Protokół Nr XLII/05 z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r.


Protokół Nr XLII/05

z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

godz. 14:15.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni radni:

 1. Radny G. Gontarz- usprawiedliwiony.

 2. Radny M. Gryczka- przybył w trakcie obrad sesji.

 3. Radny A. Hałasa- usprawiedliwiony

 4. Radny W. Kędziora- przybył w trakcie obrad sesji.

 5. Radny P. Klimczak- usprawiedliwiony.

 6. Radny J. Kubajek- usprawiedliwiony.

 7. Radna A. Odachowska- przybyła w trakcie obrad sesji.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2.

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Poinformował, iż w dzisiejszych obradach sesji będzie uczestniczyć pani z inspekcji sanitarnej w sprawie zagrożenia choroby ptasiej grypy.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Zgodnie z wnioskiem komisji zaproponował wyprowadzić z porządku posiedzenia:

 • pkt 12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do podjęcia działań mających na celu przedsięwzięcie pn. „Centrum rekreacyjno -sportowe w Pyrzycach”- druk Nr 506/05.

Opinia Komisji w tej sprawie stanowi zał. Nr 6.

 • pkt 16. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom mieszkań w Gminie Pyrzyce- druk nr 511/05

Opinia Komisji w tej sprawie stanowi zał. Nr 7.

 • Pkt 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza - w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezrzeszonych.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński- Odniosę się do wniosku Komisji Budżetu w sprawie wyprowadzenia z porządku obrad punktu 12 i 16. Mój wniosek jest inny, odmienny i proszę Wysoką Radę, aby nad tymi dwoma tematami debatować. Są to bardzo ważne tematy, które nie dotyczą tylko nas radnych, ale mieszkańców naszej gminy a szczególnie gości, którzy uczestniczą dzisiaj w naszym posiedzeniu. Nie chciałbym prowadzić wywodu obszernego, ponieważ wszystkie merytoryczne przesłanki ująłem w piśmie skierowanym do Pana Przewodniczącego Rady. Pismo jest integralnym elementem projektu uchwały. Byłoby nie stosowne oddalić, tym bardziej, że uczestniczyłem w posiedzeniu wszystkich komisji i radni są za tym, natomiast odłożenie w czasie uzasadniają obecną sytuacją finansową. Do tego materiały nie została załączona obecna sytuacja finansowa i nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie upoważnienie w pkt 12 takie upoważnienie burmistrzowi dać. W materiale wyraźnie piszę, że o każdych krokach będę informował Radę. Zadziwiają mnie tak humorystyczne postawy i nie wiem z czego to wynika, tak jak byśmy nie chcieli słuchać mieszkańców. Skoro nie jeden raz burmistrzowi proponuje się zarzucić, że burmistrz nie realizuje wniosków- co nie jest prawdą. Natomiast w tym przypadku wnioskodawcy nie chcą wysłuchać innych mieszkańców, nie ważne ile mieszkańcy się bawią. Nie tak dawno odbyło się inauguracja Uniwersytetu III Wieku i zebrani wyraźnie na to wskazują, aby taki obiekt był. Ja nie chce przytaczać, jakie są opinie w tej materii. Zamiast być dumnym z naszego miasta to pewnie niedługo będziemy się wstydzili. Dzisiaj żaden potencjalny inwestor nie pyta się czy działka jest zapatrzona w wodę, gaz i inne, tylko pyta czy jest hala, basen, biblioteka z ciekawym księgozbiorem- pyta o infrastrukturę społeczną. Różne są formy i metody finansowania przedsięwzięć. Uważam, że na ten temat powinniśmy rozmawiać. Sądzę, że więcej już nie będę przedstawiał dokumentów na Wysoką Radę, bo kilka razy żeśmy na ten temat rozmawiali. Nie bardzo rozumiem ta postawę. Sądzę, że powinniśmy rozmawiać. Możemy się różnić, ale musimy wysłuchać mieszkańców. Dzisiaj tu mieszkamy i żyjemy i powinniśmy mieć jak najwięcej takich form, o które ubiegają się mieszkańcy. Wiem, że będą zaraz głosy, że nieskończone są inwestycje. Inwestycje rozpoczęte wcześniej, przed tą kadencją realizujemy i żadnej nie odłożyliśmy. Uszanujmy głos naszych mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Po takiej wypowiedzi, Pan Burmistrz postawił Radę w niezręcznej sytuacji. Jeżeli zaczniemy rzeczywiście wsłuchiwać się w głos mieszkańców, to będzie jeden argument, że sprawa basenu i tego co znajduje się w na portalu pyrzyckim w internecie, to już wisi od dwóch lat. Ja to odbieram jako działanie tuż przed końcem tej kadencji. Nie mogę się zgodzić i dziwi mnie postawa Burmistrza, gdy budżet jest tak napięty i Wysoka Rada ma dbać o sprawne i właściwe wykonanie tego budżetu. Stoimy na progu projektu budżetu 2006. Jutro odbędzie się seminarium budżetowe, na którym będziemy już na ten temat rozmawiali. W opinii Komisji Budżetu wyraźnie jest napisane, że ta inwestycja jest rzeczywiście bardzo potrzebna i oczekiwana przez naszych mieszkańców i nie zamierzamy robić nic, żeby utrudnić w jakikolwiek sposób jej realizację. Materiał, który został przygotowany „ upoważnienie burmistrza do wykonywania wszelkich działań”. Na to zgody nie ma. Chcemy być w pełni odpowiedzialni za to, co dzieje się w tej chwili. Chcemy jasno i precyzyjnie wiedzieć, w jaki sposób Burmistrz zamierza finansować tą inwestycję, w jaki sposób ona ma wyglądać i gdzie ona będzie usytuowana.

Proszę nie straszyć nas, że Pan Burmistrz więcej tego materiału nie wprowadzi. Nie, jak będzie trzeba to my jako radni podniesiemy tą inicjatywę. Jeżeli Wysoka Rada uzna, że jest czas, są pieniądze, jest spięte finansowanie i jest zgoda wszystkich mieszkańców - wtedy tak.

Dokończmy wreszcie te inwestycje, które trwają kilkadziesiąt lat:PDK budowany nie przez kilkanaście ale kilkadziesiąt lat. I cały czas mamy się wstydzić? Cały czas mamy być napiętnowani przez naszych mieszkańców, że „nie potraficie tego zrobić, nie potraficie innych inwestycji doprowadzić”. Zakończmy to, co żeśmy nie skończyli i realizujmy to na co nas będzie stać. Za chwilę będziemy mówić o zadłużeniu PPM i sposobach wyjścia z sytuacji, pozyskiwaniu mieszkań socjalnych. Proszę zobaczyć co się dzieje w gimnazjum, nie zakończona rozbudowa szkoły SP 2. Co z basenem w gimnazjum i skąd pieniądze na jego remont? Tych argumentów możemy podawać bardzo dużo.

Na Komisji Budżetu nie było ani jednego głosu przeciwko Centrum sportowo- rekreacyjnego. Wprost przeciwnie, każdy mówi że wreszcie należy to robić, tylko po warunkiem że musi być to z rozsądku a nie z fikcyjnych rzeczy. Musimy wszystko przeanalizować i po to są spotkania przed zatwierdzeniem budżetu, po to chcemy poznać spięcia finansowe tej inwestycji i jej rozmach i jak oma będzie w przyszłości się finansowała? Ile będziemy musieli w przyszłości dokładać. Jasne jest, że ten obiekt sam się nie utrzyma i będziemy musieli dopłacać spore pieniądze. To wszystko dokładnie i spokojnie trzeba przeanalizować. Członkowie komisji są zdecydowanie za tą inwestycją, tylko z rozsądku i skoro nie było do tej pory tak mocnych nacisków i inicjatywy, rozważmy i proponujemy odłożyć to w czasie na jeden miesiąc, dwa lub trzy- do czasu aż zobaczymy jak wygląda nas budżet i realizacja budżetu w roku bieżącym i jakie są plany na rok przyszły. To nie będzie jedyna inwestycja, o której będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali też o Firmie NORD, gdzie musimy ponieść olbrzymie wydatki- 350 000zł.

Apeluję, aby nie robić nic pochopnie. Róbmy to spokojnie, z rozwag i umiarem.

Radna I. Morka- Wnioski Komisji Edukacji też są podobne. My tez nie negujemy pomysłu powstania takiego centrum, ale są ważniejsze sprawy inne. Komisja Edukacji w pełni zgadza się z Przewodniczącym Komisji Budżetu.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Co prawda powiedziałem, że ten punkt będzie wyprowadzony z porządku, ale zawsze są ważniejsze sprawy. Kwestia podejścia i rozumowania. W żaden sposób nie znajdzie się argumentów merytorycznych aby przekonać na swoją stronę, że dana inwestycja jest bardzo ważna.

Radny Gumowski powiedział, że są fikcyjne rzeczy. Materiał ten jest przygotowany bardzo merytorycznie i zawsze można powiedzieć, że czegoś tam jeszcze nie ma. Przedstawiam ten materiał dlatego, żebym nie zmarnował czasu, siły, zaangażowania, a potem Rada powie NIE. Chciałbym wiedzieć, czy mam swój czas poświęcić, bo są to publiczne pieniądze. Robimy, albo nie robimy.

Chciałbym, aby ten temat podjąć, natomiast uszanuję każdą decyzję Rad.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie z porządku posiedzenia:

 • pkt 12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do podjęcia działań mających na celu przedsięwzięcie pn. „Centrum rekreacyjno -sportowe w Pyrzycach”- druk Nr 506/05.

Wynik głosowania:Za-11, przeciw-2, wstrzymało się -1.

W/w projekt uchwały został wyprowadzony z porządku obrad.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 8, informacja Nr 9.

 • pkt 16. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom mieszkań w Gminie Pyrzyce- druk nr 511/05

Wynik głosowania:Za-10, przeciw-1, wstrzymało się -3.

W/w projekt uchwały nie został wyprowadzony z porządku obrad.

 • Pkt 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza - wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezrzeszonych.

Wynik głosowania:Za-7, przeciw-4, wstrzymało się -3.

W/w projekt uchwały nie został wyprowadzony z porządku obrad.

Do punktu 2A porządku

Pani Ewa Rutkowska - Inspektor ds. zwalczania chorób zakaźnych, przedstawiła zagrożenia, jakie wiążą się z chorobą ptasiej grypy na terenie naszego kraju.

Prezentacja dotyczyła w szczególności:

 • Zakazu organizowania targów, pokazów i prowadzenia handlu z udziałem żywych kur i innego drobiu;

 • Kontrolowania drogi do sprzedaży;

 • Przetrzymywania przez hodowców zwierząt na otwartej przestrzeni.

 • Odmiany i wrażliwość wirusa ptasiej grypy.

 • Objawy choroby.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji RM.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji RM dnia 29 września 2005r.

Wynik głosowania: Za- 12.

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja stanowi zał. Nr 10.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Informacja została złożona do dnia 15 października br. i zostanie ona uzupełniona w następnym numerze.

Radny W. Tołoczko- Złożył zapytania do pana Burmistrza w sprawie:

 • Spotkania w dniu 4 października br. z Prezesem Firmy „Drobimex” na temat inwestycji;

 • Spotkanie w dniu 12 października br. w Zielonej Górze na temat inwestycji.

 • Spotkanie w dniu 13 października br. na temat planowane inwestycji w Pyrzycach przez Obrzańską Spółdzielnię Mleczarską.

 • Spotkań odbytych z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Prezesami PZERiI w Pyrzycach w sprawie przekazania budynku przy ul. Kwiatowej.

Radna S. Jemielity - Prosi o informację w sprawie spotkania pana Burmistrza z rodzicami oraz uczniami, którzy otrzymali stypendium Burmistrza Pyrzyc.

p. E. Kruszyński- Złożył zapytanie:

 • W sprawie udziału Burmistrza w dniu 3 października br. w inauguracji roku akademickiego Politechniki Szczecińskiej. W jakim celu było pan Burmistrz tam był?

 • W sprawie spotkania Burmistrza z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7 października br. z prof. Z. Meyerem. W jakim celu?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Udzielił odpowiedzi:

 • dla radnego W. Tołoczko-

  1. spotkanie z Prezesem Firmy „Drobimex”. O zamiarach inwestowania przez tą firmę na ziemi pyrzyckiej kilkakrotnie informowałem o tym Radę. Na dzień dzisiejszy została podpisana przedwstępna umowa z dwóch powodów:

   1. potrzebna jest zgoda ANR, o tym że nie skorzysta z prawa pierwokupu

   2. potrzebny jest dokument, gdyż jest to firma zagraniczna.

  Firmie „Drobimex” bardzo zależy na tym, aby jak najszybciej rozpocząć inwestycję. Z informacji Prezesa Zarządu wynika, że na przełomie luty-marzec mają rozpocząć inwestycję. Informuję tylko, jaką mam wiedzę. Pan Przewodniczący może zwrócić się do firmy i ona odpowie, bo zamierza inwestować duże pieniądze.

   1. spotkanie w Zielonej Górze dotyczy basenu. Sądziłem, że droga dojścia tej inwestycji będzie inna, ale temat został wyprowadzony z porządku obrad. Teraz odczekam do chwili kiedy Rada da takie upoważnienie, i żadnych działań tego rodzaju już nie będę czynił.

   2. spotkanie z Prezesem Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Firma inwestuje w Pyrzycach i zamierza budować kolejną dużą halę, ponieważ obecnie wydzierżawia hal w Pyrzycach w różnych miejscach i przewóz towaru powoduje pogorszenie jego jakości. Zakład jest tak usytuowany, że przedziela do droga. Firma chciałaby mieć jeden kompleks. Odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Sienkiewicza na ten temat, aby zmienić organizacje ruchu i wyłączyć ten odcinek drogi. Firma pewnie uczestniczyłaby w przedsięwzięciu ( jest to droga powiatowa i gmina też powinna wziąć w tym udział, bo każdy ma w tym interes), aby utwardzić odcinek ul. Sienkiewicza do ul. Staromiejskiej. Wymaga to rozmów z mieszkańcami.

   3. spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia. Odbyło się takie spotkanie dwukrotnie udziałem przedstawicieli kombatantów i Związku Inwalidów nt. wspólnego korzystania z pomieszczeń, które należy zaadoptować na cele publiczne. Strony doszły do porozumienia. Będzie umowa użyczenia dla Nowielina a przed podpisaniem aktu notarialnego ( o ile Wysoka Rada taką uchwałę podejmie) ma zostać podpisane porozumienie o sposobie i trybie korzystania z pomieszczeń przez Związek Emerytów i Rencistów

 • dla radnej S. Jemielity- spotkanie odbyło się w USC, gdzie uczniom i rodzicom pogratulowałem i wręczyłem nagrodę. Był to bardzo ważny i uroczysty moment dla młodych pyrzyczan, którzy poświęcają bardzo dużo czasu, aby uczyć się dla siebie.

 • Dla pana Kruszyńskiego- uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. W takich uroczystościach biorę udział, ponieważ kontakty trzeba mieć bliskie z lektorami i profesorami. Korzystamy i kontaktujemy się z nimi, tym bardziej teraz, gdy powstał „Uniwersytet III Wieku” i nieodpłatnie będą prowadzić wykłady.

 • Do punktu 6 porządku

  Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Poinformował, iż na Komisji Budżetu na wniosek radnego M. Budynka do porządku został wprowadzony punkt „Zapytania radnych do Burmistrza” dzięki czemu sesja te przebiega sprawniej, bo wiele spraw zostało wyjaśnionych na komisji. Wiele rzeczy nie potrzebuje publicznej debaty na sesji i polecam takie zmiany w porządku dla wszystkich komisji.

  Z Biuletynu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach dowiedziałem się, że „wszystko wygląda na to, że Pyrzyce będzie miało kolejne zaprzyjaźnione miasto. Tym razem będzie to malownicze, górskie miasto Karpacz”. Czemu ma służyć kolejny nasz partner, jeżeli współpraca z dotychczasowymi partnerami nie układa się za bardzo? Ja osobiście nie podejmowałbym takich inicjatyw, nie mając przyzwolenia Rady? Wydaje mi się, że Rada najpierw powinna być powiadomiona o zamiarze przyjęcia takiego partnerskiego miasta.

  Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Nie odpowiadam za tytuł artykułu. Faktem jest, że od dwóch lat próbuję namówić władze Karpacza ażeby współpracować z kilku powodów. Władze Karpacza nie bardzo mają w tym interes a my tak.

  Po pierwsze, jest możliwość zapromowania Pyrzyc na antenie telewizji. Nie jest to ruch wyborczy. Wspólnie z Karpaczem jest szansa, ponieważ sama firma Karpacz już wiele mówi. Taka szansa jest i w połowie listopada już będzie cokolwiek wiadomo, czy jest to możliwe.

  Po drugie, jest to w miarę blisko.

  Po trzecie, przy takiej współpracy jest możliwość skorzystania z obiektów szkolnych Karpacza, co zawsze jest taniej.

  Po trzecie, sytuacja w zakresie kultury. Już odstępuje się od tego, aby władze się rozjeżdżały. Nasza misja już się skończyła w przypadku np. współpracy z Korbach, gdzie gimnazjum współpracuje blisko. Wyjeżdżają mieszkańcy, zespoły, sportowcy.

