Protokół Nr XXXIX/05 z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r.


Protokół Nr XXXIX/05

z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

godz. 12:00.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni to:

 1. Radny M. Budynek- przybył w trakcie obrad sesji.

 2. Radny K. Dubicki- przybył w trakcie obrad sesji.

 3. Radny G. Gontarz- usprawiedliwiony.

 4. Radny M. Gryczka-przybył w trakcie obrad sesji.

 5. Radna S. Jemielity- przybyła w trakcie obrad sesji.

 6. Radny P. Klimczak- usprawiedliwiony.

 7. Radny J. Kubajek- usprawiedliwiony.

 8. Radna I. Morka.- przybyła w trakcie obrad sesji.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Mam wątpliwości co do treści pkt 7 dzisiejszego posiedzenia. Na poprzedniej sesji przyjęliśmy rozszerzenie tego punktu i nie ma tego w porządku obrad. Rozszerzenie dotyczy oceny sprawowania funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach gminy. Wniosek ten uzyskał jednogłośną akceptację Rady i nie ma tego w porządku obrad.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Nie było takiej informacji.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Jest to nieprawda, ponieważ taka informacja została dostarczona członkom Komisji Budżet, która wypowiedziała się na ten temat.

Proszę odczytać wniosek przyjęty z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał wniosek przyjęty na sesji.

Rada przyjęła wniosek Komisji Budżetu o rozszerzenie w planie pracy Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu punktu „Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców” o informację dotyczącą funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy.

Jednocześnie wnioskuje o uzupełnienie przedstawionej w miesiącu maju informacji nt. „Sprawowanie funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy” o elementy, jakie wynikły w dyskusji w czasie posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 25 maja 2005r.”

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- W miesiącu maju w planie pracy Komisji Budżetu znajdował się traki punkt. Komisja ma szereg uwag co do sprawowania funkcji i zaproponowaliśmy Radzie wprowadzenie tego punktu pod obrady Wysokiej Rady i rozszerzenie punktu dotyczącego działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. Taką informacje otrzymaliśmy w miesiącu maju i należało ja jedynie troszeczkę rozszerzyć ewentualnie nawet w tej samej formie przedstawić radnym i nie byłoby żadnego problemu.

Należy to włączyć pod obrady, bo Komisja Budżetu pracowała i opinię przygotowała.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Pan Burmistrz w trakcie obrad sesji złoży tego typu informację.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Radę punkt ten będzie brzmiał „Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców rozszerzona o informację dotyczącą funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXXVII z dnia 31 maja 2005r. i XXXVIII z dnia 10 czerwca 2005r. sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Wynik głosowania: Za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się- 1.

W/w protokołu zostały przyjęte.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Tradycyjnie odbywałem dyżury nie tylko w środy ale i w miarę wolnego czasu. Jestem do dyspozycji wyborców i mieszkańców. Bieżąca praca przedstawia się następująco:

 • przygotowania do nadzwyczajnej sesji RM zwołanej na wniosek pana Burmistrza na dzień 10 czerwca 2005r.;

 • uczestniczyłem w inauguracji Dnia Św. Ottona z Bambergu w Pyrzycach

(otwarcie tablicy pamiątkowej przy studzience, spotkanie w Brzesku zorganizowane przez Proboszcze Ks. Januarego Zelawskiego);

 • udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2004/2005 w Gimnazjum Publicznym w Pyrzycach;

 • powstał Honorowy Komitet Budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II w Pyrzycach. Biorę tam udział jako reprezentujący Radę. Jestem wiceprzewodniczącym takiego komitetu. Odbyły się już 4 posiedzenia.

 • Udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzych. Imprezę z wielkim rozmachem i zaangażowaniem.

 • 16 czerwca br. podsumowanie Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Szkoda, że w spotkaniu uczestniczyło zaledwie tylko kolka osób.

 • 21 czerwca br. udział z Komisją Edukacji w Goleniowie na spotkaniu z tamtejszą Komisją Edukacji, jak również wizytacja placówek kulturalnych i sportowych w Goleniowie.

Przybył radny M. Budynek.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Mam pewne uwagi i wątpliwości, co do pewnych historii. Nie bardzo mogę zgodzić się z tym, bo skoro wpływają pisma do Burmistrza z powiadomieniem Rady Miejskiej, to wszyscy radni życzą sobie tego, aby te pisma trafiały do radnych, albo zostały odczytane na sesji. Kolejny raz takie pismo nie zostało odczytane a dotyczy ono bardzo ważnych historii. Związane jest z zakupem udziałów w „Geotermii Pyrzyce” przez Gminę Pyrzyce z NFOŚiGW. Wyraźnie jest napisane „ do wiadomości Rady Miejskiej”, które datowane jest 20 maja. Na sesji majowej takie pismo nie zostało odczytane. Pan Burmistrz nie przeprowadził w tym temacie żadnych konsultacji mimo, że Rada Miejska powinna być o tym zawiadomiona. Nie mogę zgodzić się z takim działaniem i uważam, że skoro pisma są kierowane do rady Miejskiej lub do jej wiadomości, to powinny być bezwzględnie odczytane.

Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

Druga wątpliwość- w imieniu klubu- co do godzin rozpoczęcia sesji RM. Został przegłosowany wniosek przez Radę mówiący o tym, że sesje odbywać się mają około godz. 15:00. Zaczynamy cofać się co godzinę- 15:00, 14:00, 13:00, a teraz 12:00. Pan Przewodniczący nie wykonuje wniosku Rady Miejskiej. Uważam, że nie ma żadnych podstaw a dzisiejsza sesja pójdzie bardzo sprawie mimo dużo punktów w porządku obrad. Nasz klub z takim stanowiskiem nie godzimy, bo musimy zwalniać się z pracy i korzystać z urlopu.

Kwesta ta została ustalona i prosimy, aby powrócić do ustalonej godziny.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Zasugerowałem się wyłącznie ilością i nadmiarem materiałów. Jest to sytuacja wyjątkowa, bo jest duży natłok materiałów.

Sprawa pisma odnośnie udziałów w Geotermia Pyrzyce zostanie wyjaśniona podczas przerwy.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja Burmistrza- druk Nr 461/05, stanowi zał. Nr 6.

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonej informacji.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie informacji na piśmie.

Radny J. Tkaczuk: Zgłosił trzy zapytania:

 1. Na marcowej sesji RM został złożony wniosek przez Komisję Rolnictwa i Ekologii oraz Komisję Edukacji dotyczący zabezpieczenia pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dzisiaj nie wiemy jak ta sytuacja wygląda, bo żadna odpowiedz w tym temacie przez pana burmistrza nie został przedstawiona. Wiemy, że przybywają zadania dla OPS. Miała być rozpatrywana sprawa pomieszczeń znajdujących się w Ratuszu. Proszę burmistrza o odpowiedz w tej materii. Co dalej będzie działo się z OPS?

 1. W sprawie budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej- co z drogą częścią tego budynku? Jakie są w tym kierunku zamierzenia? Są zapytania różnych ludzi, na jak długo została wydzierżawiona pierwsza część budynku?

 1. Garaże przy ul. Ciepłowniczej zarosły trawą. Obecnie jest susza i grozi to pożarem. Ludzie zwracali się w tej sprawie do burmistrza, lecz nikt nie przyszedł i tego nie wykosił. Trawa ta jest dobrym schronieniem dla dzikich wysypisk. Przyjeżdżają w to miejsce ludzie z miasta i wysypują tam śmieci. Proszę spowodować, aby nie doszło do pożaru. Ludzie płacą, m.in. są tam garaże własnościowe i dobrze byłoby zająć się tym tematem.

Radny W. Tołoczko:

   1. Próbuję uzyskać informację na temat budowy drogi, oświetlenia i sieci kanalizacyjnej właścicieli działek przy ul. Podgrodzie. Pan burmistrz odpowiadając na zapytanie na ostatniej sesji wspomniał, że spotkał się z mieszkańcami tej ulicy, właścicielami tych działek. Odpowiedz była, że głównie to chodzi o kanalizację.

Proszę o odpowiedz na piśmie, jakie są zamierzenia i plany w sprawie poruszonej przez tych mieszkańców. Dla nich jest sprawa na tyle istotna, że jeżeli nic nie będzie się w tej sprawie robiło, to będą musieli radzić sobie sami.

2. Podczas prac nad budżetem 2005r. Rada zatwierdziła środki na stypendia dla dzieci. Odpowiedz była taka, że jak będą uregulowania rządowe, rozporządzenie i zostaną uruchomione środki z zewnątrz, to będą tą sprawę regulowały. Został przyjęty regulamin podziału tych środków i proszę o informację na piśmie na temat stanu realizacji tego problemu. Wiem, że stan ten jest dosyć mizerny i jeżeli takie środki nie zostaną uruchomione, to już teraz zapowiadam wspierania w budżecie przyszłorocznym właśnie tego problemu.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- Odnośnie współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami nasza Komisja Edukacji wspólnie z dyrektorami naszych jednostek: PBP, PDK, OSiR, została zaproszona do Goleniowa. Okazało się, że pojechała tylko Komisja, bo dyrektorzy nie znaleźli czasu, aby temu poświęcić. Myślę, że mamy czego uczyć się od miasta goleniowa i jest to uwaga na przyszłość.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski-

 1. Dlaczego nie jest jeszcze realizowane zadanie - „Staw Złotej Rybki”, skoro środki finansowe zostały zabezpieczone? Czas upływa, a termin na wykonanie tego zadania został określony. Wiadomo, że są to prace wykonywane na powietrzu i czy czekamy znowu na mrozy?

 1. Co zostało zrealizowane od poprzedniej sesji Rady Miejskiej w sprawie monitoringu?

Przybył radny K. Dubicki, radny W. Tołoczko i Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński.

Radny W. Kędziora- Kiedy rozpocznie się remont świetlicy w Brzesku, gdzie zamysłem Rady była sala gimnastyczna dla przylegającej szkoły. Kwota 40 000 zł. została ujęta w budżecie na ten cel. Minęło już półrocze i nie wiem, czy pan burmistrz będzie w stanie skończyć to zadanie do końca roku. Czas biegnie, a robót w ślad za tym żadnych. To jest pytanie ale i prośba, aby zintensyfikować te prace i aby dzieci od 1 września miały większe pomieszczenie do zajęć kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Pojawił się po raz kolejny problem targowiska przy ul. Stargardzkiej. Pan Burmistrz spotkał się z tymi ludzi i niemal każdego dnia dopytuj, kiedy zacznie się tam coś robić. Jeżeli pan Burmistrz złożył jakieś zobowiązania to proszę o informację, aby można było tym ludziom wyjaśnić.

Do punktu 7 porządku

Informacja z działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. oraz z działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o.

Informacja - druk Nr 437A/05 - stanowi zał. Nr 8.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Radę punkt ten miał być rozszerzony o informację dotyczącą sprawowania funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy. Proszę o zabranie głosu przez Burmistrza w tym punkcie.

Opinie komisji odnośnie działalności PPK Spółka z o.o.:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 9.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 10.

 3. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 11.

Informacja- druk Nr 438B/05- stanowi zał. Nr 12.

Opinie komisji odnośnie działalności PPK Spółka z o.o.:

 1. Komisja Budżetu- wniosek komisji stanowi zał. Nr 13.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 14.

 3. Komisja Edukacji- wniosek komisji- stanowi zał. Nr 15.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Z uwagą wysłuchałem opinii wszystkich komisji oraz zdania mieszczące się w ocenie krytycznej i negatywnej. Ja ją przyjmuję, ale nie zgadzam się z nią. Na komisjach Burmistrz reprezentowała zastępca- T. Jasińska, kierownicy oraz dyrektorzy spółek, w których gmina ma 100% udziałów. Dzisiejsza dyskusja doprowadziłaby jedynie do powielania tego co było. Skoro taka jest opinia, to wyjaśnienia szefów spółek i pracownicy burmistrza nie trafiały i były nie do przyjęcia. Dzisiaj nie wypada, abym jeszcze raz mówił to, co mówili pracownicy. Związku z tym mam prośbę do Przewodniczącego, że do niektórych kwestii się odniosę. Wypada, należy i trzeba, aby w kolejności: dyrektor PPK i dyrektor PPM odnieśli się do opinii i wyrazili swoje zdanie, co do funkcjonowania spółki.

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- Zostało oceniane sprawozdanie za rok 2004 naszej firmy. Uczestniczyliśmy na posiedzeniach komisji i wszystkie szczegóły funkcjonowania spółki zostały wyjaśnione.

Spółka mimo trudnego okresu również drugi rok z kolei wypracowała zysk (nie duży), co jest sukcesem załogi, który pracuje w tak trudnych warunkach gospodarczych. Różnorodność usług i warunki w jakich wykonywaliśmy usługi komunalne dla społeczeństwa były według Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników i Właściciela pozytywne. Należy podjąć pewne decyzje w roku bieżącym czy następnym, które poprawią bardziej warunki funkcjonowania spółki a jednocześnie poprawią się usługi na rzecz mieszkańców. Zarząd będzie dążył do tego, aby te usługi były wykonywane coraz lepiej i na lepszym poziomie i jeżeli sytuacja gospodarcza na to pozwoli będzie dążył do minimalizacji kosztów działania spółki.

Biorąc pod uwagę opinie poszczególnych komisji staram się podziękować tym komisją, które pozytywnie oceniły i zajęły pozytywne stanowisko. Niektóre komisje nie zajęły stanowiska. Materiał był na tyle wyczerpujący, że można było wypracować stanowisko.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- Proszę powiedzieć ile kosztuje koszt wywozu śmieci w Lipianach a ile w Pyrzycach? Jest to odpowiedz, dlaczego nasza komisja nie wypracowała opinii.

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- Są to dwie różne sprawy. Proszę przypomnieć sobie sytuację, dlaczego i na jakiej podstawie spółdzielnie mieszkaniowe w Pyrzycach wypowiedziały umowę na wywóz nieczystości? Na jakiej podstawie te trzy spółdzielnie zawarły umowę nie zawarły umowy? To skutkowało tym, że firma, która ma wieloletnie kredyty na spłatę zobowiązać poprzez wybudowania stacji uzdatniania wody. W umowach jest zapisane, że nie należałoby uszczuplać usług świadczonych przez spółkę, aby zapewnić spłatę w odpowiednim terminie kredytów dla banku. Będziemy szukać każdej możliwości wejścia na rynek, aby tą grupę uzupełnić, jaką straciliśmy w mieście Pyrzyce. Jest to dozwolone prawem i zgodnie z przepisami Lipiany ogłosiły przetarg i PPK wygrało.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- Ja nie chcę polemizować o tym co było. Ja zadałam konkretne pytanie ile kosztują śmieci w Lipianach a ile kosztuje nas to w Pyrzycach. Proszę o podanie dwóch cyfr.

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- Do dzisiaj nie wiem jak PPM i Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa płaci za usługi.

Dyr. PPM- H. Gwiazdowski- PPM jest to spółka ze 100% kapitałem gminy, kapitałem zaledwie 25 000 zł. i nic ponad to.

Dla przypomnienia, PPM w momencie powstania w 1997 r. zaczął od spłaty dla PPK kwoty 256 000 zł. Było to zadłużenie, jakie zostało przekazane uchwałą Rady Miejskiej. W przeciągu półrocza musieliśmy te pieniądze dla PPK oddać i oddaliśmy. W 1997 r. była jeszcze dotacja państwowa do ciepła, którą PPM powinno otrzymać. Była to kwota prawie 200 000 zł. Trzy lata trwały rozmowy i w końcu otrzymaliśmy i Rada podjęła uchwałę o przekazaniu budynku „czerwonej szkoły” w zamian za zadłużenie gminy wobec spółki. Nam potrzebna była czysta gotówka. Tak tkwimy w tym do dnia dzisiejszego i mieści się tam teraz siedziba spółki. Była propozycja aby go sprzedać, lecz gmina musi zabezpieczyć lokal.

Cieszę się, że było tak dużo pytań odnośnie funkcjonowania spółki na komisjach. Na wszystkie pytania wspólnie z główną księgową odpowiedzieliśmy i wszyscy zdają sobie sprawę skąd wzięło się zadłużenie. Najemcy i właściciela w niewielkiej części winni są na dzień dzisiejszy kwotę 1 846 000 zł., w tym dochodzone sądownie- 403 000 zł. na dzień dzisiejszy raz kwota dochodzona w trybie komorniczym- 101 700 zł. Gdyby 1 776 000 z. i 1846 000 zł. jakie winni są najemcy i właściciele , to PPM jest na plusie około 100 000 zł. W tym roku po raz pierwszy w historii spółki stratę ponad pół miliona zł.Jest to kwota, która musi być w rezerwie a wspólnik musi ją zabezpieczyć w razie nieściągalności od najemców tejże kwoty. Każdy właściciel traktowany jest jednakowo i jeśli najemca zadłuża się i nie ma możliwości ściągnięcia należności prosta metoda a później sądownie i komornika, to właściciel jest zobowiązany pokryć należność dla zarządcy, a PPM przez następne 10 lat będzie dochodzić tej należności. Jeżeli uda się to ściągnąć, to będzie to zyskiem spółki. Wiele jest przypadków, że rodzina jest pod opieką OPS i mieszkają w naszych zasobach i nie płacą za nic. Zarządzamy zasobami na wioskach- 99 mieszkań. Są to mieszkania zadłużone i część z nich zostały przejęte od AWRSP i musimy z tych budynków wywozić ścieki, dostarczać wodę i zabezpieczyć prąd na częściach wspólnych a ci ludzie nam nie płacą. Sprawa sądowa jest długa i dlatego myślę, że wniosek, który powtarza się już od kilku lat, aby coś zrobić z tymi mieszkaniami na wioskach, jest słuszny. My nie potrzebujemy żadnej jałmużny jeżeli ludzie płaciliby nam na bieżąco, ale oni nie płacą, a przyczyny są najróżniejsze. Dlatego musimy opracować inny niż na dzień dzisiejszy regulamin zamiany mieszkań, żeby gmina miała prawo wskazać dłużnikowi lokum inne, gdzie koszty tam są niższe. Są w gminie mieszkania, gdzie jest ciepła woda, c.o. Nie mówimy o lokalach socjalnych, które są potrzebne, ale one problemu nie załatwią. Lokal socjalny (10- 15 lokali) problemu nie załatwią. Może wrócić do tematu takiego, że mieszkania jakie się zwalniają nie przydzielać, lecz je sprzedać na wolnym rynku i z tych pieniędzy wybudować lokale socjalne.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Zgadzam się, że na komisji zostało wszystko powiedziane i nie chce przenosić tego na forum sesji i prowadzić kilkugodzinnej dyskusji. Proszę zwracać się do członków komisji a nie do przewodniczącego, bo jest to opinia całej komisji.

Mógłbym polemizować z tym co powiedział dyrektor, choćby nt. wartości czerwonego budynku i innych elementów.

Przybył radny M. Gryczka.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Wysłuchałem wypowiedzi dwóch szefów spółek. Dyrektor Lemparty niezbyt inteligentnie odniósł się do mojego prośby. Odniosę się do kluczowych zarzutów Komisji Budżetu.

 1. Ustanowienie cen wody. Mieliśmy postanowienie w tej materii i wiemy, że Radzie i Burmistrzowi nic do tego. Są na ten temat interpretacje i postanowienie sądu. W kraju różnie to wygląda, gdyż jest to przepis bardzo nieczytelny a skutkiem tego jest nowelizacja tej ustawy. Sądzę, że zmodyfikowana ustawa pozwoli nam płynnej i lepiej temat ten rozstrzygać.

 2. Odpady. Pan dyrektor powiedział na jakiej zasadzie stał się w Lipianach jednym z podmiotów, który odbiera odpady. U nas podobnie się stało, spółdzielnie skorzystały z innych podmiotów. To czy odbył się przetarg, to są w spółdzielniach Rady Nadzorcze, które decydują o tym, czy postanowiły prawidłowo.

 3. Konkurs na dyrektora. Pamiętamy, jak były obrady sesji w siedzibie spółki i było głosowanie, aby zaprzestać konkurs i pozostawić wszystko tak jak jest dotychczas.

 4. Program działania spółki. Zarzuca się, że burmistrz nie przedstawił programu dalszego funkcjonowania spółki. Proszę sięgnąć do regulaminu i umowy spółki, gdzie jest precyzyjnie napisane, kto za co odpowiada ( za co wspólnik, a za co zarząd). Przypisywanie sobie kompetencji niezgodnie z umową spółki jest nie trafione.

Na Zgromadzeniu Wspólników 27 czerwca 2005r. zapoznałem się z uchwałami rady nadzorczej odnośnie przyjęcia sprawozdania, pozytywnego zaopiniowania wniosku o dzielenie absolutorium. Skutek długiej dyskusji na temat udzielenia absolutorium powiedziałem, że stosownym podpisem udzielam absolutorium pomimo, że mam wiele wątpliwości. Te wątpliwości pojawiły się podczas dyskusji i pytań. Mobilizującym czynnikiem, dla którego udzieliłem absolutorium jest rok bieżący i postanowienia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przyjmując plan techniczno- ekonomiczny na rok 2005 zobowiązała zarząd do przedstawienia do końca półrocza obniżenia kosztów ogólnozakładowych o 20%. Rada Nadzorcza na bieżąco będzie analizować sytuację w zakładach.

Dzisiaj słyszeliśmy o zysku. Zysk to nic takiego dobrego, bo to nie zysk stawia firmę na dobrej pozycji, lecz sta konta i płynność finansowa.

