PROTOKÓŁ Nr XL/05 z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005 r.


PROTOKÓŁ Nr XL/05

z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 18:20;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady XL sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 17, nieobecni są:

 • radny P. Klimczak;

 • radny J. Tkaczuk;

 • radny A. Hałasa - przybył o godz. 14:13;

 • radny Z. Ptaszyński - przybył o godz. 14:20.

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odczytał wniosek K. Budżetu o wyprowadzenie z porządku posiedzenia Sesji RM projektu uchwały (Druk Nr 480/05) w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej 3, do chwili przeredagowania §1 uchwały i poszerzenie jego zapisów o działalność dotyczącą świetlicy środowiskowej i pomocy dzieciom.

Komisja oczekuje również przedstawienia źródeł i sposobu finansowania oraz jego kosztów - wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Radny E. Gola - Chciałbym uzupełnić wniosek K. Budżetowej o następujące elementy: W związku z tym, że byłem i obejrzałem ten obiekt w jaki jest obecnie stanie więc dochodzi jeszcze następna sprawa. Ściana szczytowa od ul. Kwiatowej (w części, która ma być przekazana), nastąpiło oddzielenie ściany od pozostałej części budynku i grozi to zawaleniem ściany. Uważam, że nie można w tym stanie przekazywać tego obiektu, a przystąpić natychmiast do zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną.

Przybył radny A. Hałasa - obecnych na sali Radnych - 18.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wyprowadzenie z porządku obrad Sesji RM punktu 15 - tj. projektu uchwały (Druk Nr 480/05) w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej 3.

Wynik głosowania: za - 18 (jednomyślnie)

Punkt 15 został wyprowadzony.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji rady.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005 r.

Wynik głosowania: za - 17; przeciw - 1; wstrzymało się - 3;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że cały czas odbywał dyżury w Urzędzie Miejskim w każdą środę tygodnia, jednakże mieszkańcy miasta mniej w tym czasie odwiedzali.

 • Była sprawa ocieplenia budynku przy ul. Dąbrowskiego, którą przekazałem do Wydziału GKŚiR i w niedługim czasie otrzymam informację jak ta sprawa się odbywa.

 • Zakończyła się sprawa Pana Skałeckiego, jestem po rozmowie z Panem Skałeckim i sprawa została załatwiona.

 • Udział w święcie Policji;

 • Dwukrotne spotkanie z Przewodniczącymi Klubów Rady Miejskiej w Pyrzycach.

 • Przygotowania do obecnej sesji RM.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr 279/05).

Informacja stanowi zał. Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zaproponował, żeby tą informację przenieść jako ostatni punkt dzisiejszego posiedzenia, ponieważ informacja został przedłożona przed sama sesją na stoły i nikt z Radnych nie zdążył się z nią zapoznać.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że w punkcie "Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania" również zgłaszać pytania do informacji z prac Burmistrza.

Do punktu 6 porządku

Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

Radny J. Kubajek - Na jakim etapie jest remont ul. Polnej, bo w specyfikacji zapoznałem się, że już ul. Willowa będzie robiona w najbliższym czasie, natomiast w imieniu mieszkańców i Sołtysa pytam o ulice Polną?

Radny M. Gryczka - Dzisiaj otrzymałem odpowiedź na pytanie zadane na ostatniej sesji w sprawie sprzątania ulic w mieście Pyrzyce i mówiłem o ul. Szkolnej i ul. 2-go Marca. Ul. Szkolna jest drogą powiatową w związku z tym utrzymaniem tej ulicy zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach, natomiast ul. 2-go Marca ma być sprzątana i ma być wpisana w harmonogram sprzątania w roku przyszłym. Pisze Pan również, ze docelowo pragnąłby Pan przejąć zarządzanie wszystkimi drogami w mieście w zakresie utrzymania czystości co korzystnie wpłynie na ogólny wizerunek naszego miasta. Na jakim etapie są Pańskie działania w tym zakresie. Proszę, żeby odpowiedzi wcześniej trafiały, żeby można było się przygotować do tematu.

Radny W. Tołoczko - 30 czerwca został przyjęty wniosek przez Radę, który dotyczył podawania do publicznej informacji zgłoszonych wakatów nauczycielskich pracowników innych placówek oświatowych we wszystkich kierunkach nauczania. Na ostatniej Komisji otrzymałem odpowiedź, która w całości mnie nie satysfakcjonuje i jest moim zdaniem niewłaściwa.

W odpowiedzi jest zapisane "Dyrektorzy jednoznacznie uznali, że przyjęty wniosek po ingerencjach i w kompetencji jako zasadne uznaje się ogłoszenie wakatu w sytuacji gdy zachodzi konieczność zatrudnienia nauczycieli z kwalifikacjami zbliżonymi, tego typu przypadki konsultuje się z PUP bez którego opinii Kurator nie może wyrazić zgody na zatrudnienie. Sytuacje takie mają miejsca w sierpniu każdego roku kiedy Dyrektorzy sporządzają arkusze. Wykazane w ten sposób wakaty można podawać do publicznej wiadomości". Kiedy składałem ten wniosek intencją moją było tylko to, żeby podać do publicznej wiadomości dla osób, które są zainteresowane (dotyczy nauczycieli bezpośrednio po studiach, albo zmieniających miejsce pracy) wcześniej przed wakacjami. Nie myślałem o tym, żeby ograniczać kompetencje Dyrektorów. Nie wierzę w takie sformułowanie, że Dyrektorzy jednoznacznie uznali. Uważam, że taka informacja jest właściwa i proszę, żeby Pan Burmistrz tą odpowiedź uznał jako niewystarczającą i wrócił do tej sprawy i właściwie ten wniosek potraktował.

 • Druga rzecz dotyczy pisma Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym, które mieliśmy na posiedzeniu K. Budżetu, z którego wynikało, że Stowarzyszenie to stara się o pozyskanie obiektu na swoja statutową działalność, na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) po byłej Bibliotece Pedagogicznej. O odpowiedź w tej sprawie prosiłem Pana Burmistrza na Komisji i uważam, że nie jest ona wystarczająca. Chciałem zwrócić uwagę, że skoro w tej informacji było wykazane, że jest ogromna potrzeba pozyskania lokalu i 20 osób czeka na miejsce, gdzie mogłyby się pomieścić i normalnie funkcjonować, odbywać się WTZ, będą zmuszone korzystać z innych pomieszczeń, które próbują załatwić w odległym miejscu. Wykazywana jest w tej informacji troska o los tych osób, że lokalizacja po tej bibliotece jest właściwa, jest to budynek parterowy, możliwość wyjścia do społeczeństwa, pełna integracja, możliwość wyremontowania i współistnienia z Klubem Seniora, stworzenie dodatkowych miejsc pracy, doświadczenie wiarygodność itd. Ponawiam prośbę do Pana Burmistrza o to, aby rozważył możliwość zmiany decyzji i pomocy temu Stowarzyszeniu - pismo Stowarzyszenia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej.

Radna I. Morka - Na poprzedniej Sesji w miesiącu czerwcu zwracałam się z prośbą o udzielenie na piśmie odpowiedzi na pytanie, które mnie nurtowało i widzę, że budynek przy ul. Kwiatowej budzi wiele i szereg kontrowersji. Jak, dlaczego, na jaki okres czasu, czy w drodze przetargu została przekazana część budynku i czy Pan wcześniej nosił się z takim zamiarem? O ile pamiętam budynek ten miał w całości być przekazany na cele społeczne, czyli początkowo miały to być mieszkania socjalne, jadłodajnia, mieliśmy różne formy zagospodarowania tego budynku, a tu dowiadujemy się, że nagle powstaje tam gabinet. Prosiłam, aby na piśmie Pan mi odpowiedział i dostarczył mi dokumenty przetargowe w jaki sposób odbył się przetarg na ten gabinet?

 • Nie otrzymałam także odpowiedzi w sprawie oświetlenia w Brzesku i nie wiem, czy już ono jest, czy mieszkańcy dalej cierpliwie czekają.

Radna S. Jemielity - Na zebraniach wiejskich w Krzemlinie i w Mielęcinie niejednokrotnie był podejmowany temat barierek przy szkole w Mielęcinie i przy mostku na drodze z Krzemlina do Mielęcina ze względu na dbałość o bezpieczeństwo dzieci. Czy były poczynione jakieś starania w tym kierunku, bo rozpoczyna się rok szkolny, a barierek nie ma.

Radny M. Budynek - Co z inwestycjami, na które zaciągnęliśmy kredyty?

 • Proszę, aby Pan Burmistrz przedstawił nowego Kierownika Wydziału, który został przyjęty z imienia i nazwiska, z wykształcenia, gdzie pracował, czym ten Pan zaimponował, ze został powołany na stanowisko Kierownika w Pyrzycach. Pytaniem stawiam dlatego, ponieważ ten Pan jest spoza naszej Gminy.

Wiceprzewodniczący RM - M. Osękowski - Co ze stawem "Złotej Rybki", czy na okres dożynek diecezjalnych ten staw zostanie chociaż uprzątnięty?

- Przejście pomiędzy ul. Warszawską, a kanałem Pstrowicki do ul. Podgrodzie zarosło chwastami, że przerastają one wysokość człowieka, czy zostanie uprzątnięte?

Radny S. Ryżyk - Zbliża się rok szkolny, jak wygląda przygotowanie do dożywiania dzieci w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w szkołach wiejskich.

Radny K. Dubicki - Mam kilka spraw w których mieszkańcy są nie bardzo zadowoleni z pracy tego magistratu. Przerwa wakacyjna chyba źle wpływa na pracę.

 • Kilka miesięcy temu wspominałem, iż na ul. 1-go Maja 1 jest osoba niepełnosprawna na wózku i należałoby zrobić tam podjazd. Pan Burmistrz twierdził, że zna sprawę, a ja do dzisiaj nic nie wiem, czy zamierza Pan robić, czy nie.

 • Deptak (od szklarza) od Osiedla przy Placu Wolności w stronę ul. Narutowicza. Mieszkańcy się potykają, samochody rozjeżdżają, droga jest tak zniszczona, że nie można przejść i należałoby coś z tym zrobić. Wspominał Pan, ze będzie nowy kierownik na stanowisko Pana Rozela to na pewno sytuacja w mieście się zmieni. Trudno mi to potwierdzić.

 • Teren między Osiedlem Pod Lipami, a ul. Głowackiego, najwyższy czas w jakiś sposób ten teren zagospodarować. Może dla dzieci jakieś boisko, plac zabaw, jest to kwestia magistratu.

 • Następna sprawa to Sicina - po obu stronach mostu, rozglądając się w prawo i w lewo leżą kamienie, głazy, śmietnik, czy nikt tamtędy nie chodzi i nie widzi, żeby posprzątać?

 • Wracamy do wałęsających się psów, szczególnie jest jeden, który wałęsa się na ul. Stargardzkiej, Osiedle Pod Lipami, Narutowicza i z tym problemem też należałoby coś zrobić.

E. Kruszyński - mieszkaniec Okunicy - Mając na uwadze to, że nie wszyscy są Radnymi oraz mając na uwadze wiarygodność Burmistrza i jego hasło "Ja Was nie oszukam" chcę zapytać o chodnik w Okunicy, który był planowany. Proszę udowodnić, że się nas nie oszuka, i że chodnik będzie, a jeżeli nie to dlaczego do tej pory nie ma. Jest już 3 lata, a pozostał rok tej kadencji.

