PROTOKÓŁ Nr XXXII/05 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005 r.


PROTOKÓŁ Nr XXXII/05

z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005 r.

godzina rozpoczęcia: 15:15;

godzina zakończenia: 21:45;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXXII sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 15, nieobecni są:

 • radny M. Budynek - przybył o godz. 16:15;

 • radny P. Klimczak - usprawiedliwiony;

 • radny J. Kubajek - usprawiedliwiony;

 • radna I. Morka - przybyła o godz. 16:11;

 • radny S. Ryżyk - przybył o godz. 15:31;

 • radny J. Tkaczuk - przybył o godz. 15:30.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz -Tradycją w obradach Sesji, że ważne wydarzenia w życiu publicznym kraju Panie i Panowie doceniają to i musimy o tych sprawach pamiętać. W dniu dzisiejszym przypada 60 - ta rocznica wyzwolenia jednego z największych kaźni -obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu i nie wypada, żebyśmy my nie docenili tej rocznicy. Proszę o chwilę zadumy.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Mam 4 propozycje (3 dotyczą wyprowadzenia z porządku obrad poszczególnych punktów, 1 dotyczy wprowadzenia).

W imieniu K. Budżetu składam wniosek o wyprowadzenie z porządku obrad :

 • Informacji o działalności promocyjnej w Gminie Pyrzyce w 2004 r. (Druk 364/05);

 • Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk 360/05);

 • Projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę (Druk 363/05).

Odczytał opinię, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu i udzielił kilka słów wyjaśnienia. Komisja dość dogłębnie zapoznała się z tą informacją i uznała ją za bardzo niemerytoryczną w swej treści jak również wskazała na liczne wady i elementy, których ta informacja nie zawiera. W związku z tym nie byliśmy w stanie ocenić działań zamierzonych, ani tych, które miały miejsce. Wydaje nam się, że ta opinia jest jak najbardziej zasadna i liczymy na to, że w miesiącu lutym zostanie ta informacja sprecyzowana tak, że zadowoli przynajmniej członków Komisji Budżetowej.

W sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk 360/05) - odczytał opinie, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Znaleźliśmy szereg zapisów, które w żaden sposób nie przystają do tej uchwały. Wskazaliśmy te miejsca, które należy poprawić, prace nad tym projektem uchwały mogą biec dwutorowo, tzn. wskazania precyzyjne tam, gdzie napoje mogą być sprzedawane lub określenia w projekcie uchwały miejsc, gdzie nie powinny być sprzedawane. I jedne i druga wersja jest do przyjęcia, ale projekt uchwały musi być na tyle precyzyjny, żeby nie zawierał takich sformułowań typu inne miejsca, bo tj. wg nas nie do przyjęcia.

Projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę (Druk 363/05) - odczytał opinię, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. Służę tutaj wszelkimi wyjaśnieniami, ale myślę, że sprawa jest na tyle dla wszystkich prosta i zrozumiała, że obligacje maja na celu pokrycie deficytu budżetowego, który Wysoka Rada uchwaliła. Natomiast K. Budżetu nie widzi potrzeby zaciągania takich obligacji w tej chwili. Chcemy zapoznać się (i mamy taką nadzieję, że również cała Rada) z wykonaniem budżetu za 4, czy 5 miesięcy. Chcemy przeanalizować te zapisy i to wykonanie i stwierdzić, czy te obligacje będą potrzebne, czy nie. Obawiamy się dalszego zadłużania Gminy, uzasadnienie tu może być bardzo długie i myślę, że ono jest w tej chwili zbędne. Jest tylko króciutka informacja taka, że w obecnym trybie postępowania i możliwości wyemitowania takich obligacji, czyli pozyskania z tego tytułu środków finansowych tj. w tej chwili sprawa jednego miesiąca. Nie widzimy takiej potrzeby na dalsze zadłużanie przyjdzie czas.

Wnioskuje w imieniu grupy Radnych (A. Gumowski, M. Majak, W. Tołoczko) prosimy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady. mamy na uwadze Komisję Statutową. Pan Radny S. Ryżyk złożył rezygnację z pracy w tej Komisji i w związku z faktem, iż Komisja przy wspólnej zgodzie Rady pracowała na tej zasadzie, i w składzie mówiącym o tym, że pracuje w niej jeden delegat skierowany przez Klub Radnych, nasz Klub nie posiada przedstawiciela w Komisji Statutowej w związku z tym wyszliśmy z inicjatywą takiego projektu uchwały . W przerwie (jeżeli Wysoka Rada pozwoli wprowadzić ten projekt uchwały) Biuro Rady skseruje i podamy nazwisko osoby proponowanej przez nasz Klub do pracy w tej Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, żeby punkt 9 - projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/04, 351A/04) i 10 - projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 359/05) porządku obrad, wprowadzić jako pierwsze punkty merytoryczne, ponieważ są duże zmiany proponowane przez K. Edukacji i K. Budżetową. Rada nie może przyjąć takiej uchwały, jeżeli założymy, że wnioski zostaną przyjęte, ponieważ nie będzie to konsultowane ze Związkami Zawodowymi. Proponuję, że jeżeli Wysoka Rada zgodzi się na moją propozycję i tą sprawę przeprowadzilibyśmy jako punkt 7, to jest szansa, żeby można było nad tymi wnioskami w czasie trwania sesji (nie ogłaszając przerwy), żeby Kierownik Wydziału, Związki Zawodowe, żeby byli uprzejmi nad tymi wnioskami się zastanowić, żeby można było taki projekt uchwały zaproponowany przez Pana Burmistrza z ewentualnymi poprawkami uzgodnionymi ze Związkami przyjąć dzisiaj na sesji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku K. Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad :

 • Informacji o działalności promocyjnej w Gminie Pyrzyce w 2004 r. (Druk 364/05);

Wynik Głosowania: za - 10; przeciw - 4; wstrzymało się - 3;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku K. Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad :

 • Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk 360/05);

Wynik Głosowania: za - 8;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poprosił o wypowiedź Panią Mecenas na temat głosowania, ponieważ zgodnie z ustawą Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu Rady, musi być minimum 11 głosów za. Musimy dokonać reasumpcji głosowania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku K. Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad :

 • Informacji o działalności promocyjnej w Gminie Pyrzyce w 2004 r. (Druk 364/05);

Wynik głosowania: za - 10;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku K. Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad :

 • Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk 360/05);

Wynik głosowania: za - 6;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku K. Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad :

 • Projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę (Druk 363/05).

Wynik głosowania: za - 9;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Klubu Radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady, dotyczy uzupełnienia K. Statutowej.

Wynik głosowania: za - 9;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku punkt 9 - projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/04, 351A/04) i 10 - projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 359/05) porządku obrad, wprowadzić jako pierwsze punkty merytoryczne.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Porządek ze zmianami stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o prolongowanie punkt 3 - przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji RM, ponieważ protokół jeszcze nie został zakończony i Państwo nie mieli okazji jeszcze zapoznać się z protokołem.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poza tym co robię na co dzień, to przyjmuję interesantów. Proszę Pana Jerzego Goclika, żeby zainteresował się sprawą ludzi, którzy mieszkają w budynku socjalnym przy ZSRCKU i żeby wspólnie znaleźć jakiś konsensus. Informowałem Pana Dyrektora szkoły, są tam bardzo wysokie czynsze, jest to dla mnie temat nr 1 i trzeba coś z tym zrobić. Próbowałem kontaktować się już z Panem Starostą w sprawie tej sprawie, bo ten budynek leży w gestii Starostwa.

W tej chwili ludzie otrzymali rachunki, rozliczenia i znowu jest temat wody, cena wody jest jedną z lepszych cen w kraju.

Po sesji budżetowej prowadzę rozmowy, konsultacje, chcemy zrobić w połowie lutego dyskusję na temat przyszłości pyrzyckiej kultury. Chcemy spotkać się z ludźmi kultury, prowadzę już konsultacje na ten temat, chcielibyśmy powiedzieć sposób, metody jak pracować, jak w ramach tego trudnego budżetu mogłaby funkcjonować pyrzycka kultura.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja stanowi zał. Nr 10 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informacja ustana z pracy Burmistrz, bo minęło 10 dni od ostatniej sesji.

 • 18 stycznia - spotkanie z mieszkańcami naszego bloku w Żabowie, w sprawie postawionego zarzutu, dotyczy organizacji .

 • dzień przyjęć interesantów;

 • 19 stycznia - spotkanie z proboszczem ks. T. Zachara;

 • narada posesyjna z Kierownikami; występy dzieci i młodzieży w SP w Mielęcinie;

 • 20 stycznia - rozmowy w Szczecinie z firmą, która poszukuje terenu zabudowanego; spotkanie, rozmowy z Panią prof. J. Jasnowską na temat organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, o czym informowałem wcześniej Wysoką Radę; udział w części posiedzenia K. Rolnictwa;

 • 21 stycznia - promocja książki naszego pyrzyczanina T. Szutkowskiego, która odbyła się w PDK;

 • 22 stycznia - halowe mistrzostwa w piłce nożnej w puchar Kuriera; na zakończenie dzień Babci i Dziadka w Brzesku, brała udział Zastępca.

 • 23 stycznia - otwarcie zawodów w piłce halowej nożnej o puchar "Głos szczeciński", zamknięcie, zakończenie, wręczenie pucharu przez Zastępcę;

 • 24 stycznia - spotkanie z byłym Dyrektorem Zespołu Nr 1 Panem Łuckim; spotkanie z firmą, która specjalizuje się w otrzymywaniu nawozu sztucznego z osadów ściekowych;

 • 25 stycznia - konwent wójtów u Pana Starosty, główny temat "obchody 60-lecia powrotu ziem do macierzy"; następnie brałem udział w posiedzeniu Zespołu roboczego ds. inwestycji wojewódzkiej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy Wojewodzie, a tematem był "budowa zakładu utylizacji i przeróbki opon"; spotkanie w Rejonowym Urzędzie Poczty w Stargardzie;

 • 27 stycznia - narada Kierowników jednostek oświatowych z 3-ch powiatów (gryfiński, myśliborski, pyrzycki) w SP2 na temat organizacji nadzoru pedagogicznego; przed sesja byłem w Stargardzie w Zakładzie Energetycznym rozmawiałem na temat wniosków, które Radni wnoszą, artykułują z prośbą o dodatkowe punkty, czy też w jednych miejscach jest za dużo, czy też wymianę oświetlenia i również uzgodniłem od ręki projekt elektryczny na adaptację świetlicy w Krzemlinie.

Radni nie wnieśli zapytań do informacji Burmistrza.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się z prośba do Radnych, aby pytania dotyczące spraw zasadniczych były bardziej sprecyzowane.

Radny W. Kędziora - Na wstępie dziękuję za udzieloną odpowiedź, którą otrzymałem od Pana Burmistrza na zapytanie złożone podczas XXX Sesji RM. Niestety oprócz tych podziękowań żadnej innej satysfakcji z tej odpowiedzi nie widzę. Tak jak Pan Przewodniczący prosił, żeby pytania były konkretne, postaram się je skonkretyzować, bo skonkretyzowałem je w rozmowie. Zanim zadam pytanie to chciałbym się odnieść, bo Pan Burmistrz raczył mi odpowiedzieć w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Odpowiedział mi, że kadra kierownicza, dla której Burmistrz jest pracodawcą otrzymuje dodatki, pochodzenie i spełnione zostały wyżej wyliczone warunki. Tylko, że Panie Burmistrzu sytuacja ma się tak, że kadra dostała, a większość nauczycieli nie dostała i tj. kuriozalne, że dla kadry pieniążki w budżetach były zagwarantowane, natomiast dla pozostałej części środowiska nauczycielskiego, można powiedzieć, że od 1 września (z niewielkimi wyjątkami) to praktycznie nie było ani grosza. Jeżeli przeanalizujemy cały rok poprzedni 2004 (takie zestawienie jest), to są placówki, które przez cały rok (z wyjątkiem osób funkcyjnych) właśnie nie dostały, a mamy tak szeroką rzeszę nauczycieli. Czy tak trudno powiedzieć, że są jakieś pojedyncze perełki, które są godne tych dodatków motywacyjnych. Wydaje mi się, że w każdej placówce ileś tych osób by znalazł. Taka odpowiedź, że kadra kierownicza spełnia warunki, ja uważam że tak nie do końca Panie Burmistrzu, być może to Pańskie zaplecze, dlatego te dodatki motywacyjne Pan przydziela.

Następne stwierdzenie to, że Burmistrz nie przewiduje podjęcia działań tak, aby dodatki stały się obligatoryjne. Zgadzam się z Panem Burmistrzem tylko ja mam wrażenie, że my się zgadzamy co do pewnych kwestii, ale właściwie udajemy, nie słyszymy sedna pytania. Mi chodzi o to, żeby obligatoryjne stało się zapewnienie w budżetach poszczególnych placówek tych środków, gdyż uwarunkowania prawne wskazują wyraźnie na to, że Pan jako organ prowadzący powinien te środki wygospodarować. Jak na razie to wygospodarował je Pan tylko dla Dyrektorów i albo Pan udaje, że nie wie o co chodzi, albo bawi się Pan w jakąś zbędą pisaninę, to może nie zajmujmy sobie wzajemnie czasu i dajmy sobie spokój, bo odpowiedź chyba obraża inteligencję każdego przeciętnego człowieka.

Następnie napisane jest "Burmistrz nie będzie wyrównywał nauczycielom (w domyśle) dodatku motywacyjnego bowiem ich nie zabrał i ja też się z Panem zgodzę w 100%, tylko znowu Pan udaje, albo nie wie, czy nie chce Pan wiedzieć, mi chodzi o to, żeby zapewnić te środki, a Dyrektorzy na pewno w tego skorzystają i na pewno znajdą grupy, czy pojedyncze osoby, którym te dodatki będzie można przyznać, a śmiem twierdzić, że w każdej placówce zawsze znajdzie się jakaś grupa wyróżniających pracowników, nauczycieli, gdyż chodzi o tą grupę zawodową. Ja wcale nie pragnę, żeby Pan wyrównywał i tj. następna odpowiedź, która potrosze mnie obraża, bo nie wiem w co my tu się bawimy.

Następne stwierdzenie, jak Państwu wiadomo środki finansowe niezbędne do funkcjonowania placówek uchwala Rada, ale to Pan ma inicjatywę przesuwania środków w budżecie, a nie Wysoka Rada i tym bardziej kuriozalnym staje się fakt, że w pewnych miejscach Pan wygospodarowuje nadwyżki, przydziela te podwyżki, rozdziela je w postaci podwyżek po 300 zł. brutto, a nie widzi Pan możliwości przydzielenia średnio na etat 56 zł., bo tyle na etat nauczycielski powinny być zagwarantowane w tej kwocie dodatki motywacyjne (mówimy o roku poprzednim, gdyż być może regulamin, który chciałbym żebyśmy uchwalili wraz z naszymi poprawkami zmieni tę postać rzeczy). Precyzuje pytanie; dla każdej z placówek oświatowej (przedszkola i szkoły) proszę napisać, dlaczego w poszczególnych placówkach nie było. Jeżeli mamy SP 2, to proszę napisać, dlaczego nie było, wraz z uzasadnieniem, dla każdej z nich. Specyfiką placówki może być, ze różne przyczyny powodowały, że tych pieniędzy nie było. Tych placówek mamy z tego co pamiętam szkoły podstawowe: 4 wiejskie plus 1 szkoła w mieście, Gimnazjum i 4 przedszkola, bo o te placówki mi chodzi i odpowiedzi z rozbiciem na każdą z osobna. Pan Kierownik Kaźmierczak tak dziwnie pominął moje pytanie, a pytanie było zasadnicze. Panie Kierowniku w korytarzu nawet się upewniałem, czy taką odpowiedź dostanę. Niestety, ja mimo wszystko będę wracał do tego, w jaki sposób zrekompensować pracownikom oświaty właśnie te Pańskie niedoróbki, bo tak to odbieram. Panie Burmistrzu zacząłem pedagogicznie, pochwaliłem, że udzielił mi Pan tej odpowiedzi, ale z tej odpowiedzi jestem niezadowolony. Jeżeli mogę sobie pozwolić (jest to jeszcze styczeń miesiąc życzeń na początek roku), życzyłbym sobie, żeby odpowiedzi były konkretne, a jeżeli z mojej strony pytania były mniej konkretne to ja się postaram. Kontakt mam dosyć częsty szczególnie z wydziałem oświaty w osobie Pana Kaźmierczaka i ja zawsze mogę doprecyzować o co mi chodzi. A jak na razie, czy Pan tworzy sobie jakieś zaplecze, jakąś armię, bo funkcyjni dostają.

 • Chciałbym potwierdzenia, ewentualnie szerszej odpowiedzi. Podczas ostatniej Sesji, gdzie uchwalaliśmy budżet, były wprowadzane poprawki naszej komisji różnych rzeczy i świetlica w Brzesku, i stowarzyszenia, chciałbym skupić się na stowarzyszeniach. Uchwaliliśmy, że pieniądze na stowarzyszenia mają być o 30.000 zł. większe od tego co Pan proponował (to był jeden z wniosków naszej Komisji) i z tego co w rozmowie luźnej dowiedziałem się od Pana Kaźmierczaka, gro tych środków poszło na Sokół. Wydaje mi się, że nie taka była intencja. Działalność sportowa to właśnie te małe m.in. UKS-y, kluby piłkarskie z tych niższych kategorii ligowych. Chciałbym się dowiedzieć jak dokładnie (być może moje informacje są nieprecyzyjne, to wtedy zwrócę honor i powiem przepraszam Panie Burmistrzu, myliłem się, zbyt pochopnie rzucałem oskarżenia itd.), bo niestety dowiedziałem się, że 25.000 zł z tej 30.000 zł. kwoty to troszkę nie tak.

 • Ostatnio stałem się sporadycznym internautą pyrzyckiej strony portal ABC i tam widziałem przegląd z "Kuriera Szczecińskiego". Z tego co wiem jesteśmy wstąpiliśmy do programu "Przejrzysta Polska", Pyrzyce tam się znalazły, a dziennikarze z "Kuriera Szczecińskiego" mają problemy z uzyskiwaniem informacji. To czy my jesteśmy, czy u nas jest wszelka jawność, bo z tego co przeczytałem (może Pani Burmistrz mnie sprostuje) były problemy z udzieleniem informacji w sprawie rozbudowy ulicy Narutowicza. Pytam, czy tj. codzienna praktyka, czy to tylko była taka wpadka, a być może tj. inaczej niż prasa relacjonuje?

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Cieszę się, ze mogę zabrać głos po Panu Radnym Waldemarze, dlatego że nasz Klub od kilku sesji przysłuchując się sprawom związanym z dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli postanowił złożyć pisemną interpelację Panie Burmistrzu na Pańskie ręce, jest to stanowisko całego naszego Klubu. Odczytał interpelację, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Pisemną interpelację w formie pisma złożył na ręce Pana Burmistrza.

 • Nie dawno zgłaszałem zapytanie dotyczące oświetlenia małego parku między PDK a szpitalem. Otrzymałem odpowiedź na piśmie, że lampy zostały naprawione. Owszem trwało to 2, może 3 dni. W tej chwili znowu sytuacja jest podobna jak miała miejsce przedtem.

 • Byliśmy świadkami, chyba wszyscy tutaj siedzący, na ostatniej sesji kiedy przyjmowaliśmy budżet, głosowania wniosków K. Budżetowej dotyczących m.in. tzw. cięć w jednostkach organizacyjnych Urzędu (PDK, OSiR, Biblioteka), wszyscy widzieliśmy co się działo na sali, z jakim przejmującym akcentem Dyrektorzy bronili swoich budżetów. Czy to prawda, że pierwszą decyzją po przyjęciu budżetu było danie podwyżek dla pracowników PDK?

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Mam pytanie, które zadawałem na XXX Sesji RM w poprzednim roku. Pytanie dotyczy konkursu na Dyrektora PDK. Otrzymaliśmy informację, że Pan Burmistrz po zasięgnięciu opinii prawnej, przeanalizowaniu tej sytuacji podejmie decyzję na początku stycznia. mamy koniec stycznia i bardzo proszę Panie Burmistrzu jaka jest Pana decyzja? Przypominam tylko, że wniosek Rady, który został przegłosowany brzmiał, m.in. treść tego wniosku była taka, żeby unieważnić ten konkurs ze względu na dokumenty (oświadczenie, które podpisywali członkowie K. Konkursowej).

Radny M. Majak - Pytanie odnośnie budynku przy ul. Poznańskiej po byłej bibliotece pedagogicznej, kto obecnie jest w posiadaniu tego budynku? Na jakiej podstawie i w jakim trybie został ten budynek przekazany? Czy w trybie przetargowym, czy bez przetargowym, w jaki sposób to zostało przekazane? Proszę o odpowiedź na piśmie, ponieważ to pytanie jest na prośbę jednej z osób. mieszkanki naszej Gminy, która jest dyrektorem pewnego stowarzyszenia i starała się o ten budynek na cele związane z działalnością statutową stowarzyszenia, wówczas odpowiedziano jej, że nie jest możliwe przekazanie tego budynku, gdyż jest on przewidziany dla osób bezdomnych.

Radni nie wnieśli więcej pytań.