Odnośnie wypowiedzi dyrektora Gwiazdowskiego- dzisiaj ten dług jest w PPM, a może za rok będzie gdzie indziej, kto będzie dystrybutorem i sprzedawcą ciepła. Można tutaj się sprzeczać i głosować

Odnośnie należności- dane, którymi operujemy nie do końca są takie jak na dzisiaj. Z wykazu należności na dzień 20 czerwca br. wynika, że PPM winne jest 1 266 280 zł. dla Geotermi Pyrzyce.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nie mogę zgodzi się z tym, że nie od Burmistrza można wymagać planu rozwoju i działania firmy. Taka jest procedura i kolej rzeczy, że to Burmistrz odpowiada przed Radą, a nie dyrektor spółki. To Burmistrz wykonuje uprawnienia właściciela i ma wpływ na działalność tej spółki a radni będą domagać się dalszego rozwoju firmy właśnie od właściciela.

Każdy czyta opinię jak mu wygodnie. Nie było zarzutu, co do wysokości cen wody. Komisja napisała, że „brak porozumienia w tych sprawach między dyrektorem a Burmistrzem wykonującym funkcje właściciela.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu:

   • o przedstawienie w terminie do najbliższej sesji Rady Miejskiej planu oddłużenia Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. i dalszego jej funkcjonowania.

Wynik głosowania: Za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się- 1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

   • z uwagi na niejasną i skomplikowaną sytuacje finansową spółki PPM na podstawie § 56 Statutu Gminy Pyrzyce wnioskuje do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na powołanie specjalisty w celu przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej gospodarki finansowej Spółki pod względem ich prawidłowości.

Zakres kontroli określa załącznik- stanowi zał. Nr 13A. ( dołączony do wniosku podczas obrad majowej sesji RM)

Wynik głosowania: Za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się- 3.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Do punktu 8 porządku

Informacja nt. „Skup zbóż w nowych warunkach Wspólnej Polityki Rolnej.

Informacja- druk Nr 452/05 stanowi zał. Nr 16.

Uzupełnienie do w/w informacji ( zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Ekologii) stanowi zał. Nr 17.

Opinie komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- wniosek komisji- stanowi zał. Nr 18.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 11.

Prezes ZIR- E. Sadłowski- Nie wiem, czy można używać takiej terminologii „skup zbóż w nowych warunkach”. Szkoda, że dzisiaj nie ma przedstawicieli ARR. Pan Burmistrz organizował dwa dni temu takie spotkanie z podobnym tematem i prosiłbym aby pan Burmistrz albo jego przedstawiciele powiedzieli, jakie były wnioski z tego spotkania.

Najważniejsze jest to co razem wspólnie zrobić. Interwencja ARR jest ustalona poprzez ustawę o działalności Agencji Rynku Rolnego. Jak mówi się teoretycznie o zadaniach ARR, to wszystko wygląda dobrze. Mamy kilka wniosków wspólnych, wniosków Stowarzyszenia Producentów Zbóż, wnioski Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nt. usprawnienia interwencyjnego skupu w warunkach polskich- od 1 listopada 2005r. do 31 maja 2006r. Np. aby przesunąć interwencję z miesiąca listopada na miesiąc sierpień.

Drugi wniosek, aby obniżyć ilość wymaganej partii zboża z poszczególnych ( z 80 do 40). Trzeci wniosek, aby obniżyć stawki dla firm. Dla firm, które będą eksportowały, aby stawka była zrównana z krajami. Tam dostają 18 EURO, a u nas nasze firmy dostają tylko 9 EURO do eksportu. Tak to wygląda i to nazywa się „wspólna polityka rolna”. Brak mi słów, aby określić działania ARR. 15% zboża, które jest wcześniej dostarczane zgonie z umową przechodzi wariackie parametry ARR. Wymogi „wspólnej polityki rolnej” są bardziej liberalne od naszych, które obowiązywały do 2004r.My nie wiemy jak to się dzieje, jakim cudem i na jakich urządzeniach jest zboże mierzone. Na potwierdzenie tych słów jest fakt jaki ostatnio miał miejsce. Został podpisany z ARR na dostarczenie skupionego zboża w ubiegłym roku 650 ton. Stwierdzam, ze 15% zboża z wcześniej ustaloną umową trafia do magazynów agencyjnych.

Skala produkcji w naszym powiecie zbóż, jakie objęte są interwencją: pszenica, jęczmień, kukurydz. Ilość 132 000 ton z tego trafi 26 500 ton zboża, czyli na rynku wtórnym trzeba będzie zagospodarować w naszym powiecie ponad 105 000 ton.

Stowarzyszenie Producentów zbóż na partii 150 000ton straciło ponad 10 000 zł. Informacja dla rolników. Tyle sprzedamy zboża na rynku wtórnym.

Chciałbym abyście poparli Zachodniopomorską Izbę Rolniczą. Poprzedni Minister nic nie robił merytorycznie, jeśli chodzi o systemowe zagospodarowanie zboża. Nie ma systemów obrotu zbożami na rynku wtórnym ( od sierpnia do listopada). Zachodniopomorska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie na forum Rad powiatowych i zaproszono 38 koncertów z naszego województwa z zapytaniem, jaka jest przewidywana skala zakupu zboża od rolników w woj. zachodniopomorskim. Przyjechały 3 mało znaczące podmioty, które obracają w granicach 1500 ton. Pan Minister Pilarczyk nie przyjechał, ale dostaliśmy faks z życzeniami owocnych obrad.

Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody, aby temat zagospodarowania zboża, był tematem spotkania zespołu konserwacyjnego Wojewody. Dla samorządu rolniczego jest jasne, że Resort Rolnictwa nie ma w tym temacie nic do zrobienia poza lakoniczną informację, że jest próba obniżenia taryfy, jaka ustalona jest dla podmiotów zajmujących się interwencją.

Bardzo prosimy abyśmy wzmocnili i razem wystosowali apel do Wojewody, aby w warunkach naszego województwa spróbował ten temat załatwić, bo interwencja od listopada nie załatwi sprawy.

W krajach piętnastki do interwencji podchodzi się inaczej. Cena minimalna, która jest ustalona na podstawie rozporządzeń i które Rządy tych państw ustalają- to jest cena minimalna i jeśli ona spadnie poniżej poziomu i utrzyma się powyżej dwóch tygodni, wtedy z automatu jest interwencja. To jest interwencja a u nas oznacza się datę wykupu zboża.

). Zachodniopomorska Izba Rolnicza i Stowarzyszenie Producentów Zbóż wnioskuje, aby rynek zboża był zagospodarowany w następujący sposób:

   • Powołana odpowiednia agenda rządowa Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalony będzie podatek, który będą płacili producenci zboża, zakłady skupowe, banki, które będą kredytowały , powołane zespoły robocze szczebla centralnego i szczebla wojewódzkiego. Musi być prowadzona polityka regionalna. W ten sposób, jeśli nie będzie zagospodarowany rynek zboża, będziemy cały czas mówili, że ten rynek jest w sposób mafijny zaangażowany.

Szczupły jest budżet gminy, ale należy wspierać firmy rodzinne, które chcą współpracować z naszymi rolnikami.

Jest to wyjście naprzeciw oczekiwań rolnikom i tych firm.

Proponowaliśmy powołanie Powiatowej Rady Rolnej - ciała, które do końca nie są sformalizowane, ale poprzez ludzi odpowiadających za działania samorządu ( wójtowie, burmistrzowie, przewodniczących rad i instytucji, których pracują na rzecz rolnictwa w powiecie).

Kiedy panowie burmistrzowie i wójtowie pod egidą pana Starosty zebrali się sami ustalili, że nie ma podstaw merytorycznych do funkcjonowania takiej Rady. Czy jest podstawa merytoryczna i dyrektywa unijna do funkcjonowania Konwentu Samorządowego w Powiecie. Nie ma, ale jest wola rozmawiania na temat rozwiązywania problemu. Apel- jeśli na takiej płaszczyźnie nie przyjmiemy rozwiązywania problemu, to będziemy sami. Na sesji rady Powiatowej był Dyr. Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, który stwierdził wyraźnie, że to nie jest jego problem rozwiązywanie funkcjonowania rynku zboża wtórnego, tylko jest to Rady Powiatowej i mieszkańców tego powiatu.

o przygotowanie „Programu pozyskiwania ( budowy lokali socjalnych i komunalnych) i sposobu ich finansowania w latach 2005-2010” w terminie do następnego posiedzenia komisji.

Apel i prośba. Zweryfikujcie swoje poglądy i przedyskutujcie los rolników, bo to od nas wszystkich zależy. Będę wdzięczny za stanowisko Rady i opinię Komisji Rolnictwa dla nas, samorządu rolniczego, który będzie spotykał się z panem Wojewodą.

Radny M. Gryczka- na sali mamy radnych powiatowych, którzy debatowali wczoraj na sesji Rady Powiatowej. Jestem pod wrażeniem debaty w tym punkcie, jeśli chodzi o ocenę skupu „Żniwa 2004 i przygotowanie do skupu w 2005r.” Informacje zostały przyjęte, natomiast Rada Powiatu negatywnie odniosła się do tych aspektów i to ze znacznym napiętnowaniem zarówno sytuacji skupowej w roku 2004. Skala problemu przy w roku bieżącym dotyczy 150 000 ton zboża. Ocena akcji skupowej 2004 dalece negatywna, naganna. Podmioty skupowe oferowały ceny nieatrakcyjne, stąd rolnicy po raz kolejny zostali oszukani. Sam Minister Rolnictwa, który był na Ziemi Pyrzyckiej namawiał rolników - nie sprzedawajcie zboża tak szybko, gromadźcie w zapasach i magazynujcie, bo będzie tendencja wzrostowa. Okazało się, że niektórzy, co ze zbożem stali to na dzisiaj zostali. Zboże znacznie na wartości straciło i jest dzisiaj problem co z tym towarem zrobić. Sprawa magazynu Elstaru. Głośna sprawa, od lat mówiono na temat możliwości pozyskania przez rolników. Sadze, że pan burmistrz nam o tym powie. Magazyny zostały sprzedane i jest nowy podmiot i prawdopodobnie skup będzie ten problem prowadził, ale szanse dla rolników są już chyba żadne. Nie pytano w ogóle rolnika, co na ten temat sądzi. Również była podnoszona sprawa strategii województwa zachodniopomorskiego, gdzie Powiat Pyrzycki znaczony jest jako powiat rolniczy. Jak to się ma do rzeczywistości. Nijak. Rolnik ma sobie robić i radzić sobie sam, na własną rękę.

Nie byłem na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ekologii, ale sądzę, że koledzy z komisji włączą się w dyskusję. Ja bym to spłentował starym powiedzeniem kabaretowym: „Róbta se co chceta”- do rolników.

Wiceprzewodniczący Rady M. Osękowski- Jest propozycja, aby Komisja Rolnictwa Rady Miejskiej zebrała się w przerwie obrad sesji wraz z Przewodniczącym Izby Rolniczej, przedstawicielami podmiotów skupowych w celu wypracowania stanowiska.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Wczoraj odbyło się w tej sali spotkanie na temat skupu zbóż z tegorocznych zbiorów. W spotkaniu udział brała Komisja Rolnictwa i Ekologii Rady Miejskiej, sołtysi, zaproszeni goście, przedstawiciele podmiotów skupowych, dyrektor ARR w Szczecinie. Na początku spotkania Dyrektor ARR przedstawił nowy system, który funkcjonuje od ubiegłego roku, przedstawił sytuację na rynku zbóż i jak kształtuje się zbiory na przestrzeni ostatnich lat. Byli obecni zainteresowani więc uważam, że powtarzanie tych słów jest dzisiaj niepotrzebne. Wskazywane były problemy, o których mówił Prezes Zach. Izby Rolniczej.

Kilka dni temu otrzymałem do wiadomości kserokopię aktu notarialnego, który został sporządzony 21 czerwca br. i z którego wynika, że Spółka Elstar, w której 78% udziałów ma os. fizyczna a pozostałe skarb państwa postanowiła sprzedać elewator Pyrzycki dla Firmy Glencore. Jest to firma znana rolnikom i dotychczas należycie wywiązywała się ze swoich obowiązków, bo już w magazynach naszych kupowała zboże. Przedstawiciele Firmy Glencore ( Prezes i Doradca Przesa) w dniu 6 lipca br. będą w ARR w Szczecinie i chcą spotkać się z Burmistrzem w godzinach popołudniowych aby porozmawiać. Jak znam życie, to pewnie i czegoś oczekują

Wiele dzisiaj zostało powiedziane ale tak naprawdę to chodzi o cenę 1q pszenicy. Dzisiaj przedwcześnie jest rozdzielanie szat, bo zostało jeszcze trochę czasu. W Europie wcale nie jest tak wesoło, jeśli chodzi o jakość zbóż, bo są kraje, które dotknęła klęska suszy. Może być większe zapotrzebowanie na zboże. Jest to jeden z elementów a poza tym są również i inne formy i tryby dochodzenia. Jeżeli wykorzystamy instrumenty, jakie ma Burmistrz i pozwoli to na porozumienie się z firmą skupową, to jest też taki termin jak „negocjacje” i może tą formę się wykorzysta. Takie rozmowy podejmiemy.

( kaseta 2 str. 1)

p. S. Naworol - My rolnicy nie mamy nic do powiedzenia. Na dzień dzisiejszy , tak jak pan burmistrz powiedział, że dopiero się dogadamy- to jest już na drugi rok. Ja już to tyle razy powtarzam. Dogadujmy się dzisiaj na drugi rok.

Wiedzieliście ile kosztuje metr żyta w podatku, wiedzieliście jak go ściągnąć i wiedzieliście jak to zrobić, aby tego rolnika ujarzmić, ale jako Wysoka Rada nie wiecie, że trzeba rolnikom ze wsi pomóc i to zboże zagospodarować i aby ten kilogram żywca nie kosztował 3,20 zł. a produkcja 4,20 zł.

Panie i Panowie Radni. Zróbcie coś dla tych rolników, żeby oni dzisiaj poszli i mogli powiedzieć ludziom.

Ja, jako rolnik nie będę miał gdzie zboża sprzedać, znowu będzie gmina szczęśliwa, bo poda mnie do komornika, bo nie będę miał za co podatku zapłacić. Nie na tym rzecz polega. Są to małe Pyrzyce i z tego rolnictwa żyje. My rolnicy utrzymujemy tą gminę. Jeśli dzisiaj pójdziemy do domu, to co sołtysi powiedzą rolnikom. Będzie skup zboża? Nie. Będzie po 280 m pszenicy? Też nie. Panie Burmistrzu, jeśli ja dzisiaj sprzedam za 350 zł zboże a dostanę dopłaty 510 zł do ha to mam straty 700 zł. do każdego hektara.

My wszyscy tu siedzimy. Ja też kiedyś byłem radnym i myślałem, że nic nie możemy zrobić. Można zrobić bardzo dużo i Rada, aby współpracowała z rolnikami.

Rady Powiatu Pyrzyckiego- W. Darczuk- Wypowiedz pana Burmistrza sprowokowała mnie do tego, abym powtórzył kilka słów. Panie Burmistrzu to jest kary godne, że powiedział pan „przedwcześnie”. Dzisiaj pan Burmistrz powinien powiedzieć, jak będzie wyglądał skup, a pan czaruje, że „przedwcześnie”. Wczoraj był pan, który reprezentował Departament Rolnictwa, który powiedział „Wy jesteście władzą: Gmina i Powiat”. A ja mu odpowiedziałem: „To jeżeli my jesteśmy władzą, to po co nam Urząd Marszałkowski, po co nam Urząd Wojewody i Rada Ministrów. Dajcie nam pieniądze proporcjonalnie do mieszkańca i my będziemy wiedzieli, co dalej zrobić”. Szanuje się rolników, szczególnie przed wyborami i tak jak dzisiaj słyszymy - nie ma nic, ale będziemy się spotykać i rozmawiać. Nie, już czas się kończy. Rolnika Pyrzyckiego oszukano. Minister Olejniczak powiedział na sali w siedzibie starostwa powiedział „przechowajcie, a wiosną sprzedacie lepiej”. Co teraz powie pan Olejniczak? Nie ma pana Olejniczaka a problem został. Przyszedł nowy Minister, który był już przy różnych władzach i strukturach prawicowych i lewicowych i on teraz będzie uzdrawiał i opracuje jakiś program.

Odnośnie wypowiedzi pana E. Sadłowskiego. Żadne ciało nam nie jest już potrzebne. Już dosyć tych ciał. Jest Minister Rolnictwa, przedstawiciel Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego i ich problem. Dosyć tych różnych ciał powoływać, ciał bezskutecznych, bezprawnych, beznadziejnych. Należy wypracować stanowisko. Takie stanowisko powinny robić wszystkie gminy za aprobatą powiatu. Następnie powiadomić Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Rolnictwo. Strategia Województwa Zachodniopomorskiego mówi wyraźnie, że Powiat Pyrzycki rolnictwem stoi. Tzn., że pan marszałek i pan Wojewoda wiedzą o tym, że trzeba na Pyrzyc patrzeć z punktu widzenia rolniczego. Nas nie interesują inne branże nieistotne w tym powiecie. Co zrobiła strategia, co zrobił marszałek i Wojewoda w kierunku skupu. Nic nie zrobił, a mało tego ostatni elewator został sprzedany. Zabrano nam ostatni atut, ostatni punkt sprzedaży. Ludzie, którzy dzisiaj siedzą i są zainteresowani skupem nic nie wiedzą. Jest to śmieszna rzecz. Rolnictwo jest to cykl produkcyjny. Rolnik musi jesienią zadecydować co sieje i musi wiedzieć na co postawić: czy dać takie nawożenie, aby zabrać 100q żyta, czy dać takie nawożenie na bazie rolnictwa ekologicznego i zbierze 30-40q. Rolnik musi o tym wiedzieć, bo są to potężne inwestycje finansowe: paliwo, pestycydy, nawozy. Rolnika dalej się tak zwodzi. Nie dosyć, że góra oszukuje, to jeszcze dół.

Prezes ZIR- E. Sadłowski- W imieniu Pyrzyckiego Stowarzyszenia Producentów Zbóż informuję, że jesteśmy na etapie stworzenia Grupy Producenckiej. Jesteśmy po kilku spotkaniach i mam już informację, że dostaniemy odpis z krajowego rejestru sądowego, która pozwoli na wpis do rejestru Wojewody. Chodzi o te 30% udziałów rolników w magazynach pyrzyckich. Złożyliśmy wolę- na ręce Postał na Sejm RP S. Kopcia i Postał na Sejm RP W. Klukowskiego- nabycia magazynów jako grupa producencka korzystając z sektorowego programu operacyjnego, który pozwoli zaciągnąć kredyt. Takie stosowne pismo do Ministra Skarbu Państwa z prośbą o spotkanie oraz do w/w posłów, Starosta Pyrzycki, ARiMR. Tak się te sprawy mataczyło, że dzisiaj dziękuję o informację. Pytałem pana W. Klukowskiego, czy zostały sprzedane te magazyny ( bo takie informacje już krążyły od 4 tygodni). Odpowiedział, że jeszcze nie. Łudziliśmy się. Również, w tym temacie proszę Wysoką Radę o wsparcie działań rolników pyrzyckich.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- W pełni popieram Prezesa Sadłowskiego w tej ostatniej części i taką informację przekazałem, bo dokument trafił o zakupie przez firmę Glencore. W środę będzie spotkanie i będą prowadzone rozmowy, aby zadbać o te 30% udziałów, jakie posiada skarb państwa.

Odnośnie wypowiedzi pana W. Darczuka, który powiedział, że „dół oszukuje”. Czuję się tym dotknięty i chciałbym aby sprecyzował swoją wypowiedz.

Również odnośnie ceny, jeśli została ona przedstawiona na Radzie Powiatu, to również chciałbym to usłyszeć.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii-M. Osękowski- W przerwie Komisja Rolnictwa i Ekologii wraz z zainteresowanymi wypracowałam stanowisko i w związku z tym proszę o ich przyjęcie.

I stanowisko.

Komisja Rolnictwa i Ekologii wnioskuje o podjęcie działań w zakresie:

   • Przesunięcia terminu interwencji na czas zbioru zboża od 1 sierpnia;

   • Obniżenia minimalnej partii zboża dostarczanej do interwencji z 80 do 40 ton;

   • Doprowadzenie do skrócenia terminów oczekiwania od dostawy ziarna do zapłaty należności dla rolników;

   • uproszczenia systemu zabezpieczeń w skupie zbóż;

   • wyrównanie stawki dopłat do eksportu zbóż na rynki poza obszar Unii Europejskiej.

Ponadto Komisja analizując sytuację rynku obrotu zbóż na rynku wtórnym i w roku 2004 domaga się systemowego rozwiązania obrotu zbóż od miesiąca sierpnia do listopada i ustalenia ceny minimalnej w tych miesiącach.

Stanowisko stanowi zał. Nr 20.

II stanowisko:

Komisja Rolnictwa i Ekologii popiera działania Stowarzyszenia Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej i rolników Ziemi Pyrzyckiej o umożliwienie nabycia akcji Skarbu państwa w magazynach należących ( od 21 czerwca 2005r,.) do Firmy Glencore mieszczących się w Pyrzycach przy ul. Żwirki

i Wigury.

Stanowisko stanowi zał. Nr 21.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie obu w/w stanowisk wypracowanych przez Komisję Rolnictwa.

Wynik głosowania: za-16.

Stanowiska zostały przyjęte i zostaną skierowane do odpowiednich instytucji.

