Protokół Nr XXXVI/05 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2005r


Protokół Nr XXXVI/05

z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 kwietnia 2005r.

godz. 14:15.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Na stan 21 radnych nieobecny:

 1. Radna A. Odachowska- przybyła w trakcie obrad sesji.

 2. Radny Z. Ptaszyński- przybył w trakcie obrad sesji.

 3. Radny G. Gontarz - przybył w trakcie obrad sesji.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Burmistrz K. Lipiński-

 1. Proszę i wnoszę, aby z zaproponowanego porządku obrad wyprowadzić z porządku pkt 12 - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności - druk Nr 396/05. W trakcie prac nad tym projektem komisje miały wiele uwag i do wielu propozycji należy się przychylić. Proszę o wyprowadzenie tego projektu, który zostanie dopracowany i stanie pod obrady majowej sesji RM.

 2. Proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce- druk Nr 405/05. Projekt ten uchwały był opiniowany przez komisje. Przyjęcie tego projektu uchwały umożliwi uruchomienie szybciej procedury przetargowej. Dotyczy to działek na ul. Lipiańskiej i ul. Staromiejskiej.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie propozycję burmistrza o wyprowadzenie z porządku obrad sesji pkt 12 - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności - druk Nr 396/05.

Wynik głosowania: Za- 18.

Projekt uchwały został wyprowadzony z porządku obrad i stanowi zał. Nr 6, zaś opinie poszczególnych komisji stanowią zał. Nr 7,8,9.

Przybyła radna A. Odachowska.

Radny K. Dubicki- Poinformował, iż z dniem 28 kwietnia br. składa rezygnację z Klubu Radnych Rady Miejskiej „Samoobrona”.

Pismo stanowi zał. Nr 10.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołów z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: Za- 19.

Protokoły zostały przyjęte.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego z bieżącej pracy.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Był to niedługi okres czasu, w którym:

 • wręczyłem Puchar w imieniu Rady podczas turnieju piłkarskiego piłki nożnej nz. "Turniej Sołectw", który odbył się w hali;

 • udział w konkursie organizowanym przez Pyrzycki Dom Kultury na pisankę i palmę wielkanocną;

 • przekazałem w imieniu Rady życzenia świąteczne na antenie TVK "AURA" i "Spichlerz";

 • pełniłem dyżury nie tylko w środę, ale niemal codziennie na terenie miasta i gminy przyjmowałem interesantów;

 • wystąpiliśmy również do zaprzyjaźnionych gmin w sprawie dalszej współpracy odnośnie rady, określenia ram tej współpracy.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy Burmistrza- Druk Nr 393/05.

Informacja stanowi zał. Nr 11.

Burmistrz K. Lipiński - Uzupełnił informację:

 1. 1 kwietnia 2005

- spotkanie zespołu organizacyjnego z udziałem wójta Przelewic i Burmistrza Pyrzyc w spr. organizacji festiwalu

- spotkanie na temat organizacji wyjazdu naszych mieszkańców Pyrzyc, dzieci do Brukseli Luksemburgu na 7 dni

 1. 2-3 kwietnia 2005

  1. był pożar w nocy na ul. Jana Pawła II. Dotyczy to lokatorki, która ubiega się o mieszkanie, ale udało się ten temat załatwić.

 2. 4 kwietnia 2005r.

- otwarcie Gminnego Centrum Informacji

- udział w konferencji w Myśliborzu nt. budowy dróg, konkretnie nt. technologii

 1. 5 kwietnia 2005r.

-spotkanie z Prezesem p. Kulikiem i zostało przygotowane projekt trójporozumienia między Starostą Pyrzyckim, Prezesem Geotermii i Burmistrzem nt. zagospodarowania parteru w Ratuszu

- spotkanie z prof. Jasnowską nt Festiwalu Nauki

- spotkanie z przedstawicielami firmy Backer i Starostą Pyrzyckim w celu ustalenia listy gości zaproszonych na moment otwarcia nowej części hali produkcyjnej

- spotkanie z dyrektorem ANR- p. R. Kobylińskim nt zagospodarowania gruntów po Sadach. Około 400ha będzie do podziału z czego 250 ha wraz z budynkami stanowić będzie jedną działkę, a pozostałe 150 ha będzie podzielona na działki. Zarówno pierwszy jak i drugi przypadek będzie przedmiotem sprzedaży dla rolników.

- przyjęcie interesantów

 1. 6 kwietnia 2005r.

- spotkanie z Zastępcą Komendanta Policji - p. Markiem Rynkiewiczem

 1. 7 kwietnia 2005r.

- odwiedziłem sołtysa A. Hatłasa gdyż był tam pożar. Bardzo sprawnie spisała się OSP z Brzeska. Dzięki dynamicznemu działaniu udało się uratować część sprzętu.

- spotkanie robocze w spr. organizacji mistrzostw Polski „Sprawni Razem” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 1. 9 kwietnia 2005r.

- Forum Zdrowia- było to potrzebne i celowe

 1. 11 kwietnia 2005r.

- spotkanie z młodzieżą w Programie „Młodzież kontra”, gdzie pady ciekawe spotkania

 1. 12 kwietnia 2005r.

- z pracownikiem Wydz. RG byłem u Wojewody i prowadziłem uzgodnienia w spr. projektu planu przestrzennego Ryszewko - Nieborowo

-przyjmowanie interesantów

 1. 15 kwietnia 2005r.

- udział w konkursie ruchu drogowego,

spotkanie z przedstawicielami firmy holenderskiej, którzy zamierzają budować szklarnie w Pyrzycach. Sądzę, że najbliższy miesiąc rozstrzygnie się, czy akurat ta firma nabędzie grunty z ANR około 13 ha, które to razem z naszymi 7 ha mogłaby prowadzić działalność.

- wspólnie z panem Przewodniczącym spotkaliśmy się z grupą studentów.

 1. 16 kwietnia 2005r.

- brałem udział z młodzieżą i emerytami w rocznicę forsowania Odry w Siekierkach i Gozdowicach

- zastępca burmistrza brała udział w Walnym Zgromadzeniu Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- zastępca burmistrza wręczała nagrody zwycięzcą zawodów w zapasy

 1. 18 kwietnia 2005r.

- udział w pracach Komisji Edukacji

- spotkanie z Dziekanem Ks. Gasztkowskim, które dotyczyło uszanowania i tego aby uczcić największego Polaka Jana Pawła II

- spotkanie z firmą, która złożyła ofertę, która głosi się z zamiarem budowania zakładu wytwórni pasz wysokiej jakości. Miałoby to miejsce na terenach PKP na wysokości zbiorników zbiorowych „ELSTAR”

 1. 19 kwietnia 2005r.

- spotkanie w Gryfinie nt. „Natura 2000”, jest to bardzo interesująca sprawa sądzę, że Komisja Rolnictwa tym tematem się zajmie, mimo iż nie ma tego w planie pracy.

- spotkanie z interesantami

 1. 20 kwietnia 2005r.

- udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa

- udział w posiedzeniu Komisji Budżetu tylko do przerwy

- potem udział w spotkaniu z rodzicami, których to dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Mielęcinie

 1. 21 kwietnia 2005r.

- udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej

- otwarcie Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu Pyrzyc, nobilitacja miasta i nobilitacja środowiska oświatowego przez okres 3 dni.

 1. 23 kwietnia 2005r.

- Finał Igrzysk Sportowo-Samorządowych w Białogardzie. Powiedziano, że w przyszłym roku organizacja igrzysk będzie przyznana Pyrzycom.

 1. 25 kwietnia 2005r.

- udział w posiedzeniu Komisji Budżetu

 1. 26 kwietnia 2005r.

- otwarcie kolejnych hal produkcyjnych w Backer

- spotkanie w Krzemlinie

 1. 27 kwietnia 2005r.

- spotkanie w Warszawie z Wiceministrem Rolnictwa w sprawie:

     1. wyłączenia gruntów w okolicy m. Pyrzyce, co ustawowo blokuje rozwój miasta

     2. dodatkowych środków finansowych na meliorację ( z 1,5 mln zł. część tych środków zostanie przeznaczonych na gminę Pyrzyce)

     3. wniosku Firmy NORD, która na ul. Stargardzkiej chce wybudować zakład.

 1. 28 kwietnia 2005r.

- spotkanie z firmą Jumar. Chcemy, aby w jakiś sposób spowodować aby dzikie wysypiska śmieci, które są w naszej gminie. Szukamy rozwiązań sankcyjnych, rozwiązań edukacyjnych. Pracujemy nad tym systemem, aby ułatwić każdemu mieszkańcowi dostęp do miejsca, gdzie mógłby skierować odpady. Pracujemy nad takim systemem, aby w każdej miejscowości wiejskiej w miejscu wyznaczonym mieszkańcy mogliby dostarczać odpady i w uzgodnionych terminach firma będzie zabierała. Jest to kolejny ruch w tą stronę, aby lasy i tereny nie były zaśmiecane przez naszych mieszkańców.

Radny W. Tołoczko- Proszę o rozszerzenie informacji nt trójporozumienia pomiędzy gmina starostwem a Sp. Geotermia w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w Ratuszu.

Burmistrz K. Lipiński- Został przedłożony projekt porozumienia w Starostwie i czekamy na reakcje, rozmowę i propozycję.

Radna I. Morka- Firma „Nord” boryka się cały czas z problemami i przeszkodami. Czy są to przeszkody spowodowane przez nasz Urząd Gminy, czy są to przeszkody wyższego rzędu? W ubiegłym roku firma ta miała problemy odnośnie projektów. Czego dotyczą obecne problemy tej firmy i czym są spowodowane?

Burmistrz K. Lipiński- Temat realizacji programu wzrost produkcyjności przedsiębiorstw jest prowadzony przez Ministra Gospodarki. W gazecie „Fundusze Europejskie” Ministerstwo Gospodarki zostało nazwane Ministerstwem Śmiesznych Kroków i każdy kto interesuje się tym tematem mógł to przeczytać. Na stronach internetowych i wszystkich dostępnych materiałach kryteria były jasne, czytelne i precyzyjne. Funkcjonuje i pracownicy ministerstwa mają w zasięgu ręki o wyostrzenie np. żąda się aby odpis aktu notarialnego był poświadczony przez notariusza. Z tego m.in. powodu wniosek był odrzucany. Wczoraj, dzięki wyznaczeniu terminu przez Ministra Piechotę, przerwie pewne nieprawidłowości. Mam informację o firmie NORD, pozwolę sobie skserować i w przerwie mogę je dostarczyć. Z tych materiałów wynika, że chce się rozwijać i zatrudniać osoby z terenu gminy w tym również osoby niepełnosprawne, ponieważ jest to zakład pracy chronionej.

Radny M. Budynek- Mówi się o firmie Jumar, a co z naszą firmą PPK. Dlaczego szuka się klientów spoza naszej miejscowości, a co z naszymi ludźmi?

Burmistrz K. Lipiński- Jest to pytanie do Prezesa Zarządu PPK. Firma Jumar zaproponowała spotkanie i zaproponowała pójść dalej, czyli stworzyć dla mieszkańców naszej gminy normalne, porządne warunki, aby ludzie nie wywozili śmieci po lasach. Firma Jumar zaproponowała taką formę i jestem przekonany, że postąpiłbym podobnie, gdyby z podobnymi warunkami wystąpił Prezes Zarządu PPK. W Sp. z o.o. są organy: Prezes Zarządu, Rada Nadzorcza i Wspólnik. Jeżeli robi się, że Wspólnik bierze się za zarządzanie z firmą, to jest to sprzeczne z prawem i niezrozumiałe.

Radny M. Budynek- Na ile gmina liczy podatków od Firmy Jumar?

Burmistrz K. Lipiński- Wymaga to czasu i policzenia.

Radny E. Kruszyński- Jeżeli ja przychodzę raz, drugi i trzeci, to albo pan przewodniczący mnie lekceważy i wyborców, których mówił, że nie będzie oszukiwał- tak jest napisane w Gazecie Ziemi Pyrzyckiej przed wyborami. Jeżeli nie oszukuje, to niech przyjmuje interesantów w inny dzień. Jeżeli mam ważną sprawę, to chcę z spotkać się.

Jestem człowiekiem, który chce zadać pytanie burmistrzowi, bo ja płacę podatki. Jeżeli chce ludzi traktować jak ludzi, to niech wyznaczy dzień taki, aby ludzie mogli się z nim spotkać. Np. w poprzedni wtorek miał przyjmować od godz. 12:00 do 17:00, a przyjmował od godz. 15:20 do 16:00 , to już zlekceważył nie pana Kruszyńskiego, ale i innych ludzi, których mógłby przyjąć. Rada pewnie ma jakiś wpływ: dać nagrodę albo karę.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

Radny W. Kędziora - dostaliśmy informację Nr 26 z bieżącej pracy burmistrza od 16 marca do 13 kwietnia. W treści zawsze było napisane z kim się pan spotkał, obecnie tego nie ma, szkoda. Jestem wzrokowcem, to co pan powie to mi umknie. Jeśli to nie byłoby problemem to bym prosił żeby tak jak to było praktykowane i nie tylko ja - większość z nas jest wzrokowcami i mogłaby się odnieść i zapytać cóż to dobrego się stało, co jest załatwione itd. Ale to jest tylko taka dygresja, chciałbym zadać kilka pytań dotyczących spraw najświeższych:

 1. Jakie w roku 2004 były pańskie wyjazdy poza teren gminy, ile kosztowały, w jakim celu były i jakie korzyści pan osiągnął. Chciałbym rozliczyć to na poszczególne wyjazdy. Taka była moja intencja i większość komisji przychyliła się do tego. Panie burmistrzu, żyje pan z naszych podatków, niech pan szanuje wyborców, radnych których wyborcy wybrali. Ja sobie nie życzę takich odpowiedzi, może niech pan wcale nie odpowiada. Ponawiam prośbę o uściślenie tych odpowiedzi, najlepiej w formie tabelarycznej. Tym bardziej, że unika pan pewnych odpowiedzi. Mianowicie napisał pan, jaką kwotę stanowił wyjazd na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale nie podał pan kwot, które były dietami lub wydatkami na cele reprezentacyjne. Wyraźnie pan to określił, do delegacji tych nie były zaliczane diety oraz wydatki na cele reprezentacyjne. Przykro mi panie burmistrzu, nie możemy się jakoś zrozumieć. Zadajemy konkretne pytania, konkretnych odpowiedzi nie ma. Dlatego ja ponawiam prośbę.