Do punktu 7 porządku

Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/04, 351A/04).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 13 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zgodnie z wnioskiem, który na początku zgłosiłem i dzięki uprzejmości Państwa Radnych został wprowadzony jako pierwszy, będziemy teraz musieli zapoznać się z wnioskami Komisji do drugiego punktu jest ten sam problem, że wnioski te nie są przekonsultowane ze Związkami Zawodowymi i jest obawa, że jeżeli przegłosujemy wnioski bądź nie, to będziemy mieli problem z podjęciem uchwały. Jeżeli wnioski zostaną przegłosowane nie poddam uchwały pod głosowanie w związku z tym, że musi to być przedyskutowane ze Związkami Zawodowymi. Proponuje przejście od razu do drugiego punktu.

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 359/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 17 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaproponował, żeby Pan Burmistrz wyraził aprobatę do tego punktu, Pan Kierownik, Pani Burmistrz, są przedstawiciele Związków Zawodowych i żeby byli uprzejmi skonsultować te pozycje, ponieważ one nie są znane Związkom Zawodowym, bo głosowanie tych wniosków będzie bezprzedmiotowe jeżeli będą wątpliwości Związków Zawodowych.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Burmistrz wywiązał się ze swoich obowiązków mając na uwadze przepisy ustawy, aby poddać Wysokiej Radzie projekt regulaminu nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. Taki dokument był przedłożony Wysokiej Radzie, wcześniej skonsultowany z Związkami Zawodowymi, bo taki obowiązek ciąży. Komisje wprowadziły dosyć dużo zmian, ja nie będę prowadził dyskusji, czy one są zasadne, czy nie, bo tj. kompetencja Wysokiej Rady o ile mieszczą się w ramach regulacji formalno - prawnej. Wyobrażam sobie w ten sposób, jeżeli wniesione poprawki, czy wnioski byłyby przegłosowane, a potem wprowadzone wówczas spełniona byłaby zasada uzgodnień ze Związkami Zawodowymi. W związku z tym uważam, że należałoby przegłosować wnioski, które Komisje proponują, po czym tak jak Pan Przewodniczący proponuje, Burmistrz jako organ wykonawczy jest od tego, żeby posłuchał i usiadł ze Związkami Zawodowymi i wówczas jeżeli ten dokument z przegłosowanymi wnioskami uzgodni się ze Związkami Zawodowymi może stać się przedmiotem głosowania, po to żeby przyjąć ostateczną wersję dokumentu.

Przewodniczący ZNP - R. Mierzwiak - Jesteśmy gotowi na podjęcie rozmów jeżeli Rada przyjmie wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie ma uwag to będziemy głosowali wnioski K. Budżetu i Edukacji. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/04, 351A/04) są 4 wnioski K. Budżetowej, natomiast jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 359/05), jest 8 wniosków w tym 5 wniosków wspólnych z K. Edukacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski K. Budżetu ... dotyczące projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/04, 351A/04):

- w §10 zamienić kwotę 100% na 60% ;

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 2; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

- w §12 dodać ustęp 3 o brzmieniu "Wnioski o nagrody Burmistrza winny być zaopiniowane przez ponad zakładowe struktury Związków Zawodowych";

Wynik głosowania: za - 18 przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

- §14 wykreślić;

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 0; wstrzymało się - 8;

Wniosek uzyskał akceptację.

- §18 otrzymuje brzmienie "W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość przyznanej nagrody może być wyższa, nie więcej jednak niż 100% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty".;

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wnioski zostały przegłosowane i proponuje projekt uchwały przekazać do konsultacji ze Związkami Zawodowymi. w czasie obrad Sesji RM. Poddał pod głosowanie wnioski K. Budżetu... i K. Edukacji dotyczące projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 359/05),

- wniosek K. Budżetu ... i K. Edukacji ...

 1. w §18 połączyć punkt b i c o treści 6% w szkołach do 13 oddziałów, punkt d staje się punktem c;

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Budżetu ... został wycofany

 1. w Rozdziale IV Dodatek motywacyjny dopisać §19 o brzmieniu "wyodrębnia się fundusz motywacyjny dla dyrektorów do przydzielenia przez Burmistrza w wysokości takiej jak w §18". Kolejne paragrafy przesuną się o jeden;

 • wniosek K. Edukacji ...

 1. w §18 - środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ustala się na dany rok w wysokości ...., po słowie "dla nauczycieli", dopisać "z wyłączeniem dyrektorów szkół i przedszkoli", a w §19 środki finansowe na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkól i przedszkoli określone są przez Burmistrza w wysokości 6% ich stawek zasadniczych.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Budżetu ... i K. Edukacji ...

 1. w załączniku Nr 1 w punkcie 1 podpunkt a otrzymuje brzmienie "posiada i realizuje koncepcję kierowania placówką";

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Budżetu ...

 1. w załączniku Nr 1 w punkcie 1 wykreślić podpunkt c;

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 2; wstrzymało się - 7;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Budżetu ... i K. Edukacji ...

 1. w załączniku Nr 1 wykreślić punkt 7;

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Budżetu ... i K. Edukacji ...

 1. w załączniku Nr 2 wykreślić punkt 4;

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Budżetu ...

 1. Załącznik Nr 2 włączyć do §19;

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 1; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Budżetu ...

 1. w Załączniku Nr 3 w tabeli wprowadzić podpunkt d) wychowawstwo w przedszkolach i przedszkolnych oddziałach "zerowych" w wysokości od 50 do 80 zł.

Radny E. Gola - w związku z tym, że to są dwa wnioski i bardziej prawidłowy jest wniosek K. Edukacji to proponuje, żeby przegłosować wniosek K. Edukacji ...

 1. wniosek K. Edukacji ... wprowadzić w załączniku Nr 3 w tabeli dodatek funkcyjny w pozycji 2 - szkoły podstawowe, dopisać podpunkt e) wychowawstwo w przyszkolnych oddziałach "zerowych", a w pozycji 3 - przedszkola, dopisać podpunkt d) wychowawstwo w przedszkolach

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

- wniosek K. Edukacji ...

 1. w §18, gdzie "5% w szkołach powyżej 13 oddziałów", natomiast ostatni wiersz w tym samym § miał brzmienie "Planowanej rocznej kwoty na wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli w szkole i przedszkolu.

Wynik głosowania: za -14; przeciw - 1; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poprosił, żeby Związki Zawodowe i Kierownicy Wydziału nad tym popracowali. Ogłosił 7 minut przerwy.

Po przerwie.

Do punktu 9 porządku

Stopień realizacji inwestycji w mieście i gminie (Druk 361/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 19 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski K. Ekologii ... o zainstalowanie czterech lamp na terenie wsi Stróżewo tj. na środku wsi, przy kościele oraz przy posesjach nr 36 i 37, w miarę pojawiających się dochodów.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wnioski K. Ekologii ... , aby zamontować lampy oświetleniowe na placu garażowym przy ul. Ciepłowniczej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, ładu i porządku użytkowników tego terenu.

Wynik głosowania: za -18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w informacji wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania: za -17; przeciw - 0; wstrzymało się 1;

Informacja została przyjęta.

Do punktu 10 porządku

Ocena działalności promocyjnych Gminy Pyrzyce(Druk 364/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 25 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 26

do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - K. Budżetu proponowała wyprowadzenie materiału z porządku obrad i uzupełnienie go o takie elementy jak szczegółowe rozliczenie wydatków za rok 2004 w kontekście przyznanego budżetu na rok ubiegły i pokazanie jakie z tytułu wydatkowania tych środków uzyskano bądź zamierza się uzyskać efekty promocyjne. W tym materiale tego nie ma, brakuje nam. Informacja ta ma być nie tylko na temat ile długopisów, ile pyrzyczanek wręczono, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj głównie o te elementy, które promują naszą Gminę, i które przynoszą konkretne efekty i zamierzenia, tego w tym materiale nie ma. Osobiście bardzo się przychylam do opinii K. Edukacji twierdzącej, że są to dokumenty powielane i nie wnoszące właściwie nic nowego, a rozpatrywanie tej informacji bez szczegółowej analizy poniesionych wydatków dla nas przestało być sensem. Nie można odnieść się do czegoś, o czym nie wiemy jakie środki zostały zaplanowane, jakie środki zostały wydane, na co, w jaki sposób, jaki efekt z tego tytułu uzyskano. W tej informacji nie ma dokładnie nic. Nie jestem wstanie ocenić żadnych działań promocyjnych na podstawie tej informacji, która jest w miarę obszerna, ale bardzo słaba merytorycznie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, żeby Wysoka Rada przychyliła się i takie materiały, żeby były uzupełnione i przekazane na Komisję Budżetową, która na następnej sesji wyda opinię.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Pan Przewodniczący wychodzi naprzeciw opinii K. Budżetowej. proponuje Pan odłożenie tej rozmowy i dyskusji, i uzupełnienie wniosków. Takie były nasze wnioski. Tak chcieliśmy postąpić. Wysoka Rada nie przyjęła takiego rozwiązania mówiącego go o wyprowadzeniu z dzisiejszego porządku obrad. Można byłoby tu wiele rzeczy powiedzieć i wiele dyskutować, ale nie mamy nad czym się tutaj oprzeć, bo nie mając jakiegokolwiek rozliczenia finansowego nie możemy stwierdzić, gdzie wydatkowano, w jaki sposób, czy zgodnie z przeznaczeniem, czy nie, czy te efekty były prawidłowo założone, czy nie. W żaden sposób nie możemy się do tego materiału odnieść.

Radna I. Morka - Przychylam się do wniosku Pana Przewodniczącego A. Gumowskiego i apeluję do tych, którzy opracowywali tą informację, z tego względu, że chyba różnimy się poglądami co do promocji Gminy i miasta, bo mamy tu, że promocji sprzyja też zmiana wizerunku, czyli kolorowa i estetyczna elewacja budynków. Przykro mi, ale nie wydaje mi się, żeby to była promocja Gminy. Robimy to sami dla siebie i dla własnej estetyki. Poza tym są tutaj "konkurs na pisankę" to są informacje powielane, a poza tym nie ma też wydziału promocji, ale są osoby odpowiedzialne za pisanie projektów i nawet można byłoby tu wykorzystać naszą współpracę z miastami, które mamy i pozyskać środki na pewne przedsięwzięcia w ramach współpracy z Gminą, choćby z Niemcami w Korbach. Proszę, żeby nie powielać takich rzeczy i nie mówić o elewacji budynku, bo to chyba się myli z pojęciem promocji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Od wielu lat cały czas myślę, że nie do końca wszyscy wiemy co to jest promocja. Musimy przedyskutować sobie kiedyś co to jest w ogóle promocja, bo często mamy różne zdania. Na taką dyskusję się piszę, mogę na ten temat porozmawiać, bo trochę doświadczenia w tej sprawie mam.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Terminu promocja jeszcze nikt nie zdefiniował i pewnie nie tak szybko, ponieważ w tym terminie każdy widzi to co chciałby widzieć. Czy promocją są elegancko wykonane elewacje budynków, czy promocją jest to ilu znanych, znakomitych ludzi przybędzie do miasta, czy promocją jest to co o nas mówią w szerokich kręgach? Usłyszałem tutaj pewne zarzuty, że mało wykorzystuje się współpracę Gminy z Gminami partnerskimi. Musiałbym zrobić tu pewną wyliczankę, ale myślę, że dla dobrze zorientowanych to wiedzą jaki efekty uzyskujemy z miastem partnerskim Korbach, z miastem w Meklenburgii, czy też swego czasu bardzo intensywną współpracę z miastem Horby, czy Vysokie Myto, na to są odpowiednie przykłady. Pytanie, czy te przykłady uzna Wysoka Rada za promowanie miasta, czy też nie. Po to są Komisje i myślę, że nie jest czas na sesji, aby to opowiadać i dyskutować, ponieważ powinniśmy mieć do kogo te dokumenty przyjąć bądź też odrzucić. Chciałbym przytoczyć pismo, które wpłynęło 24 stycznia br., które pewnie też zaliczyłbym do promocji. Pisze młody człowiek z Goleniowa na mój adres, który zwraca się do mnie z nietypową prośbą, ze jest kolekcjonerem znaczków z herbami miast Polski, w obecnych czasach rzadko, która firma produkuje takie znaczki i możliwość zdobycia graniczy z cudem. Oglądając w telewizji program lokalny widziałem wywiad z Panem Burmistrzem i zauważyłem, ze w klapie Pańskiej marynarki widniał znaczek z herbem miasta Pyrzyce, chyba to też jest promocja. A więc zależy co zdefiniujemy i co od promocji oczekujemy.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Nie będę się wypowiadał, bo nie mam takiej wiedzy na temat rozdysponowania pieniędzy, ale chciałbym powiedzieć o czymś, gdzie nie potrzeba dużych pieniędzy, a mimo wszystko Pyrzyce są bardzo kiepsko promowane, być może, że znaczek, że coś tam, ale to są szczegóły. Są Kluby, które jeżdżą na mistrzostwa Polski itd. i te Kluby są największymi beneficjentami naszej Gminy, dlaczego tam nie ma tych znaczków z herbem naszej Gminy, dlaczego nie ma tak jak w innych miastach przy drogach planszy informacji o mieście, że są przepiękne mury obronne, że jest studzienka, kościół. Brak w ogóle informacji turystycznych w Pyrzycach, są to niekosztowne, a mimo wszystko cenne informacje. To co wnosimy to nie kosztuje dużo, to jest tylko dobra wola kogoś kto zajmuje się promocją, żeby zmienić w internecie portal i przedstawić walory naszego miasta i w tym kierunku powinniśmy iść. Nie możemy wyłożyć jakieś ogromne pieniądze na jakieś wydawnictwo i okaże się, ze tego nikt nie czyta, a mimo wszystko jak wjeżdżają na rogatki i zobaczą, że jest się gdzie zatrzymać, że jest co do zwiedzania, zrobienia zdjęcia to przedsiębiorcy na tym zyskają.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wnioskuje, żeby K. Budżetu wprowadziła na najbliższe posiedzenie sprawę finansową związana z działalnością promocyjną Gminy i na najbliższej sesji przedstawiła swoje uwagi.

Wniosek, żeby uzupełnić dzisiejszą informacje i przedstawienie przez Burmistrza na najbliższej K. Budżetu sprawy związane z propozycją K. Budżetu o szczegółowe rozliczenie wydatków za rok 2004 i pokazanie uzyskanych lub zamierzonych efektów z podjętych działań promocyjnych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek.

Wynik głosowania: za -15; przeciw - 1; wstrzymało się - 3;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji uzupełnionej o przegłosowany wniosek.

Wynik głosowania: za -12; przeciw - 6; wstrzymało się - 1;

Informacja została przyjęta.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie budowy małej obwodnicy miasta Pyrzyce (Druk 353/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 28 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 29 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 30 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Skoro dwie Komisje zajęły negatywne stanowisko, dwie nie wypracowały opinii w tej materii, to sądzę, że temat powinien wrócić na Komisje, żeby przedyskutować. Zastanawiam się w ogóle, czy wprowadzać ten punkt pod kolejne obrady Rady Miasta. Rozmawiałem z Zastępcą, na Komisjach nie było pytań w tej materii, które dzisiaj padały, w związku z tym myślę, ze moja wypowiedź dzisiaj byłaby zbyteczna.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że jeżeli to ma ułatwić życie mieszkańcom to temat jest warty dyskusji. Uważam, że te elementy, które dzisiaj zostały przedstawione są niezwykle ważne i dlatego temat nie powinien być zaniechany, a powinien być w dalszym ciągu drążony. Mam pytanie w związku z powyższym, ponieważ w czasie strajku kolejarzy w Szczecinie był panel dyskusyjny w Polskim radiu i mam pytanie do Burmistrza, mam nadzieję, ze te sprawy przemyślał. Jeden z dyskutantów, z Dyrekcji szczecińskiej kolei powiedział, że będą wprowadzane trasy lokalne kolejowe, że niektóre Gminy w przyszłości się dowiadywać, jeżeli chodzi o uruchomienie jakichś tramwajów, jedno wagonowych pociągów, że m.in. jest tam rozważana strona Stargard - Kostrzyń, Pyrzyce - Gryfino, te torowiska, które są. W związku z tym pytam, czy Burmistrz w swoich planach przewidział, że może kiedyś dojść do takich rozmów, a tutaj jest ta propozycja.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jest to myśl, idea, nawet nie powiedziałbym, że koncepcja i od czegoś trzeba zacząć, jeden z wariantów przewiduje skorzystanie z linii kolejowej, natomiast pozostałe nie. W ogóle tj. kierunek nie kadencyjny, ale przyszłościowy, w ogóle miasto powinno rozwijać się, jeżeli tak to w tą stronę jak wiemy, że przy drogach lokują się firmy małe i duże, generalnie drogi dają rozwój miastu.

Radny M. Gryczka - Była dzisiaj mowa o portalu internetowym Pyrzyce ABC. Z mojego punktu widzenia padły dość ciekawe pytania, czy Pyrzycom potrzebna jest obwodnica i odpowiedź była tak, ale czy ta inwestycja jest realna na dzisiaj? Nie. Wydaje mi się, że projektowana trasa szybkiego ruchu, która ma połączyć Szczecin z Gorzowem, przynajmniej ten odcinek jest już na pewnym etapie projektowym bardzo zaawansowany, że szybciej zostanie wybudowana ta trasa szybkiego ruchu, a niżeli my się do tego zabierzemy. O spięciu finansowym mówił Pan Przewodniczący K. Budżetu, bo jak to się ma Panie Burmistrzu do inwestycji realizowanych, gdzie z podliczenia Pańskich służb (pytałem na Komisji), brakuje nam 7.500.000 zł do spięcia tego co jest realizowane bez spłaty zobowiązań kredytowych. Popatrzmy na nasz budżet, czy rzeczywiście to są realne możliwości, poza tym jeżeli mamy się zając w jakiś sposób na wstępie tym projektem to dobrze by było, żeby Komisja Urbanistyczna będąca Pańskim ciałem doradczym i opiniodawczym również się w tej materii wypowiedziała, jest takie ciało przy Burmistrzu opiniodawcze i tym się Pan może posiłkować, a w tej materii wydaje mi się, że ta Komisja powinna się wypowiedzieć, bo pewne aspekty techniczne byłyby uwzględnione i dałyby większą wykładnię.

A pytanie kolejne tych, którzy piszą na tej stronie ABC Pyrzyce, było takie, czy Pyrzycom potrzebne są igrzyska i odpowiedź była - nie.

Radny W. Kędziora - Kiedyś stwierdziłem, że ja cenię ludzi, którzy mają wizję, ale Panie Burmistrzu, czy tu nie nastąpiła pomyłka między wizją, a fantastyką? Czy Pan chce dołączyć do Lema, Tolkiena, czy kogokolwiek innego? Na dzień dzisiejszy, z tego co mówiła Pani Burmistrz, bo Pan powiedział, że my właściwie .... Tutaj K. Budżetu wypracowała pewne zapytania dotyczące tej wizji. Ja byłem na dwóch Komisjach i akurat na K. Edukacji Pani Burmistrz dość szczegółowo powiedziała i z tego co wiem ta inwestycja miałaby kosztować ok. 20.000.000 zł. z tego udział nasz 25% to ok. 5.000.000 zł. Nie wiem, czy my za wszelką cenę musimy brnąć w jakieś [pomysły, na które nas nie stać. Chociaż ta S3 i obwodnica w takim kanciastym kształcie jaka miałaby przebiegać obok Pyrzyc to z samego układu tej trasy to ona już mi nie pasuje jako obwodnica. Panie Burmistrzu nie tedy droga, żeby pozyskać sobie mieszkańców.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Radny Gryczka nie przypominam sobie, żeby w Pyrzycach były igrzyska i chyba się na nie, nie zanosi. Natomiast chcę powiedzieć w pewnym czasie i określonej sytuacji pełniłem funkcję dla jednej kadencji i sądziłem, i dalej sądzę, że wspólnie z Radą podejmiemy temat strategiczny i ważny. Modernizacją drogi przez Pyrzyce nie udało się wyeliminować to o co nam chodziło, aczkolwiek było to ważne i potrzebne zadanie, ponieważ sami byśmy takiego efektu nigdy nie uzyskali zważywszy na bardzo duże pieniądze. Pozwolę sobie nawiązać do małej historii A3, dzisiaj S3, która to ma przebiegać w pobliżu Pyrzyc, w kierunku Gorzowa Wlkp., a konkretnie od Klucza do węzła Gorzów Północ blisko 83 km. Chciałbym poinformować, ze kierunkowy układ autostrad i dróg ekspresowych określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów w styczniu 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych. W maju tego roku, firma konsuldingowa Sir Aleksander JEEP Partner, a dokładnie jej Polska córka Sp. z o.o. w porozumieniu z Ministerstwem Ochrony Środowiska zasobów Naturalnych i Leśnictwa tak wówczas się Ministerstwo nazywało, została powołana przez NFOŚiGW do opracowania kierunkowego studium generalnego oddziaływania sieci projektowych autostrad na środowisko naturalne w Polsce. Wiosną roku 1997 upubliczniono ostateczną treść raportu wykonanego przez Polsko - Brytyjską zespół. W kwietniu 98 r. wówczas kiedy byłem delegatem do sejmiku samorządowego województwa szczecińskiego na ten temat była dosyć duża dyskusja, ponieważ ta Komisja wyartykułowała wiele cierpkich uwag pod adresem tego raportu. Ten raport m.in. był taki, iż nie przewidywano wówczas budowy A3 i wówczas zarzucono, iż budowa tejże drogi szybkiego ruchu (wówczas autostrady A3) prowadzi do największej szkodliwości, ochrona środowiska naturalnego spośród wszystkich autostrad.

