Protokół Nr XXXVII/05 z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r.


Protokół Nr XXXVII/05

z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

godz. 14:15.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni to:

 1. Radny M. Budynek- przybył w trakcie obrad sesji.

 2. Radny M. Gryczka.

 3. Radny A. Hałasa- przybył w trakcie obrad sesji.

 4. Radny J. Kubajek.

 5. Radny J. Momot.

 6. Radna I. Morka.

 7. Radna A. Odachowska- przybyła w trakcie obrad sesji.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Burmistrz K. Lipiński- Wnoszę o wyprowadzenie z porządku obrad pkt 8 „Budownictwo mieszkaniowe (socjalne, komunalne) w Gminie Pyrzyce oraz stan terenów pod budownictwo”. Przedstawiony materiał nie wyczerpuje do końca zapotrzebowania sesji w tym zakresie. Materiał zostanie dopracowany i uzupełniony do najbliższego posiedzenia.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski- W imieniu Komisji Budżetu składam wniosek o wyprowadzenie z porządku dzisiejszych obrad 5 projektów uchwał:

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Goleniów na rok 2005;

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Złocieniec na rok 2005;

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Korbach (Niemcy) na rok 2005;

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Bad Sulze (Niemcy) na rok 2005;

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Vysoke Myto (Czechy) na rok 2005;

We wszystkich przypadkach wnosi o uzupełnienie na najbliższą sesję o elementy takie jak: rzeczywisty sposób finansowania, kalkulację kosztów oraz uszczegółowienie wykazu instytucji ponoszących koszty.

Uważamy, że materiał został przygotowany słabo. Oczekujemy rozszerzenia informacji na ten temat, uszczegółowienia i zajęcia się tym w miesiącu czerwcu.

Ponadto komisja wnioskuje o wyprowadzenie z porządku obrad informacji dotyczącej budownictwa socjalnego. Stan terenów pod budownictwo, jako drugi element tego punktu został przez komisję zaopiniowany pozytywnie i uważamy, że ten drugi element tego pkt 8 należy pozostawić.

Burmistrz K. Lipiński- Jest to kompleksowe podejście do tematu. Do drugiej części tematycznie nie było uwag, bo zostało to dokładnie i precyzyjnie przedstawione. Sądzę, że jest to jeden kompleks i system, może dopracujemy jeszcze, w których miejscach byśmy widzieli i dopracujemy. Sądzę, że jest to jeden system i tego tematu dotyczy.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski- Rozumiem wypowiedz pana burmistrza, lecz muszę podtrzymać wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie tylko informacji nt. budownictwa socjalnego i komunalnego w gminie Pyrzyce a pozostawienie drugiej części.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie propozycję burmistrza o wyprowadzenie z porządku obrad sesji pkt 8 Budownictwo mieszkaniowe (socjalne, komunalne) w Gminie Pyrzyce oraz stan terenów pod budownictwo”.

Wynik głosowania: Za- 8.

Wniosek nie uzyskał akceptacji ( nie uzyskano bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady).

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad informacji dotyczącej budownictwa socjalnego a stan terenów pod budownictwo pozostawić

Wynik głosowania: Za- 8.

Wniosek nie uzyskał akceptacji ( nie uzyskano bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady).

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek o wyprowadzenie z porządku dzisiejszych obrad 5 projektów uchwał:

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Goleniów na rok 2005;

Wynik głosowania: Za- 9.

Wniosek nie uzyskał akceptacji ( nie uzyskano bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady).

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Złocieniec na rok 2005;

Wynik głosowania: Za- 8.

Wniosek nie uzyskał akceptacji ( nie uzyskano bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady).

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Korbach (Niemcy) na rok 2005;

Wynik głosowania: Za- 9.

Wniosek nie uzyskał akceptacji ( nie uzyskano bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady).

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Bad Sulze (Niemcy) na rok 2005;

Wynik głosowania: Za- 9.

Wniosek nie uzyskał akceptacji ( nie uzyskano bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady).

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Vysoke Myto (Czechy) na rok 2005;

Wynik głosowania: Za- 9.

Wniosek nie uzyskał akceptacji ( nie uzyskano bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady).

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołów z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-3.

Protokoły zostały przyjęte.

W trakcie obrad sesji RM przybyła radna A. Odachowska.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego z bieżącej pracy.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz- Systematycznie pełniłem dyżury.

 1. Pragnę poinformować, że jest prośba mieszkańców ul. Rycerza Przybory odnośnie spotkania. Są uwagi, że dawna wieś Karniewo zostało przyłączone do miasta Pyrzyce, lecz tego mieszkańcy nie czują. Nic to nie zmieniło i mieszkańcy proszą radnych o zorganizowanie spotkania.

 2. Sprawa utwardzenia małego rynku przy ul. Stargardzkiej. Zainteresowani proszę o spotkanie, aby temat ten zakończyć.

 3. Handel przy ul. Stargardzkiej za torami. Stają tam samochody i tworzą się kolejki. Proszę wyjaśnić tą sprawę. Odbywa się to w soboty i niedzielę.

1 maja 20005r. - uczestniczyłem w składaniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem;

3 maja 2005r. - uczestnictwo w mszy św. za Ojczyznę oraz uroczyste nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej;

6 maja 2005r. - spotkanie w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej z załogą w towarzystwie radnego M. Majaka, Kier. Wydz. OKKFiS-J. Kaźmierczak, Zastępcy Burmistrza.

11 maja 2005r.- wyjazd z Przewodniczącym Komisji Budżetu A. Gumowskim do Goleniowa na spotkanie z radnymi i kierownictwem. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci, co zaowocowało kolejnymi spotkaniami i współpracą. Dużo musimy się od Goleniowa nauczyć.

26 maja 2005r.- koncert pieśni religijnej w Kościele w Pyrzycach,;

27 maja 2005r.- udział w Kongresie Pyrzyczan, podczas którego przekazano nam spojrzenia z zewnątrz;

 • 15-stolelecie samorządu

 • udział w otwarciu festiwalu XXXVI Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

29 maja 2005r.- udział w zakończeniu festiwalu XXXVI Pyrzyckich Spotkań z Folklorem.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy ( Druk Nr 433/05)

Informacja stanowi zał. Nr 6.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Uzupełnił informację:

 • 23 maja br.- udział w posiedzeniu Komisji Budżetu

- prowadziłem rozmowy nt. inwestycji w Pyrzycach poza

Pyrzycami

 • 24 maja br. - spotkanie z Marszałkiem Równikiem nt. prac modernizacyjnych na drogach wojewódzkich. Dotyczy to w szczególności miejscowości Okunica i ul. Mickiewicza

- przyjęcie interesantów

 • 25 maja br. - spotkanie z panem nadleśniczym w Gryfinie,

 • 26 maja br. - udział w koncercie Zespołu Folklorystycznego w Kościele,

 • 27 maja br. - 15-stolelecie samorządu

- udział w otwarciu festiwalu XXXVI Pyrzyckich Spotkań z

Folklorem

 • 31 maja br. - spotkanie z załogą i panią Dyrektor PBP, ponieważ mamy do czynienia z pewnym konfliktem i trudną sytuacją na linii dyrektor-załoga.

 • udział w otwarciu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pyrzycach zorganizowane przez Starostwo i Powiatową Straż Pożarną w Pyrzycach.

Dodatkowa informacja: udało się pozyskać kwotę 8 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na remont trybun na stadionie w Pyrzycach przy ul. Sportowej.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poinformował, iż wpłynęło pismo od Burmistrza Pyrzyc o umieszczenie w porządku obrad sesji informacji pana J. Lempartego- Dyrektora Zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na temat zaawansowania prac związanych z przygotowaniem wniosku składanego do Funduszu Spójności.

Poinformowałem pana Burmistrza, ze w tym punkcie głos zajmie pan dyrektor. Lecz jest on nieobecny.

Pismo stanowi zał. Nr 7.

Burmistrz K. Lipiński- Na dzisiejszy dzień Przewodniczący Rady Nadzorczej zaplanował posiedzenie Rady nadzorczej odnośnie sprawozdania za rok 2004 i W związku z zaistniałą sytuacją pan dyrektor będzie nieobecny.

Pytania:

Radny W. Tołoczko - Pan Burmistrz poinformował, iż spotkał się z inwestorem; Jakim i na jaki temat? Ponadto w informacji jest napisane, że 16 i 17 maja br. pan burmistrz również odbył spotkanie z inwestorem. Czego te spotkania dotyczyły?

Burmistrz K. Lipiński- Zainteresowany inwestor chciałaby w Pyrzycach wybudować wytwórnie pasz wysokiej jakości. Jest do zaakceptowania jeszcze kwestia lokalizacji. Pierwsza wskazana lokalizacja na wysokości elewatorów pyrzyckich była wstępnie zaakceptowana, ale właściciel nie dońca zaakceptował. W związku z tym poproszono o wskazanie innej lokalizacji. Widzimy taką drogą, nie jest to teren gminny i jest to teren Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Mówimy o zbiegu dróg banie- Kozielice, plac „lotniska”- powierzchnia 4,7 ha. Zostały do załatwienia jeszcze dwie kwestie:

 • wyrażenie pisemnej zgody PKP S.A. na wybudowanie rampy , bo jest tam linia kolejowa;

 • cena.

Radny K. Dubicki- Pan burmistrz odbył spotkanie w Polskich Kolejach Państwowych. Czego to spotkanie dotyczyło.

Burmistrz K. Lipiński- Dotyczy tej samej sprawy, o której mowa wcześniej.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

Radny G. Gontarz - Zakończył się już okres zimowy i stan drogi Ryszewko- Młyny-Turze jest bardzo zły.

Sygnalizował mi również Sołtys z Obromina, że są tam zastoiska wody oraz powybijane dziury. Wiem, że jest to droga powiatowa, ale nie mam innej okazji aby ten problem zgłosić. Są to tak proste i naoczne rzeczy, że laik stwierdziłby, że należy przeprowadzić remont kapitalny czy cząstkowy.

Radny Z. Ptaszyński- Nie uzyskałem odpowiedzi na zapytania na ostatniej sesji. Czy mam uzbroić się w cierpliwość, czy to zwykłe przeoczenie.

Radny P. Klimczak-

 1. Mieszkańcy zgłaszają problem braku miejsc parkingowych. Może należałoby poprzedłużać już istniejące parkingi, tam gdzie jest to możliwe lub wskazać nowe miejsca - np. przy ul. Kilińskiego.

 2. Mieszkańcy ul. Warszawskiej, ul. Słonecznej zapytują, czy Firma Carbotech Zakład Przetwórstwa Odpadów Gumowych otrzymała jakąś zgodę na prowadzenie robót. Mieszkańcy niepokoją się tym faktem i twierdzą że jakieś działania są tam czynione.

Radny W. Tołoczko- Na ostatniej sesji prosiłem o wyjaśnienie sytuacji mieszkańców ul. Podgrodzia nt. inwestycji: sieci kanalizacyjnej, drogi gminnej i oświetlenia. Ośmiu mieszkańców koresponduje w tej sprawie z panem Burmistrzem i obiecał pan Burmistrz, że na piśmie udzieli odpowiedzi.

Radny K. Dubicki-

 1. Mieszkańcy oraz kierowcy zwracają uwagę, iż na parkingach w mieście nie ma śmietników. Jest to poważny problem. Dotyczy to np. parkingu koło sklepu Netto oraz na Placu Ratuszowym. Gro ludzi jest przyjezdnych, konsumują w samochodach a później wyrzucają śmieci pod samochodów z powodu braku śmietników. Czy jest możliwe zamontowanie śmietników na parkingach?

 2. Z uwagi na brak środków w budżecie nie ma w mieście szaletu miejskiego. Czy jest możliwe uruchomienie szaletu na parkingu koło sklepu Netto, choćby z tych przenośnych, które gmina wypożycza podczas folkloru.

 3. Minął rok, który był ogłoszony jako Rok Osób Niepełnosprawnych. Nie za wiele zostało zrobione w tym kierunku. Na ul. 1-go Maja 1 jest dziecko niepełnosprawne, które może poruszać się tylko na wózku inwalidzkim. Jest prośba, by do pierwszej klatki od strony herbaciarni wykonać podjazd dla niepełnosprawnych.

Radny A. Gumowski-

 1. Odnośnie mieszkania dla pana Pacholskiego, na ostatniej sesji RM pan burmistrz złożył deklarację, iż do 15 maja br. ten chłopak będzie mieszkał przy ul. Poniatowskiego. Jak ta sprawa wygląda? Termin już minął a ten chłopak jeszcze tam nie mieszka.

 2. Mam informację, że jest nagrywany film o Pyrzycach. Kto to robi, za jaką kwotę, czy są środki umieszczone w budżecie? Jeżeli jest to osoba spoza Pyrzyc, to czy nie można było skorzystać z firmy pyrzyckiej?

Radny M. Majak- Podziękował za szybką interwencję na interpelację dotyczącą wykonania chodnika przy Baszcie Wysokiej, oraz poprawienie ścieżkek wewnątrzosiedlowych przy ul. 1-go Maja - ul. Kilińskiego.

 1. Chciałbym zwrócić uwagę na zły stan ul. Przyszłości. Jest to ulica na przedmieściach i na odcinku drogi żużlowej są tam potężne dziury, co utrudnia przemieszczanie się pojazdów. Jest to droga gminna i proszę o zwrócenie w przyszłości uwagi na remont tej drogi.

 2. W miesiącu grudniu 2004r. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do planu modernizacji boisk przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Co dalej w tej sprawie?

Przybył radny A. Hałasa.

Radny K. Dubicki- Jak wyglądała procedura oraz czyja była to decyzja, czy były prowadzone konsultacje w szerszym gronie odnośnie odznaczania „Gryfem Pomorskim”?

Do punktu 7 porządku

Działalność „Geotermii Pyrzyce” Spółka z o.o. w zakresie możliwości świadczonych usług oraz prowadzenia inwestycji i działalności pozakomunalnej - druk Nr 414/05.

Informacja stanowi zał. Nr 8.

Informacja od Kierownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego pani Krystyny Strzeleckiej odnośnie nieobecności podczas obrad sesji- stanowi zał. Nr 9.

Informacja od Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW pana Jerzego Kędzierskiego akceptujące plan inwestycyjny rozwoju spółki -stanowi zał. Nr 10.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna z wnioskiem- stanowi zał. Nr 11

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii stanowi zał. Nr 12.

Prezes Zarządu Spółki „Geotermia Pyrzyce”- S. Kulik -W dniu 16 maja br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zamianie części pożyczki na udziały. Uchwała za zostanie uprawomocniona 2 czerwca, jeżeli Minister Środowiska nie wniesie do niej żadnych zastrzeżeń. Po tym terminie wstępnie będę ustalał termin Zgromadzenia Wspólników ( 24 czerwca 2005r.) i dojdzie do podjęcia uchwały o dokapitalizowaniu. W miesiącu lipcu spółka powinna objąć kapitał po czy przystąpimy do weryfikacji planów na ten rok i rok przyszły. Nie raz już były robione różne plany i dopóki nie ma tych pieniędzy na koncie to różnie może być. Po przejściu tych wszystkich procedur przejdziemy do weryfikowania planów, uzgodnienia jego z panem burmistrzem i Radą Nadzorczą Spółki przedstawimy Radzie Miejskiej do realizacji.

Na komisji Budżetu prowadzone były rozmowy odnośnie sprzedaży działki na ul. Ciepłowniczej. Zamieniłem kilka zdań z tym panem i może okazać się, że są to zamierzenia poważne. Przyczynić się to może do zmiany niektórych zamierzeń i część środków z dokapitalizowania będzie trzeba przeznaczyć na przyłącze. Plan uciepłowienia nie dotyczy tylko substancji i obiektów, które istnieją i które można podłączyć, obiektów, które obsługujemy i możemy modernizować jak również z perspektywy rozwoju miasta tereny, na których może pojawić się inwestor. Będzie to wymagało z naszej strony zaangażowania kapitału.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski - Wymieniłem w opinii Komisji budżetu kwoty 17 303 000 zł. Jest to kwota niebagatelna. Szkoda, że nie ma pani Strzeleckiej, bo chciałbym jej bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element. Pan Prezydent podpisał już ustawę o prawie genealogicznym i górniczym, która wprowadza tzw. opłatę eksploatacyjną od 1 m3 wydobytej solanki. Jest duże zagrożenie, że pan Prezes będzie musiał czynić różne kroki, aby z tego faktu wybrnąć. Brak jest jeszcze do tej ustawy Rozporządzeń Rady Ministrów, ale ustawa zakłada, że jeżeli opłata eksploatacyjna będzie wynosiła od 0,5 do 0,75 zł./m3 wydobytej solanki, to będzie miało to wpływ na budżet Geotermi Pyrzyce w kwocie od 300 000 zł. do 1 mln zł.

