Protokół Nr XLVI/06 z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r.


Protokół Nr XLVI/06

z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r.

godz. 14:15.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni radni:

 1. Radny M. Budynek- usprawiedliwiony.

 2. Radny M. Gryczka - przybył w trakcie obrad sesji.

 3. Radny J. Kubajek- usprawiedliwiony.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2.

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Złożył podziękowanie dla instruktorów Koncertu Kolęd, który odbył się w kościele. Koncert został przygotowany bardzo profesjonalnie i został serdecznie przyjęty przez uczestników spotkania. Za ten koncert w imieniu Rady Miejskiej składam serdeczne podziękowanie.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Odczytał opinię Komisji Budżetu nt. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚ iGW w 2006- ( 561/06).Komisja wnioskuje o przedłożenie tego projektu uchwały na lutową sesję RM.

Opinia Komisji stanowi zał. Nr

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- M. Osękowski- Odczytał opinie Komisji Rolnictwa i Ekologii projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2006- ( 561/06). Komisja proponuje wprowadzić ten temat na sesję budżetową.

Opinia Komisji stanowi zał. Nr 7.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski komisji w sposób alternatywny.

Wniosek Komisji Budżetu o przeniesienie projektu uchwały - druk Nr 561/06 na lutową sesję

Wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii o przeniesienie projektu uchwały - druk Nr 561/06 na sesję budżetową.

Za-13

Za-4

Wniosek uzyskał akceptację

Wniosek nie uzyskał akceptacji

Wyprowadzony projekt uchwały stanowi zał. Nr 8

Opinia Komisji Edukacji stanowi zał. Nr 9.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: Za- 16, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM- A. Marcinkiewicz - W każdą środę pełniłem dyżur, odbyłem spotkanie z Radcą prawnym odnośnie sprawy Państwa Kaniewskich

W dniach:

 1. 6 stycznia- udział w seminarium Mecklemburg-Pyrzyce;

  • spotkanie noworoczne w Faraonie

  1. 14 stycznia- przegląd grup jasełkowych w Stróżewie, gdzie wręczyłem nagrodę w imieniu Rady dla najmłodszego uczestnika

  2. 15 stycznia- udział w koncercie kolęd w Kościele przy ul. Staromiejskiej

  3. 16 stycznia - spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

  4. 18 stycznia- udział w otwarciu biura poselskiego PiS

  5. 21 stycznia- udział w mistrzostwach turniej piłkarski o puchar Kuriera Szczecińskiego

  6. 23 stycznia- otwarcie biura poselskiego Samoobrony

   • udział w imprezie z okazji Dnia Babci i Dziadka

   Do punktu 5 porządku

   Informacja Burmistrza z bieżącej pracy- druk Nr 562/06.

   Informacja stanowi zał. Nr 10.

   Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- uzupełnił informacje:

   • 6 stycznia - udział w seminarium Mecklemburg-Pyrzyce na temat podejmowanych działań w zakresie gospodarki. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem.

   - spotkanie noworoczne w Faraonie

   • 17 stycznia- rozmowa z nowym Dyrektorem Zakładu Nieruchomości PKP nt. przejęcia nieruchomości. W maju zakończą się prace w zakresie podziału geodezyjnego wydzielenie torowiska i pozostałych terenów. Jesteśmy zainteresowani przejęciem budynku dworca kolejowego całego obiektu, wieża ciśnień na ul. Żwirki i Wigury.

    • odbyłem rozmowy z panią E. Stanecką- Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w sprawie urządzenia targowiska przy ul. Poznańskiej i tereny gdzie obecnie mieści się targowisko miejskie.

    • Spotkanie z sołtysami;

    • Przyjęcie interesantów;

    • Udział w posiedzeniu Kom. Rolnictwa

   • 18 stycznia- prowadziłem rozmowy z Komisją, która akredytuje biblioteki odnośnie Biblioteki Pedagogicznej. Praca naszej biblioteki została oceniona bardzo wysoko.

    • spotkanie noworoczne u pana Wojewody Zachodniopomorskiego

    • spotkanie z Zarządem Uniwersytetu III Wieku;

    • udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej PP NR 3;

    • udział w otwarciu biura poselskiego

   • 19 stycznia - udział w posiedzeniu Kom. Edukacji

   -udział w spotkaniu z panem profesorem o mówieniu publicznym, Rok 2006r. został ogłoszony „Rokiem Języka Polskiego”

   • 20 stycznia- spotkanie z radnymi i z szefami kultury fizycznej nt. basenu

   • 21 stycznia- Finał Województwa Zach. w piłce nożnej

   • 22 stycznia- koncert w kościele

   • 23 stycznia- udział Z-cy burmistrza, Sekretarza i radców prawnych oraz panem Starostą w spotkaniu w geotermii nt. udziałów.

   - udział w otwarciu biura poselskiego

   • 24 stycznia- udział w części posiedzenia budżetu;

   • 25 stycznia- udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej PP w Brzeźnie

    • zorganizowałem spotkanie przyszłego wykonawcy inwestycji Drobimex oraz z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy spełnia określone warunki i mogą brać udział w wykonaniu tejże inwestycji. Wykonawcy bardzo zależy na tym, aby wejść jak najszybciej. Czas realizacji inwestycji przewidywany jest na pół roku.

     • 26 stycznia- spotkanie z zainteresowanym zagospodarowaniem prowadzeniem działalności gospodarczej w firmie POM-MED. Był to przedstawiciel firmy angielskiej, która produkuje wykończenia wnętrz do równych sklepów i innych obiektów.

   + Ponadto udzieliłem pomocy Państwu Sendrowskim, którym cześć domu uległa spaleniu.

   + Wydałem zarządzenie ogłaszający konkurs na biznes. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej otrzymaliśmy prawie 9 000zł na zakup pojemników na odpady.

   + Pani Kierownik OPS każdego dnia kontroluje wspólnie z Policją, w jakich warunkach przebywają bezdomni.

   + Zainterweniowałem również u szefa PKS, ponieważ w dni wolne od pracy budynek PKS był zamknięty. Jest to skandal i w tej sprawie wystosowałem pismo do szefa PKS.

   Radny W. Tołoczko- Mam kilka pytań odnośnie informacji w sprawie:

   1. powołania członka Rady Nadzorczej PPM Sp. z o.o. - jaka to osoba?

   2. spotkania z panem K. Mateckim - GDDKiA / w Szczecinie- czy dotyczyło to naszej drogi? Jakie są wnioski wypływające z tej dyskusji?

   3. spotkania ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Pyrzyckiej. Jest to nowe stowarzyszenie, nowy twór. Kto jest inicjatorem powołania takiego stowarzyszenia i kto jest prezesem?

   Radna I. Morka-

    • 2 i 8 stycznia pan Burmistrz odbył spotkania w Kostrzynie nad Odrą -rozmowa z inwestorem. Co to był za inwestor i co te spotkania wniosły.

    • 10 stycznia pan Burmistrz odbył spotkanie z pani K. Tabaczyk nt. funkcjonowania Stowarzyszenia Romów „Patra” w Pyrzycach. Czy to stowarzyszenie już istnieje, bo wiele środków unijnych zostało już pozyskanych na to stowarzyszenia? Nie taktem byłoby gdyby to stowarzyszenie dopiero się powoływało a dostało już środki unijne. Chciałabym coś więcej dowiedzieć się na temat tego stowarzyszenia

    • 16 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Odpowiedz na zapytanie zadane na sesji w dniu 29 listopada nie zadawala mnie, ponieważ związek ten skierował do mnie wiele pism. Pisma te przedstawię panu Burmistrzowi.

    • Proszę również o odpowiedź na piśmie na zapytanie, jakie złożyłam podczas listopadowej sesji RM w sprawie oświetlenia w Brzesku - przebieg prac i rozmów jakie były prowadzone. Do tej pory nie ma oświetlenia i odpowiedzi a trwa to już rok.

   Radny J. Tkaczuk - Pan Burmistrz spotkał się z Woj. Konserwatorem Zabytków w sprawie przeniesienia targowiska. Czy są informacje w tym temacie, bo w dzisiejszym porządku obrad jest projekt uchwały o przeniesieniu targowiska. Czy będzie zgoda na przeniesienie targowiska przy ul. Poznańskiej.

   Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński - udzielił odpowiedzi:

   - radny W. Tołoczko-

   1. Rada Nadzorcza PPM- przedstawiciele urzędu: pan R. Mol i pani Joanna Grygoruk ( mieszkanka Szczecina).

   2. spotkanie z panem Mateckim- nie dotyczyło drogi krajowej Nr 3. Ja wysłałem pismo i oczekuję na informację. GDDKiA ma pewnie problem z odpowiedzią, ale to jest ich problem. Jako Burmistrz domagam się, wyraziłem swoje stanowisko i o tym dobrze wiemy co się dzieje. Spotkanie to dotyczy innej kwestii. Firma, która zakupiła od GSSCh część terenu, gdzie nie tak dawno by komis samochodowy, ma kłopot z uzyskaniem zgody na zorganizowanie dojazdu do tejże działki. W związku z tym była próba wjazdu od ul. Magazynowej. Pojawiają się kłopoty. W tym zakresie rozmawiałem. Posiadam pewną wiedzę w tym zakresie. Trudno jest mi zgodzić się ze stanowiskiem GDDKiA. Może mieć firma kłopoty z włączeniem się do ruchu bezpośrednio czy pośrednio.

   3. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pyrzyckiej. Takie stowarzyszenie powstało. Byłem inicjatorem tego stowarzyszenia. W tej chwili są wybrane władze, jest zarząd i najlepiej byłoby zasięgnąć informacji u prezesa stowarzyszenia. Prezesem jest pani Anna Włodarczak- mieszkanka Nieborowa.

    • radna I. Morka:

     1. spotkanie z inwestorem. Odbyły się takie spotkania i na razie są one na etapie uzgodnieniowym. Tak jak było z Drobimex i Nord poinformuję później o konkretach. Dzisiaj rynek inwestycyjny jest drapieżny. Informacje są emitowane i nie chciałbym na ten moment do końca odpowiedzieć.

     2. Stowarzyszenia Romów „Patra”- stowarzyszenie funkcjonuje i programy realizuje. Jest kwestia biura. Jest Zespół Cygański, który musi odbywać próby i potrzebują pomocy.