 2. Zwracam się w swoim imeniu ale też wszystkich mieszkańców budynku na ulicy Rejtana 3. Na początku pańskiej kadencji burmistrzowania sprzedano nam lokale mieszkalne. Niestety tak się stało, uważam że to jest niedopatrzenie urzędnika, że część mieszkań stoi na działce, której my nie jesteśmy właścicielami, tzn. ktoś kupił mieszkanie ale grunt jest dalej gminny. Są pewne części do użytku dla wszystkich właścicieli w postaci pralni, suszarni, niestety stoimy na gruncie, którego nam nie sprzedano. Dlatego ja w imieniu tych mieszkańców zostawię stosowne pismo. Wnosimy o sprzedaż tej działki i sprostowanie tych aktów notarialnych powstałych w wyniku niedopatrzenia Urzędu Miejskiego. Uważam, że to błąd urzędnika i urzędnik powinien ponieść jakieś konsekwencje z tego tytułu, ponieważ my nie czujemy się właścicielami części wspólnych tych nieruchomości. Ja nie wiem jak ten wydział pracuje. Pan Burmistrz zaraz powie, że ta pani nie jest już kierownikiem, ale mieszkańców to nie interesuje. My chcemy dysponować w pełni swoją własnością a na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości.

 3. Często przeglądam stronę internetową Urzędu Miejskiego. Dlaczego, skoro strona jest w przebudowie, to nie funkcjonuje stara strona. Nic nie stoi na stoi na przeszkodzie, aby równolegle funkcjonowała stara szkoła a budowała się strona. Czy przebudowa strony jest siłami naszego Urzędu, czy są to osoby z zewnątrz i ile to kosztuje?

 4. Czy są już wypłacane wg nowych zasad dodatki motywacyjne dla tych nauczycieli?

Radna I. Morka - Zgłosiła następujące pytania:

 1. W miesiącu styczniu zgłaszałam sprawę oświetlenia w Brzesku. Dalej nie ma tam oświetlenia. Pan Burmistrz informował, że mieszkańcy tego domu nie chcą mieć oświetlenia. Nikt by nie chciał oświetlenia, jeżeli każe się mieszkańcom zakładać swoją lampę i za nią płacić. Dlaczego część mieszkańców ma mieć oświetlenie za darmo, a reszta rodzin w tym bloku ma za to płacić. To nie jest w porządku.

 2. Na posiedzeniu Komisji Edukacji prosiłam o odpowiedź na piśmie odnośnie wniosku kilku mieszkańców, którzy kupili działki na ul. Podgrodzie. W drodze przetargu- negocjacji prosiłam o odpowiedz, jakie trwają już prace z tym związane i czy w tym roku będzie sprawa załatwiona?

 3. Na ostatniej sprawie podnoszona była sprawa bezdomnego chłopca z Domu Dziecka. Czy dalej pozostaje ta sprawa w takim stanie, że chłopiec jest dalej bezdomny, czy ma już mieszkanie w trybie pilnym?

 4. Czy podjął pan rozmowy, i tak jak pan obiecał że spotka pan się z sołtysami odnośnie wyjaśnienia sprawy telefonów.

Radny M. Gryczka - Z informacji z bieżącej pracy czytam, że pan Burmistrz wydał kolejne decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości. Chciałbym znać wymiar tych umorzeń w rozbiciu na podmioty: os. prawne, os. fizyczne- na ile prawo pozwala ujawniać ten aspekt informacji.

Jednostki szpitalne nie mają szczęścia wnioskując o umorzenie podatku. Pan Burmistrz wielokrotnie deklarował pomoc służbie zdrowia. Być może te decyzje nie są ostateczne i znajdzie to wyraz i uznanie, a być może pięknie byłoby to zapisane, gdzie udział burmistrza byłby na pewno znaczący. Myślę, że dodatkowe sprawy związane z naliczanymi opłatami adiacenckimi, to też chyba sprawa nieudana.

Radny Z. Ptaszyński- 1. Zakończył się już remont świetlicy w Krzemlinie. Kiedy planuje się rozpocząć modernizację świetlicy w Nowielinie.

2. Czy inwestycja dotycząca Zlewni Jeziora Miedwie zgodnie z wcześniejszą rozmową ruszy ona do końca roku?

Radny K. Dubicki- Podziękował za odpowiedź na złożone zapytania na poprzedniej sesji.

Dwa-trzy miesiące temu zwracałem się z prośbą o wyłożenie kamieniem przy okrąglaku, na którym wiesza się plakaty przy PDK. Zostało to bardzo ładnie zrobione, za co bardzo dziękuję.

Wspominałem również odnośnie wyzbywania śmieci wzdłuż ogródków działkowych na ul. Niepodległości. Do tej pory nic w tym temacie nie zrobiono. Powstanie następne wielkie wysypisko w centrum miasta między ul. Głowackiego a ul. Pod Lipami.

W ubiegłym roku pytałem, kiedy zakończy się prostowanie udziałów, które trwa już od kilku lat- dokładnie ul. Narutowicza 8 i ul. 1-go Maja. Otrzymałem odpowiedz, że do końca roku, a już jest prawie miesiąc maj.

Radny P. Klimczak- Złożył dwa zapytania:

 1. Miejscowość Turze- droga z pola, którą jest zmywany na jezdnię piach. Państwo Stefaniccy położyli polbruk, który również jest podmywany. W ubiegłym roku były przeznaczone pieniądze na ten cel i nic nie zostało zrobione.

 2. Czy gmina bierze udział w konkursie ekologicznym, który prowadzi forma PPK i czy jest w stanie zasponsorować nagrody dla uczestników?

Radna I. Morka - Zapytanie do pana M. Kibały- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. W moich interpelacjach wielokrotnie była podnoszona sprawa ul. Owocowa. Otrzymywałem odpowiedzi, że ten stan rzeczy zostanie poprawiony tymczasowo. Stan tej drogi nie został poprawiony. Proszę o odpowiedz w tej sprawie i prace związane z tą drogą.

Radny W. Tołoczko - Złożył zapytanie w imieniu mieszkańców ul. Podgrodzie, którzy w miesiącu lutym zwracali się o wykonanie sieci kanalizacyjnej, drogi gminnej oraz oświetlenia tej drogi. Są to działki w obrębie 10 m. Pyrzyce. Takie pismo kierowane przez 5 rodzin zostało odczytane na lutowej sesji RM. Ci ludzie argumentując swoją prośbę piszą: "nabywając przedmiot nieruchomości zostaliśmy zobowiązani we własnym zakresie do wykonania sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej co już wykonaliśmy. Natomiast sieć kanalizacyjna była już zaprojektowana i zatwierdzona przez Starostę Pyrzyckiego". Dodatkowych argumentem jest, iż wykonanie przez nas sieci kanalizacyjnej, drogi gminnej i jej oświetlenia w ramach jednej inwestycji jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Pan Burmistrz odpisał na to pismo i stwierdził, iż "nabywcy działek przed zakupem byli informowani o okoliczności doprowadzenia zbrojenia we własnym staraniu i na własny koszt, gdyż w budżecie gminy nie była przewidziana taka inwestycja". Dalej pan burmistrz pisze, "iż w budżecie gminy na rok 2005 uchwalonym przez Radę Miejską nie przewiduje się inwestycji na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Podgrodzie. Co roku wykonywane są jedynie prace bieżące związane z naprawą drogi z płyt żelbetonowych".

Dzisiaj prowadziłem rozmowę z jednym z mieszkańców tej ulicy i nie ma żadnych płyt na tej ulicy. Widocznie te naprawy bieżące nie dotyczą ich.

Dalej: "Jeżeli po stronie dochodów w roku bieżącym pozyskamy środki będę wnioskował do Wysokiej Rady wprowadzić do realizacji zadanie utwardzenia drogi do przedmiotowej działki"

Mieszkańcy pytają o to, czy zostanie wykonana sieć kanalizacyjna, droga gminna i oświetlenie. Ci mieszkańcy oczekują spotkania, rozmowy, konsultacji i podjęcia decyzji w sposób poważny.

Do punktu 7 porządku

`Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Sprawozdanie stanowi zał. Nr 12.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska - Odczytała uchwałę Nr LXVIII/181/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2004r.

W/w uchwała stanowi zał. Nr 12.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia negatywna- stanowi zał. Nr 13.

 2. Komisja Edukacji -opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 14.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 15.

 4. Komisja Rewizyjna- wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi zał. Nr 16.

Burmistrz K. Lipiński- W związku z tym, że Komisja Budżetu miała uwagi do sprawozdania i wydała negatywną opinię. Odniosę się do poszczególnych punktów:

    • Brak nie zachowania procedur zaproponowanych przez Radę w procesie sprzedaży II etapu gazyfikacji.

Procedura sprzedaży przebiegała zgodnie z prawem. Na wniosek Rady Regionalna Izba Obrachunkowa odbyła kontrolę w tym zakresie. Skarbnik i Burmistrz sami wnieśli wniosek o ukaranie, ponieważ naszym zdaniem było naruszenie przepisów ustawy, ponieważ został gaz sprzedany a nie znalazło to odzwierciedlenia w dochodzie budżetu, bo takiej uchwały nie było. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wydał postanowienie, iż odmawia wniesienia wniosku o ukaranie argumentując braku podstaw i postanowienia zarzutu w przekroczeniu uprawnienia do podejmowania tychże wydatków. Ta kwestia została wyjaśniona zgodnie z literą prawa i nie miało miejsca naruszenie przepisów.

Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych stanowi zał. Nr 16.

    • błędne założenie przy planowaniu strony dochodowej i wydatkowej. W roku 2004 przedłożyłem Radzie Miejskiej 4 projekty uchwał zmian budżetu ubiegłego roku: dwa projekty dotyczyły wniosku przegłosowanego przez radę na sesji budżetowej w miesiącu marcu, trzeci projekt uchwały został podjęty w miesiącu listopadzie, obejmowała przede wszystkich wydatki związane z oświata i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Żadna nie znalazła uznania, odnośnie sprzedaży gazu i wprowadzenie po stronie dochodowej dochodów

    • zaciąganie zobowiązań skutkujących wydatkowaniu na przeszłość bez zgody Rady i bez pokrycia środków finansowych ( wykonanie parkingów). Budowę drogi i chodników wykonaliśmy w roku 2003. Planowaliśmy, aby zadanie zakończyć później. W okresie zimowym trzeba było szybko położyć parking. Uważałem, że tak trzeba postąpić aby sprawnie mogły poruszać się samochody i piesi.

    • małe zaangażowanie w inwestycji SP2. Zadanie to nazywa się „Rozbudowa SP2 i budowa hali widowiskowo-sportowej”. Zgodnie z wnioskami Komisji Budżetu, jakie były przegłosowane na sesji 9 marca 2004r., Rada zdecydowała w pierwszej kolejności o przeznaczeniu środków pozyskanych w trakcie roku budżetowego na zaspokojenie potrzeb szkół i przedszkoli, co znalazło w przedkładanych projektach uchwał w sprawie zmian do budżetu gminy.

    • zbyt małe wykonanie wydatków -plan zagospodarowania przestrzennego (61,21%). Można długo prowadzić dyskusję w jakim świetle ustawodawca postawił samorządy. Skupiliśmy się na opracowaniu planu przestrzennego zagospodarowania w kompleksie Ryszewko-Nieborowo i tam takie zadanie prowadzimy.

    • zbyt małe wykonanie w dochodów budżetowych w dziale 700 (sprzedaż składników majątkowych). Mienie komunalne zbywa się od 15 lat. Prawda jest tak, że najpierw zbywa się mienie bardziej atrakcyjne. Tak też się działo. Mienie komunalne na ul. 1Maja zostało zbyte za półtora roczny czynsz. i była to jednorazowa wpłata do budżetu gminy. Pozostało teraz mienie trudnozbywalne i kłopot jest z tego tytułu, aby zbyć mienie korzystnie. Zbywamy w negocjacjach i nie uzyskujemy ceny jakiej by chciało się. Ogłaszaliśmy przetargi kilka razy: ul. Szkolna, Mielęcin, ul. Ciepłownicza i wyniki z tego tytułu były negatywne.

    • Zła polityka finansowa w wykonaniu budżetu (dodatki motywacyjne). Na komisjach i sesji wystarczająco długo rozmawiano na ten temat. Tryb przyznawania dodatków regulują przepisy, który zosta przyjęty przez Radę i dyrektorzy szkół i przedszkoli mają ten instrument. Wielokrotnie sprawę tą wyjaśniałem i odpowiadałem na zapytania i interpelacje radnych. Na straży stoją związku zawodowe, które bronią wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach i powinny to robić. Związku współpracują z Państwową Inspekcją Pracy, sądem pracy. Dodatek motywacyjny nigdy nie był i nie jest obligatoryjnym przekazania. O tym decydują pracodawcy, a konkretnie dyrektorzy naszych szkół i przedszkoli.

Przybył radny G. Gontarz.

Radny W. Kędziora - Chciałbym odnieść się do dokumentu RIO abyśmy szczególnie zwrócili na to uwagę. Jedna sprawa- to jak my oceniamy realizację budżetu, a inna sprawa to sam fakt sporządzenia sprawozdania. Należy to wyraźnie rozdzielić, bo jest to meritum sprawy. Opinia RIO: „Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu a jedynie ocenę sprawozdania budżetu”. Ja, jako radny W. Kędziora nic nie mam do sprawozdania. Moje odczucie, to takie, że nie mam wypowiadać się tego co napisało RIO, a chciałbym się odnieść do stanowiska mojej komisji. Pan burmistrz twierdzi, że zachował wszystko to co jest zgodne z prawem w kwestii sprzedaży II etapu gazyfikacji. Ja bym z tym polemizował. Pan Burmistrz „żongluje”, bo rzeczywiście takiej uchwały nie było. Wszyscy jednak pamiętamy, że padł wniosek na tej sali, żeby pan burmistrz uzyskał akceptację. Było to w formie wniosku. Było posiedzenie Komisji Budżetu i przedstawiono nam projekt sprzedaży II etapu gazyfikacji. Była dyskusja, gdzie w wyniku zadawanych pytań „czy jest to ostateczna wersja umowy?” Okazało się, że dano radnym pod rozważania i do akceptacji projekt umowy, gdy już się okazało, gdzie pan burmistrz na już drugą wersję, której radni nie dostali. To byłby jeszcze drobiazg, bo można ta druga wersję dostarczyć i radni zapoznaliby się i wyrazili swoją aprobatę bądź nie. Dowiadujemy się, że ta druga wersja umowy, która jest, została już podpisana przez burmistrza. To było najgorsze. Można to chronologicznie sprawdzić, bo zapisy z posiedzenia komisji są. To mi się nie podoba i według mnie i większości członków Komisji Budżetu, burmistrz naruszył procedury.

