Protokół Nr XLI/05 z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r.


Protokół Nr XLI/05

z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

godz. 12:00.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni radni:

 1. Radny G. Gontarz- usprawiedliwiony.

 2. Radny A. Hałasa- przybył w trakcie obrad sesji.

 3. Radny W. Kędziora- przybył w trakcie obrad sesji.

 4. Radny P. Klimczak- usprawiedliwiony.

 5. Radny J. Kubajek- usprawiedliwiony.

 6. Radna I. Morka.- przybyła w trakcie obrad sesji.

 7. Radna A. Odachowska- przybyła w trakcie obrad sesji- usprawiedliwienie stanowi zał. Nr 1.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr2.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 3.

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 5.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 6 .

Z-ca Burmistrza-T. Jasińska- Zaproponowała wprowadzić do porządku obrad sesji następujące projekty uchwał:

 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza - druk Nr 499/05;

Wynik głosowania: Za -5, przeciw-4, wstrzymało się -0.

Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad sesji.

 • w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji- druk Nr 500/05.

Wynik głosowania: Za -13, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji.(jako pkt.21)

 • w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia- druk Nr 498/05.

Wynik głosowania: Za -14, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji.(jako pkt. 22)

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Zaproponował zmiany do porządku obrad poprzez przeniesienie pkt 18 i pkt 19 przed punkty, w których będzie rozmowa o zmianach w budżecie (czyli po punkcie 12). Pkt 18 i pkt 19 są zawarte w przedłożonym projekcie uchwały o zmiany budżetu. Nie bardzo można rozmawiać o tym później niż przed rozpatrzeniem tych dwóch punktów.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Zaproponował wprowadzić do porządku zamianę punktów, o które wnioskował radny A. Gumowski.- jako punktu 13 i 14 a kolejne zostaną przesunięte.

Wynik głosowania: Za- jednogłośnie (14).

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 sierpnia 2005r.

Wynik głosowania: Za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

W/w protokołu zostały przyjęte.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Przedstawił informację ze swojej pracy:

 • 1 września - inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum Publicznym;

 • otwarcie Miejsko-Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego;

 • uroczystość składania wiązanek kwiatów w rocznicę wybuchu II wojny światowej;

 • 3 września- Dożynki Miejsko- Gminne w Nieborowie, gdzie w imieniu Rady przekazałem pozdrowienia dla rolników;

 • 4 września- Dożynki diecezjalne;

 • udział w otwarciu konkursu na najlepsze potrawy regionalne w Pyrzycach.

Ponadto udział w realizacji zaproszeń, dyżury w Urzędzie Miejskim i przyjmowanie interesantów.

Radny M. Budynek- Zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego: co robił 17 września br.?

Do punktu 4 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja burmistrza stanowi zał. Nr 7.

Z-ca Burmistrza- T. Jasińska- Udzieliła uzupełnienia do informacji:

 • 4 września - udział burmistrza w dożynkach gminnych w Nieborowie;

 • 6 września- udział z-cy Burmistrza w spotkaniu powołując Komitet sterujący „Uniwersytetem III wieku”;

 • 10 września - spotkanie burmistrza z sekretarzem, skarbnikiem i zastępcą omawiając sprawy funkcjonowania urzędu oraz zmiany w budżecie

 • 14 września - odbył się w PDK po raz piąty „Nasze kulinarne dziedzictwo” celem prezentacji naszych regionalnych produktów ze względu na rolniczy charakter gminy;

 • 15 września - udział z-cy burmistrza w spotkaniu z przedstawicielami Firmy Mindeksis w sprawie zagospodarowania basenu przy ul. Basenowej;

 • spotkanie z organizatorami „Sprawni Razem”. Odbywały się w Pyrzycach Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet.

 • 16 września - spotkanie z Prezesem Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego w sprawie organizacji w przyszłym roku halowych mistrzostw piłki nożnej.

 • Uczestnictwo Burmistrza w oficjalnym zakończeniu Mistrzostw Polski w piłce nożnej

 • 17 września- udział Burmistrza w Powiatowych Dożynkach w Przelewicach.

 • Burmistrz Pyrzyc i Wójt Kozielic byli organizatorami 66 rocznicy napaści Związku radzieckiego na Polskę.

 • 19 września- Burmistrz przekazał i uruchomił współfinansowany nowy samochód dla pyrzyckiej policji.

 • Spotkanie z Firmą Drobimeks Cukrownia i projektantami na temat inwestycji

 • 21 września - spotkanie burmistrza z dyrektorami Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nowielinie omawiając dwie kwestie:

 1. sprawa lokalowa na ul. Kawiatowej

 2. organizacja balu charytatywnego, gdzie dochód miałby być przekazany na modernizacje placówki.

 • Udział Z-cy Burmistrza w sesji powiatowej w Przelewicach

 • Udział Z-cy Burmistrza w posiedzeniu Komisji Rolnictwa,

 • 22 września - spotkanie Burmistrza z Dyrektorem PDK omawiając sprawę funkcjonowania placówki

 • spotkanie Burmistrza z Dyrektorem OSiR na temat pozyskania funduszy z Unii Europejskiej.

 • 23 września - Spotkanie Burmistrza z panem Wasilukiem oraz z kontrahentem w celu uzgodnienia warunków ekonomicznych podłączeń go geotermy

 • udział Burmistrza w spotkaniu z Firmą Europa-System. Inwestycja ta została już uruchomiona.

 • 26 września - spotkanie Burmistrza z Dyrektorem Kobylińskim w sprawie zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego- w Ryszewku

 • spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

 • 27 września - udział Z-cy Burmistrza w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz w naradzie dyrektorów szkół i przedszkoli, na której omówiono sposób zmiany zatrudnienia pracowników administracji oraz omawiany był regulamin z uczestnikami związków zawodowych.

 • Spotkanie z Dyrektorem G. Kurzaj w sprawie sieci wodociągowej. Nadal trwają negocjacje. Zostanie powołany ekspert do wyceny urządzeń. Na dzień dzisiejszy jest decyzja, że w roku 2005 nie będzie obciążenia z tytułu tej faktury.

Radny W. Tołoczko - proszę o informację w dwóch sprawach:

  1. sprawa basenu- co się planuje i jaka jest jego koncepcja zagospodarowania;

  2. pomieszczenie przy ul. Kwiatowej - pan burmistrz spotkał się z prezesami Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i jakie są ustalenia. Radni otrzymali pisemną odpowiedz na pytanie jakie padło na poprzedniej sesji. Jaka jest sytuacja związana z tym obiektem i z problemem pozyskania obiektu przez stowarzyszenie.

Z-ca Burmistrza- T. Jasińska-

Udzieliła odpowiedzi przedmówcy:

 1. Uczestniczyłam w spotkaniu, ponieważ Firma Mindeks dostała propozycję przedstawienia nam koncepcji zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego na obecnym basenie. Propozycja dotyczy :

 • pięciomiesięczny okres użytkowania basenu,

 • podgrzewana woda,

 • basen odkryty

Jest to firma, która wybudowała już taki baseny. Bardzo ważne jest jednak spięcie finansowe, chcieliśmy zobaczyć jak to będzie wyglądać w warunkach pyrzyckich. Po przeanalizowaniu jesteśmy jednak skłonni, aby był to kryty basen i czekamy na następną koncepcję.

Pan Burmistrz na sesji październikowej dokładnie powie na ten temat. Należy w tej sprawie prowadzić rozmowy, ponieważ basen w gimnazjum pochłonie bardzo dużo funduszy, więc zastanawiamy się, czy jest możliwość z budżetu przeprowadzić modernizację tego basenu.

 1. Nie uczestniczyłam w spotkaniu w prezesem stowarzyszenia w sprawie przekazania pomieszczenia przy ul. Kwiatowej. Zostanie jeszcze zorganizowane spotkanie z Prezesem Zarządu Emerytów, gdyż jest koncepcja udostępnienia tego pomieszczenia również dla emerytów, kombatantów i OPS. W niedługim czasie udzielimy tej odpowiedzi, ponieważ pan Burmistrz jest skłonny przekazać to pomieszczenie dla Stowarzyszenia.

Do punktu 6 porządku

Zapytania radnych, interpelacje na piśmie.

Radny M. Majak- Zwrócił się z pytaniem do pani Burmistrz odnośnie projektu uchwały, jaki miał być ujęty w porządku obrad w miesiącu sierpniu bądź w miesiącu wrześniu. Projekt uchwały miał dotyczyć zaniechania poboru opłaty eksploatacyjnej, która geotermia jest zobowiązana uiszczać w związku z korzystaniem ze źródeł geotermalnych. Jest to opłata, która bezpośrednio wpływa na kształtowanie ceny, w związku z czym jest wniosek w Urzędzie Regulacji Energetyki. Jeżeli nie zaniechamy poboru tej opłaty eksploatacyjnej i nie podejmiemy uchwały do 30 września, bo do tego dnia toczy się postępowanie w sprawie ustalenia opłaty nowej taryfy w URE, to konsekwencją tego będzie podniesieni ceny. Chyba nikt z nas nie chce, żeby taryfa za energię cieplną w Geotermii została znowu podniesiona. Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału w szczecinie stwierdza, że jest to jedna z większych cen w Województwie Zachodniopomorskim a nawet i w Polsce.

Dlaczego nie rezygnujemy z zaniechania poboru tej opłaty?

Radny K. Dubicki- Zgłosił dwie uwagi:

 1. W imieniu mieszkańców po raz kolejny zwrócił się w sprawie oznakowania parkingów kopertą dla pojazdów oznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności parking ul. Pod Lipami, ul. Stargardzkiej, przed budynkami użyteczności publicznej i aptekami.

 2. Od dwóch lat jest ponawiany wniosek mieszkańców i właścicieli mających garaże przy ul. Poznańskiej o wykonanie oświetlenia. Kilkakrotnie problem ten zgłaszał również radny J. Tkaczuk.

Radny E. Gola- Trzy miesiące temu odbył się przetarg na działkę budowlaną przy ul. Mickiewicza i proszę o odpowiedz na następujące pytania:
- dlaczego za tą działkę nie zapłacono niezwłocznie po przetargu jak się wszędzie praktykuje?

 • czy uczestnicy przetargu byli poinformowani o odroczonym terminie płatności?

 • jaka była przyczyna, że za działkę nie zapłacono od razu?

Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski- Odnośnie pytania zadanego przez radnego M. Majak proszę o udzieleni odpowiedzi przez z-cę Burmistrza, gdyż ma to wpływ na żywotni interes naszej gminy i wiąże się to z cena dostarczanego ciepła. Jeżeli do 30 września br. nie podejmiemy stosownej uchwały to nasi mieszkańcy będą mieli podwyżkę. Proszę o udzielenie natychmiast informacji? Nie chcę tego komentować dalej, bo dla mnie jest to zwykłe zaniedbanie, jeżeli nie przygotowuje się projektu uchwały, pisze się w odpowiedziach, że „ projekt uchwały zostanie przygotowany w miesiącu sierpniu albo wrześniu”, to jest tu coś nie w porządku. Może jest to wina choroby, urlopu bądź innej rzeczy- nie wiem. Jest to żywotnym interesem naszych mieszkańców i nie możemy sobie pozwolić na to, aby dzisiaj opuścić to pomieszczenie bez podjęcia stosownej uchwały.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska -Nie chciałbym, aby była wywoływana choroba, ponieważ każdemu się zdarza i nie chodzi o zaniedbywanie swoich obowiązków. Jest to złożony problem i poproszę radcę prawnego o udzielenie odpowiedzi.

Radca Prawny -R. Mol - Jest to problem złożony i w interesie Geotermi leży złożenie do gminy informacji. To Geotermia nalicza opłatę eksploatacyjną. Jeżeli tego nie zrobi to nie podstaw. Według mojej informacji na dzień dzisiejszy nie wpłynęły żadne informacje na ten temat. Geotermia musi się postarać i zrobić to bardzo szybko i wtedy gmina ma podstawę aby podjąć temat.

Radny M. Majak- Powstaje pytanie, co z terminem zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia taryfy, ponieważ jest zawieszony do 30 września. Jeżeli czekamy teraz na ruch Geotermy to ucieka nam termin w URE i wszczęte zostanie postępowanie i taryfa nas nie ominie wyższa. Myślę, że troszkę wcześniej trzeba było wyrazić stanowisko gminy w stosunku do Geotermi, żeby nie spowodować tego co teraz mamy.

Radca Prawny -R. Mol - Jeżeli strona zaniedba czynności- a Geotermia jest stroną- postępowanie ulega zawieszeniu z przyczyn leżących po stronie strony. Nie ma żadnych podstaw skoro Geotermia nie wystąpiła do Gminy z deklaracją o wysokości opłaty eksploatacyjnej.

Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski- Rada występuje w imieniu mieszkańców i my pytamy się w imieniu mieszkańców i mało nas to interesuje w tym momencie kto zaniedbał swoje obowiązki, tylko jakie konsekwencje z tego tytułu poniosą mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy „obudzą się” w dniu 1 października z nowymi cenami ciepła, to będą mieli pretensje do nas żeśmy nie interweniowali- co niniejszym czynimy i będziemy mieli czyste sumienie- i Was, czyli organu wykonawczego, który zaniedbał również swoich obowiązków. Do tego nie ma nawet najmniejszych wątpliwości.

Po drugie- ja nie jestem prawnikiem, ale ustawa o opłatach eksploatacyjnych, która została przez odchodzący Sejm uchwalona, nakłada na kogoś pewne obowiązki i na gminę również. Gmina jest tam beneficjentem tych opłat, bo ta opłata przynosi konkretne korzyści dla gminy, ale jednocześnie konkretne straty dla mieszkańców poprzez zwiększenie cen, bo skąź ta Geotermia musi te pieniądze wziąć. Mamy czas do jutra i apeluję jeszcze raz o to, aby jeszcze dzisiaj przyjąć taki projekt uchwały o zaniechaniu pobierania tych opłat. Po 30 września może okazać się, że Geotermia nie będzie miała innej możliwości jak naliczyć te opłaty i wliczyć je w koszty dostarczanego ciepła.

Radny M. Majak- Radny nie ma obowiązku znać wszystkich procedur. Opieram się na piśmie pani Burmistrz z dnia 26 lipca 2005r. natomiast nie studiowałem przepisów tej ustawy i jej nie znam. Odczytał pismo w którym stwierdza się, iż taki projekt uchwały zostanie przedłożony na sierpniowej lub wrześniowej sesji Rady Miejskiej.

Pismo stanowi zał. Nr 8.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Nie wpłynął z Geotrmi żaden wniosek. Gdybyśmy mieli podstawę to wprowadzili byśmy taką uchwałę. Nie ma pana prezesa na sali, a jest to zbyt złożony problem więc sprawdzimy i uzupełnimy informację.

Radna I. Morka - O ile wiem, pan Burmistrz zrezygnował z osoby która ma reprezentować Gminę w Radzie Nadzorczej. Mamy swojego przedstawiciela, który powinien dbać o nasze interesy.

