Protokół Nr XLIII/05 z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r.


Protokół Nr XLIII/05

z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

godz. 14:15.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni radni:

 1. Radny P. Klimczak- usprawiedliwiony.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2.

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Zaproponował wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce - druk Nr 534/05. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na obsługę finansową i od nowego roku gmina zwiąże się umową na obsługę finansową z nowym bankiem, który zaproponował najkorzystniejszą formę i cenę obsługi gminy.

Wynik głosowania: Za- 20 (jednogłośnie).

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 28.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa- M. Osękowski- W imieniu Komisji Rolnictwa i Ekologii zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Wynik głosowania: Za- 15, przeciw-0, wstrzymało się -2.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad, jako punkt 26.

Radna I. Morka- Komisja Edukacji wnioskuje o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany statutu OSiR - druk 503A/05 ze względu na przedstawienie kosztów administrowania boisk.

Wynik głosowania: Za- 7, przeciw-0, wstrzymało -13.

Projekt uchwały nie został wyprowadzony z porządku obrad.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: Za- 16, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz -

 • Odbyły się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości, za udział radnym i mieszkańcom dziękuję;

 • Uczestniczyłem jako obserwator w turniejach piłkarskich na hali sportowej;

 • Udział w spotkaniu z Prezesem Spółki NORD.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy- druk Nr 533/05.

Informacja stanowi zał. Nr 6.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Uzupełnił informację:

 • 14 listopada br. - prowadziłem jedną z ostatnich rozmów z firmą Drobimex nt. warunków zagospodarowania terenu, które to zakupiła na inwestycję za 12 mln EURO;

 • prowadziłem zespół reagowania na tematy związane z okresem zimowym,

 • spotkałem się z przedstawicielami PCK, który to ogłosił konkurs, jak również z młodzieżą, którą zachęcam do pisania o problemach młodzieżowych na łamach lokalnych gazet;

 • 15 listopada br. -dzień przyjęć interesantów,

 • 16 listopada br. -spotkanie z panem S. Stępniem, który od 15 listopada br. pełni funkcję Z-cy Dyrektora ANR w Szczecinie. Było to spotkanie poświęcone przede wszystkim współpracy. Pan Stępień dobrze zna problemy Pyrzyc i liczę na owocną współpracę.

 • Spotkanie z firmą niemiecką, która buduje obiekty sportowe; Parsenty

 • 17 listopada br. -uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Edukacji w części oraz w posiedzeniu Komisji Rolnictwa;

 • 18 listopada br. - spotkanie z przewodniczącym Związku Gmin Dorzecza Parsenty. Jest inicjatywa na wykonanie dużego przedsięwzięcia pod nazwą tężnie, z wykorzystaniem wód geotermalnych.

 • Udział w jednodniowej konferencji nt. zabezpieczenia energetycznego: ciepło, gaz, prąd;

 • 19 listopada br.- tenis stołowy- wręczyłem puchary,

 • 21 listopada br.- spotkanie w Warszawie, gdzie byliśmy wyróżnieni jako bardzo nieliczni samorządowcy w kraju na uroczystym koncercie Zespołu Mazowsze. Również zostawiliśmy pakiet dokumentów związanych z budową infrastruktury w Ministerstwie Transportu i Budownictwa jak również w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

 • 22 listopada br. - spotkanie z byłym posłem S. Posłem nt. organizacji w Pyrzycach Inauguracji Dni Olimpijczyka,

 • zorganizowałem i uczestniczyłem w spotkaniu radnych z współwłaścicielem firmy NORD. Na tą okoliczność został sporządzony protokół.

 • 23 listopada br.- spotkanie z pracownikami OPS, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, którzy mają bardzo trudna i stresującą pracę i należy im się szacunek i uznanie.

 • Spotkanie z Księdzem Proboszczem Gałdysiem, który prosił, aby przekazać Pyrzyczanom serdeczne podziękowania za wyrazy życzenia zdrowia, które do niego docierają.

 • 24 listopada br. - przed sesją odbyło się spotkanie z sołtysami na temat funkcjonowania terenów wiejskich w okresie zimy.

Poinformował również, iż projekt pod tytułem „Remont, przebudowa i modernizacja obiektu w miejscowości Nowielin na potrzeb świetlicy wiejskiej został zakwalifikowany do dofinansowania i w miesiącu grudniu zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania.

Ponadto odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Został sporządzony protokół.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Pyrzyc: Czy prawdą jest, że firmy Drobimex stara się o pozwolenie na budowę i między innymi jest to uzależnione od tego czy pozyska środki unijne? Czy do tej pory została wydana decyzja o warunkach zabudowy o warunkach związanych z ochroną środowiska, bo te dokumenty są warunkiem podstawowym do tego, aby takie pozwolenie na budowę uzyskać. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że lada moment mija termin, kiedy firma ta będzie mogła się o takie środki starać. Co stało na przeszkodzie, aby taką decyzje o warunkach zabudowy wydać wcześniej, jak również decyzję związaną z ochroną środowiska? Jest to podstawą do tego, aby ta firma mogła uzyskać zgodę na rozpoczęcie inwestycji.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński- Do tej pory współpraca z firmą Drobimex układała się wspaniale. Wszytskie decyzje są wydawane w tym samym dniu lub w dniu następnym. To pytanie nie powinno paść dziś z ust radnego Gumowskiego. Są pewne terminy obligatoryjne w sprawie pewnych uzgodnień. Takie dokumenty wydam zapewne jutro i sądzę, że na następnej sesji może być zarzut dotyczące, że złamałem przepisy.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- To o tym jakie pytanie będę zadawał, będę decydował ja sam. Jako radny z mandatu swoich wyborców mam prawo zapytać pana Burmistrza o każdą kwestię tu na tej sali i będę to czynił w dalszym ciągu. Podtrzymuję to zapytanie w dalszym ciągu i uważam, że nie odpowiedział Burmistrz w żaden sposób na to pytanie a moje informacje, które posiadam budzą moje duże zaniepokojenie, czy przez taką opieszałość i takie działanie dojdzie do tej inwestycji.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Jest mi bardzo przykro kiedy słyszę takie słowa. Nie ma żadnej opieszałości. Jest to pomówienie publiczne w obecności obecnych tutaj radnych i mieszkańców jak również tych, którzy słuchają za pośrednictwem mediów. Dokumenty takie w czasie zostaną wydane.

Do punktu 6 porządku

Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

Radny K. Dubicki - Zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Sienkiewicza z pismem o następującej treści:

„Zwracamy się do Pana Radnego w sprawie zamknięcia drogi ul. Sienkiewicza przy Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Pyrzycach. Jesteśmy bardzo zbulwersowani taką propozycja ze strony Pana Burmistrza Pyrzyc. Oddzieli nas od głównej drogi w zamian za korzystanie z drogi polnej, która nie jest oświetlona na terenie niezabudowanym, jest niebezpieczna oraz wydłuża dojście do ul. Warszawskiej o ponad 2,5 km. Na naszej ulicy mieszka dużo osób starszych, schorowanych i nie mających samochodów oraz dzieci i młodzież ucząca się i pracująca. Z natury byłoby to bardzo uciążliwe i niebezpieczne a wręcz zagrażające życiu tych osób biorąc pod uwagę na jakim terenie by się poruszali. Prosimy zatem o odpowiedz na główne pytania:

 1. Gdzie są przestrzegane zasady bezpiecznej drogi do szkoły i pracy?

 2. Jak będzie udzielana pomoc gdy ktoś z nas zachoruje, ponieważ nie dojedzie żadna karetka czy też służby specjalne?

Biorąc po uwagę takie warunki do życia i funkcjonowania na terenie miasta Pyrzyc, podjęcie takiej decyzji o zamknięciu drogi będzie świadczyło jak gospodarz drogi dba o swoich mieszkańców, którzy mu zaufali podczas wyborów. Ponadto jeśli doszłoby do zamknięcia drogi i gdyby w tym czasie nie została udzielona pomoc medyczna to skończyłaby się tragedią, to kto będzie płacił odszkodowania za poniesione czyny, które i tak nie będą dla nas satysfakcją, a tylko potwierdzeniem jakie to będzie krzywdzące.

Propozycja ta jest bezsensowna, pozbawiona logiki i uderzająca bezpośrednio w nas, czyli mieszkańców tej ulicy".

Podpisali mieszkańcy ul. Sienkiewicza

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, kto wpadł na ten pomysł i na czym miałoby to polegać? Z informacji jaką sam zasięgłem okazuje się, że inwestycję, którą zamierza prowadzić mleczarnia wcale nie koliduje z obecną drogą i nie ma ścisłego związku, aby tą ulicę zamykać. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz- W sprawie zgłoszonej przez radnego Dubickiego, w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od pana Andrzeja Durajczyka mieszkańca ul. Sienkiewicza.

Pismo stanowi zał. Nr 7.

Radna I. Morka -

 1. W budynku przy ul. Poniatowskiego oprócz mieszkających tam osób mieści się siedziba Związku Kombatantów. Czy jest zawarta umowa dzierżawy i czy Związek Kombatantów płaci za ten lokal i czy są pobierane opłaty? Jeżeli nie, to kto ureguluje kwestie ogrzewania, energii i wynajmu tego pomieszczenia?

 1. Czy zapadła już decyzja i zostały przeprowadzone rozmowy w sprawie monitoringu? Wniosek Komisji Edukacji dotyczył, aby jak najszybciej poczynić starania i prowadzić rozmowy w sprawie monitoringu Pyrzyc. Pan P. Ćwikliński do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie. Odpowiedzi nie otrzymała również Komisja Edukacji.

Radny G. Gontarz- Proszę o informacje na temat prawnego stanu boiska w Obojnie. Mieszkańcy Obojna często przebywają w Stróżewie i mają obawy, że boisko to zostało sprzedane. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie tej informacji.

Radny M. Gryczka -

 1. Mieszkańcy ul. Mickiewicza i mieszkańcy ul. 2-go Marca zwrócili się do mnie o zabranie głosu w sprawie oświetlenia. Nie wiem, czy rzeczywiście z Zakładem Energetycznym nie można sobie poradzić, że lampy co pewien czas załączają się i wyłączają. Na odcinku w okolicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest ciąg lamp nie świecących się. Zgłaszam ten problem, aby na najbliższej sesji o tym poinformować.

 1. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę uczestniczenia telewizji kablowej w obradach sesji. Część mieszkańców nie może być obecnych podczas obrad sesji a chcieliby oglądać transmisje sesji Rady Miejskiej. Proszę, aby Pan Burmistrz rozważył możliwość przeznaczenie pewnej kwoty w budżecie roku 2006 na to, aby TV kablowa mogła na bieżąco filmować to co dzieje się na sesji i takie transmisje przekazywać mieszkańcom.

 1. Oczekiwałem, iż otrzymam harmonogram działań w zakresie pogarszającej się sytuacji na ogródkach działkowych. Od ponad dwóch miesięcy pogarsza się stan ogródków tuż za murami w stronę ul. Lipiańskiej. Dwa dni temu rozmawiałem z jednym z posiadaczy tych ogrodów działkowych, ale widzę, że ta sprawa ciągnie się bardzo ślamazarnie. Dlatego proponuję zorganizować wspólne spotkanie obu samorządowców. Jest to sprawa bardzo poważna i od ponad dwóch miesięcy stan podtopień nabiera coraz to większych powierzchni i nie ma sprawcy ani przyczyny i możliwości rozwiązania tego tematu. W związku z tym wydaje mi się, że dobrze byłoby aby i gmina i powiat spotkały się w tym temacie, ponadto zaprosić odpowiednie wydziały merytoryczne, Zarząd Ogrodów Działkowych oraz poszkodowanych działkowców. Spróbujemy ten temat zamknąć, bo idzie zima i co dalej będzie się działo?

 1. Złożyłem interpelację do Burmistrza Pyrzyc w sprawie cmentarza w Giżynie. Jest to własność Gminy Pyrzyce i jest potrzeba uporządkowania tego terenu, ponieważ są groby poniemieckie i kiedyś miejsce to było poświęcone. Dlatego nie można doprowadzić do sytuacji stworzenia tam wysypiska śmieci czy zabrudzenia tego terenu.

Interpelacja stanowi zał. Nr 8.

Radna S. Jemielity- W związku z faktem, iż nasilają się rozboje i włamania proszę o wystąpienie z pismem do Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o wzmożenie interwencji ze względu na dbałość i bezpieczeństwo naszej społeczności na terenie gminy i powiatu. W dniu 7 listopada br. został zgłoszony temat i do dnia dzisiejszego nie mamy odzewu. Czy faktycznie Policja podjęła jakieś kroki w tym kierunku i czy pan dzielnicowy działa na naszym terenie czy nie, bo go nie widzimy?

Radny K. Dubicki- Na wrześniowej sesji składałem zapytanie odnośnie wybudowania podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy budynku ul. 1 Maja 1. Otrzymałem odpowiedź na piśmie, że nie można w tak szybkim terminie na ten temat podjąć takich działań i w tej sprawie odpowie pan Burmistrz na sesji październikowej (jest już sesja listopadowa). Jest to poważny problem i należałoby się tą sprawą zająć. Ja wcale nie miałem na myśli, aby gmina ten podjazd wybudowała, bo jest jeszcze Wspólnota Mieszkaniowa i inne instytucje.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Firma Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie- Zakład w Pyrzycach rozbudowuje się, co widać. Są projekty rozwiązań próby rozwiązania usytuowania firmy w dwóch miejscach. Prezes Firmy chce postawić kolejną halę i musi połączyć w jeden zakład. W związku z tym, zaproponował panu Dyrektorowi panu Mońce, aby przyszedł porozmawiać w tej kwestii. Odbyło się spotkanie z udziałem projektanta transportu nad drogą, bo poprzez przewożenie produktów sztaplarkami ulegają one częściowemu uszkodzeniu a tak nie powinno być. Na tym spotkaniu był Dyrektor Mońko, Kierownik i trzy pracownice Wydział Rozwoju. To nie była propozycja burmistrza.

W związku z tym przeprowadziłem rozmowę telefoniczną ze Starostą , który powiedział że jest możliwe dogadanie się, tylko kwestia finansowania. Mieszkańcy wybierając burmistrza zaufali mu i biorę pod uwagę zawsze interes publiczny i interes strony, jak również obliguje do tego kpa. Tak jest również i w tym przypadku. Nie było i nie ma do dzisiaj żadnej decyzji. Była to tylko propozycja, aby to w ten sposób wykonać.

Odnośnie przejścia, mleczarnia odstąpiłaby część działki dla pieszych w kierunku ul. Lipieńskiej. W związku z tym, że wpłynęło pismo do Burmistrza i jednocześnie podnosi się zły stan techniczny drogi a jest to droga powiatowe a nie droga gminna i z naszych pieniędzy nie powinniśmy ją wykonywać- chyba że firma się rozbudowuje i tworzy miejsca pracy i jest to publicznie, społecznie uzasadnione. Po tym piśmie była opinia mieszkańców i informuję, że Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie debatował i podjął decyzje o budowie transportu nad drogą, natomiast, co dalszej inwestycji decyzji jeszcze nie podjął. Mogę odpowiedzialnie powiedzieć za siebie, bo jest to droga powiatowe -„Ja w tym, kierunku nie będę czynił więcej działań, ponieważ widzę Państwa zakłopotanie i protest, aby nie naruszać tego układu komunikacyjnego, jaki jest

Mieszkaniec Pyrzyc- Omijając wszystkie sprawy ludzkie, społeczne chciałem zabrać głos na temat zasadności inwestycji w mleczarni i zwiększenia zatrudnienia. W momencie, kiedy Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska przejmowała naszą mleczarnie pracowało w niej około 300 osób i produkowano sery, twarogi i cały asortyment mleczarski. W tej chwili pracuje tam około 80 osób i produkuje się jedynie mleko UHT. Nic się nie produkuje tylko sterylizuje mleko i wlewa się w kartony. Chodzi o powierzchnię magazynową. Wszystkie obiekty mleczarni są niewykorzystane, są to stare obiekty. Sądzę, że w ten sposób, czyli zabieranie dróg publicznych pod jakiekolwiek inwestycje to nie, bo są stare obiekty, które można zburzyć i tworzyć nowe- a tak się postępuje w dzisiejszych czasach. Tym bardziej, że niedawno został oddany plac dla pana Ksel, gdzie powstała baza transportowa. Można było iść w tamtym kierunku i niczego nie burzyć i nikomu nie przeszkadzać. Było już ustępstwo ze strony powiatu, że droga została zrobiona wokół magazynu. W pewnym sensie jest to już utrudnienie. Było to jednak zrobione dla dobra mleczarni i miejsc pracy. Teraz tego nie widzę. Teraz to jest jedynie wygoda mleczarni.

Jestem również właścicielem firmy, który na ul. Sienkiewicza zatrudnia 8 osób. Są tam jeszcze inne firmy, do którym musi przyjechać tir, nie jest w stanie dojechać nowo tworzoną drogą. Środki i nakłady, jakie są do tego potrzebne nie opiewają w kwocie 400 000zł.

Nie wspominam o czynnikach ludzkich, gdzie mieszkają ludzie, którzy są naprawdę chorzy. Dlatego podejmuję sprawę, ponieważ niektórym ludziom z ul. Mickiewicza ciężko jest siedzieć na sali ze względu na zły stan zdrowia.

p. A. Durajczyk- Poza czynnikami społecznymi i ludzkimi, które zostały podjęte, trzeba stwierdzić jednoznacznie, że zostały naruszone prawa: konstytucja, prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, kodeks handlowy. Pomysł ten jest niezgodny z prawem. Wyroki Sądu Najwyższego jednoznacznie określają tą sytuację. Jakakolwiek zmiana przebudowy i utrudnienia możliwości dojazdu do posesji oraz wydłużenia lub skomplikowania dojazdu jest sprzeczna z prawem. Jeżeli decyzja ta zostanie podjęta to będzie zaskarżana w Sądzie.

Mieszkaniec Pyrzyc- Tu nie chodzi tylko o rozbudowę mleczarni, tylko na tej ulicy już wjeżdżają tiry na noc a jest tam wąska droga i nie idzie przejechać. Kierowcy ci kłócą się z nami. Im prezes powiedział, że maja tu stać.

Mówi się, że dzisiaj nie ma problemu. Dzisiaj już jest problem, bo oni czują się już właścicielami. Ludzie mówią, że jak nie będzie się jak wydostać to pójdą przez płot i zlinczują tych drani. Czy ci ludzie ogłupieli na tych stanowiskach i krzesłach.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Z mojej strony będzie zapewnienie, że zostanie udzielona odpowiedz na problemy jakie zostały poruszone w piśmie.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Ze swojej strony działań nie podejmowałem i nie podejmuję i podejmować nie będę, które kolidowałyby z interesem mieszkańców tej ulicy. W tej chwili jest decyzja zarządu, że budują przenośnik nad drogą i pogodzili się z tym stanowiskiem. Nie ma tematu w tej części. Administratorem drogi jest Starostwo Powiatowe i zostanie skierowany wyciąg z protokołu i z pewnością pan Starosta podejmie decyzję w kwestii lokowania i komunikacji przez mieszkańców tamtej ulicy.

Proszę być spokojnym bo na pewno bez konsultacji z mieszkańcami żadnej decyzji, która leży w kompetencji burmistrza na pewno nie będę

p. A. Durajczyk- ja nigdy bym tu nie przyszedł tylko dostałem pismo od Starostwa, że cała sprawa jest na wniosek pana Burmistrza. Nie wiem kto kogo wprowadza w błąd i nie śmiałbym tu przyjść jeżeli nazwisko pana Burmistrza nie byłoby wymienione.

Mieszkaniec Pyrzyc- właściciele firmy- Kontaktuję się z mleczarnią codziennie ze względu na kontakty handlowe. Z rozmowie telefonicznej pan Mońko stwierdził, że o tej sprawie nic nie wie. Sądzę, że wie, tylko nie potrafił tego przyznać. Samo stwierdzenia, że nie potrafił przyznać tego oficjalnie, świadczy o nieczystości prowadzenia sprawy i pełnej świadomości tego co w ogóle próbuje zrobić.

Jesteśmy tutaj po to, aby usłyszeć od Rady, że ta sprawa nie będzie więcej poruszana, bo jest to nie w porządku. Jestem tak samo prywatnym przedsiębiorcom jak właściciele mleczarni w Pyrzycach. Mnie też dotyczą te same problemy, bo od dwóch lat poszukuję miejsca na rozbudowę osób. Przy tej ulicy są również gaśnice, jest firma budowlana i jest to likwidacja tych wszystkich miejsc pracy.

Sadze, że nasza obecność nie jest tutaj konieczna i proszę tylko, aby wziąć pod uwagę nasze uwagi.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Chciałbym zapewnić w imieniu radnych, że na pewno nie padnie żadna decyzja ze strony rady , aby była przeciwna.

Po przerwie:

Do punktu 7 porządku

Informacja „Stan ochrony środowiska w gminie Pyrzyce”- druk Nr 527/05.

Informacja stanowi zał. Nr 9.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- wnioski komisji-stanowi załącznik Nr 10.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Rolnictwa i Ekologii:

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości i stanu nasadzeń topoli (mieszańców euroamerykańskich), w zależności od ich stanu, opracowanie długofalowego terminarza ich wycinki i nasadzeń zastępczych.

Wynik głosowania: Za- 18 (jednogłośnie).

Wniosek uzyskał akceptację.

  1. Wystąpienie do administratora drogi E-3 o przekazanie wyników pomiarów (w częściach wlotowej, wewnętrznej i wylotowej z terenu gminy) dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu do środowiska.

Wynik głosowania: Za- 18 (jednogłośnie).

Wniosek uzyskał akceptację.

  1. Podejmowanie działań w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia środowiska poprzez:

- przeprowadzenie inwentaryzacji nielegalnych miejsc składowania odpadów

- przeprowadzenie weryfikacji wytwórców odpadów komunalnych a tym samym określenie, jakie osoby lub podmioty nie posiadają umów z odbiorcami odpadów

- wystąpienie do uprawnionych odbiorców odpadów o przekazanie zestawienia zawartych umów z wytwórcami odpadów (odrębnie dla każdej miejscowości z terenu gminy)

- bieżące prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami (nie tylko komunalnymi) przy współudziale uprawnionych organów

- bieżącej współpracy z mediami w zakresie popularyzacji zagadnień ekologicznych

Wynik głosowania: za- 18 (jednogłośnie).

Wniosek uzyskał akceptację.

d) Wystąpienia z projektem uchwały w zakresie ochrony przyrody (zapisy punktu 4.13.1 Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyrzyce)

Wynik głosowania: za- 18 (jednogłośnie).

