PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005 r.


PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05

z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 marca 2005 r.

godzina rozpoczęcia - 8:00

godzina zakończenia - 12:00

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XXXIV sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecni są wszyscy. Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 • Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński;

 • Z-ca Burmistrza - T. Jasińska;

 • Dyrektor PPK - J. Lemparty;

 • Dyrektor PPM - H. Gwiazdowski;

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad XXXIV Sesji RM projektu uchwały w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2013 (Druk 383/05). Powodem wprowadzenia projektu do porządku obrad dzisiejszej sesji jest to, iż 3 dni temu wpłynęło pismo od Zarządu PPK, w którym Dyrektor informuje o tym, że złożył wniosek w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia przy zadaniu modernizacja sieci wodociągowej w Pyrzycach. Wniosek został złożony do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zapisy PRL-u pokazują to zadanie do realizacji w latach późniejszych, po to żeby nie było kłopotów z tego tytułu prosiłbym, aby tą zmianę wprowadzić.

Na drugiej stronie projektu uchwały zaproponowaliśmy również zadanie w Brzesku modernizacja i remont świetlicy, ponieważ jest również szansa na pozyskanie z działania Wzajemnego Programu Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji RM projektu w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2013 (Druk 383/05)

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że projekt będzie omawiany jako punkt 9A porządku obrad.

Do punktu 3 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

Radni nie zgłosili żadnych zapytań.

Do punktu 4 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu ... - A. Gumowski - Odczytał opinię K. Budżetu, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 proponuje się następujące brzmienie pkt 1 "Komisja Rewizyjna, przedmiotem jej działania jest m.in.: kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (art. 18a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz rozpatrywanie skarg na działalność burmistrza, kierowników, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskami absolutoryjnymi;

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 2 dodać drugi popdpunkt - opiniowanie realizacji budżetu;

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 2 zmienić zapis podpunktu "należności podatkowe i opłaty" na "opiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych";

Wynik głosowania: za -20; przeciw - 0; wstrzymało się 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 2 podpunkt "planowanie i zagospodarowanie przestrzenne" przenieść do Komisji Rolnictwa;

Wynik głosowania: za -18; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 2 podpunkt "promocja i współpraca" przenieść do Komisji Edukacji;

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 1; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 2 dodać podpunkt "monitorowanie i opiniowanie działalności Spółek, w których Gmina posiada udziały oraz opiniowanie sprawozdania nadzoru właścicielskiego w tych Spółkach;

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 3 w podpunkcie "kultura fizyczna, sport" dodać "turystyka i rekreacja";

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 3 połączyć podpunkt "porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli";

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 3 pozostawić podpunkt "zdrowie" i utworzyć nowy podpunkt "opieka i pomoc społeczna";

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 3 w podpunkcie "bezrobocie, bezdomność" dodać "ubóstwo";

Wynik głosowania: za - 20; przeciw - 0 wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 4 podpunkt "gospodarka nieruchomościami" przenieść do Komisji Budżetu;

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu ... :

 • w §2 pkt 4 wykreślić podpunkt "zbywanie, nabywanie nieruchomości";

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami K. Budżetu ...

Wynik głosowania: za -16; przeciw - 2; wstrzymało się 3;

Uchwała Nr XXXIV/260/05 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Do punktu 5 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się do Radnych - na ostatniej Sesji Rady Miejskiej mówiliśmy, że na dzisiejszą sesję Panie i Panowie mają przygotowane już swoje stanowisko, akces do działalności w komisji.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaproponował, że Radni będą odczytywani z listy obecności i każdy w kolejności będzie zgłaszał swój akces do poszczególnych Komisji:

1.

Budynek Mirosław

Komisja Budżetu

2.

Dubicki Krzysztof

Komisja Edukacji

3.

Gola Edward

Komisja Rolnictwa i Ekologii

4.

Gontarz Grzegorz

Komisja Rolnictwa i Ekologii

5.

Gryczka Mirosław

Komisja Rolnictwa i Ekologii

6.

Gumowski Andrzej

Komisja Budżetu

7.

Hałasa Andrzej

Komisja Rolnictwa i Ekologii

8.

Jemielity Stefania

Komisja Edukacji

9.

Kędziora Waldemar

Komisja Budżetu

10.

Klimczak Piotr

Komisja Rolnictwa i Ekologii

11.

Kubajek Józef

Komisja Rolnictwa i Ekologii

12.

Majak Mariusz

Komisja Budżetu

13.

Marcinkiewicz Artur

Komisja Edukacji

14.

Momot Jan

Komisja Rolnictwa i Ekologii

15.

Morka Izabella

Komisja Edukacji

16.

Odachowska Agnieszka

Komisja Edukacji

17.

Osękowski Marian

Komisja Rolnictwa i Ekologii

18.

Ptaszyński Zbigniew

Komisja Rolnictwa i Ekologii

19.

Ryżyk Stefan

Komisja Budżetu

20.

Tkaczuk Jan

Komisja Rolnictwa i Ekologii

21.

Tołoczko Wiktor

Komisja Budżetu

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał skład poszczególnych Komisji Rady:

 • Komisja Budżetu:

Budynek Mirosław

Gumowski Andrzej

Kędziora Waldemar

Majak Mariusz

Ryżyk Stefan

Tołoczko Wiktor

 • Komisja Edukacji:

Dubicki Krzysztof

Jemielity Stefania

Marcinkiewicz Artur

Morka Izabella

Odachowska Agnieszka

 • Komisja Rolnictwa i Ekologii:

Gola Edward

Gontarz Grzegorz

Gryczka Mirosław

Hałasa Andrzej

Klimczak Piotr

Kubajek Józef

Momot Jan

Osękowski Marian

Ptaszyński Zbigniew

Tkaczuk Jan

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie cały projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -16; przeciw - 2; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XXXIV/261/05 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 30 minut przerwy na ukonstytuowanie się stałych komisji rady oraz wybrania przez nie kandydatów na przewodniczących komisji.

Po przerwie.

Do punktu 6 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji rady.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał protokoły i wnioski Komisji:

 • Protokół Komisji Edukacji stanowi załącznik Nr 9, wniosek stanowi załącznik Nr 10 do protokołu z obrad Sesji RM;

 • Protokół Komisji Rolnictwa i Ekologii stanowi załącznik Nr 11, wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu z obrad Sesji RM;

 • Protokół Komisji Edukacji stanowi załącznik Nr 13, wniosek stanowi załącznik Nr 14 do protokołu z obrad Sesji RM;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi przewodniczącymi poszczególnych Komisji Rady:

 1. Na wniosek członków komisji, powołuje się Przewodniczącego Komisji Budżetu Andrzeja Gumowskiego;

 2. Na wniosek członków komisji, powołuje się Przewodniczącego Komisji Edukacji Agnieszkę Odachowską;

 3. Na wniosek członków komisji, powołuje się Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ekologii Mariana Osękowskiego;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -20; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXXIV/262/05 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Do punktu 7 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Radny E. Gola - Zgłosił kandydaturę radnej Stefanii Jemielity, która jest doświadczoną radną, była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Radna S. Jemielity - Wyraziła zgodę.

Radny A. Gumowski - Zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Majaka, który był członkiem Komisji Rewizyjnej. Moim zdaniem był najmocniejszym ogniwem tej Komisji, poza tym jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa, jest doskonale zorientowany we wszystkich sytuacjach. Uważam, że jest to merytorycznie najlepiej przygotowana i najlepsza kandydatura spośród nas obecnych na sali.