Przewodniczący Komisji Budżetu A. Gumowski - Ten temat jest wywołany tylko dlatego, że członek Rady Nadzorczej, pani Z. Gac poinformowała nas o takim zdarzeniu. Czytając treść pisma pani Burmistrz nie mogę się z nim zgodzić dlatego, że pani Burmistrz wchodzi w kompetencje Rady. Podejmując zobowiązanie mówiące o tym, że pani Burmistrz to popiera, to nie ma prawa tego robić. Owszem mówi pani Burmistrz, że będzie to należało do kompetencji Rady, Jeżeli prezes Geotermii zna treść tego pisma, a zna to jest zwolniony z przedstawiania jakichkolwiek informacji, z tego względu, że pani popiera tą inicjatywę. Prezes Geotermi czeka tylko aż Rada podejmie stosowny projekt uchwały i go przyjmie.

Radny M. Majak- W uzupełnieniu dodam, że nasz przedstawiciel w Spółce Geotermii pani Gac jest dzisiaj na posiedzeniu w Sądzie w Pile. Fizycznie nie mogła się zjawić.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - ogłosił 10 min przerwy.

Po przerwie:

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - Co zdołaliśmy ustalić w przerwie?

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Proszę przejść do następnych punktów porządku z uwagi na badanie dokumentów w wynikłej sprawie.

Do punktu 7 porządku

Informacja Burmistrza z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r. (Druk Nr 486/05).

Informacja stanowi zał. Nr 9.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii - wniosek komisji - stanowi zał. Nr10.

 2. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 11.

 3. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 12.

Odpowiedz na wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii w sprawie skargi Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego - stanowi zał. Nr 13.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - Odczytał Uchwałę Nr CXXVII/329/2005 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września - opinia pozytywna, która stanowi zał. Nr 14.

Radny E. Gryczka- Już kolejną kadencją a w poprzedniej nad tym tematem czuwała pani Michalska w sprawie przyłączy gazowych w Letninie. W informacji jest napisane, „że budowa przyłączy gazowych w miejscowości Letnin i Stróżewo- trwa opracowanie dokumentacji budowlanej instalacji gazowej”. Chciałbym wiedzieć, kiedy te nieszczęsne przyłącza zostaną zakończone. Niebawem skończy się kolejna kadencja i taki zapis będzie cały czas aktualny. Proszę, aby pani Burmistrz skuteczniej nam dzisiaj odpowiedziała jak wygląda ten temat, bo jest zapisana kwota w budżecie 30 000 zł. i czas najwyższy kończyć ten temat.

Kier. Wydz. RG- I. Kozłowska -Gidyńska - Dzisiaj otrzymaliśmy informację ze Starostwa, że dokumentacja złożona na pozwolenie na budowę została zaakceptowana. Tym samym w kilku przypadkach udało się nam uzyskać pozwolenie na budowę, pozostało tylko przetarg na wykonanie robót i sprawa będzie zakończona. Jest kłopot w jednym przypadku, ponieważ posesje te znajdują się na działce, która jest współwłasnością a nie własnością. W jednym przypadku jest tak, że współwłaściciel napisał nam oświadczenie, że nie zgadza się, aby wejść na tą działkę i wykonywać roboty związane z wykonaniem przyłącza do drugiego współwłaściciela. W tej sytuacji nie będziemy w stanie tego przyłącza wykonać. Wszystkie pozostałe mają pozwolenie na budowę i jest to kwestia miesiąca aby wykonać te przyłącze.

Przybył radny A. Hałasa.

Radny J. Tkaczuk- odpowiedz, jaka zosta przygotowana w związku z wypracowanym wnioskiem Komisji Rolnictwa w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody nie zadawala członków komisji. Komisja oczekiwała jednoznacznego stanowiska w tej sprawie w szczególności w szczególności chodziło nam o działki przy ul. Lipiańskiej. Z odpowiedzi wynika jednoznacznie, że upłynie długo czasu i dlatego należy drążyć cały czas tą sprawę.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- na Komisji budżetu bardzo wnikliwie rozpatrywaliśmy sprawę sprzedaży działek ul. Lipieńskiej. Popieramy stanowisko Komisji Rolnictwa i Ekologii, ponieważ te działki są głównym elementem wykonania budżetu w Dziale 700 § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Obecnie wykonanie jest na poziomie 15 %. Cały czas walczymy, upominamy się i mamy nadzieję, żeby jeszcze w tym roku udało się je sprzedaż, ponieważ stanowi to o dalszym rozwoju tej gminy.

Czytając ten materiał znowu widać opieszałość w pracy Urzędu Miejskiego. Jeżeli dnia 10 czerwca br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, na której zostaje podjęta decyzja o tym aby zaskarżyć ta uchwałę do Sądu Administracyjnego, to po to ma to na celu, aby zyskać jak najwięcej czasu. W pkt 4 czytamy jednak, że dopiero po 14 dniach urząd Miejski łaskawie wysłał ta skargę, kiedy znaczenie ma tu każdy dzień a nawet i każda godzina. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest realne zagrożenie, że dziura budżetowa, którą łataliśmy już w tym roku obligacjami- 2 250 000 zł. powiększy się o 1mln- 1,5 mln zł. Tu jest walka o każdą godzinę, aby jak najszybciej to złożyć.

Jak można nie mieć pretensji i nie zwracać uwagi, skoro robi się „ekstra sesję”, radni przychodzą, podejmują stosowną uchwał o zaskarżeniu i liczą na to, że zaraz kolejnego dnia to zaskarżenie idzie do sądu. Dopiero po 14 dniach idzie to zaskarżenie, czyli z naszej winy nie chcemy wykonać tego budżetu, czyli opieszałość powoduje to, że ten budżet będzie w 15% wykonane.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Dlaczego 14 dni? Zaraz na drugi dzień były rozmowy i może jest to temat polityczny. Jedna, druga, trzecia rozmowa i ostateczne pismo, które poszło 14 dni po odbyciu sesji. Pani projektant próbowała wyjaśnić radnym, dlaczego tak się stało. To nie jest jedyna gmina, która zaskarżyła Wojewodę. Zdajemy sobie sprawę, że wstrzymało to nasze dochody w naszym budżecie. Czy mamy sprzedać te działki tak jak idą i ile wprowadzimy do budżetu? Czy może poczekać? Myślę że Wojewoda się zmieni i prawo się zmieni.

Staramy się cały czas prowadzić rozmowy.

Radny J. Tkaczuk- Komisja Rolnictwa i Ekologii miała swoje posiedzenie w dniu 21 września a informacja wpłynęła 11 sierpnia, więc tyle było czasu, aby przynajmniej na komisji pewne rzeczy już na przedstawić. Myśmy tą pinię wypracowali nie po to, aby napisać, lecz po to aby interweniowano w tej sprawie, aby naciskać i drążyć.

Informacja jest już po 2 miesiącach, w dniu 21 września jest komisja i ani Burmistrz powiedziała, że nic nie można zrobić, bo są to obligatoryjne terminy itd. Jest 30 dni i czekamy na odpowiedz. Skoro nie było odpowiedzi, to są prawnicy, którzy biorą pieniądze i niech zajmują się tym.

Widzę, że co sesję to inny radca prawny. Jeśli nie jest związany z urzędem, to niech odejdzie i proszę zatrudnić kogoś kto będzie dbał o nasze interesy.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Nie rozumiem co to są „rozmowy polityczne”. Dla mnie sprawa jest zupełnie jasna, że zaniedbano pewne obowiązki, nawet gdy takie rozmowy polityczne prowadzono, to nic nie przeszkadzało temu żeby ten pozew do sądu złożyć. A jeżeli Wasze rozmowy polityczne, w które ja osobiście nie wierzę przyniosłyby jakiś efekt, zawsze będzie można go wycofać, ale 2 tygodnie mamy zaoszczędzone co mogłoby skutkować tym, że rzeczywiście te działki mogłyby być sprzedane.

Druga cześć dotyczy tego czy to mają być działki uzbrojone, czy nie. Niech mnie pani burmistrz nie pyta na sesji i nie oczekuje odpowiedzi, że udzielę odpowiedzi w tym momencie. Trzeba z nami rozmawiać już od pewnego czasy a przynajmniej od miesiąca czerwca. Czy ktoś wyszedł z taką propozycją? Czy ktoś z nami na ten temat rozmawiał? Czy ktoś przeprowadził analizy, jaka jest różnica w dochodach z tytułu sprzedaży działek uzbrojonych a nie uzbrojonych? O czym my tu rozmawiamy? My mamy w tej chwili podjąć decyzję czy się zgadzamy czy też nie. Takiej informacji nie mamy w żaden sposób. Inicjatywa w każdej Radzie należy zawsze do organu wykonawczego i to on jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu.

Do punktu 8 porządku

Informacja z wykorzystania zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji (Druk Nr 492/05).

Informacja stanowi zał. Nr 15 i 15A

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii - wniosek komisji - stanowi zał. Nr16.

 2. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 17.

 3. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 18.

Radni nie zgłosili uwag.

Informacja został przyjęta

Do punktu 9 porządku

Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku w Gminie Pyrzyce- (druk Nr 485A-C)

Informacja Burmistrza Pyrzyc- stanowi zał. Nr 19.

Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- stanowi zał. Nr 19A.

Informacja Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach- stanowi zał. Nr 19B.

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach stanowi zał. Nr 19C.

Opinia Komisji Edukacji- wniosek Komisji- stanowi zał. Nr 20.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Chciałbym się dowiedzieć jakie są podjęte decyzje na obecna chwilę w sprawie monitoringu i czy już w tym temacie coś robiono? Do tej pory zasłaniano się cały czas ankietami przeprowadzonymi wśród mieszkańców. Wszystko okazało się pozytywne pod względem wprowadzenia monitoringu i co na dzień dzisiejszy w tym temacie słychać?

Radna I. Morka - Na posiedzenie Komisji Edukacji został zaproszony pan Piotr Ćwikliński oraz Komendant Policji i chodzi teraz o podjęcie konkretnego dialogu. Z urzędu wysyłane są pisma i nie ma konkretnej odpowiedzi , konkretnego spotkania z panem P. Ćwiklińskim w tej sprawie i prosimy aby Burmistrz zajął konkretne stanowisko w tej sprawie. Jeżeli nie jest zainteresowany tym tematem, to niech udzieli odpowiedzi, że gmina nie jest zainteresowana tym tematem. Jeśli jest zainteresowany, to niech konkretnie usiądzie do stołu i prowadzi rozmowy.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Uczestniczyłam w posiedzeniu komisji i zapoznałem się ze stroną pana Burmistrza,. Na pewno będziemy musieli przystąpił do przetargu i po przetargu zadecydujemy.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Moje pytanie jest zasadne z kilku względów. Rada Miejska w Pyrzycach podjęła bezwzględny wniosek o zainstalowaniu monitoringu i nie rozumiem, dlaczego do tej pory nie jest realizowany. Przedtem zasłaniano się potrzebą ankiet, które już są. Nie ma to dalszego sensu. Kolejna sprawa to taka, aby pracownicy urzędu brali pod uwagę te wnioski, które formułuje Rada, ponieważ Burmistrz ma obowiązek je respektować i realizować- chyba że są niezgodne z prawem. Taki wniosek został podjęty w miesiącu maju br. A jesteśmy już w miesiącu październiku.

Radna S. Jemielity - Odnośnie monitoringu chodzi o termin jak najbliższy. Czy będą środki na realizację monitoringu?

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- To nie dotyczy tegorocznego budżetu. Mówimy o wykonaniu pewnych niezbędnych prac przez inwestora, który musi doprowadzić do tego, aby z dniem 1 stycznia uruchomić ten monitoring. To będzie przedmiotem budżetu roku 2006. A jeżeli nawet zostanie uruchomiony wcześniej, to posiadam takie informacje, że będzie to na zasadzie próby i w tym roku nie poniesiemy kosztów żadnych. Jeżeli Rada przyjęła wniosek o realizacji tego zadania, to nie zrobi żadnej łaski- bo nie zrobi nic wbrew sobie aby nie zabezpieczyć środków w budżecie roku 2006. Wszyscy radni będą głosować „Za”, bo taki wniosek został przez Radę podjęty.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Jest taki wniosek i nie jest on realizowany dlatego, że nie chcemy. Była mowa, że zadecydujemy po ankietach i dlatego było to przesunięte na miesiąc wrzesień. Musimy przystąpić do przetargu, a jeśli powyżej trzech lat to musimy mieć zgodę Prezesa Zamówień Publicznych. Widziałem już opinię, którą zaopiniowała nasz Radca Prawny i wniósł kilka poprawek. Jeżeli to wygra pan P. Ćwikliński, to przystąpimy do rozmów i negocjacji.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski-W nawiązaniu do wniosku Komisji Edukacji włożył wniosek dotyczący realizacji wniosku podjętego w miesiącu maju w sprawie uruchomienia i wykonania sieci monitoringu TV obejmującego miejsca najbardziej niebezpieczne dla naszych mieszkańców.

Wynik głosowania: za- 13, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Sołtys Pyrzyc- S. Grzejszczak- Zwrócił się z prośbą do Komendanta Policji, aby zwrócił uwagę na parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Dąbrowskiego a w szczególności przy ul. Górnej. Samochody stają przy samym skrzyżowaniu a jadąc od ul. Górnej pod górkę nie widać czy ulicą z pierwszeństwem jedzie samochód.

Do punktu 10 porządku

Informacja z windykacji podatków za I półrocze 2005.- Druk Nr 495/05.

Informacja stanowi zał. Nr 20.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 21.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - - stanowi zał. Nr 22.

 3. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 23.

Przybył radny W. Kędziora.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Windykacja podatków jest bardzo ważną sprawą. Jest to bardzo trudny temat, bo wszyscy wiemy jak nasze społeczeństwo jest zubożałe. Niemniej jednak jakiś postęp jest.

Stan zadłużenia na:

 • 30 czerwca 2004r. wynosił - 1 690 000zł.

 • 31 grudnia 2004r. wynosił - 1 437 000zł.

 • 30 czerwca 2005r. wynosił - 1 550 000zł.

Członkowie komisji prosili, aby zwracać na to uwagę i działać w temacie oczywiście zgodnie z prawem i starać się te środki odzyskać. Trzeba pewne rzeczy już podejmować - przekazywanie nieodpłatnie zasobów gminnych na terenach wiejskich. Musimy tych obiektów pozbywać się i oddać je ludziom za darmo, bo nie ma innego wyjścia. Musimy przygotować taki pakiet uchwał w windykacji tych należności. Tym gmina nasza jest bogatsza i tym rozwój będzie szybszy i lepszy im więcej będzie dochodów własnych.

Informacja został przyjęta.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach - druk Nr 497/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 24.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 25

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - - stanowi zał. Nr 26.

 3. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 27.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 14 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 28.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce - druk Nr 496/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 29.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 30.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - - stanowi zał. Nr 31.

 3. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 32.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 16 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 33.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Mieszkaniec Pyrzyc - p. P. Ćwikliński- Chciałem sprostować jedną rzecz. Inwestorem monitoringu nie jest Piotr Ćwikliński tylko Firma TV Kablowa „AURA”. Jest to nadużycie.