Kwotę tą dzieli się w taki sposób, że 60% tej wartości trafia do gminy, czyli do naszego budżetu, a 40% do NFOŚ. Nie ma możliwości zrezygnować z tego podatku. To nie jest temat na dzisiejszą sesje, lecz chcę przygotować radnych do tego, bo byś może będzie trzeba o tym dyskutować i podjąć odpowiednie wnioski i aby mieszkańcy nie musieli ponosić tego grosza.

Burmistrz K. Lipiński - Z opłatą eksploatacyjna mieliśmy już do czynienia w latach dziewięćdziesiątych. Szukaliśmy rozwiązań, wówczas zwracałem się do Ministra Ochrony Środowiska w ten sposób, że popierałem wniosek wypracowany prze Zarząd o umorzenie opłaty eksploatacyjnej. Zazwyczaj Minister przychylał się, chociaż w części, jednocześnie 60% nie trafiało do budżetu. Opłata eksploatacyjna musiała być wkomponowana w cenę.

Rada Miejska w miesiącu wrześniu podjęła uchwałę o obniżeniu podatku od budowli z 2 % do 0,75%. W planie inwestycyjnym spółki przewidziana jest do roku 2014. Jest wiele do powiedzenia, lecz nie chciałbym rozwijać tego tematu. Wymaga spotkać się na roboczo, a dopiero potem przedstawić to.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Odczytał wniosek Komisji Budżetu o unieważnienie przetargu dotyczącego sprzedaży działki Nr 130/34 o powierzchni 7,00 ha położonej w obrębie 3 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej w związku brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń chroniących interes gminy w tym:

 • Brak określonych nakładów inwestycyjnych,

 • Korzystania z ciepła geotermalnego,

 • Ilości zatrudnionych osób,

 • Czasu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,

 • Specjalizacji produkcji rolno-spożywczej.

Komisja wnioskuje o ogłoszenie nowego przetargu i określenie w regulaminie w/w elementów.

Burmistrz Pyrzyc -K. Lipiński- Z wypowiedzi radnych i pana prezesa wyraźnie widać, że podstawowym warunkiem szukania oszczędności i obniżenia o kilka punktów ceny ciepła jest zwiększenie sprzedaży. Przetarg został ogłoszony zgodnie z prawem i w ogłoszeniu jest napisane, że działka stanowi grunty rolne przeznaczone pod uprawy warzywnicze, szklarniowe z wykorzystaniem ciepła geotermalnego. Oferent, który dalej jest kandydatem na nabywcę, bo akt notarialny nie został jeszcze podpisany wyraża wolę spotkania się zainteresowanymi. Zaproponował takie spotkanie, aby przestawić radnym swoje zamiary, intencje i już podjęte działania w tym kierunku.

Czas jest teraz pierwszoplanowy, a odpychanie tematu będzie zła prognozą. Proszę, aby ten wniosek komisji przeanalizowała tą kwestię i jeszcze raz zastanowiła się nad zasadnością tego wniosku.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poinformował, iż w związku z tematem pan Burmistrz zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2005r. o godz. 11:00 z panem Andrzejem Wasilukiem, kandydatem na nabywcę działki Nr 130/34 o pow. 7 ha położonej w obr. 3 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej.

Radny W. Kędziora - Zgadzam się z panem burmistrzem w jednej kwestii- każdemu z nas zależy, aby te tereny zostały wykorzystane do intensywnej produkcji szklarniowej, ogrodniczej z wykorzystaniem ciepła geotermalnego. Taka była intencja całej Rady. Ponad rok temu dyskutowaliśmy na Komisji Budżetu czy mamy jakieś grunty, czy możemy posiłkować się czymś w ten sposób, że przyciągniemy jakieś nowe inwestycje. Stanęło to na tym, że Wysoka Rada wyraziła wolę sprzedaży działki Nr 130/34 o pow. 7 ha położonej w obr. 3 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej. Na Komisji Budżetu pan burmistrz powiedział, że jest to inwestor, który zainwestuje grube miliony ( ponad 10 mln.) Miał to być poważny inwestor, więc wyraziliśmy zgodę.

Okazało się jednak, że pierwszy przetarg gdzie 7 ha wycenione na 70 000 zł., ten inwestor, który miał zainwestować te grube miliony nie przystąpił do przetargu. Co to za poważny inwestor? Rodzi to wątpliwości. Inwestor, który nie był wstanie kupić za 70 000 zł. , a deklarował rok temu.

Dalej stało się tak, że pan burmistrz temu samemu panu wydzierżawił mu na 3 lata. Ja dowiedziałem się, że uprawia to pyrzycki rolnik - kurioza. Poważny inwestor, którego nie stać za 70 000 zł. kupić nagle na trzy lata wydzierżawia mu się teren.

Sprawa wróciła po roku. Mnie leży na sercu, abyśmy mieli inwestycję i aby powstały nowe miejsca pracy. Gdyby zależało to ode mnie, to oddałbym to za złotówkę, tylko aby mieć 100% gwarancję, że coś tam powstanie.

Po roku pan Burmistrz ogłosił przetarg. Gdzie zabezpieczone są nasze interesy? Głosując uchwałę większością radnych podjęto wniosek, aby były zabezpieczone nasze interesy: inwestycje, wykorzystanie ciepła geotermalnego i produkcja szklarniowa. Regulamin decyduje co ma być później w akcie. Jeżeli w regulaminie czegoś nie ma, to nie można żądać wpisu do aktu notarialnego jakiś obostrzeń. Przystępując do przetargu reguły były jakie były, czyli takie, że przeznacza się działkę zabudowaną o pow. 7 ha. Nie ma żądnych obostrzeń. . Rok wcześniej w tym regulaminie te obostrzenia były (w pierwszym przetargu, jaki nie doszedł do skutku, bo ten potencjalny inwestor wycofał się).

Regulamin będącym załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 196 z dnia 31 marca 2004r. mówi: „ w przetargu jest działka Nr 130/34 nie posiadająca aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, która jest sklasyfikowana jako grunty rolne. Warunkiem nabycia jest użytkowanie jej pod uprawy warzywnicze, szklarniowe z wykorzystaniem ciepła geotermalnego. W pierwszym regulaminie wola Rady została wykonana, lecz przetarg się nie rozstrzygnął. W ostatnim przetargu, gdzie pojawiła się osoba i wyłoniono kandydata na nabywcę tych obostrzeń już nie ma.

Jest to ryzykowna teza, że panu burmistrzowi tak bardzo zależy na tym, aby pozyskiwać inwestora. Proszę nie traktować tego jako oskarżenie, lecz jako wyraz wątpliwości, tym bardziej, ze pan burmistrz jest już siódmy rok burmistrzem i czas na owoce, bo jak na razie owoce są marniutkie.

Jako członek Komisji Budżetu zgłosiłem o odrzucenie tego i przeprowadzenie przetargu z tymi obostrzeniami.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Zwykle nie zabieram głosu na temat czy nie ustosunkowywać się do problemu, jaki był omawiany na komisjach. Nie będą odnosił się do kwestii poruszonych na komisji. Czy radny Kędziora traktuje mnie jako „zły duch Pyrzyc”? O owocach będzie decydowała większa rzesza osób.

Chciałem zaapelować, abyśmy to czym rozmawialiśmy na komisji, nie rozmawiali głęboko na sesji. Sprawa rozwoju gospodarczego jest bardzo delikatna. Szanuję głos wszystkich radnych, którzy wiedzą, o czym można w danym momencie zabierać głos.

W ogłoszeniu taki zapis jest, dalej jest to kandydat na nabywcę. Akt notarialny nie został podpisany. Człowiek chce się spotkać, porozmawiać i przedstawić pewne dokumenty, które już nabierają biegu.

Jeżeli nie przekona radnych, mnie i osoby zainteresowane wtenczas będziemy mogli zastanowić się.

O inwestorów zabiega się lata, a nie raz z dnia na dzień. Nie ma tutaj złotego środka i prostej reguły.

Jeżeli Wysoka Rada miałaby zająć głos w tej sprawie, to proszę o odłożenie głosowania i wstrzymanie się do sesji czerwcowej. Po spotkaniu czwartkowym będzie może wyrobiony inny obraz co do tej kwestii, bo szkoda czasu. Takie jest moje stanowisko lecz Wysoka Rada zdecyduje, czy należy poprzeć wniosek Komisji Budżetu.

Zależy nam na rozwoju i ta wątpliwość radnego W. Kędziory w jakimś stopniu podzielam, ale nie można do końca wszystkiemu nie wierzyć.

Radny E. Gola - Ponad rok temu rozpatrywaliśmy sprawę przekazania terenów przy geotermii na inwestycje związane z wykorzystaniem ciepła geotermalnego. Byłem wówczas za takim kierunkiem rozwiązania, które by jednoznacznie określało inwestycje w krótkim czasie i skierowaną wyraźnie na wykorzystanie tego ciepła w formie nawet takiej, że gmina miała wejść z udziałami, a nie sprzedawaniem. Wysoka rada nie przegłosowała wtedy tego obostrzając tą sprzedaż wyraźnie tym, że ma być na wykorzystanie ciepła geotermalnego.

Jeżeli ja słyszę od pana prezesa „Geotermi Pyrzyce”, że są symptomy dobrej woli inwestora i słyszę to również od pana burmistrza, to nie ma przeszkód aby wprowadzić do aktu notarialnego zapisu, który gwarantowałby wykorzystanie tych hektarów na produkcję szklarniową z wykorzystaniem ciepła geotermalnego. Jeżeli jest dobra wola wszystkich, to jaki jest problem, aby taki zapis wprowadzić. Sądzę, że inwestor nic przeciwko temu nie będzie miał. Wtedy będziemy mieć problem rozwiązany.

Naszym interesem jest, aby jak najszybciej powstała inwestycje z wykorzystaniem ciepła geotermalnego. Takie zapisy powinny znaleźć się w akcie notarialnym i nie musielibyśmy unieważniać przetargu.

Radny W. Kędziora - Każdemu z nas zależy na tym, aby ta inwestycja ruszyła, ale żeby to było chociaż 99% gwarancji. Poddają ta wątpliwość dlatego, że takich zapisów nie ma w regulaminie. To nie chodzi o to, że ja chcę „storpedować” inwestycję, że chcę ją przedłużyć w czasie. Ja chcę tego, o co wnioskował radny E. Gola rok temu, abyśmy mieli 100% gwarancję. Tu jesteśmy zgodni, a ja tej gwarancji nie widzę, bo w regulaminie czegoś takiego nie było.

Odnoszę się do kilka uwag burmistrza: „publicznie zabierać głos”. My pracujemy przy otwartej kurtynie, „przejrzysta Polska”. Gdzie mamy dyskutować? Ja czegoś nie rozumiem. Pan burmistrz mówi, że większość zweryfikuje. Zgadza się, ale właśnie dlatego, że publicznie czasami nie zabieramy głosu, to ta większość nie może sobie wyrobić opinii i czasami mamy taką opinię jaką później jej się przedstawi. Ja tak uważam. Moja wypowiedz miała na celu, żeby ktoś usłyszał jakie ja mam argumenty. Ja nie mówię żadnych rzeczy z księżyca, bo ja czytam i cytuję i nic więcej. Tym bardziej, że jeżeli przeprowadziło się przetarg rok po roku. Każdy kto pracuje przy komputerze, to wie, że trzeba było tylko pewne dane, a tu trzeba było „wyciąć” to obostrzenie jak ktoś robił to pismo.

Nie zgadzam się z panem burmistrzem do końca dlatego, że jest to nieczytelne w tym kontekście, że nie zabezpiecza to naszych interesów. Jeżeli inwestor jest rzeczywiście taki poważny ( ja chcę to wierzyć, bo widzę szanse i nadzieję), to zróbmy z taki regulamin z obostrzeniami, stanie on jeszcze raz do przetargu i kupi. Proszę nie myśleć, że ja jestem przeciwnikiem sprzedaży. Jestem zwolennikiem. Oddałbym to za darmo, jeśli byłaby taka możliwość, tylko mieć 100% gwarancji, że coś będzie się tam działo.

Radny J. Tkaczuk - Skoro jest to ten sam inwestor, który nie przystąpił do poprzedniego przetargu, a teraz po ominięciu tych obostrzeń do tego przetargu przystąpił przy takim regulaminie jak zacytował radny Kędziora ten przetarg wygrał, to jestem pełen obaw i popieram radnego. Nie może tak być. Niech to będzie nawet za złotówkę, ale musimy mieć świadomość, że tam będą nasi ludzie pracować.

Od dawna pana o tą inwestycję pytano. Ciągle było to tajemnicą handlową i dzisiaj dowiadujemy się, że to poszło nie w tym kierunku. Po to w regulaminach robi się obostrzenia, żeby zabezpieczyć siebie.

Składam wniosek o nie głosowanie dzisiaj wniosku Komisji Budżetu. Należałoby zapoznać się z tym panem, który deklaruje nam, że chce się spotkać. Ewentualnie Rada powróci na czerwcowej sesji i albo przyjmiemy, albo cofniemy uchwałę.

Radny S. Ryżyk- Zgadzam się z głosem przedmówcy, aby sprawę tą odłożyć. Jestem członkiem Komisji Budżetu i nie była ona jednomyślna w tej sprawie. Rada zadbała o to, żeby sprzedaż tej działki była obarczona jak najmniejszym ryzykiem, czyli, że ktoś wykupi i nie zainwestuje.

Szkoda, że tak się stało, że tego punktu o zabezpieczeniu nie ma w ogłoszeniu przetargu, lecz nie sądzę, aby była to sprawa decydująca. Rzeczywiście kupujący może odmówić dokonania takich zapisów zabezpieczających interes gminy w akcie notarialnym.

Pytałem na Komisji Budżetu i nie słyszałem takiego stwierdzenia, że inwestor odmawia dokonania takiego wpisu i tylko dlatego głosowałem przeciwko temu wnioskowi. Uzyskałem zapewnienie pana burmistrz, że inwestor wyraża zgodę aby w akcie notarialnym te wszystkie nasze obwarowania zawrzeć.

Radny W. Kędziora- Obawiam się, że nawet jeżeli ten akt zostanie podpisany z tymi obostrzeniami to i tak nabywca w każdej chwili może domagać się sądownie wykreślenia tych obostrzeń, bo nie było ich w regulaminie. Tego boję się. Nie bazuję tylko na własnej wiedzy. Do myślenia dała mi cała sekwencja zdarzeń, gdzie ta osoba najpierw jako firma a później wystąpiła jako osoba fizyczna i przez okres roku nie była w stanie zagospodarować tej ziemi to obawiam się „spekulacyjnego wykupu tej ziemi”, żeby ją przytrzymać i sprzedać ją czasem komuś innemu.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Bezspornie zostało dzisiaj udowodnione, że brak jest zapisów zabezpieczających interes gminy. Należałoby podjąć rozmowy z tym człowiekiem, lecz wątpliwości budzi fakt, że dopiero jak Komisji wypracowała wniosek i sprawa staje na Radę, szybko w tym względzie jest jakaś konsultacja i informacja. Trzeba na informację i te wszystkie zagadnienia, które zostały omówione dzisiaj spojrzeć głębiej. Dzisiaj rozmawialiśmy o dakapitalizowania „Geotermii Pyrzyce” kwotą 17 mln zł. Firma staje się atrakcyjna i ciepło w tym czasie stanie się atrakcyjne poprzez inwestycje, realizacje planu uciepłownienia.

Działka 7 ha jest to jedyny teren, którym gmina dysponuje. Jeżeli okaże się, że są jakieś wątpliwości i coś nie tak, to my już nigdy niczym nie będziemy dysponowali. Nie będziemy już w stanie nic zrobić, aby tej inwestycji dopomóc, natomiast ten człowiek będzie mógł dysponować 7 ha ziemi. Jest to pewien argument i sprawa jest bardzo ważna.

Zgłoszony wniosek jest wnioskiem Komisji Budżetu i w związku z tym proszę o 5 minut przerwy.

