, których dawno nie ma. Wiem ile osób korzysta z "Gazety Ziemi Pyrzyckiej", czy "Pulsu Powiatu". Państwo powiecie, że są nowocześniejsze nośniki informacji, Tak są, ale jakoś słowo pisane od tysięcy już lat wciąż jest potrzebne. Proszę nie słuchać czasami trochę dziwnych podszeptów, które mnie jako bibliotekarza bardzo zadziwiają, że przecież nie będzie jakiejś informacji, gazety można pójść do biblioteki i można znaleźć. Pytam Wysoką Radę, co można znaleźć w bibliotece? Pyrzyce nie mają nawet swojej monografii. W "Głosie szczecińskim"? A ileż informacji o Pyrzycach ukazuje się w "Głosie szczecińskim", a ilu pyrzyczan jest w stanie kupić ten "Głos Szczeciński", bo w bibliotece to ja "Głosu szczecińskiego" nie mam, a jeżeli mam to tylko dzięki dobrym ludziom i dziękuję im za to, że czasami do biblioteki chcą przekazać gazetę, którą kupią prywatnie. Śmiem twierdzić, że "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej", "Puls Powiatu" to dziś nie tylko cenne źródła informacji o naszej ziemi, o naszym regionie, mieście, powiecie, ale śmiem twierdzić, że to jedyne źródła informacji. Apeluję, żebyście Państwo pomyśleli, ze jeżeli nie Państwu to może dzieciom, wnukom, współmałżonkom są one niezbędne. jeszcze raz chciałabym tutaj powiedzieć w imieniu licznej rzeszy czytelników (4, czy 5.000 osób), bo nigdy tak nie jest, że kupioną gazetę czyta tylko jedna osoba. Mówiąc o takiej rzeszy czytelników również ośmielam się zauważyć, że jest to pięciotysięczna rzesza wyborców. Część tej dotacji, która Państwo przekazujecie dla gazety wraca również np. z darmowymi gazetami do biblioteki, Wysokiej Rady, czy Urzędu Miasta.

Czy burzenie czegoś co moim zdaniem funkcjonuje dobrze i jest potrzebne i mało kosztuje, czy Wysoka Rada chce mieć zapisane w swoim kadencyjnym dorobku? Żywię nadzieję, że nie.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Ponieważ wniosek ten był postawiony na sesji rok temu i Komisja go wycofała po rozmowach z Panią Genowefą Karaźniewicz w tym roku został ponownie postawiony. Uważam, że gazeta tak dobrze funkcjonuje w Pyrzycach, że bez tych 15.000 zł. ona by się obeszła i nie jest to aż tak bardzo duża suma, a sprywatyzowanie pozwoliłoby na lepsze funkcjonowanie w naszym terenie na publikacje różnych materiałów nie tylko z naszej Gminy, dlatego stąd nasz wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • rozdział 92195 Pozostała działalność

 • Wydawnictwo GZP - dotacja o kwotę 13.750 zł.

Wynik głosowania: za - 4; przeciw - 12; wstrzymało się - 5;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

12. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 • rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę 50.000 zł.

Dyrektor OSiR - M. Olech - Chciałbym dodać tylko tyle, że również reprezentuję dziedzinę życia społecznego non profit, dlatego nie chciałbym powtarzać tego wszystkiego co Panie tak ślicznie ujęły. Chciałbym zwrócić się do Radnych o rozważne podjęcie decyzji w tej materii, ponieważ wielu z Panów, Pań korzysta w tej chwili z usług OSiR-u i dla mnie byłoby to bardzo dziwne, gdybyście Państwo zagłosowali sami przeciw sobie. Chciałbym zwrócić uwagę, że oferty skierowane przez OSiR do w dziedzinie obiektów sportowych jak i organizowanych imprez. Raz jeszcze proszę o rozwagę przy głosowaniu i myślę, że to będzie doskonała decyzja dla naszego społeczeństwa, dla ludzi, którzy żyją i pracują w naszej Gminie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

12. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 • rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę 50.000 zł.

Wynik głosowania: za - 4; przeciw - 13; wstrzymało się - 4;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 • rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • dofinansowanie imprez sportowych o kwotę 5.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przez kogo tj. dofinansowane?