Inna sprawa, to odczucia nie tylko radnego, ale jako mieszkańca. Ja nie wyobrażam sobie takiego gospodarza, której inwestycja z odsetkami kosztowała nas ponad 12 mln zł. Sprzedano za około 5 mln. zł. a do spłaty pozostało jeszcze ponad 5 mln.zł. Ja takiego gospodarza sobie nie życzę. Jak takie interesy mamy robić to „z torbami pójdziemy”. Ja uważam, że wykonanie budżetu przedstawia wiele, ale wiele do życzenia. Sam fakt sporządzenia sprawozdania nic mnie nie interesuje, być może Komisję Rewizyjną, mnie nie.

Pan burmistrz zaciągał zobowiązania i mówi, że jest to rozbudowa SP 2, a chodzi o halę widowiskowo-sportową. Ta inwestycja jest bardzo droga- około 8 mln zł. Też takiego gospodarza nie życzę sobie. Pan burmistrz mówi, że my chcieliśmy rozbudowę SP2, a czepiamy się hali. Zapytam panią dyrektor SP2: czy hala widowiskowo-sportowa jest intergralną częścią Nr 2? Z tego co wiemy to nie. Administruje i zarządza nią dyrektor OSiR- p. Olech. Teraz nie powiem, że pan burmistrz „żągluje”, lecz powiem, że pan burmistrz uprawia kuglarstwo. Nie tędy droga. Podpisuję się droga rękami, że nawierzchnia i droga dojazdowa do hali widowiskowo-sportowej jak najbardziej, tylko traktujmy się po partnersku. Widzę, że pan burmistrz strasznie manipuluje. Inna sprawa- dodatki motywacyjne dla nauczycieli, ale nie będę już o tym mówił.

Mi się to nie podoba i dlatego jest taka moja ocena. Nie dlatego, że mamy inne poglądy. Święte prawo każdego z nas, tylko szanujmy się i traktujmy się po partnersku. Pan burmistrz nie traktuje nas po partnersku, być może z tego powodu, że ma jakąś większość. Mi to się nie podoba i mówię veto. Nie pozwalam na takie działania i wydam wyraz w głosowaniu.

Burmistrz K. Lipiński- Trzeba byłoby dużo czasu poświęcić na to, aby przypominać pewne fakty, zdarzenia jakie miały miejsce. Tylko ci, którzy pracują nad dokumentami, w trudnych momentach sprzedaży, kiedy przetargi się odbyły i negocjują obie strony. Jedna strona chce uzyskać jak najwięcej, druga strona jak najmniej. To, że niekiedy zmiany to tylko umowy i świadczy to jak długie męczące i delikatne były rozmowy, negocjacje, gdzie „biliśmy się” o jak najniższą cenę.

Sprzedać sieć gazową na terenie wiejskim za taką kwotę o jakiej mówimy, to spotykam się w ocenie samorządowców, uważam, że jest to niezły wynik osiągnięty w negocjacjach. Proszę zauważyć, że spieszyliśmy się a jednocześnie pilnowaliśmy tematu, bo był termin spłaty obligacji. Nie mogłem narazić budżetu gminy na niepotrzebne konsekwencje. Pamiętam, kiedy Wysoka Rada kierowała wniosek do RIO, to były zapewnienia, że jak RIO sprawdzi, to nie ma tematu i uszanujemy. Dokument RIO jest czytelny i każdy mógł go otrzymać.

Kolejna sprawa- droga przy hali widowiskowo-sportowej. Było zadanie z któregoś roku, gdzie trzeba było zapłacić duże odsetki i kary. Jest to długie zadanie, realizowane od wielu lat. Teraz wiemy, że kto buduje długo, to buduje drogo. Dzisiaj tek niema i dzisiaj buduje się szybko. Pan radny W. Kędziora użył mocnych słów, „że uprawiam kuglarstwo, jestem kłamczuchem” Ja unikam takich słów. Sesja jest świętem w gminie. Po to jest komisja i tam można używać takich słów. Zastanawiam się skąd tyle jadu w ustach pana radnego i odpowiedzi na to nie oczekuję.

Radny W. Kędziora dotkną tematu dodatków motywacyjnych. Jak były płacone dodatki motywacyjne jak pan radnym W. Kędziora był dyrektorem?

Radny W. Kędziora - Nie ma tu żadnego jadu. Jest to bardzo krytyczna ocena działania burmistrza. Mówi się, aby rozmawiać na komisjach. Odniosę się do ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu. Pan burmistrz wniósł projekty uchwał, lecz nie miałem możliwości porozmawiania m.in. jest to projekt, który wywołał trochę kontrowersji nie tylko na naszej komisji. Nie powiadamiając nikogo, po przerwie, kiedy rozpoczęliśmy dyskusję, to pana burmistrza nie było. Wielokroć jest tak, że nie mam okazji rozmawiać z panem burmistrzem.

Odnośnie dodatków motywacyjnych, kiedy ja byłem dyrektorem, to na spokojnie można porozmawiać w wolnej chwili i zasięgnąć dokumentów.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Skoro opinia Komisji Budżetu jest negatywna, to należy parę słów dopowiedzieć, dlatego, że nie zawiera ona pewnych szczegółów i elementów, które należy tutaj powiedzieć.

Chciałbym odnieść się do dokumentów, które zostały przeczytane przy rozpoczęciu tego punktu:

 • Opinia RIO- w imieniu członków naszego klubu- mamy wiele wątpliwości co do tej opinii i być może, że podejmiemy odpowiednie kroki prawne, które doprowadzą do bardziej rzetelnych opinii (uchwał). Taktem jest to, że uchwała RIO nie odnosi się do wykonania budżetu. Odnosi się tylko do oceny wykonania budżetu pod kątem prawidłowości sporządzania tego dokumentu. Nie ma mowy o zawartości merytorycznej, o tym co chciała Rada i chciał Burmistrz. Mamy również obiekcje odnośnie długu publicznego. Nie chcę wywoływać dyskusji na ten temat. Podaje się, że dług wnosi 5 647 000zł, to jest jedna pozycja „dług za II etap gazyfikacji” Dług jest dużo większy, bo jeszcze jest nie spłacony I etap, są zobowiązania z tytułu niespłaconych kredytów, które również wchodzą w skład długu publicznego.

 • Opinia Komisji Rewizyjnej nt. wykonania budżetu. Mamy szereg uwag szczególnie do części dotyczącej kontroli RIO i umieszczenia tej opinii. 20 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji budżetu i chcieliśmy zapoznać się z takim protokołem. Oświadczono nam, że takiego protokołu nie ma i nie możemy do niego mieć wglądu i nie możemy się z nim zapoznać. Okazało się, że opinia Komisji Rewizyjnej była 7 kwietnia i już Komisja Rewizyjna miała możliwość zapoznania się z treścią tego protokołu. Nie dano nam się zapoznać z tym protokołem.

 • II etap gazyfikacji. Nie ma zgody na stwierdzenie, „iż z dokumentacji nie wynika, że Burmistrz miał obowiązek informowania Rady o przebiegu procedury…” Prawie wszyscy radny podnosili rękę za ustaleniem pewnych procedur, m.in. przedłożeniem umowy przed jej podpisaniem. Czy to nie są procedury? Dla mnie jest to żywy skandal, że coś takiego można było napisać i na pewno nie pozostawimy tego tak jak RIO to przedstawia.

 • Wniosek o ukaranie. Każdy czyta jak chce i każdy czyta jak może. Ja czytam go w ten sposób: „pan K. Lipiński pełniąc funkcję burmistrza gminy Pyrzyce przekroczył upoważnienie do dokonywania wydatków”. W uzasadnieniu pisze dalej „ Powyższe przesądza zarazem o znikomej szkodliwości”. Na to powołał się Rzecznik Finansów Publicznych i w związku z tym odstąpił od ukarania, ale uznał, że pan burmistrz przekroczył swoje uprawnienia i złamał dyscyplinę finansów publicznych.. uznał, że jest to znikome, ale jest to indywidualny osód tego co uznaje to za znikome czy tez nie.

Odnośnie opinia Komisji Budżetu.:

 • Sprzedaż II etapu gazyfikacji- nie będę do tego się odnosił, bo wszyscy znają sprawę.

 • Błędnego założenia str. Dochodowej i wydatkowej i liczne przedkładanie projektów uchwał dotyczący zmian w budżecie. Zgodą, że było 4 lub 5 projektów uchwał, ale pan burmistrz ma uprawnienia, że może dokonywać zmian w paragrafach i rozdziałach. Komisja Budżetu wnioskowała, aby zabrać burmistrzowi uprawnienia dotyczące zmiany w rozdziałach. Wysoka Rada nie przyjęła tego wniosku i dała takie upoważnienie. W katalogu po stronie budżetu gminy występuje 69 pozycji i tylko w 10 pozycjach pan burmistrz „nie grzebał”. Uległo zmianie aż 59 pozycji. Jak ma wyglądać dyscyplina budżetowa? Jak ma wyglądać budżetu, który ma być realizowany w ciągu roku? Radni siedzą razem z burmistrzem, zastanawiają się i tworzą ten budżet, aby był on ściśle realizowany. Nie mam żadnych uwag do pieniędzy znaczonych i wpływających bądź nie wpływających do budżetu w trakcie roku budżetowego. Takich zmian trzeba dokonywać(mówię o pieniądzach znaczonych).

 • Zaciąganie zobowiązań skutkujących na przyszłość- chodnik i droga przy hali, chodnik wokół kościoła i inne.

 • Małe zaangażowanie w budowę PDK i rozbudowę SP 2- wszyscy wiedza ile to trwa. Rada przyjmując budżet na rok 2005 przyjęła kwotę 100 000zł. na wykonanie elewacji w SP2. W związku z tym, iż burmistrz zaciągnął zobowiązania na wykonanie parkingu, została przełożona zapłata faktury na ten rok i burmistrz skorzystał z tych pieniędzy. Zapłacono za parking i o elewacji nie ma mowy. Przyjmuję, że to się uzupełnić, lecz nie ma takiej pewności.

 • Małe wydatki w Dziale 710-plan zagospodarowania przestrzennego. Pozycja ta zawierała kwotę 170 000zł. i są to wszystkie koszty zmian w planie, aby można było prowadzić inwestycje i doprowadzić do sprzedaży pewnych nieruchomości na terenie gminy. Po to zostało to zrobiono, aby wydatkując kwotę 130 000zł. ( po zmianach) do budżetu wpłynęło więcej. Okazuje się, że nie wykorzystano tego, a na Komisji Budżetowej „ karmi się” nas informacjami, że nie można sprzedać działek na ul. Lipieńskiej, ul. Stargardzkiej czy gdzie indziej, dlatego że nie było pieniędzy na zmianę w planie, czy nie było pieniędzy na wykonanie projektu na wykonanie ul. Polnej, ul. Narutowicza. Tymczasem, pieniądze zostały niewykorzystane. Skoro tak, to jak można zrzucać odpowiedzialność na plan sprzedaży działek przy ul. Lipieńskiej, o co upominamy się od poprzedniej kadencji. Radni poprzedniej kadencji próbowali włożyć to do budżetu już od pięciu lat i na takie działanie zgody naszej nie ma.

 • sprzedaż składników majątkowych- założono sprzedaż 430 000zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano pewnych zmian a i tak nie wykorzystano tego dochodu.

 • Dodatki motywacyjne.

Do punktu 8 porządku

Absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz- Odczytał Uchwałę Nr LXVII/175/05 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15 kwietnia - stanowi zał. Nr 17.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- S. Jemielity- Odczytała opinię komisji, która stanowi zał. Nr 18.

Przewodniczący Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe „Centrum”- A. Gumowski -Odczytał stanowisko klubu, które stanowi zał. Nr 19.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium stanowi zał. Nr 20.

Przewodniczący RM-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc

Wynik głosowania: Za-12, przeciw-6, wstrzymało się -3.

Rada udzieliła absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

Uchwała Nr XXXVI/279/05 stanowi zał. Nr21.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Ustawodawca tak postanowił, że po każdym roku pracy burmistrza i pracowników urzędu, Rada Miejska ocenia pracę. Na dzisiejszej sesji to się stało. Jesteśmy ostatnim samorządem w Powiecie Pyrzyckim, który udzielał absolutorium organowi wykonawczemu. Wg mojej wiedzy w innych gminach wyglądało to zupełnie inaczej. W świetle wyników, które padły, to burmistrz „ciągnie ogon” w powiecie, w ten sposób, że styl sprawowania władzy i realizacja zadań, kontakty z mieszkańcami, zapobiegliwość w pozyskaniu inwestorów, tworzeniu miejsc pracy, czy też doprowadzenia do tego, aby miejsca pracy pozostały, co spowodowało w głosowaniu, że nie jest styl widoczny. Powinienem zapytać tych, którzy mnie wybierali czy tak jest, bo burmistrz z urzędem daje wiele. Tempo jest nieprawdopodobne, efekty są widoczne. Trzyma mnie przy życiu ocena większości radnych, mieszkańców i ludzi z zewnątrz, którzy widzą nasze miasto i gminę z boku. Ta ocena jest inna i lepsza. Szanuję, że część kolegów radnych nie docenia pracy burmistrza, pracowników w tym urzędzie, pracowników w jednostkach organizacyjnych. Może jest to moment do refleksji i zastanowienia się nad swoją pracą i pracowników podległych. Taką analizę przeprowadzę. Mimo wszystko dziękuję za uzyskane absolutorium. Mam satysfakcję, że gmina pyrzycka nieźle sobie radzi, bezrobocie spada, może nie w takim tempie jak by się chciało. Mówię o zatrudnieniu bo jest to największy problem, bo ja go odczuwam w kontaktach z interesami. Jeden z gości zaproszonych zarzuca częsty brak burmistrza w gabinecie. Nie byłem, nie będę i nigdy nie będę. Natomiast staram się, aby wolny czas - o ile taki się znajduje- służyć mieszkańcom w gabinecie, jeżeli nie we wtorki to inne dni. W ten sposób będę pracował dalej, póki mieszkańcy miasta dają mi przyzwolenie.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce- druk nr 405/05

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 22.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 23.