Radna S. Jemielity - W wypowiedziach poprzedników cały czas przewija się dbałość o dobro firmy „Geotermia Pyrzyce”. Każdego mieszkańca Pyrzyc interesuje cena 1 GJ, czy cena opłaty eksploatacyjnej. Na październikowej sesji szczegółowo odniosłam się do tego tematu. Co w związku z rozwojem firmy będzie z korzyścią dla mieszkańców? Czy faktycznie cena 1 GJ w dalszym ciągu będzie na tym samym poziomie, czy będzie niższa, czy wyższa?

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Radny P. Klimczak- Jest pewien problem. Czy nie powinniśmy zaznaczyć, ile ten rolnik będzie płacił za to ciepło? Może weźmie tą ziemię a my damy mu taką cenę ciepła, że on „pójdzie z torbami”.

Radny W. Kędziora - Prezes ustala cenę, a my możemy tylko wnioskować. My jako Rada nie mamy takich możliwości.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Prosiłem o przerwę w imieniu komisji, abyśmy zastanowili się co z tym zrobić. Zaczyna przemieniać się w farsę. To co powiedział radny Klimczak, to traci sens nasz pobyt. Radna Jemielity również powiedziała o cenie 1GJ. Jest to wyraźnie sprecyzowane w opinii Komisji Budżetu. Wszystkim nam zależy na jak najtańszym cieple i cały czas walczymy o to, aby inwestycje, które idą wokół geotermy oraz pieniądze z dokapitalizowania służyły ku jednemu celowi - zmniejszenie cen ciepła. Cały czas o to walczymy.

Komisja Budżetu uznała wypracowany wniosek za zasadny jednak dla dobra całej sprawy i dla dobra tego, że należy temu człowiekowi również dać możliwość wykazania się chcielibyśmy wypracować drugi wniosek. Wyrażamy zgodę na głosowanie tego wniosku podczas sesji czerwcowej, jednocześnie prosimy Burmistrza o nie podpisywanie aktu notarialnego do czasu głosowania tego wniosku.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie w/w wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji Budżetu

Wynik głosowania: Za-14, przeciw-0, wstrzymało się-2

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 8 porządku

Budownictwo mieszkaniowe (socjalne, komunalne) w Gminie Pyrzyce oraz stan terenów pod budownictwo (Druk Nr 410/05, Nr 420/05).

Informacja- druk Nr 410/05 stanowi zał. Nr 13.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 14.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 15.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 16.

Informacja Druk Nr 420/05- stanowi zał. Nr 17.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-opinia negatywna z wnioskiem - stanowi zał. Nr 18.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - wniosek komisji-stanowi zał. Nr 19.

 3. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 20.

Przybył radny M. Budynek.

Radny E. Gola - Proponuję, aby materiały dotyczące tego punktu trafiły pod obrady komisji po uzupełnieniu przez burmistrza informacji o elementy określone we wnioski Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu bez prowadzenia dyskusji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie w/w wniosek złożony przez radnego E. Golę

Wynik głosowania: Za- 17.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Do punktu 9 porządku

Informacja o podejmowanych i realizowanych inicjatywach gospodarczych w Gminie Pyrzyce- druk Nr 430/05 i 423/05.

Informacja Nr 430/05 stanowi zał. Nr 21.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 22.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 23.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 24.

Informacja Nr 423/05 stanowi zał. Nr 25.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- nie została odczytana-stanowi zał. Nr 26.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 27.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 28.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych informacji.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2004 - druk Nr 417/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 29.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 30.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 31.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: Za-17.

Uchwała Nr XXXVII/284/05 stanowi zał. Nr 32.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2004 - druk Nr 416/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 33.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 34.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 35.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: Za-14, przeciw-0, wstrzymało się -2.

Uchwała Nr XXXVII/285/05 stanowi zał. Nr 36.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej - druk Nr 411/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 37.

Opinie komisji:

 1. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 38.

 2. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 39.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 40.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: Za-17.

Uchwała Nr XXXVII/286/05 stanowi zał. Nr 41.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety sołtysom- druk Nr 412/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 42.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna z wnioskiem- stanowi zał. Nr 43.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 44.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 45.

Radny E. Gola- Proszę o opinię pana burmistrza na temat wniosku Komisji Budżetu.

Radny M. Budynek- Pytanie do pana burmistrza: gdzie jest projekt zmian w budżecie? Podwyższenie diety sołtysom ciągnie za sobą wzrost w budżecie o kilka tysięcy złotych. Jeżeli jest rezerwa budżetowa to w porządku, ale w obecnej sytuacji jakie zmiany będą poczynione. Proszę przedstawić konkretny projekt.

Burmistrz K. Lipiński - Nie można przedstawiać projektu uchwały zmian w budżecie, jeżeli burmistrz nie ma w ręku dokumentu, który mówi o tym że od pewnego dnia obowiązują nowe zasady. Jest to dodatkowe obciążenie kwotą rzędu ok. 5 000 zł. Budżet ma to do siebie, że kalkuluje się zmiany, także z tytułu wprowadzenia pod pozycję dochody także kwoty uzyskiwane np. ze sprzedaży mienia i nie tylko. Wówczas będzie szansa na czerwcowej sesji taką operację przeprowadzić.

Radny M. Budynek- Nie bardzo satysfakcjonuje mnie ta odpowiedz. Uważam, że jeżeli przystępujemy do jakichkolwiek zmian to musimy być przygotowani. Są pieniądze, czy nie ma ich. Skąd te środki? My tak ciągle „kombinujemy” a potem gdy zbliża się koniec roku to wprowadza się zmiany do budżetu. Uważam, że skoro chcemy być uczciwi w stosunku do innych to musimy mieć pieniądze. Jeżeli nie ma środków, to w ogóle nie powinniśmy podchodzić do tej sprawy. Chyba, że radni są tacy hojni, to niech ściągną z diety po 5 zł.

Radny J. Tkaczuk- Chciałem zauważyć, że zmieniło się prezydium. Odeszło dwóch Wiceprzewodniczących, którzy nie dostają dodatkowych pieniędzy. Z tego tytułu pozostają jakieś środki w budżecie.

Radny M. Budynek- Musimy się jednej rzeczy nauczyć. Jak mamy pieniądze to dzielimy. Nie mamy pieniędzy to nie dzielimy, a nie ciągle coś kombinujemy.

Budżet jest budżetem i tyle ile mamy to tyle wydaję.

Radna S. Jemielity - Są to oszczędności z tytułu zmian w Radzie i jest to budżet Rady.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Biuro rady nie jest niczym inny jak Wydziałem Urzędu Miejskiego i równie dobrze może to być Wydział ds. obsługi Rady Miejskiej.

Praktycznie na każdej sesji jest temat zmian w budżecie. Od jakiegoś czasu przebywamy już na tej sali i pamiętam jak radny Budynek był członkiem Zarządu Miejskiego i wówczas mówiono, że budżet to jest tylko plan finansów publicznych naszych, przyjęty w pewnym momencie, który ciągle się zmienia. Proszę pokazać taki rok na przestrzeni 15-stu lat gdzie nie dokonywało się zmian. Proszę radnych i radiosłuchaczy nie wprowadzać w błąd, bo jest to nieuczciwe.

Odbyło się spotkanie z sołtysami i na wiosek Wysokiej Rady, aby szukać oszczędności, wprowadziliśmy nowy system komunikowania się. Sołtysi dzisiaj mogą dodzwonić się do jednostek wskazanych. Są takie sytuacje, że muszą kontaktować się z innymi jednostkami. Tu wyszedł ten problem, dlaczego mają pokrywać z własnej kieszeni. Ten wniosek jest swego rodzaju rekompensatą za ponoszone wydatki. Ten wniosek stanął na komisjach, które przychyliły się, kwestia tylko trybu i dojścia do tych pieniędzy. Nie widzę kłopotu, a praca sołtysów jest bardzo cenna.

Radny M. Budynek- Ja nie jestem przeciwko sołtysom. Sprawę sołtysów trzeba było załatwiać przy projektowaniu budżetu. Jeżeli jest sytuacja tego typu proszę przygotować projekt ze zmianami. Zmiany robiło się, co roku, robi się i robi się to źle. Robi się to tak jak nie powinno być. Przerwijmy to raz na zawsze. Jeżeli są środki to inna sprawa.

Ja nie wyraziłem jeszcze zgody na to, aby dać pieniądze z Biura Rady dla sołtysów. Najpierw trzeba to wprowadzić przegłosować. Pewnych zasad musimy pilnować.

Składam wniosek, aby wyprowadzić ten punkt i aby przygotować na miesiąc czerwiec ta sprawę wraz ze zmianami w budżecie.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie powyższy wniosek radnego M. Budynka.

Wynik głosowania: Za-3, przeciw-11, wstrzymało się -3.

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu zawarty w opinii.

Wynik głosowania: Za-15, przeciw-2, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz z przyjętymi wnioskami Komisji Budżetu.

Wynik głosowania: Za-16, przeciw-1, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXVII/287/05 stanowi zał. Nr 46.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych - druk Nr 415/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 47.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia negatywna - stanowi zał. Nr 48.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 49.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 50.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za-5, przeciw-10, wstrzymało się -2.

Projekt uchwały nie został przyjęty.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z gminnych obiektów sportowych - druk Nr 422/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 51.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna z wnioskiem - stanowi zał. Nr 52

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 53.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 54.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu zawarty w opinii

Wynik głosowania: Za-14, przeciw-1, wstrzymało się -2

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz z przyjętymi wnioskami Komisji Budżetu.

Wynik głosowania: Za-13, przeciw-1, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXVII/288/05 stanowi zał. Nr 55.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy raz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Goleniów na rok 2005- druk Nr 426/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 56.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- wniosek - stanowi zał. Nr 57

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 58.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 59.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Moje wystąpienie dotyczy wszystkich pozostałych projektów uchwał dotyczących współpracy a szczególnie jeśli chodzi o współpracę z Wysokie Myto, gdzie jest jedna pozycja. Jest to śmieszne aby z takim materiałem wychodzić do Rady Miejskiej i nawiązywać jakąkolwiek współpracę w celu przyjazdu gości z Wysokiego Myto na spotkanie z folklorem. Na to nie potrzebny jest program współpracy. Odnośnie Goleniowa została nawiązana ponownie współpraca, gdyż przez jakiś czas uległa ona zahamowaniu, ale teraz ponownie zaczęła się rozwijać. W tym materiale nie ma tych elementów, które zostały uzgodnione w Goleniowie np. współpraca szkół, Komisji Edukacji i innych ośrodków oświatowych z podobnymi na terenie Goleniowa, jak również współpracy Komisji Budżetu. Zostały już zaplanowane spotkania i nie ma tego w tym harmonogramie. Chcielibyśmy znać przynajmniej orientacyjny koszt realizacji poszczególnych punktów i kto będzie płacił? Czy to będzie z budżetu Urzędu Miejskiego- jeżeli tak to z jakiego paragrafu? Czy te środki zostały zabezpieczone? Dotyczy to również przyjazdów do Pyrzyc- kto będzie płacił i ile będzie to kosztowało. Takie dane są podstawą do tego, aby podjąć decyzję.

Jest nam przykro, że moja prośba, którą złożyłem w imieniu komisji odnośnie nawiązania współpracy przez Komisję Budżetu z innymi komisjami deklarując ponoszenie wszystkich kosztów z tym związanych z własnej kieszeni, z własnej diety, nie została w żaden sposób zauważone. Mało tego poinformowano nas na komisji, że pan Przewodniczący Rady niw wystąpił nawet z taką propozycją, z czym zwracałem się już w miesiącu grudniu. Okazuje się, że nie dotarło to do właściwych służb i o tych ludzi, którzy chcieli nam w tym pomóc.

Na komisji przyjęto deklaracje pani, która odpowiada za promocję, że nawiąże współpracę. Dlatego proponowaliśmy wyprowadzić to z porządku i przygotować to na sesję czerwcową. Wówczas wszyscy wiedzieliby na czym stoją i czy w ogóle jest sens dalszej współpracy z niektórymi miastami.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania: Za-4, przeciw-9, wstrzymało się -3.

Projekt uchwały nie został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W związku z przeprowadzeniem głosowania proszę o reasumpcje głosowania w celu poddania pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu.

W tym celu składam wniosek o anulowanie poprzedniego głosowania.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek o anulowanie głosowania.

Wynik głosowania: za -11, przeciw-2, wstrzymało się -4.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały i uzupełnienie go na czerwcową sesję RM o elementy zawarte w opinii.

Wynik głosowania: za -15, przeciw-2, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy raz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Złocieniec na rok 2005- druk Nr 427/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 60.

Opinie komisji:

  1. Komisja Budżetu- wniosek - stanowi zał. Nr 61.

  2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 62.

  3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 63.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały i uzupełnienie go na czerwcową sesję RM o elementy zawarte w opinii.

Wynik głosowania: za -10, przeciw-1, wstrzymało się -5.

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy raz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Korbach (Niemcy)na rok 2005- druk Nr 424/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 64.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- wniosek - stanowi zał. Nr 65.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 66.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 67.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały i uzupełnienie go na czerwcową sesję RM o elementy zawarte w opinii.

Wynik głosowania: za -11, przeciw-2, wstrzymało się -4.

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy raz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Bad Sulze (Niemcy)na rok 2005- druk Nr 425/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 68.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- wniosek - stanowi zał. Nr 69.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 70.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 71.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały i uzupełnienie go na czerwcową sesję RM o elementy zawarte w opinii.

Wynik głosowania: za -11, przeciw-2, wstrzymało się -4.

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy raz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Vysokie Myto (Czechy) na rok 2005- druk Nr 428/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 72.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- wniosek - stanowi zał. Nr 73.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 74.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 75.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały i uzupełnienie go na czerwcową sesję RM o elementy zawarte w opinii.

Wynik głosowania: za -11, przeciw-2, wstrzymało się -4.

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w Pyrzycach- druk Nr 409/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 76.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 77.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 78.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 79.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za -jednogłośnie (17)

Uchwała Nr XXXVII/289/05 stanowi zał. Nr 80.

Do punktu 22 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 44 w obrębie 2 miasta Pyrzyce- druk Nr 408/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 81.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 82.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 83.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 84.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -jednogłośnie (17)

Uchwała Nr XXXVII/290/05 stanowi zał. Nr 85.

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Brzesko- druk Nr 486/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 86.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 87.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 88.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 89.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -jednogłośnie (17).

Uchwała Nr XXXVII/291/05 stanowi zał. Nr 90.

Do punktu 24 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowielin- druk Nr 431/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 91.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 92.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 93.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 94.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -jednogłośnie (17).

Uchwała Nr XXXVII/292/05 stanowi zał. Nr 95.

Do punktu 25 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały N XXX/228/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowielinie”- druk Nr 413/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 96.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 97.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 98.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 99.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -jednogłośnie (17).

Uchwała Nr XXXVII/293/05 stanowi zał. Nr 100.

Do punktu 26 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005- druk Nr 418/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 101.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 102.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 103.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 104.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -jednogłośnie (17).

Uchwała Nr XXXVII/294/05 stanowi zał. Nr105.

Do punktu 27 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.- druk Nr 419/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 106.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 107.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 108.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr109.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -jednogłośnie (17).

Uchwała Nr XXXVII/295/05 stanowi zał. Nr 110.

Do punktu 28 porządku

Projekt uchwały w sprawie skargi pana Tadeusza Skałeckiego i Pana Lecha Urbaniaka na działalność Urzędu Miejskiego w Pyrzycach- druk Nr 432/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 111.

