PROTOKÓŁ Nr XXXIII/05 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005 r.


PROTOKÓŁ Nr XXXIII/05

z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 lutego 2005 r.

godzina rozpoczęcia - 15:15;

godzina zakończenia - 20:55;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXXIII sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 19, nieobecni są:

 • radna I. Morka - przybyła o godz. 16:55;

 • radny j. Tkaczuk.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odczytał podziękowanie od Zarządu oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp. Zarząd Koła Związku Sybiraków w Lipianach dla Rady Miejskiej za podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego u zbiegu ulic 1-go Maja i Mickiewicza - podziękowanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

J. Zdrenka - Członek Wojewódzkiego Zarządu LOK - Odczytał podziękowanie dla Burmistrza Pyrzyc za wkład w dzieło LOK - u.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zwrócił się z prośbą o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały (Druk Nr 375/05) w sprawie sprzedaży numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce. Z pozyskanych informacji było kilka wątpliwości z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia do tego projektu uchwały. Skieruje ten projekt uchwały do Komisji Urbanistycznej i na najbliższej sesji marcowej przedłożę Radzie uzupełniony projekt uchwały.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Popiera wniosek Pana Burmistrza i odczytał wniosek K. Budżetu do projektu uchwały 375/05 - opinia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 • W imieniu Klubu Radnych OPS Centrum wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad Informacji Komisji Statutowej dotyczącej wniosku złożonego przez Komisję Budżetu na poprzedniej Sesji RM. Informacja została przez Komisję Statutową przygotowana wnioski wypracowane i w imieniu sześciu Radnych składa wniosek o wprowadzenie jej do porządku obrad Sesji RM.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie z porządku obrad Sesji RM punktu 16 - tj. projektu uchwały (Druk Nr 375/05) w sprawie sprzedaży numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce.

Wynik głosowania: za - 19 (jednomyślnie)

Punkt 16 został wyprowadzony.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad Sesji RM Informacji Komisji Statutowej jako punkt 17A.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 2; wstrzymało się 3;

Punkt 16 został wyprowadzony.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 r.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się 3;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, ze przebywa w Urzędzie Miejskim w każdą środę tygodnia.

 • 2 luty - spotkanie z Dyrektorami instytucji gminnych w sprawie obchodów 60 Rocznicy Polskości na Ziemi Pyrzyckiej;

 • 5 lutego - uczestnictwo w plebiscycie na najlepszego sportowca;

 • 9 lutego - posiedzenie Prezydium Rady;

 • 10 lutego - udział w mszy z okazji Święta Sybiraków i poświęcenie Ronda im. Sybiraków;

 • poświeciłem czas i osobiście byłem zainteresowany powołaniem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Pyrzyckiej, w którym dwukrotnie wziąłem udział w spotkaniu; został zatwierdzony Statut i Stowarzyszenie już nabierze swojej mocy;

 • konsultacje z osobami w sprawie działalności kulturalnej w Gminie Pyrzyce. Do tego spotkania chciałbym zaprosić również Starostwo Powiatowe, ponieważ wiele poczynań wiąże się wspólnie.

 • w czasie ferii odwiedziłem halę w czasie rozgrywek piłkarskich.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk 382/05).

Informacja stanowi zał. Nr 8 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informuje, że Zarządzeniem został powołany pełnomocnik ds. rewitalizacji jest to Pani Bożena Gotfryd, która będzie zajmowała się tym tematem.

 • Podjąłem tryb wykonawczy, chodzi o uchwałę RM w sprawie przekazania gruntów dla PPK pod budowę składowiska odpadów.

 • Informuje, iż Gmina Pyrzyce razem z MEN realizuje program "W zdrowym ciele zdrowy duch" przez okres przerwy szkolnej.

 • 28 stycznia - spotkanie z Dyrektorem Lempartym na temat stanu technicznego kanalizacji na ul. Szczecińskiej, ponieważ za miesiąc będzie wykonana kolejna część zabudowy firmy BACKER i są tam pewne komplikacje na ul. Szczecińskiej i rozmawialiśmy na temat wyeliminowania nieprawidłowości.

 • narada z kierownikami po sesji.

 • 29 stycznia - otwarcie zawodów w piłce halowej

 • 31 stycznia

 • 1 lutego - przyjęcie interesantów;

 • 2 lutego - spotkanie w Warszawie z Wiceministrem Kultury , w MEN

 • Informuje, że będą realizowane 4 projekty w ramach programu rządowego na rzecz społeczności

 • 3 lutego - spotkanie z Wójtem Gminy Przelewice nt. organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki.

 • 4 lutego- narada z kierownikami, udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Mielęcin.

 • 5 lutego - pogrzeb zasłużonego strażaka w Obrominie, udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca ziemi pyrzyckiej.

 • 6 lutego - finał turnieju Piłki Halowej Województwa Zachodniopomorskiego.

 • 10 lutego - spotkanie z Prokuratorem Rejonowym, spotkanie z kierownictwem BACKER-a i Europa System. Informuje, że firmie Europa System udało się kupić działkę w obrocie cywilnym i niebawem rozpocznie inwestycję, stwarzając kolejne miejsca pracy.

 • 8 lutego - spotkanie z kierownictwem Towarzystwa Krzewienia Kultury Pyrzyckiej, które ma pewne kłopoty w organizacji imprez w Pyrzycach.

 • 9 lutego - spotkanie z Panią E. Sanecką - wojewódzki konserwator zabytków, która wspólnie z Wydziałem OKKFiS informowała o nowych przepisach jakie obowiązują w zakresie ochrony zabytków.

 • udział w przyjęciu samochodu bojowego dla OSP Żabów, jest to jednostka, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jest to przekazanie z jednostki ze Szczecina samochodu marki Jelcz.

 • 10 lutego - udział w uroczystości nadania imienia rodu Sybiraków, przyjęcie interesantów.

 • 11 lutego - spotkanie razem z Prezesem Spółdzielni "SŁONECZNA" nt. spraw, które należałoby wspólnie wykonać na tym osiedlu, spotkanie z Sołtysami, wieczorem byłem w Goleniowie na uroczystości nadania statuetek Barnima na wzór naszych Pyrzyczanek.

 • 12 - 13 lutego - z Żakiem udział w finale turnieju mistrzostw województwa i nasza drużyna zajęła III miejsce w województwie.

 • 14 lutego spotkanie z Posłami i Dyrektorem Biura Europosła nt. drogowego obejścia Pyrzyc.

 • 15 lutego - spotkanie z kierownictwem Urzędu Celnego, wieczorem odbyło się zebranie wiejskie w Brzesku, gdzie głównym punktem był wybór Sołtysa, którym został Pan Józef Guźniczak.

 • 16 lutego - spotkanie z Marszałkiem Mejerem, udział w pierwszym z trzech spotkań grupy inicjatywnej, która chce założyć, uruchomić działalność Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Pyrzyckiej, wczoraj odbyło się spotkanie i wszystko na to wskazuje, że dojdzie do skutku. Takie Stowarzyszenie Wysokiej Radzie, Burmistrzowi jest potrzebne przy pracach nad planowaniem przestrzennym, nad polityką podatkową, nad lokalizacją przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z handlem i przedsiębiorcami w Pyrzycach.

 • 17 lutego - spotkanie z Panem Starostą i rozmawialiśmy nt. zagospodarowania parteru naszego budynku, spotkanie z szefem firmy KONSMEL.

 • 21 lutego - udział w corocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji, która ustami pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji miała na celu podsumować roczną pracę naszej Komendy.

 • w dniu wczorajszym i przedwczorajszym - uczestniczyłem w ogólnopolskim forum wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nt. "Wychowanie poprzez sport, edukacja jutra" organizowanego przez Krajową Federację Sportu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał zawiadomienie o rozwiązaniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 • Odczytał zawiadomienie o powstaniu Klubu Radnych Lewicy, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Radni nie wnieśli zapytań do informacji Burmistrza.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Radny W. Kędziora - Pytanie jest powtórzeniem moich wypowiedzi i zapytań wcześniejszych. Chciałbym na nie zyskać odpowiedź pisemną. Od ostatniej sesji minął miesiąc była spisana sprawa pytania, była prośba o pisemną odpowiedź. Chodzi o dodatki motywacyjne dla nauczycieli i pytanie było "proszę napisać dlaczego nie było wraz z uzasadnieniem dla każdej z nich" dalej było uzasadnieni. Tych placówek mamy 4 szkoły podstawowe wiejskie, plus szkoła miejsca i gimnazjum, i 4 przedszkola, bo o te placówki mi chodzi i o odpowiedź z rozbiciem na każdą z osobna. Dziwne. W kontekście odpowiedzi Pana Burmistrza na oświadczenie Klubu Radnych OPS Centrum w sprawie stanowiska, w sprawie dodatków motywacyjnych. Zaczyna mnie to dziwić i nurtować. Prosiłbym o odpowiedź pisemną w przeciągu kilku dni, gdyż ona warunkuje na wyrobienie sobie opinii na temat tego co Pan m.in. odpowiada. Nie ma tej odpowiedzi daje mi to do zrozumienia, że Pan być może nie ma argumentów.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Nawiązując do słów Pana Radnego Kędziory dotyczącego Pańskiego stanowiska w sprawie dodatków motywacyjnych. Panie Burmistrzu robienie tego przedstawienia politycznego to nie jest .........

Ostatnie zdanie w tym wyjaśnieniu mówiące o tym, że dbałość o dodatki motywacyjne jest pod wpływem politycznym naszej gminy, Panie Burmistrzu nie przystoi w ten sposób traktować Rady. Mieszać dodatki motywacyjne z jakimiś Klubami politycznymi, tj. zupełnie bez sensu. Wypowiadam się w imieniu Klubu i czujemy się obrażeni. Tak nie można postępować.

Dwie kolejne sprawy dotyczą sfery działalności Urzędu Miejskiego.

 • Jaki jest w tej chwili status prawny Pani Wiceburmistrz Marianny Mogielskiej, czy prawdą jest, ze w tej chwili mamy dwóch wiceburmistrzów? Co z tym Pan zamierza zrobić, jak to dalej ma wyglądać? Wszystko to wiąże się ze strukturą organizacyjną Urzędu.

 • Drugie pytanie dotyczy opieki prawnej, która ma miejsce w Urzędzie. Wielokrotnie na Komisji Budżetu spotkaliśmy się z przykrą sytuacją, ze nie mogliśmy uzyskać żadnej opinii prawnej. Właściwie każdy projekt uchwały jest podpisywany przez innego Radcę Prawnego, nie możemy się doprosić opinii prawnej na ten temat. Mamy wiele uwag, nie jesteśmy fachowcami w wielu sprawach, potrzebujemy tych opinii, bez tych opinii nie możemy funkcjonować. Uzgodniliśmy kiedyś, że przynajmniej w posiedzeniach K. Budżetowej będzie uczestniczył Radca Prawny, nie dzieje się tak. Co z tym zamierza Pan dalej zrobić, bo ta sytuacja staje się niewygodna i niekorzystna chyba dla nas wszystkich?

Radny M. Gryczka - Czy nie stać Gminy Pyrzyce na dwie puszki farby, żeby pomalować umocowanie tablicy z napisem "Targowisko miejskie" i odświeżyć bramę przy wejściu na to targowisko, bo tj. ohyda. Jest to obraz przy ciągu głównej trasy Nr 3, samo zejście, dojście jest nieestetyczne. Na terenie targowiska jest masa wyrobisk, gdzie są zastoiny wodne. Jest Kierownik Wydziału, któremu to targowisko podlega. Na dzisiaj nazwałbym to pobojowiskiem, a nie targowiskiem.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W TV Szczecin ukazała się informacja, Pan Prezydent Koszalina chwalił się odnośnie strefy wolnocłowej, Kostrzyń jest już zawalony. na spotkaniu przed wczoraj padło pytanie i jestem zobowiązany odpowiedzieć, czy tj. sprawa aktualna, czy jest już zakończona, czy ona będzie, czy nie mamy na to szans?

 • Zwraca się z pytaniem do Pana R. Berdzika - Prezesa GS - spotykam się z pytaniem, czy to prawda, że na Pańskim placu ma powstać super market?

Prezes GS Samopomoc Chłopska - R. Berdzik - Jest to prawda, ale jaki będzie finał ej inwestycji to nie wiadomo, bo sprawa stanęła.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Wracam do wniosku, który zgłaszałem ,a dotyczy konkursu na Dyrektora PDK. W informacji z realizacji wniosków za 2004 r. czytam, że "unieważnienie konkursu na Dyrektora PDK, uprzejmie informuję, że nie znajduję podstaw formalnych i materialnych do unieważnienia konkursu na Dyrektora PDK" i jest podane uzasadnienie. Chciałbym oprócz tej informacji uzyskać Pana ustną deklarację, czy podtrzymuje Pan ten zapis, który tutaj znajduję, bo wiem to ja, a mamy inne zdanie w tej materii. Na ostatniej sesji odczytywana była opinia prawna i myślę, że jest sprawa do wyjaśnienia. Proszę o ustną deklarację, czy podtrzymuje Pan te zapisy, które znajdujemy w informacji?

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Składa podziękowanie od mieszkańców ul. Stagardzkiej na ręce Pana Burmistrza dla Pani D. Marciniak za szybkie działanie w sprawie oświetlenia.

Radny W. Kędziora - Wypowiedź Pana Przewodniczącego przypomniała mi, że mam brak odpowiedzi na pytanie dotyczące Słubicko - Kostrzyńskiej strefy i podstrefy w Pyrzycach. Pytałem jakie działania, co z tego mamy itd., i że Pan rozmawiał z wieloma poważnymi, potencjalnymi inwestorami. Moje pytanie było o wymienienie kilku tych potencjalnych, ważnych podmiotów gospodarczych i może to jest już rocznica, a odpowiedzi do dziś nie mam. Byłem w Wydziale Promocji i chyba nawet Pani Ewa Jędraszak pytała się, czy przygotować odpowiedź dla Radnego Kędziory, niestety otrzymała od Pana odpowiedź, ze Pan sam osobiście taką odpowiedź przygotuje. Tej odpowiedzi nie mam do dziś, a interesują mnie te poważne podmioty, które Pan chciał zaprosić, czy widziały możliwości inwestowania u nas, czy to była kolejna jakaś tam Pana, bo tak odbieram. Chciałbym, żeby Pan wyprowadził z błędu. Odpowiedź proszę na piśmie.

Radny G. Gontarz - Jechałem od strony Gorzowa Wlkp. i przed Pyrzycami stoi monument z napisem Pyrzyce i jest tam herb Pyrzyc, który ma swoje barwy i jest to wszystko obryzgane na żółto. Należałoby te barwy zmienić.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Składa podziękowanie dla Pani D. Marciniak za szybkie i wielkie zaangażowanie w naprawę oświetlenia na ul. Niepodległości, są to podziękowania od mieszkańców.

 • Tragicznie wygląda przedłużenie drogi wzdłuż działek na star oczyszczalnię, jak powiedziałbym wysypisko śmieci, to byłoby to mało powiedziane. Wszystko co tylko może znaleźć się jako odpad, to można tam znaleźć.

 • Była kiedyś wielka wojna o przekazanie nieruchomości, działki przy Geotermii Pyrzyce, dla firmy, która miała zrobić szklarnie. Nic się nie dzieje, co w tej sprawie?

 • Pani Burmistrz - 24 stycznia na Komisji Oświaty prosiłem Panią, aby były Wydział Promocji w formie sprawozdania napisał jakie składał wnioski o pozyskanie środków i ile pozyskano. Dzisiaj jest 24 luty i nie mam odpowiedzi.

 • Nie może tak być, że któraś Komisja z kolei się odbywa i na Komisję przychodzą osoby nie przygotowane do przedstawienia Komisji jakiejkolwiek odpowiedzi. Wiele razy podkreślaliśmy, że wszelkie sprawy omawiane, czy to do projektu uchwały, czy jakiejkolwiek innej informacji ma się odbywać na Komisjach. Uważam, że osoba, która reprezentuje Urząd ma jakiś zasób wiadomości i na Komisji przedstawi. Nie ma Pana, to nie ma drugiej osoby w Urzędzie, żeby mogła jakąkolwiek informacje wyjaśnić. Nie wiem, czy tj. jakaś zmowa milczenia, czy tj. nakaz z Pana strony? Trudno mi powiedzieć, ale jeżeli nie ma takiej osoby, która przedstawi informację Radnym, to nie ma wyjścia, musi pan być. Później wszystko odbywa się na sesji, które trwają do godziny 22:00. Po to mamy Komisje, żeby załatwić sprawy.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Pan Burmistrz wspomniał o problemach kanalizacji na ul. Szczecińskiej, chciałbym również Panu Burmistrzowi, korzystając z tego, ze jest obecny Pan Dyrektor PPK, zwrócić uwagę również na ul. Stargardzką. Często tam dochodzi do zatrzymania kanalizacji. Ostatnio w tym tygodniu w blokach zostały zalane wszystkie piwnice. W imieniu mieszkańców proszę o zwracanie uwagi w przejściowych okresach na kanalizację. Mieszkańcy prosili, żebym poprosił o większy monitoring tego odcinka kanalizacji.