Wniosek uzyskał akceptację.

Ponadto Komisja uważa, że dotychczasowe formy edukacji dzieci i młodzieży należy kontynuować (konkursy, wycieczki, akcje, zbiórkę surowców, itp.), jak również doskonalić je wykorzystując w większym stopniu możliwości dostępnych środków unijnych.

Do punktu 8 porządku

Informacja Burmistrza nt. „Realizacja inwestycji przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach w zakresie produkcji warzyw szklarniowych i pomoc gminy w tym zakresie.

Prezes Spółki KORT-Sport- p. A. Wasiluk - Firma nosi się z zamiarem i podjęła wiele czynności zmierzających do prowadzenia inwestycji w pobliży geotermi. Inwestycja ma polegać na wybudowaniu na 16 ha szklarni gdzie będą produkowane pomidory. Na dzień dzisiejszy dysponujemy decyzją o warunkach zabudowy i od 10 dni stała się ona prawomocna. Jest to na etapie projektowania - jest to etap bardzo żmudny i pracochłonny i prawdopodobnie potrwa jeszcze około półtora miesiąca i dopiero w tym momencie będziemy zdolni do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do starostwa. Inwestycja jest planowana na bazie kontraktu z firmą niemiecką i jest projektowana jako dwa odrębne zadania.:

 1. dotyczy konstrukcji szklarni i zaplecza technicznego;

 2. podłączenie z geotermią Pyrzyce, polegającego na odbiorze ciepła, które jest tam produkowane.

Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że ten etap, który mógł być osiągnięty i jest realizowany, projekt przed pozwoleniem będzie gotowy na grudzień/styczeń. Pewną przeszkodą przy podaniu precyzyjnych danych jest brak terminu przetargu w ANR na sprzedaż 13 ha, na które już jest prowadzony projekt. Nie mogę podać terminu kiedy mogłoby być to realizowane.

Obecnie budowane jest finansowanie z dwóch źródeł:

 1. z banku komercyjnego;

 2. z NFOŚiGW

Myślę, że jeżeli w czasie styczniowej sesji powstałby ten sam temat, wtedy byłbym bogatszy w wiedzę, dlatego że na ten moment prace projektowe, które odbywają się w dwóch pracowniach: w Poznaniu i w Szczecinie, są na takim etapie, że nie jestem w stanie tego przedstawić. Jest to 157 000 m2 samych konstrukcji szklarni, budynek zaplecza na 1800 m3. Jest oddzielny projekt na podłączenie z geotermą.

Takie informację mogę przekazać na dzień dzisiejszy.

Radny K. Dubicki- Jeżeli założymy, że nie zostanie kupiona działka w przetargu od ANR, czy ta inwestycja dalej będzie prowadzona? Zakładając, że działka będzie ta kupiona a część działki jest wyłączona pod zabudowę mieszkaniową. Jak zostanie to ominięte i zrobione?

Prezes Spółki KORT-Sport- p. A. Wasiluk - Jeżeli nie wygram przetargu na te 13 ha - co jest zdarzeniem, które jest prawdopodobne, to oczywiście inwestycję będę prowadził na 7 ha.

Druga część pytanie jest bezprzedmiotowa, bo decyzja o warunkach zabudowy omija kwestię uchylonego planu zagospodarowania przestrzennego i skazuje na studium uwarunkowań, które nie przewiduje tam terenów w niewielkim stopniu mieszkalnych. Takiego problemu nie ma. Agencja jest na etapie wyceny bez tego wskaźnika o niewielkim stopniu celach mieszkaniowych.

Wg informacji ANR już jutro będzie można podać termin przetargu.

Wiceprzewodniczący Rady-M. Osękowski- Ile w przyszłości przewiduje się zatrudnienia osób?

Prezes Spółki KORT-Sport- p. A. Wasiluk - Około 120 osób.

Radny K. Dubicki- Jakie planuje się termin ruszenia tej inwestycji?

Prezes Spółki KORT-Sport- p. A. Wasiluk - Fizycznie wszelkie procedury związane z pozwoleniem na budowę i spięciem finansowania będzie to na przełomie marzec/kwiecień.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały: właściwy- druk Nr 530/B/05 stanowi zał. Nr 11, pozostałe stanowią załącznik Nr 12 i 13.

Opinia Burmistrza do wniosku o zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków- stanowi zał. Nr 14.

Wniosek PPK o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków- stanowi zał. Nr 14A.

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia negatywna- stanowi zał. Nr 15.

 2. Komisja Edukacji- opinia negatywna - stanowi zał. Nr 16.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia negatywna- stanowi zał. Nr 17.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A.Gumowski- Dziś otrzymaliśmy nowy projekt uchwały -druk Nr 530 B/05. Myślę, że jest to pierwszy kroczek pana Dyrektora w celu rozpoczęcia dyskusji. Projekt uchwały zwiera autopoprawkę zmniejszającą zaproponowaną wcześniej cenę ścieków.

Żaden z członków Komisji Budżetu ani Klubu nie jest do końca usatysfakcjonowany. O cenie wody to nie rozmawiamy, bo jest ona całkowicie do przyjęcia i wzrost ceny o o,o5 zł. to nie jest nawet stopień inflacji jaki był w roku 2005r. Oczekujemy jeszcze bardziej elastycznego pociągnięcia ze strony pana Dyrektora.

Pytanie do pana Burmistrza. Są też wody opadowe i jednym z elementów tego, że ta podwyżka zdaniem spółki musi nastąpić jest to, że niestety mina nie wywiązuje się ze swego obowiązku dotyczącego przyjmowania opłat za przyjmowane do oczyszczalni wody opadowe.

Prawdopodobnie z posiadanych przeze mnie informacji wiem, że powiat z tego obowiązku się wywiązuje i drogi wojewódzkie również i pozostaje tylko gmina. W roku ubiegłym jak rozmawiano na temat tych taryf zadałem takie pytanie. Pan Burmistrz wyraził wówczas zdziwienie, że do tej pory ta sprawa nie została uregulowane i zapytał swego pracownika, dlaczego do tej pory ta sprawa nie została rozwiązana i uregulowana i dlaczego stosowna umowa nie została podpisana. Do dnia dzisiejszego ta sprawa nie została uregulowana a jest to kwota 80 000 zł rocznie. Byłaby to płaszczyzna do tego, bo cały czas mamy na uwadze dobro naszych mieszkańców, bo wszystko sprowadza się do tego ile nasi mieszkańcy będą płacili za wodę. Podjęcie bardzo szybko decyzji odnośnie uregulowania tej sprawy i podpisania umowy na przyjmowanie w oczyszczalni wód opadowych, spowodowałoby to, że przedstawiciel spółki PPK pewnie na tej sesji przedstawiłby swoją kalkulacje, która pozwoliłaby zdecydowane obniżenie tej ceny ścieków.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- W woli przypomnienia, nie ważne czy dotyczyłoby to 80 000 zł czy 100 000zł zawsze powszechnie używamy terminu dobro mieszkańców. Te 80 000zł, o których mówi radny A. Gumowski, to też zapłaciliby mieszkańcy. Jest to kwestia tego, z której kieszeni wyciągniemy pieniądze: czy zapłaci bezpośrednio mieszkaniec, czy dotacją - i tak mieszkaniec zapłaci.

Kwestia odprowadzenia wód opadowych z terenu gminy komunalnych, ówczesny kierownik się tym zajmował i były wątpliwości w tej materii.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A.Gumowski- Jest to spłaszczenie tematu ale dajemy mieszkańcom możliwość poprzez nas wpływania na to jaka będzie faktyczna cena wody. Jest tak, że mieszkańcy zapłacą, ale jednocześnie zapłacą mniej za ścieki, z własnego co miesięcznego dochodu własnego.

Kier. Wydz. GKRiŚ- J. Liśkiewicz - Ta sprawa była już wielokrotnie poruszana. W planowanych przychodach odnośnie zaopatrzenia w wodę spółka zaplanowała 70 679zł zysku, a odnośnie odprowadzania ścieków spółka zaplanowała 186 381 zł zysku. Więc o czym my tu mówimy? Gdyby spółka chciała zrezygnować z tych 186 000zł. na ściekach, to cena ścieków wyniosłaby 3,45 zł., natomiast po zrezygnowaniu zysku z wody i niech produkuje tylko po kosztach, to będzie układ spółki w stronę właściciela i Rady Miejskiej i wszystkich.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A.Gumowski- Chyba pan kierownik nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, o czym my tu mówimy. My mówimy o tym, jaka powinna być cena wody i ścieków w roku 2006. Jest to firma pożytku gminnego i powinna pracować na zero, ale w jakiś sposób musi się rozwijać. Czy ta firma wydaje swój zysk na luksusowe samochody i luksusowe wyposażenie mebli? Gdyby tak było, to wszyscy byśmy się oburzyli, ale te pieniądze są przeznaczane na rozwój tej firmy, przeprowadzane modernizację m.in. oczyszczalnię ścieków.

Liczyliśmy na inwestycję Zlewni Jeziora Miedwie, gdzie miała być rozbudowa oczyszczalni ścieków, ale prawdopodobnie nie ma to nastąpić w roku 2006 tak jak zakładano. Jeżeli tak, to obawiam się, że w roku 2007 nie będzie już co ratować.

To, że firma wypracowała jakiś zysk, to dobrze bo prawdopodobnie przeznaczy go na rozwój i modernizację tej infrastruktury, która obecnie jest. Będzie poruszana również sprawa przejęcia wodociągów wiejskich i być może tam również będą potrzebne inwestycje, a być może będą potrzebne środki na to, aby utrzymać dotychczasową cenę wody. Uchwała została podjęta i powinna być realizowana. Pan Burmistrz wyraża jednak swoją wątpliwość co do realizacji tej uchwały.

Radny J. Kubajek- Temat wody i ścieków od paru lat jest tematem gorącym. Zadaniami modernizacyjnymi tej firmy karmi nas się od paru lat. W 2003r. woda i ścieki kosztowały z vat- 5,84zł, w roku 2004 - 6,12 zł, w 2005r. 6,95zł a na 2006r. już nam się proponuje 7,54 zł.

Natomiast w Szczecinie w tym roku woda i ścieki- 4,49 zł z vat, na 2006 r - 4,88zł, na 2007r.- 5,28 zł, na 2008r- 6,07zł i na 2009r.- 7,39 zł a na przełomie 2010 r Szczecin będzie miał takie ceny wody i ścieków jak nam się proponuje na przyszły rok. Kiedy skończą się te podwyżki? Kiedy firma przedstawi nam program kilkuletni inwestycji, abyśmy widzieli ceny i dążenia tej firmy? Może wtedy mieszkańcy zaakceptują te ceny. Inwestycjami i remontami karmi się nas już od wielu lat a inwestycji oprócz stacji uzdatniania wody i ciągłego łatania sieci nie bardzo się dzieje w tej firmie wod- kan.

Radny S. Ryżyk- Trzeba płacić opłaty za wody opadowe. Powinniśmy o tym dyskutować w momencie ustalania stawek od nieruchomości. W tamtym roku gmina nie płaciła i nie płaci dalej i niezrozumiały jest dla mnie 15% wzrost. Nie wiedzę jakichkolwiek racjonalnych przyczyn, aby cena ta wzrosła o 15%.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A.Gumowski- Już od kilku lat mówimy na temat wód opadowych, opłat i umów i warto byłoby usłyszeć informację od dyrektora Zarządu PPK, że jeżeli od 1 grudnia gmina zdecydowałaby się na wnoszenie tych opłat i podpisania tej umowy, to jakiego rzędu obniżka tej taryfy za ścieki mogłaby wchodzić w grę. Jest to istotna informacja.

Dyrektor Zarządu PPK-J. Lemparty- Bardzo dużo zrobiliśmy na temat obniżki kosztów i jest to wynik działania długofalowego, że dzisiaj woda jest zaproponowana na poziomie roku bieżącego na rok przyszły- tylko 0,05zł wzrost.

Zapraszam radnych na oczyszczalnię ścieków. Jest to katastrofalna sytuacja, co podnosiłem również w WFOŚiGW na spotkaniu gdzie mówiliśmy o Zlewni Jeziora Miedwie. Kto odpowie za to, że ścieki popłyną do Jeziora Miedwie i będzie ekologiczna katastrofa? Oczywiście dyrektor, natomiast dyrektor nie ma większego wpływu na ustalenie ceny, tylko podejmuje to Wysoka Rada. Jak to pogodzić, że nie chce się widzieć problemu jakie trzeba na bieżąco rozwiązać i od wielu lat obniża się ceny poniżej kosztów. Przecież inwestycję finansuje się z amortyzacji, kredytu i sprzedaży majątku trwałego i finansowego. Uważam, że mówienie tylko o obniżce, to obniżyć można tylko do pewnego momentu i nie remontować niczego, co może spowodować katastrofę ekologiczną.

Dzisiaj jestem przed dylematem. Nie podpisałem umowy na finansowanie rurociągów, na co otrzymałem 2 600 000 dotacji. Czy przedsiębiorstwo nie robi zabiegów, żeby pozyskać środków finansowych na działania, które prowadzi? 2 600 000zł.- firma otrzymała dotacyjnych pieniędzy. Takich pozytywnych zjawisk jakie dzieją się w firmie nie chce się słyszeć, tylko wszystko negatywne i aby jak najgorzej ocenić spółkę.

Uważam, że obowiązkiem Zarządu jest analizować wszystkie niuanse finansowe i gospodarcze, ale jednocześnie Zarząd widzi problemy związane z wypłacaniem na bieżąco swoich należności, zapewnienie funkcjonowania tejże firmy i dlatego uważam, że to co zostało tu powiedziane i od dwóch lat prosiłem o podpisanie umowy na wody opadowe do dzisiaj ta umowa nie jest podpisana. Pozostałe rzeczy, o które prosiliśmy aby uwzględnić chociaż częściowo pomoc w spłacie kredytu czy zabezpieczenie, nic nie uzyskaliśmy od Wysokiej Rady. Od nas tylko się wymaga określonych działań, które mają poprawić sytuację mieszkańców. Może wspólnie poprawilibyśmy sytuację mieszkańców, ale nie poprzez działania tylko jednej firmy, tylko wspólne działania. Będzie to lepiej odbierane i dla mieszkańców i dla radnych, że przyczynili się do rozwoju gospodarczego tego miasta co przyczyni się do obniżki pewnych kosztów działalności w mieście.

Ponad 350 000zł dodatkowych środków gmina otrzymuje z firm, czyli jest to również jakiś zastrzyk dla budżetu gminy, który pomaga funkcjonować i rozwiązywać problemy gospodarcze jakie ciążą na gminie. Odnośnie wody - cena nie wzrosła dużo ale umożliwia nam w miarę sprawne spłacanie rat kapitałowych i pozwoli nam zrealizować inwestycję do końca pozyskując ta dotacje 2 600 000zł., będzie to następne działo, które na następne 50 lat będzie dla miasta służyło. To nie jest inwestycja na jeden rok, lecz zapewniam że wystarczą zapewne na 50 lat.

Jeżeli chodzi o zmniejszenie ceny ścieków. Zaproponowaliśmy 3,70 zł analizując wszystkie problemy czy możemy obniżyć i zaproponowaliśmy 0,05zł. Kto dziś mi zagwarantuje, że modernizacja oczyszczalni ścieków nastąpi w przyszłym roku. Jeżeli nie wystąpi- ja musiałem złożyć oświadczenie, aby projekt Zlewni jeziora Miedwie mógł być zaakceptowany, że nie będę ubiegał się o inne środki pomocowe na modernizację tej oczyszczalni ścieków. Zamknięto mi furtkę a w tej chwili wyjaśnia się czy inwestycja Zlewni Jeziora Miedwie będzie realizowana czy nie. Na dzień dzisiejszy nie jest określone kiedy inwestycja Zlewni Jeziora Miedwie będzie realizowana. Sytuacja oczyszczalni ścieków jest bardzo ciężka pod względem technicznym i eksploatacji.

Chciałbym, aby uchwały podejmowane przez Wysoką Radę były realizowane. Planuje się przekazać wodociągi wiejskie, natomiast na komisji słyszę, że nie a najlepiej byłoby utworzyć nową, aby podzielić spółkę na kilka podmiotów gospodarczych. Nie ma nigdy perspektywy rozwoju co w tej firmie będzie się działo. Ani załoga ani ja nie wiem, czy nie będzie zmieniana sposób funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. Jak przy tak niestabilnym działaniu można prowadzić jakąś długofalową politykę rozwoju? Kto z firmą będzie chciał rozmawiać? Do jutra zostało wstrzymane podpisanie umowy, czy będzie to finansowane i aby przejść do porządku dziennego i zawieść dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego. Czy te 2 600 000zł ma zostać w gminie Pyrzyce, czy nie? Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu, zakładając że pan burmistrz podpisze umowę na odprowadzanie wód opadowych proponuje o rozważenie takiej możliwości: oprócz tych 0,005zl zaproponowaliśmy, na cenę 3,50zł. Jeżeli Wysoka Rada przyjęłaby tą propozycję będzie to trudne, ale będziemy starali się zrealizować to minimum w roku bieżącym.

Radna S. Jemielity - Dokładnie wysłuchałam wypowiedzi pana dyrektora i odnośnie zejścia z ceny ścieków na 3,50 zł. Mam pytanie odnośnie wód opadowych: co z firmami i osobami, które podpisały z nieświadomością umowy wcześniej na wody opadowe. Płacą oni ryczałt za wody opadowe +cenę za wodę + cenę za ścieki.

Dyrektor Zarządu PPK-J. Lemparty- Umowy zostały podpisane ze świadomością. Zapraszam radna do firmy w celu wyjaśnienia od kiedy obowiązują te przepisy i kto z nami podpisał wcześniej umowę. Nie byłoby dzisiaj problemu wód opadowych do podpisania w Urzędem Miejskim. Nie znana jest radnej procedura wód opadowych i zapraszam w tym celu do biura w celu wyjaśnienia. Nie ma problemów, które radna porusza, ponieważ nie zna ustawy o wodach opadowych.

Radna S. Jemielity - Proszę nie pouczać radnych, bo każdy wie co mówi.

Radny E. Gola- Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Do tej pory nikt nie poruszył tematu cen wody w odniesieniu do uzasadnienia jakie przytoczył pan Burmistrz. Z uzasadnienia wprost wynika, że główną przyczyną wysokich cen wody na tle województwa i kraju, to jest wysoki poziom kosztów ogólnych. Ogólne koszty firmy jest to 1,5 mln zł w tym w cenach wody i ścieków to jest 1,2 mln zł. Jest to główna przyczyna tego, że poziom ceny wody i ścieków od lat jest taki sam. Od 2-3 lat ceny wody i ścieków są takie jak PPK wskazuje, więc nie można mówić że są zaniżone. To samo dzieje się w tym roku. Poziom cen w sąsiednich gminach, w szczecinie i wielu innych miastach jest na poziomie 5 zł ( woda + ścieki), a u nas jest to 7zł.

Należy przede wszystkim rozstrzygnąć dlaczego koszty zakładu, aż 1,2mln zł wrzucamy w cenę wody i ścieków. Jeżeli weźmiemy łącznie 30% od ceny wody i ścieków, to jest 5 zł. - tak jak na poziomie kosztów i wysokości cen jak gdzie indziej.

Dyrektor Zarządu PPK-J. Lemparty- Nie prawdą jest, co mówi radny, że tylko najdroższa woda jest w Pyrzycach.

Nikt na komisjach nie powiedział, że jak będzie zrealizowana Zlewnia Jeziora Miedwie to ile będzie kosztować m3 ścieków w Pyrzycach co i to też nie będzie zależało od spółki PPK. O takich rzeczach nie chce się mówić bo są niekorzystne.

Dzisiaj na terenach wiejskich woda w Bielicach kosztuje np. 2,12zł netto a ścieki 3,89zł. W Warnicach ścieki kosztują 3,51 zł. W Trzcińsku gdzie obsługuje Zakład z Goleniowa woda jest 3,61zł a za ścieki 3,40 zł. W Świnoujściu cena ścieków 4,84 zł. Porównajmy teraz ceny Pyrzyc do tych miejscowości. Najlepiej jest podawać tylko te miejscowości, które są wygodne i którymi można manipulować i tylko widzieć to, że w firmie PPK nic pozytywnego się nie widzi. Proponuje się tylko następne rozwiązania, aby podzielić to na dwie firmy.

Rada podjęła decyzję, że PPK ma być beneficjentem inwestycji Zlewni Jeziora Miedwie. Dzisiaj kiedy proponuje się podział, to należy to zgłosić do ministerstwa, że wszystkie dane złożone w wniosku w Brukseli są nieaktualne. Słyszę od radnego Kubajka, że pewne rzeczy mają być ustabilizowane w dłuższym okresie, pokazane w perspektywie czasu 10-15 lat. W jaki sposób to można zrobić, jeżeli co rok jest tu niestabilność w stosunku do tej firmy. Ciągle są jakieś pomysły. Czy ktoś zrobił analizę skutków finansowych i ekonomicznych z takich podjętych decyzji? Ja podpisałem umowę z bankiem i dobrze że jest na niej podpis złożony przez pana Burmistrza i panią Skarbnik i umowa ta mówi, że nie ma w okresie spłaty kredytu żadnego podziału firmy. Być może Wysoka Rada o tym nie wie. Chcemy dalej rozwijać ta firmę. Nikt nie powtarza nigdy ile kilometrów w latach 80-tych firma wybudowała rurociągów. Otrzymaliśmy teraz środki finansowe 2 600 000zł. i to też jest złe. Trudno jest dogodzić bez względy na to czy by się coś robiło czy nie robiło.

Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów proponuję cenę 3,50 netto za ścieki.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A.Gumowski- Z posiadanych przeze mnie wiedzy jest tak, że jeżeli Rada wyda dzisiaj negatywna decyzję, to i tak PPK po 45 dniach wprowadza zaproponowaną przez siebie stawkę, czyli de facto nie ma to żadnego wpływu na kreowanie.

Przed sesja dostałem informację - pytanie do radcy- czy prawda jest, że w tej chwili obowiązuje jakaś ustawa, która zezwala na to, że Rada Miejska może podać swoje stawki, które będą obowiązywały przez okres 3 miesięcy?

Radca Prawny -R. Mol - Od ubiegłego roku zmieniła się ustawa o zbiorowym doprowadzaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada Miejska jednak nie ma takich możliwości. Dawniej było tylko zezwolenie na przyjęcie uchwały lub nie. W tej chwili Rada ma 3 możliwości:

 • może podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryfy;

 • może podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryfy;

 • lub ominąć i nie podjąć uchwały.