 2. Komisja Rolnictwa- Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 24.

p. E. Pęska- Projektant - Z mojego punktu widzenia sprawa jest dosyć prosta. Są dwa grunty do zagospodarowania, blisko centrum miasta. Są to grunty wyposażone w uzbrojenie techniczne i rozsądek wskazuje, że grunty te należy zagospodarować. Wkroczyłam w materię przygotowania planu w momencie kiedy uchwały były już podjęte przez Radę. Plan dotyczy terenu przy drodze krajowej Nr 3- ul. Lipiańska i teren przy ul. Staromiejskiej. Propozycja zagospodarowania tych terenów była, aby przeznaczyć te tereny na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Istniały pewne uwarunkowania. Teren przy ul. Staromiejskiej, został okrojony z tego względu, że na zapleczu terenu znajduje się dawne boisko sportowe. W ramach wcześniej przygotowanego projektu Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna uznała, że należy ten fragment terenu spłycić, aby pozostawić zaplecze na rzecz tego boiska. Sprawa nie jest dzisiaj jeszcze do końca sprecyzowana, ale warto mieć na uwadze to, że może to być reaktywowane. Na tym terenie wydzielona działki około 900 metrów. Jest to propozycja elastyczna. Działki miały profit o 25 metrów i można na nich przyzwoite obiekty o dobrych parametrach gabarytowych realizować.

Ul. Lipiańska- teren znajduje się przy uciążliwej drodze. Problem dotyczył tego, że teren ten nie może być obsługiwany bezpośrednio z drogi krajowej. Teren ten ma określoną swoja uciążliwość i teren ten musi być wyposażony w drogę wspomagającą. Nie można było wydzielić tam działek dwurzędowych dlatego, że ich parametry robiły się niekorzystne. Jest tam podział na działki jednorzędowe. Droga biegnie przy granicy istniejących ogrodów działkowy. Ma ona wydzielony szeroki pas, która umożliwia wydzielenie stanowisk parkingowych. Zaproponowano profil mieszkalno- usługowy. Sprawa jest elastyczna i zależy od tego jak poszczególni użytkownicy działek będą mieli zamierzenia i jak będą to realizowali.

Profil jest mieszany i plan został wyposażony w zapisy, które umożliwiają pewną równowagę funkcji na tym obszarze i ład przestrzenny w sensie sposobu zabudowy, ale też w sensie wymagań wynikających z ochrony środowiska. Został wniesiony zapis dotyczący zwykłego korzystania ze środowiska, co oznacza, że proponowany rodzaj funkcji usługowy, tj. funkcja nieuciążliwa. Obecnie w ustawie o ochronie środowiska nie ma takiej terminologii jak uciążliwość. Jest terminologia: zwykłe, szczególne korzystanie ze środowiska. W tym momencie ma zastosowanie zwykłe korzystanie ze środowiska, czyli są to usługi, które nie powinny tworzyć konfliktów w zagospodarowaniu te działki.

W trakcie opracowywania planu i prognozy skutków finansowych w § 19, 20 i 23 - dotyczy terenu przy ul. Lipieńskiej w ust.6 została zaproponowana stawka tzw. opłaty planistycznej -30%. Wynikło to z tego, że pierwotnie przy zasięganiu informacji nt. stanu władania gruntu koleżanka, która ustalała prognozę ustaliła w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym, że grunt jest we władaniu Ogrodów Działkowych. Tymczasem okazało się to nieprawdą i proszę o wprowadzenie autopoprawki i ustalić tą stawkę na poziomie 0%. Jest to grunt gminny i gmina nie będzie sobie wyznaczać opłat karnych.

Radny S. Ryżyk - W drodze projektowane są różnego rodzaju sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, deszczowa, energetyczna. Nie ma sieci ciepłowniczej. Czy to jest tak mały teren i doprowadzenie tej instalacji jest nieekonomiczne, czy nie było takiego zapotrzebowania?

p. E. Pęska- Projektant - Problematykę infrastrukturalną opracowywał kolega i wolałabym, aby on odpowiadał na to pytanie. Wiem, że korzystał on z programów dot. infrastruktury i w oparciu o te programy branżowe, które są dla gminy, robił te rozstrzygnięcia. Myślę, że dlatego, bo tamta sieć może nie jest tam programowana. Nie wydaje mi się, żeby w oparciu o to rozstrzygnięcie ta sieć nie mogła być realizowana. Myślę, że to wynika z tego, że ten teren dzisiaj leży na uboczu jakiś układów magistralnych i jakby nie wchodzi w strefę obsługi. To nie jest tzw. uzbrojenie podstawowe, dlatego, że ciepło można pozyskać drogą alternatywną. Myślę, że problem jest do rozwiązania i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było to w układzie drogowym.

Radny S. Ryżyk - Takie rozwiązanie nie odcina nam możliwości ewentualnego korzystania z ciepła geotermalnego na tych rejonach.

p. E. Pęska- Projektant -W zapisach planu nie ma żadnych przeszkód, aby realizować wszystkie układy sieciowe niezbędne do zadawalającej obsługi terenu. Ta sieć literalnie nie została wymieniona i wskazane byłoby wnieść to w ramach autopoprawki.

Radny J. Kubajek- Pani projektant wspominała, że teren jest uciążliwy ze względu na drogę Nr 3. czy przewiduje się w planie jakiś ekran lub inne odseparowanie tej ulicy od przyszłych właścicieli tych działek.

p. E. Pęska- Projektant - W planie nie ma takiego zapisu. Ekrany są elementem zagospodarowania, które tworzy podmiot, który tą uciążliwość wytwarza. W tym momencie jest to problem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad. Wiem, że przy drogach krajowych te ekrany są realizowane przez inwestora drogi. Nie ma takiego zapisu w planie i jeżeli okazałoby się, że jest to na tyle uciążliwe, to taki zapis mógłby powstać. Jestem przeciwniczką tego, bo to jest cały czas miasto. Droga ta prowadzi przez całe miasto, śródmieście. Będzie jeszcze obwodnica i dlaczego w tym mieście budować coś, co spycha na plan dalszy. Tam jest głęboko założona linia zabudowy i myślę, że tworzy to troszeczkę większy komfort dla tej zabudowy. Inne rozwiązania techniczne typu szyba dźwiękochłonna, można obsadzić tam jakieś krzewy, żywopłoty. Przypuszczam, że tego typu działania będzie trzeba podjąć.

Współczuję tym ludziom, co mieszkają przy tej drodze, ale w ramach tego planu będzie można stworzyć tam warunki trochę lepsze.

Radny S. Ryżyk - Czy pani projektant uważa za celowe wprowadzenie takiej autopoprawki?

p. E. Pęska- Projektant - Tak, ponieważ projektanci są dyscyplinowani jako podmioty sporządzając plan przez organ kontrolny. Są różni urzędnicy i mamy kłopoty zarówno w interpretacji prawa jak i ostrym egzekwowaniu rzeczy, które my projektanci uważamy za nie potrzebne.

Radny E. Gola - W takiej sytuacji składam propozycję, aby pan burmistrz razem z panią projektant ustalili zmiany tej uchwały i dopiero Rada przystąpi do głosowania. Proszę o włączenie do planu zapisu dotyczącego umożliwienia podłączenia ciepła z geotermii.

Kier. Wydz. RG-p. I. Kozłowska-Gidyńska- Autopoprawki przedstawione przez panią projektant są w pełni akceptowane przez pana Burmistrza-jeżeli chodzi o opłatę planistyczną z 30% na 0%.Odnośnie możliwości podłączenia terenu do ciepła geotermalnego, to również nie widzimy jakiegokolwiek sprzeciwu. Trzeba mieć też świadomość tego, że plan rozwoju przedsiębiorstwa.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Oznajmił, iż projekt tej uchwały zostanie odłożony na dalszą część sesji do czasu dokonania zmian- autopoprawki do projektu uchwały.

Do punktu 9 porządku

Analiza skuteczności funkcjonowania systemu oświaty w Pyrzycach w zakresie przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych oraz jego przystosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy- druk Nr 400/05

Informacja stanowi zał. Nr 25.

Opinie komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii - stanowi zał. Nr 26.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 27.

Radni nie wnieśli uwag i informacja została przyjęta.

Do punktu 10 porządku

Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy- przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego- druk Nr 398/05.

Informacja stanowi zał. Nr 28.

Opinie komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii -wniosek komisji- stanowi zał. Nr 29.

 2. Komisja Budżetu - wniosek komisji- stanowi zał. Nr 30.

 3. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr31.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Rolnictwa i Ekologii:

  1. o ustawienie znaku „zakaz wjazdu o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton” przy wjeździe na drogę Ryszewo-Ryszewko.

Wynik głosowania: Za-9, przeciw-0, wstrzymało się-6

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

  1. o wystąpienie do GDDKiA o przygotowanie informacji nt. realizacji drogi ekspresowej S-3 w zakresie: terminu realizacji, sposobu przebiegu inwestycji z podziałem na etapy, zabezpieczenia finansowego.

Wynik głosowania: Za-15, przeciw-0, wstrzymało się-1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu:

1) o większe zaangażowanie w utrzymanie stanu dróg po przeprowadzonych na nich inwestycjach.

Wynik głosowania: Za - 16

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

  1. o zwiększenie działań polegających na pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na remonty i modernizację dróg gminnych oraz przedstawienia katalogu potrzeb dotyczących dokumentacji projektowej.

Wynik głosowania: Za-16.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Burmistrz K. Lipiński - Chciałem zwrócić uwagę na to, że największa sieć dróg na terenie gminy stanowią drogi powiatowe. Często i dużo jest interpelacji, zapytań i wniosków do burmistrza dotyczące pewnych tematów, które należy wykonać na drogach powiatowych. Jest bardzo trudno udzielić odpowiedzi, bo burmistrz nie jest organem prowadzącym i nie zarządza tymi drogami.

Radny M. Gryczka - W wolnych wnioskach na Komisji Rolnictwa złożyłem wniosek, aby ta informacja była przedstawiona poszczególnym zarządcą dróg, aby zapoznali się z nią i aby odnieśli się do tego. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - p. M. Kibała i proponuję, aby udzielić mu głosu.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - p. M. Kibała - Na terenie miasta Pyrzyce zarządzamy 24,1 km ulic. Jest to sieć dróg, które praktycznie nie spełniają kategorii dróg powiatowych. Drogi powiatowe są to drogi, które łączą siedziby powiatu z siedzibami gmin i gmin między sobą. W roku 2000 rada Powiatu Pyrzyckiego pozbawiła kategorii dróg powiatowych ulice, o których mówiłem. Rada Gminy nie przyjęła je na poczet dróg gminnych, dlatego Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu Starosty dalej sprawuje nadzór nad siecią dróg powiatowych, które stanowią ulice. Pieniądze, jakie posiadamy w chwili obecnej nie pozwalają na uzupełnienie, czy remonty, o które wnioskuje pan burmistrz, radni, itd. Pan Burmistrz wystąpił do zarządu Powiatu z propozycja przekazania wszystkich dróg powiatowych na terenie gminy Pyrzyce. Propozycja nie została przyjęta, ponieważ Zarząd dał takie stawki, o których pan Burmistrz nie chciałby wspominać. One nie zadawalają na tyle pana burmistrza, ponieważ są za niskie. Na drogi pozamiejskie, stanowiące drogi powiatowe - 4 550 zł.; na drogi miejskie stanowiące ulice powiatowe- 6 000zł. taka była propozycja Zarządu Powiatu, aby utrzymać wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy. Jest to zadanie bardzo trudne. Pan Burmistrz wypowiedział się w swoim piśmie, że zadawalałaby go kwota 9 000zł., tylko co będzie z pozostałymi inwestycjami, które są na terenie gminy Pyrzyce. W ogólnym rozrachunku gmina Pyrzyce stanowi 29% ( 92,8 km) ogółu dróg powiatowych w całym powiecie. Po całej weryfikacji i zgromadzeniu wszystkich danych nt. inwestycji i remontów wynika, że gmina Pyrzyce jest w tej chwili najbardziej hołubiona, gdyż wynika to z wykresów kołowych, że przerób jest w wysokości 50%. Inne gminy są w ten sposób pokrzywdzone i mogą powiedzieć dlaczego robi się inwestycje tylko na terenie gminy Pyrzyce. Nie zakończona jest jeszcze inwestycja stanowiąca remont ul. Równej w kierunku Rzepnowa, gdzie do końca października powinniśmy ja wykonać i na to trzeba przeznaczyć ok. 610 000 zł. Jest inna sytuacja polegająca na tym, że droga Mechowo-Letnin, która została zgłoszona przez Starostę do programu tzw. rezerwy Ministra Infrastruktury została pozytywnie zweryfikowana, niemniej jednak trzeba mieć 50% udział i jest to kolejne 800 000 zł.

Na inwestycje Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2005 ma 461 000zł. Proszę wyobrazić sobie skalę problemu. W planach jest jednak wykonanie remontów cząstkowych na wszystkich drogach powiatowych łącznie z ulicami na terenie miasta Pyrzyce. Miasto Pyrzyce zawsze traktowana jest na pierwszym miejscu z tego wzglądu, że czyni się tu największy ruch.

Odpowiedz na zapytanie radnej I. Morka- W tym tygodniu z Cukrowni Kluczewo jest zwożony żużel na drogę Mechowo- Stróżewo i jeden transport będzie przeznaczony na ul. Owocową, gdzie zagęścimy odpowiednio. Są to tylko takie doraźne środki, które będą skutkowały tym, że na krótki czas będzie dobrze.

Radna I. Morka - Panie dyrektorze tak się robi co roku. Robi się tylko i wyłącznie chwilowy remont. A czy można zaplanować środki, aby zrobić tą ulicę raz i nie wracać więcej do tego tematu.

Radna S. Jemielity - Korzystając z obecności pana dyrektora chciałabym bezpośrednio zadać pytanie odnośnie drogi Krzemlin - Mielęcin w kierunku drogi Nr 3. Rozumiem, że to jest droga powiatowa, tak bynajmniej w planach jest i chyba nic się nie zmieniło w tym kierunku. Czy w planie budżetu Rady Powiatu na ten rok, ewentualnie w planie perspektywicznym ujęta jest droga Krzemlin - Mielęcin do modernizacji i poszerzenia. Czas najwyższy generalnego remontu.

Radny G. Gontarz - Chciałbym zapytać się, co z odpowiedzią jaką otrzymałem od pana dyrektora po zgłoszonym wniosku na początku obecnej kadencji. Wnioskowałem, aby zająć się poboczami dróg.

Otrzymałem taką odpowiedź, że sprawa ta zostanie przesunięta o przeprowadzenie przetargu, gdzie zostanie wyłoniony wykonawca, bo to są ogromne pieniądze.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - p. M. Kibała - Ja bym bardzo chciał aby tematy, które zostały zapoczątkowane zostały od razu zrealizowane. Ciągnie się tak inwestycja ulica Równa w kierunku Rzepnowa. Mieliśmy zakończyć w cyklu trzyletnim niemniej w październiku mija drugie kolejne dwa lata na które prezes Urzędu Zamówień Publicznych wyraził zgodę i nie wiem czy ta inwestycje zostanie dokończona. Brakuje, tak jak powiedziałem 610 000 zł a ma 461 000, już tutaj brakuje pieniędzy. Bardzo bym chciał, aby tematy, które są zaczęte skończyć i dopiero zacząć nowe inwestycje.