Radny M. Majak - Wyraził zgodę.

Radny K. Dubicki - Zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Kędziorę.

Radny W. Kędziora - Nie wyraził zgody.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zarządził głosowanie alternatywne.

Głosowanie za radną S. Jemielity: za - 11;

Głosowanie za radnym M. Majakiem: za - 10;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Stefania Jemielity.

Radny W. Kędziora - Ze swej strony chciałbym ten wynik skwitować krótkim oświadczeniem. Ja jako Waldek Kędziora i myślę, ze kilka osób na tej sali za nienaturalny uważamy fakt, ze przewodniczącą K. Rewizyjnej RM jest wieloletnia koleżanka z zaplecza politycznego Burmistrza. Wg nas nie do przyjęcia jest, żeby formacja polityczna, która dzierży władzę wykonawczą sprawowała kontrolę nad własnymi poczynaniami. Jest to chore, nasza demokracja jest chora. Sprawia wrażenie, ze pewne siły polityczne mają coś do ukrycia, ja to tak odbieram, bo naprawdę coś wykonuje władza wykonawcza, która cieszy się takim, a nie innym poparciem politycznym i to samo zaplecze polityczne wybiera przewodniczącą K. Rewizyjnej, która stricte sprawuje kontrolę nad poczynaniami nie tylko Burmistrza, ale wszystkich jednostek. Mi jako Waldemarowi Kędziorze daje to dużo do myślenia. Nie podważam wyników demokratycznego głosowania, przyjmuję je z pokorą, ale daje mi do myślenia właśnie ten fakt. Zawsze stałem na stanowisku, ze taka rzecz jest kuriozum, nienormalna i dalej tak uważam, że się źle stało. Nie dlatego, że mam coś przeciwko Pani Steni Jemielity. Jak najbardziej lubię ją, szanuję tylko chodzi tu o pewne pryncypia, (które niestety u nas w Radzie już drugą kadencję obserwuję) tak nie powinno być. Apeluję do koleżanek, kolegów, warto byłoby się zastanowić co zrobić, żeby te nasze poczynania były bardziej czytelne. przejrzyste dla ludzi. Mi to daje wiele, wiele do myślenia.

Radny E. Gola - Dziwię się Radnemu, ponieważ nie przedstawił tu żądnego dowodu na to, że kierując dotychczas Komisją Rewizyjną Radna Stefania Jemielity nadużywała tego stanowiska, czy kierowała pracą w sposób tendencyjny. Są wszelkie sposoby, żeby Radni, którzy reprezentują wszystkie Kluby mogli zgłaszać swoje propozycje do planu pracy Komisji. Jeżeli to nie wystarcza mogą je zgłaszać też na Sesji Rady, gdzie taki plan jest zatwierdzany. Nie przedstawiono ani razu, że kontrola została przedstawiona nie w ten, czy w inny sposób, gdyż kontrole odbywają się w składzie całej Komisji i Radni wszystkich Klubów mogą w niej uczestniczyć. Ta wypowiedź jest wyraźnie tendencyjna i jak dotąd mieliśmy obrady bez akcentów politycznych, tj. ewidentny akt polityczny, który tu przypisuję ich stronom. Radni działali zgodnie ze swoją wolą i każdy członek K. Rewizyjnej ma wszelkie prawa i wszelkie możliwości, żeby wpływać na treść pracy tej Komisji i do tej pory ja nie znam faktu, nie był nigdy podany, żeby w jakiś sposób ta Komisja pracowała w sposób nieprawidłowy. Proszę jeżeli Radny ma takie dowody, takie fakty, to proszę je podać, a nie rzucać tu inwektywy i mówić o chorobach, choroby można szukać wszędzie i znaleźć.

Radny W. Kędziora - Ja nie użyłem żądnej inwektywy. Jeżeli Pan Radny Edward Gola zauważył, że z całym szacunkiem do osoby Pani Steni Jemielity, gdyż między nami żadnych osobistych animozji, (nie wiem, czy Pani Stenia to potwierdzi), czy usłyszała w mojej wypowiedzi jakąkolwiek inwektywę, bądź jakiś epitet. Mam wrażenie, że nie, a właśnie ta Pańską odpowiedź mówiąca, że każdy Radny podjął decyzję z własnej woli, ja podejrzewam, że to była wola polityczna, nie do końca wola każdego, ale treść mojej wypowiedzi wcale nie była, żebym ja osądzał wystąpienia poszczególnych Radnych. Nie. JA tylko mówiłem o pewnych zasadach, o pewnych regułach i ja też nie stawiałem zarzutów do merytorycznej zawartości tego co przedstawia Komisja Rewizyjna. Czy Pan coś takiego usłyszał? Przecież można to odtworzyć. Chodziło mi tak jak Panu, wielokrotnie zgadzaliśmy się w sprawach pewnych przejrzystości., może chodziło to o inne dziedziny życia, czy funkcjonowania Gmina, ale wielokrotnie byliśmy zbieżni, gdyż naczelnym słowem była przejrzystość postępowania i reguł i to samo jest w przypadku K. Rewizyjnej, żeby nie było ewentualnych zakusów na jakieś myślenie, a coś tu się próbuje pod suknem ukryć, a że wiele rzeczy Panie Radny Gola jest rzeczywiście do gruntownego przyjrzenia się, mieliśmy już kilka przypadków działania organu wykonawczego, sprzedaż etapu gazyfikacji kiedy my na K. Budżetu obserwowaliśmy, mieliśmy wydać opinię na temat umowy, która była nieaktualną już umową, sprawa dofinansowania drogi w Stróżewie (notabene słusznie, ale próbowano nam udowadniać, ze pewne rzeczy były w inwestycji, okazało się, ze nie były, ze to było wierutne kłamstwo), takich rzeczy było bardzo dużo i nie zgadzam się z Panem i to chodziło tylko oto, żeby to zaplecze polityczne Pana Burmistrza nie sprawowało poczynań kontrolnych, wszędzie w każdej zdrowej demokracji. Chodzi o to, żebyśmy wyciągali wnioski i robili coś co będzie przejrzyste dla wszystkich i nie będzie zakusów na myślenie, że coś się dzieje nie tak, a niestety tak można myśleć, ale żądnego zarzutu z mojej strony nie było. Jeszcze raz z całym szacunkiem do Pani Steni lubię ją, myślę że do nikogo w Radzie nie mam antypatii, natomiast zdanie oddzielne mam, które artykułuje i chciałbym, żeby Pan je uszanował i nie wkładał mi w usta czegoś, czego ja nie wypowiedziałem, i Pańskie działania są stricte polityczne.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Apeluje do Radnych, żeby na Sesji RM nie używać spraw politycznych.

Przewodnicząca K. Rewizyjnej - S. Jemielity - Dziękuje za zaufanie. Przypominam, że w skład K. Rewizyjnej wchodzili oprócz mnie, trzech Panów z różnych Klubów i Panowie mogą potwierdzić, czy do jakiejś kontroli podchodziliśmy politycznie. Nigdy takiej sytuacji nie było. Naprawdę pracowało nam się wspaniale. Do każdego tematu kontroli podchodziliśmy rzetelnie, analitycznie. Proszę o wypowiedź Panów i wtedy będzie ocena, czy ja mówię prawdę, czy nie, czy faktycznie politycznie do czegoś podchodziliśmy. Na pewno nie.