Do punktu 9 porządku

Informacja dotycząca organizacji dożynek gminnych 2005r.

Informacja- druk Nr 453/05 stanowi zał. Nr 22.

Opinie komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 23.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 24.

Radni nie zgłosili uwag.

Do punktu 10 porządku

Informacja dotycząca budownictwa mieszkaniowego, socjalnego i komunalnego w Gminie Pyrzyce- druk Nr 455/05.

Informacja Nr 455/05- stanowi zał. Nr 25.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- wniosek komisji- stanowi zał. Nr 26.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 27.

 1. Komisja Edukacji- wniosek komisji-stanowi zał. Nr 28.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nasza komisja docenia ten temat i uważa go za jeden z wiodących i najbardziej potrzebny na dzień dzisiejszy. Bardzo liczymy na środki pozabudżetowe, co miało miejsce zgodnie z przyjętą decyzją na poprzedniej sesji i możliwością uzyskania sporych środków mówiło się o 500 000 zł. Bardzo liczymy na ich pozyskanie i solidne potraktowanie przez wszystkich tego tematu. Na pewno zmieni to sytuację w PPM, bo wiadomo jak wyglądają opłaty za czynsze. Nie ma gdzie ludzi wykwaterowywać, bo nie ma lokali zastępczych. Bardzo liczymy na to, że i w tym roku i przeszłym nastąpi przełom w zakresie budownictwa socjalnego i pozyskiwanie tych mieszkań i zasobów.

Bardzo ważne jest i proszę o poparcie wniosku Komisji Budżetu w sprawie przygotowania planu pozyskiwania i budowy lokali socjalnych na lata 2005-2010. Taki program pozwoli nam w znacznym stopniu monitorować i przyglądać się temu co w tej materii będzie się działo. Również jest zgoda pana Burmistrza w tym temacie, że taki program jest niezbędny.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji budżetu dotyczący przygotowania „Programu pozyskiwania ( budowy lokali socjalnych i komunalnych) i sposobu ich finansowania w latach 2005-2010” w terminie do następnego posiedzenia komisji.

Wynik głosowania: Za- jednogłośnie ( 17).

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Proszę członków Komisji edukacji o przełożenie głosowania wniosku Komisji Edukacji do momentu zapoznania się z tym programem. Wtedy będzie logiczna całość, poznamy potrzeby finansowe w tym zakresie.

Proszę o odłożenie głosowania do następnych obrad sesji.

Przewodnicząca Komisji Edukacji-A. Odachowska- Przychyliła się do w/w propozycji radnego Gumowskiego.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Proszę o sprecyzowanie tego wniosku do sesji wrześniowej. Jak znam życie pojawi się sesja nadzwyczajna, to będzie trzeba szybki przedstawić program..

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Rozmawialiśmy o normalnym terminowym posiedzeniu Komisji Budżetu. Przewidujemy, że normalna sesja odbędzie się w miesiącu sierpniu, więc w okolicach połowy sierpnia należałoby taki program przedstawić- przed posiedzeniem Komisji Budżetu i przed posiedzeniami innych komisji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- W związku z informacją, iż zaproszeni goście przybędą na obrady sesji do kolejnych tematów zaproponował przesunięcie punktów, czyli przejścia do pkt 15.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę- druk Nr 447/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 29.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia negatywna- stanowi zał. Nr 30.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna-stanowi zał. Nr 31.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna -stanowi zał. Nr 32.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska- 17 stycznia 2005r. Rada Miejska przyjęła budżet gminy Pyrzyce na 2005r. z deficytem. Jednym z paragrafów tej uchwały § 3 mówi, że deficyt w kwocie 2 225 000 zł. zostanie pokryty obligacjami. Przedłożony projekt uchwały w sprawie obligacji jest usankcjonowanie podjętej wcześniej uchwały budżetowej. Do takiego przed łożenia i zaopiniowania potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej. Wówczas uchwała przekazywana jest do RIO, które bada pod względem poprawności i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Do uchwały budżetowej podjętej 17 stycznia 2005r. jednym z załączników jest prognoza długu publicznego, gdzie pokazane są obligacje, spłata rat kredytu do okresu roku 2010. Uchwała Składu Orzekającego RIO w tej kwestii została wydana w dniu 15 lutego 2005r. i pozytywnie opiniuje prognozę długu publicznego na lata 2005- 2011.

Nie przyzwolenie na podjęcie obligacji zaskutkuje wyprowadzeniem szeregu zadań inwestycyjnych a także i wydatki bieżące. Opinia Komisji Budżetu z dnia 23 maja br. wskazuje na słabe tempo realizowanych inwestycji. Jak można było nie mając zgody na popranie i prowadzenie emisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Już kiedyś powiedziałem, że „pani Skarbnik jest mistrzem zaciemniania obrazu” i teraz też tak było.

Opinia, nad którą pracowaliśmy jest bardzo precyzyjna i przejrzysta. To, że nie będziemy mieć środków na inne rzeczy to my wiemy i proponujemy redukcję deficytu budżetowego w drodze cięć budżetowych. Ta sprawa musi również podlegać temu, aby zintensyfikować działania zmierzające do pozyskiwania środków po stronie dochodowej.

Spłata zadłużenia przy mizerii naszego budżetu w kwocie 3 200 000 zł. jest nie do przeskoczenia. Zwróciliśmy uwagę jeszcze na jeden aspekt, że to nie jest wszystko co jeszcze będziemy musieli w tym budżecie obowiązkowo umieszczać. Zadłużenie PPM i tak my musimy spłacić, a budżet gminy będzie musiał to udźwignąć. Przed nami jeszcze dyskusja na temat inwestycji związanej z Jeziorem Miedwie. Jeżeli Wysoka Rada podejmie inwestycję nt. akceptacji tego, to też będziemy musieli przyjąć na siebie zobowiązania. Obciążenie budżetu będzie bardzo straszne. Myśmy szczegółowo przeanalizowali stan obecnego zadłużenia i to co może się dziać. Myślę, że jest to najlepszy moment, żeby powiedzieć „stop”, bo nie możemy dalej na nic więcej pozwolić. Ostatnim argumentem, na jaki proszę zwrócić uwagę na to, że za rok zostawiamy to dla swoich zastępców, zarówno następcy organu wykonawczego i dla radnych Rady Miejskiej. Nie stawiajmy ich w takiej sytuacji, że nie będą wiedzieli co z tymi fantami zrobić. Zaciągnięte kredyty będzie można jakoś spłacać, ale przyjdzie rok 2007 i skąd weźmiemy pieniądze na spłatę.

Apeluję o poparcie opinii Komisji Budżetu. To, że w uchwale budżetowej zagwarantowaliśmy emisję obligacji, ale zmian w budżecie dokonuje się w różnej formie. Zapis ten jest potrzebny dla RIO i on świadczy o tym, że pod względem rachunkowym będzie wszystko dobrze.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Przedmówca zwracał uwagę o zadłużeniu i naszych następcach. Myślę, że prognoza wykazana jasno pokazuje sytuację. Nasza gmina nie żyje kadencyjnie i nasi mieszkańcy też nie żyją kadencyjnie. Jest ciągłość władzy i pewne zobowiązania przechodzą. Pamiętamy dokładnie, że nie tak dawno skończyliśmy spłatę budowy sieci gazowej do ciepłowni geotermalnej i nie było tak, że nasi poprzednicy w tej sposób podejmowali decyzje, że skończy się kadencja i trzeba będzie to wszystko spłacić. Co do zadłużenia PPM- zgoda i trzeba będzie je pokryć i będziemy dyskutowali w jaki sposób. Wcale to nie znaczy, że kierownictwo spółki PPM nie będzie windykowało należności. Jest to swoistego rodzaju pomoc czasowa. Proszę, aby też w takich kategoriach podchodzić do tego tematu

Radna I. Morka - Oprócz tego, że wypuszczamy obligacje w kwoce 2 225000 zł. czy jest jeszcze jakiś dodatkowy koszt w sprawie ich emisji? Jaki jest to koszt?

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska - kwota wypustu obligacji jest to 10 000 zł. prowizja i odsetki za cały okres emisji obligacji- 441 000 zł. Kwota ta przyjęta do prognozy długu publicznego wynosi 2 225 451 zł oraz spłata obowiązujących w tym roku stanu zadłużenia 22,9 wskaźnik długo do dochodu.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 9, przeciw- 5, wstrzymało się -1.

Uchwała Nr XXXIX/297/05 stanowi zał. Nr 33.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwał w sprawie podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie zgłoszonego do Funduszu Spójności - druk Nr 456/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 34.

W związku z tematyką posiedzenia w spotkaniu uczestniczyli:

 1. Krystyna Kołodziejczyk - Dyrektor

 2. Jerzy Faliński- Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 3. Janusz Kloczkowski- Dyrektor Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 35.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- wniosek komisji- zał. Nr 27.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna-stanowi zał. Nr 28.

Radny W. Kędziora - Nie chcę podnosić zasadności tego projektu, bo to wydaje się oczywiste. Moje zaniepokojenie jako mieszkańca tej gminy są skutki finansowe.

W obrębie gminy taki projekt inwestycyjny kosztowałby około 54 000 zł. Podczas prac komisji usłyszałem, że 25% to nasz

Czy nas na to stać? Mieliśmy już jedną inwestycję, którą spłacają mieszkańcy ( za poprzedniej kadencji, kiedy poręczyliśmy kredyt dla PPK na budowę stacji uzdatniania wody i teraz w cenie wody mieszkańcy to spłacają. Mam symulację, która wybiega do roku 2035. W roku 2009 cena wody za odbiór ścieków wzrasta prawie dwukrotnie i znowu będą spłacać to mieszkańcy. Czy nasz budżet wytrzyma takie zaciąganie zobowiązań, w postaci 13-14 mln zł. Uważam, ze powinniśmy zastanowić się i skąd pozyskamy pieniądze i jad daleko możemy brnąć w to zadłużenie. To mnie najbardziej martwi i prawdę mówiąc nie usłyszałem takich argumentów, które przekonałyby mnie do tego, że sposób finansowania będzie mniejszym obciążeniem dla mieszkańców.

We względów finansowych będę głosował na „ nie”. Podczas prac komisji wstrzymałem się i mówiłem dlaczego, bo do końca nie byłem przekonany, ale po przemyśleniach i analizie tych wszystkich danych uważam, że lepszym dla nas rozwiązaniem byłoby przeznaczyć ok. 6 mln zł. na generalny remont naszej oczyszczalni. Na to byłoby na stać i metodą drobnych kroczków można byłoby tą sieć kanalizacyjną wykonać.

Długo się nad tym zastanawiałem, bo jest to bardzo ważka decyzja.

Radny E. Gola - Dokładnie przejrzałem materiały dotyczące tego projektu oraz całe studium wykonalności tej inwestycji. Parę rzeczy jest niezgodne w tym projekcie z moimi wyobrażeniami odnośnie remontu sieci na terenie gminy Pyrzyce. Jednym z podstawowych rzeczy jest to, co my chcemy uzyskać. Sieć kanalizacyjna Pyrzyc nie jest objęta tym projektem. Jest tylko robionych parę odcinków, a ta kanalizacja generalnie nie będzie remontowana. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez PPK 70% kanalizacji jest przedwojenna i my nie ruszamy jej w tym projekcie. Nie dokonuje się rozdziału wody deszczowej i sanitarnej, czyli pozostajemy dalej mając sieć ogólnospławną. Ceny dla odbiorców i tych, co produkują ścieki będą wyższe. Generalnie miasto Pyrzyce nie korzysta na tym projekcie poza remontem oczyszczalni ścieków. Ta oczyszczalnie będzie rozbudowana bo większej ilości są dostarczone, a gdyby to nie było robione remont może być w mniejszym zakresie i za mniejsze pieniądze.

70% sieci wodociągowej jest również przedwojenna. Projekt ten nie zawiera elementów, które poprawią nam tą sieć wodociągową.

Ostatni element to cena. W ciągu 4 lat mieszkańcy Pyrzyc zapłacą przynajmniej 2 razy tyle, co płacą obecnie. Cena w ciągu tych lat wzrośnie dwukrotnie a podejrzewam, że nawet i więcej.

W związku z tym, że zakres projektu przy tak wysokich kosztach nie załatwią całości problemu sieci wod-kan w Pyrzycach. My i tak będziemy musieli je remontować. Dyrektor PPK omawiając stan sieć kanalizacyjnych i wodociągowych zwracał uwagę na awaryjność sieci i konieczność jej wymiany. Tak duży projekt pomija całkowicie te problemy i ich nie rozwiązuje. Ja głosuję przeciw.

Radny S. Ryżyk - Ja też mam wątpliwości jak większość spośród nas. Wątpliwości te dotyczą ceny, która w 2035 roku jest bardzo wysoka. Nie wiemy, na jakiej podstawie jest ona wyliczona. Drugie wątpliwości dotyczą również naszego biednego i szczupłego budżetu. Trzecia wątpliwość największa - czy w tej chwili, przy takim zaangażowaniu w ten projekt i przy wykonaniu tylu prac i włożeniu wysiłku nas stać na wycofanie się z tego projektu, który oprócz wymienionych dzisiaj wad i wątpliwości ma też zalety. Są wsie, w których 100% ścieków idzie do jeziora. Taką wsią jest Nowielin. Jest to taka bomba ekologiczna. Przy tej całej naszej biedzie musimy zastanowić się też na to, czy nas stać na to, aby dalej się tak zatruwać. Słusznie radny Kędziora mówił, że wszyscy boimy się ceny, głownie rolnicy, którzy do tej pory nie wiadomo gdzie puszczali te ścieki a w momencie skanalizowanie będą musieli płacić. Oprócz takich mieszkańców mieszkają ludzie uczciwi, którzy mają szamba i je wywożą. Dzisiaj za kubik nieczystości z takiego szamba płacą 12 -15zł. Można na to patrzeć z różnych punktów. Jest też niedopogardzenia taki aspekt gospodarczy. Sądzę, że 50 mln, które byłoby zainwestowane w naszej gminie spowodowałoby jakiś wzrost gospodarczy i miejsc pracy.

Ostatni problem- kłopotliwa sytuacja PPK. Sadzę, że jest to inwestycja, która dla naszej firmy byłaby bardzo korzystna i sporą pomoc mogłaby przynieść.

Przy wszystkich moich wątpliwościach „za i przeciw” jednak będę głosował „za” tym projektem.

Radny W. Kędziora - Ile wyłożyliśmy naszego gminnego grosza w ten projekt?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Sadzę, że byłoby znać fachowe zdanie naszych gości, którzy po to przyjechali. Sądzę, że po wysłuchaniu fachowców w tej materii, którzy na bieżąco nam pomagają chce tylko poinformować, że dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Prezesa Pieczyńskiego ten projekt ma szansę powodzenia.

Wobec tego, że wchodzimy w bardzo ważny stadium i za chwilę będziemy musieli podejmować bardzo ważne strategiczne decyzje przyjechał pan Wiceprezes NFOŚ i GW oraz Dyrektor Biura i po ich wysłuchaniu powinniśmy zadawać pytanie i kierować wątpliwości, które mamy dotychczas.

Odpowiedz dla radnego Kędziory- dotychczas gmina płaci składkę dlatego, że jest w Związku. Całość kosztów związanych na przygotowanie dotychczasowych prac wyłożył WFOŚiGW.

Radny W. Kędziora - Wobec tego ja podtrzymuję swoje zdanie i nie brnijmy dalej. Nas na to nie stać. Sens gospodarczy i ekologiczny nie podlega dyskusji, ale na dzień dzisiejszy nas nie stać.

Przewodniczący Komisji Budżetu - A. Gumowski - Szanowni goście na pewno zaraz rozwieją nam pewne wątpliwości i dlatego spróbuję zadań kilka pytań:

 1. Zakres pracy wykonywanych w mieście Pyrzyce-które tereny będą ujęte, jaka długość kanalizacji zostanie wymieniona w naszym mieście. Mówię to w takim kontekście, gdyż docierają do nas sprzeczne informacje. Informacją pierwszą było to, że jeżeli programem nie zostanie objęte miasto Pyrzyce, to rozłoży to ten cały program. Teraz dowiadujemy się, że miasto nie będzie brało w tym udziału poza trójkątem ulic wokół ul. Mickiewicza. Jesteśmy tym zaniepokojeni i zaczyna dla nas tracić to sens.

 2. Czy to zadanie i ten program obejmuje wykonanie przyłączy do poszczególnych budynków, szczególnie na terenach wiejskich. Jest to dla nas zasadniczy temat. Nie chcielibyśmy, aby ta inwestycja przebiegała na przeprowadzeniu rury, a potem „ róbcie sobie co chcecie”.

 3. Kto będzie kredytobiorcą? Kto będzie poręczycielem tych kredytów i jaka jest struktura wkładu własnego? Dowiedzieliśmy się, że część będzie kredytem NFOŚiGW, część WFOŚiGW. Kto będzie go spłacał i czy po uzyskaniu efektu możemy liczyć na umorzenie pożyczki? Czy jednak mieszkańcy i gmina będą musieli to spłacić? Są to istotne zagadnienia.

 4. Kiedy spłyną środki z Funduszu Spójności? Czy dopiero wtedy kiedy zadanie zostanie zakończony, czyli musimy pokrywać je różnego rodzaju kredytami, czy może w trakcie realizacji zadania transzami będą spływać? A jeżeli Bruksela uzna, że coś zostało niedopełnione i coś zostało zrobione nie tak, (bo spełnić te wszystkie warunki to jest bardzo wielka sztuka) i jeżeli okaże się, ze Bruksela przyzna nam zwrot nie 75-80-%, tylko 40% środków tego zadania. Kto pokryje tą różnice?

 5. Z harmonogramu prac związanych z przygotowaniem wniosków składanych do Funduszu Spójności wynika w poz. 2, że do dnia 13 kwietnia gminy powinny dokonać weryfikacji Studium i zgłosić uwagi do zarządu. Jakie uwagi zgłosiła Gmina Pyrzyce do tego studium wykonalności i czy w ogóle zgłosiła?

 6. Czy był obowiązek, aby gmina przeprowadziła konsultacje społeczne? Mam na uwadze Rady Sołeckie, mieszkańców miasta i wszystkich innych, którzy żywo są zainteresowani spłata tego zadania. Czy takie konsultacje były przeprowadzone i jakie są jej wyniki? Jeżeli nie zostały to dlaczego?

 7. Do kiedy jest termin kompletownia tego wniosku i wysłania go do Funduszu? Czy mamy jeszcze czas na to, aby przeprowadzić konsultacje społeczne o ile nie zostały one przeprowadzone? Wiąże się to z pewnym wnioskiem członków Klubu i pewnie takie informacje będą nam potrzebne, aby taki wniosek zgłosić.

Wiceprezes NFOŚiGW - J. Faliński - My przyjechaliśmy nie aby być stroną, ale aby być doradcami w podjęciu tej decyzji związanej z inwestycją niespotykaną w skali naszego województwa. Jeżeli uda nam się pokonać te wszystkie trudności i wyjaśnić kwestie, które są podnoszone, uda się pokonać administrację brukselską i przekonać do konieczności finansowania tego zadania, to byłoby to pierwsze zadanie finansowane w naszym województwie z Funduszu Spójności.

Są dwa wnioski zakwalifikowane z trzynastu wniosków z naszego województwa i mamy szanse na realizację pierwszego wnioski: albo Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwia, albo Parsęty, który to wniosek również jest daleko zaawansowany.

Pytania, jakie zostały skierowane są bardzo zasadne, pełne troski o przeszłość gminy i o celowość wydania tych pieniędzy.

Radny Kędziora pytał o poniesione dotychczas koszty? Największym wysiłkiem związanym z realizacją tej inwestycji jest podjęcie przez 8 gmin do tej chwili uchwał, poprzez które otwierają one drogę do realizacji tej inwestycji w ramach całego Związku. Gmina Pyrzyce jest ostatnią gmina, od której zależy wszystko. Jeżeli będzie to negatywna opinia całość pada. Jeżeli dziś zostanie podjęta pozytywna opinia, a dzisiaj jest ostateczny termin na podjęcie uchwał dotyczących przystąpienia do zadania, jak również stworzenia poprzez Związek Gmin fazy do startu o te środki na realizację tych zadań. Do 15 lipca musimy przekazać całość dokumentacji wraz z wszystkimi uchwałami do NFOŚiGW i wówczas przystępujemy dalej do realizacji tego zadania.

Kredytobiorcą będzie przedsiębiorstwo, które wchodzi wraz z majątkiem i będzie realizować to zadanie. Spłata będzie odroczona. Trzeba społeczeństwu otwarcie powiedzieć, że to nic nie będzie kosztowało, ale nie można mówić tak jak w Szczecinie, że wraz z budową oczyszczalni ścieków ludzie będą płacić kary, gdy ścieki będą oczyszczane. Dzisiaj wyrzuca się je do Odry i nie trzeba się martwić, bo nie są oczyszczone. To jest oszukiwanie ludzi. Kary będzie płacić się za chwileczkę, ale tylko wtedy, gdy ścieki będą źle oczyszczane lub nie będą oczyszczane w ogóle. Dzisiaj kiedy nie ma jeszcze rygorystycznych przepisów inspekcji sanitarnej w zakresie pokazania przez każde gospodarstwo co robi ze ściekami, to za rok- dwa lata będzie policja ekologiczna w podinspekcji ochrony środowiska, która będzie bardzo rygorystycznie wymagała gdzie te ścieki są wywożone i co się z nimi dzieje. Wobec tego powiedzmy uczciwie, że trzeba będzie oczyścić te ścieki, ale jednocześnie zapłacić karę. Również gmina będzie musiała zapłacić karę, jeżeli oczyszczalnia ścieków nie osiągnie parametrów jakie zostały nam określone przez dyrektywy Unii Europejskiej. Do 2015 roku musimy spełniać wszystkie i we wszystkich gminach te wymogi, które stawia przed nami Unia Europejska i stawia przed nami zdrowy rozsądek, bo chcemy żyć w zdrowym środowisku i stworzyć dla własnych rzeczy środowisko, które nie będzie powodowało tych zagrożeń, jakie wiążą się z cywilizacją. Stąd dzisiejszy wysiłek i dzisiejsze pomniejszenie kosztów wyprzedza i zapobiega poniesieniu kosztów, jakie dzisiaj zakładamy w tym zakresie inwestycyjnym.