Druga sprawa, Krzemlin - Mielęcin, czy planuje się przebudowę poprzez poszerzenie poboczy. Powiem szczerze - nie ma na to środków finansowych.. W planach mamy tylko uzupełnienie poboczy szlaką po to, aby można było w miarę bezpiecznie zjechać na pobocze i ustąpić pierwszeństwa tym, którzy jeżdżą po nawierzchni bitumicznej. Nie chcę nikogo oszukiwać, bo nie ma powodu. Środki finansowe, na jakie Rada mi dała dyspozycje są naprawdę minimalnymi środkami. Ja robię grysem, emulsją ze swoimi pracownikami i w ten sposób oszczędzamy około 2/3 kosztów niż gdybym musiał dokonać przetargu, wynająć peczer i obsługę z innych firm. Wydaje mi się, że zadanie, które wykonywane jest tą metodą sprawdza się przez cztery lata. Ekipa przez pięć miesięcy w roku gdzie są sprzyjające warunki atmosferyczne, grysem i emulsją uzupełnia ubytki po zimowych przełomach.

Pan Radny Gontarz, zebrani poboczni owszem, odpowiedź poszła. Niemniej jednak mam dyspozycję zatwierdzoną uchwałą Rady Powiatu, propozycję Komisji Budżetowej, która wyjechała w teren i określiła, które drogi i w jakim stopniu będą remontowane. Ma pan rację, zastoiska wody powodują że droga szybciej ulega degradacji. W okresie zimowym woda stoi, później niska temperatura powoduje, że woda w zastoiskach, szczelinach rozpycha i nawierzchnia bitumiczna ulega zniszczeniu. Później mamy tego efekty właśnie w sezonie wiosenno - letnim. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że w pierwszej kadencji, w pierwszych czterech latach działalności zaplanowane były tzw. odnowy nawierzchni. Odnowa nawierzchni poprzez położenie dywanika około kilometra kosztuje w chwili obecnej około 160 - 170 000 zł. A więc robi się metodami innymi. Najpierw robi się ścinkę poboczy, uwalnia się tą wodę a następnie tzw. podwójne powierzchniowe utrwalenie. Metoda o 1/3 przynajmniej tańsza, niemniej jednak zamyka korpus drogi na sześć lat i sześć lat praktycznie jest spokoju z tą drogą. Nośność dróg w chwili obecnej jest zdecydowanie za mała w stosunku do ciężarów, jakie się po tej drodze poruszają i niestety droga siada.

Radna S. Jemielity - Panie dyrektorze dziękuję za częściową wypowiedź. Jestem częściowo usatysfakcjowana, ale nie do końca. Jestem radną drugą kadencję, w poprzedniej kadencji koledzy radni z Rady Powiatu przedstawili mi dokładną informację w połowie kadencji, że w planie budżetu Rady Powiatu była ujęta modernizacja drogi Krzemlin - Mielęcin. Nie pamiętam dokładnie, mogę sprawdzić żeby nie było złych informacji. Gdzie te pieniążki się podziały? Mówi pan o kontynuacji robót, wszyscy jesteśmy za tym żeby co jest rozpoczęte kontynuować. Ale jest już druga kadencja i trzeba będzie pomyśleć, dlatego zapytałam czy perspektywicznie myśli się o modernizacji, poszerzeniu drogi Krzemlin - Mielęcin. Tym bardziej, że jest to spora miejscowość, dużo mieszkańców i myślę, że to jest temat ważny.

Radny J. Kubajek - Chyba na żadnej komisji nie było pana dyrektora Dróg Powiatowych w związku z tym pozwolę sobie w imieniu swoich wyborców i mieszkańców ulicy Słonecznej prosić w najbliższym czasie może nie o remont, ale o poprawienie tych chodników. To jest duże osiedle, dużo młodych mam z dziećmi, dużo młodzieży, osób starszych, więc panie dyrektorze, panie starosto jest prośba o poprawienie. Już nie mówię o jezdni, jaka ona jest, ale jest prośba żeby ten chodnik poprawić.

Radny W. Kędziora - Panie dyrektorze mam pytanie, być może troszkę spóźnione, ale sprawa wyszła na prośbę mieszkańców Żwirki i Wigury. Zwracano uwagę, zresztą ja też tam bywam, że nawierzchnia tej drogi jest strasznie wybita, dziurawa, sezonowo jest tam bardzo duże obciążenie. Ten tonaż przewyższa chyba parametry, na jakie ta droga została stworzona. Jest ona mocno eksploatowana, fakt, że sezonowo, ale czy w najbliższym czasie planuje się remont nawierzchni. Mowa była też o poboczach, są strasznie zaniedbane. Chodnik, płytki itd., to wszystko wymaga przełożenia. To nie tylko zapytanie, ale wręcz prośba żeby spowodować żeby w najbliższym czasie cała szerokość tej ulicy została wyremontowana raz, a solidnie ze względu na to bardzo duże sezonowe obciążenie tej nawierzchni.

Radna I. Morka - Korzystając z okazji chciałam zapytać o ulicę Sportową. Czy będzie problem z załataniem dziur na tej ulicy, przynajmniej doraźnie. Wracając jeszcze do ulicy Owocowej, korespondencja między panem a mieszkańcami trwa od 2002r., mamy już 2005r. i cały czas odpowiedzi są w sumie takie same i zdawkowe. Bardzo bym prosiła, aby zastanowić się naprawdę nad tym. Nie musi pan odpowiadać w tej chwili, prosiłabym potem o odpowiedź.

Wicestarosta Pyrzyc K. Kunce - Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. Chciałbym wam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że jak mniemam taktownie nie zauważacie mojej obecności na sali. Wszystkie pytania kłopotliwe kierujecie do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. On na tyle na ile potrafi stara się wam wyjaśnić i odpowiedzieć na pytania. Zanim do nich przejdę, a przynajmniej będę się starał to chciałbym złożyć panu Burmistrzowi gratulacje z tytułu uzyskania w dniu dzisiejszym absolutorium. Serdecznie gratuluję panie Burmistrzu. Moja wiedza na temat dróg powiatowych na terenie gminy Pyrzyce wzrosła dzisiaj po wielokroć. Ale ta dyskusja w punkcie dotyczącym sprawozdania z wykonania budżetu odbieramy w kategoriach troski o tę najważniejszą gminę w powiecie.

Ktoś za samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne idąc na skróty w trybie odpowiednich ustaw, aktów, rozporządzeń zafundował podział na kategorię dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych i pozostają jeszcze drogi wewnętrzne. Cztery pierwsze kategorie są to drogi publiczne i ruch po tych drogach może odbywać się sprzętem takim, jaki dla tych dróg jest dopuszczony i tylko w ramach wniosków i interpelacji można starać się ograniczać ruch zbyt ciężkich pojazdów. Generalnie po drogach publicznych wszyscy mają prawo przemieszczać się. Mieliśmy pecha do kategorii dróg powiatowych zakwalifikowano drogi, które w niektórych przypadkach powinny zostać drogami gminnymi i odwrotnie.

Pani Jemielity zgłosiła uwagę i pragnę rozwiać tą wątpliwość, że w planach droga Mielęcin-Krzemlin jest i była w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji ( była to pierwsza kadencja samorządu powiatowego) radni chcieli zrobić wszystko i w zestawie zadań do realizacji pojawiły się wszystkie zadania, jakie chciano zrealizować. Życie szybko to zweryfikowało. Wiodąca komisja w tej kwestii dokonała przeglądu stanu dróg powiatowych. Duża jest skala potrzeb, o czym świadczą wystąpienia radnych i sołtysów. Burmistrz, Rada Miejska w Pyrzycach wspólnie ze Starostą, Zarządem Powiatu i Radą Powiatu są skazani na dogadanie się w kwestii przejęcia dróg przynajmniej w granicach administracyjnych miasta Pyrzyce dróg zakwalifikowanych jako drogi powiatowe nie tyle do przyjęcia na własność, lecz w administrowanie, zarząd przez gminę Pyrzyce. Myślę, że gmina Pyrzyce- burmistrz po raz wtóry takie rozmowy podejmą. W gminie Pyrzyce w pierwszej kolejności powinny być środki przeznaczone i pierwsze zadania realizowane. Oprócz tych inwestycji, o których wspomniał pan Kibała, w roku ubiegłym zleciliśmy już opracowany projekt na modernizację i przebudowę ulicy Głowackiego, zgodnie z propozycją, aby wspólnie ją realizować. W roku bieżącym złożyliśmy wnioski o dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych na drogach: jedna w gminie Lipiany, jedna na terenie gminy Przelewice i jedna na terenie gminy Pyrzyce. Dwa wnioski nie zostały zakwalifikowane do realizacji z tego względu, że nie były ujęte w Gminnych Planach Rozwoju Lokalnego . Warto byłoby mieć to na uwadze, aby w przyszłości nie spotkały podobnego losu wnioski gminy Pyrzyce.

Pewnie radna I. Morka będzie niezadowolona, ale drogi w mieście będziemy realizować tylko w ramach remontów cząstkowych, ze względu na brak środków. Główną troską będziemy kierować się na drogach zamiejskich, bo tak wskazania wcale nie są mniejsze. Przykro mi, ale nie możemy większych środków przeznaczyć na remonty. Będziemy się starać i może w przyszłym roku uda nam się uzyskać dofinansowanie i wsparcie na realizację ul. Głowackiego. Są tacy, co twierdzą, że ta ulica mogłaby poczekać. Zawsze komuś jakieś terytorium jest bliższe. Kiedyś była subwencja drogowa i trafiała do budżetu. Teraz odchodzi się od tego sposobu finansowania nie dając nic w zamian. Zadania dla samorządów rosną. Dobre byłby i myślę, że można ta całą masę usterek zgłaszanych do burmistrza skrócić ich drogę realizacji i starać się zgłaszać wprost do pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Te drobniejsze usterki kłopotliwe dla mieszkańców będą sukcesywnie usuwane.

Zapoznałem się z przedstawionym materiałem i jest 5 ulic gminnych, z którymi gmina nie poradziła sobie. Powiat administruje drogami dopiero szósty rok.

Radny E. Gola - Jeżeli starostwo występuje z wnioskiem na remont drogi i nie są one ujęte w PRL, to nie widzę problemu, aby zwrócić się do gminy, o na pewno byśmy to zrobili. Głównie skupiliśmy się na majątku gminy. Myślę, że na najbliższej sesji, jeżeli taka jest konieczność, możemy wprowadzić te drogi skoro jest to przeszkoda do PRL. Druga sprawa, to sądzę, że składający wniosek wiedział jakie warunki ten wniosek musi spełniać.

Odnośnie informacji na str. 6 jest zapis: „dlatego powinniśmy podejmować działania zmierzające do poprawy sytuacji:

    • kontynuować rozpoczętą już inicjatywę budowy obwodnicy miasta Pyrzyce”.

Jak dobrze pamiętam wniosek o wykonanie obwodnicy w Pyrzycach był stawiany przez pana burmistrza już raz. Rada Miejska w tym względzie wypowiedziała się negatywnie uznając, że nie ma środków. W tej chwili są inne ważniejsze cele, aby je realizować. W kontekście budowy drogi ekspresowej. Komisja Rolnictwa podeszła do tego w ten sposób i dlatego przegłosowała wniosek o szczegółową informację co do realizacji drogi ekspresowej. Sądzę, że w najbliższym czasie dowiemy się o terminach realizacji poszczególnych odcinków, kiedy zostanie uruchomiony węzeł pyrzycki i ruch zostanie skierowany obok, aby wykluczyć te wszystkie niedogodności.

Chciałbym w tej chwili uzyskać od pana burmistrza informację, na jakiej podstawie kontynuowana będzie obwodnica, skoro rada wypowiedziała się negatywnie.

Burmistrz K. Lipiński- Faktem jest, iż nie otrzymałem przyzwolenia w postaci prawa miejscowego, a więc uchwały na prace związane z „budową” drogowego obejścia Pyrzyc. Można byłoby zarzucić burmistrzowi bezczynność w zakresie rozwoju gminy, a jeżeli rozwój gminy to teren. Ja widzę tamtą stronę miasta. Wicestarosta K. Kunce będąc radnym poprzedniej kadencji wspominał o tym, że należy zastanowić się nad gruntami, które leżą w pobliżu drogi Nr 3 i wskazywał, że należałoby zastanowić się w którą stronę pójdzie rozwój miasta. Widzieliśmy wówczas tereny położone przy drodze Nr 3 w kierunku Nowielina. Jest to kontynuacja myśli wcześniej rozpoczętej i ta strona miasta może dać miastu rozwój. Tak to jest, nawet jak spojrzymy na inne gminy, zaczynają od dróg, zmiany planu przestrzennego zagospodarowania. Nie jest to zadanie na jutru czy pojutrze. Jest to zadanie na przyszłość dla miasta. Pewne działania natury uzgodnieniowej, koncepcyjnej, badawczej to czynię, natomiast nie ma to związku z taką sytuacją, że za moment, za miesiąc czy pół roku postawię Radę przed trudną sytuacją, że burmistrz wymyślił sobie drogowe obejście Pyrzyc. Nie o to chodzi. Prowadzę dalekosiężne prace będące strategią rozwoju gminy. Nie znaczy to, że jak radni przyjmą tą informację, to ja widzę ten problem jako najważniejszy.

Przez miasto przebiega droga krajowa. Na tej sali często radni podnosili problem, że mogą być zachwiane, czy w stan niepewności postawione pewne firmy. Takie głosy też były. Coś za coś. Nie obawiam się w przypadku drogi szybkiego ruchu S-3, która rozpocznie się w roku 2006, aby nie spowodowała marginalizacji miasta Pyrzyce a w szczególności terenu za murami. To wymaga długiej rozmowy i debaty. Nie można mówić, że koniec i nie rozmawiamy. Jeżeli widzimy rozwój miasta Pyrzyce, to musimy nad tym tematem dyskutować. To nie forsuje, ale zapisuje dając pod rozwagę Wysokiej Radzie.

Radny Z. Ptaszyński- Powołując się na słabe grunty na tamtym grunty w kierunku Nowielina, sięgając nawet do granicy Kozielice a nawet Przydarłowa, to nie ma pan burmistrz racji. Tam są bardzo dobre grunty. O jakich złych gruntach pan burmistrz mówi?