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Są to środki, które były wykorzystane na wsparcie, pomoc dla różnych organizacji, instytucji robiących cokolwiek w zakresie kultury fizycznej. Najczęściej była to pomoc materialna w postaci pucharu. Obniżka tych środków powoduje, że tych nagród będzie zdecydowanie mniej i wobec tego przeniesie się to m.in. na Rady Sołeckie, które organizując imprezę proszą o wsparcie. Są organizacje kultury fizycznej i robią to w ramach dotacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 • rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • dofinansowanie imprez sportowych o kwotę 5.000 zł.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 10; wstrzymało się - 3;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 • rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji o kwotę 12.922 zł.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W moim projekcie przedłożonym Wysokiej Radzie widniała kwota 100.000 zł. Czytałem protokół jak Radny Kędziora pytał, iż bym wyjaśnił po zmianach, że teraz proponuje się niecałe 13.000 zł. przedtem 100.000 zł. i co za to można byłoby ewentualnie zrobić. Przypominam Wysokiej Radzie, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku została wykonana koncepcja adaptacji obecnie nieczynnego basenu i z ta koncepcją miałem możliwość zapoznać wszystkie Komisje jak również Forum Kultury Fizycznej, które było organizowane w Turzu. Nie miałem żadnych uwag, wniosków. Na sesji w Geotermii prosiłem, o to, aby wyrazić swoją wolę, czy mam takie upoważnienie do działania w takim kierunku, przypominam sobie, iż Rada powiedziała, ze tak można, ale bez nakładów finansowych. Po dłuższej analizie sądziłem, że w tym roku można byłoby wykonać projekt, ale zważywszy na bardzo trudna sytuację budżetową prosiłem i proszę o niecałe 13.000 zł. po to aby można było wykonać pewne przygotowania organizacyjne, aby w przyszłym roku Rada mogła się tym tematem zająć. Nie powinniśmy pracować kadencyjnie, ale jakby takie strategiczne działanie i pewnie nasi zastępcy, którzy będą zasiadać w tej radzie ten temat będą kontynuować. Odwlekanie tematu uważam za nieuzasadnione, tym bardziej, że dzisiaj obiekt straszy, pilnowanie, wykładanie kolejnych pieniędzy to nie ma żadnych efektów i trzeba podjąć konkretną decyzję.

Istnieje możliwość dofinansowania takiego przedsięwzięcia z programu, który nazywa się Interreg 3A, gdzie można z takich pieniędzy skorzystać.

Radny E. Gola - Mnie straszy w Gimnazjum, że nie jest czynny basen, straszy mnie próba wydatkowania 10.000.000 zł., które w praktyce byśmy nie uzyskali, więc szkoda tych 13.000 zł. na robienie dokumentacji. Dokumentację zrobiliśmy już m.in. na ul. Przymurną, za którą zapłaciliśmy, a informacja Kier. jest taka, że w tej chwili za aktualizacje tej dokumentacji musimy 50.000 zł. znowu zapłacić. Prosiłbym, żeby dać spokój z tym kierunkiem tak jak wcześniej Komisja Budżetowa mówiła, żebyśmy ukończyli to co rozpoczęliśmy dawniej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 • rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji o kwotę 12.922 zł.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 3; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Poinformowała, że dochody zwiększone są kwotę 25.000 zł. w dziale 756 §0480 AA i tam też te 25.000 zł. winny być skierowane po stronie wydatkowej. Biorąc pod uwagę zmniejszenie wydatków kwotę 102.000 zł. należało zmniejszyć o GS 15.000 zł. i dodać 12.922 zł., czyli do podziału została kwota 99.922 zł., którą można zagospodarować.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Pan Burmistrz złożył autopoprawkę do projektu budżetu nad, którą zastanawiała się Komisja w dniu dzisiejszym i wypracowała wniosek, który wystosowałem.

Pan Burmistrz pismem z dnia 14 stycznia 2005 r. zaproponował zmniejszenie dochodów o kwotę 450.452 zł. jest to sprawa dotycząca zmniejszenia subwencji oświatowej i Komisja wypracowała taką opinię:

Akceptuje zmniejszenie dochodów na tą kwotę, natomiast nie akceptuje i wnioskuje o odrzucenie drugiej części tego pisma tzn. zwiększyć dochody w Dziale 700 gospodarka mieszkaniowa o 423.916 zł. i Dział 726 dochody od osób prawnych, osób fizycznych o kwotę 26.646 zł.

Przypomnę, że Wysoka Rada nie przyjęła wniosku Komisji Budżetu dotyczącego zwiększenia strony dochodowej o 1.130.000 zł. i teraz skąd ma się wziąć sprawa dotycząca 423.000 zł.?

WNIOSEK

Komisja wnioskuje o pozostawienie zmniejszenia dochodów o kwotę 450.000 zł i wyprowadzić autopoprawkę Burmistrz dotyczącą zwiększeń dochodów w Dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 423.916 zł i w Dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych o kwotę 26.646 zł.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - W tej chwili jesteśmy w trakcie głosowania nad opinią K. Budżetowej i zahaczamy także o autopoprawki złożone do projektu budżetu. Myślę, że może najpierw dokończmy sprawę głosowania opinii K. Budżetowej, a później przyjmiemy projekt budżetu i 5 autopoprawek, które są złożone wraz z przegłosowanymi zmianami opinii K. Budżetowej.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - W tym wypadku Pani Skarbnik nie ma racji, dlatego że autopoprawki Burmistrza są integralną częścią przedstawionego projektu uchwały dotyczącej budżetu i najpierw musimy skończyć tą stronę, żebyśmy wiedzieli jaka kwota pozostaje do rozdysponowania. Na Komisji Budżetowej zaproponowaliśmy te 450.000 zł. na zwiększenie deficytu i tak zaproponowaliśmy. Natomiast jaką decyzję podejmie Wysoka Rada to jest inna sprawa, a stronę wydatkową ewentualnie zaoszczędzonej kwoty to proszę się zająć wtedy kiedy przegłosujemy wszelkie zgłoszone poprawki i wnioski zgłoszone do projektu budżetu.