Jeżeli Rada podejmie uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf i w przypadku gdy Wojewoda stwierdzi nieważność tej uchwały z chwilą powiadomienia organu w ciągu 45 dni taryfy wchodzą w życie.

W momencie ominięcia i nie podjęcia uchwały taryfy wchodzą w życie w terminie 45 dni.

Zmieniło się jedynie to, że rada może podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf. Kiedyś takiej możliwości nie było. Uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf musi być uzasadniona.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Radny G. Gontarz - Korzystając z obecności pana Dyrektora PPK chciałbym zapytać czy PPK w obrębie swego działania stosuje te same stawki wywozu nieczystości.

Dyrektor Zarządu PPK-J. Lemparty- PPK stosuje takie stawki, na jakie odbiorcy podpisują z nami umowę.

Radny G. Gontarz - Mieszkańcy wsi korzystający z usług firmy PPK za wywóz nieczystości płacą 35 zł. za a w Lipianach podpisano umowę podpisano umowę w wysokości 14 zł. Jak to się ma?

Dyrektor Zarządu PPK-J. Lemparty- Mnie obowiązują pewne reguły. Był przetarg, który firma PPK wygrała.

Radny J. Kubajek- Bardzo ładnie broni pan dyrektor swojej firmy, mówi o pieniądzach i rozwoju. Około 3% podwyżki wody i około 15% podwyżki ścieków. Jakie podwyżki będą mieli emeryci, renciści i pracownicy? Sam pan dyrektor wspomniał, że woda i ścieki są najdroższe, ciepło też najdroższe i śmieci najdroższe. Ja mówię w imieniu swoich wyborców- ul. Słoneczne. Środowisko nasze, które ja reprezentuję jest to środowisko biedne popegeerowskie. Jest coraz więcej emerytów i rencistów, coraz to większe są kłopoty z płatnością wody. Jak PPK przejmie indywidualne rozliczenie i dostarczenie wody i podpisze umowy to wtedy będzie pan dyrektor wiedział, jaka jest sytuacja finansowa tej społeczności. Chodzi nam o granicę tych podwyżek i granicę wypłacalności naszych mieszkańców i do jakiegoś kompromisu musimy dojść. Można podwyższać do jakiegoś stopnia, bo potem się okaże, że ludzie nie będą płacić. I co zrobimy? Zamkniemy firmę a innego kranu nie wstawimy. O to tu chodzi. Nie to, że my nie chcemy. Trzeba szukać kompromisu na te podwyżki.

Radny W. Kędziora- Pytanie do radcy prawnego: jakie umocowanie prawne ma propozycja pana Dyrektora Lempartego odnośnie dokumentu, jaki ostatnio dostaliśmy- 3,70 + vat za ścieki i 3,35 zł za wodę. Słyszymy o autopoprawce, ale dobrze chyba byłoby abyśmy coś takiego dostali na piśmie i dopiero wtedy dyskutowali czy to ma jakąś moc prawną. Co będzie gdy rada odrzuci, czy wejdzie taryfa 3,70 zł czy 3,50 ta ostatnia autopoprawka.

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Od wielu lat debatujemy nad stawkami cen wody i ścieków i wśród nas robi się tyle nienawiści, wrogości i kiedy to się skończy. Myślę, że pewne propozycje trzeba podjąć, one są niepopularne ale skutek powinien być jeden: firma prężna, ludzie pracują i są podatki. Ustawodawca ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków art. 24 określa tryb dojścia do ceny i procedurę, jakie trzeba zachować:

 1. wniosek przedsiębiorstwa, który musi być na piśmie

 2. Burmistrz weryfikuje.

Jeżeli ten tryb nie będzie zachowany to mam obawy, że Wojewoda uchyli i wówczas wejdą w życie propozycje dyrektora tej pierwszej stawki, ponieważ 6 grudnia upływa termin zajmowania się Rady tym tematem.

Taryfy tworzy się i koszty z tym związane w oparciu o koszty roku ubiegłego. W tym momencie mówimy, że jak gmina podpisze umowy, to będzie dotyczyć to roku tego. Nie zarzucam nierzetelności, ale procedura dotyczy kosztów roku ubiegłego.

Radca Prawny -R. Mol - Na dzień dzisiejszy mamy tylko jeden wniosek przedsiębiorstwa, wniosek pierwszy- 3,75 zł. ustawa mówi wyraźnie co musi zawierać taki wniosek. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo dołącza szczegółową kalkulacje cen stawek do aktualnych danych. Mamy drugi wniosek „autopoprawkę”, lecz co to znaczy autopoprawka? Gdyby do tej autopoprawki był dołączony plan i szereg dokumentów i zostałby zweryfikowany przez pana burmistrza, to jak najbardziej.

Decydując o głosowaniu, Rada ma teraz jedna możliwość- zagłosować nad stawką 3,75zł.

Mówiąc o cenie 3,50 zł.- takiego wniosku w ogóle nie ma. Podejmując uchwałę o stawce 3,50 zł nie jest to uchwała nad wnioskiem. Nie podjęcie uchwały spowoduje wejście w życie taryf, ale stawek pierwotnych. Nie można głosować nad czymś czego nie ma.

Do wniosku muszą być załączone dokumenty. Jedyna możliwość, aby przegłosować stawkę 3,75 zł.

Taryfy wymagają załączników. Jeżeli załączniki zostają takie same, to świadczy, że załączniki były nierzetelnie. Z załączników wywodzi się cena.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W czasie przerwy spotkał się Klub Platformy Obywatelskiej i Niezależnych i wydyskutowano stanowisko. Cena zaproponowana przez pana dyrektora 3,50 zł nie w pełni nas zadowala, niemniej jednak rozumiemy motywy i tryb postępowania spółki. Szczególnie opieramy się na informacją, jaką pan Burmistrz nam przekazał, że „nowelizacja oczyszczalni ścieków ma być jednym z elementów tego przedsięwzięcia. Pan Burmistrz pisze „Ponadto w ostatnich dniach miałem możliwość zapoznania się z korespondencją dotyczącą przebiegu prac nad oceną i weryfikacją projektu Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej Zlewni Jeziora Miedwie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Ministerstwem Środowiska, z których wynika że przedmiotowy projekt w chwili obecnej nie jest umieszczony na liście projektu. „To mnie przeraziło, bo znam sytuacje pyrzyckiej oczyszczalni ścieków, wiem jak to w tej chwili tragicznie wygląda, wiem jakie tam środki trzeba zaangażować i po to chociażby aby załatać te niezbędne rzeczy i nie czekać na to jak sytuacja się rozwinie w roku 2006 jeśli chodzi o inwestycję związaną ze Zlewnią Jeziora Miedwie, to niestety musimy naszej firmie pomóc.

W związku z tym, że wiele wątpliwości zasiał w nas radca prawny. Skoro tak stanowią przepisy prawa to my widzimy na dzisiaj jedną możliwość:

 • złożenia wniosku o to, aby w jak najkrótszym terminie pan Burmistrz podpisał umowę związaną z przyjmowaniem gminnych wód opadowych.

 • W jak najkrótszym czasie po podpisaniu umowy pan Dyrektor Zarządu, aby przygotował stosowne dokumenty z ceną 3,50 zł, na która my nie wyrażamy zgody i proponujemy 3,45 zł. mam nadzieję, że firma sobie poradzi i nie wpłynie to na degradacje tej firmy.

W związku z tym nie ma innego wyjścia, aby przystąpić do podpisania umowy, zrobić rzetelna kalkulację z proponowaną przez nas ceną 3,45 zł i w dniu 6 grudnia przeprowadzić sesję nadzwyczajną ( być może, że z tym jednym punktem, a być może z innymi punktami). Mam nadzieję, że wtedy ta sprawa się rozwiąże

Radny E. Gola- Tryb uchwalania ceny wody i ścieków został przedstawiony przez radcę prawnego. Polega to na tym, ze wniosek wpływa od przedsiębiorstwa do pana Burmistrza, który weryfikuje ten wniosek na podstawie przedłożonych załączników.

Pan Burmistrz w uzasadnieniu podaje: „Przykładem przerostu kosztów nie związanych bezpośrednio ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków a więc i stawką za metr sześcienny wody i metr sześcienny ścieków jest poziom kosztów ogólnych przypisanych tej działalności. Udział kosztów ogólnych w kosztach eksploatacji i utrzymania działalności - zaopatrzenie w wodę wynosi 31% natomiast w działalności odprowadzanie ścieków -39%.” Pan Burmistrz podał szereg innych wniosków w tym uzasadnieniu i podaje: „Biorąc pod uwagę nie mogę pozytywnie zaopiniować przedłożonej przez zarząd PPK taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miasta Pyrzyce na 2006 r.”

Ustalenie tej ceny według mnie jest pomyłką. Jeżeli wpłynąłby kolejny inny wniosek przedsiębiorstwa, to pan Burmistrz musi zweryfikować koszty. Prawdopodobnie na podstawie uzasadnienia pana Burmistrza racjonalna cena wody i ścieków powinna oscylować w granicach 6 zł, biorąc pod uwagę uzasadnione koszty ogólne.

Oczekuję od pana Burmistrza, jeżeli weryfikuje te koszty, aby podał cenę jaka powinna być według niego. Bardziej wskazane byłby podanie łącznej ceny na wodę i ścieki.

Radny W. Kędziora - Po wysłuchaniu opinii radcy prawnego i przewodniczącego Kluby. Jest szereg wątpliwości pod względem natury formalnej będzie to wszystko zgodnie z prawem, aby ten punkt przenieść na nadzwyczajne posiedzenie. Jesteśmy tu po to aby podejmować słuszne decyzje, których wojewoda nie będzie uchylał i aby zrobić tą sesję nadzwyczajną z zachowaniem terminy do 6 grudnia br. i aby komplet dokumentów i wszelkie wymogi formalne zostały spełnione i już w najbliższych dniach odbyć sesję. Każdy z nas podejmując się mandatu radnego liczy się z tym, że w różnych okresach musi odbywać sesje i poświęcać ten czas dla dobra mieszkańców.

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński - pan Przewodniczący Gumowski postawił pana Dyrektora Lempartego w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ pierwszy wniosek został przedłożony w oparciu o kalkulację kosztów roku ubiegłego -bo tak stanowi prawo- i wyszła pewne wynikowa. Teraz będzie pan Lemparty starał się, aby spowodować, aby ta wynikowa wody i ścieków była 3,45 zł. swego czasu uczyliśmy się ekonomi socjalizmu, która później okazała się że jest jedna.

Było pytanie i ja nie odpowiem jaka cena. Przy pomocy wydziału przeanalizowałem przedłożone dokumenty i dokumenty z Rad Nadzorczych i Zgromadzenia Wspólników i odniosłem się do kosztów ogólnozakładowych, co napisałem i dlatego z tego tytułu nie mogę pozytywnie zaopiniować i nie pokuszę się, bo byłoby to nieodpowiedzialnością.

Jeżeli pamiętamy w tamte kadencji, kiedy dyskutowano nad ceną wody i ścieków, to były głosy i radny Szymański pytał „czy kiedyś będziemy wiedzieć ile naprawdę kosztuje metr sześcienny wody i ścieków?”

Przed chwilą pan Dyrektor zabierał głos i mówił ile kosztuje w Szczecinie. W Szczecinie jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji - nic więcej bo nie ma innej produkcji. Tam wiadomo, że tyle kosztuje i tyle ma kosztować przy gospodarnym podejściu nikt nikogo nie pomawia i nie ma żadnych podejrzeń. Dopóki tak będzie to zawsze będziemy patrzeli na siebie wrogo.

Radny W. Kędziora - czy pan Dyrektor podtrzymuje swoją propozycje i czy złoży odpowiednią dokumentację?

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- Czy będzie umowa na odprowadzenie wód opadowych?

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński - Powiedzmy, że będzie podpisana. Kalkulacja będzie prowadzona na podstawie kosztów z poprzedniego roku. Podpisanie umowy nie rodzi skutków ceny wody i ścieków tegorocznych. Jest to oczywiste. Jutro spotkam się z prawnikami i kierownikiem wydziału, weźmiemy umowę bo były wątpliwości i podpiszemy.

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- To ma wpływ, ponieważ od 2 lat nie możemy tej umowy wyegzekwować i w związku z tym jest szansa w ogólnym bilansie rozliczeniowym. Z chwilą podpisania tej umowy przez urząd podpiszą jeszcze inne przedsiębiorstwa i ta cena może być przeanalizowana jeszcze raz i może koszt jednostkowy będzie mógł być niższy.

Radny W. Kędziora - Nie dostałem precyzyjnej odpowiedzi od pana dyrektora czy te dokumenty będą czy też nie. Jest to na zasadzie, że jeżeli gmina da „to”, to spółka zrobi „to”. Wcześniej mówiąc o cenie 3,50 zł, to nie mówił pan dyrektor tak ultymatywnie, tylko się zgadzał. Chcę konkretnej odpowiedzi, czy zostanie przygotowana odpowiednia dokumentacja?

My tu rozmawiamy PPK-Rada, czy jest sens głosowania teraz 3,790zł + VAT, czy spółka przygotuje nową dokumentację.

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- Przygotuję stosowne dokumenty na 3,45 zł jeżeli gmina podpisze umowę na ścieki opadowe.

Radny W. Kędziora - Apeluję do pana Burmistrza, aby wykazał dobrą wolę i aby podpisał umowę na wody opadowe.

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński - Na czym ma polegać ta dobra wola? Na początku sesji stawał termin „opieszałości”. Myślę, że nie byłoby potrzeby zwoływania sesji nadzwyczajnej. Oczywiście, pan dyrektor nie złamał przepisu prawa, ale 4 lipca pytałem na Zgromadzeniu Wspólników czy posiedzeniu Rady Nadzorczej, kiedy będzie wniosek taryfowy, abyśmy na spokojnie nad nim pracowali.

Radny W. Kędziora - Pan Burmistrz bardzo jest wytrawnym mówca, ale faktów nie usłyszałem.

p.J. Ziobrowski- członek Rady Nadzorczej PPK- Odczytał opinie Rady Nadzorczej nt. wód opadowych:

Po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki wprowadzoną w życie z dniem 1.01 2006 r. ceny za 1m dostarczonej wody (3,35 zł netto) i odprowadzanych ścieków ( 2,75 zł netto) pomniejszonych o wyliczenia wynikające z obniżenia kosztów o wartość wód opadowych odprowadzonych do kanalizacji oraz przeanalizowaniu obniżki innych kosztów, Rada Nadzorcza spółki wydaje opinię pozytywną.

Po przegłosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie”.

Jeżeli Pan Burmistrz zapoznaje się ze wszystkimi uchwałami, to zna zapewne i tą uchwałę i mógł wcześniej również tą uchwałą się zainteresować.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego W. Kędziory o odbycie nadzwyczajnej sesji z zachowaniem terminy do 6 grudnia br. w celu zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i aby komplet dokumentów i wszelkie wymogi formalne zostały spełnione.

Wynik głosowania: Za- jednogłośnie.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rolne- druk Nr 513/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 18.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 19.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 20.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 21.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania:Za-20 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLIII/349/05 stanowi zał. Nr 22.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce- druk Nr 514/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 23.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 24.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 25.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 26.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania:Za-20 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLIII/350/05 stanowi zał. Nr 27.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce- druk Nr 515/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 28.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 29.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 30.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 31.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania:Za-20 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLIII/351/05 stanowi zał. Nr 32.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005- druk Nr 517/05.

Projekt uchwały ( druk Nr 517/05) stanowi zał. Nr 33.

Projekt uchwały ( druk Nr 517A/05)- po zmianach -stanowi zał. Nr 34.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-wniosek komisji- stanowi zał. Nr 35.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- wniosek komisji- stanowi zał. Nr 36.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 37.

Skarbnik gminy- M. Kozłowska - Projekt uchwały - druk Nr 517 A/05 został skonstruowany z tego powodu, że po złożeniu pierwotnego druku 517/05 wnioskowaliśmy o ciągi komunikacyjne na przetargu jest wyższa kwota o 4 432zł. W tym druku jest propozycja ażeby z utrzymania zieleni zdjąć t tą kwotę i podwyższyć kwotę na ciągi komunikacyjne, z uwagi na fakt, że jest prowadzone postępowanie przetargowe i najniższa oferta złożone jest o 4 432 zł. więcej.

Ponadto druk 517A/05 § 1 i2 dotyczy tylko zmiany kosmetycznej, czyli o 8 000zł na kulturę fizyczna i sport jako dofinansowanie do trybun sportowych. Poprzednio było to w § 2330 jako dotacje celową otrzymaną od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące. W listopadzie Wpłynęło pismo Wojewody, że ma być to §2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Zmiana paragrafu jest w gestii Rady.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nie mam żadnych uwag do tego co powiedziała pani Skarbnik, jednak w imieniu komisji pragnę poinformować, że w związku z faktem iż pan burmistrz nie zdecydował się na to, aby uwzględnić nasze wnioski dotyczące 3 punktów zawartych w opinii, to Komisja Budżetu negatywnie opiniuje ten projekt uchwały i wnosi i przegłosowanie wniosków.

Skarbnik gminy- M. Kozłowska - Pan Burmistrz nie uwzględnił wniosku o zmniejszenie o kwotę 100 000zł z ul. G.Narutowicza i przekazania na rozbudowę SP 2 - remont stołówki. Kosztorys na zadanie u. Narutowicza opiewa na kwotę 448 000zł W budżecie mamy 350 000zł. Stąd prośba pana Burmistrza do tego, aby na ul. Narutowicza zwiększyć o kwotę 100 000zł. Jest przerwane postępowanie przetargowe do momentu jak dzisiaj będzie przeprowadzone głosowanie. Inaczej nie umożliwi to przeprowadzenie przetargu. Byłyby już pieniądze zabezpieczone i jako środki nie wygasające i przy dobrych układach w miesiącu luty-marzec (jeżeli nie będzie ostrej zimy) będzie można wchodzić z pracami.

Za 100 000zł. w chwili obecnej na szkole nie będzie można przeprowadzić przetargu.

Pan Burmistrz uwzględnił częściowo wniosek Komisji Budżetu zmniejszając kwotę 4 432 zł z zieleni.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W roku bieżącym budżet gminy zawierał pozycję 350 000 zł w pozycji wydatki inwestycyjne dotyczące ul. Narutowicza i ul. Pod Lipami. To była kwota udziału własnego, dzięki którym mieliśmy pozyskać środki unijne, których nie pozyskano. 350 000 zł jako udział własny stanowiło uzyskanie dotacji około 1 mln zł. teraz łącznie mielibyśmy na to zadanie około 1 350 000 zł. Jakimś sposobem stało się, że potrzeba nam teraz 440 000zł na całość inwestycji. Budzi to nasze zaniepokojenie, bo idąc za głosem radnego Dubickiego wszyscy wyraziliśmy zgodę żeby jednak te 350 000zł nie wyprowadzać i nie mamy takiego zamiaru, natomiast dziwne jest to, że 100 000zł, które brakuje, starczy na inwestycję. Po drugie, chcemy jednak aby ta ulica była zrobiona przy udziale środków unijnych i dalej traktujemy te 350 000zł jako wkład własny na przeprowadzenie tej inwestycji. Chcemy to zabezpieczyć w budżecie roku 2006.

Mówiąc, że nie będzie można wykorzystać tej kwoty 100 000zł. na rozbudowę SP2, to każdy z nas wie jakie są tam potrzeby. Myślę, że tą kwotę 100 000zł należy zabezpieczyć jako środki nie wygasające uchwałą. Chcemy dbać o nasze środki finansowe i nie tracić czasu na pozyskiwanie środków unijnych. Taka jest nasza decyzja i apelujemy do radnych o przegłosowanie naszych wniosków.

Drugi nasz wniosek dotyczy przekazanie kwoty 100 000 zł na SP Nr 2 na remont stołówki i wprowadzenie tej kwoty do uchwały jako środki nie wygasalne.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków w dziale 900 na utrzymanie zieleni, to prawda jest taka, że w poprzedniej uchwale dotyczące zmian w budżecie już raz się na tym tematem zastanawialiśmy. Propozycja pierwotna pana Burmistrza była taka, aby 87 000zł zwiększyć w tym dziale. Doszliśmy do wniosku, że zabezpieczenie kwoty 47 000 zł będzie wystarczające i uzyskaliśmy konsensus. Liczyliśmy, że temat jest zamknięty. Okazało się jednak, że nie. Potrzeba była tylko jednego miesiąca i ponownie wraca kwota 40 000zł. Ktoś odpowiada za planowanie tego budżetu i jeżeli dyscyplina budżetowa ma być dobrze realizowana to przestańmy bez przerwy zmieniać. Skoro doszliśmy do konsensusu, że dobrze rozumiemy kwotę 47 000zł., to nie róbcie z nas radnych ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia i za miesiąc nie wprowadzajcie brakującej kwoty 40 000zł. Nic takiego nadzwyczajnego w zieleni się nie stało, nie było żadnego huraganu i kradzieży drzewek i innych rzeczy, które powodowałyby to, ze należałoby ta kwotę zwiększyć.

Jeżeli takie jest zdanie pana kierownika, ze ta kwotę należy zwiększyć w przyszłym roku, to po to będzie zwołane posiedzenie komisji abyśmy wszyscy się tam zbierali i rozmawiali o budżecie roku 2006.

Są to nasze merytoryczne uwarunkowania, bo potrzeby są dużo większe. Myśmy tutaj celowo nie wskazali gdzie te 40 000z ł. Należy przeznaczyć i to pan burmistrz jako projektodawca tego projektu uchwały powinien nam przedstawić potrzeby.

Radny K. Dubicki- Nie mogę się zgodzić z opinią Komisji Budżetu, że kwota która zamierza się wyprowadzić z inwestycji ul. Narutowicza - 100 000zł, nie do końca jest przemyślana. Jeżeli komisji proponuje przeznaczyć kwotę 100 000 zł na remont stołówki na SP 2, to jest to marnotractwo, bo dzisiaj zainwestujemy 100 000zł, kiedy trzeba nam tam 400 000zł, następne 100 000 zł zostaną utopione, bo z roku na rok wchodzą inne uwarunkowania budowlane itd. Pomysł jest bardzo dobry, ale trzeba wskazać kwotę konkretną, która potrzebna jest na zakończenie tej inwestycji.

Jakie będą skutki nie dania 100 000zł. na ul. Narutowicza. Moim zdaniem jest błędem nie wprowadzenie kwoty 100 000zł, bo wiemy doskonale, że gmina nie pozyska środków pomocowych- nie oszukujmy się. Należałoby jednak dać te 100 000zł, zakończyć tą inwestycje i sprawa będzie załatwiona. A 100 000zł na stołówkę to marnotractwo.