Skarga pana Tadeusza Skałeckiego i Pana Lecha Urbaniaka - stanowi zał. Nr 112.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i nie chciałbym wchodzić w kompetencje Komisji Rewizyjnej. Zapoznałem się z tą skarga i był tam załączony odpis orzeczenia sądowego i wynika jasno, że pan L. Urbaniak i T. Skałecki maja trochę racji w tym wszystkim. To, że Komisja Rewizyjna uznała się za niekompetentną w tej sprawie to nie rozwiązuje tego problemu. Wydaje mi się, że po to ludzie skarżą się, aby jakieś efekty z tego były. Jeżeli sąd uznaje w swoim orzeczeniu, że jest jakaś racja tych ludzi to trzeba wskazać im rozwiązanie i znaleźć jakiś sposób na to, aby ten problem w końcu raz wyjaśnić. Sprawy własnościowe członków Wspólnot Mieszkaniowych jest bardzo ważna i odrzucenie tego jest według mnie jako „umywanie rąk” nie zajmując żadnego stanowiska. Wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć tutaj jakiś konsensus. Może radczyni prawna, pan burmistrz nam pomoże. To co dzieje się złego w majątkach Wspólnot Mieszkaniowych należy naprowadzić to na proste ścieżki i wyprostować to zgodnie z prawem.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Otrzymałem w pismach skargę od pana L. Urbaniaka i T. Skłaeckiego wraz z orzeczeniem sądu. Przeprowadziłem rozmowę z radczynią na ten temat i sytuacja jest dość skomplikowana. Sprawą zarządzania mieszkań komunalnych zajmował się RPG potem drogą cesji został przekazany w zarządzanie dla PPM Sp. z o.o. i z punktu spisanych aktów notarialnych ta działalność była prawidłowa. Tutaj sąd jakby ten zapis podważył. Na pewno zajmiemy się tym szybko i panu T. Skałeckiemu oraz panu L. Urbaniach odpowiemy

Radny S. Ryżyk - Mam projekt uchwały, lecz nie posiadam skargi tych panów. Dlatego proszę o wyjaśnienia w tej sprawie. Nie mogę nad tym głosować, bo nie znam meritum sprawy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej -S. Jemielity- Na Komisji Rewizyjnej podnieśliśmy temat rozwiązania sprawy skargi pana T. Skałeckiemu oraz pana L. Urbaniach na działalność pracowników Urzędu Miejskiego. Aby poznać meritum sprawy należy odczytać ta skargę. Temat ten był bardzo szczegółowo omawiany z radczynią prawną.

Sprawa dotyczy tego, że pozostało jeszcze do sprzedaży 5 lokali na. ul. Narutowicza 8. Do momentu sprzedaży wszystkich lokali nie można podjąć pewnych działań. Pan Skałecki składał dokumenty w sądzie i miał złożyć pewne uzupełnienia ( wnieść pozwy do sądu i uzupełnić opłatę sądową). Te dodatkowe sprawy nie zostały wniesione i automatycznie sąd nie podjął tego tematu i ze skargą tą wystąpił do nas.

Zmiana zarządcy możliwa jest jedynie poprzez zorganizowanie zebrania Wspólnot z udziałem notariusza aby podjąć stosowne uchwały w sprawie wyboru jedno lub wieloosobowego składu Zarządu Wspólnoty oraz ustalenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Jest to sprawa skomplikowana, bo w niektórych sytuacjach właścicielem lokalu jest małżeństwo „X” a obecnie jest tylko żona i dzieci. Te kwestie sądownie trzeba byłoby załatwić. To nie jest w gestii Rady i my nie możemy tego załatwić.

Radny M. Budynek- Tym ludziom nie podoba się to, że ktoś działa w ich imieniu nie dając zgody na to. Pan Burmistrz powinien nam to wytłumaczyć. Dlaczego urząd naruszył interesy tych ludzi?

Radny S. Ryżyk - Ja w swojej intencji nie wchodziłem w to, czy urząd naruszył czy też nie interesy tych ludzi. Mi chodzi o zbadanie taj sytuacji. Boję się, że to chodzi o blokowanie zmiany Zarządu Wspólnot. Jeśli to jest meritum sprawy to jest naganne. Jeżeli sprawa polega tylko na tym, że mieszkańcy Wspólnoty nie potrafią się zebrać i wybrać sobie sposobu zarządu i Zarządu, to trzeba tym mieszkańcom przedstawić tylko, że takie są możliwości, pokazać i doradzić. Nie są oni koniecznie przywiązani do PPM i to trzeba im powiedzieć. Trzeba zbadać jedynie, czy nie ma tu jakiś blokad. W niektórych aktach wiem, że był taki zapis, że zarządcą tam jest PPM np. do chwili sprzedania ostatniego mieszkania. Mam prośbę, aby uelastycznić ten zapis, i aby z tego zapisu nie korzystać. Jeśli Wspólnota chce wybrać sobie nowy zarząd i nie chce mieć PPM, to nie wykorzystywać tego. To mija się z celem. Jeżeli jest taki zapis, że do chwili sprzedania ostatniego mieszkania, to skierowałbym tą sprawę do pana Burmistrza i prosiłbym o to, aby z tego zapisu Wspólnoty zwolnić, aby Wspólnota miała rozwiązane ręce, skoro tak sztywno traktuje to dotychczasowy zarządca.

Radny M. Budynek- Proszę o wyjaśniania w tej sprawie przez osobę, która w urzędzie zajmuje się tym. Jest projekt uchwały, który należy przegłosować i chcemy dokładnie znać opinię urzędu w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nie godzę się na to, aby bez przerwy Komisja Rewizyjna pisała „Rada Miejska jest niekompetentna w tym temacie”. Być może w tym temacie nie jest, tylko jest kompetentna, jeżeli chodzi o Urząd Miejski, który jest jednostką organizacyjną gminy. Może należy iść w takim kierunku, aby przekazać sprawę do rozpatrzenia Urzędowi Miejskiemu we wskazanym terminie. Może takie rozwiązanie będzie lepsze, a nie my za każdym razem „umywamy ręce”, a nie że Rada jest niekompetentna. Przecież ktoś nam ten mandat powierzył. Nie chcę merytorycznie zagłębiać się merytorycznie, bo się na tym nie znam jak większość z nas. Komisja Rewizyjna zamiast uważać za niekompetentną Radę Miejską, może uzna za kompetentnego Burmistrza w tej dziedzinie i skieruje sprawę za pomocą projektu uchwały do burmistrza, który ten problem rozwiąże. Ja myślę, że to chodzi o ten kierunek pójścia a nie odpychamy to od siebie.

Burmistrz K. Lipiński - Zdarza się, że w takich trudnych i konfliktowych kwestiach funkcjonowania Wspólnot, zabierają głos radni i zarzucają urzędowi. Przypomnę, że był to rok 1997 i proszę o tym pamiętać.

W niektórych Wspólnotach ludzie mieli wątpliwości co do zasad gospodarowania groszem. Teraz okazało się, że sąd uznał, że są pewne wątpliwości, ale akt notarialny był podpisany, co też rozstrzyga o funkcjonowaniu Wspólnot. Moja wiedza jest następująca: rozmawiałem z pracownikiem merytorycznym, który zajmuje się tą kwestią. Wspólnoty ustalają terminy posiedzeń Wspólnot, łącznie z notariuszem, bo tylko w ten sposób można zmienić akt notarialny w części lub całości. Tak to będzie się odbywało i temat będzie prostowany.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W związku z tym powinniśmy to od razu kierować do pana Burmistrza a nie uważać się za niekompetentną.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za -5, przeciw-9, wstrzymało się -3.

Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- W związku z tym, że projekt uchwały nie przeszedł poinformujemy o tym fakcie zainteresowanych i przekażemy sprawę do Burmistrza.

Do punktu 29

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Udzielił odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 6 zapytania:

 • Przewodniczący Rady A. Marcinkieiwcz -

 1. handel na ul. Stargardzkiej- odbywa się tam sprzedaż prosiąt i warchlaków. Temat ten przekazałem wcześniej pracownikowi urzędu, który zajmuje się sprawami rolnictwa, ponieważ służby weterynaryjne zwracały pewne nieprawidłowości. W tym celu jest wyznaczone targowisko w ogrodzeniu;

 2. mały rynek- pół roku temu zaproponowałem handlującym na małym rynku, aby wspólnie wykonać to utwardzenie. Do takiego spotkania doszło, ale sprawa nie ruszyła z miejsca. Osobiście zajmę się tym tematem.

 • Radny G. Gontarz- kwestia złej jakości dróg- zgadzam się, bo drogi gminna, powiatowe, wojewódzkie i krajowe i osiedlowe są nam bardzo dobrze znane. Faktycznie droga przez Ryszewko jest najgorszą drogą w tej chwili. Swego czasu informowałem radnych, że reakcja Zarządu Dróg Powiatowych na moje wystąpienia jest różna, w związku z tym w rozmowie z radnym Gontarzem zdecydujemy i uzgodnimy tryb zasygnalizowania tego problemu.

 • Radny Z. Ptaszyński- Po raz kolejny nie dociera odpowiedz. Nie wiem, bo może udzieliłem odpowiedzi ustnie i tak uznałem. Nie wiem dlaczego i obiecuję, ze wyjaśnię.

 • Radny P. Klimczak-

  1. zwiększyć ilość parkingów. Mimo wykonania dużego parkingu przy PDK są dni, kiedy brakuje miejsc parkingowych. Kiedy jest takie nasilenie i parkuje dużo samochodów, to parking na ul. Dąbrowskiego „Na górce” nie jest obciążony. Nie wiemy skąd to się bierze, ale generalnie robi się ciasno. Kiedy mówiłem o pracach nad realizacja miasta, to informowałem, iż chcemy ten parking przy PDK podciągnąć dalej- na wysokość ogrodzenia Spółki „Eskulap”. Ciasno jest w mieście i o parkingi jest bardzo trudno. Projekt jaki zostanie przedłożony Wysokiej Radzie pokaże zamiary, przepisy, opcje do załatwienia tego problemu.

  2. Ul. Warszawska - ul. Staromiejska - Firma Carbotech. Rozmawiałem o tym na spotkaniu z mieszkańcami zaraz na pierwszy dzień po sesji absolutoryjnej. Mówiłem, iż pomimo, że firma złożyła wniosek o przedłużenie terminu miałem prawo o przedstawienie uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko. Skorzystałem z tej możliwości i sprawę zakończyłem, ale nie decyzją. Tematu jakby na dzisiaj nie ma, jeśli chodzi o raport ochrony środowiska. Jeżeli firma dalej jest zainteresowana powinna przedłożyć nowy dokument i rozpocząć procedurę od początku.

 • Radny W. Tołoczko - ul. Podgrodzie. Byli mieszkańcy tej ulicy. Daliśmy sobie czas 10 dni. Termin upłynął i poinformuję w jakim trybie temat ten załatwię. Szczególnie chodzi o kanalizację a d drugiej kolejności droga dojazdowa. Poinformuję radnych i zainteresowanych.

 • Radny K. Dubicki-

   1. Brak śmietników na parkingach. Brakuje a jeżeli już są to się je niszczy. Poszukamy, może będą oszczędności z GFOŚiGW. Ja liczyłem, ze może kwota 285 000 z. Z umorzenia pożyczki, lecz NFOŚiGW wskazał wprost na zadanie.

   2. Szalet miejski- nie jest uruchomiony. Zastępca prowadzi rozmowy i teraz jest obecna na posiedzeniu Rady nadzorczej PPK. Wskazałem, aby Zastępca prowadziła rozmowy, iż do dnia 16 czerwca ma być uruchomiony i zostanie zatrudniona osoba.

   3. Rok Osób Niepełnosprawnych - Znam osobę zamieszkałą przy ul. 1-go Maja. Dobrze byłoby, aby z nami skonsultowała i z PEFRON-em byśmy pomogli. W podobny sposób został załatwiony temat na ul. Krótkiej. Myślę, że bezpośrednio porozmawiamy i zaprosimy pana.

   • Radny A. Gumowski -

   1. Jest odbiór mieszkania dla pana Pacholskiego. OPS i Wydz. GKŚiR przygotowuje materiał. Chciałbym sprawę przedstawić od początku do dnia dzisiejszego.

   2. Film o Pyrzycach- Jest to pracownik telewizji Szczecińskiej, który zadeklarował pozyskanie sponsoringu. Złożył taka ofertę a więc budżetu gminy nie powinno to kosztować.

   • Radny M. Majak-

   1. ul. Przysłości. Jak zjeżdża się z przejazdu kolejowego na odległości 10 m są wyboje w asfalcie. Wymaga również remontu końcówka drogi żużlowej. Do tego należy dołożyć wykoszenie poboczy. Problem ten zapisałem.

   2. sprawa boiska. Chciałoby się takie boisko, koszt takiego boiska około 2 mln zł. z czego 1 800 000 zł. z programu, 500 000 zł. nasze środki własne. Nie stać nas na środki własne w takiej wielkości. Gdyby nawet okazało się, że mamy takie pieniądze, to pewnie moglibyśmy podjąć się innej inwestycji. Słyszymy, co mówią mieszkańcy, młodzież, burmistrz i radni i pewnie poszlibyśmy w tą stronę.

   • Radny K. Dubicki- odznaczenia „Gryfem Pomorskim”. Zgodnie z regulaminem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, takie prawo przysługuje organowi wykonawczemu- burmistrz. Z takiego prawa skorzystałem i była to moja decyzja. Zarząd Województwa zaopiniował wszystkie wnioski pozytywnie.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski-

   1. Bardzo cieszę się, że pan burmistrz podjął decyzję o zbadaniu sprawy od podstaw odnośnie pana Pacholskiego i panią M. Chmurę. Dysonuję już plikiem dokumentów w tym temacie. Są tu również pisma burmistrza, przegotowane nie przez pana burmistrza lecz pracowników i są one merytorycznie słabe i strasznie to wygląda. Proszę o poinformowanie mnie o wynikach tych wyjaśnień. Bardzo się cieszę i skoro dzisiaj jest odbiór, to w tym tygodniu ten chłopak osoba dostanie to mieszkanie.

   2. Odnośnie filmu. Czy mam rozumieć, że przyszedł i sam zaproponował? Czy pan burmistrz nie podpisywał żadnej umowy? A jeżeli powie, że nie zbilansowało się to i nie pozyskał sponsorów, i przyjdzie zapłacić 5 000 zł lub 10 000 zł.

   Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- W kwestii filmu udzielimy odpowiedz na piśmie. Odpowiedzi udzieli zastępca Burmistrza, gdyż ona ten temat pilotowała od początku i ma pełniejszą wiedzę na ten temat.

   Radny S. Ryżyk -Parking przy Netto. Jest to ewidentny przypadek na to, aby wyegzekwować od właściciela nieruchomości, aby tam były tam śmieci. Nie wiem, czy mamy do tego odpowiednie oprzyrządowanie prawne. Sądzę, że jest to uchwalone w regulaminie czystości a jeśli nie to pewnie można do tego wrócić. Powinniśmy też wymagać od właścicieli działek, a szczególnie są do tego zobowiązane sklepy.

   Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Są to bardzo ważne rzeczy i w raporcie ochrony środowiska przekazanym o sprzątaniu świata za rok 2004 wśród wielu zadań, które są bardzo ważne dla ochrony środowiska- kraj nie może poradzić sobie z dzikimi wysypiskami, potem selektywna zbiórka odpadów.

   Sądzę, że nasze firmy komunalne, które mają umowy z administratorami dróg pracowały inaczej- wcześniej. Aby o godz. 5:00 rozpoczynały prace i kiedy mieszkańcy idą do pracy ulice są już pozamiatane. Pokazanie z dobrej strony porządkowania swojego terenu mogłoby promieniować na swoich sąsiadów.

   Niedługo rozpoczną się prace nad przyszłorocznym budżetem i nie wiem, czy nie warto zastanowić się, aby powołać Straż Miejską. W wielu wypadkach nie potrzeba pieniędzy.

   Radny K. Dubicki- Nie prawdą jest, że kraj nie może sobie poradzić. Minister Rolnictwa w telewizji informuje, że ponad 350 tyś polskich gospodarstw produkuje mleko i inne rzeczy. Ustawa mówi jednoznacznie : „każdy płatnik podatku jest producentem nieczystości”. Ja już powtarzałem to kilka razy i wystarczy egzekwować. Dlaczego sklepikarz czy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma śmietnika. Nie Rada ma egzekwować tylko urząd, jeżeli nie urząd to służby pana burmistrza. Gdyby wszyscy mieli pojemniki i wszyscy płacili to jestem pewien, że śmieci do dzisiaj staniałyby przynajmniej o 50%.

   Radny E. Gola - W imieniu Klubu Radnych SLD proszę o przerwę.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Ogłosił 10 minut przerwy.

   Po przerwie:

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz wręczył w imieniu Dyrektora, Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego SP w Brzesku za pomoc i życzliwość okazaną tej szkole dla radnych:

   1. M. Budynek,

   2. A. Gumowski,

   3. W. Kędziora,

   4. M. Majak,

   5. Z. Ptaszyński,

   6. W. Tołoczko,

   7. S. Ryżyk.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał pismo od Burmistrz Pyrzyc w sprawie akceptacji ceny sprzedaży działek Nr 182 i 83/7 ( ul. Narutowicza i ul. Głowackiego). Operat szacunkowy ustalający wartość przedmiotowych nieruchomości określa wartość 92,05 zł. /1m2.

   Pismo stanowi zał. Nr 113.

   W uchwale podjętej przez Radę Miejską w sprawie sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obr 6 m. Pyrzyce chodziło o zatwierdzenie przez Rade Miejską ceny sprzedaży zawartej w warunkowej umowie przedwstępnej.