Kier. Wydz. BiF - J. Marszałek - Przyjmując poprawki Pana Burmistrza automatycznie zwiększa się nam deficyt i w tej chwili będzie on wynosił prawie 2.500.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... przedstawiony powyżej przez Pana Przewodniczącego Komisji.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 10; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Informuje, iż wniosek K. Budżetu dotycząc zwiększenia strony dochodowej nie uzyskał akceptacji, natomiast w tej chwili uzyskał akceptację wniosek Pana Burmistrza dotyczący zwiększenia strony dochodowej. K. Budżetowej Państwo nie przyjęliście, natomiast Pana Burmistrza zwiększenie strony dochodowej bez podania nawet co takiego będzie wprowadzone do sprzedaży Państwo przyjęliście.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... -

Dział 600 rozdział 60016 - remont ulicy Willowej w Pyrzycach

o kwotę 40.000 zł.

Radny M. Budynek - Zwraca się z prośbą o zaopiniowanie wniosku pozytywnie, ponieważ mieszkańcy naszej ulicy zwrócili się z petycją do pana Burmistrza, bo droga ta jest tragiczna.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Mamy do podziału 99.922 zł. i w związku z tym proponuję rozdysponować następująco: remont świetlicy w Brzesku - 20.000 zł.; świetlica Brzezin - 20.000 zł; remont basenu w Gimnazjum - 59.922 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Są wnioski K. Budżetu i wniosek Pani Przewodniczącej K. Rewizyjnej i w związku z tym musimy przegłosować wnioski po kolei.

Radny S. Ryżyk - Głosując wnioski po kolei możemy doprowadzić do takiej sytuacji, ze zwiększymy deficyt budżetowy, do czego nie mamy prawa. Proszę o zastanowienie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Prosi o przegłosowanie wszystkich wniosków K. Budżetowej, które są aktualne.

Radny W. Kędziora - Zwraca się z prośbą o podtrzymanie wniosku dotyczącego świetlicy w Brzesku, żeby to skończyć, bo szkoła nie ma sali gimnastycznej, tym bardziej, że przeszły dzieci ze szkoły w Letninie. Byłaby to okazja, żeby to definitywnie dokończyć, a kwota 40.000 zł. by wystarczyła, bo jeśli to jest robione długo to jest zawsze drożej.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Prosi, aby część pieniędzy z tych, które są do rozdysponowania przeznaczyć na szkoły i świetlice.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Poprosił o 10 minut przerwy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Ponieważ art. 23 o finansach publicznych mówi, że bez zgody Burmistrza RM nie może wprowadzać wydatków powodujących zwiększenie deficytu budżetu Gminy, po głębszej dyskusji, żeby sprostać w tym wypadku wnioskom K. Budżetowej Pan Burmistrz podjął decyzję, żeby zwiększyć deficyt o 250.000 zł., czyli w uchwale budżetowej w § 3 byłby deficyt budżetowy w kwocie 2.250.000 zł. Skutkowałoby to w ten sposób, że do zagospodarowania weszłyby wszystkie zadania oprócz stypendium. na które to Pan J. Kaźmierczak odpowie, dlaczego to zadanie Pan Burmistrz proponuje wyprowadzić.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - 16 grudnia Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. wprowadzono rozdz. 8 mówiący o pomocy materialnej dla uczniów. W tej znowelizowanej ustawie przewiduje się stypendium , na które środki otrzyma Gmina w ramach dotacji z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze wysokości tej dotacji, z tym ze do 31 stycznia mamy ja otrzymać i być może już na sesji styczniowej będzie możliwa korekta budżetu. Warunki i zasady udzielania tego stypendium ustali Wysoka Rada. Jest to stypendium socjalne i idzie naprzeciw wnioskowi Komisji.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Do kwoty 250.000 zł. zostałaby kwota 26.250 zł., żeby te obligacje były równe i jest propozycja, aby ta kwotę dodać remontu świetlicy Brzezin - Ryszewo i łącznie byłaby to kwota 56.250 zł. i wszystkie zagadnienia byłyby akceptowane przez Pana Burmistrza.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest to kontr wniosek K. Budżetu, żeby wszystko przyjąć do budżetu za wyjątkiem 80.000 zł. i zwiększyć o 56.250 zł. w §921.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wszystkie prace i cele, które zostały wypracowane podczas obrad K. Budżetu były skierowane na zmniejszenie deficytu budżetowego. Zwiększanie tego deficytu jest w oczywistej sprzeczności z tymi celami jakie postawiła sobie K. Budżetowa. Uważam, że będziemy głosowali za wnioskami K. Budżetowej, niemniej jednak zwiększanie deficytu budżetowego tj. kolejny przyczynek do bardzo trudnej sytuacji Gminy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nasz wskaźnik zadłużenia i wskaźnik deficytu jest na poziomie bezpiecznym. Natomiast jest po stronie dochodowej sprzedaży mienia rzeczywista pozycja i realna możliwość wykonania. Jeżeli się okaże, że sprzedaż pójdzie nam lepiej, to oczywiście nie będziemy sięgali po deficyt w formie obligacji.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Cały czas Pan Burmistrz nas przekonywał w dniu dzisiejszym, że faktycznie te propozycje zmian K. Budżetowej są niewykonalne, nierealne, a w tej chwili twierdzi, ze jak sprzedaż pójdzie dobrze, że wszystko jest oky. Trochę w tym wszystkim jest potrzeba systematyki do tego, żeby się precyzować. Skoro twierdził Pan , że nie ma możliwości, jest Pan przeciw zmianom, potem Wysoka Rada odrzuca wniosek K. Budżetowej potem na Pańską autopoprawkę przyjmuje ten wniosek. Teraz twierdzi Pan, ze jest wykonalne i być może będzie jeszcze zwiększenie, to ja już nic z tego zaczynam nie rozumieć.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak jak każdy budżet strona dochodowa tj. tylko prognoza i nie można sobie założyć.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 600 rozdział 60016 - remont ulicy Willowej w Pyrzycach