 • Prosi o wyjaśnienie w jakim kierunku idą rozmowy z Panem Starostą w sprawie zagospodarowania dołów Ratusza?

 • Czy konkurs na Dyrektora PDK jest rozstrzygnięty, czy nie? Pani Klaudia cały czas pełni obowiązki i trzeba sprawę zakończyć definitywnie, czy jest Dyrektorem, dać angaż czy nie, nowy konkurs?

Radny G. Gontarz - Wrócę do przejazdu na ul. Stargardzkiej, jest piątek po południu, sobota, niedziela, na przejeździe na ul. Szczecińskiej są pozamykane okna, szlaban jest zamknięty, tak samo jest na przejeździe w Obrytej. Pociąg w te dni nie chodzi, na ul. Stargardzkiej jest budka, często tam stoi Policja i czy jedzie pociąg, czy nie jedzie trzeba się zatrzymywać, a wiadomo, że w soboty i niedziele pociąg nie chodzi.

Radny P. Klimczak - Zgłasza parking przy ul;. Poznańskiej. Jest to najbliższy parking w okolicy szpitala i chorzy ludzie mają problemy z poruszaniem się na tym parkingu, bo są tam duże doły, że trudno przejechać, a jeżeli jest chora osoba o kulach to jest jej bardzo ciężko przejść. Proszę, żeby coś zrobić z tym parkingiem.

Przewodnicząca K. Edukacji ... A. Odachowska - Zgłasza uwagę na przyszłość i na następne ferie. Proszę, żeby na drugi rok jedna ze szkół (Gimnazjum czy Szkoła Podstawowa) miała dyżur, ponieważ jak dowiedzieliśmy się na Komisji, przez te 2 tygodnie nasze dzieci z najuboższych rodzin nie otrzymały podczas ferii żadnego ciepłego posiłku.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otrzymałem dziwne telefony od Pani Wisłockiej tj. Stowarzyszenie Pomocy Szkołom, że ZS RCKU i Gimnazjum zamówiły mapy, jeden komplet tj. w granicach 1.200 zł. i Pani ta dzwoniła z prośbą o sfinansowanie tego. Nie wiem jak to należy tłumaczyć, może Pan Kierownik udzieli odpowiedzi.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko -Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza, chodzi o sprawę, która była dosyć głośna i dotyczy to pracownika Urzędu Wydziału Promocji. Wiemy, że już nie pracuje w tym wydziale, a dotyczy Pani Ewy Jędraszak. Toczyły się pewne postępowania wobec tej osoby. Chciałbym się dowiedzie c jaki jest obecny statut tego pracownika w Urzędzie?

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Na ostatniej sesji zwracałem uwagę, w sprawie oświetlenia garaży przy ul. Ciepłowniczej. Sprawa ta była kilkakrotnie podnoszona na sesji i nadal nic w tej sprawie, czy coś się ruszyło, czy coś dopiero się ruszy?

Do punktu 7 porządku

Informacja "Realizacja dopłat bezpośrednich dla rolników w Gminie Pyrzyce" (Druk 374/05).

Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 12 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 13 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny G. Gontarz - Przedstawiona informacja na Komisje została sporządzona bardzo niejasno i nie aktualnie. Jako Komisja Rolnictwa prosiliśmy, żeby był to temat sesyjny i interesowały nas dopłaty bezpośrednie dla rolników Gminy Pyrzyce, nie mamy takich informacji szczegółowych, brak informacji komu te dopłaty się należą. Jest obecny Pan Kierownik Jakubiak i może przedstawi nam kilka informacji na temat dopłat w Gminie Pyrzyce.

Kier. ARiMR - M. Jakubiak - W woli uzupełnienia przekazano kilka najistotniejszych elementów dotyczących pytań z posiedzenia Komisji. Nie brałem udziału w spotkaniu Komisji i postaram się jak najdokładniej powiedzieć.

Rozpocznę od informacji, że prawie 95% gospodarstw, które złożyły wnioski na dopłaty bezpośrednie z terenu Gminy Pyrzyce otrzymało te dopłaty, pozostało do realizacji ok. 5%, jest to ponad 20 wniosków. Nie prowadzimy ewidencji z podziałem na Gminy.

Otrzymałem pytania na piśmie, na które postaram się odpowiedzieć.

 1. Ile gospodarstw rolnych zostało skontrolowanych na terenie Gminy Pyrzyce?

 • Poza każdym Biurem Powiatowym w Polsce odbywa się kontrola na miejscu, prowadzi je oddzielny pion, który realizuje biuro kontroli na miejscu. Wyniki z opracowań dotyczących kontroli na miejscu nie są jeszcze idealnie przygotowane, niemniej mogę powiedzieć, że 61 gospodarstw zostało skontrolowanych na terenie Powiatu pyrzyckiego.

 1. Wynikła od razu odpowiedź z drugiego pytania ile zostało źle wypełnionych wniosków, czy podanych powierzchni. Liczba ta na terenie Powiatu sięga 4 wniosków, w których stwierdzono błąd pomiędzy 10, a 20%.

 2. Czy obcokrajowcy otrzymają u nas dopłaty, czy mają dopłaty w swoich krajach?

 • Nie ma u nas zaewidencjonowanych osób fizycznych spoza Polski. Jeżeli są Spółki, które mają obcy kapitał to muszą one posiadać stosowne wymogi prawne, aktualny wpis w krajowym rejestrze sądowym i tj. podstawa do zaewidencjonowania i wypłacenia dopłat. Dopłaty należą się terytorialnie, przypisane są do terytorium, jeżeli na terytorium danego kraju ktoś uprawia jakieś grunty, ponosi nakłady, to w tym kraju otrzymuje dopłaty. W naszym przypadku obcokrajowców nie ma na terenie całego Powiatu, jeżeli już to Spółki mają jakiś udział kapitału zagranicznego, ale muszą te punktu mieć na terenie Powiatu.

 1. Dlaczego rolnicy, którzy byli kontrolowani nie dostali jeszcze dopłat?

 • Sytuacja jest tego rodzaju, że rzeczywiście osoby, które miały kontrolę na miejscu nie dostały jeszcze dopłaty bezpośredniej, a wynika to stad, że procedura kontrolna zawsze jest długą procedurą, wymaga weryfikacji i odnośnika, który zatwierdza we właściwy sposób protokół z kontroli. Są różne elementy, koś może nie zgodzić się z wynikami kontroli itd. także są sytuacje i zdecydowana większość w naszym przypadku, że całą procedurę w tym przypadku trzeba zatwierdzi ć. Różnica pomiędzy dopłatami, które już spłynęły, a tymi, które jeszcze nie, a były te gospodarstwa kontrolowane na miejscu sięga pomiędzy miesiąca, a półtora miesiąca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca kwietnia wszyscy wnioskodawcy muszą otrzymać dopłaty bezpośrednie. Pozostało jeszcze kilka wniosków także z terenu Gminy Pyrzyce, których błędy formalne podlegają dłuższej procedurze wyjaśniającej. W sumie nie jest to więcej niż 25 z terenu gminy Pyrzyce, z tym że nie prowadzimy żadnej ewidencji z podziałem na Gminy.

Radny G. Gontarz - Bardzo cieszę się, że Pan Kierownik chociaż jeden z osób przedstawiających kwestię dopłat nieco zna jakie to dobro na wieś spłynęły pod nazwą dopłat bezpośrednich. Media i środowiska nie związane ze wsią, nie pracujące na wsi temat dopłat traktują bardzo negatywnie, dlatego że narastają animozje między miastem, a wsią, bo tłumaczy się, że to tylko my rolnicy. Wszystko jest podyktowane, że otrzymaliśmy dopłaty, jakie koszty z tym ponieśliśmy. To nie jest wielkie szczęście jakie nas spotkało, a powiem wręcz odwrotnie, jest to nieszczęście. Porównując sprzedaż zboża w moim przypadku, w ubiegłym roku sprzedając zboże straciłem ok. 40.000 zł., a dopłat dostałem 25.000 zł. do tego trzeba doliczyć wzrost kosztów, środków produkcji, nawozów itd. Byłem nie usatysfakcjonowany, że media lokalne tego tematu nie podjęły, ale się pomyliłem, bo w "Gazecie Pyrzyckiej", w ostatnim wydaniu roku ubiegłego Pan Redaktor Goclik w jakimś podsumowaniu rocznym Gminy, w pierwszym momencie ujrzał jaka to dobroć znowu na wieś spłynęła, jakie to profity, jak nam się polepszyło, a moment później przedstawia jak źle żyje się ludziom w mieście. Wiadomo woda, ścieki, ogrzewanie, takie kontrowersyjne dwa przedstawienia, które mnie zbulwersowały. Jestem bardzo niepocieszony. Ja Panu Goclikowi mogę powiedzieć, że na poprzedniej sesji przeznaczyliśmy 13.000 zł. na utrzymanie "Gazety Pyrzyckiej", jest to tzw. dopłata, a teraz można byłoby w ten sposób odebrać: zmniejszamy cenę gazety i podwyższamy wszelkie środki, które Pan Goclik potrzebuje do redagowania gazety. Zobaczymy, czy te 13.000 zł., tzw. dopłata go usatysfakcjonuje.

Radny W. Kędziora - Adwoce wypowiedzi kolegi Grzegorza, nie wiem skąd takie przekonanie. Kolego Grzegorzu to Pan daje początek, nakręcania jakiejś spirali, jakiejś animozji, bo ja mieszkam od urodzenia w Pyrzycach i wcale nie czuję się przeciwnikiem wsi. Daje Pan impuls do tego, żeby rzeczywiście zaczęły się pojawiać jakieś konflikty. Czemu to służy, przecież nikt nie zanegował, być może koszty produkcji wzrosły, a czy byłoby lepiej gdyby tych dopłat nie było?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, że jeżeli nie ma uwag negatywnych, to proponuje przyjąć informację przez aklamację.

Do punktu 8 porządku

Informacja "Problemy Sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania" (Druk 378/05).

Informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 17 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 18 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Radny M. Gryczka - Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy problemy poruszone w tej informacji są znane sołectwom? Jeżeli Sołtysi znają problematykę przedstawiona w tej informacji, czy na dzień dzisiejszy są jakieś sugestie ze strony sołectw, uzupełnienia, czy braki inne stwierdzenia, które są niezawarte w tej informacji.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Problemy ujęte w tym materiale tj. wynik spotkań dotychczasowych na zebraniach sołeckich, a więc jest to znane, ponieważ są spotkani z mieszkańcami. Natomiast jak łatwo zauważyć wiele problemów zostało wyeliminowanych, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Po ostatnim spotkaniu z Sołtysami ustaliliśmy, że w miesiącu marcu będę miał zebrania i będzie okazja do poinformowania jaki trybem chcemy wyeliminować te niedogodności, z którymi mieszkańcy się spotykają.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ekologii ... o wystąpienia do Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego Terenowy Oddział w Pyrzycach w celu udrożnienia rowu Stróżewskiego od mostu Mechowskiego do jeziora i od jeziora do Miedwia. W związku z brakiem konserwacji w/w urządzeń melioracyjnych powoduje to zalewanie przyległych pół rolników wsi Stróżewo.

Wynik głosowania: za- jednogłośnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, że jeżeli nie ma uwag negatywnych, to proponuje przyjąć informację przez aklamację.

Do punktu 9 porządku

Ocena realizacji obowiązujących uchwał i wniosków Rady Miejskiej w Pyrzycach za rok 2004 (Druk 379/05, 379A/05).

Informacja stanowi załącznik Nr 20 i 21 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 23 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwai Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Materiał jest bardzo bogaty, nasza Rada Miejska jest dość "płodną" Radą i wniosków jest bardzo dużo. Sam materiał składający się z 24 stron dotyczący uchwał i ok. 26 stron dotyczący wypracowanych przez Wysoką Radę wniosków, nie licząc tych wniosków, które nie zostały przez Wysoką Radę przyjęte. Jest to materiał bardzo bogaty i wymaga bardzo długiej i precyzyjnej oceny i przyglądnięcia się temu wszystkiemu. Na naszej Komisji akurat nie starczyło nam czasu. Komisje skończyliśmy ok. godziny 21 i zaproponowałem Radnym, aby każdy Radny postarał się zgodnie ze swoim sumieniem ocenić wykonanie wniosków i uchwał i ja w swoim imieniu taką analizę przeprowadziłem.

W wielu punktach szczególnie dotyczących wniosków wypracowanych przez Radę nie zgadzam się z informacją zawartą, że wniosek został wykonany, a właściwie nie został. Podam parę przykładów, wiem że nie jest to moment kiedy będziemy dyskutowali na ten temat, ale przyjdzie taki czas, że trzeba będzie wszystkie wnioski dokładnie przeanalizować. Jeżeli chodzi o realizacje wniosków rzuciło mi się;

 • niezrealizowany wniosek dotyczący wygaśnięcia oddziału szkoły w Krzemlinie, żadne tłumaczenie do mnie nie dociera, wniosek był sprecyzowany jasno, działania przez Burmistrza zostały podjęte mające na celu nie wygaszenie tego i właściwie wniosek został nie wykonany.

 • wniosek dotyczący przedstawienia umowy gazyfikacji przed jej podpisaniem. Wiem, ze będzie to przedmiotem m.in. kontroli RIO, nasz Klub na ten temat bardzo szczegółowo i precyzyjnie się wypowiadał, ale fakt pozostaje faktem, jaka by opinia RIO nie była, będziemy na nią cierpliwie czekali, wniosek został nie wykonany;

 • od wielu miesięcy w dalszym ciągu czekamy na przygotowanie dokumentów pt. planu dalszego funkcjonowania PPK, wniosek został przyjęty przez Wysoka Radę, takiego dokumentu nie ma, nie wiemy jaka jest Pańska wizja wykonania, do dnia dzisiejszego nic nam Radnym nie zostało przedstawione. W związku z tym nie wiemy jak ocenić Pańskie działania w wykonaniu uprawnienia właściciela. Czekamy cierpliwie, niedługo minie półtora roku od wypracowania tego wniosku i dalej nie jest realizowany.

 • dodatki motywacyjne, tj. temat, który przewijał się wielokrotnie, na grudniowej sesji został wypracowany wniosek dotyczący regulaminu przyznawania z przytłaczającą większością głosów, do tej pory wniosek nie został wykonany.

 • na sesji w dniu 29 listopada został przyjęty przez Wysoką Radę wniosek dotyczący unieważnienia konkursu na Dyrektora PDK, również z przytłaczającą większością głosów nie został zrealizowany czekam cierpliwie na dzisiejsze odpowiedzi w tej sprawie i jeszcze parę rzeczy odnośnie nowo wybranej Pani Dyrektor będę miał do powiedzenia.

 • został przegłosowany wniosek dotyczący oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkami użyteczności publicznej. Nie wpełni satysfakcjonuje mnie wykonanie tego wniosku, widzę że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a właściwie zrobiono niewiele.

 • przegłosowano problem lokalowy OPS-u, spodziewałem się, że być może budynek przy ul. Poniatowskiego, może inne rozwiązanie dalej uważam, że takie rozwiązanie, które zostało przyjęte nie spełnia oczekiwań tym bardziej, że ludzie potrzebujący pomocy potrzebują mieć dobry dostęp do urzędników, którzy zajmują się ich sprawami.

Pewnie mógłbym podać jeszcze wiele drobniejszych przykładów, ale chodzi o zaznaczenie tych elementów, że nie do końca możemy być zadowolenie z realizacji tych wniosków.

Jeżeli chodzi o uchwały, rzuca się przede wszystkim jedna z ostatnich uchwał, podjęta w miesiącu czerwcu z poprawkami Pana Burmistrza w październiku dotyczącymi przekazania dla PPK terenu pod wysypisko śmieci.