   Przedstawione przez burmistrz pismo to nie to samo o czym mówi podjęta uchwała.

   Radny E. Gola - W złożonym przez pana Burmistrza piśmie informuje się radnych, iż została cena ustalona w operacie szacunkowym. Jest to pierwszy etap, a drugim etapem będzie przedstawienie przez burmistrza umowa przedwstępna, w której zaproponuje ( wynegocjuje) cenę sprzedaży. Nie widzę potrzeby tego głosowanie, bo jest to tylko informacja dla nas.

   p. E. Kruszyński - Jeżeli w statucie jest napisane, że „przewodniczący może udzielić głosu”, a nie ma w statucie, że „ nie może udzielić głosu”, to dlaczego mam prosić przewodniczącego o udzielenie mi głosu. Jak może to niech udziela, a jak nie może to niech Rada tak uchwali. Trzeba ustalić to na komisji, w statucie i nie będziemy targować się.

   Ja jestem człowiek podejrzliwy i patrzę na ręce a szczególnie na wydatek pieniędzy społecznych. Jeżeli przez 4 lata nie podwyższa się sołtysom a teraz 4 miesiące przed wyborami nagle się stało olśnienie i podwyższa się. Dla mnie jest to podejrzana sprawa..

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał wniosek Komisji Edukacji o wprowadzenie do planu pracy Komisji Edukacji tematu będącego podsumowaniem XXVI Spotkań z Folklorem

   Wniosek stanowi zał. Nr 114.

   Wynik głosowania: Za- jednogłośnie.

   Wniosek uzyskał akceptację Rady.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał pismo pana Burmistrza dotyczące adaptacji na cele mieszkalne (budownictwo socjalne) budynku administracyjno-biurowego w Giżynie.

   Pismo stanowi zał. Nr 115.

   Odczytał również wniosek Komisji Budżetu, która pozytywnie opiniuje przeprowadzenie przetargu na wykonawcę robót adaptacyjnych na cele mieszkalne (budownictwo socjalne) budynku administarcyjno-biurowego w Giżynie.

   Radny E. Gola - W porządku obrad dzisiejszej sesji jest punkt budownictwo socjalne i i komunalne w gminie. Informacje przekazane komisjom, w tym Komisji Rolnictwa, która ma w zakresie budownictwo socjalne były niepełne i między innymi był to powód przesunięcia tego punktu na czerwcową sesję.

   Komisja Budżetu i Komisja Rolnictwa oczekuje, że informacja co do dalszego sposobu rozwiązania sposobu zostanie zostawiona, czyli analiza sytuacji i środki które zostaną przeznaczone i sposób ich wydatków. Póki nie dostaliśmy takiej pełnej informacji to proponuję, aby nie rozpatrywać dzisiaj tego wniosku lecz dołączyć go do propozycji pana burmistrza, które były na komisji. Ymbardziej, że podkreśla się często, ze są komisje wiodące, to zdziwiony6 jestem, że Komisja Rolnictwa nie otrzymała tego wniosku do zaopiniowania w sprawie adaptacji budynku w Giżynie na mieszkania socjalne. Sądzę, że wniosek powinien być.

   Przewodniczący Komisji Budżetu - A. Gumowski- Komisja uznała, że nie może tego tematu wstrzymywać, bo jest zapotrzebowanie na mieszkania socjalne. Jeżeli ktoś dobrze przeczyta treść tego pisma, to nie może być przeciwko. Część środków w budżecie roku 2005- budownictwo socjalne została nijako zablokowane. Należy je w sposób staranny wykorzystać a starannością jest pozyskanie sporej ilości mieszkań socjalnych. Część tych prac, które zostaną za te środki wykonane m.in. kosztorys robót przyjmujemy jednocześnie przyjmujemy zobowiązanie mówiące o tym, że w przyszłorocznym budżecie poszukamy środki na dokończenie tego zadania. To jak ważne jest budownictwo socjalne, to nie muszę przekonywać. Trzeba te rzeczy robić i nie można tu mieszkać absolutnie, żadnych aspektów politycznych. Jest to dla naszych mieszkańców, jest taka potrzeba i sprawę tą trzeba dalej popychać.

   Do gospodarki komunalnej i spraw socjalnych merytoryczną komisją jest Komisja Budżetu. Również jest merytoryczna jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie.

   Radny E. Gola - Budownictwo socjalne i komunalne jest w zakresie prac Komisji Rolnictwa. Nie widzę potrzeby pośpiechu, więc w tym układzie decyzje zapadają przed punktem, który już od dawna był wyznaczony na ten rok „analizy potrzeb budownictwa socjalnego i komunalnego”. Dzisiaj w wolnych wnioskach bez uzyskania opinii poszczególnych komisji, głosować za takim wnioskiem, to jest to nie tak Powinniśmy rozpatrywać to na sesji czerwcowej. Powinniśmy mieć przegląd opinii na ten temat i możliwe, że zostanie przedstawiona propozycja inna.

   Na Komisji Budżetu przypadkowo dowiedziałem się o tym, że jest pomysł pana burmistrza zaadaptowania na mieszkania socjalne biurowiec spółki PPK. Jeżeli została kwota 182 000 zł. przewidziana w budżecie na budownictwo socjalne, to nie wiem czy ta kwota nie będzie lepiej użyta, żeby ten biurowiec zaadaptować, pozyskać jeszcze środki unijne, a nie nagle w wolnych wnioskach przy opinii jednej komisji podejmować decyzję. Dla mnie jest to bardzo dziwne, bo dzisiaj chcemy podjąć decyzję o wydatkowaniu na lata następne w takim trybie.

   Radny M. Budynek- Chciałbym wrócić do jednej z pierwszych sesji RM. Ile to się nagadałem odnośnie przedstawiania projektów dla wszystkich komisji. Po trzech latach dochodzi się do tego wniosku. Powinien być program dla wszystkich komisji i nie ma komisji merytorycznej, że dana komisja zajmuje się tylko i wyłącznie daną sprawą. Wszystkie komisje mają obowiązek zapoznać się z każda jedną sprawą, która będzie reprezentowana na sesji Rady Miejskiej. Nie ma komisji uprzywilejowanych. Są radni, którzy powinni mieć jednakowe szanse zapoznania się z tematami i po trzech latach wracamy do tego samego punktu.

   Burmistrz K. Lipiński- Na temat mieszkań socjalnych przelano bardzo wiele słów, wypowiedziano wiele słów na komisjach, spotkaniach, Wspólnotach, Radach Nadzorczych, spółdzielni mieszkaniowych. Generalnie jest to temat, z którym nie poradziliśmy sobie, brak przychylności finansowej. Nie ma rozwiązań systemowych w tej materii. Została wykonana dokumentacja na Giżyn- jest to kosztorys inwestycyjny. Określimy zakres prac i pewne prace wykończeniowe wykonają sami mieszkańcy. Kwota ta będzie niższa i jest możliwa do osiągnięcia kwota 200 000 zł. Sądzę, że nie powinniśmy czekać.

   Odnośnie biurowca Spółki PPK sprawa skomplikowała się. Z przedstawionych materiałów przez Zarząd Spółki wynika, ze biurowiec jest został zastawiony pod jednej z dwóch kredytów na budowę stacji uzdatniania wody. Nie wiem, czy jest to możliwe, lecz należy sprawdzić to jak to wygląda pod kątem prawnym i na jakąś wartość został wyceniony. Nie można przekreślać na dzisiaj sprawy, trzeba ją rozważyć.

   Trzeba spowodować, aby jak najszybciej, jak najtaniej i jak najwięcej ilości takich mieszkań pozyskać, aby unormować sytuację mieszkaniową również szczególnie wobec tych, którzy nie płacą. Jak zauważyliśmy są inne też kłopoty np. na ul. Dworcowej musieliśmy zamienić jedno z mieszkań. Najemca miał kolosalne zadłużenie i gdy zauważył, że ta zamiana będzie realna, to uregulował wszystkie zobowiązania.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosku Komisji Budżetu o przeprowadzenie przetargu na wykonawcę robót adaptacyjnych na cele mieszkalne (budownictwo socjalne) budynku administarcyjno-biurowego w Giżynie.

   Wynik głosowania: Za - 12, przeciw-1, wstrzymało się -4.

   Wniosek uzyska akceptację Rad.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Poinformował, iż wpłynęło pismo pani E. Dziełak, które zostało odczytane i stanowi zał. Nr 116. Pismo to zostało skierowane do Komisji Budżetu, która wypracowała wniosek o przekazanie tego pisma do Burmistrza i podjęcia niezwłocznych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. Komisja prosi o pisemną informację o sposobie rozwiązania sprawy.

   Wynik głosowania: Za- 15, przeciw-0, wstrzymało się -1.

   Wniosek uzyskał akceptację.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Oznajmił, iż wpłynęło pismo od Starostwa Powiatowego w sprawie wprowadzenia w Pyrzycach monitoringu.

   Pismo stanowi za. Nr 117a i 117 b Pismo to zostało skierowane do Komisji Budżetu, która wypracowała wniosek.

   Komisji Budżetu pozytywnie opiniuje pomysł uruchomienia i wykonania sieci monitoringu TV obejmującego miejsca najbardziej niebezpieczne dla naszych mieszkańców. Należy jak najszybciej podjąć temat pozostawiając merytoryczną stronę zagadnienia tzn. ilość kamer, miejsce usytuowania, negocjacje cenowe itd. Burmistrzowi Pyrzyc.

   Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- Komisja Edukacji spotkała się w dniu 5 maja br. i omawiała temat monitoringu. Komisja stwierdziła, iż temat bezpieczeństwa będzie omawiany na komisji w miesiąc wrześniu i należałoby przełożyć tą dyskusję na miesiąc wrzesień. Komisja uważa, że należałoby przeprowadzić ankietę czy potrzebny jest monitoring czy może bardziej potrzebna byłaby Straż Miejska? Komisja zastanawiała się również nad tym skąd weźmiemy fundusze.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Na Komisji Budżetu znaliśmy taką opinię Komisji Edukacji. Jednak przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie tą sytuację i uważamy iż w tym momencie jest to najlepszy moment, aby przystąpić do tego zadania i tej inwestycji, z uwagi na fakt iż inne podmioty, które działają na naszym terenie włączają się do tego zadania: spółdzielnie mieszkaniowe, Starostwo Powiatowe, które również zakupuje część z tych kamer.

   Odnośnie środków finansowych, wpłynęło od Starostwa takie pismo, w którym wymienione są ceny i komisja dyskutowała właśnie nad jego treścią. Zostały podane ceny za poszczególne kamery, jeżeli chodzi o uruchomienie od miesiąca lipca czy sierpnia ( 2-3 kamery), koszty byłyby nie wielkie, a zyski z tego tytułu byłyby kolosalne i olbrzymie. Z tego ramienia, że zajmuję się bezpieczeństwem na co dzień w swojej pracy zawodowej, to mogę powiedzieć, że tam gdzie monitoring został zamontowany ( w kilku miastach) spadek czynów zabronionych jest ok. 40-60%. Żadna Straż Miejska nie będzie w stanie zareagować z tylu miejscach. Nagranie kamery jest dopuszczalne w sądzie, co stwarza pozytywne aspekty. Jest nasza lokalna firma, która chce się tym zająć. Później możemy obudzić się sami i nie mieć takiej możliwości.

   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- S. Jemielity - Należałoby zastanowić się skąd weźmiemy środki. W budżecie na rok 2005 nie zostały przewidziane środki na monitoring. Nie wiem dlaczego tak pochopnie ma być to miesiąc lipiec-sierpień. Przewodnicząca Komisji Edukacji zaproponowała na spokojnie rozpatrzyć ten temat w miesiącu wrześniu. Faktycznie jest taka potrzeba, ale trzeba pomyśleć o środkach. Drugi temat dotyczy opłat i partycypacji kosztów Starostwa i Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Przypadku PSM na pewno przełoży się to na lokatorów spółdzielni, co podwyższy koszty czynszu opłat za mieszkanie. Należy się zastanowić. Powinniśmy wspólnie dbać o dobro naszych mieszkańców. Rozważmy ten temat, ale nie tak pochopnie i poczekajmy do miesiąca września.

   Radny M. Budynek- Od kiedy radna S. Jemielity przejmuje się kieszenią podatników. Jak jest budżet to cały czas rączki do góry o inflacje, o inflacje, która wynosi u nas 8-10-15%. Czasami bywa tak, że mamy deflację w Polsce i nikt się tym nie przejmuje, tylko teraz, że PSM podwyższy czynsz. Jest to sprawa spółdzielni a nie nasza. Tak jak informował przewodniczący Komisji Budżetu, moglibyśmy włączyć się w to jak powiat i inne instytucje w Pyrzycach i negocjować w celu załatwienia tego monitoringu. Moglibyśmy dać jakieś środki, ale dla nas jako gmina nie musi być koniecznie Straż Miejska tylko mogłyby być dwie kamery. To lepiej się opłaci.

   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- S. Jemielity - Do radnego M. Budynka- w przypadku sołtysów odnośnie kwoty 5 000 zł., którzy angażują się w pracę i twierdzi, że „nie”. To czy teraz jest to kwota 5 000 zł. Ja myślę, że nie i też jest to w budżecie nieprzewidziana kwota. Bądźmy konsekwentni. Jeżeli mówimy nie to w każdym przypadku. W moim przypadku to mówi się „Be” a jak uważa się tą wypowiedź.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Jeżeli chodzi o monitoring, to nie ma żadnego problemu i nie potrzeba żadnych środków budżetowych, bo w budżecie znajdują się pod pozycją bezpieczeństwo. Nie musimy szukać dodatkowych środków. Są to środki w pozycji ogólnej bezpieczeństwo i na co zostaną wydatkowane, to jeżeli wyrazimy taką wolę, to burmistrz będzie to realizował.

   Skorzystajmy z tego, dlatego że nie będziemy płacili nic za tzw. centrum monitoringu. Wszystko będzie leżało w kwestii firmy. Nie będziemy nic płacili z tytułu obsługi tego centrum, bo będzie zamontowany w Komendzie Powiatowej Policji, gdzie będą zatrudnieni pracownicy przez Powiat Pyrzycki. Oprócz miesięcznego abonamentu za kamerę nie ponosimy żadnych kosztów. To, jaką cenę wynegocjuje burmistrz, to będzie sprawa burmistrza. Wstępnie koszty są mniej więcej znane.

   Proszę, aby poważnie się zastanowić, bo jest to z korzyścią dla wielu miast. Znam opinię wszystkich zainteresowanych: Komendanta Powiatowej Policji w Pyrzycach, Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Pyrzyckiego. Wszyscy są „za” i wykorzystajmy ten moment, gdzie możemy bardzo tanim kosztem przyłączyć się do tej inicjatywy.

   Burmistrz K. Lipiński- Burmistrz zna odczucia mieszkańców i wie, że bezpieczeństwo jest bardzo bliskie mieszkańcom, a szczególnie to bezpieczeństwo publiczne: wyrywanie klamek z drzwi bloku, wywracanie koszy, niszczenie ławek, kradzieże cudzego mienia. Można stworzyć katalog tych niekorzystnych, patologicznych zjawisk.

   Kwestia pozostaje tego rodzaju -w jaki sposób? Monitoring funkcjonuje w wielu miastach od dłuższego czasu i szczególnie dobrze sprawdza się pod każdym względem w dużych miastach, gdzie mieszkaniec jest anonimowy. Jest to komfort psychiczny dla mieszkańców. Musimy mówić bardzo uczciwie i nie można niczego nam tutaj ukrywać, bo tym trybem wypracujemy jak najlepszą opinię i pozwoli mi zająć jak najlepsze stanowisko. Nieraz zastanawiam się a w trudnych momentach rozmawiam, czy Pyrzyce są aż tak zagrożone i jeśli tak to jaka jest to skala zagrożeń i co jest najbardziej obciążone tymi zjawiskami i czy aż trzeba sięgać po monitoring miasta. Na rocznej naradzie w Komendzie Powiatowej Policji Z-ca Komendanta p. Kalinowski powiedział, że jest poprawa. Byliśmy w Złocieńcu i widzieliśmy jak pracują kamery i psychoza będzie na mieszkańców będzie oddziaływała. W pewnym momencie „człowiek będzie czuł tą kamerę na plecach lub też na twarzy. Po to rozmawiamy , aby była t wspólna decyzja. Chciałbym, aby nie tylko element finansowy, który jest bardzo ważny, miał tutaj decydujące znaczenie i aby tylko tym argumentem posługiwać się.