Burmistrz K. Lipiński- Właśnie gruntami koło Przydarłowa, będzie przebiegała droga szybkiego ruchu S-3. Ja tej lokalizacji nie wybierałem. Co do jakości gruntów, wczoraj prowadziliśmy rozmowy z Ministrem Rolnictwa na ten temat. Proszę zauważyć, kiedy była robiona klasyfikacja gruntów. Czy dzisiaj są to faktycznie gruntu IIIa, IVa. Należałoby się nad tym zastanowić i zrobić weryfikację. Wymaga to analizy.

Przewodniczący Komisji Budżetu -A. Gumowski- Chciałbym wzmocnić głos radnego E. Goli, który ma rację. Rada wypowiedziała się jasno i precyzyjnie, dała wyraz budowy małej obwodnicy Pyrzyc w swoim stanowisku. Uważam, że wszystko należy od tego jak się mówi i interpretuje pewne projekty uchwał czy inne rzeczy. Jak sobie przypominam projekt uchwały w swoim tytule zawierał taki zapis: „Rada Miejska upoważnia burmistrz do podjęcia działań mających na celu wybudowanie małej obwodnicy Pyrzyc”. Jeżeli Rada Miejska nie wyraziła zgody na to, to dla mnie jest sprawa jasna i precyzyjna- zabroniła burmistrzowi jakichkolwiek działań w tym kierunku. Tak to interpretuje. Po co się w to dalej mieszać, po co snuć niepotrzebne domysły, o których rozmawialiśmy przy debacie nad projektem tej uchwały. Projekt tej uchwały został odrzucony znaczną większością głosów. Jeżeli Rada nie upoważniła do podjęcia działań to takie zapisy nie powinny mieć w tej chwili miejsca.

Burmistrz K. Lipiński- Ja przedstawiłem informację, Radni ja przyjmują. Ja nie namawiam, ale radni mogą podjąć decyzję i wykreślić ten punktu..

Radny E. Gola - Tej informacji nie będziemy głosować. Chcę, aby nie przeszedł bez echa ten zapis, żeby później nikt się na niego nie powołał.

Odnośnie budowy obwodnicy, to nie możemy otwierać kolejnego zadania inwestycyjnego. Jest kanalizacja, są wodociągi, oczyszczalnia ścieków- tak poważne rzeczy. My nie możemy ładować środków w kolejne działanie. Wielokrotnie było podnoszone to, że mamy skończyć inwestycje, które ciągną się od lat. Wcale nie jest konieczna budowa obwodnicy aby rozwój miasta szedł w tym kierunku. Nie mamy na to środków.

Czy my nie chcemy aqua parku? Chcemy, tylko za co. Proszę, aby nie angażować środków w ten projekt, bo Rada Miejska wyraźnie to określiła.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Informacja została przyjęta i poszerzona o wnioski przyjęte przez Radę.

c.d. punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce- druk nr 405/05.

p. E. Pęska- Projektant - W projekcie uchwały jest część ustaleń ogólnych oraz ustalenia szczegółowe, które dotyczą poszczególnych terenów. Problem można usadowić w części ogólnej str. 6 § 12 ust 4 pkt. 3- „dopuszcza się zastosowanie innych źródeł ciepła spełniających warunki ochrony środowiska jak niskoemisyjnej instalacji ogrzewczej na paliwa stałe, płynne i gazowe, energię elektryczną” Proponuję dalej dopisać „ciepło geotermalne”.

W kwestii weryfikacji opłaty planistycznej zmianę należy wprowadzić na str. 9 §19ust.6 - wprowadzić stawkę 0%; str. 10 ust 6. - wprowadzić stawkę 0%; §23, str.11 ust.6- wprowadzić stawkę 0%..

Radny E. Gola- Mam uwagi odnośnie ogrzewania. Uważam, że zapis powinien brzmieć w takim kształcie jak dotyczy to sieci gazowej, czyli, że jest możliwość podłączenia się do istniejącego ciepłociągu ul. Lipiańskiej. W treści proponowanej przez panią projektant odnosi się to do indywidualnego ogrzewania a tu chodzi o ciepłociąg

p. E. Pęska- Projektant - Czasami nie należy zbyt precyzyjnie określać niektórych kwestii, bo może to odbić się. Jest możliwość ciepła geotermalnego, więc wydaje mi się, że to wystarczy.

Radny E. Gola- Zaproponował na str. 6 w §12 pkt4 ust2 „ zaopatrzenie w ciepło z ciepłociągu ul. Lipieńskiej lub z indywidualnych kotłowni zasilanych gazem lub olejem opałowym.” Jest to ciepłociąg i jaki on przekazuje ciepło to nie ma znaczenia. Chodzi o to, aby była możliwość podłączenia się do istniejącej ul. Lipieńskiej ciepłociągu.

Radny S. Ryżyk- Chodzi o to, abyśmy nie dopuścili do takiej sytuacji, że ktoś zechce np. węglową kotłownie wybudować.

Radny E. Gola- Wiec należy zapisać „ zaopatrzenie w ciepło z sieci geotermalnej…”

Radny J. Kubejek- Nie powinniśmy narzucać przyszłym właścicielom źródła ogrzewania. Powinna być alternatywa i jeżeli taka jest propozycja to zgoda

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- oddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

Wynik głosowania: Za- 17.

Uchwała Nr XXXVI/ 280/05 stanowi zał. Nr 32.

Do punktu 11 porządku

Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Pyrzyce struktura gospodarstw rolnych, stan władania, produkcja, zbyt, szanse i zagrożenia - druk Nr 399/05.

Informacja stanowi zał. Nr 33.

Opinie komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii-wniosek komisji- stanowi zał. Nr 34.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 35.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa- M. Osękowski- Komisja Rolnictwa i Ekologii wypracowała wniosek dotyczący zmiany warunków zakupu ziemi przez rolników indywidualnych od ANR. Agencja wymaga kilkakrotnego zabezpieczenia wadium na zakup ziemi, a ziemia, którą zakupuje nie jest zabezpieczeniem tego kredytu. Jeżeli kupujemy dom na hipotekę, to ten dom jest zabezpieczeniem kredytu. Rolnicy biorą kredyt, gdyż ziemia, którą kupują nie jest zabezpieczeniem.

Należy w tym kierunku starania i gdy Rada to przegłosuje, to pan burmistrz powinien czynić w tym kierunku starania, aby te niekorzystne warunki zmienić.

Burmistrz K. Lipiński- Chciałbym do tego materiału odnieść się w trzech kwestiach.. Na str. 4 mówi się o tworzeniu grup producenckich, które mają szersze kompetencje. Tak jest i rok ubiegły pokazał, że mogą być dostarczane partie tylko dużego jednolitego ziarna- pszenica. Jest forma pomocy państwa w tej materii. Ona jest realizowana w formie rocznych płatności. Mam na ten temat bardzo szeroki materiał.

Powinniśmy skupić działania i pracownicy, którzy się tym zajmują wraz z Komisją Rolnictwa z Izbą Rolniczą w tej sprawie, ponieważ wnioski są jeszcze przyjmowane w tym roku. Jest to bardzo ważny element, jest to taki wymógł czasu i jest taka potrzeba.

Kolejna sprawą - de facto nie ma opłacalności produkcji, ponieważ w roku 2004 ceny wzrosły na pewne elementy, maszyn rolniczych nawet o 40%. Taka sytuacja powoduje, iż rozwój gospodarczy blokują prawidłową gospodarkę gospodarstw rolnych.

Rolnicy bardzo często podnoszą na zebraniach temat utwardzenia dróg śródpolnych i dojazdów do dróg. Kończą się działania proste. Jest możliwość ubiegania się o środki finansowe w tym zakresie np. remont tych dróg i górna granica pomocy wynosi 200 000zł.. Jest to połowa przedsięwzięcia, można to opracować i tym się zajmiemy. Będzie duży projekt w całej gminie na wartość około 400 000 zł. i aby w przyszłym roku można byłoby go zrealizować.

Odnośnie wypowiedzi pana przewodniczącego odbyłem rozmowę z Ministrem Kowalskim w sprawie infrastruktury, ale jest wniosek i będziemy i go realizować.

Sołtys Pyrzyc- S. Grzejszczak- Odnośnie zabezpieczenia przez rolników dla ANR. Tak jest, że zakupiona ziemia nie jest dla agencji zabezpieczeniem, to należy zwrócić również uwagę na fakt, iż dochodzi jeszcze do tego 22% vat.

Radny G. Gontarz- Chciałbym zwrócić uwagę na temat skupu zbóż. Nie wiadomo co stało się z Elstarem. Jest tam już syndyk i nie wiadomo co się z tym stanie w momencie skupu. Czy te magazyny zostaną otwarte? Jest to jedyny podmiot skupujący, który skupuje na terenie gminy Pyrzyce

W naszej gminie istnieją małe gospodarstwa i produkcja zwierzęca nie jest tak wielka, aby każdy z rolników miał jakąś umowę kontraktacyjną na dostawę żywca do AGRYFU do Szczecina. Jedyny nasz największy odbiorca pan Kowalczyk zaprzestał skupu żywca od rolników. Wiem, że koledzy rolnicy sprzedają na tzw. samochody, które przyjeżdżają z Choszczna. Zapłata jest od ręki, ale jak długo taka sytuacja może być. Rolnicy nie mają pewnego punktu skupu. Jak tak dalej będzie? Nieciekawie zapowiadają się żniwa. Należy poczynić jakieś starania w tym zakresie.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący wystąpienia do ANR o zmianę niekorzystnych warunków zakupu ziemi przez rolników indywidualnych tzn. wysokości wadium, pierwszej wpłaty i zabezpieczenia kredytu.

Wynik głosowania: Za-17.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Ze względu na brak uwag informacja została przyjęta.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce- druk Nr 395/05

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 36.

Opinie komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 37.

 2. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 38.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 39.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: Za-17.

Uchwała Nr XXXVI/281/05 stanowi zał. Nr 40.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce- druk Nr 401/05

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 41

.

Opinie komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 42.

 2. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 43.

 3. Komisja Edukacji- opinia negatywna - stanowi zał. Nr 44.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: Za-15, przeciw-0, wstrzymało się-2.

Uchwała Nr XXXVI/282/05 stanowi zał. Nr 45.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady - druk Nr 402/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 46

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Wpłynęło pismo od pana Józefa Kubajka, w którym informuje, iż rezygnuje z pracy w Komisji Rolnictwa i Ekologii i chce pracować w Komisji Budżetu.

Pismo stanowi zał. Nr 47.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za-13, przeciw-4, wstrzymało się-1.

Uchwała Nr XXXVI/283/05 stanowi zał. Nr 48.

Radny J. Kubajek- Dziękuję za pozytywne rozwiązanie mojej prośby. Po połączeniu Komisji Rolnictwa z Komisją Ekologii, bardziej czułem się w Komisji Ekologii, Opieki Społecznej i Zapobieganiu Bezrobocia i w tych tematach. W Komisja Rolnictwa jest 3 członków z Klubu Radnych PSL i zdecydowaliśmy na klubie, że wiele jest tematów dotyczących budżet oraz mieszkaniówką omawianych przez Komisję Budżetu. To mnie pociąga i dlatego zwróciłem się do pana Przewodniczącego o przeniesienie mnie z Komisji Rolnictwa do Komisji Budżetu.

Chciałbym podziękować kolegom z Komisji Ekologii a obecnie Komisji Rolnictwa za współpracę. Postaram się pracować pozytywnie w Komisji Budżetu i oddać swoje umiejętności i wiadomości dla tej komisji.

Do punktu 16 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz K. Lipiński- W związku z tym, że złożone zapytania wymagają sięgnięcia po materiał źródłowy nie chciałbym, aby odpowiedzi były pobieżne. Dlatego odpowiem radnym na piśmie.

Radny W. Kędziora - Na zapytanie: czy są wypłacane dodatki? Myślę, że pan kierownik jest obecny na sali obrad i potrafi odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Proszę o odpowiedz w tej materii.

Burmistrz K. Lipiński- W tym roku przyjęliśmy uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę. Ta uchwała weszła w życie, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego ( Nr 28 poz. 596) w dniu 6 kwietnia i w tej chwili możemy tym tematem zająć się. Dokument obowiązuje wówczas, gdy zostanie ogłoszony, jeżeli wymaga tego prawo miejscowe.

Radny W. Tołoczko- W kwestii dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach mam wątpliwości. Uchwała została podjęta 28 stycznia 2005r. - Dz.U. Nr 28., ale w § 4 jest zapis: „Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2005r. Czy należy rozumieć to tak, że dodatki motywacyjne będą wypłacane od 1 stycznia 2005r.

Burmistrz K. Lipiński- tak jest. Rzadko zdarza się, ale są takie sytuacje gdzie prawo działa wstecz. W tej materii ustawodawca tak zapisał. Dodatki motywacyjne będą wypłacane dla nauczycieli, którzy zostaną wskazani przez dyrektorów od 1 stycznia 2005r.

Pragnę poinformować, że będę wnosił do Wysokiej Rady zmianę budżetu gminy.

Do punktu 17 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poinformował, iż wpłynęła skarga pana T. Skałeckiego i L. Urbaniaka. Proszę Radę o przekazanie tej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Wynik głosowania: Za- 13, przeciw-3, wstrzymało się- 1.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Skarga stanowi zał. Nr 49.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał wnioski Komisji Budżetu, które stanowi zał. Nr :

 1. O przekazanie kwoty 20 000 zł. na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji;

Burmistrz K. Lipiński- Proszę pana Przewodniczącego Komisji Budżetu, aby wyjaśnił zasadę tego wniosku.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Komendant zwrócił się z pismem do burmistrza o przeznaczenie tej kwoty na zakup samochody. Komisja przeanalizowała te pismo i stwierdziła, że skoro w budżecie na rok 2005 została zapisana kwota 20 000 zł. na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach na zakup samochodu, podtrzymuje swoje stanowisko. W związku z prośba Komendanta prosi i wnioskuje do Burmistrza aby podjął stosowne rozmowy w celu zakupu samochodów, w kwocie którą Wysoka Rada raczyła zaakceptować w budżecie.

Burmistrz K. Lipiński- Czy zapis uchwały budżetowej nie wystarcza, że jeszcze Komisja Budżetu opiniuje tą kwestię?