Do punktu 12A porządku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/237/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Gminna Platforma Cyfrowa”- druk Nr 493/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 34.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 35.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - - stanowi zał. Nr 36.

 3. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 37.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 16 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 38.

Do punktu 12B porządku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/236/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach”- druk Nr 494/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 39.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 40.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - - stanowi zał. Nr 41.

 3. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 42.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W sprawie tego punku jak i poprzedniego. Na wniosek mój i Klubu w miesiącu październiku odbędzie się debata na temat wykorzystania środków unijnych i uzyskania z tego tytułu dofinansowania. Przed chwilą Rada podjęła dwie uchwały i są to dwa kolejne wnioski przygotowane przez Urząd Miejski w Pyrzycach, które nie uzyskały akceptacji i nie uzyskały dofinansowania ze środków unijnych. Jaka jest skuteczność pozyskiwania tych środków unijnych, to te dwie uchwały nam mówią. Nie ma sensem trzymać w budżecie środków, które były zabezpieczeniem środków własnych przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Do tego tematu wrócimy na sesji październikowej.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 13 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 43.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na rok 2005- druk Nr 487/05.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 44.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu- opinia negatywny- stanowi zał. Nr 45.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - stanowi zał. Nr 46.

 3. Komisja Edukacji - stanowi zał. Nr 47.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska- Odnośnie opinii Komisji Budżetu, to ja wykonałam tylko polecenie Rady Miejskiej z dnia 31 marca br. Tego dnia został na sesji przegłosowany wniosek radnego K. Dubickiego dotyczący „przekazania środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży działek położonych przy ul. Narutowicza - ul. Głowackiego w obr. Nr 6 m. Pyrzyce na zadanie „Rozbudowa SP-2 w Dziale 801 Oświata i Wychowanie”. Taki wniosek Rady zrealizowaliśmy.

Odnośnie zwiększenia wydatków w Dziele 700- Gospodarka Mieszkaniowa wydatki inwestycyjne- adaptacja budynku przy ul. Kwiatowej. Proszę Rade o utrzymanie tych pieniędzy ze względu na to, że od jakiejś kwoty remont tego budynku trzeba zacząć.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport- komisja ma rację, gdyż było niejasne umotywowanie wydatków ze strony OSiR za wyjątkiem § 4260- energia cieplna.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Pragnę Wysokiej Radzie poddać pod rozwagę następujące historie:

 • Dział 700 -Gospodarka Mieszkaniowa - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”- 36 000zł. Jednym z pierwszych punktów dzisiejszych obrad było sprawozdanie wiadomo, że sprzedaż ze składników majątkowych wynosi niespełna 16%. Nie ma żadnych perspektyw i wizji wykonania tych dochodów, a w zmianach proponuje się jeszcze zwiększenie tego dochodu, czyli pogłębienie tego deficytu

 • Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa- wydatki inwestycyjne adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kwiatowej 3 - 45 000zł.Stanowczo podtrzymuję ta decyzję z uwagi na fakt, o którym mowa była dzisiaj przy sprawozdaniu z działalności burmistrza. Zdecydowana większość członków komisji jest za tym aby ten obiekt przekazać dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Najpierw proponuję rozstrzygnąć sprawę czy obiekt ten zostanie przekazany dla OPS czy dla Stowarzyszenia. Mamy zapewnienie, że Stowarzyszenie posiada stosowne środki na adaptację tego obiektu i w związku z tym zupełnie bezzasadne jest lokowanie w budżecie kwoty 45 000zł. Odnośnie przekazania tego budynku dla Stowarzyszenia jest pozytywna opinia, którą potwierdziła przed chwilą pani Burmistrz i Stowarzyszeni zgadza się na nieodpłatny wynajem dla Związku Emerytów i innych grup działających na terenie naszej gminy. Myślę, że jest to bardzo dobry układ dla naszego budżetu

 • Odnośnie zwiększenia wydatków w Dziale 801 Oświata i Wychowanie - rozbudowa SP-2 o kwotę 46 600zł. Członkowie Komisji są za tym, aby przekazać kwotę 100 000zł, ale nie z pozyskanych środków. Pan Burmistrz w grudniu ubiegłego roku przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały dotyczący zmian budżetu, który to Rada nie przyjęła a była tam pozycja dotycząca kwoty ponad 70 000zł. na zapłacenie za wykonanie kostki wokół hali sportowej. Nie można najpierw czego zrobić a potem pytać się rady czy się na to zgadza. Najpierw trzeba się spytać a potem wykonywać. Rozumiejąc potrzeby SPNr2 - elewacja- w budżecie roku 2005 zaproponowaliśmy a burmistrz to zaakceptował kwotę 100 000zł. ma wykonanie tejże modernizacji. Pan Burmistrz zlekceważył nasze ustalenia i nie przyjęcie zmian do budżetu w miesiącu styczniu zapłacił z tej kwoty 100 000zł. za tą kostkę, która Wysoka Rada odrzuciła. Powinno się pozyskać środki pozabudżetowe. Burmistrz przejął na siebie taki obowiązek, nie miał zgody Rady i powinien pozyskać środki pozabudżetowe. Teraz pozostała kwota 30 000zł i na modernizację brakuje. Nie ma takiej zgody Komisji Budżetu i uważamy w dalszym ciągu, że powinna być kwota 100 000zł. i taką kwotę należy przeznaczyć na modernizację i elewację szkoły SP2. Członkowie Komisji Budżetu będą się głęboko upierali, aby do tego doprowadzić. Nie można „grzebać” w budżecie bez żadnej zgody i woli Rady. Komisja Budżetu będzie stała na straży tego budżetu i będzie dbała o jego prawidłowe wykonanie. Prawdą jest i potwierdzał słowa pani Skarbnik, że był wniosek dotyczący przekazania tych pewnych środków- ze sprzedaży działek. Taki wniosek podjęliśmy i zgłoszę o jego wycofanie. W tej chwili mamy sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze i potrafimy ocenić sytuację i stan, jaki jest po stronie dochodowej, jaka jest możliwość sprzedaży i przynajmniej Komisja Budżetu już na taki tan rzeczy nie wyrazi swojej zgody. Nie może być tak, że wykonanie strony dochodowej w dziale sprzedaży jest 15% a my jeszcze chcemy zwiększyć, więc będzie wykonanie nie 15% a 12%. Nie na tym rzecz polega aby sprzedawać tylko te rzeczy, które zostały umieszczony w budżecie, ale pozyskiwać też inne, nie zapisane w części opisowej. Jeżeli nie uda się sprzedać działek na ul. Lipiańskiej, to należy w to miejsce wprowadzić jakąś inną sprzedaż. Nie ma takiej zgody. Zaproponowaliśmy na posiedzeniu komisji, aby przygotować nowy projekt uchwały, bo my nie chcemy wstrzymywać innych rzeczy, które się słusznie należą i słusznie powinny być wprowadzone. Większość z tych rzeczy jakie są zapisane w zmianach budżetu są słuszne i prawidłowe, tylko nie możemy przyjmować takich zmian, gdzie większość jest słuszna a mniejszość niesłuszna. One wszystkie mają być słuszne i wszystkie mają uzyskać akceptację Wysokiej Rady.

Radny M. Gryczka - W kontekście wypowiedzi pana Przewodniczącego Komisji Budżetu, osobiście uważam, że słuszna jest uwaga odnośnie zwiększania dochodów w paragrafie „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. Ten paragraf jest bardzo wysoko postawiony, poprzeczka jest naprawdę wysoka. Jest kwota, która ma wpłynąć do budżetu i pewne działania w tym zakresie organ wykonawczy musi podejmować chcąc zrealizować. Po raz kolejny rok mówimy, że pozycja § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jest zagrożona i niska. Jest to już naprawdę tragiczne wykonanie- 15 % i sprzedaż na półrocze wynosi tylko 4 lokali mieszkalnych. Komentarz jest zbędny. Po co jeszcze do tego te 36 600zł.? Do czego? Po to, aby później robić jeszcze cięcia w tym budżecie?

Odnośnie wydatków dotyczących budynku przy ul. Kwiatowej mam zamęt w głowie. OPS zrezygnował ze środków na zakup samochodu specjalistycznego i w tym celu pieniążki te miały być przeznaczone na remont. Dziś zadań przybywa dla OPS a jest to nasza jednostka gminna. W związku z tym pozbawianie lokum dla tej jednostki jest jakimś pobłądzeniem. OREW- owszem jest potrzeba. Znamy ich problem, bo rzeczywiście się nie mieszczą, ale OPS jest naszą jednostką gminną i ma wykonywać określone zadania. Będą jednak za tym, aby ten projekt budżetu został jednak przeredagowany i rzeczowo przemyślany.

Radny K. Dubicki- Słuszna uwaga przewodniczącego Komisji Budżetu, ale trzeba było reagować wcześniej, chociaż w tym jednym przypadku, kiedy padł mój wniosek odnośnie przekazania tych środków na elewacje SP2 w momencie kiedy został taki wniosek przez ze mnie złożony. Wtedy wszyscy podnieśli ręce i są „Za” a teraz są wielkie problemy. Dziwię się pani Kierownik opieki, że tak stanowczo zbiega o taki mały grajdołek. Po uzyskaniu informacji na komisji do jakiego celu miałby być ten budynek przeznaczony oświadczono, że dla dzieci, niepełnosprawnych, emerytów, rencistów. Dla tak szerokiej rzeszy ludzi potrzeba powierzchni przynajmniej 200m2, a nie pomieszczenie, które ma dzisiaj 90 m2 z tego odliczając na ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, WC dla kobiet, WC dla mężczyzn- pozostanie 5 m2 na telewizor a pani Kierownik chce w ten grajdołek wpędzić tak szeroką rzeszę ludzi, ja bym się wstydził na pani miejscu, ja bym zabiegał o pomieszczenie przynajmniej 200m2.zDecydowanie jestem za tym, aby to pomieszczenie przekazać dla ośrodka w Nowielinie. Dzisiaj chce się zrezygnować z zakupu samochodu a w momencie gdybyśmy przekazali pani ten budynek okazałoby się, że trzeba byłoby zakupić samochód do dowożenia tych osób. Jaki kierunek pracy obiera pani Kierownik? Jak pani chce pracować z tymi ludźmi? Przychylam się do tego, aby ten budynek przekazać dla Ośrodka w Nowielinie.

Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu o ponowne przeanalizowania mojego wniosku w sprawie przekazania środków uzyskanych ze sprzedaży działek na zadanie rozbudowa SP2 i wprowadzenia go do realizacji.

Radny J. Tkaczuk - Komisja Rolnictwa i Ekologii wypracowała wniosek i po raz kolejny wnioskuje o podjęcie konkretnych działań i przejęcia parteru Ratusza dla potrzeby gminy w tym na zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla OPS. Wniosek będzie głosowany w wolnych wnioskach. Na komisji powiedziałem, że ten budynek to nie jest własność niczyja. Jest to własność Nasza- wszystkich. Był on budowany przez naszych rodziców i dziadków. Dlaczego nie można tego za pomocą innej formy np. w ranach zamiany oddać to dla OPS a budynek na ul. Poznańskiej oddać dla Ośrodka. Trzeba podjąć męskie rozmowy i parter Ratusza, który jest wykorzystywany przez różne spółki wyłączyć dla OPS.

Jestem za tym, aby budynek na ul. Poznańskiej został przeznaczony dla OREW. To wszystko jakieś niezrozumiałe i kilka razy pytałem się dlaczego powstał tam gabinet i zostało to wydzierżawione. Łatwo jest wziąć i co? Należy wcześniej zastanawiać się co się robi, bo później doprowadza się do takich sytuacji.

Kier. Wydz. RG- I. Kozłowska -Gidyńska- W tych zmianach do budżetu są ujęta zadania, na które dostaliśmy dofinansowanie: ścieżka rowerowa, elewacja domu kultury, budowa świetlicy w Nowielinie. Chcąc podpisać umowę musimy dostarczyć taką uchwałę budżetową. Odnośnie Nowielina sytuacja jest bardzo pilna, ponieważ do koca miesiąca powinniśmy przedstawić również taką uchwałę.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Pani kierownik znowu powiedziała o jakimś terminie i znowu stawia się Radę pod bramką. Nie ma problemu, aby rada zebrała się nawet na telefon dla dobra sprawy i wszystkich mieszkańców. Jeżeli taka potrzeba by była to nie widzą przeszkód, aby zwołać Radę.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Kolejny raz stawia się nas pod ścianą i zaczynam mieć wątpliwości o szczere intencje pracowników. Przy okazji postawienia nas pod ścianę próbuje się przemycić takie rzeczy w budżecie, które nie mają akceptacji większości Rady. Nie ma takiej zgody i taka sytuacja nie powinna w ogóle mieć miejsce. Te wszystkie rzeczy można było przewidzieć wcześniej.

Nie można przegłosować osobno każdego punktu zmian do budżetu, dlatego że skoro usuniemy z kwoty wydatkowej, to gdzieś musimy to umieścić. Radni muszą mieć całościowo przepracowany projekt uchwały. Dlaczego wcześniej pani skarbnik, z panią i panem burmistrzem nie usiadła i nie przeanalizowała tego co zaproponowała komisja. Komisja Budżetu w opinii „wnosi do burmistrza o przyjęcie przez komisję proponowanych zmian i przygotowanie nowego projektu uchwały uwzględniający wykazane wnioski”

Odpowiedz dla radnego K. Dubickiego. Dokładnie powiedziałem skąd taka inicjatywa Komisji Budżetowej. My jesteśmy z a tym, aby na elewację szkoły zrealizować budżet w 100% w kwocie 100 000zł., bo tyle przeznaczyliśmy i będziemy tego do końca roku szczerze tego pilnowali i swoje wnioski wyciągniemy jeżeli to zadanie nie będzie zrealizowane w wysokości 100%. danych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu. Nikt z radnych nie wiedział o tym, że realizacja jest na poziomie 15% i to dowiedzieliśmy się dopiero z tych materiałów, jakie otrzymaliśmy dopiero w miesiącu wrześniu.. W związku z tym ten wniosek nie ma racji bytu.

Radny W. Kędziora - Dziwi mnie styl funkcjonowania urzędu w tym kontekście, że po posiedzeniu komisji było już wiadomo w jakim kierunku nasze wnioski poszły i cóż stało na przeszkodzie żeby te rzeczy wprowadzić na sesji, złożyć projekt autorski, gdzie te trzy rzeczy które mają być dofinansowane i na pewno Rada by je poparła. Teraz odbieram to znowu jak stawianie nas pod ścianą i przy okazji przeszłyby inne rzeczy, gdzie stanowisko Rady nie jest jednoznaczne. Dlaczego nie można było tego zrobi, spotkać się z szefami klubów bądź komisji. Na pewno byłaby akceptacja Rady.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska- Takie są procedury. Bardzo dokładnie mówiłam na komisjach. Projekt autorski pomysł jest prawidłowy. Zwracamy się, że musimy zablokować te kwoty, które są. To Radni zadecydują, że nie będzie termomodernizacji domu kultury i pieniądze stracimy. Mamy dwa tygodnie, aby przygotować wszystkie dokumenty na Nowielin.