   Radny M. Budynek - Dla radnej S. Jemielity chcę powiedzieć, że wiem co mówię i proszę mnie nie pouczać. Jestem właśnie tą osobą, która nie bardzo chce trwonić środki z budżetu.

   Odnośnie monitoringu. Faktycznie ludzie więcej zapłacą za monitorowanie, ale mniej zapłacą za szkody, jakie w tym momencie zostaną dokonane. Mniej będzie dewastacji.

   Straż Miejska. Przynajmniej potrzeba będzie zatrudnienia 2 strażników. Utrzymanie strażników o kwota około 200 000 zł. Na siłę nie chcę zmusić radnych i burmistrza do monitoringu. Ja uważam, że burmistrz powinien podjąć rozmowę, skoro włącza się powiat i spółdzielnia. Trzeba porównać, co będzie się nam najlepiej opłacać? Czy zarezerwować lepiej 200 000 zł. w budżecie na Straż Miejską czy kwotę 30 000 zł. na monitoring rocznie. Uważam, że należy prowadzić rozmowy i na najbliższej sesji aby pan burmistrz poinformował nas co dalej w tej kwestii.

   Radny W. Kędziora - Dziwię się, że dyskutujemy nad faktem zasadności monitoringu. Mnie wydaje się, że tutaj nie ma akurat nad czym dyskutować. Jeżeli taki monitoring będzie to wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców poprawi się. Wydaje mi się ,że cały ciężar naszej rozmowy powinniśmy sprowadzić do czegoś innego, bo nad walorami, to nie ma nad czym dyskutować. My powinniśmy podyskutować ewentualnie, czy my chcemy, a nie czy uważamy za słuszne. My powinniśmy chcieć. Rozmawiajmy o tym czy chcemy i czy nas na to strać. Ja słysząc wypowiedzi pana burmistrza, że „psychoza jakaś”- jaka to psychoza, że obywatel wychodzi na spacer i nic złego nie robi, tyle, że go ktoś na monitorze widzi. Dyskutujmy ile to kosztuje i czy nas stać. Złóżmy oferty i zwróćmy się do innych firm. Słyszeliśmy o walorach kamer: kamery obrotowej i stacjonarnej, gdzie jest lepsza rozdzielczość i widzi w nocy. Inna z kolei jest „ślepa”. Są to szczegóły techniczne i nie o tym powinniśmy rozmawiać. Rozmawiajmy nad tym czy nas stać. O tym, co mówił burmistrz, to tak jakby mówił człowiek, który się obawia. Jak ja wychodzę na ulicę to niczego się nie obawiam, ani swego zachowania, ani tego, że ktoś będzie mnie obserwował. To nie koniecznie musi być kamera, bo ludzie chodzą i też mnie obserwują. Jakie to obawy? Czy nas stać? Należy zwrócić się do kilku firm, jeżeli są takowe. Jeżeli firma jakaś składa ofertę, to nie traktujmy tego jako pozycję wyjściową. W jej interesie jest nie utrzymywać sztywno jakąś tam zaoferowana kwotę, tylko ją negocjować.

   Pani Przewodnicząca Odachowska sugeruje, aby przenieść ten temat na miesiąc wrzesień. Być może, tylko około 2 miesięcy temu byłem na Komisji Edukacji i temat ten był dosyć głęboko poruszany. Po co i ile razy będziemy go przenosić? Może nie zależy nam na bezpieczeństwie. Ja naprawdę widzę sens takiego monitoringu, tylko zadaję sobie pytanie, czy nas na to stać?

   Burmistrz K. Lipiński- Zgadzam się z częścią wypowiedzi radnego W. Kędziory, ale w tym zakresie trzeba dyskutować. Natomiast narzucanie woli, czy tylko ten kierunek a nie żaden inny jest nieuzasadniony, ponieważ wzmacniać bezpieczeństwo można w różnoraki sposób np. zwiększenie ilości patroli policyjnych. Różne są formy i nie zabraniajmy myślenia i poszukiwać najlepszego rozwiązania. Może być tak, że najlepsze będzie najtańsze. Może być tak, że właśnie monitoring będzie najlepszy i najtańszy, ale dajmy się wypowiedzieć i argumenty merytoryczne powinny przeważyć.

   Myślimy o jednej czy dwóch kamerach. Jeżeli tak będzie to ci, którzy do tej pory powodują to zagrożenie, to przeniosą się w inne miejsce. Też takie mam sygnały z tych miast, gdzie ten system funkcjonuje.

   Starszy policjant ma to do siebie, że kiedy są patrole po mieście, to człowiek może zainteresowany może go zatrzyma i porozmawia i tutaj jest ten element rozmowy.

   Dobrze dzieje się, że rozmawiamy długo, bo bardzo ważny jest temat bezpieczeństwa. Tak to widzę i cieszę się, że jest rozmowa na ten temat.

   Przewodnicząca Komisji A. Odachowska- Skoro mówimy o kosztach, to jest gro kosztów zainteresowanych, które chciałoby wiedzieć ile będzie nas kosztowały kamery i jaka firma by je zakładała i czy byłoby to w drodze przetargu?

   Radny W. Kędziora - burmistrz jako alternatywę mówi, abyśmy dyskutowali w szerszym spektrum tematycznym, że może więcej patroli, itd. Wyczuwam jakąś lekką niechęć pana burmistrza do tej inicjatywy. Może mylę się, bo jestem tylko człowiekiem.

   Radny S. Ryżyk- Dla mnie najważniejszy jest aspekt społeczny. To co powiat i spółdzielnia mieszkaniowa zaangażowała się w ta sprawę i zaproponowała nam współudział w tym przedsięwzięciu, to wstyd byłoby z takiej oferty nie skorzystać. Ta oferta wynika z tego, że ktoś troszczy się o nasze bezpieczeństwo. Jest to również naszym zadaniem i będę głosował za przyjęciem. Dla mnie ważne jest, że chcielibyśmy zrobić coś wspólnie i szkoda byłoby gdyby gminy nie było w takim przedsięwzięciu.

   Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- Ja też jestem za tym, aby bezpieczeństwo obywateli było jak największe, ale powinno być to ogłoszone w formie przetargu oraz zabezpieczony powinien być interes starostwa i gminy. Mamy doświadczenie firm ochroniarskich, które ochraniają nasze obiekty. Na początku jest to 100 zł i vat po pół roku okazuje się, ze jest to 150 zł. plus vat i co kwartał dochodzi konserwacja urządzeń. W ogłoszeniu takiego przetargu dobrze byłoby jakieś ustalenia o podwyżkach i innych opłatach. Te aspekty należy wziąć pod uwagę, aby był zabezpieczony interes gminy.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Wyraźnie we wniosku mówi się, że ilość kamer, miejsce usytuowania, negocjacje pozostawiamy burmistrzowi. Nie Rada jest od tego, aby decydować w jaki sposób rozmawiać i ile za to zapłacić. My dostaniemy od burmistrza gotową informację, z daną propozycją wynegocjonowaną. My wypowiedzmy się tylko czy chcemy tego monitoringu czy nie. Jest to podstawa i istota założenia.

   Radny J. Tkaczuk- Słowa są słowami a nie zawsze idą za tym czyny. Czy starostwo i spółdzielnia potwierdziły że dadzą pieniądze, czy są to na razie tylko słowa. Uważam, że najbardziej kamery te byłyby potrzebne w okresie zimowym. Wtedy jest największe niebezpieczeństwo, gdzie o godz. 17:00 jest już ciemno. Dzisiaj, kiedy spokojnie życie trwa nawet do godz. 23:00, to specjalnie takiego zagrożenia nie ma.

   Boję się czegoś co nazywa się życiem intymnym. Nikt nie stałoby się gdyby przeszłoby to na termin wrześniowy. I tak należy ogłosić przetarg czy zapytanie o cenę, a do okresu zimowego na pewno zdążyłoby się włączyć.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, która pozytywnie opiniuje pomysł uruchomienia i wykonania sieci monitoringu TV obejmującego miejsca najbardziej niebezpieczne dla naszych mieszkańców. Należy jak najszybciej podjąć temat pozostawiając merytoryczną stronę zagadnienia tzn. ilość kamer, miejsce usytuowania, negocjacje cenowe itd. Burmistrzowi Pyrzyc.

   Wynik głosowania: Zarzeciw-8, wstrzymało się -0

   Wniosek uzyskał akceptację.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Zapoznał Radę z wnioskiem Komisji Budżetu, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Burmistrza dotyczący przeznaczenia kwoty 60 000zł. w budżecie gminy na bieżące remonty pływalni, do wykorzystania na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji basenu w Gimnazjum Publicznym, a pozostałą kwotę przeznaczyć na bieżące remonty w Gimnazjum.

   Wynik głosowania: Za 14, przeciw-0, wstrzymało się -3.

   Wniosek uzyskał akceptację Rady.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Zapoznał Radę z wnioskiem Komisji Budżetu o rozszerzenie w planie pracy Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu punktu „Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców” o informację dotyczącą funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Komisja Budżetu w swoim planie pracy miała ocenę sprawowania funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy i bardzo szeroko temat ten omawiała. Komisja doszła do wniosku, ze opinię należy wydać po zapoznaniu się z działalności Spółek PPK i PPM i w związku z tym składa taki wniosek, który mówi, że „Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o.” należy rozszerzyć o to informację nt. sprawowanie funkcji Zgromadzenia Wspólników i wówczas komisja przedstawi opinię.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o rozszerzenie w planie pracy Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu punktu „Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców” o informację dotyczącą funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy.

   Wynik głosowania: Za-17.

   Wniosek uzyskał akceptację Rady.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o uzupełnienie przedstawionej w miesiącu maju informacji nt. „Sprawowanie funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy” o elementy, jakie wynikły w dyskusji w czasie posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 25 maja 2005r. szczegółową opinię w tym względzie Komisja przedstawi w miesiącu czerwcu br.

   Wynik głosowania: Za-10, przeciw-0, wstrzymało się-7.

   Wniosek uzyskał akceptację Rady.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu, która z uwagi na niejasną i skomplikowaną sytuację finansową Spółki PPM na podstawie § 56 Statutu Gminy Pyrzyce wnioskuje do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na powołanie specjalisty w celu przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej gospodarki finansowej Spółki pod względem ich prawidłowości. Szczegółowy zakres ekspertyzy określa załącznik do wniosku.

   Komisja wnioskuje o powołanie eksperta niezależnego niezwiązanego z Gminą Pyrzyce. Komisja wnioskuje o jak najszybszą realizację, tak aby przeprowadzona ekspertyza mogła trafić pod obrady najbliższej Sesji Rady Miejskiej tj. w miesiącu czerwcu br.

   Radny E. Gola - W planie pracy rady Miejskiej wyznaczono termin oceny działalności PPM na 30 czerwca br. i jest to termin, kiedy powinniśmy tej oceny dokonywać. Wcześniejsze powołanie eksperta póki jeszcze my nie mamy informacji źródłowych od burmistrza, Rady Nadzorczej bądź Zgromadzenia Wspólników jest wydawaniem niepotrzebnych pieniędzy i w związku z tym jestem przeciw temu wnioskowy i stawiam następujący wniosek: aby na sesji 30 czerwca dokonać oceny działalności PPM a burmistrz z komisją przedłożą informacje o następującym zakresie”

   • Zadłużenie PPM w momencie powstania i jego struktura, w tym zaległe czynsze;

   • Zadłużenie w poszczególnych latach i jego struktura ( woda, energia, ciepło, inne);

   • Aktualne zadłużenie i jego struktura z uwzględnieniem faktur i zobowiązań nieopłaconych na dzień złożenia informacji;

   • Opinia Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej dotycząca sposobu rozwiązania zadłużenia na przyszłość.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Pierwszy raz zdarza się taka sytuacja, że komisja korzysta z uprawnień statutowych i wypracowała wniosek dotyczący powołania niezależnego eksperta, który zająłby się oceną strony finansowej i nie tylko jednej z naszych spółek gminnych. Będzie to kosztowało parę złotych i do tej pory z takich rzeczy nie korzystaliśmy. Jest to dla potrzeby naszej komisji i musi uzyskać zgodę z § 56 Statutu Gminy. Sytuacja w PPM jest na tyle trudna, niebezpieczna, skomplikowana i niejasna, że chcemy mieć ekspertyzę niezależnego fachowca w tej branży. Wydaje mi się, że warto byłoby parę groszy poświęcić, aby w końcu wyjaśnić wszystkie te niejasności i wątpliwości, jakie ciążą na tym przedsiębiorstwie. Główne sprawy dotyczą stanu zadłużenia PPM, stanu zadłużeń najemców PPM, które w żaden sposób nie pokrywają się. Nie chcę wchodzić w merytoryczne szczegóły, chociaż takimi zajmowaliśmy się na komisji. Doszliśmy do wniosku, że bez takiego rzeczoznawcy nie idzie więcej pracować.

   Odnośnie wypowiedzi radnego E. Goli - PPM przedstawiał odpowiednie dokumenty, lecz dotyczyło to tylko jednego roku. My chcemy to zbilansować i przeanalizować od chwili powstania PPM. Komisja wypracowała wniosek, który mówi, że zakres określa załącznik do wniosku. ( stanowi zał. Nr do protokołu ).

   Załącznik do wniosku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską na powołanie niezależnego eksperta do zbadania gospodarki finansowej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o. o.

   Komisja wnioskuje o:

   1. zbadanie przyczyn powstania zadłużenia PPM, a przede wszystkim czy zadłużenie to powstało tylko w wyniku zadłużenia lokatorów, najemców i wspólnot mieszkaniowych wobec PPM, czy też w wyniku zbyt dużych kosztów funkcjonowania Spółki;

   2. zbadanie wysokości zadłużenia Spółki wobec poszczególnych dostawców mediów (Geotermia, Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne, Energetyka itd.);

   3. zbadanie przyczyn powstania większego zadłużenia PPM wobec Geotermii Pyrzyckiej niźli zadłużenie lokatorów i członków wspólnot mieszkaniowych wobec PPM na dostarczone im ciepło z Geotermii za pośrednictwem PPM;

   4. zbadanie skutków oddziaływania przejętego przez PPM zadłużenia od RPGKiM w chwili powstania Spółki na obecną jaj kondycję finansową;

   5. ustalenie kosztów z podziałem na: koszty eksploatacyjne, koszty remontów i inne pozycje kosztów związanych z funkcjonowaniem PPM, w poszczególnych latach narastająco;

   6. określenie źródeł finansowania ponoszonych kosztów;

   7. ustalenie prawidłowości podejmowania decyzji o inwestycjach prowadzonych przez PPM;

   8. ustalenie wielkości i źródeł finansowania inwestycji, np. podłączanie mediów oraz ich ewidencji w kosztach PPM;

   9. ustalenie wpływów wg. struktury przychodów i należności wg. wielkości i okresu regulowania;

   10. ustalenie wielkości, struktury i długości okresu regulowania zobowiązań wobec dostawców oraz określenia przyczyn powstania dużych, przeterminowanych zaległości;

   11. ustalenie czy faktyczne wpłaty eksploatacyjne pokrywają koszty utrzymania przedsiębiorstwa;

   12. ustalenie prawidłowości naliczania wysokości należność i od Gminy w stosunku do PPM z tytułu dodatków mieszkaniowych, należności nieściągalnych od najemców itp. oraz prawidłowości sposobów ich rozliczania;

   13. ustalenie prawidłowości prowadzonych rozliczeń z mieszkańcami;

   14. ustalenie przyczyn braku mieszkań socjalnych;

   15. dokonanie oceny zarządzania PPM oraz wpływu na zarządzanie organów spółki.

   Ekspertyzą należy objąć okres od daty powstania PPM do dnia 31 maja 2005r.

   Wszystkie te sprawy dotyczą pieniędzy naszych mieszkańców i jest to sprawa na tyle ważna, że chcielibyśmy aby wszystko było w porządku, ale chcemy do końca przez niezależnych ekspertów na potrzeby naszej komisji w celu wypracowania prawidłowej opinii, zapoznać się z tą opinią i wypracować takie uwagi i wnioski, które rozwieją wszystkie nasze wątpliwości. Mogę tylko serdecznie przerosić w imieniu komisji, że narazimy na jakieś koszty, ale nie widzimy wyjścia z tej sytuacji, ale sprawa pieniędzy naszych mieszkańców jest naszą sprawą.

   Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- Czy zachodzi podejrzenie, że sporządzony bilans każdego roku przeprowadzany jest nierzetelnie? Czy pracownicy Urzędu Miejskiego znający temat nie mogą tego zrobić i ukrywają coś przed nami radnymi i mieszkańcami? Rada ma takie uprawnienia, aby powołać biegłego do tej sprawy.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Dlatego chcemy korzystać z tych uprawnień i powołujemy się na § 56 Statutu. Nie odpowiem na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady. Mam nadzieję, że opinia rzeczoznawcy odpowie na te pytania.

   Radny W. Kędziora- Od początku pracy tej rady bardzo często pojawia się temat PPM Spółka z o.o. i zawsze są pewne niedomówienia, niejasności co do gospodarki finansowej. Powinien tą sytuację zbadać ktoś z zewnątrz te przepływy i ta gospodarkę właśnie naszymi wspólnymi pieniędzmi, ktoś kto nie jest posądzany o jakieś powiązania. Zrobić to po to, aby wykluczyć to co sugerował Wiceprzewodniczący Rady. Warto byłoby raz porządnie przyjrzeć się temu dokładnie. Jak człowiek przygląda się liczbą to pojawiają się pytanie, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ostatnio na Komisji Budżetu chcieliśmy te informacje i nie dziwię się, że burmistrz nie był w stanie odpowiedzieć, bo nie zna takich szczegółów. Powinniśmy zasięgnąć opinii na temat pewnych liczb. My byśmy chcieli - przynajmniej ja, jako W. Kędziora- pokusić się żebyśmy raz od początku powstania tej spółki, aby przyszedł ktoś z zewnątrz zbadał ją, bo spółka generuje wielkie długi, które trudno je przepisać. Czy te długi wynikają tylko z zadłużenia lokatorów i ciężkiej sytuacji materialnej naszych mieszkańców. Trzeba to wreszcie uciąć i dać odbój pewnym przemyśleniom. To co powiedział radny E. Gola- to jest odsuwanie problemu. Wiem, że będzie to kosztować nie małe pieniądze i myślę, że jesteśmy w stanie to unieść dla dobra tych mieszkańców. Miejmy to na względzie, żeby ludzie poznali tą prawdę. Mnie się wydaje, ze wszystkim nam powinno zależeć na tej prawdzie obiektywnej a nie prawdzie subiektywnej a różne rzeczy padały już pod adresem PPM. Wyjaśnijmy sobie to raz a porządnie. Należy wyjaśnić tą sytuację a na razie mam wrażenie, że pewne rzeczy chowa się pod stół, jak najdalej odsunąć w czasie, bo to kosztuje. Ciekawe czy więcej nie będą nas kosztować długi. Tym bardziej jak zapytałem burmistrza o skład rady nadzorczej kto nas reprezentuje, bo jest to nadzór nad poczynaniami zarządów tej spółki i osób zajmujących funkcje kierownicze. Okazuje się, ze naszym przedstawicielem jest syn głównej księgowej, a pan burmistrz mówi, że on nie wie. Przepraszam, coś tu jest zachwianego. Nie mogę nadziwić się tej frasobliwości pana burmistrza. Więzy rodzinne wykluczają, mimo że jest on prawnikiem. Burmistrz powinien to sprawdzić, a potem powiedział, że nie, i że ta pani w lipcu idzie na emeryturę. Dla mnie to nie jest argument.

   Zróbmy te badania i pokażmy, ze zależy nam wszystkim na ukazaniu jak na prawdę jest. Może jest dobrze i wtedy damy odbój i powiem, że myliłem się. Mieszkańcy też pomyślą sobie, że spółka jest w porządku i to z naszej winy jest to zadłużenie. Nie ukrywajmy tego.

   Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- W tej chwili padają takie słowa i całkowicie zgadzam się z tym co czytał przewodniczący A. Gumowski. Punkty są ciekawe i jestem zainteresowany. Niemniej jednak jako właściciele możemy sobie zażądać na koniec roku przedstawienia tych wszystkich tematów dotyczących PPM. Jeżeli tematy te nie będą nas zadawalały, a na dzień dzisiejszy nie wiem jakie PPM ma zadłużenie. Zawnioskujmy i te wszystkie punktu przedstawmy i zażądajmy pod koniec czerwca zbadania bilansu i jeżeli nam nie będzie odpowiadało, to decyzję to możemy podjąć w miesiącu lipcu czy sierpniu. Na dzień dzisiejszy nie przekonuje mnie to, aby powołać taką komisję. Jestem za badaniem bilansu, niemniej jednak w spółdzielniach jest zalecane, aby co parę lat taki bilans był przeprowadzany przez niezależnego eksperta.

   Burmistrz K. Lipiński - Po pierwsze, chciałbym wprowadzić drobną zmianę do stanowiska komisji. To nie z RPG powstał PPM, tylko z PPK wyłączono mieszkaniówkę.

   Po drugie, wydaje mi się, że sesja czerwcowa odnośnie kontroli funkcjonowania spółki pod względem finansowymi dogłębne zbadanie przez miesiąc czasu graniczy z cudem i będzie to bardzo niemożliwe dla jakiejkolwiek firmy działającej w tym zakresie. Informuję, ze może być z tym kłopot i nie podejmie się tego żadna firma.

   Po trzecie, to mieszkańcy czyli PPM, które ma umowę jest zobowiązane przekazać pieniądze szczególnie za ciepło, bo tam jest największe zadłużenie.

   Pytanie, czy spółka PPM jest wierna, zachowawcza i czy podejmuje działania windykacyjne w tej materii. Z tego co wiem, windykacji jest bardzo mnóstwo, z tego część jest nieściągalna z przyczyny społeczno -ekonomicznych. Są rodziny, które mają umowy najmu ( szczególnie teren wiejski), które w ogóle nie płacą faktycznie od początku i ci ludzie muszą gdzieś mieszkać. Dlatego dziękuje tym radnym, którzy głosowani za promesą dającą możliwość ogłoszenia przetargu, na osiem mieszkań.

   Burmistrz jest otwarty i chętnie pomaga, jeżeli autentycznie jest trudna sytuacja rodzinna.

   Proszę Biuro Rady, aby odtworzyło taśmę- ja nie powiedziałem, ze powołałem Radę Nadzorczą, tylko zamierzam powołać Rade Nadzorczą w takim składzie, i wymieniłem dwa nazwiska. Jeszcze nie podpisałem i nie ma dokumentu na tą okoliczność, ponieważ zastanawiałem się nad tym, gdyż wiadomo kto może być w składzie Rady Nadzorczej- osoba, która zdała egzamin w trybie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Nie mamy osób w Pyrzycach i spływają oferty z innych miast ale będzie znowu zarzut, że to nie z Pyrzyc. Pan Boczkowski na kwalifikacje i pracuje w spółdzielniach mieszkaniowych i autentycznie w miesiącu lipcu przechodzi na emeryturę.

   Radny W. Kędziora - Nie zgadzam się z wypowiedziom burmistrza, bo nie było mowy, że pan burmistrz ma zamiar powołać, tylko że członkami Rady Nadzorczej są powołani pan R. Janił i pan Boczkowski- prawnik ze Szczecina. Tak była przedstawiona informacja i ja posiłkuje się tym, co pan burmistrz powiedział. Rzeczywiście pan tak powiedział ( to można odsłuchać ), że nie zdawał sobie sprawy, że jest to syn głównej księgowej. Możemy spotkać się kiedyś i odsłuchać to w Biurze Rady.

   W odpowiedzi do wiceprzewodniczącego M. Osękowskiego- nie jako radny ale jako członek Wspólnoty, ile jest „psioczenia” mieszkańców na Zarządcę PPM. Dlatego ja i wiele Wspólnot z zainteresowania przyjrzymy się wynikom tej kontroli. To nie jest tylko odosobniony mój głos.

   Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- Przysłuchuję się wypowiedzi radnego Kędziory i coraz większe odnoszę wrażenie, że niedługo nasze dzieci również nie znajda pracy w Pyrzycach, chociaż będą dobrze wykształcone. Jest to przerażające, że nie liczy się wykształcenie i umiejętności danego człowieka.

   Radny W. Kędziora - Jest Rada Nadzorcza, która prowadzi nadzór nad poczynaniami zarządu i jest osoba sprawująca funkcje kierownicze i jest pokrewieństwo w linii prostej. Czy więcej musze tłumaczyć? Ja nie żałuję nikomu pracy, ale trzeb to widzieć.

   Radny J. Tkaczuk - Na pewno byłbym przeciwny powołaniu biegłego rewidenta, ale po tym co usłyszałem będę głosował „za”. Tego nie może być. Pan burmistrz nie odpowiedział naprawdę, czy jest on zatrudniony w Radzie Nadzorczej czy nie. Ja kiedyś też zastanawiałem się nad swoim synem, który jest prawnikiem. Jakby to wyglądało, że mój syn jest w Radzie Nadzorczej w tym mieście. Byłby to skandal. Gdyby ta pani pracowała w PPM jako podrzędny pracownik, ale nie jako podrzędna księgowa. To się w głowie nie mieści, że panu burmistrzowi przeszło przez myśl kogoś takiego nawet proponować.

   Burmistrz K. Lipiński- Mam świadomość to, co mówiłem. Po raz pierwszy w tej sali od siedmiu lat wypraszam sobie takie zarzuty. Nikogo nie powołałem i to powiedziałem na sesji, że noszę się z zamiarem. Jak można kogoś powiać o to, czego ktoś nie uczynił. Powiedziałem, że mam zamiary, bo są tacy kandydaci. Nie podpisałem się pod żadnym zarządzeniem.

   Radny W. Tołoczko - Właśnie ja podyktowałem takie pytanie na Komisji Budżetu i zapytałem pana burmistrza, w związku z tym, ze często zmieniały się składy RN spółek: PPK i PPM. Pan Burmistrz powiedział skład RN spółki PPK i skład PPM- pan burmistrz wymienił dwa nazwiska. Proszę trzymać się tej wersji.

   Do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady- my nie chcemy powołać żadnej komisji. My powołujemy eksperta niezależnego.

   Radny W. Kędziora- Nikt tu panu burmistrzowi nie zarzuca, że podpisał. My nie wiemy czy pan burmistrz podpisał, pan burmistrz przekazał nam tylko informację, ze członkami Rady Nadzorczej jest pan Roman Janił i pan Boczkowski. Ja zapytałem się, czy jest to syn pani księgowej. Jak tylko dowiedziałem się, że jest to prawnik ze Szczecina, to od razu zorientowałem się, ze jest to syn księgowej. Dziwię się pani Odachowskiej, skąd takie oburzenie. Być może są takie praktyki w pewnych kręgach, ale ja zawsze będę je negował.

   Radny E. Gola - Przychodzi nam ocenić działalność spółek PPM i PPK. Komisja Budżetu wypracowała wniosek gdyż chce uzyskać informacje. Ja przedstawiłem podobny wniosek, tylko o węższym zakresie. Dajmy szansę Zarządowi Spółki, Rady Nadzorczej, aby udzielili nam informacji. W tej chwili podważa się wiarygodność Zarządu Spółki, Rady nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, ponieważ nie ma się do nich zaufania. Ten zakres informacji, jaki Komisja Budżetowa chce. Możemy zażądać takiej informacji od tych organów. To nie wyklucza, ze jeżeli zakres ten będzie nieodpowiedni i będzie budził wątpliwości wówczas można będzie przeprowadzić tą ekspertyzę. Dlaczego my w tej chwili podważamy zaufanie do tych ludzi. Według mnie jest to nie w porządku. Czy są wprost zarzuty do kierownictwa do tych organów? Będąc jeszcze członkiem Komisji Budżetu, kiedy omawiano sytuację PPM w poprzednich latach Dyrektor Spółki przedstawiał zadłużenia. Fakt, że robił to fragmentarycznie i o problemach ściągalności czynszów to byliśmy informowani. Proszę tego nie przedstawiać w tej chwili, ze nagle obudziliśmy się, że to nagle dzisiaj się stało. To nie jest problem dzisiejszy. Ten problem istniał od początku naszej kadencji. Dajmy szansę organom, które zostały powołane i są uprawnione aby najpierw one udzieliły informacji, a później podejmijmy decyzję o wydatkowaniu publicznych pieniędzy na ekspertyzę. Miesiąc nie zmieni sytuacji.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Już tyle zostało dzisiaj powiedziane, że każdy powinien podjąć jedyną słuszną decyzję i taką mamy nadzieję. Proszę nie wysłuchiwać radnego E. Goli, który mówi dyrdymały i mieszka sprawy rachunkowości z ekspertyzą, której my chcemy i domagamy się takiej ekspertyzy. My chcemy powołać rzeczoznawcę, który oceni nie tylko wyniki finansowe, ale przebieg finansów w tej firmie od początku, zasadność podejmowania decyzji itd. Nie mieszajmy tego z rocznym bilansem firmy. Dlaczego rzeczoznawca i ekspert niezależny? Dlatego, że zaufania nie mamy i to jest prawda. Od kilku lat nie możemy doczekać się pełnych rzeczowych informacji na ten temat. Nie jesteśmy takimi fachowcami, którzy potrafią takie rzeczy ocenić.

   Składam wniosek o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

   Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji.

   Wynik głosowania: Za- 15, przeciw-1, wstrzymało się -1.

   Dyskusja została zamknięta.

   Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wyrażenie zgody na powołanie specjalisty w celu przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej gospodarki finansowej Spółki PPM pod względem ich prawidłowości. Szczegółowy zakres ekspertyzy określa załącznik do wniosku.

   Komisja wnioskuje o powołanie eksperta niezależnego niezwiązanego z Gminą Pyrzyce. Komisja wnioskuje o jak najszybszą realizację, tak aby przeprowadzona ekspertyza mogła trafić pod obrady najbliższej Sesji Rady Miejskiej tj. w miesiącu czerwcu br.

   Wynik głosowania: Za- 8, przeciw-9, wstrzymało się -0.

   Wniosek nie uzyskał akceptacji.

   Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Odczytał wniosek Komisji Budżetu o przeprowadzenie ponownych konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek organizacyjnych OSiR-u, PDK, PBP co ma związek z uregulowaniem prawnym w Statutach jednostek dotyczących kadencyjności pełnienia funkcji.

   Wnioski Komisji Budżetu stanowią zał. Nr 118.

   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- S. Jemielity - Odnośnie wniosku Komisji Budżetu, przecież obecni dyrektorzy OSIR, PBP, PDK byli powołani w drodze konkursu. Nie wiem, jakie są argumenty. Brak uzasadnienia, które mówiłoby czy któryś z tych dyrektor działa na szkodę jednostki i czy są zarzuty w kierunku tych dyrektorów. Chociażby przed chwilą zatwierdziliśmy roczne sprawozdanie finansowe za rok 2004 PDK i PBP gdzie nie zbyło dyskusji i żadnych sprzeciwów i nikt nie stawiał żadnych zarzutów.

   Odwołanie dyrektorów wiąże się z odprawami, czyli z budżetem. Czy są zaplanowane na to środki?

   Radny W. Kędziora- Nie koniecznie muszą być odpraw, bo pewne rzeczy można z pewnym wyprzedzeniem zrobić. Nie chcę poruszać jakie są przesłanki, bo jest to zbyt szerokie forum, aby dyskutować. Nie chciałbym naruszać jakiś dóbr osobistych różnych ludzi. To, że niektórzy udają, że nic nie wiedzą co dzieje się w niektórych jednostkach to się dziwię.

   Mam nadzieję, że wypowiedz radnej S. Jemielity jest jakby nie wiedziała, gdzie żyje. Tyle rzeczy dzieje się, a pani nie wie dlaczego. W każdym przypadku argumentacja jest. Przeanalizujmy te fakty, które tutaj te fakty w naszym otoczeniu zachodzą i to wystarczy.

   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- S. Jemielity - To, że stawia się zarzuty przeciwko danej osobie, to należy te zarzuty udowodnić. Jeżeli radny ma konkretny temat, to proszę szczegółowo a nie ogródkami. Zarzuty trzeba udowodnić. Do chwili, kiedy nie jest sprawa udowodniona, to może być to oczernianie.