     3. spotkanie noworoczne ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jest korespondencja między burmistrzem a związkiem i dyr. Gwiazdowskim. Związek nie chciałby ponosić żadnych kosztów związanych z biurem na ul.Poniatowskiego. Myślę, że pan Dyrektor t ą sprawę rozwiąże. Sądziłem, że jest to do końca wyjaśnione. Jeszcze na tej sesji zapoznam się i postaram się odpoweidzieć.

       - radny J. Tkaczuk - spotkanie z Woj. Konserwatorem Zabytków. Przedłożyłem mapę i dyskutowaliśmy szczególnie na temat zagospodarowania terenu na targowisko miejskie. Młyn dalej posesja pana Paszkiewicza. Swego czasu popełniono pewne błędy i nie tak podjęto zagospodarowanie terenów przymórnych. Dzisiaj bardziej pilnuje się tematu zagospodarowania. Pani konserwator była bardzo zadowolona, że nosimy się z zamiarem zabrania z stamtąd targowiska miejskiego. Ten teren powinien być przeznaczony na cel zapisany w Studium w uzgodnieniu z Konserwatorem. Pokazałem, w którym miejscu powinno być to targowisko. Niebawem pani Konserwator się odniesie.

       Radny K. Dubicki- Proszę o bliższe szczegóły odnośnie spotkania nt. przejęcia udziałów parteru Urzędu Miejskiego.

       Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Odbyło się spotkanie z udziałem Zastępcy, Sekretarza i Radcy prawnego. Zainteresowani mogą do mnie przyjść, bo mam notatkę z tego spotkania.

       Radna I. Mola- Wrócę do tematu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pisma były kierowane do pana Burmistrza a nie do Zarządcy -pana Gwiazdowskiego. Pan Prezes Związku prosi pana Burmistrza o pomoc w przedmiotowej sprawie. Jest jeszcze kwestia osoby, która tam mieszka. Zadałam pytanie: kto będzie partycypował z kosztach skoro Zarząd Koła podjął decyzje, że nie będzie płacił za lokal. Kto zapłaci za lokal? Trzeba pomóc tym ludziom, bo są to zasłużeni ludzie dla naszej Ojczyzny i wyprowadzając ich z budynku przy ul. Poznańskiej, zostali wprowadzeni w błąd. Przeniesiono ich na ul. Poniatowskiego. Czy zapłaci za to pan, który mieszka w mieszkaniu przydzielonym, czy zapłaci Burmistrz czy pan Gwiazdowski, który nie jest zorientowany w tej sprawie.

       Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Odniosę się na piśmie w tej sprawie.

       Do punktu 6 porządku

       Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

       Radny K. Dubicki-

        • W naszej telewizji ukazała się informacja o przeprowadzeniu konkursu na nadanie imienia i nazwiska dla stadionu miejskiego w Pyrzycach. Uważam, że jest to niesprawiedliwe, dlatego, że wskazywanie już od góry na nadanie imienia i nazwiska jest nie w porządku. Uważam, że jest to nie w porządku. Powinien być to konkurs o nadanie imienia dla stadionu i nie musi być wcale to nazwiskiem. Odczuwam to w ten sposób, że pan Burmistrz ma już nazwisko na ten stadion. Powinno być „ o nadanie imienia”. Np. Stadion dziesięciolecia.

        • Na poprzedniej sesji prosiłem o poczęcie starań, aby wydłużyć palenie się światła zielonego na przejściu dla pieszych przy Urzędzie. Stwierdzam, że nic w tej sprawie nie zrobiono. Dalej ponawiam prośbę, gdyż jest to prośba mieszkańców.

        • Mieszkańcy miasta i gminy skarżą się na nadmierne wycinanie drzew na wałach. Mieszkańcy mają rację, bo sadzić drzew, to nie ma kto. Nie wiem ile jest wydawanych zezwoleń, ale należy się tą sprawą zająć.

        • Zwracałem również uwagę, aby na parkingach były śmietniki. Dalej twierdzę, że ich nie ma. Łatwiej byłoby tym, którzy przyjeżdżają samochodami wyrzucić popielniczkę i inne śmieci do śmietnika, niż zostawiać to wszystko na parkingu.

       Radny A. Hałasa - Chciałem stwierdzić zły stan dróg w naszej gminie: dróg powiatowych i dróg gminnych- odnośnie odśnieżania i posypywania dróg. W wielu miejscowościach sołtysi skarżą się, że na telefony do rejonu Dróg otrzymują odpowiedzi, że „tak jak jest, tak musi być”. Teraźniejszy stan dróg zagraża życiu, np. na drodze do Stróżewa już kilka samochodów było wyciąganych z rowu. Kończą się również ferie zimowe, a nasze dzieci dowożone są autobusami do szkół.

       Radny E. Gola- Na poprzedniej sesji zwracałem uwagę na zamontowane oświetlenie Bramy Bańskiej i Bramy Sowiej. Lampy zamontowane w tych miejscach świecą w oczy jadącym kierowcą. Nic w tym względzie nie zrobiono, a przy obecnych warunkach pogodowych sprawiają niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg> czy w tym względzie będzie coś czynione, czy to oświetlenie pozostanie w takim stanie jak obecnie?

       Radna S. Jemielity - Uzupełniła wypowiedz radnego A. Hałasy, który poruszył sprawę odśnieżania dróg i bezpieczeństwa na drogach gminnych i drogach powiatowych. Temat ten dotyczy również dróg osiedlowych. Gdzie zarządcy osiedli powinni posypać drogi piaskiem.

       Przewodniczący Rady_A. Marcinkiewicz- Przez mieszkańców Pyrzyc jest rozpowszechniana informacja w sprawie przeniesienia biblioteki do PDK a tam stworzenia muzeum. Czy jest to prawdą? Jeżeli okazałoby się to prawda, to dla mnie jest to niebywała.

       Do punktu 7 porządku

       Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum rekreacyjno- sportowe w Pyrzycach”- druk Nr 506/a/05.

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11.

       Opinie stałych komisji Rady:

       1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 12.

       2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 13.

       3. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 14.

       Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Materiałów na ten temat i rozmów odbyło się wiele zarówno na sesjach, komisjach, w gronie sportowym, młodzieżowym w formie zorganizowanej i niezorganizowanej. Na komisjach nie usłyszałem od ani jednego radnego, ze basen w Pyrzycach jest niepotrzebny. Jest pewna zgoda a więc szanowanie głosów mieszkańców. 20 stycznia br. odbyła się spotkanie na które zaproszono wszystkich radnych, prezesów stowarzyszeń i obligatoryjnie powołałem Radę Sportu. W spotkaniu brało udział 8 radnych, 4 przedstawicieli stowarzyszeń sportowych. Z tego spotkania została sporządzona informacja, która powinna dotrzeć do radnych.

       Informacja stanowi zał. Nr 15.

       Sadzę, że nasza wspólna powinna dzisiaj być na „tak”. Problem rozwija się jedynie o lokalizację. Jest to projekt uchwały intencyjny, nie rozstrzygający już o wielkości zaciągniętego kredytu, obligacji, o wielości funkcji tego obiektu. Tego nie rozstrzygamy na ten moment, aczkolwiek mam dużą i bogatą wiedze na ten temat.

       Lokalizacja- są 3 propozycje:

       1. teren przy ul. Rolnej przy hali widowiskowo-sportowej. Na spotkaniu jasne już było, że ten teren nie powinien być brany pod uwagę zważywszy na wielkość tego terenu. Podstawowy element do dalszej dyskusji to miejsca parkingowe. Tam byłoby za mało miejsc parkingowych a ponad to w pobliżu są doki jednorodzinne i spotkałem się już w literaturze fachowej z wypowiedziami prawników, iż moglibyśmy mieć kłopoty. Kiedy obecnie mieszkający przy tej ulicy występowali o warunki zabudowy i zapoznawali się z terenem zagospodarowania o takiej inwestycji tam się nie mówiło. W związku z tym naruszałoby to spokój ludziom, którzy tam mieszkają.

       2. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach- adaptacja obecnego małego basenu. Wiemy dobrze, że musiałby powstać tam nowy obiekt w tym miejscu. Czy ograniczyć się tylko na tym małym basenie, czy też wprowadzić inwestycje troszeczkę większą? Tam również w okolicy są tam budynki mieszkalne.

       3. ul. Basenowa. Jest tam dużo miejsca - 12 ha. Można tam zlokalizować- i do tego w zasadzie uczestnicy spotkania jakby się skłaniali- basen kryty o wielkości, zapotrzebowaniu takim jakie studium opłacalności i wykonalności wykarze, jaka będzie wielkość tego basenu. Nie wolno zamykać nikomu- naszym następcą- przestrzeni do rozwoju tego centrum i do rozwoju tego miasta. Używam „centrum” z pełną świadomością, iż dzisiaj Unia Europejska, jeżeli pomaga to stawia warunki, że w danym miejscu ma być skupionych jak najwięcej osób i jak najwięcej funkcji. Takie przedsięwzięcia są najbardziej punktowane i takie przedsięwzięcia mogą być finansowane. Tamten teren jest jak najlepszy. Kiedy 69 lat temu budowano basen przy ul. Basenowej, to w tym czasie w Pyrzycach w obrębie murów można było wybudować10, ale nie wybudowano. Czymś się kierowano. Tamto miejsce jest korzystne , zadrzewione itd.

       W tym roku Gmina Przelewice w miesiącu kwietniu oddaje remontowany pałac w Ogrodzie Dendrologicznym. Przez Pyrzyce będzie przejeżdżało wielu ludzi. Pewnie można byłoby nawiązać współpracę. Jest przecież bliski, jeden kompleks gdzie można byłoby przyjąć dużo gości. Taki basen to również zatrudnienie wielu ludzi. Taki obiekt to obiekty towarzyszące, parkingi, sklepy, itd. Basen zapewne byłby zasilany wodę z ciepłowni geotermalnej. Po drodze jest osiedle Mickiewicza, które dzisiaj nie jest podłączone do ciepłowni. Na pewno ciepłownia byłaby tym zainteresowana. Jest mnóstwo argumentów za tamtą lokalizacją. Chciałbym uspokoić i przypomnieć, że wybranie inwestycji o dużym obszarze nie znaczy, że tam ma powstać moloch czy pomnik. Tam ma powstać obiekt takiej wielkości i takiej funkcji, który będzie jak najlepszy, najkorzystniejszy i najtańszy, ale nie zamykać możliwości rozwoju.