Radny W. Kędziora - JA nie oceniałem pracy Komisji. Chodzi mi tylko o stworzenie takich przejrzystych reguł, żeby żadnych zakusów podejrzliwości nie było. Nie wiem, czy Państwo słuchaliście tego co powiedziałem. Chodzi mi o stworzenie optymalnych warunków do tego, żeby nie było żądnych zakusów na myślenie, że coś jest nie tak, że coś jest pod suknem.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W tak małym środowisku jakim jest nasza Rada, uważam że niezależnie kto będzie przewodniczącym K. Rewizyjnej, jeżeli zechcemy to i tak przypiszemy jakieś działania, albo przeciw, albo za.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Chciałem złożyć wniosek o zakończenie tej dyskusji, bo uważam ją za zbędną. My w tej chwili nie oceniamy pracy Komisji Rewizyjnej, natomiast chciałem powiedzieć, że wniosek mój jest zasadny, ponieważ za chwile wybuchnie wielka dyskusja na ten temat, ponieważ ze stanowiskiem Pani Jemielity w żaden sposób zgodzić się nie mogę, o tej wspaniałej pracy tj. wymysł tylko Pani Jemielity i myślę, że wszyscy wiemy jak to do tej pory było i nie chcę tego tematu więcej kontynuować, bo nie jest to przedmiotem dzisiejszych obrad.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W związku z tym, iż w wypowiedzi Radnego Kędziory został wymieniony został organ wykonawczy, chcę powiedzieć, że jak pamiętamy Radny Kędziora głosował za wnioskiem, który został skierowany do organów kontrolujących i myślę, że warto poczekać na wynik odnośnie sprzedaży sieci gazowej, a nie przedwcześnie torować wyrok (zresztą nie po raz kolejny).

Natomiast co do demokracji (chora demokracja), ja wiem o tym, że demokracja jest zdrowa wówczas jeżeli wynik korzystny jest taki jaki by się chciało, jeżeli wynik jest inny mówi się, że demokracja chora. Myślę, że 15 lat samorządu pokazało, że idziemy w dobrą stronę. Wcześniej padł wniosek o zwołanie pierwszej sesji, dzisiaj padły wyniki, sądzę, że........................ na miejscu.

Radny W. Kędziora - Ja nie oferowałem wyroków, od wyroków są właściwe organy, mówiłem o swoich wątpliwościach i chodzi o to, żeby poczynania Pańskie sprawowała osoba spoza Pańskiego zaplecza i tylko o to mi chodziło. Czy demokracja w tej części jest chora? Właśnie ja uważam mimo wszystko, że w tej części jest chora.

Radny J. Tkaczuk - Prosi o zakończenie niepotrzebnej dyskusji. Zostały przeprowadzone wybory, została wybrana Pani Przewodnicząca, demokracja polega na tym, że wygrywa ten kto ma więcej głosów.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -14; przeciw - 2; wstrzymało się - 5;

Uchwała Nr XXXIV/263/05 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się z prośbą o składanie propozycji do składu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Nasz Klub podjął decyzję, w związku z takim przebiegiem głosowania nawyku Przewodniczącego, zgadzamy się z Radnym Kędziorom, że jednak organem, który jest kontrolujący powinien być organ nie z tej opcji. Rezygnujemy z przysługującego nam prawa delegowania do Komisji Rewizyjnej, jednocześnie deklarujemy fakt, iż będziemy korzystali ze swoich uprawnień Radnego, będziemy ewentualnie brali udział jako obserwatorzy w obradach K. Rewizyjnej, będziemy również korzystali ze swoich uprawnień w dotarciu do dokumentów, do wszystkich innych materiałów źródłowych, które prawo nam przysługuje.

Radny M. Gryczka - Podobnie jak Pan Przewodniczący K. Budżetu wyrażając się w imieniu swojego Klubu, ja również w imieniu Klubu PSL oświadczam, że nie delegujemy nikogo do pracy w K. Rewizyjnej.

Radny K. Dubicki - Proponuje do składu K. Rewizyjnej Pana Andrzeja Hałasę.

Radny A. Hałasa - Wyraził zgodę.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Proszę, żeby szanować naszą decyzję i nie komentować i robić złośliwych uwag, bo są one zupełnie niepotrzebne. Proszę zapoznać się dokładnie ze statutem i z obowiązującym w tym stanie ustawodawcą, który mówi wyraźnie, że przysługuje prawo delegowania członków poszczególnych Klubów. Jeżeli z takiego prawa nie korzystają nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do K. Rewizyjnej zostali wydelegowani inni członkowie. Nie ma tu żadnych przeszkód.

Radny W. Kędziora - Proponuje zamknąć listę, bo wydaje mi się, że Kluby się wypowiedziały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że każda decyzja to jest decyzja całej Rady. Jeżeli dzisiaj mamy powołać skład K. Rewizyjnej, tj. to cała Rada, jest to nasz obowiązek powołać K. Rewizyjną.

Radna S. Jemielity - Z przykrością przyjmuję takie zgłoszenia poszczególnych kolegów i koleżanek Radnych. Jeżeli w niektórych Komisjach będzie po 6, czy 10 Radnych, a praca K. Rewizyjnej tak jest doceniana to dziękuję, to świadczy o nas Radnych.

Radny M. Budynek - Top ma do siebie demokracja, że wygrywamy 11 do 10. Uważam, że powinniście spośród siebie (11 osób) wybrać jeszcze jedną osobę, niech k. Rewizyjna ruszy. Nie ma sensu wyciągać i wprowadzać politykę. Panie Przewodniczący Klubu Lewicy proszę powstać i podać kandydaturę, niech K. rewizyjna zacznie funkcjonować.

Radny E. Gola - My mamy swoje członka w K. Rewizyjnej jest nią Pani Stefania Jemielity. Pragnę przypomnieć Radnym, ze ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że w K. Rewizyjnej - organie kontrolnym powinni być przedstawiciele wszystkich Klubów. Do tej pory dobrym zwyczajem było tak, że po jednym przedstawicielu z każdego Klubu było w k. Rewizyjnej i nigdy nie korzystaliśmy z tego kiedy mieliśmy koalicję i większość głosów, że mogliśmy wprowadzać do K. Rewizyjnej większość, która by mogła zmieniać decyzję lub ustalać pracę tej Komisji. Powinno być po jednym przedstawicielu z każdego Klubu i taki dał kierunek pracy ustawodawca. Tak można uzyskiwać przejrzystość, można sprawdzać tam kontrole władz. Kiedy byłoby 4-ch przedstawicieli demokratycznie wówczas podejmuje się czynności kontrolne i decyzje K. Rewizyjnej, a grą polityczną tj. gra Klubu PSL i Prawicy, że odmawia wysyłania swoich przedstawicieli do K. Rewizyjnej, tam gdzie mogą wnioskować i mając wgląd we wszystkie dokumenty. Proszę nas nie wpędzać w sytuację, że my mamy wysyłać swoich przedstawicieli. My wysłaliśmy swojego przedstawiciela, nie korzystamy z prawa nawet większości, żeby tylko mieć swoich przedstawicieli. Wy macie z tego prawa skorzystać i powinniście z niego skorzystać, demokracja tego wymaga, żebyście wysłali swoich przedstawicieli, pracowali i kontrolowali organ wykonawczy.

Radny W. Kędziora - Chciałbym odnieść się do stwierdzeń kolegi Edwarda, który na samum wstępie wspomniał w swojej wypowiedzi, że "dobry zwyczaj". Cały sens mojej poprzedniej wypowiedzi po głosowaniu właśnie dotyczył tych dobrych zwyczajów, gdzie samemu nie wypada się kontrolować. Uważam Radny Edwardzie, że to co najmniej na miejscu mówienie nam o dobrych zwyczajach, kłóci się z tym co my tutaj widzimy, co się dzieje.