Radna I. Morka - tak jak powiedział pan Gumowski, nic nie stoi na przeszkodzie, bo jest odpowiednia polityka regionalna, która wyraźnie mówi, że środki będą przyznane i być może w 2006r. pula będzie większa i na rozbudowę ul. Narutowicza dostaniemy. Cały czas zmierzamy do tego, aby zakończyć inwestycję, które są rozpoczęte, czyli zakończenie remontu stołówki w SP2. pan tam pracuje i takie rzeczy mówi.

Radny W. Kędziora- W woli uzupełnienia. Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok. Skąd ten głos, aby jednak odstąpić od tego, ze te 100 000zł. za mało. Ja wiem, że jest to stwarzanie lepszej pozycji przetargowej, ale nie mamy w budżecie więcej pieniędzy. Dziwi mnie ten pesymizm, bo od razu z góry przekreślać że nie pozyska się żadnych środków pomocowych i że żaden projekt nie przejdzie, to ludzie którzy tu pracują mogą czuć się tu obrażeni. Uważam, że należałoby powstrzymać się od takich wypowiedzi. A szkoła za 100 000zł może dużo zrobić. Jeżeli wykona się pierwszy ruch, to jednocześnie zobliguje się burmistrza i radnych do dalszych ruchów.

Radny K. Dubicki- do radnego W. Kędziory. Krytyki nigdy nie za wiele. Gdyby te 100 000zł były dane na szkołę to owszem, ale nie na stołówkę. Jest to różnica. Po trzecie nie trzeba było podejmować takiej decyzji, że robimy remont ul. Narutowicza i nie przekazywać 350 000zł.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - na ostatniej sesji informowaliśmy o pracach w sprawie pozyskiwania środków unijnych. Uważamy, że jest to duszy sukces przy składaniu wniosków. Nie było tak, ze nasze wnioski były źle wykonane, tylko inny projekt uzyskał więcej punktów z tytułu regionalności niż nasz- ul. Narutowicza i ul. Pod Lipami. Ważne jest, że te przedsięwzięcia służą naszym mieszkańcom. Zmniejszenie kosztów przy ul. Narutowicza spowodowane jest tym, iż była przewidziana wymiana kabla, który stanowił duży koszt.

Na tym skorzysta centrum miasta, jest to nasza ulica.

Odnośnie czystości. PPK za darmo sprzątać nie będzie. Estetyka i czystość kosztuje. Chcemy, aby miasto ładnie wyglądało. Dalej trzeba miasto sprzątać, co wynika z faktur i trzeba spółce zapłacić.

Radny E. Gola- Myśl wnioskodawców co do 100 000zł sądzę, że była taka że biorąc pod uwagę wnioski wynikające z dyskusji nad pozyskiwaniem środków unijnych m.in. tamte środki powinny być wykorzystane do pozyskania środków unijnych. My powinniśmy raczej ta inwestycję prowadzić przy wykorzystaniu środków unijnych. Jest szansa na to, że coraz to nowe tytuły się pojawią, aby te środki aplikować, więc myślę, że te 450 000zł całość trzeba było pozostawić na pozyskanie środków i tylko takie projekty w tej chwili popierać.

Przyjmując słowa pana Burmistrz dotyczące pozyskania środków unijnych za dobrą monetę, to uważam że ten zespół, który pisze wnioski cały czas i to coraz z większym tempem i na miarę umiejętności i pozyskanie tych środków w 2006r. będzie bezproblemowe, więc myślę, że te środki należy pozostawić w budżecie i w tym roku ich nie uruchamiać.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków Komisji Budżetu:

 1. W dziale 600 § 6050 wydatki inwestycyjne -wyprowadzić kwotę 100 000z. z inwestycji na ul. G. Narutowicza i Pod Lipami.

Wynik głosowania:Za-8, przeciw-6, wstrzymało się -6.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Kwotę 100 000zł. przeznaczyć do działu 801- oświata i wychowanie - rozbudowa SP2- remont stołówki

Wynik głosowania:Za-11, przeciw-62 wstrzymało się -7.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. W § 4 zwiększenia wydatków- dział 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyprowadzić kwotę 40 000zł.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek Komisji Edukacji o zdjęcie w Dziale 921 Rozdział 92109 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem jej na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w miejscowości Brzezin.

Przewodnicząca Komisji Edukacji -A. Odachowska- Przedszkola, jakie znajdują się w mieście, maja place zabaw i są one dostosowane do rozwoju fizycznego naszych maluchów. Odnośnie przedszkola w Brzeźnie, jest tam plac, który nie był remontowany od wielu lat. Wychowawczynie same malują za swoje prywatne lub za sponsorów pieniądze i stwierdziliśmy, że kwota 10 000zł wyprowadzona z Domu Kultury, która miała być przeznaczona na zespół KOMBI, bo okazało się, że te pieniądze są w budżecie placówki i należy je przeznaczyć na przedszkole w Brzeźnie.

Wynik głosowania:Za-17, przeciw-2, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Skarbnik gminy- M. Kozłowska- Z uwagi na to, że 40 000zł jest wyprowadzone a w autopoprawce o druku 517A/05 z tej kwoty jest przeznaczone 4 437 zł na ciągi komunikacyjne w Gimnazjum, , to proszę o przegłosowanie wniosku, żeby z kwoty 40 000zł zmniejszyć o ta różnicę i przeznaczyć na ciągi.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Przyznaję racji pani Skarbnik, należy to przegłosować, bo ta kwota powinna się znaleźć, z tym że jeżeli mamy teraz przyjąć ten projekt uchwały to oczekujemy na wskazanie, gdzie pan Burmistrz zamierza pozostałą kwotę wprowadzić. W imieniu radnego M. Budynka proponuję różnicę przeznaczyć na stołówkę w SP2.

Radny E. Gola- Złożył wniosek, aby o tą różnicę zmniejszyć deficyt budżetowy.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek:

 • o przekazanie kwoty 4 437zł na ciągi komunikacyjne w Gimnazjum Publicznym w Pyrzycach.

Wynik głosowania:Za-19, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 • o przekazanie kwoty 35 567 zł na remont stołówki w SP Nr 2

Wynik głosowania:Za-16, przeciw-1, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację rady.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania:Za-18, przeciw-1, wstrzymało się-1

Uchwała Nr XLIII/352/05 stanowi zał. Nr 38.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005- druk Nr 518 A/05.

Projekt uchwały - druk Nr 518/05 stanowi zał. Nr 39.

Projekt uchwały po zmianach- druk Nr 518A/05 -stanowi zał. Nr 40.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-wniosek komisji- stanowi zał. Nr 41.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 42.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 43.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Opinia komisji jest konsekwencją tego, co przy pierwszych zmianach do budżetu - przy poprzednim projekcie uchwały.

W omawianym projekcie uchwały należy wyprowadzić kwotę 100 000zł a wprowadzić kwotę 135 573 zł na SP.

Skarbnik Gminy-M. Kozłowska- Poprzednie głosowanie jest skutkiem tego, że muszą być zmiany w tym projekcie:

 • 135 573 zł przekazać na Rozdział 801010 Rozbudowa SP2

 • 100 000 zł wyprowadzić z działu 600 -Przebudowa ul. Gabriela Narutowicza i ul. Pod Lipami.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie w/w wnioski Komisji Budżetu:

 • 135 573 zł przekazać na Rozdział 801010 Rozbudowa SP2

Wynik głosowania:Za-16, przeciw-1, wstrzymało się -2.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 • 100 000 zł wyprowadzić z działu 600 -Przebudowa ul. Gabriela Narutowicza i ul. Pod Lipami.

Wynik głosowania:Za-15, przeciw-1, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania:Za-19, przeciw-0, wstrzymało się-1

Uchwała Nr XLIII/353/05 stanowi zał. Nr 44.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego - druk Nr 519/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 45.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 46.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 47.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 48.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania:Za-18, przeciw-0, wstrzymało się-1

Uchwała Nr XLIII/354/05 stanowi zał. Nr 49.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego - druk Nr 524/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 50.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 51.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 52.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 53.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania:Za-19 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLIII/355/05 stanowi zał. Nr 54.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso- druk Nr 523/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 55.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 56.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 57.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 58.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania:Za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Uchwała Nr XLIII/354/05 stanowi zał. Nr 59.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku - druk Nr 516/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 60.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 61.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 62.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 63.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania:Za-17, przeciw-0, wstrzymało się-1

Uchwała Nr XLIII/357/05 stanowi zał. Nr 64.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku - druk Nr 520/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 65.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-wniosek komisji- stanowi zał. Nr 66.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 67.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 68.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o wprowadzenia zmian w § 1 ust.2 pkt 6 o następującej treści:

„od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, budowli służących do odprowadzania ścieków oraz budowli związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii cieplnej - 0,75% ich wartości.”

Wynik głosowania:Za-19, przeciw-0, wstrzymało się-1

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem

Wynik głosowania:Za-19, przeciw-0, wstrzymało się-1

Uchwała Nr XLIII/358/05 stanowi zał. Nr 69.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - druk Nr 55/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 70.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 71.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 72.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 73.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania:Za-20, przeciw-0, wstrzymało się-1

Uchwała Nr XLIII/359/05 stanowi zał. Nr 74.

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006- druk Nr 526/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 75.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 76.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 77.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 78.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania:Za-20, przeciw-0, wstrzymało się-1

Uchwała Nr XLIII/360/05 stanowi zał. Nr 79.

Do punktu 22 porządku

Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r.- druk Nr 522/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 80.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-wniosek komisji- stanowi zał. Nr 81.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 77.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 78.

Przewodniczący Komisji Budżetu -A. Gumowski- Oprócz wniosku komisji Budżetu należy wprowadzić jeszcze jedną korektę, czyli kwotę 135 563 zł na rozbudowę SP 2.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu.

Wynik głosowania:Za-17, przeciw-0, wstrzymało się-1

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek radnego Gumowskiego o wprowadzenie do projektu uchwały w Dziele 801 Rozdział 80101 kwotę 135 563 zł na rozbudowę SP Nr 2.

Wynik głosowania:Za-19, przeciw-1, wstrzymało się-0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania:Za-19, przeciw-1, wstrzymało się-0.

Uchwała Nr XLIII/361/05 stanowi zał. Nr 84.

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Pyrzyce - druk Nr 521/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 85.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-wniosek komisji- stanowi zał. Nr 86.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 87.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 88.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania:Za-20, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Uchwała Nr XLIII/362/05 stanowi zał. Nr 89.

Do punktu 24 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach- druk Nr 503A/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 90.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 91.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 92.

 3. Komisja Edukacji-wniosek komisji- stanowi zał. Nr 93.

Radna I. Morka - Po przedyskutowaniu tego tematu z panem Dyr. OSiR nikt nie mówi o tym w jakim stanie są te boiska. OSiR nie sprosta finansowo, aby te boiska doprowadzić do porządku. Najlepiej jest przekazać a później rozliczać za coś co nie zrobił. Przekazanie boisk do OSiR- u bez środków finansowych byłyby nie taktem.

Radny S. Ryżyk - Nikt nie mów, że po przekazaniu te boiska mają stać się nagle stadionami. Chodzi tylko o ich utrzymanie i wyłączną rolą zarządcy jest utrzymanie w stanie niepogorszonym. Mam nadzieję, że to zostanie uwzględnione w projekcie budżetu na rok przyszły.

Radna I. Morka - Wszystko się zgadza, tylko jeżeli przekazujemy łąkę a nie boisko to łąkę też trzeba doprowadzić do stanu używalności. Więc przekazywać łąkę, to jest coś nie tak. Dlatego prosiłam pana kierownika o przedstawienie kosztów w sprawie doprowadzenia boisk do porządku.

Dyr. OSiR-M. Olech - Rolą OSiR jest nie tylko utrzymywanie boisk czy obiektów sportowo-rekreacyjnych w stanie niepogorszonym. Jeżeli przekazuje się teren przy ul. Rycerza Przybora, który w żaden sposób nie przypomina boiska piłkarskiego to coś jest nie tak. Jeżeli przekazuje się teren, w Turzu to konia z rzędem, temu kto wie gdzie znajduje się tam boisko. Proszę zwrócić na to uwagę przy podejmowaniu takiej uchwały. Nie wiem, czy nie powinny iść równocześnie dwie sprawy:

- podjęcie uchwały w tej kwestii,

 • przekazanie środków.

Nie wiem czy rada będzie w stanie zapewnić środki takie jakie wyliczą fachowcy w tej dziedzinie, potrzebnych najpierw do stworzenia boisk a dopiero później do utrzymania tych boisk w należytym stanie.

Radny E. Gola- Projektodawca tej uchwały, jeżeli przekazuje boiska do OSiR i stworzył projekt budżetu na 2005r. i myślę, że utrzymanie boisk zostało zaprojektowane w zakresie, jakim wnioskodawca budżetu uważa. Dyrektor OSiR przedstawi jaki zakres prac będzie na tych boiskach prowadził. Sądzę, że przekazanie nastąpi z dniem 1 stycznia 2006r. czyli w ramach budżetu 2006, bo w roku 2005 dyrektor OSiR nie ma na to środków.

Dyr. OSiR-M. Olech - Nic nie stanie na przeszkodzie, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta na sesji w grudniu czy styczniu, bo teraz i tak na boiskach nie wykonuje się żadnych czynności, a zostaną wyliczone rzetelne koszty przygotowania tych terenów na boiska sportowe oraz przedstawione koszty utrzymania istniejących już boisk sportowych.

Radny W. Kędziora - W momencie, kiedy Pan Burmistrz jako wnioskodawca złożył projekt uchwały, to mi się wydaje, że są to jakieś uzgodnienia, Pan Burmistrz jako szef, Pan Kierownik jako Dyrektor jednostki. Dziwię się skąd na Sesji taki dysonans, bo jak wygląda współpraca między Dyrektorem a szefem jednostki, skoro daje się jak gdyby zwiększony przydział zadań, wydaje mi się zatem, że środki budżetowe będą. Mówienie o pieniądzach w tym roku mija się z celem (tu się zgodzę z Panem Dyrektorem) teraz się już nic nie robi. Stosowanie zabiegów, żeby równolegle do tego szły jakieś uchwały okołobudżetowe, to co najmniej kuriozalne. Mamy już koniec listopada i wydaje mi się, że terminarze nie powinny być potrzebne. Natomiast, co do roku 2006 jesteśmy chyba w fazie konstrukcji. Tym bardziej Burmistrz ze swoimi wydziałami i pracownikami konstruuje coś takiego, żeby zadość uczynić oczekiwaniom finansowym dyrektora jednostki i w 2006 roku zapewne takie środki będą. Nie dopuszczam takiej informacji, że Pan Burmistrz wnosi projekt uchwały, a dyrektor nic nie wie. Co tu się dzieje?

Radna I. Morka - Proponuje wyprowadzenie projektu uchwały i przygotowanie wstępnej analizy kosztów, przymiarki do przyszłego budżetu na 2006r.

Radny M. Majak - Czy Pan Burmistrz przewidzi w budżecie jakieś odpowiednie środki na obsługę tych boisk? Nie będzie żadnych dyskusji ze strony Radnych kwestionowania projektu Pana Burmistrza w tym zakresie, ze względu na to, że te środki są konieczne. Prosiłbym, abyśmy zmierzali do końca tej dyskusji.

Radny M. Gryczka - Myślę, że jest to projekt uchwały porządkujący sprawę. Mówiąc słowami Pani Radnej Morki: „gmina”. To znaczy, kto gmina? Gmina ma odpowiednie instrumenty, odpowiednie jednostki organizacyjne, które pewne działania powinny podejmować. Nie wchodźmy w sferę, bo zaczniemy w tej chwili dzielić na drobne i powiemy, że na boisko w Mielęcinie to za mało środków, w Turzu za dużo. To nie jest ten moment, porządkujemy sprawę i powinniśmy nie odkładać tego tematu. Tym bardziej, że budżet przed nami i Pan Dyrektor wyraźnie powiedział: „na dzisiaj nie ma żadnych działań dydaktycznych”. W związku z tym należy podejść do przegłosowania tego wniosku.

Dyrektor OSiR M. Olech - Dziwię się, dlaczego Radni wyciągają tak daleko idące i skrajne wnioski na ten temat. Chciałbym zapewnić Pana Radnego, że nasza współpraca z Panem Burmistrzem układa się bardzo poprawnie.

Radny w. Kędziora - Mogę wysnuć takie wnioski, mimo Pańskich deklaracji Panie Dyrektorze, z tego względu, że co innego projekt uchwały, a co innego Pan mówi. Dlatego wydaje mi się, że moje wnioski są uzasadnione. Jeżeli wszystko byłoby uzgodnione, Pan by nie zabierał tutaj głosu. Wszystko byłoby dograne i ustalona sprawa finansowania od nowego roku, a na razie Pan się dobija o środki. Wobec tego ja wysnuwam takie wnioski, że coś jest tu nie tak między jednym a drugim szefem.

Dyrektor OSiR M. Olech - Zapewniam Pana, że możemy dyskutować ewentualnie nad sprawami merytorycznymi, natomiast sprawy formalne są zupełnie w porządku.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Odniosę się do wypowiedzi Pana Radnego Majaka. To Wysoka Rada przeznacza środki finansowe w budżecie na poszczególne działalności, a Burmistrz je wykonuje. Rację ma tutaj Radny, że uchwała porządkuje stronę formalno - prawną. Przed nami miesiąc grudzień, praca w Komisjach nad budżetem. Należy zadbać o to, aby boiska były przyzwoite, jak na przykład w Stróżewie czy Krzemlinie. Kwestia jest tego, aby były pieniądze dla OSiR- u, pojechać skosić, bo są turnieje. W niektórych miejscowościach Dyrektor potrafi ułożyć sobie to na telefon. Tu jest próba wprowadzenia pewnego niepokoju, ale chwała tym, którzy proponują to zrobić.

Radny w. Kędziora - Tu nie chodzi o jakiś niepokój czy dysonans między dwiema czy więcej osobami. Tu chodzi o to, że dobrym warsztatem byłoby, gdy się zgłasza nam członkom Komisji Budżetowej projekt uchwały i od razu jakieś symulacje finansowe. Pan Burmistrz mówi, że to Wysoka Rada przydziela, ale przecież architektem budżetu jest wyłącznie Burmistrz. Jeżeli Rada wnosiłaby pod obrady, to byłaby również zobligowana znaleźć środki, a to Pan Burmistrz wnosi i nie jesteśmy przeciwnikiem. Chodzi tylko o to, że Pan powinien z wydziałami te środki znaleźć i nam zaproponować.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Nie tak dawno architektem zmian był Burmistrz i co z tego? Burmistrz jest to organ wykonawczy.

Kier. Wydz. OKKFiS J. Kaźmierczak- W organizowaniu budżetu na przyszły rok Pan Burmistrz przyjął zasadę, że jest to 15 % wzrost dotacji dla OSiR- u. Mówimy o szacunkowym planie 2005 i 2006. Było 478.000 zł, w tej chwili projektowane jest 550.000 zł. Zrozumiałym jest to, iż Pan Dyrektor zbiega o jak największe środki na zadania, które mu gmina przypisuje. Natomiast ile gmina będzie w stanie wyłożyć pieniędzy to się okaże przy konstrukcji budżetu.

Radna I. Morka - Czy Pan to usatysfakcjonuje, Panie Dyrektorze? Gratuluję Panu, jeżeli wykona Pan telefon do Rady Sołeckiej i przyjdzie w czynie społecznym kosić to boisko. Nie mielibyśmy tego projektu uchwały, gdyby w gminie były tak cudownie regulowane wszystkie sprawy. Te boiska nie wzięły się, dzisiaj, tylko już istnieją i nie oszukujmy się, bo za tym muszą iść środki finansowe. Jeżeli Rady Sołeckie są tak bogate i mają tyle pieniędzy, to będą kosić.

Dyrektor OSiR M. Olech - Chciałbym odkreślić skąd wzięła się moja obawa o podjęcie dzisiaj tej uchwały. Pan Kierownik Kaźmierczak powiedział jednoznacznie. Nie wiem, czy Pan Kierownik wie, dlaczego nastąpił wzrost w propozycji budżetu OSiR- u na 2006r? Na pewno nie z tego tytułu, co Pan powiedział, nie z tytułu przejęcia boisk. Są to sprawy inwestycyjne i wyłącznie z tego tytułu został poczyniony ten wzrost. Proszę Radnych nie podejmowanie dzisiaj tej uchwały, co nie spowoduje nic w dniu dzisiejszym, bo boiska zostaną przysypane śniegiem i do miesiąca lutego nic się nie będzie na nich działo. Nie wyobrażam sobie wykonanie tej uchwały przez OSiR bez zapewnienia przez Państwo jakichkolwiek środków.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski -Jest to projekt uchwały, gdzie już trzeci raz jest propozycja wyprowadzenia go z porządku obrad i cały czas z konsekwencją jest wprowadzany na Sesję, bez żadnych zmian. Na pierwszej Sesji zgłaszaliśmy obawy, co do depresji w Karniewie. W drugim wypadku nie pamiętam co. W tej chwili mamy problem finansowy. Czy my żadnych konsekwencji nie mamy, czy potrzeba pięciu czy dziesięciu Sesji, aby doprowadzić w końcu do tego projektu? Trzecia Sesja i trzeci raz wyprowadzamy.

Radny W. Kędziora - Zgodziłbym się z wypowiedzią Radnego Gryczki, z tego powodu, ze nić nie stoi na przeszkodzie, aby to uporządkować. Ja tylko oczekuję jednej odpowiedzi od Pana Burmistrza: czy w projekcie budżetu zapewni Pan wzrost środków na utrzymanie i administrowanie tymi obiektami? To rozstrzygnie sprawę czy mam głosować za czy przeciw.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Projekt budżetu już złożyłem, to Wysoka Rada zdecyduje ile środków otrzyma OSiR.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji.

Wynik głosowania: za - 11, przeciw - 7, wstrzymało się - 2.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Do punktu 25 porządku

Projekt uchwały w sprawie oddania w formie darowizny lokalu użytkowego położonego w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej 3 (Druk Nr 531/05).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 94.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu-opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 95.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 96.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 97.

Radny J. Kubajek - Czy oprócz słownego przyrzeczenia przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem są dalsze rozmowy na temat wykorzystania tych pomieszczeń lokalu i na działalność wspólną z OPS- em i inne porozumienia ze Związkiem Kombatantów i Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci w Pyrzycach, żeby ta świetlica służyła dla większego kręgu społeczeństwa Pyrzyc?