       W związku z tym, że miasto Pyrzyce podlega ochronie konserwatorskiej, nie może później być tak, że Rada podejmie decyzję i konserwator wypowie się w inni sposób niż my chcemy. Żeby Radni nie zarzucili później burmistrzowi, że nie planuje- bo takie głosy też nieraz słyszę- dlaczego Burmistrz nie wystąpił wcześniej do konserwatora zabytków. Wpłynęła odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

       „… w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 17 stycznia w sprawie zaopiniowania stanowiska konserwatorskiego możliwości budowy obiektu „Centrum Rekreacyno-Sportowego basen pływacki” z wykorzystaniem wód geotermalnych, zgodnie z proponowanymi lokalizacjami:

        • przy SP Nr 2 przy ul. Rolnej;

        • przy Gimnazjum Publicznym

        • na terenie nieczynnego baseny przy ul. Basenowej

       Po przeanalizowaniu zakresu planowaniu inwestycji oraz propozycji lokalizacji inwestycji, opiniuję wstępnie pozytywnie wariant 3 ( przy ul. Basenowej). Ochronie konserwatorskiej podlega teren starego miasta wpisany do rejestru zabytków pod nr 38 z dnia 22 kwietnia 1955 r. oraz obszary cenne pod względem architektoniczno- urbanistyczno i kulturowym, objęte strefami B układu lokalistycznego. Obszar kwartału zabudowy ul Rejtana i ul. Dworcowej objęty jest ochrona konserwatorską. Ochronie podlega zachowanie układu botanistycznego oraz walorów architektonicznych zabudowy. Obszar ul. Rolnej- Staromiejska zlokalizowany jest w ścieżce zaewidencjonowanego grodziska Nr… Biorąc pod uwagę powyższe warunki ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania i potrzeby zagospodarowania terenu dla planowanej funkcji najbardziej wskazana jest lokalizacja inwestycji na terenie nieczynnego baseny miejskiego i strzelnicy przy ul. Basenowej. W związku z tym proszę o rozważenie zaleceń konserwatorskich dla planowanej inwestycji.

       Taki jest materiał pisany, mówiony, wiedzę i rozsądek i wszystko w rękach Wysokiej Rady.

       Pojawiały się głosy- nie stać nas. Nigdy nas nie będzie stać. Czy to znaczy, że fontanna ma służyć latem dzieciom? Nie mówię dlatego, że powinniśmy budować, że ktoś inny ma. My nie mamy. Pojawiają się środki pomocowe. To od mądrości burmistrza i Rady będzie zależało czy zdobędziemy się na to. Jeżeli nie, to kiedy? Pytanie, czy mieszkańcy Pyrzyc chcą czekać. Uważam, że jesteśmy w stanie podjąć się takiego zadania, tym bardziej, że jest taka potrzeba i możliwość co do kwestii finansowania.

       Przedłożę zagospodarowanie całego terenu z pokazaniem funkcji, źródeł finansowania i z pokazaniem udziału gminy i pokazaniem działalności komercyjnej. Nie jest to tak, ze gmina przejmuje na siebie wszystkie obowiązki.

       Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Wszyscy jesteśmy za inwestycją. Nikt nie jest z radnych przeciwny tej inwestycji. Wątpliwości tylko budziła sprawa środków finansowych oraz koszt utrzymania. Wszyscy jesteśmy za tym i nie widzę sprzeciwu do tej sprawy, natomiast są pewne wątpliwości. Uważam, że dzisiaj pan burmistrz chciałby podjąć decyzję poprzez Radę i aby wskazać lokalizację.

       Radny W. Kędziora - Zacznę nietypowo. Przechodząc obok salo0nu samochodowego zawsze chciałbym mercedesa. Szukając samochodu zaczynam od mercedesa. Niestety klepię się po kieszeni i widzę, że mnie nie będzie stać nie tylko na zakup mercedesa, ale i na dalsze jego utrzymywanie.

       Tak samo jest z basenem. Każdy z nas uważa, że pływalnia jest w Pyrzycach potrzebna - pływalnia około 25m. Wszyscy jesteśmy zgodni i nie trzeba nas przekonywać do walorów zdrowotnych. My o tym wiemy i potrzebny jest nam całoroczny basem. Wg koncepcji pana Burmistrza- ośrodek, centrum wodne o takich kosztach, to nas nie stać. Są to koszty około kilkanaście mln zł. najczęściej jest tak, że planujemy tych kilkanaście milionów, a w trakcie inwestycji wychodzi, że jest to o jakąś część droższe.

       My wszyscy jesteśmy zgodni co do pływalni, natomiast różnimy się w tym gdzie ma być lokalizacja. Ze względu na to, że na tego „pływackiego mercedesa” nas nie stać warto byłoby się zastanowić nad tymi dwoma lokalizacjami:

       • SP Nr 2 okolice ul. Rolnej;

       • Obecny basen w Gimnazjum Publicznej przy ul. Rejtana.

       Jeżeli nie mielibyśmy żadnego basenu krytego, to ja bym się skłaniał, aby ta budowla była przy ul. Rolnej, bo w szkole podstawowej bardziej jest potrzebna. Niestety, mamy pływalnie, która już dwa lata jest nieczynna i coś trzeba z tym zrobić. Osobiście pofatygowałem się do pana Dyrektora Gimnazjum, wziąłem mapki, aby sprawdzić jakie tereny mamy do dyspozycji. Okazało się, że terenu mamy mnóstwo- ponad 40 m do płotu. Na pływalnie do 25m nas stać i na pewno pokryłaby ona zapotrzebowanie społeczne.

       Pan Burmistrz w informacji napisał to na takiej zasadzie, że należałoby to rozpatrywać na zasadzie: komu pływalnia ma służyć. W mojej intencji i moim przekonaniu ma służyć młodzieży i dorosłym z naszego rejonu: gmina bądź niektóre miejscowości przyległe do naszej gminy. Na pewno nie stać nas na komercję. Nie wiem czy Unia Europejska będzie chciała dofinansowywać działania tak stricte komercyjne. Na pewno szkoła, gdzie basen będzie do 25 metrów będzie dofinansowała.

       Odnośnie konserwatora zabytków- ten teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. Pan Burmistrz wspominał, że są w okolicy gimnazjum budynki mieszkalne. Czy pan Burmistrz zdaje sobie sprawę ile metrów od gimnazjum są budynki mieszkalne? Pan burmistrz powiedział, że konserwator wybrał wariant trzeci, ale z zakresu proponowanego przez pana Burmistrza. Skąd mamy wiedzieć co pan Burmistrz zaproponował? Ja uważam, że powinniśmy ograniczyć się do pływalni, może jakieś sałny i malutkich baseników z solanką. To wystarczyłoby aby zaspokoić zapotrzebowanie naszych mieszkańców.

       W informacjach jakie przedstawiał pan Burmistrz, trochę nadużywał motywując, że należy tam. Nie wiem czemu się tak pan Burmistrz upiera, ale nas na dzień dzisiejszy nie stać.

       Ja uważam, ze należy upoważnić pana Burmistrza a lokalizację wytyczyć w Gimnazjum Publicznym przy ul. Rejtana. Powiększyć ten basen i zwiększyć ilość funkcji o te dwa, trzy zakresy. Nie robić wielkiej komercji, bo niektórzy ja robią a później mają problemy z utrzymaniem. Nas na to nie stać. Wiele argumentów pana burmistrza nie nadaje się do przyjęcia. Chcę być rozważnym członkiem Komisji Budżetu, który uważa, że te 4-5 mln zł to nas stać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie będzie remont, który będzie kosztował 1 mln zł. To pochłonie kilka milionów. Jest jednak infrastruktura, możliwości, boiska się nie zabiera.

       Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Zdaniem większości członków komisji szkoda, że ten pomysł pojawił się dopiero tak późno, nie wtedy kiedy było nas na to stać. Były budżety, które nie zawierały deficytu budżetowego i mogliśmy sobie na wiele więcej rzeczy pozwolić. Od dwóch lat mamy budżet z deficytem.

       Komisja Budżetu stoi na straży miejskiego budżetu i stara się mimo wszystko znaleźć dobre rozwiązanie. Jest pełna zgoda i podpisujemy się pod słowami pana Burmistrza, że wszyscy radni chcą tego basenu. Wszyscy mieszkańcy chcą tego basenu i jesteśmy zdecydowanie „za”.

       Komisja Budżetu chce dotrzymać słowa, jakie zawarła w swojej opinie odnośnie przesunięcia tej dyskusji do momentu wydania opinii na temat budżetu roku 2005. Chcemy dotrzymać tego słowa. Komisja postanowiła zwiększyć środki w budżecie i złożyć wniosek Wysokiej Radzie odnośnie realizacji tego zadania.

       Chciałbym przestrzec i poprosić Wysoką Rade o to, jeżeli zdecydujemy się na rozpoczęcie tego zadania na upoważnienie burmistrza do podjęcia działań mających na celu wybudowanie tego basenu pływackiego, musimy wziąć pod uwagę, że należy mocno ścisnąć pasem i sporo zaoszczędzić środków zaczynając od budżetu roku 2006. W tym budżecie znaleźliśmy takie oszczędności i zaproponowaliśmy szereg zmian, m.in. zmiany te sięgają prawie 1,5 mln zł i zmniejszają deficyt mimo tego, że część środków zwiększyliśmy na budowę tego basenu.

       Odnośnie spotkania, jakie zorganizował pan Burmistrz w dniu 20 stycznia , byliśmy zdziwieni, bo byli zaproszeni wszyscy radni a uczestniczyło tylko 8. Zainteresowanie było niewielkie a tam chcieliśmy dojść do jednego wspólnego porozumienia. Chcieliśmy opracować koncepcję, bo wydaje nam się, że prace należy rozpocząć od głosowania nad koncepcją postawienia tego obiektu: gdzie on ma się znajdować. Od tego uzależnione jest wiele innych rzeczy. Oczekuję, aby pan burmistrz przygotował trzy koncepcje, abyśmy alternatywnie podjęli głosowanie i wybrali jedna koncepcję. Analiza naszego budżetu była bardzo burzliwa. Mimo naszych propozycji zmian pozostaje 4 mln deficytu budżetowego i to na taką gminę jest o 100% zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego. Zaczynamy w tym roku spłacać deficyt w postaci obligacji za rok 2005. W przyszłym roku czekają nas następne obligacje około 4 mln jeżeli Rada przyjmie wnioski komisji. Trzeba zastanowić się nad tym co zostawiamy naszym spadkobiercą. Nie chciałbym zostawić wszystkich w takiej sytuacji i zastanówmy się nad tym wspólnie.