Natomiast chciałem odnieść się do tego, że nikt nie zobligował do obowiązkowego wystawiania swoich kandydatów do K. Rewizyjnej. Ustawodawca daje prawo, a z prawa się korzysta bądź nie, tym bardzie, że Przewodniczący naszego Klubu OPS CENTRUM wyraźnie powiedział, na pewno będziemy się przyglądać, na pewno będziemy prosić o dostęp do materiałów źródłowych, na pewno będziemy mieli zdanie w pewnych nam się wydaje przede wszystkim w finansach i przestrzegania prawa spraw. To nie jest tak jak Pan mówi. Odnośnie wypowiedzi politycznej, rzeczywiście ja odbieram te działania, nie chcę oceniać wyniku głosowania, bo szanuję wynik i nie podważam go, ale na pewno duży aspekt polityczny miał znaczenie i jak gdyby podtrzymanie pewnego status quo.

Radny M. Budynek - W art. 18 wyraźnie jest napisane "w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów", mogą a nie muszą. Wg mojego pomysłu nie muszą wchodzić, wchodzą Radni tak jak ustawodawca sobie przewidział.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Decyzje odnośnie planu pracy K. Rewizyjnej, jej tematów kontrolnych ustala cała Rada. Każdy protokół przyjmuje lub nie przyjmuje Rada.

Radny W. Kędziora - Nie woli wystawienia kandydatów, prosi żeby zamknąć dyskusję, być może zakończymy, ze nie podejmiemy uchwały o powołaniu K. Rewizyjnej, bo nie powołuje się Komisji dwuosobowej. Widać, że nie ma woli, wobec tego jak nie ma woli, to szkoda naszego czasu.

Radny E. Gola - Poprosił o krótką przerwę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Radny P. Klimczak - Zgłosił do składu K. Rewizyjnej kandydaturę Radnego Grzegorza Gontarza.

Radny G. Gontarz - Wyraził zgodę.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Zgłosiła do składu K. Rewizyjnej kandydaturę Radnego Stefana Ryżyka.

Radny S. Ryżyk - Nie wyraził zgody.

Radna S. Jemielity - Zgłosiła do składu K. Rewizyjnej kandydaturę Radnego Mariusza Majaka.

Radny M. Majak - Dziękuję Pani Przewodniczącej za zaufanie, ale głosowanie wykazało jednak, że nie uzyskałem znacznej większości i kieruje się zasadą w tym wypadku "wszystko albo nic".

Radny E. Gola - Może sytuacja się zmieni jak będzie dwóch przewodniczących K. Rewizyjnej to wtedy niektórzy wyrażą zgodę, bo niektórzy członkami nie chcą być, a przewodniczącymi chcą.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujacy Radni:

 • Stefania Jemielity

 • Andrzej Hałasa

 • Grzegorz Gontarz

Wynik głosowania: za -13; przeciw - 0; wstrzymało się - 8;

Uchwała Nr XXXIV/264/05 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Przyjęcie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego rady:

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że na poprzedniej sesji wpłynęły decyzje podjęte przez poszczególnych wiceprzewodniczących.

Radni nie wnieśli uwag do złożonych decyzji.

 1. radnego Krzysztofa Dubickiego;

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Rezygnacja stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -16; przeciw - 4; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXXIV/265/05 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

 1. radnego Józefa Kubajka;

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Rezygnacja stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -17; przeciw - 2; wstrzymało się - 2;

Uchwała Nr XXXIV/266/05 stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

 1. radnego Wiktora Tołoczko;

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

Rezygnacja stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -18; przeciw - 2; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr XXXIV/267/05 stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim wiceprzewodniczącym RM za bardzo dobrą współpracę.

Radny J. Kubajek - Dziękuje za ten okres współpracy z Panem Przewodniczącym i Panami wiceprzewodniczącymi oraz wszystkimi Radnymi.

Do punktu 9A porządku

Projekt uchwały w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2013.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Radny J. Kubajek - Dzisiaj otrzymaliśmy ten projekt uchwały i trudno było na gorąco się ustosunkować. Na pewno to zadanie, które Pan Dyrektor wskazał jest bardzo ważne dla miasta w celu poprawienia dostawy wody, ciśnienia wody w naszych zasobach (co prawda po wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody ciśnienie się poprawiło), ale są awarie, straty wody więc nie rozumiem wątpliwości o potrzebie i zasadności wprowadzenia tego PRL-u i jak najszybciej, w miarę możliwości zasobów, uzyskania źródeł, wprowadzić i wykonać te nowe magistrale.

Radny E. Gola - Prosi o wyjaśnienie przez Burmistrza tego zadania, ponieważ przedłożone informacje mówią nam, że ten wniosek złożony o środki unijne koliduje z wnioskiem, który dotyczy Zlewni Jeziora Miedwie. Proszę o informację, czy nie ma tutaj zbieżności, czy nie ma niebezpieczeństwa, że któryś zostanie odroczony. Z tego co pamiętam Pan Burmistrz do tej pory twierdził, że nie mogą być dwa wnioski na to samo zadanie, że to koliduje, Proszę rozwiać moje wątpliwości w tej sprawie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tytuł zadania brzmi "budowa systemu kanalizacyjnego w 9 Gminach celem ochrony wód Jeziora Miedwie i całej Zlewni". Wówczas kiedy Pan Dyrektor złożył wniosek o modernizację oczyszczalni ścieków to zadanie było jakby identyczne z elementami złożonego wniosku i nie mogło być finansowane z tego samego źródła, czy z innych źródeł z programami, które będą wspierały zadanie w ramach ZPORR, myślę o funduszach.

Natomiast, tak autentycznie przy okazji tego zadania beneficjent nie wyklucza, że daje taką możliwość również finansowania zadania pt. "wodociągi", nie ma tutaj tej kolizji, gdyby takowa zaistniała to na pewno Urząd Marszałkowski zająłby już stanowisko w tej sprawie. Takiego nie zajął i osobiście twierdzę, że nie ma zagrożenia, wprowadzenie tego zadania do PRL i złożenie wniosku, i podjęcie decyzji o budowie. Realizacja budowy nie koliduje z tymże zadaniem, o którym mówiłem wcześniej.

Radny J. Kubajek - Czy po pozytywnym uchwaleniu zmian do PRL-u, to zadanie w którym okresie mogłoby wejść do realizacji, w tym roku, czy w przyszłym?

Dyrektor PPK - J. Lemparty - To zadanie jest w planie w PRL-u, tylko my prosimy o przesunięcie planu, bo to zadanie jest w latach 2007 - 2013, a my proponujemy 2005 - 2007. Jeżeli Urząd Marszałkowski wybierze, więc jest tylko taka potrzeba pokazania, że w PRL-u ta inwestycja jest na lata 2005 - 2007. Jeżeli otrzymamy pieniądze, to natychmiast przystąpimy do realizacji tego przedsięwzięcia. To zadanie jest w PRL-u, nie jest to dodatkowe wprowadzenie, jest to przyśpieszenie terminu biegu realizacji, żeby uzyskać wcześniej środki finansowe.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Prosi o wyjaśnienie - swego czasu interesowaliśmy się tą sprawą i wiadomo mi jest, że sprawa dotycząca dofinansowania ze środków ZPORR stała w kolizji (takie było Pańskie stanowisko) ze środkami Zlewni Jeziora Miedwie. Wiem, że swego czasu wystosował Pan odpowiednie polecenie do Dyrektora PPK o wycofanie wniosku ze środków ZPORR, czy ostatnio się coś zmieniło? Jeżeli nie to okazuje się, że jednak Pan Dyrektor miał rację i okazuje się, że można było z obu pól korzystać. Natomiast ja wiem, że takie pismo dotyczące polecenia starania się o tą dotację od Pana z gabinetu wypłynęło. czy tj. zmiana poglądów już teraz, czy zmieniły się w związku z tym jakieś przepisy?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pytanie nie nosi znamion czysto merytorycznego, ale ja odpowiedziałem wcześniej Radnemu Kubajkowi i chyba nie wypada jeszcze raz się powtarzać, ale skoro padło pytanie to spróbuję uszczegółowić jeszcze raz.