Proszę o przerwę i w kuluarach porozmawiamy.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz -Jestem całym sercem za tym, aby wykonać elewację w domu kultury. Nie można mi zarzucać tego, że jestem przeciw. To nie może być sposób, że organ wykonawczy chce dobrze tylko Rada zblokowała to wszystko. Nie bardzo to rozumiem. Jestem za ścieżka rowerową i elewacją domu kultury, tylko zły jest sposób prowadzenia, bo mówi się że wszystko nagle bo inaczej nic z tego nie będzie.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Ogłosił przerwę

Po przerwie:

Dyr. OSiR- M. Olech - Chciałbym złożyć wyjaśnienia odnośnie wydatkowania środków na OSiR. OSiR wypracował dodatkowo ponad plan roczny, jaki został założony na 2005 rok.. Proszę o przekazanie ich nie na płacę tylko na jedną rzecz, abyśmy mogli dokończyć montowanie plastykowych krzesełek na trybunie głównej stadionu w Pyrzycach. Myślę, że jest to taka dżentelmeńska umowa, że środki wypracowane przez firmę muszą zostać odprowadzone do budżetu gminy i prosiłbym, aby wróciły one do mojej firmy.

Radca Prawny- R. Mol- Geotermia jako strona nie złożyła do gminy ani jednego pisma w zakresie odstąpienia od poboru opłaty eksploatacyjnej. Jeżeli ma wolę skorzystać z jakiejkolwiek ulgi umorzenia powinna to zrobić. Informację na ten temat miała, bo prowadzona była korespondencja między burmistrzem a Urzędem Regulacji Energetyki i Geotermia dostawała pisma do wiadomości. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze przy tych opłatach stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa. Zgodnie z Ordynacja podatkową można umorzyć podatek, natomiast Geotermia musi złożyć jakikolwiek wniosek jako wstęp do rozmów. Nie są tym w ogóle zainteresowani.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Nie dociera do mnie wypowiedź radcy prawnego w żaden sposób. Dlaczego to spółka ma być zainteresowana? Dla spółki jest to obojętne czy zrobi podwyżkę czy nie, czy będzie ta opłata naliczana i rozłożona na mieszkańców, czy opłata nie będzie naliczana i nie będzie podwyżki. To jest spółka prawa handlowego. To ze strony naszego urzędu powinna być inicjatywa aby spotkać się, aby rozmawiać, aby dojść do wniosków które będą korzystne dla naszych mieszkańców. Nie ma co szukać winnych, trzeba szybko podjąć decyzje gwarantujące naszym mieszkańcom że nie poniosą żadnych większych kosztów dostawy ciepła z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Nie uważam, że Geotermia źle postąpiła.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - prosiłabym jednak do końca wysłuchać radcy prawnego.

Radca Prawny - R. Mol - mam prośbę do pana radnego Gumowskiego, że oceniam stronę prawną, nie interesują mnie sprawy merytoryczne.

Radny E. Gola - w momencie kiedy pojawiła się informacja że jest niebezpieczeństwo podniesienia ceny ciepła wynikające wyłącznie z opłaty eksploatacyjnej powinna być zwołana Rada i podjąć decyzję czy godzi się na to, że rezygnuje z dochodów wynikających z opłaty eksploatacyjnej czy nie. Jeżeli Rada podjęłaby decyzję że z tych wpływów rezygnuje wówczas pan Burmistrz porozumie się z Geotermią i zrezygnuje z opłaty eksploatacyjnej. Moim zdaniem należy przejąć inicjatywę i porozumieć się z Geotermią, nie czekać na wniosek formalny. Pojęlibyśmy świadomie decyzję, bo jest to rezygnacja z dochodów i ulga w opłatach dla części mieszkańców. Nie wszyscy korzystają z ciepła geotermalnego. W tej chwili oczekuję na odpowiedź na moje pytanie, czy jesteśmy w stanie do 30 września sprawę rozstrzygnąć i podjąć decyzję. Jest to bardzo poważna sprawa. Oczekuję aby dzisiaj padła propozycja od pani Burmistrz.

Radny M. Majak - czytając korespondencję między Geotermią a Urzędem Regulacji Energetyki jednoznacznie wynika, że Geotermia jest zainteresowana. Nie wiem dlaczego tak się stało że procedura ze strony Geotermii nie została zachowana. Może zaszło nieporozumienie. Geotermia występuje do dyrektora o to żeby zwiesił postępowanie czekając na reakcje Gminy, Rady Miejskiej. Myślę, że powinno to być wyjaśnione tym bardziej, że pani Burmistrz deklarowała że uchwała zostanie podjęta w sierpniu albo wrześniu a pismo jest z 26 lipca. Reakcja ze strony organu wykonawczego powinna być dużo wcześniej. Nie mielibyśmy teraz problemu. Takie sprawy powinny być wcześniej realizowane od strony prawnej. Nie można robić tak, że w ostatniej chwili taki problem rzuca się naszemu radcy i on ma wypracowywać jakąś opinię. Być może nawet zespół prawników powinien się zastanowić jak ten problem rozwiązać. Chciałbym wiedzieć jak jednoznacznie jest stanowisko organu wykonawczego reprezentowanego przez panią Burmistrz.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - jest to bardzo złożona sytuacja. Burmistrz może umorzyć rocznie 330.000 zł. Jeśli ktoś zwraca się o umorzenie to należy zawrzeć w piśmie konkretnie o jaką kwotę. Nie mam takiego pisma. Jestem mieszkanką Pyrzyc, Burmistrz też płaci za ciepło i nie jest to obojętne że ciepło będzie droższe. Szkoda że tak ważny problem pana dyrektora nie interesuje i że nie ma go dziś na sesji. Staram się być obiektywna w tej sprawie. Wiem że Burmistrz prowadził rozmowy, mamy najdroższe ciepło w Polsce i stąd jest ten sygnał.

Radny M. Majak - czy nie można było wcześniej wskazać takiego postępowania panu dyrektorowi?

Przewodniczący Komisji Rolnictwa - M. Osękowski - przesunęliśmy budżet celem wyjaśnienia, czy był wykonany telefon do pana prezesa Kulika? Można było sformułować wniosek, wprowadzić dzisiaj uchwałę.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - pan dyrektor jest w Szczecinie. Nie mogę wydawać poleceń prezesowi.

Radny S. Ryżyk - dziwna rzeczą jest że dyrektor naszej spółki koresponduje z Burmistrzem za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Pomijając wszelkie niuanse nie chciałbym żeby to doprowadziło do zaniechań ze strony Rady czy ze strony Burmistrza. Nie wiemy nawet o jaką podwyżkę się Geotermia zwraca. Wiemy tylko że zaniechanie pobierania tej opłaty spowoduje wzrost ceny o 7%. Można liczyć że 60% jest po stronie gminy, chociaż nie wiadomo czy WFOŚiGW zrezygnuje z 40% która ewentualnie by się należała, wobec tego zostałaby kwestia ok. 4,5%. Mówimy o wzroście 2,5 - 3% opłaty za energię elektryczną. To byłby udział gminy jeżeli zrezygnujemy ze swoich 60%. Myślę, że dzisiaj jest za późno i nie mamy co się zastanawiać czy to jest umorzenie czy zrezygnowanie z opłat. Sądzę że gmina może zrezygnować i nie musi znać kwoty, po prostu zrezygnuje z opłat i wyliczenia ze strony Geotermii nie byłyby potrzebne. Zagadamy się tu na śmierć a stracą na tym mieszkańcy którym podobno chcemy pomóc.

Radny W. Tołoczko - przed chwilą dzwoniłem do prezesa Kulika i obiecał, że za chwilkę przyjdzie.

Przewodniczący Komisji Budżetu - A. Gumowski - chciałbym kilka spraw wyjaśnić. Po pierwsze panie radny Ryżyk to nie jest nasza spółka, to jest nasza spółka w 23%. Nie możemy jej traktować jako naszą bo to jest zdecydowanie nadużycie. Po drugie widzimy jak to współpraca wygląda skoro mając sporo czasu nikt się z panem prezesem nie skontaktował i nie poprosił go o przybycie tutaj. Po trzecie 2 - 3% podwyżki dla większości mieszkańców to jest bardzo duży problem i będzie to miało kolosalne znaczenie. Kolejna sprawa jest taka, że z posiadanych przeze mnie informacji wiem, że NFOŚiGW który również jest beneficjentem tych opłat, uchwałą zrezygnował z wszystkich opłat. Jedną uchwałą w momencie przyjęcia tej ustawy. Nasz Urząd powinien o tym wiedzieć. Ostatnia sprawa którą chciałbym wyjaśnić - zasięgnąłem opinii radcy prawnego w Szczecinie, który powiedział wprost że ta decyzja nie może być rozpatrywana w ramach umorzeń przez Burmistrza. Musi być podjęta w ramach uchwały Rady Miejskiej o odstąpieniu od pobierania tych opłat. Burmistrz ma właśnie taką informację od niezależnego radcy prawnego za Szczecina, że Burmistrz nie ma tych kompetencji.

Radny S. Ryżyk - nie powiedziałem czy 2% to jest dużo, czy nie. Sugerowałem, że jest to obciążenie niepotrzebne dla mieszkańców naszej gminy. Druga rzecz która została mi zarzucona - potraktowałem Geotermię jako naszą i sądzę że się nie pomyliłem. Jest ona w dużej części spółką naszej gminy.

Radny J. Tkaczuk - proponuje żeby przejść do następnego punktu gdyż w tej chwili jest to zbędna dyskusja.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko - Niemieckim partnerem” - w ramach inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” (Druk Nr 489/05).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 48.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 49.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 50.

 3. Komisja Edukacji - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 51.

Przewodniczący Komisji Budżetu - A. Gumowski - w tej chwili pani Skarbnik opracowuje projekt który uwzględnia wszystkie zmiany. Projekt który omawiamy w tej chwili jest częścią tego projektu zmian. Jeżeli zmiany zostaną przyjęte tak jak większość radnych się do tego przychyla to nic nie stoi na przeszkodzie aby pozytywnie zaopiniować.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 16 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 52.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” (Druk Nr 490/05).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 53.

Opinie stałych Komisji:

  1. Komisja Budżetu - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 54.

  2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 55.

  3. Komisja Edukacji - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 56.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 16 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 57.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r. (Druk Nr 491/05).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 58.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 59.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 60.

 3. Komisja Edukacji - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 61.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 16 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 62.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Ogłosił przerwę

Po przerwie:

Przybył prezes Spółki Geotermia - S. Kulik

Radny M. Majak - jeśli chodzi o opłaty eksploatacyjne i możliwość zaniechania poboru tych opłat przez gminę, w jakiej fazie jest postępowanie w Urzędzie Energetyki i jakie jest stanowisko Geotermii w tej sprawie, czy jest tak jak pan Burmistrz stwierdza że nie ma żadnej reakcji w tym kierunku i jakie postulowane byłoby przez Spółkę Geotermii zachowanie radnych ażeby nie doprowadzić do odliczenia cen.

Prezes Geotermii - S. Kulik - krótko wyjaśnię państwu jak wyglądała sprawa w kwietniu bieżącego roku. Sejm uchwalił opłatę eksploatacyjną. W maju ukazało się w rozporządzeniu Rady Ministrów, że za m3 jest 26 gr. Wszystkie geotermie wystąpiły do Ministra Ochrony Środowiska i do premiera z petycją o zmianę w tej sytuacji. Uzyskaliśmy odpowiedź, że nastąpi to po wyborach, dlatego że ten rząd już nie zdąży. Jest to opłata za to, że mamy czyste powietrze i jeszcze dodatkowo płacimy karę. W związku z tym wystąpiliśmy do URE o zmianę taryfy, jednocześnie ustalając z dyrektorem URE - p. Kępa, że nie polega to na tym aby ta cenę podwyższać, i w związku z tym URE wystąpi do pana Burmistrza o umorzenie tej opłaty ( 60% z tej opłaty trafia do gminy Pyrzyce, 40% trafia do NFOŚiGW). Spółka zgodnie z ordynacją podatkową i prawem geologicznymi górniczym niezależnie od tego co kwartał przed sprawozdaniem ile ta opata wynosi z propozycją do gminy Pyrzyce o odstąpienie.

Jeżeli stanowisko gminy jest o odstąpieniu od pobierania tej opłaty, to automatycznie Minister Ochrony Środowiska umarza ta opłatę w pozostałej części. Dyrektor URE chciał jednorazowo załatwić ten temat w perspektywie tej, aby była to deklaracja dłuższa, aby nie wprowadzać tej opłaty do taryfy, gdyż cała ta opłata w skali rocznej jest to 7% dodatkowych kosztów i o te 7% powinna wzrosnąć cena energii.

Termin 30 września wziął się z tego, że po uzyskaniu odpowiedzi od pana burmistrza, że ta opłata zostanie rozpatrzona przez Radę Miejską w miesiącu sierpniu lub wrześniu ja wystąpię do pana Dyrektora o zawieszeniu postępowania co do nowej taryfy do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską.

Ja proponuję, aby poprzeć umorzenie tej opłaty, gdyż ona jest praktycznie nieuczciwa i niesłuszna. Myślę, że w ciągu pół roku Parlament to uchyli.

Radny M. Majak- Wnioski nasuwają się same. Trzeba sporządzić projekt uchwały. Aby zachować procedury trzeba jeszcze przeprowadzić głosowanie w spawie zmiany porządku obrad.

Radny S. Ryżyk- Czy to był jedyny przyczynek do tego, że wystąpił pan Prezes z wnioskiem o podwyższenie taryfy.

Prezes Geotermii - S. Kulik - Tak, był to jedyny powód.

Radny M. Gryczka - Czy jest potrzebne jakieś sakralne wystąpienie do organu wykonawczego w tym zakresie, bo tak nam to tłumaczono, że nie ma reakcji ze strony Geotermi Pyrzyckiej i w związku z tym organ wykonawczy nie może podjąć inicjatywy jako wnioskodawca uchwały w tym zakresie. Czy jest taka potrzeba, czy powinien w tej sytuacji zaistniej jakiś formalny wniosek ze strony Geotermi Pyrzyce?

Prezes Geotermii - S. Kulik - W imieniu Geotermi wystąpiła instancja, która odpowiada za zatwierdzanie taryf. Ja odpowiadam za spółkę i za to, aby skąź te pieniądze wziąć, jeżeli taka opłata istnieje. W imieniu spółki podjąłem decyzję o zaliczeniu postępowania i taka uchwała jest niezbędna dyrektorowi URE po to, aby umorzyć całkowicie postępowanie, a ja niezależnie od tego czy będzie ta uchwała, co kwartał będę składał gminie i Ministerstwu Ochronie Środowiska sprawozdania i przy załączeniu takiej uchwały będzie umarzane pozostałe 40%. Takie stanowisko jest niezbędne żeby ta druga część 40% była również umorzona.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji (Druk Nr 500/05).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 63.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Edukacji - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 64.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 15, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 65.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy dziełek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gminy Pyrzyce w zamian za zadłużenia (Druk Nr 498/05).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 66.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 67.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 68.