Kier. OPS I. Nawrocka - Występowałam o lokal przy ul. Kwiatowej, ponieważ powinniśmy jako Ośrodek Pomocy Społecznej. Do zadań naszych należy prowadzeni ośrodków kryzysowych, interwencji, aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i innych lokali służących potrzebom lokalnym. Budynek przy ul. Kwiatowej był na tyle trafny, że jest w centrum miasta, nie wymaga poniesienia nakładów na łamanie barier, ponieważ tam są dwa schodki, wymaga natomiast remontu. Skoro zrezygnowano z zakupu pojazdu na rzecz przewożenia osób niepełnosprawnych ruchowo, więc myślałam, że część tych środków zabezpieczyłaby koszty remontu tego budynku. Decyzja została podjęta.

Radny S. Ryżyk - W uzasadnieniu tej uchwały jest tak jak dawniej. Ponadto w lokalu tym po zawarciu stosownych porozumień swoją działalność statutowa będą prowadzić również takie organizacje jak: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Pyrzycach, Związek Inwalidów Wojennych w Pyrzycach, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Pyrzycach. Rozumiem, że te porozumienia są gdzieś tam w drodze. Dlaczego tutaj nie ma OPS- u? Bo mówiliśmy również o takiej współpracy. Czy nie można takich porozumień również w imieniu OPS- u zawrzeć?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Na jednej z sesji Wysoka Rada przygotowała wniosek o przekazaniu w formie darowizny tego obiektu dla stowarzyszenia z Nowielina. Zainteresowane były również inne instytucje i jednostki korzystaniem z tego obiektu. Takie spotkanie odbyłem z emerytami, z Klubem Seniora, który współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Te stowarzyszenia doszły do porozumienia, że do 15:00 pracuje stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, a po 15:00 pozostali. Uznały strony, że nie będzie to kolidować i takie porozumienie będzie podpisane. Dlaczego ten projekt uchwały znalazł się tutaj? Ponieważ potrzebny jest akt notarialny, nawet warunkowy p0o to, żeby stowarzyszenie mogło pokazać dokument, że jest warunkowym właścicielem. Jest to niezbędny dokument, aby uzyskać środki pomocowe, a stowarzyszenie ma możliwości. OPS nie uczestniczył w tym spotkaniu i w związku z tym nie jest tam wymieniony. Przyjąłem starania na siebie, aby
OPS- owi pomóc, są pewne rozwiązania lokowe w mieście. Myślę, że na następnej sesji poinformuję Radę, które obiekty można by było przystosować do tego, aby OPS mógł wykonywać należycie dodatkowe zadania.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 11, przeciw - 7, wstrzymało się - 2.

Uchwała Nr XLIII/363/05 stanowi za. Nr 98.

Do punktu 26 porządku

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do odjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Rekreacyjno-sportowe w Pyrzycach”- druk Nr 506A/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 99.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo od pana Burmistrza w sprawie wprowadzenia w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji.

Pismo stanowi zał. Nr 100.

Opinie komisji:

 1. Komisja Edukacji -uwaga komisji- stanowi zał. Nr 101.

 2. Komisja Budżetu - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 102.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 103.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Co mnie skłoniło, aby skierować to pismo do Pana Przewodniczącego z prośba o wprowadzenie do porządku obrad tego tematu? Przede wszystkim kilka spraw.

Pierwsza: to, co usłyszałem na komisjach przed Sesją poprzednią, że Radni są za tym zadaniem, rozumieją potrzebę, tym bardziej, że przedstawiłem materiał, z czym zgodzili się Radni, iż jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Na poprzedniej Sesji, kiedy na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu projekt ten został wyprowadzony z porządku, była krótka dyskusja. Przewodniczący uzasadniał, czym się kieruje, jednak ciężko określić, że aby słuchacze radia, mieszkańcy nie uznali, że Rada jest przeciw. Jednocześnie powiedział, że przyjdzie czas, kiedy będzie praca nad projektem budżetu. Projekt budżetu został już złożony i sadzę, ze część już się zapoznała. Ta uchwała nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych, jest jakby intencyjna.

Dodatkowym impulsem, żeby skierować to pismo do Wysokiej Rady, jest to, że ciągle przekładając spotkania, słyszę takie głosy i Radni pewnie też słyszą, że jest taka potrzeba. Ta decyzja nie była wymyślona w cieniu gabinetu Burmistrza, po prostu jest taka potrzeba i Komisje o tym rozmawiają Powinniśmy podjąć ten temat

Natomiast w tym materiale zapoznaje Radnych z funkcjami, jakie ten ośrodek pełni: bezpieczeństwa, zdrowotna. One są bardzo ważne na dzisiaj.

Nie tak dawno usłyszałem, że potrzeba budowy basenu jest oczywista.

Radny W. Kędziora - Co do zasadności, że dobrze by było, żeby taki obiekt bądź podobny, to basen w Pyrzycach jest potrzebny. Tylko nie do końca się zgadzam z tą częścią wypowiedzi Pana burmistrza, że miał odczucie, iż ten projekt był dobrze przygotowany od strony merytorycznej. Nie chciałbym, aby wyszło tutaj tak, że ja wyłącznie Burmistrza tylko krytykuję. Moja rola jest taka, że jeżeli widzę działania nie takie, które nie są w zgodzie z dobrem ogółu, to jestem od tego, aby to napiętnować. Zgadzam się co do jednego - funkcje zdrowotne basenu, ale co do strony merytorycznej to brak jest takiego biznesowo - marketingowego rozpracowania. Nie sztuka wybudować to, sztuka to utrzymać. Czy nas na to stać? Pan Burmistrz siedem lat pełni swoją funkcję, wie że zapotrzebowanie na basen jest bardzo duże. Gdzie nasze rodziny jeżdżą nad wodę, skoro my od kilku lat mamy dziurę po basenie? Co się stało Panie Burmistrzu, że tam się nic nie robi? Sprzedaje nam Pan pomysły i słusznie, tylko czy to nie są tylko pomysły? Ja nie czuję się żadnym politykiem, chociaż mam swoje zdecydowane zdanie w wielu kwestiach. Dziwne, że u Pana pojawiają się pomysły w cyklach czteroletnich. Ten budżet, żeby zrównoważyć (a Pan jest architektem budżetu) to trzeba zaciągnąć obligację na ponad 2,5 miliona zł. z kosztem obsługi. Co będziemy robić, dalej się zadłużać? Co się dzieje z basenem przy Gimnazjum? Może jego wyremontować? Basen przy ul. Basenowej to o „pomstę do nieba woła”. Są zdjęcia w Internecie, była delegacja z Sejmiku, w Gazecie Ziemi Pyrzyckiej coś się ukazało. Ja uważam, że to są złudzenia, którymi karmi Pan mieszkańców.

Ostatnio w Domu Kultury była rocznica związana ze świętem niepodległości, mieliśmy okazję z kolegami Radnymi tam być. Czy nie lepiej tą widownię zrobić, salę widowiskową skończyć? To, co mamy będziemy rozgrzebywać, a Pan się będzie chwalił, jakie ma inicjatywy. Skończmy to, co zaczęliśmy. Nie jestem przeciwnikiem tego basenu, tylko jestem za gospodarskim podejściem do tego, co mamy. Pan szuka, Panie Burmistrzu, sukcesu wszędzie. A to ul. Sienkiewicza, gdzie mieszkańcom proponował Pan drogę zamknąć, basen itd.

Panie Burmistrzu, do normalnej organicznej pracy, a nie jakieś wizje księżycowe.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Nie trudno jest zrozumieć tą wypowiedź, że nam pokazują stan techniczny basenu przy ul. Basenowej. Dobrze, że pokazują i trzeba coś z tym zrobić. Proszę nie zarzucać mi czegoś, co można użyć w kategorii karmienia mieszkańców. To są głosy mieszkańców. W rozmowach nieoficjalnych Radni mówią co innego, ale decyzja należy do Wysokiej Rady. Uruchomienie basenu w Publicznym Gimnazjum wiąże się z dużymi kosztami, wobec tego ja przedstawiam taką propozycję, Wysoka Rada ma kilka możliwości: czy przyjąć zadanie, które w części wypełni te funkcje, o których mówiłem, czy też decydować się na generalny remont Basenu Publicznego w Gimnazjum. Tu kończy się chyba katalog naszych możliwości, bądź też nie robimy nic, bo żyjemy od kadencji do kadencji. Chyba nie o to chodzi. Nigdy nikt nie usłyszał ode mnie, że musze cos tam zrobić. Przyszedłem ze świadomością kontynuowania. My jesteśmy dzisiaj, jutro ktoś inny i Gmina ma się rozwijać, a nie od kadencji do kadencji. Ustawodawca ustanowił w ustawie, pewnie to było wyliczone, my jesteśmy w stanie takie zadanie podjąć. Nie ma jeszcze takich sytuacji jak w gminach ościennych. Co byśmy tutaj nie powiedzieli, to i tak każdy już pewnie wie jak ma glosować.

Radna I. Morka - Życia nam nie starczy przy tempie: zaczynamy, kończymy.. Chodzi tu o to, żeby przysłowiowy Kowalski nie myślał sobie, że radni nie chcą basenu i są temu przeciwni. Każdy z nas tutaj bardzo by sobie tego życzył, nasze dzieci, tylko że wszyscy mieszkańcy zrozumieli, ze gmina nie ma z czego wybudować tego basenu. Jeżeli Pan Burmistrz podałby nam środki i powiedział, ze gmina się nie zadłuży, że nie będzie kolejnych obligacji, to każdy z was by tu rękę podniósł, aby były te środki: unijne, z Ministerstwa Sportu, Kultury, ż województwa. Oczywiście upoważniając Burmistrza do rozmów, upoważnimy go do kolejnych działań i za chwilę będziemy mieli kolejne projekty uchwał.

Radny S. Ryżyk - Wszyscy chcemy basenu, dbamy o nasze dzieci, ale w domyśle wszyscy będziemy głosowali przeciw. Tak nie można. Przecież Burmistrz tutaj nie prosi o pieniądze. Decyzja o konkretnej realizacji jest odłożona. Będzie wymagała Precyzyjnego przedstawienia i konkretnego planu. Dlaczego nie dać Panu Burmistrzowi spróbować? Uważam, że taka potrzeba jest i to nie jest wielki luksus basen w Pyrzycach. Zaczynają lepszą bazą rekreacyjno - sportową bić nas ościenne gminy wiejskie. To nie jest przedsięwzięcie ponad nasze siły.

Radny M. Gryczka - Pan Burmistrz powiedział, że na basen w Gimnazjum potrzebne są duże środki. Wydaje mi się, że na ten kompleks potrzebne są ogromne pieniądze. To dajmy Burmistrzowi delegację, aby ten basen w Gimnazjum uzdrowić. Wypowiadali się znawcy tematu, że to nie są aż tak potężne pieniądze. Zgadza się, że duże bo każdy grosz jest teraz istotny dla naszego budżetu. Co ma być z tym basenem w gimnazjum? Powinniśmy w tym kierunku zmierzać, skoro chcemy, aby nasze dzieci korzystały z możliwości tej pływalni. Wydaje mi się, że ten temat na dzisiaj jest nierealny.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski - Z wielką uwagą przysłuchiwałem się tej dyskusji i w każdej wypowiedzi jest większość prawdy. Musimy bardzo poważnie podejść do tego tematu. Panie Burmistrzu, dalej deklarujemy współpracę w zakresie tego basenu. Uważamy, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji, która powinna być przeprowadzona, tylko jeżeli mamy dojść do jakiegoś konsensusu i poważnie rozmawiać to musimy najpierw dojść do porozumienia między sobą. Nie upoważniając Pana do podejmowania wszelkich działań tylko między sobą. My, jako klub mamy kilka propozycji, z którymi chcielibyśmy wyjść. Chciałbym dzisiaj publicznie zaproponować kilka rozwiązań, po to aby zminimalizować wszelkie możliwe koszty. Rozwiązania według nas są trzy i mają one powiązania zarówno w sferze współżycia, jak i finansowej.

Po pierwsze: jeżeli ten kompleks basenów przy ul. Basenowe był rzeczywiście basenem letnim, nie trzeba dużych nakładów. Niech to będzie basen letni z możliwością zadaszenia.

Drugie rozwiązanie: to jest wykorzystanie terenu wokół SP 2 (boiska), minimalizujemy koszty poprzez to, że mamy już ujęcie wody, uzbrojenie i wszystko to, co wiąże się z drobną aparaturą.

Każdy potrzebuje kompleksu. Basen przy ul. Basenowej to będzie tylko basen, natomiast tutaj będzie kompleks: basen, można pograć w siatkówkę. Nie myślę tu oczywiście o centrum i nie zgadzam się na taką nazwę: centrum rekreacyjno - sportowe, ale basen pełnowymiarowy 25- metrowy z zapleczem prysznicowym. To jest niezbędne, aby zminimalizować te koszty. Oprócz tych wszystkich kosztów, które musimy ponieść (wizja 12 milionów zł jest dość mało ostrożna), ale zwykły basen jest do „przeskoczenia”.

Trzecia droga Panie Burmistrzu jest wydyskutowana przez członków naszego klubu: basen letni przy ul. Basenowej i rozbudowa basenu w Gimnazjum. Mam na uwadze nieckę 25- metrową, zrobienie tego na prawdziwych zasadach, również to jest przy hali sportowej, przy szkole, w centrum miasta, nie ma kłopotów z dojazdem. Jak Pan sobie wyobraża te dzieci, które będą ćwiczyły na sali sportowej i za chwilę będą miały zajęcia na basenie?

Na tym, według mnie, rzecz polega żebyśmy tu na sali doszli do porozumienia i wyszli z propozycją upoważnienia Pana do podjęcia działań w konkretnym kierunku. To upoważnienie ma logiczne uzasadnienie.

Komisja Budżetu wypracowała taki pomysł, że wrócimy do tego tematu w momencie, kiedy będziemy pracowali nad budżetem. Dopracujmy wspólnie tą naszą koncepcję, jaką mamy wizję tego basenu, znaleźć trochę pieniędzy w budżecie i przystępujemy do działania. Wtedy ta uchwała ma sens. Jeżeli przyjdzie do głosowania nad projektem tej uchwały, bo ja w dalszym ciągu podtrzymuję zdanie Komisji Budżetu, że najpierw budżet i rozmowy a dopiero później upoważnienie. Jeżeli będziemy głosować, to w imieniu klubu mam wnioski o wprowadzenie dwóch nowych paragrafów w tym projekcie uchwały. Na dzień dzisiejszy to jest niepotrzebne i jak dogadamy się wspólnie, co do koncepcji i uchwalimy jedno zdanie, to ta uchwała jest w porządku, ale nie dzisiaj.

Radna I. Morka - Z wielką uwagą przysłuchiwałam się panie Andrzeju tym pomysłom. Uważam, że dobrym pomysłem jest budowa i rozbudowa przy SP 2. Panie Burmistrzu, czy stałoby coś na przeszkodzie, aby takie centrum rekreacyjno - sportowe, gdzie część już centrum mamy, z dobudową basenu i to by był wspaniały pomysł. Zacznijmy od czegoś mniejszego. Mamy hale i możemy tu postawić też basen.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski - Rozmawiajmy, wypracujmy tą koncepcję i wtedy wyjdźmy z propozycją, jeżeli będziemy wiedzieli wszyscy czego chcemy, bo na razie chcemy centrum rekreacyjnego w Pyrzycach. To jest bardzo mgliste.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Przede wszystkim centrum nie jest mgliste, bo było by nieodpowiedzialnością, gdybyśmy budując obiekt bez jacuzzi i innych „bajerów”, ale wykorzystując wody termalne, ponieważ mają właściwości lecznicze i w związku z tym tak zostało nazwane. Przecież moja pierwsza propozycją, z którą zapoznałem uczestników Forum Kultury Fizycznej, był to basen odkryty, ponieważ on finansowo się spinał, nie dawał strat. Większe straty są, jeśli do szkoły chodzą dzieci z wadami kręgosłupa i innymi schorzeniami. W związku z tym zgłaszałem, żeby to było tanie przedsięwzięcie. Nie wiem ile, to są szacunkowe dane. Nie ma żadnej decyzji w tej materii, co do lokalizacji. Szkoda, że na komisjach nie było tak głębokiej dyskusji, tylko na innej zasadzie.

Pan przewodniczący Gumowski wymienia kilka pomysłów i właśnie o tym powinniśmy rozmawiać. Tam nie ma mowy, że wypada ze względów merytorycznych podjąć się budowy przy ul. Basenowej.

Dlaczego? Pierwsza podstawowa sprawa- parking. Przy ul.Rolnej nie ma miejsca na parkingi. Kwestia parkingów jest sprawą nadrzędną. Tam mamy bardzo duży teren ponad 3 ha i teren ten jest dobry a parking warunkuje podjęcie decyzji.

Ten czas, który poświęcę bez gwarancji czy wiedzy na ten temat czy w ogóle tym tematem się zajmiemy, to ja zajmę się czym innym, bo mam mnóstwo pracy.

Ta uchwała nie daje mi żadnych praw ani wyboru koncepcji ani zaciągania zobowiązań finansowych. Ja chcę mieć tylko komfort psychiczny, że mogę pracować i w stosownym czasie Wysoką Radę poinformuję. Ja wiem, że warto się tym zająć. Punkt widzenia niektórych jest inny i mój jest inny. Każdą decyzję uszanuję, bo mam taki obowiązek i kompetencje.

Radna I. Morka- Pan Burmistrz jest człowiekiem upartym i cieszę się, że wprowadził ten projekt uchwały po raz drugi, bo dziś padły świetne pomysły. To powinno być przedyskutowane i wykorzystane. Należy usiąść do stołu negocjacyjnego i może zrodzą się jeszcze inne wszystkie pomysły.

Radny E. Gola- Jeżeli mielibyśmy kontynuować temat basenu, to powinniśmy tak to zrobić, aby w 2006r. to było ukończone lub prawie ukończone. Aby nie było tak, że wydamy 300-400 000zł na dokumentacje i na tym się to skończy. Kiedy była dyskusja na temat basenu w gimnazjum przedstawiano nam kwotę, które są możliwe, aby ten basen uruchomić - to 400 000zł. Sądzę, że powinniśmy coś takiego podjąć, aby to zrobić w ciągu roku, aby to być zakończone. Rozgrzebiemy kolejne centrum, a tutaj basen przy gimnazjum to jest realna rzecz w naszym budżecie. Sądzę, że przy środkach unijnych, czy nawet nie byli w stanie wygospodarować ta inwestycję. W 2006r. należałoby zakończyć inwestycję. To jest realne, a reszta to jednak nie jest realna i skończy się wydatkowaniem pieniędzy na projekty i wyjazdy.

Radny W. Tołoczko- Pan Burmistrz ma wiele racji. W tym projekcie uchwały o budowie Centrum rekreacyjno-sportowego zastosował wiele zasadnych zdań i uzasadni wieloma szczytnymi celami, pod którymi się podpisuję. Każdy ma jednak pewną opinię o takim centrum i rozbudowie takiego obiektu, ale m.in. ma też wiedzę o tym ile to będzie kosztowało. Myślę, że nas na to teraz nie stać. Nie tak dawno miałem rozmowę z radnym Rady Miejskiej Szczecinka. Miasto Szczecinek posiada piękne kompleks basenowy. Jest to miasto posiadające 40 000 mieszkańców, jest kilka szkół podstawowych i kilka gimnazjów i kilka szkół średnich. Szacowano, że ten basen nie będzie przynosił strat. Miasto Szczecinek dopłaca w różnej formie do obiektu: dopłaty dla szkół, dopłaty dla zakładu pracy, bezpośrednio do budżetu jednostki, które administruje tym obiektem- około 1 mln zł co roku. Przeszacowano użytkowanie tego obiektu w formie ilości korzystających dziś około 40 %. Liczyli się jednak, że taką kwotę w budżecie będą musieli co roku znaleźć, oprócz tego, że kosztowało to około 15 mln zł. Ilość korzystających ludzi z tego obiektu jest znacznie mniejsza. Jestem przekonany, że naszą gminę nie stać teraz na wybudowanie takiego obiektu i na utrzymywanie tego obiektu później. Są to ogromne pieniądze. Koncepcja, którą przedstawiał radny Gumowski jest przez nas akceptowana. Warto zastanowić się nad rozwojem takich pomysłów, takiej wizji. Myślę, że trzeba powiedzieć do końca o środkach i kosztach, jakie będziemy ponosili i będą ponosili mieszkańcy.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Radny Tołoczko wymienił miejscowość Szczecinek, ja dodałbym jeszcze biedny Świdwin, przeinwestowany ośrodek w Gryfinie i to znacząco. Pewnie jakieś wnioski kolejni samorządowcy już wyciągają. My mówimy cały czas basen, basen, oczywiście rekreacyjny ale w tej koncepcji jest też lodowisko. Aż żal ściska, że w Wielkopolsce, która zawsze jest brana jako przykład, Sejmik województwa postanowił, że w bardzo krótkim czasie w każdym powiecie powinien być jeden basen. Cenię sobie wypowiedź wszystkich, ale najbardziej zadowolony jestem z tych, które są oczywiste. Jestem za, więc głosujmy, natomiast jestem za i nie głosuję to nie bardzo to rozumiem. Aczkolwiek szanuję każde spojrzenie w tym zakresie.

Z-ca Burmistrza T. Jasińska - Uczestniczyłam przy koncesjach z zagospodarowania centrum. Szukamy rozwiązania ekonomicznego i mamy nawet wyliczenia, jaki będzie koszt biletu za użytkowanie basenu, robiliśmy włącznie do Berlina korzystanie ze strony niemieckiej i całą koncepcję. Nikt nas nie zapytał: jaka jest koncepcja, jaka wizja, co przedstawiamy. Braliśmy pod uwagę boisko przy SP 2 i braliśmy dokumentację zrobienia na boisko czy wspólnie jeden kompleks przy ul. Basenowej? Słuchałam z przyjemnością, ze to przedyskutujemy, bo my też analizowaliśmy. 60 % społeczeństwa to ludzie starsi i głosy tych osób były (uczestniczących w spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku), którzy jeżdżą ze Stargardu i do Gryfina. Ja biorę też pod uwagę to, że oni nie umieją pływać, ich nie interesuje basen pełnowymiarowy, oni chcą prowadzić gimnastykę w wodzie. Dlatego podjęliśmy koncepcję użytkowania nawet dla dzieci, które mają roczek i przeanalizowania tego, jaki i wykorzystania. Rozmawiając z firmami, firma się pyta: jaka koncepcja, co Państwa interesuje. My mówimy, że ma być część rehabilitacyjna, dla wytrawnych pływaków 3 czy 4 pasy, bo to się wiążę z kosztami. Jest tu sprawa poszukiwania rozwiązania i przedstawienia Państwu dokładnych wyliczeń, bo jeśli nie będzie tych części rekreacyjnych, to wtedy ograniczamy, minimalizujemy koszt. Jeszcze chciałam powiedzieć, że uczestniczyła firma specjalistyczna (tutaj Pan Dyrektor Pihan potwierdzi), która szacowała koszt modernizacji basenu w Gimnazjum. Co stwierdziła firma: czy jest sens renowacji, czy jest modernizacja tego basenu i wyszła propozycja, co zrobić z Gimnazjum, a teraz ja zadam pytanie: ile będzie kosztowało utrzymanie basenu w Gimnazjum? Ile będzie musiała Rada dopłacać rocznie?