 • Zabiera się ludzi na dożynki, ale również ważny jest autorytet, żeby przywieźć ludzi z powrotem. Jest wykaz o której się zabierze, a nie ma wykazu, czy w ogóle się ich przywiezie z powrotem i o której. Proszę o odpowiedź.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W jakim stanie zaawansowania jest ścieżka rowerowa po torowisku?

Radni nie zgłosili więcej zapytań.

Do punktu 7 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu

Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej

w Pyrzycach ds. Rewitalizacji (Druk Nr 477/05), informacja Burmistrza

Pyrzyc nt. prac zmierzających do opracowania Programu Rewitalizacji dla

Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013 (Druk Nr 476/05),

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 10 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 11 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odczytał opinię Komisji, w której Komisja proponuje w skład Komisji ds. Rewitalizacji członków K. Budżetu: radnego Józefa Kubajka i radnego Stefana Ryżyka.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się do Radnych: J. Kubajka i S. Ryżyka z pytaniem, czy wyrażają zgodę do udziału w pracach Komisji ds. Rewitalizacji.

Radny J. Kubajek - Wyraził zgodę.

Radny S. Ryżyk - Wyraził zgodę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji ds. Rewitalizacji.

Wiceprzewodniczący RM - M. Osękowski - Poprosił o zgodę i zapisanie się do pracy w Komisji ds. Rewitalizacji.

Radni więcej kandydatów nie zgłosili.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o składzie Komisji ds. Rewitalizacji:

 1. Stefan Ryżyk

 2. Józef Kubajek

 3. Marian Osękowski

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie (19)

Uchwała Nr XL/318/05 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Informacja (Druk Nr 476/05) stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do zatwierdzenia projektów

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

(Druk Nr 465/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 19 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/319/05 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę

Pyrzyce (Druk Nr 466/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 25 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/320/05 stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk Nr 468/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 29 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 30 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

Radny W. Kędziora - Prosi o stanowisko w sprawie poprawki K. Rolnictwa wnioskodawcę, czy to się kłóci, czy jest zgodne z zasadami, o które Panu chodziło?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Życie często jest weryfikatorem postanowień i tak tez miało miejsce w przypadku realizacji tej uchwały. Przyjęta uchwała nie tak dawno przez Wysoką Radę w sposób numeratywny podaje miejsca w Gminie, w których można sprzedawać napoje alkoholowe. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, iż odbywał się Międzynarodowy Zlot Kierowców Aut Ciężarowych i to miejsce nie było wymienione. Impreza o zasięgu międzynarodowym i wtedy było starcie jak się zachować i jaką podjąć decyzję. Projekt jest po to, Żeby na przyszłość uniknąć podobnej sytuacji. Burmistrz i tak nie wyda decyzji sprzecznej z przepisami prawa a konkretnie chodzi o ustawę o wychowaniu w trzeźwości. W związku z tym proponujemy dać większą możliwość, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wiem, ze podczas podejmowania tej uchwały w pierwotnej wersji, uchwała ta spotkała się z krytyką Komendy Powiatowej Policji i był wnoszony wniosek do Wojewody, jaka jest decyzja Wojewody?

Z-ca Sekretarza - U. Bieńkowska - Komenda wnosiła pismo do Wojewody o stwierdzenie zgodności uchwały z przepisami prawa, ale Wojewoda nie wypowiedział się na ten temat. Odnośnie koncesji - jednorazowe zezwolenia są wydawane tylko dla osób, które posiadają koncesje. Natomiast Burmistrz jest uprawniony do wydawania zezwoleń i decyduje, czy wydaje zezwolenie dla osoby z Pyrzyc, czy z poza terenu Pyrzyc jeżeli ona taką koncesję ze swojego terenu posiada.

Radny M. Budynek - Czy Wojewoda odpowie na to, czy zostanie tak jak jest?

Z-ca Sekretarza - U. Bieńkowska - Już nie odpowie, bo minął termin.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, aby zezwolenie na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych wydawane były dla osób posiadających koncesje.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 0; wstrzymało się - 9; (1 osoba wyszła)

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -12; przeciw - 0; wstrzymało się - 6; (1 osoba wyszła)

Uchwała Nr XL/321/05 stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (Druk Nr 464/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 34 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 35 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 36 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/322/05 stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie:

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, ze w trakcie przerwy zgłosił się Pan Burmistrz i poprosił o zwolnienie z dalszych obrad Sesji RM ze względu na zły stan zdrowia.

Natomiast na zadane pytanie przez Państwa, zostaną udzielone odpowiedzi na niektóre pytania przez Kierowników Wydziałów, a reszta zostanie udzielona na piśmie.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXXIX/313/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży

działek numer 81/7, 81/8, 81/9, 81/11 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce

(Druk Nr 473/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 41 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 1; (6 osób wyszło)

Uchwała Nr XL/323/05 stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek

numer 81/7 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 474/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 44 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 45 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 46 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -16; przeciw - 0; wstrzymało się - 1; (1 wyszła, 1 nie głosował)

Uchwała Nr XL/324/05 stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 735 w obrębie Brzesko

gmina Pyrzyce (Druk Nr 467/05),

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 49 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 50 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 51 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie;

Uchwała Nr XL/325/05 stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości

położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej 3 (Druk Nr 480/05),

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 54 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 55 do protokołu;

Projekt został wyprowadzony z porządku obrad Sesji Rady Miejskiej.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży działek numer

182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 475/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 56 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 57 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 58 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 59 do protokołu;

Radny E. Gola - W opinii Radcy Prawnego z marca 2005 r. dotyczącej sprzedaży tej działki było następujące stwierdzenie "sprzedaż działki w takim stanie faktycznym może spowodować roszczenie nabywcy do usunięcia przyłącza wodociągowego, które zostało przeprowadzone przez tą działkę na koszt Gminy, albowiem jest ono wykonane niezgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. W związku z tym tak długi okres minął od tej opinii, a fakt wykonania tego przyłącza na naszej działce niezgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przez sąsiednich właścicieli działek, czy wada ta została usunięta i czy zabezpieczono Gminę przed ewentualnymi roszczeniami?

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Ta sesja staje się ewenementem w skali 40-stu sesji, które miały miejsce do tej pory. Nie ma Burmistrza, który jest chory, nie ma zastępcy, skarbnika, sekretarza, nie ma nikogo z osób pełniących najważniejsze funkcje w Urzędzie, w związku z tym pytam kto z ramienia budżetu jest tu najważniejszy w tym momencie, do kogo mamy się zwracać, aby zadawać pytania i czy ewentualnie Burmistrz wyznaczył swoje zastępstwo. To co się dzieje w tej chwili to troszkę zakrawa na żart, nie ma nikogo. Rozumiem, że jest sezon urlopowy, ale wszyscy Radni, którzy jesteśmy przy stole to nie wyobrażamy sobie sesji, która odbywa się bez kogokolwiek z prezydium Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Burmistrz prosząc o wyjście i usprawiedliwienie swojej nieobecności stwierdził, że upoważnił Kierowników wydziałów do każdej odpowiedzi merytorycznej, która zapadnie na tej sesji RM. Zwróciłem uwagę, że nie ma ani zastępcy Burmistrza, ani skarbnika w związku z tym uważam, że jeżeli padło w tej chwili pytanie to z rozmowy, którą słyszałem w czasie przerwy jest to kierownik wydziału. Są wszyscy Kierownicy Wydziałów za wyjątkiem Pani Skarbnik i odpowiedzi można udzielić.

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Jeśli chodzi o pytanie p. Radnego Goli informuję, że na działkach położonych na rogu ulic Narutowicza i Głowackiego przyłącze sporne nie zostało zdemontowane, natomiast została ustanowiona służebność na działce.

Radny E. Gola - Czy taki sposób działania zabezpiecza Gminę przed roszczeniami nabywców?

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Służebność drogowa zabezpiecza przed roszczeniami w stosunku do Gminy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/326/05 stanowi załącznik Nr 60 do protokołu.

Radny K. Dubicki - Są obecne osoby zainteresowane pismem skierowanym do Pana Przewodniczącego ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym z Nowielina i czy te osoby otrzymają odpowiedź na to pismo pisemną?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odpowiedział, że tak.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z

Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z

zakresu oświaty (Druk Nr 469/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 61 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 62 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 63 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 64 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Proponuje przegłosować blokiem punkty: 17, 18, 19, 20.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że nie można przegłosować blokiem, ponieważ są to projekty uchwał.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/327/05 stanowi załącznik Nr 65 do protokołu.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą

Dolice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie

miasta Pyrzyce (Druk Nr 470/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 66 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 67 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 68 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 69 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/328/05 stanowi załącznik Nr 70 do protokołu.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą

Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie

miasta Pyrzyce (Druk Nr 471/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 71 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 71 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 73 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 74 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/329/05 stanowi załącznik Nr 75 do protokołu.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą

Warnice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie

miasta Pyrzyce (Druk Nr 472/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 76 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 77 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 78 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 79 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XL/330/05 stanowi załącznik Nr 80 do protokołu.

Przybył Radny W. Tołoczko

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz

sposobu jej poboru (Druk Nr 478/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 81 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 82 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 83 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 84 do protokołu;

Radny M. Budynek - Ostatnio namnożyło się ludzi, którzy mają trudną sytuację i muszą w jakiś sposób dorabiać, ale jeżeli ktoś stoi na terenie miasta to niech płaci. Czy ktoś będzie chodził i zbierał pieniądze, czy nie?

Kier. Wydz. GKŚiR - J. Liśkiewicz - Opłata bez względu na to, czy ktoś stoi legalnie, czynie legalnie jest zawsze pobierana. Ta uchwała jest po to, żeby Burmistrz mógł zdecydować gdzie Ci ludzie mają stać. W poprzedniej uchwale był podział na rodzaje towarów i stawka była uzależniona od powierzchni. Ta uchwała w 100% nie rozwiązuje problemu targowisk, jest to przyczynek do tego, żeby Burmistrz mógł decydować gdzie ludzie handlują. Handlujący na ulicach zatrudniają ludzi z Pyrzyc.

Radny M. Budynek - Prosi o wymienienie osoby, która zatrudnia z Pyrzyc handlujących ludzi. ja jeżdżę codziennie i wiem kto handluje, kto pracuje, kto przyjeżdża spoza naszej Gminy i niech Pan nie opowiada niestworzonych rzeczy. Po drugie są ludzie, którzy chcą zapłacić, ale nie mają komu i pytają się gdzie mają zapłacić.

Kier. Wydz. GKŚiR - J. Liśkiewicz - Dobrze, ze zwrócił Pan uwagę na to, to w takim razie w sobotę będzie też uruchomiony inkasent, a gdybyśmy przeszli np. teraz pod PDK to udowodniłbym, że to ma miejsce.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Tj. jeden z powodów dla których upominam się o obecność członków Prezydium, dlatego że Pan Burmistrz obecny na posiedzeniu naszej Komisji przedstawiał sprawę zupełnie inaczej. Ta uchwała miała służyć temu aby Pan Burmistrz wyrażał zgodę każdemu jednemu na to, czy może handlować, czy nie. Proszę pokazać mi zapis w tej uchwale, który mówi, że Burmistrz takiej czynności musi dokonać. Burmistrz przekonywał nas, że taką czynność musi wykonać, z projektu tej uchwały to nie wynika.