       Pan Burmistrz przedstawił Radzie reklamę swojego miejsca posadowienia basenu. Wszystkie inne miejsca są nie dobre, tylko dobre miejsce przy ul. Basenowej. Myślę, że Radni mają już na tyle dobrą wiedzę i wypowiedzenia się jakie to ma być miejsce.

       Z tego pisma nie wynika, że basen nie może być usytuowany przy gimnazjum bądź przy szkole podstawowej Nr 2. Są pewne utrudnienia, ale organ wykonawczy i rada jest po to, aby łagodzić te niedogodności. Z treści tego pisma w żaden sposób nie wynika, że ta lokalizacja jest niemożliwa. Nie ma żadnej ekspertyzy i dalej widzę szansę posadowienia tego basenu przy ul. Rolnej. Będzie to pełny kompleks sportowy: hala sportowa, basen pływacki, szkoła.

       Mam pewne wątpliwości odnośnie nazwy. Nie do końca trafia do mnie to, że jeśli nie nazwiemy tego „centrum sportowo- rekreacyjne”, to nie dostaniemy środków unijnych. Musimy się liczyć z tym, że nasze zamierzenia i działania opierają się bardzo mocno na tym fundamencie, jeśli pozyskamy bardzo dużo środków pozabudżetowych: Ministerstwo Kultury, Totalizator Sportowy, środki unijne z różnych programów. Liczymy bardzo na to nie do końca nie jestem przekonany, że jest to centrum i osobiście będą wnioskował, aby zmienić w projekcie tej uchwały nazwę „centrum sportowo- rekreacyjne” na „budowę krytego basenu pływackiego wraz z niezbędną infrastrukturą”. Wydaje mi się , że będzie to bardzo bezpieczne i nie będzie rodziło żadnych wątpliwości, bo na taki obiekt jest pełna zgoda.

       Apeluję o to, aby dzisiaj Wysoka Rada wybrała lokalizację tego obiektu, natomiast po wybraniu lokalizacji przystąpiła do głosowanie projektu uchwały.

       Ostatnie moja uwaga, którą wielokrotnie wypowiadałem, apeluję aby przy okazji tego basenu nie zapomnieć o odkrytym basenie na potrzeby naszych mieszkańców. Proponuję, aby przy tego rodzaju wydatkach ten basen odkryty powstał. Przysłuchiwałem się na tej sali wypowiedziom szczególnie wychowania fizycznego szkół wiejskich, którzy wyraźnie powiedzieli, że dla nich ważniejszą sprawą jest basen odkryty, niż kryta pływalnia. Przy wykorzystaniu wód geotermalnych z odkrytego basenu można już korzystać już od miesiąca maja przynajmniej do końca września. Myślę, że przy niewielkich kosztach i wspólnym działaniu te dwie rzeczy można pogodzić. Proszę o tym, aby pomyśleć o zagospodarowaniu tej hali, w której obecnie znajduje się gimnazjum. Padła propozycja ze strony burmistrza o modernizacji tego i przerobienie go na salę gimnastyczną, bo wszyscy wiemy, że w gimnazjum dzieci ćwiczą na korytarzach i to ma swój sens. Proszę tego nie zapominać i przy okazji tego programu niewielkim kosztem można to zrobić.

       Radny E. Gola- Na pewno od roku toczy się dyskusja na temat centrom rekreacyjnego w Pyrzycach. Nie poruszono sprawy dotyczącej kosztów. Nikt nie mówi o kosztach. Przy przywołanym deficycie 5 mln zł. i trudnych budżetach następnych lat, jaki rozmiar inwestycji na którą się faktycznie wszyscy zgadzają. Powinien o tym decydować koszt postawienia i koszt eksploatacji tego obiektu. Jeżeli tak długo pracowało się nad koncepcją tego centrum, to dlaczego do tej pory mimo moich apeli nie przedstawiono nam koszty budowy i eksploatacji podobnych obiektów w kraju. Prosiłem ot o burmistrza, aby na spotkaniu z radnymi przedstawić przykładowe koszty takich obiektów Docierają do nas informacje od wielu miesięcy o opłatach i kosztach funkcjonowania tego typu obiektów w naszym województwie i kraju. Nie spotkałem się z żadnym artykułem, który mówiłby że na tym się zarabia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania budżetowe powinniśmy wyjść od tego, ile to nas będzie kosztować teraz i w kosztach eksploatacji.

       Uważam, że centrum proponowane w wersji przez pana Burmistrza to minimum 12 mln zł. Jest to tylko koszt całego obiektu, a przy ul. Basenowej cała infrastruktura, doprowadzenia mediów to następne bardzo duże środki.

       W związku z tym uważam, że taka pływalnia w Pyrzycach była, więc żeby coś było realnego i abyśmy mogli rozmawiać o środkach, które nas budżet może znieść a później utrzymać ta pływalnie, to jedynym rozwiązaniem jest reaktywacja pływalni przy gimnazjum. Na pewno nie o tych rozmiarach, jakich jest, lecz w koncepcji przedstawionej przez radnego W. Kędziorę.

       Konserwator zabytków wyraził pozytywna opinię odnośnie wszystkich trzech lokalizacjach. Nie powiedział, że nie można tego robić przy ul. Rolnej czy przy ul. Rejtana. Dla mnie jest to opinia pozytywna. Lokalizacja co do budynku, to tam pływalnia przecież funkcjonowała i ten zakres był już wcześniej, więc to nie jest nic nowego. Mieszkańcy również wiedzieli o tym, że tam jest pływalnia.

       Mamy grono osób, które potrzebują tego, aby ta pływalnia istniała- dzieci i młodzież. Ta pływalnia ma im służyć i będzie służyć też mieszkańcom. Tam ma być dla młodzieży i dzieci, bo to im ma służyć i oni maja się uczyć pływać. Zabezpieczy to od razu realizacje programu wychowania fizycznego, ponieważ gimnazjum nie posiada w tej chwili takich obiektów, które pozwalałyby na pełną realizację tego programu. W krótkim czasie przy możliwości naszego budżetu, ta pływalnię w gimnazjum można byłoby zrobić. To jest realne, reszta będzie tylko na papierze. Wydamy 150 000 zł na projekt, jakie pan Burmistrz proponuje w budżecie i na tym się to skończy. Jeżeli ktoś dobrze policzy i dotrze do informacji, jaki jest koszt eksploatacji takiego obiektu, to będzie zdawał sobie sprawę, że Pyrzyce w obecnym stanie i najbliższych latach nie jest stać. Koszt rozbudowy i koszt eksploatacji będzie nas kosztował setki tysięcy dodatkowych w każdym rocznym budźcie.

       Dziwię się, że nie próbuje się radnym przedstawić tych danych. Nie przedstawia się ich, bo koncepcji pana Burmistrza nie pasują te dane, bo są one dla nas niekorzystne. Ni stać nas na taki obiekt.

       Komisja Rolnictwa na jednym z ostatnich posiedzeń zajmowała się tą sprawą. Ostatnia opinia komisji jest negatywna, ponieważ w poprawkach do budżetu kwotę 150 000zł, którą pan burmistrz proponuje na centrum, komisja przekierunkowywuje na rozpoczęcie pływalni w gimnazjum. Łącznie omisja Rolnictwa wygospodarowała w budżecie 500 000zł na budowę pływalni w gimnazjum.

       Radna I. Morka - Nie ma tu radnego, który nie chciałby basenu. Każdy z nas by chciał, lecz co zrobić z placówkami i jednostkami, którym brakuje pieniędzy. Komisja Budżetu pracuje nad tym, aby tych pieniędzy dołożyć i je znaleźć. Brakuje pieniędzy w PDK, OSiR, świetlice wiejskie, szkoły, stołówka i elewacja w szkole niedokończone, gimnazjum. Co z tymi placówkami? Postawimy basen a dalej dzieci będą marzły. Nie tedy droga. Radni mają pomysły i czemu upieramy się cały czas przy tak drogim centrum. Być może należy rozbudować i przerobić cały basen w gimnazjum, który będzie służył dzieciom i młodzieży i nam też.

       Pan E. Kruszyński- Rozmowa toczy się o księżycu- jeżeli chodzi o basen. Trzeba zejść na ziemię i zrobić te najpilniejsze sprawy, które dotyczą ludzi:

       Kuchnia w SP Nr 2, chodniki, budownictwo mieszkaniowe, które potrzebne jest dzisiaj. Nie wiem, kto upoważnił do tego, aby rozmawiać i mówić to, że wszyscy w Pyrzycach chce basen. Którzy to wszyscy? Radni mogą podejmować uchwały ale dyskutować mogą też ludzie, którzy są zaproszeni. Są ludzie zapraszani, to nie są manekiny, są to ludzie myślący być może czasami lepiej niż radni.

       Ja to oceniam z dystansu. To jest kampania wyborcza. To „pachnie” kampanią wyborczą.

       Radny S. Ryżyk- Wielu kolegów wyraża swoje opinie ze spotkania z 20 stycznia br. Nie ulega wątpliwości, że budowa basenu jest akceptowana przez całą Radę. Są trzy lokalizacje i każda z nich ma jakieś zalety i można je dopatrzeć w każdej lokalizacji. Dobra jest lokalizacja przy gimnazjum, ale dobra jest również ta, którą proponuje burmistrz. Posługując się aluzją pana Kędziory nie porównywałbym tego do wyboru między syrenka a mercedesem. Użyłbym porównania, że można kupić komputer, który będzie się nadawał do dalszej rozbudowy i można kupić komputer, który nie będzie się nadawał do dalszej rozbudowy. Dla mnie jest to argument za ul. Basenową i poparłbym tą lokalizacje. Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę i powiązaliśmy lokalizację z kosztami.

       Uważam, że można wybudować tani basen przy gimnazjum lub tani basen przy szkole podstawowej i jakieś drogie centrum przy ul. Basenowej. Jeżeli tak to wszyscy rozumują, to jest jeszcze czwarta możliwość: tani basen przy ul. Basenowej, który stwarzałby możliwość budowy basenu otwartego z wykorzystaniem tej samej infrastruktury. Te dwa warianty przy szkole nie są w stanie tego zagwarantować.

       Ważną sprawą jest zagospodarowanie basenu przy gimnazjum. Przy wyborze któregoś z tych wariantów, chciałbym wiedzieć co będzie ze starym zużytym basenem, jeżeli zdecydujemy się na basen przy ul. Basenowej. Kolejne wątpliwości to komercjanizacja.