Najłatwiej jest powiedzieć o chlebie, który codziennie jemy. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć ile będzie kosztował chleb w 2035 r. Nikt nie powie, stąd kalkulacje dotyczące ceny też są trochę z sufitu. Trzeba byłoby przedstawić to dla Unii Europejskiej i wyliczyć je do 2035r. Dzisiaj nikt nie jest mądry jak to zrobić, tym bardziej że robimy po raz pierwszy te zadanie. Gdybyśmy w Unii byli przynajmniej z 10-15 lat i tego typu zadania byśmy realizowali, to na podstawie pewnych tendencji moglibyśmy coś przewidzieć. Wiadomo, że ustawa w naszym państwie, jak również podpisany układ z Unią Europejską dopuszcza granice. Jesteśmy jednym z najbiedniejszych regionów w Europie co również jest zabezpieczone dla naszego społeczeństwa, że wysiłek gospodarstw i ich ludzi może być tylko do pewnej granicy. Nie można mówić, że będzie się później podnosić w nieskończoność cenę za ścieki.

Wszystkie wątpliwości są bardzo zasadne i logiczne. My zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Tutaj w Pyrzycach i regionie tych gmin możemy powiedzieć, że kombinujemy cos nienaturalnego. Tworzymy aglomerację, która w rzeczywistości nie istnieje, bo aglomeracja jest miasto Szczecin, Gmina Pyrzyce, itd. Myślmy stworzyli aglomerację Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Co to jest za aglomeracja? Jeżeli nam się uda, a już udało się wstępnie przekonać Brukselę i nasze władze: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, że jest to aglomeracja, która poprzez ochronę wód i Zlewni Jeziora Miedwie daje możliwość zagwarantowania lepszej wody dla kolejnej aglomeracji, jaką jest Szczecin. W tym układzie kwalifikujemy się do środków Funduszu Spójności. My i tak do roku 2015 musimy wszystko zrobić, aby te wszystkie zadania jakie są dzisiaj wypisane były zrealizowane.

Jeżeli radni uznają, że należy zaczekać i nie wchodzić w to, to od razu musi odpowiedzieć w co wejść, za jakie środki i za jakie pieniądze te wszystkie zadania zostaną wykonane. Są to zadania, które do 2015roku gmina musi wykonać, bo nakłada na to nasze prawo dotyczące ochrony środowiska i podpisane zobowiązania akcesowe z Unią Europejską.

Wszyscy, którzy mają okazję skorzystać z Funduszu Spójności a nie skorzystają z tych pieniędzy nie dostaną żadnych innych pieniędzy na realizacje tego zadania z innych funduszy: NFOŚiGW i WFOŚiGW. Dlatego, że pieniądze należy dołożyć wówczas do Parsęty lub innych wniosków realizowanych, czyli kolejny wniosek wchodzi z tych trzynastu.

Tak jak powiedział pan Burmistrz: jest to oczko Pieczyńskiego i jego prywatna ambicja, bo wywozi się z tych rejonów, dużo lat pracował na Jeziorze Miedwie i za punkt honoru postawił sobie, że musi to zrobić. Stąd 470 000 zł. zostało wyłożonych pieniędzy z dotacji WFOŚiGW na opracowanie Studium Wykonalności i wszystkich dokumentów, które są w pierwszym etapie potrzebne do realizacji tego zadania.

Jak będą projekty techniczne, to wtedy radni będą dyskutować bardzo mocno i wypowiadać się. Największy wysiłek leży na oczyszczani ścieków. Zapomnijmy o tej oczyszczalni ścieków. Tam zostanie tylko miejsce, na którym będzie nowa oczyszczalnia ścieków, bo ani technologia tam stosowana nie może być już wykorzystana, ani te urządzenia, ani ta funkcja. Realizacja wszystkich zadań w ramach Funduszu Spójności musi opierać się na jednej zasadzie. Do wykonania zadania muszą być wykorzystane na dzień dzisiejszy najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w zakresie ochrony środowiska. To daje nam gwarancje, że przez najbliższe 20 lat nic nie będziemy wkładać w te inwestycje. Oglądaliśmy tego typu oczyszczalnie zorganizowaną na tej zasadzie we Frankfurcie nam, która zrobiono 15 lat temu. Myśmy byli zszokowani, bo tam nawet barierki gdzie się przechodzi są ze stali nierdzewnej i wyglądają jak byłyby wczoraj zamontowane. Nawet wisi sznurek, aby ptaki nie siadały na barierkach i nie zanieczyszczały, bo odchody ptaków też niszczą. Są to standardy, które przygotowują nas do takiej ekologii.

My nie namawiamy Radnych, lecz mówimy, że jest to szansa do skorzystania ze środków Unii Europejskiej i ujęcie tych pieniędzy. Jest to dla nas szansa. Kwota w Funduszu Spójności musi przekraczać 40 mln zł

W żaden sposób nie chcemy wpływać na decyzje radnych, uszanujemy i przyjmiemy, jaka by ta decyzja nie była z wyrozumiałością. W imieniu wszystkich Rad, jakie podjęły już uchwałę proszę o przyjęcie tych uchwał. W 8 gminach były tylko dwie osoby wstrzymujące się.

Pan J. Kloczkowski- Dyr ZGZJM- Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi radnych. Tytułem wstępu studium wykonalności zostało sfinansowane w całości z WFOŚiGW i to jest wkład własny m.in. gminy Pyrzyce. Dzięki temu gmina nie musiała wydatkować. W innym przypadku należałoby sfinansować ten dokument. Ten dokument to jest pewna symulacja, wizja, która musi być przedstawiona przez komisarzy unijnych. Na podstawie tej analizy matematycznej Komisja Europejska musi wydać odpowiednią decyzję. Stąd też w analizie finansowej podajemy długość życia produktu (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków) na rok 2035. Zgadzam się z panem Prezesem, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć ile ścieki w 2035 będą kosztować. Ten cały model matematyczny opracowany jest na podstawie wskaźników historycznych i pewnych prognoz makroekonomicznych. Stąd też podstawowym wskaźnikiem, który był analizowany jest poziom dochodów dyspozycyjnych mieszkańców gminy Pyrzyce. Na podstawie poziomu dochodów dyspozycyjnych wszystkich mieszkańców na terenie Gminy Pyrzyce i na podstawie zakresu rzeczowego, który jest tym kręgosłupem, który musimy zrobić, określono lukę finansową, czyli poziom dofinansowania inwestycji z Unii Europejskiej. W Gminie Pyrzyce ten poziom dofinansowania kształtuje się w kwocie 74% dotacji bezzwrotnej. W Gminie Barlinek to dofinansowanie jest na poziomie 68%.

Zakres rzeczowy moglibyśmy rozszerzyć, tylko czy moglibyśmy to sfinansować patrząc na to realnie. My wymieniliśmy w tym zakresie rzeczowym te zobowiązanie jakie nałożyła na nas Unia Europejska, Ministerstwo Środowiska, prawo ochrony środowiska. To jest ten kręgosłup, który zbudowaliśmy na podstawie potrzeb. Ten kręgosłup można rozwijać i rozbudowywać ten system. Wiemy dlaczego jest taka sytuacja . W cenach uchwalanych przez Rade nie była ujęta amortyzacja . Jest to taka tajemnicza wartość, która obciążą koszty. Unia Europejska stawia wymagania i podstawowym jego zadaniem jest uwidocznienie wszystkich kosztów w 1m oczyszczania ścieków. Sta podanie prognoz tych stawek w tabeli zawiera stawkę plus amortyzacje, która służy do tego, aby ten majątek mógł być odtwarzany, aby za kilka lat jak się spotkamy nie było nie było mowy, że nie ma pieniędzy na remont oczyszczalni, co dzisiaj mamy. Dlatego, że majątek nie był amortyzowany i nie było pieniędzy na odtworzenie tego majątku to stawki były takie, dzisiejszy tan oczyszczalni jest taki a nie inny. Ta oczyszczalnia została wybudowana tez z pieniędzy pomocowych i dzisiaj okazuje się, ż jest ona bezużyteczna i dzisiaj jeszcze raz trzeba to odtwarzać. Podstawowym elementem tego systemu, który budujemy na terenie Gminy Pyrzyce, to jest serce tego systemu. Oczyszczalnia jest sercem tego systemu. Jeśli nie wykonamy tego pierwszego elementu tej układani ekologicznej, to kolejne elementy i podłączanie i remont kanalizacji sanitarnej w mieście nie ma sensu. Pan radny Kędziora powiedział, że można zrobić to we własnym zakresie i nawet przytoczył kwestię finansową odnośnie remontu oczyszczalni- 6,5 mln. Problem jest tylko skąd te pieniądze wziąć. Pan Prezes powiedział, że środki są przeznaczone na pomoc i środki z WFOŚiGW będą przeznaczane na priorytetowe projekty z Funduszu Spójności. Jest jeszcze jeden projekt finansowany z Funduszu Spójności, w który angażuje się WFOŚiGW. Nie mamy skąd pozyskać tych środków. Tu mamy możliwość uzyskać dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. Do tego NFOŚiGW oraz WFOŚiGW pomaga nam w sfinansowaniu tego projektu z niskooprocentowaną pożyczką.

Odpowiedz na pytanie radnego Gumowskiego- czy mogą być umorzenia? Na dzień dzisiejszy stanowisko Unii Europejskiej jest sztywne i jasne. Jeżeli nastąpiłoby umorzenia automatycznie o tą wartość umorzenia musielibyśmy obniżyć dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest to taka sytuacja a nie inna i na dzień dzisiejszy jest 2% oprocentowania kredytu.

Zakres rzeczowy na Pyrzyce to jest 5400 metrów kanalizacji. Ta długość kanalizacji w innych gminach obejmuje całe zadanie. To jest tylko przejście tych głównych rurociągów. Na to- ten kręgosłup- złożyliśmy wniosek. zakres można w nieskończoność „pompować”, ale przekroczylibyśmy barierę 60% zadłużenia i możliwości finansowania z innych źródeł. Dlatego jest to optymalny wariant. Wymogi Unii Europejskiej są takie, że na km długości rurociągu powinno być minimum 120 osób nowo podłączonych. Tu nie ma nowo podłączonych stąd drylowaliśmy jak zrobić ten zakres żeby „wilk był syty i owca cała”. Sta jest ten zakres ale 5400 m w mieście Pyrzyce to jest zakres. Jak ten zakres zrealizujemy, to będziemy mogli robić odtworzenie majątku. To PPK będzie remontowało te sieci, bo będzie miało możliwość i będzie miało gdzie te ścieki dociągnąć. Pieniądze, jakie są zawarte w prognozie będą wpływały na odtworzenie tego majątku i ta 50% zwyżka kwoty będzie odtwarzała ten majątek i te pieniądze będą remontowały ty sieci. Z drugiej strony tego mianownika mamy możliwości obniżenia tej stawki. Jest to model matematyczny, który opiera się na wskaźnikach i wzorach i będzie rozpatrywany przez Unię Europejską. Nie jesteśmy jeszcze po przetargu i ten model matematyczny opisuje maksymalne ceny. My zakładamy, że te ceny na pewno nie wzrosną. Zakładamy, że po przetargach one obniżą się, co jest bezpośrednie przełożenie na stawki. Drugim elementem są decyzje ponoszone przez radnych i można ustalić dopłaty. Kolejny element, który jest w ręku Rady, który obniży te stawki hipotetyczne jest obniżenie podatku od nieruchomości.

Unia Europejska zakłada kuratelę nad tym projektem ostro finansową i merytoryczną przez 5 lat po zakończeniu inwestycji. Przez 5 lat musimy się trzymać standardów, które określa prognoza, a ceny ostateczne powstaną po przetargach, po projektach budowlanych. Dopiero wtedy będziemy mówić o realnych cenach do 2014r.Przez te 5 lat musimy utrzymać model finansowania, model formy instytucjonalnej, którą przyjęliśmy. Projekt grupowy, gdzie beneficjentem na terenie Pyrzyc jest PPK.

Majątek, który będzie wytwarzany wpływa na polepszenie warunków miasta. To ten majątek za 10 lat będzie pomocne, aby kolejne inwestycje ekologiczne realizować. Poprzez te pieniądze wybudujemy pozycję finansową tego regionu, pozycję finansową gminy. Mamy więcej możliwości sfinansowania innych inwestycji. Sztuką jest sfinansować ten projekt, bo jeżeli gmina ma możliwości finansowania i możliwości zaciągnięcie kredytu to znaczy, że jest prężna i może podjąć takie wyzwanie.

Odpowiadam na kolejne pytania odnośnie harmonogramu. Tak, harmonogram był stworzony i był harmonogramem dynamicznym. Prawo w Polsce też się zmienia, chociażby odnośnie środowiska, które tak naprawdę rozporządzenie odnośnie koncernu działania na środowisko uprawomocnił się dopiero 8 czerwca, stąd też pewne modyfikacje tego harmonogramu, stąd też pewne opóźnienia. Pan radny Gumowski pyta czy były wniesione uwagi. Tak, oczywiście uwagi były wniesione. Referent inwestycji ma te uwagi, ja mam je tutaj. Można oczywiście skorzystać z urzędu. To studium to żywy materiał, który się tworzy. Z chwilą kiedy w tym samym projekcie pewien element w zakresie rzeczowym może być wycięty to całą analizę finansową trzeba robić od podstaw. Przypomnę, że tak było z Gminą Kobylanka. Podjęliśmy wspólnie decyzję żeby zakres minimalny został przeniesiony do innego Funduszu Pomocowego, który będzie realizowany równolegle do osiągnięcia efektu ekologicznego. Zmniejszenie minimalne tego zakresu spowodowało, że całe studium wykonalności musiało być przerabiane. Studium wykonalności na dzień dzisiejszy jest wiarygodne. Dopiero umowa z Unią Eurupejską, dopiero operato finansowe które podpiszemy będzie dla nas wiążące. Jest gotowość gmin, jest gotowość Związku do realizacji tego przedsięwzięcia, są wyliczone stawki na podstawie których ten majątek się odtwarza.

Myślę, że potrafiłem odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania, pozostaje jeszcze kwestia formy dofinansowania. Kiedy będziemy mieli podpisane operato finansowe, pierwsza plansza zaliczkowa w wysokości 20% wpływa na konto beneficjentów. Następnie realizowany jest projekt zgodnie ze składanymi materiałami od wykonawców. I ostatni element dofinansowania, to jest 10% które tak naprawdę jest zatrzymane. To 10% zostaje zwrócone po zakończeniu całej inwestycji. Stąd też mogę państwa zapewnić, że inwestycja musi się rozpocząć i zakończyć w przeciągu 4 lat. Nie ma możliwości przeciągania tego w nieskończoność. To jest granica bazowa. Po przekroczeniu tego terminu faktycznie możemy stracić to 10%. Na to 10% przewidziana jest pożyczka płatnicza NFOŚiGW, która nie wpływa na powiększenie długu w poszczególnych gminach. Jest to pomostowa pożyczka.

Ostatnia kwestia. Jeżeli UE podejmie decyzję o współfinansowaniu tego projektu to te pieniądze będą już zatwierdzone na ten projekt. Co innego jak z naszej strony wydarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja, zdetalujemy te pieniądze. Nie ma możliwości żeby UE po podpisaniu operato finansowego coś zmieniła.

Na zakończenie mojej przydługiej wypowiedzi chciałem powiedzieć, że ten projekt obejmuje zadania, finanse, które są już inne w Polsce, które gdzieś czekają na konta UE. Pragnę przypomnieć, że to jest ego budżetu 2004/2006. Niestety nie mamy ustalonego budżetu na 2007/2013 w UE i nie wiemy co się będzie działo. Możemy zakładać że na pewno będzie niższy, możemy zakładać że będzie większa konkurencja. Tak jak pan prezes powiedział wcześniej, to jest 1 z 15 projektów który przeszedł. Nie powinienem tego mówić, ale jest rywalizacja między Związkiem Gmin Dorzecza Basenu. Jest cicha rywalizacja bo to są projekty o podobnym natężeniu ekologicznym. Z chwilą kiedy nie podejmiemy tej decyzji, słusznej moim zdaniem, która będzie skutkowała za 10-15 lat to myślę, że mogą nas naprawdę wyprzedzić te czarne scenariusze.

Pani Krystyna Kołodziejczyk- Dyrektor NFOŚiGW- kontynuuję ten projekt od początku jego zgłoszenia. Jeżeli państwo zrezygnujecie z tego dofinansowania to tak jak pan dyrektor mówił, to rzeczywiście z naszego regionu jest 6 kolejnych pomysłów, które wejdą na państwa miejsce. Także to jest decydujący moment.

Radny W. Kędziora - z dużym zainteresowaniem wysłuchałem państwa wypowiedzi. W niektórych sprawach bym się w większości zgodził. Nie chcę dyskutować nad zasadnością tylko martwi mnie to, że wszystkie te założenia nie do końca uwzględniają nasze realia finansowe. Chciałbym się zachować odpowiedzialnie w stosunku do mojej gminy, mojego miasta i do mieszkańców. Ktoś z zaproszonych gości stwierdził, że jest to projekt zrobiony pod kątem wymogów unijnych. Rozumiem, że można popełniać błędy. Zgadzam się, to wybiega ileś lat w przyszłość i rzeczywiście trudno powiedzieć co będzie za 20 lat. Ale co do jednego możemy być pewni, że taka prognoza robiona na 4, 5 czy ileś lat do przodu, margines błędu jest niewielki. W 2009r. czy 2010r. być może te ceny jak najbardziej to będą te właśnie. Padło takie sformułowanie, które mnie zmartwiło, mianowicie że ta inwestycja jest robiona pod potrzeby naszego budżetu, żeby nie przekroczyć tego długu. To trochę nie tak. Inwestycja powinna być robiona pod potrzeby konretniaka. Daje mi to do myślenia i powiem uczciwie, takie podejście mi się nie podoba. Usłyszałem o zakresie prac i okazuje się, że ten zakres prac jest bardzo mocno ograniczony. To też mnie zaniepokoiło. Ja jako przeciętny mieszkaniec powiem, że nie sztuka wziąć kredyt, czy w przypadku gminy, czy w przypadku osoby fizycznej, sztuką jest płacić. Cały czas krążę wokół tego tematu czy nas będzie na to stać. Wy państwo jesteście ze Szczecina i widzicie to z innej perspektywy. My patrzymy z perspektywy gminy i cały czas mówię - tylko przez pryzmat finansów. Według mnie na dzień dzisiejszy gminę na to nie stać bo konsekwencje poniosą mieszkańcy. Uważam, że powinno to być robione metodą drobniejszych kroczków. Pan Lemparty wstrzymał się z tym żeby wybudować oczyszczalnię ścieków. Uważam, że powinniśmy iść troszkę inną drogą. Wyremontować oczyszczalnię i włączać sukcesywnie. Wtedy nie będzie takich dużych skutków finansowych, bo naprawdę są bardzo duże.

Przewodniczący Komisji Budżetu - A. Gumowski - z wielką uwagą słuchałem wszystkich wypowiedzi zaproszonych gości, trochę moich wątpliwości zostało rozwianych niemniej kilka pozostało. Chciałbym prosić o udzielenie odpowiedzi na te pytania, które zadałem a na które nie uzyskałem odpowiedzi. Uważam to za sprawę bardzo istotną.

Przejdę do sprawy łączenia starej sieci kanalizacyjnej w mieście Pyrzyce. Muszę powiedzieć, że gdyby do tego zadania włączona była również wymiana starej sieci być może, że nie miałbym teraz żadnych wątpliwości. Natomiast to zadanie nie zostanie wykonane kompleksowo. Stara część pozostanie, zadłużenie gminy będzie bardzo potężne skutkujące na wiele, wiele lat. Za rok, za dwa, za trzy narodzi się następny problem: co z niewytrzymującą starą siecią w mieście. I to jest pytanie, przy którym staniemy. I nie będziemy mogli pozwolić sobie na żadne inwestycje w tym temacie. Gdyby to było robione kompleksowo, to moje wątpliwości byłyby mniejsze.

Nie otrzymałem odpowiedzi co z przyłączaniem do budynku. Czy zadanie obejmuje również przyłączanie do budynku, na takie pytanie nie uzyskałem odpowiedzi.