  Nie ma podpisanych umów. Są rozmowy i listy, które pokazują, że jesteśmy zainteresowani. Jeżeli miałoby dojść do podpisania umowy o współpracy czy jakiegoś porozumienia z pewnością Wysoka Rada byłaby poinformowana.

  Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - pan Burmistrz mówi, że Karpacz to znaczy miasto. Poczułem się troszeczkę dotknięty, bo Pyrzyce dużo znaczą a nawet więcej niż wiele innych miast.

  Radna I. Morka- Nawiązała do Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Do jak szerokiego grona osób trafia ten biuletyn i kto sprawuje pieczę nad artykułami, ponieważ są duże nieścisłości? Np. w sprawie logo Pyrzyc jest napisane: „rozstrzygnięty został konkurs na logo Pyrzyc. Cieszył się on dużym zainteresowaniem mieszkańców o czym świadczy ilość dostarczonych prac”. Radni dostali informacje od Burmistrza o treści „Gmina Pyrzyce ogłosiła w 2004r. konkurs na logo Pyrzyc. Z uwagi na bardzo niewielkie zainteresowanie konkurs był przedłużony do połowy roku bieżącego”. Nie został wyłoniony zwycięzca tego konkursu i pisze się nam, że nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Do wiadomości publicznej podaje się, że cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem i że został on rozstrzygnięty. Kto ponosi odpowiedzialność za treść artykułu?

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Myślę, że w wielu wypadkach górujemy nad Karpaczem i wcale nie jesteśmy miejscowością mniej znaną

  Odnośnie akcji telewizyjnej to przestrzegam. Proszę pojechać do Czaplinka i zobaczyć ile Czaplinek skorzystał z akcji telewizyjnej „Czaplinek- Miasto marzeń”. Miało to być wszystko finansowane przez telewizję i sponsorów. Okazało się, że koszt tego wszystkiego został przedłożony na gminę i mają z tego tytułu wielkie problemy. Jest to informacja uzyskana w Złocieńcu.

  Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Gdybym wstydził się miasta, to na pewno nie był bym burmistrzem. Mamy informacje o Czaplinku, że by to nie trafiony pomysł. Proszę być spokojnym. Nie będzie tak, że podpiszę jakąkolwiek umowę czy przedsięwzięcie kosztowne i potem będę prosił Wysoką Radę aby zapłacić za to co się nie udało.

  Odnośnie biuletynu- wydaje go Gminne Centrum Informacji, przede wszystkim stażystami. Ci młodzi ludzie się uczą, jeżeli znajdziemy coś nie tak stylistycznie napisanego czy nie do końca logicznie ułożonego, to proszę zrozumieć, że jest to trzecie wydanie i ci młodzi ludzie się uczą. Po wydaniu biuletynu jest on wydawany na tereny wiejskie sołtysom oraz stażyście roznoszą po naszym mieście.

  Radny E. Gola- Trwa procedura zmierzająca do przebudowy ul. Narutowicza. Czy położenie nowej nawierzchni całej jezdni zostało skoordynowane z wymianą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ponieważ z posiadanym przez ze mnie informacji wynika, że jest tam jeszcze sieć poniemiecka?

  Radny M. Majak- Nie w pełni satysfakcjonuje mnie odpowiedz, jak otrzymałem na zapytanie w sprawie opłaty adiacenckiej. W związku z tym proszę o oficjalna interpretację urzędu w tej kwestii, odnośnie tego, że ta opłata jest obligatoryjna. Z czego to wynika? Proszę o odpowiedz na piśmie.

  Radny K. Dubicki-

  1. Jest jeszcze jedno miejsce na ziemi zapomniane przez nasze władze, które nazywa się Obojno. Zwrócili się do mnie mieszkańcy Obojna z prośbą o utworzenie boiska na ich terenie i świetlicy, gdzie mogliby się spotkać i prowadzić jakieś zabranie.

  2. Pan Sołtys Pyrzyc prawdopodobnie zakupił stroje sportowe z pieniędzy sołeckich - proszę o pisemna odpowiedz. Mieszkańcy Obojna zwrócili się do pana Sołtysa Pyrzyc o wypożyczenie strojów do rozgrywek podwórkowych. Pan Sołtys odmówił wypożyczenia stroi, twierdząc, że „Pijakom takich strojów nie pożyczymy”. Obojno, Pyrzyce ul. Kilińskiego, ul. Dąbrowskiego, wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi i sołtys jest naszym sołtysem. Jeżeli robi się zebranie sołeckie, to powinno być powiadomione całe miasto i Obojno również. Ja też bym chciał skorzystać z takiego spotkania, a nie robi się to tylko w wąskim gronie. Tak się nie robi i Obojno czeka na takie spotkanie.

  3. Zwrócili się do mnie pismem mieszkańcy Obojna w dniu 5 października br. z prośba o interwencję w sprawie niezdatnej wody pitnej lecącej z kranów w Obojnie.

  Interpelacja stanowi zał. Nr 11.

  Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Udzielił odpowiedzi:

  • dla radnego E. Goli- przebudowa ul. Narutowicza-Braknie nam pieniędzy na całe zadanie i po przetargu zrobimy może chodniki i podbudowę. Nie będzie na pewno tak, że położymy nawierzchnie a potem będziemy rozkopywać czy zdejmowany polbruk, aby wymienić sieć. Podobnie rzecz miała się na ul. Stargardzkiej, w części stara sieć nie została zdjęte i na pewnym odcinku została obok położona nowa sieć kanalizacyjna.

  • Dla radnego K. Dubickiego- odnośnie złej jakości wody pierwszy raz słyszę. Zazwyczaj z takimi sprawami ludzie zgłaszają się bezpośrednio do administratora czy właściciela. Zajmiemy się tym, ale dotychczas o tym nie wiedziałem.

  Czy Obojno jest zapomniane? Z pewnością nie i są dokumenty na to sprzed 3 lat i więcej. AWRSP wydzieliła nam część budynku i przed drogą część nieutwardzona. Koszty były tam horrendalne i zostawiliśmy się czy nie kupić kontener. Jest teraz okazja, aby przed budżetem tym tematem się zająć.

  Odnośnie zakupu przez Sołectwo stoi sportowych. Jest suwerenność Rady Sołeckiej i tylko ona ma decyzję w tej materii na co pieniądze przeznaczy.

  Radny E. Gola- Nie uzyskałem odpowiedzi. Proszę jednoznacznie odpowiedzieć. Czy będzie wymieniona kanalizacja i wodociągi i kto to będzie robi? Czy PPK, czy w ramach tych prac przebudowy?

  Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Uważam, że PPK Sp. z o.o.

  Radny E. Gola- Czy zostało to uzgodnione PPK?

  Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- na pewno nie będzie tak, że położymy nawierzchnię a nie będzie wymieniana sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

  Radny K. Dubicki- Wiadomo jest mi, że prowadzona jest korespondencja między panem Burmistrzem a ANR w sprawie przekazania przez Agencje gruntu ponad hektar i chciałbym się dowiedzieć czy agencja już odpowiedziała?

  Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Poinformuję radnego na piśmie.

  Sołtys Pyrzyc-S. Grzejszczak- Czy mam udzielić odpowiedzi dla radnego K. Dubickiego na piśmie czy w tej chwili?

  Radny K. Dubicki- Na piśmie.

  Radca Prawny R. Mol- W sprawie opłaty adiacenckiej, ustawa mówi, że Burmistrz może naliczyć opłatę adiacencką, natomiast nie może być takiej sytuacji, że komisja wstanie i powie temu należy umorzyć a temu nie umorzyć. Rada podjęła uchwałę o umarzaniu i rozkładaniu na raty w myśl ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z ta uchwałą Burmistrz ma określone przesłanki do umorzenia takich należności lub ewentualnie rozłożenia na raty. Innej możliwości burmistrz nie ma. Dopóki ta uchwała funkcjonuje w takim zakresie, Burmistrz ma związane ręce. Gdyby Rada nie podjęła uchwały żadnej o opłacie adiacenckiej, Burmistrz nie mógłby podjąć decyzji o opłacie adiacenckiej

  Do punktu 7 porządku

  Informacja Burmistrza „Działalność Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego”- druk Nr 509/05.

  Informacja stanowi zał. Nr 12.

  Opinia Komisji:

  1. Komisja Budżetu-wnioski komisji- stanowi zał. Nr 13.

  2. Komisja Edukacji- zapoznała się z informacją-stanowi zał. Nr 14.

  3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- zapoznała się z informacją- stanowi zał. Nr 15.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Mam nadzieję, że ostatecznie z Burmistrzem porozumieliśmy się w kwestii powołania eksperta i zbadania tej sytuacji, czy w sprawach które doprowadziły do takiej sytuacji w PPM. Proszę nie mieszań tego z badaniem bilansu i tego typu historiami. Chcemy dojść do sedna sprawy i wyjaśnić co miało wpływ na taki stan rzeczy, na zadłużenie spółki w stosunku do innych usługodawców, jak również zadłużenie najemców w PPM. Chcemy to dokładnie zbadać i wiedzieć. Być może ktoś zaniedbał swoje obowiązki w międzyczasie. Jest to problem, który należy rozwiązać i postawić bardzo precyzyjną diagnozę. Umówiliśmy się z panem Burmistrzem, że tuż po sesji skontaktuje się ze mną merytoryczny pracownik urzędu i pod wspólną egidą Rady Miejskiej i organu wykonawczego, czyli właściciela spółki wybierzemy takiego eksperta. Jest to podstawowy warunek do tego, aby rozwiązać ten problem. Poza tym Komisja precyzyjnie przeanalizowała wszystkie aspekty tego zagadnienia.

  Wnioski Komisji Budżetu:

  1. Przygotować projekt uchwały dotyczący sprzedaży mieszkaniowych zasobów gminnych obecnym najemcom za przysłowiową złotówkę, w tym również przedstawienia propozycji odnośnie pokrycia kosztów wydania aktów notarialnych;

  Żadnej wątpliwości nie budziło zarówno ze strony dyrektora PPM jak i członków komisji, że każde mieszkanie musi mieć właściciela, bo inaczej wtedy wygląda realizacji zobowiązań. Przekazanie tego nieodpłatnie przy pomocy odpowiedniej uchwały dla tych najemców z zasobów gminnych przyniesie tylko wymierne korzyści. M.in. nie będziemy ponosili kosztów za eksploatację. To ma największe znaczenie

  1. Rozważyć możliwości wygospodarowania w projekcie budżetu gminy na rok 2006 odpowiednich kwot celem spłaty zadłużenia od najemców;

  Chodzi o te wszystkie należności, które są nieściągalne poprzez wyroki sądowe i w żaden sposób są nie egzekwowane. Nikt nie ma co do tego wątpliwości, ze gmina jako 100% właściciel i udziałowiec tej spółki te należności musi spłacić. Wątpliwości nasze budzi to, dlaczego przez te lata gmina nie była regularnie fakturowana i dlaczego w budżecie gminnym nie było odpowiedniej kwoty zabezpieczonej.

  1. Przygotować projekt uchwały o oddłużeniu najemców wg odpowiednich zasad regulaminu;

  Chcemy zwrócić uwagę na rozwiązanie, które miały miejsce już w Stargardzie i Szczecinie. Jedna intencja tego pomysłu jest taka, aby w sposób jak najbardziej łagodny i z korzyścią dla gminy spróbować oddłużyć te lokale, które są zadłużone na różne kwoty. Najeży stworzyć regulamin i należy wzorować się na tych, którzy już takie regulaminy opracowali i przeprowadzali. Powinno być wyraźnie w nim zawarte, że jest możliwość oddłużenia poszczególnych mieszkań w zależności od dochodu od 30 do 90% pod warunkiem, że ta osoba która ma być oddłużona będzie regularnie przez 12 lub 18 miesięcy regulowała swoje należności do chwili jej umorzenia. Jest to z korzyścią i pozwoli to firmie na regularne płynne dochody i na udzielenie zastrzyku finansowego, ale również nie spowoduje tego, że utracimy 100% należności. Jest to zdecydowanie w ocenie Komisji Budżetowej pomysł dobry i jak najszybciej należy go realizować.

  1. Rozważyć możliwości przeznaczenia odpowiedniej kwoty w budżecie gminy na rok 2006 na dalsze pozyskiwanie lokali socjalnych;

  Pierwszy kro został poczyniony w roku bieżącym, gdzie po raz pierwszy kwota 150 000zł. została zabezpieczona w budżecie na pozyskiwanie lokali socjalnych. Z tego tytułu zostały wyremontowane lokale w Giżynie Ma to znaczenie dla tych osób, które posiadają wyroki sądowe i nie ma gdzie wykwaterować. Należy zastanowić się, aby ta kwotę wielokrotnie zwiększyć. Rok 2006 powinien być tym rokiem, który przyniesie znaczne korzyści w pozyskiwaniu lokali socjalnych.

  1. Podjąć działania mające na celu zmniejszenie kosztów utrzymania PPM w tym np. sprzedaż budynku przy ul. Poznańskiej i przeniesienie siedziby PPM do PPK;

  2. Podjąć działania mające na celu urealnienie płacowych czynszów przez najemców

  Członkowie komisji wyraźnie zwracają na to uwagę. Już od wielu lat ( 1999r.) w żaden sposób nie były regulowane czynsze i należy to urealnić. Być może należy przeprowadzić gradacje stawek. Być może te lokale, które są bardziej zaniedbane powinny mieć te stawki niższe. Trzeba dokładnie się temu przyjrzeć. Trzeba zrobić to rozsądnie, bo jak wygląda majętność naszych mieszkańców, to wszyscy wiemy.

  Mam nadzieję, że wnioski Komisji Budżetu pozwolą uniknąć jednej istotniej rzeczy- ogłoszenia upadłości spółki PPM. Na dzień dzisiejszy właściwie należałoby to zrobić. Jest to najgorsze rozwiązanie. Spowoduje to odpowiednie kłopoty naszych mieszkańców, ale również w jakiś sposób doprowadzi do zaspokojenia należności naszych innych spółek, bo przecież spółka PPM zalega dla Spółki PPK. Są to dwie spółki stanowiące nasza własność. Podobne rzeczy mają się z Geotermą. Ostatnią krokiem według komisji jest postawienie tego w stan upadłości, czy w stan likwidacji Nie wolno do tego dopuścić. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc tej firmie i wyciągnąć stosowne wnioski dlaczego tak się stało.

  Radna I. Morka- Proszę o zabranie głosu pana Dyrektora PPM z tego względu, ze tłumaczył nam na posiedzeniu Komisji o oddłużaniu, gdyż spotkaliśmy się z zupełnie inną opinią dyrektora niż Przewodniczącego Komisji Budżetu w tym temacie.

  Dyrektor PPM- H. Gwiazdowski- Cieszę się, że omawiamy temat naszych mieszkańców naszego miasta, bo jest to temat wspólny. Obecnie jest niesprzedanych ponad 400 mieszkań. Ci, którzy wykupili mieszkania, to byli najczęściej ludzie zasobniejsi i dzisiaj oni dyktują warunki, bo tam są wspólnoty i oni chcą utrzymać w należytym stanie swoje budynki. Nieszczęśliwie się też złożyło, że spółka została obdarowana zasobami na wsi. Wiemy, jakie są to zasoby i na dzień dzisiejszy jest to prawie 100 mieszkań, w niektórych przypadkach zdewastowane i zdekapitalizowane.