Po drugie ma rację Pan Budynek, który mówi o tym, że większość ludzi stojących na mieście w różnych miejscach handluje w sposób nielegalny i rzeczywiście od nielegalnie handlujących nie powinno się pobierać żadnych opłat, bo jak można to robić?

Po trzecie Pan Burmistrz na naszej Komisji stwierdził, że od chwili kiedy jest Burmistrzem jeszcze takiego pozwolenia nikomu nie udzielił. To na jakiej podstawie Ci ludzie stoją? Twierdzę, że ta uchwała jest w ogóle nie potrzebna, bo moje zdanie jest takie, żeby nie rzucać pod nogi kłód ludziom, którzy przyjadą i sprzedadzą z własnego ogródka 5 kg pomidorów i jeszcze ma zapłacić 9 zł za to, że uhandluje 10 zł. jest to w ogóle bez sensu. Ta uchwała miałaby sens jeśli rozmawialibyśmy o kupcach, którzy przyjeżdżają z terenu, bo są to ludzie, którzy z tego żyją, jeżdżą po całej Polsce i oni powinni płacić. Osobiście jestem przeciwny tej uchwale, dlatego że nie powinniśmy robić takich rzeczy w stosunku do naszych mieszkańców dajmy im tą możliwość, a jeżeli chcemy już postępować w taki sposób to umożliwmy to, czyli stwórzmy targowisko z prawdziwego zdarzenia. Na Komisji rozmawialiśmy, że jedynym sprawdzonym punktem był punkt parkingu przy szpitalu. Nie wiem komu to przeszkadzało, ludzie tam chętnie chodzili, a ta uchwała jest zupełnie bez sensu, ponieważ utrudnia życie maluczkim, którzy za parę złotych chcą sprzedać z własnej działki wyprodukowany towar i nie robi to dobrej opinii dla naszego miasta.

Radca Prawny - R. Mol - Opłata targowa byłaby pobierana niezależnie, nie ma znaczenia aby ustawa o opłatach lokalnych, która nie ogranicza, gdy jest to opłata stricte administracyjna. Natomiast osoba, która handluje w danym miejscu powinna mieć akt uprawniający do pracy w tym miejscu. Jeżeli ta uchwała nie przejdzie, która reguluje samą sprzedaż, czy pobieranie stawek opłaty, to również na rynku nie będzie można pobierać opłaty targowej. Jest to kwota administracyjna, nie jest to opłata za dzierżawę, za użytkowanie kawałka terenu. Oprócz tego może pobierać kwotę za dzierżawę terenu.

Radny K. Dubicki- Skoro ta uchwała ma pozwolić panu burmistrzowi na stworzenie nowego miejsca targowego zatem nosi się pytanie: gdzie miałoby to targowisko powstać? Na komisji pan Burmistrz powiedział, że za CPN na starym miejscu. Prawdopodobnie nie dostaniemy zgody od konserwatora zabytków i taka sytuacja będzie trwała jeszcze latami i dalej problem będzie nie rozwiązany. To nie jest uchwała, którą powinniśmy dzisiaj przegłosować. Co do stawek nie mam uwag, lecz do pozostałej części projektu, to uważam, że jest to jeden wielki błąd. tak jak wspomniał Przewodniczący Gumowski, nie można pozwolić, żeby wchodzić w interes tych ludzi. Jeżeli nie umiemy się z nimi porozumieć i stworzyć im warunków pracy, to jest już wina magistratu.

Wnioskuje, aby odrzucić ten projekt uchwały.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Rozumiem wyjaśnienia zgłoszone przez pana mecenasa, ale co stoi na przeszkodzie aby w tym projekcie uchwały umieścić wszystkie pozostałe zapisy, zarówno te, które dotyczą spraw związanych z opłatami targowymi, jak również tych określających gdzie wolno stać i handlować. jest to bardzo ważne. Podzielić tych ludzi na przyjezdnych i z terenu naszej gminy. Należy uzupełnić ten projekt uchwały.

Radca Prawny - R. Mol - Sama uchwała wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Radni będą w swoim czasie regulowali tą sprawę uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego. tam należy ulokować gdzie można handlować i gdzie są punkty handlowe. Jest to podstawa, aby ktoś uzyskał w danych miejscu możliwość prowadzenia handlu, gdzie można handlować i gdzie są punkty handlowe. Jest to podstawa aby ktoś w danym miejscu uzyskał możliwość prowadzenia handlu. Wytycza się targowiska , wytycza się odpowiednie normy i pawilony gdzie będą stały, których podstawą jest plan zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Czy można to wszystko połączyć w jedną uchwałę?

Radca Prawny - R. Mol -Nie można. Jest to uchwała o opłacie administracyjnej. Nie ma możliwości handlowania o zasadach handlu i miejscach handlu, tylko o wysokości stawki opłat targowych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Informuje, że wpłynął list podpisany przez handlujących na targowisku przy ul. Młyńskiej, w którym zwracają się z prośbą o interwencją w sprawie "dzikich handlarzy".

Na Komisji Edukacji były rozmowy, że w perspektywie jest praca nad wyznaczeniem miejsca na targowisko miejskie za CPN.

Radny E. Gola- Rozumiem, że ta uchwała różni się tylko sposobem naliczania opłaty targowej?

Kier. Wydz. GKŚiR- J. Liśkiewicz - Uchwała ta zapewnia możliwość wskazywania miejsc do handlu i wyklucza dowolność wybierania sobie miejsc. Osoby miejscowe sprzedające swoje zbiory z ogródków nie są odstraszane. ta zasada jest zachowana.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Czy płaty targowe, które są wymianione: 9, 16 i 4 zł. dotryczą również tych handlujących na ul. Młyńskiej i na małym ryneczku przy ul. Stargardzkiej? Proszę wyjaśnić zapis §3 "wyznaczenia miejsc targowych dokonuje burmistrz Pyrzyc".

Kier. Wydz. GKŚiR- J. Liśkiewicz - Ustawa o opłatach lokalnych mówi dosłownie "miejscami targowymi są wszystkie miejsca gdzie odbywa się handel". To znaczy, że przez urzędem może ktoś staną przez urzędem i burmistrz nie będzie miał żadnych możliwości sankcyjnych z wyjątkiem własności terenu, żeby ich przesunąć. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu na terenie prywatnym stanie ktokolwiek, to burmistrz nie ma żadnych możliwości wyeksmitowania. Burmistrz w swoim zarządzeniu określił miejsca handlu. Ta uchwała nie załatwi spraw targowisk. Od lat jest to problem.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Jakie opłaty będą ponosili handlujący na ul. Młyńskiej i na ul. Stargardzkiej?

Kier. Wydz. GKŚiR- J. Liśkiewicz - Na ul. Młyńskiej, tam gdzie mają stałe punkty jest tylko opłata dzierżawna, a opłata targowa jest wtedy nie pobierana.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Czyli one nie będą ich obowiązywały?

Kier. Wydz. GKŚiR- J. Liśkiewicz - De facto dotyczy to stołów przystawnych i straganów jednodniowych.

Radny M. Budynek- Na jakiej podstawie ocenia pan, że zarówno jedno jak i drugie targowisko są złymi miejscami do handlu czy do pracy? Z mojej obserwacji widzę, że mały ryneczek się rozwija. Gmina, Burmistrz i pan Przewodniczący Rady obiecali, zrobić tam chodnik, którego do tej pory nie ma.

Obiecano tym ludziom, że zrobi się tam chodnik, a teraz chce się ich przesunąć za CPN. Rozmawiałem z tymi handlującymi i są oni bardzo zadowoleni. mają jedynie s[przeciw do ludzi, którzy handlują na dziko, tych którzy stoją od PDK do małego rynku i ci ludzie którzy stoją przy ul. 1 Maja. Są tam wykupione sklepy i płacą dzierżawę a z boku ludzie handlują i podchodzą z ceną inaczej. taka sama sytuacja jest przy ul. Kilińskiego. Gdziekolwiek pojawiają się dzicy handlarzy jest taka sama sytuacja. Trzeba wprowadzić konkretne zasady handlowania. Nie pozwalać ludziom na wszystko co chcą.

Kier. Wydz. GKŚiR- J. Liśkiewicz - Jedyne targowisko na ul. Stargadzkiej spełnia wymogi, które nie jest wyznaczonym targowiskiem w gminie, ale spełnia wymogi, bo jest to na ciągu pieszych. Natomiast targowisko przy ul. Młyńskiej jest nie spełnione. Nie powinno się to nazywać targowiskiem. Jest to problem od wielu lat nie załatwiony., Jeżeli nie możemy tego załatwić od początku do końca, to załatwiajmy to małymi kroczkami. Ten krok pozwoli nijako określić miejsce, a później pomyślimy o lokalizacji. A jeśli chodzi o lokalizację, to skąd pieniążki, których nie ma. mamy już pewien pomysł, ale to jeszcze nie teraz.

Radny M. Budynek- na jakiej podstawie pan sądzi, że targowisko na ul. Młyńskiej nie jest trafione? Żaby zorganizować nowe targowisko, to musi ono spełniać pewne warunki, tzn. pewne pieniądze trzeba zabezpieczyć w budżecie i wykonać toalety, dobre chodniki, porządne sklepiki. Dlaczego nie pasuje na ul. Młyńskiej. Wiem, że ludzie zainwestowali pieniądze, a teraz co, będą musieli się zwijać.

Kier. Wydz. GKŚiR- J. Liśkiewicz - Na tym targowisku nie da się nawet robić zdjęć, bo jest ono wręcz ohydne. Jest to teren zamknięty, a de fakto otwarty, bo są tam garaże, "tam straszy". Nie jest prawdą, że Ci ludzie zainwestowali tam wielkie pieniądze, te śmieszne budyneczki, lady wystawione na kartonach, to nie jest dobra wizytówka dla Pyrzyc.

Radny M. Gryczka - W tej chwili połączyliśmy targowiska; przy ul. Młyńskiej, Stargardzkiej i targ dla zwierząt, później stoiska przyuliczne. Wydaje mi się, że ten temat wymaga dokładnego usystematyzowania. W tej uchwale w §6 uchylamy uchwałę z 2003 r. i nie wiemy jak będzie usankcjonowana sprawa opłat za stoiska, które są ustawione na tych targowiskach. Nie wiem, czy będzie sankcja prawna, czy będzie dokument w oparciu o co organ wykonawczy i służby będą mogły działać. Przychylam się do wniosku Pana Radnego K. Dubickiego, żeby tą uchwałę odrzucić i popracować jeszcze nad tym tematem.

Radny K. Dubicki - Jeżeli ta uchwała ma dać możliwość p. Burmistrzowi wskazania przez niego miejsca do targowania przez ludzi, to należałoby zadać pytanie: Co zrobi Pan Burmistrz jeżeli przyjmiemy tą uchwałę i dalej będą stali na mieście i handlowali? Co Pan Burmistrz zrobi? Nie wygoni, nie ukaże, bo nie ma takiej możliwości. Zatem potwierdzam jeszcze raz i wnioskuję, żeby odrzucić ten projekt uchwały.