Było polecenie wycofania wniosku na modernizację oczyszczalni ścieków, ponieważ była to konsekwencja pisma WFOŚiGW Pana L. Pieczyńskiego, który poinformował, iż nie będzie wspierał zadania, ponieważ modernizacja oczyszczalni ścieków jest ujęta w tym dużym zadaniu.

Natomiast odniosę się jeszcze raz do pytania Radnego Goli, który słusznie zauważył podczas mojej z wcześniejszych wypowiedzi mówiłem, że przy okazji tego zadania jest możliwość realizowania sieci wodociągowej, ale sytuacja jest całkiem inna, mieliśmy z oczyszczeniem, teraz mamy z wodociągami, a tytuł zadania brzmi "system kanalizacyjny dla Zlewni Jeziora Miedwie".

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Rozumiem, że Pańskie zdanie uległo zmianie i chwała za to, bo uzyskiwanie środków z dwóch źródeł tj. bardzo pozytywna cecha. Czy w związku z tym programem Zlewni Jeziora Miedwie takie zadanie "modernizacja sieci wodociągowej w Pyrzycach" również się znajduje, czy nie? Chodzi mi o tą samą nazwę, czy pod tym tytułem w skład programu Zlewni Jeziora Miedwie również wchodzi zadanie "modernizacja sieci wodociągowej w Pyrzycach".

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W tej materii moje zdanie się nie zmieniło. Zadanie dotyczy systemu kanalizacyjnego, sieci kanalizacyjnej, przepompowni, oczyszczalni ścieków. Natomiast beneficjent dopuszcza możliwość finansowania sieci wodociągowej, ale skoro jest możliwe wcześniejsze, a to zadanie jest bardzo potrzebne, zważywszy na rozwój, czy rozbudowę istniejących zakładów, bo ja to widzę, czy też zamiary inwestowania, też to widzę, jest pilna potrzeba wody w Pyrzycach, chociażby wykonać jedną strukturę wodociągową do działki na ul. Stargardzkiej, którą zakupiła firma NORD. Jest to niebezpieczeństwo skąd wziąć tą wodę, żeby nie zburzyć prawidłowego funkcjonowania firmy BACKER, która się rozwija i jest tam potrzebna duża ilość wody. W związku z tym jeszcze raz mówię, jeżeli będzie wcześniej zrealizowana, a Dyrektor powiedział, że z chwilą uruchomienia środków natychmiast podejmie się inwestycji, to sądzę, że ta droga jest szybsza.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XXXIV/268/05 stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Radny J. Kubajek - Tak byliśmy zajęcie, że w zapytaniach nie padły pytania, ale mam pytanie do Pana Burmistrza. Swego czasu na prośbę Pana Przewodniczącego uczestniczyłem z Panią Burmistrz na spotkaniu z mieszkańcami w Żabowie i słyszę, ze TV Polska kręci film o tym hotelu w Żabowie i proszę o kilka zdań jak sytuacja przedstawia się w tym budynku, który jest w całości własnością Gminy. Jak Burmistrz widzi rozwiązanie narastających problemów? Widziałem, że wczoraj na wizycie u Pana Burmistrza byli mieszkańcy i proszę o kilka zdań wyjaśnienia w tym temacie.

Radny K. Dubicki - Na wcześniejszych sesjach zwracałem się z prośbą odnośnie wyrwy w drodze przy zjeździe z trasy głównej w Żabowie, przy hotelu. Jest tam duża wyrwa, która mieszkańcy kilkakrotnie sami zasypywali żużlem, ale to nie jest wyjście z sytuacji, któregoś dnia nawet był wypadek, że rozbił się samochód. Prosiłbym o ponowne wszczęcie działań żeby ta dziurę zabezpieczyć.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński -

 • Do pytania J. Kubajka - muszę zebrać cały materiał, telewizja lokalna była tam 2 razy (w pierwszym przypadku był Pan Kierownik Rozel, w drugim Pan Dyrektor Gwiazdowski), pozbieram wyczerpujący materiał i postaram się w przekazać.

 • Do pytania K. Dubickiego - sprawdzę, czy dotyczy to drogi gminnej. Jeżeli gminnej to tym się zajmę, jeżeli drogi innej zobaczę jaki przyjmę tryb, ponieważ ostatnio mogliśmy przeczytać w "Pulsie Powiatu" na moją reakcję odnośnie Państwa Radnych, interpelacje dotyczących przełomów, różnych nieprawidłowości na drogach nie gminnych, jest reakcja trochę inna niż się spodziewałem, ale zapoznam się. Jeżeli dotyczy to drogi osiedlowej to też wspólnie tak jak dotychczas z Radnym Kubajkiem - Prezesem Spółdzielni Słoneczna, tak również z Prezesem Korgólem szefem Spółdzielni w Żabowie sprawę tą załatwimy. Wiem jak ona wygląda, warunki na to nie pozwalają, nie są to warunki dobre do wykonywania napraw drogowych, ale sądzę, że w miesiącu kwietniu, koniec marca, jest zależne od warunków zewnętrznych, klimatycznych.

Radny M. Gryczka - Jako były przewodniczący K. Statutowej chciałem podziękować za owocną pracę tej Komisji (takiej Komisji na dzień dzisiejszy nie ma w strukturach i organizacji Rady), a praca była rzeczywiście delikatna, ciężka, chociażby po sesji 24 lutego już 2 marca spotkaliśmy się i te projekty, które dzisiaj były przedmiotem obrad tej sesji były wypracowane, Chce podziękować Pani Kierownik BRM za to, że merytorycznie i twórczo współdziałała z Komisją. Dziękuję kolegom za dobrą współpracę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz -Jako przewodniczący RM nie zabierałem jeszcze głosu w tej sprawie, ponieważ jeszcze wola Radnych nie jest zakończona. Stoi przed nami jeszcze wybór wiceprzewodniczącego Rady, może jeszcze będą inne sprawy. Widziałem trud i pracę jaką Państwo wkładali.

Do punktu 11 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz -

 1. Odczytał pismo, które wpłynęło do Przewodniczącego RM od Kierownika Wydziału OKKFiS z prośbą o jego odczytanie.

Pismo dotyczy publicznie postawionego zarzutu podczas pracy w komisji konkursowej - stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

 1. Odczytał pismo skierowane do Burmistrza Pyrzyc, a do wiadomości dla Przewodniczącego Rady w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości za rok 2003. Pismo stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

 2. Odczytał odpowiedź na zapytanie Radnego M. Majaka w sprawie funkcjonowania Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej, które wpłynęło od Burmistrza Pyrzyc, a kierowane do Dyrektora PBP pani K. Maliszewskiej.