  Kaseta 2

  Dyrektor PPM H. Gwiazdowski - Na dzień dzisiejszy najemcy winni są nam 1.400.000 zł. W sumie 2.000.000 zł. są nam dłużni wszyscy mieszkańcy, których obsługujemy. 1.400.000 zł to jest grupa 400 najemców a ponad 900, prawie tysiąc. to są właściciele, którzy są nam winni 600 tys. zł. Tutaj widzimy dopiero jak trzeba inaczej traktować najemców od właścicieli. Właściciele w większości wypadków sobie radzą ale ci najemcy sobie nie radzą. Na jednej sesji mówiłem: "Czy mam przestać wywozić ścieki z szamb, które znajdują się przy budynkach na wioskach? Czy mamy odciąć prąd? Czy mamy nie zapłacić za wodę?" Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Problemem było szambo, rozwiązaliśmy ten problem, każda mieszkająca tam rodzina ma swój licznik. Ale przecież nie poodcinamy ludziom ciepła, wody w mieszkaniach. Temat ciepła poruszałem niejednokrotnie i stało się to co miało się stać, że część budynków zawarło bezpośrednie umowy z Geotermią na dostawę ciepła. Wierzyłem, ze wszystkie zawrą taką umowę i odpadł nam problem, bo zadłużenia w stosunku do nas by się zmniejszały. Myślę, że rok następny będzie tym rokiem, gdzie pozostałe wspólnoty pozawierają umowy z Geotermią. To samo czeka niebawem dostawcę wody - Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne. Całe szczęście, że ustawa o zaopatrzeniu w wodę mówi jednoznacznie, że wspólnoty mogą bezpośrednio zawierać umowę z dostawcą, producentem wody. Ten problem spadnie bezpośrednio na Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że nie nam trzeba pomóc, bo spółka w najgorszym przypadku może ogłosić upadłość. Problem zostanie w Gminie, bo to są mieszkania gminne. Nie było problemów dopóty, dopóki Geotermia i PPM nie kierowało pozwów do sądu i komornik nie brał się za ściąganie tych należności. Nie tak dawno pamiętamy jaki był problem z wodą. My musieliśmy zapłacić za PPK za różnicę ceny wody z 2003 roku, bo był taki nakaz sądowy (z kosztami - odsetkami), a mieszkańcy do tej pory nie uregulowali należności. Z tychże 2 milionów zł, 1 milion zł dochodzimy

  w drodze sądowej i drodze komorniczej. Jest to najgorsze, co może być, bo my dodatkowo tych ludzi pieniędzmi tych ludzi wzbogacamy sądy i komornika. Spółki nie stać jest dzisiaj na to, aby kierować kolejne pozwy do sądu. Ja jako przykład podawałem, ze komornik teraz chętnie bierze się za ściąganie należności, rozkładając kwoty 4 czy 8 tysięcy na 30 lat. Człowiek będzie spłacał przez 30 lat a w międzyczasie się zadłuży. Uważam, że wnioski Komisji Budżetowej są słuszne, trzeba coś z tym fantem zrobić, bo nie można w dalszym ciągu podchodzić do tego, że jakoś to tam będzie. Co do oddłużania padło takie pytanie. Wiemy: bogaty może oddłużyć. Szczecin to zrobił podejmując uchwały, Stargard próbował to zrobić. Jak opracować regulamin, żeby był ten regulamin dla każdego dobry? Niektórzy się zadłużali, bo się zadłużali. Darować tym ludziom można, ale Gmina wtedy musi te pieniądze wnieść do Spółki, bo Spółka musi zapłacić za wodę, ścieki, gaz. Uważam, ze metoda, którą już niejako na rynku pyrzyckim zrobiliśmy w ubiegłym roku jest lepszą metodą, a mianowicie taka: nieściągalne należności Gmina oddaje Spółce a my przez następnych 10 lat próbujemy od tych ludzi ściągnąć różnymi metodami, bo darowanie moim zdaniem to najgorsza rzecz, jaka może być.

  Przewodniczący Komisji Budżetu- A.Gumowski - Nie chciałbym, żeby to była moja polemika ze wszystkimi, ale nie zgadzam się z Panem Dyrektorem w części dotyczącej sposobu oddłużenia. Bo odpowiedź na to jest bardzo prosta: wszystko zależy od tego jak się to prowadzi, z jakim zaangażowaniem i w jaki sposób się do tego podejdzie. Panie Dyrektorze ja podam prosty przykład: jestem Panu winny 1000 zł, nie jestem w stanie Panu oddać nic. Czy lepiej wziąć ode mnie 500 czy nic. I to jest właśnie ta metoda. Nie ma innej drogi, metody Panie Dyrektorze tylko wszystko zależy od tego w jaki sposób to się przygotuje, w jaki sposób przekona się ludzi. Oczywiście, że będzie to przeprowadzenie (nieładne słowo) akcji propagandowej. Tak trzeba będzie zrobić, bo mieszkańcy w żaden sposób nie chcemy wiedzieć, powiedzą: myśmy płacili normalnie, dlaczego teraz to musimy. Jeszcze raz powtórzę, regulamin musi być bardzo precyzyjny i stworzony zgodnie z tym, jak tom widzą nasi mieszkańcy, uzależniony od dochodu na jednego członka rodziny. Bo to jest podstawowy argument do tego, w jaki sposób można ewentualnie o takie należności się starać. Druga moja uwaga: skąd się wzięły te zadłużenia, bo Pan cały czas tylko mówi o zadłużeniach tych najemców, ale wszyscy wiedzą o tym, jakie są zadłużenia PPM. Ostatnia sprawa, chyba jest ten moment, żeby przestać rozmawiać i wziąć się porządnie do roboty za czyny, za realizacje pewnych rzeczy za to, żeby próbować z tej matni wyjść, bo w tej chwili to jest matnia, z której trudno się wyplątać. Trzeba się naprawdę spiąć, zebrać w sobie i to wszyscy, którzy cokolwiek w tym temacie mają do powiedzenia. A ja ze swojej strony deklaruję w imieniu Komisji Budżetowej, że będę bardzo ściśle przyglądać się temu i bardzo często będziemy teraz monitorować temat PPM - tu i oczywiście tam, gdzie będzie potrzeba będziemy starali się to wspierać. Czas teraz przejść do konkretu a nie do rozmów między wszystkimi po kolei.

  Radna S. Jemielity - Jak dobrze zrozumiałam, we wnioskach przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Budżetu, jest wniosek m. in. przeniesienia z siedziby PPM do budynku PPK. W związku z tym mam pytanie, bo to niejednokrotnie ten temat był podejmowany, mam pytanie szczególnie do Pana Dyrektora: czy faktycznie przeniesienie lokum zmniejszy koszty utrzymania? Co na to Pan Dyrektor?

  Dyrektor PPM H. Gwiazdowski - Nigdy nie będzie mniejszych kosztów przy przeniesieniu Spółki do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. My jesteśmy w budynku swoim, koszty są zerowe, praktycznie płacimy tylko podatek a zużyty prąd wszędzie będzie bo tylko w zasadzie o to chodzi. Ja myślę, że tutaj o inną rzecz chodzi, że Państwo liczycie na to, że budynek ten czerwonej szkoły zostanie spieniężony i będzie to jakaś potężna kwota. Życzę wszystkiego najlepszego, przecież to jest budynek, który nie wiem czy w ogóle znajdzie nabywcę. My wzięliśmy ten budynek za zadłużenie Gminy wobec Spółki. Wiemy jak to było, to było za Państwa chyba kadencji. Za zadłużenie wzięliśmy ten budynek bo nie było innego wyjścia. Gmina nie miała pieniędzy na spłatę dotacji do ciepła. Gdybyśmy mieli regulowane należności od naszych najemców i właścicieli to Spółka rokrocznie przynosiła by zyski. Bo zyski teraz to by były odsetki za nieterminowe płacenie należności. Zobowiązania nasze wobec podmiotu biernego są mniejsze, aniżeli zobowiązania najemców i właścicieli wobec nas.

  Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski - Panie Dyrektorze Gwiazdowski, otóż dziękuję za życzenia. Chciałem powiedzieć, że z Pana słów wynika, ze najlepiej będzie jeżeli dalej będziemy siedzieć z założonymi rękami. Tak nie będzie. Po drugie przypominam, że obie spółki są własnością Gminy. Mówimy o przeniesieniu jednej spółki do drugiej, gdzie w obu najwięcej do powiedzenia ma właściciel czyli Burmistrz a niecałe też troszeczkę Rady. Co do tego nie ma tu chyba najmniejszej wątpliwości. Myślę, że jak się czegoś nie dotknie, to człowiek nigdy nie wie jak to smakuje, jak to jest. Trzeba najpierw próbować a do tej pory te próby, nie bardzo widziałem, że ktoś chciał. Natomiast jeżeli chodzi o wniesienia tego budynku aportem do Spółki za te zadłużenie, rzeczywiście to miało miejsce ale nie w tej kadencji.

  Radny E. Gola - Z 1992 roku, kiedy to zadłużenie PPM wynosiło 257 tys. wzrosło ono w tej chwili do 2 milionów. Z informacji nam udzielanych wynika, że praktycznie nie było żadnych działań na przestrzeni tych lat żeby przeciwdziałać narastaniu tego zadłużenia. To samo jest w informacji, którą dostarczona na dzisiejszą sesję. Myślę, że takimi potrzebnymi działaniami od zaraz było by zahamowanie narastania tej fali zadłużenia i z tych słów, które padają na komisji wynika, że zadłużenie rośnie w dużej części przez to, że PPM wziął na siebie obowiązek odpowiedzialność za prowadzenie mediów. Ja bym proponował, aby natychmiast przystąpić do takiej operacji, która by spowodowała, że za te media płacili by przede wszystkim najemcy i właściciele. Wtedy jak gdyby konkretne są płatności i odpowiedzialność. Ten kto dostarcza będzie chciał ściągnąć i będzie wywierał nacisk. Sieć PPM jest spółką gminną i tak do końca możnych to nie zainteresowało. Nawet to przebijało dzisiaj w wypowiedzi Dyrektora, przecież co tam m. in. Dyrektor powiedział: niech gmina zapłaci, niech ureguluje należności, niech oddłuży. Oczywiście, to jest bardzo wygodna sprawa. PPM dostaje pieniądze z budżetu Gminy, a najemcami niech się dalej martwi Gmina. Musimy doprowadzić do tego, że najemcy płacą tam kto dostarcza usługę, bo to jest czysta zależność. Inną sprawą jest podejście do tego jak Gmina z racji różnych sytuacji najemców może im pomóc. To jest całkiem inna sprawa. Ale najpierw niech oni mają do płacenia za prąd, wodę i ciepło temu, kto ją dostarcza. Jeżeli nie pozostanie to różne przypadki losowe wtedy możemy opracować jakiś sposób pomocy. Trzeba by było wyczyścić najpierw te zależności. To jest jeden element. Drugi mnie strasznie dziwi w tej informacji taka rzecz: 600 tys. to zadłużenie właścicieli. Szczególnie Radny Ryżyk podkreślał dlaczego my się zajmujemy nie naszymi lokalami. Przecież PPM został powołany do tego, żeby zarządzać zasobem gminnym. Wielokrotnie zwracałem uwagę i w tym względzie nic nie zrobiono. Właściciel nie reguluje chociaż w części należności za media i w tej chwili PPM jest obarczany odpowiedzialnością za to. PPM ma się wycofać z zarządzania nie naszym zasobem. Na przestrzeni tych lat 1997 - 2005: sprzedano 1000 lokali. PPM powołany w 1997 do zarządzania zasobem gminnym, w tym czasie Gmina sprzedała 1000 lokali pozostało około 400. Dyrektor podaje nam, że po inwentaryzacji w 2004 wynika, że szczególnie na terenie wiejskim stan zasobu jest beznadziejny. W tym czasie zyskano przez środki ze sprzedaży tych tysiąca lokali. Dlaczego systematycznie nie były te środki kierowane na zrobienie m. in. liczników osobnych w lokalach. Te środki były niestety konsumowane z tego wynika a nie przekazane na komórkę porządkową. Myślę, że te elementy powinny być wdrożone natychmiast a taką pomocową rzeczą przy tym programie - próba zrobienia planu czy regulaminu oddłużenia. Z tym, że oddłużenie powinno polegać moim zdaniem na tym, że w okresie próby w okresie 18 - miesięcznej czy 2 - letnim, tak jak tutaj przedstawiał fragmentarycznie Przewodniczący Komisji Budżetowej. Etapami czy dopiero po takim okresie dany najemca miałby umorzoną należność. Wtedy dopiero, kiedy w okresie próby oczywiście od ręki przystępowałby do płacenia na bieżąco czynszu za opłaty. Zawiesić mu po prostu spłaty, jeżeli dalej nie będzie płacić to już można szczegóły dopracować. Ja bym inwigilował, żeby nie propagować sprawy, że rezygnujemy z poboru pieniędzy. Nie. Raczej zawieszamy, jeżeli najemca będzie płacił. Bo nie może to być sygnał do ludzi, którym proponuje się w punktach, które podała Komisja Budżetowa, ze podniesiemy czynsz. Z jednej strony proponujemy oddłużenie, zachowanie mieszkań, a z drugiej strony podnosimy tym, co od lat regularnie płacą. Tu jest dość delikatna sprawa i tą część bym bardziej spokojnie ii na dłuższą metę przygotował i dopiero wdrożył. Ale tamte rzeczy, co do zejścia z zasobu, który nie jest naszą własnością, powinno się zrobić natychmiast. Kończąc wspomnę jeszcze o sprawie ekspertyzy. Ja byłem sceptyczny co do powołania tego eksperta i szkoda było na to środków ale po części zmieniłem zdanie. Ponieważ widzę, że ta informacja, przeprowadzona dyskusja na komisjach, od strony ludzi odpowiedzialnych za sprawy PPM nie daje nic.

  W kwestii powołanie eksperta myślę, że te informacje powinniśmy dostać od Zarządu Spółki, od Rady Nadzorczej i od Właściciela. Niestety informacji tych nie dostaliśmy, więc pozostaje ponieść koszty. Uważam, że nacisk na informację, którą nie przedstawiliśmy ekspertom mówiliśmy, położony jakby trochę w innym kierunku. Po pierwsze: powinien stwierdzić stan jaki powstał w tym okresie 1997 - 2005, przyczyny zadłużenia i składniki tego zadłużenia a w tym także kto odpowiada za to, że zostały poniesione koszty ściągania należności od PPM za nie płaconą kwotę, kto dopuścił, że nie zapłacono w odpowiednim czasie, dlaczego nie reagowano na to , że cały czas brał te środki na siebie a nie przekazywał najemcom do płatności? Tak powstaną jakieś zaległości i koszty funkcjonowania PPM, które będą nieuzasadnione i ktoś za to powinien odpowiedzieć. Tą część ekspert powinien wykazać, ale ważniejsze dla mnie jest to, że ekspert ten powinien nam powiedzieć co dalej zrobić z tą firmą, jakie są jego propozycje. Biorąc pod uwagę to, co do tej pory robi się w tym kraju z zasobami, żeby nacisk na ekspertyzę był taki, że co dalej mamy zrobić z ty, w tym kierunku? Część jakby diagnostyczna, ale większą uwagę, żeby poświęcić na część, która proponuje rozwiązanie na przyszłość. Podejrzewam, że element oddania za złotówkę tego zasobu raczej nie powinien wchodzić w grę. Przynajmniej w tej części tutaj się zgadzam.

  Radny S. Ryżyk - Z większością wniosków tutaj przedstawionych się zgadam, wszystkie takie działania trzeba podejmować, przynajmniej trzeba próbować. Chciałbym tylko wnieść kilka uwag do dyskusji. Pan Dyrektor mówi, że 400 najemców jest na zadłużenie 1400 zł, a 1000 właścicieli 600 zł z tego wyprowadza. Z tego taki prosty wniosek: wystarczy sprywatyzować te lokale nie sprywatyzowane i i będziemy mieć problem z głowy. Boję się, ze ta sprawa nie jest aż tak prosta. Patrząc na to historycznie powiem tak: lokale w których mieszkają najemcy to są często biedni ludzie, których często nie stać ani na wykup ani na utrzymanie tego lokalu. Wobec tego trzeba próbować i takich sposobów ale to nie jest takie proste przełożenie. Druga rzecz: my tu mówimy o oddłużeniu, wszyscy słuchają i w zasadzie nie wiadomo kogo oddłużyć, czy tylko najemców zasobów gminnych czy wszystkich? Jeśli tylko Gminy to dlaczego? Dlaczego w miastach albo na wsi nie rozliczać właścicieli? Ja bym to tak określił, żeby się zająć pomocą w spłacie zadłużenia, nie w oddłużeniu. Myślę, że można używać tutaj różnych środków, np. poprzez zamianę na mniejsze, na tańsze mieszkanie w utrzymaniu, nie tylko takie mechaniczne oddłużenie, bo to nic nie da. Wystartujemy od zera i będziemy budować nowe zadłużenie, jeśli nie pomożemy tym ludziom, żeby mieli jakąś możliwość utrzymania tego lokalu. To jest druga bardzo ważna rzecz, a słowo oddłużenie jest demoralizujące. Ludzie, którzy płacą czynsze myślą, że ktoś ich chce "wystawić do wiatru", bo tak "ja płaciłem, sąsiad nie płacił to mu Gmina dopłaci". Wobec tego nauka na przyszłość płynie jedna - zapłacić czyli dać. Mówiliśmy jeszcze o kosztach utrzymania, czy powinni płacić najemcy czy Gmina? Ja uważam, że niestety właściciel. Właściciel jest przykładowo zobowiązany do utrzymania lokali, nie ma pojęcia najemców, właściciel utrzymuje koszty i w tym przypadku Panu Dyrektorowi Gmina rzeczywiście musi pomóc. To nie znaczy, że likwidujemy zadłużenia najemców. Trzecia rzecz: koszty utrzymania, wysokość czynszu. Nie możemy udawać tak, że nie chcemy podnosić czynszu bo dbamy o najemców a z drugiej strony nie widzimy, że są koszty. Bo koszty są i tutaj musimy się zdecydować: albo ustalić czynsz na takim poziomie, żeby był w stanie utrzymać na minimalnym poziomie lokal albo przewidzieć w budżecie odpowiednią dopłatę na ten cel.

  Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski - Rzeczywiście tak jest, że czy my mamy to nazwać oddłużeniem, czy pomocą w spłacie, czy oddłużenie w czasie tej spłaty, nie demonizujmy tych nazw. Wydaje mi się, że każdy wie o co chodzi i pomoc jest tutaj niezbędna. Jest to na zasadzie odłożenia w czasie pewnej części spłaty. Ja osobiście myślę o oddłużeniu, pomocy (jakby to nie nazwać Panie Radny) od 30 do 80% i gdyby to podzielić na pół to będzie 50%. Tu się chyba zgadzamy, że jest ten czas 18 miesięcy pozwoli firmie stanąć ekonomicznie na nogi. Jeżeli będą regularne wpłaty, podpisane odpowiednie umowy, porozumienia z najemcami i te czynsze zaczną w miarę regularnie wpływać (przynajmniej podejmiemy taką próbę) to w jakiś sposób pozwoli to na częściową spłatę zadłużenia, które już istnieje.