   Radny E. Gola - Dyrektorzy jednostek zostali powołani w drodze konkursu i są zasad określone w konkursie, jakie mają do spełnienia. Nagle w trakcie pełnienia tych obowiązków padł wniosek o zerwanie tego. Dziwię się, że radny Kędziora zarzuca radnej Jemielity, że nie wie dlaczego. Niech radny Kędziora powie dlaczego, bo jest niedopuszczalne składanie wniosku o odwołanie ludzi w trzech placówkach, kiedy na żadnej komisji nie przedstawiono argumentów o złym funkcjonowaniu placówek. Nie mówię o sytuacji z ostatnich miesięcy w PBP, bo sprawa jest w trakcie. W pozostałych: w PDK pani dyrektor od niedawna pełni obowiązki; Dyrektor OSiR wielokrotnie chwalony za osiągnięcia, więc proszę wyjaśnić na jakiej podstawie mamy podejmować decyzje o tym, aby ich odwołać. Nie widzę żadnych argumentów. Brak uzasadnienia tego wniosku. Jest to zbyt poważna sprawa i w tej chwili podważamy ich pozycje.

   Radny W. Kędziora- Nie chciałbym wchodzić w kompetencje pana burmistrza, ale mam wrażenie, że niektórzy z nas żyją w odosobnieniu. Pan burmistrz zdaje sobie sprawę, bo rozmowy były prowadzone. Wniosek jest jednak inny, ale nie o to chodzi. Nie w każdym przypadku jest to zła ocena pracy dyrektora. W niektórych są jakieś uchybienia formalne, o których już od kilku miesięcy mówimy. To nie jest tak, że wszyscy są wrzuceni do jednego kubełka.

   Radny J. Tkaczuk - Proszę przedstawić argumenty. Żyję w tych Pyrzycach i nie wszystko wiem. Nie wiem, czy nie nabrano mani odwołań i tak po kolei będziecie każdego odwoływać, bo coś się nie podoba. Proszę przedstawić jakie są powody bo są to bardzo ważne rzeczy.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Wniosek został sprecyzowany bardzo delikatnie. Jeżeli radny Tkaczuk nie wie o co chodzi, to ja zawnioskuję o odczytanie ostatniej skargi pracowników biblioteki odnośnie pani dyrektor PBP. Jeżeli chodzi o PDK - będzie decyzja Prokuratury o anulowaniu konkursu w drodze decyzji administracyjnej. Dyrektor OSiR- nie chcę się wypowiadać ale jest bardzo mocno powiązana ze sprawą pani dyrektor PBP. Chcieliśmy panu burmistrzowi ułatwić sposób rozwiązania i wyjścia z tego problemu. Osoby te maja prawo przystąpić do ponownego konkursu i jeżeli okażą się niezastąpione i wygrają konkurs, to nie będziemy mieli żadnych uwag. Względy formalne, to nie chodzi o odwołanie dyrektorów, a chodzi o naprawienie tego co jest niezgodny ze statutem. W dniu dzisiejszym podjęliśmy decyzję o zmianie statutu PBP dotyczącą kadencyjności poszczególnych dyrektorów. Okazuje się, że żaden z dyrektorów nie ma kadencyjności. Nie chcę wracać do tego w jaki sposób został powołany pan dyrektor Olech, lecz możemy wrócić do tych dokumentów. Wszyscy o tym wiemy, że w momencie kiedy stawał wniosek o czteroletnią kadencyjność ( bo Komisja Budżetu stoi na stanowisku, że okres czteroletni jest takim okresem, który mobilizuje do pracy, wysiłku i pokazać co się robi) , to dzień wcześniej pan dyrektor został powołany na to stanowisko wiedząc, że taki projekt uchwały jest. Chcieliśmy zrobić to bardzo delikatnie, żeby uregulować prawnie to, co prawnie nie jest uregulowane. Przy okazji chcieliśmy pomóc panu burmistrzowi w rozwiązaniu problemu biblioteki, bo to co się tam dzieje to przechodzi już ludzkie pojęcia. Wszyscy wiemy, że gdyby był to konflikt pomiędzy panią dyrektor a jedna lub dwoma osobami, to zgodzilibyśmy się, że jest tam jakaś gra interesów lub osobiste spraw, ale nie 3/4 załogi biblioteki podpisani na piśmie z imienia i nazwiska. Pomóżmy rozwiązać problem burmistrzowi. Ja wiem, że ma trudną sytuację bo podjąć decyzję jest bardzo ciężko. Jeżeli radni chce, aby „prać tutaj ostro brudy” to będziemy tak robili. My przyjęliśmy taką zasadę i chcieliśmy bardzo grzecznie i kulturalnie doprowadzić do tego, aby pod względem kulturalnym i formalno-prawnym zachowana była kadencyjność i aby rozwiązać konflikt w bibliotece.

   Proszę o odczytanie pisma skierowanego do Rady od pracowników biblioteki.

   Radny E. Gola - Jesteśmy w trakcie postępowania wyjaśniającego w sprawie pism kierowanych do radnych i nie tylko w spr. biblioteki publicznej. Jak można w trakcie tego postępowania, jakie podejmuje burmistrz i Komisja Rewizyjna, publicznie przedstawić jakieś pisma. To jest niedopuszczalne. Wpływają różne pisma i nie wszystkie były nagłaśniane przez Przewodniczącego Rady. Ja nie widzę możliwości aby taką rzecz robić. Chciałbym uzyskać zdanie i opinię na jakim etapie jest postępowanie w sprawie PBP. W sprawie personalnych decyzji jest burmistrz. Dlaczego my radni mamy przejmować jego uprawnienia. Chciałbym usłyszeć decyzję pana burmistrza w tej sprawie, bo to dotyczy jego trzech powołanych ludzi. My dyskutujemy już od dłuższego czasu a nie słuchamy tego, który najbardziej jest zainteresowany. Burmistrz odpowiada za funkcjonowanie tych placówek i za wypełnianie tych wszystkich zadań. Burmistrz zatrudnia.

   Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Bardzo dziwię się radnemu Goli, gdyż przed chwilą była czytana skarga pani Eufemi Dziełak i nie słyszałem protestu. Proszę nie wkładać w moje usta i nikogo, kto przegłosował ten wniosek do Rady, że uzurpujemy sobie prawo do tego, aby podejmować decyzje za burmistrza. My wnioskujemy do burmistrza, a jak burmistrz postąpi to jego sprawa. Uprawnienia ma tylko Burmistrz a nie Rada Miejska i my dokładnie wiemy, co robimy.

   Radny M. Majak- Moim zdaniem powinniśmy przeczytać to pismo. Od początku Rada Miejska, chociaż nie jest jej kompetencją, podjęła ten temat dlatego, że zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo a pracownicy biblioteki byli tak zdesperowani bezczynnością pracodawcy, że przyszli do radnych. Od początku sytuacja budzi wiele wątpliwości. Mam żal do pana burmistrza, że za mało podjął działań. Myślę, że gdyby od początku aktywnie włączył się w tą sprawę i swoim autorytetem próbował wpłynąć na tą sprawę, to może problem byłby już rozwiązany. Podjęliśmy pewien temat, który próbujemy załatwić i doprowadzić do kompromisu. Coraz mniej wydaje mi się on możliwy w świetle ostatnich wydarzeń m.in. zwalniania pracowników w okolicznościach budzących duży niesmak moralny, prowokacje. Rodzi się pytanie; kto następny do zwolnienia?

   Na pewno to pismo nie jest gwarantem załatwienia sprawy, ale wydaje mi się, ż jest potrzebne odczytanie tego pisma. Rozpoczęliśmy pewne działanie na rzecz uzdrowienia tej sytuacji i chcemy iść do końca, mieć jasność i czytelność.

   Burmistrz K. Lipiński- Często na tej sali słyszymy, że radni zbyt daleko ingerują w kompetencje burmistrza. Zauważam od pewnego momentu zbyt daleko idące chęci odbierania burmistrzowi kompetencji. Szanuję każdą wypowiedz.

   Co do tej kwestii to nie było żadnych bezczynności. Proszę zauważyć, że burmistrz ma nie tylko bibliotekę, ale mnóstwo innych spraw i mogło zdarzyć się, że na jakimś spotkaniu nie był. Załoga zachowała prawidłowość formalno-prawną i zwróciła się do mnie o spotkanie. Takie spotkanie się odbyło. Wysłuchałem strony i nie komentowałem wypowiedzi. Następnie odbyłem spotkanie pani dyrektor i oczekiwałem od niej, co ona o tym sądzi, ale były dwa różne stanowiska. W związku z tym, że odbywała się kontrola biblioteki pod kątem finansów publicznych. Dołożyłem jeszcze tą kwestię, która jest podnoszony, sposób składowania księgozbioru. Kontrola ta została poszerzona i te zadania. Po zakończeniu kontroli i przedstawieniu wniosków z kontroli, z które mówiły o pewnych zaniedbaniach, podjąłem decyzję o karze upomnienia pani dyrektor. Upłynął krótki czas i odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli radni i Zastępca na krótko. Owocem tego spotkania jest to pismo. Nie widać woli porozumienia dzisiaj o godz. 9:00 poprosiłem załogę i panią dyrektor. Powiedziałem, że jest to spotkanie ostatnie w tej kwestii i sądziłem, że nastąpi gest pojednania i podania sobie ręki. Pod koniec spotkania przedstawicielka załogi powiedziała, ze ich stanowisko jest jasne i mają tego dość. Był to bardzo ważny element w tym wszystkim. Potrzebne są argumenty merytoryczne do jakiejkolwiek decyzji. Nie może być tak, że jest nacisk dyrektora, aby wyrzucić część pracowników, czy nacisk załogi dyrektora biblioteki, który spowoduje jakąkolwiek decyzję w tej sprawie. Po tym spotkaniu wiele mogę poczynić lecz proszę nie pytać jak, bo jest to moja kompetencja.

   Radny M. Budynek- Chciałbym aby zostało odczytane pismo skierowane od pracowników biblioteki, gdyż jest ono skierowane do Przewodniczącego i Radnych. W piśmie kierują się do „Wysokiej Rady”, a więc ludzi ci chcą, aby zostało to upublicznione.

   Radny M. Majak- Kompetencją rady Miejskiej jest uchwalanie statutów jednostek. Rada przyjęła wniosek o zmianę statutu wcześniej OSiR, dzisiaj PBP- o zmianę kadencyjności dyrektora. Moje pytanie: dla kogo? Tworzymy jakieś martwe prawo? Naszą intencją było wprowadzenie tego w życie. Po cóż przyjmowaliśmy ten wniosek o kadencyjności? po przejściu na emeryturę pewnych dyrektorów?

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał pismo skierowane od pracowników biblioteki skierowane do Rady Miejskiej.

   Pismo stanowi zał. Nr 119.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o przeprowadzenie ponownych konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek organizacyjnych OSiR-u, PDK, PBP co ma związek z uregulowaniem prawnym w Statutach jednostek dotyczących kadencyjności pełnienia funkcji.

   Wynik głosowania: Za -7, przeciw-7, wstrzymało się -0.

   Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Zwrócił się do pana Burmistrza, aby do następnej sesji RM przedstawił jak zamierza rozwiązać sprawy: w PBP, w PDK gdzie sprawa jest nieuregulowana do końca, w OSiR. Chodzi o przedstawienie strategii na przyszłość.

   Burmistrz K. Lipiński - Sprawa biblioteki była przed chwilą omawiana. Sprawa PDK została skierowana do prokuratury. Odnośnie OSiR nie bardzo wiem, jaka ma zapaść decyzja?

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz -Odczytał:

   • pismo złożone przez radnego J. Tkaczuka informujące , iż z dniem 31 maja br. radny składa rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych „Sojuszu Lewicy Demokratycznej”

   Pismo stanowi zał. Nr 120.

   • Pismo Klubu radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe „CENTRUM” informujące o zmiany nazwy Klubu Radnych na Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezrzeszonych Rady Miejskiej w Pyrzycach

   Pismo stanowi zał. Nr 121

   Radny E. Gola - W związku z tym, że wniosek Komisji Budżetu dotyczący powołania eksperta do oceny sytuacji finansowej PPM nie uzyskał akceptacji zgłaszałem wówczas wniosek o przedstawienie przez Burmistrza na komisje informacji, który nie był głosowany.

   Zakres informacji:

   • Zadłużenie PPM w momencie powstania i jego struktura, w tym zaległe czynsze;

   • Zadłużenie w poszczególnych latach i jego struktura ( woda, energia, ciepło, inne);

   • Aktualne zadłużenie i jego struktura z uwzględnieniem faktur i zobowiązań nieopłaconych na dzień złożenia informacji;

   • Opinia Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej dotycząca sposobu rozwiązania zadłużenia na przyszłość.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek radnego Goli.

   Wynik głosowania; Za-8, przeciw- 2, wstrzymało się -2.

   Wniosek uzyskał akceptację.

   p. E. Kruszyński- Otrzymuję zaproszenie wraz z porządkiem obrad sesji RM. Chciałbym wiedzieć, kto jest wnioskodawcem projektów uchwał - jest to ważne.

   Odnośnie wręczenia odznaczeń „Gryfa Pomorskiego”. Pan Przewodniczący Rady informuje na sesji o swojej pracy. Mógłby również informować Radę, co podpisuje, żeby Rada o tym wiedziała. Ciekawe czy Rada wie ilu było odznaczonych i dlaczego? Czy jest to uczciwe? Czy pan przewodniczący, jeżeli podpisywał, uzyskał upoważnienie od Rady?

   Do punktu 31 porządku

   Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

   Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

   Protokołowała:

   K. Muszyńska- Kozdroń

   Przewodniczący Rady

   Artur Marcinkiewicz

   1. Rada przyjęła wniosek Komisji Budżetu o nie podpisywanie przez Burmistrza Pyrzyc aktu notarialnego na sprzedaż działki Nr 130/34 o pow. 7,00 ha położonej w obrębie 3 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej.

    1. Realizuje Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński

   1. Rada przyjęła wniosek radnego E. Goli o przygotowanie i przedłożenie pod obrady stałych komisji Rady dokumentów wskazanych we wnioskach poszczególnych komisji:

   • Komisja Budżetu wnioskuje o przygotowanie „Programu pozyskiwania (budowy) lokali socjalnych i komunalnych oraz sposobu ich finansowania w latach 2005-2010” w terminie do następnych posiedzeń komisji w miesiącu czerwcu 2005r. Jednocześnie wnioskuje o przygotowanie rozszerzonej (uzupełnionej) informacji nt. „Budownictwo socjalne, komunalne w gminie Pyrzyce”.

   • Komisja Rolnictwa i Ekologii wnioskuje o uzupełnienie informacji nt. „Budownictwo socjalne, komunalne w gminie Pyrzyce” o następujące pozycje:

    1. Obecny stan mieszkań socjalnych i komunalnych;

    2. Całościowy przegląd sytuacji mieszkań komunalnych (sytuacja ludzi mieszkających w lokalach komunalnych, powierzchnia lokali mieszkalnych osób mających wyroki sądowe, ilość wyroków oraz zapotrzebowanie na lokale mieszkalne dla osób mających wyroki);

    3. Dalsze zamierzenia Burmistrza Pyrzyc dotyczące mieszkań socjalnych i komunalnych.

      1. Realizuje Wydz. GKŚiR- p.o. Kier. D. Marciniak

     1. Rada przyjęła wniosek Komisji Budżetu o uzupełnienie na sesję RM w miesiącu czerwcu poniżej wymienione projekty uchwał o rzeczywisty sposób finansowania, kalkulację kosztów oraz uszczegółowienie wykazu instytucji ponoszących koszty:

     • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Goleniów na rok 2005;

     • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Złocieniec na rok 2005;

     • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce-Korbach (Niemcy) na rok 2005;

     • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Bad Sulze (Niemcy) na rok 2005;

     • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce- Vysoke Myto (Czechy) na rok 2005;

      1. Realizuje Specjalista ds. PiWzZ -M. Wrzosek

     1. Rada przyjęła wniosek Komisji Edukacji o wprowadzenie do planu pracy komisji w miesiącu czerwcu tematu dotyczącego podsumowania XXVI Pyrzyckich Spotkań z Folklorem.

      1. Realizuje Komisja Edukacji

     1. Rada wydała.

      1. Realizuje Wydz. RG- Kier. I. Kozłowska- Gidyńska

     2. Rada przychyliła się do wniosku Komisji Budżetu dotyczącą przekazania do Burmistrza Pyrzyc treści pisma skierowaną od pani Eufemii Dziełak zam. w Pyrzycach przy ul.1 Maja 4/4 i oczekuje podjęcia niezwłocznych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. Rada oczekuje pisemnej informacji o sposobie rozwiązania problemu.

     Pismo wraz z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9 maja 2005r. stanowi załącznik.

      

   • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Akcja Osoba Data
    Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2005 08:50:51
    Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2005
    Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2005 08:50:51