Nie uzyskałem precyzyjnej odpowiedzi a chciałbym ją usłyszeć, na pytanie kto będzie kredytobiorcą. Czy to będzie beneficjent, czy to będzie gmina, kto będzie poręczycielem tego kredytu, w jakiej wysokości będą pożyczki z NFOŚiGW, jakie z WFOŚiGW i ile swoich złotówek musimy zabezpieczyć na starcie. Otrzymałem odpowiedź taką, że w 80%. Usłyszałem, że 10% jest niejako zatrzymywane. No dobrze, ale jeżeli to 10% nie zostanie sfinansowane z Funduszu Spójności to kto pokryje te koszty. Bo rozumiem, że będzie to gwarantowane pomostową pożyczką dla gminy i zadanie to będzie kosztowało ok. 5 mln. zł. więcej. Bardzo proszę, oczywiście w przerwie, żebym mógł zapoznać się z tymi wnioskami i uwagami jakie zgłosiła gmina do wykonalności. Nie mogę zgodzić się ze słowami pana dyrektora dotyczącymi spłaty kredytu. Jeżeli będziemy coraz bardziej uszczuplać swój dochód, to nie będzie można nic w tej kwestii zrobić. O tym trzeba pamiętać. Pan dyrektor mówił, że kalkulacja tych cen dotyczących ewentualnych kosztów, jakie poniosą mieszkańcy za odprowadzane ścieki jest właściwie na drodze z fikcji, ewentualnie z historii, które kiedyś miały miejsce i że może będzie ona niższa. Mam przekorne pytanie - co jeżeli będzie wyższa? I w roku 2010 nie będzie to 8,50 tak jak przewiduje arkusz kalkulacyjny tylko np. 12,50. Kij ma dwa końce, może być niższe, ale może być też wyższe.

Oczywiście nie uzyskałem odpowiedzi dotyczącej obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznej. Myślę, że większość radnych zgodzi się ze mną, że te projekty uchwał są bardzo późno. Sam pan prezes powiedział, że dzisiaj właściwie jest ostatni dzień na podjęci tej decyzji. To jest stawianie nas pod ścianą. To nie są złośliwości w stosunku do pana prezesa, ale ktoś powinien przewidzieć, że powinny odbyć się konsultacje. Dlatego moje pytanie: czy były konsultacje. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że 21 radnych ma podjąć natychmiastową decyzję o tym, co będzie przynosiło skutki finansowe dla mieszkańców tej gminy przez kolejne lata. Bardzo się boję tych decyzji. Bez konsultacji nie wiem jaką decyzję podjąć, naprawdę. Chciałbym znać zdanie naszego społeczeństwa, chciałbym znać zdanie rad sołeckich. To jest dla mnie bardzo adekwatna opinia. Mamy środki masowego przekazu, jest pan dyrektor ze swoją ekipą. Możnaby to w jakiś sposób rozpropagować. Jestem w głębokiej rozterce i nie wiem co mam zrobić. Chciałbym usłyszeć głos beneficjenta równie w tej sprawie i chciałbym prosić serdecznie pana dyrektora żeby wypowiedział się jak widzi realizację tego zadania, jak widzi przyszłość.

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- zbyt dużo informacji nie mam, ale uważam, że pan prezes Związku już bardzo dużo odpowiedział na nurtujące pytania. Można jeszcze dopytać radnych interesowanych. Ja jako przyszły eksploatator w trakcie budowania tego przedsięwzięcia chciałbym, żeby to przedsięwzięcie pewnego punktu społecznego, ochrony środowiska zrealizowało. To jest przede wszystkim ważny argument żeby dopływały do tego zbiornika wody oczyszczone w maksymalnym stopniu. Natomiast pewne rzeczy trudno przewidzieć, tak jak mówili moi przedmówcy, na kilka lat do przodu. Jakie będą odczucia społeczne, i kto, i w jaki sposób. Bo mi się wydaje, że to jest najważniejsze żeby Rada Miasta widziała sposób finansowania tego przedsięwzięcia i w miarę możliwości pomogła. Mówiono, że obecna oczyszczalnia ścieków jest w takim stanie, w jakim jest. Nie chciałbym wracać do historii, ale trzeba to powiedzieć. Przez wiele lat wszyscy cieszyli się, że jedna z najnowocześniejszych technologii została wprowadzona w Pyrzycach. A co z tego, jak Wysokie Rady nie ustalały cen. I to co powiedział pan prezes Faliński - po to jest amortyzacja żeby ją odtwarzać. Jako przyszły eksploatator mam pewne obiekcje, czy po odejściu tego, kto nam da pieniądze z Funduszu Spójności po 5 latach Rada Miasta Pyrzyce będzie chciała podejmować stosowne decyzje żeby pozwolić temu przedsięwzięciu na normalne funkcjonowanie i odtwarzanie majątku trwałego żeby po oddaniu go do eksploatacji, załóżmy za 4-5 lat i po 5 latach jakiegoś nadzoru Funduszu Spójności nad tą instalacją przez następne 10-15 lat były środki na odtwarzanie tego majątku trwałego żeby za 15-20 lat nie powiedziano, że Spółka doprowadziła do sytuacji takiej, jaka jest dzisiaj. Nie z winy Spółki, ponieważ ceny są ustalane i zatwierdzane przez Wysoką Radę. Poddaję to pod rozwagę co do przyszłości podejmowania decyzji odnośnie ustalania cen na ścieki, które będą wstępowały do tej oczyszczalni ścieków. W związku z tym, mogę powiedzieć o całym przedsięwzięciu, że jest ono z punktu społecznego, ekologicznego warte i powinno być zrealizowane, żeby wziąć to pod uwagę w perspektywie następnych kadencji, żeby mieć to na uwadze i ustalać ceny na takim poziomie, który pozwoli normalnie funkcjonować temu, kto będzie eksploatował tą całą instalację żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, jaka jest w tej chwili, przez co jestem niejednokrotnie krytykowany, że mam ceny obniżyć, obniżyć, obniżyć. Jest pewien umiar obniżania cen. Tego się obawiam. Czy następne Rady, w następnej kadencji będą podejmować stosowne decyzje, które umożliwią funkcjonowanie systemu. Jeżeli tak, jestem za tym żeby tą instalację wybudować, żeby służyła ona społeczeństwu Gminy Pyrzyce, ościennym gminom i całemu zbiornikowi jeziora Miedwie jako źródło zaopatrzenia Szczecina w wodę.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- odpowiem na jedno pytanie, bo ono dotyczyło mojej osoby mianowicie dotyczy konsultacji społecznej. Przypomnę, iż z momentem kiedy powstał Związek Celowy Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, wówczas gdy odbywały się posiedzenia informowałem Wysoką Radę, jest to w materiałach pisanych i mówionych. WFOŚiGW sfinansował Studium Wykonalności, mam notatki z zebrań wiejskich, oczywiście informowałem o tym zadaniu. Cena pokazała się teraz bo to jest wynik Studium 2, 3 miesiące temu. Ale już na zebraniach w Letninie i Krzemlinie mówiłem o tychże cenach. Różne były głosy, w zależności od miejscowości. Tak jak radny Ryżyk wcześniej powiedział, w zależności od tego kogo dotyczy. Ci, którzy dzisiaj płacą po 13 zł. mają inny punkt widzenia na tą kwestię, natomiast w innych miejscowościach jest różnie. Tak jak radni poszczególni mają wewnętrzne rozterki jaką decyzję podjąć, tak również społeczeństwo. Jak zwykle cena jest tym elementem do którego się odnoszą i to jest ważne. Pan prezes Faliński słusznie zauważył, że to jest prognoza na dzisiaj. Trudno zakładać sądząc, że każdy z nas wierzy w to, jest przekonany, że gmina będzie się rozwijać i ścieków będzie więcej w związku z tym ta cena spada. Dzisiaj nie wiemy ile będzie to kosztowało za 4, 5, 6 lat. Pytanie dotyczyło konsultacji, takie konsultacje prowadziłem, rozmawiałem, informowałem na przestrzeni ostatnich 4 lat.

Wiceprezes NFOŚiGW- J. Faliński- spłata kredytu, jaki by przypadał na państwa to jest przez 10 lat, rocznie 1 400 000 zł. Aby osiągnąć poziom efektu ekologicznego na rok 2015, czyli na najbliższe 10 lat trzeba włożyć około 54 mln. zł. Jeżeli nie skorzystacie z tego państwo, wówczas co roku będziecie musieli około 5 400 000 zł. z własnego budżetu włożyć. Na razie możecie tego nie robić, później ten wysiłek podnosić. Można nie w tym zakresie, po prostu nie podłączać miejscowości do oczyszczalni ścieków, niech się martwią mieszkańcy albo budują sobie oczyszczalnie przyzagrodowe itd. Trzeba popatrzeć trochę perspektywicznie. Dlaczego więcej sieci nie? Można. Tylko wtedy trzeba by też powiedzieć, że wysiłek finansowy będzie wyższy. Na razie aby nie przekroczyć pewnych parametrów, czyli liczby mieszkańców na kilometr, czy są gotowe inwestycje i podłączenia nowe itd. Myślę, że to jest kolejny etap dla państwa i tak ten wysiłek musicie ponieść, i tak ale o wiele mniejszy. Rozłożenie tych spłat w NFOŚiGW i WFOŚiGW są inne, lepsze. Możemy powiedzieć - dzisiaj nie podejmujmy tej decyzji, nie będziemy ponosili za nią odpowiedzialności przez ludzi. Możemy wygrać kolejne wybory i przez następną kadencję taż jakoś się prześlizgamy, ale problemy pozostaną. Odpowiedzmy sobie na pytanie dzisiaj również, z czego sfinansujemy te zadania inwestycyjne, które nie są jakimś wymysłem ale są potrzebne do osiągnięcia pewnego poziomu. Pan dyrektor Lemparty powiedział przed chwilą jaki jest stan oczyszczalni i stworzenie z nim nowej oczyszczalni co spowoduje? To, że będziecie mieć również inwestorów. Dzisiaj inwestor nie pyta czy jest oczyszczalnia, bo dla niego jest oczywiste, tylko pyta w jakim jest stanie, jakie parametry osiąga i czy są one zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Dlaczego pyta o to? Bo jak nie to się boi, że jak zacznie się modernizacja oczyszczalni to on będzie musiał wyłożyć pieniądze. I on potem z tego ucieka tam, gdzie pewne programy, pieniądze z Unii Europejskiej i on też tam płaci, przychodzą realizacje tych zadań i on drugi raz nie musi płacić. Po prostu oni liczą. Stąd oni załapują się bardzo chętnie na strefy, strefa znowu powstaje tam, gdzie są zagwarantowane pewne wersje m.in. dotyczące ochrony środowiska itd. Jest to taki łańcuch połączonych naczyń, w których jedno wywołuje drugich. Tak to jest. Może 10 lat temu, kiedy przychodzili pierwsi inwestorzy to pytali o telefony, o faksy, o internet i w ogóle czy jest oczyszczalnia. Dzisiaj już o to nie pytają tylko pytają jakie parametry, czy są spełniane normy Unii Europejskiej itd. Nas pytają jak w gminach wygląda sytuacja, nie pytają w gminach bo po prostu chcą wiedzieć z innych źródeł niezależnych jak ta kwestia wygląda i czy my finansujemy jakieś zadania inwestycyjne czy też oni będą musieli finansować. Jest to decyzja na lata, ale nie w zakresie 54 mln. zł. a 14 mln. zł. A zadanie ma być zrealizowana za 54 mln. zł. Jeszcze raz chcę powiedzieć, ludzie mogą być niezadowoleni że za 10 lat zapłacą 3 razy więcej bo pan dyrektor Lemparty mówi, że przecież amortyzacja musi być aby odtwarzać. Wreszcie wszystko będzie ustawowo uregulowane, że nie można obniżać albo poniżej kosztów stosować cen, bo wtedy ustawa o pożytku publicznym i dopłacie do indywidualnych przedsiębiorstw które korzystają z oczyszczalni to tym ludziom którzy nie korzystają a mają szamba trzeba będzie dopłacać do metra. Tak to później będzie wyglądać. Opłaty muszą wzrosnąć i kary wzrosną w stosunku do tych, którzy będą łamać prawo ochrony środowiska. Z GFOŚiGW będą wypłacane pomoce dla najbiedniejszych z tytułu wyrównywania cen. Jestem również daleki od tego aby zwalniać z podatku bo wreszcie gmina również nie będzie miała z czego żyć.

Pan J. Kloczkowski- Dyr ZGZJM- odpowiedź dla radnego A. Gumowskiego - ja powiedziałem, że Rada ma możliwość zwolnić z podatku a nie, że musi. 28 października 2004r. Rada Miejska w Pyrzycach podjęła uchwałę, że beneficjentem projektu grupowego pod nazwą „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Zlewni Jeziora Miedwie” będzie przedsiębiorstwo PPK. Struktura finansowania - przy założeniu, że wydatki na całą inwestycję mieszczą się na poziomie 24 153 000 zł. poziom finansowania z Funduszu Spójności wydatków kwalifikowanych jest 74% to jest 39 280 000 zł., środki własne na poziomie 2 086 000 zł. to jest 1,8%, pożyczka NFOŚiGW w wysokości 10 999 000 zł. (20,7%), pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 787 000 zł. (3,37%). W tym momencie chciałem podkreślić, że skoro Rada podjęła rok temu formę intytucjonalną i strukturę funkcjonalną i założyła, że beneficjentem będzie PPK Pyrzyce to tym samym kredytobircą będzie PK Pyrzyce. Rada wyraziła zgodą na zaciągnięcie zobowiązań przez PPK. Tak jak powiedział pan Faliński WFOŚiGW będzie tak zabezpieczał kredyty aby nie obciążyć budżetu gminy do granicy 60%.

Odpowiedź dla radnego Kędziory, który mówi że wyszliśmy z zalożenia budżetowego a doszliśmy do zakresu rzeczowego. Są to wymogi UE. Jest to model matematyczny, który opiera się na pewnych wskaźnikach i założeniach. Nie możemy przekroczyć taj bariery bo jest to niezgodne z prawem. Dlatego ten zakres jest określony do takiej kwoty. W Studium Wykonalności w tabelach jest pokazane źródło finansowania, dług publiczny na podstawie danych rzeczywistych wyliczonych na podstawie danych PPK, danych od pani skarbnik. Oprócz rzeczywistych danych są pewne prognozy. Prognozujemy dzisiaj PKB, który rośnie statystycznie - i tu jest prognoza. Na podstawie tej prognozy dopasujemy wskaźniki i wyliczamy.

Odpowiedź dla radnego Gumowskiego - czy ścieki mogą zdrożeć i w drugą stronę. Wykładniczo tak, ale relatywnie nie. Jeżeli założymy prognozę, która nam mówi, że PKB rośnie, dochód dyspozycyjny rośnie to tak naprawdę 12 zł. przy dochodzie 500 zł. na 1 osobę tj. niższy procent niż 8 zł. niż przy dochodzie 400 zł. na jedną osobę. To też jest w tych tabelach przedstawione. Udział prognozowanego obciążenia opłatami za dostarczanie wody i odbiór ścieków kształtują się następująco: do 2010r. ten poziom jest 5,04 ale od 2010r. maksymalnie ten udział spada.

Ostatni już element - przyłącza. Jeżeli się zgadzamy na pewne warunki, jakie nam stawia UE to proszę wierzyć, że ta dotacja nie pochodzi z innych źródeł jak z podatków mieszkańców UE, pomimo dotacji. To jest po pierwsze, a po drugie niestety nie może być przysporzenia osobom fizycznym z dotacji UE. Jeżeli byśmy to wykonali, to musimy oddać te pieniądze z odsetkami. I wtedy jest to niezgodne z prawem.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- ogłosił 10 min. przerwy.

Po przerwie:

Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- mam pytanie do pana dyrektora. Komisja Rolnictwa, w której przewodniczę opiniuje projekt uchwały pozytywnie i jednocześnie wnioskuje aby siedziba Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie mieściła się w Pyrzycach. Jaka jest szansa jak beneficjent PPK ma piękne pomieszczenia i od północy i od południa.

Pan J. Kloczkowski- Dyr ZGZJM- niestety nie jestem upoważniony do odpowiedzi na to pytanie. Takie decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie Związków Zlewni Jeziora Miedwie, które jest reprezentowane w państwa gminie przez Burmistrza K. Lipińskiego.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- może odpowiem na gorąco. Kilkanaście dni temu było u nas posiedzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, z resztą z udziałem pana dyrektora Kloczkowskiego. Koledzy samorządowcy uznali, że miasto Pyrzyce jest położone centralnie, dobrze się do nas dojeżdża, myślę że jest to do .....

Radna I. Morka- skoro tak naprawdę ta inwestycja, jak pan powiedział będzie bardziej w kierunku aby ulepszyć wodę dla miasta Szczecina to chciałabym zadać pytanie czy Szczecin jako miasto też dokłada się do tej inwestycji, a jeżeli nie to jak my skorzystamy na tym jako mała miejscowość.

Wiceprezes NFOŚiGW- J. Faliński- Szczecin i woda pitna dla Szczecina to jest tkia zapis żeby UE przekonać, że jest to duża aglomeracja. Natomiast jakość wody w Miedwiu jest obowiązkiem nas wszystkich zrzucających ścieki, mnie też, z Barlinka, zrzucających ścieki do Płoni. Jedno z drugim nie ma za wiele wspólnego. Chociaż byłoby logiczne żeby Szczecin zainteresował się, jako duża aglomeracja, sprawami gmin i zechciał z nimi współpracować, ze Związkiem Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, wstąpić może do tego związku jako bezpośrednio zainteresowany piciem czy oczyszczaniem tej wody w mniejszym stopniu o lepszej jakości. Myślę, że na kolejnym posiedzeniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie przy przyjęciu tej inwestycji powinien być przyjęty taki wniosek i zaproszenie do prezydenta i do Szczecina. To było mówione już wiele razy ale Szczecin niestety taki jest, jaki jest. Natomiast wykazujemy dużą aglomerację- prawie 200 000 ludzi mieszkających w gminach i powiatach i 450 000 w Szczecinie i to do UE przemawia.

Radna I. Morka- no właśnie i tu rodzą się wątpliwości, ponieważ niezależnie od tego czy Szczecin się dołączy czy nie będzie korzystać z tego projektu.

Wiceprezes NFOŚiGW- J. Faliński- Szczecin realizuje inwestycję za 1 400 000 000 zł. z pożyczki banku i z naszej również, my dajemy 154 000 000 zł. kredytu dla Szczecina, NFOŚiGW w tej samej wysokości plus udział własny. I w tej chwili Szczecin w żadne inne zadanie i finansowanie nie może wejść bo skomplikował sytuację dosyć mocno i mógłby wpłynąć na to, że mielibyśmy problemy z uzyskaniem środków z Funduszu Spójności na to zadanie. Stąd mówimy o aglomeracji szczecińskiej, że jest tą pośrednią, ale jako beneficjent, jako uczestnik tego zadania nie.

Radna I. Morka- skoro my musimy podjąć dzisiaj taką decyzję, która będzie decydującą decyzją a pan mówi, że ze Szczecinem dopiero będzie prowadził rozmowy czy nie lepiej było wcześniej troszeczkę?

Wiceprezes NFOŚiGW- J. Faliński- nie, nie. My jesteśmy tu tylko dlatego żeby zagwarantować państwu pomoc w zabezpieczeniu udziałów środków własnych. Nie jesteśmy od tego żeby was namawiać do czegokolwiek, przymierzyć pewne problemy. Ja tu może trochę za daleko poszedłem jako radny sejmiku czy też tam kiedyś jako samorządowiec, z resztą czuje się samorządowcem żeby podpowiedzieć pewne kwestie. Reprezentant tych gmin i miast może wystąpić jako Związek Celowy Miast i Gmin do pana prezydenta i prowadzić tego typu rozmowy. My nie możemy nakazać czegokolwiek ani wam, ani im, ani tu prowadzić jakiś rozmów.

Pan J. Kloczkowski- Dyr ZGZJM- jak pan prezes stwierdził, niestety nie możemy nikomu nic nakazać. Ustawa mówi jasno, zanieczyszczający płaci. Ale tak się ciekawie złożyło, że miasto Szczecin ma rezerwat wody pitnej nie na swoim terenie. Niestety my zanieczyszczamy. I my dlatego podciągając całą inwestycję w tytule, przypomnę „w celu jego ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Szczecina oraz terenów przyległych” tak naprawdę chcieliśmy sobie otworzyć drogę do funduszów unijnych, ale nie ma możliwości bezpośredniej skorzystania z pomocy Szczecina, bo on nie jest zanieczyszczający. Stąd jest ten problem.

Radna I. Morka- panie prezesie jeszcze tylko odpowiedź na drugie moje pytanie Czy oprócz tego że korzystamy na tym i nasza firma rodzima PPK czy dostaną coś dodatkowo. Dajmy na to zwiększamy choćby fundusze dla gminy, czy to będzie wymierne do tego.

Wiceprezes NFOŚiGW- J. Faliński- oficjalnie powiedzieć tego nie mogę, ale nieoficjalnie powiem tak: wszyscy, którzy próbują torpedować lub storpedują projekty bardzo duże mają przegraną sprawę i będą pozytywnie rozpatrywani ale w bardzo dalekiej kolejności. Z wszystkimi, którzy zechcą pomóc i skorzystać z dużych środków UE będziemy wspólnie szukać możliwości realizacji kolejnych zadań. Aby to co podjęliśmy w oparciu o Fundusz Spójności, który wywołuje pewien temat, nie rozwiązuje go do końca, załatwia w bardzo dużym stopniu będziemy starali się pomagać właśnie tym gminom naszymi środkami.