Radny E. Gola - Ten projekt uchwały pozwala na to, żeby Burmistrz miała możliwość wpływu na to co dzieje się na ulicach. Nie mówię o tym, że likwiduje się targowiska, bo na pewno nie jest to interesem Burmistrza, ten problem zostanie w przyszłości rozwiązany, gdzie powinny być dobrze usytuowane miejsca do targowania. Ta uchwała nie odnosi się do miejsc targowych ona daje możliwość Burmistrzowi ona daje też możliwość nam, bo jeżeli ten handel będzie odbywał się w miejscach temu nie sprzyjających, czy przez ludzi, których nie powinni tego robić zaśmiecając środowisko, to Burmistrz ma wpływ na to, żeby tam tego nie robili i wtedy będziemy mogli żądać od Burmistrz o przywrócenie odpowiedniego stanu. Do tej pory takiej możliwości Burmistrz nie miała w myśl poprzedniej uchwały. Dajmy Burmistrzowi ten instrument, a przekonamy się jak to będzie w praktyce funkcjonować.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Kierownik Wydziału powiedział, że jest to jeden z pierwszych kroczków, żeby uporządkować całą sprawę. Uważam popierając głosy przedmówców, że skończmy już z tą prowizorką, opracujmy kompleksowo zagadnienie tak, żeby już więcej do tego tematu nie wracać, bo prowizorka kończy się tym, że trwa najdłużej i te małe kroczki niech idą w przeszłość. Zróbmy coś porządnego niech to funkcjonuje przez wiele lat.

Jako drugi argument to nie mamy się gdzie spieszyć, bo znając sytuację budżetową jestem pewien, ze żadnych dochodów z tego tytułu dla budżetu nie ma i nie będzie, bo są to śladowe ilości, że nie mają żadnego znaczenia, dlatego że człowieka, który będzie inkasentem trzeba utrzymać. Apeluje o skończenie z prowizorką, opracujmy coś raz na wiele lat i będziemy z tego zadowoleni, a konsekwencji prawnych, ani budżetowych z tego tytułu niema.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -4; przeciw - 6; wstrzymało się - 6; (3 osoby wyszły)

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie.

KASETA 2 str 1

Do punktu 22 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

(Druk Nr 482/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 85 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 86 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 87 do protokołu;

Radny Z. Ptaszyński - Ten projekt nie był na K. Rolnictwa, bo gdyby był to poprosiłbym kolegów, żeby odnieśli się do niego negatywnie. Nie ma Pana Burmistrza, ale myślę, że o wiele łatwiej byłoby przygotować projekt uchwały w sprawie uchylenia części punktu uchylić i wówczas zabezpieczenie 78.000 zł przyniosłoby taką korzyść, ze moglibyśmy rozpocząć remont. Pieniądze w budżecie są zabezpieczone, a przekładanie tego na rok następny to wiem jak to się skończy. Dysponuję pismami, w których Pan Burmistrz zapewnia mnie o terminie, co będzie zrobione, mama masę pism i nie ma to żadnego sensu. Myślę, że to co powiedziałem, że gdyby się przychylić do mojej propozycji to przyniosłoby to o wiele większą korzyść, bo pieniądze są zabezpieczone i można z nich coś zrobić, a przesuwanie nie ma sensu.

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Remont świetlicy w Nowielinie został decyzją Pana Burmistrz zgłoszony do Sektorowego Programu Operacyjnego, nabór był wiosną tego roku i niestety procedura weryfikacji wniosków przeciąga się w czasie. Do dnia dzisiejszego Gmina miała obowiązek uzupełnić ten wniosek na potrzeby bieżącego czasu, a mianowicie roboty budowlane związane z świetlicą w Nowielinie nie nadają się, aby wykonywać je w okresie zimowym. Niestety procedura weryfikacji wniosków trwa tak długo, że uwzględniając terminy konieczne na przetargi stwarza ewentualność, że roboty robilibyśmy w grudniu, z tego względu po konsultacjach z Sektorowym Programem Operacyjnym została wynegocjowana możliwość przesunięcia wykonania robót budowlanych na drugi kwartał przyszłego roku. Natomiast my jako Gmina musimy zabezpieczyć się odpowiednimi uchwałami mianowicie taką, że część pieniędzy zabezpieczymy w budżecie przyszłorocznym i na potrzeby tego wniosku jest sporządzony ten projekt uchwały. Jeśli Rada zdecyduje inaczej to mamy pewność, że z dofinansowania nic nie pozostanie.

Radny M. Budynek - Jaką mamy pewność, że wykorzystamy?

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Tu nie ma pewności. Wniosek został zakwalifikowany, wzięty pod ocenę merytoryczną, stwierdzono takie braki, że ze względu na długa procedurę roboty będą trwały w innym czasie niż to było początkowo sądzone i nie mogę gwarantować, że na pewno dostaniemy te środki.

Radny M. Budynek - Skąd są te środki?

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Są to środki wcześniej zaplanowane.

Radny Z. Ptaszyński - Czy sposób, który przedstawiłem o uchylenie tego punktu w budżecie, czy tymi środkami jakie są zabezpieczone w budżecie 78 000zł. Aby uruchomoć to trzeba część tej uchwały budżetowej zmienić a szczególnie ten punkt, który mówił o zabezpieczeniu tej sumy i zacząć wpłacać. ja mam pismo, w którym pan burmistrz pisze, że prace rozpocznie wiosną 2005r. Raz na komisji porwałem pismo pana burmistrza, który zapewniał mnie, że w 2004r. będzie miał pieniądze na oświetlenie w Nowielinie. Znam to, to nie ma żadnego sensu. W 2006r. można również nie uzyskać, może nie umiecie pisać tych wniosków. Jedyne co wychodzi, to tylko obiecanki pana burmistrza, który potrafi dokładnie operować terminami. Dlatego wychodzą z tego takie kompletne bzdury. Są to kpiny. Może uda się złożyć to w całość i rozpocząć pracę

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - W budżecie tegorocznym, a zgodnie z procedurą roboty będą wykonywane w przyszłym roku, więc w przyszłym roku musimy mieć zabezpieczenie.

Radny E. Gola - Jaki jest możliwy termin o tym, czy został przyjęty do realizacji?

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Termin uzupełnienia wniosku upływa dzisiaj. Dzisiaj projekt uchwały, jaki radni mają na stołach został dołączony do uzupełnienia wniosku. Nie jestem w stanie odpowiedzieć czy zostanie rozpatrzony w miesiąc, dwa lub trzy tygodnie.

Radny E. Gola - Czy jest możliwy trzymiesięczny termin a nie dłuższy?

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - Jest to trudne pytanie? Rozpisując nabór zapewniamy klientów, że umowy zostaną podpisane w przeciągu 3-ch miesięcy.

3 miesiące minęły i nie ma umów nie ma listy zakwalifikowanych.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Dyskusja wymaga usystematyzowania, bo miesza się tu 2 projektu uchwał. Pani Kierownik trochę pomieszała nasz tok rozumowania poprzez to, że odnosi się także do projektu uchwały, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, czyli do zabezpieczenia środków w wysokości 78.600 zł na rok przyszły. Wysoka Rada musi sobie zdawać sprawę, że te środki, które w tej chwili wyprowadzamy z wydatków nie mogą trafić od razu na konto roku przyszłego. W przyszłym roku musimy znaleźć nowe 78.600 zł i o tym wszyscy muszą wiedzieć, nie przekładania czegoś na przyszły rok. Popieram zadnie kolegi Radnego Z. Ptaszyńskiego co do pozyskiwania tych środków finansowych pozabudżetowych unijnych itd. rzeczywiście nie najbardziej nam to wychodzi. Uważam, że jedno z najbliższych posiedzeń Komisji należy poświęcić temu, żeby przyjrzeć się jak to rzeczywiście wygląda i dlaczego Gmina Pyrzyce tak rzadko jest beneficjentem tych środków i należy się temu przyjrzeć. Ostatni przykład, który mogę podać, ze inni potrafią to robić bardzo skutecznie i znakomicie jest pozyskanie kwoty 2.650.000 zł z Funduszu ZPORR na modernizację sieci wodociągowej przez firmę PPK. Duże brawa za to, bo załatwili to bardzo szybko i chwała im za to.

Należy zwrócić uwagę na jedną rzecz, skąd bierze się sprawa negatywnej opinii K. Budżetowej? Otóż tak jak powiedziałem nie można przełożyć tych środków na rok przyszły, a po drugie zwracam również uwagę na fakt, że jesteśmy w miesiącu sierpniu i Komisja nie wyraziła zgody na to, żeby zrównoważyć zmniejszenie wydatków poprzez zmniejszenie dochodów. My zgadzając się na propozycję tych zmian wyrażamy zgodę na to, żeby Burmistrz wraz ze swoimi służbami wykonał niższe dochody niż były przewidziane w budżecie. Komisja powiedziała nie, raz że jesteśmy w miesiącu sierpniu kiedy dopiero będzie można wykazać się wykonaniem tego budżetu, nie możemy dawać zielonego światła, żeby zmniejszyć tą szansę na wykonanie tego budżetu - to po pierwsze.

Po drugie uznaliśmy, że zrównoważenie tych wydatków może się odbyć poprzez zwiększenie wydatków w innym dziale i tu zgodnie z treścią naszej opinii oczekujemy od Burmistrza informacji, gdzie takie środki mogłyby zostać wydatkowane. Na Komisji przewijały się takie aspekty, że jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków i przeznaczenia środków na budownictwo socjalne mieszkaniowe, które jest bardzo zaniedbane ale i bardzo ważne. Jest to jeden z pierwszych pomysłów, ale również skłaniam się w stronę kolegi Radnego Z. Ptaszyńskiego, że te środki mogłyby zostać zainwestowane w Nowielinie i prace, które nie mogą zostać rozpoczęte później z chwilą uzyskania środków to za te 78.000 zł można je rozpocząć w tej chwili. Czy stoi coś na przeszkodzie? Nie. Trzeba trochę inicjatywy Burmistrza i zgody nas wszystkich na to, żeby takie działania podjąć. Apeluję, żeby zmniejszenie wydatków zrównoważyć zwiększeniem wydatków w innym dziale. Po to uchwalamy budżet, dobijamy się o tzw. dyscyplinę budżetową, po to K. Budżetowa stoi na straży budżetu, żeby budżet wykonywać z jasną i pełna precyzją, nie po to, żeby w miesiącu sierpniu już zezwalać organowi wykonawczemu na to, żeby ten budżet nie został wykonany. Potem w majestacie naszych uchwał mówi się, ze wszystko jest w porządku. Nie. Nie zostanie ten budżet wykonany jeżeli dzisiaj podejmiemy tą uchwałę. Są zaplanowane wydatki, nie są realne do wykonania, zaplanujmy wydatkowanie i oddamy inicjatywy Burmistrzowi w tym względzie po inne stronie, a osobiście popieram stanowisko Radnego Ptaszyńskiego, że zacznijmy Nowielin robić własnymi środkami, a co będzie później to zobaczymy.

Radny E. Gola - Zgadzam się w kwestii takiej, że w porównaniu z innymi Gminami wykorzystanie środków unijnych jest małe, trudno powiedzieć z czego to wynika. Powinniśmy wszystko zrobić, żeby się, przygotować i starać się, żeby te środki zdobywać. Myślę o tym, że decyzja o przesunięciu w czasie i wykorzystaniu środków unijnych na tą świetlicę w Nowielinie byłaby słuszna w tym względzie. My powinniśmy w tej chwili wygenerować środki, na wykorzystanie tych środków unijnych w przyszłości. Trzeba zrobić wszystko, żeby te projekty, które są możliwe do zrealizowania na terenie Pyrzyc były robione. Jest to szansa, która będzie trwała 2, 3 lata i się nie powtórzy, dlatego powinniśmy poczekać i zrealizować tą świetlicę w ramach programów unijnych, a w najbliższym czasie przeanalizować przyczyny nieskutecznego aplikowania w środki unijne przez Gminę Pyrzyce, bo jest to jedna z ważniejszych spraw.