Panie Burmistrz uchwała to jest uchwała, była podjęta 29 czerwca i myślałem, że ona będzie wykonana przynajmniej do końca roku. Jesteśmy na tyle poważni, ze skoro omawiamy wykonanie uchwał i wniosków za rok 2004, to one w 2004 r. powinny być wykonane, a tym bardziej, że spotykamy się w tej chwili m.in. na naszą Komisję wpłynęła informacja, ze zamierza Pan ponownie analizować ta sprawę itd. itd. Trzeba było te wszystkie wątpliwości zgłaszać w momencie podjęcia uchwały. Zresztą Radni o tych Pańskich wątpliwościach wiedzieli mimo to podjęli uchwałę o przekazaniu tego terenu i w momencie przyjęcia uchwały, uchwała jest rzeczą świętą dla organu wykonawczego, musi być wykonana. Przynajmniej tak pojmuje instytucje organu wykonawczego i wydaje mi się, że po to jesteśmy, żeby narzucać pewne kierunki do dalszego Pańskiego działania. Jest po podstawowa rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jest to podstawowa rzecz, o której chciałem powiedzieć. Myślę, że wielokrotnie będziemy wracali, bo pewnie są jeszcze Radni, którzy składali indywidualne wnioski, nie wiem, czy są zadowoleni.

Osobiście nie jestem zadowolony z tej realizacji, chociaż uczciwie musze przyznać, że większość wniosków została zrealizowana.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest uchwała, która podjęliśmy, a dotyczy szkoły muzycznej w Pyrzycach. Jaka jest sytuacja, co dalej z tą sprawą?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Komisja Ekologii jest bardzo zaniepokojona działaniem Pana Burmistrza w temacie budownictwa socjalnego, pozyskiwania budownictwa socjalnego, lokali. Na liście społecznej oczekujących na mieszkania jest ok. 120 osób, rodzin, w różnych sytuacjach materialnych, o różnym położeniu. Ten temat jest mi bardzo bliski w związku z tym może w poprzednim roku i od początku tej kadencji za mało podnosiłem ten temat, ale będą podnosił, będę zwracał uwagę. W tym roku cieszy nas, że jest 140.000 zł. na pozyskanie lokali socjalnych, ale kiedy uchwalaliśmy budżet zwracałem uwagę, czy 10.000 zł starczy nam na mieszkania komunalne, na działalność w tym temacie ze strony Pana Burmistrza i trzeba tutaj ten temat weryfikować. Komisja Ekologii stawiała problem braku mieszkań socjalnych, widziała pozyskiwanie tych środków i w tym temacie troszeczkę się ruszyło, ale jeszcze należy dołożyć wszelkich starań, żeby ten temat zgłębić. Nie uciekniemy od tego tematu również z tego względu, że jest zmiana kodeksu postępowania cywilnego od 5 lutego nie można eksmitować na bruk, każda osoba musi mieć jakiś dach nad głową, zabezpieczenie, wiec od tego tematu nie uciekniemy. Będziemy starali się Pana wspierać w tych działaniach, żeby mieć szczególna uwagę na temat zasobów mieszkaniowych.

Również nie udało się zrealizować Straży Miejskiej, była odpowiedź, że o od tego roku miała być Straż Miejska w celu kontroli i gospodarki odpadami, dzikich wysypisk, umów, pojemników. Ten temat był omawiany na naszej Komisji, że nie ma komu weryfikować, badać, czy sklepy, czy inne podmioty gospodarcze mają umowę, czy płacą za śmieci i w tym roku również zabrakło pieniędzy na Straż Miejską. Jest to problem, który trzeba szybko rozwiązać. Jest wiele innych wniosków, w większości zostały zrealizowane i myślę, że Pan Burmistrz i jego służby się przyłożą i zrealizują pozostałe.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Odniosę się do jednej kwestii, szkoda, że nie została powołana Straż Miejska, bo naprawdę by się przydała, a może w tym roku by się Pan zdecydował, bo w końcu 200.000 zł. budżet dla Urzędu został powiększony, jest to tak znaczna kwota, że myślę, że w tej kwocie na pewno Straż Miejska miałaby miejsce uznania.

K. Oświaty, którą reprezentuję wnioskowała o wygaśnięcie oddziału zamiejscowegoi Krzemlin, o czym mówił Pan Przewodniczący K. Budżetowej. W tym wniosku również był zapis, aby w tymże budynku powstała świetlica środowiskowa. W informacji, która otrzymaliśmy z realizacji uchwał jest zapis, że ze środków Komisji powstała świetlica w Krzemlinie, a pałacu, wymalowano, odnowiono pomieszczenia, czy nie szkoda Panie Burmistrzu pieniędzy? Można byłoby poczekać 2, czy 3 miesiące do końca roku szkolnego, do wygaśnięcia oddziału zamiejscowego i w tymże budynku po szkole zrobić. Myślę, że warto przyglądać się wydawaniu pieniędzy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wypada mi odnieść się do wypowiedzi, przede wszystkim dziękuję za ocenę, sądzę rzetelną, naszego przedłożonego materiału, który jest bardzo obszerny.

Odniosę się do wypowiedzi Pana A. Gumowskiego - na poprzedniej sesji informowałem, iż zamierzam wykonać tą uchwałę, bo łaski nie robię i po to jest Burmistrz, żeby wykonywał uchwały. Natomiast żałuje tylko, że nie znalazło to uznania i wszyscy nie zobaczyliśmy jak będzie wyglądał montaż finansowy, przepływ i skąd odpady. Natomiast nie zamierzam analizować tego tematu. Powiedziałem w wolnych wnioskach na poprzedniej sesji, można sięgnąć do protokołu i taśmy, że będę ją wykonywał.

Ten dokument przedłożyłem, ale przed wypowiedzią na ostatniej sesji. Jest uchwała rozpocząłem ją wykonywać, pośpieszę się, żeby jak najszybciej, nie wiem jeszcze jakim trybem, czy użyczenie, czy dzierżawa, czy aportem do Spółki to ode mnie będzie zależało jak ją wykonam, tu akurat Rada nie wytyczyła mi ścieżki działania i wprowadzenia do Spółki tejże nieruchomości niezabudowanej.

Co do przyjętej uchwały w sprawie szkoły muzycznej, nie analizowałem , Pan Kierownik Kaźmierczak by powiedział.

Co do Budownictwa socjalnego na najbliższą sesję marcową przedłożę szczegółowy materiał, ale nie będzie to wirtualne, będą już konkrety, szamocę się jak ten problem rozwiązać. Jest to trudny problem i konia z rzędem temu samorządowi w Polsce, któremu się do końca udało wykonać. Jest to trudny temat i taka informacja w miesiącu marcu będzie.

Straż Miejska, kto ma kontrolować posesje itd. Są różne szkoły na ten temat , ja powoli utożsamiam się z tą szkołą edukacyjną, a nie rygorystyczną, albo nakazową. Może zbyt szybko, nie wiem, ale może w części odniosę się do interpelacji, jeden z Radnych wspominał o drodze na starą oczyszczalnię co tam się dzieje. Ile poszło pieniędzy na uporządkowanie i nie ma efektu, a pieniądze idą. Porządkowanie tego tematu, w ten sposób nie przynosi pożądanych efektów. Był taki pomyśl, niejeden raz rozmawialiśmy na konwencie Wójtów i Burmistrzów, aby powołać między gminna Straż Miejską, koledzy samorządowcy różnie do tego podchodzą. Myślę, że miałaby co robić w całym Powiecie, ale też razem skłaniamy się do kierunku mniej kontrolowania, a bardziej stawiać na edukacje ekologiczna i trzeba zacząć już od przedszkola.

Co do wygaszenia szkoły w Krzemlinie - jestem po otwartym zebraniu z rodzicami w Krzemlinie (informowałem o tym Pana Przewodniczącego Rady), jest to trzecia miejscowość w Gminie po Pyrzycach, Żabowie. Potrzebne jest tam miejsce na spotkania, element edukacyjno - kulturalny i mamy ustalenia, że z chwilą uruchomienia świetlicy w Krzemlinie, w tym budynku zajęcia nie będą się odbywały i pewnie zebranie wiejskie podpowie nam co z tą nieruchomością. Jest to nieruchomość zabudowana, ciekawa lokalizacja, myślę że Gmina z tego tytułu może uzyskać pieniądze, chyba że Ks. Proboszcz sięgnie po dokumenty, które ma, bo sąsiaduje to z działką kościelną, ale może nie, bo już jedną działkę otrzymał.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Jeżeli chodzi o oddział zamiejscowy w Mielęcinie, to wszyscy siedzący wiedzą kto ma rację i jak wyglądała prawda i żadne tłumaczenie tutaj nie pomoże.

Chciałem odnieść się do terenu pod wysypisko, jak inaczej interpretować niewykonanie uchwały, jeżeli przesyła Pan pismo 7 stycznia na ręce Przewodniczącego, który kieruje je na ostatnie posiedzenie mojej Komisji i w pierwszym zdaniu Pan pisze "bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie tematu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie wydzielenia i przekazania z działki nr 66/4 jej części o pow. 16,6 ha dla PPK". Jak to mamy traktować? Traktujemy tak, ze sprawę odwleka się w czasie i nie realizuje się uchwał.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - 27 stycznia wyraźnie powiedziałem w wolnych wnioskach, że wykonuję uchwałę.

Radny M. Gryczka - Wydaje mi się, że nastąpiła jakaś pomyłka jeżeli chodzi o realizację wniosku zgłoszonego przez Radnego E. Golę. Ten wniosek zbiorczy, który mówił, że w miarę przypływu środków po stronie dochodów w 2004 r. będą realizowane pewne wnioski zgłoszone przez stałe Komisje Rady, które nie uzyskały aprobaty i nie znalazły się w zapisie, w budżecie. Chodziło o przyłącza gazowe w Letninie - zapis jest "rozważyć możliwość finansowania zadania w Letninie", a w odpowiedzi realizacji wniosku pisze się, że Letnin szkoła zlikwidowana, to się zgadza, ale nie o to chodzi. Wydaje mi się, że temat zgodnie z zapisem w budżecie na 2005 r. będzie realizowany.

Radny S. Ryżyk - Dziękuje Panu Burmistrzowi za to, że nie zachciał tak nagle i z wielkim pośpiechem jak się tutaj namawia, zlikwidować zamiejscowego ośrodka w Krzemlinie. Być może należy ten ośrodek wygasić, ale na pewno nie powinno się tego robić z piątku na niedzielę.

Dlaczego Komisji Edukacji zależy na tym, żeby likwidować ostatni przytułek oświaty w miejscowości, która ma prawie 1000 mieszkańców i nie ma tam ani przedszkola, ani szkoły jest tylko taki zarodek dla tych najmniejszych dzieci. Myślę, że tj. dla mnie sprawa bardzo zastanawiająca i przykra.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - My nie chcemy likwidować ostatniego bastionu oświaty i kultury w Krzemlinie. W żadnym wypadku, tylko jaki jest sens trzymać 10, czy 12 dzieci (Komisja oświaty była w obydwu oddziałach w Mielęcinie i Krzemlinie) tej samej klasy w Mielęcinie i Krzemlinie, gdy w Mielęcinie 24 dzieci mieści się bez problemu.

Druga sprawa to ten budynek miałby być (po wygaśnięciu tego oddziału) przeznaczony na działalność kulturalną, taki był wniosek Komisji.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Niektórzy Radni przyznali się w którymś momencie na sesji, że nie wiedzą nawet gdzie ta szkoła jest i nawet nigdy nie byli w Krzemlinie. Bardzo mi przykro, ale Komisja Edukacji nie była w szkole w Krzemlinie tylko w szkole w Mielęcinie, i chcecie Państwo ostatni ośrodek kultury jaki jest w Krzemlinie, zamknąć w trybie przyśpieszonym. Mówi Pan o trzech miesiącach, od 1 marca a dzieci co ? Od razu do Mielęcina?

Mądry profesor, naukowiec, nauczyciel powiedział, że "bez szkoły wieś się degraduje", myślę że jest to mądre powiedzenie i przykro, że Komisja Edukacji, pedagodzy, nauczyciele, wypowiadają się przeciw szkole.

Radny S. Ryżyk - Jeśli takie były intencje to myślę, że się gdzieś spotkamy. Ja tylko obawiam się pośpiechu i ten pośpiech uważam za niewskazany, niemniej trzeba szukać jakichś rozwiązań. Chciałbym przypomnieć, że bywaliśmy na zebraniach Rad Rodziców, czy zebraniach w szkołach, gdzie w mniejszych ośrodkach broniliśmy i tam również uznaliśmy, że nie tylko wyniki ekonomiczne są istotne, że również ważne są cele i efekty społeczne.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informacja jest bardzo obszerna, bardzo rzeczowa, a te uwagi, które Państwo wnieśli proszę, żeby je drążyć i pilnować.

Proponuję przyjąć tą informacje przez aklamację z uwagami, które zostały na sesji wyrażone.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci młodszych (do 6 lat), uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób dorosłych (Druk 372/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Prosi o dopisanie w uzasadnieniu do projektu uchwały, w przedostatnim wersie Kwoty 316 zł. i słowo netto.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 27 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 28 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 29 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wyjaśnia, że zmiana polega na wprowadzeniu wersu drugiego, który mówi o tym, że wprowadza się podział od 151 - 175% kryterium dochodowego, wysokość odpłatności 25%.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o następującą treść tabeli w §2 projektu uchwały:

 1. wers pierwszy - do 150% kryterium dochodowego, wysokość odpłatności 0%;

 2. wers drugi - od 151 - 175% kryterium dochodowego, wysokość odpłatności 25%;

 3. wers trzeci - od 176 - 200% kryterium dochodowego, wysokość odpłatności 50%;

 4. wers czwarty - ponad 200% kryterium dochodowego, wysokość odpłatności 100%;

Wynik głosowania: za- 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem K. Budżetu ...

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXXIII/253/05 stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu (Druk 373/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXIII/254/05 stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych (Druk 380/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 37 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXIII/255/05 stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Pyrzyce (Druk 371/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 43 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 44 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXIII/256/05 stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany formy finansowania Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach (Druk 377/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Prosi o poprawienie w projekcie uchwały, w podstawie prawnej wykreślenie słów "art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 485, Nr 70, poz. 778", gdyż zapis ten jest powtórzony dwa razy.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 48 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 49 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 50 do protokołu;

Radny M. Gryczka - Prosi o wypowiedź Pana Kier. Kaźmierczaka do tych zmian.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Sprawa dotyczy tego, że zakład budżetowy jakim jest ZUT nie może w myśl nowych przepisów świadczyć usług w formie takiej, gdzie wystawia faktury. Wobec tego, żeby mógł wykonywać zadanie Gminy polegające na dowozie dzieci do szkół zachodzi potrzeba zmiany sposobu finansowania. Zmiana polegałaby na tym, ze będzie otrzymywał dotacje przedmiotową, a nie jak dotychczas będzie realizowała zadanie na podstawie umowy zawartej jeszcze między Zarządem Miejskim, a Kierownikiem ZUT i na podstawie tej umowy wystawiał nam fakturę za świadczone faktycznie przewozy. W budżecie mamy zaplanowane środki na dowozy dzieci do szkół, wykalkulowane liczba kilometrów razy liczba dni nauki w szkołach i taką kwotą dysponuje budżet na to zadanie. Zmieni się tylko sposób przekazywania tych pieniędzy, że nie w oparciu o faktury, a dotacja, przelew na konto. Dla dzieci do szkól nie zmienia to postaci rzeczy i ta zmiana nie skutkuje dla tych usług, dalej ZUT będzie ją świadczył.

Radny E. Gola - Prosi o odpowiedź na pytanie, czy zmiana formy finansowania, bądź zmiana formy funkcjonowania Zakładu z treści projektu uchwały wynika raczej to, że mamy zmianę firmy. Czy z tego wynika wprost, że w roku 2004/2005 nie zostaną poniesione większe koszty na funkcjonowanie tego zakładu jak przewidziano w budżecie?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się jeszcze do wypowiedzi Radnego Gryczki i uzupełnię wypowiedź Kierownika Wydziału. Gmina nie będzie ponosiła większych kosztów na przewozy w tym roku. Po drugie firma ta będzie tą samą firma tylko tak jak powiedział Pan Kierownik zmienia się forma finansowania. Z chwilą przyjęcia przez Wysoką Radę będzie jednostka budżetowa, a nie zakład. Jest to nowa sytuacja i chcieliśmy zadbać o to, aby ZUT, który jest firmą zatrudnia 14 pracowników nie poszedł w ślady nielicznych zakładów, które tą droga poszły, a mianowicie zostały zlikwidowane, myślę o czasie niezbyt odległym.