 3. Komisja Edukacji - opinia pozytywna- stanowi zał. Nr 69.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 16 (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 70.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli odstąpienia od poboru opłaty eksploatacyjnej- przygotowany w trakcie obrad sesji.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 71.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli od poboru opłaty eksploatacyjnej.

Wynik głosowania: Za-16, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Odczytał treść projektu uchwały, którego wnioskodawcami są:

 • Radny M. Majak,

 • Radny M. Budynek,

 • Radny S. Ryżyk,

 • Radny Z. Ptaszyński

Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 16, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Uchwała Nr XLI /05 stanowi zał. Nr 72.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę w celu zaopiniowania przez Komisję Budżetu nowego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 (przygotowanego w czasie trwania obrad sesji).

Po przerwie:

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Wznowił obrady sesji.

c.d. punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 - II wersja.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 73.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Do nowego projektu uchwały Komisji wydała pozytywną opinię

Wszystkie uwagi jakie zostały zawarte w poprzedniej opinii Komisji zostały zawarte i w tym momencie Komisja Budżetu wydaje pozytywna opinię.

Uwaga do Dyr. OSiR- M. Olech. Komisja Budżetu przyjęła sugestie dyrektora i wszyscy są za tym, aby wypracowane środki przekazać, tylko prosimy o uzupełnienie wniosku w szczegółach i na następnej sesji przyjmiemy te zmiany i nie uszczuplimy budżetu OSiR nawet o złotówkę, bo również uważamy, że środki wypracowane przez jednostki powinny również wracać tam. Dzisiaj przekazujemy 10 000zł dla OSiR i składamy deklarację, że na następnej sesji przekażemy pozostałe środki.

Radny E. Gola - Informacja z wykonania budżetu w części dochodowej wykazała, że na sprzedaż składników majątkowych wynosi 15%, to jest 200 000zł. na 1 300 000zł. Na komisjach pani Skarbnik i kierownicy wydziałów przekazali nam informację taką, z której wynika że wykonanie w tym punkcie jest już nie możliwe. Zabraknie prawdopodobnie około 700 000-800 000zł., biorąc jeszcze pod uwagę dokument, który mówi jeszcze o wysokości zadłużenia ( pozostało do spłaty 10 mln).

W projekcie uchwały jest wyprowadzenie 400 000 zł. z kanalizacji- budowy infrastruktury na ul. Lipieńskiej, czyli działki na ul. Lipiańskiej nie zostaną sprzedane. W tym stanie finansów bardzo się dziwię, że proponuje się takie zmiany. Podatki sięgają 1 mln zł, poziom dochodów i wydatków zachowuje się tak jak w budżecie przyjęty na początku roku, więc jaki będzie finał. Zabraknie 800 000zł i będziemy mieli poprawki, bo Skarbnik gminy przedstawi nam propozycje uzupełnienia dochodów ze sprzedaży. W tym układzie ja rozumiem, że propozycja będzie następna o obniżenie wydatków. Jeżeli tak, to będzie trzeba komuś zabrać. Na początku roku podjęliśmy decyzję, na jakim kierunku idą środki i musimy zabezpieczyć oświatę i pomoc społeczną, a my w tej chwili przyjmujemy poprawki jak z lekką ręką.

Ja głosowałem za przyjęciem budżetu i wielokrotnie w poprzednich latach będąc w Komisji Budżetu twierdziliśmy razem, że nie dopuszczalne są gwałtowne tak duże zmiany w trakcie roku budżetowym. Ja nie będę potrafił za miesiąc czy dwa stwierdzić komu się to zabiera.

Uważam, że w tej chwili przy takim stanie finansów gminy, jednymi racjonalnymi poprawkami byłyby poprawki dotyczące pozyskanych środków na elewację domu kultury, czyli na projekty unijne. Moim zdaniem te poprawki powinny tego dotyczyć a nic więcej i Rada powinna dostać projekt poprawek uwzględniający niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku.

Chciałbym również przestrzec czy wyrazić swoją wątpliwość odnośnie dysponowania majątkiem gminnym. Padają głosy, że powinniśmy przekazać część budynku na ul. Poznańskiej. Jest to jeden ze składników majątku i jeżeli gwałtownie kurczy nam się majątek gminny, to trzeba się głęboko zastanowić czy możemy przekazywać ten majątek nieodpłatnie komuś innemu. Cel jest bardzo szlachetny, ale jest to jakaś wartość majątku i nam w końcu zabraknie za rok lub dwa majątku na finansowanie zadań jakie leżą w pierwszej kolejności w budżecie.

Uważam, że propozycja zmian do budżetu jest nie do przyjęcia w świetle stanu finansów gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Odnośnie nieodpłatnego przekazania budynku, co radny E. Gola wyartykułował że nie powinno przekazywać się za darmo, my nie oddajemy za darmo. Teoretycznie tak, ale zaoszczędzamy na remontach, kosztach utrzymania i przynosimy zysk do budżetu.

Odnośnie 400 000 zł, które jest zdejmowane z dochodów, to tak. Jeżeli mamy podawać tą pomocna dłoń, to chcemy nie tylko krytykować, ale i wyjść z pomocna dłonią. Uważam, że w tej chwili należy dokonać błyskawicznej analizy faktur sprzedaży tych działek bez uzbrojenia. Ta kwotę, którą poświęcimy- 400 000zł - to będzie właśnie ta różnica między działką uzbrojoną a nie uzbrojoną i tu bilans by się zamknął. Komisja Budżetu zawsze stała na pozycji strażnika tego budżetu i będzie dalej przyglądała się każdej wydanej złotówce i każdej złotówce, która do tego budżetu wpływa. Również solidnie komisja będzie przyglądała się wykonania budżetu po stronie sprzedaży majątku własnego. Uważamy, że jest to teraz jedyna droga, wysymulować, jakie będą dochody ze sprzedaży działek nieuzbrojonych i dokonać sprzedaży jeszcze w tym roku. Wtedy jest jeszcze szansa na to, aby ten budżet stał się rzeczywiście realny. Będziemy mocno napierać i mocno atakować żeby tego dokonać.

Radny E. Gola- Wyraźnie w czasie komisji padło stwierdzenie przez kierownika Wydziału, że sprzedaż działek na ul. Lipieńskiej jest niemożliwa. Nie wyobrażam sobie, aby sprzedawać działki nieuzbrojone. Takie rzeczy już robiono w Pyrzycach i w tej chwili pokutuje to już od kilkunastu lat, nie mieszkają ludzie na ulicach nieuzbrojonych i kiepsko wykonanych. Mamy stwierdzenie, że nie będą sprzedane działki i nie da rady tego zrobić, więc i tak stoimy przed taką sytuacją, że zabraknie bardzo dużo po stronie dochodów i trzeba będzie ciąć wydatki.

Radny W. Kędziora- Ja bym polemizował z wypowiedzią radnego E. Goli, bo nic nie stoi na przeszkodzie, aby te działki sprzedawać. Fakt jest jednak niezaprzeczalny, że cena sprzedanej działki będzie niższa przez to że są nieuzbrojone. Sprzedać gmina może wszystko w aktualnym stanie prawnym i technicznym. Gmina dostanie na pewno niej pieniędzy, ale tempo sprzedaży tych działek tak się ślimaczy, bo procedura uzgodnień jest długa, ale infrastrukturę techniczna i uzbrojenie można było robić. Niestety u nas jest pod górkę. Ludzie kupując nieuzbrojone działki liczą się z tym, że kupują taniej i nie mogą wymagać żeby gmina im uzbrajała. Gdzie w Pyrzycach zostały sprzedane działki nieuzbrojone?

Radny S. Ryżyk - Działki można sprzedawać w różnym stanie zagospodarowania: jako działki uzbrojone i jako działki nieuzbrojone lub jako działki nieuzbrojone z obietnicą. Mamy projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który gwarantuje że nic się tam wielkiego nie zmieni.

Radny E. Gola - W sprawie ulicy, która nie ma infrastruktury, która by satysfakcjonowała mieszkańców, to były łożone wnioski i interpelacje mieszkańców ul. Podgrodzie.

Chciałbym znać jednoznaczna opinie pani kierownik wydziału: czy jest możliwa sprzedaż tych działek w tym roku.

Kier. Wydz. RG- I. Kozłowska- Gidyńsk- Prawda jest, że nie mamy uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego na teren ul. Lipiańska i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić podziału. Tym samym mowa o sprzedaży działek nieuzbrojonych jest niemożliwa na tą chwilę. Projekt planu ustalonego przez Wysoką Rade nakładał podział działek na dwufunkcyjność i kilka innych założeń. Urząd Wojewódzki zdecydował się uchylić ta uchwałę przez wszystkim ze względu na dwufunkcyjność. W momencie, kiedy chcielibyśmy podzielić te działki to przyjmujemy za pewnik to, że decyzja Urzędu Wojewódzkiego zostanie uchylona i nasz plan w tej wersji zostanie potwierdzony. Takiej pewności 100% nie ma. Czy ponosić koszty na podział kiedy okaże się, że on nie jest adekwatny?

Radny W. Kędziora- Dziwi mnie tak dwoistość stanowiska pani kierownik. W pewnym momencie mówi, że nie można teraz twierdzi, że można tylko inne przesłanki. Takie żonglowanie tymi faktami daje wiele do myślenia na temat kompetencji służb.

Radny M. Majak - W sprawie ul. Poznańskiej mam wrażenie, że gdyby pani Prezes Stowarzyszenia nie wystąpiła z projektem przejęcia tego budynku nie byłoby żadnego pomysłu zagospodarowania tego obiektu. To pociągnęło za sobą lawinę pomysłów: Klub Seniora, zagospodarowanie dla OPS. Mam wrażenie, że gdyby nie było wnioski pani Bejuk ten obiekt stałby pusty i niszczałby. Wydaje mi się, że bierze się jakaś niechęć do stowarzyszeń i pomocy osobom niepełnosprawnym. Od 3 lat nie możemy wybudować podjazdu z domu kultury a teraz nie możemy tego przekazać. Rodzą się różne pomysły i my je odpychamy. Wspierajmy działalność stowarzyszeń i pomagajmy organizacja pozarządowym i przekażmy temu Stowarzyszeniu ten budynek.

Z-ca Burmistrza-T. Jasińska- To był ostry zarzut i to właśnie burmistrz wyszedł z propozycją przekazania szkoły na Stowarzyszenie w Nowielinie. Rada przekazała 7 000zł na eternit i wiele innych rzeczy.

Sprawa podjazdu do domu kultury- jest też drugi właściciel Urząd Marszałkowski, który też pewnie zna problem niepełnosprawności.

Radca Prawny- R. Mol - dzisiaj nie ma problemu podziału działek lecz jest to decyzja długotrwała. Wymaga to decyzji o warunkach zabudowy i działka musi spełniać odpowiednie warunki. Z drugiej stronie na gminie tak czy inaczej będzie ciążył obowiązek budowania kanalizacji i infrastruktury. Gmina wystawia działkę do sprzedaży i nie ma możliwości wpisania sobie zastrzeżeń, że nie wybuduje kanalizacji czy czegokolwiek.

Radny E. Gola - złożył wniosek o odrzucenie przygotowanych poprawek zmian do budżetu gminy na 2005r.

Wynik głosowania: Za- 1, przeciw-12, wstrzymało się -4.

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały - II wersja

Wynik głosowania: Za- 14, przeciw -1, wstrzymało się -3.

Uchwała Nr XLI stanowi zał. Nr 74.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 ( załącznik programów inwestycyjnych), który jest konsekwencją wcześniej przyjętego projektu uchwały.

Projekt uchwały - I wersja- stanowi za. Nr 75.

Opinie komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia negatywna - stanowi zał. Nr 76.

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 77.

 3. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 78.

Poprawiony projekt uchwały- II wersja ( załącznik inwestycyjny)- stanowi zał. Nr 79.

Wynik głosowania: Za- 15, przeciw-1, wstrzymało się -1.

Uchwała Nr XLI stanowi zał. Nr 80.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej- druk Nr 484/05.

Projekt stanowi zał. Nr 81.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Zgłosiła się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.

Nie zgłoszono kandydatów.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- W dalszym ciągu stwierdzam brak woli Wysokiej Rady, aby Komisja Rewizyjna działała. Nie można czekać na sprawę funkcjonowania naszej Komisji Rewizyjnej. W tym układzie projekt uchwały nie będzie głosowany Wydaje mi się, że to jest już ostatni moment żebyśmy jakąś decyzje z tej sprawie podjęli.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski - Proszę pana Przewodniczącego o zawiadomienie organu nadzorczego jakim jest Wojewoda i sytuacji jakie ma miejsce w naszej Radzie i o wystosowanie prośby o podjęcie przez Wojewodę działań, gdyż rada nie pracuje zgodnie ze swoim statutem, uprawnieniami i ustawą o samorządzie gminnym.

Do punktu 21 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Z-ca Burmistrza- T. Jasińska- Udzieliła odpowiedzi na zapytania:

 1. Radny K. Dubicki- pomalowanie parkingów dla osób niepełnosprawnych. Wystąpimy do odpowiednich podmiotów w tej sprawie i na następnej sesji udzielimy informacji.

  • ul. Poznańska- brak oświetlenia. Jest to w projekcie.

 • Radny E. Gola - przetarg na ul. Mickiewicza. Kierownik Wydz. Zajmie stanowisko w tej sprawie.

 • Kier. Wydz. RG- I. Kozłowska- Gidyńska- Przedmiotem przetargu na ul. Mickiewicza była wysokość kwoty i tylko ten czynnik był brany pod uwagę. Nabywca działki zaoferował najwyższą kwotę i tym samym wygrał przetarg. Gmina ma obowiązek w ciągu 21 dni wyznaczyć termin podpisania aktu. Przed tym terminem wpłynęło pismo od nabywcy, aby termin podpisania aktu określić na grudzień i do takiej propozycji pan burmistrz przychylił się. Tym samym wyznaczony termin na podpisanie aktu jest na grudzień a w ustawie jest określony termin, że ta opłata ma zostać przelana na konto zbywającego przed podpisaniem aktu notarialnego, co w protokole uzgodnień zostało ujęte.

  Radny E. Gola- W sprawie działki na ulicy Mickiewicza moje zapytanie dotyczyła: jakie były powody przesunięcia terminu płatności?

  Kier. Wydz. RG- I. Kozłowska- Gidyńska- Dokładnie nie pamiętam treści podania i prośby ze względu na jakie przyczyny nabywca prosił o wyznaczenie terminy na grudzień. Jest to natomiast ten sam rok budżetowy, w którym nabywca zadeklarował się wpłacenia tej samej kwoty pieniędzy, więc nie widzę tu niczego złego.

  Radny E. Gola - Ja widzę tu duży problem, ponieważ w przetargu tym powinno się podać, ż termin płatności będzie dowolny i określi pan burmistrz w przyszłości. Wówczas startujący w przetargu będą wiedzieć, że takie są warunki zakupu takiej działki budowlanej pod budownictwo mieszkalne. To jest nierówne traktowanie ludzi, bo ci startowali byli przekonani, że zapłacą niezwłocznie- tak jak praktykuje się w takich przypadkach. Tu, przedłuża się termin o pół roku.