Pismo stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

 1. Odczytał odpowiedź na zapytanie radnego K. Dubickiego dotyczącą pozyskania środków finansowych w 2004r., skierowane od Burmistrza Pyrzyc.

Pismo stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji, aby po dzisiejszej sesji ustalili terminy posiedzeń komisji. Na wniosek Komisji Budżetu wprowadzono zmiany co do zakresu działalności komisji, w związku z czym należy przyjrzeć się jakie ma to odzwierciedlenie w stosunku do planów racy komisji. Jeżeli będą jakieś uwagi, to na następnej sesji proszę o zapoznanie z nimi, po czym rada podejmie decyzje. Nowo powołane Komisje: Rolnictwa i Edukacji będą musiały przymierzyć się do nowego planu pracy.

Wiceprzewodniczący RM- W. Tołoczko- Pismo, jakie wpłynęło od Pana J. Kaźmierczaka, jest pismem wszystkich i do zapoznania każdej osoby. Myślę, że otrzymam jego kserokopię i odniosę się do niego i zarzutów wobec mojej osoby. Szybko odniosę się do takiej kwestii jaką pan J. Kaźmierczak podnosi, że „kierownicy wydziałów, w tym kierownik OKKFiS nie jest przełożonym służbowym dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych”. Ja z tego co pamiętam mówiłem o zależności służbowej, o współpracy, o podległości lub nadrzędności. Myślę, że jeżeli prawdą jest, że dyrektor Wydziału OKKFiS nie ma nic wspólnego, jeżeli chodzi i podległość lub nadrzędność służbową z p.o. dyrektora PDK, to jeżeli nie ma żadnych związków, to stać mnie będzie aby przeprosić pana J. Kaźmierczaka, jeżeli naraziłem tu jego dobra osobiste. Podtrzymuję fakt, że moim zdaniem taka zależność istnieje. Do pozostałych punktów odniosę się i pan Kaźmierczak otrzyma odpowiedź.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Mam trzy sprawy do tej kwestii. W piśmie pana Kaźmierczaka został wymieniony Klub Radnych OPS „Centrum”, któremu przewodniczę i dlatego muszę zabrać głos. My zdania nie zmieniamy i dalej tkwimy w tym co powiedzieliśmy. Oczywiście mamy nadzieję, że racja będzie po naszej stronie, ale przypomnę, że skierowaliśmy odpowiednie wnioski m.in. do nadzoru wojewody i cierpliwie będziemy czekali na wyjaśnienia w tej sprawie.

Sprawa dotycząca zmian w planie, proponuję żeby zorganizował Przewodniczący takie spotkanie, aby razem przeanalizować plan pracy.

Kolejna sprawa. Wszystkie wnioski, które były dzisiaj głosowane, nie wyczerpują znamion wniosków, które Wysoka Rada przyjęła odnośnie zmiany reorganizacji w Radzie. Przypomnę, że jednym z elementów wniosku przyjętego przez Radę było również poddanie się weryfikacji wszystkim przewodniczącym z panem Przewodniczącym Rady na czele. W związku z tym ja nie chcę wypominać, ale nawet na łamach prasy Przewodniczący mówił o butaprenie, kleju i krześle.W tej chwili nie odzywa się pan w tym temacie, w związku z tym rozumiem, że podjął pan decyzję o nie rezygnacji i nie podjęciu się weryfikacji ponownym wyborom. W związku z tym w imieniu grupy radnych ( sześciu radnych, zgodnie ze Statutem Gminy) chciałem złożyć stosowny wniosek, wcześniej oświadczając, że uzasadnienie jest bardzo lakoniczne z uwagi na fakt, iż nie chcemy wchodzić w zakres i ocenę merytoryczną pracy pana Przewodniczącego. Chcemy uniknąć dyskusji na ten temat. Jeżeli pan Przewodniczący sobie życzy, to możemy tą dyskusję przeprowadzić, ale myślę że to nie o to chodzi. Wniosek Komisji Budżetu, wcześniej przyjęty jest jasny i precyzyjny. Wniosek mówi o weryfikacji i ponownych wyborach na wszystkie szczeble przewodniczących i w związku z tym w imieniu 6 radnych pozwolę sobie odczytać ten wniosek i na pańskie ręce je złożyć.

Odczytany wniosek grupy radnych stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Wiceprzewodniczący J. Kubajek- Panie Burmistrzu, cieszę się, że Pan dopiero ma zamiar zbierać materiały w sprawie budynku z Żabowie. Jest pan dyrektor PPM, który jest administratorem tego budynku i uczestniczył w spotkaniach. Ja mówię w imieniu Przewodniczącego Rady i prosiłbym jednak o rozwiązanie problemu (schody) dwóch rodzin. Chciałbym usłyszeć z ust pana dyrektora, czy jest już pozwolenie na budowę i jak ta sytuacja się ma.

Chciałbym podziękować panu Burmistrzowi w mieniu mieszkańców ul. Słonecznej, Żabowa i przyjmujemy deklaracje pana burmistrza w sprawie dziur.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński- Proszę Pana Gwiazdowskiego do odniesienia się w tej kwestii.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Po zakończeniu obrad sesji zaprasza do Biura Rady wszystkich Przewodniczących Komisji.

Dyrektor PPM - H. Gwiazdowski - Wszyscy wiedzą, że budynek w Żabowie tj. były hotel po PGR, że miał właściciela później jeszcze innego, Gmina ten budynek odkupiła. Projekt zakładał, że najpierw miał to być budynek socjalny, później doszliśmy do wspólnego wniosku, że na dole będą mieszkania dla ludzi, ponieważ kolejka była długa, a u góry będą lokale socjalne. W między czasie uległo to zmianie i w tymże budynku, łącznie z budynkiem przyległym po byłej stołówce jest w tej chwili 15 mieszkań. Inwestycja jest jeszcze nie ukończona. Wszystkim, którzy otrzymali w Żabowie mieszkania bardzo się spieszyło, żeby jak najszybciej otrzymać te lokale do adaptacji, takie zobowiązania wobec Gminy złożyli wszyscy, że będą za własne pieniądze wykańczać, bo Gmina, Państwo Radni wyasygnowali pieniądze na części wspólne i z tego wiele zrobiono na częściach wspólnych m.in. wszystkie instalacje (wodna, kanalizacyjna, elektryczna) został zrobiony dach, został zrobiony korytarz na tyle, na ile wystarczyło środków. Ci lokatorzy, którzy otrzymali przydział za własne pieniądze lokale wykańczali w sposób taki na jaki im pozwalała kieszeń. Jest jeszcze kilka spraw do załatwienia m.in. te schody, o których mówi Pan Kubajek. Problem powstał, dlatego że (uważam, że Gmina słusznie zrobiła, żeby nie było wspólnego korytarza tylko każdy lokal miał odrębne wejście. Tak się złożyło, że do jednego lokalu należy wykonać odrębne schody wejściowe tak jak jest z drugiej strony budynku. Nie można obarczać rodziny, która dostała tenże lokal schodami, bo oni nie dostaliby w żaden sposób pozwolenia na budowę, dlatego ze inwestycję prowadzi Gmina. Mimo zobowiązania wcześniejszego przez Państwa Soczomskich, którzy początkowo mieli zamiar zrobić te schody, ale przerosło to ich możliwości i prawdopodobnie w ogóle nie uzyskaliby pozwolenia na dobudowę schodów.W związku z tym Gmina zobowiązała się doprowadzić sprawę do końca i z tego co wiem projekt jest robiony, Pani Burmistrz chcąc przyspieszyć sprawę wydania pozwolenia, sprawę dogaduje i myślę, że jeśli tylko będzie pozwolenie na budowę te nieszczęsne schody zostaną zrobione. Ludzie są tylko ludźmi i jest to niezadowolenie, że muszą przez wspólny korytarz przechodzić. Chcę poinformować, że w tym budynku 8 mieszkań ma podliczniki elektryczne, a 7 ma własne liczniki, takie warunki wydał Zakład Energetyczny. Po wielu rozmowach mamy zrobiony nowy projekt i te 7 mieszkań, które miały podliczniki, co do których było tyle niejasności, wątpliwości mamy zapewnienie przez firmę, która w mieszkaniach wykonuje prace, że w ten weekend, a najpóźniej do środy prace zostaną zakończone. To powiedziałem również do kamery telewizyjnej i problem będzie nie problemem Gminy i Gwiazdowskiego, tylko to będzie problem ludzi, bo wtedy trzeba będzie płacić rzeczywiście za światło, za prąd, który się zużywa, gdzie do dnia dzisiejszego Ci najemcy nie płacą. Wierzę w to, że budynek zostanie docieplony, bo to już nie są te czasy, gdzie paliło się tony koksu, węgla, trzeba wprowadzić trochę oszczędności i myślę, że to się stanie jeszcze w tym roku.