Po drugie natężenie ruchu w korytarzu planowanej autostrady jest bardzo niesie. Ta wątpliwość na dobrą sprawę, ciągle jakby przyświeca, ponieważ w wielu kręgach można usłyszeć, że S3 tak, ale i to ale nikt nie potrafi jeszcze rozszyfrować. Są prowadzone prace dokumentacyjne w tym zakresie. Nawet na konferencji Region 2004 w Szczecinie padło takie zdanie, iż nie unikniemy protestu, więc jest temat natury bardzo delikatnej. W momencie kiedy Ministerstwo zdecydowało o tym, że powinna być budowana S3 i to zadanie znalazło się na liście priorytetowej, dlatego że nie będzie to odcinek płatny wówczas moje zmartwienie było tego rodzaju, iż firmy, które są zlokalizowane przy naszej drodze mogą mieć kłopoty z dalszym funkcjonowaniem, dlatego też zacząłem poszukiwać nowych rozwiązań. Nie jest to temat at chot, który wziął się nie wiem skąd, jest to długoletnie przemyślenie, szukać rozwiązania, żeby ruch wprowadzić jak najdalej do miasta, ale nie przez miasto i nie obwodnicą, ale obejście drogowe Pyrzyc, opłotkami poprowadzić ruch jeszcze przed budową S3. Takie działania sondażowe podjąłem w grudniu ubiegłego roku. Miałem spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, gdzie myśl, idea, rozwiązanie problemu uzyskało aprobatę, przychylność, zrozumienie problemu.

Również w miesiącu grudniu Ubiegłego roku (23.12.04 r.) przeprowadziłem rozmowę z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad Oddział Północno - Zachodni w Szczecinie Panem Feliksem Gilewskim, który uznał za trafiony pomysł wręcz dopowiedział element bezpieczeństwa.

Długa rozmowa sprowadziła się do tego, iż zapisałem sobie skrzętnie co powinienem zrobić. Nie ma tu form obligatoryjnych, żeby szukać wsparcia, ale mówię, że taki sondaż jest jak gdyby potrzebny, dlatego też wystąpiłem do firm pyrzyckich zlokalizowanych bezpośrednio przy ewentualnym obejściu Pyrzyc i do dzisiaj wpłynęły do mnie pisma, które generalnie są na tak. Pierwszą instytucją samorządową był Powiat (Rada Powiatu), która widzi potrzebę takiego działania. Poza tym pozytywnie wypowiedział się konserwator zabytków, firmy zlokalizowane przy "trójce". Moją intencja było i jest, aby zapewnić na przyszłość przede wszystkim rozwój miasta, a więc pokazać w która stronę, którą powinniśmy pójść. Jeżeli nie, to chętnie podejmiemy się dyskusji. Po drugie zapewnić płynność ruchu drogowego i po trzecie wzmóc bezpieczeństwo. Chcę powiedzieć, że na ten odcinek można byłoby również skierować ruch z kierunku stargardzkiego. Co się zaś tyczy finansowania to chcę powiedzieć, iż w roku 2006 kończy się funkcjonowanie programu pomocowego dla terenów przygranicznych, a dotyczy dwóch Powiatów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Odry (jesteśmy z tym drugim pasie) i możemy korzystać z środków pomocowych w ramach programu INTERREG 3A działanie B1 i ten program przewiduje możliwość nie tą, ale konkretnie się tam wymienia wskaźnik 75%. W rozmowie w Ministerstwie Infrastruktury jak również z Dyrektorem Gilewskim nie padła żadna deklaracja, ale uznając tą sytuację jest szansa, aby tą brakującą kwotę mógł wyłożyć Rząd. Jestem po wstępnych rozmowach, że dokumentacje mogłyby sfinansować, czy też brać udział w finansowaniu dokumentacji firmy prywatne, którym na tym zależy. Zresztą partnerstwo publiczno - prywatne, my teraz się przed tym bronimy, ale za parę minut "będzie to element bez, którego nie da się żyć".

Przedkładając projekt uchwały, który o niczym konkretnym nie rozstrzyga. Rada wyraziła wolę tworzenia obejścia Pyrzyc, a upoważnia tylko do ustalenia przebiegu trasy, a więc ten sondaż już jakby podjąłem, niebawem ukaże się na łamach gazety i TV kablowej, bo tj. może mniej dla nas, ale dla przyszłych pokoleń naszych mieszkańców, również pokazać w jaki sposób środki finansowe, a więc wystarczy złożyć odpowiednie fiszki i bym to Wysokiej Radzie pokazał, również w jaki sposób ona będzie przeprowadzona, a więc trzeci punkt, czy jest potrzeba nabycia gruntu pod inwestycje, czy też nie trzeba nabycia gruntu pod inwestycje.

Pierwszy wariant, za którym nie jestem, drugi, trzeci i czwarty jest realny. Pierwszy nie przewiduje nabycia gruntów, ponieważ jest to wariant najtańszy. Jestem przekonany, że po to jest sesja, Komisje, żeby rozmawiać. Natomiast zgodzę się z każdym argumentem, nawet na nie, tylko jeżeli nie, to dlaczego nie, czy też inne rozwiązania lub też zostawmy ten temat, nie zajmujmy się tym. Jest to nam może potrzebne, ale nie teraz, może w drugiej kadencji, bo tak to najlepiej wychodzi.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Co do jednej rzeczy jest tylko między Radnymi, którzy wcześniej się wypowiadali, a tym co ja będę chciał powiedzieć, między Pańską wypowiedzią, a zgodą co do tego, że nad tym tematem trzeba pracować i jest to temat przyszłościowy, to do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Nikt na tej sali nie powie, że nie było to dyskusja potrzebna, czy nie byłaby to inwestycja, która być może wniosłaby coś dla rozwoju tego miasta, tylko zawsze jest to pewne, ale, a ale to mianowicie: sytuacja finansowa Gminy, sytuacja finansowa jeżeli chodzi o zadłużenie naszej Gminy, my to analizujemy na co dzień. My sobie zdajemy sprawę i tu jest pełna zgoda z Radnym Kędziorom, który twierdzi, że jest to, niestety Panie Burmistrzu, fikcja, która do niczego nie prowadzi. W Pańskich słowach nie ma żadnych konsekwencji odnośnie prowadzonych inwestycji. Otóż proszę przypomnieć (przepraszam, ze przywołam w tej chwili PPK), ale przecież to Pan optował za tym, żeby nie wypracowywać żądnych projektów uchwał dotyczących np. przekazania terenu pod wysypisko, bo nie ma spiętego budżetu, bo nie ma biznes planu, nie ma wielu innych rzeczy, których brakowało, a w Pańskim projekcie nie ma niczego. Tam były wizje, tam były pewne rzeczy, a tu nie ma niczego.

Jeżeli chodzi o ten wykup ziemi, jeżeli rzeczywiście miałaby to być inwestycja prowadzona po tych torach, to pewnie do takiego wykupu by nie doszło, natomiast w każdym innym wariancie to są kolosalne pieniądze. My mówimy o 20.000.000 zł. przy wykonaniu tej obwodnicy, a wykup tej ziemi być może, być zwiększony do tej kwoty i tego nam nikt nie będzie dotował, na to nie ma żadnych środków pomocowych. Te środki pomocowe to też być może Minister Infrastruktury, a być może ktoś tam.

Twierdzi Pan, że nie ma igrzysk. Być może w wersji sportowej ich niema, ale ta informacja i ten projekt uchwały, który Pan przygotował to sprowadza się do jednego, do tego, że oto dobry Pan Burmistrz chciał, a „zła Rada” nie chce, a tak wcale nie jest, ale ludzi Ci, którzy to słuchają i Ci postronni mieszkańcy tak to odbiorą. Dobry Burmistrz chce, a zła Rada nie chce. Nieprawda, ta „zła Rada” jest bardzo mądrą Radą i na tyle stara się ta złotówkę obrócić w ręku i rzeczywiście chciałaby wiedzieć, że będzie ona spożytkowana na dobry cel i ku dobrej sprawie.

Działania tak, ale bez tego projektu uchwały, bo on nic dobrego nie wnosi. Sam Pan twierdzi, że słyszał Pan opinie naszych Komisji m.in., że jest negatywna opinia. Trzeba było nie wychodzić z tym projektem uchwały, bo on jest niepotrzebny, a opinie naszych przedsiębiorców to do niczego ich nie obligują. Oni swoich środków nie włożą w tą inwestycję. Mamy tutaj przykład naszej największej firmy BACKER-a, któremu chcieliśmy pomóc. Wysoka Rada nie wyraziła takiej zgody, stać ich na wybudowanie malutkiej dróżki od ul. Głowackiego do A3 i nie chcą partycypować w żądnych kosztach, czekają aż im Gmina to wybuduje. Na więcej prezentów już nas nie stać. Jesteśmy zbyt biedni, niech to wszyscy dokładnie usłyszą. Gmina Pyrzyce jest Gminą biedną, która radzi sobie w tych okolicznościach, ale przychodzi to z coraz gorszym skutkiem, z coraz gorszym efektem, coraz trudniej nam się pracuje i nad budżetem i nad wszystkimi sprawami związanymi wokół budżetu. Ja proponuję odrzucić ten projekt uchwały. Nikt nie wstrzymuje Panie Burmistrzu działań Pańskich dotyczących prowadzonych rozmów i prowadzonych wszelkich spraw związanych z ewentualnym przygotowaniem w przyszłości takiego zadania, ale niech ono będzie przemyślane do końca, a niech nie rozbudza nadziei i niech nie powoduje to, że Rada przez to będzie zła. Ta Rada jest dobra.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Szósty rok jestem Burmistrzem i nigdy nie mówiłem, że Rada jest zła dzisiaj takiej wypowiedzi też nie było.

Nie będę odnosił się do wszystkich wypowiedzi Pana Przewodniczącego, natomiast chcę powiedzieć o dwóch rzeczach.

Po pierwsze: Pan Przewodniczący nieraz zwracał uwagę Radnym, żeby słuchali co Pan mówi. Ja wyraźnie powiedziałem w jaki sposób mogło być to zadanie finansowane, nie ma mowy o pieniądzach samorządowych tym bardziej, ze w projekcie uchwały o tym się nie mówi, nie bierze się nawet pod uwagę żadnych zobowiązań i dzisiaj, może nie żałuję, ale faktycznie niepotrzebnie wniosłem projekt pod obrady Wysokiej Rady, jeżeli chodzi o propozycję na sesję grudniową. Natomiast co do dzisiejszej sesji to może pani Kierownik biura potwierdzić, ja nie wprowadzałem tego projektu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest projekt uchwały Panie Burmistrzu i nikt nie wycofał projektu. Z tego co sobie przypominam był taki wniosek, żeby temat przenieść na miesiąc styczeń, także projekt uchwały jest wniesiony przez Pana Burmistrza, natomiast ja nie chciałbym bronić Pana Burmistrza, czy tego projektu, ja też się doczytałem, że w zasadzie tj. usankcjonowanie. Ten projekt uchwały ani nie wstrzymuje Pana Burmistrza, ani żadnych innych możliwości nowych nie daje. Pan Burmistrz i tak wiele wysiłku w tym zakresie prowadzi wiele działań, wiele rozmów i uważam, że sprawa absolutnie nie jest zamknięta.

Radny E. Gola - Mieliśmy ocenę inwestycji prowadzonych w mieście i Gminie i Radni mogli się przekonać jak to się toczy. Mijają lata, a Dom Kultury jak stał, tak stoi nie otynkowany. Okna za chwilę wypadną w Gimnazjum, basen dla dzieci w Gimnazjum zamknięto i tak można powtarzać miesiąc po miesiącu, rok po roku, a my będziemy budować obwodnicę. Prosiłbym bardzo Pana Przewodniczącego K. Budżetowej, żeby mnie wsparł, może zweryfikował swoje dzisiejsze słowa. Panie Burmistrzu ja bardzo proszę niech Pan działań w tym kierunku nie prowadzi, bo tj. strata czasu, który można poświęcić na bardzo pilne rzeczy, które są do załatwienia na naszym terenie , tj. zrobienie jakiegoś studium za kilkadziesiąt tysięcy, zaczną się tworzyć jakieś projekty za kilkadziesiąt tysięcy, a nic z tego nie będzie wynikać. Kolejny projekt pójdzie na półkę i kolejne tysiące zostaną zmarnowane. Jeżeli są chętni na taką inwestycję, to niech oni prywatnie założą konsorcjum i niech robią ta inwestycję, a proszę nie wikłać finansów publicznych, których brakuje na podstawowe rzeczy w mieście i Gminie w projekt, który jest nie umocowany w ogóle w żadnej obecnej naszej sytuacji i drogowej i innej. Nie przytoczył Pan Burmistrz ani jednego argumentu, że nie będzie S3. Historia, dziewięćdziesiąte lata, ale w tej chwili wszystkie przesłanki i publiczne informacje prasowe, radiowe i telewizyjne mówią, że będzie obwodnica. Pan Mówi, że powstanie przy tej obwodnicy tereny, że zakłady będą się tam rozwijać, ale przy uruchomieniu s# część ruchu pójdzie tamtą drogą, Pan zrobi obwodnicę drugą, obejdą Pyrzyce, więc co z tymi przedsiębiorcami co są przy ul. 1-go Maja, Stargardzkiej? Koniec, nie ma już tam ruchu, nie ma ewentualnych klientów. To tym przedsiębiorcom, niech Pan może się ich spyta, czy ta obwodnica będzie im tak pasować? Zajmijmy się sprawą. Wielokrotnie prosiliśmy i Komisja Budżetowa i Radni dokończmy to co zaczęliśmy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Ani razu w swojej wypowiedzi nie powiedziałem, że nie będzie S3.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie wiem, czy dobrze zrozumiałe, że w pierwszej swojej wypowiedzi Pan powiedział, że na Komisjach nie było pytań tego typu itd. Otóż budzi się we mnie refleksja, bo ta nasza dyskusja, która odbyła się tutaj przed chwilą w tym temacie ona mogła się odbyć na Komisji, przynajmniej na Komisji Budżetowej. Tj. jeszcze kolejny aspekt i przyczynek ku temu, żeby jednak brał poważnie pod uwagę obrady Komisji i przynajmniej na Komisjach Budżetowych bywał, co się ostatnimi czasy dzieje bardzo rzadko. Rozumiem, że napięty kalendarz, ale myślę, że w momencie kiedy obradują poszczególne Komisje, nie ma ważniejszej sprawy. A niestety myśmy poświecili na swojej Komisji bardzo dużo czasu, tylko nikt nam nie był w stanie udzielić żądnej odpowiedzi. Nie otrzymaliśmy na ten temat żadnych informacji. Pewnie ta garść informacji, którą Pan dzisiaj tutaj przekazał ona nie jest jeszcze do końca pełna. Był Pan w stanie jeszcze pewnie z 15 minut nam zająć, coś by może wniosła w naszych przemyśleniach, natomiast musiała się odbyć tutaj na sali, nie potrzebnie. Tylko przez to zabraliśmy sobie i wszystkim obecnym czas, bo nie było Pana na Komisji. Myślę i apeluje Panie Burmistrzu, warto bywać na tych Komisjach i warto ustawiać swój harmonogram prac tak, żeby uznać, iż nie ma ważniejszej sprawy niż obecność na Komisjach, bo tak się rzeczywiście wszystko rozgrywa i ta cała dyskusja dzisiaj by jej nie było. Myślę, że po wysłuchaniu tego co Pan dzisiaj usłyszał na tej sali wycofałby się Pan z tego pomysłu i wycofałby Pan ten projekt uchwały i działał dalej być może w tym kierunku, ale przy troszkę bardziej zamkniętej kurtynie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - praktyki, z autopsji wiemy o tym, że ta dyskusja i tak by była na sesji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Do wystąpienia Pana Edwarda Goli, często, bo nie wiadomo jakie rozmowy, jakie finanse Pan Burmistrz prowadzi w tym zakresie. Nie wiem często, czy jeżeli cos jest przyobiecane na budowę obwodnicy to czy można to zamienić na remont basenu itd., bo często to są pieniądze znaczone.

Radny W. Kędziora - Zwraca się z prośbą do Pana Przewodniczącego, wszystkich nas Pan gani, żeby nie komentować itd. każdą wypowiedź Radnego Pan potrafi skomentować, podzielić się jakąś refleksją. Ja bym bardzo prosił i wtedy rzeczywiście sesja będzie przebiegała sprawniej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 0; przeciw - 13; wstrzymało się - 6;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi (Druk 330/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 35 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -15; przeciw - 2; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXXII/243/05 stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005 - 2112 (Druk 352/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi

załącznik Nr 40 do protokołu;

3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i

Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 41 do protokołu;

4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 42 do

protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -15; przeciw - 2; wstrzymało się -2;

Uchwała Nr XXXII/244/05 stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy --> [Author:P] Pyrzyce (Druk 360/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi

załącznik Nr 44 do protokołu;

2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i

Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 46 do

protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ..... o wyprowadzenie z porządku obrad projektu i Państwo nie przyjęli tego wniosku, i przygotowanie nowego projektu na miesiąc luty dotyczących miejsc, gdzie można wydawać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu zawartości do 4,5% oraz piwa.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Komisja wnioskowała o wyprowadzenie tego projektu uchwały z porządku obrad i chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć.

Wątpliwości mieliśmy tutaj bardzo dużo szczególnie jeśli chodzi o sformułowania, które są w treści projektu uchwały a dotyczą szczególnie §1 pkt. 1 i pkt. 3.

Odniosę się do tego, że jak Państwo przeczytają uzasadnienie do projektu uchwały, pisze się o tym w uzasadnieniu, że ta uchwała ma celu to, aby usankcjonować wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach, na otwartym powietrzu. Kolejne zdanie mówi „ale nie określonych miejsc” i tj. niejako podstawa do tego projektu uchwały, czyli brak jest określonych miejsc, gdzie te napoje można sprzedawać. Teraz ten projekt uchwały w sposób chyba jeszcze bardziej dramatyczny zagmatwa ta całą sytuację, bo dalej tych miejsc nie ma określonych. Jeżeli Państwo mnie przekonacie, że pkt. 1 boiska sportowe, tj. określenie miejsca, to ja powiem „czy boiska szkolne też, czy boisko na stadionie OSiR-u też” i to już jest niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, która mówi wyraźnie, że boiska sportowe przyszkolne, boiska sportowe na obiektach rekreacyjnych, na stadionach nie wolno sprzedawać alkoholu i jak to się ma do zapisu w punkcie 1. Kolejny element jeżeli projekt uchwały wnoszony jest po to, aby określić te miejsca, to proszę powiedzieć, co to znaczy „w innych miejscach”? To jest określenie miejsca? W żaden sposób mi to nie pasuje. Jeżeli ktoś mi wytłumaczy, że określenie miejsca wystarczy na stwierdzenie „w innych miejscach”, to gratuluję.

My poszliśmy dalej Pani Radczyni przedstawiła nam m.in. podobne projekty uchwał z innych Gmin, m.in. Drawska Świdwina i Połczyn Zdrój i w tamtych projektach uchwał poszło się troszeczkę inaczej. Były Gminy, które zdecydowały się na oznaczenie konkretnych miejsc, czyli wymieniali z imienia i nazwiska, że tj. boisko szkolne przy jakiejś wsi, czy jest to miejsce zlokalizowane na Placu Ratuszowym pod prowadzenie spotkań z Folklorem itd. i te miejsca były konkretnie wyznaczone. Inne Gminy szły w kierunku takim, żeby określić w tym projekcie uchwały miejsca, gdzie nie wolno takich jednorazowych zezwoleń wydawać. Ja optuję za tym drugim rozwiązaniem, dlatego że tych miejsc jest dużo mniej. Łatwiej jest podać 10, czy 12 miejsc, których nie wolno wyznaczać, a wszystkie pozostałe będą zgodne z ustawą i wtedy będzie to czytelne, jasne i precyzyjne. Dla mnie w tej formie ten projekt uchwały jest nie do przyjęcia. Szczególnie jeżeli chodzi o boiska sportowe, bo szkoła i nasz stadion OSiR-u kłóci się z ustawą i tam już jest zgodnie z ustawą zabronione i teraz jeżeli jest wyznaczony parking przy Placu Ratuszowym, a nie ma innych miejsc to co stało na przeszkodzie, żeby wyznaczyć te inne miejsca? W żaden sposób mi ten projekt uchwały nie przystoi.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Do tego projektu uchwały podchodzimy pewnie już ponad rok i nam to nie wychodzi, dlaczego trudno powiedzieć. Radny Gumowski optuje tu za pewna wersją, nie wiemy za czym optuje Nadzór Wojewody. Kiedy są kłopoty z uregulowaniem danego pomysłu w tym momencie rozstrzygnięcia sprzedaży i określeniu miejsc, rozmawiamy z innymi samorządami i wypisz, wymaluj taki projekt znalazł uznanie wśród Radnych i w Biurze Nadzoru Prawnego Wojewody i on jest bardzo podobny jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie w innych Gminach. Natomiast dotyczy to jednorazowych pozwoleń, jeżeli otrzymujemy jednorazowe zezwolenie od organizatorów to tam ma być napisane w którym miejscu, a wtenczas posiłkujemy się ustawą. Jeżeli wymienić numeratywnie miejsca to z góry trzeba założyć, gdzie ewentualnie można organizować, a jeżeli wyjdzie np. taka sytuacja, że dobrze byłoby zorganizować przedsięwzięcie w innym miejscu, a nie wymienionym w uchwale więc już nie będzie można takiego zezwolenia wydać, ale jest to ścisła domena Pani Radczyni to poproszę o wyjaśnienie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Pan Burmistrz mówił, że nie wiadomo jak do tego ustosunkuje się Nadzór Wojewody. Otóż te uchwały, które analizowaliśmy i jeżeli chodzi o Drawsko to były wymienione te miejsca, gdzie można, a jeżeli chodzi o Połczyn to były wymienione te miejsca, gdzie nie wolno tego dokładnie zrobić to Nadzór Wojewody przyjął i jedno i drugie rozwiązanie, nie wnosił żadnych uwag. Jeszcze jedna sprawa, którą pewnie Pani Radczyni wyjaśni, otóż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reaguje na tą wątpliwość, którą Pan przed chwilą zgłosił, że jeżeli precyzyjnie to określimy to nie będziemy mogli nigdzie więcej zrobić. Otóż nie, ustawa przewiduje, że jednorazowo nawet na boisku przyszkolnym sportowym można zrobić taką imprezę, bo to są wyjątkowe wypadki, wyjątkowe zdarzenia i takie rzeczy są czasami jednorazowo dopuszczalne.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Prosi o dokładne pytanie jakie zostało postawione, dotyczy zapisów w projekcie uchwały?