Wcale to nie znaczy, że nie zamierzamy dalej nic robić, ale staramy się i chcemy doprowadzić do tego, aby firma funkcjonowała w nowej formie organizacyjnej, czy w Spółce Cywilnej, czy z o.o., czy w innej formie, ponieważ jest taki wymóg i przepisy tak stanowią.

Gminy o podobnej strukturze organizacyjnej, o podobnej wielkości, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się z mediów, że właśnie szybko, naprędce widziano tylko złotówkę i likwidowano szkoły i mają tych szkół mniej wydają więcej pieniędzy na przewozy. Świadczy to o tym, że nasz ZUT dobrze się wywiązuje, bo nie mamy skarg, wniosków, które obligowałyby do zmiany gruntownej sieci przewozów. Jeżeli jakieś się pojawiały to Pan Kierownik na bieżąco spotykał się z mieszkańcami i te nieprawidłowości wyeliminował. Jest to jakby pierwszy krok pójścia w nowe rozwiązanie czysto rynkowe. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to tabor taki, który dzisiaj w tym momencie stanie w konkurencji i tą konkurencję wygra. Jeżeli chodzi o przewozy nie jest to tabor na tyle mocny, ale tu przede wszystkim pojawia się ta nuta pracowników, firmy, żeby dać sobie i firmie czas na pewne przemyślenia, żeby spokojnie przeprowadzić tą procedurę dojścia już do takiej sytuacji jaka jest pożądana przy zmianie struktury organizacyjnej, czy może jeszcze innej. Jest to danie sobie czasu na dojście do oczekiwanej formy, która w konsekwencji powinna dać jak najmniejsze wydatki podatnika na ten cel, nie tylko w tym przypadku, ale również w innym.

Radny E. Gola - Pan Burmistrz powiedział, ze koszty dowozu dzieci się nie zwiększą, to bardzo dobrze.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Sądzę, że nie, bo jest tylko kilka rzeczy pewnych.

Radny E. Gola - Czy koszty całej tej operacji nie spowodują tego, że w budżecie trzeba będzie dodatkowo szukać środków, czyli czy zmiana zakładu budżetowego w jednostkę budżetową nie spowoduje, że zostaną zwiększone większe koszty w budżecie na funkcjonowanie już jednostki budżetowej.

W związku z tym, że na Komisji uzyskałem informację od Pani Burmistrz i Pan Burmistrz potwierdza teraz częściowo, że koszty dowozu dzieci są jedne z najniższych w okolicy więc będę czekał z niecierpliwością na to co mówi Pan i Pani Burmistrz, że przedstawi mi koszty za kilometr dowozu w innych Gminach na piśmie. Jeżeli tak jest to sądzę, że na ręce Kierownika ZUT należy przekazać wyrazy uznania za tak dobrze prowadzoną usługę.

Przewodniczący K. Rolnictwa ... - M. Osękowski - Jest 5 opiekunek na dowóz dzieci, czy Ci opiekunowie są to pracownicy z przygotowaniem pedagogicznym? Jeżeli tak, to dlaczego zatrudnia ZUT, a nie Wydział? Co Pan Domagała jako zakład ma do opiekunów? Rozumiem, że są wymogi bezpieczeństwa, że powinny być zatrudnione te osoby, dlaczego one są na stanie Pana Domagały?

2-ch stażystów, a Pan Kierownik powiedział, że za stażystów pieniądze są płacone?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Pan Burmistrz powiedział, ze tj. pierwszy krok do prywatyzacji ZUT, prosiłbym o ujawnienie drugiego kroku lub w jakim terminie Pan będzie ten drugi krok stawiał?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałem odpowiedzieć Radnemu Goli - ja nie powiedziałem, że w naszej Gminie płacimy najmniej za przewozy, powiedziałem, że w Gminach sąsiedzkich przewozy kosztują drożej, a wiec jest to zasadnicza różnica.

Do końca tego półrocza przedstawię analizę działalności w nowej formie organizacyjnej i będzie to jakiś materiał po to, aby zdecydować co dalej. Dzisiaj mówienie o rozwiązaniach takich, czy innych byłoby przedwczesne. Na pewno powinna to być forma regulowana Kodeksem Spółek Handlowych. Natomiast co do stażystów i opiekunek proszę o wypowiedź Pana Kierownika Domagałę.

Kier. ZUT - A. Domagała - Pan Radny Osękowski ma rację. Wykształcenie opiekunek powinno być wykształceniem pedagogicznym z tym, ze my próbowaliśmy już różnych sposobów. Zwracaliśmy się do szkól prosząc o wytypowanie opiekunów jako dodatkowe zajęcie i szkoły nam odpowiedziały, że chętnych na takie dowozy nie ma. W związku z powyższym zatrudniamy osoby, które przygotowujemy do tego, żeby opiekować się dziećmi, są to osoby z minimum wykształceniem średnim, bez pedagogicznego, ale jak do tej pory nie mieliśmy większych skarg w związku z postępowaniem Pań z dziećmi.

Kwestia, czy powinien zatrudniać Wydział OKKFiS na ten temat nie chcę się wypowiadać. Moja działka od 25 lutego 1995 r. polegała na tym, że miałem obsługiwać zgodnie z podpisaną umową między Zarządem Miejskim, a mną jako Kierownikiem Zakładu, miałem pełnić pełną rolę, czyli zlecono mi niejako całość obsługiwania trasy. W związku z tym do tej pory jest tak jak było poprzednio, czy będzie tak dalej to trudno na ten temat powiedzieć, ponieważ jak Państwo widzicie wypracowujemy jakiś nowy sposób przekształcenia ZUT. Być może padnie taka propozycja i z tą propozycją również trzeba by się zgodzić, ale to już w gestii Pana Burmistrza. Natomiast ja mogę odpowiedzieć, że rzeczywiście tak jest, że opiekunowie powinni mieć wykształcenie pedagogiczne tak jak opiekun świetlicy. Nie wiem, czy znajdziemy tak chętnych, zaprzestaliśmy tej formy skoro raz wystąpiliśmy, nikt się nie zgłosił, albo są to za małe pieniądze. Do tej pory było tak jak jest.

Radny W. Kędziora - Tą uchwałę w sprawie zmiany finansowania ZUT odbieram jako etap pośredni między jakąś wybraną formą docelową, tak wynikało z rozmów podczas prac Komisji i jest to jak najbardziej zasadne, żeby wyodrębnić, usamodzielnić, żeby to wydawało się trochę bardziej czytelnie i przejrzyście, jednocześnie nie rodziło jakichś wątpliwości, ze płacimy za dużo itd., ale wybiegam w przyszłość.

Jeżeli byłaby Spółka z o.o. , czy majątek Spółki może być wniesiony aportem rzeczowym jako kapitał, obawiam się, żebyśmy nie wykładali dodatkowych pieniędzy, gdyż najniższa kwota dla Spółki z o.o. tj. 50.000 zł. Wybiegam w przyszłość i zakładam, że być może potoczy się to w tym kierunku, ze te 50.000 zł. jesteśmy w stanie wygenerować. Ja uważam, że nie, ale jeżeli to byłoby z majątku rzeczowego Spółki to jestem jak najbardziej za.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Zachowam wstrzemięźliwość i w tym przypadku nie pokuszę się o zaproponowanie formy na przyszłość, ale odpowiadając na pytanie - może być to forma rzeczowa, która odpowiada wartości 50.000 zł., bo tak jest wg ustawy nie muszą to być pieniądze.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Chciałbym doprecyzować informację, która została nam przedłożona, a nie usłyszałem od Pana Domagały takiego wyjaśnienia. Pan M. Osękowski ma rację 14 pracowników w tym 5 opiekunek i 2-ch stażystów i wychodzi, że jest 12 pracowników i 2-ch stażystów. Stażyści są to osoby bezrobotne, które otrzymują stypendium PUP więc nie ma statusu pracownika, nie ma umowy o pracę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -15; przeciw - 0; wstrzymało się - 5;

Uchwała Nr XXXIII/257/05 stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk 381/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej - stanowi załącznik Nr 53 do protokołu;

 2. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 54 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 55 do protokołu;

 4. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 56 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXIII/258/05 stanowi załącznik Nr 57 do protokołu.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk 375/05)

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 58 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 59 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 60 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 61 do protokołu.

Projekt został wyprowadzony z porządku obrad Sesji RM.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 190/38 w obrębie 6 miasta Pyrzyce oraz ustanowienia służebności drogowej (Druk 376/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 62 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej -

stanowi załącznik Nr 63 do protokołu;

 1. Komisja Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu - stanowi załącznik Nr 64 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowi załącznik Nr 65 do protokołu;

 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - stanowi załącznik Nr 66 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XXXIII/259/05 stanowi załącznik Nr 67 do protokołu.

Do punktu 17 A porządku

Informacja Komisji Statutowej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał podziękowanie dla radnego S,. Ryzyka za prace w Komisji Statutowej - podziękowanie stanowi załącznik Nr 68 do protokołu.

Przewodniczący K. Statutowej - M. Gryczka - K. Statutowa dostała zadanie do wykonanie 17 stycznia 2005 r. Wniosek jaki został zgłoszony przez K. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej i przyjęty przez Wysoką Radę, został przez K. Statutową przeanalizowany, stąd też Komisja na ostatnim posiedzeniu w dniu 21 lutego zdecydowała, że przedłoży informację Wysokiej Radzie, którą Państwo dzisiaj otrzymali. Są tu pewne sugestie ze strony Komisji Statutowej, dodam że nie była to decyzja jednomyślna, ale zdecydowała większość głosów za tym, żeby takie sugestie, takie stanowiska były reprezentowane w tej informacji.

Odczytał informację, która stanowi załącznik Nr 69 do protokołu.

Przewodniczący K. Rolnictwa - M. Osękowski - Dobrze, że K. Statutowa zajęła się m.in. przydziałem pewnych czynności obowiązków.

W zakresie K. Budżetowej są takie punkty jak narkomania, alkoholizm, polityka prorodzinna, czy nie lepiej byłoby przesunąć do K. Edukacji, żeby pewne zagadnienia były w jednym zakresie. Natomiast gospodarka nieruchomościami jest w działalności K. Budżetowej, w K. Rolnictwa są sprawy komunalne, zbywanie nieruchomości na terenach wiejskich itd., i jest ten punkt gospodarka nieruchomościami.

Proponuje, żeby rozważyć to na Komisjach w takim układzie w jakim są i poszczególne tematy poprzesuwać. Nie będę zajmował stanowiska ile tych Komisji i dlaczego tyle.

Radny S. Ryżyk - Przedłożono nam informację i jako Radni powinniśmy się z nią zapoznać. Myślę, że celem K. Statutowej było to, żeby zasięgnąć jakiegoś sondażu od Radnych, pewnie tego K. Statutowa od nas oczekuje. Sądzę, że powinniśmy się zająć tym materiałem na posiedzeniach Komisji, przedstawić swoje uwagi jeśli K. Statutowa chciałby je wziąć pod uwagę i wtedy byłby moment, w którym K. Statutowa powinna wystąpić z projektem uchwały.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - K. Statutowa składa się z członków poszczególnych Klubów Radnych i każdy z Klubów obecny na sali ma swoje przedstawiciela. Ja występuje tutaj jako Przewodniczący Klubu Radnych OPS Centrum i my z tym tematem, dzięki obecności naszego kolegi M. Budynka, zostali zapoznani na posiedzeniu klubowym. W pełni zaakceptowaliśmy ustalenia K. Statutowej, która pracowała bardzo merytorycznie, chociaż również zgadzam się z radnym M. Osękowskim, że można pewne korekty dokonać i co do tego nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, że temat bardziej dotyczy Klubów Radnych, bo tak chyba należy to rozumieć, czy samych Radnych jak Komisji. My wychodzimy założenia, że należałoby dzisiaj poświecić chwilę czasu i ustalić dokładnie, i precyzyjnie jakie tematy powinny wchodzić w skład poszczególnych Komisji. Jest tu zgoda naszego Klubu na sugestię M. Osękowskiego, bo rzeczywiście z K. Budżetowej gospodarka nieruchomościami, 2 ostatnie punkty powinny zostać przeniesione, jeden do K. Rolnictwa, drugi do K. Edukacji i co do tego uwag nie mamy. Uważamy również, że powinniśmy w dniu dzisiejszym przegłosować proponowane przez K. Statutową opinię, która została. Jeżeli trzeba będzie sformułować formalny wniosek to nasz Klub jest w stanie taki wniosek złożyć, dysponuję sześcioma osobami w klubie więc nie ma żądnych wątpliwości, że wymogi formalne mogą się stać w każdej chwili spełnione. Uważam, że w dalszym ciągu należy przystąpić do kolejnych prac, bo opóźnianie tego tematu właściwie nic nie wniesie, a rzecz polega na zintensyfikowaniu prac tej Rady, na jej reorganizacji, na lepszej jej pracy i w podtekście na pewnych oszczędnościach w tej Radzie, bo zmniejszenie liczby Komisji, zmniejszenie liczby wiceprzewodniczących to może niewielkie, ale to są jakieś oszczędności dla budżetu Gminy, które to środki można byłoby przeznaczyć na trochę inne cele. Jesteśmy za tym, aby w dniu dzisiejszym przegłosować, jeżeli jest potrzebny wniosek to taki wniosek gotowi jesteśmy złożyć. Wydaje mi się, żeby w dniu dzisiejszym ta opinia została przegłosowana.

Radny E. Gola - Tak jak wspomniał Przewodniczący K. Statutowej Radni otrzymali dzisiaj i sądzę, że z racji tego powinniśmy się wszyscy z nim zapoznać. Taki tryb jak zaproponował Radny Ryżyk, który prowadziłby do tego, że Komisje ustosunkowałyby się do Komisji Statutowej. Ja również uważam, że mogą to zrobić Kluby Radnych i po zebraniu tych propozycji Komisja Statutowa pracowałby nad tym materiałem, razem z wnioskami Komisji i klubów Radnych i wówczas po uzyskaniu propozycji Komisji Statutowej przystąpilibyśmy do rozpatrywania na sesji. W tej chwili zaczniemy rozpatrywać poszczególne punkty i do niczego to nie doprowadzi. Radni maja prawo zapoznać się z tą propozycją i powinni mieć na to czas, żeby spokojnie to przemyśleć, ponieważ ta decyzja niesie za sobą bardzo duże zmiany, bo m.in. jeżeli ta wersja zostałby przyjęta ona powoduje, ze są nowe Komisje, nowe składy komisji, nowi przewodniczący, pojawia się nowe zakresy pracy tych komisji i w finale chyba byśmy musieli jeszcze zmieniać plan pracy Sesji. Więc to są bardzo duże zmiany i myślę, że najbardziej rozsądna propozycja byłoby skierowanie to na Komisje i poproszenie Kluby Radnych o informacje na piśmie i ustosunkowanie się do propozycji Komisji Statutowej. Na Komisji Statutowej jako członek zrozumiałem, że my dzisiaj przedstawimy tylko informacje w jakim stanie są prace i uzyskamy w trybie takim jak wspomniałem następne informacje od Komisji Rady i tak jak wspomniał kolega Gumowski od trybów Rady jak oni ustosunkują się do tych propozycji. Wnioskuję o to, żeby tą informację przyjąć jaka jest, a rozpatrywać to na sesji wówczas, gdy Komisja Statutowa otrzyma wnioski od Komisji.