o kwotę 40.000 zł.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 700 rozdział 70005 - budownictwo socjalne (budynek w Giżynie)

o kwotę 25.000 zł.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 801 rozdział 80195 - na remonty w szkołach, przedszkolach, gimnazjum do rozdysponowania przez Wydział merytoryczny o kwotę 43.672 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Zwraca się z prośbą o zmianę rozdziału 80195 remonty w Gimnazjum na kwotę 60.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 801 rozdział 80110 - remont basenu w gimnazjum

o kwotę 60.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 801 rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wprowadzenie nauki języka obcego w klasach 1 - 3 o kwotę 30.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 25.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 854 rozdział 85415 - stypendium socjalne dla uczniów

o kwotę 80.000 zł.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 12; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 921 rozdział 92109 - remont świetlicy w Brzesku

o kwotę 40.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 921 rozdział 92109 - świetlica Brzezin - Ryszewo

o kwotę 30.000 zł.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... - Dział 926 rozdział 92605 - stowarzyszenia sportowe o kwotę 30.000 zł.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Poinformowała, że wydatki ogółem zmniejszają się na kwotę 323.682 zł. minus nadwyżka jaka została przy zmniejszeniach wydatków 99.922 zł. pozostała kwota bez zbilansowania 223.760 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Kwota proponowana przez Burmistrza 26.250 zł. na świetlice w Brzeźnie jest to autopoporawka Burmistrza.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Poinformowała, że kwota deficytu w §3 uchwały wynosi 2.250.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... Komisja wnioskuje w Dziale 600 Transport i łączność

 • rozdział 60016 - drogi publiczne gminne o umieszczenie zapisu - remont nawierzchni ulicy Polnej i przeznaczenie w ramach zaplanowanych środków w budżecie kwoty 20.000 zł.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek

Komisja Budżetu wnioskuje o jak najszybsze podpisanie przez Burmistrza umowy ze Spółką PPK na odprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych, których jesteśmy właścicielami. Podpisanie umowy doprowadzi do właściwego uregulowania prawnego w tym zakresie oraz przyniesie konkretne korzyści finansowe Spółce, której Gmina jest właścicielem. Pozyskanie środków przez Spółkę z tytułu podpisania umowy będzie miało wpływ na zmniejszenie obowiązującej w chwili obecnej taryfy za wodę i ścieki w bieżącym roku.

Wynik głosowania: za - 19; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Poprosiła o krótką przerwę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Projekt budżetu Gminy na rok 2005 z autopoprawkami Pana Burmistrza i z przegłosowanymi wnioskami RM ustala dochody Budżetu Gminy w wysokości: w §1 28313.992 zł.

Dochody związane z realizacją zadań własnych kwotę 24.222.302 zł.

W §2 ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 30.691.038 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych 26.619.348 zł.

§3 deficyt budżetowy w kwocie 2.250.000 zł. zostanie pokryty emisja obligacji 2.250.000 zł. §9 ustala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, §11 ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 200.000 zł.