Radny M. Budynek - Ile jeszcze lat mamy czekać? Mija już kolejny rok.

Radny K. Dubicki - Byłoby chyba nietaktem przyjęcie tegoż projektu. Sami żeście podczas obrad nad budżetem głosowali, że wszelkie inne pozyskane środki przeznaczyć na bardzo potrzebujące cele. Mamy mnóstwo potrzeb w sferze socjalnej, oświatowej i nad czym się zastanawiać. Nie można zmniejszać, pieniądze są i trzeba je przeznaczyć na jakiś konkretny cel najbardziej potrzebny, a tych celi jest bardzo dużo.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Przysłuchiwałem się Radnemu Goli i rozumiem, że wypowiedź odnosiła się do drugiego projektu uchwały dotyczącego zabezpieczenia środków na rok 2006 jeżeli chodzi o Nowielin i tu jest absolutna zgoda, ponieważ uważam, że ten drugi projekt uchwały powinniśmy przyjąć. Powinniśmy rzeczywiście przewidzieć w planie roku 2006 zabezpieczenie tych środków na świetlice w Nowielinie. Jeszcze raz powtarzam, te środki, które w tej chwili wyprowadzamy to nie będą te same środki w 2006 r., w 2006 r. musimy znaleźć zupełnie nowe środki, te nie mają już znaczenia, zapomnijmy o tym, albo je wydatkujemy, albo nie. To, że wpiszemy do planu roku 2006 i zgodzimy się na tą zmianę to jeszcze nie będzie powodował tego, że te środki będziemy mieli, my dopiero będziemy musieli znaleźć. Wielokrotnie tutaj powtarzałem, że każda Gmina, każdy samorząd bogaty jest tym im więcej ma dochodu własnego i jeżeli będziemy uszczuplali dochód własny już w miesiącu sierpniu i dawali zgodę na takie działanie, to daleko nie zajedziemy. Staniemy się jedną Gminą, którą na nic nie będzie stać, dochód własny jest najważniejszy.

Radny M. Budynek - Jak jest z dochodami, bo może tu jest problem, że nie ma dochodów i trzeba teraz coś robić, żeby coś zrobić?

Kier. Wydz. BIF - J. Marszałek - Intencją Pana Burmistrza była możliwość ubiegania się o środki pomocowe, a żeby się ubiegać o środki pomocowe dlatego projekty jakim jest świetlica Nowielin, należało zabezpieczyć środki na rok przyszły, bo to zadanie było jednoroczne. Intencja jest taka, że jeżeli Gmina nie zabezpieczy środków w przyszłym roku to ten projekt w ogóle nie zostanie przyjęty do rozpatrywania. Kwestią tego jest, że w tym roku zdejmujemy z wydatków (bo tego zadania nie będzie). Pan Burmistrz widzi, że nie ma tego zadania w budżecie, wniósł drugi projekt, który chciał zaproponować Radzie zmniejszenie dochodów o kwotę zadania jaką jest Nowielin, żeby zrównoważyć budżet, a Państwo możecie się zgodzić lub nie. Jeżeli Państwo nie przyjmiecie tego projektu uchwały to Gmina nie będzie mogła się ubiegać o dalsze współfinansowanie tego zadania. Dlatego zadanie jest przesunięte, bo taka jest procedura przetargowa, która jest kilkumiesięczna i w tym roku to zadanie nie może być wykonane. Jeżeli chcemy, żeby ktoś nas wspomógł w finansowanie tej inwestycji to musimy przyjąć ten projekt.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - O czym Pan tutaj mówi. My cały czas powtarzamy, że z tych pieniędzy, które chcecie wyprowadzić ze strony wydatkowej nie możecie w przyszłym roku przeznaczyć na ta inwestycję. Musicie znaleźć i zaproponować Wysokiej Radzie nowe środki na zabezpieczenie tego w planie i jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby to wpisać, ale czy te środki się znajdą to będziemy nad tym dyskutować od miesiąca października. Proszę nie mieszać tych wszystkich innych rzeczy, bo są dwa sposoby zmniejszenia wydatków, poprzez cięcia w dochodzie, albo poprzez zmianę klasyfikacji wydatków, czyli przestawianie tych wydatków na inne cele i my wnioskujemy za tym, żeby te środki przeznaczyć na inne cele, a nie zmniejszać dochody.

Zgłaszam formalny wniosek o to, aby w październiku wprowadzić do planu pracy Rady Miejskiej punkt mówiący o "Analizie pozyskanych środków unijnych i sposobie ich wykorzystania".

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaproponował przegłosowanie zgłoszonego wniosku w punkcie wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 3; przeciw - 11; wstrzymało się - 3;

Uchwała nie została podjęta.

Radny M. Gryczka - Rozumiem, ze ta uchwała nie przeszła i proszę powiedzieć, czy rzeczywiście te środki finansowe 78.600 zł będą w tym roku na Nowielin?

Kier. Wydz. BIF - J. Marszałek - Przyjmując zdjęcie w załączniku do limitu będzie w tej chwili nadwyżka w budżecie nad wydatkami.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odczytał opinię K. Budżetu " K. Budżetu akceptuje część II dotyczącą zmniejszenia wydatków o kwotę 78.600 zł i proponuje zrównoważyć wydatki w budżecie Gminy poprzez nie zmniejszanie dochodów, a zrównoważenie wydatków na inne cele, oczekując w tym względzie na propozycje Burmistrza." - nie będzie żadnej nadwyżki budżetowej tylko na następną sesję Burmistrz ma przygotować projekt zmian do budżetu proponując nam, czy na to co proponuje Pan Ptaszyński, czy na mieszkania socjalne, tam gdzie uzna, że jest największa potrzeba i taki projekt ma nam przygotować.

Natomiast drugi projekt, który za chwilę będzie głosowany, oczywiście wprowadzenie tego do limitu wydatków roku 2006 nie skutkuje dla naszego budżetu niczym, ponieważ to są pieniądze tylko i wyłącznie wirtualne. My wyrażamy tutaj zgodę, żeby do takich działań podejść w roku 2006 i spróbować znaleźć pieniądze w budżecie roku 2006. Jeżeli nam się to uda to w porządku, a jeżeli nie to pozostanie tylko martwym zapisem.

Radny S. Ryżyk - Czy Burmistrz, czy Rada jest jeszcze inne wyjście, można pójść takim torem, żeby zmienić uchwałę budżetową, która warowałaby te 78.000 zł na świetlicę wiejską w Nowielinie. Uzależniała ona to od komasacji razem ze środkami unijnymi. Mieliśmy tu przykład ulica Narutowicza, że nie pozyskanie tych środki i wtedy Rada zdecydowałaby, że te środki w wysokości 78.600 zł można byłoby wydać na tą świetlicę bez łączenia tego ze środkami unijnymi. Jest to jedno z możliwych rozwiązań, czyli wariantów jest wiele i za taka opcją ja razem z kolegą Ptaszyńskim byśmy optowali i proszę to potraktować jako nasz wniosek.

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

(Druk Nr 481/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 88 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 89 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Uchwała Nr XL/331/05 stanowi załącznik Nr 90 do protokołu.

Do punktu 24 porządku

Projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej

(Druk Nr 483/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 91 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że w dniu 4.07.2005 r. wpłynęła rezygnacja Radnego G. Gontarza, która stanowi załącznik Nr 92 do protokołu oraz w dniu 11.08.2005 r. wpłynęła rezygnacja Radnego A. Hałasa, która stanowi załącznik Nr 93 do protokołu. Zwrócił się z pytaniem do obydwu Radnych, czy podtrzymują swoje zdanie.

Radny G. Gontarz - Podtrzymuje.

Radny A. Hałasa - Podtrzymuje.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Jeżeli nie zostanie przyjęty ten projekt uchwały to co dalej?

Radca Prawny - R. Mol - K. Rewizyjna jest jedyną ustawową Komisja Rady Gminy. Jeżeli nie zostanie wybrana K. Rewizyjna to Rada nie będzie pracowała prawidłowo.

Państwo macie obowiązek powołać Komisję.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Próbowałem rozmów z Przewodniczącymi Klubów i nic nie wypracowaliśmy. Przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę, że projekt uchwały musi zgłosić 3-ch członków Rady i jest m.in. wniosek, że w zakresie spraw organizacyjnych Rady w statucie, że sprawy dotyczące działalności organizacyjnej Rady wnioskodawcą mógł być Przewodniczący Rady.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -6; przeciw - 6; wstrzymało się - 7;

Uchwała nie została podjęta.

Radny M. Gryczka - Przytoczył opinię prawną z INFORA "Decyzją Polskie Prawa Samorządowego funkcjonuje instytucja prawna tzw. mandatu wolnego. Wykonywanie mandatu wolnego oznacza, że osoba uprawniona nie jest związana żadnymi ograniczeniami, w granicach obowiązującego prawa dotyczącymi wykonywania mandatu. Radny ma pełne prawo samodzielnie decydować w jaki sposób będzie pełnił swój mandat. Rezygnacja z wykonywanej funkcji jest także przejawem wykonywania mandatu i powinna być przez Radę uhonorowana, dlatego też mimo braku zapisu ustawowego uważam, że Rada w każdym przypadku ma obowiązek przyjąć rezygnację Radnego zarówno z członkostwa Komisji, czy przewodniczenia." Wydaje mi się, że jest to przymuszanie na siłę.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zarządził ponowne głosowanie nad projektem uchwały (Druk Nr 483/05).

Wynik głosowania: za -9; przeciw - 5; wstrzymało się - 5;

Uchwała Nr XL/332/05 stanowi załącznik Nr 94 do protokołu.

Do punktu 25 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

(Druk Nr 484/05).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 95 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zwrócił się do Przewodniczących Klubów Radnych o zgłoszenie przedstawicieli Klubów do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Radny E. Gola - Klub Radnych Lewicy uważa, że każdy Klub powinien mieć swojego kandydata i naszym przedstawicielem jest Pani S. Jemielity.

Radny W. Kędziora - Jestem zdziwiony wypowiedzią Radnego Goli, bo mówiliśmy przed chwilą, że za wszystkim służy nieprzymuszona, wolna wola, to proszę nie nakazywać, czy sugerować, że ktoś ma być w tej Komisji, bądź nie. Chciałbym tą Komisję zrekonstruować, ale gdyby za tym poszło wystąpienie wszystkich i ta Komisję odtworzylibyśmy od początku. Ja widzę, że ukształtowała się tutaj jakaś grupa trzymająca władzę, która za wszelką cenę chce dzierżyć ster w Komisji Rewizyjnej. Nie wiem skąd się bierze takie twarde stanie na stanowisku. Źle się stało, że Przewodniczącym organu kontrolującego poczynania Burmistrza jest osoba z zaplecza politycznego Burmistrza. Zawsze mimo najlepszych chęci będzie rodzic pokusy, poglądy na nieobiektywną pracę tej Komisji. Dobrze by się stało gdyby zrekonstruowano całą tą Komisję Rewizyjną. Ja do Pani Steni osobiście nic nie mam, ale jeżeli przez drugą kadencje tak kurczowo się trzyma to pytam w jakim celu?