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Na ten temat jest konieczna debata. Jest cała masa pomysłów. Proponowałbym już kończyć tą dyskusję na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski - Drodzy Państwo Burmistrzowie, nie jest tak, że my nie chcemy brać udziału w tej rozmowie, bierzemy i nawet wyciągamy rękę. Chcemy brać w tym udział. Normalny Burmistrz tego czy innego miasta, powiedziałby: „dziękuję, dobrze jutro się spotykamy i rozmawiamy” a tutaj nie. Tu jest tak: „po co nam to, my sobie wydyskutujemy”. Co będziemy dyskutować nad tym projektem, który Wy sobie wydyskutujecie w zaciszu gabinetu? Nie, to my chcemy dyskutować, upoważnić Burmistrza do działań z gotową koncepcją, żeby Burmistrz rozmawiając z firmami, żeby powiedział: „Rada i ja jako Burmistrz chcemy, żeby to był taki basen, żeby były natryski i koniec, kropka”. Wtedy jest w porządku, popieramy się nawzajem, idziemy jednym kątem dla naszych mieszkańców.

Pani Burmistrz zdradza nam tu tajemnice alkowy, coś zaczęliście już uzgadniać, jakieś działania prowadzić, być może słusznie, tylko my o tym nic nie wiemy. Nie było takiej sytuacji, że Pan Burmistrz czy Pani Burmistrz zaprosili nas na jakiekolwiek spotkanie w sprawie basenu.

Dalej utrzymuję wniosek o to, żeby najpierw wydyskutować całą koncepcję budowy i wtedy upoważnić Burmistrza do dalszych działań.

Dyr. Gimnazjum M. Pihan - Z pozyskanych środków z zewnątrz możemy zbudować basen w miarę szybko, a później myśleć o tych większych koncepcjach. Jestem za tym, aby przy tej szkole był basen, a poza tym róbmy większy projekt. Powinniśmy zagospodarować ten obiekt, bo on niszczeje.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 10, przeciw - 9, wstrzymało się -

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Wstrzymał głosowanie ze względu na uwagę radnego Gumowskiego.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski - Jest obowiązujący wniosek Komisji Budżetu dotyczący rozpatrywania tego projektu uchwały do momentu rozpoczęcia prac nad projektem budżetu na 2006 rok. Prace nad budżetem zostaną rozpoczęte dopiero w pierwszym lub drugim tygodniu grudnia. To całkowicie zmienia postać rzeczy. W imieniu Klubu Radnych mam propozycję zmian do tego projektu.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Przyznał rację Przewodniczącemu K. Budżetu, ponieważ ten projekt uchwały był omawiany na poprzedniej sesji i komisjach. Komisje wypracowały wnioski. Ten projekt uchwały nie stawał ponownie na komisjach i nie był omawiany. Czy wnioski z tamtych komisji są jeszcze aktualne?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Na poprzedniej sesji projekt tej uchwały został wyprowadzony z porządku obrad. Nie mogło być wniosku takiego porządkowego.

Przewodniczący K. Budżetu A, Gumowski - Na ostatniej sesji został przegłosowany wniosek Komisji Budżetu dotyczący tego, że odkładamy dyskusję na ten temat do momentu podjęcia prac nad budżetem roku 2006. Takich prac jeszcze nie było. Ten wniosek jest aktualny i nie ma czego głosować.

Radca Prawny G. Łukasiewicz - Trudno jest mi wypowiedzieć się na temat dyskusji, jaka miała miejsce na sesji październikowej, bo byłam nieobecna. Tak jak mówi Przewodniczący Komisji Budżetu składając wniosek o wyprowadzenie z porządku obrad sesji - był wniosek komisji. Tego wniosku komisji nie znam i nie znając nie mogę zająć stanowiska. Nie znam uzasadnienia do wyprowadzenia projektu uchwały z porządku obrad.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał wniosek: „Komisja wnioskuje o wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum rekreacyjno - sportowe w Pyrzycach.

Uzasadnienie: Komisja uznaje potrzebę realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum rekreacyjno - sportowe w Pyrzycach”. Jednak z uwagi na obecną sytuację finansowa proponuje odłożenie dyskusji na ten temat do czasu prac nad projektem budżetu roku 2006”.

Radca Prawny G. Łukasiewicz - Jeśli taki wniosek z uzasadnieniem był głosowany, a przed obecną sesją projekt uchwały ponownie na komisjach nie stawał (bo nie był na komisjach, tylko został wprowadzony na wniosek Burmistrza w trybie 7 dni, co wynika z ustawy). Po złożeniu pisma Pana Burmistrza. Pan Przewodniczący miał obowiązek wprowadzić do porządku obrad treść tej uchwały. Przychylałbym się, że wniosek Komisji Budżetu jest dalej wnioskiem wiążącym.

Radny K. Dubicki - Komisja Edukacji również wypracowała wniosek, który jest wiążący z wnioskami komisji Budżetu. Na jednej z poprzednich sesji zawnioskowałem, aby boisko przy SP Nr 2 przekazać w administrowanie do OSiR. Po tej dyskusji okazało się, że SP Nr 2 nie posiada żadnego boiska. Teren, który jest przy szkole, nie jest to boisko, tylko teren należący do gminy i który nie ma przeznaczenia, co do inwestycji. Po tej dyskusji Komisja Edukacji wywnioskowała, iż należy się tym dzieciom boisko, 100 dzieci, 40 oddziałów klasowych. Gdzie te dzieci mają spędzać w - f? Z uwagi na taki stan rzeczy jaki jest Komisja Edukacji wnioskuje o wpisanie inwestycji gminnej na rok 2006 budowa boiska sportowego na terenie przy ul. Rolnej.

Radny J. Tkaczuk - Ja rozumiem, że to, co powiedział kolega Radny, jest to wniosek nie dotyczący akurat tego, o czym teraz rozmawiamy. Ja chcę zwrócić uwagę na to, co powiedziała Pani Mecenas. Z tego wynika jednoznacznie, że szkoda czasu. Wniosek został przegłosowany, do chwili odjęcia prac nad budżetem i w ogóle nie widzę potrzeby tracenia czasu 2-3 godziny. Tak to rozumiem.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Uważam, że postąpiłem słusznie wprowadzając do porządku obrad. Było pismo Pana Burmistrza, wprowadziłem to do porządku obrad. Natomiast uważam, że wniosek Komisji Edukacji, jak i wniosek Komisji Budżetowej, są wnioskami cały czas aktualnymi, jeżeli chodzi o tematykę, którą podejmujemy na sesji.

Radny M. Majak - To w zasadzie niewiele zmienia, czy my dzisiaj przegłosowaliśmy projekt tej uchwały czy pozostajemy przy tym wniosku. Przystępujemy w zasadzie do prac nad budżetem 2006 r. i ta zwłoka jest tak niewielka, że nie ma się, o co sprzeczać. Pozostańmy już przy tym wniosku i sprawy same potoczą się powolutku, przedyskutujemy te wszystkie koncepcje, które tutaj się pojawiły. Myślę, że nie ma za bardzo o co „kruszyć kopy”.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Zaproponował, aby przegłosować wniosek Komisji Edukacji i Komisji Budżetu.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski - Żeby uspokoić atmosferę, bo tu i Pani Radczyni i wszyscy się zgadzają, że ten wniosek, który został przegłosowany na poprzedniej sesji, jest aktualny. Wszyscy Przewodniczący komisji, którzy ustalali porządek, nie mieli tego w swoim porządku posiedzenia. Burmistrz uczestniczył w naszej komisji i jako wnioskodawca nie wprowadził tego projektu uchwały na posiedzenia komisji. Nawet nie wnioskował, więc nad czym mieliśmy się zastanawiać, kiedy nie mieliśmy nawet świadomości, ze on będzie wprowadzony na sesji. Czyli nie mogliśmy w żaden sposób dyskutować. Skoro chce Pan, aby to było w jakiejś formie prawnej, w takim razie składam formalny wniosek, aby w związku z faktem, iż wniosek Komisji Budżetu przegłosowany na poprzedniej sesji jest nadal aktualny, wyprowadzić dzisiaj ten punkt, projekt uchwały z porządku sesji.

Radna i. Morka - Zauważyłam, że projekt uchwały (Druk Nr 506/05) wpłynął do Biura rady 14 października, a Komisja Budżetu była 16 listopada.

Kier. BRM B. Tachasiuk - 15 listopada było pismo wznawiające Burmistrza o ponowne wprowadzenie.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa (Radnego A. Gumowskiego).

Wynik głosowania: za - 14, przeciw 1, wstrzymało się - 4

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Po przerwie

Do punktu 27

Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 535/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr ............

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ekologii M. Osękowskiego o odczytanie projektu uchwały.

Radna S. Jemielity - Wszystkim wiadomo, że zgodnie ze Statutem, Komisja Rewizyjna została powołana, a nic mi nie wiadomo, że na chwilę obecną nie istnieje. Twierdzę, że na chwilę obecną Komisja Rewizyjna jest w okrojonym składzie. Ja jedna osoba jestem w jej składzie. To po pierwsze.

Po drugie: czekam na przedstawienie konkretnych merytorycznych zarzutów, co do działalności Komisji Rewizyjnej. Komisja działa zgodnie ze Statutem i jak wiadomo wszystkim Radnym, Statut został opracowany przez kolegów z Komisji Statutowej. W artykule 47 do 55 są szczegółowe dane, co do zakresu działania Komisji. Proszę o zarzuty czy Komisja nie działała w składzie, zgodnie z planem, który corocznie był przedstawiany Radzie? Czy być może któryś z tematów kontroli nie był realizowany? Czy dodatkowe tematy wynikające w trakcie posiedzeń sesji nie były realizowane? Myślę, że takie właśnie sytuacje merytoryczne powinny być przedstawione, a nie że po prostu komisja nie istnieje. Śmiem twierdzić, że są to w moim kierunku celowe zabiegania niektórych osób, tak aby nie uzupełnić składu Komisji Rewizyjnej, która powinna działać w co najmniej 3 - osobowym składzie, bo tak przypisuje Statut. Proszę o pytania, zarzuty.

Radny J. Tkaczuk - Na Komisji Rolnictwa stanął wniosek, zastanawialiśmy się długo, czy sprecyzować ten projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Doszliśmy do wniosku, ze nie będziemy tutaj oceniać czy negować Pani pracy. Przez 3- 4 miesiące Pani jako Przewodnicząca miała możliwość dobrania sobie, jeżeli nie w sposób wskazujący kogo, ale można było porozmawiać. Myślę, ze byłaby możliwość, aby ta Komisja w składzie: Pani Przewodnicząca plus 2 członków i mogłaby dalej istnieć. Odwołanie Przewodniczącej Komisji wcale nie oznacza, ze Pani nie może startować ponownie. To Pani wola. Jeżeli uważa Pani, że Jej miejsce jest tylko jako Przewodnicząca, to ja mogę zgłosić Pani kandydaturę i zobaczymy.

Myślę, że to co Pani robiła, to robiła z wielkim zaangażowaniem, ale na dzisiejszy dzień nie ma takich potrzeb, aby to uzasadniać, dlaczego to jest taka wola Rady.

Radny W. Kędziora - Mnie tylko dziwi jedno, że Pani Przewodnicząca czeka na jakieś zarzuty, a może nie o to chodzi, że mają być zarzuty stricte merytoryczne. Jeżeli już chciałaby Pani usłyszeć o takich zarzutach, to mówię: nie będą to merytoryczne, co do pracy. Niestety Komisja od kilku miesięcy pracuje w składzie jednoosobowym. Mnie to też powinno dać do myślenia, dlaczego nie ma akcesów gminnych chętnych do współpracy?

Pani twierdzi, że Komisja istnieje. Cóż to za Komisja jednoosobowa w osobie Pani Przewodniczącej? O co tu chodzi? Jakie przesłanki tu są, żeby ona była w tym jednoosobowym składzie?

Skoro obserwowała Pani jakieś „ciśnienie wewnętrzne” w tej Radzie, że nie ma woli do wchodzenia do tej Komisji, to ja bym sam podjął decyzję. A Pani tak trwa i trwa twierdząc, że Komisja pracuje. Tu padł taki wniosek, żeby tą sytuację wyregulować i poddajemy się osądowi Rady. My tu nie będziemy żadnych sądów robić, a dziwię się, że Pani wywołuje ten temat.

Radna S. Jemielity - Po wypowiedzi Pana Radnego śmiem twierdzić, że to nie tędy droga. Proszę podać jasno, czy faktycznie to są celowe zagrania pewnych osób, ze nie chcą wejść do składu Komisji Rewizyjnej? Mogą się wypowiedzieć członkowie Komisji, którzy pracowali razem ze mną, czy są zarzuty merytoryczne. Pracę Komisji Rewizyjnej kontrolowały też inne organy, w tym: RIO, NIK, Delegatura w Szczecinie. Dalej twierdzę, że niektórym osobom nie chce się pracować albo na przekór takie są działania.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony przez Komisję Rolnictwa.

Wynik głosowania: za - 11, przeciw - 1, wstrzymało się - 7

Uchwała Nr XLIII/364/05 stanowi załącznik Nr .............

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Ogłosił przerwę w celu przygotowania się do następnego punktu porządku posiedzenia.

Po przerwie

Do punktu 28 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 484/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr ............

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Podziękował Przewodniczącej i członkom Komisji Rewizyjnej za współpracę.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Podziękował Przewodniczącej za dotychczasową aktywną pracę i kontakty codzienne.

Radna S. Jemielity - Podziękowała za współpracę członkom Komisji Rewizyjnej w osobach: Grzegorz Gontarz, Andrzej Hałasa i Mariusz Majak.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie punktu do porządku sesji.

Wynik głosowania: za- jednogłośnie

Porządek został przyjęty.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Odczytał treść projektu uchwały i zaproponował zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski - Zgłosił kandydaturę Radnego Mariusza Majaka.

Radny M. Majak - Wyraził zgodę.

Przew. Komisji Rolnictwa M. Osękowski - Poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego M. Majaka.

Wynik głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzymało się - 2

Radny M. Majak - Chciałem podkreślić, że nie z pobudek ambicjonalno - osobistych staję się Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a z konieczności sytuacji.

Na członków Komisji Rewizyjnej:

 • Radny J. Kubajek - Zgłosił Radnego Mirosława Gryczkę - wyraził zgodę.

 • Radna I. Morka - Zgłosiła Radnego Edwarda Golę - nie wyraził zgody.

 • Radny A. Gumowski - Zgłosił Radnego Waldemara Kędziorę - wyraził zgodę.

 • Radny A. Gumowski - Zgłosił kandydaturę Krzysztofa Dubickiego - nie wyraził zgody.

Wynik głosowania:

 • M. Gryczka: za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się - 1

 • W. Kędziora: za - 15, przeciw -0, wstrzymało się - 3

Wiceprzewodniczący RM- M. Osękowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie (19)

Uchwała Nr XLIII/365/05 stanowi załącznik Nr ............

Do punktu 29 porządku

Projekt uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce (Druk Nr 534/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr .............

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie (19)

Uchwała Nr XLIII/367/05 stanowi załącznik Nr ............

Do punktu 30 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone na zadane pytania do Burmistrza. Czy ktoś z Radnych nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie?

Radny G. Gontarz - Sprawa boiska.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Odpowiedziałem na temat ul. Sienkiewicza. Odniosłem się do zapytania Radnej Morka, na pozostałe udzielą odpowiedzi pracownicy. Co do monitoringu chciałem poinformować, że w projekcie budżetu na rok przyszły umieściłem tytuł, kwotę i od nowego roku w styczniu możemy o tym porozmawiać, bo taka kwota została w tym projekcie umieszczona.

Radna I. Morka - Panie Burmistrzu, ja wiem o tym, ponieważ widziałam tą kwotę. Chodzi mi tylko o to, czy były już prowadzone wstępne rozmowy? Kwota jest kwotą i co dalej? Czy dopiero po zatwierdzeniu, przegłosowaniu przez Radnych projektu budżetu, czy wcześniej były prowadzone rozmowy?

Może ten inwestor nie jest już zainteresowany tym tematem.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Rozmowy były prowadzone i tak jak pani Bożena Iwasiuk z Lipian, jesteśmy zainteresowani bezpieczeństwem w mieście. Na ostatnim spotkaniu z Panem Starostą wyjaśniliśmy tą kwestię, że są potrzebne pieniądze, a my tych konkretnych pieniędzy nie mamy.

Radny W. Kędziora - Cieszy mnie, że na moją interpelację z dnia 14 września odpowiedź. Sprawa dotyczy obsady stanowisk pedagogicznych w Publicznym Gimnazjum. Prosiłem, żeby Pan jako organ prowadzący dla tej szkoły, odniósł się do tego. Okazuje się, że Pan się odniósł i zatwierdził, sugerując się tak zwaną pozytywną opinią. Teraz jest pytanie, żeby mi Pan przybliżył, czy prosząc o wydanie opinii przez Kuratorium do projektu aneksu zgłosił Pan przesłanki, jakie mną kierowały, ze prosiłem o zanegowanie. Czy wystąpił Pan tylko, żeby Kuratorium wypowiedziało się czy ten aneks jest prawidłowy?

Chodzi mi o przesłanki funkcjonujące na przełomie sierpnia i września, ze było podanie nauczyciela, który spełnia wszystkie kwalifikacje i mimo wszystko zostało odrzucone a godziny zostały rozdysponowane. Jestem po rozmowie z panem Kaźmierczakiem, pytałem o to pismo, bo chciałem się dowiedzieć, o co Pan tak naprawdę pytał kuratorów. Okazuje się (tu słowa Pana Kierownika), że takiego pisma nie było, tylko taka prośba ustna, żeby to zbadali, czy jest zgodne z prawem. Ci przystępując do zadania, nie wiem czy sobie zdawali sprawę, o co ja prosiłem. A ja jeszcze raz powiem: był wolny wakat nauczyciela w - f , był magister wychowania fizycznego. Dyrektor w maju planując arkusz widział potrzebę zatrudnienia. Od maja do sierpnia nic się nie zmieniło w tej materii i w pewnym momencie zdecydował, że już go nie potrzebuje.

Prosiłem, żeby w tym aspekcie Kuratorium się dowiedziało. Taka odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje i na pewno postaram się dowiedzieć, w jakim aspekcie Kuratorium badało: czy w aspekcie przydziału godzin poszczególnym nauczycielom? Czy w aspekcie, że było podanie nauczyciela szukającego pracy z pełnymi magisterskimi kwalifikacjami?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Powstrzymam się od komentarza.

Radny w. Kędziora - Prosiłbym o tą wypowiedź i tu zwracam się do pana Kaźmierczaka: w jakim aspekcie proszono o zbadanie tej sprawy?

Kier. Wydz. OKKFiŚ J. Kaźmierczak - Pan Burmistrz przeanalizował sytuację mając wystąpienie Pana Radnego i ostatecznie zdecydował tak, jak jest tu w piśmie do Pana Radnego. Zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Gimnazjum (aneks nr1).

Radny W. Kędziora - Ja byłem informowany, przekazał Pan Burmistrz sprawę Kuratorium i ja to tak odebrałem, że właśnie w tym aspekcie, konkretnym indywidualnym przypadku, bo tylko o to mi chodziło. Cisną mi się takie słowa (może w niezgodzie z prawdą), że później ten nauczyciel tendencyjnie nie został przyjęty, chociaż spełniał wszystkie wymogi. Tą informację, którą dostałem, ze Pan wystąpił o rozeznanie tej sprawy przez Kuratorium, okazuje się że nie ma racji bytu. Z niczym Pan nie występował, tylko przesłał Kuratorium ten projekt aneksu, oni zaakceptowali, bo nie znali innych przesłanek.

Druga sprawa: miałem kuriozalne wystąpienie tutaj dyrektora jednostki na sesji, prosiłem o wyciagnięcie konsekwencji, gdyż każda z zainteresowanych stron, łącznie z panem Kierownikiem, panem Burmistrzem i panią Burmistrz, zdawał sobie sprawę, że Dyrektor rozmija się z faktami. Do dziś nie mam właściwej satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Czy to dlatego, że pan Dyrektor jest kolegą pana Burmistrza? Staram się mówić merytorycznie, a że czasami jest to okraszone pewną dawką emocji to inna sprawa.

Bardzo proszę panie Burmistrzu, żeby jeszcze raz Pan rozpatrzył tą sprawę. Pan Burmistrz i pani Burmistrz nic nie zrobili. Przykro mi, że tak się dzieje i że tu się chroni swoich kolegów, Panie Burmistrzu. Myślałem, że jest Pan bardziej bezstronny. Tym bardziej, że ja walczyłem nie w swojej sprawie.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Po to mam wydziały i w sprawach strategicznych ważnych pracują. Doświadczeni pracownicy pracują w wydziale OKKiŚ i powierzyłem im ten temat.

Co do arkusza, pracodawcą rzeczywiście jest Dyrektor Pihan i wszystkich kierowników jednostek traktuję podobnie, bo tak samo się nie da. Nie ma mowy, że jest ktoś tutaj moim kolegą. Jeżeli tylko znajdę chwilę czasu, spróbuję przeanalizować po kolei procedurę, czy gdzieś nie została zachowana procedura pod względem formalno - prawnym.

Co do zachowania Dyrektora Pihana na sesji, to nie byłem obecny, miałem jedynie jakiś przekaz. Gdybym był tutaj pewnie by do tego nie doszło.

Co do pierwszej sprawy, postaram się tym zająć, a co do drugiej nie odpowiem dzisiaj tak, aby zadowolić pana Kędziorę.

Należą się jeszcze wyjaśnienia Kierowników wydziałów dla: Radnej I. Morki, Radnych: G. Gontarza, M. Gryczki, K. Dubickiego.