Radny S. Ryżyk - Nie jestem, przeciwnikiem tych zmian, natomiast sądzę, że istnieje możliwość, żebyśmy nad gotowym projektem głosowali już na następnej Sesji. Możemy zorganizować nadzwyczajne posiedzenia Komisji i odpowiedni wcześniej przygotować i przedstawić punkt widzenia Komisji dla Komisji Statutowej i będzie miała ona wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować projekt uchwały na następne posiedzenie.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Ustawodawca nie bez kozery przewidział udział w Komisji Statutowej członków poszczególnych Klubów i założeniem ustawodawcy było to, że każdy z członków K. Statutowej reprezentujący jakiś Klub reprezentował zdanie Klubu, czyli wyrażał jasno. Panie Radny teraz Pan chce to samo stanowisko, które nasz członek reprezentował na posiedzeniu Komisji Statutowej? Nie, a skoro K. Statutowa jest ciałem składającym się przedstawicieli wszystkich Klubów, wypracowała jakiś kompromis i my w swoim Klubie ustaliliśmy, że ten kompromis jest prawidłowy, i potrafimy powiedzieć, że optowaliśmy za dwoma Komisjami, ustalono 3 merytoryczne, zgadzamy się z tym, uznajemy że większość ma rację, i nie widzimy powodu do tego, żeby jeszcze raz to samo w Komisji reprezentować, tj. tylko odwlekanie w czasie, a to właściwie nic nie daje. Nie upolityczniajmy, bo to nie ma nic wspólnego z polityką, one mają służyć tylko usprawnieniu pracy tej Rady i tylko i wyłącznie pewnym oszczędnością. Mam nadzieję, że jesteśmy jedną wspólną Radą, która będzie podejmowała wspólne decyzje na takich Komisjach i w takim podziale, który zadowoli nas wszystkich, i staniemy się jednym ciałem podejmującym rozsądne decyzje dla dobra tego miasta. Przepraszam za treść polityczną, zawsze unikam. Jeszcze raz w imieniu Klubu, po to przyszliśmy na sesję, żeby na niej merytorycznie pracować. Nie jest tak późno, myślę, że zmian proponowanych do zakresu działania poszczególnych Komisji nie będzie aż tak dużo, a przypuszczam, że jest to kwestia paru minut i spróbujmy przegłosować. Będziemy o jeden krok do przodu i będziemy myśleli co dalej z tym zrobić, bo my na posiedzeniu klubowym bardzo długo zastanawialiśmy się jak wytypować i jakie warunki pracy spełnić, bo one nie są takie proste one są w miarę skomplikowane. K. Statutowa wyraźnie powiedziała jaka droga nas jeszcze czeka i z kolei wypowiedzenie się na następnej sesji w miesiącu marcu przedłuży sprawę na sesję kwietniową, która jeszcze nie rozstrzygnie wszystkiego i przypuszczam, że na majowej sesji będziemy mogli dyskutować.

Radny E. Gola - Od wielu kadencji praca Rady Miejskiej była określona w taki sposób i takie były Komisje i Pan Radny Gumowski proponuje w parę minut dokonać zmian i przegłosować tak jak to jest. Radni i Komisje mają prawo zapoznać się z tym dokumentem, który trafił dopiero dzisiaj. Decyzje i kształt tego dokumentu powstał dopiero w poniedziałek i prawdę powiedziawszy to niestety,, ale ta informacja w takim kształcie jak jest tutaj nie była głosowana na K. Statutowej, więc jak można traktować to jednoznacznie? Ona w takim kształcie nie byłą głosowana, były głosowane pewne fragmenty, ale nie całość i tym bardziej uważam, że tj. tak poważna praca Rady Miejskiej, ze nie możemy mówić o pośpiechu. Rada to czuje, są Komisje i ja ani razu nie słyszałem, że są pretensje do pracy którejś z Komisji. Uważam, że w miarę Komisje wszystkie dobrze pracują, wypracowują wnioski i nie widzę żądnego powodu, że nagle w parę minut musimy podejmować decyzje. Mamy na to czas, spokojnie możemy to zrobić, Komisje dalej pracują, będą pracować, nie widzę tu żadnego powodu.

Przewodniczący K. Statutowej - M. Gryczka - Rzeczywiście słowa, które są zapisane w tej informacji są mojego autorstwa, natomiast geneza i najistotniejsze aspekty są przedyskutowane z Komisją, ustalenia zapadły na Komisji i nawet Radny Gola zapytany przeze mnie, czy ma uwagi do tej informacji odpowiedział, że nie. W związku z tym uważam, że w tej chwili mówienie, że ta forma itd. nie pisze się całą Komisja informacji, Komisja nie siedzi i nie produkuje tej informacji. Były spotkania i chcieliśmy z jakimś materiałem wyjść na dzisiejszą sesję Rady, bo ustaliliśmy sobie za cel honoru, żeby informacja była Państwu przedstawiona i my jako Komisja chcieliśmy też mieć wytyczoną drogę naszego działania. Jeżeli mamy się urobić to niech ta praca będzie spożytkowana w jakiś sposób. Szanujmy czas i nie młóćmy słomy, bo będą leciały tylko plewy, a mówmy o konkretach. Mamy coś robić to róbmy, namaszczajmy sprawę i idźmy do przodu. Również K. Statutowa w swoim opracowaniu zawarła sugestię, żeby była dodatkowa sesja, żeby można było poświęcić sprawę meritum rzeczy i rozwiązać problemy wyborcze.

Radny W. Kędziora - dziwię się jaki jest przepływ informacji. Pan Jako Przewodniczący, przedstawiciel Klubu Lewicy nie konsultuje się ze swoimi członkami Klubu? Ja odbieram to, że jest tu chęć zachowania status Quo określonego ze względów tylko politycznych, tak to odbieram. Nikt nie patrzy merytorycznie, nie patrzy jak to wpływa na finanse, jak to wpływa na organizacje pracy Rady, nikt nie poruszył też aspektu, który wydaje mi się dosyć istotny, pracownicy, kierownicy Wydziałów bardzo często narzekają, że muszą zostawać itd. Jeżeli liczba Komisji będzie zmniejszona to tym bardziej usprawni to też pracę pracowników, którzy obsługują merytorycznie poszczególne Komisje. Prosiłbym, żeby zwrócić na to uwagę, a jakaś taka niechęć, to dla mnie tj. działanie polityczne dla zachowania status quo.

Radny E. Gola - Cały czas dyskusja toczy się nad kwestią, czy mamy w parę minut przegłosować jakąś tą wersję, którą uważam i którzy uważają, że ma być i koniec, a ja i jeszcze inni Radni optują za tym, że powinniśmy się zastanowić. Te oszczędności, które ja też widzę, że można wprowadzić tylko, że uważam, że na tak poważną sprawę trzeba dać wszystkim trochę czasu, żeby się zastanowili, czy idziemy w tym kierunku i co to spowoduje w przyszłości. Nadmieniam, że tj. polityczne, czy nie polityczne to dla mnie jest bardzo dziwne. Mówmy o trybie jak mamy dojść do decyzji, żeby nie była w parę minut w tak poważnej sprawie tylko, żeby na to był czas. Proponuje, żeby przystąpić do głosowania, bo są 2 wnioski. Jeden, żeby przegłosować dokumentów tej chwili, a drugi żeby przyjąć procedurę uzyskania opinii od Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Praca, która włożyli wszyscy członkowie K. Statutowej, przedstawiono nam informację, do której zostaliśmy zobowiązani decyzją Wysokiej Rady. Po tej dyskusji, czy my przyjmiemy tą informację, czy ją odrzucimy, to i tak nad t informacją dalszy tok pracy leci, jak tak to odbieram.

Przewodniczący K. Statutowej - M. Gryczka - K. Statutowa zwraca się do Wysokiej Rady o konkretne decyzje, bo jeżeli mamy pracować jako K. Statutowa, to wypracowaliśmy pewne sugestie i chcemy wiedzieć, czy Rada to akceptuje, czy nie, czy mamy działać w tych obszarach, a jeżeli nie to zamykamy. Nie można mówić, że jeżeli Rada zdecyduje w odwrotną stronę to i tak Komisja będzie działała.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Szanując tą pracę, bo kolega Mirosław przekazał nam na posiedzeniu Klubu jak była to ciężka praca i Panowie napracowali się w tej Komisji i należą się im za to podziękowania. Szanując pracę Komisji, szanując własny czas, my odrobiliśmy lekcję, podjęliśmy decyzję, przeanalizowaliśmy, nic nie stało na przeszkodzie, żeby zajęły się tym wszystkie Kluby. Już 21 - go można było się spotkać, my to zrobiliśmy i wypracowaliśmy pewne wnioski. Pan M. Gryczka ma zupełną rację, że dzisiaj powinniśmy podjąć decyzję, czy jesteśmy za tym, czy przeciwko temu. Jeżeli jesteśmy przeciwko temu to albo Komisja Statutowa zamyka książkę i więcej na ten temat nie pracuje, albo pracuje nad innymi rozwiązaniami, bo wniosek o reorganizację pracy Rady dalej będzie aktualny.

Składam formalny wniosek o to, aby Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie, czy w dniu dzisiejszym mamy to przegłosować i pracować merytorycznie nad zagadnieniami dotyczącymi umiejscowienia dzisiaj sfer działania poszczególnych Komisji, czy nie. Jeżeli nie to wracamy do tematu za miesiąc, jeżeli tak to pracujemy dzisiaj i przynajmniej jesteś o krok do przodu, a K. Statutowa będzie mogła przygotować stosowny projekt uchwały, bo jest to niezbędne, żeby te zmiany weszły w życie to musi być przygotowany projekt uchwały, który na sesji musi być przegłosowany. Ostatnia moja uwaga, to gdybyśmy tej niezbędnej dyskusji nie prowadzili to bylibyśmy już po temacie.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odniosę się do wątku, który dotyczy mnie osobiście, bo pełnię funkcje wiceprzewodniczącego RM i żeby wyjść naprzeciw informacji i sugestii K. Statutowej, jednym z wątków tej informacji jest zawarta taka rzecz, że w dwóch trybach można powołać i odwołać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, czyli w trybie odwołania i powołania. Natomiast drugi tryb to możliwość rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ze swojej funkcji. W związku z tym oświadczam, że rezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego RM w Pyrzycach.

Radny E. Gola - Przypomnę, że mój wniosek brzmi w ten sposób, aby ten dokument Komisji Statutowej skierować do Klubów Radnych i na bazie uzyskanych informacji Komisja Statutowa opracuje propozycje na sesje. Nie mówię o propozycji odrzucenia, lecz o zaciągnięcie opinii klubów radnych

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Aby rozstrzygnąć wszystkie wypowiedzi i spory proponuję, aby pani radczyni wypowiedziała się co do kwestii prawnej.

Radny W. Kędziora - Chcę przedstawić mój tok i aby to w jakiś sposób uporządkować. Zadam pytanie: "cóż stoi na przeszkodzie przyjąć to, a Komisja Statutowa będzie pracować, opracuje projekty uchwał i jeżeli komisje czy nawet Kluby będą chciały inaczej, to zawsze można do projektów uchwał. stworzonych przez Komisję Statutową wnieść swoje zmiany" np. kolegi Mariana, które ja popieram, bo narkomania, polityka prorodzinna to jak najbardziej do Komisji Edukacji. Każdy na sesji będzie mógł zgłosić wnioski do zmian poszczególnych projektów uchwał. Mam wrażenie, że jest to obstrukcja. Nie tędy droga. Mi się wydaje i apeluję do wszystkich, abyśmy przyjęli, co jeszcze nie przesądza o kształcie jak będzie wyglądać praca Rady, bo to będzie odbywać się podczas spotkań komisji, głosowania i dyskusji.

Wiceprzewodniczący RM K. Dubicki - Nie chciałbym szukać usprawiedliwienia, czy uciekać od tematu. W wyborach demokratycznych rada większością głosów powołała mnie na stanowisko Wiceprzewodniczącego. Nie jest to stanowisko mianowane. Skoro większością głosów Rada uznaje, aby ten skład jaki obecnie pracuje odwołać, sam składam rezygnację z pełnionej funkcji.

Wiceprzewodniczący RM J. Kubajek - W takiej sytuacji również poddają swoją osobę pod osąd Rady i rezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego RM.

Radca Prawny- K. Zawalska- Ja przeglądałam statut i nie stwierdziłam, aby gdzieś było głosowanie nad informacją. Informację przyjmuje się lub też nie. Przyjęcie informacji powinno odbyć się bez głosowania. Odnośnie rezygnacji Wiceprzewodniczących RM, które dzisiaj padły, rezygnacje muszą być zgłoszone na piśmie.

Radny S. Ryżyk - Sądzę, że nastąpiło jakieś nieporozumienie. Ja sądziłem, że nad tym kierunkiem zmiany, Rada swój werdykt wydała. Jeśli Komisja Statutowa oczekiwała po przedstawieniu tej informacji jak gdyby następnego potwierdzenia informacji, to możemy to przegłosować. Komisja Statutowa musi znaleźć jakiś sposób, aby zebrać jakieś różne opinie do tego co nam proponuje. Sądzę, że musimy znaleźć jakieś wyjście. Jeśli nastąpiło nieporozumienie, to sądzę, że nie ma problemu. Możemy głosować nad dalszym kierunkiem.

Radca Prawny- K. Zawalska- Rada nie głosuje nad informacją, tylko informacje przyjmuje lub nie.

Radny M. Budynek - W jaki sposób Rada ma przyjąć bądź odrzucić tą informację? Ja uważam, że powinniśmy przystąpić do głosowania. Pan Przewodniczący Komisji Statutowej ma rację, było głosowanie. Pan Edward Gola, muszę powiedzieć z przykrością, kłamie publicznie, bo głosowanie było 3 do 1. Mącisz, mąciłeś na komisji i mącisz tu. Chcesz zmian, czy nie chcesz zmian. Jako Przewodniczący Lewicy nie odrobiłeś zadania domowego, nie spotkałeś się z całą Lewicą i nie przedyskutowałeś tej sprawy. Komisja nasze wcześniej przedstawiały to inaczej.

Radca Prawny- K. Zawalska- Jeżeli Przewodniczący zgłosi przyjęcie do porządku obrad tej informacji, informacja będzie.

Radny M. Budynek- Kieruje pytanie do Pani Radczyni: "jak sobie wyobraża przyjęcie prawne , że Rada przyjmuje informacje? Milcząc, patrząc na panią? Musi być jakieś odzwierciedlenie w głosowaniu. Jesteśmy za, albo jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Komisji Statutowej M. Gryczka- Do Pani mecenas: "trzeba czytać też wniosek, którego Pani może nie ma przed sobą- jest to wniosek Komisji Budżetu z 17 stycznia br. Materiał trzeba czytać całościowo, dlatego, że Komisja Statutowa dostałam zadanie na 24 lutego, łącznie nawet z przygotowaniem projektów uchwał w sprawie reorganizacji. W związku z tym Komisja doszła do takiego stwierdzenia, że na dzisiejszej sesji przedstawi informację, ale chcemy również żeby ta nasza praca i te kierunki, podane sugestie wypracowane przez komisje i przegłosowane większością, żeby Wysoka Rady przyjęła względnie odrzuciła, bo nad czymś dalej Komisja Statutowa ma pracować czy nie ma pracować. Dlatego też chcemy dzisiaj decyzji w obszarze, którym się poruszamy w tej informacji. Przytaczane sugestie czy Państwo aprobujecie, czy też nie?

Radny E. Gola - Do zarzucania mi kłamstw to najlepszym weryfikatorem będzie protokół z posiedzenia Komisji Statutowej. Będzie tam jednoznacznie określone, w których momentach odbywało się głosowanie i nad czym. Ja twierdzę, że nie było nad całością informacji, twierdzę, że było tylko głosowanie częściowe, nad poszczególnymi, bodajże dwoma punktami. Protokół określi i wtedy się okaże kto kłamie. Proszę tutaj nie zabierać głosu w sensie takim, że jak pracuje Klub Radnych Lewicy, bo do tej pory nie było takich uwag, a dzisiaj się pojawiają. Widocznie się komuś do czegoś bardzo spieszy. Chce chyba szybko zająć jakieś tam stanowiska, dlatego zaczyna używać takich określeń. Ja mówię o tym, aby popracować nad konkretnymi rzeczami, a tu się zaczyna organizować wycieczki polityczne. Do tej pory ich nie było i takie zarzuty nie padały. Teraz padają. Mam inne zdanie w tej sprawie i proszę mi argumentów takich nie używać. Proszę o ogłoszenie przerwy.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Radny M. Budynek- Przed przerwą kolega E. Gola powiedział, że ja mijam się z prawdą. Wobec tego jeszcze raz powtarzam, że głosowanie odbyło się, pan kolega wobec tego wziął brudnopis, nie czekał na wydrukowanie przez panią Kierownik na komputerze tej informacji i na tym się rozstaliśmy, ale po głosowaniu. Jeśli się tyczy o te przebieranie nogami. Chcę koledze radnemu powiedzieć, że jestem już czwartą kadencję i jakoś tak nie przebieram nogami za tym, aby być przewodniczącym, czy w ogóle przewodniczącym komisji. To prawda na wiceprzewodniczącego dano moją kandydaturę, co przegrałem i z honorem to przyjąłem. Powiedziałem tu publicznie, że w tej Radzie nigdy nie będę występował na ze swoją kandydaturą na jakiekolwiek stanowisko w tej Radzie. Któremu z radnych proponowałem jakiekolwiek spotkania? Tu odbywa się spotkanie partii politycznych i klubów i tu nastąpił podział i mnie na tym nie było. Nie zabiegałem i nie zabiegam i nie dla pieniędzy tu przyszedłem i nie dla pieniędzy tu jestem, tylko jasno i wyraźnie podkreślam.