  Pan Radny Edward Gola zapytał dlaczego zajmujemy się wspólnotami a nie wyłącznie zasobami gminnymi. Otóż w tych wspólnotach, które nie są w zasobach gminnych również mieszkają nasi mieszkańcy. Nie możemy ich biernie pozostawić własnemu losowi. Pewnie finansowo i ekonomicznie możemy pomóc tylko jednej grupie, grupie która zajmuje lokale gminne i na tym koniec. Ale musimy też być zainteresowani tymi, którzy nie mieszkają w zasobach gminnych a wielokrotnie daliśmy temu powód i myślę, że Wysoka Rada wykazała, że pomagaliśmy w rozwiązywaniu pewnych problemów, które wiążą się ze wspólnotami mieszkaniowymi. Komisja Budżetowa dyskutowała na temat tego, aby rozlicznie przez najemców lokali przeszło bezpośrednio do dostawców mediów. Ja nie wiem w jakim procencie, ale z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Geotermia przejęła te rozliczenia. Słyszałem, że tylko pięć czy sześć wspólnot nie podpisało takiego porozumienia, wszyscy pozostali - tak. To się realizuje. Rzeczywiście trzeba będzie podwyższyć po tej realizacji, jeżeli chodzi o PPK i dostawy wody. Rozmawiałem z Prezesem Geotermii, z Dyrektorem PPK jaki Dyrektorem Gwiazdowskim, w tym kierunku się właśnie idzie i to jest realizowane. Może nie przeszkadzajmy w realizacji, tego co już jest realizowane.

  Muszę się odnieść tutaj, jak Pan Dyrektor powiedział, o podwyżkach czynszów. Ja nie użyłem nigdy takiego sformułowania ani Komisja Budżetu. Komisja Budżetu używa sformułowania urealnienie. Może się okazać, że te opłaty są za wysokie, można przeprowadzać jakąś gradację w zależności od jakości, od tego co się w tym mieszkaniu znajduje. Parę rzeczy można tutaj urealnić. Proszę nie mówić, że Komisja wnioskowała o jakiekolwiek podwyżki. To Dyrektor powinien przedstawić odpowiednie wnioski właścicielowi i ewentualnie powinien taką analizę przeprowadzić. My takiej analizy nie oczekujemy.

  Radny W. Kędziora - Chciałem się podzielić uwagami na temat sugerowanej tutaj kondycji firmy i ewentualnie jak z tego wybrnąć. Tym ludziom, którzy się zadłużyli trzeba pomóc. Ja tylko jednego się obawiam, żebyśmy my wszystkich naszych mieszkańców nie dzielili na tych, którzy mieszkają w zasobach naszych komunalnych i ci, którzy wykupili i też mają zadłużenie. To dlaczego jednych mamy ewentualnie wspomagać a drugim nie. I żebyśmy przy ewentualnym stworzeniu takiego projektu uchwały, bo ja nie neguję, że trzeba ludziom jakoś pomóc, ale żeby nie było tak, że jedni są lepsi a drudzy są gorsi. Chociaż te proporcje finansowe wpływają na niekorzyść tych najemców naszej Gminy ale są ludzie, którzy z jakiś przyczyn też nie płacą. Właściciele nie płacą czynszu ale mają zaległości w stosunku do Zarządcy z tytułu eksploatacji, za Zarząd czy Fundusz Remontowy. Czy nie lepsza byłaby propozycja, żeby dla naszych najemców sprzedawać mieszkania za przysłowiową złotówkę. Jedyny warunek: spłacicie zadłużenia. Jeżeli będą mieli możliwość kupienia za złotówkę, to nawet bank da kredyt hipoteczny i np. te 10 czy 20 tys. bez problemu rozłożone na 20 lat to raptem po 100 miesięcznie. To jest możliwość wyjścia z tej pętli zadłużenia. Ja się boje tylko jednego, że my będziemy oddłużać tylko dla oddłużenia. Ten temat będzie wracał co 3-4 lata.

  Dyrektor PPM H. Gwiazdowski - To są zadłużenia większości najemców i i rzeczywiście trzeba tym ludziom pomóc. Pamiętacie Państwo, większość na tej sali, kiedy była mowa:"Panie Dyrektorze niech Pan nie kieruje pozwów do sądu przeciwko tym ludziom, bo to pogłębi tylko zadłużenie. Oni spłacą". Niejednokrotnie takie słowa padały od Państwa, ale przyszedł moment taki, kiedy Geotermia skierowała pozew do sądu przeciwko nam i PPK. Przecież pamiętacie Państwo doskonale, że Geotermii, która jest tylko producentem ciepła, z naszych pieniędzy pomagamy, zmniejszamy podatek, zwalniamy od opłaty eksploatacyjnej. Czemu tych pieniędzy, zamiast dla Geotermii, nie przeznaczyć dla tych ludzi, którzy nie są w stanie zapłacić.

  Ciepło jest dla wszystkich w Pyrzycach, dla biednych i dla bogatych. Jeżeli my dotujemy Geotermię to dotujemy również tychże bogaczy. Prawdą jest, że bezrobocie w Pyrzycach jest duże, że są rodziny , gdzie z pośród czterech członków nikt nie pracuje. Mówię o rodzinach, które nie mają żadnych dochodów i właśnie tym rodzinom trzeba pomóc. Padły tutaj dzisiaj hasłowo pewne rzeczy, ja widzę, że Państwo podejmiecie w formie uchwały i wtedy regulamin musi być opracowany. Przerobić regulamin szczeciński i stargardzki, bo myśmy już zasięgnęli języka jak było w Szczecinie i Stargardzie i my musimy to udoskonalić. Kolega Radny Ryżyk też ma tutaj rację, czy tylko samych najemców mamy rozliczyć? Jeśli chodzi o urealnienie czynszu: o nic innego nie chodzi, tylko o to, że w budynku w którym mieszka i najemca i właściciel, właściciel podejmuje uchwałę, że będziemy prowadzić pieniądze na fundusz remontowy. Jeżeli z czynszu brakuje to Gmina ma obowiązek dopłacić. Mówiłem w ty roku zabrakło tylko 35 tys. zł w czynszu, żeby wyrównać te kwoty we wspólnotach mieszkaniowych. W tym roku już brakuje 150 tys. zł. Jeżeli z czynszem będziemy stali w miejscu, to na rok następny, kiedy wspólnoty dużo remontują, zabranie być może 300 tys. zł. Gmina chciał czy nie chciał będzie musiała dopłacić. Bo taki jest obowiązek właścicielski, bo wszyscy w budynku mieszkalnym muszą być traktowani jak właściciele. Ten który wykupił jest właścicielem mieszkania, a mieszkania nie wykupione są własnością Gminy i Gmina jest też właścicielem tychże lokali.

  Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Przedstawił do przegłosowania następujące wnioski Komisji Budżetowej:

  1)Przygotowanie projektu uchwały dotyczącego sprzedaży mieszkaniowych zasobów gminnych obecnym najemcom za przysłowiową " złotówkę", w tym również oczekuje propozycji na temat pokrycia kosztów wydania aktów notarialnych.

  Wynik głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzymało się - 1

  Wniosek uzyskał akceptację.

  2) Rozważenie możliwości wygospodarowania w projekcie budżetu na rok 2006 odpowiednich kwot celem spłaty zadłużenia od najemców.

  Wynik głosowania: za - 10, przeciw - 1, wstrzymało się - 3

  Wniosek uzyskał akceptacje.

  3) Przygotowanie projektu uchwały o oddłużeniu najemców wg odpowiednich zasad regulaminu.

  Wynik głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się - 1

  Wniosek uzyskał akceptację.

  4) Rozważenie możliwości przeznaczenia odpowiedniej kwoty w budżecie roku 2006 na dalsze pozyskiwanie lokali socjalnych.

  Wynik głosowania: za - 14 (jednogłośnie)

  Wniosek uzyskał akceptację.

  5) Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie kosztów utrzymania PPM w tym np. sprzedaż budynku przy ul. Poznańskiej i przeniesienie siedziby PPM do PPK.

  Wynik głosowania: za - 8, przeciw - 3, wstrzymało się - 3

  Wniosek uzyskał akceptację.

  6) Podjęcie działań mających na celu urealnienie płaconych czynszów przez najemców.

  Wynik głosowania: za - 10, przeciw - 0, wstrzymało się - 4

  Wniosek uzyskał akceptację.

  Do punktu 8 porządku

  Informacja Burmistrza nt. " Realizacja inwestycji i zaangażowanie Gminy w tym względzie ze Spółką NORD" (Druk Nr 492/05)

  Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poinformował, iż otrzymał fax od Wiceprezesa ds. handlowych pana Z. Pęcherczyka będące podziękowaniem za zaproszenie na sesji., Jednocześnie informując, iż nie będzie mógł wziąć udziału w obradach sesji.

  Pismo stanowi zał. Nr 16.

  Opinie stałych Komisji:

  1. Komisja Rolnictwa i Ekologii - wniosek komisji - stanowi zał. Nr 17.

  2. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 18.

  3. Komisja Budżetu - stanowi zał. Nr 19.

  Radny M. Budynek - Przedstawia nam się informację ustną , która ma na celu sprzedaży działki obszar 400 wraz z budynkiem ma być sprzedana działka dla Firmy NORD. Gmina, która jest właścicielem działki uznaje ją za sumę 350 tys. zł i ta działka ma w tym momencie wartość 400 tys. zł. Pan Burmistrz proponuje, aby sprzedać dla tej firmy tą działkę za 100 tys. zł. 400 tys. zł. kładziemy na stół, Firma NORD przesuwa do siebie i oddaje tylko 100 tys. zł. Mieliśmy przed chwilą informację na temat PPM, problemach, 2 miliony zł zadłużenia. Mieliśmy na poprzednich komisjach na temat inwestycji jakie są realizowane w Pyrzycach, mam na myśli Szkołę nr 2, gdzie nie możemy od 20 - kilku lat skończyć tej inwestycji. Mamy też informację o Domu Kultury i również z jego inwestycją nadal nie możemy skończyć i szereg innych inwestycji, m. in. takie jak: remont kapitalny, wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum, nie mówiąc już o świetlicach wiejskich, szkołach wiejskich. To są wszystkie nasze inwestycje a tu serwuje się pomoc Spółce NORD w wysokości 200 - 300 tys. zł. Burmistrz powiada, ze jest umowa przedwstępna podpisana notarialna, czeka tylko na zgodę. Właściwie milcząca zgoda nastąpiła. Dajemy 350 tys. zł praktycznie gratis. Uważam, ze nasza Gmina powinna robić wszystko, aby zarabiać. Mówi się, ze Firma NORD da nam miejsca pracy a Pan Prezes Firmy nie chciał nawet w tej sprawie przyjechać rozmawiać.

  Składam wniosek formalny o to, aby z działu 900 wyprowadzić kwotę 350.000 zł. i przenieść do działu 801 (oświata) na inwestycje na SP nr 2. Rozdz. 880101. Głosowanie imienne.

  Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Należy się kilka słów wyjaśnienia, bo to co niezorientowani słyszeli brzmi dosyć czarno. Działka o której mówimy, 30 w obręb 2, Pyrzyce była przedmiotem przetargu publicznego czterokrotnie. Pierwszy raz 23 czerwca 1998 r. ze skutkiem negatywnym, drugi przetarg: 12 grudnia 2000 r. skutek negatywny, 6 lutego skutek negatywny, 12 czerwca skutek negatywny. Czterokrotnie tej działki nie można było zbyć, ponieważ nie trafiał się nabywca. Kiedy w pierwszej połowie roku 2004 Zarząd i Prezesi Firmy NORD szukali na terenie województwa zachodniopomorskiego działki pod inwestycję, ponieważ w Szczecinie mają pewne kłopoty lokalizacyjne, szukali działki aby nabyć i rozpocząć inwestycję poza Szczecinem. Wiedziałem o tym wcześniej, że byli już w Goleniowie - nie mogli się dogadać, byli w Złocieńcu, akurat w miastach, z którymi współpracujemy. Miałem taki sygnał, w związku z tym zaprosiłem ich do Pyrzyc. Wiedziałem o tym, jak wyglądały rozmowy w tamtych miastach i wiedziałem, że jeżeli nie zastosuję filozofii ceny rynkowej, pewnie do dzisiaj byśmy się skarżyli, a może szkoda bo byśmy mieli działkę o pewnej wartości 200 tys. zł. i dochody by się włożyło do budżetu i o te 200 tys. w listopadzie czy w październiku byśmy wyprowadzili ponieważ niestety nie znalazł się nabywca. Po negocjacjach podpisałem umowę przedwstępną, warunkowy akt notarialny, z terminem określonym w tym akcie, że końcowy podpiszemy 2 lipca 2005 r. W międzyczasie Firma starała się o środki pomocowe, co w cale nie znaczy że Firma nie miała. Wygląda na to, że Firma ma się nieźle. Ale skoro są możliwości dostania środków pomocowych, to chciała z nich skorzystać. Trzykrotnie składała wniosek do Ministra Gospodarki i trzykrotnie wniosek został odrzucony. Kiedy został złożony pierwszy wniosek, to Ministerstwo odrzuciło pokazując pewne błędy formalne. Firma złożyła po raz drugi - odrzucono pokazując błędy formalne i inne, których pierwszym razem nie zauważono. Za trzecim razem pokazano błędy formalne. Na stronach internetowych wszystko było w porządku. Gazeta "Fundusze Europejskie" pokazał w swoim czasie pokazał, w jaki sposób przyjmuje się wnioski. Po raz trzeci też nie został wniosek przyjęty, Firma złożyła odwołanie i zostało ono uwzględnione. Zbliżał się termin 2 lipca i na ich prośbę wyraziłem zgodę aneksowania tego terminu do 31 grudnia 2006 ale to nie znaczy, że wtedy nastąpi podpisanie aktu notarialnego. W tej chwili można powiedzieć, ze Firma zdobędzie te pieniądze, wniosek w tej chwili jest poddawany ocenie ekonomiczno - technicznej, to po to, żeby uzyskać środki finansowe będzie musiała wykształtować akt własności działki, a więc nastąpi to z pewnością dużo wcześniej. Tyle można powiedzieć na ten temat.

  Dzisiaj Radny Budynek zabrał głos na temat, że musimy korzystać z tych pieniędzy po to żeby działkę uzbroić. już nie będę komentował ile lat temu tej działki nie uzbroiliśmy. Działka powinna być dawno uzbrojona. Natomiast mówienie, że dajemy komuś 100 tys. to tak jak w poprzednim systemie, na kartotece było tyle i tyle trzeba było wziąć. Dzisiaj działka kosztuje tyle ile da kupujący. Mamy Szkolną 11, co przez pewien czas wykazaliśmy w dochodach budżetu 400 tys. i nam kilka spraw załatwiało. Tylko później przychodził szary dzień w miesiącach roku kalendarzowego i trzeba było zdejmować te kwoty bo ona nie poszła. Nic nie darujemy, nic nie dajemy. Niektóre miasta uzbrajają i nawet za darmo dają działki pod pewnymi warunkami uzbrojenia działki.

  Jest umowa warunkowa. Jeżeli Rada podejmie decyzję - nie, to będzie nie. Sądzę, że było by to niezbyt trafne działanie. Przed chwilą skończyliśmy rozmawiać o zadłużeniu PPM. To nie PPM tylko mieszkańcy nie płacą, ponieważ nie mają pracy, pieniędzy. To jest droga, reszta to są półśrodki. Nie chciałem zabierać głosu w poprzednim temacie, bo mówiliśmy o tym dużo na komisjach i to są wszystko półśrodki. Trzeba jakoś pomagać. Której grupie trudno powiedzieć. Docelowym działaniem jest rozwój miasta, miejsca pracy.

  Radny M. Budynek - Występował Pan o sprzedaż działki ale działki nie uzbrojono. Gdyby działka była uzbrojona to wtedy sytuacja jest normalna. Daje Firma NORD tyle złotych, nikt inny nie chciał dać. To rozumiem, ale jeżeli Firma NORD występuje o kupno działki nieuzbrojonej a chce się robić prezent i robi się uzbrojenie to w żadnym wypadku Panie Burmistrzu. To nie chodzi o to, że się odpycha przedsiębiorców. Ja jestem za, ale ja powiem Panu na swoim przykładzie. Ja uczestniczyłem w przetargu, wygrałem działkę, zapłaciłem i spłacam ją do dzisiejszego dnia, bo mam rozłożone na 10 lat. To nie jest tak, że będzie Pan sobie decydował czy będzie uzbrojenie albo nie będzie uzbrojenia. Albo Pan uzbraja i wystawia na przetarg albo Pan sprzedaje tą działkę tak jak ona stoi i wtedy jest sytuacja taka jak Pan mówił. Nie ma chętnego po pierwszym, obniżamy o 50 %, nie ma po trzecim obniżamy o następne 20 % a po czwartym ogłoszeniu przetargu negocjujemy. Byłem Wiceprzewodniczącym Komisji Przetargowej. Jest tu Radny Osękowski, który był razem ze mną w Komisji. Na tych sprawach ja się trochę znam. Więc zgadzam się i apeluję do Radnych o to, by odrzucić działkę do sprzedania, ale w żadnym wypadku uzbrajać jej w tej chwili i te środki przeznaczać. Postawiłem wniosek o głosowanie imienne w tej kwestii. Niech obywatele miasta wiedzą, kto głosował jak i za.