Radna I. Morka - Mam jeszcze jedną sprawę: oświetlenie w Brzesku. Czy mieszkańcy mają w końcu oświetlenie, a jeśli nie to proszę o szczegółowe opisanie etapów z przebiegu rozmów.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Żeby rozmowami załatwić temat - co często też tak bywa - to byśmy byli radzi. Poza tym są jeszcze środki finansowe. Ten odcinek drogi jest dosyć długi, to duży wydatek, którego nie mieliśmy zaplanowanego w tym roku. Goście zaproszeni i Radni wiedzą, że można wykonywać zadania, które są umieszczone w budżecie. Chyba na zasadzie jednej lampy można się dogadać z Energetyką. Umieszczenie jednej lampy w tym miejscu nie rozwiązuje sprawy, bo następny odcinek jest ciemny. To nie załatwia sprawy. Potrzebne są pieniądze na ten cel.

Radna I. Morka - Ja znam sprawę z innej strony, bo znam kilka osób tam mieszkających. To nie jest problem umieszczenia jednej lampy, bo tu chodzi o oświetlenie przy budynku, przy którym nie widać dalej drogi. Dlatego prosiłabym o szczegółowe staranie się Pańskich służb, co do zamieszczenia tej jednej lampy.

Kier. Wydz. SAiSO W. Gredka - Padła prośba pani Radej Stefanii, żeby wystąpić do Policji o wzmożenie interwencji na terenie całej gminy, jak również o to czy Policja wszczęła jakieś kroki, jeżeli chodzi o kradzieże, czy to, co się działo na terenie gminy. Myślę, że można poprosić pana Komendanta, gdyż dużo lepiej odpowie na ten temat.

Radna S. Jemielity - W przerwie sesji, nas trójka Radnych z Krzemlina i pani Sołtys wspólnie spotkaliśmy się z panem Komendantem, rozmawialiśmy na ten temat dość szczegółowo i myślę, że pan Komendant wie na czym rzecz polega i wspólnie tym tematem się zajmiemy: my jako mieszkańcy czy Radni, pani Sołtys przy współpracy z Komendą.

Z- ca Kier. Wydz. RG J. Dobiszewska - Chciałabym wrócić do sprawy boiska w Obojnie, ponieważ okazuje się, że pan Kaźmierczak jest lepiej na dzień dzisiejszy zorientowany. Sprawdzał tą sprawę i poszło zapytanie do dzierżawcy, (ponieważ działka jest wydzierżawiona przez Agencję) czy zgodzi się zrezygnować z dzierżawy. Nie jest prawdą, że działka została sprzedana

Radny K. Dubicki - Uściślę ten temat jednym zdaniem. Jest zgoda dzierżawcy, lada dzień dostanie gmina pismo o przekazaniu tejże działki na boisko w Obojnie. Druga sprawa: dziękuję panie Burmistrzu za odpowiedź odnośnie wody w Obojnie. Odpowiedź otrzymałem 7 listopada. 8 listopada zostało zrobione badanie wody i czekamy na rozstrzygnięcie, co ta woda wykaże. Mam prośbę, żeby poinformować mnie o wyniku tego badania.

Następna sprawa: na poprzedniej sesji zwracałem się z prośbą w imieniu mieszkańców odnośnie nasypania piasku na cmentarzu z uwagi na Święto Zmarłych. Serdeczne podziękowania dla Zarządcy dla PPK, bo piasek był dowieziony.

Jeszcze jedna sprawa: 8 listopada w SP w Okunicy odbyło się spotkanie przygotowane przez dzieci odnośnie Święta Niepodległości. Od 1- go września pracowały nad scenariuszem. Przykro mi tylko, że uczestniczyło w nim dwóch Radnych Rady Miejskiej: pani Przewodnicząca Komisji Edukacji, ja i pan Radny Powiatu Darczuk. Nie było ani jednego Radnego z tamtego terenu.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - W tym czasie Z- ca była na urlopie, ja byłem w Warszawie. Również dziękuję za przywiezienie piasku i zadbanie o cmentarz.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Panie Burmistrzu, chciałbym wywołać jeden temat: pozyskiwanie środków unijnych. Znalazłem informację o możliwości pozyskania środków unijnych na tak zwane odnawialne źródła energii. Udałem się do Geotermii, przedstawiłem tą propozycję i dowiedziałem się, że pracownicy Pańskiego urzędu mnie ubiegli. 29 września jeden z Pana pracowników wystosował pismo do pana Stanisława Kulika. Pozwolę sobie zacytować:

„Ministerstwo Gospodarki i Pracy występując jako krajowy punkt konsultacyjny mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłaszam rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków mechanizmu finansowego EOG oraz NMF.

Chcieliśmy Panu zwrócić uwagę na priorytet: ochrona środowiska ludzkiego, w tym na promowanie odnawialnych źródeł energii, na który przeznaczono kwotę 36 120.000 EURO. Uchronionymi wnioskodawcami są: organy administracji rządowej i samorządowej, czyli Gmina, instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne, czyli Geotermia jako Geotermia takiego wniosku złożyć nie może”.

Tam była możliwość uzyskania dofinansowania nawet do 85%. Były brane pod uwagę szczególnie te firm, które nie są zadłużone i mają niezłą kondycję finansową. Mówiło się w tych wnioskach m. in. o Geotermii, a nasza Geotermia chyba jako jedyna jest w niezłej kondycji finansowej. Przypomnę, że to pismo zostało wystosowane do pana Prezesa 29 września i pan Prezes po 10 dniach odpisuje:

„W odpowiedzi na Pańskie pismo informuję, iż Spółka Geotermia jest zainteresowana wykorzystaniem środków NMF. Jednakże wydaje się zasadne wystąpienie z wnioskiem przez Samorząd i współpraca w tym zakresie z Geotermią, gdyż przyjęty przez wspólników Spółki projekt przewiduje podłączenie kolejnego obszaru w mieście, co leży również w kompetencjach Gminy, realizującej nam zaopatrzenie w ciepło miasta Pyrzyce. Dlatego też Spółka nie jest gotowa przygotować niezbędne dokumenty umożliwiające gminie Pyrzyce złożenie stosownych wniosków, jak również zagwarantować wkład własny w wys.15 - 40% całkowitych kwalifikacji kosztów. W przypadku zainteresowania naszą propozycją oczekujemy od Państwa na dalsze propozycje lub wyznaczenie terminu spotkania”.

Pismo miało miejsce 11 października. Do dnia dzisiejszego „pies z kulawą noga” się tym nie zainteresował ze strony Gminy. Termin składania tych wniosków upływa 30 listopada. Czy gmina jest zainteresowana i czy ewentualnie jakieś działania zostały podjęte? Bo nie wiem czy Spółka będzie miała czas w ciągu 3 dni przygotować odpowiednie wnioski do Ministerstwa Środowiska. To jest raczej nierealne, bo wymaga sporych nakładów pracy. Przypomnę, ze chodzi o kwotę 36 120.000 EURO.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Nie znam sprawy, zapoznam się. Chcę ewidentnie przypomnieć, że Geotermia to jest kilka udziałowców: narodowy, wojewódzki i gmina Pyrzyce. Nie wiem na jakim etapie to się zatrzymało, czy w ogóle były rozmowy. Pan Kulik też odpisał, zbadał sprawę i obiecuje, ze odpowie. Zapoznam się jutro z tematem i odpowiem.

Do punktu 31 porządku

Wolne wnioski

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Przedstawił wnioski Komisji Rolnictwa i poddał pod głosowanie:

 1. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza odnośnie wykupywania mieszkań zaadaptowanych ze strychów.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. uchyleniu uchwały w sprawie wniesienia aportem do PPK Spółka z o.o. majątku wodno - kanalizacyjnego gminy Pyrzyce.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Sprawa nie jest prosta, że można przejść nad tym do porządku dziennego. Jeśli ktoś się wczytał w informację pana Burmistrza na temat realizacji tego zadania, a udziela tutaj innych informacji, to coś jest nie w porządku.

Na komisji została przedstawiona jasna informacja, że korzystając z odpowiednich zapisów ustawy PPK gwarantuje, że w roku 2006 nie będzie żadnej podwyżki cen wody, co spółka może potwierdzić. Spółka jest beneficjantem zadania pn. Zlewnia Jeziora Miedwie. Jeżeli spółka nie będzie właścicielem, to będzie się to wiązało z wielkimi perturbacjami, żeby spółka mogła się tym zająć. Jest to wprost niemożliwe.

Ponadto najpierw nam mówiono, że kwota 240 000 zł. dla Wodociągów Zachodniopomorskich nie podlegają - nawet była taka opinia prawna, a w informacji jednak czytam, że te pieniądze jednak będziemy musieli zapłacić.

Jest to kolejny powód ku temu, aby zastanowić się, czy z tą spółką w Goleniowie wiązać się czy nie. Wypowiedzenie biegnie od 1 stycznia. Pewnie firma jakieś swoje działania podjęła w celu przejęcia, pewnie przygotowywała się w odpowiedni sposób. Natomiast teraz, kilkadziesiąt dni przed okresem przejęcia tych urządzeń, okazuje się, że nic z tego nie będzie, bo Wysoka Rada zmienia swoje zdanie.

Kolejna sprawa: „następna wątpliwość to konieczność wypłacenia na rzecz dotychczasowego użytkownika Wodociągi Zachodniopomorskie kwoty 240.000 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów remontu i modernizacji tych sieci. Na spotkaniu, które odbyłem z Prezesem Kurzajem uzgodniliśmy, iż kwota i roszczenie ulega weryfikacji. Powołany na moje zlecenie niezależny ekspert potwierdził moje roszczenia”. Jestem przerażony. Mieliśmy opinię prawną, ze wszystko jest w porządku i nie ma żadnych przesłanek do tego, aby ta kwotę zapłacić. Dajmy działać tej Spółce i wszystkim z Panem Burmistrzem na czele w sposób jasny, precyzyjny i według jakiejś ciągłości. Jeżeli będziemy zmieniać zdanie co 15 dni, to nasze posiedzenie stanie się sprawą bezsensowną. Podejmujemy wnioski, uchwały i jedne są realizowane a inne nie, zmieniane są bardzo często. W ten sposób nie da się pracować w żadnej firmie i planować cokolwiek w żadnym urzędzie i jednostce.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Tylko wyjaśniam pismami pewne sytuacje, które zaistniały, aby nie było tak, że na koniec sesji Radny powie: „to pismo było a my nie widzieliśmy, Burmistrz ukrywał kiedy to wpłynęło”. Mam taką informację, iż cześć mieszkańców środowiska wiejskiego w latach minionych przy inwestycjach spłacało określoną kwotą pieniędzy na tą decyzję sieci wodociągowej. Na zebraniach wiejskich mówią, proszę przyjść i zapytać, dlaczego nas nikt nie pytał, aby podjąć decyzję. Informuję Wysoką Radę o tym, abyście wiedzieli. Jest opinia, że wszystkie trzy wskaźniki linii wodociągowej powinny być w jednych rękach. Żabów, Krzemlin jest w prywatnych rękach, z informacji wiem, że nie przekażą. Kurzaj administrował od dłuższego czasu Wodociągi i nieźle to robił. Przedstawił fakturę i chciałem sprawdzić czy faktycznie na tym zadaniu na naszych terenach gminnych wykonane były prace. Ekspert to sprawdził, bo muszę mieć na to dokument. Nie zapłacimy, podamy do sądu. Sądzę, że z powiatem, kto by nie był, jeżeli się rozstajemy na warunkach dżentelmeńskich, nie zaciągaliśmy kredytów, z budżetu nie wykładaliśmy pieniędzy, on remontował. Kwestia jest wyjaśniona, o wszystkim Państwa informuję. W tym piśmie radny już nie przeczytał, że chcielibyśmy, aby nasza gminna spółka miała wszystką sieć. Konkurencja jest najlepszą formą obniżenia cen. Trzeba znaleźć „złoty środek”, aby nasi mieszkańcy płacili jak najmniej. Nie ma jednoznacznej decyzji, że Zlewnia nie będzie robiona, ale Komisja Europejska zarzuciła pewną niespójność terminów, które były do wypełnienia przez ramię Ministerstwa.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Jeżeli rozmawiamy o konkurencji, to ja też jestem za konkurencja, ale naszych lokalnych podmiotów a nie z poza naszego powiatu. To nie jest konkurencja, jeżeli utrzymujemy obcych ludzi. W swoim piśmie pisze Pan, panie Burmistrzu, że prawdopodobnie odwlecze się w czasie ta inwestycja. Takiej wiedzy Pan nie ma, bo tylko wnioskuje, że może tak być. A jeżeli tak nie będzie i w roku 2006 nastąpi przystąpienie do tej realizacji? Co Pan wtedy zrobi, jeżeli warunkiem realizacji będzie, ze Spółka powinna być właścicielem tej sieci? Co Pan zrobi w wypadku, gdy będzie Pan musiał czekać 12 miesięcy, bo wypowiedzenie od firmy jest tak dobrze skonstruowane, że trzeba czekać 12 miesięcy? Rzadko, która umowa przewiduje 12 miesięcy, ta akurat zawiera, że wypowiedzenie jest okresem 12- miesięcznym. Jak Pan sobie wyobraża wykonywanie roli beneficjenta przez naszą 100- procentową Spółkę PPK, jeżeli będzie musiał podejmować decyzję z udziałem nie swojej własności? Jak Pan sobie wyobraża współpracę z panem Kurzajem i Wodociągami w Goleniowie, jak beneficjent ma postępować, przeprowadzać te roboty, jak ma planować, jeśli nie będzie miał właściwie prawa do niczego?

Cały czas słyszałem na tej sali jedną rzecz: boimy się, że PPK przejmując sieci będzie wprowadzało nowe ceny. Uzyskaliśmy odpowiedź, że rok 2006 będzie na dotychczasowym poziomie, nie będzie żadnej podwyżki. To jest burzenie całego planu na 30 dni przed przejęciem tego zadania. Trzeba mieć konkretne zdanie, a Pan raz pisze, że jest za tym a drugi, że powinno to być w zasobach PPK. Nie będę się już więcej na ten temat wypowiadał.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Panie Radny, ja nie gdybam i nie boję się. Beneficjentem będzie Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne i to jest sprawa przesądzona.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Proszę zwrócić uwagę na Pańskie ostatnie zdanie w tym piśmie, że Pan nie chce oddawać tego do Spółki PPK tylko czasowo chce Pan wstrzymać tą transakcję, czyli te przekazanie do czasu rozpoczęcia inwestycji. Jeśli zadanie rozpocznie się zadanie w miesiącu listopadzie? To jest tak zwane gdybanie czy się rozpocznie. Potem cały 2007 rok musi Pan czekać na wypowiedzenie, bo tak jest skonstruowana umowa. Jeżeli to ma być tylko czasowe, to czy nie jest zagrożeniem, jeśli Spółka mówi, że utrzyma ceny z roku 2005 w roku 2006?

Radny G. Gontarz - Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, mnie interesuje nie tylko stan na rok 2006, ale i następny. Nigdzie nie doczytałem, że muszą być przekazane te wodociągi. Co będzie z Krzemlinem i Żabowem? Nic nowe nie dadzą te Wodociągi. Jeżeli Burmistrz odda nasze Wodociągi, a Żabów i Krzemlin się nie zgodzi? Są spotkania mieszkańców, którzy nie wyrażają na to zgody. Pan sobie wyobraża, że ludzie na wsi nie mają prawa do tego, za co zapłacili?

Radny J. Momot - Ja zapłaciłem w 1963 roku 5.000 zł na doprowadzenie wody i za rurociąg. Teraz nie mam prawa decydować czy za darmo oddać rurociąg do PPK?

Przew. Komisji Budzetu A. Gumowski - Skoro Pan burmistrz mi nie odpowiedział, to proszę panie Radny Grzegorzu odpowiedzieć na pytanie: jak Pan sobie wyobraża wykonywanie roli beneficjenta przez Spółkę, jeżeli będzie miała w swoich zasobach Wodociągi?

Radny G. Gontarz - Jeżeli będzie taki przymus, a jeszcze nie mówi się rozpoczęciu zadania to poczekajmy.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Ale ja mówiłem o 12- miesięcznym okresie wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie będzie biegło od stycznia 2007, tracimy 2 lata, jeżeli tak będzie. Wypowiedzieć można tylko na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego i biegnie przez całe 12 miesięcy.

Radny S. Ryżyk - Okres wypowiedzenia jest tutaj drugorzędnym problemem. Sądzę, że wypowiedzenie. Jeśli Panu Burmistrzowi zależy na odłożeniu sprawy, to już jest kwestią dogadania się i można ten okres wypowiedzenia się uznać za były, jeśli się dogada z Wodociągami Goleniowskimi. Nie wynika ze środowisk wiejskich jakaś niechęć do PPK. My jesteśmy tylko przekaźnikiem tego, ze ludzie na wsi boją się wzrostu cen i my musimy tutaj to artykułować, bo to zostaliśmy wybrani. Proszę się na nas nie gniewać, że my o tym mówimy. Zmieniłem zdanie, ale jeszcze nie do końca, to jest kwestia dyskusji. Po przedostatniej dyskusji, kiedy rozmawialiśmy z PPK, dostawaliśmy zapewnienia od pana Dyrektora, że ceny będą dwojakiego rodzaju i ceny na wsi na pewno się nie zmienią. Po ostatniej komisji takiej pewności już nie mam, mówi się mętnie o 2006 roku, natomiast o następnych latach w ogóle się już nie mówi, czy ceny zostaną zrównane w górę. My nie jesteśmy przeciwnikami PPK, ale żądamy jakiś gwarancji, że te ceny nie będą na granicy rozumu. Tego ludzie się boją.

Członek Rady Nadzorczej PPK J. Ziobrowski - Dziwię się Panu, Panie Burmistrzu. Pan jest wspólnikiem w tej Spółce czy właścicielem i Pan powinien być zainteresowany tym, aby ta Spółka się rozwijała. Ja Panu powiem, że Pan nie jest zainteresowany. Jaki cel miało to, że Pan w 2001 roku rzucił hasło o wycofaniu Wod- Kanu z PPK? Co Pan chciał przez to uzyskać? Tutaj na tej sali podszedł Pan do mnie, do koleżanki i takimi słowami określił, ze dotyczyło to betoniarni. Na pewno przypomina sobie Pan tą sytuację. Jak zdecydujemy się na to, że betoniarnia zostanie wyłączona z zasobów PPK, to wtedy Pan nam spółkę stworzy. Pan nie powinien w ogóle w ten sposób postępować. Nieprawdą jest, że PPK dąży do tego, aby rozbić sobie cenę na mieszkańcach. Przykładem jest dzisiejsze posiedzenie Rady Miejskiej. Pan chyba słyszał, jakie zdania padały, o ile można było tą cenę zniżyć. O co tu chodzi, żeby jaka była ta cena? Poniżej kosztów wszelkich produkcji, inflacji, została wyliczona na podstawie rzeczywistych kosztów. To co ma być zniżone Panie Burmistrzu, to na jakiej zasadzie, z tego co ma być przeznaczone na remonty. To jest ten minimalny zysk, który musi być w każdej firmie, bo trzeba kupić jakieś urządzenie, zmodernizować drogi. Wypada tylko zaprosić Pana na oczyszczalnię, żeby Pan zobaczył stan techniczny tego obiektu, bo to naprawdę grozi katastrofą ekologiczną. Kary wynikłe z opłaty za zanieczyszczenie środowiska przewyższą wartość remontową na oczyszczalni. Nie słychać żadnych pozytywnych słów, dotyczących Spółki, z Pańskiej strony. To, że Pan się nie pojawia w Spółce to ja rozumiem, przysyła Pan Kierownika. Być może jest Pan aż tak zajęty, że nie ma Pan czasu, ale wypadałoby Spółkę odwiedzić i zobaczyć ile dobrego w tej Spółce się zrobiło: wzrosła sprzedaż wyrobów metalowych, nie zalegają na placu i są wywożone, są działania oszczędnościowe podjęte. Załatwił środki 2.600.000 zł, to na warunki pyrzyckie jest bardzo duża kwota. Trzeba wysoko sięgać, aby takie pieniądze uzyskać. Czy te pieniądze mają przepaść? Wychodzi na to, ze tak, bo Pan Burmistrz też nie jest zainteresowany tymi środkami. Po co Mu te pieniądze, bo to nie On załatwił. Gdyby załatwił, to by było całkiem inaczej. Co my mamy w końcu zrobić? Pamiętajcie, że w tej firmie pracuje ponad 130 osób, ci ludzie chcą pracować i pracują uczciwie. Weźcie pod uwagę, że to nie jest tylko te 130 osób, każdy ma rodzinę. Zbliżają się wybory, a w najbliższych wyborach to nie będzie 130 osób, być może będzie to około 2000 i wtedy się oceni jak jest. Działania ze strony firmy są naprawdę uczciwe. Tam nie ma żadnego pakowania, tak jak sobie radny Gola tutaj mówi, że koszty takie wylicza czy takie. Jedno mnie tylko dziwi, bo Pan radny Gola, jak miała być wybudowana stacja uzdatniania wody, pytałem go dzisiaj tu na sali, którą ręką głosował - lewą czy prawą? Podejrzewam, że głosował dwoma rękoma, był wtedy zgodny, miał plan przedstawiony ile będzie kosztowała spłata kredytu, na ile lat i do którego roku. Wszystko wtedy pasowało i nagle się Panu radnemu zmieniło, teraz mu się nie podoba. Pan głosował za tym i powinien być nadal zainteresowany. To, że musiał Pan zrezygnować, to teraz Pana to nie interesuje. Tak nie może być. Dlatego pamiętajcie, że wszystkie obiekty, które są na terenie gminy są naszymi obiektami i nie ma, że to jest Stróżewo, Rzepniewo czy Krzemlin. Pieniądze szły na poszczególne obiekty z różnych źródeł. Ja biorę udział w wielu sesjach i słyszę, że to nie były pieniądze dawne raz czy dwa. agencja również dawała pieniądze na te obiekty (mogę powiedzieć tu do Pana radnego Stefana). Ja przyjeżdżałem do Krzemlina, pamiętam co było robione i niestety sami tego nie robiliście. A czyje to były pieniądze? To nie są pieniądze wydzielone. Tutaj jest napisane, przeczytajcie sobie: „wobec dobra wspólnego Polski”. Weźcie to sobie pod uwagę i nie róbcie krzywdy tej Spółce. Jeżeli będzie podejmowali decyzję, to zróbcie to rozsądnie.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Zważywszy na późną porę po tylu godzinach pracy, pewne wypowiedzi nie są do końca przemyślane (mówię o sobie).