       2 kaseta

       Radny S. Ryżyk- Jeżeli tam będzie miejsce i będzie taka możliwość, to można spowodować, żeby komercyjne firmy się zajęły, jeżeli będzie tam możliwość stworzenia lokalu czy restauracji, ale nie angażujmy w to ani środków ani sił gminy, bo nas na to nie stać. Według moich racji (jeśli Wysoka Rada się na to zgodzi) zbudujmy basen, który będzie zalążkiem do tego, aby powstał basen odkryty, letni. Gmina poszuka inwestorów bądź zgłoszą się sami i gmina udostępni im teren pod budowę pozostałych komercyjnych części tej inwestycji. Wymagałoby to pewnej etapizacji. Musielibyśmy się umówić, że najpierw budujemy basen kryty po to, aby w następnej kolejności, korzystając z tej infrastruktury, wybudować basen odkryty. Spełnienie tych warunków skłoni mnie do tego, aby głosować za lokalizacją przy ul. Basenowej.

       Radny W. Tołoczko- Powiem kilka zdań, moich refleksji na temat projektowanej uchwały przedstawionej pod dzisiejsze obrady sesji. Z wieloma opiniami się zgadzam, zgadzam się z sugestiami i ocenami, które wyrażał radny Edward Gola i mówił o tych kosztach, które nie są jeszcze dokładnie znane. Przypomnę, że na którejś z przednich sesji wypowiadałem się na ten temat i mówiłem, że na wybudowanie takiego centrum rekreacyjno- sportowego będziemy musieli znaleźć kilkanaście milionów złotych, na utrzymanie będziemy musieli co roku wydawać ponad 1.000.000 zł. Nas nie stać teraz, Panie Burmistrzu, na wybudowanie takiego obiektu, a na utrzymanie nie będzie nas stać w przyszłości. Myślę, że cudu gospodarczego nikt w Pyrzycach się nie spodziewa. Nie będzie skąd brać pieniędzy na eksploatacje i na pokrycie kosztów funkcjonowania tego centrum. Przy wielu ocenach i koncepcjach, które przestawił Radny Gumowski ja się zgadzam, ale w tej wersji i w tym wariancie budowy pływalni i basenu w Pyrzycach, raczej skłaniałbym się do koncepcji, jaką przedstawiał radny Kędziora. Myślę, że w Gimnazjum będzie to zdecydowanie niższy koszt niż budowa centrum. Będzie to być może kilka milionów zł na dokładkę. Pływalnia, która przy ul. Basenowej obecnie w stanie zrujnowanym, ale odnowiona z wielka niecką w okresie letnim i myślę, że większość problemów związanych ze zdrowiem przy wykorzystaniu źródeł geotermalnych zostanie zaspokojona. Każdy, który będzie decydował o konstruowaniu, niech zawsze ma na uwadze stan finansów naszej gminy i stan zamożności naszych mieszkańców.

       Radny K. Dubicki- Gdyby z każdej tu wypowiedzi "uszczypnąć" chociaż po jednym zadaniu, to myślę, że znaleźlibyśmy rozwiązanie tego sporu. Należy zrobić to tak, aby nie rujnować jednego kosztem drugiego. Nie zgadzam się w pełni z tym, aby taki basen czy centrum budować przy SP Nr2. Szkoła ma około 1000 uczniów. Dzieci nie mają boiska. Jeżeli zabierzemy ten plac na basen, to boisko zrobimy na terenie po basenie? Basen ma być tam, gdzie jest basen. Jest to oszczędność i chyba najlepsze rozwiązanie. SP Nr2 miałaby wtedy boisko, Gimnazjum miałoby basen i dzieci byłyby zadowolone.

       Druga sprawa Panie Burmistrzu: ja bym się w pełni zgodził na to centrum, jakie Pan ma zamiar budować, nawet jeżeli miałoby to kosztować 30.000.000 zł. Tylko jeśli miałoby to być tak budowane i rozkwaterowane jak budowa Domu Kultury, SP Nr2, to nie- to nie po gospodarsku. Gdybyśmy pokończyli tamte inwestycje, pewnie dzisiaj byłaby zgoda na rozpoczęcie tej inwestycji. Między innymi dlatego nie ma zgody na taką inwestycję, Panie Burmistrzu. Myślę, że większość radnych przemyśli w tej chwili i zdecyduje się zagłosować za tym, aby basen został przy Gimnazjum, a boisko przy SP Nr2.

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Dochodzę jednak do wniosku, że przedstawianie radnym szczegółowych materiałów mija się z celem, bo to co było napisane w materiałach przedstawiłem Wysokiej Radzie, radnym i wraca się do tego tak, jakbym tego nie przedstawiał. Chciałbym się odnieść nie do wszystkich wypowiedzi (nie dlatego, że ignoruję czy uważam, że są mało wartościowe), ale one są oczywiste i o niektórych kilka razy już rozmawialiśmy. Po pierwsze: centrum. To przedsięwzięcie nie musi nazywać się "centrum". Chodzi o to, aby w danym miejscu zlokalizować jak najwięcej funkcji. Wszystkim radnym jest wiadomo, że jakikolwiek projekt chce się realizować, z jakiegokolwiek programu, to temu który daje pieniądze chodzi o to, żeby danym przedsięwzięciem- mówiąc brutalnie- zagarnąć jak największą rzeszę odbiorców. To jest jak gdyby podstawowa sprawa.

       Odniosę się do głosu radnego Ryżyka. Jest napisane w materiałach, że przedłożę plan zagospodarowania całego terenu i pokażę, że wystąpimy z wnioskiem, aby basen kryty był finansowany przez: Ministra Sportu, z programów unijnych przez Burmistrza. Jeżeli będzie tam hotel czy hotelik, to będzie to funkcja komercyjna. Nie zamykam drogi komuś, kto chce przyjść i budować.

       Mówimy o zadłużeniu. Przecież prognoza długu długoterminowego jest pokazana. Regionalna Izba Obrachunkowa jakby to widzi, nigdy nie podpisze się pod tym, że można zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania. Dopiero taki dokument przedłożę Wysokiej Radzie.

       Ta uchwała jest intencyjna, nie rozstrzyga o lokalizacji. Natomiast jeżeli przedłożę dokumenty i radnym nie będą odpowiadały, to nie będzie uchwały kończącej, która postanowi o budowie obiektu. My rozmawiamy o lokalizacji. Radny Dubicki zarzucał wręcz brak gospodarności, tylko trzeba by było wiedzieć, czy ten Burmistrz i ta Rada rozpoczęła te dwie inwestycje? Wiemy w jakim stanie to przejąłem.

       Za chwilę będziemy rozmawiali na temat budowy tężni. Też chciałbym wiedzieć, czy w ogóle podjąć te działania. W grę też wchodzą trzy lokalizacje: przy Ciepłowni Geotermalnej, przy Stawie Złotej Rybki, przy ul. Basenowej (najlepszy teren). Nie myślmy kadencyjnie. Przyjdą po nas następcy. Zostawmy przyszłym decydentom możliwość przestrzenną rozwoju. Wśród nas są osoby, które jeżdżą do Gryfina, do Stargardu. Może nas stać na to dzisiaj, ale wiele osób nie pojedzie.

       Ta uchwała daje mi zielone światło, żebym mógł podjąć działania i przedłożył Wysokiej Radzie. Taki dokument muszę przedłożyć, aby radni wiedzieli, że on jest najlepszy i najtańszy na te możliwości.

       Co do przyszłego basenu w Gimnazjum, moje zdanie jest takie: zaadaptować to na salę gimnastyczną O tym rozmawialiśmy na Radzie Pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum. Jeden z nauczycieli wychowania fizycznego zaczepił ten temat. Nie było to oczywiście głosowane, ale też to jest rozwiązanie.

       Radny W. Kędziora- Zdziwiły mnie Pańskie wypowiedzi, Panie Burmistrzu. W jednym z ostatnich sformułowań powiedział Pan: "nie myślmy kadencyjnie", ale ja mam wrażenie, że Pan myśli kadencyjnie. Przed chwilą radny Dubicki powiedział co się dzieje z salą widowiskową. Pan powiedział, że to nie Pan zaczynał. Widzę, że Pan myśli kadencyjnie i sam sobie zaprzecza. Jest sala widowiskowa do ukończenia.

       Nie jestem przeciwnikiem, żeby powstał basen przy ul. Basenowej. Niech Pan wyodrębni tą działkę, da jako teren inwestycyjny i niech ktoś buduje. Czy ktoś powiedział, żeby tam nie budować? My cały czas mówimy, że nas nie stać.

       W moim rozeznaniu manipuluje Pan faktami. Powiedział Pan: "moim zdaniem należy zaadaptować obiekt na dodatkową salę gimnastyczną". Byłem na tym spotkaniu kilka dni temu i nauczyciele wf- u mówili, że takich wymiarów sala, to jest salka.

       Jeżeli powstałby tam basen, to zdaje Pan sobie sprawę, że połowa młodzieży byłaby w tym momencie na basenie? Nie byłaby już potrzebna budowa drugiej salki. Pan bardzo zręcznie prowadzi z nami te rozmowy, ale tendencyjnie. Przez dwa lata nic nie robiono z tym basenem, bo nie ma pieniędzy. To uważa Pan, że będzie miał pieniądze na basen przy ul. Basenowej. Mówi Pan, że nie chce myśleć kadencyjnie. Ja odbieram, że Pan z tej wizji chce Pan sobie zrobić okręt flagowy swojej kampanii wyborczej.

       Skoro złożył Pan projekt uchwały, ja oficjalnie zgłaszam wniosek o zmiany w uchwale, mianowicie:

       • w części tytułowej proszę o zamianę "w sprawie upoważnienia Burmistrza" na "w sprawie zobowiązania" oraz zamianę "przedsięwzięcie pod nazwą centrum rekreacyjno- sportowe w Pyrzycach" na "przedsięwzięcie pod nazwą pływalnia kryta przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach".

       • w §1 "upoważnia" zmienić na "zobowiązuje" i dalej jak wyżej.

       Moją intencją jest to, aby później Pan Burmistrz nie mówił, że się upoważnił (jeśli się upoważnia, to wcale się nie zobowiązuje), że może, a nie musi, ma różne obiektywne trudności w tym kierunku. Zróbmy tą pływalnię Panie Burmistrzu i na pewno wszyscy będą zadowoleni. Będzie miał Pan dużą szansę na reelekcję.