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - My to wydyskutowaliśmy na Komisji. Chodzi tylko o stwierdzenie, czy te zapisy, które znajdują się w §1a dotyczą boisk sportowych i „w innych miejscach” są zgodne z obowiązującą ustawą , czy trzeba określić te miejsca? Na Komisji dyskutowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby określenie tych miejsc, albo określenie miejsc, w których nie wolno sprzedawać.

Kolejne pytanie - w tych szczególnych przypadkach jeden z paragrafów ustawy o wychowaniu w trzeźwości mówi, że w szczególnych okolicznościach można jednorazowo wydać na różnych obiektach, gdzie nie wolno takich rzeczy robić. O tym też rozmawialiśmy, bo Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli nie wymienimy precyzyjnie wszystkich miejsc to w tych innych miejscach nie będziemy już mogli. Pytałem o to na Komisji i wspólnie stwierdziliśmy, że w szczególnych przypadkach można nawet w miejscach, które nie są wymienione, czy wręcz zakazane.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Odpowiadając na to pytanie powiem, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w art. 14, 15, 16 wskazuje miejsca, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży, spożywania i podawania napojów alkoholowych, jednocześnie dopuszcza ustawa możliwość wskazania przez Radę Gminy obszarów ze względu na ich charakter, gdzie Rada może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, a także daje upoważnienie do udzielania zezwoleń na sprzedaż, na podstawie pozwoleń jednorazowych. Faktem jest, iż wśród miejsc wskazanych przez ustawę, gdzie obowiązuje zakaz nawet wnoszenia napojów alkoholowych są wymienione obiekty sportowe, ale mówi się, że w czasie odbywania masowych imprez sportowych i rozrywkowych. Natomiast proponowany przez Burmistrza zapis w uchwale odnosi się do sytuacji kiedy będą organizowane na tychże obiektach imprezy okolicznościowe na podstawie jednorazowych zezwoleń, a więc w tym samym czasie na boisku nie będzie imprezy rozrywkowej sportowej. Na podstawie jednorazowego pozwolenia, zwłaszcza w sytuacji terenów wiejskich np. w naszej Gminie organizowane dożynki, jest wiadomo, że tylko i wyłącznie w tym miejscu będzie jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych.

Natomiast, czy celowym jest wskazanie konkretnych miejsc, wyznaczonych z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych. Można byłoby to uczynić z tym że mogą się zdarzyć sytuacje, że np. wskazując jako miejsce organizacji plac przy ul. Mickiewicza, gdzie zwykle bywają cyrki, czy wesołe miasteczka ze względów technicznych okaże się, że jest niemożliwe zorganizowanie imprezy na tym terenie i dana impreza wskazana tam, przeniesiona w inne miejsce będzie się to wiązało z faktem, iż nie będzie można dokonywać sprzedaży napojów alkoholowych. Jeżeli wskażę, że ta impreza w tym miejscu, to w żadnym innym na podstawie tego zezwolenia nie może być dokonana sprzedaż napojów alkoholowych.

Proponowane zapisy funkcjonują w podobnym brzmieniu w innych Gminach na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - W tej chwili to dochodzę do wniosku, że najprostrzym rozwiązaniem jest rozwiązanie wskazujące w uchwale miejsca, gdzie nie wolno wydawać tych jednorazowych zezwoleń , albo wprost zrobić zapis jednopunktowy i napisać „wolno wydawać w każdym miejscu z wyjątkiem miejsc określonych w ustawie, na których nie wolno takich zezwoleń jednorazowych wydawać i wtedy ominiemy i boiska sportowe i ominiemy „inne miejsca”, które są tutaj niefortunnym sformułowaniem. Poprzez jeden zapis prawdopodobnie będzie można taki projekt uchwały przyjąć.

Czyli brzmiało by to tak, że „na całym terenie Gminy z wyjątkiem miejsc, na którym handel alkoholem zabrania ustawa”. Nam od początku wydawało się, że to w ogóle jest nie bardzo potrzebne, ale nie chcę już aż tak bardzo daleko i głęboko w to wchodzić, bo od razu nam się wydawał ten projekt uchwały jako niepotrzebny, ale przekonano nas, ze jednak ustawodawca wymaga takiego projektu uchwały. Takie zapisy eg mnie są nie do przyjęcia, a te proponowane tutaj, czy przez członków Komisji, czy przeze mnie one już posuwają sprawę do przodu i precyzują.

Radny S. Ryżyk - Powinniśmy się zdecydować, albo wymieniać te miejsca pozytywnie, albo wymieniać je negatywnie, albo jest ten trzeci wariant (też bym się do niego przychylał), że powiedzieć, że ta jednorazowa sprzedaż alkoholu dozwolona jest w miejscach wyznaczonych pod organizację otwartych imprez. Jeśli to załatwiałoby naszą sprawę, to myślę, że wyglądałoby to porządnie i tak należałoby to zrobić.

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - W odniesieniu do wniosku zgłoszonego przez Radnego Gumowskiego byłabym przeciwko, natomiast w odniesieniu do wniosku Radnego Ryżyka, że sprowadzałby się zapis, iż na podstawie jednorazowych zezwoleń w miejscach wydzielonych pod organizację otwartych imprez okolicznościowych. Ominąć punkt 1,2,4. Omijałoby się zapis, że tam gdzie jest zakaz na podstawie przepisów ustawy.

Radna I. Morka - Taki jest wniosek K. Edukacji, żeby punkt 3 sformułować w wyznaczonych miejscach - wydzielone place pod organizację otwartych imprez okolicznościowych. Tj. ten wniosek, który zgłosiliśmy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest wniosek K. Edukacji, który niemalże dotyczy tego samego co wniosek Pana Gumowskiego i Pana Radnego S. Ryżyka w związku z tym, czy wniosek K. Budżetu, który jest sprecyzowany w opinii głosujemy? W tym momencie jest to chyba najdalej idący wniosek.

Radny S. Ryżyk - Zapytuje, czy słowo „wydzielone” jest przemyślane i konieczne, czy nie? Może „wskazane” byłoby lepszą formą?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Zgłaszając wniosek o organizację imprezy okolicznościowej organizator wskazuje miejsce i w zezwoleniu to miejsce jest powtórzone. Wyznaczone może lepiej brzmi, bardziej określa lokalizację tego miejsca.

Radny E. Gola - Prosi, żeby Pan Burmistrz ustosunkował się do wniosku Radnego Ryżyka, czy taka treść satysfakcjonowałaby Pana Burmistrza?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Trudno jest tak at chot powiedzieć. Pracowały Komisje, żeby teraz autorytatywnie powiedzieć, tak, zgoda, jestem przekonany, wiem. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - W związku z taką wypowiedzią Pana Burmistrza, ja ją rozumiem, rzeczywiście można tak odebrać. Ja ponowię ten wniosek o wyprowadzenie i przygotowanie projektu uchwały na sesję lutową tym bardziej, że akurat ten materiał nie jest takim materiałem, który jest niezbędnym do podjęcia w miesiącu styczniu, bo jest w tej chwili zimno, nikt imprez plenerowych z alkoholem w tym miesiącu nie będzie. Wydaje mi się, ze najbardziej rozsądne będzie teraz przeanalizowanie tych wszystkich propozycji, które padły tutaj na sesji, zebranie tego w jedną całość i przygotowanie nam projektu uchwały, który będziemy w stanie wszyscy zaakceptować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku zgłoszonego przez Pana Radnego Gumowskiego.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 2 wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę (Druk 363/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi

załącznik Nr 48 do protokołu;

2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i

Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 49 do protokołu;

3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 50 do

protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Gorąco apeluje o to, aby w dniu dzisiejszym nie przyjmować tego projektu uchwały z uwagi na fakt, iż nie ma na dzień dzisiejszy takiej potrzeby. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę jaki został uchwalony deficyt budżetowy. Wiemy o deficycie 2.250.000 zł., wiemy również o tym, że należy wskazać źródła pokrycia tego deficytu i to źródło zostało wskazane w części opisowej do przyjętego przez Wysoką Radę budżetu na rok 2005. Nie ma obowiązku, który zmuszałby w tej chwili, czy Burmistrza, czy Radę do podjęcia takiej uchwały, bo ona nie jest nigdzie w tym momencie wymagalna. W imieniu K. Budżetowej chcemy prosić Wysoką Radę abyśmy mieli możliwość wglądu i analizy finansowej sytuacji w jakiej znajduje się Gmina po okresie czterech, pięciu miesięcy. O to żeśmy wnioskowali. Chcemy przyjrzeć się temu budżetowi po tym okresie i wtedy zdecydować, czy branie tych obligacji będzie potrzebne, czy nie. Nie chcę mówić o psychologicznych aspektach tego zagadnienie, które mówią o tym, że jednak wszystkie służby będą musiały na tyle się spiąć, żeby pokazać nam i wszystkim mieszkańcom, że jest szansa na to, żeby bez tych obligacji się obejść, a być może jeżeli już to z mniejszymi obligacjami. Ja i wszyscy członkowie Komisji doskonale widzą, że podjęcie tej uchwały nie jest równoznaczne z rozpoczęciem działań dotyczących obligacji, ale mimo wszystko jesteśmy za tym, żeby przeanalizować i podjąć taki projekt uchwały, który będzie mówił o konkretnej sumie. Cały czas mam taką nadzieję i chyba wszyscy siedzący tutaj na sali, że nie dojdzie do potrzeby zaciągania obligacji w wysokości 2.250.000 zł. Mamy nadzieję, że te obligacje będą musiały być zaciągnięte na dużo mniejszą kwotę. O to będziemy się starali i chcemy mieć do tego wgląd i zawsze chcemy być na bieżąco szczególnie z analizą poszczególnych miesięcy, jeżeli chodzi o ten budżet.

Dodam, że rzeczywiście w poprzednim czasie kiedy zaciągaliśmy obligacje ta procedura trwała bardzo długo i potrzeba było być może pól roku czasu, bo odbywały się wtedy przetargi na to kto udzieli taniej tych obligacji itd. w tej chwili nie ma już takiej potrzeby, te przepisy dotyczące zaciąganych obligacji na tyle zostały złagodzone, że praktycznie w miesiąc do momentu uzyskania środków finansowych te obligacje można przeprowadzić. Jeżeli zaczniemy się o nie starać w miesiącu kwietniu, czy maju to na miesiąc czerwiec spokojnie zdążymy, mając wgląd do tego budżetu, a środki obrotowe i wszystkie środki, które zostają wydatkowane w pierwszych pięciu miesiącach tego roku, nie jest tak, ze one będą potrzebne na już. Jeżeli będą potrzebne, to będą potrzebne na koniec roku i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo wtedy nastąpi ten krytyczny moment kiedy być może tych środków zabraknie. Cały czas apeluje w imieniu Komisji o to, żeby wstrzymać się z przyjęciem tej uchwały i powrócić do niej tak jak pisaliśmy w swojej opinii, że po okresie miesiąca czerwca, ale jeżeli będzie taka sytuacja, że trzeba będzie wrócić do tego w miesiącu kwietniu, czy marcu nie odżegnujemy się od tego.

Zwracajmy uwagę na stan zadłużenia. W tej chwili ono jest na bezpiecznym poziomie, co prawda my będziemy to jeszcze szczegółowo analizowali, ja w tej chwili polegam na opinii Pana Burmistrza i Pani Skarbnik, mam nadzieję, że w rzeczywistości tak jest, ale kilka elementów w tym roku nowych nam doszło chociażby spłata pożyczki, którą poręczyliśmy dla PPK, która już jako kwota wymagalna wchodzi w wysokość zadłużenia naszej Gminy, a jest to kwota 5.000.000 zł. także, że jest to bardzo dużo i powiększenie tego zadłużenia o kolejne 2.250.000 zł. w naszym wypadku mogłoby rodzić jakieś konsekwencje. Mam nadzieję, że tak nie będzie i apeluje o rozwagę i proszę o powrócenie do tego tematu w okolicach miesiąca maj, czerwiec.

Radny M. Budynek - Ile nas to będzie kosztowało 2.200.000 zł. prowizja, odsetki, terminaż spłaty, jak to będzie wyglądało?

Radny M. Gryczka - Operujemy nieprecyzyjnie cyframi. Projekt uchwały mówi, że emisja ma wynieść łącznie na kwotę 2.225.000 zł. Pan Radny Budynek wspomniał cyfrę 2.200.000 zł. więc precyzujmy cyfry, bo nasi wyborcy słuchają o jakiej kwocie mówimy w związku z tym niech te wypowiedzi będą doprecyzowane. Ja rozumiem, że jest mowa o wartości łącznej 2.250.000 zł. jest integracyjnie związany z budżetem, który uchwaliliśmy 17 stycznia 2005 r., dlatego też przy pracach nad projektem budżetu mówiliśmy, że jednocześnie przy uchwalaniu budżetu przedłożymy Państwo projekt uchwały o emisji obligacji. Nie było to możliwością na poprzedniej sesji dlatego też przedkładamy projekt uchwały w dniu dzisiejszym. Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym wcale nie znaczy, że my w dniu jutrzejszym już przystąpimy do podpisania umowy.

Najpierw tą uchwałę zbada RIO i wyda opinię w tej kwestii, tak jak tu Pan Przewodniczący zauważył, że trzeba będzie z miesiąc czasu. Oczywiście zasadne byłoby tak jak mówi Pan Przewodniczący K. Budżetowej, żeby może poczekać, ale do marca, po pierwszym kwartale tego roku, po sprawozdaniach za pierwszy kwartał.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Tak jak Pan Radny Gryczka zauważył deficyt 2.225.000 zł. jest integracyjnie związany z budżetem, który uchwaliliśmy 17 stycznia 2005 r., dlatego też przy pracach na Komisji Budżetowej mówiliśmy, że przy przedłożymy Państwu projekt uchwały o emisji obligacji. Nie było to możliwością na poprzedniej sesji, dlatego też przedkładamy projekt uchwały w dniu dzisiejszym. Podjecie uchwały w dniu dzisiejszym wcale nie znaczy, że my już przystąpimy do podpisania umowy. Najpierw jeszcze tą uchwałę zbada RIO i wyda w tej kwestii opinię. Tak jak Pan Przewodniczący zauważył, że trzeba z miesiąc czasu. Zasadnym byłoby, żeby może poczekać, ale do marca, po pierwszym kwartale tego roku, po sprawozdaniach. Ponadto wydanie opinii pozytywnej przez RIO, która potrwa przynajmniej z miesiąc czasu, dopiero będzie może obligowało organ wykonawczy do wyboru odpowiedniego podmiotu do wydania emisji obligacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych, trzeba będzie się zorientować i wybrać najtańszy podmiot.

Pan Radny Mirosław pyta o jaką kwotę chodzi, ogłosimy i wybierzemy najtańszy podmiot.

Radny M. Budynek - Mam nadzieję, że Pani Skarbnik wykonała jakąś symulację?

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - W tej chwili nie wykonałam symulacji, bo tak jak mówiłam jest to taka kwota do zrównoważenia budżetu i o takiej kwocie mówimy w uchwale. Wykup obligacji będzie zależał od podpisania umowy i obliczenia na dany dzień zadłużenie równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności pięćdziesięcio dwu tygodniowych bonów skarbowych z ostatnich dwóch przetargów poprzedzających rozpoczęcie okresu odsetkowego. Dlatego też organ wykonawczy nie będzie pobierał wcześniej obligacji, bo po co Gminę naciągać na dodatkowe odsetki.

W chwili obecnej łącznie z obligacjami, która była liczona prognoza długu publicznego 2.000.000 zł., bo takie było założenie, jest zadłużenie Gminy 22,9% do górnego 60%.

Radny M. Gryczka - Pani Skarbnik będąc na posiedzeniu K. Rolnictwa wypowiedziała się, że potrzeby takiej nie będzie, żeby konsumować te obligacje do czerwca. W związku z tym na poparcie wystąpienia Pana Przewodniczącego K. Budżetu wydaje mi się, że nie ma co przyśpieszać, to są procedury dość szybkie, nas nie obowiązuje prawo zamówień publicznych, jest to postępowanie w innym trybie i to jest ścieżka dość szybka. Przyspieszanie i podejmowanie dzisiaj tej uchwały uważam a przedwczesne, należy tą sprawę odłożyć do tego co wnioskowała K. Budżetowa.

Radny M. Budynek - Ja czegoś nie rozumiem, staramy się o pieniądze, a nie wiemy ile nas to będzie kosztowało. Nikt nie wpadł na pomysł aby zadzwonić do banku ile nas to będzie kosztowała, ile zapłacimy prowizji. Takie rzeczy trzeba przygotować, to nie tylko 2.225.000 zł., bo do tego dojdzie następna spłata i nie będzie to dług 2.225.000 zł. tylko będzie o prowizję, o odsetki, o spłatę tych odsetek, my musimy mówić globalnie o całej sumie, nie tylko o tej co mamy do zrealizowania, żeby zamknąć budżet, tj. tylko wstęp do tego wszystkiego.

Mam jeszcze wobec tego pytanie do Pana Burmistrza - co będzie z PPM, bo egzekucja jest, tj. nasza Spółka i teraz pytanie, czy 2.000.000 zł., czy 3.000.000 zł., bo nikt za PPM nie spłaci jeśli my tego nie zrobimy. To jest nasza Spółka i nasz problem. Wobec tego chciałbym, żeby Pan Burmistrz, jeżeli może, to w tej chwili, żeby odpowiedział, a jak nie to przy pierwszej lepszej okazji.

Radny E. Gola - Uchwalając budżet jednocześnie uchwaliliśmy, czym będzie pokryty deficyt budżetowy, gdzie było określone, że z emisji obligacji, także myślę, że raz była podjęta decyzja i nie róbmy teraz reasumpcji głosowania uchwały budżetowej. Tam było określone, że mamy pokryć emisją obligacji i nie widzę potrzeby, żeby wstrzymywać działania m.in. uzyskanie opinii RIO, a to nie znaczy, że jak opinia będzie pozytywna, że tak jak oświadczyła Pani Skarbnik przystąpić od razu do emisji tych obligacji. Rozumiem, że będą podjęte już konkretne czynności, żeby doprowadzić do tych czynności w sytuacji kiedy będzie taka potrzeba budżetowa, ale nie możemy w tej chwili krępować rąk, żeby później nagle poszukiwać, bo to może później doprowadzić, że koszty emisji tych obligacji mogą być większe, a i tak podjęliśmy już raz decyzję, o tym że deficyt ma być pokryty emisją obligacji.

Radny S. Ryżyk - Chciałem wygłosić bardzo podobne stanowisko. Uchwaliliśmy uchwałę budżetową i dyskusja nad tym, czy emisja obligacji jest konieczna, czy nie jest już co najmniej spóźniona, ale jestem członkiem K. Budżetowej i musze powiedzieć, że K. Budżetowa nie miała zamiaru podważania tej decyzji o konieczności emisji obligacji. Natomiast pytaliśmy też Pani Skarbnik, czy na jakiś czas jest jakieś bezpieczeństwo płynności finansowej naszej Gminy i uzyskaliśmy odpowiedź, że kwestia dwóch, trzech miesięcy, tj. ten czas kiedy emisja tych obligacji jeszcze nie jest konieczna i tylko to, dla mnie było powodem, żebym przychylił się do stanowiska Komisji.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - W roku 2005 na obsługę emisji obligacji komunalnych przewidziane jest w budżecie 15.000 zł. Natomiast po roku, dopiero w 2006 r. za cały rok jedną kwotą zgodnie z podpisaną umową zapłacimy odsetki od pobranej kwoty. Jeżeli ta kwota będzie się zmniejszała o spłacane obligacje (zresztą Pan Radny Budynek doskonale pamięta, braliśmy w 2000 r. obligacje komunalne na 1.500.000 zł. i w tym roku spłaciliśmy 700.000 zł. obligacji, w poprzednim roku pierwszą transze, w tym roku drugą).

Radny M. Budynek - Całkowicie się z Panią zgadzam, ale Pani nie odpowiedziała mi na zasadnicze pytanie. Nie wiemy zasadniczych danych. Jak ja starałem się o kredyt, to poszedłem do banku i zrobiłem wywiad, nie mamy tego przygotowanego. Zgadzam się z kolegą Radnym, że to zostało już przegłosowane i przygotowane, to więc Panie Burmistrzu po co Pan przedstawia ten projekt? Musi być projekt , musi on być, ale skoro jest wszystko przygotowane to po co?