Radny E. Gola- dobrze pamiętam taką argumentację co wyzwala mieszkańcom poprzednie inwestycje. Przecież mieliśmy mieć ciepło za darmo. Przyjeżdżali panowie za Szczecina i obiecywali mieszkańcom złote góry. Był bez przerwy problem z wysokością cen, z podwyższaniem. I podobne rzeczy w argumentacji nam się dziś dzieją niestety. Kilkanaście złotych będziemy płacić za wodę i ścieki, będziemy płacić, nic więcej. Mieszkańcy zapłacą. Dziwię się, że wcześniej zbyt intensywnie nie starano się zmusić Szczecin do przystąpienia do tego projektu. Bo faktycznie to Szczecin korzysta na tym. Potwierdzono mi na odpowiedzi, że kanalizacji i sieci wodociągowej nie wymieniamy. Czyli Pyrzyce nie są objęte tym projektem. To jest projekt dla Szczecina, nie dla Pyrzyc. Także ja bardzo byłbym przeciwny temu.

Radny W. Kędziora- odniosę się do uwagi pana prezesa- troszkę źle się czuję po tej decyzji. Mam dyskomfort. Był pierwszy aspekt, ale go nie poruszałem. Ponownie pojawiła się wypowiedź w tym kontekście, uściślę. Najpierw było powiedziane, że między ósmą gminą która tej decyzji nie podjęła. Takiej presji, bym powiedział. Nagle słyszę, że jak nie podejmiemy decyzji pozytywnej tak wielkiego projektu, cytuję „będziemy przegrani”. Być może życie na to wskazuje, że na pewno nie będziemy mile widziani. Z jednej strony odbieram to jako formę ultimatum. Rozmawiajmy o faktach tej inwestycji, o stronie finansowej, bo ona mnie najbardziej boli. Naprawdę z tymi wszystkimi przesłankami się zgadzam. Chcę być odpowiedzialny w ten sposób, że nie chciałbym żeby te finanse nas pogrążyły. A tego się obawiam.

Radny S. Ryżyk- chciałbym na koniec powiedzieć, że nie zmieniłem zdania. Dalej jestem za tym, że ta inwestycja jest celowa. Wstyd jest, jeśli my wrócimy w swoje zagrodzie. Jeśli ktoś do nas przychodzi i daje nam 75% żeby z tą sytuacją skończyć i my byśmy mieli się na to nie zgodzić to sądzę, że byłaby to głupota.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- mam nadzieję, że nasi goście nie obrażą się za tą ilość pytań i za wszystkie inne rzeczy, które są z tym związane. Ale tak jak powiedziałem, to głosowanie będzie bardzo trudne, każdy musi podjąć decyzję. Nie wiem jak się zachować. Dlatego moje ostatnie pytanie jest do pana prezesa, chciałbym jednak żeby ta konsultacja się odbyłam, czy nie ma naprawdę takiej możliwości żeby dać nam jeszcze ten miesiąc czasu na to żebyśmy porozmawiali z radami sołeckimi, z naszymi mieszkańcami. Zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Wyjdziemy z tej sesji i za chwilę ludzie będą nas wytykać i będą mówić „zadecydowaliście za nas”. Wiem, że jesteśmy ich reprezentantami ale potrzeba nam tego tygodnia, dwóch na przeprowadzenie tych konsultacji. Nie ma takiej możliwości panie prezesie. Nie ukrywam, że chciałem złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji, o odroczenie na chociaż krótki okres czasu po to aby można było te konsultacje przeprowadzić. Usłyszałem odpowiedź, że to jest ostatni dzisiejszy dzień. Ale proszę mi powiedzieć, czy nie możnaby tego chociaż na jakiś czas odroczyć.

Pani Krystyna Kołodziejczyk- Dyrektor NFOŚiGW- złożenie wniosku Komisji Europejskiej, to jest 15 sierpnia. Przed 15 sierpnia wniosek musi jeszcze przejść przez weryfikacje w NFOŚiGW, Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. W tej chwili wynegocjonowałam z NFOŚiGW że państwa projekt pójdzie szybciej jeśli chodzi o termin weryfikacji w NFOŚiGW. Jeżeli nie pójdzie w tej chwili, to następny możliwy termin złożenia projektu to jest rok 2006.

Radny W. Kędziora- czuję się w obowiązku odnieść do tego, co mówił radny Ryżyk. Możnaby tą wypowiedź odebrać tak, że ktoś, kto nie jest zwolennikiem taj inwestycji to w zagrodzie ma brudno itd. Wiem, że ta zagroda to była przenośnia ale ja jestem za tym żeby było czysto ale nas na to nie stać i takim porównaniem jestem oburzony.

Radny S. Ryżyk- nie było moim zamiarem kogokolwiek obrażać.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa: „Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie, jednocześnie wnioskuje, aby siedziba Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie mieściła się w Pyrzycach”

Wynik głosowania: za- 12, przeciw-2, wstrzymało się- 3.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radny A. Hałasa- wnoszę wniosek o głosowanie imienne.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Hałasy o głosowanie imienne.

Wynik głosowania: Za- 13, przeciw- 2, wstrzymało się- 2.

Wniosek uzyskał akceptację.

Głosowanie imienne:

 1. Budynek Mirosław- za

 2. Dubicki Krzysztof- za

 3. Gola Edward- przeciw

 4. Gontarz Grzegorz- nieobecny

 5. Gryczka Mirosław- wstrzymuje się

 6. Gumowski Andrzej- wstrzymuje się

 7. Hałasa Andrzej- przeciw

 8. Jemielity Stefania- wstrzymuje się

 9. Kędziora Waldemar- przeciw

 10. Klimczak Piotr- nieobecny

 11. Kubajek Józef- nieobecny

 12. Majak Mariusz- za

 13. Marcinkiewicz Artur- wstrzymuje się

 14. Momot Jan- przeciw

 15. Morka Izabella- za

 16. Odachowska Agnieszka- za

 17. Osękowski Marian- za

 18. Ptaszyński Zbigniew- za

 19. Ryżyk Stefan- za

 20. Tkaczuk Jan- wstrzymuje się

 21. Tołoczko Wiktor- za

Wynik głosowania: Za- 9, przeciw- 4, wstrzymało się- 5.

Uchwała Nr XXXIX/298/05 stanowi zał. Nr 38.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności- druk Nr 441/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 39.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 40.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 41.

 3. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 42.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: za- 8, przeciw- 2, wstrzymało się- 5.

Uchwała Nr XXXIX/299/05 stanowi zał. Nr 43.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- podziękował przybyłym gościom za udzielenie informacji.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku wodno- kanalizacyjnego gminy Pyrzyce- druk Nr 459/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 44.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 45.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 46.

 3. Komisja Edukacji- opinia negatywna- stanowi zał. Nr 47.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska- Po poprawkach będzie to brzmienie takie: „wyraża się wolę objęcia przez gminę Pyrzyce 152 852 jednostki udziałowe po 50 zł. każda”. W treści jest 152 zł. udziałów.

Radny W. Kędziora -Podjęcie decyzji uzależniam od odpowiedzi na to samo pytanie ale skierowane do dwóch osób i prosiłbym o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Czy w momencie wniesienia aportem do PPK sieci wodno- kanalizacyjnej na terenach wiejskich taryfa za wodę będzie zbiorcza dla całej gminy czy może być rozbicie osobno na wodociągi wiejskie i osobno na tereny miejskie. I to jest dla mnie ważne i to jest pytanie skierowane do pani prawnik i do pana dyrektora Lempartego.

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- Będą dwie ceny wody: na terenia miasta Pyrzyce i na terenach wiejskich. Będą prowadzone dwie ewidencje kosztowe, dla jednego przedsięwzięcia i drugiego. To jest zgodne z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Do tego jesteśmy przygotowani.

Radca Prawny- G. Łukasiewicz- art. 20 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków daje taką możliwość, o jakiej powiedział pan dyrektor Zarządu. Zróżnicowanie cen i stawek opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic w zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Radny S. Ryżyk- panie dyrektorze, po części jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, że będziemy mieli dwie różne ceny, tylko moje wątpliwości budzi wysokość tych cen. Czy cena na sieć wiejską, wody dostarczanej do wiejskich mieszkań będzie zbliżona albo taka sama do ceny dotychczas stosowanej przez wodociągi goleniowskie czy będzie zbliżona do ceny stosowanej przez PPK?

Dyr. Zarządu PPK- J. Lemparty- mogę powiedzieć z całą stanowczością, że ta uchwała zostanie przekazana i wodociągi wiejskie rzeczywiście zostaną przekazane dla firmy. Cena będzie poniżej tej ceny którą dzisiaj państwo płacicie. Powiem wprost- nie podpisałem tego pisma, czekałem do dzisiaj jaka będzie decyzja i radni, przewodniczący Rady za kilka dni otrzymają pismo na jakim poziomie będzie woda i ewentualnie w przyszłości o co będzie powiększała się cena.

Radny M. Budynek- panie dyrektorze nie jestem usatysfakcjonowany tą ceną i tą propozycją. Jestem zaniepokojony działaniem niektórych radnych, którzy na siłę chcą wprowadzić niższą cenę. Wieś, miasto to są dwie różne aglomeracje. Na inwestycję składamy się z całego budżetu. Płacimy z budżetu gminy solidarnie i uczciwie. 900 000 zł. rok w rok będziemy spłacać do 2013r. Stacja uzdatniania wody która została wybudowana dla nas, mieszkańców Pyrzyc to jest inwestycja dla Pyrzyczan. A gdzie jest solidarność wiejska? Całe wodociągi miejskie zostały zmodernizowane, Rada Gminy miliony złotych wpakowała w tą inwestycję m.in. w stację uzdatniania wody w Krzemlinie. Łaskę robiliśmy dla ludzi ze wsi? Niestety nie. Zrobiliśmy inwestycję po inwestycji. Ponieśliśmy koszty z budżetu gminy a teraz niektórzy radni miejscy są bardzo oburzeni. Pytam czym? Czy będą więcej płacić za inwestycję miejską? Dlaczego nie możemy wspólnie tego płacić.

Radny A. Gumowski- zanim te wszystkie wątpliwości się rozwiną, jest jedno podstawowe pytanie które chciałbym skierować do pana dyrektora. Czy warunkiem podstawowym i wymaganym aby beneficjent przejął swoje zadanie jest to żeby był zarządcą czy właścicielem całej sieci na terenie gminy. Czy to nie jest warunek podstawowy. Pytam się w kontekście takim, że jestem troszeczkę zaniepokojony opiniami wszystkich komisji poza Komisją Budżetu. Pytam również w tym aspekcie, że przed chwilą Wysoka Rada w głosowaniu podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania Zlewni Jeziora Miedwie. Jeżeli pan powie, że to jest warunek obowiązkowy to myślę, że wszyscy radni nie będą mieli innego tylko zweryfikować swoje myślenie i nie dyskutować więcej tylko zagłosować za przekazaniem wodociągów do zasobu PPK.

Pan J. Kloczkowski- Dyr ZGZJM- jak tworzyliśmy Studium Wykonalności jednym z wytycznych było przekazanie majątku wodno- kanalizacyjnego do beneficjenta. To było zdrowo rozsądne. Trudno jest opanować sytuację na terenie gminy, gdzie jest dwóch operatorów. Przypomnę, m.in. przez ten układ operatorski Związek Gmin, gdzie jest beneficjentów pozostałych 5 gmin musimy wyłonić operatora na podstawie przetargu publicznego. To był ten układ, którego nie potrafiliśmy zbudować. Stąd też wynegocjonowaliśmy z NFOŚiGW żeby tak dopasować ten projekt, który jest projektem grupowym przypomnę. Tutaj jest fantastyczna sytuacja na terenie miasta i gminy bo jest PPK, to jest wasza spółka. Ten majątek powinien być. Nie mówię, że musi ale powinien być. Jeżeli zapewnienia pana dyrektora są że może być zróżnicowana to trudno tu dyskutować. To jest bardzo dobra informacja ale konsekwencją odrzucenia tej uchwały byłoby zaprzeczenie sobie w tej uchwale wcześniejszej. Bo jeżeli odrzucamy, to ten projekt nie ma powodzenia w realizacji.

Radny A. Gumowski- odpowiedź była jasna, logiczna i pełna ale mam pytanie do pana Burmistrza. W momencie, gdy głosowaliśmy wniosek mówiący o przekazaniu tych zasobów do PPK pan dyrektor Kurzaj tutaj na tej sali odgrażał się, że będzie dochodził swoich praw w postaci zwrotu poniesionych nakładów na utrzymanie i poniesione inwestycje w czasie eksploatacji tychże wodociągów. Czy pan posiada taką wiedzę jaka to ma być kwota, kto za nią zapłaci i zwraca uwagę na jeszcze jedną istotę, zaczynają te koszty nam narastać. Przed chwilą podjęliśmy decyzję dotyczącą Zlewni Jeziora Miedwie, przystąpienia do programu, wiadomo że kredyty nas obciążą. I teraz kolejny kredyt na spłatę zobowiązań dla Goleniowa, bo oni pewnie nie popuszczą tego i, jak się pan dyrektor wyraża, swojego żądać będą. Nie pamiętam czy chodziło o kwotę 500 000 zł. czy 600 000 zł., nie chcę zmyślać. Co z tym fantem dalej bo trzeba myśleć przyszłościowo i trzeba już planować skąd te środki mamy wziąć.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Przed wyborami radni mieli wiele wątpliwości i bardzo dobrze że tak było, ponieważ decyzja jest odpowiedzialna, przemyślana i przedyskutowana. Dotyczy zapisu ustawowego, z którym zapoznawałem nas wszystkich. Pani radca prawny przeczytała konkretny zapis rozporządzenia, iż można stosować różne taryfy w stosunku do grupy odbiorców. Rozumiem, że grupami odbiorców są osoby fizyczne, prawne natomiast znowu trzeba będzie sięgać do rewitalizacji, niestety mamy takie prawo. Czy grupą odbiorców są mieszkańcy zamieszkali na terenach wiejskich i miejskich, chciałbym uzyskać no ta odpowiedź od pani radcy. Co do wodociągów, w tej chwili ar bisowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Goleniów to niejeden raz zastanawialiśmy się dlaczego jest taka cena, jak funkcjonowały do momentu kiedy były w zakładzie wodociągowym w Goleniowie. Zakład rządził się innymi prawami. Nie naliczano amortyzacji w związku z tym ta cena była mniej więcej taka, jaka była dotychczas. Faktem jest, iż Goleniów na naszym terenie od lat wykonywał wiele prac. Na to są dokumenty i wiemy jaka sieć, w jakim momencie była wykonywana. Pokazano nam jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich lat i w piśmie oficjalnym skierowanym do Burmistrza można przeczytać następującą kwotę 279.965,25 zł. Goleniów na podstawie posiadanych dokumentów udowadnia i pokazuje, że takie pieniądze zainwestował w sieć wodociągową na naszym terenie. Dotyczyło to Stróżewa i Krzemlina.

Radny A. Gumowski- Oczywiście to rozumiem i pewnie pan mi nie odpowie z czego to zapłaci ale mówię- to są kolejne koszty. Panie Burmistrzu po raz pierwszy się cieszę, że pan nie wykonał wniosku Rady Miejskiej. Przypomnę, gdyby wykonał pan wniosek Rady Miejskiej mówiący o cofnięciu poprzedniego wniosku o przekazanie to teraz byśmy mieli olbrzymie kłopoty bo moglibyśmy wykonać to dopiero w roku 2007. Pytanie jest jedno- po co była ta cała szopka? Najpierw przekazujemy, potem nie przekazujemy i informujemy naszych mieszkańców mniejszych miejscowości, że i tak będziemy musieli przekazać. Gdyby pan Burmistrz sumiennie wykonał wniosek podjęty przez całą Radę to teraz dopiero mielibyśmy wielkie kłopoty.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Zrozumiałem wypowiedź dosyć dokładnie. Nie mogę wniosku od razu wykonać, wniosek Burmistrz jest zobowiązany przeanalizować i poinformować Wysoką Radę jak widzi konsekwencje realizacji danego wniosku.

Komisja Rolnictwa i Ekologii wnosi wniosek o głosowanie imienne.

Radny M. Budynek- Jeżeli są wnioski negatywne wypadałoby żeby pani przewodnicząca komisji i pan przewodniczący powiedzieli dlaczego są to wnioski negatywne. Wiadomo, że jak jest wniosek pozytywny to zgadzamy się z projektem, jeżeli jest negatywny to przedstawiam swoje przeciw.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Padło takie pytanie, czy sieć wodociągowa nie powinna być u jednego podmiotu. Prowadziłem rozmowy z firmą PROEKO na ten temat. Jest stosowne pismo w dokumentach, z którego nie wynika zapis czysto merytoryczny, że jest to spowodowane realizacją zadania z punktu widzenia merytorycznego. Nie. W ostatnim zdaniu WFOŚiGW pisze, iż chce mieć pewność że to stanie się po zakończeniu zadania. Innymi słowy WFOŚiGW obawia się, że gminy, które realizują zadanie, o którym mówimy, Fundusz Spójności wyłożył stosowne środki finansowe, a potem Rada powie my i tak będziemy mieli układ inny. Jest to do końca jest niezbyt precyzyjne i czytelne. Uchwały mają to do siebie, że można je zmieniać a później przychodzą nasi następcy i mogą inaczej spojrzeć. Może z punktu widzenia formalnego jest to potrzeba, ale ja nie doczytuję się w tym piśmie takiego czytelnego, formalnego zapisu że to ma wpływ na realizację z punktu widzenia merytorycznego, rachunkowego. Ale taki zapis w tym piśmie jest.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- W dniu głosowania podczas posiedzenia mojej komisji wynik był taki: przeciw-1, wstrzymały się 3 osoby. Przeciw byłam ja, ponieważ od samego początku byłam za tym żeby wodociągi na wsi pozostały w Wodociągach Zachodniopomorskich. W związku z tym, że koniecznością jest żeby nasze przedsiębiorstwo przejęło wodociągi na wsi, myślę, że głosowanie będzie troszeczkę inne. Ale tylko i wyłącznie z tego względu, że jest to koniecznością.

Wiceprzewodniczący Rady M. Osękowski- Nie ukrywam, że komisja nie zajęła stanowiska, ze względu na to, że część radnych jest z Pyrzyc, a część ze wsi.

Radny M. Budynek- Wasze spojrzenie na świat to dla mnie coś niesamowitego, może dlatego że nie prowadziliście nigdy działalności gospodarczej. Będę walczył o to, żeby nie było wyższych podatków. Nie mogę z jedną rzeczą się zgodzić. Jak można podchodzić do sytuacji, że nasza sieć wodociągowa, nasza woda, nasza sieć wody, więc surowiec. Najważniejsza rzecz w gospodarce rynkowej- klient. Bez klienta nie ma o czym mówić. My niestety wolimy oddać komuś. Część wypracowanych przez wieś środków finansowych ucieka bezpowrotnie. Nasi ludzie nie mają pracy, ludzie z Goleniowa przyjeżdżają pracować. Podatki idą do kas Goleniowa. Wierzcie mi na słowo, przez kilka lat nie mogę się z tym pogodzić, walczyłem jak widzicie sami. Nie wiem jak do was dotrzeć. Za 50 gr. czy 20 gr. na m3 wody oddalibyście wszystko. Żeby tylko ludzie na wsi płacili mniej 20gr. Jak powiedziałem wcześniej, my dajemy więcej dla wsi.

Wynik głosowania: Za- 8, przeciw- 2, wstrzymało się- 5.

Wniosek uzyskał akceptację.

Radny J. Tkaczuk - Nie możemy tych ludzi postawić pod ścianę. Jeżeli będzie to 0,10 zł. czy 0,15 zł, to nie będzie wielkiego problemu. Jestem za tym, aby było to w jednym ręku choćby po to, ze łatwiej tym gospodarować i zarządzać. Mam nadzieję te śmieci wrócą kiedyś do PPK i należy to przeanalizować. Nie wiemy co będzie za rok, bo pana dyrektora stanowisko było twarde i niewzruszone. Dzisiaj kiedy widzę, że dyrektor jest bardziej elastyczny i będzie takie porozumienie i ze spółdzielni wrócą te śmieci.

Zadawala mnie jak widzę, że z PPK jeździ samochód i wywozi polbruk. mam nadzieję, że ta betoniarnia nie będzie na deficycie. Ważne, aby było porozumienie i aby ludzie mieli zatrudnienie i w tym kontekście należałoby pójść i będę głosował za przekazaniem.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski - Prośba do przewodniczącego, aby czuwał nad przebiegiem sesji. Straciliśmy 20 minut na to, że nie było uzasadnienia do opinii. Ja przewodniczą Komisji Budżetu i nikt nie znajdzie opinii negatywnej, która by nie uzasadniona. Jest to podstawowy warunek, aby uzasadnić swoją negatywną decyzję.

Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- Przeprowadził imienne głosowanie:

Wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego został przyjęty: Za-8, przeciw-2, wstrzymało się -5.

Lp.

Imię i nazwisko

Wynik głosowania

.

1.

Budynek Mirosław

Za

2.

Dubicki Krzysztof

Za

3.

Gola Edward

Za

4.

Gontarz Grzegorz

nieobecny

5.

Gryczka Mirosław

Za

6.

Gumowski Andrzej

Za

7.

Hałasa Andrzej

nieobecny

8.

Jemielity Stefania

Za

9.

Kędziora Waldemar

Za

10.

Klimczak Piotr

nieobecny

11.

Kubajek Józef

nieobecny

12.

Majak Mariusz

Za

13.

Marcinkiewicz Artur

Za

14.

Momot Jan

nieobecny

15.

Morka Izabella

Za

16.

Odachowska Agnieszka

wstrzymała się

17.

Osękowski Marian

Za

18.

Ptaszyński Zbigniew

nieobecny

19.

Ryżyk Stefan

Za

20.