  Radna I. Morka - Mam pytanie: czy jeżeli Gmina nie uzbroi tej działki to czy Firma NORD wycofa się z tej inwestycji, jeżeli będzie musiała na własny koszt tą działkę uzbroić?

  Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Nie jestem przygotowany do odpowiedzi.

  Radny W. Kędziora - Do Pana Burmistrza: czy te cztery przetargi, które się odbyły coś mówiły, że Gmina uzbroi na własny koszt czy w ogóle nie było takiej wzmianki?

  Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Tego nie pamiętam. Nie mam tu dokumentów.

  Radny W. Kędziora - Domyślam się, że Pan Przewodniczący ogłosi przerwę, miło by było gdybyśmy te materiały dostali.

  Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski - To, że należy pomagać ubogim, promować, robić wszystko, żeby pozyskiwać miejsca pracy to dla mnie nie ma wątpliwości. Pytanie moje jest takie: jeżeli Firma NORD nie uzyska środków pomocowych, to czy wycofa się z tej inwestycji czy nie? Czy czasami nie jest tak, że przedwstępny akt notarialny i zapewnienie Gminy o uzbrojeniu działki czyli o podwyższenie jej wartości do 450.000 zł nie jest powodem podstawowym i warunkującym to, aby ta Firma mogła wystąpić o jakiekolwiek środki pomocowe? To są pytania oczywiście do Prezesa. Czy Gmina będzie mogła później skorzystać z opłaty adiacenckiej? Kolejna sprawa, która budzi szereg wątpliwości jest taka, dlaczego ta Firma, skoro Burmistrz twierdzi, że jest w dobrej kondycji, nie rozpoczęła tej inwestycji nie oglądając się na żadne środki pomocowe, tylko czeka wyłącznie na środki pomocowe. Jeżeli ktoś jest silny i mocny i oferuje sto miejsc pracy to zaczyna swoją robotę i w międzyczasie stara się o środki pomocowe.

  To co Pan Budynek mówił odnośnie wniosku o przekazanie kwoty 350.000 zł, przeniesienie z działu do działu w oświatach to mam trochę inne podłoże Wysoka Rada musi wiedzieć o jednej rzeczy: Ta kwota 350.000 zł z Działu 900 ona został przyjęta i umieszczona w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2005 jako to zadanie, które miało być realizowane. Otóż oświadczył Pan Burmistrz, że to zadanie nie będzie realizowane w tym roku, bo nie ma takiej możliwości. Ta kwota jest kwotą w tej chwili wolną. Ja abstrahuje czy kwota w ogóle jest czy jej nie ma. Jeżeli mamy być w porządku w stosunku do siebie to my stoimy na stanowisku, że należy w stu procentach realizować budżet. W tym momencie wniosek Pana Radnego staje się zasadny. Ponieważ uwolniło nam się na dzień dzisiejszy 350. 000 zł. Wiadomo z jakimi problemami boryka się w tej chwili Szkoła Podstawowa nr 2: ukończenie kuchni. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki wniosek podjąć, żeby tą kwotę przenieść do oddziału oświaty. Czy to musi być głosowanie imienne, jak Pan Radny zgłosił? Ja uważam, że nie musi.

  Kolejny problem jest taki, ze za chwilę rozpoczniemy pracę nad budżetem na rok 2005 i znowu musimy znaleźć 350.000 zł, bo te 350.00 zł nie może w żaden sposób przejść na rok 2006. Musimy to zagospodarować albo pogodzić się z tym, że nie ma tego w budżecie i dać sobie spokój. Ja mam ten wiosek, dla Wysokiej Rady do rozstrzygnięcia pozostawiam ale jednocześnie proszę o zauważenie tego, że ta kwota 350.000 zł. po raz drugi musi zostać w budżecie roku 2005. Mam szereg pytań do Prezesa Spółki NOR, bo niestety rozmawiam ze ścianą, bo nie mam z kim, jest mi bardzo przykro. Wydaje mi się, że te pieniądze, które zadałem, jeżeli Pan Burmistrz będzie chciał odpowiedzieć to odpowie, ale wcale nie musi, nawet tego nie oczekuję, bo to są typowe pytania kierowane do inwestora, a inwestora nie ma.

  Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Może wróci do dobrych zwyczajów Panie Burmistrzu, które Pan wprowadził, kiedy była sprawa pana Wasilczuka, było spotkanie, gdzie Radni mieli wiele pytań i wątpliwości, które zostały wyjaśnione. Może można doprowadzić do spotkania Zarządu firmy NORD z Radnymi, którzy są tym zainteresowani, żeby można było sobie wyjaśnić.

  Radna I. Morka - Mam prośbę i apel do Radnych: trzymajmy się jeszcze trochę, żebyśmy nie byli odebrani tak, że nie chcemy tu przyjmować inwestorów. Mamy szereg pytań, wątpliwości i też chciałabym uzyskać od pana Prezesa firmy NORD Być może dlatego nie rozpoczęli inwestycji, że całe 10% wartości, tak jak jest zbudowany projekt, przeznaczone jest na zakup gruntu. Nie mogą dokupić gruntu, jeżeli nie dostaną pozytywnej opinii z Ministerstwa Gospodarki. Może wstrzymajmy się i nie głosujmy teraz w tym momencie, z tego względu. Apeluję do Pana Burmistrza, aby w jak najszybszym czasie, czyli w przyszłym tygodniu pozwolił nam się spotkać z Panem Prezesem i rozwiać szereg naszych wątpliwości.

  Radny M. Budynek - Chodzi o to, żeby Pan Burmistrz nie podpisał aktu notarialnego sprzedaży działki firmie NORD, bo w tym momencie zostanie nałożone na Radę, bo działka jest nieuzbrojona. Jak podpisze, że sprzedaż odbywa się za 110.000 zł. jako działka uzbrojona, to nałoży na nas obowiązek uzbrojenia tej działki. Chodzi o to, aby zablokować tą sytuację.

  Pytam, czy czterokrotnie odbywały się przetargi, czterokrotnie była umowa, że ta działka jest uzbrojona? Nie jest uzbrojona i była w sprzedaży jako działka nieuzbrojona taka działka ma wystąpić w sprzedaży dla firmy NORD. Ona może być za przysłowiową złotówkę, niech będzie sprzedana, tylko mówię, ze nas nie stać zainwestować w tą działkę i oddać za 100.000 zł inwestując 300.000 zł.

  Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Nie wiem, czy Radni mogą się odnieść co do tego, bo jeżeli tego Radni nie wyjaśnią, to będziemy dyskutowali bez końca. Wydaje mi się, ze powinniśmy ustalić takie spotkanie najszybciej i wyjaśnić wszystkie wątpliwości, wtedy inaczej będziemy rozmawiali.

  Radna I. Morka - Czy jeżeli Gmina nie zrobi prezentu firmie NORD, to czy ta firma się wycofa?

  Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Ustosunkuję się do niektórych wypowiedzi i powiem to, co mogę powiedzieć, mając kontakty z Zarządem firmy NORD. Po pierwsze: firma nie wycofa się, ponieważ po drugim złożonym wniosku, kiedy nie zdobył uznania i nie został formalnie, w sposób prawidłowy zakwalifikowany do dalszego biegu, to wówczas przedstawiciele firmy mówili, że trzeba wcześnie składać i małymi krokami, w inny sposób rozpoczną inwestycję. To mogę powiedzieć, bo akurat są to ludzie, którzy odpowiadają za to, co mówią.

  Po drugie: Radny Gumowski powiedział, ze właśnie mogliby zaczynać. Myślę, ze dobrze zapoznać się z zasadami pozyskiwania środków unijnych i jeżeli dane zadanie ma się pozwolenie na budowę i się rozpocznie cokolwiek, to może sobie pisać, to już nic nie pomoże.

  Spotkanie z Wiceprezesem Pęcherczykiem - sądzę, ze jest to możliwe, nie wiem jak był telefon, nie wiem do kogo był i pewnie szanująca się firma powiedziałaby dlaczego dzisiaj nie przyjadą i z jakich powodów. Na pewno, jeżeli tylko będą wolni, to nie ma kłopotu.

  Natomiast Panie Radny Budynek - z tym dawaniem to jest różnie, ja nie przypominam sobie, żebym cokolwiek komuś ofiarował, natomiast mienie znacznej wartości, sieć Ciepłowni Geotermalnej została dana.

  Radny M. Budynek - Chciał Pan dodatkowo dać prezent dla firmy NORD, która może nabyć działkę. Chce ją nabyć, niech sobie kupują, niech sobie działają. Jest demokracja, jest wolny rynek, są banki a nie budżet Gminy - wszystkich podatników, my sobie nie życzymy, aby Pan w ten sposób pieniążkami szastał. Te pieniądze mają trafić w konkretny cel. 350.000 zł jest wprowadzone na inwestycję pt. uzbrojenie działki, więc te pieniądze fizyczne muszą być.

  Chce Pan na 350.000 zł podpisać akt notarialny i potem na siłę tworzyć budżet? Nie. Będziemy dokładnie pilnowali tego budżetu i następnego.

  Radny E. Gola - Kiedy pierwszy raz otrzymaliśmy informację o sprzedaży działki dla firmy NORD, to wówczas ja protestowałem przeciwko takiej formie sprzedaży. Przedstawiono nam dokument, umowę przedwstępną, w której firmie tej działkę tą 2 ha sprzedano za, wówczas firma zapłaciła nam 10.000 zł i 100.000 zł miała zapłacić dopiero w przyszłości a Gmina przyjęła na siebie obowiązek wykonania kanalizacji za 350 - 400.000 zł, wówczas prosiłem o wyjaśnienie, gdzie jest równowaga stron? Jeżeli Spółka nie wybuduje zakładu, to jakie konsekwencje poniesie? Wówczas wcale nie poniesie żadnych, ponieważ w umowie nie zawarto żadnych zabezpieczeń. Poważni biznesmeni dotrzymują słowa, jaki byłby problem, żeby zaakceptowali do umowy, że w razie, gdyby nie wybudowali oni w terminie zakładu, że zwrócą koszty kanalizacji. W tej chwili mamy termin przesunięty o rok. Podobnie miałem wątpliwości, co do sprzedaży terenów przy Geotermii. Również nie zabezpiecza się interesów Gminy w razie niedotrzymania umów przez inwestora. Nie mamy terenów pod inwestycje na terenie Gminy Pyrzyce, one są w małej ilości. Wraca sprawa za każdym razem - sposób sprzedaży, brak zabezpieczeń interesów gminy przy sprzedaży. Jest decyzja o tym, ze taka umowa ma funkcjonować, został przez Radę Miejską podjęta i wiedzę o tym, ze dla firmy NORD sprzedaje się w taki sposób, niestety wiedzieliśmy. Ja głosowałem przeciw, ale taka wiedzę mieliśmy i daliśmy upoważnienie Burmistrzowi do tego, żeby to realizować.

  Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Ogłosił 10 minut przerwy.

  Po przerwie

  Radny M. Budynek - W związku z tą inwestycją postawiłem wcześniej wnioski, z których pewne chce wycofać. Pani Skarbnik mówiła to na Komisji Budżetu, ja nie dosłyszałem. W każdym bądź razie pozostawiam w Dziale 350.000 zł, natomiast składam wniosek formalny o to, żeby Pan Burmistrz nie sprzedawał tej działki wraz z uzbrojeniem. Sprzedaż działki może się odbyć zgodnie z wcześniejszymi rozmowami, ale działki nieuzbrojonej, ponieważ istnieje taka sytuacja, że ogłaszane są przetargi na daną działkę, która ma jakąś wartość i działka nieuzbrojona jest tańsza i w tym momencie wielu inwestorów nie jest zainteresowanych kupnem działki. W momencie kiedy uzbrajamy tą działkę, kto wie, czy inni inwestorzy nie byliby chętni przybyć na przetarg po to, żeby kupić. Nie można zrobić prezentu jednemu, a kto inny mógłby zapłacić za to więcej. Składam wniosek formalny sprzedaż (jeżeli Pan burmistrz dość daleko zaszedł w rozmowach na temat tej działki, ma prawo, bo czterokrotnie odbyły się przetargi, nie było oferentów, wobec tego proszę sprzedawać) ale nieuzbrojoną.

  Radny E. Gola - Wcześniej padło pytanie o opłaty adiacenckie i chciałbym, żeby p. Radca się odniósł, czy będzie można pobrać opłaty od tej firmy, od wartości działki?

  Radca Prawny R. Mol - Jeżeli nie ma w umowie żadnych zapisów, taka opłata adiacencka będzie musiała być naliczona.

  Radny E. Gola - Nowa umowa tak jak nam przedstawił Kierownik Wydziału zawiera klauzule, ze Gmina zobowiązuje się doprowadzić media do działki.

  Radca Prawny R. Mol - To jest zobowiązana odprowadzić.

  Radny E. Gola - To wówczas opłaty nie będzie?

  Radca Prawny R. Mol - Będzie.

  Radny W. Kędziora - Prosi, żeby w trakcie przerwy pewne rzeczy sprawdzić, chodzi o te 4 przetargi, czy było wyszczególnione, że Gmina będzie uzbrajać, bądź nie uzbrajać, bądź uzbrojona, bądź nieuzbrojona. Miłym by to było, gdyby było to po przerwie.

  Radny M. Budynek - Problem jest w tym wszystkim, dlatego, ze nie mamy przygotowanego tego na piśmie. Wszystko jest w powietrzu a to się tak nie da. Panie Burmistrzu jest problem. bo nie działa pan zgodnie z prawem. Jeżeli działałby Pan zgodnie z prawem to przystąpiłby Pan do konkretnego działania. Przygotowałby Pan ofertę i powiedziałby, że będzie działka uzbrojona i kto jest chętny to może stanąć do przetargu, a w tym momencie jedni mogą, a inni nie. W tym jest problem.

  Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski - Wiele emocji wzbudza kwota 350.00 zł i to rozumiem, ale chciałbym się zwrócić z prośbą do Pana Radnego Mirosława, żeby nie głosować dzisiaj tego wniosku z tego powodu, ze skoro jest zobowiązanie P. Burmistrza, że zorganizuje takie spotkanie z Radnymi, to chcielibyśmy najpierw porozmawiać, w jaki sposób ten Pan będzie się zachowywał, jakich informacji nam udzieli, jakich odpowiedzi i myślę, że wtedy można byłoby ze spokojem albo powrócić do tego wniosku, albo w jakiś sposób się to zmodyfikuje.

  Może to spotkanie przyniesie jakieś inne rozwiązanie, bo chyba jesteśmy też po to, żeby szukać wspólnych rozwiązań, skoro niejedno budzi wątpliwości grupy Radnych. Może spróbować tego inwestora zachęcić w sposób taki, że obiecać czy umówić się na zwolnienie z podatku od nieruchomości na jakiś okres czasu, to też jest sprawa pomocowa i konkretny wymiar finansowy może przynieść takiemu inwestorowi. Nie chcemy w żaden sposób być odebrani jak ci, którzy torpedują jakiekolwiek inwestycje. Nie, bo jeżeli to jest rzeczywista i realna inwestycja, a przyniesie nam około 100 miejsc pracy to chcemy o tym porozmawiać bezpośrednio z inwestorem i ewentualnie przekonać się, że intencje i zapewnienia będą takie, a nie inne i możemy być spokojni i doprowadzić do tego, ze coś takiego powstanie.

  Radny M. Budynek - Na prośbę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu wycofuję swoje wszystkie wnioski i poczekamy do rozstrzygnięcia sprawy z firmą NORD. Jeszcze raz podkreślam, że jeżeli ma dojść do jakichkolwiek działań to musi odbyć się przetarg, bo inaczej łamiemy prawo.

  Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Pan Burmistrz będzie uprzejmy poinformować Radnych, kiedy będzie możliwe spotkanie i w miarę jak najszybciej. Jeżeli jest to firma, która traktuje nas poważnie, to mam nadzieję, ze się spotka z nami. Zwraca się do pana Radnego W. Kędziory, że jak przyjdzie Pan Kierownik, to udostępni materiały.

  Do punktu 9 porządku

  Informacja Burmistrza na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2005 r. oraz środków unijnych i ich wykorzystanie (Druk Nr 505/05).

  Informacja stanowi zał. Nr 20.

  Opinie Komisji:

  1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 21.