Przewodniczący Komisji Budżet…A. Gumowski- Zgłasza wniosek formalny i może wtedy wszystkie wątpliwości się rozwieją. Skoro jest czas oświadczeń, rezygnacji i innych, bo na mieście opinie są takie, że całe te zmiany to są pod radnego Gumowskiego. Otóż oświadczam Panie Edwardzie i Wysoka Rado, że nie zamierzam się ubiegać o stanowisko Przewodniczącego Rady. Proszę być spokojny, bo również nogami nie przebieram. Zgłaszam wniosek formalny." Rada Miejska w Pyrzycach akceptuje opinię i ustalenia Komisji Statutowej przedstawione w informacji w zakresie zmian organizacyjnych w Radzie i oczekuje przygotowania stosownego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej."

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Apeluje, że ta dyskusja schodzi na inne tory i aby nie upodabniać się do innych miast. Dyskusja ta schodzi na niski poziom, zachowajmy twarz jak do tej pory cała Rada to robiła. Jeśli o mnie chodzi, odebrałem z niepokojem pisma, z którymi zapoznam kolegów. Bardzo dobrze mi się pracuje i pracuje nadal. Nie wiemy jaka będzie decyzja Radym, natomiast dla Państwa powagi pozwólcie Państwo, że zachowam swoją decyzję do następnej Rady. Ja na początku tej kadencji powiedziałem, że budaprenem to krzesło nie jest wysmarowane. Doskonale rozumiem gry i reguły demokracji. Rada powołała na to stanowisko i Rada ma pełne prawo mnie odwołać i mi podziękować w taki czy inny sposób. Dlatego pozwólcie, żeby zachować bieg i normalne funkcjonowanie Rady, co by nic się nie stało żeby złożył tą rezygnację, zapewniam Państwa, że tą sprawę potraktuję na najbliższej sesji lub zgodnie z własnym sumieniem iż całym szacunkiem dla Pań i Panów Radnych.

Radny E. Gola - Proponuje wniosek następującej treści "Rada Miejska przyjmuje informację Komisji Statutowej i przekazuje ją do komisji Rady Miejskiej celem uzyskania informacji".

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie w/w wniosek radnego A. Gumowskiego.

Wynik głosowania: za -11; przeciw- 9; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poinformował, iż informacja została przyjęta przez aklamację.

Przewodniczący Komisji Budżet… - A. Gumowski -Zaproponował zmianę w planie pracy i wprowadził punkt o zwołanie sesji RM w dniu 10 marca 2005 r. z przygotowaniem odpowiednich projektów uchwał.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie w/w wniosek radnego A. Gumowskiego.

Wynik głosowania: za -11, przeciw- 8, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację.

.

Do punktu 18 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania:

- Wiceprzewodniczący RM W. Tołoczko- otrzyma odpowiedź na piśmie.

- Radny W. Kędziora - otrzyma odpowiedź na piśmie.

- Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- poruszył 3 kwestie:

 • sprawa dodatków motywacyjnych- w tym aspekcie było pytanie;

 • Status Marianny Mogielskiej- 17 lutego br. swoim zarządzeniem odwołałem z funkcji zastępcy burmistrza, co do opieki planu pracy- zgadzam się z tą materią. W tej chwili przebywa na zwolnieniu chorobowym, a dyscyplinująca rozmowa w tym zakresie na pewno się odbędzie.

- Radny M. Gryczka- targowisko- zwrócimy na to uwagę, zresztą zwracam uwagę na wiele kwestii. Myślę, że wizerunek jest dobry , ale służby nie zauważyły i z pewnością się tym zajmiemy. Teren targowiska wygląda jak pobojowisko . Prowadzone są rozmowy z panią Ewą Sanecką z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgadzam się z wieloma mieszkańcami naszego miasta, iż moment zorganizowania tam targowiska nie jest trafiony. Sami kupcy o tym mówią i poszukuję nowego rozwiązania i chcę to przenieść na ul. Poznańską, co logistycznie byłoby bardzo dobre, przede wszystkim dla sprzedających i kupujących. Dlatego też nie zamierzam wyłożyć tam środki finansowe.

- Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- poruszył sprawę strefę wolnocłowym, o czym mówił też radny W. Kędziora. Taka uchwała została przyjęta na mój wniosek, bo spodziewałem się szybszych przedsięwzięć w tym zakresie, przede wszystkim ustanowienia tej strefy. Na tej sali informowałem, iż Ministerstwo Gospodarki ustanowiło pewną blokadę stref czy podstref. Ponieważ dzisiaj w Polsce wykorzystanych jest tylko 30% terenów usankcjonowanych strefami, a reszta terenów jest zarośnięta chwastami. Pewne działania podejmowałem i podejmuję, ale niekoniecznie strefa jest panaceum rozwiązaniem bezrobocia, bo Kostrzyńska strefa funkcjonuje w Lubuskie i jakie jest tam bezrobocie to dobrze wiemy. Również firmy w tej strefie upadają, co nie znaczy że pewne działania podejmują. Sądzę, że trzeba poczekać. Przyjdzie czas i na taką działalność.W swojej informacji, na początku informowałem, że przy moim wyraźnym zaangażowaniu udało się nabyć tereny przez EUROPA SYSTEM 1,2 ha i rozpocznie się budowa i rozbudowa firmy i powstaną kolejne miejsca pracy.

- Wiceprzewodniczący W. Tołoczko- konkurs na dyrektora PDK- wyniki są znane, bo konkurs odbył się dosyć dawno. Pani Klaudia Szczepkowska uzyskała 3 głosy, jeden kandydat jeszcze jeden głos, a dwie pozostały żadnego głosu nie zdobyły, więc nie powinno być wątpliwości do tej kwestii. Natomiast co do kwestii, którą podnosił radny W. Tołoczko, nie dopatruję się nieprawidłowości i opinie prawne są dokumentem, które mnie nie wiążą, czy też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przerabialiśmy temat, więcej jest opinii niż zajmujących się tą kwestią. Podpisałem się pod takim pismem i podpisałem się pod takim pismem, jest to moje pismo i tyle mogę powiedzieć.

- Radna S. Jemielity - Przekażę podziękowania dla pani D. Marciniak.

- Radny G. Gontarz- monument od Lipian, sądziłem że dobrze wykonaliśmy tą robotę. Jeśli są jakieś zastrzeżenia, zwrócimy uwagę na tę część, która wita miasta.

- Wiceprzewodniczący K. Dublicki- pani D. Marciniak wykonała należycie swoje zadanie. co do terenu przy drodze w kierunku w starej oczyszczalni ścieków zabierałem głos wcześniej. Działka 7 ha przy Geotermii jest wydzierżawiona. Mam deklarację ustną, że do końca sierpnia będzie ona potrzebna, wówczas wypowiem umowę i wydzierżawię osobie, która jest chętna, a rolnicy z Pyrzyc przychodzą.

Na wywód Przewodniczącego K. Dubickiego, iż na komisję przychodzą osoby nieprzygotowane, proszę, aby do tego odniosła się pani zastępca.

- Wiceprzewodniczący J. Kubajek - problem ul. Stargardzkiej- zapisał problem.

- Radny G. Gontarz - znak STOP na ul. Stargardzkiej - nie jeden raz pisaliśmy w tej sprawie, PKP ciągle w reorganizacji, pewnie nie ma komu zająć stanowiska, ale zwrócimy raz jeszcze uwagę.

- Radny P. Klimczak - parking przy ul. Poznańskiej , chorzy mają problem z poruszaniem się - z tą sprawą w poprzedniej kadencji zwracałem się do Starostwa Powiatowego, żeby to zrobić wspólnie drogą porozumienia. Sama interpelacja ukierunkowuje ścieżkę działania, szpital powiatowy i przede wszystkim przyjeżdżają tam ludzie do szpitala to powinniśmy razem wyremontować ten parking, aczkolwiek najprawdopodobniej z dużą szansą zamiany jest ten parking na targowisko miejskie. Pod warunkiem, że obecny parking przy Domu Kultury wydłużymy, nieco powiększymy. Parking obecny, o którym mówił Radny Klimczak w rozmowie z mieszkańcami Pyrzyc, którzy już długo mieszkają w Pyrzycach informują, że było tam pierwsze targowisko, było ono akceptowane, przyjęte, w centrum miasta, a więc i kupujący i sprzedający zaakceptowaliby takie rozwiązanie.

- Radna A. Odachowska - ferie - rozumiem, iż dotyczyło to osób, które korzystają z posiłków finansowanych przez OPS, a w okresie zimowej przerwy nie mogli skorzystać, ponieważ szkoły były zamknięte, ale przedszkola funkcjonowały i można było tam ewentualnie załatwić.

- Wiceprzewodniczący W. Tołoczko - dotyczy Pani E. Jędraszak - jaki status tego pracownika - chciałem wyraźnie powiedzieć, mówiłem na sesji w ubiegłym roku, iż do mnie żadne pismo, żadna informacja z organów do tego utworzonych, które rzekomo sprawę prowadziły, znałem to z przekazów i podjąłem pewną decyzję. Pani Jędraszak już od dłuższego czasu nie jest kierownikiem. Dzisiaj również dowiaduję się z przekazów prasowych, ja żadnej wiedzy do dzisiaj na temat wcześniejszy nie wiem i na dobra sprawę jeżeli okaże się, iż temat został umorzony z nie wiem jakich przyczyn to, nie wiem jak się zachowa pracownik, ponieważ pracownik utracił funkcję kierownika, z jakich przyczyn na dobrą sprawę kierownik nie wie. Wszyscy mówią, ale do Burmistrza, pracodawcy żaden dokument nie wpłynął, ani z Prokuratury, ani z Policji od nikąd. Może wpłynie to podejmę decyzję, pierwszą, którą zrobiłem tak jakby zaliczkowo z wyprzedzeniem.

- Wiceprzewodniczący K. Dubicki - 2, 3 tygodnie temu odbyłem bardzo długą rozmowę z Panem Dyrektorem Zakładu Energetycznego w Stargardzie z Panem Krzyżaniakiem, przedstawiłem mu kilka tematów w mieście Pyrzyce i na terenach wiejskich, niektóre już są realizowane, chociażby w Turzu i będą one po kolii realizowane.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Prosi o jasną odpowiedź - powiedział Pan, ze nie znajduje podstaw formalnych i materialnych do unieważnienia konkursu, co opinia prawna to różne zdania. Czy Pani Klaudia Szczepkowska jest Dyrektorem PDK, czy nie?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pełni obowiązki.

Radny W. Kędziora - Chciałbym uściślenia, chodzi o sprawę Pani Jędraszak, mówi Pan, że nic do Pana nie wpłynęło. Ja zadam inaczej pytanie. Skoro są jakieś pogłoski, to czy Pan wystąpił, zapytał Prokuraturę, bo Pan czeka aż coś do Pana spłynie. Może trzeba byłoby zapytać, dociekać, czy coś takiego Pan zrobił? Z tego co ja jestem zorientowany, to ta Pani popełniła wykroczenie, które się tylko przedawniło, ale sam fakt jest w postępowaniu, w materiałach Prokuratury. Prokuratura odstąpiła, bo się przedawniło, ale nikt nie stwierdził, że takie zdarzenie nie miało faktu, czy Pan się zainteresował? Z tego co się domyślam to odsuwa Pan sobie pewne rzeczy na bok, jak jest Panu wygodnie itd. jest Pan bardzo taki konformista.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nic nie odsuwam na bok, nie jest mi tak wygodnie. Mam tyle pracy, że wiem co z tym czasem zrobić. Natomiast wyraźnie mówię prawdę tak jak jest. Jeżeli Prokuratura prowadziła dochodzenie w tej sprawie to myślę, że obowiązkiem jest poinformować pracodawcę, przecież wiedzą, gdzie pracuje Pani, o której jest mowa.

Radny W. Kędziora - Wszelkie zapytania i wątpliwości, które zgłaszaj Radni to z Pana strony jest ping pong, a udowodnię to jeszcze w wolnych wnioskach.

Przewodniczący k. Budżetu - A. Gumowski - Chciałem odnieść się do trzech kwestii:

- cieszę się, że mamy wspólne zdanie odnośnie obsługi prawnej Urzędu i tutaj ta sytuacja zadawala mnie na tyle, że nasze zdania są zbieżne, tylko proszę o rozwinięcie kiedy Pan zamierza załatwić ten temat, bo ona nam przeszkadza w pracy. Na sesję 10 marca będziemy chcieli na Komisjach popracować przygotować się i mamy z tym kłopoty, proszę podać termin, kiedy?

- Przyjmuje do wiadomości i myślę, że Wysoka Rada również, fakt odwołania Pani Marianny Mogielskiej tylko dalej nie jest wyjaśniony status, czy jest ona dalej pracownikiem Urzędu? Jeżeli tak to na jakim stanowisku, jeżeli nie to też proszę odpowiedzieć.

- Pan Przewodniczący celowo pytał o Dyrektora PDK, ponieważ Klub upoważnił mnie do tego, aby przeciąć ten węzeł, który zaczyna się wytwarzać wokół PDK. Ustaliliśmy, że posiadając taką wiedzę i opinie prawne mówiące wyraźnie o tym, że zostało popełnione przestępstwo postanowiliśmy jako Klub, a czynię to, żeby nie być posądzony o to, że działamy z ukrycia itd. wystąpić z dwom zawiadomieniami: jedno skierowane do Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Stanisława Wziątka - zawiadomienie stanowi załącznik Nr 70 do protokołu oraz wniosek do Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach, który stanowi załącznik Nr 71 do protokołu.

Prosi o odpowiedź na dwa pierwsze pytania , a do sprawy PDK i do podwyżek, o co pytałem na poprzedniej sesji pozwolę sobie odnieść się w wolnych wnioskach, gdyż otrzymałem odpowiedź, z którą chciałbym zapoznać Wysoką Radę i wygłosić stosowny komentarz.

Radna I. Morka - Proszę o odpowiedź na piśmie w sprawie oświetlenia w Brzesku, wcześniej zgłaszał interpelację po byłem SKR, otrzymałam odpowiedź, zgłoszono do energetyki w grudniu, zaczyna się już prawie marzec i dalej nie ma tam oświetlenia. Chciałabym uzyskać odpowiedź jakie trwają prace, aby to oświetlenie było, czy to tak zostało, że zgłosiłam interpelację i koniec, czy zostały poczynione prace w tym kierunku?

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Pytałem o oświetlenie garaży przy ul. Ciepłowniczej i nie uzyskałem odpowiedzi, nadmieniam, że ta sprawa toczy się na pewno od roku.

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Odnośnie Pani Marianny Mogielskiej stan na dzień dzisiejszy wygląda następująco: Burmistrz z dniem 17 lutego odwołał ją z funkcji zastępcy Burmistrza i wydał stosowne zarządzenie. Ponieważ Pani Mogielska się rozchorowała więc nie jest możliwe wręczenie jej wypowiedzenia i w tej chwili czekamy, aż pojawi się w pracy, żeby Pan Burmistrz przeprowadził stosowne rozmowy i ewentualnie złożył jej propozycje co do określonego stanowiska w Urzędzie, bądź też wręczył wypowiedzenie w trybie Kodeksu Pracy.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Pan Wiceprzewodniczący z Pana strony padło pytanie, że na Komisję przychodzą osoby nieprzygotowane, ponieważ uczestniczyła na tych Komisjach to proszę konkretnie określić zapytanie o jakie chodzi Komisje i osoby?