  Radny J. Tkaczuk - Ja widzę niecelowość robienia komisji, bo na Komisji Rolnictwa było tyle mówione to bardzo dokładnie a pan Gola z uporem maniaka do tego samego wraca.. To trzeb albo nie zrozumieć czegoś albo być złośliwym.

  Radny W.Kędziora - W związku z tym przetargiem mam pytanie do pani Kierownik: czy w regulaminie był zapis dotyczący, że od momentu zatwierdzenia protokołu o przetargu w terminie 21 dni powinien być podpisany akt notarialny.? Czy było takie obwarowanie terminami, bo jest tu pełna dowolność i na pewno jest to korupcjogenne. Jeżeli jest przetarg i nie ma pewnych terminów, do których trzeba zawrzeć akt notarialny, to ktoś może zablokować działkę i kredytować nawet 2 lata. Przetarg się odbył, protokół został zatwierdzony i jak długo to można ciągnąć. Mnie nie interesuje to, że zamknie się to w tym samym roku budżetowym. Czy są jakieś formalne przesłanki, aby zamknąć to jakimś terminem.

  Kupując kiedyś sam działki w przetargu nieograniczonym i wiem, że był termin że od zakończenia postępowania przetargowego i podpisania protokołów przez burmistrza z przetargów było 21 dni na uregulowanie tych spraw, podpisanie aktu u notariusza i wpłacenia kwoty przed aktem notarialnym.

  Jeżeli ja słyszę, że jeżeli pan Gola podnosi tutaj temat, to wydaje mi się o tyle istotny jest w tej materii, że my tu przystępujemy do programu Przejrzysta Polska. Urząd Miejski nie powinien stwarzać takich sytuacji, co robi wrażenie, że coś jest jednak nie przejrzyste. Dbajmy o tą przejrzystość.

  Proszę o odpowiedz pani kierownik: czy było w regulaminie jak szybko należy przystąpić do podpisania aktu notarialnego i proszę o regulamin dla mnie?

  Z-ca Burmistrza -T. Jasińska - Proszę o pismo i udzielimy regulaminu. Regulamin jest w BIP i można zobaczyć.

  Jest to jedyna sytuacja, że Burmistrz w ten sposób postąpił. Te pieniądze będą w grudniu w tym budżecie. Zaistniała jakaś szczególna sytuacja osobista tej osoby.

  Radny E. Gola - Sprzedaż działek pod takie budownictwo jest od dawna praktykowana i uregulowana i sposób traktowania przystępujących do przetargu powinien być jednoznaczny, taki sam, czyli powinien mieć takie same warunki i możliwości nabycia takiej działki.

  Poruszyłem ten temat na sesji dlatego, iż na komisji nie uzyskałem wyjaśnienia dlaczego w nadzwyczajny sposób postąpiono tak wydłużając termin zapłaty i do dzisiaj nie wiem. Ci co startują w przetargach takiej działki powinni zdawać sobie sprawę, co ich może spotkać.

  Radny W. Kędziora- Ja nie będę żadnych pism składał. Jest protokół i ta prośba ma już charakter formalny i sesja ma charakter oficjalny. Każde moje wystąpienie proszę traktować jako wystąpienie o charakterze sprawowania mandatu radnego.

  Było pytanie do pani kierownik: czy w regulaminie tego przetargu był tryb w jaki sposób zostanie skwitowany ten przetarg i podpisany akt notarialny.

  Kolejne pytanie odnośnie sprzedanej działki około 2ha przy ul. Stargardzkiej dla Firmy NORD: czy ta firma oprócz 10 000zł. wpłaciła już całość? My blokujemy tereny, które mają iść na inwestycje. Na którejś z komisji słyszałem, że ta osoba, która miała ten NORD uruchamiać złożyła jeden lub dwa wnioski, które zostały odrzucone o dofinansowanie z różnych funduszy. Ta firma na tym bazuje, że jeżeli coś dostanie to coś postawi. My blokujemy. Jak długo możemy kredytować bądź blokować?

  Z-ca Burmistrza -T. Jasińska - Mieliśmy kontrolę, którą przeprowadził pan Zbigniew Czapliński- główny specjalista kontroli państwowej NIK , który też kontrolował te sprawy i na pewno byłoby zarzucenie, że postąpiliśmy niezgodnie. Przedmiotem kontroli były koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w latach 2003-2005.

  Kier. Wydz. RG- I. Kozłowska- Gidyńska- Nie jestem w stanie powiedzieć jakie zapisy były w regulaminie. Regulamin był przedmiotem opinii radcy prawnego. Jeśli to możliwe to jutro przekażę regulamin, bo trudno mi teraz odpowiedzieć.

  Z Firmą NORD został podpisany aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży, ponieważ przedwstępna umowa sprzedaży określała termin 2 lipca 2005 r., jako ostateczny termin podpisania aktu sprzedaży. Gmina do tego czasu miała wybudować przyłącza wodno-kanalizacyjne do tej działki. Firma NORD stara się o dofinansowanie na budowę zakładu. Został złożony również drugi wniosek do ministerstwa i zyskał akceptację i obecnie jest w Brukseli i tam jest opiniowany. Stąd ta przedłużająca się procedura. W przygotowywanym projekcie budżetu na 2006r. jest zapis dotyczące budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego do tej działki.

  Radca Prawny- R. Mol- W ustawie jest zapis, że gmina wyznacza termin podpisania aktu notarialnego.

  Do punktu 22 porządku

  Wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady-A Marcinkiewicz- Odczytał i poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu- stanowią zał. Nr 82.

  • Wniosek w sprawie rozpatrzenia rezygnacji z wynajmu parteru w Urzędzie Miejskim, który jest własnością Starostwa, a pomieszczenia dla OPS zabezpieczyć w budynku PPK.

  Radny W. Kędziora- jako radny poczuwam się do tego, aby nasz interes, interes gminy i mieszkańców były w pełni wykorzystane. Po co mamy płacić Starostwu, skoro nie mamy pieniędzy. Wiemy, że Firma PPK boryka się z problemami a jednocześnie wiemy, że OPS ma olbrzymi wzrost zadań. Część pomieszczeń w biurowcu PPK jest zagospodarowana i cóż stałoby na przeszkodzie gdyby PPK wyszło z ofertą ( do przyjęcia) i OPS jakąś kondygnacje przejęłoby. Możliwości lokalowe tam są o wiele większe i inwestujemy w własną firmę.

  Kolejny wniosek. Cóżby stało na przeszkodzie, gdyby nasza kolejna 100% spółka przeniosła się też do biurowca, a lokal jaki pozostanie nad apteką przeznaczyć na lokale socjalne, które aktualnie powstają na ul. Poniatowskiego po byłym biurowcu PPM. Budynek przy ul. Poniatowskiego należy zwolnić i sprzedać, bo nas nie stać na to. Wydaje mi się to rozsądne i proszę o poparcie tych wniosków.

  Przewodniczący Rady-A Marcinkiewicz- Jest wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje o przystąpienie do konkretnych działań i przejęcia parteru Ratusza na potrzeby gminy, w tym na zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych OPS, oczekując projektu umowy ze Starostwem w ciągu 2 tygodni.

  Radny W. Kędziora- Wniosek Komisji Rolnictwa jest zupełnie inny. Tu chodzi o przejęcie, czyli około 800-900 tyś zł Na to nas nie stać, chyba że byłyby możliwości porozumienia się ze Starostwem.

  Radny E. Gola-Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy od pana Burmistrza informacji nt. możliwości nabycia parteru Ratusza ani co do kwoty, ani co do warunków zakupu tego parteru. Z informacji przekazywanych przez innych zainteresowanych wiem, że istnieje możliwość prawdopodobnie obniżenia tej kwoty, rozłożenia płatności na parę lat począwszy od 2006r. Takie możliwości istnieją i m.in. Komisja Rolnictwa występowała, żeby Burmistrz przedstawił informację ściślej. My nie wiemy jak jest i taką informacje powinniśmy mieć przed podjęciem decyzji o lokalizacji w PPK.

  Radny M. Gryczka- Nie powinniśmy wypowiadać się za organy wykonawcze: organ gminy i organ powiatu. Na pewno należy dyscyplinować i przynaglać do konkretnych działań i zajęcia stanowiska w tej sprawie przez organ wykonawczy gmin. Na moją wiedzę, to nie doszło do jakiegoś konsultywnego spotkania i ustaleń konkretnych. Wielokrotnie pan burmistrz był zapraszany na posiedzenie zarządu, nie ma sztywnych reguł. Nie mam upoważnienia aby wypowiadać się za organ wykonawczy, ale dziś mówienie, że jest możliwość taka czy inna nie mamy takiej delegacji. Uważam, że Burmistrz powinien nam wprost powiedzieć na czym stoi i jakie działania w tym zakresie podjął. Nie poprawna jest tutaj sytuacja dwóch gospodarzy. Na pewno Ratusz jest wizytówką tego miasta. Są potrzeby na OPS i ta sprawa powinna być przeanalizowana i powinny się podjąć konstruktywne rozmowy. Czas z tym skończyć i należy przedstawić Radzie Miejskiej, bo wola jest Zarządu Powiatu, ale ja nie będę o tym mówił. Za długo się ślimaczą sprawy tak jak ze Szkolną 11. To naprawdę się źle skończyło, kiedy doszło do podpisania aktu notarialnego, to się robi zagrywki typu, że nie pojawia się strona jedna a później jest taki skutek jak mamy dzisiaj.

  Radny W. Kędziora - W pewnej mierze mój głos pokrywa się z tym co mówił radny M. Gryczka. Proszę to potraktować jak przynaglenie, sugestia. Padło spostrzeżenie: usiąść do konstruktywnych rozmów. Ich historię już znamy, już jest niedługo siedmioletni okres i jak obserwuję istotę współpracy między Starostwem a Gminą, to nie widzę woli tej konstruktywnej współpracy. Rozumiem, że burmistrz nie mógł się dogadać ze względu na różnice światopoglądowe z ówczesnym panem Stępniem, ale z obecnym Starostą różnic światopoglądowych nie widzę, a burmistrz dalej nie może porozumieć się ze Starostą. Gdzie tkwi zło? Być może burmistrz tego nie chce. Jak nie chce, to wyprowadźmy się i nie płaćmy Starostwu tylko płaćmy naszej spółce. Każdy menadżer by tak zrobił. Zgadzam się z radny Gryczką, że jest to wizytówka Pyrzyc, ale skoro przez 7 lat nie można osiągnąć jakiegoś kompromisu, to ja wątpię co będzie dalej, więc przynajmniej dopomóżmy naszą spółkę.

  Z-ca Burmistrza - T. Jasińska- Ja negocjowałam z panem Starostę i rozmowy są. Zwróciliśmy się do Starostwa również o remont dachu gdyż jest również współwłaścicielem. Pękają również mury i nie jest tak, że nie występujemy. Pani Kierownik dzierżawi pomieszczenia na OPS i dokonujemy opłaty na rzecz starostwa. W następnym tygodniu postaram się ponownie spotkać z panem Starostą i wrócić do tematu i na następnej sesji przedstawię jakie zapadły decyzje.

  Przewodniczący Rady-A Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu:

  • Wniosek w sprawie rozpatrzenia rezygnacji z wynajmu parteru w Urzędzie Miejskim, który jest własnością Starostwa, a pomieszczenia dla OPS zabezpieczyć w budynku PPK.

  Wynik głosowania: Za-7, przeciw- 5, wstrzymało się-4.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  • Wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu przeniesienie biura PPM do siedziby PPK.

  Wynik głosowania: Za-7, przeciw-4, wstrzymało się-4.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  • Wniosek w sprawie przeznaczenia na lokale socjalne biurowca PPM przy ul. Poznańskiej.

  Wynik głosowania: Za-8, przeciw-3, wstrzymało się-5.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  • Wniosek w sprawie: aby rozważyć możliwości sprzedaży budynku przy ul. Poniatowskiego po byłej siedzibie PPM

  Wynik głosowania: Za-11, przeciw-o, wstrzymało się-3.

  Wniosek uzyskał akceptację

  Przewodniczący Rady-A Marcinkiewicz- Odczytał wnioski Komisji Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 83:

  • Wniosek w sprawie przystąpienia do konkretnych działań i przejęcia parteru Ratusza na potrzeby Gminy w tym na zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla OPS, oczekując projektu umowy ze Starostwem w ciągu 2 tygodni.

  Radny W. Kędziora - Jeżeli przegłosowaliśmy już wnioski Komisji Budżetu, to ten jest już całkowicie sprzeczny. Apeluję aby jego nie przyjmować. Uzyskał najpierw akceptację pierwszy wniosek, żeby rozejrzeć się, czy można OPS przenieś do PPK. Teraz będziemy głosować nad następnym czy można ewentualnie przejąć parter. Jeden wyklucza drugi, więc czym ten burmistrz ma się w końcu zajmować.

  Radny E. Gola- Nic nie przeszkadza, że jak będą się rozglądać za PPK, to mogą również rozglądać się za parterem Ratusza.

  Radny S. Ryżyk - Sądzę, że ten wniosek nie jest sprzeczny, natomiast jest dla mnie groźny z zupełnie innego powodu. Z jednej strony mówimy o tym, aby burmistrz szedł i negocjował, a z drugiej strony dajemy mu na to termin 2 tygodnie. W takim terminie nic nie jest w stanie wynegocjować.

  Wynik głosowania: Za-8, przeciw-1, wstrzymało się-7.

  Wniosek uzyskał akceptację

  • Wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy Szkolnej na ulicę Mariana Matysiaka.

  Radny J. Tkaczuk - Ten wniosek wyszedł od pana Gontarza, którego dzisiaj nie ma taką wolę, to ten wniosek przegłosuje.

  Radny W. Kędziora -Jestem zaskoczony tym wnioskiem. Nie jestem przeciwnikiem honorowania dorobku życia Mariana Matysiaka. Tylko czy akurat musi być to ulica Szkolna, bo ona też obrosła w pewne tradycje w Pyrzycach? Jak pamiętam to chodziłem tam do szkoły i zawsze była to ulica Szkolna. Powstają w Pyrzycach inne ulice, są również i ronda. Nie burzmy tej tradycji pyrzyckiej bo ul. Szkolna zawsze była ul. Szkolną. Nie twierdzę, że nie ma miejsca w Pyrzycach, aby nazwać: np. Park im. M. Matysiaka obok domu kultury. Tylko o to mi chodzi, ale nie jestem przeciwnikiem aby uhonorować tę postać, która w historię Pyrzyc wpisała się złotymi głoskami. Ale czy musimy akurat burzyć tą tradycję? Nie podejmujmy dzisiaj takiej decyzji, bo jest to na gorąco i z zaskoczenia. Może należałoby przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie. Jestem przeciwnikiem aby upadła ul. Szkolna.

  Radny J. Tkaczuk -Wniosek ten wyszedł na komisji. Pan Sekretarz powiedział, że zmiana nazwy ulicy ciągnie za sobą ogromne koszty: zmiana dokumentów, tablic i inne. Proponuje jednak nie głosować dzisiaj tego wniosku, tylko przekazać go na komisję, w celu wypracowania opinii.