Radny J. Kubajek - Dziękuje za wyczerpującą informację i odpowiedź.

Radny W. Kędziora - Chciałbym się odnieść do stanowiska i pisma Pana J. Kaźmierczaka Kierownika Wydz. OKKFiS, który stwierdził, że zależności służbowej jako takiej nie ma, ja powiedziałbym, że można dyskutować, czy pod względem prawnym taka zależność jest. Wiadomo, że ostatecznie wszelkie pisma w stosunku do Dyrektorów podpisuje Burmistrz, ale chciałbym powiedzieć jaka jest praktyka. Praktyka wskazuje na to, że mimo wszystko zależność służbowa istnieje przez sam fakt, że wydział merytoryczny przygotowuje wszelkie pisma (i w odniesieniu również do Dyrektorów jednostek), wszelkie sprawy finansowe, nagrody, dodatki funkcyjne, motywacyjne zgłaszają opinie, propozycje i Burmistrz ewentualnie je akceptuje, bądź nie. Z samego faktu, że finanse jakie są w dyspozycji Dyrektorów wskazują na to, że te zależności służbowe są. Można dyskutować nad tym, czy jest stosunek nadrzędności, czy nie pod względem prawa, natomiast praktyka pokazuje, że te zależności służbowe jak najbardziej są. Trzeba byłoby chyba być ślepym, żeby tego nie zauważyć tym bardziej, że kierownicy wydziałów wręcz uzurpują sobie prawo do bycia przełożonymi. Niektóry dyrektor jednostki wypowie się, że nie poczuwa się do podrzędności w stosunku do jakiegokolwiek kierownika wydziału, nie wiem jak długo by istniały relacje na poprawnej stopie istniały. Mówmy o stronie praktycznej, a widać to gołym okiem jak wygląda.

Przew. Krajowej Partii Emerytów i Rencistów - E. Kruszyński - Jeżeli zaprasza się kogoś na sesję to nie po to, żeby tu siedział i robił fałdy, żeby wysłuchać co kto mówi to mam radio i też potrafię go słuchać. Natomiast jak tu przyjdę, to mądrość wszystkich radnych nie zjada jeszcze wszystkich rozumów, są jeszcze wyborcy, którzy mają też w głowach poukładane, a czy mówią dobrze, czy źle to niech Rada potem rozstrzyga. Nie chcę głosować, ale nie czekać aż do wolnych wniosków kiedy mogę zapomnieć to co miałem do pierwszego punktu. W pierwszej kolejności niech wypowiadają się Radni, niech dyskutują, dają swoje wnioski, ale na końcu my tez mamy prawo. My nie jesteśmy manekinami, tj. społeczeństwo obywatelskie, a z tego tak wygląda, że „przemawia ktoś do obrazu, a obraz do niego ani razu”, obraz też ma rozum i też chce powiedzieć. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że mnie ktoś zaprosił i nie pozwolił mi powiedzieć kiedy ja chcę, a nie kiedy on chce, kiedy ja mogę już zapomnieć. Jeżeli Wy zapraszacie mnie, a Przewodniczący jest Waszym wyrazicielem to nie wyobrażam sobie, żeby Pan Przewodniczący sam wprowadzał swoją prywatyzację. W Polsce nie wprowadziło się jeszcze prywatyzacji Rady i na razie się nie zamierza. Jeżeli ma inne zdanie, to ja chcę się zwrócić do Rady, a mnie straszy się Policją, jeśli pracował w Policji to niech straszy siebie, bo ja w Policji nie jestem i Policji się nie boję, bo prawo mi pozwala tutaj przybyć i zabrać głos. Jeżeli jest tak dobrze Panie Przewodniczący, jeżeli tak dobrze układa się Wam współpraca, wszyscy wiceprzewodniczący składają wymówienie tak z tej współpracy są zadowolenie, tj. wspaniała spawa. Chciałem zapytać skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Dlaczego jeśli wszyscy domownicy się tak źle czują, dlaczego ojciec czuje się zadowolony i nie składa rezygnacji? Przecież tj. normalne i logiczne, skoro wszyscy odchodzą, a on zostaje przyklejony do stołka, przecież można farbę odkleić, dać inny stołek, bo stołki się wymienia. Dlaczego tak nie może być, ja chcę przyjść powiedzieć, bo tj. moim zainteresowaniem, chciałem, żeby ten wpływ wiceprzewodniczących na pracę całej Rady, a z kolei na pracę dla całej Gminy nie składał się z tego, że my odchodzimy, bo nam ktoś przeszkadza. Chciałem zapytać, dlaczego odchodzicie, bo tak się cieszycie, że Pan Przewodniczący Wami dowodzi? Być może, że jest to z zadowolenia, ale ja miałem wątpliwości i jeżeli ja chciałem grzecznie zapytać to Pan Przewodniczący - nie, ja tu rządzę. Wiadomo, że Pan rządzi, ale przecież jest jeszcze moment taki, że człowiek może pomóc Radzie w konkretnym punkcie, możecie się nie zgodzić, bo zgadzacie się większością głosów, ale np. mam wątpliwości, że tak w Lewicy jest Przewodniczący Rady, w Lewicy jest Przewodniczący K. Rewizyjnej jeszcze ktoś itd. i Burmistrz .

Ja nie upoważniłem Pana Momota, żeby współpracował z Lewicą, tj. mój członek, wstawiłem go na swoją listę, nie upoważniłem go do tego, żeby popierał ta trójcę, która jest szkodliwa w stosunku do całej Gminy, bo to nie jest korzystny układ. Możecie ze mną się nie zgadzać, tj. całkiem inna sprawa, ale tam gdzie tak jest to sobie przyklepują, publicznie się mówi, że Kruszyńskiemu nie oddam głosu, bo po co Kruszyński pcha się do władzy, bo Kruszyńskiemu już dosyć, a że jest on starszy, że ja wepchałem go do władzy to tego publicznie nie powiedział. To nie jest człowiek, który zasługuje na to, żeby być Radnym. Nie wszyscy z Was mogą być Radnymi. Ja byłem Radnym, byłem wiceprzewodniczącym, ale ni głosowałem za sobą, żeby mnie wybrać, a tutaj tak się stało. Jest 10:10,ale chce być przewodniczącą K. Rewizyjnej to się wybiorę. Jeśli chcesz być honorowym człowiekiem to wstrzymaj się od głosu, nie musisz być przeciw, ale wstrzymać się można. Przepisy pozwalają, ale jest jeszcze rozum, honor, ambicja, moralność.