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Niech Pan nie krzyczy tak głośno i nie Pan używa trochę innych słów. To się powtarza po raz kolejny. Ja otrzymuję zaproszenie i jestem tu gościem u Państwa.

       Radny W. Kędziora- Ja ma taki zwyczaj, że zawsze mówię głośno. Myślę, że ci którzy tego słuchają usprawiedliwią mnie, kiedy porównają moje wypowiedzi i Pańskie wcześniejsze słowa. Pan najczęściej zwraca uwagę na wysokość tonu, a bardzo rzadko na zawartość. Oczywiście, że jest Pan gościem, ale w ramach pieniędzy podatnika powiedziałbym, że Pan nikomu łaski nie robi.

       Dyrektor OSiR M. Olech- Ja patrzę na potrzeby przeciętnego mieszkańca gminy Pyrzyce. Padło stwierdzenie, że ja nie jestem wszystkimi, których się pytało o opinie. Proszę traktować moją wypowiedź jako subiektywną. Proszę państwa o podjęcie uchwały do upoważnienia Burmistrza tylko do podjęcia działań. W projekcie uchwały nie ma mowy o tym, że Burmistrz będzie już cokolwiek budował. Wszyscy Państwo jesteście za tym, aby taki kompleks powstał. Wy jako Rada jesteście zobligowani do tego, aby narzucić Burmistrzowi to, co może zrobić. Padło stwierdzenie, że będą duże koszty utrzymania obiektu. Jeżeli powstałby taki obiekt, to gmina Pyrzyce zyska majątek niewymierny, bo proszę wziąć pod uwagę zdrowie dzieci.

       Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Zgłaszam wniosek: w tytule proponuje zamienić "centrum rekreacyjno- sportowe w Pyrzycach" na "basen pływacki wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach" oraz w $1 proponuję wykreślić słowo "wszelkie".

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski:

       1. wniosek Radnego W. Kędziory

       Wynik głosowania: za- 12, przeciw- 5, wstrzymało się- 1

       Wniosek uzyskał akceptację Rady.

       1. wniosek Przewodniczącego K. Budżetu A. Gumowskiego

       Wynik głosowania: za- 16, przeciw- 0, wstrzymało się- 2

       Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi zmianami.

       Wynik głosowania: za- 18, przeciw- 0, wstrzymało się- 0

       Uchwała Nr XLVI/384/06 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

       Po przerwie

       Do punktu 8 porządku

       Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację budowy w Pyrzycach tężni, w których wykorzystane zostaną miejscowe lecznicze wody geotermalne (Druk Nr 555/06).

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

       Opinie stałych Komisji:

       1. Komisja Budżetu- pozytywnie wraz z wnioskiem- stanowi załącznik Nr 18

       2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- negatywnie wraz z wnioskiem-stanowi załącznik Nr 18.

       3. Komisja Edukacji- pozytywnie -stanowi załącznik Nr 19.

       Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Komisja Budżetu w sposób zdecydowany wypowiedziała się za tym projektem uchwały, ze względu na wiele czynników, które mogą poprawić nasza gospodarkę i infrastrukturę. Było jedno podstawowe pytanie do Pana Burmistrza: czy jeżeli nie uzyskamy środków unijnych, zadanie to będzie realizowane? Odpowiedź Burmistrza była zdecydowana: nie. Według naszych wyliczeń całą budowa tężni będzie kosztowała gminę Pyrzyce 150.000- 200.000 zł. Lokalizacja może być różna, ja jestem za lokalizacją w okolicach Geotermii albo jeziorka pyrzyckiego. Radni Komisji Budżetu wyrazili nadzieję, że powstająca infrastruktura i działalność komercyjna wokół spowodują przypływ miejsc pracy i pozwoli na utrzymanie tężni bez zbędnych dodatkowych dochodów.

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- To jest wniosek Przewodniczącego Gumowskiego, aby tężnia była zlokalizowana przy jeziorze pyrzyckim. Nie chcę, aby powtórzyła się tu sytuacja z basenem i proszę radnych o wskazanie miejsca lokalizacji tężni.

       Radny W. Kędziora- Jeżeli uchwała ma taką, a nie inną treść, ma Pan tutaj szeroki wachlarz działań i my nie ograniczamy ich zakresu, tym bardziej, że środki finansowe są o wiele mniejsze. Prosiłbym, żeby w tej sprawie zostało tak, jak jest.

       Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- W projekcie budżetu na 2006 rok jest kwota 10.000 zł, która pozwoli na wykonanie dokumentacji, na podstawie której można złożyć stosowne wnioski do wszystkich możliwych programów i to wszystko co będziemy w stanie wykonać w roku bieżącym. Myślę, że ta uchwałą jest rzeczywiście intencyjna i nie pozwala na podejmowanie jakichkolwiek decyzji finansowych.

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Wnosi, aby w tytule projektu uchwały określić numer działki, na której miałyby znajdować się tężnie.

       Radny E. Gola- Nie przedstawiono nam na komisji kosztów budowy i eksploatacji tej tężni oraz kosztów wynikających z usytuowania ich. Na tym się opierała Komisja Rolnictwa wydając negatywną opinię. W tym momencie są zdania radnych, że jest inicjatywa warta zastanowienia i oczekiwaliśmy, że w przyszłości Burmistrz przedstawi nam projekt uchwały uzupełniony o te dane i w tym między innymi wybór miejsca i związane z tym koszty. Dlatego na tym etapie będę głosował przeciwko temu projektowi. Jeżeliby przeszedł, to proponowałbym, żeby w ramach tego upoważnienia na kolejnej sesji Burmistrz przedstawił opracowanie, które by dotyczyło kosztów związanych z lokalizacją.

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Podtrzymuję złożony wcześniej wniosek i odniosę się do wypowiedzi radnego Goli. Jest to uchwała intencyjna, nie upoważnia Burmistrza do podjęcia działań realizacji budowy, bo takiej woli radni nie wyrażają.

       Pewną wiedzę posiadam, bo inaczej nie występowałbym z wnioskiem. Tężnia tej wielkości, która może powstać w Pyrzycach określana jest wymiarami 40m/12m wys. 8m. Koszt budowy takiej tężni określony jest na około 200.000-250.000 EURO (około 1.000.000 zł), z czego 75% projekty mogą finansować, bo to finansuje już strona niemiecka, poza tym środki własne u partnera prywatnego. Sytuacja w środowisku pyrzyckim upoważnia nas do występowania o takie środki finansowe. Myślę, że bez kosztów można też przyjąć projekt uchwały.

       Radny J. Tkaczuk- Ta opinia negatywna była w wyniku przegłosowania, ponieważ głosy były podzielone. Jeśli chodzi o potrzebę tego, to nie ma żadnej wątpliwości. Dzisiaj wiemy jaki byłby mniej więcej koszt. Są takie firmy, jak na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie należałoby się zwrócić. Ja będę głosował za tym projektem. Na pewno wskazanie miejsca lokalizacji nie leży w mojej gestii. Należałoby poszukać miejsca, które pomniejszałoby koszty. Im dalej będziemy od Geotermii, wtedy koszty będą wzrastały. Moja prywatna opinia na ten temat jest bardzo pozytywna i oczekuję, że Pan Burmistrz zrobi wszystko, aby te koszty były jak najmniejsze.

       Przybył radny M. Gryczka

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski:

       a) Komisji Budżetu. aby w §1 projektu uchwały wykreślić słowo "wszelkich".

       Wynik głosowania: za- jednogłośnie

       Wniosek uzyskał akceptację Rady.

       1. Komisji Rolnictwa i Ekologii o upoważnienie Burmistrza Pyrzyc do opracowania całościowej koncepcji organizacyjnej w zakresie inwestycji sportowo- rekreacyjno- leczniczych wraz z montażem finansowym.

       Wynik głosowania: za- 12, przeciw- 1, wstrzymało się- 5

       Wniosek uzyskał akceptację Rady.

       1. Burmistrza, o wskazanie przez Radę miejsca lokalizacji tężni.

       Wynik głosowania: za- 0, przeciw- 8, wstrzymało się- 10

       Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

       Wynik głosowania: za- 18, przeciw- 1, wstrzymało się- 0

       Uchwała Nr XLVI/385/06 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

       Do punktu 9 porządku

       Zaawansowanie prac zmierzających do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007- 2013 (Druk Nr 558/06).

       Informacja stanowi zał. Nr 21.

       Opinie stałych Komisji:

       1. Komisja Budżetu- stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

       2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi załącznik Nr 23 do protokołu;

       3. Komisja Edukacji- stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

       Radni nie wnieśli uwag.

       Do punktu 10 porządku

       Analiza i ocena organizacji szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w gminie (Druk Nr 559/06).

       Informacja stanowi zał. Nr 25.

       Opinie stałych Komisji:

       1. Komisja Edukacji- stanowi załącznik Nr 26 do protokołu

       Radni nie wnieśli uwag.

       Do punktu 11 porządku

       Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr 556/6).

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

       Opinie stałych Komisji:

          1. Komisja Budżetu- nie wypracowała opinii -stanowi załącznik Nr 28;

          2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- negatywnie- stanowi załącznik Nr 29

          3. Komisja Edukacji- pozytywnie -stanowi załącznik Nr 30.

       Radny M. Osękowski- Komisja Rolnictwa uważa, że zlokalizowanie targowiska na parkingu przy ul. Poznańskiej nie będzie najlepsze. Nie będzie podjazdu dla samochodów, nie mamy rozeznania jaki byłby to koszt dla kupców z poprzedniego targowiska na wykup nowych pawilonów odpowiadających wymogom sanitarnym. Jest to jedyne miejsce parkingowe, z którego korzystają pacjenci o odwiedzający szpital. Na terenie Pyrzyc brakuje miejsc do parkowania w niektórych godzinach i dniach. Poza tym ul. Poznańska byłaby zbyt zatłoczona.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Były rozmowy odnośnie ul. Stargardzkiej obok kawiarni "Maleńka". Tam z tyłu jest obszar i czy jest tam możliwość przygotowania tam miejsca dla tych handlujących. Może li ludzie zmieściliby się jeszcze na małym ryneczku przy ul. Stargardzkiej, bo z tyłu jest tam jeszcze wolny teren?

       Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Odnośnie terenu za "Maleńką" jest to teren sprzedany- był to teren powiatu. W Studium jest to teren przeznaczony pod budownictwo wysokie. Byłoby to tymczasowe rozwiązanie lecz ja uciekałbym od tymczasowości. Myślę, ze nie byłaby to dobra decyzja. Należy poszukiwać rozwiązania docelowego, kompleksowego. Przedstawiony projekt uchwały wskazuje miejsce, ponieważ historycznie było to miejsce gdzie w Pyrzycach targowano pod niebem.