Tkaczuk Jan

Za

21.

Tołoczko Wiktor

Za

RAZEM: Za-14, przeciw-0, wstrzymało się-1.

Uchwała Nr XXXIX/300/05 stanowi zał. Nr 48.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach- Druk Nr 446/05

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 49

Opinie Komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 50.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia negatywna- stanowi zał. Nr 51.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 52.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- M. Osękowski- Komisja wypracowała negatywną opinię. Na komisji dyskusja była bardzo szeroka i taką opinie komisja wyraziła.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-13, przeciw-0, wstrzymało się -2

Uchwała Nr XXXIX/301/05 stanowi zał. Nr 53.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzesku - Druk Nr 439/05

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 54.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 55.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- wniosek komisji- stanowi zał. Nr 56.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 57.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Odczytał pismo z Kurii Metropolitalnej informujące, iż decyzja o nadaniu imienia dla szkoły leży w gestii organu prowadzącego i społeczności.

Pismo stanowi zał. Nr 58.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-13, przeciw-0, wstrzymało się -2

Uchwała Nr XXXIX/302/05 stanowi zał. Nr 59.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie opłat za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce - druk Nr 400A/05

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 60.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 61.

 2. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 62.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0

Uchwała Nr XXXIX/303/05 stanowi zał. Nr 63.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutów Gminy Pyrzyce- druk Nr 454/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 64.

Uchwały zabrania mieszkańców poszczególnych sołectw stanowi zał. Nr 65.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 66.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 67.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 68.

Radny K. Dubicki- W materiałach zostały przedstawione opinie dwóch sołectw. czy pozostałe sołectwa zapoznały się z tym statutem i czy są na to dokumenty?

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Projekt statutu otrzymały wszystkie Rady Sołeckie i tylko dwie zgłosiły uwagi i zostały one przedstawione w materiałach dla Radnych. Dowodem są podjęte uchwały na zebraniach wiejskich wszystkich sołectw.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0

Uchwała Nr XXXIX/304/05 stanowi zał. Nr 69.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005- druk Nr 438/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 70.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 71.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 72.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 73.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0

Uchwała Nr XXXIX/305/05 stanowi zał. Nr 74.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 r.- druk Nr 448/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 75.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 76.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 77.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 78.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/306/05 stanowi zał. Nr 79.

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 r.- druk Nr 449/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 80.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 81.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 82.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 83.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/307/05 stanowi zał. Nr 84.

Do punktu 22 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 r.- druk Nr 450/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 85.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 86.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 87.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 88.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/308/05 stanowi zał. Nr 89.

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce- druk Nr 435/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 90.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 91.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 92.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 93.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/309/05 stanowi zał. Nr 94.

Do punktu 24 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce- druk Nr 445/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 95.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 96.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 97.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 98.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/310/05 stanowi zał. Nr 99.

Do punktu 25 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce- druk Nr 434/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 100.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 101.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 102.

 3. Komisja Edukacji- opinia negatywna- stanowi zał. Nr 103.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-14, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Uchwała Nr XXXIX/311/05 stanowi zał. Nr 104.

Do punktu 26 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek zabudowanych garażami Nr 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12 położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce- druk Nr 442/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 105.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 106.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 107.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 108.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/312/05 stanowi zał. Nr 109.

Do punktu 27 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek Nr 81/7, 81/8, 81/9, 81/11 i 30/1 położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce- druk Nr 443/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 110.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 111.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 112.

 3. Komisja Edukacji- nie wypracowała opinii- stanowi zał. Nr 113.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-13, przeciw-0, wstrzymało się -2.

Uchwała Nr XXXIX/313/05 stanowi zał. Nr 114.

Do punktu 28 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 200/22 w obrębie 6 miasta Pyrzyce- druk Nr 444/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 115.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 116.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 117.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 118.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-13, przeciw-0, wstrzymało się -2.

Uchwała Nr XXXIX/314/05 stanowi zał. Nr 119.

Do punktu 29 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale o obwodach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów- druk Nr 460/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 120.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 121.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 122.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/315/05 stanowi zał. Nr 123.

Do punktu 30 porządku

Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005r.- druk Nr 451/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 124.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 125.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 126.

 3. Komisja Edukacji- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 127.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/316/05 stanowi zał. Nr 128.

Do punktu 31 porządku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji zadań w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w zakresie zaliczek alimentacyjnych - druk Nr 462/05.

W/w projekt uchwały stanowi zał. Nr 129.

Opinie komisji.

 1. Komisja Budżetu- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 130.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna - stanowi zał. Nr 131.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały

Wynik głosowania Za-15, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XXXIX/317/05 stanowi zał. Nr 132.

Do punktu 32 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Kier. OPS- I. Nawrocka- Udzieliła odpowiedzi dla radnego J. Tkaczuka:

Na dzień dzisiejszy zostały wynajęte dwa dodatkowe pomieszczenia w Ratuszu na parterze, gdyż należy zapewnić warunki godne przyjęcia dużej liczby klientów. Od 1 lipca przez OPS są realizowane zadania: świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z ZUS-u i KRUS-u.

Radny J. Tkaczuk - Ja nie kierowałem pytania do pani Kierownik, lecz do pana Burmistrza. Pan Burmistrz nie był obecny na początku obrad sesji, zapytania zostały kierowane do zastępcy, która scedowała to na panią kierownik.

Ja pytałem o cały dół budynku Ratuszu. Moje pytanie brzmiało, czy parter ratusza zostanie przekazany dla OPS?

Radna I. Morka - chciałabym odpowiedz na piśmie w sprawie oświetlenia w Brzesku.

Radny W. Kędziora- Sugestia. Co powiedziałaby pani Kierownik OPS i pan Burmistrz Nasze przedsiębiorstwo PPK boryka się nadmiernym metrażem. Nie lepiej byłoby porozumieć się z dyrektorem i wydzierżawić tam całą kondygnację. To jest moja sugestia i warta jest rozpatrzenia.

Z-ca Burmistrza -T. Jasińska- Na dzień dzisiejszy została zawarta umowa na wynajęcie pomieszczeń z okazji przejęcia zadań. W tej chwili jest umowa i mamy propozycję i nie wymagajmy informacji jak ona będzie przebiegała.

Drugie pytanie radnego Tkaczuka, co z drugą częścią budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej, dotyczy również pani kierownik OPS, która jest zainteresowana nim.

Odpowiedz w tej sprawie zostanie przygotowana na piśmie.

Odpowiedz dla radnego W. Tołoczki:

Stypendia szkolne: Wpłynęło 944 wniosków, zakwalifikowano 723. Wpłynęły również 2 wnioski o zasiłek szkolny. Pan Burmistrz utworzył rezerwę na nieszczęśliwy wypadek. takie zdarzenie miało miejsce, gdyż częściowo został napalony budynek mieszkalny w wyniku czego dzieci utraciły podręczniki.

Na stypendium Gmina Pyrzyce otrzymała dotację w kwocie 138 000 zł. Miesięcznie stanowi to kwotę 13,88 zł. i ustalono stypendium w kwocie 44,80 zł. miesięcznie. Pan Burmistrz przyznał stypendia dla 214 uczniów w minimalnej kwocie na miesiąc. Do dnia 30 czerwca na planowane 57 204, 60 zł wydatkowano 37 038,22zł.

Radny J. Tkaczuk- Podałem również pytanie na jak długo została wydzierżawiona część budynku na Gabinet Lekarski przy ul. Poznańskiej? Kolejne pytanie dotyczyło trawy przy garażach przy ul. Ciepłowniczej. Proszę o odpowiedz.

Burmistrz K. Lipiński - Na wszystkie pytania odpowiemy na piśmie.

Odp. dla radnego Tkaczuka -

Część budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej w drodze przetargu zostało wydzierżawione dla pana Hajduły. Jest to umowa trzyletnia. Pan Hajduła zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż tej części i stosowny projekt uchwały zostanie przygotowany.

W sprawie garażów przy ul. Ciepłowniczej- sytuacja w Wydz GKŚiR nabierze prawidłowej klasy. Wiemy, że dotychczasowy Kier. Rozel zmienił miejsce pracy. Jesteśmy po konkursie i już niebawem będzie nowy kierownik. mam nadzieję, że zadba.

Odp.dla radnego Kędziory -

W poprzedniej kadencji ( 2000r.) pani Kier. Nawrocka analizowała możliwość zlokalizowania siedziby OPS w PPK. Wówczas nie doszło do porozumienia. Jest to pomysł godny uwagi i spróbujemy rozmawiać w tym zakresie.

Radna I. Morka. Jestem zaskoczona wypowiedzią pana Burmistrza. na poprzedniej sesji pytałam się o budynek po byłej bibliotece i otrzymałem odpowiedź, że jest to długoletnia dzierżawa. W tej chwili mówi się, że szykowane są dokumenty do sprzedaży.

Kiedy odbył się przetarg, bo jako Rada nie byliśmy informowani, bo być może nie ma takiego obowiązku.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- jeżeli była to odpowiedz, że jest to długoterminowa dzierżawa to nadzwyczajne przejęzyczenie. Burmistrz jako organ wykonawczy ma prawo bez pytania Rady w drodze przetargu wydzierżawić do 3 lat. W innych przypadkach burmistrz jest zobowiązany pytać Wysoką Radę i tak będę czynił.

Jeżeli radna potrzebuje dokumenty dotyczące ogłoszenia przetargu, to można zapoznać się w wydziale.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W pkt 6 zadałem pytania, na które nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.

Z wielkim niepokojem wysłuchuję wypowiedzi nt. trójporozumienia w sprawie dołu Ratusza. Przecież i tak bez zgody Rady takiego trójporozumienia pan Burmistrz nie będzie mógł zawrzeć. Co to znowu za jakieś kuluarowe rozmowy? chcielibyśmy wiedzieć, bo może niepotrzebnie pan Burmistrz na pracuje się, bo Rada może nie wyrazić na to zgody. Niech ma Burmistrz jednak większe zaufanie, próbuje rozmawiać i przeprowadzać te konsultacje a nie stawiać Radę przed faktem dokonanym. Nic nie stoi na przeszkodzie aby na poszczególnych komisjach poinformować nas o rozpoczętych działaniach mających coś na celu. Po co mamy dowiadywać się dopiero po przedstawieniu projektu uchwały. My chcemy wcześniej dowiadywać się o tym.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Nie przekroczyłem swych uprawnień. Jest to zwykły tryb wyborczy przysługujący organowi wykonawczemu jakim jest Burmistrz a w powiecie Zarząd Powiatu. Starosta mając kompetencje Przewodniczącego zarządu też takiego dokumentu Wysokiej Radzie w Powiecie nie przedstawiał, ponieważ musimy ustalić techniczną stronę i wówczas zapytamy się, czy jest to możliwe. Projekt trójporozumienia został przedłożony u Starosty i po przeanalizowaniu i po dopracowaniu przedłożymy. Jak Rada powie, że nie to nie zostanie ono podpisane. Chyba, że radny widzi w ten sposób, że z każdą moją decyzją proroczą mam obowiązek spotykania się z komisjami i razem dyskutowania i spotykania się nad dokumentem roboczy.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nie chodziło mi o robocze decyzje Burmistrza. Chodzi mi o decyzje Burmistrza robocze, które wymagają zgody rady. Wydaje mi się, że dobre i zasadne było to, żebyśmy informacje mieli nawet w momencie kiedy takie opracowania są przygotowywane. Chodzi mi tylko o takie decyzje, które wymagają zgody Rady. Nic nie stoi na przeszkodzie i nie zabierze dużo czasu na komisji, jeżeli poinformuje pan burmistrz w tak bardzo ważnej sprawie. trójporozumienie, jeżeli chodzi o cały dół Ratusz jest to bardzo ważna sprawa społecznie rozstrzygające pewne kwestie.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Gdyby było to mienie komunalne gminy to z pewnością bym tak postąpił. Jednak jest to mienie komunalne powiatu i ja zwróciłem się do pana Starosty, aby próbować znaleźć porozumienie i wówczas dopiero Wysoką Radę poinformuję. Będąc Burmistrzem tejże gminy musze dbać o interes gminy i będę starał się jak najtaniej i za jak najniższą cenę nabyć w drodze trójporozumienia tą kwestie rozstrzygnąć. Dobrze byłoby gdyby Ratusz, który od zawsze był siedzibą władz miasta i jednostek organizacyjnych takim pozostał. Gdyby to było mienie komunalne gminy to na pewno tak byłoby.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Rzeczywiście parter Ratusza nie jest mieniem gminy, ale aby zawrzeć trójporozumienie trzeba jakieś mienie gminy ewentualnie coś co stanowi własność Gminy. Na tym polega porozumienie, także proszę nie mówić, że nie będzie pan Burmistrz nie będzie oferował nic co jest własnością Gminy. Czy to długi czy inne rzeczy. Nic nie stopi na przeszkodzie, aby nas o tym poinformować. Nie jestem przeciwnikiem tego typu działań, tylko chcę wiedzieć, co się dzieje i myślę, że większość radnych również chciałaby wiedzieć.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Nieuporządkowane są zapytania więc odpowiem na wszystkie na piśmie.

Sprawa „Stawu Złotej Rybki”- gdyby można było w ten sposób wydać pieniądze przeznaczone w budżecie na „Staw Złotej Rybki”, to byłoby już to zrobione. Wymaga to odpowiednich dokumentów, operatów, które już prawie są zakończone. Zajmuje się tym pracownik Wydz. GKŚiR pana G. Grzejszczak. Temat ten do dnia 15 lipca ma być zamknięty. Nie ma obawy, że zastana nas mrozy, czy nie korzystna pogoda.

Sprawa monitoringu. Od momentu kiedy wpłynęła oferta prowadzę konsultacje i rozmowy czy miasto Pyrzyce jest na tyle zagrożone jeżeli chodzi i bezpieczeństwo publiczne, czy faktycznie monitoring jest potrzebny i w miejscach wskazanych przez tego, który taką ofertę złożył. Zdania są w tej materii również podzielone zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych.

Opracowała i rozprowadzono została ankieta, która nie dotyczy tylko monitoringu, ale generalnie bezpieczeństwa. Zawiera ona kilkanaście punktów w formie pytania bądź zajęcia stanowiska czy też wyrażenia swojej opinii w tej sprawie. W tej chwili zbieramy ankiety i przeprowadzimy. Jest to materiał pomocny ale nie może być tak, że „w ślepo” wykona się sugestię ankieterów. Potrzebna będzie pewnie dyskusja na Wysokiej Radzie czy faktycznie powinniśmy monitoring zamontować. Zdania są podzielone, skrajne opinie- od zdecydowanie nie do zdecydowanie tak. Musimy mieć tą świadomość czy na pewno tak postępować. Czy nie lepiej wprowadzić straż miejską, czy nie lepiej zwiększyć patrole policji bo aspekt ludzki też jest ważny. Wystarczy, że policjant, czy pracownik straży miejskiej w różnych sytuacjach zwróci uwagę czy pouczy. Mieszkaniec miasta z monitoringiem rozmawiać nie będzie. Wszyscy chcielibyśmy żeby decyzja była jak najlepsza i żeby mieszkańcy nie czuli się skrępowani. Monitoring swym zasięgiem obejmuje wszystkich mieszkańców, tych którzy mają ochotę coś sknocić i tych którzy po prostu wychodzą na spacer czy wracają z pracy o różnych porach dnia. Nie powiedziałem ostatniego słowa w tej materii.

Radny W. Kędziora- Przysłuchiwałem się temu i wyrażam co najmniej zdziwienie, bo nie ten poziom dyskusji powinniśmy prowadzić bo czy my chcemy się przekonywać czy jest potrzebny? To logiczne, że jest to poprawa bezpieczeństwa. Chodzi o to co stwierdziłem, czy nas stać na to. Na tym powinniśmy się skoncentrować. Być może nas nie stać ale wydaje mi się, że to powinno być meritum sprawy. Wszystkie badania wskazują na to, że poprawa bezpieczeństwa jest. Nad tym nie powinniśmy dyskutować. Odczuwam opór materii, nie wiem w imię czego. Bo na pewno nie w imię bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Po raz ostatni zabieram głos w sprawie monitoringu. Czuję się po prostu lekceważony i myślę, że Wysoka Rada też powinna się tak poczuć panie Burmistrzu. Wysoka Rada podjęła decyzję na temat natychmiastowego przystąpienia do prac związanych z zamontowaniem monitoringu. Przypominam panu wniosek. W dniu dzisiejszym Wysoka Rada w imieniu mieszkańców podjęła decyzję o przystąpieniu do programu Zlewni Jeziora Miedwie, zatwierdziła Studium Wykonalności. Zrobiliśmy to w imieniu mieszkańców, którzy nas wybrali. I również w imieniu tych mieszkańców podjęliśmy wniosek o zamontowaniu monitoringu. Dlaczego pan komplikuje sytuację? Dlaczego próbuje pan zwlekać z podjęciem tych decyzji, które zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane? Przecież tutaj nie ma już o czym dyskutować. Jest wola Rady, jest pan organem wykonawczym, niech pan przystąpi do realizacji. To był mój ostatni głos w tej sprawie.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Panie przewodniczący, nie tak dawno chwalił pan Burmistrza, że nie wykonał wniosku, nie tak dawno prosił pan o tydzień, dwa konsultacji społecznej na temat Zlewni Jeziora Miedwie. Nie stawiam żadnego oporu. Chcę tylko żeby decyzja była jak najlepsza i jak najbardziej trafna. Zapewniam pana przewodniczącego, że naprawdę są głosy skrajne. Proszę mi uwierzyć.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- nie powiem nic na temat monitoringu. Panie Burmistrzu, niech pan nie przesadza. Nie chwaliłem pana, że pan nie wykonał, tylko po raz pierwszy powiedziałem, że pana za to nie zganię. A to jest zasadnicza różnica.

Do punktu 33 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- odczytał wniosek Komisji Budżetu dotyczący skargi pana T. Skałeckiego i pana L. Urbaniaka, który stanowi zał. Nr 133.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- bardzo się cieszę i chciałbym podziękować członkom swojej komisji za to, że w końcu się tym zajęliśmy. Chciałbym do tego wniosku dołączyć sprawę pani Eufemii Dziełak. Proszę mi wierzyć, że ta sprawa również wymaga podjęcia szybkich i stosownych decyzji. Tam są już wyroki sądowe, jest parę spraw. Wydaje mi się, że jest tutaj jakiś dziwny opór materii jeżeli chodzi o urzędników w naszym magistracie i dobrze by było żeby do tego wniosku dołączyć jeszcze sprawę pani Eufemii Dziełak. Bądźmy bardziej tolerancyjni i bądźmy bardziej pochyleni w stronę naszych mieszkańców. Nie na tym rzecz polega żebyśmy się odpychali od wszystkich możliwych spraw które nas prawie nie dotyczą, ale pomagają tym ludziom. Starajmy się, żeby urząd był przyjazny dla naszych mieszkańców. Jam wiem, że on taki jest, ale niech będzie jeszcze bardziej przyjazny. A te sprawy nie powinny mieć już dawno miejsca, już dawno powinny być załatwione. Były ku temu możliwości, my to dokładnie przeanalizowaliśmy. Wydaje mi się, że należy jednak z bardziej otwartą dłonią wychodzić do naszych mieszkańców.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Co do skargi pana Skałeckiego faktycznie temat powinien być wyjaśniony. Ale co do pani Eufemii Dziełak nie ma żadnego oporu materii w naszym magistracie. Kwestia prawidłowego poinformowania tych, którzy powinni brać udział w zebraniach. Wiemy w jaki sposób dostarcza się, wiemy w jaki sposób jest regulowane, ale w tym przypadku uznanie za prawidłowe doręczenie zaproszenia na posiedzenie jest niezwykle utrudnione.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu.

Wynik głosowania: Za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się- 2.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz -Na prośbę przewodniczącego Komisji Budżetu odczytał opinię nt. „Stopnia realizacji inwestycji w mieście i gminie” z dnia 23 maja 2005r., która nie została odczytana na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2005r.

Opinia komisji stanowi zał. Nr 114.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- W nawiązaniu do przedłożonego projektu Regulaminu Organizacyjnego PDK ( stanowi zał. Nr 115) i PBP (stanowi zał. Nr 116):

Odczytał wniosek Komisji Budżetu: „Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005r. przeanalizowała projekt Regulaminu Organizacyjnego Pyrzyckiego Domu Kultury i wnioskuje o zmianę brzmienia §3 pkt 6 na następującą treść: „Pisma wychodzące z PDK, zarządzenia, dokumenty podpisuje dyrektor bądź osoba upoważniona”, pkt 7 i 8 wykreślić, a kolejne punkty przesunąć o jeden”.

Wniosek stanowi zał. Nr 117.

Odczytał wniosek Komisji Edukacji- stanowi zał. Nr 118.

Opinia Radcy Prawnego stanowi zał. Nr 119.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przedłożone wnioski w sprawie regulaminu organizacyjnego PDK

Wynik głosowania: Za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się- 1.