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Myślę, że to pytanie Pana Radnego Budynka jest bardzo zasadne i powinniśmy mieć taką świadomość, że emisja obligacji w wysokości 2.225.000 zł. do 2010 r. nasz budżet miasta i Gminy będzie kosztowała szacunkowo od 180 do 200.000 zł. dodatkowo. Proszę mi powiedzieć, że się mylę. Bardzo proszę ważyć swoją decyzję, to tyle nas będzie kosztowało 2.225.000 zł. plus ok. 200.000 zł.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałbym odpowiedzieć Panu Radnemu Budynkowi, bo zadał takie pytanie i nie uzyskał odpowiedzi, wspominając o zadłużeniu naszej Spółki, myślę o PPM. Pamiętam po uchwaleniu budżetu w toku dyskusji, na ostatniej sesji 17 stycznia była też mowa o tym. Pan Dyrektor był na urlopie, dzisiaj złożył takie pismo i chcę je przeanalizować i nie będę czekał do następnej Sesji, ale wcześniej Panu Przewodniczącemu na piśmie taką informację dotyczącą stanu finansów naszej Spółki przedłożę.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Usłyszałem przed chwilą taka opinię, że wiemy o tym wszyscy, że to są obligacje i dlaczego drugi raz głosujemy nad budżetem. Nie. My o tym doskonale wiemy i nikt nie ma żadnych wątpliwości, ze jedyna drogą pokrycia deficytu budżetowego to są obligacje i co do tego nikt nie ma najmniejszej wątpliwości. Tylko czemu się tak spieszycie, czemu nie dacie nam popracować i przyjrzeć się temu budżetowi? Czemu Wam tak bardzo zależy na tym, żeby już dzisiaj. Jeszcze jedna uwaga, Pani Skarbnik jeżeli chcemy być do końca sprawiedliwi, przecież to Pani była informacja o tym, że do opinii RIO potrzebne jest pokazanie gdzie i potrzebny jest projekt uchwały. Okazało się, że to nieprawda. Pani Nam powiedziała, że trzeba przygotować projekt uchwały i przyjęty budżet wysłać razem z przyjętą uchwałą, to było jeszcze w momencie prac nad budżetem i myśmy taką informację przyjęliśmy. Potem okazało się, że taka uchwała jest niepotrzebna, bo wystarczy tylko wskazać w treści opisowej w jaki sposób zamierzamy ta dziurę budżetową pokryć. Nie bardzo rozumiem skąd ten pośpiech, dajcie nam się temu przyjrzeć, dajcie nam popracować nad tym budżetem. To jest nasz publiczny grosz i chcemy się temu dokładnie przyjrzeć. Sama Pani stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby, że będą jakieś zachwiania finansowe przynajmniej do tego półrocza i trzymajmy się tego Wysoka Rada oczywiście podejmie dyskusję, jeżeli podejmie taka, a nie inną, to trudno przecież ja nie będę z tym polemizował. Starcie się w jakiś sposób nie dopuścić nas do głosu, do możliwości kontroli, do możliwości paru innych spraw.

Jeżeli chodzi o PPM Panie Burmistrzu ja celowo nie wywołałem tego tematu w tym momencie, bo ten moment dyskusji polega na tym, żeby albo przyjąć ten projekt uchwały dotyczący obligacji, albo się z tym wstrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o PPM w wolnych wnioskach zabrać sobie głos. Mam komplet dokumentów i udowodnię Panu, Panie Burmistrzu i Pańskim służbom, że po raz kolejny okłamaliście nas na Komisji Budżetowej i to bardzo zdecydowanie nas okłamaliście w momencie prac nad budżetem. Mam tutaj komplet dokumentów, które omówię i przedstawię udowodnię Panu i wszystkim Radnym, że kolejny raz żeście nas okłamali i to miało bardzo duży wpływ na budżet. W wolnych wnioskach do tego powrócę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -8; przeciw - 8; wstrzymało się - 2;

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 87/3 i 87/4 w obrębie Turze (Druk 365/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 52 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 53 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 54 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXII/245/05 stanowi załącznik nr 56 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 223/1 i 223/2 w obrębie Nieborowo (Druk 366/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 57 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 58 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 59 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 60 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 61 do protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXII/246/05 stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 763/1 i 763/2 w obrębie Brzesko i obciążeniu służebnością drogową (Druk 367/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 63 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 64 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 65 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 66 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 67 do protokołu.

Radny A. Hałasa - Byłem wnioskodawcą wniosku odnośnie podziału działki 763/1, uważam, żeby ona została w tym wymiarze, a chodzi o działkę 763/2 ona ma wymiar ponad 16 arów, a działka, która zostaje zabudowana budynkiem biblioteki ma ok. 4 arów i żeby w przyszłości miała ona większy popyt, proponuję, aby zmniejszyć działkę 763/2 o następne 4 ary, ta działka byłaby wtedy 12 arowa, a w przyszłości działkę zabudowaną 8 arów, byłoby nam na pewno lepiej sprzedać.

Radny W. Kędziora - Wydaje mi się, że tyle razy były już boje o tą bibliotekę, że pod samą bibliotekę, myśląc długofalowo, ta działeczka w zupełności wg mnie by wystarczyła. Ze względów ekonomicznych to może byłoby to i dobre, ale po co bibliotece większa działka, po co więcej terenu do dbania. Uważam, że ta biblioteka powinna być na dłużej wkomponowana w to środowisko, a nie myślenie, że być może kiedyś w przyszłości tą bibliotekę trzeba będzie sprzedać i w ten sposób wypadałoby, żeby była większa działka. Czyli jak gdyby bocznymi drzwiami wraca pomysł zbycia z powrotem tej biblioteki. Ze względu na to, że ta wieś jest duża i biblioteka powinna być na trwałe, a żeby już dać odpór tym wszystkim zakusom trzeba by było jednak zostawić tak jak jest., tym bardziej jeżeli zmienimy powierzchnię działek, czy nie trzeba nowego projektu uchwały o sprzedaży? Nowy projekt, nowy podział itd., albo sprzedajemy to co jest i bibliotece więcej nie trzeba, albo zostawmy to w spokoju.

Radny S. Ryżyk - Być może jest jakiś pomysł, żeby to zabezpieczyć, być może kiedyś w przyszłości Gmina to będzie chciała sprzedać, ale jest zagrożenie, że jeśli my wykroimy 4 ary tej działki i wpiszemy służebność gruntową do dwóch działek to skomplikuje sprawę.

Radny M. Gryczka - Sugestie Pana Radnego A. Hałasy wydaje mi się, że są nie do uwzględnienia w tym projekcie uchwały z racji tej co zauważył kolega Radny W. Kędziora. To zmienia postać rzeczy. Mówimy o konkretnym projekcie, o powierzchniach, działkach, natomiast pewne przemieszania rodzą jakieś skutki i podział geodezyjny może pokazać zupełnie inną nieruchomość o innych wymiarach. Więc albo rozmawiamy o tym projekcie i do tego się odnosimy, albo Pani Burmistrzu, Pan jako wnioskodawca rozważy możliwość i w tym momencie zdecyduje o wyprowadzeniu tego projektu uchwały i uwzględni przyszłościowo sugestię, która przed chwilą próbował bronić Radny A. Hałasa.

Przewodniczący K. Ekologii - J. Tkaczuk - Pani Kierownik powiedziała, że jest taka możliwość.

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Możliwość istnieje i koszt podziału tj. ok. 1.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Ekologii ... o powiększenie działki 763/3 kosztem działki 763/2 tym samym dokonując nowego podziału działek.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 6; wstrzymało się - 5;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, ze ten projekt uchwały trzeba uwzględnić o wniosek K. Ekologii i ponownie go przedstawić na sesję Rady Miejskiej. Poddał pod głosowanie wyprowadzenie projektu uchwały z porządku obrad.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Projekt uchwały został przesunięty, ale uważam że do następnej sesji powinien być przygotowany z uwzględnieniem wniosków i sugestii Państwa Radnych.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Brzesko (Druk 370/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr do protokołu.

Rezygnacja sołtysa Piotra Furmańskiego stanowi załącznik Nr 69 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 70 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 71 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 72 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 73 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXII/247/05 stanowi załącznik Nr 74 do protokołu.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w przystąpienia do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i przyjęcia Statutu Związku (Druk 362/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 75 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 76 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 77 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 78 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 79 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXII/248/05 stanowi załącznik Nr 80 do protokołu.

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2005 (Druk 368/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Plany pracy stałych Komisji:

 1. Komisja Rewizyjna - stanowi załącznik Nr 82 do protokołu;

 2. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 83 do protokołu;

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 84 do protokołu;

 4. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 85 do protokołu;

 5. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 86 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do planów prac.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXII/249/05 stanowi załącznik nr 87 do protokołu.

Do punktu 22 porządku

Sprawozdania stałych komisji Rady Miejskiej za rok 2004

Sprawozdania stałych Komisji Rady stanowią załączniki:

 1. Komisja Rewizyjna - stanowi załącznik Nr 88 do protokołu;

 2. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 89 do protokołu;

 3. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 90 do protokołu;

 4. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 91 do protokołu;

 5. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 92 do protokołu.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Zwróciła się z prośbą, aby wszystkie sprawozdania zostały umieszczone na stronie internetowej pod pracą Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku zgłoszonego przez Radną A. Odachowską.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 93 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że Pan Radny Stefan Ryżyk złożył rezygnację z pracy w Komisji Statutowej, a poszczególnych członków w skład Komisji zgłaszały Kluby Radnych, w związku z tym grupa Radnych wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie składu K. Statutowej i proponuje się w skład Komisji Pana Mirosława Budynka.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -17; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXXII/250/04 stanowi załącznik Nr 94 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

.

Do punktu 24 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Postaram się odpowiedzieć na interpelacje, pytania, które zostały na początku dzisiejszej sesji do mnie skierowane.

 • Radny W. Kędziora - Prosi o to, aby szczegółowo, precyzyjnie odpowiedzieć po raz kolejny. Odpowiem precyzyjnie na piśmie, bo nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Nie wiem, czy się uda. Skrzętnie notowałem wszystkie wypowiedzi i do nich postaram się odnieść. Natomiast w ostatniej części swojej wypowiedzi Pan Radny zapytał o kwotę 30.000 zł., które to Wysoka Rada wniosła uchwalając dodatkowe 30.000 zł., przyjmując budżet na rok bieżący. Do dnia dzisiejszego żadne stowarzyszenie nie otrzymało dotacji, są ogłoszone otwarte konkursy ofert. Stowarzyszenie, które wygra konkurs otrzyma stosowną dotację. Złożyłem do Pana Przewodniczącego pismo, aby Wysoka Rada wytypowała dwójkę przedstawicieli do Komisji Konkursowej (sądzę, że tak się stanie), natomiast organizacje pozarządowe wskazały osoby do tejże Komisji, jest to: Pani Grażyna Krawczyk, Pani Wanda Germata - Bejuk, Andrzej Błaszczyk, Antoni Zienkiewicz w skład tej Komisji wejdzie również pełnomocnik ds., pozarządowych (osoba wyznaczona przez Burmistrza) dopiero ta Komisja rozstrzygnie, które stowarzyszenie otrzyma stosowne środki finansowe na realizację tychże zadań. Również Pan Radny wspomniał o portalu ABC, że chcemy przystąpić do akcji „Przejrzysta Polska”. Natomiast dziennikarze mają problemy z uzyskaniem informacji. Takich kłopotów dziennikarze nie mieli. Sądzę, że Radny Kędziora odnosi się do artykułu z „Kuriera Szczecińskiego”. Tak będzie Pani Burmistrz Jasińska to się do tego odniesie, bo ona rozmawiała i nie wiem, czy taka była rozmowa z dziennikarzem. Nie mówię, nie, ale do tego się odniesie.

 • Przewodniczący A. Gumowski - Złożył interpelację na piśmie, przyjąłem i na piśmie się do niej odniosę, bo wymaga dłuższej analizy tego materiału. Oświetlenie mały park - dzisiaj nawet o tym rozmawiałem w zakładzie energetycznym, jest tam prawdopodobnie awaria kabla podziemnego i najprawdopodobniej trzeba będzie zlecić zakładowi energetycznemu, czy też innemu podmiotowi uprawnionemu, aby tą awarie usunąć, żeby już nie było tego rodzaju sytuacji. Również było pytanie, czy to prawda, że pierwszą decyzją po uchwalonym budżecie, była podwyżka dla PDK. Nie przypominam sobie, żeby zdecydował o takiej podwyżce. Takiej sytuacji z mojej strony nie było. Pracownikom PDK nie udzielam podwyżki. Co się zaś tyczy na Dyrektora PDK, a konkretnie dyskusji wniosku Wysokiej Rady, chcę powiedzieć, że otrzymałem opinie prawną w tej materii, która odpowiada niejako na wątpliwość i zapytanie odnośnie prawidłowości przeprowadzonego konkursu i wątpliwości z tym związane. Z opinii można się doczytać, iż nie doszukuje się nieprawidłowości w tym zakresie, aczkolwiek jeszcze decyzji takiej nie podjąłem.

 • Radny Majak - Prosi o odpowiedź na piśmie, to otrzyma odpowiedź na piśmie.

 • Skoro jestem przy głosie to powiem, że w czasie transakcji sprzedaż gazu prowadziliśmy prace (Pani Skarbnik), które dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego i jest duże prawdopodobieństwo, że będzie zwrócony nam VAT, i będzie to kwota ok. 200.000 zł. Mówię wcześniej, żeby nie było wątpliwości w tym zakresie.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Panie Burmistrzu rozumiem, że Pan ma w dyspozycji taką interpretację prawna i chciałbym znać jej treść, uzasadnienie, z czego wynika taka opinia, że nie naruszone zostały żadne zasady, żadne prawo. Przypomnę, że oświadczenie, które podpisywali członkowie Komisji Konkursowej brzmiało „Ja niżej podpisany oświadczam brak związków rodzinnych, służbowych lub innych uniemożliwiających bezstronność i obiektywność w ocenach oraz podejmowanych decyzjach w stosunku do wszystkich kandydatów, którzy złożyli oferty i ubiegają się o stanowisko dyrektora PDK. Niniejsze oświadczenie składam świadom odpowiedzialności karnej z tytułu wprowadzenia organów państwa w błąd”. Przypomnę, że członkami Komisji Konkursowej, przewodniczącą tej Komisji była Pani Burmistrz T. Jasińska, członkami byli: Pan Jan Tkaczuk, Janusz Kaźmierczak, Janusz Szpaczyński i moja osoba. W związku z tym ja sugeruję, że 3 osoby, które były członkami tej Komisji takiego oświadczenia nie powinny podpisać.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Takie oświadczenie było przedmiotem rozważań prawnych Pani Radczyni. Taką opinię prawną posiadam i jutro będzie to skierowane do Biura Rady.

Radny M. Budynek - Mam pytanie, odnośnie małej obwodnicy, o której omawialiśmy w punkcie 11. Zastanawiam się Panie Burmistrzu, dlaczego Pan stara się naprawić błędy projektantów? Bo właściwie to nie Pana wina, bo odpowiedzialność jest po stronie projektantów, którzy zaprojektowali przebieg drogi Nr 3 i dlaczego Pan stara się, szuka jakiegoś rozwiązania, a nie próbuje Pan wykorzystać tą sytuacji. Mam na myśli budowę dużego parkingu, któryby przez pewien czas przejazdu mógł wchłonąć jakąś część podróżujących samochodem, a myślę o miejscu na wprost Liceum. Nie wiem, czy tj. akurat dobra lokalizacja, ale ta lokalizacja mogłaby nam pomóc. Przede wszystkim przy dużym święcie, np. „Wszystkich Świętych”, gdzie można byłoby skierować dużą część samochodów. Większość samochodów, które przejeżdżają mogłyby zaparkować, mogłyby powstać tam nowe miejsca pracy, jakaś karczma, moment na odpoczynek. Zgadzam się z kolegą Tkaczukiem, który mówi, że jest brak informacji, żeby ludzie mogli się zatrzymać, poprzez tablice informacyjne mogliby zwiedzać nasze mury obronne, odpocząć i zostawić jakieś środki. Dlaczego nie idzie Pan w tym kierunku, tylko idzie Pan na zasadzie takiej, aby jak najszybciej Ci ludzie ominęli nasze miasto nie zostawiając tu oprócz złego powietrza, które zostawiają samochody, praktycznie żadnej złotówki.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Myślę, że najlepszym oceniającym ta sytuację kiedy przed Pyrzycami tworzy się korek od Szczecina, wówczas kiedy jest normalny, płynny przejazd prze miasto to wówczas kierowcy zatrzymują się. Natomiast kiedy jest blokada, korek i wydłuża się czas przejazdu prawie żaden z kierowców nie nosi się z zamiarem zatrzymania, a wręcz przeciwnie chce jak najszybciej opuścić miasto, przejechać zakorkowane miasto i uciec dalej. Działalność nasza wspólna powinna iść w tym kierunku, aby spowodować płynność przejazdu, wówczas reakcja kierowców jest całkiem inna. Tak słyszę od kierowców, którzy przejeżdżają przez miasto, przejeżdża dużo moich znajomych, którzy potem w kontaktach mówią co się dzieje, odpowiednie zdania formułują pod adresem władz, czy miasta, chodzi o płynność. A więc żaden parking tego nie wyeliminuje. Zresztą przy wlocie do miasta po prawej stronie jest duży parking (LL OILL) i tam można zajechać, absolutnie nie korzystają tylko szybko opuszczają miasto, a więc należy spowodować, aby była płynność miasta. Czy tu w kategoriach błędu rozważać. Pewnie nikt błędu nie popełnił, chociaż generalnie zasada jest taka, że najpierw buduje się obwodnicę, a później buduje się miasto. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli nie byłoby zgody na pewne ustępstwa wobec projektanta, co do modernizacji drogi przez Pyrzyce to by się tego zadania nie wykonało, to z pewnością te pieniądze nie byłyby przeznaczone na obwodnicę, tym bardziej, że w tym samym czasie były podjęte już prace studyjne dotyczące budowy drogi szybkiego ruchu S3. Więc ta moja propozycja idzie przede wszystkim na rozwój miasta, ale również żeby był płynny przejazd, część przez miasta, część obok miasta. Tj. propozycja, która nie jest pokierowana zbyt daleko, mówiąc po opłotkach naszego miasta, która da jednocześnie możliwość rozwoju gospodarczego i to, o czym mówi Radny Budynek. Ja mogę się mylić, ale po to jest temat, żebyśmy wspólnie dyskutowali jak znaleźć najlepsze dla miasta rozwiązanie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wiem z własnego doświadczenia chciałbym wrócić do sprawy wątpliwości i przyłączyć się do tej dyskusji, ponieważ to nie jest usprawiedliwienie Pana Burmistrza, ale z racji swoich pełnionych kiedyś obowiązków nie do końca Burmistrz musi wiedzieć. Z reguły informowałem, ale takie decyzje podejmowałem jako dyrektor podejmowałem, bo rozumiem, że to było pytanie dotyczące wewnątrz sprawy PDK, nie wiem skąd to wyszło, to chodziło o wewnętrzne decyzje, nie wiem, czy one są do końca prawdziwe, ale gdzieś ktoś musiał na ten temat rozmawiać w jakiś sposób to wyszło.

Do punktu 25 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Odniosę się do wypowiedzi Pana Burmistrz odnośnie odpowiedzi na moje pytanie w sprawie PDK. Oczywiście przyjmuje na dzień dzisiejszy Pańską odpowiedź, wiem, że Pan nie ma na ten temat wiedzy i ja ją na ten dzień przyjmuję. Ale bardzo proszę o zainteresowanie się tematem, czy taka rzecz miała miejsce, być może miała miejsce bez Pańskiej wiedzy co też widzę jest możliwe, może to była forma jakiejś regulacji płac, może innych rzeczy. Bardzo proszę o zainteresowanie się tym tematem i o odpowiedź na piśmie jak najszybciej to będzie możliwe, bo ta sprawa myślę, że jest bardzo ważna szczególnie w kontekście przyjętego budżetu i wypowiedzi dyrektorów jednostek.

Skoro jesteśmy przy punkcie wolne wnioski pozwolę sobie powrócić do tematu PPM i do tego co sygnalizowałem wcześniej.

Panie Burmistrzu chciałem złożyć gorący protest i chciałem prosić, a nawet żądać wyjaśnienia pewnej kwestii. Otóż w momencie kiedy pracowaliśmy nad budżetem (prawdopodobnie odbyło to się w Pana obecności) pytałem trzykrotnie, czy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach są jakieś noty obciążeniowe dotyczące postępowania egzekucyjnego braku ściągalności i jeżeli chodzi o najemców PPM mieszkających w zasobach gminnych. Jak wszyscy siedzący tutaj na sali, Pan Burmistrz zapewne wie, że jeżeli PPM nie jest w stanie ściągać tych należności podje delikwenta do sądu, który przyznaje rację, nakazuje płatność, sprawa trafia do komornika, komornik umarza sprawę, ponieważ nie ma co zająć, należność jest nieściągalna. Ja chciałem złożyć taki wniosek w momencie prac nad budżetem i wyprowadzić sprawę na prostą i te wszystkie zaległości, które dotyczą PPM-u, a które i tak, czy chcemy, czy nie chcemy, możemy tylko to odwlec w czasie będziemy musieli zapłacić z budżetu gminnego. Takie pytanie zadałem podczas prac Komisji Pani Skarbnik trzykrotnie, raz dostałem odpowiedź- nie ma takich not, poprosiłem o chwilę zastanowienia, powiedziałem, że proszę się nie spieszyć (wszystko jest do odsłuchania na kasetach), powiedziałem, że proszę się nie spieszyć, proszę zastanowić się nad moim pytaniem. Odpowiedź była kategorycznie, nie ma takich not . Po raz trzeci zadałem to pytanie z prośbą o zapisanie tego w protokóle co do słowa i znowu otrzymałem odpowiedź, że nie ma. I otóż udowodnię Panu, Panie Burmistrzu, że znowu kłamiecie i dysponuję wszelkimi dokumentami.