       Takie pomysł zrodził się, ponieważ na targowisku są 2 strony: handlujący i kupujący. Kupujący nie przychodzą tam (ul. Młyńska), gdyż jest to nietrafiona sytuacja. Odwiedził mnie w grudniu ci ludzie i można było posłuchać co mówią. Nie idzie tam wyżyć z handlowania na tym targowisku gdyż jest to nietrafiona lokalizacja.

       Jest propozycja przeniesienia w tamto miejsce. Część parkingu przeznaczona byłaby pod pawilony handlowe a część pod miejsca parkingowe. Na pewno należy przedłużyć parking o ileś miejsc przy PDK. Sądzę, że szpital mógłby przyjąć samochody odwiedzających bo szpitala ma duży teren. Pewnie samochody by tam stawały- ale jak się pobiera opłatę?

       Taka jest moja inicjatywa a jeżeli nie to miejsce to proszę wskazać. Na ten moment w centrum miasta nie widzę innego miejsca, natomiast tamta lokalizacja jest nietrafiona.

       Radny J. Tkaczuk- Ja wiem, że kupcy na tym tracą. Proszę zauważyć w centrum miasta, sklepy się przebranżawiają i upadają. Jeżeli zostanie to przeniesione, to jak to będzie wyglądało: każda buda inna, przy murach w centrum miasta. jeżeli pan Burmistrz wychodzi z taką propozycją, to z kupcami trzeba uzgodnić kto zapłaci, jakie kontenery, czy może wiata. To musi być zrobione z jakąś klasą. To nie może być przeniesione z jednego miejsca w drugie miejsce po to, że może jest jakiś plan tam na to miejsce gdzie obecnie jest targowisko. Nie możemy pójść znowu na prowizorkę, bo to będzie stało potem latami. ani dojazdu, ani sanitariatów. Jest to wszystko ad hoc, szybko i byle jak.

       My rozmawialiśmy na tym na komisji i nie ma naszej zgody nie dlatego, że my nie widzimy kupców. My ich widzimy i chętnie im pomożemy. Należy ich zapytać czy będzie ich stać na postawienie takiego kontenera, bo na pewno takiej zgody z mojej strony nie będzie, aby ulica ta była obrzucona.

       Będę głosował przeciwko temu projektowi uchwały.

       Odnośnie parkingu przy szpitalu- jest to parking powiatu i za każdy wjazd trzeba zapłacić. Jest parking w pobliży a oprócz tego w ogóle na terenie Pyrzyc jest mało parkingów.

       Należy poszukać innego miejsca. Jestem za tym ale warunek musi być taki, że to targowisko musi być cywilizowane.

       Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Jestem zdumiony tą propozycją, ponieważ na komisjach tłumaczyłem i nigdy z moich ust nie padło, że zostaną przeniesione budy. Nie rozumiem tej wypowiedzi. Jak można zarzucać wnioskodawcy uchwały coś czego nigdy nie powiedział. Ręce opadają wysłuchując takich wypowiedzi.

       Radny J. Tkaczuk- Na komisji była pani Burmistrz i myśmy pytali panią Burmistrz, jak to będzie wyglądało. W tym czasie pana Burmistrza nie było. Proszę nie robić ludzi ułomnych i nieodpowiedzialnych. Powiedzieliśmy, że to nie może być chałtura. Dzisiaj pan Burmistrz mi wmawia, że ręce opadają. To mi opadają uszy słuchając dzisiaj pana Burmistrza.

       Radny K. Dubicki - Komisja Edukacji opiniowała projekt uchwały pozytywnie. ja byłem przeciwni, choć samemu pomysłowi przeniesienia targowiska z ul. Młyńskiej- jest to dobry pomysł, tylko czemu tak późno. Samo miejsce targowiska przy ul. Poznańskiej, to jest pomysł nietrafiony. Nie wiem dlaczego pan Burmistrz tak się upiera jak przy basenie przy ul. Basenowej. Na pewno zwiększy to niebezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Po drugie, Jeżeli ma być parking w jednej części wzdłuż owego parkingu a w drugiej części ma być targowisko- to jak to można sobie wyobrazić -samochód podjeżdża a inni sprzedają art. spożywcze. Myślę, ze jest to nietrafiony pomysł.

       Uważam, że należałoby poszukać innego miejsca. Może poddać należy pod dyskusję teren pod ul. Szkolnej, po byłym MDK. Dlaczego nie podyskutować o tym terenie, tylko zaraz ul. Poznańska. Myślę, że należałoby odstąpić od ul. Poznańskiej.

       Radna I. Morka- Należy wziąć również pod uwagę osoby, które pracują na "dużym rynku". Przypuszczam, ze jest ten szansa dla osób, które mają tam swoje stanowiska, aby przenieść je do centrum.

       Radny E. Gola- Na "małym rynku" przy ul. Stargardzkiej jest znaczny plac, szereg obiektów i wielokrotnie tam byłem i wiem, ze one są tam niewykorzystane. Proponuje rozpatrzyć taką propozycję, że ci, którzy nie mają komu sprzedawać swoje towary przy ul. Młyńskiej, zostali przenieśli na ten istniejący rynek. Są również interesy, które zostaną naruszone wskutek tej decyzji osób, które zaopatrują się w aptece przy ul. Poznańskiej, osób i dzieci, które id…a do Przychodni Dziecięcej, dzieci które idą do SP Nr 2, okoliczność kupców, którzy mają sklepy i kioski- którzy płaca podatki. Są też interesy tych, którzy parkują na tym parkingu i innych miejscach parkingowych. Jest to grono, które należało wziąć też pod uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji. Te interesy, w skutek takiej decyzji są rażąco naruszane.

       Dlatego pomyślmy o innej lokalizacji lub przy ul. Stargardzkiej.

       p.o. Kier. Wydz. RG-J. Dobiszewska- Odnośnie umieszczenia targowiska przy ul. Stargardzkiej i ul. Szkolnej w obydwu tych miejscach jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Każdy z tych planów określa na co te tereny mogą być wykorzystane. Na ul. Szkolnej jest przewidziana zabudowa usługowa z mieszkaniową, także przeniesienie tam rynku nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Dotyczy to również działki przy ul. Stargardzkiej - jest aktualny plan na całą tą kwaterę. Na tym rynku aż do ul. Jana Pawła II jest przewidziany deptak a wzdłuż usługi z mieszkaniówką u góry. ma być to zabudowa pieżejowa- ciągła. Te usługi są wskazane jako kawiarenki- miejsca wypoczynkowe a nie rynek z warzywami. Poza tym przemieszczenie rynku do miasta mogłoby spowodować zlikwidowanie handlu ulicznego.

       Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Jestem za szanowaniem prawa. Kiedy 28 lat temu sprowadziłem się do Pyrzyc ktoś mówił, że tam gdzie teraz jest "mały rynek"- "Maleńka" ma powstać potężny duży czteropiętrowy blok a na dole przewidziane usługi. Już minęło 28 lat i podejrzewam, że te 28 lat jeszcze następne będą.

       Na dzień dzisiejszy ten plac lepiej wyglądałby gdyby ktoś tam sobie handlował, niż będziemy cały czas z taką ruiną czekać.

       Radny K. Dubicki - Odnośnie wypowiedzi pani Dobiszewskiej: "przeniesienie rynku do miasta spowoduje upadek handlu ulicznego". A te rynki, to są poza miastem? Ja na komisji poruszałem ten temat i proponowałem owe miejsce i pan Burmistrz powiedział, że na tym placu wszystko jest możliwe. W tej chwili pani Dobiszewska mówi, że nie można. Czegoś tu nie rozumiem?

       Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Wszystko jest możliwe jeśli chodzi o zabudowę, a nie urządzanie targowiska.

       Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

       Wynik głosowania: za- 5, przeciw- 9, wstrzymało się -2.

       Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji Rady.

       Do punktu 12 porządku

       Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis (Druk Nr 551A/06).

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu, (pierwotny projekt uchwały stanowi zał. Nr 31A.

       Opinie stałych Komisji:

       1. Komisja Budżetu- pozytywnie -stanowi załącznik Nr 32.

       2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- pozytywnie -stanowi załącznik Nr 33.

       3. Komisja Edukacji- pozytywnie -stanowi załącznik Nr 34.

       Radni nie wnieśli uwag.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

       Wynik głosowania: za- jednogłośnie (18)

       Uchwała Nr XLVI/386/06 stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

       Do punktu 13 porządku

       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady na rok 2006 (Druk Nr 560/06).

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

       Radni nie wnieśli uwag.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

       Wynik głosowania: za- jednogłośnie (18)

       Uchwała Nr XLVI/387/06 stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

       Do punktu 14 porządku

       Projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 557/06).

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.

       Radni nie wnieśli uwag.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

       Wynik głosowania: za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się- 3

       Uchwała Nr XLVI/388/06 stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.

       Do punktu 15 porządku

       Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej komisji rady (Druk Nr 563/06).

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

       Rezygnacja Przewodniczącego komisji stanowi zał. Nr 41.

       Radny W. Tołoczko- Chciałbym zapytać Pana Przewodniczącego w kwestii "zwiększonych obowiązków służbowych". Co legło u podstawy takiej decyzji? Do tej pory wywiązywał się Pan sumiennie ze swojej funkcji. Co się stało, że po 9 miesięcy przed upływem kadencji rezygnuje Pan z tej funkcji, czy są jakieś inne przesłanki?

       Przewodniczący K. Rolnictwa M. Osękowski- Chciałbym poświęcić więcej czasu na dodatkowe obowiązki w miejscu pracy i w zamian za to, że nie będę Przewodniczącym Komisji Rolnictwa chciałbym uczestniczyć w innych komisjach (na zasadzie wolnego słuchacza), aby być bardziej zorientowanym w pracach tych komisji.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

       Wynik głosowania: za- 17, przeciw- 2, wstrzymało się- 0

       Uchwała Nr XLVI/389/06 stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

       Do punktu 16 porządku

       Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej komisji rady (Druk Nr 564/06).

       Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

       Radni nie wnieśli uwag.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

       Wynik głosowania: za- 17, przeciw- 0, wstrzymało się- 1

       Uchwała Nr XLVI/390/06 stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.