Radny E. Gola - Kolega Radny Kędziora mówi, że Pani Stenia drugą kadencje trzyma się kurczowo, ja myślę, że może jest drugą kadencję, bo dobrze wypełniała swoje obowiązki i do tej pory nigdy nie było uwag co do kierowania przez nią Komisją Rewizyjną, nie były zgłaszane przy zatwierdzaniu planów pracy, przy sprawozdaniach K. Rewizyjnej, które są robione co rok. Jeżeli ma ktoś uwagi i uważa, że źle spełnia swoją funkcję to droga przewidziana jest statutem i ustawą o samorządzie, że składa się wniosek o odwołanie Przewodniczącego K. Rewizyjnej i tą drogą się realizuje zmiany. Jeżeli jest większość Rady, która wybrała Przewodniczącego K. Rewizyjnej tj. większość, która w tej sprawie decyduje. Takie są reguły demokracji i sądzę, że trzeba je przestrzegać. Ustawa o samorządzie w art. 18 a mówi wyraźnie, że w skład K. Rewizyjnej wchodzą Radni w tym przedstawiciele wszystkich Klubów. Moim zdaniem te Kluby powinny wysłać swoich przedstawicieli. My mamy swoją przedstawicielkę, która do tej pory bardzo dobrze pełni swoją funkcję, ale członkowie K. Rewizyjnej i cała Rada ma wszystkie instrumenty, żeby wpływać na to co K. Rewizyjna robi, od ustalania planu kontroli po uczestnictwo w kontroli, jeśli ktoś nie zgadza się z wynikiem kontroli, czy z protokołem to może swoje zdanie przedstawić.

Radny W. Kędziora - Nie mówiłem o prawie, bo co do brzmienia prawa to całkowicie się zgadzam. Mówię o konkretnej przyzwoitości, która niestety nie jest dochowana w tej Radzie, a fakt, że ukształtowała się jakaś większość, która chce utrzymać statuts quo, to każdy to widzi.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Jak Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezrzeszonych chciałem powiedzieć, że Pan Radny Gola ma rację jeżeli chodzi o stronę prawną, natomiast tak jak tu jest w przypadku Radnych, którzy zrezygnowali z pracy w K. Rewizyjnej, z niewolnika nie ma pracownika i w tym stanie rzeczy i w tym stanie, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, szczególnie Pan Radny Kędziora wyjaśniał powody naszego postępowania jak również te same powody, które były wymieniane w czasie sesji Majowej, czy kwietniowej kiedy wybieraliśmy K. Rewizyjną, nie będziemy się powtarzać, bo czujemy się ludźmi inteligentnymi i na takie zaczepki populistyczne jak Radnego Goli nie będziemy odpowiadali. Mamy wątpliwości co do pracy Pani Radnej Jemielity, również na forum publicznym wielokrotnie o tym mówiliśmy i nie będziemy o tym dyskutowali. W tym stanie rzeczy w imieniu Klubu oświadczam, że do pracy w tej Komisji i w takim składzie nie delegujemy swojego przedstawiciela.

Radny M. Gryczka - W odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej odpowiadamy w dniu dzisiejszym, że Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe nie zgłasza kandydatów do pracy w K. Rewizyjnej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Uważam, że ten punkt Sesji przenieść na następną sesje RM, ponieważ będzie trochę czasu, żeby pracować. Z dniem dzisiejszym Komisja nie funkcjonuje z tego względu, że jest tylko jeden członek. Jestem optymistą i uważam, że w ciągu miesiąca potrafimy się z tym problemem uporać. Uważam, że nasza Rada jest Radą rozważną i potrafi z takiej sytuacji wybrnąć.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie

Posiedzenie obrad opuścili: radny J. Kubajek i radny J. Momot - stan radnych na sali 17.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z tym, że nie zgłosili Państwo kandydatów do komisji Rewizyjnej to spróbuje ten temat wprowadzić na następną sesję.

Do punktu 26 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, że w wyniku zaistniałej sytuacji, pytania są zanotowane odpowiedzi burmistrza zostaną udzielone na piśmie. W przyszłym tygodniu chciałbym spotkać się z Prezydium i Burmistrzem w celu porozmawiania o udziale ścisłego kierownictwa Gminy w obradach Sesji Rady Miejskiej, żeby dzisiejszego dnia nie zostawić bez echa, bo jeżeli jest taka sytuacja to można kogoś ściągnąć nawet z urlopu.

Do punktu 27 porządku

Wolne wnioski.

Radny W. Tołoczko - Zwrócił się z prośbą o skorzystanie z obecności przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym i udzielić głosu Pani Wandzie Germata - Bejuk, która mogłaby nam przedstawić więcej informacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wyraził zgodę, ale po odczytaniu wolnych wniosków.

 • Odczytał wnioski K. Budżetu, które stanowią załącznik Nr do protokołu.

Dyrektor OREW w Nowielinie - W. Germata - Bejuk - W 2004 r. kiedy organizowaliśmy bal charytatywny na rzecz pozyskiwania pieniędzy do wymiany pokrycia dachowego z eternitu, wtedy rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem, bo wiedzieliśmy, że Biblioteka Pedagogiczna została przeniesiona do PDK i próbowaliśmy pytać na co będzie przeznaczony ten budynek. Pan Burmistrz odpowiedział, że ten budynek będzie przeznaczony na cele społeczne, tj. noclegownię, jadłodajnię dla bezdomnych. Stwierdziliśmy, że cel będzie szlachetny, bo takie potrzeby są więc nie zabiegaliśmy o ten obiekt wiedząc, że będzie przekazany na wyżej wymienione cele. Po czasie dowiadujemy się, że część budynku została przekazana na gabinet prywatny, który jest na pewno też potrzebny na rzecz mieszkańców, ale my nie myśleliśmy tylko o osobach niepełnosprawnych, ale również próbowano umieścić tam Klub Seniora, Emerytów i Rencistów, osoby które są nam zbliżone. Okazało się, że bylibyśmy w stanie współpracować razem. Budynek byśmy wyremontowali tak jak pokazaliśmy w Nowielinie, że budynek, który otrzymaliśmy wyremontowaliśmy bardzo wspaniałym systemem i budynek udostępniamy mieszkańcom na spotkania, uroczystości, wesela, komunie. Jesteśmy w stanie również w stanie (może już w niedługim czasie) zaadoptować teren rekreacyjnym, który jest z tyłu budynku i udostępnimy go również na rzecz dzieci środowiska lokalnego. Budynek, który chcemy uzyskać to ze względu na rozszerzoną liczbę osób oczekujących. Opieką obejmujemy cały Powiat pyrzycki i w tej chwili osób oczekujących na WTZ dla dorosłych jest już 20 osób, a nasz budynek więcej nie pomieści, ponieważ mijałoby się to z celem, bo zrobimy z niego przechowalnię, a nie rehabilitację dla osób niepełnosprawnych.

My jesteśmy poza miastem, nie widać nas w mieście, Pan Burmistrz próbował nam dawać inne opcje, ale to nie wchodzi w grę, ponieważ jest to znowu izolacja poza teren. Z Nowielina jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ jest to nasza własność dzięki Państwa decyzji w 1999 r. i chcielibyśmy pozyskać ten budynek w dzierżawę.

Przedstawię jak wygląda sytuacja: jesteśmy zmuszeni wynająć pomieszczenia za odpłatnością, mamy pieniądze i jesteśmy w stanie wyremontować ten budynek z przeznaczeniem na cele społeczne nawet w oparciu o współpracę z innymi podmiotami. Nie jesteśmy zamknięci tylko na rzecz naszego środowiska, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi potrzebami osób z terenu Gminy.

Radny M. Budynek - Macie środki, zainwestujecie pieniądze, a tak naprawdę to pomieszczenie się wali, czy nie próbowaliście rozmawiać z Panem Dyrektorem hali widowiskowo - sportowej i korzystać z tego obiektu i w jakiś sposób finansować częściowo ta halę? Po co wchodzić w nową inwestycję, bo kiedy weźmiecie ten obiekt będziecie musieli płacić podatek, inwestować w naprawy, remonty, a tu jest gotowy obiekt wybudowany przez miasto.

Dyrektor OREW w Nowielinie - W. Germata - Bejuk - dzieci na hali widowiskowo - sportowej mogą się znaleźć kiedy jest rehabilitacja ruchowa, ale nie kiedy jest edukacja. Jesteśmy po rozmowie z Panem Komendantem Straży Pożarnej, który oddaje nam za darmo salę na ćwiczenia, bo do Pyrzyc będą przeniesione dwie grupy szkolne i zajęcia będą odbywały się bezpłatnie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Przyznaję rację Pani Dyrektor i jako członek K. Budżetu jest mi szkoda, że Komisja zdążyła już wypracować swoją opinię, natomiast w tej chwili zmieniam zdanie i będę za tym, aby ten obiekt przeznaczyć na rzecz tego Stowarzyszenia dzieci upośledzonych z dwóch powodów: Po pierwsze, że deklaruje Pani udział środków finansowych co rzeczywiście zwolni pewne koszty budżetowe, na które musielibyśmy się zdecydować przekazując ten obiekt dla OPS.

Po drugie deklaruje Pani pełną współpracę zapewne również z OPS, bo dzieci potrzebujące pomocy również występują na terenie Gminy jak również myślę, że nie będzie wielkich przeszkód, żeby Klub Seniora w jakiś tam sposób parę godzin funkcjonował. Te argumenty w zdecydowany sposób mnie przekonały i jestem od tej chwili orędownikiem przekazania tego obiektu na rzecz Pani Stowarzyszenia.

Dyrektor OREW w Nowielinie - W. Germata - Bejuk - Zapraszamy do odwiedzenia placówki, żeby zobaczyć pracę dzieci głęboko upośledzonych na wózkach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał i poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która pozytywnie opiniuje i popiera wniosek mieszkańców dotyczący powiększenia miejsc parkingowych przy ul. Kilińskiego 11 i zwraca się do Burmistrza z prośbą o zajęcie się powyższą sprawą.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał i poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która po zapoznaniu się z treścią pisma Burmistrza Pyrzyc Nr RG. 0718/14/05 z dnia 19 sierpnia, pozytywnie opiniuje wniosek o odstąpienie w roku bieżącym od prac remontowych pływalni na rzecz przeprowadzenia modernizacji ciągów komunikacyjnych w Gimnazjum i przeznaczenie na ten cel kwoty 60.000 zł, która została przeznaczona w budżecie roku 2005.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw - 1; wstrzymało się - 8;

Wniosek uzyskał akceptację.

E. Kruszyński - Prosi, żeby w końcu wszyscy się dowiedzieli, czy publiczność ma prawo zabrać głos, czy nie może. W Statucie znalazłem 3 przypadki, że może, a Pan Przewodniczący niech znajdzie 1 raz, że nie wolno. Wolno, ponieważ publika dla Radnych jest zapleczem i nikt nie chce Was pozbawić mandatów, ale z tej mądrości trzeba korzystać.

Odnośnie K. Rewizyjnej, jeżeli jej nie ma to, nie ma i Rady. Trzeba stworzyć możliwość, żeby ludzie chcieli w niej pracować.

Na jutro umawiam się z Panem Przewodniczącym, żeby wyjaśnić, czy z publiki można zabrać głos, czy nie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Przypominam o wniosku, który zgłaszałem w momencie rozmawiania o środkach unijnych i proszę o jego przegłosowanie.