  Radny K. Dubicki- Tak godna osoba jak św. pamięci pan M. Matysiak, który spędził całe życie w oświacie i nadanie ulicy jego imieniem byłoby trochę nie na miejscu. Może należałoby znaleźć jakiś obiekt oświatowy, który byłby godny nazwania go jego imieniem.

  Radny M. Majak- Chciałem zabrać głos w sprawie młodych ludzi, którzy przekształcają na ul. Mickiewicza działkę rolną na budowlaną. Na własny koszt dokonali zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, opłacili planistę i inne koszty i procedura trwa już 3 lata. Jedynym zachowaniem się Gminy jest naliczenie opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości działek, ze względu na to że te działki będą dzielone. Interweniowałem w tej sprawie do burmistrza i była deklaracja pomocy tym ludziom, aby tej opłaty nie pobierać. Wynika jednak, że opłata ta będzie pobrana na niekorzystnych warunkach dla tych ludzi. Według mnie opłata adiacencka może być pobrana przez Burmistrza, natomiast inna jest interpretacja radców prawnych urzędu. Proszę o jednoznaczne stanowisko pana Burmistrza jako organu wykonawczego: czy chce pobrać tą opłatę czy nie? Czy art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązuje czy też nie obowiązuje- bo według mnie obowiązuje? Proszę o jednoznaczną interpretacje na piśmie.

  Przewodnicząca Komisji Edukacji-A. Odachowska- Jeszcze odnośnie budynku na ul. Poznańskiej, Komisja Edukacji w marcu odbyła spotkanie z wszystkimi przedstawicielami stowarzyszeń zainteresowanych na terenie naszego miasta pomocą społeczną i działające w tym kierunku. Wówczas na tym spotkaniu był obecny również pan Burmistrz, pani Kierownik OPS i wiele innych osób. Padło kilka pytań i kilka uwag osób najbardziej zainteresowanych: emerytów i rencistów i była mowa również o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, znakowaniu i parkowaniu miejsc dla inwalidów, jak również rozmawiano o tym, że jest wolne pomieszczenie w budynku przy ul. Poznańskiej. Wówczas zapadły decyzje, że to będzie miejsce dla seniorów. Wówczas padła też propozycja pani W. Bejuk, że można byłoby przeznaczyć to pomieszczenie dla osób chorych umysłowo , którzy obecnie znajdują się w Nowielinie. W obecnej chwili chciałabym przypomnieć, że na naszym terenie mamy również inwalidów, rencistów i osoby upośledzone umysłowo, jak i również osoby upośledzone ruchowo ale sprawne intelektualnie, którzy tez potrzebują miejsce na naszym terenie i w naszym mieście. Takie miejsce mieli obiecane. Każde miejsce, które im obiecujemy, zmieniamy co chwilę decyzje i kto w nim będzie się znajdował.

  Przewodniczący Komisji- A. Gumowski -Mam 2 uwagi:

  1. Kiedy otrzymamy opinie prawna dotyczącą pisma dotyczącą wysłanego pisma do Wodociągów Zachodniopomorskich w sprawie faktur, które zostały naliczone. Kilkakrotnie się upominałem i do dnia dzisiejszego nie ma opinii prawnej. Mamy tylko treść pisma, które zostało wysłane, ale żaden radca prawny nie wydał na ten temat opinii.

  2. Na poprzedniej Radzie został przyjęty wniosek mówiący o przygotowaniu nas m.in. na najbliższe posiedzenie komisji Planu Rozwoju Pozyskiwania i Budowy Lokali Socjalnych na lata 2005-2010. Tenże program został przedstawiony i pani burmistrz po zapoznaniu się z nim wycofała go. Myślałem, że taki program otrzymamy przed sesją, lecz go nie ma. Ten program wystawia bardzo złe świadectwo temu, kto go stworzył i w żaden sposób nie jest spójny z wnioskiem, który wypracowała komisja.

  Ponadto zgłosił następujące wnioski:

  1. odnośnie anulowania wniosku dotyczącego przekazania środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży działek położonych przy ul. Narutowicza - ul. Głowackiego w obrębie 6 miasta Pyrzyce, na zadanie pt. „Rozbudowa SP-2”.

  Wynik głosowania: Za- 12, przeciw-1, wstrzymało się -3.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  1. aby Rada zdecydowała, czy budynek przy ul. Poznańskiej ma zostać przekazany dla OPS czy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

  Głosowanie alternatywne:

  Liczba głosów „za” przekazaniem budynku przy ul. Poznańskiej dla OPS

  Liczba głosów „za” przekazaniem budynku przy ul. Poznańskiej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

  5

  Wniosek nie uzyskał akceptacji

  8

  Wniosek uzyskał akceptację.

  - wprowadzić do porządku obrad sesji w miesiącu październiku punkt dotyczący działalności PPM ze względu na bardzo duże zadłużenie W informacji radni oczekują przedstawienia pomysłu Burmistrza mając na uwadze:

    1. co zrobić z lokalami będącymi własnością Gminy wchodzącymi pod zarządzanie PPM?

    2. co zrobić z kolosalnym zadłużeniem najemców?

  Zadłużenie PPM jest kolosalne. Trzeba przystąpić do konkretnych prac związanych z PPM, bo niedługo nie będziemy mieli do roboty nic poza likwidacją firmy. Mamy pewne pomysły i oczekujemy w tej informacji przedstawienia pomysłu burmistrza. Mamy propozycję co zrobić z lokalami będącymi własnością firmy wchodzące pod zarządzanie PPM. Mamy swoje propozycje odnośnie oddłużenia najemców poprzez przygotowanie odpowiednich projektów uchwał.

  Wynik głosowania: Za- 14, przeciw-0, wstrzymało się -0.

  Wniosek uzyskał akceptację.

     • wprowadzić do porządku obrad sesji w miesiącu październiku punktu: „Informacja nt. realizacji inwestycji i zaangażowanie Gminy w tym względzie ze Spółką NORD.”

  Wynik głosowania: Za- 13, przeciw-0, wstrzymało się -2.

  Wniosek uzyskał akceptację.

  Z-ca Burmistrza -T. Jasińska- Pragnę poinformować, że było spotkanie z dyrektorem Kurzajem w obecności radców prawnych.

  Kier. Wydz. GKŚiR - J. Liśkiewicz - Ze spotkanie została sporządzona notatka, która będzie przedstawiona Radzie. Wyrażona została wola do dalszych uzgodnień i dokonania wyceny tych nakładów, jakie zostały poniesione na wodociągi.

  Zasięgniemy opinii prawnej w tej kwestii. Ja pisałem ta całą opinię, którą konsultowałem z Radcą Prawnym. Pani radczyni stwierdziła, że nie ma obowiązku tego opiniowania, ponieważ jest to pismo.

  Przewodniczący Komisji- A. Gumowski - Pan kierownik został zobowiązany do przedstawienia opinii prawnej w tym względzie na piśmie i do dnia dzisiejszego czujemy się lekceważeni, zarówno pan Przewodniczący jak i cała Rada, która zobowiązała pana kierownika poprzez burmistrz do tego, aby przedstawić opinię prawną. Rada nie wchodzi w to, co wy robicie dalej w zakresie merytorycznym z tym temacie. My chcemy poddać opinię prawną w tym temacie. Było na to mnóstwo czasu. Chcę konkretnej odpowiedzi, kiedy pan burmistrz taką opinie prawna przedstawi, bo to jest dla nas adekwatne. Dalsze wasze działania merytoryczne i działania organu wykonawczego my ocenimy już po zakończeniu całej sprawy. Natomiast w tej chwili absolutnie nie będziemy się do tego mieszkać. Chcemy znać opinie prawną, bo chcemy wiedzieć czy racja jest po naszej stronie czy po stronie Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie.

  Radca Prawny R. Mol- Zażądałem z Goleniowa kompletu dokumentów i dopiero na podstawie tych dokumentów, będę mógł stworzyć opinię prawną.

  Przewodniczący Komisji- A. Gumowski - Proszę odpowiedzieć: jeżeli pan kierownik napisał pismo odsyłające faktury i nie uznające tej racji, a pan radca dopiero analizuje tą sprawę i uzna, że jednak Goleniów ma rację, to co to będzie jeżeli termin zapłaty minął 7 września? Dlatego cały czas żądamy i domagamy się opinii prawnej.

  Radca Prawny R. Mol- W tej chwili trwają negocjacje z Goleniowem. Bez dokumentów nie mogę wydać opinii prawnej. Z chwila otrzymania tych dokumentów będzie sporządzona opinia prawna.

  Z-ca Burmistrza- T. Jasińska- W sprawie Programu Pozyskiwania Lokali Socjalnych na lata 2005-2010, przeprosiłam komisje i wyjaśniałam, że było to tylko informacja. Nie chcieliśmy przygotowywać następnego materiału pośpiesznie i źle, dlatego postanowiłam się że na następną komisję przeanalizuję i podam. Chyba, że jest potrzeba w czasie pilnym, to dostosuje się na zasadzie tygodnia dwóch tygodni. Chciałabym, aby ta informacja była przygotowana dobrze, ponieważ problem mieszkań socjalnych jest trudny.

  Przewodniczący Komisji- A. Gumowski - Przyzwyczajony jestem do czekania więc poczekam. Nie zgodzę się tylko z jedną sprawą, że jest to informacja, bo ten materiał został nazwany Programu Budowy Lokali Socjalnych na lata 2005-2010. Więc to nie jest informacja a program- to nadaje się do telewizji.

  Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Zapoznał Radę z pismem pana A. Zienkiewicza, które stanowi zał. Nr 84. Uważam, że zajmowanie się ta sprawą nie leży w kompetencji Rady. Sprawa ta została skierowana na Komisję Edukacji, która wypracowała stanowisko- zał. Nr 85.

  Według mnie to nie jest sprawa jaka powinna być rozstrzygana na sesji.

  Pan A. Zienkiewicz- We wtorek o godz. 16:00 miałem spotkanie z obecnym tu panem Dyrektorem Pihanem. Dużo spraw sobie wyjaśniliśmy i pan dyrektor Pihan został wplątany przez osobę trzecią w tę oto walkę z moją osobą.

  Po drugie: wyszedł Pan Radny Kędziora, w dniu wczorajszym, po Komisji opiniującej wnioski Stowarzyszeń, otrzymałem informację, po złożeniu interpelacji również, gdzie występuje moje nazwisko, pytał się mnie wyraźnie i dobitnie, czy ma podjąć dalsze kroki w celu ciągnięcia tej sprawy. Powiedziałem, że bez nazwiska i pozostawiam to do dyspozycji Radnego. Otrzymuję odpowiedź w dalszym ciągu, gdyż miałem telefon, jeżeli poruszę oficjalnie na dzisiejszej sesji tą sytuację, to zostaną wyciągnięte dokumenty.

  Panie Sekretarzu Powiatu zwracam się również o interwencję w tej sprawie, dokumenty dotyczące kontroli w Domu Dziecka w Czernicach, której zostałem poddany. Również w najbliższym czasie wpłynie stosowne pismo do Pana Starosty z prośbą, bo dzięki Panu Staroście Władysławowi Dusza po trzech latach dochodzenia do dokumentów poproszę o podjęcie kroków, prawomocną decyzją Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim o zgłoszenie do Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa w sprawach, o które mnie się oskarża, to co usłyszał Pan Waldemar Kędziora.

  Oddaję cześć za uporządkowanie dokumentacji w Gimnazjum Publicznym w Pyrzycach odnośnie awansu zawodowego i mimo braku odpowiedzi od Kuratora Zachodniopomorskiego, gdzie dzisiaj mamy 3 lata, nie mam w dalszym ciągu odpowiedzi. Pan Dyrektor podjął kroki w celu wyjaśnienia i poprawienia pewnych błędów. Za to oficjalnie dziękuje panu dyrektorowi.

  Dyrektor Gimnazjum Publicznego- M Pihan- Nie dalej jak 2 tygodnie temu zostałem telefonicznie powiadomiony o to, że mam się zgłosić przed jakiś twór, który nazywa się Prezydium Rady i mam się spowodować dlaczego kogoś zatrudniłem czy nie zatrudniłem. Jestem dyrektorem dużej jednostki nie zostałem przyniesiony w teczce. Wydaje mi się, że mnie jak i zarówno wszystkim innym dyrektorom należy się jakiś szacunek. Dyrektorów się rozlicza czy przychodzą na Radę czy nie. Uważam, że nam za tą bardzo ciężką pracę należy się szacunek. Kto to inspiruje- pan radny Kędziora, który pisze na mnie skargę do Kuratorium, że ja łamię przepisy i prawo i chce się powołać na ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Pk3. „Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki.”

  Ja nie mam obowiązku tłumaczyć się przed panem Kędziorą, kogo ja przyjąłem lub nie. W tym roku około 100 osób przychodziło do mnie za pracą. Przyjąłem 15 a pozostałym musiałem odmówić. I co? Każdy z ulicy może przyjść wezwać sobie dyrektora na dywanik i ma on się spowiadać dlaczego nie przyjął tej czwartej osoby.

  Chcę wyjaśnić pewne sprawy, dlaczego się tak dzieje. Pan Kędziora wytoczył prywatna krucjatę przeciwko mnie i proszę radnych, aby nie dali się w to. Dlaczego to się stało? Niedawno bardzo pragnął pracować w gimnazjum. Zwracać do mnie z pytaniem, powiedziałem: „słuchaj, byliśmy na ty. Ja mam pracownika, mam młodego chłopaka, zdolnego”. To pan radny Kędziora podjął kroki, przeprowadził sobie sam kontrolę ( nie wiem czy pan Przewodniczący czy Rada zleciła). Zaczął szperać w arkuszach organizacyjnych i znalazł, że ja dla tego młodego człowieka zaznaczyłem wakat, naciągając pana Burmistrza, pana Kierownika powołał się na art. 19 Karty nauczyciela, który mówi: „ w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkoły może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tek szkoły bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.” To jeszcze kurioza, pan radny dostałby wtedy czterodniowy dzień pracy oraz dodatkowo 20% zasadniczej pensji za uciążliwość. „On sobie może przychodzić w kapciach”- tak mówił dosłownie. I co, dla własnej sprawy, jest to panie radny Kędziora nadużywanie stanowiska dla własnych korzyści, po prostu prywata. Pełne usta frazesów. Natomiast okazuje się, aby wyrzucić młodego człowieka, któremu wcześniej obiecałem pracę na piśmie i zatrudnić się oczywiście na siłę. Chcę przypomnieć, że pan radny Kędziora chce cały czas dyscyplinować nasz dyrektorów, szczególnie szkół. Niedawno był jednym wśród nas. I co, skłócony, skonfliktowany z Kuratorium, skonfliktowany z organem prowadzącym, skonfliktowany z rodzicami i nauczycielami. Teraz chce być jakby takim naddyrektorem i nas tu wszystkich pouczać co i jak mamy robić. Wydaje mi się, że chyba coś nie tak. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem, nam należy się jednak za bardzo ciężką pracę szacunku. To nie są kompetencje Rady. Mamy się spowiadać z wakatów. Jeżeli ja kogoś zatrudniam z niepełnymi kwalifikacjami, to zawsze zwracam się do Urzędu Pracy, Kuratorium. To nie jest tak, że ja zatrudniam kogo chcę. Musi mieć konkretne kwalifikacje.