§13 ustala prognozę kwoty długu na lata 2005 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 14, §19 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. W §1 dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 225.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały z przegłosowanymi wnioskami K. Budżetowej i uwagami Radnych RM.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 6; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXXI/242/05 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że są odpowiedzi na wszystkie pytania, które są w Biurze Rady, ewentualnie można je odczytać. proponuje, że kto jest zainteresowany to może zapoznać się z nimi w Biurze Rady.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Nie zgadza się z propozycją Przewodniczącego RM, ponieważ jeżeli jest zadawane pytanie na posiedzeniu Sesji RM a ktoś inny chce zadać to samo pytanie to już jego nie zadaje, bo zostało zadane, zatem on nie otrzymał odpowiedzi. Nadal podtrzymuje tą kwestię i uważam, że na wszystkie zadane pytania Burmistrz musi udzielić odpowiedzi. Jeżeli Burmistrz nie odpowiedzi Radnym, a przedłoży odpowiedzi Panu Przewodniczącemu to Pan Przewodniczący jest zobowiązany na kolejnej Sesji odczytać to Wysokiej Radzie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Znowu nie zostałem zrozumiany, mam tutaj odpisy, bo z tego co wiem, to Radni otrzymali odpowiedzi. Odebrałem propozycję, żeby wszyscy Radni na sesji zostali zapoznani z odpowiedzią jakie zostały udzielone na mnie. Dlatego te odpowiedzi są w Biurze Rady, żeby każdy z Radnych, który chce znać odpowiedź na czyjeś pytanie mógł sobie ją przeczytać.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Nie mam nic przeciwko temu, ale np. siedzi Pani Sołtys, czy Radny Powiatowy, Dyrektor PPK i też jest zainteresowany odpowiedzią na zadane pytanie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - To znaczy, ze Pan Przewodniczący wnioskuje, żeby czytać wszystkie odpowiedzi.

Przystąpił do odczytywania poszczególnych odpowiedzi na zadane pytania:

 • odczytał odpowiedź do Radnego M. Osękowskiego, która stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego A. Gumowskiego, oraz do Radnej I. Morki , która stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Świeciło 1 dzień.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz -

 • odczytał odpowiedź do Radnego A. Gumowskiego, która stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego G. Gontarza, która stanowi załącznik Nr 23 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego J. Tkaczuk, która stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego J. Kubajka, która stanowi załącznik Nr 25 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego W. Tołoczko, która stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego M. Gryczki, która stanowi załącznik Nr 27 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego M. Gryczki, która stanowi załącznik Nr 28 do protokołu;

 • odczytał odpowiedź do Radnego G. Gontarza, która stanowi załącznik Nr 29 do protokołu;

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Nie otrzymałem odpowiedzi na moje zadane pytanie z poprzedniej Sesji RM. Pytanie dotyczyło remontu drogi i powstałej dziury na tejże drodze wzdłuż boiska w Żabowie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński -

 • Radny W. Kędziora - Dodatki motywacyjne, pismo wydział przygotował w piątek, czy czwartek, poszło ono do pewnej poprawki, potem brakło mi czasu i dzisiaj rano poprawiałem i podpisałem, jutro na pewno.

 • Wiceprzewodniczący K. Dubicki - droga, chodnik wzdłuż przedszkola przy ul. Narutowicza, sprawdzimy czyj jest teren, kto uszkodził i dam odpowiedź. Jeżeli to uszkodzenie zostało spowodowane przekopem to sprawdzimy, czy kabel był prowadzony, czy inne media.

 • Radny M. Osękowski - ul. Sikorskiego, Podgrodzie - nieuporządkowane płytki. Wyślę człowieka, który sprawdzi kto to robił naprawę, żeby poprawić po sobie.

 • chodnik, zauważyłem, bo często tam przechodzę, czy przejeżdżam. Faktycznie u zbiegu drogi płytowej koło kościoła dojazd samochodów to miejsce trzeba będzie poprawić, widocznie fachowość pracowników (w ramach zielonych Pyrzyc), to miejsce nie jest należycie wykonane. Poprawimy to swoimi ludźmi.

 • Przewodniczący Kubajek - ul. Słoneczna, chodnik ul. Staromiejska jest to droga Powiatowa jak zauważył sam Przewodniczący. Zwrócę się do Zarządu Dróg Powiatowych, aby się tym tematem zająć. Z tego co wiem, otrzymałem zawiadomieni, czy zaproszenie na sesje Rady Powiatu, jak pamiętam jeden z punktów przewiduje informację jakie zadania będą wykonywane, czy są planowane w roku bieżącym, zobaczymy czy akurat ta droga, ten chodnik jest przewidziany w remontach.

 • Radny Tkaczuk - kiosk ul. Ciepłownicza, dobrze pamiętam to chyba nie pierwsza jest interpelacja w tej materii. Też się tym zajmiemy, też droga jest Powiatowa, poproszę, żeby Zarząd Powiatowy zwrócił uwagę, ponieważ Radny na sesji zgłaszał taki temat.

 • Co do Przewodniczącego Dubickiego (nie przypominam sobie w tej chwili), ale wiem że odpowiadałem (ustnie, czy pisemnie), iż ta droga jest w zasobie ANR, nie jest to droga gminna. Rozmawiałem z Panem Czesławem Kołodziejczykiem w tej sprawie, czy przejęlibyśmy tą drogę. Odpowiedziałem, że tak przejmiemy, ponieważ z wniosków jakie w tej sprawie są formułowane pod adresem Burmistrza i ANR jeszcze ma możliwość w tym roku (nie wiem jak będzie w przyszłym) na przedstawiony kosztorys może przekazać określone pieniądze na remont to przejmie. Jeżeli to będzie domówione, to pewnie będzie stosowny projekt uchwały skierowany do Wysokiej Rady, bo trzeba będzie pewnie dokonać podziału geodezyjnego i wtenczas będzie to uregulowane.