Chciałem zacząć od sprawy dotyczącej naszych jednostek organizacyjnych i w swoim imieniu i Klubu zgłaszam wniosek o rozpisanie nowych konkursów na wszystkich Dyrektorów jednostek organizacyjnych, a mam na uwadze PBP, PDK i OSiR. O co w tym wszystkim chodzi to nie muszę Państwu Radnym przekazywać, powiem tylko, że :

 • PDK - wszyscy Radni mają w swoich materiałach pismo Prokuratora który stwierdza wyraźnie, że zostało w trakcie przeprowadzania konkursu naruszone prawo i Prokurator stoi na stanowisku, iż Rada posiada uprawnienia do wystąpienia, do Burmistrza jako wykonawcy tej uchwały o unieważnienie przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora PDK i może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu nowego konkursu. Przypominam Wysokiej Radzie, iż w miesiącu listopadzie na sesji pan Radny W. Tołoczko złożył wniosek o unieważnienie tego konkursu, który głosami: 11 - za, 3 - przeciw, 2 - wstrzymujące się został przez Wysoką Radę przyjęty. Do dnia dzisiejszego, tj. od miesiąca listopada 2004 r. Burmistrz tego miasta wniosku tego nie wykonał. - pismo Prokuratora stanowi załącznik Nr 97 do protokołu.

 • PBP - do dnia dzisiejszego od sesji czerwcowej nic się nie zmieniło mimo licznych zapewnień Pana Burmistrza o pozytywnym uregulowaniu, o tym że zgodnie z wolą załogi itp. Nic się w tym temacie nie dzieje, załoga jest już tak zdeterminowana, że sprawa trafiła już do sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, mam to pismo, które nawiązuje do pism poprzednich. W związku z tym wniosek obejmuje również PBP.

 • OSiR - oboje Dyrektorzy, również PBP, pracują niezgodnie z przyjętymi przez Wysoką Radę statutami. Mają umowę na czas nieokreślony, natomiast statuty wyraźnie przewidują fakt, iż Dyrektorzy mają sprawować swoją funkcję w sposób kadencyjny, czyli na okres 4-ch lat.

Jest to wniosek uzasadniony, który ponawiam i uważam, że ma on głębokie uzasadnienie i powinien dzisiaj zostać pozytywnie przyjęty.

Wnioskuje o wystąpienie do Burmistrza o rozpisanie nowych konkursów na stanowiska Dyrektorów w jednostkach organizacyjnych; PDK, OSiR, PBP.

Sprawa druga - na sali jest obecny pan S. Stempień, który jest przewodniczącym komitetu ufundowania pomnika pamięci naszego Papieża Jana Pawła II. Wiem, że ten Komitet bardzo sprawnie i dobrze funkcjonuje. W związku z faktem, iż są to bardzo bogate koszty, a sądzę, że ta osoba zasługuje zgłaszam formalny wniosek o to, aby wspólnie z Burmistrzem (deklarujemy swoją pomoc) dokonać takich zmian w budżecie, aby przynajmniej kwotę 10.000 zł nasza Rada przeznaczyła z budżetu na budowę tego pomnika i proszę o pozytywne zaopiniowanie.

Zwraca uwagę na pismo (pismo stanowi załącznik Nr 98 do protokołu), które wpłynęło w dniu wczorajszym a skierowane jest do Burmistrza. Autorem tego pisma jest Dyrektor Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie Pan G. Kurzaj, które dotyczy przekazania zasobów na terenach wiejskich. Pozwolę sobie zacytować jeden fakt oprócz innych, które wymagają głębokiej analizy, że "obecnie przesyłamy w załączeniu faktury mające na celu wzajemne rozliczenie. Prosimy o ich terminową realizację w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Brak ich zapłaty zgodnie z wcześniejszą naszą korespondencją spowoduje wstrzymanie wydania rzeczy objętych umową." Do pisma jest załączona faktura z terminem zapłaty 7. 09. 2005 r. Poruszam ten temat z kilku powodów. Otóż kwota 240.000 zł w obecnym budżecie jest kwotą niewyobrażalną, a pozostawienie, czy umycie rąk organu wykonawczego i przekazanie tego do kompetencji Rady, czy do zaopiniowania tego przez Radę zakrawa na przygotowanie Wysokiej Radzie kolejnej "żabki", którą należałoby połknąć, my tych żabek mamy już dosyć. Apeluje o podjęcie natychmiastowych działań, aby tym tematem się zająć, bo sprawa jest bardzo pilna. jest dzień 30 sierpnia, termin zapłaty wyznaczony jest na dzień 7 września, jeżeli nie będzie żadnej odpowiedzi i żadnej decyzji w tym temacie będziemy spotykali się po Sądach, płacili karne odsetki i nie wiadomo czym to wszystko się skończy.

Apeluję, żeby organ wykonawczy nie odpychał od siebie tematu tylko go załatwił, a jeżeli potrzebuje w tym względzie konsultacji Komisji, czy Wysokiej Rady to ja w swoim imieniu mówię, ze jestem do dyspozycji i zawsze na ten temat w ten sposób się wypowiadałem, a nie podrzucanie kolejnej "żabki", którą należy zjeść.

Proszę o poparcie tych trzech wniosków i pozytywne ich zaopiniowanie. Proszę, aby Pan S. Stempień powiedział kilka słów na temat pomnika.

St. Stempień - Przewodniczący Komitetu budowy pomnika Jana Pawła II - Komitet założycielski budowy pomnika Jana Pawła II zawiązał się w czerwcu i powierzono mi funkcje przewodniczącego. Zaczęliśmy w jakiś sposób organizować wszystkie przedsięwzięcia w celu wybudowania tego pomnika przy ul. Staromiejskiej.

Wiceprzewodniczącymi tego Komitetu zostali: p. Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz; p. Przewodniczący RG Bielice - W. Seniuk, p. Przewodniczący RG Kozielice - R. Sójka, ponieważ te Gminy zadeklarowały współudział w budowie pomnika Jana Pawła II w Pyrzycach. W wyniku dyskusji i analiz postanowiono, że pomnik zostanie postawiony przy Kościele, przy ul. Staromiejskiej. Dzisiaj przywiozłem makietę, która stoi w Kościele na ul. Staromiejskiej.

Koszt tego przedsięwzięcia będzie wynosił w granicach 90.000 zł. Jako Komitet zwracamy się do wszystkich instytucji, osób prywatnych o wpłaty. Jest to przedsięwzięcie bardzo trudne. Myślałem, że sympatii do Ojca Świętego, przekonanie Polaków, że to była osoba bardzo Polsce przydatna, osoba lubiana przez wszystkich, okazuje się, że nie wszyscy z entuzjazmem podchodzą. Pan K. Lipiński - Burmistrz jest również w Komitecie organizacyjnych i przez kilka rozmów, które razem prowadziliśmy wyraził chęć wsparcia z budżetu Gminy, z funduszy podatników, jeżeli Rada Miejska zaakceptuje to zostaną również przekazane. Wykonawcami i głównymi projektantami będą Państwo Leszek i Ewa Sroczyńscy z Goleniowa, a podwykonawcą będzie p. R. Wójt z Turza.

Myślę, że jest to przedsięwzięcie bardzo ładne i godne osoby, którą Jan Paweł II jako osoba reprezentował, nasz naród i nas Polaków. Proszę Wysoką Radę o przychylenie się do wniosku o przekazanie kwoty 10.000 zł i może w roku bieżącym moglibyśmy postawić. Samą płaskorzeźbę i tablicę wykonalibyśmy w miesiącu marcu przyszłego roku, natomiast otwarcie odbyłoby się w dzień 2 kwietnia 2006 r.

Zwracam się do Radnych Rady Miejskiej o przychylne zaakceptowanie wniosku zgłoszonego prze Klub A. Gumowskiego.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Proponuje, żeby Burmistrz przygotował taki projekt na następną sesję RM i podjąć taką decyzję.

E. Kruszyński - mieszkaniec Okunicy - Rada ma się zastanowić, ale Papież na pewno chciałby modlitwy, a nie żadnych pomników, bo są one zad drogie w stosunku do społeczeństwa.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że jest wniosek o rozpisanie nowych konkursów na dyrektorów placówek samorządowych, żeby placówki funkcjonowały zgodnie ze statutami.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek radnego A. Gumowskiego o rozpisanie nowych konkursów na wszystkich Dyrektorów jednostek organizacyjnych - PBP, PDK i OSiR.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 3; (1 osoba wyszła)

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zgłasza wniosek o wprowadzenie do planu pracy Rady Miejskiej w miesiącu październiku tematu o pozyskanych środkach unijnych i wykorzystania tych środków.

Wiceprzewodniczący RM - M. Osękowski - W planie pracy RM na miesiąc wrzesień jest temat "Informacja Burmistrza na temat pozyskanych środków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2005 r." proponuje, żeby poszerzyć temat o środki unijne i ich wykorzystanie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wyraża zgodę na poszerzenie tematu o elementy, o które wnioskuje, ale przeniesienie tematu z miesiąca września na miesiąc październik.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie tematu wrześniowego "Informacja Burmistrza na temat pozyskanych środków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2005 r. oraz pozyskanie środków unijnych i ich wykorzystanie".

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 0; (1 osoba wyszła)

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek o przeniesienie tego tematu z miesiąca września na miesiąc październik.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 0; (1 osoba wyszła)

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Wnioskuje o przeznaczenie w budżecie roku 2005 kwoty 10.000 zł na rzecz budowy Pomnika pamięci Jana Pawła II w Pyrzycach. Rada deklaruje udział swój w pracach dotyczących zmian w budżecie w celu znalezienia środków w roku budżetowym bieżącym.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek o przeznaczenie w budżecie roku 2005 kwoty 10.000 zł na rzecz budowy Pomnika pamięci Jana Pawła II w Pyrzycach. Rada deklaruje udział swój w pracach dotyczących zmian w budżecie w celu znalezienia środków w roku budżetowym bieżącym.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 0; (1 osoba wyszła)

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wrócę do pisma, o którym informował p. A Gumowski skierowanym do Burmistrza Pyrzyc i trudno będzie nam dzisiaj rozstrzygać, ale będę się kontaktował z Burmistrzem, z Przewodniczącym K. Budżetu i zwołać w bardzo szybkim terminie K. Budżetu i jeżeli będzie to możliwe to, żeby sprawą się zająć, bo jest ona niebagatelna. Pismo przyszło w ostatniej chwili, dlatego trudno jest dzisiaj na ten temat zabrać stanowisko.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Uważam, że skoro pismo wpłynęło do Urzędu 24 sierpnia to był czas na to, żeby przygotować na dzisiaj sesję debatę, skoro w ostatniej chwili wprowadza się np. zmiany do budżetu mając na Komisji materiały w dniu 22 sierpnia, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby tak ważną sprawę postawić pod obrady dzisiejszej sesji mając pismo 24 sierpnia, bo do Biura Rady wpłynęło ono 29 sierpnia. Gdzieś ta komunikacja jest nie w porządku i wydaje mi się, że przy tak ważnej sprawie musimy teraz robić wszystko po to, żeby zdążyć przed dniem upłynięcia płatności tej faktury, coś tu jest nie w porządku, coś tu jest dalej związane z nieobecnością Prezydium naszego organu wykonawczego, bo choroba Burmistrza nie może powodować rozkładu pracy całego Urzędu i wszystkich osób decyzyjnych. Tak być nie może, bo nasza praca jest niespójna, nieskładna, przypadkowa, często informacje kierowników nie zgadzają się z informacjami, czy decyzjami przekazywanymi przez Burmistrza. Wielokrotnie mieliśmy okazję zauważyć to na Komisjach, trochę działamy bez sensu.