       Do punktu 17 porządku

       Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Odniosę się do zapytań, z tym że na niektóre odpowiem na piśmie:

       • na zapytanie radnego K. Dubickiego- Mam przed sobą zarządzenie konkursu imienia dla stadionu miejskiego. Nie to być osoba fizyczna, może to być pewne zjawisko, instytucja, czy też pewien okres dziejowy. W konkursie tym może uczestniczyć każdy i składać uzasadnione propozycje.

       Co do długości trwania zielonego światła to odpowiem na piśmie, bo nie pamiętam czy zareagowałem. Po każdej sesji mam spotkanie z kierownikami, przekazuję wszystkie informacje. Jeżeli się to nie stało to wyciągnę z tego konsekwencje.

       Mieszkańcy miasta skarżą się, że wycina się za dużo drzew. Jest pracownik, który jest do tego przeszkolony, sumiennie tą pracę wykonuje, w każdej decyzji jest uzasadnienie dlaczego jest ona pozytywna. Jeżeli zdarzają się sytuację nielegalnych wycinek, to reagujemy. Może w jakiś sposób uczulę, zalecę częstsze kontrole. Myślę, że Straż Miejska mogłaby by więcej pomóc.

       Jeśli chodzi o kosze na śmieci to otrzymaliśmy pieniądze, niebawem kosze kupimy i przy parkingach będzie ich więcej.

       • na zapytanie radnego A. Hałasy- Słuszny jest głos radnego jeśli chodzi o odśnieżanie teraz zimą nawierzchni. Na dzisiaj podjąłem duże ryzyko, podpisałem do wszystkich administratorów dróg, które są w naszej gminie (a są krajowe, wojewódzkie, powiatowe) żeby przejąć. Jeden jest gospodarz i jeden do końca odpowiada. Nie można płacić za coś, za co się nie odpowiada. Tłumaczenie w gazetach, ze ta droga nie jest Burmistrza, mija się z celem.

       • na zapytanie radnego W. Goli- Komisja nie zgłaszała takiego zagrożenia odnośnie oświetlenia przy Bramie Bańskiej. Też nie mało jeżdżę i osobiście tego nie stwierdzam, ale zapytam studium porządku i pewnie ich ocena będzie miała pewne znaczenie, ale to nie znaczy, że nie biorę tego głosu pod uwagę.

       • na zapytanie radnej S. Jemielity- Radna wspominała o drogach osiedlowych. To administratorzy mają obowiązek odśnieżania.

       • Pan Przewodniczący zauważył, iż jest pomysł przeniesienia Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej z budynku przy ul. Zabytkowej do Pyrzyckiego Domu Kultury. Rzeczą niebywałą jest, że w Pyrzycach w tak bogatej kulturze, korzeniach, tradycjach nie mamy muzeum. Sądziłem, że ta pozytywna "zaczepka" skłoni do pomocy Burmistrzowi, ale myślę, że w tej kadencji to się już nie zdarzy.

       Zagospodarowanie młyna pochłonie ogromne pieniądze. Robimy rozeznania czy w Domu Kultury są wolne powierzchnie. Proszę nie odbierać Burmistrzowi szukania rozwiązania.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Nie burzę tej koncepcji. Czy to będzie biblioteka czy muzeum jest sprawą niezwykle ważną. Pyrzycka kultura boryka się z niesamowitymi trudnościami Zakładając, że PDK będzie prowadził swoją dotychczasową działalność (próby zespołów muzycznych), to trudno będzie się skupić w bibliotece.

       Wróćmy Panie Burmistrzu do koncepcji Bramy Bańskiej, być może tam da się coś zrobić. Muzeum też jest niezbędne, tylko zróbmy coś, aby pyrzycka kultura miała okazję pracować w normalnych warunkach. Dobrze byłoby pomyśleć o dokończeniu sali widowiskowej, o drugiej części- kawiarnianej.

       Radny K. Dubicki- Odnośnie zielonego światła nic nie zostało zrobione, Panie Burmistrzu. Mówi mi Pan, że nie mam racji w kwestii nadania imienia i nazwiska dla stadionu, Jak się ma to co Pan powiedział, do tego co jest zapisane, że dana osoba musi być zasłużona dla miasta i gminy?

       Odnośnie bibliotek i muzeum: czy my mamy naprawdę tyle eksponatów, że musi być dzisiaj muzeum? Nie mówię, że nie musi być, ale nie w bibliotece. Poza tym biblioteka jest na trasie, gdzie chodzą dzieci ze szkoły o do szkoły. Wskazywałem miejsce w ratuszu na utworzenie izby pamięci. Dostałem odpowiedź na piśmie, że miejsce to się nie nadaje.

       Prawdą jest, że wszystko w tym urzędzie idzie opornie. Pan Burmistrz mówi, że nie mamy racji. Wczoraj przyszli do mnie mieszkańcy Obojna z prośbą, aby interweniować, bo nie ma kto posypać drogi. Wystarczyło, że jeden numer wykręciłem i dzisiaj rani droga jest posypana. Nie trzeba było tego pisma wysyłać. Z tego miejsca chce podziękować zarządcy tej drogi, która została dzisiaj posypana.

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Przedstawił wnioski skierowane do Wysokiej Rady odnośnie:

       1. rozpoczęcia prac na rzecz wydania monografii Pyrzyc;

       Wynik głosowania: za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się- 5

       Wniosek uzyskał akceptację Rady..

       1. akceptacji poczynań zmierzających do podpisania umowy o współpracę z miastami Okręgu Kaliningradzkiego.

       Radny W. Kędziora- Jestem za współpracą, ale chciałbym znać historię współpracy zagranicznej, krajowej. Ostatnio zawiązywał Pan więzi partnerskie w Karpaczu, nic o tym nie wiemy. W imię czego mamy współpracować? Tylko wyjazdy, czy ewentualne wymierne korzyści?

       Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Każda współpraca z miastami partnerskimi zostaje podjęta przez władzę tychże gmin. Tak było w przypadku Hörby, Korbach. Podpiszą dokument i później realizują mieszkańcy, dzieci, młodzież. Teraz jest współpraca w zakresie kultury, oświaty, sportu, straży pożarnej, ochrony środowiska.

       Co do Karpacza to pamiętam kiedy składałem informację i uzasadniałem dlaczego. Radni nie byli zachwyceni. W miesiącu lutym część Pyrzyczan wyjeżdża do Karpacza. Myślę, że to będzie pierwszy taki kierunek. Wyjazd ten nie będzie z podatku, z budżetu gminy, a więc proszę.

       Wynik głosowania: za- 8, przeciw- 9, wstrzymało się- 1

       Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Odczytał i poddał pod głosowanie wnioski:

       • Komisji Budżetu- „Komisja wnioskuje o podjęcie stosownych działań zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. W związku z tym Komisja oczekuje przedstawienia przez Burmistrza stosownego projektu uchwały w tym zakresie".

       Wniosek stanowi załącznik Nr 45.

       Wynik głosowania: za- jednogłośnie (18)

       Wniosek uzyskał akceptację Rady.

       • Komisji Rolnictwa i Ekologii- "przychyla się do wniosku Burmistrza dotyczącego wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o przyznanie środków finansowych na przebudowę dróg dojazdowych do punktów w małych miejscowościach. Komisja popiera wszelkie inicjatywy Burmistrza mające wpływ na poprawę infrastruktury na wsi"

       Pismo od Burmistrza i wniosek komisji stanowią załączniki Nr 46.

       Wynik głosowania: za- jednogłośnie (18).

       Wniosek uzyskał akceptację Rady.

       Wiceprzewodniczący RM M. Osękowski- Odczytał treść pisma:

       • skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej odnośnie sporządzonej kontroli kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w latach 2003-2005, w tym kontroli wyjazdów służbowych Burmistrza.

       Pismo stanowi załącznik Nr do protokołu.

       • skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej przez Dyrektora Gimnazjum w Pyrzycach odnośnie "bezpańskich psów".

       Pismo stanowi załącznik Nr do protokołu.

       Pan E. Kruszyński- Jeżeli Burmistrz przedkłada projekty uchwał, to niech to przemyśli. Gdyby przemyślał projekt uchwały o tężni i powiedział ile to może kosztować, ale nie uzasadnił tego na piśmie. Odnośnie handlu: jak można kosztem parkingu robić handel?

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poinformował o wstąpieniu radnego Krzysztofa Dubickiego do klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

       Do Pana Burmistrza: nie otrzymaliśmy ujednoliconego druku projektu budżetu. Komisja Budżetu powinna jeszcze to zweryfikować.

       Kier. BRM B. Tachasiuk- Michno- Został dostarczony projekt budżetu do Biura Rady o godz. 14:55. Nie wiem co jest w tym dokumencie i co zostało uwzględnione.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Uważam, że Komisja Budżetu musiałaby zobaczyć ten dokument, jakie są wnioski komisji, propozycje do zmian w budżecie, czy są uwzględnione?

       Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Nie wiem co my dostaniemy. Skąd mogę wiedzieć czy do materiału, który dostaniemy będę zmuszony zwołać komisję. Nie dostałem od Burmistrza żadnych informacji, ustosunkowania się do propozycji złożonych przez Komisję Budżetu. Nie wiem czy inne komisje dostały.

       Nie mogłem uczestniczyć w ostatniej sesji, ale bardzo mnie poruszyła sprawa dotycząca terminu tej sesji. Rozmawiałem z Panem Przewodniczącym, że 9 stycznia Komisja Będzie gotowa z opinią i była. Według naszej wiedzy 10 stycznia mogła się już odbyć sesja budżetowa. Mówienie, że radni cos zawalili, to nieładnie. Pracowaliśmy sumiennie, zgłosiliśmy fakt już w grudniu, że około 10 stycznia będziemy gotowi.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Dzisiaj wyszły pisma, a nie mamy jeszcze ujednoliconego dokumentu. Proponuję rozwiązanie, że jutro zostanie wysłany ten dokument. Jeżeli Przewodniczący Komisji Budżetu będzie uważał za stosowne, aby zebrać komisję jeżeli różnice będą rażące związane z wnioskami poszczególnych komisji. Jeśli nie, termin wyznaczony na obrady sesji pozostaje na dzień 9 lutego.

       Do punktu 18 porządku

       Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

       Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

       Protokołowała:

       K. Muszyńska- Kozdroń

       Przewodniczący Rady

       Artur Marcinkiewicz

        

        

     Metadane - wyciąg z rejestru zmian

     Akcja Osoba Data
     Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-03-2006 08:41:54
     Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-03-2006
     Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-03-2006 08:41:54