Do punktu 18 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Zgłasza wniosek, aby Sesje Rady Miejskie odbywały się w godzinach wcześniejszych np. o godz. 10.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ja jako Przewodniczący muszę się dostosować do decyzji całej Rady, dlatego jeżeli jest taki wniosek mogę go w wolnych wnioskach poddać pod głosowanie.

Radny G. Gontarz - Wnioskuje o organizowanie Sesji Rady Miejskiej o godzinie 10:00.

Radny W. Kędziora - Proszę o alternatywne głosowanie i wnioskuje o zorganizowanie sesji Rady Miejskiej o godzinie 12:00.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zgłasza trzeci wniosek o utrzymanie dotychczasowego trybu obradowania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje przeprowadzenie głosowania alternatywnego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o utrzymanie dotychczasowego trybu obradowania.

Wynik głosowania: za - 10;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Radnego W. Kędziory o organizowanie sesji RM, o godz. 12:00.

Wynik głosowania: za - 3;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Radnego G. Gontarza o organizowanie sesji RM, o godz. 10:00.

Wynik głosowania: za - 6;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Sesje Rady Miejskiej pozostają tak jak do tej pory.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 • pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczna" do PPK, które dotyczy odwołania w sprawie naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie faktur - pismo stanowi załącznik Nr 30 do protokołu;

 • pismo PPM do PPK - które stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

 • pismo od Związku Kombatantów RPiBWP Zarząd Koła w Pyrzycach w sprawie dotacji budżetowej na rzecz Zarządu Koła Związku Kombatantów RPiBWP w Pyrzycach w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2005 - które stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 • pismo PPK do Pana Burmistrza z dnia 6.01.2005 r. w sprawie wykonania analizy dotyczącej sytuacji ekonomicznej Spółki za 2004 r. - które stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

 • pismo PPM do UM w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 5.01.2005 r. - które stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

 • pismo PPM do Geotermii w sprawie otrzymanego wyroku o zapłatę 990.258,99 zł. - które stanowi załącznik Nr 35 do protokołu;

 • pismo od Pani J. Andrzejewskiej do Pana Burmistrza - które stanowi załącznik Nr 36 do protokołu;

 • pismo od Pana Burmistrza do Pana A. Odachowskiego w sprawie nauczania w klasach młodszych języków obcych - które stanowi załącznik Nr 37 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Pismo Kombatantów jest kierowane na ręce Pana Burmistrza i mówi się w nim o solidarności Kombatantów i paru innych rzeczach. Zwracają się z prośbę o dofinansowanie. Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza jakie decyzje podjął w tym temacie, ponieważ jestem zainteresowany, bo na moje ręce również wpłynęło to pismo. Co zamierza dalej Pan z tym robić.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Zgodnie z ustawą o pożytku Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie od lipca ubiegłego roku, Kombatanci są również Stowarzyszeniem i muszą wystąpić na tego typu ofercie o dofinansowanie i muszą wygrać otwarty konkurs. Nie ma innej możliwości, żeby dofinansować Stowarzyszenie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Czy zostali poinformowani?

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Jeszcze nie, ponieważ to pismo otrzymałem przedwczoraj. Taka odpowiedź zostanie skierowana do kombatantów, że muszą wypełnić tą ofertę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Prosi, żeby na następnej sesji poinformować Radnych.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Wystąpię do Pana Przewodniczącego o to, żeby wytypował dwóch Radnych do Komisji opiniująco - doradczej, która będzie opiniowała wszystkie oferty.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Przepraszam mieszkańców, którzy się do mnie zwracali, że nie zadałem tego pytania w części, a której to dotyczy, więc muszę poruszyć tą kwestię w wolnych wnioskach.

Już Pan Radny Tkaczuk poruszał ten temat, chodzi o oświetlenie garaży przy ul Ciepłowniczej. Ta kwestia była już dawno poruszana i nadal jest bez echa. Może zwrócić na to większą uwagę, żeby można tam było śmiało bez kolizji wjeżdżać.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest propozycja i wniosek, żeby temat, który miał być na dzisiejszej sesji "Stopień realizacji inwestycji w mieście i Gminie", a nie został wprowadzony przenieść na 27 stycznia 2005 r.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W miesiącu czerwcu jest temat, który Wysoka Rada zatwierdziła "Informacja na temat działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców". Było to podyktowane zgodnie z propozycją Komisji, Burmistrza i wszystkich Komisji Rady. Ponieważ sytuacja jest dosyć napięta w tej dziedzinie, nie będzie jeszcze rocznego bilansu, ale jest propozycja, żeby ten temat przenieść na miesiąc marzec.