Pierwszy dokument jest z 21 stycznia 2003 r. wraz z notą obciążeniową z datą wpływu do Urzędu Miejskiego na łączną kwotę ponad 15.000 zł. z tytułu za umorzone postępowanie egzekucyjne, brak ściągalności, nazwisk oczywiście wymieniać nie będę.

Następne noty obciążeniowe z dnia 4 listopada 200 4r. z datownikiem wpływu z tego samego dnia z notami obciążeniowymi (jest tu ich wiele), na kwoty: 7.000 zł., 10.500 zł., 7.500 zł., 6.700 zł., 9.900 zł., 14.300 zł.

Kolejna nota z dnia 20 kwietnia 2004 r. z datą wpływu 28 kwietnia 2004 r. do Urzędu Miejskiego na łączną kwotę ponad 15.000 zł.

Kolejna z dn. 31 grudnia 2004 r., a przypominam, że moje pytania były zadawane ok. 10 stycznia, czyli już tą świadomość Pan miał, są noty księgowe, datowniki wpływu Urzędu Miejskiego 38.900 zł., 8.300 zł.

Kolejna z 10 stycznia 2005 r. tu już jest dość długa lista na łączną kwotę sięgającą ok. 80.000 zł. Dysponuje dowodami, że w tym temacie prowadził Pan korespondencję z Dyrektorem PPM i tu również mam te materiały. Proszę odpowiedzieć co miało na celu okłamywanie Radnych członków Komisji Budżetowej? To są jawne kłamstwa, trzykrotnie się wypowiadałem, dysponuję tymi materiałami. Jeżeli będzie Pan potrzebował jestem w stanie Panu udostępnić te materiały i w ten sposób się nie postępuje Panie Przewodniczący i to na Pańskie ręce ten protest również jest, bo lekceważy się nas Radnych i źle się nas informuje, a w kontekście prac nad budżetem miało to kolosalne znaczenie, dlatego że kolega Mirosław wielokrotnie zwracał uwagę na to, czy zaplanowano i czy bierze się pod uwagę, że te zaległości my i tak musimy zapłacić. My możemy to odwlec w czasie tylko, dlaczego mamy chować głowę w piasek? Chcieliśmy się, z tym zmierzyć (tu nie jest żaden przytyk, że winna jest temu gmina), nie winne jest temu życie, które zmusza nas do zapłaty i chcieliśmy wspólnie poszukać rozwiązania, chcieliśmy pomóc i pomyśleć, gdzie znaleźć pieniądze, żeby je wyregulować, bo to nie jest wina ani Pana, ani nasza, wina życia, tylko po co te kłamstwa, po co kolejny raz wprowadzono nas w błąd? Trzeba było powiedzieć są noty obciążeniowe, zastanawiamy się, może jeszcze nie będziemy płacić, może będziemy, ale noty są, przecież dowody są bezsprzeczne.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pamiętam byłem na Komisji Budżetowej, faktycznie były kierowane pytania pod naszym adresem i stanowczo odpowiadaliśmy, że żadnych faktur, które należy zrealizować nie ma. Zresztą tak Pani Skarbnik informowała, mówiłem kilkakrotnie, że Burmistrz jako organ wykonawczy, który ma pewne wydziały do pilnowania poszczególnych segmentów życia publicznego również i finansowego, a więc ja nie przyjmuję, że kłamiemy i nie lekceważymy, tak nigdy nie było i nie chowamy głowy w piasek, natomiast taką wiedzę miała pewnie Pani Skarbnik, która zaraz do tego się odniesie. Pracujemy z sobą szósty rok i nie przypominam sobie, żebyśmy próbowali cokolwiek zatajać, czy też nie informować, a szczególnie jeżeli chodzi o finanse. U Pani Skarbnik nie było takiej sytuacji, że te faktury były u Pani Skarbnik, a tylko Pani Skarbnik jest władna do nadania biegu fakturom.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Dzisiaj na schodach zostałam zapytana przez Dyrektora PPM-u Pana Gwiazdowskiego, czemu ja na Komisji Budżetowej powiedziałam, że nie mam not? Panie Dyrektorze, bo ja takich not nie miałam, ale zaintrygowana tym jego zapytaniem, pytam, gdzie Pan złożył? W sekretariacie. Mówię, ze sprawą się zainteresuję. Schodząc na dół do Sekretarki przeglądaliśmy korespondencję z 2004 r. i oczywiście powiem, że na dzień dzisiejszy miałam jedną notę na 8.390 i na 38.000 zł., które to wpłynęły 31 grudnia. Jedna na 38.000 zł. dotyczyła wody i ścieków, gdzie nota bezapelacyjnie została odesłana, bo Gmina nie była strona procesu i nie była za to zadanie odpowiedzialna. Nurtowała mnie sprawa no i oczywiście okazało się, że w sekretariacie jest potwierdzenie przez Kier. wydziału merytorycznego (pismo z 4 listopada). Prowadzę dalej dochodzenie, udałam się do Pana Kierownika, który jest na urlopie więc zastępuje Pani Kierownik, którą poprosiłam, proszę się zainteresować i odszukać sprawę, bo w książce nadawczej taka sprawa wpłynęła. Pani Kierownik obiecała, że się zainteresuje sprawą i oczywiście za jakąś godzinę przychodzi pracownik wydziału merytorycznego z tymi notami (nawet jednej tam brakuje, bo w tym piśmie jest od dwunastej, a Pan Przewodniczący ma od jedenastej noty), pytam pracownika, dlaczego Pan nie nadał biegu sprawie nit. Noty powinny trafić do wydziału księgowego (jeśli są zgodne) powinny być opisane przez wydział merytoryczny, zgodnie z prawem, jest podstawa do zapłacenia, jest plan, takie noty są realizowane. Jakież moje zdziwienie kiedy pracownik merytorycznego mówi, że on trzymał u siebie i do tej chwili oryginalne ma u siebie, zrobił ksera, miał wątpliwość, czy te noty mają podstawę prawną do płacenia, dał ksero dla Radcy, Radca prawny miał zbadać sprawę u komornika sądowego, czy faktycznie komornik wykorzystał już wszelkie drogi egzekucji, że już Gmina musi zapłacić. Korespondencja (jak Pan zauważył) w tej kwestii trwała. 5 stycznia poszła od nas korespondencja do Pana Dyrektora Gwiazdowskiego w sprawie tej jednej noty z 31 grudnia, o której wspomniałam. Otrzymaliśmy korespondencję 11 stycznia (ubiegałam się o podstawę prawną, o imienny wykaz najemców, ksero wyroków sądowych, postanowienia komornika o nieściągalności zaległości podatkowych i taki też wykaz otrzymałam) i prosiłam o podstawę prawną. Pan Dyrektor w piśmie z 11 stycznia wskazał mi (tylko do tej noty, bo o tamtych nie wiedziałam), że podstawa prawną byłby §5 ustęp 4 umowy z dn. 1 marca 1997 r. Zagłębiając dokładnie temat zauważyłam, że załącznik tej umowy nie zawiera takich nazw ulic jakie są w wykazie dłużników. Prosząc wydział merytoryczny okazało się , że jest jeszcze jedna umowa, bo jedna w 1997 r. było przejęcie mienia od Gminy, a druga od RPGKiM o przejęcie zasobów gminnych i w tej id Gminy o przejęcie mienia nie figurują takie ulice, natomiast jest podstawa, paragraf, że za nieściągnięte zaległości zobowiązuje się zapłacić właściciel. Natomiast druga umowa, która przejęto majątek po RPGKiM z 2.01.1997 r. obejmowała te ulice, wykazane tutaj jak ma Pan Przewodniczący, ale nie ma podstawy prawnej zlecający zadanie do zapłaty, więc zwróciłam się z prośba o podanie aktualnej podstawy prawnej i napisałam w ostatnim zdaniu „możliwe to będzie wówczas do przyjęcia budżetu 2005 celem realizacji wymienionych obciążeń. W tej kwestii Pan Przewodniczący ma rację, bo w Urzędzie te noty były, jednakże ja takiej wiedzy nie miałam i na wydziale finansowym tych not nie było do dnia dzisiejszego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Panie Przewodniczący, ponieważ zwrócił się Pan do mnie, to chciałem powiedzieć, że jeżeli popełnię jakiś błąd, czy jakieś niedomówienie to jestem gotowy do tego się przyznać i z pokorą to przyjmuję, natomiast tutaj dopiero 21 stycznia wpłynęło do Rady Miejskiej oficjalne pismo do wiadomości, podpisane przez Pana H. Gwiazdowskiego, które miałem odczytać. Chciałem zwrócić się z prośbą do wysokiej Rady by była uprzejma przekazać to pismo do Komisji Rewizyjnej, żeby tą sprawę zbadać, ale ja dysponuje tylko takim oficjalnym materiałem i to czynię, żeby tego tematu nie roztrząsać, który wymaga dokładnego zbadania. Odczytał pismo od PPM do Urzędu Miejskiego, do wiadomości Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 94A do protokołu. Tj. informacja, która zmusiła mnie dzisiaj, żeby tą sprawę przekazać na sesję i wolą Wysokiej Rady poddać pod głosowanie, czy nie przekazać tej sprawy do rozpatrzenia w całokształcie Komisji Rewizyjnej, żeby z wnioskami wyszła na następną Sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Wypowiedź Pani Skarbnik tj. kolejne kręcenie w tej sprawie, próba zaciemnienia tego obrazu, bo bardzo przepraszam, ale Radnych siedzących na sali mało interesuje gdzie te dokumenty są przechowywane. Życzę powodzenia i szczęścia jeżeli pierwszy dokument z pierwszą notą wpłynął 21 stycznia 2003 r., firma twierdzi, że jest i Wy cały czas szukacie podstawy prawnej, a to w jakim wydziale to wszystko jest, to Radnych nie interesuje. My chcemy znać to co ma faktycznie miejsce. Noty wpłynęły i taką informacje powinniśmy otrzymać i tu w żaden sposób nie da się tego zaciemnić, bo Burmistrz musi panować nad całością, czy tj. księgowość, czy tj. wydział merytoryczny. Noty obciążeniowe były i ja pytałem o noty a nie faktury, również pytałem, czy są jakieś niezapłacone faktury z roku 2004, które będą skutkowały w roku 2005 i również uzyskałem odpowiedź, że takich faktur nie ma, zostało to zapisane w protokole i będę się temu przyglądał, bo doświadczenie mnie nauczyło, że w trakcie roku takie faktury się znajdują i teraz będę się temu bardzo solidnie przyglądał. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy związane z notami obciążeniowymi, to bardzo przepraszam, ale mnie osobiście i nikogo na sali nie interesuje gdzie one były, czy one były w sekretariacie, czy w wydziale oświaty, czy gdziekolwiek indziej. Nie wiem. Mnie to nie interesuje. Zadałem trzykrotnie pytanie, drugi raz poprosiłem, o porządne zastanowienie i trzykrotnie uzyskałem odpowiedź, że nie ma i nie było not obciążeniowych i z tym się nie zgadzam, to są już noty po wyrokach komorniczych i po umorzeniu spaw i z tym się nie zgadzam. Żądam porządnego wyjaśnienia sprawy i tego, aby do tej spawy Pan Burmistrz ustosunkował się w sposób zdecydowany, bo tu należy wyciągnąć daleko idące wnioski z tego tytułu, że albo obieg dokumentów w Urzędzie jest nieprawidłowy, albo ktoś zaniedbał swoich obowiązków. Nie może być tak, że w trakcie prac nad budżetem my nie mamy pełnej świadomości i pełnej wiedzy, bo wszyscy Radni nie mieli tej wiedzy i nie wiedzieli do końca nad czym głosują. Nie wiem, czy w tej chwili mój wniosek, który chciałem złożyć odnośnie wyrównania tych wszystkich zaległości w budżecie przeszedłby, czy nie. Nie ważne, ale byłaby taka próba podjęta, bo to są nasze zobowiązania i one zawsze naszymi zobowiązaniami pozostaną. Nie wspominając o zobowiązaniach, o których mówił Pan Budynek w stosunku zadłużenia PPM-u do Geotermii, bo to też Panie Burmistrz wymaga sprawdzenia. To tez tak jest, że PPM zalega ok. 1.100.000 zł. w stosunku do Geotermii, ale nie ma tylu dłużników, to też trzeba się zastanowić. Ja nie jestem aż super fachowcem. Proszę mi powiedzieć, sprawa dla mnie jest prosta i czysta, zaległości najemców 1.100.000 zł., zaległości PPM-u do Geotermii 1.100.000 zł. Zgoda, plus z minusem, społeczeństwo ubogie nie płaciło, trudno, bierzemy to na siebie, bo takie mamy obowiązki, z czasem to spłacimy, ale tak nie jest. Kto mi na dzień dzisiejszy odpowie ile ma należności wśród najemców za dostarczane ciepło? Jeżeli tj. kwota 1/3 , która PPM zalega dla Geotermii, tj. bardzo dużo, a gdzie reszta? Gdzie brakujący środek, na co poszły te środki, to o tym wszystkim trzeba myśleć, o tym wszystkim trzeba pamiętać te pomysły, które Radny Budynek zgłaszał trzeba było wprowadzać w życie i próbować to wszystko regulować, i z tego jakoś z honorem i twarzą trzeba było wyjść, a nie że wszystko się ukrywa i stara się nam przedstawić nierzetelne informacje i z tym będę walczył i z tym nie będę się zgadzał, bo na to chyba nikogo tutaj z obecnych na sali zgody nie ma.

Skarbnik Gminy M. Kozłowska - Odniosę się do 2003 r., tj. wprost niemożliwe, aby nota z 2003 r. była na wydziale finansowym bądź, czy u Skarbnika. Obiecuję, że postaram się znaleźć ślad wpływu tego pisma i załatwienia tej sprawy, bądź odesłania, to będzie jakaś kserokopia. W tej chwili w wydziale finansowym takiej noty nie ma.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że propozycja skierowania tej sprawy do Komisji Rewizyjnej ma służyć pomocą i rzetelną wiedzą dla Wysokiej Rady jak i również pomocą wyjścia z tej całej sprawy Burmistrzowi i służbą. Natomiast, że jeżeli tego typu sprawy istnieją to pracownik musi być bardzo bogaty jeżeli tyle pieniędzy jest tutaj i sprawa jest nierozwiązana. Nie chcę wyrokować tj. tylko moje zdanie. Kiedy przejdziemy do głosowań wniosków to będę chciał, żeby ten wniosek przegłosować.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Wrócę jeszcze do wniosku przegłosowanego na grudniowej sesji dotyczącego wyboru Dyrektora PDK. Pan Burmistrz odpowiedział, że ma w dyspozycji opinię prawną dotyczącą unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora PDK. Mam ksero tej opinii i jestem zdziwiony odpowiedzią Pana Burmistrza. Ma wykształcenie prawnicze i wyciąga wnioski, które myślę, że są niewłaściwe. Odczytał opinię, która stanowi załącznik Nr 95 do protokołu. Znamienne zdanie „Wnioskodawca nie określił tej kandydatki.” To jest nieprawda. Ja powiedziałem, że w skład Komisji Konkursowej wchodziły osoby, które są albo przełożonymi, albo podwładnymi. W konkursie uczestniczyła Pani pełniąca obowiązki Dyrektora PDK, Pani Klaudia Szczepkowska.

Zostawiam to bez komentarzy.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - W dniu 18 stycznia 2005 r. zgodnie z planem pracy K. Rewizyjnej odbyło się posiedzenie naszej Komisji w składzie trzyosobowym z tego względu, że na posiedzenie naszej Komisji przyszedł Pan M. Majak i złożył pismo na moje ręce zgodnie z § 55 ustęp 1 i 2 statutu Gminy Pyrzyce z prośba o wyłączenie z postępowania dot. rozpatrzenia skargi Pana A. Zienkiewicza na działalność Dyrektora OSiR- u. skarga była przegłosowana na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Przedstawiła protokół z posiedzenia, który stanowi załącznik Nr 96 do protokołu.

Radny W. Kędziora - Przyznam, że zostałem zaskoczony zmianą tematyki, bo poprzednia wydawała mi się jednak bardzo ważna. Ja wiem, że Pani Stenia jako Przewodnicząca K. Rewizyjnej porusza bardzo ważkie tematy, ale wydaje mi się, że to co się działo przed chwilą, to mam wrażenie, że tu jest potrzebna jakaś wypowiedź, jakieś uzupełnienie Pana Burmistrza. To co opowiada nam Pan Burmistrz, to co usłyszeliśmy wierna treść tego pisma, to przepraszam Panie Burmistrzu, ale chyba wszystkich słuchaczy i wszystkich tu siedzących obraża ich inteligencję, jaka by ona nie była. Nie wiem Panie Burmistrzu skąd u Pana takie? Naprawdę to co się dzieje tj. kuriozalne. Rozumiem, że w pewnej materii Pana posada jest mocna jak cement, ale przepraszam niech się Pan liczy z ludźmi. Jeżeli w naszej Gminie odchodzą takie rzeczy i Pan takie argumenty przedstawia na wnioski Rady, a później okazuje się, że jest coś innego, to opadają mi ręce. A to co słyszę od Pani Skarbnik w sprawie przepływu dokumentów, to mama wrażenie (wysnułem sobie taką teorię), każdy spycha odpowiedzialność jak najniżej, a przecież daty wpływu dokumentu są i gdzieś jakiś pracownik, jakiś Kierownik, który notabene jest teraz na urlopie, to przepraszam kogo Wy z nas robicie? Co Wy wyprawiacie? Tj. tragiczne, odstawiacie jakąś farsę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podzielam zdanie Pana Kędziory, że temat jest niezwykle ważny. Natomiast uważam, że ten wniosek, który złożyłem, on nie załatwia sprawy, ale wydaje mi się kiedy będziemy mieli już dokumenty typu protokół K. Rewizyjnej, kiedy będzie dogłębne zbadanie sprawy, będzie wtedy baza do jakiejkolwiek dyskusji na posiedzeniach Komisji i Sesji. Nie zamykam tematu i chciałby zwrócić się do Rady, żeby przyzwoliła w głosowaniu na ten temat.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza w imieniu wyborców, czy to prawda, jeżeli tak, to czym się Pan sugerował, jakimi argumentami, iż wypowiedział Pan umowę dotyczącą szaletu PPK?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Nie jest to chyba temat nowy, ponieważ o tym Wysoka Rada, czy Radni, nie jeden raz ten temat podnosili i proponuję, aby skromne pieniądze przeznaczyć do PDK, gdzie będą czynne sanitariaty w wydłużonym czasie, również w soboty i niedziele. Natomiast PPK może dalej i powinno prowadzić publiczny szalet, ten który dzisiaj prowadzi.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Zwróciła się z prośbą o powrót do protokołu Komisji Rewizyjnej, z tego względu, że nie zapytał Pan czy są jakieś uwagi Radnych, czy innych osób, a z kolei K. Rewizyjna zgłosiła wniosek.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy są jakieś pytania do protokołu K. Rewizyjnej. Dla mnie sprawa jest o tyle oczywista, że jest skarga wycofana, natomiast jeśli chodzi o wniosek K. Rewizyjnej, uważam że Komisja wnioskuje to należy wniosek przegłosować.

Odczytał wniosek K. Rewizyjnej - K. Wnioskuje aby w miarę pozyskania środków część przeznaczyć na utrzymanie hali sportowej przy ul. Rolnej lub wprowadzenie odpłatności choćby przysłowiowej „złotówki” od osób korzystających z hali..