  2. Komisja Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 22.

  3. Komisja Rolnictwa - opinia stanowi zał. Nr23.

  Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski - Jest to bardzo ważki problem, żeby przejść nad nim do porządku dziennego. Informacja zastała przygotowana (jak sami Państwo zauważyli) bardzo chytrze, gdyż jest tak obszerna tylko dlatego, że obejmuje wszystkie możliwe wnioski, które były, te które zostały zrealizowane. Po wyczyszczeniu tej informacji okazuje się, że to realizowanie tzw. "twardych wniosków" i pozyskiwanie środków to tylko dwa wnioski w ciągu całego roku 2005, jeden to jest wniosek i dofinansowanie na kwotę 192.000 zł. - pierwszy etap ścieżki rowerowej, bo jest to tylko namiastka ścieżki rowerowej, która będzie szła po torze kolejowym i będzie sięgała ul. Stargardzkiej i Geotermii, ale lepsze to niż nic i jest to dobry zaczyn do tego, żeby ta ścieżka powstała i w przyszłości (mam nadzieję, że również z udziałem środków unijnych) sięgała aż Gminy Przelewice, bo taka jest intencja, żeby od strony Gminy Przelewice te ścieżki się połączyły.

  Drugi wniosek, który został przyjęty i uzyskano środki unijne tj. termomodernizacja PDK na kwotę 346.000 zł i oba te wnioski zostały przyjęte w ubiegłym miesiącu. Łącznie z tego tytułu pozyskano kwotę 538.000 zł, jest to niewiele. Jest jeszcze parę wniosków, które zostały zrealizowane i nie będę ich szczegółowo omawiał, ale są to wnioski na bardzo niskie kwoty (8.000, 4.000, 12.000, 5.000, 7.000 itd.), łącznie na kwotę 258.000 zł.

  Jako trzecia pozycja są to środki pozyskane na narodowość romską i tj. 47.000 zł i dotyczy różnych sfer działalności naszej grupy Romów. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem, rzeczywiście te środki jak na Gminę, której budżet sięga prawie 30 mln zł są niewielkie.

  Wielokrotnie składano różnego rodzaju wnioski, które były do końca nieopracowane, czy opracowane niestarannie, czy opracowane w sposób, który budzi wątpliwości Komisji Kwalifikacyjnej i w wielu wypadkach zostały odrzucone, co jest uwidocznione w materiale, który otrzymaliśmy.

  Większość wniosków, które zostały wymienione, zostały odrzucone i tak być nie może. Są wnioski, które składane były kilkakrotnie, np. GCI, na które otrzymaliśmy środki już jako jedni z ostatnich, bo wszystkie Gminy Powiatu Pyrzyckiego dawno już te środki miały i takie Gminne Centra uruchomiły. Wydaje mi się, że w tym temacie można jeszcze wiele zrobić, to co nam tutaj wykazano, to jest kropla w morzu potrzeb i myślę, ze wykorzystano może w 5% te szanse, które powstały.

  Ze strony Rady (proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz) nie było żadnych wątpliwości, że te środki unijne są bardzo ważne do pozyskania i zawsze wtedy, szczególnie członkowie Komisji Budżetowej, kiedy trzeba było dołożyć swój udział własny do jakichkolwiek zadań, które miały być realizowane z udziałem środków unijnych, zawsze była taka zgoda. Przypomnę - ul. Narutowicza, GCI czy szereg innych inwestycji - Nowielin, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że swoje środki trzeba zabezpieczyć, mimo to wynik jest bardzo negatywny. Uważam, ze nie wykorzystano tych wszystkich szans, nie chcę wskazywać czyja to jest wina, myślę że każdy wie, kto odpowiada za te sprawy i należy podjąć bardzo mocne działania. Ktoś powiedział, że w sprawie pozyskiwania środków unijnych należałoby ogłosić stan wyjątkowy z uwagi na fakt, iż w roku 2005 wykorzystaliśmy w kraju tylko 8% środków, które mogły być uzyskane. To jaki stan powinnyśmy ogłosić u nas w Gminie Pyrzyce?

  Może trzeba przeorganizować działalność Urzędu i wyznaczyć osobę, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie pozyskiwaniem środków unijnych, śledzeniem wszystkich programów, z których można pozyskać jakiekolwiek pieniądze. To jest istota, nasz budżet własny i ten budżet, którym możemy się posiłkować i dzielić go na potrzeby naszych mieszkańców czy naszej Gminy. Niestety jest on taki, a nie inny. Nie posiłkując się środkami zewnętrznymi niewiele robimy, a tutaj możemy te szanse wykorzystać. Należy chyba jeszcze bardziej szczególnie się tej sprawie przyglądać, a prośba do Burmistrza, żeby zwrócił szczególną uwagę i troskę w kierunku pozyskiwania tych środków.

  Kaseta 3.

  Radna I. Morka- W sprawie pozyskiwania środków powinna osoba, która tylko tym i wyłącznie będzie się zajmowała. Zasięgnęłam informacji i są u nas osoby, które są po odpowiednich studiach podyplomowych i powinni te wnioski pisać. Są rozbieżności w Ministerstwie Gospodarki, i inaczej jest to co wszystko mówią na szkoleniu. Nie możemy wymagać tutaj cudów. Poza tym wszystkie kwoty musimy mieć w budżecie- całe 100%. Są to zazwyczaj inwestycje wielko milionowe i nas nie siać na nie.

  Z-ca Burmistrza-T. Jasińska-Padło kilka zarzutów ze strony Przewodniczącego Komisji. Gmina pozyskała w roku 2005 środki w wysokości 668 432,49 zł. Zostało złożonych 38 wniosków. Mamy określony budżet. Zosta ł powołany zespół. Został odrzucony grand, ale nie dlatego, że zosta źle napisany, tylko zyskał 67,8 % jakości tego i była ważniejsza infrastruktura i kanalizacja i zostały przyznane na inne cele w innych gminach.

  Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Byłem obecny na wszystkich komisjach i wypowiedziałem swoje stanowisko. Popieram wypowiedz radnej I. Morka, ponieważ nie można informować publicznie, że za mało się robi można było więcej. Zawsze każdy chciałby więcej, ale są określone możliwości budżetu. Ważne jest, że wnioski sami robimy, nauczyliśmy się i robimy to prawidłowo. Jeżeli chodzi o projekty miękkie, to nasze postępowanie w tej sprawie jest wzorcowe w zachodniopomorskim i na to są dokumenty. Należy pamiętać też o jednej rzeczy, że wysiłkiem Burmistrza i Wydz. RG Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie przy pomocy WFOŚiGW przeforsował zadanie inwestycyjne na 54 mln zł.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Rzeczywiście chciałoby się dużo więcej i my tego chcemy i w przyszłości życzymy sobie, aby to było więcej, bo w tej chwili to nawet nie ma się czym pochwalić.

  Nie chcę twierdzić, czy jest to mało czy nie. Uważam, że można podać przykłady dużo mniejszych gmin. Nie chcę wymieniać nazw, ale możemy przygotować takie wykazy, które mają budżetu dużo mniejsze a pozyskały znacznie więcej środków.

  To nie jest tak, że te pewne zaniedbania czy niedociągnięcia wypłynęły w tym roku. One mają swoje podłoże z lat poprzednich. Już w poprzednich latach powinno się przygotowywać i wnioskować do budżetu, do Rady o to, aby przygotować pewne plany i kosztorysy, bo jest to warunek podstawowy do tego, aby takie wnioski składać. Myśmy wielokrotnie zwracali uwagę np. na to, że jeżeli chodzi o środki przeznaczone na plan zagospodarowania przestrzennego nie były wykorzystywane. To, jakie podłoże się zrobiło w 2002/03/04 to pokutuje do teraz.

  Ja nie spotkałem się z odmowa jakiegokolwiek radnego na pozyskanie środków unijnych. Wykłócaliśmy się czasami, ale w konsekwencji zawsze udział własny był przeznaczany. Trzeba było wcześniej pewne podkłady i podłoże przygotować, żeby teraz w pełna dokumentacją i planami zagospodarowania przestrzennego wejść w te środki z pełną mocą. Wielokrotnie pytaliśmy się: dlaczego tu nie są pozyskane środki. Uzyskiwaliśmy odpowiedz, że: nie mieliśmy przygotowanego planu, czy nie ma zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba było myśleć o tym wcześniej. Nigdy nie szczędziliśmy na zmiany w planie i na udział własny w poszczególnych zadaniach.

  Panie Burmistrzu, trzeba podejść do tego z jakąś większą pokorą. Przecież my się nie wykłócamy i nie krzyczymy na siebie, tylko mówimy, że może być lepiej.

  Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Przecież ja powiedziałem, że chciałoby się lepiej. Jeżeli chodzi o inne gminy, to Sapard dotyczył gmin do 7 000 mieszkańców. Gmina nie mogła z tego skorzystać i trzeba o tym informować. Mogliśmy też złożyć wniosek na obiekty sportowe, ale uważałem, że przedsięwzięcie pt. basen jest bardzo ważne, bo na to jest plik wypowiedzi mieszkańców naszej gminy, aby do tego nie wracać.

  Odnośnie planu przestrzennego zagospodarowania, ustawodawca nam bardzo przeszkodził. Trzeba powiedzieć do końca, że Rada nam obcięła 100 000zł i nie dostaliśmy na plan przestrzennego zagospodarowania.

  Radny M. Budynek- Zgadza się z Sapardem, ale są inne środki pomocowe, z których można skorzystać mając do 20 000 czy ponad 20 000 mieszkańców.

  Odnośnie budżetu- która z inwestycji jest wprowadzona w budżecie i ma swoją rzeczywistą cenę. Żadna. Zawsze jest podana z sufitu. Nigdy nie mamy przygotowanej i merytorycznie rozpracowanej inwestycji, czyli ile inwestycja ma kosztować dokładnie.

  Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Budżet to jest taka tabelka, gdzie po jednej stronie są dochody a po drugiej wydatki. Jak nie ma się dochodów w pełni, to potem tak to wychodzi. Ale przy zgodzie i woli, bo budżet to prognoza czy plan, budżet się zmienia. Robi tak cały świat i my do wyjątków nie należymy.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, bo pan Burmistrz tutaj manipuluje w związku z wyprowadzeniem zadania „Centrum wodne”.

  Jak wszyscy radni tu siedzą jesteśmy za tym centrum rekreacyjnym i basenami, tylko chcemy odłożyć to w czasie do chwili prac nad projektem budżetu, żeby m.in. pomyśleć o udziale środków własnych w tym przedsięwzięciu. Nie chciałbym, aby w eter poszła informacja, że pan Burmistrz chce a radni nie chcą. Nie prawda. Wszyscy, burmistrz i radni chcą, tylko chcą to zrobić wg wszystkich ekonomicznych zasad i taką inwestycję, która będzie możliwa do realizacji. Odkładamy to, a już jutro będziemy na ten temat rozmawiać na Seminarium budżetowym.

  Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Radny Gumowski powiedział, że odkładamy do czasu prac nad projektem budżetu. Burmistrz nad projektem budżetu już pracuje.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Do tej pory pan Burmistrz nie zaprosił nikogo, ani Przewodniczącego Komisji Budżetu, ani żadnego z członków komisji aby uczestniczyli w pracach. Przecież my siłą do gabinetu Burmistrza nie będziemy wchodzić, skoro nas się nie potrzebuje i skoro nas się nie potrzebuje. My jesteśmy gotowi o każdej porze dnia i nocy. Proszę nie manipulować, bo Pan Burmistrz pracuje sam nie potrzebując żadnej informacji z naszej strony. Możemy rozmawiać i jutr się w tym celu spotykamy.

  Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Bardzo się dziwię, że usłyszałem dzisiaj, że z mocy ustawy organ wykonawczy ma obowiązek przy pracy nad budżetem mam obowiązek z Radą pracować.

  Radny E. Gola - Kolejny raz pan Burmistrz mówi o tym, że radni nie chcieli wprowadzić nowego zadania oczekiwanego przez społeczeństwo Pyrzyc. Panie Burmistrzu, ja jestem za lodowiskiem, za łataniem dziury na ul. Szkolnej, za tym aby woda nie zalewała Turze, bo tam się nie robi kanalizacji, Jestem za tym, aby był amfiteatr w Pyrzycach, aby była śnieżna droga za skocznią i mogę tak wyliczać cały czas. Nie wspomnę już o dokończeniu ocieplenia i wymiany okien w Gimnazjum. Lepiej nie mówić, czego chcą mieszkańcy. Bo jak się pan Burmistrz pyta mieszkańców, to niech się od razu spyta czy te środki, które mają być włożone w budowę tej pływalni to zabieramy z czego? Z gimnazjum, ze SP Nr 2? Z czego zabieramy? Przecież to nie jest z powietrza. Trzeba zrezygnować z innego zadania, aby przekazać pieniążki na to. Proszę mówić mieszkańcom całą prawdę, że niestety to jest wybór celów. Jeżeli my nie realizujemy celów podstawowych obowiązku szkolnego, bo placówki są źle wyposażone i w złym stanie, to co pan Burmistrz obiecuje wtedy? Żeby ci co tam zmarzną w gimnazjum, to poszli pływać, zahartują się.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Wszystko w tym temacie zostało powiedziane i uważam, że informacja została przyjęta.

  Do punktu 10 porządku

  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2004.- druk Nr 512/05.

  Informacja stanowi zał. Nr 23.

  Sekretarz Gminy-A. Ogrodowicz - Zgłosił sprostowanie do druku 512 B/05 dotyczący oświadczeń majątkowych niektórych pracowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych. W pkt 12 zapis powinien brzmieć: „Pani M.H. Kozłowska nie stwierdzono nieprawidłowości”.

  Radna S. Jemielity- Zwróciła uwagę odnośnie przyszłego roku, aby składane oświadczenia były składane rzetelnie. Z dostarczonej informacji widać, że nie są one sumiennie wypełniane np. nie wykazuje się dochodów rocznych. Nie ma żadnych konsekwencji z tytułu nieprawidłowego wypełnienia oświadczenia majątkowego, lecz my jako radni powinniśmy je wypełniać prawidło, bo nie wypada, aby to wyglądało nierzetelnie.

  Do punktu 11 porządku

  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ryszewko i Nieborowo w gminie Pyrzyce- druk Nr 507/05.

  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 24.

  Opinia Komisji:

  1. Komisja Budżetu-wnioski komisji- stanowi zał. Nr 25.

  2. Komisja Edukacji- zapoznała się z informacją-stanowi zał. Nr 26.

  3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- zapoznała się z informacją- stanowi zał. Nr 27.

  Radny M. Gryczka- Na Komisji Rolnictwa i Ekologii w wolnych wnioskach zgłosiłem dość istotną uwagę co do tego planu. Zapis na str. 3 w §9 ust.1 pkt 2 brzmi: „lokalizacja nośników reklamowych w liniach rozgraniczenia dróg publicznych wymaga uzgodnienia z zarządców drogi”. Kolejny zapis na str. 12 §17 pkt3-jest to adekwatny zapis i czy jest to celowe, bo takie sprawy są ustalone ustawowo, więc nie wiem czy jest celowym wprowadzanie tego zapisu.

  Na ostatniej stronie tego projektu uchwały - zał. Nr 4 w §5ust.1 brzmi: „Zadania w zakresie budowy dróg w terenach…, finansowane będą przez budżet miasta z udziałem budżetu powiatu”. O ile mi wiadomo z powiatem ta sytuacja jest nie uzgodniona i wydaje mi się, że Rada Miejska nie powinna stanowić o tym, że to zadanie będzie współfinansowane z budżetu powiatu. Wnioskuję o wyprowadzenie tego zapisu.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony - Odnośnie budżetu, takie zapisy wprowadziłam, ponieważ wiedziałam, że nie są zakończone negocjacje z powiatem. Nie chciałam wykluczyć takiej sytuacji, że droga powiatowa przy jakimś udziale nie będzie finansowana ze środków powiatowych. Jest to tylko możliwość, to nie jest obligatoryjne. Jest to kwestia porozumienia się.

  Radny S. Ryżyk - W tej kwestii należy dopisać, że „zadania w zakresie budowy dróg mogą być finansowane z udziałem budżetu powiatu”

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- Można przyjąć taką poprawkę i nie mam nic przeciwko.

  W sprawie reklam jest obowiązek regulowania tych zapisów i nie chciałem zamykać możliwości ustawiania reklam czy dalszych możliwości zagospodarowania.

  Radny E. Gola- Mając doświadczenia odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego z ul. Lipieńskiej, czy Pani urbanistka zapoznała się z nastawieniem pracowników pana Wojewody w sprawie przyjęcia takiej uchwały. Czy pani urbanistka ma wiedzę, czy ta uchwała spodoba się pani z pracowni Wojewody- pani Bąk.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- To czy by się to podobało pani Bąk czy nie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby było to zgodnie z prawem. Prawo nakłada na Radę określenia, jakie będzie przeznaczenie terenu. Nie wyklucza możliwości lokalizacji dwóch działalności, tym bardziej, że zakłady są tak zorganizowane, że często wytwarzają swój produkt i od razu sprzedają na miejscu tworząc jakby filie. Dlatego uważam, że nie można tutaj poddawać się interpretacji pani Bąk.

  Radny E. Gola-Pani Bąk uchyliła nam uchwałę i nie mamy dochodów w 2005r. W tej chwili ten projekt uchwały tez może być uchylona przez pana Wojewodę, skoro nie znane jest nastawienie pani Bąk.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- Ja zgłaszałam o tych problemach, które były z poprzednią uchwałą i wystąpiliśmy w trakcie prowadzenia prac planistycznych do Ministra o interpretację, który stwierdził, że nie ma podstaw do tego aby wykluczyć na terenie więcej niż jednej funkcji

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Proszę o wyjaśnienie oznaczenia „teren 1KDz i 2KDz”- czy jest to cała droga, czy tylko skrzyżowanie? Czy ten teren obejmuje skrzyżowanie drogi powiatowej z droga krajową?