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Na ostatniej Komisji Oświaty był m.in. Pan Dyrektor OSiR-u Pan Olech i zadał pytanie w kwestii, czy w gazecie "Głos Szczeciński", w którym ukazał się artykuł, w którym była mowa o przeprowadzeniu różnych imprez podczas ferii w mieście Pyrzyce i wymienione zostały tylko PDK i Gimnazjum. Nie było mowy w tym piśmie, że cokolwiek dzieje się na hali widowiskowo - sportowej, czy konkretnie w OSiR. Pan Dyrektor OSiR- u skierował pytanie i nie miał na nie kto odpowiedzieć. Zawołano na dalszą część Komisji pracownika byłego Wydziału Promocji, który zajmuje się sprawami mediów i godzinę czasu trwały przepychanki, czy było napisane, czy nie. Taka rozmowa trwała przez godzinę czasu, aż wreszcie Pani Czarniewska po godzinie odpowiedziała, że pismo to, które ona napisała do gazety nie wymieniając OSiR-u zrobiła to całkowicie prywatnie. Zatem będący pracownik inny, który zajmuje się sprawami promocji Gminy i sprawami mediów, jakby osoba nadrzędna Pani Czarniewskiej nie umiała wytłumaczyć tegoż faktu, dla mnie jest to niezrozumiałe. W końca ta Pani bierze odpowiedzialność całkowicie prywatnie na siebie, dla mnie tj. niezrozumiałe. Po drugi nawet jeżeli takie miejsce miało to jaki problem wstać i powiedzieć w jednym zdaniu "tak zrobiłam to prywatnie", "tak Miałam takie polecenie", koniec nie ma kręcenia. To był jeden z takich punktów na ostatniej Komisji.

Innym punktem była informacja co do podstawowej opieki zdrowotnej w szkołach i znowu jest przepychanka pół godziny, na proste zadane pytanie, czy jest zapewniona podstawowa opieka zdrowotna w szkołach naszej Gminy. Nie miał kto na to pytanie odpowiedzieć. Wołano Panią Tudek, była Pani Burmistrz i tak od słowa do słowa, aż wreszcie Pani Burmistrz po pół godziny powiedziała, jest zapewniona. Oczywiście mnie ta odpowiedź satysfakcjonuje, ale czego nie mówi się tego od razu, a nie przepychanki od osoby do osoby. Skoro Pani Burmistrz jest na Komisji i Pani ma odpowiedzieć to po co wzywać jeszcze inną osobę z innego wydziału?

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Chciałabym uzupełnić odpowiedź, ponieważ do pierwszego pytania faktycznie poproszono o informację. Dostałam telefoniczną odpowiedź od Pana Dudka, ponieważ była umieszczona cała informacja na temat ferii w mieście Pyrzyce to nie od naszej osoby zależy w jakiej formie została sporządzona informacja, ponieważ było dosyć dużo informacji i sam redaktor skrócił tekst wypowiedzi naszej Pani, ponieważ te dwie Panie współpracowały stąd może było takie zagubienie, ale nie chciałabym prowadzić z Panem wymiany zdań, czy to godzinę, czy pół godziny było to minutowo, więc Panie tak odpowiedziały, jak Pan odebrał, że bardzo długo trwało. I odpowiem, że nie tak długo nie trwało, odpowiedź Pan otrzymał.

W przypadku drugiego pytania, gdzie poproszono Panią Dyrektor, ponieważ jest pełnomocnikiem i odpowiada za ten wydział. Było zadane pytanie przez koleżankę Radną, czym się zajmuje, więc była udzielona informacja. Uczestniczyła Pani dr Grabińska i odpowiadała. A konkretne pytanie, które Pan mi zadał, czy jest zapewniona podstawowa opieka zdrowotna w naszej Gminie, to ja odpowiedziałam i to zaraz. Nie wiem, dlaczego Pan przywołuje, ze nie musiał prosić tej Pani. Chcieliście Państwo rozmawiać z tą osobą, dlatego ja poproszono. Ponieważ ja uważam, że Państwo chcecie, żeby uczestniczyli Kierownicy Wydziałów merytorycznych więc staram się spełnić Państwa zapytania, stąd na przyszłość będę odpowiadała sama.

Radny W. Kędziora - Jakie skutki finansowe ma pozostanie jako pracownika tylko że na innym stanowisku Pani Wiceburmistrz M. Mogielskiej? Chodzi mi o to, czy ta Pani będzie przeniesiona na jakieś inne stanowisko, ale czy za tym samym uposażeniem, bo wydaje mi się, że to są duże skutki finansowe i jak to ma wyglądać w najbliższym czasie?

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Pan Sekretarz dał odpowiedź, ze 17 lutego dopiero Pan Burmistrz pofatygował się odwołać Panią Wiceburmistrz Mogielską z zajmowanego stanowiska jako wiceburmistrz?

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Pracodawcą jest Burmistrz i jest niezręcznie wypowiadać się co będzie proponowane itd. W każdym bądź razie odwołana jest Pani Mogielska z funkcji Wiceburmistrza, natomiast stosunek pracy trwa.

Radny W. Kędziora - Z tym samym uposażeniem?

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Oczywiście.

Radny W. Kędziora - Czyli rodzi to skutki finansowe, i dosyć znaczne.

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim więc do 33 dni płaci zakład pracy, gdyby chorowała tak długo. Ma zwolnienie do piątku i być może w poniedziałek pojawi się w pracy więc będzie w poniedziałek rozmowa z Panem Burmistrzem.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dokładnie wiemy, że Pani Mogielska pełniąc funkcję Burmistrza miała niewykorzystany urlop, nie robiła tak jak ja i wykorzystała urlop, skończył się urlop podjąłem decyzję, swoim zarządzeniem odwołującym z funkcji burmistrza, natomiast dlatego Panie Waldemarze nieraz uchylam się od odpowiedzi przepraszając, wróci będę rozmawiał. Odebrał Pan tak jakby Pani Mogielska dalej miał pracować, nie wiem jak będzie, będzie rozmowa i na pewno nie za takie pieniądze.

Radny W. Kędziora - chodzi mi o to, czy są jakieś instrumenty prawne, żeby nie pobierała takiej wysokiej pensji, ja tej Pani pracy nie żałuję. Dzisiaj praca jest cenną wartością i chodzi o to, żeby nie rodziła tak dużych skutków finansowych i to było w zamyśle w moim pytaniu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odpowiadając w ostatnim punkcie po moim wypowiedzi na temat Ewy Jędraszak mówiłem, ze spotkałem się z Panem Krzyżaniakiem - dyrektorem Zakładu Energetycznego i mamy ułożoną hierarchię zadań. Na początek rozpoczął od tych droższych tam, gdzie trzeba ewentualnie ściągnąć, zdemontować lampę oświetleniową, a takie miejsca też są. Montujemy w innych miejscach, o które ludzie zabiegają od dłuższego czasu, będą również wykonywane prace, chociażby w Stróżewie dodatkowe lampy i również na ul. Ciepłowniczej, a więc mamy ustalony pewien harmonogram działań.

Do punktu 19 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o pismach, które wpłynęły od Wiceprzewodniczącego RM - W. Tołoczko, od Wiceprzewodniczącego RM - K. Dubickiego, od Wiceprzewodniczącego RM - J. Kubajka odnośnie rezygnacji z zajmowanej funkcji - rezygnacja stanowi załącznik Nr 72 i 73 do protokołu.

Do tych spraw wrócimy zgodnie z podjętym wnioskiem na najbliższej sesji RM.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał informację K. Edukacji ..., która stanowi załącznik Nr 74 do protokołu.

Odczytał wniosek K. Ekologii ... , który stanowi załącznik Nr 75 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek K. Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu o wstrzymanie się z realizacją uchwały Nr XXVIII/207/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach a dnia 28 października 2004 r. dotyczącej przekazania gruntu dla PPK do czasu przedstawienia przez Pana Dyrektora Zarządu PPK zasadności ekonomicznej realizacji tej inwestycji.

Wynik głosowania: za - 6; przeciw - 8; wstrzymało się - 4;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Edukacji ... który stanowi załącznik Nr 76 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek K. Edukacji ... o przekazanie pisma Pana T. Skałeckiego do Pana Burmistrza celem ostatecznego wyjaśnienia spraw poruszanych przez Pana Skałeckiego.

Wynik głosowania: za - 5; przeciw - 6; wstrzymało się - 6;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał opinię i wniosek K. Budżetu ... która stanowi załącznik Nr 77 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Odczytał pismo Pani A. Rychel, które stanowi załącznik Nr 78 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek K. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej o pilne ustosunkowanie się Burmistrza do pisma Pani Arlety Rychel z dnia 15 lutego 2005 r. skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie wykonania sieci kanalizacyjnej, drogi gminnej oraz oświetlenia niniejszej drogi (na działce 376/7 i 376/9) wspólnie dla wszystkich działek, a w szczególności zobowiązań podjętych przez Gminę w momencie sprzedaży działek. Komisja prosi o dostarczenie stosownej opinii do dnia następnego posiedzenia Komisji ... w miesiącu marcu.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Edukacji ... który stanowi załącznik Nr 79 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Wyjaśnia, że chodziło o to, iż Eskulap chciał w pewnym momencie nabyć budynek, w którym funkcjonuje Eskulap. Z uwagi na to, iż jest kwestia sporna Powiatu, czy nie Powiatu, oddać pieniądze, czy nie, w związku z tym zrezygnowali z kupna tegoż budynku, nabyli działkę obok przychodni i na tej działce chcą postawić nowy budynek. Jest tylko kwestia zmiany warunków zabudowy. Z uwagi na to, ze dość długo trwa korespondencja Eskulap prosi o to, aby przychylić się, żeby zmienić te warunki.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Burmistrz jest zobowiązany, żeby wydać warunki jeżeli strona się zwróci obowiązuje kpa. Głosowanie tego wniosku jest jakby naruszeniem przepisów kpa.

Radny M. Gryczka - Wydaje mi się, że pewne wnioski opracowane przez Komisje natury technicznej powinny trafiać do organu wykonawczego. Proszę Państwa nie wchodzi w sferę, chodzi o meritum sprawy, bo my na tych rzeczach się nie znamy, są od tego służby. Poza tym Burmistrz ma Komisje Architektoniczno - Urbanistyczną, o której dzisiaj była mowa, która jest ciałem opiniodawczym i możemy się posiłkować. Mam sugestię, zbyt łatwo wchodzimy w pewne wnioski, zapadają decyzje, a tj. niekompetencja Rady w tym momencie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że jeżeli sprawa jest oczywista to w ogóle nie będziemy głosowali tego wniosku.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał opinię i wniosek K. Budżetu ... która stanowi załącznik Nr 80 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Zapytuje, czy Burmistrz jako organ wykonawczy przedstawiał taki pomysł Komisji?

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Informuje, że Komisja otrzymała taki dokument.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek K. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej aby w przedstawionym planie remontów szkół, placówek kulturalnych i oświatowych, w Dziale 801, w pozycji 11 kwotę 60.000 zł. przeznaczyć na bieżące remonty pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach, mające na celu uruchomienie i funkcjonowanie basenu, a nie wymagające sporządzenia dokumentacji.

Komisja negatywnie opiniuje pomysł wykonania dokumentacji technicznej na remont pływalni w Publicznym Gimnazjum na kwotę 60.000 zł.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek K. Budżetu ... która stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek K. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej aby przed przedstawieniem Radnym projektów uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości lub ich dzierżawy oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, projekty te były opiniowane przez Komisję Architektoniczno - Urbanistyczną, która została powołana w Gminie Pyrzyce.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał opinię K. Budżetu ... w sprawie Geotermii Pyrzyce, która stanowi załącznik Nr 82 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wyjaśnia, że jest to opinia dotycząca wniosku zgłoszonego przez Pana Przewodniczącego J. Kubajka i Komisja zajęła się tym tematem. Jest obecny Pan Prezes Geotermii i gdyby Radni chcieli uzyskać jakieś informacje to Pan Prezes udzieli odpowiedzi.

Radny M. Gryczka - Skoro informacja K. Statutowej została przyjęta i działania pokazane przez Komisję zostały wskazane do realizacji i 10 marca ma odbyć się Sesja, w związku z tym wnioskuję, żeby Radni byli przygotowani a sesję na 10 marca i określili się do jakich Komisji merytorycznych chcieliby zgłosić swój akces.

Przewodnicząca K. Edukacji ... - A. Odachowska - Ponieważ sesja 10 marca jest nadzwyczajna, wnioskuję, aby odbyła się o godzinie 10 rano.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą K. Edukacji ... - A. Odachowską.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 7; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - Proponuje odbycie sesji po wcześniejszych obradach Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że nie będzie odczytywał wszystkich pism, które przychodzą do Rady, są one do wglądu w Biurze Rady, bo zajęłoby to ok. godziny czasu.

Radny W. Kędziora - Moje wystąpienia będzie związane z odpowiedzią Pana Burmistrza na wystąpienia Klubu Radnych OPS Centrum w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Chciałbym zabrać głos tej sprawie.

W pierwszym akapicie Pan pisze, że w sprawie wynagradzania w tym dodatków motywacyjnych nauczycieli w pełni są respektowane obowiązujące normy prawne. Nie będę przywoływał tych trzech aktów prawnych, ale powiem, że zadaje kłam tym wypowiedziom. Niestety Pan Burmistrz mija się z prawdą, gdyż jako organ prowadzący nie zapewnił środków takie jakie są przewidziane w tych aktach prawnych. Pan powinien zapewnić, Pan ma prawo i obowiązek występować do Rady jeżeli tych środków nie ma, żeby zostały zagwarantowane w poszczególnych placówkach. To, ze Dyrektorzy nie upominali się o to, to trudno mi wyrokować, ale sam fakt, że nie dostałem odpowiedzi już chyba 2, czy 3 miesiące na pytanie od wydziału merytorycznego z jakich powodów w poszczególnych placówkach nie wypłacono daje mi to wiele do myślenia. Dyrektorzy najprawdopodobniej nie będą walczyć i się odzywać , i postępować wbrew stanowisku Pana Burmistrza i jego służb, gdy sami te dodatki motywacyjne na bardzo wysokim poziomie dostawali. Także nie zgadzam się. Pytam o dodatki motywacyjne i moją intencją było tylko, żeby wyrównać, dać do dyspozycji Dyrektorom tylko za 4 miesiące. Chodziło o 1 września ubiegłego roku, gdyż wtedy pojawiły się pierwsze pogłoski. Chociaż dociekliwość Pana Radnego E. Goli , okazało się że te dodatki w niektórych placówkach były od kilku lat nie płacone, z wyjątkiem osób funkcyjnych. Pan mówiąc, że w pełni są respektowane ja uważam Panie Burmistrzu, że tak się nie godzi. My potrafimy czytać i Pan dobrze wie, że te pieniążki powinny być zagwarantowane. Pan wypisuje różne rzeczy ile na oświatę itd. treścią mojego pytania i opinia naszego Klubu, nie jest ile na tą oświatę, ale ja to odbieram jako element wypełniania kartki. Konkretnie chodziło o dodatki motywacyjne , i czy Pan Burmistrz wyrównał właśnie za te 4 miesiące. Chociaż się okazało, że za cały rok kalendarzowy to wykonanie było w przedszkolach 60%, 75% w szkołach.

Następnie Pan pisze, że regulacje płacowe w Urzędzie Miejskim nie miały wpływu, ja uważam, że wpływ był. Pan ma możliwość decydowania całościowo o budżecie, ma Pan możliwość przesuwania środków w budżecie i mówienie, że regulacja była rzędu 130 do 196 netto, to uważam że to też jest błąd, bo ja uzyskałem informację, że one były 300 zł. brutto średnio, a tutaj te 196 jakbyśmy netto zamienili na brutto to daje 300 zł. Z tego wynika, że średnia była dużo poniżej tych 300 zł. brutto. 'Następnie pisze Pan, że zwiększenie środków na fundusze itd. uznała Pan za zasadne. Uznała Pan za zasadne, bo był taki wniosek Rady przegłosowany 30 grudnia, gdzie Rada zobligowała Pana, żeby te dodatki motywacyjne były do dyspozycji nauczycieli, żeby zrekompensować to, co skonsumowane jest przez Dyrektorów.

Twierdzi Pan, ze kultura i oświata nie będzie przedmiotem klubów politycznych, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że te dodatki motywacyjne będą w 100% i w 100% będą rozdysponowane przez Dyrektorów szkół. Oni na pewno znajdą osoby, które są godne tych dodatków i żeby było chociaż tak, bo kilka spraw było nagłośnione, mianowicie sprawy pieniędzy na dokształcanie nauczycieli, gdzie wykonanie było w pewnych okresach 20 - 30% obecnie chyba Pani Skarbnik potwierdzi, że już jest chyba w okolicach 100% i o to chodzi. Nie chodzi tu o żadne działania polityczne, tylko co cesarskie to cesarzowi, a to co ludziom się należy, żeby było do dyspozycji i Pan jest do tego zobligowany, a niech Pan nie lawiruje i nie tworzy jakiejś prozy, bo tj. tylko proza nie wiem na czyj użytek.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Odniosę się do wypowiedzi Pana Burmistrza - Komisja oświaty w żaden sposób nie chce wchodzić w kompetencje innych organów, które zajmują się tymi sprawami, ale czy zmiana warunków zabudowy, byłaby niezgodna z prawem , tak jak Pan powiedział? Dotycząca tej działki, na której Eskulap chce budować przychodnię.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Czy zadając to pytanie wie Pan o tym, czy mamy tam plan miejscowy? Ja też nie wiem, bo nie sposób, żeby wszystko znać. Może w tym miejscu będzie kiedyś siedział ktoś, kto będzie znał wszystko.