Radny M. Budynek - Na ostatniej sesji RM, uchwała Rady była jednoznaczna PPM i PPK i miało to być jako pierwsze przed sesją budżetową. Nie wykonał Pan wniosku Rady Miasta.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W planie pracy Rady Miejskiej jest propozycja Komisji na dzień 17 stycznia "Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie sytuacji ekonomicznej". W związku z tym, że Burmistrz wystąpił do Spółek o przygotowanie materiału dotyczącego tego tematu i Spółki nie były w stanie przygotować materiały w takim tempie, na prezydium Rady przeprowadziliśmy dyskusję, żeby ten punkt nie przenosić na miesiąc czerwiec tylko przenieść go 17 stycznia (dzisiaj) na miesiąc marzec. Fizycznie nie można było tego przygotować.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Rzeczywiście taki wniosek padł został przegłosowany przez Radę, żeby oceną PPK i PPM zająć się przed wydaniem opinii w sprawie budżetu. Rzeczywiście miało miejsce spotkanie Prezydium 5.01.2005 r., i rzeczywiście wszyscy obecni wyrazili jednogłośnie taką wolę, tylko, że również ustaliliśmy, że Pan Przewodniczący wprowadzi to do porządku dzisiejszych obrad i zgłosi wniosek o to, aby wyprowadzić. Pan Radny ma tutaj rację, bo Pan tego obowiązku nie dopełnił. Błąd Pański polegał na tym, że nie wprowadził Pan tego do porządku obrad.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z tym zwracam się z prośbą o zaopiniowanie wniosku w sprawie wprowadzenia tematu Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie sytuacji ekonomicznej" na miesiąc marzec.

Radny S. Ryżyk - Było stanowisko, w którym Zarząd PPK informowała, że jest w stanie dopiero na kwiecień przygotować materiały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Cały czas za tym optowaliśmy i był wniosek, żeby to zrobić w miesiącu czerwcu. Natomiast sugestia Rady, bo sytuacja jest ciężka, trudna, żeby to przyśpieszyć nie patrząc na wyniki ekonomiczne, które będą w kwietniu, czy maju, żeby zastanowić się nad sytuacją jaka istnieje w tej sferze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Myślę, że jesteśmy świadomi, że materiały mogą być niepełne.

Radny M. Budynek - Wychodząc naprzeciw jako wnioskodawca zgadzam się na miesiąc kwiecień.

Radny E. Gola - Terminem normalnej sytuacji to byłby kwiecień i komplet materiałów, ale w sytuacji kiedy w przypadku PPM przeczytano pismo mówiące o wyroku i o 1.000.000 zadłużenia to wydaje mi się, że na następną sesje powinniśmy mieć informację Burmistrza co w tej sprawie.

Radny M. Budynek - Tym bardziej, że na poprzedniej sesji mówiłem o sytuacji ekonomicznej, ale teraz jest już budżet uchwalony.

Radny E. Gola - Proponuję, żebyśmy jednak przynajmniej znali informację Burmistrza na temat PPM na najbliższej sesji, co w tej sprawie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, żeby Pan Burmistrz był uprzejmy w swoim wystąpieniu w informacji z działalności Burmistrza zapoznać Radnych, bo podejrzewam, że będzie ciężko się zmieścić, żeby taki temat złożyć. Optowałbym za tym, żeby zgodnie z sugestią Prezydium Rady przenieść ten temat z miesiąca czerwca na miesiąc kwiecień.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o zmianę terminu rozpatrywania informacji nt. "działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie sytuacji ekonomicznej " na miesiąc kwiecień.

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek został przyjęty.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Proponuję, żeby na następnej sesji lutowej Pan Prezes Geotermii Spółka z o.o. przedstawił informację realizacji biznes planu w sprawie działań Spółki mówiące o wykorzystaniu zwolnienia, które Wysoka Rada uchwaliła w grudniu, od zmniejszenia podatku od budowli i co zamierza, jaka jest sytuacja w temacie tego biznes planu, to co omawialiśmy.

Drugi wniosek - w autopoprawce z dnia 10 stycznia Pan Burmistrz pisze, że oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonego przetargu na przebudowę ulicy Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach, przeznaczyć na remont dróg brukowych na terenie wiejskim. Myślę, że wcześniej służby uwzględnią remont, czy modernizację chodników na osiedlu przy ul. Stargardzkiej. Jesteśmy po kilku spotkaniach z Panem Burmistrzem i mam na uwadze, że Pan Burmistrz najpierw to zrobi, a później drogi, żeby załatwić jeden temat, bo będzie pięknie zrobione pod Lipami, a na tym osiedlu będą sterczące chodniki na gruncie Gminy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W związku z tym, iż temat "Ocena działalności PPK i PPM w zakresie sytuacji ekonomicznej" chyba jest to już piąty termin mimo, że został przegłosowany wniosek to chciałbym wiedzieć dokładnie na kiedy, bo nie wiem co mnie obowiązuje. Uchwała, czy uzgodnienia, czy informacja z Prezydium, czy przegłosowany wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ostatnia decyzja podjęta przez Radę to przygotowanie informacji na miesiąc kwiecień.

Odczytał wniosek K. Budżetu ... w sprawie dokonania zmian w Radzie Miejskiej - wniosek stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.