A. Zienkiewicz - Z tego względu, że jestem autorem tej skargi, gdyż prowadziłem zajęcia z dziećmi rocznik 90 - 92. Na sporci8er zjadłem zęby i zdrowie, korzystałem z różnych hal sportowych, gdziekolwiek była sugestia słabego oświetlenia było to naprawiane, czyli prawidłowe oświetlenie w sali. Posłużę się przykładem (tam gdzie dużo czasu spędziłem - Gimnazjum w Pyrzycach), jest Pan Dyrektor Pihan, czy podczas zajęć w sali do południa, czy wieczorem dzieci pracują, tak jak dzisiaj Państwo. Zaproponowałbym Państwu mały eksperyment, żeby zostawić światło pierwsze, trzecie i Państwo pracują jako Radni przy takim świetle, ja współczuję. Nieraz mówię dorośli niech się trudzą, niech marnują swoje zdrowie, ale nie dzieci. Tą sytuacje odnośnie słabego, złego oświetlenia zajęć przy ul. Rolnej, gdzie w hali sportowej trenuje trzydziestka żywych dzieci, oczywiście przekonuje i Pani Dyrektor Janił i Pan Dyrektor Pihan w swojej szkole , że nie są to spokojni chłopcy, którzy potrzebują się wyżyć, wyszaleć m.in. takie zajęcie do tego doprowadzają. Zgłaszałem to w Zarządzie, przedstawicielom Zarządu , bo nie wszystkim członkom, żeby wpłynąć na Pana Dyrektora okazało się podczas spotkania na Komisji Rewizyjnej, na które zostałem zaproszony (poprosiłem o to Panią Przewodniczącą) Pan Dyrektor Olech powiedział wyraźnie - jest umowa ustna między przedstawicielami zarządu UKS-u, a nim, że będzie takie, a nie inne oświetlenie. Ja miałem proszę Państwa przypadek, 30 sekund na stadionie. Pan Rany Majak jako Prezes z tego UKS-u to wszystko widział, dziewczynka mogła stracić życie, ale m.in. dzięki dr Peter żyje. Ze względu na co? Brak środków na bezpieczeństwo. Tak jak podkreślałem udzielając informacji, od maja jesteśmy w Unii Europejskiej, są pewne wymogi, ja przepraszam, ale ja odpowiadam za bezpieczeństwo tych dzieci, których rodzice posyłają. Płacą one 15 zł. miesięcznie i ja również dla swojego bezpieczeństwa prosiłem o odpowiednie oświetlenie. Okazało się, ze były ustalenia inne, o których ja jako prowadzący zajęcia nie wiedziałem wcale, dlatego m.in. że Pan Radny Majak jako Prezes napisał odpowiednią informację prosząc, żebym wycofał, twardo stałem do końca, ale gdy na Komisji Rewizyjnej, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała jakie były efekty, jakie były ustalenia z Panem Dyrektorem, przepraszam, wyszedłem w tym wypadku, że ktoś nie szanuje mojej pracy, za którą nie wziąłem przez pół roku złotówki, a prowadziłem 3 razy w tygodniu plus mecz. Zostawiam to w tym wypadku bez komentarza, dlatego po ustaleniach z Komisją Rewizyjna napisałem odpowiednie pismo, pod którym się podpisałem i też ja się nie wycofuję ze swoich słów, i swoich pewnych zobowiązań. Mieszkam tu i pracuję i dalej pracuję dla dzieciaków, z którymi się bawię w piłkę nożną, czy w turystykę, czy w innych dziedzinach życia. Tj. moje drobne uzasadnienie, dlaczego wycofałem skargę odnośnie fatalnego oświetlenia w hali sportowej, bo to nie tylko ja korzystam z tymi dziećmi. Inni po prostu tego nie widzą, ja zauważyłem i powiedziałem to głośno. Nie było reakcji, była inna reakcja, złożyłem rezygnację z prowadzenia tych dzieciaczków, tj. wszystko co mogę powiedzieć.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał i poddał pod głosowanie wniosek K. Rewizyjnej - K. wnioskuje aby w miarę pozyskania środków część przeznaczyć na utrzymanie hali sportowej przy ul. Rolnej lub wprowadzenie odpłatności choćby przysłowiowej „złotówki” od osób korzystających z hali.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 5; wstrzymało się 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Radny M. Majak - Chciałem ustosunkować się do wypowiedzi Pana A. Zienkiewicza, ponieważ kilka razy wywoływał mnie do odpowiedzi. Otóż żadnych ustaleń odnośnie tego (bo zabrzmiało to tak jakbym ustalał z Panem Dyrektorem, że te ćwiczenia, zajęcia mają być po ciemku, czy po półciemku), żadnych takich ustaleń nie czyniłem. Natomiast jak tu powiedział kolega zgłaszał wielokrotnie do mnie jakieś problemy z oświetleniem, natomiast ja bagatelizowałem w pewnym sensie tą sprawę, ponieważ uważałem, że to są sprawy do uzgodnienia między trenerem, Dyrektorem OSiR-u, czy nawet pracownikami OSiR-u, dlatego być może cała ta awantura wokół tego oświetlenia wyszła, być może powinienem lepiej zareagować na to i rzeczywiście interweniować u Pana Dyrektora i wówczas nie doszłoby do takiej sytuacji, że na posiedzeniu Rady Miejskiej musimy rozstrzygać takie kwestie. Mogę powiedzieć, że wezmę na siebie winę za to, że nie rozmawiałem z Dyrektorem o problemie oświetlenia, ale naprawdę uważam, że takie problemy powinny być załatwiane na hali między trenerem, Dyrektorem, czy innymi osobami, które prowadzą zajęcia, bo to naprawdę są zbyt błahe rzeczy, żeby tutaj zawracać głowę wszystkim takimi sprawami. Myślę Panie Burmistrzu, żeby zwrócić uwagę Panu Dyrektorowi na pewne sprawy, to są naprawdę zbyt błahe rzeczy, żebyśmy my jako Rada musieli zajmować się takimi problemami. Myślę, że Pan Dyrektor Olech nie powinien nigdy doprowadzać do takie sytuacji, żebyśmy musieli w przyszłości zajmować się takimi problemami.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jest jakby jakaś prawidłowość. Podczas składania informacji z mojej pracy, miałem to powiedzieć, ale jakoś się spieszyłem i powiem, iż ekipy, które przyjeżdżają do nas i ocena działaczy, trenerów, samych zawodników, nawet podczas wręczania pucharów, czy dyplomów, nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, ale również z lubuskiego, jest taka, że na pewno każdy z nas tutaj obecny na tej sali i słuchający, chciałby usłyszeć odnośnie organizacji, przeprowadzenia, zadbania, pod każdym względem jest naprawdę bardzo wysoka. To zauważają ekipy przyjeżdżające, my jakoś nie umiemy się porozumieć. Zgadzam się z wypowiedzią Radnego Majaka, kwestia włączenia kolejnej żarówki staje na sesji.

Radny M. Budynek - Ja to rozumiem trochę inaczej, po prostu powstaje problem. Nie problem włączenia żarówki, tylko problem zapłacenia za tą włączoną żarówkę. Nie będę tutaj adwokatem Pana Dyrektora, ale wydaje mi się, że Pan Dyrektor zaczyna liczyć koszty i takie oszczędności nie biorą się z tego, że chce spowodować, aby te małe dzieci grały po ciemku. Po prostu wchodzi twarda ekonomia, jest budżet, którym dysponuje Pan Dyrektor i są wydatki w tym budżecie. Teraz jest kwestia taka, co będzie czekało dalej ta halę jeżeli taka sytuacja będzie trwała i nad tym należałoby się zastanowić, a nie przegłosowywać, że Pan Dyrektor ma włączyć następne żarówki. Pan Dyrektor musi mieć dostęp do finansów, żeby te żarówki wszędzie świeciły, jeżeli nie będą świeciły to trzeba przeanalizować sam budżet i o to mi się wydaje, że najbardziej chodzi.

Radny E. Gola - rzeczywiście to co powiedział Radny Budynek to mnie tez nurtowało, ale jestem zdziwiony stwierdzeniem, że hala jest bezpłatnie udostępniana. Ja miałem informacje od Dyrektora OSiR-u, że hala jest udostępniana odpłatnie. Rozumiem, że od niektórych podmiotów trudno wymagać pieniędzy, a tym bardziej od szkolenia dzieci i młodzieży, ale sądzę, że hala powinna być udostępniana tylko odpłatnie, a przy okazji składania wniosków o dotacje do stowarzyszeń, przecież UKS może wystąpić na dofinansowanie zajęć dzieci i młodzieży na tej sali, ale Dyrektor powinien od wszystkich pobierać opłatę za korzystanie z sali, a wpuszczanie na salę dzieci, młodzieży, czy dorosłych bez wymagalnego oświetlenia jest niedopuszczalne, zajęcia w ogóle nie powinny się tam odbywać jeżeli jest nieodpowiednie oświetlenie. Za to ktoś powinien odpowiedzieć, że wpuszczono dzieci na sale bez odpowiedniego oświetlenia. Myślę, że ktoś mi udzieli odpowiedzi, czy sala jest udostępniana odpłatnie, czy nie odpłatnie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tego typu sprawy możemy prowadzić na Komisji, żeby dokładnie przeanalizować problem, bo te drobne rzeczy, aczkolwiek bardzo ważne mogą zdominować nasze obrady.

Radny W. Kędziora - Korzystając z okazji, że jest obecny Pan Kaźmierczak powrócę do sprawy, bo moje wcześniej zadane pytanie Panu Burmistrzowi miało ścisły związek z naszą rozmową. Chciałbym zapytać, te 30.000 zł. na Stowarzyszenia sportowe jak Pan proponuje wydać, bo albo ja źle zrozumiałem, albo są jakieś przekłamania. Prosiłbym o odpowiedź jak te 30.000 zł. nadwyżki, którą dodatkowo wprowadziliśmy podczas ostatniej sesji, jak Pan proponuje wydać, na jakie zadania?

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - W budżecie roku 2005 mamy w rozdziale stowarzyszenia kultury fizycznej 200.000 zł. Jest to kwota, która powstała w wyniku tego, że do 165.000 zł. w ramach autopoprawki Pan Burmistrz dołożył 5.000 zł. i Wysoka Rada uchwalając budżet dołożyła jeszcze 30.000 zł., w sumie jest to 200.000 zł., które zostało pomniejszone o kwotę, która musimy zabezpieczyć na realizację programu zaproponowanego przez Ministra Edukacji Narodowej (animator sportu), kwotę 6.000 zł. różnicę 196.000 zł., cała ta kwota została rozdzielona na 27 sztuk konkursów i zarządzeniem Pana Burmistrza (zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w „Gazecie Wyborczej”), ta kwota jest rozdysponowana na 27 zadań adresowanych do Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Są to kwoty od 500 zł. (np. piłka siatkowa, mini piłka siatkowa w SP2 do największej kwoty 65.000) beneficjentem tej kwoty (jeśli przystąpi do konkursu) MKS Sokół.

Kwota, o którą pyta Pan Radny (30.000 zł. , o które została zwiększona pula środków dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej) została wchłonięta na te zadania (pieniądze nie są znaczone) i ona pozwoliła na to, że MKS Sokół z zadania do niego adresowanego, z kwoty 35.000 zł. może dzisiaj ubiegać się o kwotę 65.000 zł., podobnie jak zadanie adresowane do LKS Spartakus, gdzie kwota była 17.000 zł. w wyniku decyzji Pana Burmistrza autopopawki, może ubiegać się o kwotę 22.000 zł.

Podkreślam Zarządzeniem Burmistrza został ogłoszony konkurs na zadania zlecone przez Gminę zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego o wolontariacie i warunkiem uzyskania tych pieniędzy jest przedłożenie oferty wraz z preliminarzem (w którym ma rację Pan Radny Gola, może Klub w preliminarzu realizacji danego zadania umieścić koszty łącznie z ewentualnym wynajęciem i udostępnieniem obiektu w części, w całości tego, czy innego, który będzie chciał wykorzystać do realizacji tegoż zadania. W związku z tym pieniądze są do wzięcia warunek, że spełni się warunki ustawowe konkursu i tylko wtedy te pieniądze będzie można otrzymać, czy one będą w całości przeznaczone tj. kwestia konkursu. W warunkach konkursu jest określone zdanie i podana jest kwota, którą można otrzymać, gdyby zakładam przystąpiło dwóch beneficjentów do tego konkursu, to być może wygra ten, który zaproponuje wykonanie zadanie za mniejsze środki.

Radny W. Kędziora - Dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź i właściwie to tylko utwierdziła mnie ona w słuszności, że właściwie to jakaś racja była, zgadzamy się tylko z jednym, na razie są to tylko oferty pod zadania, ale generalnie (nie trzeba być jakimś specjalistą) na dzień dzisiejszy nie mamy sprecyzowanych ogólnych celów w kwestii sportu, konkretnych kierunków działań, programu i te wszystkie oferty, są generalnie szyte na miarę. Takie są realia, nie dopracowaliśmy się na razie ogólnej polityki i robimy tak jak robimy. Ale generalnie można powiedzieć Panie Burmistrzu, że jednak znowu (mam wrażenie, może celowo, może nie celowo), ale troszkę minął się Pan z prawdą. Rzeczywiście te 30.000 zł., o które pytałem (chociaż miałem informację o 25.000 zł., ale z tego dodawania wychodzi, że akurat w tej grupie zadań wzrost był o 30.000 zł. i rzeczywiście (dla nikogo chyba nie będzie tajemnicą), że te zadania będą służyć Sokołowi, a wdaje mi się, że intencja była inna i miał Pan rację w jednym, że te środki jeszcze nie zostały formalnie przydzielone, ale mam wrażenie, ze Pan wyłapuje niuanse, żeby nie do końca odpowiedzieć precyzyjnie, a moje pytanie było rzeczywiście krótkie, treściwe i nie chciał Pan odpowiedzieć krótko i zgodnie z prawdą. Ja to tak odbieram i być może się mylę, ja powiem więcej, ja bym chciał się mylić Panie Burmistrzu, ale tak nie jest.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wszyscy w kraju uczymy się. Chcę poinformować,. że po raz pierwszy następuje rozdział pieniędzy w innej formie, w takiej formie jaką stanowi od niedawna prawo. Już nie ma tak, że zbierali się szefowie Klubów i na zasadzie konsensusu, uzgodnienia, czy pewnych zasad wypracowanych wcześniej rozdzielano pieniądze. Dzisiaj jest inna forma pozyskiwania pieniędzy i jakąś ofertę trzeba skierować.

Powiem więcej Sokół Pyrzyce generalnie jako firma proponuje się (trudno powiedzieć jakiego terminu użyć), otrzyma jeszcze więcej niż ta kwota, która została wymieniona przez Pana Kierownika Kaźmierczaka, ponieważ jest szkółka piłkarska UKS Sokół Pyrzyce. Gdyby te wszystkie pieniądze zbilansować ona byłaby jeszcze większa, wiec również dla młodzieży, dla dzieci, która jest prowadzona m.in. przez naszego Radnego, oceniliśmy tu, że jest prowadzona praca prawidłowo, należycie, wreszcie jest obrana dobra droga, dlatego też dla szkółki piłkarskiej UKS Sokół środki finansowe są też proponowane i wystartuje w konkursie i na pewno takie pieniądze weźmie, a więc globalnie dla firmy Sokół będą to jeszcze większe pieniądze.

Myślę, że nawet dla niezorientowanych do końca, chciałbym przypomnieć, że Sokół Pyrzyce gar w IV Lidze i to są za małe jeszcze pieniądze. Chcę poinformować, że również sponsorzy do tego łożą, bo w IV Lidze różne pieniądze Kluby uzyskują od 80, 90 do 300.000 zł.

Radny W. Kędziora - Panie Burmistrzu sprawa by się zakończyła bardzo szybko, gdyby rzeczywiście Pan na samym początku powiedział, rzeczywiście proponujemy zrobić takie zadanie, żeby Sokołowi zwiększyć (nie chciałbym być odebrany, że jestem przeciwnikiem Sokoła, nie) tylko ja głosując, moja intencja była, żeby dołożyć właśnie tam, gdzie odbywa się na samym fundamentalnym poziomie jakiś elementarny sport , jakiś elementarny ruch i o to mi tylko chodziło i chodziło mi o tą różnicę 30.000 zł., a nie o to co już było w pierwotnej fazie zaprojektowane m.in. te 15.000 zł. na UKS Sokół. Ja zadałem konkretne pytanie, a Pan próbował kluczyć. Ja tego nie lubię, nie znoszę i będę napiętnował.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Chciałem zakończyć sprawy, które mamy zaległe na dzisiejszej sesji. Przypominam padł wniosek z mojej strony, po przyjęciu wniosków K. Budżetowej i K. Edukacji, żeby przedstawiciele Pana Burmistrza, Pani Burmistrz z Związkami Zawodowymi wynegocjowali sprawę. W tej materii głos zabierze Pan Butkowski.

Z-ca Kier. Wydz. OKKFiS - A. Butkowski - Odczytał pierwszą część protokołu uzgodnień do projektu uchwały dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - protokół stanowi załącznik Nr 97 do protokołu z obrad sesji RM.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje przegłosowanie pierwszego tematu. Przyjęliśmy wersję K. Budżetowej w tej materii, zwraca się z pytaniem do Przewodniczącego K. Budżetowej, bo jest mała różnica w tej materii.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Widzę, że 3 wnioski zostały przyjęte w tym porozumieniu, natomiast jeśli chodzi o §12 to mogę wyrazić tylko swoje prywatne zdanie, ja osobiście akceptuję taki zapis Związków Zawodowych i wydaje mi się, że on nie stoi w sprzeczności z naszym wnioskiem i osobiście również proponuję przyjąć tą treść jaka została wynegocjowana w przedstawionym przez Pana Kierownika porozumieniu.

Ta treść zapisów w §12 jest troszeczkę inna i dobrze by było, żeby Pan Burmistrz wniósł ją w ramach autopoprawki i Rada by ją przegłosowała i wtedy spokojnie moglibyśmy z przyjętymi wnioskami przegłosować cały projekt uchwały. W tej chwili jest przegłosowany wniosek w §12 o zupełnie innej treści i on jest w tej chwili obowiązujący dla Wysokiej Rady, a jeżeli mamy się zgodzić mam ten inny zapis to musi on być w formie wniosku przegłosowany.

Z-ca Kier. Wydz. OKKFiS - A. Butkowski - Odczytał treść §12 - dodać ustęp 13 o treści: „wnioski o nagrody Burmistrza winny być zaopiniowane przez ponadzakładowe struktury związków. Przedstawiciele związków zawodowych proponują w §12 ustęp 1po słowie „każdego roku” dodać słowa „po zasięgnięciu opinii związków zawodowych” Pani Burmistrz propozycje związków przyjęła.

Radny E. Gola - Rozumiem, że w tej chwili głosujemy nad projektem uchwały sformułowanej przez Pana Burmistrza?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tak, ale we wniosku jest mała różnica i chcemy to przegłosować.

Radny E. Gola - W tej chwili powstał nowy projekt uchwały i mamy będziemy głosowali nad tym, który został przedstawiony?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wersji odczytanej przez Kierownika Butkowskiego.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się 1;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Traktuję to jako autopoprawka, która została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały uzupełniony o wnioski, które zostały dzisiaj przyjęte przez Wysoką Radę. Projekt uchwały w sprawie kryterium i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Druk 351/04 i 351A/04)

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXII/251/05 stanowi załącznik Nr 98 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk Nr 359/05), przyjęliśmy wnioski i proszę Pana Kierownika A. Butkowskiego o odczytanie dalszej części protokołu.

Z-ca Kier. Wydz. OKKFiS - A. Butkowski - Odczytał dalszą część protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Prosi o wyjaśnienie wniosku dotyczącego zał. Nr 2 włączyć do §19, bo to mi umknęło.

Z-ca Kier. Wydz. OKKFiS - A. Butkowski - Ten punkt nie był negocjowany, bo został on przegłosowany przez Radę i on przejdzie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Czyli jest zgoda Związków na włączenie tego. Trudno mi się odnieść jako, nie jestem fachowcem, ja osobiście jako Radny akceptuje treść tych uzgodnień. Natomiast jakie jest zdanie pozostałych członków Komisji to nie wiem. Ja akceptuję treść porozumienia Związków.

Radny W. Kędziora - Prosi, żeby przypomnieć jak po tych wszystkich uzgodnieniach wygląda treść §18.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Propozycja jest taka, żeby wyłączyć faktycznie z nauczycieli dyrektorów z funduszu, który będzie wyliczany dla nauczycieli i wynagrodzenie zasadnicze wyłączyć z tej puli i ustalić jednolitą zasadę liczenia tego funduszu na poziomie 6% wynagrodzenia zasadniczego fizycznie pracującego nauczyciela.

Radny W. Kędziora - Czy jest zachowany zapisany ten zapis, że to ma być 6% planowanej rocznej kwoty?

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Tak.

Radny M. Budynek - Jakie to będą skutki budżetowe?

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Te dzisiejsze ustalenia możemy szacować w miarę dokładnie, bo wyliczyliśmy. Jeśli chodzi o fundusz na nagrody dla dyrektorów, który został wyłączony z całości tego funduszu, po przyjęciu wstępnej propozycji K. Budżetowej oznaczałoby, że na dodatki motywacyjne dla Dyrektorów Pan Burmistrz miałby na cały rok miesięcznie 1.120 zł., przy przyjęciu propozycji wynegocjowanej będzie to 5.600 zł.

Dodatek motywacyjny, który również wzrasta z propozycji 5 i 6% na 6% we wszystkich szkołach niezależnie od liczby oddziałów i tego rachunku tez nie robiliśmy. Jak również przy przyjęciu interpretacji, wykładni do zapisu - wychowawca klasy, iż należy on się również dla nauczycieli w oddziałach zerowych i nauczycieli pracujących w przedszkolach tj. 61 zł. razy ok. 22 nauczycieli, to takiego rachunku pełnego nie robiliśmy.

Radny M. Budynek - Czy te pieniądze są zaplanowane w budżecie? Nie. Panie Burmistrzu do czego zmierzam, tu środki finansowe, PPM i teraz jak to wszystko zbierze się do kupy to będzie ze 2.000.000 zł., 2.000.000 zł. obligacji tj. 4.000.000 zł. Nie wiem Panie Burmistrzu czeka nas, a szczególnie K. Budżetową ciężka praca.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwraca się z pytaniem do Związków Zawodowych, czy nie wnoszą żadnych zastrzeżeń?

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - W stosunku do roku ubiegłego kwota wyższa na dodatki motywacyjne tj. ok. 131.000 zł., a nie było zaplanowane budżet był złożony 15 listopada.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje poddać pod głosowanie projekt uchwały (Druk 359/05) uzupełnionego o wnioski przyjęte przez Wysoką Radę w dniu dzisiejszym.