Radny E. Gola - Myślę, że ze względu na parę spraw i problemów poruszonych w tym piśmie w tym dotyczących znacznego wzrostu cen na terenach wiejskich oraz obciążenia budżetu kwotą 240.000 zł myślę, że Radni powinni uzyskać stanowisko Burmistrza dotyczące tego pisma. Sprawa nie jest nowa, Burmistrz zna ją bardzo dobrze więc myślę, że nie potrzeba wiele, parę godzin i pisma powinny być gotowe.

Proponuję, żeby w najbliższych dniach wszyscy Radni otrzymali na piśmie stanowisko Burmistrza w sprawie tego pisma, a szczególnie stanowisko co do cen na terenach wiejskich, bo jest wyraźna sugestia, że ceny wzrosną.

Radny M. Gryczka - Do tej propozycji proponuje dołączyć jeszcze umowę. Na Komisji prosiłem, żeby ta umowa dzisiaj Radnym była pokazana, jakie są zapisy, czy rzeczywiście w tej umowie jest to, że Goleniów może sankcjonować tą kwotę. Wydaje mi się, że to stanowisko Burmistrza będzie również dokładnie zweryfikowane ze służbami i stroną prawną. Życzyłbym sobie, żeby kserokopia była dla nas przekazana.

Radny S. Ryżyk - Nie znam intencji jaką kierował się Burmistrz przedstawiając nam to pismo. Nie sądzę, żeby konieczna była tutaj jakaś debata Rady, jest to problem prawno księgowy i myślę, że po to jest Burmistrz, po to ma służby, żeby się tym zająć. Bardzo bym się bał, żebyśmy znowu nie dali się (jako Rada) zamanipulować w dyskusję typowo prawne, bo my nie od tego jesteśmy i na tym się nie znamy. Wobec tego zostawmy sprawę fachowcom niech oni nas o tym poinformują o tym jak im się to chce załatwić, jak im się udaje to załatwić. Nie twórzmy tutaj dyskusji prawnych, bo to nic nie da.

Radny M. Budynek - Zgadzam się z kolegom Radnym, ale jest problem, tj. kwota ponad 240.000 zł, a my skąd to weźmiemy, trzeba to zaplanować w spłatę, trzeba ciąć pewne działania. Będzie to na pewno kwestią Rady i musimy poczekać na to co zaproponuje nam Pan Burmistrz i dopiero wtedy działać.

Radny G. Gontarz - Jako jeden z wielu postulowaliśmy o nie przekazywanie wodociągów wiejskich dla PPK, a pozostawienie w gestii Goleniowa. Wycofaliśmy w głosowaniu wniosek Pana Budynka z 5 grudnia 2003 r., mamy dzisiaj to co mamy, Burmistrz nie zrealizował naszego wniosku o wycofaniu wniosku Pana Budynka. Sami zgotowaliśmy sobie to fatum, a teraz mamy pretensje nie wiadomo do kogo. Aby nie wpaść w sprawy sądowe należałoby wycofać wymówienie.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Ta sprawa wymaga sprostowania, bo Pan manipuluje, albo wykazuje się Pan niewiedzą. Co do pierwszej części to rzeczywiście mówi Pan prawdę, że był Pan przeciwny itd. tylko że przypominam, ze ostatni wniosek o przekazaniu tego był sformułowany przez Burmistrza, który wyszedł z projektem uchwały o przekazaniu tego, a spowodowany on był tym, ze PPK podejmując funkcję beneficjenta zadania pt. "Zlewnia Jeziora Miedwie" musiała być właścicielem wszystkich obiektów na terenie miasta i Gminy i to było powodem wystąpienia Burmistrza z projektem tej uchwały. Nie myśmy wchodzili w te układy tylko Burmistrz wystąpił z projektem uchwały, który Wysoka Rada zaakceptowała, bo tak należało postąpić, żeby nasza firma PPK mogła być beneficjentem tego zadania i mieć możliwość przerobienia kwoty ok. 60.000.000 zł co będzie się wiązało z nowymi miejscami pracy i jeszcze innymi rzeczami na rzecz tego miasta.

Radny G. Gontarz - Wszystko jest prawdą, że będą miejsca pracy, ale kto wytrzyma to obciążenie, które zapłaci społeczeństwo, należy powiedzieć społeczeństwu, że za wodę i ścieki będziemy płacili ok. 20 zł.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - To nie nic wspólnego z przekazaniem dla PPK tych urządzeń.

Radny M. Budynek - To kolega Radny uważa, ze dalej mamy mieć to co mamy? Brak oczyszczalni ścieków, brak porządnych wodociągów, zła woda? czy do tego dążycie, czy chcecie dążyć do tego, żeby była dobra, czysta woda? Bo tą wodę dostaliście w prezencie od Gminy, a nie od Pana Kurzaja i teraz dodatkowo 60.000.000 zł Gmina zainwestuje i będzie tą instytucją, która będzie również tą instytucją, na której będzie spoczywał ciężar spłaty, nie Wy. Nie wszyscy może płacą, wylewają szamba do rowu, ale większość ludzi korzysta z wywózki i płacą 10 zł i nie narzekają i mają czyste środowisko i o nie płacą, a takie kręcenie i nakręcanie tj. już przeszłość. Jest PPK i jest to nasza firma o tym kolega Radny powinien wiedzieć, że nasza firma ma być i działać w tym kierunku.

Radny G. Gontarz - Dlaczego w momencie przekazania wodociągów w Kluczewie, jeżeli Gmina chciała przekazać dla PPK to nie przyjęli, bo to było bagno, a w tej chwili widać ile Goleniów włożył, to teraz chce zabrać.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Zgłaszając ten temat wiedziałem, że to tak szybko się nie skończy i dlatego jeszcze raz uważam, ze sprawa jest bardzo dużej wagi i zakończmy tą dyskusję, bo stała się ona bardzo populistyczna i ludzie jeszcze źle pewne rzeczy zrozumieją, a nie tak powinna odbywać się dyskusja. Jest zupełna zgoda, że Burmistrz powinien odpowiedzieć natychmiast na to pismo, przedstawić nam jak to powinno wyglądać i powinniśmy się tym tematem zająć na Komisjach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w wniosek Radnego E. Goli i Radnego M. Gryczki aby w najbliższych dniach wszyscy Radni otrzymali na piśmie stanowisko Burmistrza w sprawie tego pisma, a szczególnie stanowisko co do cen na terenach wiejskich, bo jest wyraźna sugestia, że ceny wzrosną oraz przekazanie kserokopii umowy z Wodociągami Zachodniopomorskimi.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie;

Wniosek uzyskał akceptację.

Radny W. Tołoczko - Poinformował o I mistrzostwach pracowników samorządowych i Radnych w tenisie ziemnym, które odbyły się w Redzie i udało mi się na kilkudziesięciu startujących zająć egzekwo miejsce od 5 do 8 i jeśli będzie taka możliwość to chciałbym w przyszłym roku skorzystać.

Wiceprzewodniczący RM - M. Osękowski - Poinformował o pismach, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady:

 • Pismo od Pana Skałeckiego i Pana Urbaniaka z dnia 11.08.2005 r. informujące o wycofaniu skargi z dnia 4.04.2005 r. - pismo stanowi załącznik Nr 99 do protokołu;

 • pismo od mieszkańców s prawie poszerzenia parkingu przy ul. Kilińskiego - pismo stanowi załącznik Nr 100 do protokołu;

 • pismo od Burmistrza w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu unowocześnienia standardów bazy oświatowej i sportowej - pismo stanowi załącznik Nr 101 do protokołu;

 • pismo do Przewodniczącego Rady z prośbą o interwencję w sprawie "dzikich handlarzy"- pismo podpisało 14 kupców targowiska przy ul. Młyńskiej - pismo stanowi załącznik Nr 102 do protokołu;

 • pismo od Burmistrza Pyrzyc dotyczące bezpieczeństwa publicznego w zakresie monitoringu miasta Pyrzyce. Wszyscy radni otrzymali przedstawioną informację- stanowi załącznik Nr 103 do protokołu;

 • pismo z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach wskazujące miejsca zagrożone wykroczeniami, przestępstwami i zakłóceniami porządku publicznego na terenie gminy. Radni pismo otrzymali i stanowi załącznik Nr 104 do protokołu;

 • pismo od Starosty Pyrzyckiego w sprawie przebiegu procedury pozbawiania ulic w Pyrzycach kategorii drogi powiatowej. Wszyscy radni pismo otrzymali - stanowi załącznik Nr 105 do protokołu;

 • pismo od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczy to wniosku Komisji Rolnictwa przekazanego za pośrednictwem Rady odnośnie skupu zbóż- pismo stanowi załącznik Nr 106 do protokołu;

 • odpowiedzi na wnioski złożone przez radnych. Są to kopie, więc radni otrzymali już odpowiedzi i stanowią załączniki Nr 107 do protokołu;

 • odpowiedź na wniosek złożony przez radnego M. Gryczkę i stanowi załącznik Nr 108 do protokołu.

Radny K. Dubicki - Głupio wyglądamy w oczach społeczeństwa. Wygląda na to, że to my wtrącamy się w zarządzanie magistratem. Kupcy z targowiska miejskiego skierowali pismo do pana Burmistrza w dniu 10 lipca br. i na dzień 24 sierpnia br. nie otrzymali odpowiedzi. 22 sierpnia br. wpłynęło takie pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej, który również nie zajął stanowiska, co z tym fantem zrobić. Na dzisiejszej sesji są obecni kupcy, którzy oczekują odpowiedzi jakie pan Przewodniczący zajmie stanowisko.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Jednym z punktów, kiedy dyskutowaliśmy na temat handlu w Pyrzycach było to pismo czytane. Po zasięgnięciu opinii i to o czym dzisiaj mówiono, jestem w stanie odpowiedzieć. Jest to kwestia stanowiska i przyjęcia dzisiejszej uchwały, bo od tego to zależy. taka jest procedura i po dzisiejszej sesji. czyli w dniu jutrzejszym takie pismo otrzymają.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Rozpoczynają się inauguracje rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006:

 • SP Nr 2 w Pyrzycach godz. 8:30;

 • SP Mielęcin- godz. 8:45;

 • SP Brzesko- godz. 8:45

 • SP Okunica- godz. 10:00 ( inauguracja miejsko-gminna);

 • SP Żabów- godz. 8:50

 • Publiczne Gimnazjum - godz. 9:00

Proszę radnych o udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.

Pan A. Zienkiewicz- mieszkaniec Pyrzyc - Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi spotkania z Prezydium Rady Miejskiej w Pyrzycach, panem Burmistrzem i panem Dyrektorem Pihanem w celu złożenia oficjalnego zażalenia na postępowanie i działanie pana Dyrektora Pihana.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Dobrze. Przyjąłem to do wiadomości.

Ponadto zwrócono się do mnie i Rady z prośbą o ufundowanie pucharu za VI miejsce od Rady Miejskiej w finale Mistrzostw Polski Piłki Nożnej Kobiet. Czy Państwo wyrażają zgodę?

Radni wyrazili jednogłośnie zgodę na ufundowanie pucharu.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Przypominam, iż w tygodniu (piątek, sobota, niedziela) odbywają się dożynki miejsko-gminne, na które sołtys Nieborowa zaprasza bardzo serdecznie oraz w niedzielę odbywają się dożynki diecezjalne.

Do punktu 28 porządku

Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:35:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:35:49