Odniosę się do wypowiedzi Pana Ziobrowskiego. Nie słyszałem nigdy w wypowiedziach radnych, z moich ust czy członków Rady Nadzorczej, aby ktokolwiek nie był zainteresowany rozwojem. Tylko pytanie: jak ma ten rozwój wyglądać? Kto ma się tym zająć? Jaki przyjąć tryb rozwoju firmy? Na tym nam najbardziej zależy. To że, jak mówi tu kolega Ziobrowski, że w 2001 roku była mowa o wycofaniu Wod - Kan czy Betoniarni, to nie zamierzam wypierać się, bo nie pamiętam. Możliwe, że tak było, ale to nie był mój pomysł. W kadencji '94-'98 kiedy byłem radnym, mój poprzednik Pan Burmistrz Stępień też nosił taki zamiar. Myśmy debatowali, nie po to żeby robić na złość Spółce czy załodze, szukano rozwiązań. Wówczas 11 lat temu też tak dyskutowano, czemu jest taka cena wody i ścieków. Coś trzeba zrobić, żeby spróbować przeciąć. Jeżeli już rozmawiać, to żeby wiedzieć ile dany produkt czy usługa firmy kosztuje. Żeby ciągle nie wracać do tego, że jakaś działalność drugą jakby spłaca czy pokrywa działalności z tym związane. Dobrze byłoby gdyby ta dodatkowa działalność przynosiła dochody. Wynik finansowy jest różny w tej materii.

Zapraszacie mnie na oczyszczalnie. Nie jestem mile widziany, na co mam dowody. Może się zmieniło teraz. Burmistrz musi mieć wkalkulowane, że może „dostać po plecach”, ale przypadkiem nieraz prawdę też chciałbym usłyszeć.

Dlaczego nasze środki mają przepaść, z jakiego powodu, czym to jest uwarunkowane, co stoi na przeszkodzie?

Członek Rady Nadzorczej PPK J. Ziobrowski - Panie Burmistrzu, mówi Pan o posiedzeniach Rady Nadzorczej. To właśnie na tym posiedzeniu wystąpiliśmy z wnioskiem i był Pański przedstawiciel, który powinien poinformować Pana, notabene przychodzi on bez upoważnienia, jest na tej zasadzie, ze Pan mu dał upoważnienie słowne. Padł taki wniosek, który jest zapisany w protokole Rady Nadzorczej, za to że Dyrektor PPK załatwił 2600.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Pyrzycach w dotacji bezzwrotnej, proponujemy wyróżnienie Pana Dyrektora. Nie nagrodą pieniężną tylko słownie, żeby w jakiś sposób uhonorować i docenić ten wysiłek. Panie Burmistrzu mogę Panu powiedzieć, że w tym momencie mówił Pan już nieprawdę albo jest Pan niezorientowany. Pańscy ludzie, którzy przychodzą na posiedzenia nie przekazują Panu, tak samo jak nie przekazali uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wód opadowych, gdzie była jasna decyzja jak to ma być. Chciałem jeszcze jedno przypomnieć: ta załoga głosowała na Pana. Głosowaliśmy na Pana, byliśmy za tym i liczyliśmy, ze Pan będzie człowiekiem, który tą Spółkę będzie wspomagał. Tak się nie stało. Pan mówi o wielu rzeczach, Pańskie obietnice były również tu w gminie, a ja mogę przypomnieć jedną z tych obietnic, gdzie na ulotce pokazuje Pan ręką: „a tutaj będzie winda dla osób niepełnosprawnych i emerytów”. Nie ma jej do dziś i nie będzie. Skończy się kadencja - również nie będzie. Czy była mowa panie Kierowniku na temat 2600.000 zł? Była mowa.

Dyrektor PPK J. Lemparty - Staję przed dylematem po raz któryś z kolei. Burmistrz jako właściciel żąda żeby firma była w takiej kondycji, jak przed chwilą powiedział, żeby posiadała płynność finansową. Gdyby ta firma nie miała płynności finansowej, to by nie płaciła wszystkich zobowiązań, należności i nie funkcjonowałaby do dziś. Widziałem, że prawdopodobnie sesja Rady Miejskiej tak się dzisiaj skończy, wiedząc Komisja, jakie miała zamierzenia dzisiaj przedstawić wnioski, żeby wydzielić wodociągi. Informuję Pana Przewodniczącego, Burmistrza i całą Rad, że jeśli zostanie podjęta, choć jedna taka decyzja, jutro automatycznie wszystkie instytucje związane z finansowaniem firmy, przedsięwzięcia w związku z Jeziorem Miedwie, zostają łącznie z Ministerstwem powiadomione o skutkach, jakie grozi podjecie takiej decyzji. Ja nie chcę ponosić odpowiedzialności, dlatego że Wysoka Rada podejmuje taką decyzję, która rodzi skutki finansowe i prawne. Jest bardzo nieprzyjemnie mi o tym mówić, że tutaj są zakusy z Komisji Rolnictwa, żeby taki wniosek postawić. Przynajmniej dwa razy było spotkanie z sołtysami u mnie w firmie, ponieważ ten temat ciągnie się od roku odnośnie nie przekazywania wodociągów do firmy z gminy. To kilku tylko sołtysów, którzy przewracają w głowie innym sołtysom, żeby wyprofilować taki tor myślenia, że wszyscy sołtysi w całej gminie jednakowo myślą. Dwóch radnych będących w Komisji Rewizyjnej, którzy w tej chwili złożyli rezygnację usiłują wmówić, że w ten sposób należałoby to zrobić.

Podtrzymuję to, że ceny na pewno nie będą droższe i mówienie, że my będziemy Wodociągi Pyrzyce spłacać pieniędzmi ze wsi, to jest bzdura. Po co podjęta została prze Wysoką Radę uchwała o przekazanie tychże Wodociągów z dniem 1 stycznia. Trzeba było takiej uchwały nie podejmować. Ja uważam, czytając tą uchwałę, że Wysoka Rada zobowiązała Burmistrza do wykonania do wykonania tej uchwały. Czy Państwo odwołujecie tą uchwałę? Proszę podjąć decyzję o uchyleniu tamtej uchwały i podjąć inną uchwałę, którą tu dzisiaj Komisja sugeruje, żeby wydzielić Wodociągi z firmy, podzielić firmę na inne podmioty gospodarcze i żeby to rzetelnie mówić. Przecież tu rzetelności żadnej nie ma, informacji też na ten temat. To jest działanie z zaskoczenia. Kiedy te punkty się dzielą? - albo na koniec sesji RM, kiedy wszyscy rzekomo są zmęczeni i wtedy taką podejmą decyzję i taka będzie wygodna nie wiem dla kogo. Nie mam żadnego merytorycznego uzasadnienia. Proszę Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego o rozważenie decyzji, ponieważ to pociągnie konsekwencje ekonomiczne. Firma zaciągnęła kredyt, jutro ma podpisać następną umowę na kredytowanie dalszych rurociągów w mieście wykorzystując tą dotację 2600.000 zł. Dlaczego tu się nie rozmawia o możliwościach realizacji tego wszystkiego? Są to zadania własnej gminy: śmieci, woda, ciepło. Kto ma znaleźć pieniądze? Rada Miejska, organy gminy. Ja mogę to realizować, bo do tego jestem powołany, ale funkcje się zamieniły - nie dosyć, że załatwiamy pieniądze to jeszcze jesteśmy negowani za te postępowania, które robimy z załogą. Zapraszam panów radnych z panem Burmistrzem na spotkanie z załogą. Podjęliście Państwo uchwałę i czy będzie ona wykonana? Tendencyjność działania organów gminy w stosunku do tej Spółki to się przejawia na wskroś. To nie jest odzew panów radnych, ale to się odbija echem w całym województwie. Podejmuje się tu niekonwencjonalne decyzje, z zaskoczenia, bez przemyślenia żeby osiągnąć swój cel. Jaki sens, że podjęła Rada uchwałę o przekazaniu wodociągów wiejskich z dniem 30 grudnia do firmy? Jeżeli Państwo już planowaliście w zanadrzu, ze tego nie przekażecie, to proszę mnie poinformować, że rzeczywiście taką decyzję podejmujcie. Świadomy tego jakie zobowiązania podjąłem w stosunku do banków i organy instytucji które podpisały ze mną umowę wyciągną wnioski z podpisanych umów. Być może ja będę miał mniej problemów. Wysoka Rada zdejmie ze mnie obowiązki, spłaci kredyty, zobowiązania w stosunku do banków. W umowach jest podpisane, że do czasu spłaty kredytu wyłączenie się takiej czy innej działalności bez zgody banku, nie jest możliwe. Jeśli Państwo się decydują na zapłacenie tego wszystkiego, to życzę powodzenia.

Radny w. Kędziora - Słyszę głosy Komisji Rolnictwa, żeby firmę podzielić. Czy robiono jakąś analizę finansową? Bo to z czegoś musi wynikać, po co ten podział? Jest ponad 100 pracowników i co z nimi się stanie? Nie można najpierw podjąć decyzję a później zastanawiać się jak to zrobić. Chciałbym tych wnioskodawców zapytać: skąd u nich taki pomysł podzielenia tej firmy?

Staram się być bezstronny. Z jednej strony rozumiem rozemocjonowanie pana Dyrektora Lempartego, ale z drugiej strony też nie podoba mi się rozmowa na zasadzie, że ja wyślę gdzieś jakieś pisma, powiadomię. My rozumiemy te 130 miejsc pracy i rozumiemy, jaką rolę na trudnym rynku pracy odgrywa ta pyrzycka firma. Ja osobiście będę głosował przeciw podziałom. Jeżeli ktoś widzi jakieś negatywy, to niech pomyśleć jak ich uniknąć, jak rozwiązać, jak wspomóc, żeby ta firma funkcjonowała dla dobra pracowników, a przede wszystkim mieszkańców. Nie znamy żadnym analiz, przesłanek i ni stąd ni zowąd wychodzi taka dyskusja. Nie wiem czy pan Dyrektor nie ma jakiejś racji, że radni są zmęczeni, a może pewne rzeczy przejdą a może nie przejdą. To jest dyskusja strategiczna dla gospodarki Pyrzyc, dla naszej własności gminnej i powinna być jako jeden z głównych punktów naszych obrad i na pewno nie o tej porze. Co było powodem, że dopracowano się takich wniosków, żeby ewentualnie wydzielić sfery działalności tej firmy? Chciałbym, abyśmy rozmawiali racjonalnie, a na razie słyszymy tylko emocje. Przykro mi Panie Burmistrzu, ale co raz bardziej się przekonuję do tego, że tu jest jakaś racja wystąpienia pana Ziobrowskiego. Nie wiem czy Pan ma na myśli interes tej Spółki jako sprawujący nadzór właścicielski. Ma Pan swojego Kierownika, przedstawiciela w Radzie Nadzorczej a Pan pewnych rzeczy się dowiaduje. Jak ja bym usłyszał o takim „rodzynku w cieście” jak te ponad 2,5 miliona dofinansowania, to ja bym z radości skakał. Być może tu chodzi o to, że to nie Pański sukces? Pan jako gospodarz 7-8 rok jest Burmistrzem i od 3-4 lat nie może się ze Spółką dogadać. Tym bardziej, że załoga mówiła „liczyliśmy na Pana, tyle głosów Pan od nas dostał”.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Mamy tutaj podjąć strategiczną decyzję dotyczącą przyszłości naszej rodzimej gminnej 100- procentowej Spółki PPK. Do tej pory nie mamy za bardzo czym się pochwalić. Jak to się ma do decydowania w tej chwili o przyszłości 130 ludzi, którym niewiele żeśmy pomogli, do tego z jakim dużym zaangażowaniem podchodzimy do budowy firmy NORD, gdzie podejmuje Pan decyzję o zwolnieniu Spółki z 10 lat podatku oraz wspólnie z Radą o uzbrojeniu terenu, dając prezent 350.000 zł. My to rozumiemy, chcemy aby ta firma powstała i stanowiska pracy, a tutaj nie robiąc żadnych prezentów chcemy rozwalić 130 miejsc pracy.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Nie pamiętam, aby ktokolwiek na tej sali łącznie ze mną, że jeżeli zrobi się jakikolwiek ruch, propozycję do dyskusji, straci pracę iluś pracowników. Nigdy takiej opcji nie było. Nie mówmy o czymś i nie straszmy ludzi tym, co nie będzie miało miejsca. Proszę przygotować dokument związany z naprawą firmy, ale proszę nie przeszkadzać przez ten czas. Jeżeli reprezentuję gminę z mocy prawa przez ten czas i mam kontakt z mieszkańcami i są to moje kompetencje, to proszę nie przeszkadzać.

A. Łoginowicz- Już prawie drugi rok trwa ta walka, załoga jest w derbach, nie można normalnie pracować. To, co Pan Burmistrz mówi jest dzisiaj tak albo tak, nie jest konsekwentny w swoich wypowiedziach i nie dotrzymuje słowa. Ta wojnę o wodę rozpętał pan Stępień. W ostatnich wyborach na Burmistrza Pan Burmistrz powiedział tak: „jak Stępień wygra, to ja się wyprowadzam z Pyrzyc”. Załoga już ma tego dość, będziemy walczyć z całą determinacją, żebyśmy byli w całości. Co byście tutaj Panowie nie uchwalili, my też mamy coś do powiedzenia.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Bardzo proszę Państwa, żebyście nie wyprzedzali, bo skąd Pan wie Panie Dyrektorze jak ja będę głosował nad tym wnioskiem? Prosiłbym, aby skończyć temat i to nie jest specjalne zamierzenie, że specjalnie postawmy taki wniosek, że wszyscy na sesji będą już spali, wtedy będziemy podejmować decyzję.

Radny w. Kędziora - Duża część mojej wypowiedzi była skierowana do Pana Burmistrza, ale na samym początku poprosiłem o odpowiedź, czym się kierowała Komisja Rolnictwa, jakie głosy w dyskusji były, że do takiego wniosku doszli? Chciałbym się dowiedzieć czegoś bliższego w sprawie ewentualnego podziału firmy.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Nie mam wniosku sprecyzowanego, że Rada Miejska podejmuje decyzję i proponuje podział firmy. Tu jest inaczej użyte to stwierdzenie (odczytał wniosek).

Wiceprzewodniczący RM M. Osękowski - Komisja Rolnictwa wnioskowała i ja jako Przewodniczący Komisji na poprzedniej Komisji wniosek o wydzielenie i było głosowanie - przy dwóch głosach wstrzymujących, pozostali byli za wydzieleniem.

Radny E. Gola - Trudno, żeby się nie wzięła dyskusja na temat funkcjonowania firmy PPK w momencie, kiedy zatwierdza się taryfę na wodę i ścieki (odczytał treść uzasadnienia do wniosku o taryfę). Cały tekst uzasadnienia zawiera argumenty mówiące o tym, że na dzień dzisiejszy ceny wody i ścieków są za wysokie. Za wysokie koszty ogólne przedsiębiorstwa są ulokowane w cenach wody i ścieków. Tak to jest w uzasadnieniu i tak to jest podane i konkluzja w tym uzasadnieniu taka jest. W tej strukturze, w jakiej jest teraz firma nie ma szans na obniżenie cen wody. Burmistrz widzi rozwiązanie w tym, żeby Przedsiębiorstwo Komunalno - Wodociągowe zajęło się tylko doprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków, a pozostała część firma zajęła się pozostałymi działalnościami, które są działalnościami rynkowymi. W tej chwili jest tak, że trudno do końca ocenić czy te koszty ogólne nie są przerzucone na wodę i ścieki. Jeżeli są koszty ogólne 1500.000 zł a 1200.000 zł cena wody i ścieków, wychodzi na to, że tak jest. Mieszkańcy płacąc za wodę, płacą za utrzymanie pozostałych działalności.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Proszę nie wyciągać z całego uzasadnienia jednego zdania i to traktować jako wniosek Burmistrza. Napisałem uzasadnienie i napisałem, dlaczego nie mogę pozytywnie zaopiniować. Natomiast, jeśli Komisja ma ochotę podjąć decyzję poprzez przeprowadzenie jakiejś analizy to ma do tego prawo. Jeżeli ja będę chciał przedstawić Wysokiej Radzie pewne działania, to będzie wniosek podpisany, analiza i okażę co przez to osiągniemy, jakie skutki pozytywne i negatywne. Czuję się w jakiś sposób dotknięty, bo tak się nie czyni, aczkolwiek tych słów się nie wypieram, podpisałem i uznałem, że taka forma była dobra. To wcale nie znaczy, że ja cokolwiek Radzie sugeruję, bo to są tylko suche zdania.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii. Przerwał głosowanie i odczytał wniosek Komisji Rolnictwa na prośbę Radnego M. Gryczki.

Wynik głosowania: za - 6, przeciw - 12, wstrzymało się - 0

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Chciałem zwrócić proceduralną uwagę, że wnioskiem nie można uchylać uchwały. To jest bezsensu głosować wniosek, który uchyla uchwałę.

Radca Prawny G. Łukasiewicz - Wniosek Komisji należałoby rozumieć jako intencyjny zmierzający do uchylenia uchwały. Nawet przyjęcie tego wniosku w dniu dzisiejszym nie skutkowałoby tym, że uchwała już została podjęta i uchwalona.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Przedstawił wnioski Komisji Budżetu i poddał pod rozwagę i głosowanie.

 1. odnośnie wydania opinii do pisma PPK w sprawie zwolnienia Spółki z podatku od nieruchomości w 2006r.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Zauważyłem, że Komisja zarzuciłaby Dyrektorowi, że nie bardzo wie, co pisze. Dyrektor napisał wyraźnie - zwrócił się o zwolnienie. Rada takie kompetencje ma. Przykładem tego jest poprzedni rok, kiedy Wysoka Rada jedna z firm zwolniła z podatku. Należy podjąć decyzję: albo zwalniamy albo nie zwalniamy. Proszę tu niczego firmie nie sugerować, a ja znam swoje kompetencje.

Przew. Komisji Budżetu A. Gumowski - Oczywiści, że robiliśmy to Panie Burmistrzu z pełną premedytacją i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Dlatego, aby otworzyć Panu płaszczyznę do rozmowy z Zarządem Spółki PPK, dotyczącej ceny 1m3 ścieków i to było naszą intencją. Można czasami zastosować metodę coś za coś i tu byłą taka okazja. Rada mogła oczywiście się zgodzić, umorzyć (kto wie, czy do tego tematu nie będziemy jeszcze wracać), ale była płaszczyzna porozumienia, chcieliśmy ją wykorzystać i zrobiliśmy to z pełną premedytacją.

 1. odnośnie przeniesienia obsługi księgowej Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek.

Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 4, wstrzymało się - 6

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Przedstawił wnioski Komisji Edukacji i poddał pod głosowanie.

 1. odnośnie zabezpieczenia miejsc w okresie ferii zimowych, w których będą wydawane posiłki dla dzieci.

Radni nie wnieśli uwag.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie (16)

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. odnośnie podjęcia decyzji dotyczących remontów stołówek szkolnych oraz zorganizowanie spotkania w tej sprawie w terminie do 15 grudnia.

Radni nie wnieśli uwag.

Wynik głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się - 3

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. odnośnie wprowadzenia do projektu budżetu na 2006 rok inwestycji pn. budowa boiska sportowego przy ul. Rolnej.

Radni nie wnieśli uwag.

Wynik głosowania: za - 2, przeciw - 2, wstrzymało się -

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Wiceprzewodniczący RM M Osękowski - Zapoznał z pismem Burmistrza skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie umożliwienia przedstawienia prezentacji multimedialnej na temat działalności Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący RM M Osękowski - Zapoznał ze skargą Zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego na działalność Zarządu PPK, dotyczącą uchylania się Zarządu Spółki od podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków.

Radny J. Tkaczuk - Ja proponuję, aby skargę, jaka została złożona przez mieszkańców przekazać do Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna została powołana, nie ma przesłanek, aby zajmowała się tym w dalszym ciągu Komisja Rolnictwa.

Wiceprzewodniczący RM M. Osękowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Majak jest jednym z wnioskodawców tej skargi, dlatego Komisja Rolnictwa do końca zajmie się tym tematem.

Radny M. Majak - W dalszym ciągu uważam, że nie jest to właściwa interpretacja przepisu odnośnie opłaty adiacenckiej i chciałem zaakcentować, że przedłożę każdemu radnemu na temat Państwa KANIEWSKICH, którzy podjęli działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na własny koszt - co mogła zrobić gmina. Na koniec dostali oni „kamień do nogi” w postaci opłaty adiacenckiej dzięki złej interpretacji, złej woli. Oprócz informacji postaram się przedstawić opinię niezależnego radcy prawnego spoza Urzędu oraz opinie ekspertów profesorów spoza i opis całej sprawy Państwa Kaniewskich, którzy czują się bardzo źle potraktowani.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Żadnego złego traktowania nie było. Zauważam dzisiaj po raz kolejny podobne wypowiedzi. Powiedziałem wyraźnie, że jeżeli będę miał formę fakultatywną, to podpisuję się pod tym. Opinie niezależnych ekspertów nic pewnie nie dadzą, mamy niestety taką jakość prawa, że potrzebna jest interpretacja. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wrócić do uchwały Rady Miasta, która tą kwestię reguluje, jest przepisem wykonawczym do ustawy w tej materii. Tylko tutaj widzę drogę załatwienia i Rada powinna się tym tematem zająć.

Radny W. Majak - Chodzi o opinie profesorów, którzy wypowiadają się w książkach, w piśmiennictwie. Tu nie chodzi o moją opinię, moje zdanie. Zgłaszam, że interpretacją nie można poprawiać prawa. Jeżeli ustawodawca pisze tak: „Burmistrz może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela, jeżeli w wyniku tego podziału wzrośnie inflacja. Ustawodawca niefortunnie użył w w/w przepisie zwrotu: Burmistrz albo Prezydent miasta może ustalić, co sugeruje uprawnienie Burmistrza do zupełnej dowolności w ustalaniu opłaty”. Nie sugeruje, tylko daje taką możliwość, pobrania jej bądź nie pobrania. Panie Burmistrzu, to jest Pańskie uprawnienie. To jest forma fakultatywna. Nie można opinią prawną poprawiać prawa. Jeżeli Pan uzna, że taką opłatę należy pobrać, to jest Pańskie prawo.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Pan Radny zacytował tylko część przepisów.

Radni nie wnieśli więcej wolnych wniosków.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Przypomniał o wniosku handlowców przy u. Kilińskiego o poszerzenie parkingu. Pan Burmistrz zwrócił się z pismem do Pana Starosty. Odpowiedź była: „ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje, powyższa inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana w roku 2006”.

Do punktu 32 porządku

Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie XLIII Sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała:

K. Muszyńska - Kozdroń

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-01-2006 10:18:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-01-2006 10:18:54