Wiceprzewodniczący RM - K. Dubicki - Myślę, że należy ludziom pomóc, a nie podkładać kłody.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Żadnych kłód nie ma. Przeprowadzę rozmowę z Panią Grabińską. Nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek działania były kierowane pod adresem Eskulapa. Mamy pewnie wszyscy w swojej świadomości to, iż ta jednostka świadczy w swoim imieniu podstawową opiekę zdrowotną, wywiązuje się dobrze i niejeden raz rozmawiałem z Panią Grabińską i ostatnia nasza rozmowa była skierowana na to, że jednak Spółka nie chce ponosić wysokiego ryzyka, zważywszy na wiele okoliczności związanych z adaptacją tego budynku, który jest darowany przez Starostwo na określony cel. Jakiś zwrot nastąpił, ja o nim nie za wiele wiem. Natomiast nie ma żadnych z naszej strony działań, a szczególnie chodzi o warunki, my mamy obowiązek.

Wiceprzewodniczący RM - J. Kubajek - Czy firma Eskulap zwróciła się do Pana Burmistrza z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, czy nie, bo jak Pan Burmistrz nie zna to nie róbmy tej dyskusji. Jeżeli firma wystąpiła to wg kpa Pan Burmistrz jest obowiązany dać odpowiedź.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie pamiętam, czy wpłynął taki wniosek. Sprawdzę i do tego odniosę się na piśmie.

Radna I. Morka - Jeżeli Pan Burmistrz uczestniczyłby w tej Komisji to prawdopodobnie tego wniosku by dzisiaj nie było, bo zostałoby to wyjaśnione na Komisji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Apeluje, że wszystkie pisma są do wglądu w Biurze Rady i każdy może się z nimi zapoznać.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Chciałem odnieść się do mojego zapytania i czynie to w wolnych wnioskach, gdyż jestem bardzo zbulwersowany treścią odpowiedzi, która do mnie wpłynęła. Przypomnę, ze moje pytanie na poprzedniej Sesji dotyczyło, czy prawdą jest, iż pierwszą decyzją po zatwierdzeniu uchwały budżetowej na rok 2005 w PDK były podwyżki przyznane pracownikom. Abstrahując od tego, że nawet nie dostałem odpowiedzi od Pana tylko odpowiedzią jest kserokopia pisma, które wpłynęło na Pana ręce jako wyjaśnienia Pani Dyrektor do Pana, nie do mnie. Odczytał odpowiedź, która stanowi załącznik Nr 83 do protokołu.

Posiadam opinię prawną, która wcale nie jest zgodna z tym co jest napisane i wcale Rozporządzenie Ministra nie zobowiązywało Pani Dyrektor do podjęcia tego typu działań - to po pierwsze na co powołuję się Pani Dyrektor Klaudia Szczepkowska.

Po drugie - przeszeregowanie pracowników i dostosowanie wynagrodzeń do obowiązującego taryfikatora nie musi się koniecznie wiązać z podwyżkami płac, dlatego że zmiana taryfikatora polega m.in. na zawartości tzw. widełek płacowych. Jestem raczej pewny, mam dla porównania te, które obowiązywały i te, które obowiązują w chwili obecnej w związku z nowym rozporządzeniem, że można było się na dotychczasowych płacach zmieścić w tym taryfikatorze i takich działań nie trzeba było podejmować.

Po trzecie - jeżeli chodzi o "13" Pana Burmistrz również ta sprawa dotknęła, bo jak Pan dobrze wie, nie tylko pracownicy PDK zostali pozbawieni "13", ale również Burmistrzowie, Prezydenci, Wójtowie i inni pracownicy, czyli ustawodawca anulując "13" miał coś na uwadze, a interpretacja tj. taka, że na uwadze miał to, że weźcie sobie w przeszeregowaniu i podwyżkach płac. Nie. Nie taka jest intencja ustawodawcy.

Na koniec jeszcze mała uwaga. Mówił Pan, że jest p.o. i owszem w podpisie jest p.o. tylko że pieczątka tj. Dyrektor PDK, a p.o. jest dodane długopisem, czyli Pani Dyrektor dysponuje pieczątką Dyrektora PDK.

Bardzo proszę o zajęcie stanowiska Pana Burmistrza w tej kwestii, bo ta rzecz jest niedopuszczalna. Cała Wysoka Rada w momencie uchwalania uchwały budżetowej, mieliśmy tutaj spektakl Pani Dyrektor Szczepkowskiej, która płakała, powoływała się na to, że zmniejszając jej budżet odbieramy go dzieciom. Tak wygląda odbieranie dzieciom budżetu. Prosiłbym o wyciągnięcie stosownych wniosków w stosunku do tej Pani i tych działań, które są podejmowane i w stosunku do treści pisma, które w mojej ocenie jest dla mnie trochę obraźliwie. Jeżeli nawiązuje się do tego, że pierwsza decyzja tj. spotkanie z Panem Zychowiczem to trochę jest niepoważne.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jeżeli chodzi o pieczątkę tj. najmniejszy problem, bo najprawdopodobniej jest to jakaś kombinacja z kilku pieczątek. Natomiast nie ma mowy o jakiejś kombinacji w sensie negatywnym, mówię o urządzeniu pieczątki. Poprosiłbym zastępcę, Pana Kaźmierczaka, bo tą sprawą na bieżąco się zajmuje i kwestie prawne są w stanie wytłumaczyć i powiedzieć. Co tyczy się przeszeregowania i "13", pewnie wszyscy jesteśmy świadkami informacji jakie w mediach są pokazywane. Właśnie w ten sposób nie tyko w Polsce, województwie, ale i w naszym mieście to się dzieje (nie wszystkich to dotyczy), iż jest taki tryb rekompensaty utraconych "13" i jest wszystko OK. w przypadku gdy są zarzuty, ale nie znam tematu dokładnie i wobec tego proszę Zastępcę do odniesienia się.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Moja wypowiedź również dąży do tego, ze gdyby Pani Dyrektor nam powiedziała, że jak zabierzemy te pieniądze to nie będzie mogła dać podwyżek, nie będzie mogła zrekompensować "13", to jest to uczciwa gra, a nie granie na najwyższych instynktach jakim są dzieci. Na to nie można pozwolić.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Rozumiem pobory, płace dzisiaj kiedy wielu ludzi nie ma pracy to trzeba współczuć i czynić starania, aby jak najwięcej ludzi pracę miało. Jest taki temat nośny i prosiłbym tego nie wykorzystywać. Natomiast od czterech lat pracownicy Urzędu nie otrzymali podwyżki, jest to z oszczędności, wyraźnie napisałem, skromne, nieduże pieniądze. Natomiast jesteśmy świadkami też wcale nie mniejszych podwyżek w różnych miejscach i myślę, że troszeczkę takiej przyzwoitości.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Nie neguję podwyżek, neguję sposób ich załatwiania i wciągania w to dzieci, bo same podwyżki to doskonale rozumiem.

Radny M. Majak - Chciałem zabrać głos w wolnych wnioskach, a dotyczy on jednostki samorządu gminnego, a konkretnie biblioteki. W ostatnich dniach zarówno ja, jak i pozostali członkowie naszego Klubu otrzymaliśmy informację odnośnie niekorzystnych zmian w bibliotece, w stosunkach interpersonalnych i w innych zagadnieniach.

W związku z tym prosiłbym o wyjaśnienie następujących kwestii:

 • sprawa dodatkowych wynagrodzeń tzw. "13", w regulaminie wynagrodzeń pracowników był zapis o "13" w tej chwili tego zapisu nie ma. Pracownicy zostali poinformowani, ze ich nie otrzymają. Zapytuje w imieniu pracowników na jakiej podstawie i czy jest przewidziana jakaś rekompensata, skoro w PDK został przewidziana taka rekompensata myślę, ze również będzie w bibliotece;

 • wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników w 2004 r., wypłacane były nie w terminie z opóźnieniem dwumiesięcznym;

 • świadczenia urlopowe są wypłacane nie w terminie z kilkumiesięcznym opóźnieniem;

 • kwestia odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę, czy rentę, dlaczego następuje zmiana i obecnie mają być wypłacone emerytury trzymiesięczne, a nie jak dotychczasowe sześciomiesięczne;

 • sprawa Pani z Brzeska, która w 2004 r. odeszła na emeryturę, dlaczego musiała swoich roszczeń, polegających na wypłacie sześciomiesięcznej emerytury, dochodzić przed sądem, dlaczego tej Pani od razu nie wypłacono? Dlaczego nie zawarto ugody, dlaczego nie możemy sami swoich spraw załatwiać?

 • Skoro budżet biblioteki w 2005 r. został ustalony na tym samym poziomie co w 2004, dlaczego ustala się mniej korzystne zasady wynagradzania dla pracowników, mniejsze odprawy, brak "13", brak rekompensaty za te "13";

 • Czy są wykupowane tzw. sponsorowane artykuły w "Gazecie Pyrzyckiej" i w "Pulsie Powiatu" za pieniądze pochodzące z budżetu biblioteki?

 • Kwestia zakupu książek, jaka kwota z budżetu Gminy została przeznaczona w 2004 i w 2005 r. na zakup książek? Czy czasami nie jest tak, że zakupuje się książki tylko za pieniądze pochodzące spoza, z Ministerstwa, czy ze Starostwa?

 • Kwestia składek na ubezpieczenia PZU pracowników od NW, czy te składki odprowadzano na czas do ubezpieczyciela?

W związku z tymi wątpliwościami, informacjami, Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie całości sprawy i zajęcie stanowiska. Zwracam się do Pani Przewodniczącej K. Rewizyjnej, w miesiącu marcu, czy kwietniu mamy kontrolę w bibliotece i wnioskuję o to, aby te sprawy również dogłębnie były rozpatrzone przez K. Rewizyjną.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Dokładnie zbadamy i Pani Skarbnik też zajmie się tą sprawą. Chciałam powiedzieć, ponieważ instytucja kultury jest nowym tworem od dawna ustawa Ministra nic nie regulowała jeśli chodzi o Domy Kultury i Biblioteki. Problem ustalenia "13" zaistniał jeszcze jak ja byłam Dyrektorem, ponieważ od 1 marca przejęliśmy od Urzędu Miasta własna formę finansowania, czyli księgowość i zasady księgowania, stąd byłoby takie pokrzywdzenie pracowników, że nie otrzymują "13", bo nagle stali się instytucją kultury. W regulaminie Domu Kultury jak również i Biblioteki była firma zastępcza, czyli zmiana regulaminu, nazywała się nagroda roczna i tak ona została wypłacona, z tym, że została ona wypłacona jednorazowo, ponieważ nie można "13". Pan Przewodniczący interweniował w tej sprawie, był monit do Urzędu Marszałkowskiego, tak zrobiły wszystkie Domy Kultury w naszym województwie.

Chcę poinformować, że ponieważ Pani Dyrektor ma prawo i miała prawo wprowadzić zmianę organizacyjną i wprowadziła regulamin, który jest jeszcze w roku sprawdzenia i ponieważ wraca znowu "13" więc ona jak większość instytucji kultury wprowadziła dzieląc na 12 miesięcy tą część "13" do pensji i stad nastąpiła zmiana zaszeregowania każdego pracownika. Teraz, czy przekroczyła wg Ministra sprawdzimy. Pani Skarbnik przewidywała kontrolę i z taką kontrolą wybiera się do Domu Kultury i do Biblioteki, ponieważ jeszcze w regulacji prawnej jest wiele niespodzianek, które budzą zaniepokojenie nie tylko Państwa Radnych, ale również i nasze, żeby to wyprowadzić prawidłowo, bo będzie rok następny i też wróci problem "13".

Z tego co przeglądałam, ponieważ część budżetu ja prognozowałam na rok 2005 więc przedstawiłam tą proponowaną kwotę wynagrodzenia w PDK, z tego co wiem nie było na paragrafie przekroczenia, aczkolwiek nie chcę być gołosłowna, sprawdzimy, czy to zburzyło cały plan budżetu na 2005. Odniesiemy się dokładnie jak zostało to w paragrafach. Na pewno nie zostało to zabrane dzieciom, ponieważ jest minimalna ta "13". Pani Skarbnik przekazuje każdego miesiąca dotacje i Pani Dyrektor musi tą dotacją dysponować, zabezpieczyć na wynagrodzenia, pochodne i mieć na działalność.

W odniesieniu do Pana Przewodniczącego, wiem, ze może pismo Pani Dyrektor powinno być konkretne, może lakonicznie podeszła do tej sprawy. Ale proszę zauważyć doświadczenia Dyrektora zdobywa się przez wiele lat nigdy nie jest powiedziane, że przez całe życie jest się bardzo dobrym Dyrektorem, nie jest to łatwa funkcja bycie Dyrektorem instytucji kultury w tym czasie kiedy kultury nikt nie kocha, nikt nie chce i mogę powiedzieć, że nawet imprezy masowe, które obwarowane są tymi pomysłami, kiedy Dyrektor instytucji potrzebuje pomocy nikt nie chce, ponieważ niech sam organizuje, nikt nie chce pomagać. W tym mieście są tylko zawsze tyły. Może doświadczony Dyrektor napisałby, że spotkał się z Senatorami, Posłami, Wojewodą, nie wiem. Ja moją koleżankę usprawiedliwię tym, że praktycznie sami Państwo, a zwłaszcza szanowna Rada prosi Dyrektorów, żeby był menadżerem, żeby poszukiwał środki, żeby zabezpieczał, więc ja się nie dziwię, że pierwsze kroki skierowała do Pana Senatora, była też rozmowa z Panem Wojewodą, Zastępcom, bo właśnie zbliża się folklor, gdzie już jest właściwie połowa tej imprezy, gdzie my nie mówimy, a Dyrektor musi zabezpieczać środki, ponieważ w budżecie jest przewidziane 50.000 zł., a jak sami Państwo wiecie, że tj. minimum przy zaostrzonej ustawie o imprezach masowych, nie wiem, czy starczy na zabezpieczenie imprezy i monitoring. Mogę tylko usprawiedliwić, ze mogła nie powoływać się na nazwisko, ale chyba nic się nie stało jeśli przywołała, po prostu była szczera, może szczera do bólu. Jest nowym Dyrektorem więc szukała gdzieś dalej wsparcia, aczkolwiek poproszę Panią Dyrektor o konkretne wyjaśnienie. Pani Dyrektor usprawiedliwiała się dzisiaj w Biurze Rady, że nie może być na sesji także pozwolę sobie uzupełnić informację już na piśmie w sprawie tych zarzutów, które tu padły.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Przykro mi jest, że nie zrozumiała Pani moich intencji, moich słów, które przed chwilą wypowiedziałem. Jest to dla mnie bardzo przykre, myślałem, że zostanę dobrze zrozumiany, a polemizować z Panią nie będę dlatego że staram się być w miarę inteligentnym człowiekiem, a musiałbym tutaj stać się bardziej wulgarny, a chcę tego uniknąć w związku z tym nie będę polemizował.

Wiceprzewodniczący RM - W. Tołoczko - Rozumiem wypowiedź Pani Burmistrz ale zainteresował mnie jeden wątek tej wypowiedzi z doświadczenia zajmowanej funkcji w przeszłości Pani Burmistrz właśnie takie odniosła oto wrażenie, że jest to trudna funkcja wymagająca zabiegów, pozyskiwania środków itd. i powiedziała Pani, że nikt nie chce być Dyrektorem PDK. W konkursie na Dyrektora PDK startowało 5 osób (dwie Panie i trzech mężczyzn z doświadczeniem).

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego M. Majaka .

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał zaproszenie na dzień 2 marca, które stanowi załącznik Nr 84 do protokołu.

Radni ustalili osoby, które pójdą w poczcie sztandarowym:

Pod pomnik : Radny E. Gola; Radny M. Gryczka; Radny K. Dubicki;

Na cmentarzu: Radny A. Hałasa; Radny P. Klimczak; Radny J. Kubajek;

Do punktu 20 porządku

Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:28:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:28:53