Chciałbym jeszcze zapytać, czy ta Przewodnicząca raz konkretnie poszła i coś znalazła, a przecież w taki dużym Urzędzie to sobie nie wyobrażam, żeby wszystko ładnie się zgadzało, czy coś znalazła przeciw Burmistrzowi, przeciw Przewodniczącemu i przedstawiła Radzie? Nie, (przepraszam może powiem za dużo), ale tak mi się wydaje, bo to przecież nie wypada jak jestem z ich nadania, to dlaczego mam bruździć, a przecież trzeba, bo to nie jest żadna łaska. Tak samo uważam Panie Przewodniczący za honor jak wszyscy wiceprzewodniczący się podali, to Pan honorowo też powinien postąpić, bo tylko honorowego człowieka stać na takie postępowanie.

Na drzwiach Przewodniczącego jest kiedy przyjmuje, ale go nie ma, bo jest u Burmistrza, bo jest zmęczony, bo coś to kiedy ja mam się zgłosić?

Sołtys Rzepnowa - L. Wilgocka - Jak to wszystko słucham to aż ponoszą mnie nerwy, bo nie jest to w porządku wobec wszystkich Radnych, całej Rady, że tak się wyrażają. Chciałaby wyrazić podziękowanie jednemu Radnemu - Panu Budynkowi , za którego przykładem można wiele zrobić. Odbudował nam on świetlicę i jesteśmy zadowoleni i wdzięczni. Nie wiem, czy inni Radni idą tą drogą, a chciałaby usłyszeć, czy któryś z Radnych też coś takiego zrobił?

Dyrektor OSiR - M. Olech - Korzystając z okazji, że na sali znajdują się Przewodniczący poszczególnych partii, członkowie oraz ludzie niezależni, chciałby zaprosić 19 marca o godz. 12:00 na halę widowiskowo - sportową, gdzie odbędzie się I Turniej Rekreacyjno - Sportowy Partii Politycznych. Prosiłbym wszystkich Przewodniczących Partii o spowodowanie, aby wszyscy przedstawicieli poszczególnych partii wzięli udział, czy bezpośredni, czy na trybunach.

Radny W. Tołoczko - Chętnie weźmiemy udział w takiej zabawie, dziękujemy za zaproszenie, Platforma Obywatelska się stawi.

Z. Wiśniewski - Zdrowie pozwoliło słuchać Waszych obrad z mieszanymi uczuciami, jest tak jak widać i słychać Uważam, że Pan Przewodniczący dzisiaj dopuścił w ramach polemiki Radnego Kędziory i Goli do kampanii wyborczej, ponieważ nie było tam żadnych wątków merytorycznych. Jako mieszkaniec Gminy uważam, że nie do tego służy sala Rady i obrady.

Uważam, ze Klub spod oka zrobił źle nie wykorzystując swojego prawa, a zarazem obowiązku do kontroli organów wykonawczych poprzez Komisję Rewizyjną, to że Radny będzie sięgał do dokumentów i przeglądał to nie jest do końca wykorzystanie swoich praw, od tego jest organ w postaci K. Rewizyjnej.

Daje pod rozwagę Burmistrzowi, na tej sali wisi poczet włodarzy wykonawczych naszej Gminy. Już kiedyś mówiłem, że dla potomnych i tych, którzy są w tej sali, w tym Urzędzie również powinna wisieć kolekcja portretów szefów Rad organów stanowiących naszej Gminy. Prosiłbym, żeby rozważyć taką możliwość, bo dzisiaj pamiętamy kto był rok temu, czy dwie kadencje temu, a za jakiś czas się zapomni.

Również chciałbym poprosić Wysoką Radę, Pana Burmistrza, żeby rozważyli, żeby działką danej kadencji był również wykaz Radnych danej kadencji, którzy w tej Radzie mieli prawo i obowiązek w naszym imieniu stanowić prawo i je wykonywać.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Radni wiedzą co mają robić. Chce Pana zapewnić, że jak do tej pory wątków politycznych w dyskusjach nie przewijało się.

Radny W. Kędziora - Pan Wiśniewski posiłkował się moją wypowiedzią, chciałbym powiedzieć, że tło podejmowania jakichkolwiek decyzji jest bardzo istotne i wyborcy nie do końca zdają sobie sprawę, bo znają tylko wynik głosowania, a mi wydaje się, że kto jest, kto z jakiego zaplecza się wywodzi tj. bardzo istotne. Nie dziwię się Pańskiej wypowiedzi, Pan skorzystał ze swego prawa i tutaj akurat Pański rodowód też jest związany z tą opcją. Z jednej strony się Panu nie dziwię, ale uważam, że z Pańskiej strony było troszkę nadużycie, to były istotne mimo wszystko głosy w dyskusji, gdyż nie każdy jest zorientowany kto jest kto, a już teraz po składzie Komisji Rewizyjnej będzie wiele do powiedzenia. Na dzisiejszej sesji nie będę tego roztrząsał, ale być może, na pewno to w jakiś sposób zostanie upublicznione. Uważam, że tak być nie powinno, naprawdę otoczka jest bardzo istotna i nie uciekajmy od tego.

Sołtys Letnina - D. Cząstka - Uczestniczę prawie na każdej sesji i to co się tutaj dzieje jest naprawdę bardzo ważne. Miejmy szacunek dla tych ludzi, którzy Was wybrali, którzy Wam zaufali. Jestem w środowisku ludzi, gdzie mówią - słuchaj ty jesteś pierwszy raz, ale są tacy Sołtysi, czy Radni co są kilkakrotnie, ale takiej Rady nie było. Po co to ma być powiedziane w środowisku i przekazywane dalej. Jeżeli Burmistrz jest Burmistrzem niech będzie, my go szanujmy. Jesteście Radnymi, spotykacie się na różnych Komisjach, weźcie sobie raz nawet dajcie „w mordę” i zakończcie to, wyjdźcie tutaj z czymś konkretnym, bo ja nieraz się gubię. Pytam niektórych Panów Radnych o co chodzi, bo jestem zgubiona, a nie powinno tak być.

Jeżeli jest Lewica, Prawica, czy jeszcze „Trójca Przenajświętsza”, weźcie zróbcie to w jedność, zróbcie dobrze dla nas, dla społeczeństwa, dla ludzi, którzy Wam zaufali i Was wybrali. Po co takie przykre sprawy, po co to wszystko idzie w media, po co jest przekazywane ludziom? Wiadomo, że z tego tworzy się nie wiadomo co, a jest to przykre. Życzę Wam, żeby te drugie 2 lata były owocne, przyjemne i darzcie się wzajemnym szacunkiem, żeby to wszystko zło odchodziło. Nie wiem kto ma rację, bo w to nie wnikam, ale powinniście jakość dojść do wspólnego, żeby wybrać Komisję, szanujcie siebie i wyborców, którzy Wam zaufali. Zbliżamy się do następnej tury i co będzie? Życzę, żeby ta druga połowa była inna i przyjemniejsza, dajmy sobie nawzajem szacunek.

Do punktu 12 porządku

Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:29:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-04-2005 10:29:44