Wnioski uzyskały akceptację.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Zgłosił następujące zapytania do Burmistrza Pyrzyc:

 1. jakie decyzje podjął pan w sprawie dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury;

 2. jak wygląda obecnie sytuacja w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej;

 3. czy zgodne z prawem jest, iż zastępstwo w czasie nieobecności pani dyrektor Maliszewskiej będzie pełniła osoba, która według naszej wiedzy nie posiada żadnych uprawnień aby zajmować taką funkcję. Tym bardziej, że jest bardzo młodym pracownikiem z kilkumiesięcznym stażem;

 4. czy zastanawiał się pan nad tym żeby ewentualnie rozliczenie finansowe, tak jak już kiedyś proponowaliśmy, przejął Urząd Miejski. Aby część finansową przejął Urząd Miejski i można było zlikwidować etat księgowej.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- odpowiedział na zapytania przewodniczącego Komisji Budżetu A. Gumowskiego:

 1. pani dyrektor Maliszewska od 25 czerwca jest na zwolnieniu lekarskim;

 2. sytuacja w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej nie zmieniła się jeśli chodzi o współpracę załogi;

 3. faktycznie, pani dyrektor Maliszewska odchodząc na zwolnienie lekarskie powierzyła zastępstwo pani Brzozowskiej- Wróblewskiej. Jest to młoda, niedoświadczona pracownica i od 1 lipca sytuacja się zmieni, będzie zmiana osoby, która zastępuje panią dyrektor;

 4. co do ostatniego pytania poproszę kierownika Wydz. OKKFiS, pana J. Kaźmierczaka co do rozliczenia finansowego czy jest możliwośc przejęcia obsługi finansowo- księgowej Pyrzyckiego Domu Kultury, poproszę o odpowiedź panią Skarbnik.

Skarbnik Gminy M. Kozłowska- Jeżeli chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako instytucje kultury to na podstawie kontroli Regionalnej Izby Kontroli Obrachunkowej, która wytknęła nam, że jednostki te nie mogą być prowadzone jako jednostki budżetowe tylko jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Podmioty te składają CIT-y 8, CIT-y 2, bilanse. Nie widzę możliwości ani nadzoru, ani prowadzenia takiej księgowości.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Ja pozostanę na swoim stanowisku, że lepiej byłoby gdyby rozliczenie było tutaj. Natomiast przyjmuję do wiadomości, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami i takiej możliwości nie ma. Cieszę się panie Burmistrzu, że pewne decyzje zostały podjęte. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się coraz bardziej stabilizować, z tymże nie mogę się pogodzić z faktem, że pani dyrektor od 25 czerwca jest na zwolnieniu a od tego czasu nic pan właściwie w tej sprawie nie zrobił. Ostatnie moje pytanie: toczy się ponoć w tej chwili sprawa w sądzie pracy z panią sprzątaczką, której wypowiedziano umowę o pracę niezgodnie z przepisami, ponieważ wypowiedziano jej na mocy struktury organizacyjnej, którą w tej chwili omawiamy. Czyli dokonano wypowiedzenia pracy na podstawie struktury organizacyjnej, która jeszcze nie obowiązuje. Która jeszcze nie została przez Burmistrza przyjęta, która nie została zaopiniowana przez Wysoką Radę. Dzisiaj jest wniosek Komisji Budżetu żeby pozostawić pełny etat sprzątaczki, bo z naszej wiedzy wynikało, że są 662 m2 i są odpowiednie normy, które muszą być spełniane i w żaden sposób nie przystoi tutaj 1/2 etatu. Nie mamy w ogóle o czym dyskutować. Na jakiej podstawie, kto dopuścił do tego żeby wypowiedzieć umowę o pracę na podstawie struktury organizacyjnej nie funkcjonującej, która nie obowiązuje, czyli niezgodnie ze wszystkimi przepisami. Nie lepiej było dogadać się z tym pracownikiem, wycofać się i nie psuć sobie opinii. Nie włóczyć się po sądach, przecież to jest coś niepoważnego. Nie wyobrażam sobie innego wyroku sądu niż przywracający tą panią do dotychczas wykonywanej pracy, jeżeli niezgodnie z jakimikolwiek przepisami zostało jej to wypowiedziane.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- Ponieważ wiemy, że w sądzie panią dyrektor reprezentuje radca prawny w tej sprawie, chciałabym wiedzieć kto ponosi za to koszty.

Kierownik Wydz. OKKFiS- J. Kaźmierczak- Na pytanie pana przewodniczącego Komisji Budżetu mogę odpowiedzieć tylko w ten sposób, że prawdopodobnie ma pan trochę racji. Z tymże decyzję o zmianie warunków zatrudnienia podejmuje dyrektor i nie konsultuje decyzji ani z Burmistrzem, ani z zastępcą. Po fakcie nasza decyzja była taka, żeby wycofać tą decyzję. Pani dyrektor podjęła decyzję, jaką podjęła. W związku z tym, podjęcie dzisiaj danej opinii przez państwa w tej kwestii nie przesądza sprawy. Zarządzenie o zmianie regulaminu nie może działać do tyłu w związku z czym zmiana warunków jaka się dokonała nie ma związku ze sprawą dzisiejszą. To jest jedna kwestia, druga jest merytoryczna. Rzeczywiście obsługę prawną biblioteki sprawuje radca prawny angażowany dorywczo i na pewno jest to finansowane ze środków biblioteki.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał wniosek Komisji Budżetu: „Komisja Budżetu zapoznała się również z projektem Regulaminu Organizacyjnego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej. Komisja opiniuje negatywnie przedłożony projekt Regulaminu Organizacyjnego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej z uwagi na zakres przedstawionych zmian, w tym głównie:

 1. zwiększenie etatu księgowej z 1/2 na 2/3. Komisja stoi na stanowisku aby pozostawić dotychczasowy wymiar czasu pracy (1/2 etatu)”.

Wynik głosowania: Za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się- 1.

Wniosek uzyskał akceptację.

 1. zmianę czasu pracy sprzątaczki z pełnego etatu na 1/2 etatu. Komisja stoi na stanowisku jak w poprzednim pkt”. Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu.

Wynik głosowania Za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się- 1.

Wniosek uzyskał akceptację.

Radna I. Morka- Zgłosiła zapytanie do pani Burmistrz: kto płacił jeżeli chodzi o „Idola”? Czy było to ze środków Pyrzyckiego Domu Kultury?

Z- ca Burmistrza T. Jasińska- Nie korzystałam z radcy prawnego, była to moja sprawa indywidualna i reprezentowałam samą siebie.

Radny W. Tołoczko- Zgłosił wniosek, żeby wakaty nauczycielskie i pracowników innych placówek oświatowych były zgłaszane i podawane do publicznej wiadomości we wszystkich kierunkach nauczycielskich.

Kierownik Wydz. OKKFiS- J. Kaźmierczak- W wyniku przeprowadzonej analizy arkuszy organizacyjnych pan Burmistrz wystąpił z pismem do wszystkich dyrektorów jednostek oświatowych o poinformowanie o zamierzeniach w sprawie wakatów. Tych wakatów jest w sumie kilkanaście. Spływają w tej chwili informacje tego typu, że pani dyrektor wystąpiła do Urzędu Pracy o możliwość zapewnienia kadry na stanowisko poszukiwane w danej szkole. To już uczyniliśmy. W tym kierunku pan Burmistrz działania podjął.

Radny W. Tołoczko- Wiem o tym, że zgłoszony jest wakat nauczyciela języka angielskiego w SP Nr2 ale są zarejestrowani nauczyciele w Powiatowym Urzędzie Pracy, teraz absolwenci szkół wyższych będą rejestrować i, tak jak mówię, żeby to była publiczna informacja. Są media, jest BIP, strona internetowa, telewizja kablowa, tablica ogłoszeń. Niech to będzie do publicznej informacji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Tołoczko.

Wynik głosowania: Za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Wniosek uzyskał akceptację.

Radny M. Gryczka- Proszę nie głosować tego wniosku. Panie Burmistrzu wydaje mi się, że będzie nowy szef wydziału GKŚiR. Przy ulicy Szkolnej i ulicy 2- go Marca, szczególnie ulica 2- go Marca, która jest uliczką przymurną, spaceruje bardzo dużo osób i to, co jest na działkach niezabudowanych, te haszcza gdzie jest rozwój ślimaków, gryzoni itd., wydaje mi się, że można służby uruchomić i przymusić właścicieli, którzy tak dbają o swoje posesje. Bo to jest nędza i ubóstwo. Natomiast w drugim aspekcie jest to sprawa zapomnianych, niesprzątanych od lat ulic. Czy to są ulice wyklęte w tym mieście? Wydaje mi się, że jeżeli są one niewpisane do planu sprzątania miasta, to proszę je wpisać i sprzątnąć te ulice. Prosiłbym panie Burmistrzu żeby mi odpowiedzieć na piśmie. Czy to będzie zrobione, w jaki sposób. Mieszkańcy tych ulic też chcieliby wiedzieć jak sytuacja będzie zrobiona.

Radny K. Dubicki- Panie Burmistrzu mój wniosek będzie zasadny i chciałbym otrzymać krótką i zwięzłą odpowiedź, tak czy nie. Czy otrzymaliśmy pieniążki, czy przeszedł nasz wniosek na przebudowę ulicy Narutowicza.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Jednak wymaga dłuższej wypowiedzi. Nie da się, tak lub nie. I tak chciałem zabrać głos właśnie w tej materii. Złożyliśmy 4 wnioski do SPORR-u. Jeden, nowieliński nie mógł być realizowany na terenie wiejskim, ale od razu złożony w ramach programu „Odnowa wsi”. Wniosek ścieżka, który szanse powodzenia uzyskał na ponad 80 pkt. Natomiast nie udało się uzyskać regionalności ulicy Narutowicza łączącą dwie drogi krajowe. Są pewne rygory i nie udało się. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale mamy taki sygnał. W zapisie uchwały budżetowej było w ten sposób, że jeżeli wnioski nie uzyskają akceptacji to uruchomienie tych pieniędzy wymaga zgody Wysokiej Rady. W związku z tym wnosiłbym do Wysokiej Rady, żeby Rada zezwoliła Burmistrzowi na podjęcie prac przetargowych, może o ograniczonym zakresie działań, aby te pieniądze jednak uruchomić i tą ulicę wyremontować. Jeżeli chodzi o zgodę Wysokiej Rady, taką procedurę byśmy podjęli.

Radny K. Dubicki- Trzeba zwrócić uwagę na to, iż przegląd urlopowy i zajęcie się tą sprawą w sierpniu czy we wrześniu, ogłoszenie przetargów, kiedy procedura prawna obowiązuje pewną ilość tygodni i zastanie nas zima. Wnioskuję o to, aby natychmiast podjąć działania i za te pieniążki zrobić chodniki, czyli pobocza, a na drugi rok w budżecie zagwarantujemy pieniążki i zrobimy asfalt.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Pyrzyc.

Wynik głosowania: Za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Wniosek uzyskał akceptację.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- W swojej wypowiedzi zasygnalizowałem, że gdy się okaże, że za te pieniądze będzie można zrobić chodniki i może podbudowę bo trzeba to będzie zrobić. To w przyszłym roku już tylko warstwę ścieralną. Zobaczymy jaki będzie wynik przetargu.

Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- Może wniosek jest trochę spóźniony, ale przed chwilą przeprowadzałem konsultacje z panem Darczukiem. Rada Powiatu podjęła decyzję odnośnie nauczycieli, którzy w tym roku nabywają prawa emerytalne, a to dotyczy m.in. tego, co mówił radny Tołoczko, że młodzi nauczyciele zgłaszają się do pracy i ci nauczyciele, którzy w tym roku przejdą na emeryturę dostają jak gdyby dodatkowo 4 000 zł. To jest co prawda czas złożenia do 15 lipca, gdyby Wysoka Rada podjęła taką decyzję w tej chwili, a pan Burmistrz skorzystał z tych przepisów, to nie wiem ile byłoby tych nauczycieli. Ale jest szansa, że nauczyciele, którzy mają prawa emerytalne żeby skorzystali. Rozumiem, że w starostwie te przepisy zostały dopracowane. Z tego co się orientuję to starostwo tak wyliczyło, że te pieniążki, które w tej chwili wypłacą nauczycielom a zatrudnią stażystów to te pieniążki i tak zostaną.

Radny M. Gryczka- Wydaje mi się, że tak nie możemy decyzji podejmować. Są pewne wyliczenia i w tej chwili będzie wniosek. Rada Powiatu podjęła taką decyzję, ona została dokładnie przetrawiona na poszczególnych komisjach. Pytam, jaka będzie podstawa dla organu wykonawczego do zafunkcjonowania. Uważam, że możemy zawnioskować do Burmistrza o przygotowanie takiego projektu uchwały, to wszystko.

Rady Powiatu Pyrzyckiego- W. Darczuk- Rok 2006 będzie bardzo obciążliwy dla szkół, ponieważ odejdzie w naszym przypadku około 30 nauczycieli. Rada zadecydowała, że cała rekompensata dla nauczycieli, którzy w tym roku odejdą, w związku z tym, że zaczęliśmy już w kwietniu, daliśmy termin na 15 lipca. Uważam, że nic się nie stanie jak gmina ten termin przesunie na późniejszy. W każdym razie, jaka jest zasada. Jest znaczna różnica między nauczycielem dyplomowanym a stażystą, 12 000. Jak nie patrzeć, około 12 000 zaoszczędzi szkoła na nauczycielu dyplomowanym. Jest to naprawdę zasadne i proszę to przemyśleć.

Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- Jeszcze krótkie uzasadnienie. Źle by się działo, że nauczyciele szkół średnich mogą z tego skorzystać, natomiast ci sami nauczyciele, którzy pracowali w jednej i drugiej szkole nie skorzystają z tego.

Kierownik Wydz. OKKFiS- J. Kaźmierczak- Chciałem dopowiedzieć taką rzecz, że na życzenie kuratora robiliśmy bilans, zbieraliśmy informacje jaka będzie sytuacja na koniec przyszłego roku. Z tego co zebraliśmy nie jest tak tragicznie. Zagrożenia na dzień dzisiejszy nie widzimy. Poza wszystkim należy patrzeć na jakość edukacji. Na pewno poziom przygotowania zawodowego na stażystę kontraktowego jest całkiem inny i wobec tego poza względem ekonomicznym trzeba patrzeć na względy dydaktyczne. Wiedzieliśmy co powiat w tym zakresie robi. Ze środowiska naszego ani dyrektorzy, ani związki zawodowe, takich postulatów nie ma. Chcielibyście państwo ten mechanizm uruchomić z własnej inicjatywy. Jeżeli ten wniosek nie będzie z natury wiążący, tylko jak gdyby sugestia, plan analizy do przemyśleń to tak. Jeżeli wiążący to będzie bardzo dyskusyjny wtedy.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady M. Osękowskiego.

Wynik głosowania: Za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- S. Jemielity- mam dwa alternatywne wnioski Komisji Rewizyjnej. Mam propozycję odczytania 4 obszernych protokołów, bądź też te protokoły będą złożone w Biurze Rady i ewentualnie dla zainteresowanych do przeczytania. Proszę o rozstrzygnięcie.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Nie mamy obowiązku dzisiaj tych protokołów czytać, natomiast mogę wystąpić a taką prośbą na kolejnej Radzie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- A. Odachowska- Pracownicy Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej prosili o zabranie głosu na dzisiejszych obradach sesji.

Zcałym szacunkiem dla pracowników, ale nie chcielibyśmy robić tego na sesji. Spotkałem się z dużą krytyką za to, że na sesji rozmawiamy nie o swoich sprawach.

Przedstawicielka pracowników PBP- Panie przewodniczący, żeby nie było dylematu czy czytać, czy nie czytać, dlatego ostatniego już naszego krótkiego pisma do Wysokiej Rady nie przekazaliśmy do Biura Rady, tylko postanowiliśmy dziś go odczytać. Pracownicy biblioteki mnie, jako najstarszą stażem do tego upoważnili.

Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na wstępie chcemy zwrócić państwu uwagę na fakt, że przez ponad dwa lata pracy pani dyrektor Katarzyny Maliszewskiej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej nie było żadnego konfliktu, w innych zakładach pracy właśnie przez pierwsze miesiące nowy przełożony `dociera' się z personelem. My z entuzjazmem i w pełni zaakceptowaliśmy zmianę. Niektórzy z państwa radnych, gości, słuchaczy Radia Plus Lipiny wiedzą, że ja wówczas najbardziej się cieszyłam. Nawet były dyrektor naszej biblioteki, profesor Edward Rymar zwrócił się do nas słowami `Wiem, że jesteście dobre kobiety, pomóżcie jej, ona jest młoda i nie ma doświadczenia', co też z wielką gorliwością przez ten czas czyniliśmy. Do naszych desperackich działań doprowadził nie tylko autokratyczny sposób rządzenia pani dyrektor, ale i matactwa, brak obiektywizmu oraz poniżające nas rozgrywki, które doprowadziły do spraw w sądzie pracy, przez to pani dyrektor utraciła wiarygodność. Jeżeli państwo radni dokładnie przeczytali dostarczoną na kwietniową sesję informację pana Burmistrza dotyczącą zapytania radnego Mariusza Majaka, to z pewnością zauważyliście, że nie chodzi nam o stosunki międzyludzkie, jak powiedział na majowej sesji pan przewodniczący Rady. Na pewno dostrzegliście, że pani dyrektor swoimi złymi decyzjami naruszyła ustawę o finansach publicznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz rozporządzeniu ministra kultury. Nasze pisma do Wysokiej Rady z kwietnia i maja bieżącego roku wyczerpująco i precyzyjnie wyjaśniały niezorientowanym w temacie radnym to, co się dzieje w naszej bibliotece. Nie poinformowaliśmy tylko Wysoką Radę o spotkaniu z panią Burmistrz i panem Burmistrzem w dniu 30 maja na 4 godziny przed sesją, bo nie zdążyliśmy przybyć na tą sesje, chociaż mieliśmy taki zamiar, pan Burmistrz zasugerował nam i obiecał, że podejmie decyzję. Przykro nam, że niektórych radnych nie interesują nasze problemy, inni mówią, że nie wiedzą o co chodzi. Bardzo głośno ostatnio sprawą w jednej z filii bibliotecznej, którą do tej pory nie zainteresował się radny wybrany przez mieszkańców tej wsi. Z całego serca dziękujemy radnym, którzy od lutego występowali na sesjach w naszej sprawie. Wysoka Rado, już kilka miesięcy temu mogliśmy powiadomić jednostkę nadrzędną, sprawującą nad nami nadzór merytoryczny, ale zdajemy sobie sprawę, że funkcjonujemy dzięki pyrzyckim podatnikom i dlatego zwróciliśmy się o pomoc do radnych, którzy ich reprezentują, skoro nie pomogły rozmowy z panią dyrektor. Pyrzyccy podatnicy na pewno chcieliby wiedzieć, czy ich pieniądze przeznaczone na działalność biblioteki są prawidłowo wydawane. Nie można marnotrawić środków, nawet tych najskromniejszych. Pani dyrektor w sprawowaniu finansowym za rok 2004 chwali się Wysokiej Radzie zyskiem bilansowym w wysokości około 26 000 zł. Pytam po raz kolejny, jak to się ma do podstawowych zadań biblioteki, tu cyt. `rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych mieszkańców gminy Pyrzyce oraz promowania jej w kraju i za granicą'. Kwota, która została zaoszczędzona powinna być wydatkowana na zakup książek, czasopism, innych zbiorów i materiałów bibliotecznych. Szczególnie bulwersuje nas fakt, że z powodu braku kilku dodatkowych antyram na polecenie pani dyrektor często rujnuje się przygotowaną małą stałą ekspozycję w Dziale Tradycji i Promocji regionu, żeby wykonać inne krótkotrwałe wystawy. Nie szanuje się tym samym pracy ludzi, którzy włożyli w te prace całe swe serce, energię i poświęcili dużo czasu. Jeżeli interesują Wysoką Radę jakieś szczegóły to prosimy o pytania. Takie jeszcze słowo osobiste poza tym listem. Ostatnie chwile pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II sprawiły, że przestałam się lękać, że prawda i życie w zgodzie z własnym sumieniem ma tylko sens i dlatego opowiedziałam się po stronie koleżanek i kolegów a nie po stronie pani dyrektor.”

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Wyraźnie powiedziałem dzisiaj, jaką decyzję podjąłem. Są to sprawy ludzkie, delikatne, trzeba rozmawiać. Energii i czasu poświęcam tyle ile mogę i ile potrafię. W międzyczasie w miesiącu czerwcu były organizowane Dni Ottona z Bambergu. Pani dyrektor była współkoordynatorem tych uroczystości. A więc przygotowała ten temat. Rozmowy doprowadziły do tego, że powinienem pójść tą drogą, jaką załoga widzi. Od soboty pani dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim. Nie ma tu mojej bezczynności.

Wiceprzewodniczący Rady- M. Osękowski- odczytał pisma:

 • „Geotermii Pyrzyce” Sp. z o.o. stanowiące zał. Nr 120;

 • Zakładu Gospodarki Odpadami „Rymań” Sp. z o.o. stanowiące zał. Nr 121;

 • dot. Utworzenia Klubu Radnych „Samoobrona RP” Rady Miejskiej Pyrzyce stanowiące zał. Nr 122;

 • Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym o przekazanie budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej stanowiące zał. Nr123;

 • Przedsiębiorstwa Handlowo- produkcyjnego „Jaxa- Pol” Sp. z o.o. stanowiące zał. Nr 124;

 • Pana Benedykta Zielińskiego dotyczące sprzedaży mieszkania przy ul. 1 Maja 1a/13 stanowiące zał. Nr 125;

 • podziękowanie dla radnego Waldemara Kędziory za przekazanie środków finansowych na zakup książek -stanowiące zał. Nr 126.

Do punktu 34 porządku

Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Podziękował wszystkim przybyłym radnym, gościom i zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała

K. Muszyńska- Kozdroń

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-02-2006 09:14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-02-2006 09:14:02