  Mamy się spowiadać z wakatów, ile mamy zatrudnić. Te wszystkie dane są w Urzędzie. Też jestem przewodniczącym komisji i jeżeli mama jakieś potrzeby ja nie ganiam dyrektorów szkół, tylko zwracam się do odpowiedniej komórki i tak powinno być tutaj. Te wszystkie dane są u pana Kierownika. Czy dyrektorzy mają mało obowiązków? W ciągu 4 lat tyle przybyło zadań w szkole, że ktoś kto nie pracował nie zdaje sobie sprawy, jaki ogrom pracy czeka dyrektorów. I u jeszcze mamy spowiadać się za wakaty,. Zatrudnia pan dyrektor zgodnie z ustawą.

  Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Nie chciałbym, aby na sesji były tego typu sprawy rozstrzygane. Mam wielki apel do wszystkich radnych o poparcie mnie w tym zakresie. Przykro jest, że dzisiaj pan dyrektor Pihan jest przekonany o tym, czego nawet mnie osobiście nawet przez myśl nie przeszło (pan Gumowski był świadkiem).Nie ma takiego ciała jak prezydium rady. Nigdy ni nawet przez myśl nie przeszło, żeby pana dyrektora na prezydium poprosić ja mówię autorytatywnie. Było spotkanie kiedy przyszedł pan A. Zienkiewicz od razu w obecności pana Gumowskiego. To nie jest kompetencja Rady i nie będziemy rozmawiać z panem dyrektorem na ten temat, ani na temat planów pracy i wakatów. Proszę wierzyć mnie i wszystkim radnym. Rada tego od pana nie żądała. Niech pan nam wierzy. Szanujemy, że pan jest dyrektorem placówki i pan decyduje.

  Radny W. Kędziora - Ja rzeczywiście złożyłem interpelacje. Nie będę nazwiska używał w czyjej sprawie. Ale zacznę od początku. Ktoś może powiedzieć, że moja wypowiedź będzie przydługa, ale tyle wątków pan dyrektor Pihan poruszył. Nie chce i nie jestem od tego, żeby być jakimś komisarzem nad dyrektorami. Natomiast ja uważam, że szkoła nie jest folwarkiem pana Pihana i jego mocodawcą. Kto jest jego mocodawcą, siedzi na sali. Nie może być tak, że z dyrektorów się robi bierne maszyny do wykonywania poleceń urzędników, którzy są niedouczeni. To jest wiadomo. Niestety są pewne osoby, które zostały wychowane w duchu jakiegoś ślepego posłuszeństwa. Ja od razu pozwolę sobie Panie Przewodniczący na taką dygresję. Ja poproszę i proszę o zachowanie i udostępnienie mi nagrania wypowiedzi pana Pihana. Ja na wszystko dokumentuję. Nie zabiegałem o pracę w żadnym gimnazjum jego i wręcz została mi ona narzucona, a to poświadczy zaraz pan kierownik Kaźmierczak, bo wiedział, że ja nie chcę pracować w swojej macierzystej szkole i chciałem w myśl wszelkich kanonów prawa z niej odejść jako niezatrudniony zgodnie ze swoją specjalizacją. To burmistrz próbował mnie przenieść służbowo do gimnazjum w Pyrzycach. Był taki czas- i pan dyrektor ma rację-, że mi bardzo zależało przejść przez ulicę i tak jak powiedział z czym się zgadzam, bo użyłem przenośni „ w kapciach bym chodził sobie do pracy”.

  To była przenośnia i z tym się zgadzam, ale nie wszystkich wątków pan poruszył. Nie chciałem tej prywaty wyciągać. Ci, którzy tutaj siedzą naprzeciwko mnie - ja mam te dokumenty, ale słowo honoru daję, że udowodnię to i pewne rzeczy pan „odszczeka” przed sądem. Padły pod moim adresem oskarżenia o jakieś kumoterstwo itd., że ja zabiegałem. Ja nie zabiegałem, zabiegałem dwa razy i w tym roku szkolnym powiedziałem, że mam „w nosie”, a skorzystam jeżeli będę musiał. I tak to powiedziałem nawet jednemu z redaktorów naszego dwutygodnika. Jeżeli będę musiał, jeżeli nie będę musiał to nie skorzystam, bo żadne przyjemność i żaden honor pracować pod dyrektorem Pihanem.

  Pan Dyrektor Pihan pozwolił sobie na osobiste wycieczki, to ja powiem jaka była treść tej interpelacji.

  Pan Pihan niech zdaje sobie sprawę, że poniesie konsekwencję tych nieprawdziwy przyzwisk. Mam szczęście, że na każde moje pismo brałem potwierdzenie, nawet zapytując się pana co pan proponuje- to była tylko odpowiedz na skierowanie pisma przez burmistrza. Ja na burmistrza nie nalegałem, nie naciskałem i mówię to z czystym sumieniem i pan Kaźmierczak wydaje mi się, że z czystym sumieniem powtórzy to samo, że ja nalegałem, abyśmy rozstali się pokojowo, a ja sobie rade dam. I tak było mówione. Pan Pihan natomiast robi prywatę, folwark z tego wszystkie, robi zaplecze polityczne dla swojej ekipy.To jest prawda.

  Teraz uśmieszek pana Pihana jest nie na miejscu, bo większość ludzi w Pyrzycach pana zna. Mimo wszystko, próbuje pan zrobić mnie skłóconego z dyrektorami. Nie prawda. Nie czuję się z nikim skłócony, fakt że ocena pracy pańskiej przeze mnie jest wyjątkowo mierna. Do wszystkich mam szacunek i traktuję jako kolegów, natomiast nie pozwoliłem i nie pozwolę nigdy żeby kacykowie partyjni mną rządzili. Taka jest prawda. Pan jest drobnym kacykiem, pan wszędzie się pan obnosi, że jest radnym i jest pan nie usuwalny. Przepraszam za słowo kacyk- to było nie na miejscu.

  Moja interpelacja dotyczy niezgodnej z prawem polityki kadrowe, prowadzonej przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Akurat znam człowieka, który spełnia wszelkie wymogi kwalifikacji, jest magistrem wychowania fizycznego z wieloletnim doświadczeniem. Po analizie arkusza, w którym pan stwierdził, że ja tu jestem jakimś komisarzem-jako radny-miałem prawo zorientować się, jakie są wakaty. Powiem uczciwie: to nie we własnym interesie. Ja dla siebie pracę miałem załatwiona już w maju i miałem w nosie pańską pracę. A powiedziałem, że jeżeli będę musiał to to przyjmę. Dlatego poniesie pan konsekwencje tego, co pan powiedział

  Zwracam się z prośbą interwencji, tak jak mówiłem, pana ubiegającego się o pracę nauczyciela posiadającego pełne kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego. Na marginesie dodam: magistra wychowania fizycznego o specjalności nauczycielskiej. Mimo wykazania w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2005/2006 szefa wakatów wf-u, jeden z nich z dniem 1- go września nie został obsadzony. Dyrektor nie zauważył jedynego podania tego pana, osoby, która spełniała wszystkie te kwalifikacje, jakim powinien sprostać nauczyciel wf-u. Nie zważając na trudną sytuację zmian nowego nauczyciela, rozdzielił pan godziny składające się na wakat, w ten sposób, że zatrudnił pan m. in. nauczyciela bez kwalifikacji, w dodatku emeryta. Pozostałe rozdzielił dla aktualnie pracujących. W związku z tak rażącym naruszeniem prawa przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum zwracam się z prośbą o nie podpisywanie aneksu wyżej wymienionej placówki do momentu osiągnięcia stanu zgodności z prawem, umożliwienia podjęcia pracy w gimnazjum przez tego pana, który starał się o pracę, wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do Dyrektora gimnazjum i poinformowanie na piśmie o krokach podjętych przez pana, Panie Burmistrzu.

  Dlaczego ja sugerowałem zatrudnienie? Szkoła-jeszcze raz mówię- to nie jest folwark. Dyrektor ma pełną autonomię w zakresie prawa oświatowego i jeżeli ma wykazane trzy wakaty i dwa obsadza, to znaczy, że w maju widział potrzebę zatrudnienia trzeciego. Między majem a wrześniem, bądź końcem sierpnia nie zaistniały żadne prawne przeszkody, które by zmieniały ten stan w arkuszu organizacyjnym. Pan postanowił-domyślam się tylko-że ten nauczyciel mu nie odpowiada i po prostu skoro posiłkował, że się znamy prywatnie to do mnie powiedział: „przecież wiesz, że ja go nie wezmę, bo wiesz, jaki on jest”. Cytuję słowa: „ja uważam, że jeżeli jest wakat w placówce samorządowej, jest nauczyciel, to się go zatrudnia”. Ja bym panie Dyrektorze nie zabierał głosu, gdyby miał Pan dwóch lub trzech, pański wybór, pańska swoboda. Tylko, że widział Pan w maju potrzebę trzech wakatów, a we wrześniu już Pan nie widział, bo ten trzeci to termin, którego Pan nie chciał. Tak się nie robi i ja zawsze będę w takich sprawach interweniował. A co do mojej osoby, to ja Panu udowodnię, że ja nie zabiegałem a byłem przymuszony. I dlatego poproszę jako uzupełnienie, żeby pan Kaźmierczak, jako szef wydziału merytorycznego stwierdził, czy ja zabiegałem czy zabiegałem o inne rozstanie się, bo jest to niezgodne z prawdą.. To co pan mówił to jest wierutne kłamstwo i nie wiem dlaczego pan to upublicznił, robi jakąś propagandę w najgorszym bolszewickim stylu, ale znam pańskich mocodawców. Niech pan Kierownik potwierdzi, czy ja zabiegałem, czy byłem przeciwnikiem. Upubliczniono moje prywatne planu zawodowe, dlatego rządem na bieżąco sprostowania.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Proszę nie robić z sesji Rady Miejskiej targowiska. To nie jest temat na sesję RM.

  Radny W. Kędziora - Pani burmistrz może też być drugą osobą, gdyż rozmawiałem z nią wielokrotnie, gdyż rozmawiałem z nią na przejściu do gimnazjum i pani Burmistrz też jest świadkiem.

  Dyrektor Gimnazjum -M. Pihan- radny Kędziora kilka razy mnie obraził. Znam pana Kędziorę on się uważa, że może zawsze wszystkich obrażać i poniżać. To jest jego styl, nie polemizuję. Znają mnie wszyscy w Pyrzycach, wiedzą że nie jestem konfliktowy.

  Z-ca Burmistrza- T. Jasińska- Proszę nie wciągać w tej chwili pracowników w rozliczenia. Proszę o spotkanie, bo widzę że w tej chwili są emocje. Dzieje się teraz bardzo nieelegancko i proszę o zajęcia stanowiska z mojej strony i zapraszam na spotkanie, aby ta sprawę rozstrzygnąć

  Radny W. Kędziora - Ja proszę o to, aby pan Kierownik Kaźmierczak udzielił wypowiedzi. To się na mnie rzuca falumie i wobec tego jeżeli są te media, to niech pan Kaźmierczak publicznie powie, a nie pani burmistrz próbuje tu sprowadzić do gabinetowych rozmów. Nie będę prowadził żadnych gabinetowych rozmów, bo ja z tym panem spotkam się w sądzie. Niech pan Kaźmierczak się wypowie czy ja zabiegałem? Czy on imieniu urzędu twierdził, że to jest wygodnie żebym ja był przeniesiony do gimnazjum.

  Pan Kierownik spojrzał na panią Burmistrz, a pani Burmistrz kiwnęła głową, że nie. Rzuca się na mnie pewne oskarżenia, a ten człowiek nie może. Niech pani Burmistrz pozwoli- w dwóch zdaniach zakończy to.

  Kier. Wydz. OKKFiS- J. Kaźmierczak- Pani Burmistrz przepraszam, ale jestem przymuszony. Ja mogę stwierdzić fakty.

  Pierwszy fakt jest taki, że wpłynęła interpelacja do pana Burmistrza od radnego Kędziory i na ta interpelację pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w dniu dzisiejszym. W kwestii arkusza organizacyjnego w gimnazjum Pan Burmistrz nie zajął ostatecznego stanowiska w tej sprawie, ponieważ oczekuje na opinię delegatury Kuratorium i do tematu powróci. Tak wygląda strona formalna. W sprawie zatrudnienia pana Kędziory ja potwierdzam, że został pan przeniesiony w stan nieczynny na pół roku bez świadczenia pracy, jednocześnie z możliwością podjęcia pracy gdzie indziej. Burmistrz jako gospodarz widząc, że tutaj będzie stan nieczynny, bo nie ma możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami Pana w Brzesku, widząc wakat w arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny w gimnazjum, podjął decyzję administracyjna zgodnie z uprawnieniami o przeniesieniu służbowym z pana do gimnazjum. Faktem jest, że to rozstrzygnięcie drugie jak gdyby nie było przez Pana w pełni akceptowane. Pan zabiegał rzeczywiście o przeniesienie w stan nieczynny. W wyniku dalszych rozmów na dzień dzisiejszy jest Pan przeniesiony w stan nieczynny, natomiast w gimnazjum jest zatrudniony inny nauczyciel.

  Pan A. Zienkiewicz - W odpowiedzi na pismo, które otrzymałem od Pana, dzisiaj odczytał pan Przewodniczący moje pismo na Pańskie pismo. Przeprowadziliśmy rozmowę słowną i miało się na tym zakończyć wyjaśnianie, proszę podawać do końca fakty.

  Wiceprzewodniczący RM - M. Osękowski - Poinformował o piśmie, które wpłynęło do Przewodniczącego Rady, a dotyczy konkursu na stanowisko dyrektorów - pismo stanowi załącznik Nr 86 do protokołu.

  Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poinformował o piśmie, które wpłynęło od PCK, a dotyczy przekazania części diet na rzecz kampanii walki z głodem - pismo stanowi załącznik Nr 87 do protokołu.

  Będzie zrobiona lista w Biurze Rady i kto z Państwa zechce to wpłaci.

  - Kolejna sprawa to nikt mnie nie informował o jakichkolwiek pismach, rozmowach, a otrzymuję odpowiedź z PDK dotyczącą wyjaśnień Pani Dyrektor na zarzuty przedstawione przez Burmistrza - pismo stanowi załącznik Nr 88 do protokołu.

  - Odpowiedź Pana Burmistrza na pismo kupców z ostatniej sesji RM - odpowiedź stanowi załącznik Nr 89 do protokołu.

  - Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 14 z prośbą o wsparcie (z rezerwy budżetowej) inwestycji termoizolacji całego budynku - pismo stanowi załącznik Nr 90 do protokołu.

  Radni nie wnieśli więcej wolnych wniosków.

  Do punktu 23 porządku

  Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

  Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Podziękował wszystkim przybyłym radnym, gościom i zamknął obrady XLI sesji Rady Miejskiej.

  Protokołowała:

  K. Muszyńska- Kozdroń

  Przewodniczący Rady

  Artur Marcinkiewicz

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:38:19
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-02-2006
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:38:19