Sam optowałem za tym w poprzedniej kadencji i w obecnej, żeby rozmawiać na temat funkcjonowania Rady, sposobu pracy. Na początku kadencji wyszedłem z wnioskiem Komisji wiodących do poszczególnych tematów i taką dyskusję proponowałem na Prezydium Rady Miejskiej, taką dyskusje przeprowadziliśmy i za tym optuję. Natomiast uważam, że K. Budżetu w moim odczuciu jest dosyć radykalna, bo następują pewne procedury, bo Przewodniczącego Komisji musi odwołać Komisja. Najpierw trzeba wszystko odwołać na posiedzeniu dopiero później powołać. Podejrzewam, że to się zacznie w moim odczuciu jakimiś przepychankami, w dalszym ciągu optuję za dyskusją, rozmową na ten temat, za propozycją, bo my rozmawialiśmy o połączeniu, a więc pozostawiam do rozważenia przez Radę Miejską.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Muszę nie zgodzić się z częścią tych propozycji z uwagi na to, że Radni będący tylko w Komisji Rewizyjnej nie będących w innych Komisjach nie będą mieli dokumentów i nie będą wiedzieli czego dotyczą tematy przedstawione na sesje. Będąc na sesji nie będą wiedzieli czego to dotyczy. dlatego uważam, ze nie może być tak, że Radni będący w Komisji Rewizyjnej muszą być tylko w Komisji Rewizyjnej. Tak, ale jeszcze w jakichś innych Komisjach.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wniosek jest jasny i precyzyjny, i wystarczy przeczytać ostatni zapis, iż Komisja uważa, że powinna tym się zając Komisja Statutowa i to Komisja powinna przedstawić propozycje. Jeżeli Komisja uzna, że członkowie Komisji Rewizyjnej mają pracować również w Komisjach merytorycznych, ja tu nie widzę żadnych przeszkód, tj. tylko nasz wniosek, a samo opracowanie pozostawiamy Komisji Statutowej. Uważam również, że jeżeli ten wniosek uzyskałby akceptację, to Pan Przewodniczący komisji Statutowej powinien zaprosić do prac Komisji w tym temacie jako głos doradczy bez prawa głosowania, czy przedstawicieli Komisji, czy szefów Komisji, czy szefów Klubów, żeby to gremium było troszeczkę większe, ale już same decyzje podejmie Komisja Statutowa.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - W związku z tym, że dzisiaj jesteśmy już bardzo zmęczeni, a tj. bardzo ważny wniosek, to nic się nie stanie jeśli te Komisje potrwają miesiąc dłużej, bo to nie ma większego znaczenia w tej całej sytuacji. Proponuję przenieść to na Komisje, albo na następną sesję. Jest propozycja nawet taka, żeby rozpatrzyć te wszystkie wnioski na Komisjach i wówczas na następnej sesji podjęlibyśmy uchwałę co do dalszych osób i poszczególnych Komisji merytorycznych.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Podtrzymuję wniosek o głosowanie w tej chwili, ponieważ to są tylko niejako kierunki działania, a samą merytoryczną decyzję podejmie Komisja Statutowa i przedstawi nam wnioski. Nie wiem skąd obawy dotyczące sposobu przeorganizowania tej Rady, wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku, jak również może z niewielkimi oszczędnościami. Proszę o przegłosowanie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - Zwróciła się z prośbą o przerwę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił przerwę.

Po przerwie.

Radny W. Kędziora - W woli uzupełnienia wniosku, żeby rozwiać wszelkie niejasności i pokazać jakie są prawdziwe intencje. Wydaje mi się, że niektórzy odebrali zbyt sztywno i zasadniczo ten wniosek, a żeby jednak pokazać, że tj. elastyczne. Chodzi tu przede wszystkim, żeby pracę Rady uczynić bardziej czytelną, rozdział kompetencji zrobić troszkę inny. Nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie były np. dwie Komisje, bo Komisja Statutowa może ustalić, że będą może potrzebne 3 Komisje. Nie do końca jest powiedziane, że ktoś kto uczestniczy w Komisji Rewizyjnej nie będzie mógł uczestniczyć w pracach innych Komisji. To wszystko zależeć będzie od prac Komisji Statutowej. Tak samo skład Prezydium, chodzi o to, żeby pracę uczynić bardziej czytelną, żeby pokazać ludziom, że też szukamy jakichkolwiek oszczędności w tej Radzie, żeby pokazać że chcemy ewoluować w dobrym kierunku.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Budżetu ...

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 10; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wniosek został przyjęty. Myślę, że Komisja Statutowa będzie pracowała nad wnioskiem Rady, przedstawi na Komisje i będziemy nad tym w dalszym ciągu dyskutować.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Zgłosiłem wniosek, żeby na sesji lutowej Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej przedstawiła informację o spotkaniu z Panem Prezesem Geotermii, na temat sytuacji w Geotermii i prac mających na celu wykorzystanie pieniędzy zwolnionych od budowli i biznes plan, w jakim kierunku idą sprawy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Na Komisje Budżetu powinno poprosić się Pana Prezesa Kulika, Burmistrza.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Wiceprzewodniczącego RM - J. Kubajka o zajęcie się tematem przez Komisję Budżetu.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 1; wstrzymało się - 6;

Wniosek został przyjęty.

Do punktu 19 porządku

Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:18:00