Radny E. Gola - Panie Przewodniczący, błędna jest Pana interpretacja, bo jak może Pan głosować projekt uchwały z wnioskami przegłosowanymi przez nas wcześniej. My musimy głosować uzgodniony tekst, tj. całkiem inny tekst. W tej chwili głosujemy tekst przedstawiony i uzgodniony ze Związkami Zawodowymi.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przyjmuję tą uwagę i proszę wziąć również sprawę, że mam prawo do tego. Dziękuję Panu Edwardowi Goli, że był uprzejmy mnie wspomóc. Uważam, że powinniśmy głosować projekt uchwały.

Radny E. Gola - Projekt uchwały uzgodniony przez Związki Zawodowe i Burmistrza.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzgodnionymi wnioskami.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XXXII/252/05 stanowi załącznik Nr 99 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o piśmie Pana Burmistrza z prośbą o wytypowanie dwóch przedstawicieli radnych do Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej. Pismo stanowi załącznik Nr 100 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Zgłosił propozycję Radnego Waldemara Kędziory.

Radny W. Kędziora - Wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Klub Radnych nie zgłasza kandydatury, jedynie chciałby wnieść taką uwagę, aby zgłoszony kandydat nie był członkiem żadnego stowarzyszenia. Chodzi o to, żeby w razie jakiegoś głosowania, żeby nie był stronniczy.

Radny W. Kędziora - Po konsultacji z kolegą Mariuszem okazuje się, ze wpłaciłem jakieś 30 zł. to poniekąd jestem, wobec tego muszę wycofać.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Wyjaśnia, że nie. Chodzi o to, żeby nie pełnić funkcji np. prezesa.

Radny W. Kędziora - To nie.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Chodzi o to, żeby potem nie było sytuacji jak z innym konkursem. Do tego pisma, które skierował Pan Burmistrz na ręce Pana Przewodniczącego jest załączone odpowiednie oświadczenie, które musi wypełnić członek Komisji. Jeżeli okaże się, że np. Pan W. Kędziora jest członkiem Klubu Sokół Młodziki i jeżeli w konkursie otwartych ofert Sokół Młodziki złożą swoją ofertę to Pan W. Kędziora nie będzie mógł brać udziału w pracach tej Komisji, i tak będzie w każdym przypadku. Oczywiście opiniować inne oferty w innych konkursach będzie mógł, ale w tym konkretnym nie.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Zgłasza kandydaturę Wiceprzewodniczącego RM - K. Dubickiego.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Nie wyraża zgody.

Radny E. Gola - Zapytuje, czy można to odłożyć na następną sesję, dlatego że pismo dotyczące skierowania Radnych do tych Komisji dostaliśmy dzisiaj i trudno było podjąć decyzję i nie ma wszystkich Radnych.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gedka - Wysoka Rada była uprzejma przyjąć uchwałę w grudniu, w której jest wyraźnie zapisane, że ma być dwóch Radnych. Po drugie na poprzedniej Sesji napominałem, że będzie prośba o wyznaczenie dwóch Radnych, a po trzecie są ogłoszone konkursy i gonią nas terminy. Jeżeli komisja nie zaopiniuje może się okazać, że stowarzyszenie nie dostało pieniędzy.

Radny E. Gola - Zapytałem, czy obowiązuje nas termin i proszę powiedzieć, że tak i to wystarczy.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Po namyśle i dyskusji z kolegą Krzysztofem jeszcze raz zgłaszam kandydaturę K. Dubickiego do pracy w takiej Komisji.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki -Wyraża zgodę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury Pana K. Dubickiego i Pana W. Kędziory. Poinformował, że nie będzie głosowania alternatywnego z tego względu, że jest tylko dwóch kandydatów i dwóch potrzeba.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie kandydaturę Pana W. Kędziory.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie kandydaturę Pana K. Dubickiego.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Stwierdził, że Pan W. Kędziora i K. Dubicki zostali delegowani przez Wysoką Radę, do prac w Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej ds. organizacji pozarządowych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku, skierowania do Komisji Rewizyjnej sprawy związanej z PPM, która dzisiaj wystąpiła na posiedzeniu Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 0; wstrzymało się - 6;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o wniosku K. Ekologii, który wiąże się z pismem w tej samej sprawie. Panie Burmistrzu, ponieważ skierowane pismo jest dosyć obszerne, łącznie z protokołem z posiedzenia, dotyczące tej samej sprawy, uważam że Pana zdanie będzie tu niezwykle ważne, bo w moim odczuciu jest zbieżne z wnioskiem K. Ekologii - pismo stanowi załącznik Nr 101 do protokołu. Wniosek stanowi załącznik Nr 102 do protokołu.

Radny M. Budynek - My już w tej sprawie podjęliśmy wniosek i trzeba to przestawić Radzie. Trzeba to powiedzieć Radzie, że został wniosek przyjęty i obecnie jest reasumpcja głosowania. Prosi o odczytanie uzasadnienia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie ma uzasadnienia, jest tylko wniosek, że głosowanie ma być podjęte w miesiącu lutym. Natomiast to uzasadnienie łącznie z protokołem tj. pismo Pana Burmistrza do mnie.

Radny M. Budynek - Czy możemy tą sprawę odłożyć na inną sesję?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Taki jest wniosek, żeby tą sprawę odłożyć na miesiąc luty.

Radny M. Budynek - Proponuje, żeby z tym pismem wszyscy Radni zajęli się na Komisjach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jeżeli Wysoka Rada przyjmie wniosek K. Ekologii to te materiały trafią na wszystkie Komisje.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Chciałby poznać uzasadnienie K. Ekologii, dlaczego występuje z takim wnioskiem? Rozumiem, że jest wniosek Burmistrza, skierował Pan do K. Ekologii, a jeżeli Komisja wypracowała taki wniosek to chciałbym poznać uzasadnienie, dlaczego chce się wracać do podjętej uchwały?

Radny A. Hałasa - Komisja na swoim posiedzeniu podjęła taką decyzję, dlatego że w piśmie są wypowiedzi wójtów z Gmin naszego Powiatu i ościennych, gdzie mówią, że nie są zainteresowani, aby ich śmieci trafiały na wysypisko w Żabowie i Komisja dlatego podjęła taką decyzję, żeby zasięgnąć informacji od PPK, co chcą robić na tych 16 ha? Dodatkowo chodziło o to, ze PPK straciło dużą ilość śmieci od 1 października, dlatego że firma JUMAR przejęła wywóz śmieci od naszych spółdzielni.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - otrzymuję wniosek i uważam, że jest moim obowiązkiem głosowanie wniosku, natomiast jeżeli jest wniosek, który dotyczy, żeby temat stanął na sesji, bo zależy jakie wnioski wypracują Komisje to jestem obowiązany to pismo i te dokumenty przekazać w miesiącu lutym na posiedzenia Komisji, a szczególnie Komisji Budżetowej. Jeżeli zostanie ten wniosek przegłosowany, a od tego, czy będzie reasumpcja głosowania zależy od tego jakie będą wnioski Komisji.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - To tłumaczenie członka Komisji Ekologii tj. żadne tłumaczenie. Protestuję przeciwko głosowaniu takiego wniosku, dlatego że wydaje mi się, że Komisja Budżetu również powinna się nad tym zastanowić, ale przed podejmowaniem takich wniosków dotyczących głosowania, czy wracamy do tematu, czy nie, My chcemy się zastanowić, czy rzeczywiście warto wrócić, czy nie i wtedy dopiero podjąć decyzję, a nas w tym momencie się zupełnie pominęło i teraz mamy głosować nad wnioskiem ,który wypracowała K. Ekologii nie mając zupełnie żadnej wiedzy o tym, o czym napisał Burmistrz, o tym, żeby podyskutować, żeby się zastanowić.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest wniosek Komisji, natomiast pismo od Burmistrza chciałem zapoznać, że takie pismo wpłynęło i będzie ono przekazane na Komisje, niezależnie od tego czy byłby wniosek, czy nie. Natomiast jeżeli jest wniosek to musimy go poddać pod głosowanie.

Radny S. Ryżyk - Myślę, że Komisja ma pełne prawo zajmować się każdym tematem, który ją interesuje i na posiedzeniu swojej Komisji może wypracować odpowiednie wnioski i albo je przedstawić pozostałym Komisjom również pod obrady, albo próbować wysnuć jakiś wniosek na obrady Rady.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku K. Ekologii.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 5; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że materiały łącznie z przyjętym wnioskiem przekazujemy na miesiąc luty na Komisji, które zawnioskują, czy podjąć głosowanie w tej sprawie, czy nie. Dzisiaj nie ma żadnej decyzji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o piśmie od Klubu Abstynenta „KROKUS”, które stanowi załącznik Nr 103 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 • pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 12 do PPM, do wiadomości Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 104 do protokołu;

 • pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 12 do PPM, do wiadomości Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 105 do protokołu;

 • pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bogusława 4 do Pana Burmistrza, do wiadomości Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 106 do protokołu;

 • informacja dotycząca dokapitalizacji Spółki „Geotermia Pyrzyce”, do wiadomości Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 107 do protokołu;

 • pismo od Burmistrza w sprawie nadania nazwy dla ronda w Pyrzycach na dzień 10 lutego 2005 r. oraz informacja o planowanym spotkaniu w dniu 27 maja 2005 r. w sprawie podsumowania 15-lecia samorządu - pismo stanowi załącznik Nr 108 do protokołu;

 • pismo od Pana Skałeckiego do Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 109 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest to pismo skierowane do Rady i jak spotkamy się na posiedzeniu Prezydium Rady to spróbujemy zaproponować jakieś rozwiązanie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do mojego pisma, potem wniosku K. Ekologii. Wysoka Rada podjęła uchwałę, która w swej treści zobowiązuje Burmistrza do wykonania, mianowicie do wydzielenia określonego areału z działki przy Żabowie. Jestem zobowiązany ją wykonać i w ogóle nie mam prawa dyskutować, ale w ostatnim czasie zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o odbiór odpadów, a dodatkowo jeszcze jakby wątpliwości, które artykułowałem nie jeden raz. Do niczego nie namawiam, niczego nie sugeruję, ale wystarczy zwykłe słowo Przewodniczącego, że do tematu nie wracamy, proszę wykonać uchwałę, to ja już więcej do tematu wracał nie będę, ale staram się być odpowiedzialny za to co czynię i nie zawsze wszystko wychodzi, ale tutaj może to skutkować na koszty funkcjonowania naszej działalności komunalnej.

J. Ziobrowski - Członek Rady Nadzorczej PPK - Należałoby wziąć to pod uwagę. Nie odbyło się to na tej zasadzie, że dwie minuty rozmowy tylko to uzasadnienie miało miejsce konkretnie w oparciu o dokumenty, w których był przedstawiony cały program działania, to co przedsiębiorstwo chce robić na wysypisku i szacunkowo (ciężko jest wyliczyć co do złotówki) podana kwota ogólna w jakiej mogłaby się inwestycja zamknąć ta, która ma powstać na wysypisku Żabów - Karniewo. Żądanie przez Pana Burmistrza tzw. spięcia finansowego (jest to takie bardzo ładne określenie Panie Burmistrzu), ale w przypadku obwodnicy, co dzisiaj słyszeliśmy nie potrzeba tego spięcia, bo nie można podać, bo wcześniej nie wiadomo. Mówię to w imieniu załogi i nie dlatego, żeby kogoś tutaj urazić. Szanowni Radni jeżeli podejmiecie taką decyzję na nie. To proszę bardzo weźcie sobie pod uwagę jakie to są skutki dla przedsiębiorstwa. To, ze przedsiębiorstwo utraciło odbiorców, cena być może miała wpływ na to, ale proszę Państwa jeszcze raz powtarzam, podstawową sprawą, która miała na to wpływ i decydującą, i nikt tego nie jest w stanie podważyć, bo na to są dokumenty, to był upór Pana Burmistrza i jego służb w kwestii cen wody i ścieków, bo ta sprawę można było dużo wcześniej rozwiązać i nie trzeba byłoby czekać 19 miesięcy. Niepotrzebne wyroki sądowe, absolutnie niepotrzebne koszty sądowe, bo ktoś za to musi zapłacić i później odsetki, komornicy i wszystkie te sprawy. Bo jak są takie sprawy to można to śmiało załatwić w domu. Pytam, po co zostają zlecone prace, czy Gmina nasza jest taka bogata, żeby zlecać i wydzielać teren? Po co? Komu? Może faktycznie wziąć zasiać ten rzepak tak jak niektórzy proponują i nie będzie problemu. Puścić obwodnicę w koło Pyrzyc, nikt do nas nie musi zajeżdżać, niech tylko mają utrzymanie CPN-y (jeden na wjeździe, drugi na wyjeździe) i wtedy będzie wszystko elegancko, a firmy wewnątrz miasta niech wszystko umiera. Po co jest firma? Firma, która jeszcze istnieje, daje miejsce pracy dla prawie 140 osób to powinna być doceniona w jakiś sposób. W tej chwili mogę powiedzieć dziękuję takim Radnym jak Pan Gumowski, czy z Klubu PO Radni, czy pozostali Radni.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proszę nie robić kampanii.

J. Ziobrowski - Członek Rady Nadzorczej PPK - Ja jestem na każdej sesji i Panie Przewodniczący proszę mi nie przeszkadzać. A Pan mi czasu nie ograniczy z bardzo prostej przyczyny, bo jeżeli się głosuje w trakcie wyborów to nie po to, żeby później ktoś zabierał głos wyborcom.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Chciałbym być dobrze zrozumiany odnośnie wniosku złożonego przez k. Ekologii, bo na kolejnych dwóch sesjach złożyłem 2 wnioski i nie zostałem zrozumiany o co chodzi.

Jeżeli jest wniosek Komisji mam obowiązek poddać go pod głosowanie, jest wniosek przyjęty, ale wniosek, który niczego nie wyrokuje. Będzie sprawa skierowana na posiedzenie Komisji, szczególnie Komisja Budżetowa będzie komisją wiodącą w tej sprawie i na inne komisje też zostanie skierowane i komisje przedstawią wnioski na przyszłą sesję i dzisiaj nikt nie powiedział, że już została zawyrokowana sprawa. Ja tak odbieram i proszę tak podbierać.

Chciałem również powiedzieć Radnym, że jeżeli zaproponowałem wniosek o zaszeregowanie Pyrzyckich Spotkań z Folklorem w punkcie budżetu Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, to dzisiaj po mieście krąży, że Marcinkiewicz chciał zabrać (już nie Przewodniczący Rad) 50.000 zł. na folklor. Proszę Państwa ja sobie tego wypraszam, żadnych pieniędzy nie chciałem zabrać, chciałem, żeby pieniądze były znaczone, na festiwal i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo zawsze staram się mieć intencje czyste i tego mi nikt nie zarzuci. Również Panie Józefie my wiele czasu spędziliśmy na rozmowach i nie może mi Pan zarzucić, że jestem stronniczy, że jestem po czyjejś stronie i bardzo proszę o takie ocenianie mojego stanowiska jako Przewodniczącego Rady.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Mimo wszystko, iż tak jest przerzedzone w sali, ale chciałbym jeszcze raz wyraźnie powiedzieć. Wysoka Rada uchwałę w kwestii wydzielenia podjęła. Ja jestem zobowiązany ją wykonać. Czas ucieka, ale mam merytoryczne wątpliwości i mam do tego prawo jako Burmistrz, który odpowiada za tą sferę jak również reprezentujący Gminę jednoosobowo w naszej Spółce i szkoda mi jest czasu. Prosiłbym bardzo Wysoką Radę, bo temat jest znany, były wypowiedzi z mojej strony, również spośród Radnych, poddawałem te wątpliwości montażu finansowego przedsięwzięcia, ilości odpadów, potem efektu finalnego ceny. Tego nie wiedziałem i nie wiem do dzisiaj i ............ w jaki sensie da nam to do zrozumienia. Myślę, że dzisiaj można ewentualnie powiedzieć, bo nie wiem, czy jest konieczność czekania kolejnego miesiąca. Chciałbym podjąć tą decyzję i tą działkę wydzielić i niech firma buduje, ale mam wątpliwości.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Mam wątpliwości, czy my jesteśmy w stanie podjąć teraz temat, wyjaśniać wątpliwości.

Radny W. Kędziora - Jak długo Panie Burmistrzu, będzie Pan trwał w tych wątpliwościach, bo rzeczywiście uchwała została podjęta itd., bo co jakiś czas Pan wraca, ma wątpliwości, nie widzi przesłanek, a to za mało odpadów itd.? W pewnym momencie trzeba sprawę definitywnie uciąć i zrealizować uchwałę Rady, a dać szanse tej firmie. Majątek tak, czy tak jest nasz w 100%. Jak (nie daj Boże), by im nie wyszło to i tak na tym nic wielkiego nie stracimy, a dajmy wreszcie tą szansę i niech zaczynają bo to trwa już miesiącami. Niech zrobią, nie próbują, niech poprawią kondycje firmy, dlaczego ludziom nie dać tej szansy, a Pan cały czas ma wątpliwości i coraz mniej w to wierzę, że Pan ma wątpliwości, może Pan rzeczywiście robi wbrew tej firmie, chociaż nie chciałbym tak myśleć. Pozwoliłem sobie na głośną refleksję, Panie Burmistrzu dać firmie szansę.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie odniosę się do tego, bo tak nie jest. Natomiast dzisiaj .......... skierowałem pismo do Pana Przewodniczącego dosyć dawno, czy Pan Przewodniczący może powiedzieć Kiedy?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - 13 stycznia.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jeżeli dzisiaj nie usłyszę w tej materii żadnych głosów, czy zdania to ja ta uchwałę od jutra zaczynam realizować.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Panie Burmistrzu musi Pan wziąć poprawkę na to, że dzisiaj był wniosek K. Ekologii.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Mam uchwałę i muszę wykonać, ale mam wątpliwości, złożyłem materiał, załączniki różnego rodzaju, a jestem zobowiązany wykonać, żeby potem Wysoka Rada nie oceniła, że Burmistrz nie wykonuje uchwał, co nie często, ale pewnie jeden raz było w tej kadencji. W związku z tym ja ta uchwałę będę wykonywał. Natomiast swoje wątpliwości przedłożyłem 13 stycznia.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ja jako Rada jestem daleki od jakichkolwiek konfliktów muszę realizować decyzję podjętą przez Radę, realizację wniosku i innego wyjścia w tym momencie nie widzę.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Proszę wyjaśnić mi jedną podstawową sprawę. Skoro pismo wpłynęło 13 stycznia, skoro kilkakrotnie Pan potwierdzał, że w tym temacie K. Budżetu będzie miała wiodące zdanie, czemu do dnia dzisiejszego to pismo nie trafiło do K. Budżetowej? Czemu pominął Pan Komisję Budżetową w tym temacie? Tu Burmistrz ma rację, ma realizować, czy ma nie realizować. Radny Kędziora tez ma rację, ile te wątpliwości będą trwały, a Pan 13 stycznia dostaje pismo, kieruje do K. Ekologii, pomijając inne Komisje i twierdząc, że Komisja Budżetu jest Komisją wiodącą. Mogliśmy rozmawiać o tym na dwóch Komisjach, które odbyły się w między czasie, dlaczego nas pominięto?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Skierowałem to do K. Ekologii, bo uważałem, że K. Ekologii powinna się z tym pismem zapoznać. Natomiast uważałem, że sprawa sesji budżetowej była tak niezwykle ważna, że nie chciałem absorbować, czy K. Budżetowej, czy innych Komisji tego typu sprawą. Uważam, że jeżeli skieruję do K. Budżetowej po posiedzeniu sesji Rady Miejskiej na spokojnie będzie można się tą sprawą zająć, uważałem, że to będzie normalne i słuszne, dlatego czekałem na głos K. Ekologii w tej sprawie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nie jest to zgodne z prawdą, bo po sesji budżetowej odbyła się już K. Budżetowa, następna nie mająca nic wspólnego z sesją budżetową.

Radny W. Kędziora - Panie Przewodniczący staram się słuchać to co Pan mówi i Pańskie deklaracje na temat obiektywizmu, bezstronności, ale ja mam wrażenie, że to są tylko słowa, bo wszelkie fakty przemawiają inaczej. Wystarczy, że ktoś postronny się wsłuchuje i jakieś inne wrażenie ludzie odbierają. Może mnie pan posądzić o jakąś tendencyjność, niechęć, ja mimo wszystko mam wrażenie, ze jestem otwarty do ludzi, którzy wobec mnie są szczerzy, ale ja nie do końca wierzę w szczerość Pańskich zapewnień, bo fakty, sposób prowadzenia sesji wskazuje wg mojej optyki, mojego widzenia na całkiem coś przeciwnego. Przepraszam, ale uważam, że lepiej czasami sobie coś powiedzieć, być może tworzyły się jakieś zamiany czy u Pana, czy u mnie, bo ja też jestem otwarty na ludzi.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jeżeli ta sprawa wyszła i mam słuszne zarzuty Pan Przewodniczący K. Budżetu, to uważam, że cała sesja zgodnie z Pana wypowiedzią jest manipulowana. Nie chce podejmować dyskusji. Panie Przewodniczący rozumiem Pana wystąpienie, dlatego uważam, że ta sprawa w najbliższym czasie zostanie załatwiona i na pewno nie kierowałem się żadną złośliwością ani tendencyjnością. Jeżeli chcą Państwo w to uwierzyć to proszę bardzo, jeżeli nie to Państwa sprawa. Zresztą możecie mnie ocenić nie tylko w słowach, ale i w decyzjach, które podejmujecie Panowie Radni.

Do punktu 26 porządku

Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:24:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:24:14