W ślad za przyjętym zapisem uchwały budżetowej w miesiącu styczniu skierowałem pismo do Komendy Powiatowej Policji w tej materii. W dniu 15 marca br. podczas pobytu na uroczystościach w Szczecinie rozmawiałem z panem Komendantem Gorgielem, który był zaskoczony, że takie pismo wyszło. Nie bardzo wiem, dlaczego takie pismo wpłynęło i nie bardzo wiem, dlaczego taka opinia.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Jeszcze raz potwierdzam, to co wcześniej powiedziałem. To, dlaczego Komisja wypracowała opinię, to proszę zapytać pana Przewodniczącego A. Marcinkiewicza, który skierował to pismo pod obrady naszej komisji. My, chcąc wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków dokonaliśmy tego, a nic innego. Nie zmieniamy nic co zostało zapisane, a jedynie to podtrzymujemy i wnioskujemy, aby pan burmistrz podjął rozmowy. Skoro takie rozmowy były to cóż to za problem?

Burmistrz K. Lipiński- Już nie jeden raz Komisja dawała swój dowód dobrego zorientowania w budżecie i na pewno Komisja wiedziała, że taki zapis Wysoka Rada przyjęła i należało przypomnieć panu przewodniczącego, że nie ma potrzeby.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz -Jest to przyjęte a ponieważ takie pismo wpłynęło do nas, ja nie chcę tego komentować. Jeżeli będzie taki prezent dla naszej Policji, to Policja mogłaby pomóc przy festiwalu pyrzyckim, aby może był tańszy. Są to apele do przemyślenia i nie wiem, czy ten wniosek głosować, skoro jest on w budżecie.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Skoro Komisja wypracowała wniosek, to ja muszę stać na stanowisku takim, że musi być on przegłosowany. Przy takiej wypowiedzi pana przewodniczącego, to będę musiał zastanawiać się czy poważnie traktować te sprawy, które do nas kieruje. My chcemy być w porządku i odpowiadać na każde zadany temat przez pana przewodniczącego i wykonujemy to. Jeżeli tak to ma być to będziemy zastanawiać się czy warto się nad danymi tematami zastanawiać, czy nie.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz - Tam gdzie są sprawy związane z finansami zawsze kieruję do Komisji Budżetu.

Radny M. Gryczka- Wydaje mi się, że jest to pewna nieformalność. Jeżeli ta pozycja znajduje zapis w budżecie, to rada ma ponownie o głosować. Uważam, że na starcie zauważyć to i nie przesyłać tego wniosku Komisji Budżetowej, albo Komisja Budżetowa powinna skontrolować zaraz na starcie temat mówiąc, że nie podejmujemy tego z racji takiej, że ma to zapis w budżecie. Nie róbmy parodii. Składam wniosek o nie głosowanie wniosku komisji Budżetu.

Wynik głosowania: Za- 10, przeciw-6, wstrzymało się-2.

Wniosek radnego M. Gryczki uzyskał akceptację.

 1. O pozytywną zaakceptowanie wyznaczenia miejsca pod budowę pomnika lub tablicy pamiątkowej i negatywnej opinii o nadanie dla ronda północnego w Pyrzycach nazwy Jana Pawła II;

Wynik głosowania: Za- 8, przeciw-3, wstrzymało się-7.

Wniosek uzyskał akceptację.

 1. O zwiększenie dotacji o kwotę 4 000 zł. na zakup siatek oraz plastikowych linii na korty tenisowe dla OSiR; Komisja proponuje przeznaczyć powyższą kwotę z chwilą pozyskania dodatkowych środków w budżecie roku 2005

Wynik głosowania: Za- 4, przeciw-1, wstrzymało się-1.

Wniosek uzyskał akceptację.

Radny W. Kędziora- Na komisji pytałem radnego E. Golę w tej materii i był jak najbardziej za, a teraz głosuje przeciw.

Radny E. Gola- Na komisji nie stwierdziłem, że jestem „za”, aby w tym momencie decydować o przeznaczeniu środków. Ja uznałem za celowość obdarzenia korty w te urządzenia, a nie mówiłem, że w tej chwili powinniśmy dzielić pieniędzy, których nie mamy.

 1. Odnośnie zmiany uchwały podjętej przez Rade Miejską i przeznaczenia kwoty 60 000 zł. na remont szkolnej pływalni. Komisja podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko polegające na wydatkowaniu zapisanej w budżecie kwoty 60 000zł. na uruchomienie basenu w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Wniosek ten nie podlega dyskusji.. Komisja podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i wniosek ten nie podlega głosowaniu.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Odczytał wniosek Komisji Edukacji:

a) o postawienie tablicy pamiątkowej w parku przy Kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w związku z uhonorowaniem pamięci Papieża Jana Pawła II

Wniosek stanowi zał. Nr 51.

b) o skierowanie do Prokuratury sprawy związanej z wadami i usterkami na hali widowiskowo-sportowej

Wniosek stanowi zał. Nr 52.

Burmistrz K. Lipiński- Gmina nie ponosi żadnych kosztów. Został wykonany odbiór, jest przegląd gwarancyjny. W pierwszej połowie stycznia temat został domknięty na tej zasadzie, że firma „EKO-Inwest”, który była generalnym wykonawcą ma to wykonać. Podpisała umowę z wykonawcą na koszt EKO-Inwestu, tylko warunki zimowe nie pozwoliła, aby wejść i wykonać naprawy i wyeliminowania tych usterek. Podłoga jest ubezpieczona w firmie ubezpieczeniowej i w tej chwili trwa naprawa, wszystko w ramach kosztów EKO-Inwestu i gmina nie dołoży do tego ani pół grosza.

Odnośnie skierowania sprawy do Prokuratury- jest wniosek. Jeżeli Eko-Inwest naprawi i wywiąże się z tego, to nie ma takiej potrzeby. Z treści pism, w mojej korespondencji z Eko- Inwestem, Prokuratura pojawia się.

Dyrektor OSiR- M. Olech -Na dzień dzisiejszy gmina rzeczywiście nie ponosi żadnych kosztów, ale bardzo ubolewam i przypuszczam, że za chwilę gmina będzie musiała ponieść pewne koszty, ponieważ chciałbym poinformować o tym, że wczoraj również nastąpiło bardzo mocne zalanie w innym miejscu parkietu. W tej chwili ja powinienem i chyba to naprawdę uczynię, jutro po konsultacji z burmistrzem, zamknę halę. Nie będę brał na siebie odpowiedzialności za wadliwy parkiet i nie zachowane warunki bezpieczeństwa. W dalszym ciągu dzieci ćwiczą na hali, a wczorajsza ulewa spowodowała to, iż parkiet podniósł się i klepki odeszły w innych miejscach, a parkiet kosztował 500 000 zł. Uważam, że jest to bardzo poważny problem gminy a nie tylko OSiR. Rzeczywiście ja przejąłem obiekt oddany przez wykonawcę, ale cały czas od momentu administrowania tym obiektem pojawiają się problemy natury technicznej i wadliwego wykonania tego obiektu przez firmę.

Uważam, że Rada powinna zająć się tym tematem.

Burmistrz K. Lipiński- Nosiłem się z zamiarem skierowania tego, ale firma zadeklarowała pisemnie i usuwa usterki, wymienia pewne części i elementy.

Radny E. Gola - To trwa bardzo długo. Dziwię się, że apeluje się do Radnych o ingerencję. Są to uprawnienia właściciela i zarządcy obiektu. Jeżeli jest przestępstwo, to oni powinni je zgłosić. Dlaczego Rada ma w to wkraczać na tym etapie. Należy zastanowić się, dlaczego tak długo z tym się czeka, że wcześniej nie podniosło się żadnych działań zabezpieczających tego obiektu. Dopuszcza się, że obiekt jest zalewany. Jest to stara sprawa i długo się to ciągnie. Są wydziały w Urzędzie Miasta i niech pomogą zarządcy przyjąć odpowiedni tryb postępowania. Proszę pana Burmistrza, aby sprawę natychmiast przeciąć. Skierowanie do Prokuratury nie załatwi tej sprawy.

Radny W. Tołoczko- Proszę pana Dyrektora, aby udzielił nam więcej informacji, skoro słyszymy o fakcie, że parkiet kosztował 500 000zł. i wyłączenie zajęć wychowania fizycznego.

Jeżeli aura nie będzie sprzyjać i cały czas będzie zalewało, to kto poniesie odpowiedzialność właśnie za taki stan rzeczy, za zmarnotrawienie ogromnych środków finansowych. Jeżeli ta hala posiadała wady konstrukcyjne, to co zrobić, aby już od jutra nie ponosić tych strat. Samo wyłączenia dzieci z zajęć, to sobie poradzimy i nie będzie przy tym większego problemu, natomiast proszę nie dopuścić do degradacji parkietu.

Burmistrz K. Lipiński- Parkiet nie kosztował 500 000 zł. tylko 240 000 zł. O takiej sytuacji tłumaczyłem, że miała miejsca już w miesiącu grudniu. W tym temacie jest korespondencja i przekażę ją panu przewodniczącemu, aby radni mogli zapoznać się. Występowałem z takimi wnioskami, pismami grożącymi skierowaniem sprawy do Prokuratora. Jest podpisana umowa z wykonawcą i wykonawca poprawia. Jeżeli takie rzeczy staną się już na części poprawionej, to bez zawahania w jednej chwili kieruję sprawę.

Podłoga jest ubezpieczona

Dyrektor OSiR- M. Olech - Jest to w dalszym ciągu nierozwiązany problem, a chciałbym aby został on rozwiązany i wspólnie musimy znaleźć to rozwiązanie. Podłoga jest ubezpieczona, ale jedna i druga firma odmawia wypłacenia odszkodowania. Ja nie wiem jaka jest dalsza konsekwencja tego. W PZU gdzie jest ubezpieczony OSiR i hala odmówiła wypłacenia odszkodowania za zniszczoną podłogę. Forma Konkordia, w której jest ubezpieczony Sanit, wykonawca tego dachu również odmówiła wypłacenia odszkodowania za zniszczony parkiet. Jako pracownik gminy oczekuję pomocy prawnej z pomocy urzędu, bo nie wiem jak należy ten problem rozwiązać a hala ulega dalszej degradacji. W tej chwili to nie jest tylko zniszczony parkiet. Są to zasinione prawie spróchniałe do połowy belki, po których leci woda. Oczekuję pomocy ze strony Wydziału RG, który od początku bierze udział w rozmowach a nie czyni prawie żadnych kroków lub kroków mało skutecznych. Uważam, że ta inwestycja nie jest jeszcze w 100% zakończona i w dalszym ciągu nadzór nad ta inwestycją sprawuje inwestor, czyli gmina. Ja poczuwam się do pełnej odpowiedzialności za administrowanie hali i nie chcę dopuścić do tego, abym później d odpowiedzialności za coś czego nie zrobiłem.

Radny W. Tołoczko- Chciałbym, aby właściciel tego obiektu i użytkownik powiedział, ze w ciągu tygodnia zostanie usunięta usterka i nie będzie zalewało hali sportowej.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- To wszystko jest prawdą i potrzeba jest działań natychmiastowych.

Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji o skierowanie do Prokuratury sprawy związanej z wadami i usterkami na hali widowiskowo-sportowej.

Wynik głosowania: Za-14, przeciw-0, wstrzymało się -4.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Radny J. Kubajek - Proszę na piśmie odpowiedz: co z ul. Polną? W budżecie są przeznaczone pieniądze i jak pan burmistrz widzi realizację tego tematu?

Radny M. Majak- Zgłaszałem wniosek odnośnie kilku spraw związanych z funkcjonowaniem biblioteki. Wyjaśnienie pana burmistrz po sporządzonej kontroli potwierdzają się. Ubolewam nad tym faktem i takiego rozwoju wydarzeń i trzeba poczynić jakieś kroki w kierunku uzdrowienia tej sytuacji. Dzisiaj otrzymaliśmy pismo zdesperowanych pracowników biblioteki, którzy wypisują bardzo niepokojące sprawy. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Nieprawidłowości obciążają panią dyrektor, jednakże z moich odczuć pewne sprawy nie wynikają z jej winy. Wiadomo, że dyrektor odpowiada za funkcjonowanie placówki, ale są takie sprawy, które obciążają kogoś innego- ukłon w kierunku p. Skarbnik. Komisja Budżetu wnioskowała, aby rozpatrzyć możliwość prowadzenia księgowości albo przez pracowników urzędu albo w urzędzie. Wniosek ten wydaje się bardzo zasadny.

Apel pan burmistrza, aby podjął bardzo zdecydowane i radykalne kroki w celu wyjaśnienia tej całej sytuacji, w kontekście pismo zdesperowanych 8 pracowników PBP z korzyścią nie tylko dla pracowników, pani dyrektor ale i czytelników.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od pracowników PBP, które radni również otrzymali. Pismo to dotyczy tych punktów. Sprawa ta trwa za długo. Chciałbym spotkać się w środę z pracownikami i panią dyrektor. Ja na pewno tej sprawy nie rozwiążę, ale chciałbym mieć również własne rozeznanie w tym temacie.

Radny W. Kędziora- Pomysł pana Przewodniczącego jest dobry, tylko uważam, że nie powinno to być na zasadzie tylko pan przewodniczący. Ja proponuję wybrać jakieś gremium spośród Rady i bez emocji wysłuchać argumentów obu stron, stwierdzić czy te fakty rzeczywiście miały miejsce i na ile to jest prawdziwe. Proponuję, aby były to ludzie z komisji czy klubu i porozmawiać i bezstronnie wysłuchać. Pan przewodniczący stawia się „ponad”.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Na pewno sam nie pójdę, a uważam, że wybierać komisji śledczej nie ma sensu. Przewodniczący komisji merytorycznych, jeżeli znajdą czas i będą chcieli wziąć udział, to taką propozycję złożę.

Radny W. Kędziora- W moim zamyśle nie było, aby przyjęło to formułę „komisji śledczej” Miałem na uwadze szersze gremium, aby miało możliwość wysłuchania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - W miesiącu maju w planie pracy Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności gospodarki finansowej za rok 2004 PBP. W wyciągu z sesji z dnia 24 lutego 2005r. został przegłosowany wniosek radnego M. Majaka - kontrola ze strony pana burmistrza z tego tytułu była. Łącznie na Komisji Rewizyjnej podjęliśmy decyzję, że druga część wniosku pana Majaka zostanie podjęta w miesiącu maju na Komisji Rewizyjnej. Teraz wychodzi temat nowej komisji, nowego planowania sytuacji, o proszę o zmianę tematu, co do komisji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Sprawę tą w dalszym ciągu chcę skierować do Komisji Rewizyjnej, natomiast sprawa, o której teraz mówimy jest to sprawa dodatkowa.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Otrzymane dzisiaj pismo jest porażające i ma swoje konsekwencje. Myśmy już wcześniej rozmawiali w gronie prezydium Rady i próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie. Sprawą tą powinien jak najszybciej zająć się pan Burmistrz, tym bardziej że część z tych zarzutów została potwierdzona w protokóle. Zarzuty są bardzo poważne. Moja propozycja jest taka, że dla uzdrowienia sytuacji, jak najsprawniejszego działania pan burmistrz powinien zawiesić panią dyrektor w działaniach na czas wyjaśnienia sprawy, aby nie było znów wpływania na pracowników i grożenia - a takie zarzuty mają miejsce.