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- W planie określa się linie rozgraniczające, obszar na którym będzie realizowana określona funkcja. W tym przypadku jest to funkcja drogi zbiorczej o kategorii powiatowej. Linie rozgraniczenia pokazują, do którego momentu działa prawo.

  Droga krajowa ma pierwszeństwo nad powiatową, dlatego linia ta jest ciągła, nieprzerwana. Drogi powiatowe dochodzi do niej i podane rozwiązanie nie określa, że tu ma władztwo powiat.

  Jest to zilustrowane na mapie będącej załącznikiem do projektu uchwały.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski-ja mam takie informacje, że jeżeli jest skrzyżowanie z drogą krajową, to wszystkie koszty i decyzje w tym względzie przechodzą na tą instytucję, której wyższej kategorii jest droga, czyli w tym wypadku GDDKiA.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- GDDKiA złożyła wniosek i nie zgodziła się na poprowadzenie tych dróg krajowych po starym śladzie i kazała przebudować to. Nie mogliśmy inaczej zaplanować i układ ten został rozplanowany bliżej konta 90°. Taki był wniosek GDDKiA. Plan nie określa kto ma finansować. Jest również nasz interes w drodze powiatowej, żeby ta drogę powiatową wybudować i my tak jakby bierzemy te koszty na siebie.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Kto będzie ponosił koszty przebudowy tego skrzyżowania? Chciałem nawiązać do wniosku radnego Gryczki, że w jednym z pism jakie były skierowane do pana Burmistrza, że „w nawiązaniu do pisma w sprawie przebudowy drogi krajowej A3 i drogi powiatowej Nieborowo-Ryszewko, Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach informuje, że ze względu na ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje zarząd dróg nie może udzielić pomocy finansowej w sfinansowaniu powyższego zadania”. Ten zapis powinien być zdecydowanie wykreślony dlatego, że wszystko wskazuje na to, że zarówno w związku z kategorią dróg krajowych jaki i faktem, że Zarząd Dróg Powiatowych jednoznacznie odmówił finansowania, taki zapis nie ma sensu. Wiadomo, ze realizacja tego nastąpi już w następnej kadencji Rady i każdy radny który to przeczyta i zapozna się z tym powie, ze przecież miało to być finansowane z budżetu gminnego i budżetu powiatowego i proszę to realizować.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- Dlatego proponuję, żeby był zapis, że może być finansowane z budżetu powiatu. Pismo jest pierwszym etapem rozmów i dalsze kontakty z Zarządem Dróg Powiatowych to wyjaśnią. Uważam jednak, że w tym zakresie powinniście starać się o środki unijne i koszty docelowe nie byłyby takie duże i być może, że powiat włączyłby się w tą sprawę. Może jeżeli gmina robi drogę, to może powiat zrzeknie się na rzecz gminy tego terenu.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Mi głównie chodzi o GDDKiA aby iść w tym kierunku żeby egzekwować jak największe środki i zaangażowanie w tym względzie, bo jest to droga o tej wyższej kategorii i na tą instytucję spada obowiązek przebudowy.

  Sugeruję, aby wniosek dotyczył, że może być to finansowane z budżetu powiatu oraz przez GDDKiA.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- taka poprawka zostanie uwzględniona w formie autopoprawki.

  Odnośnie stawek procentowych-

  • tereny przemysłowy i usługowe proponuje się stawkę 30%opłaty planistycznej, czyli jest to stawka od wzrostu wartości nieruchomości pobierana w ciągu 5 lat od uchwalenia planu.

  Jeśli chodzi o prognozę finansową do tego planu propozycja brzmiała- 30%. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zgłosiła propozycję 30%.

  • tereny usług z dopuszczeniem obsługi komunikacji stacji benzynowej- 30-%;

  • tereny leśne -0%;

  • tereny infrastruktury technicznej-0%;

  • tereny dróg wszystkich kategorii i wszystkich klas- 0%.

  Radca Prawny- R. Mol- Rada Miejska musi uchwalić opłatę. O% to nie jest stawka i należy ustalić opłatę. Może to być np. 0,0% lub inną, lecz musi ustalić stawkę.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- Przy działaniu poprzedniej ustawy nie było to doprecyzowane. W tej chwili do ustawy wydano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Dz.U. Nr 164 poz. 1587 §4 pkt 13 jest określone:

  „ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art.36 ust4 ustawy powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0 do 30%.” Jest to stwierdzenie jednoznaczne.

  Radca Prawny- R. Mol- O% to nie ma stawki. Są rozstrzygnięcia w tej sprawie.

  Pani Z. Cytryna- Urbanista uprawniony- Oznajmiła, iż wkradły się drobne błędy cyfrowe przy ustaleniu powierzchni terenu. W tej sprawie zgłaszam również autopoprawkę. Plan nie ustanawia geodezyjnych podziałów i powierzchni ale są takie wymogi przez Urząd Wojewódzki.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz z zgłoszonymi autopoprawkami.

  Wynik głosowania: Za - 14.

  Uchwała Nr XLII/346/05 stanowi zał. Nr 28.

  Do punktu13 porządku

  Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

  Projekt uchwały druk Nr 503/05 stanowi zał. Nr 29 i druk Nr 503A/05- zał. Nr 29A.

  Opinia Komisji:

  1. Komisja Budżetu-wnioski komisji- stanowi zał. Nr 30.

  2. Komisja Edukacji- zapoznała się z informacją-stanowi zał. Nr 31.

  3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- zapoznała się z informacją- stanowi zał. Nr 32.

  Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Na komisji była prowadzono rozmowa na temat boiska przy ul. Rycerza Przybora i uzyskaliśmy informację od pana Dyrektora OSiR, że trzeba ponieść tam bardzo duże nakłady aby to boisko doprowadzić do stanu używalności. Według pana Dyrektora jest około 7 metrów między jedną a druga stroną boiska. Z wyliczeń dyrektora wynika, że potrzeba około 100 000zł., aby to boisko mogło funkcjonować.

  Chciałbym uzyskać informację jak dyrektor się na to zaopatruje. Czy nie warto byłoby zastanowić się nad tym problemem. W tym roku nic na tych boiskach nie będzie robione i czy warto spieszyć się z podejmowaniem tej uchwały? Jeżeli w sprawie boiska przy ul. Rycerza Przybora ma być to tylko sztuczny zapis a potem drwktor ma z tego tytułu mieć uwagi, że nic się tam nie robi- to nie na tym rzecz polega.

  Radny K. Dubicki- W nawiązaniu do wnioski Komisji Edukacji w sprawie przekazania boiska przy hali widowiskowo-sportowej, uważam, że skoro OSiR zarządza większością boisk, to myślę że to jedna nie powinno pozostać w gestii innego zarządcy. Boisko to leży bliżej hali niż szkoły i gdyby należało do OSiR to mogłoby być wykorzystywane tez do innych celów np. Zarabiania pieniędzy: cyrk, wesołe miasteczko. Myślę, że ten wniosek jest w pełni uzasadniony.

  Radny J. Momot- Chciałbym, aby zostało przekazane również boisko w Stróżewie do OSiR. Boisko to jest czynne i nie wykłada żadnych nakładów.

  Kier. Wydz. OKKFiS-J. Kaźmierczak- To nie 7 metrów, ale jest to teren nierówny. Na tej działce przejętej od agencji boisko ma być zlokalizowane tylko na jej części- czyli na tej części, która się nada do wykorzystania na boisko. To nie ma być pełno wymiarowe boisko np. do piłki nożnej, ale boisko do zabaw sportowych.

  Uważam, że OSiR najlepiej się zna nad tym jak organizować boiska i je zagospodarować.

  Co do boiska przy ul. Rolnej , należy oni do SP Nr 2. My nie mówimy o przekazywaniu boisk administrowanych przez szkoły. Mówimy o przekazywaniu boisk na terenach wiejskich i miejskich, które do tej pory administrował formalnie urząd.

  Nie przekazujemy do OSiR boisk, co do którego statut prawny nie jest uregulowany np. teren pod boisko w Pstrowicach, boisko w Stróżewie ( teren ten nie jest terenem gminy wobec tego nie możemy nim administrować).

  Radny I. Morka - W sprawie wniosku Komisji Edukacji taki zapis nie znalazł się w projekcie uchwały, wiec komisja zgłasza formalny wniosek, aby boisko sportowe przy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Rolnej znalazł się w działalności OSiR.

  Kier. Wydz. OKKFiS-J. Kaźmierczak- Takich boisk przyszkolnych należący do szkół mamy więcej. Jeżeli rada podjęłaby taką decyzję, to należałoby potraktować równo w podobny sposób np. tereny sportowe przy gimnazjum, boisko w Okunicy, mini boisko w Brzesku. Będzie to jakaś nowa jakoś, dlatego sugeruję aby w tej chwili tej sprawy nie rozstrzygać.

  Radny K. Dubicki- Boisko, którym dzisiaj administruje szkoła jest obecnie na działce hali widowiskowo-sportowej i nie przylega terytorialnie nawet do szkoły. Nie widzę żadnego problemu, aby przekazać to boisko w zarządzanie OSiR. Skoro nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, to dlaczego pan Kierownik robi problemy.

  Radny E. Gola- Ja przestrzegam, abyśmy w tej chwili podejmowali decyzji i abyśmy do tej uchwały popisali boisko przy ul. Rolnej. Nie mamy tutaj zainteresowanej strony pani dyrektor SPNr2 i nie znamy jej stanowiska w tej sprawie. Pan Kierownik wydziału twierdzi, że taka opcja nie była rozpatrywana, co nie oznacza, że na następnej sesji nie można do tego wrócić.

  Dyrektor OSiR- M. Olech- ja byłem jednym pierwszych orędowników przejęcia przez OSiR wszystkich boisk z dwóch powodów:

  1. uznałem, że dlaczego niektóre miejscowości mają być w jakiś sposób wyróżniane, że ich boiska są utrzymywane przez ośrodek a inne tego dobrodziejstwa jak gdyby nie mają ( o co m.in. walczy radny J. Momot);

  2. uważam, że piecza w jednym ręku będzie lepszym powodem do tego, aby te boiska zostały utrzymywane. OSiR w tym momencie będzie zobowiązany do administrowania tymi boiskami i do odpowiedniego przygotowania pod względem stanu technicznego. Nie jest zobowiązany do tego, żeby przeprowadzać rozgrywki ligowe.

  Może trochę przesadziłem odnośnie tych 7 metrów. Jest tam około 5 metrów na dużej przestrzeni i trzeba byłoby nawieść niesamowita ilość ziemi. Zostały wyliczone koszty i wynosi to prawie 102 000zł.

  Nie bronię się przed przejęciem tego gruntu. To nie jest boisko, jest to grunt ewentualnie pod boisko. Moja propozycja jest taka -po dyskusji z miejscowymi ludźmi, którzy opowiedzieli się tym, aby ten grunt przeznaczyć na działki. Ten teren od ul. Rycerza Przybora jest otoczony rowem melioracyjnym i aby rozpocząć tam jakiekolwiek prace należy najpierw zrobić przejazd- jest to kolejne utrudnienie.

  Radny W. Kędziora-Skoro to ma kosztować aż 100 000zł., to za kwotę 100 000zł. można kupić 10 ha płaskiego pola, które z powiedzeniem może służyć za boisko. Być może pomysł jest dobry, aby to sprzedać i za te pieniądze szukajmy w tym rejonie jakiegoś płaskiego terenu.

  Radny K. Dubicki- Nie może być tak, gospodarzem obiektu= boiska jest szkoła na terenie należącym do OSiR. Obecne boisko przylega do OSiR i jest na działce OSiR. Po drugie, to nie jest boisko takie jak przy gimnazjum, tylko jest to boisko o wielkości do granie w piłkę nożną. Jest to duży obiekt, który powinien być pilnowany w szerokim znaczeniu a nie tylko boisko do pogranie czy pokopania w piłeczkę.

  Ja rozmawiałem ze stronami na ten temat i strony wyrażają zgodę. To nie jest tylko mój wymysł i podtrzymuję zdanie.

  Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Jest szereg wątpliwości i wnioskuję o przeniesienie tego projektu uchwały na następne posiedzenie.

  Wynik głosowania: Za- 12, przeciw-0, wstrzymało się -2.

  Wniosek uzyskał akceptację Rady.

  Do punktu 14 porządku

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 33.

  Opinia Komisji:

  1. Komisja Budżetu- - stanowi zał. Nr 34.

  2. Komisja Edukacji-stanowi zał. Nr 35.

  3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 36.

  Radni nie wnieśli uwag.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Wynik głosowania: Za - 13, przeciw-1, wstrzymało się-0.

  Uchwała Nr XLII/347/05 stanowi zał. Nr 37.

  Do punktu 15 porządku

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki na lata 2005-2010 - druk nr 504/05.

  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 38.

  Opinia Komisji:

  1. Komisja Edukacji-stanowi zał. Nr 39.

  Radni nie wnieśli uwag.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Wynik głosowania: Za - 13, przeciw-1, wstrzymało się-0.

  Uchwała Nr XLII/348/05 stanowi zał. Nr 40.

  Do punktu 16 porządku

  Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia pomocy finansowej wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom mieszkań w Gminie Pyrzyce - druk Nr 511/05.

  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 41.

  Opinia Komisji:

   1. Komisja Budżetu- wniosek komisji- stanowi zał. Nr 42.

   2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia negatywna- stanowi zał. Nr 43

  Radny E. Gola- Gmina zaczyna bawić się i będzie teraz udzielać pożyczek, bo taki jest zamysł.

  Ten projekt nie określa ściśle kto może z niego skorzystać, więc po moich wielokrotnych zapytaniach udało się wymusić, że podobno wspólnoty będą mogły z tego skorzystać. Jeżeli takie coś ma w ogóle rację bytu, to ściśle trzeba zapisać kogo to dotyczy lub kogo nie dotyczy. Części mieszkańców ten projekt nie dotyczy, będzie się to kierować wybranym ludziom

  Na komisji mówiono, że to będzie bezkosztowne. Jeżeli będzie się udzielało pożyczek, to musi się tym ktoś zająć i musi nad tym pracować: ludzie, sprzęt i obsługa. Rozumiem, że udzielanie pożyczek tym wybranym osobom, to gmina weźmie pożyczkę i udzieli ją innym, którzy nie pójdą do banku.

  Dlaczego tylko te pożyczki mają być ograniczone tylko do termomodernizacji. A np. izolacja budynku pozioma, wymiana okien, wymiana instalacji(elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej)w budynkach- to tez może być. Czy w ramach tego projektu będzie mogło skorzystać gimnazjum, aby prowadzić termomodernizację? W naszych obiektach nie robi się termomodernizacji, bo nie ma środków, a chce się udzielać pożyczki na niewiadomo jakich zasadach.

  Przewodniczący Rady-A. Macinkiewicz - Wpłynęło pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 14 z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na dofinansowanie termomodernizacji całego budynku

  Pismo stanowi zał. Nr 44.

  Pismo to jest przyczyna tego projektu uchwały. Jest Wspólnota, ale w granicach 30% są tam mieszkania komunalne zarządzane przez PPM. Chodzi tam o to, że spółdzielnia podejmując decyzję o termomodernizacji całego budynku, to ta część 30% jest zobowiązana do płacenia w imieniu swoich lokatorów komunalnych.

  Radna I. Morka - Myślę, że po to został zgłoszony wniosek przewodniczącego A. Gumowskiego, abyśmy przegłosowali stosowny ku temu regulamin i nie rozwodzmy się teraz. Będzie opracowany regulamin i wtedy będziemy mogli rozmawiać co z niego odjąć a co dołożyć.

  Radny S. Ryżyk- Głęboko nie zgadzam się z kolegom E. Golą, jeśli chodzi o stosunek do te uchwały. Dlatego termomodrnizacja, ponieważ gmina ma w tym interes, bo elewację się odnawia i maluje i pewnie miasto będzie inaczej wyglądało. Żadna rewolucja się nie stała i nasza gmina nie jest rewolucjonista w rozdawaniu pieniędzy, bo np. Gmina Szczecin nie udziela pożyczki tylko w 50% subwencjonuje takie przedsięwzięcie. Rozumiem, że gmina ma mnóstwo innych obowiązków i wydatków, ale sądzę, że jest to jakiś pomysł, aby wspólnoty pobudzić do działania w miarę swoich sił.

  Radny W. Kędziora- My traktujmy wszystkich mieszkańców razem. Dlaczego tylko wspólnoty wielorodzinne a dlaczego nie wszyscy właściciele i mieszkańcy nieruchomości, którzy są na terenie naszego miasta i gminy, którzy chcą wykonać pewne działania termoizolacyjne i poprawić estetykę tych budynków. Starajmy się traktować wszystkich mieszkańców jednakowo.

  Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Ja myślę, że traktowanie wszystkich równi, to mieliśmy już z tym do czynienia i sądzę, że trzeba innego spojrzenia. Jest to ważny problem i burmistrz wychodzi z taką propozycja, aby razem pracować. Radni potrafią wnieść poprawki, jeżeli są jakieś wątpliwości i ten projekt uchwały można zmienić tak, aby był on aktem lepszym niż się go przedstawią. Zaproponowałem to dlatego, że wspólnoty, które mają zadłużenie nie dostaną żadnej pomocy finansowej. W taką prośba wystąpiła wspólnota, gdzie mamy nasze zasoby. Przedstawione zostały dopiero zasady i jeszcze nie dajemy nikomu pieniędzy. Pomóżmy tym ludziom, bo w niektórych blokach, gdzie zadłużenie jest 5-8% i żaden bank nie da pieniędzy. Pomóżmy tym ludziom.

  Radny W. Kędziora-W kwestii wypowiedzi pana Burmistrza ta uwagą była co najmniej nie na miejscu, że te czasy minęły, kiedy wszystkich równo traktowaliśmy. Jestem za tym, aby ustalić takie zasady, żeby każdy potencjalnie miał dostęp do takiej pomocy. Jestem przeciwnikiem dzielenia mieszkańców na tych którzy będą korzystać a będą mieli możliwość skorzystania, a inni nie będą mieli możliwości skorzystania. Zawsze dochodzę takich rozwiązań, aby były to rozwiązania i zasady uniwersalne.

  Przewodniczący Rady-A. Macinkiewicz -Burmistrz musi zrealizować wolę wspólnoty, jeżeli wspólnota podjęła taką decyzję w demokratyczną głosowaniu.

  Radny W. Kędziora- W tej części przewodniczący ma racja, ale jest to ewentualnie wkład właściciela. Jest jednak gro mieszkańców, którzy mają wkupione mieszkania, a tu chodzi o to, aby ponoć wspomóc nie tą substancję, której my jesteśmy właścicielem, tylko całą wspólnotę. Tu jest taki zamysł burmistrza, aby wspomóc cała wspólnotę, bez rozbijania ile jest naszego wkładu: czy 20% udziału czy 80%.

  Radny S. Ryżyk- Oczywiście, że chodzi o całą wspólnotę. PPM pobiera od najemców czynsz i z tego czynszu powinien wydzielić kwotę i wpłacić na rzecz wspólnoty opłaty na fundusz remontowy i na tym się kończy sprawa. Dopiero w momencie gdy można udowodnić, że nie można tego ściągnąć od najemców, gmina bez żadnej dyskusji musi uczestniczyć w remoncie swoich części wspólnych.. Nie powinniśmy mylić pomocy wspólnotą z obowiązkami gminy jako właściciela nieruchomości.

  Radny M. Budynek- Pytanie do pana Burmistrza: o jakiej kwocie mówimy? Może to niewielkie pieniądze i nie warte jest to dyskusji. Należy zakończyć dyskusję i przegłosować wniosek komisji.

  Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Ten projekt nie dotyczy żadnych pieniędzy. Dotyczy zasad, kryterium, pewnego sposobu myślenia i rozstrzygnięcia w jaki sposób i komu jest możliwość udzielenia pomocy. Natomiast to Rada, nie koniecznie na wniosek burmistrza, w budżecie roku przyszłego przewiduje pewna póle pieniędzy, którą jest w stanie przewidzieć. Może być tak, że w danym roku budżetowym nie przewidzi i w związku z tym nie pomoże mieszkańcom. Ten dokument nie rozstrzyga o pieniądzach. Wyjątkowo może być ten rok, jeżeli wpłynęła prośba wspólnoty, możemy inaczej do tego podejść jeszcze przy zmianach tegorocznych.

  Radny W. Kędziora- Dziwię się, bo każde projekty uchwał, które wpływają na budżet, to powinny być robione symulacje. Takie kalkulacje powinny być przedstawione a my tego nie mamy i będziemy głosować w ciemno. Przykro jest, że będziemy musieli podejmować decyzję nie wiedząc jakie będzie to rodziło skutki finansowe. Ubolewam nad warsztatowym podejściem do tego projektu.

  Radny E. Gola- Nie miałem możliwości zgłosić na posiedzeniu komisji uwag do tego projektu. Po raz kolejny, przynosi się nam projekty na komisji. Jak ja mogłem się do tego przygotować? Nie miałem żadnych szans.

  W tej chwili pan Burmistrz powiedział, że wyjątkowo możemy dać wspólnocie pieniądze w tym roku. Co to za tworzenie wyjątków w kolejnej dziedzinie? Wcześniej radny M. Budynek wspominał o wyjątkach co do sprzedaży działki. Teraz robi się wyjątek dla jednej wspólnoty. Nie ma wyjątków. Powinien być półroczny okres ogłoszenia, że są pożyczki, na jakich zasadach i wysokość prowizji. Nie ma wyjątku.

  Tworzy się prawo pod pojedyncze osoby- co to w końcu jest?

  Składam wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek radnego E. Goli o odrzucenie projektu uchwały.

  Wynik głosowania: Za- 9, przeciw-4, wstrzymało się -2.

  Projekt uchwały został odrzucony.

  Do punktu 17 porządku

  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta Pyrzyce do Stowarzyszenia Związku Miast Czystej Energii - (druk Nr 510/05).

  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 45.

  Opinia Komisji:

  1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 46.

  2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 47.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Wynik głosowania: Za -9, przeciw-0, wstrzymało się-6.

  Uchwała Nr XLII/345/05 stanowi zał. Nr 48.

  Do punktu 18 porządku

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza - druk Nr 499/05.

  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 49.

  Opinia Komisji:

   1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 50.

   2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 51.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkieiwcz- Projekt tej uchwały nie został wprowadzony pod poprzednie obrady sesji. Rozmawiałem z wnioskodawcami tego projektu uchwały i popierają oni swoje stanowisko. Do czasu wysyłania pism do Rady nie otrzymałem rezygnacji wnioskodawców z wycofania się z tego projektu. Dlatego uważałem, że powinienem ten projekt postawić na dzisiejszej sesji.

  Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nie ma opinii Komisji Budżetu, ponieważ komisja nie miała tego w porządku obrad. Nie miałem żadnej informacji, że będzie to w porządku obrad i komisja nie debatowała.

  Po raz kolejny składam wniosek w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezależnych o odrzucenie i wyprowadzenie tego punktu z posiedzenia. Na tą chwilę motywuje to właśnie tym, że nie debatowała na ten temat Komisja Budżetu, bo nie miała takiej okazji. Po drugie, chciałbym uniknąć niepotrzebnych dyskusji, bo pewnie nie jedne przykre słowo będzie musiało paść.

  Ostatnim argumentem jaki mówi, aby się tym nie zajmować jest wyciąg z protokołu z obrad XXX sesji RM z dnia 30 grudnia 2004r., gdzie nad tym problemem już dyskutowaliśmy. Pan Burmistrz K. Lipiński powiedział, że „Wnioskuję, aby punkt mojej podwyżki wyprowadzić z porządku. Z punktem tym nie miałem nic do czynienia i dlatego proszę żeby tym tematem już w tej kadencji się nie zajmować”

  Radna I. Morka - Chciałabym zaciągnąć opinię Radcy Prawnego, gdyż w uzasadnieniu powołujemy się na przeróżne ustawy. Czy te sprawy są obligatoryjne, że ta podwyżka musi być, czy jest to tylko interpretacja po to, aby tylko uzmysłowić pewne rzeczy.

  Radca Prawny R. Mol- Uchwała ta jest zgodna z prawem i daje możliwość dania podwyżki. Ja jej nie sprawdzałem pod względem.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezależnych w sprawie odrzucenia tego punktu.

  Wynik głosowania: Za -11, przeciw-3, wstrzymało się-2

  Wniosek uzyskał akceptację.

  .

  Do punktu 19 porządku

  Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej- druk Nr 484/05.

  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 52.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Zostałem zobligowany do wystosowania pisma do Wojewody celem poinformowania go, że statutowe ciało Rady Miejskiej w chwili obecnej nie działa, poprzez braku składu Komisji Rewizyjnej. Nie ma jeszcze odpowiedzi na pismo. Zwracam się z apelem do Przewodniczących Klubów o zgłaszanie kandydatów. Jest to nasz obowiązek, bo takie zobowiązanie swego czasu daliśmy naszym wyborcom.

  Kandydatów nie zgłoszono.

  Do punktu 20 porządku

  Odpowiedzi burmistrza na zgłoszone zapytania.

  Radni otrzymali odpowiedzi na zapytania w trakcie obrad sesji.

  Do punktu 21 porządku

  Wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo Burmistrza Pyrzyc w sprawie zwiększenia o kwotę 35 000zł na modernizację ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

  Pismo stanowi zał. Nr 53.

  Poinformował o wnioskach Komisji Budżetu ( zał. Nr 54)

  Odczytał wniosek o zwiększenie budżetu gminy o kwotę 15 000zł. na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Rolnej w Pyrzycach;

  Wynik głosowania: Za- 13, przeciw-0, wstrzymało się -3.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo ( zał. Nr 55) dotyczące zwiększenia o kwotę 25 000 zł na oświetlenie działki Nr 63 w obr. 8 przy ul. 1-go Maja- jest to dokończenie oświetlenia placu przy kościele i poddał pod głosowanie.

  Wynik głosowania: Za- 8, przeciw-4, wstrzymało się -3.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Budżetu: „Komisja wyraża zgodę na ujęcie w zmianach budżetu Gminy zwiększenia o kwotę 35 000zł. na modernizację ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach i poddał pod głosowanie.

  Wynik głosowania: Za- 14, przeciw-0, wstrzymało się -1.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz -

  1. Odczytał odpowiedz Komisji Budżetu „W odpowiedzi na pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w sprawie dysponowania środkami finansowymi wypracowanymi przez szkołę z tytułu wynajmu pomieszczeń i placu oraz stołówki. Komisja Budżetu uważa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wypracowane przez gimnazjum środki musza trafić do budżetu gminy”. Jest to stwierdzenie i podlega głosowaniu.

  Pismo od Publicznego Gimnazjum stanowi zał. Nr 56.

  1. Poinformował o piśmie Burmistrza Pyrzyc w sprawie Logo Pyrzyc- pismo stanowi zał. Nr 57 do protokołu. Uważam, że Rada nie będzie tego rozstrzygać, iż jest komisji konkursowa, w której są ludzie i na tym się znają.

  2. Poinformował o piśmie Burmistrza Pyrzyc w sprawie ptasiej grypy, który dzisiaj został zrealizowany - pismo stanowi zał. Nr 58 do protokołu.

  3. Odczytał wnioski Komisji Edukacji, które stanowią zał. Nr 59 do protokołu

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji w sprawie podniesienia opłaty za świadczone usługi medialne przez Radio Plus Lipiany. Komisja przychyla się do wniosku Z-cy Dyrektora Radio Plus Lipiany. Pismo stanowi zał. Nr 60.

  Wynik głosowania: Za- 11, przeciw-0, wstrzymało się -4.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz -

  • Odczytał wniosek Komisji Ekologii, które stanowią Nr 61 do protokołu a podobna treść była głosowana wcześniej.

  • Poinformował o piśmie Rady Sołeckiej w Żabowie, które stanowi Zał. Nr 61 do protokołu.

  Radny M. Gryczka- Zwraca się z prośbą do pana Burmistrza, aby w ślad za pismem, jakie Pan Burmistrz przesłał 24 października br. do pana Bronisława Popławskiego- Prezesa zarządu Polskiego Związku działkowców w Pyrzycach, nadać sprawę pilności załatwienia sprawy i zakończenia problemu wycieku i podtapiania ogródków działkowych na tarasie górnym od strony ul. Zabytkowej. Sprawa jest Panu znana, Komisja w szerokim składzie odbyła wizję lokalną i są dwie różne sugestie , że uszkodzenie nastąpiło z powodu przebudowy miski sanitarnej. Inna sugestia jest, że woda jako tam była doprowadzona itd. Należy nadać sprawie bieg, ponieważ sytuacja pogarsza się z każdym dniem. Jesteśmy w tej chwili w okresie jesienno-zimowym, opady są zwiększone, są kolejne podtopienia, w związku z tym wydaje mi się, że ogródki działkowe muszą zareagować wprost. Proszę również o bieżące informacje w tym zakresie, jak ta sprawa się ma i jak będzie załatwiona w kolejnych dniach.

  Radny K. Dubicki - dziękuję za odpowiedz, ale muszę się odnieść do jednej z nich. Około rok temu pan Tkaczuk podnosił kwestię postawienia lampy oświetleniowej przy drodze przy ul. Ciepłowniczej wjazd na teren garaży. W niedługim czasie tą kwestię poruszał pan Osękowski i otrzymał pismo, w którym była mowa, że tym roku ta lampa będzie postawiona. Ja otrzymałem w odpwoiedzi, że przewidywany koszt budowy z opracowaniem jest w granicach 150 000zł. i jest to inwestycja, która nie będzie realizowana w tym roku. My nigdy nie mówiliśmy o jakiejś inwestycji tylko o ustawieniu lampy na tym skrzyżowaniu.

  Druga sprawa- to wzorem lat poprzednich mieszkańcy bardzo proszą,

  o dowiezienie na cmentarz w Pyrzycach piasku

  Trzecia sprawa - proszę o wprowadzenie na następną sesję punktu jak dzisiaj odnośnie NORD-u. -„Realizacja i pomoc Gminy dotycząca działki pod budowę szklarni.”

  Radny M. Majak - Złożył skargę na bezczynność Burmistrza Pyrzyc w sprawie doprowadzenia do umożliwienia wykupienia mieszkań, zaadaptowanych przez ze strychów, którą to podpisali:

  • Mariusz Majak, zam. ul. 1-go Maja 3a/14 74-200 Pyrzyce;

  • Benedykt Zieliński, zam. ul. 1-go Maja 1a/13 74-200 Pyrzyce;

  • Stanisław Cichowicz, zam. ul. 1-go Maja 3a/14 74-200 Pyrzyce;

  Skarga stanowi załącznik Nr 62.

  Ponadto zwrócił się o przedstawienie zaistniałej sytuacji kompleksowo, ponieważ jest to skarga trzech osób, zaś problem ten dotyczy większej liczby osób. Wnioskuje również o przygotowanie radnym informacje nt:

    • ile osób w Pyrzycach ma nieuregulowany stan prawny,

    • jakie zostały podjęte działania dotychczas w celu uregulowania tej sprawy,

    • jakie są pomysły na rozwiązanie tego problemu, ponieważ osoby, które znalazły się w takiej sytuacji nie są wstanie tego zrobić.

  Proszę, żeby nie odsyłać tzw. strychowców do wspólnot, ponieważ te wszystkie osoby znalazły się w tej sytuacji nie ze swojej winy

  Radny W. Kędziora - Zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji odnośnie dzieci, które spełniają obowiązek szkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce. Jak wygląda uczęszczanie dzieci do z obwodu Mielęcin i Krzemlin, mając na uwadze fakt, iż duża część dzieci przeszła do gimnazjum w Kozielicach. Należy również przedstawić dokładną informację, jeżeli taka sytuacja występuje też w innych miejscach. Dlaczego tak się dzieje i ile dzieci w poszczególnych rocznikach chodzi do szkół poza naszą gminą? Jakie są plany i kroki gminy w tym kierunku, aby tą tendencję zatrzymać?

  Wiceprzewodniczący Rady-M. Osękowski- W związku z tym, że wpłynęła skarga do Rady i może ona wpłynąć bezpośrednio do Komisji merytorycznej, a przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Ekologii jest m.in. mieszkalnictwo socjalne, komunalne, gospodarka lokalami, to jest zobowiązana przygotować taki projekt uchwały.

  Radny K. Dubicki- Sprecyzował wniosek o przygotowanie tematu „Informacja Burmistrza nt realizacji inwestycji i zaangażowanie Gminy w w zakresie produkcji warzyw szklarniowych przy ul. Ciepłowniczej

  Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie w/w wniosek.

  Wynik głosowania: Za- 13, przeciw-0, wstrzymało się-1.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz-

  • Poinformował, iż do Burmistrza Pyrzyc wpłynęło od PPK, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zarząd PPK Sp. z o.o. przedkłada projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków a następnie uchwalenia go przez Radę Miejską w Pyrzycach. Zgodnie z art. 32 ust.3. w/w ustawy termin podjęcia uchwały w sprawie regulaminu 17 maja 2006r. Burmistrz ma na to czas 45 dni, żeby przedstawić więc z powodzeniem na sesji listopadowe możemy przyjąć ten punkt. Materiały przekażę do Komisji Budżetu.

  • Zbliża się Święto 11 listopada - dzień Niepodległości i zapraszam wszystkich radnych na uroczystości z tym związane.

  • Poinformował, iż według kolejności przypada w tym dniu do Pocztu Sztandarowego:

   1. pani I. Morka.

   2. pani M. Osękowski.

   3. pani Z. Ptaszyński.

   a jeżeli ktoś nie może to musi wskazać zastępstwo.

   Do punktu 22 porządku

   Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

   Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Podziękował za przybycie i zamknął obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

   Przewodniczący Rady

   Artur Marcinkieiwcz

   Protokołowała:

   K. Muszyńska-Kozdroń

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-01-2006 10:06:48
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-01-2006
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-01-2006 10:06:48