W związku z tą sprawa składam wniosek formalny o to, aby pan Przewodniczący wraz z Biurem Rady na najbliższą sesję przygotowali projekt uchwały o zmianie uchwały dotyczącej trybu wyboru dyrektora biblioteki. Chciałbym, aby powrócić do starej, sprawdzonej metody, czyli wyboru dyrektora w drodze konkursu. Taka sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby była określona kadencyjności.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - Czy my, pan burmistrz jesteśmy władni zawiesić w obowiązkach panią dyrektor, nie uzasadniając winy.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Ja takiego wniosku nie składałem, to jest moje prywatne zdanie, że tak powinno się postąpić dla zdrowej sytuacji. To powinien rozstrzygnąć burmistrz razem z radczynią, która będzie miała czas, aby do tego się przygotować.

Radny E. Gola - Myślę, że postępowanie w tej prawie powinno być takie, że pan burmistrz ustosunkuje się do tych kwestii podnoszonych w piśmie. W miesiącu maju Komisja Rewizyjna będzie prowadzić kontrolę, więc wszystkie organy będą zaangażowane w wyjaśnienie sytuacji w bibliotece. Proponuję, aby ten tryb zostawić i niech sprawy biegną swoim trybem. Komisja Rewizyjna i burmistrz przedstawią nam sytuację i wtedy będziemy rozpatrywać. Teraz przyjmować inny scenariusz, a tym bardziej przed rozpatrzeniem podjąć kroki w trybie zawieszenia, jest już podjęciem decyzji. Proponuję aby toczyło się to normalnie, tym bardziej, że Komisja Rewizyjna ma w miesiącu Maju kontrolę.

Burmistrz K. Lipiński- Do końca nie ma znaczenia, czy ktoś jest zatrudniony na określoną kadencyjność lat, czy też na umowie na czas nieokreślony. Pracodawca w każdym przypadku może spowodować konsekwencje posiłkując się kodeksem pracy.

Na poprzedniej sesji składając informację poinformowałem, iż z załogą spotkałem się, która warunkowała spotkanie i chcieli być sami. Tak też uczyniłem. Potem rozmawiałem z panią dyrektor Maliszewską. Kodeks pracy przewiduje podjęcie jakichkolwiek czynności w tej materii, ale trzeba stronę wysłuchać. W międzyczasie trwała kontrola gospodarki finansowej, ale i rozszerzyłem ją w ostatniej chwili o zarządzanie mieniem komunalnym. Mam wszystkie przymioty, żeby zająć stanowisko. Zapoznam się z tym pismem na ile ono jest podobne do tych treści, które były wyartykułowane na spotkaniu zorganizowanym przez załogę.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- W środę zostanie zorganizowane spotkanie z panią dyrektor i kilkoma radnymi, aby porozmawiać o panującej sytuacji w PBP. Komisja Rewizyjna zgodnie z planem kontroli przeprowadzi w miesiącu maju kontrolę działalności PBP.

Radny K. Dubicki- Uważam, że nie ma sensu w grupie kilku radnych iść do biblioteki i „wkładać kij do mrowiska”. Komisja Edukacji była w bibliotece i rozmawiała z pracownikami. Przykro nam bardzo, że pana przewodniczącego nie było, a teraz znowu jest propozycja, aby tam iść. Nie widzę potrzeby. Komisja Edukacji ma jedynie żal do pana burmistrz, że temat ten musiał stanąć na komisji, która musiała się fatygować. Uważam, że pan burmistrz mógł temat ten załatwić po cichu, bez rozgłosu.

Pracownicy, którzy złożyli dzisiaj pismo do pana przewodniczącego, nie złożyli go do po to, aby leżało ono w szufladzie. Oni złożyli pismo z prośbą o przeczytanie na sesji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- W związku z prośbą pracowników PBP odczytał pismo, jakie zostało skierowane do radnych.

Pismo stanowi zał. Nr 53.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Gumowskiego dotyczący zmiany projektu uchwały w sprawie wyboru dyrektora PBP, czyli powoływania dyrektora w drodze konkursu i określenia jego kadencyjności.

Wynik głosowania: Za- 5, przeciw-1, wstrzymało się-11.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Dyrektor PBP-p. K. Maliszewska - Chciałam się ustosunkować do jednego zdania, które usłyszałam w piśmie. Stekiem bzdur jest fakt, że jakoby powiedziałam do jednej z pracownicy, że „ma sobie dorobić na tirach, jeżeli nie wystarcza jej pensja w PBP”. Osoby, które mnie znają wiedzą, że trudno jest mnie wyprowadzić z równowagi, staram się używać cenzurowanych słów nie tylko z pracownikami, ale z każdą inną osobą, z którą rozmawiam. Uważam, że jest to oszczerstwo i pomówienie.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał:

- podziękowania dla radnego W. Kędziora za pomoc pieniężną.

Pismo stanowi zał. Nr 54.

- Pismo od dziekana Ks. Waldemara Gasztkowskiego z propozycją nazwania imieniem Jana Pawła II placów i ulic, czy też postawienia pomnika.

Pismo stanowi zał. Nr 55.

- Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie odnośnie przeprowadzonej kontroli w zakresie sprzedaży inwestycji pn. „Gazyfikacja Gminy Pyrzyce”. Wszyscy radni otrzymali kserokopię pisma.

Pismo stanowi zał. Nr 56.

- Pismo od Burmistrz Pyrzyc z prośbą o przeniesienie tematu sesyjnego „Informacja o działalności Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. w zakresie możliwości świadczonych usług oraz prowadzenia działalności pozakomunalnej” z miesiąca października 2005 r. na miesiąc maj 2005r.

Pismo stanowi zał. Nr 57.

Wynik głosowania: Za 12, przeciw0, wstrzymało się-3

Wniosek uzyskał akceptację.

- Pismo od Komendy Powiatowej Policji odnośnie zakupu samochodów do użytku służbowego na zasadzie częściowego dofinansowania przez samorządy gminne i powiatowe.

Pismo stanowi zał. Nr 58.

- Pismo od Burmistrza Pyrzyc o uhonorowanie śmierci Papieża Jana Pawła II i propozycja dotycząca wyznaczenia miejsca budowy pomnika lub tablicy pamiątkowej i nadania nazwy dla ronda północnego.

Pismo stanowi zał. Nr 59.

- Pismo od pani Stanisławy Peterlejtner z prośbą o interwencję w sprawie ogrzewania mieszkania i rozliczenia przez PPM

Pismo stanowi zał. Nr 60.

- Pismo od Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Pyrzycach z zapytaniem w jakiej wysokości została zaplanowana waloryzacja płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych i kiedy będzie to wdrożone.

Pismo stanowi zał. Nr 61.

Prezes Oddziału ZNP - J. Mierzwiak - Na złożone zapytanie odebrałem dzisiaj odpowiedz i jest ona bardzo lakoniczna. Waloryzacja przedstawiona w odpowiedzi została wykonana za rok 2004 ( listopad). Wyrównanie tej waloryzacji od stycznia do października nie zostały dokonane i nie drożyliśmy tego tematu. Waloryzacja była o 1% większa niż inflacja. Zgodziliśmy się z tym. Ja złożyłem zapytanie o rok 2005. Odpowiedz, że w roku 2005 jest realizowana nijak się ma do tego, ponieważ waloryzację dokonuje się i podwyższa płace. Jest to rzecz normalna. Proszę o konkretna odpowiedz, za rok 2005 w jakiej wysokości została zaplanowana waloryzacja i od kiedy ma być wdrożona?

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska - Podjęta została uchwała przez Radę Miejską i obowiązywała ona od 1 listopada, zatem nie ma mowy o wyrównaniu ubiegłego roku 2004 od miesiąca stycznia.

W roku 2005 uchwała ta przewidywała 4% wskaźnik inflacji. Jest wliczona w poborach i w tej chwili nie jest przewidywana regulacja płac.

Prezes Oddziału ZNP - J. Mierzwiak - Problem ten już zaistniał we wcześniejszych latach. Mam przed sobą odpowiedzi Ministra Finansów, który odpowiada wyraźnie, że na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami. Kalkulacja w części oświatowej subwencji ogólnej została uwzględniona. Na każdy rok powinno to być zaplanowane w budżecie. Nie można prowadzić waloryzacji w jednym roku, a w drugim roku nie dlatego, że pod koniec ubiegłego roku została wprowadzono waloryzacja. To nijak się ma do rzeczywistości, a mówię o grupie pracowników oświaty, którzy są najniżej uposażeni. Ta grupa jest pomijana. Uważam, że powinno się ten temat przemyśleć i podjąć rozmowy na ten temat, aby zostało to wprowadzone i aby ta grupa nie była na marginesie dochodów w naszej gminie.

Radny W. Kędziora- W miesiącu listopadzie na wniosek Komisji Budżetu ł możliwości zmiany później warunków pracy i płacy dla poszczególnych pracodawców, czyli dyrektorów jednostek. Pytanie pana prezesa polega na tym, żeby o 4% takie regulacje były. Z tego co ja się zorientowałem, to czegoś takiego nie ma. Nie chodzi o to, czy w budżetach to wyliczono, tylko czy rzeczywiście takie działania w poszczególnych placówkach mają miejsce. O to chodzi i związki zawodowe występują, aby coś takiego miało miejsce.

Proszę o czytelną odpowiedz, czy takie ruchy są, były, czy będą w tym roku.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Komisja Budżetu zapoznała się z pismem Prezesa ZNP i czekała na odpowiedz pana Burmistrza. Ona jest lakoniczna. Proponuję, aby Rada przekazała tą sprawę do Komisji Budżetu. Sprawa ta dotyczy bezpośrednio budżetu i na najbliższej opinii postaramy się wypracować odpowiednią opinię. Na posiedzenie komisji zaprosimy pana Prezesa i przedstawimy nasz punkt widzenia i mamy nadzieję, że zostanie zaakceptowany przez Radę jako organ główny.

Radny W. Kędziora- Zgłosił wniosek o przygotowanie przez burmistrza informacji nt. realizacji w poszczególnych placówkach ( z rozbiciem na każdą placówkę z osobna: PBP, PDK, OSiR, szkoły i przedszkola), czy takie regulacje płacowe miały miejsce w roku 2004 i czy mają miejsce w roku 2005.

Wynik głosowania: Za-11, przeciw-0, wstrzymało się -5

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Przedstawił pismo dotyczące przedsięwzięcia zakładu Przetwórstwa Odpadów Gumowych przy ul. Staromiejskiej w Pyrzycach.

Pismo stanowi zał. Nr 62.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Komisja Budżetu zapoznała się z pismem i doszła do wniosku, skoro nie ma żadnych na dzień dzisiejszy aspektów budżetowych, to jedyną merytoryczną i ważną komisją w tym temacie jest Komisja Ekologii i ma to swoje odzwierciedlenie w protokole z posiedzenia komisji.

Radny J. Tkaczuk - Temat ten był już przedmiotem posiedzenia Komisji Ekologii, zanim doszło do połączenia komisji. Wówczas wypracowana została negatywna opinia i na ostatniej komisji jeszcze raz wróciliśmy do tego tematu. W dalszym ciągu podtrzymujemy naszą opinię wypracowaną już w ubiegłym roku. Nie ma sensu do tego wracać. Nie ma zgody na działalność, jaką chce prowadzić Firma Carbotech.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Przedstawił:

- pismo od Rolników ze Stróżewa z prośbą o umorzenie III i IV raty podatku rolnego.

Pismo stanowi zał. Nr 64.

- pismo do wiadomości od Burmistrza informujące, iż jako członek Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, że beneficjentem przedsięwzięcia inwestycyjnego przy budowie systemu kanalizacyjnego będzie PPK.

Pismo stanowi zał. Nr 65.

- pismo od Dyrektora OSiR o zwiększenie dotacji o kwotę 4 000 zł. na zakup siatek oraz plastikowych linii na korty tenisowe.

Pismo stanowi zał. Nr 66.

- pismo do wiadomości od Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. kierowane do PPM i dotyczące zaniechania czynności egzekucyjne w wyniku braku realizacji zobowiązań.

Pismo stanowi zał. Nr 67.

Ponadto poinformował, iż wpłynęły odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych, które są do wglądu- stanowią zał. Nr 68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77.

Wpłynęły również od Wojewody zachodniopomorskiego Rozstrzygnięcia Nadzorcze, które stwierdzają nieważność:

    • §1 ust 1i2,§3,§4,§6 uchwały Nr XXXIII/256 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r. - stanowi zał. Nr 78.

    • §4 uchwały Nr XXXIII/255/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005- stanowi zał. Nr 79.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz-Zaprosił radnych i wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w dniu 3 maja Święcie Narodowym.

Udział biorą również Poczty Sztandarowe. Wg listy radnych do udziału w sztandarze wyznaczył: radnego K. Dubickiego, radny A. Gumowski, radny W. Kędziora.

Zbiórka przed Urzędem Miejskim o godz. 10:20, msza św. o godz. 10:45.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - S. Jemielity - Odczytała protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej:

 • z dnia 17 marca 2005r. odnośnie kontroli działalności i gospodarki finansowej PDK, który stanowi zał. Nr 80.

 • Z dnia 20 kwietnia 2005r. odnośnie kontroli zgodności z prawem faktu zrzeczenia się mieszkania przez matkę pana Pacholskiego, który stanowi zał. Nr 81.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Byłem wnioskodawcą tej kontroli. Jakie są konkrety tej kontroli, czy komisja ma karać osoby, które dopuściły się nieprawidłowości?

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Dokument z kontroli zostanie przekazany dla pana burmistrza.

p. W. Darczuk- Radny Powiatu Pyrzyckiego- Odbył się konkurs wiedzy ekologicznej, którego organizatorem była SP 2. Jest ogromna wiedza i gratuluję takich sukcesów i ogromnej wiedzy.

Jest wniosek, który poddaję do rozpatrzenia i zaakceptowany został przez młodych przyjaciół ochrony środowiska. Wniosek dotyczy ogłoszenia miesiąca kwietnia „Miesiącem Ochrony Środowiska i Ekologii w Mieście i Gminie Pyrzyce” . W tym miesiącu byłyby kontynuowane konkursy ekologiczne oraz obchodzony jest Międzynarodowy dzień Ziemi.

Do punktu 18 porządku

Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Zamknął obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

K. Muszyńska- Kozdroń

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-06-2005 09:36:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-06-2005 09:36:34