Protokół Nr XLVII/06 z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 lutego 2006r. (część 1)


Protokół Nr XLVII/06

z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 9 lutego 2006r.

I - część posiedzenia

godz. 14:15.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał pana Posła Rafała Wiecheckiego, radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni radni:

 1. Radny M. Budynek- usprawiedliwiony.

 2. Radny W. Kędziora - przybył w trakcie obrad sesji.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2.

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Poinformował, iż pan Burmistrz zwrócił się z pismem z prośbą o ponowne wprowadzenie pod obrady sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie ustalenia targowiska.

Wszyscy radni otrzymali wymienione pismo wraz z uzasadnieniem - pismo stanowi zał. Nr 6.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad sesji w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania: Za- 0, przeciw-11, wstrzymało się- 8.

Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad- stanowi zał. Nr 7.

Przybył radny W. Kędziora.

Do punktu 3 porządku

Zapytania radnych, interpelacje radnych składane na piśmie.

Radny M. Majak - Złożył następujące zapytanie:

  • w sprawie fali sportowej przy ul.Rolnej w Pyrzycach.

W dalszym ciągu jest awaryjny dach tej hali, który przecieka. Stan jest bardzo poważny. Jakie zostały przez pana Burmistrza podjęte kroki w tym kierunku, aby doprowadzić to do stanu wymaganego? Jednocześnie apeluję do pana Burmistrza o zastosowanie środków adekwatnych do stanu, jaki jest. Wg mojej oceny sytuacja tej hali jest bardo zła. Dochodzi do zniszczeń sprzętu, zostają zamoczone wykładziny w pewnych salach, z jednej z sal wykruszył się tynk, rozszczepia się parkiet. Najwyższy czas podjąć kategoryczne działania w tym kierunku, aby doprowadzić ten dach do stanu dobrego. Ma to wpływ również na dezorganizacje pracy szkoły i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez stowarzyszenia jak również i również i dezorganizacje pracę OSiR. Proszę o podjęcie w tym kierunku działań

Radny K. Dubicki- Złożył zapytania

 • na jakim etapie jest sprawa pozyskania nieruchomości w Obojnie, która miała być pozyskana z ANR i przeznaczona na boisko? Czy działka została już pozyskana i czy urząd robi jakieś działania operacyjne, aby ta działkę przekazać na boisko?

Radny A. Gumowski- Złożył zapytanie w sprawie:

 • w sprawie komunikacji wewnątrz osiedla ul. Pod Lipami. Taka interpelacja została złożona na sesji Rady Powiatu, chodź uważam, że winna być ona złożona na sesji Rady Miejskiej. Dotyczy to wjazdu od ul. Narutowicza, postawienia znaku „zakaz wjazdu”, obowiązkowy prawoskręt odnośnie wyjazdu od strony ul. Bogusława i podobnie ten drugi wjazd od ul. Narutowicza. Jak będzie to wyglądało w przyszłości i kiedy skończą się problemy naszych mieszkańców, którzy poruszają się samochodami po tych drogach wewnątrzosiedlowych?

 • w sprawie Pyrzyckiego Domu Kultury. Z informacji, które uzyskałem w ostatni piątek miesiąca stycznia nastąpiła awaria- pękła rura. Przez 2 tygodnie nikt tym tematem się nie zajął. Zalało piwnice, brak wody w toaletach, przez co odwołano zajęcia. Wiem, że ludzie odpowiedzialni w tym gmachu zachowują bierność i bezczynność w tym temacie. Proszę o wyjaśnienie i informacja: czy już jest ta woda i kiedy ewentualnie będzie? Jest to obiekt, którego korzystają nasi mieszkańcy i powinni korzystać w godziwych warunkach.

Radny W. Kędziora -Po raz drugi zwracam się z pytaniem o szczegółową i wyczerpującą odpowiedz. Odpowiedź, jaką otrzymałem na moje pisemne zapytanie do pana Burmistrza w sprawie gazyfikacji w gminie Pyrzyce jest niepełna.

Treść pisma z jakim się zwróciłem: „Zwracam się z prośbą o udzielenie pełnej informacji na temat finansowania I i II etapu gazyfikacji gminy Pyrzyce z rozbiciem na każdy etap oddzielnie. W szczególności dotyczy to całkowitego kosztu poszczególnych inwestycji, wkładu własnego, zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyżej wymienione cele oraz informacji ile zostało do spłaty i ile spłacono. Ponadto interesują mnie kwoty, jakie wpłynęły na konto gminy z tytułu zbycia wraz z datami, kiedy to się stało…”

Prośba była, aby odpowiedz na moje zapytanie przesłać do 8 lutego br, abym mógł przed sesja się z nią zapoznać. Dostałem taką odpowiedz nie do domu. Dobrze, że w środy bywam w Urzędzie Miejskim i przez przypadek ja dostałem była niepełna, niedokładna i pomija ona pewne aspekty. Pan Burmistrz odpowiedział, że pewne informacje były dane wcześniej. Jeżeli radny zwraca się z prośbą o informację i jeżeli takowe były wcześniej, to proszę je przedłożyć. Ja to odbieram jako wyraz urzędniczej arogancji. Przykro mi, że musiałem zabrać głos, gdyż to pismo jest przykładem, że nie trzeba pewnych rzeczy upubliczniać. Potrzebne mi to było w tym celu, gdyż jest wysoka kwota w budżecie- ponad 870 000 zł- przeznaczona na spłatę tych inwestycji. Jest to bardzo wysoka kwota i nawet, jeżeli miałem takowe informacje, co stało na przeszkodzie, żeby taka informację udzielić. Byłem u pani Skarbnik jako szefa tego wydziału merytorycznego i okazało się, że nie była akceptacji pana Burmistrza do pełnej odpowiedzi. Przykro mi mówić o tym na sesji, ale dlaczego? Kiedy dostanę tą informację? Czy po głosowaniu Budżetu, czy o to chodzi panu Burmistrzowi? Ręce opadają.

Pytanie: kiedy dostaną wyczerpującą i pełną odpowiedź bez względu na to czy pewne fakty były wcześniej, czy nie? Czy doczekam się informacji, czy pan Burmistrz będzie traktował radnych po macoszemu.

Radna I. Morka- Zwróciła się z prośbą, aby dokładnie przyjrzeć się następnej fakturze, jaka przyjdzie do urzędu za utrzymanie czystości. Chodniki i ulice- to skandal. Nie mamy skrzydeł ani samolotów. Jest ślisko a ulice i chodniki nie są posypywane. Jest wiele wypadków, przewróceń. Nawet, jeśli chodnik czy ulica należy do innego zarządcy, to proszę go o tym powiadomić i przypomnieć.

Pan E. Kruszyński- Czy można tolerować taką rzecz, aby bubel dwudziestolecia, jakim jest hala przy ul. Rolnej tak długo czekała na rozwiązanie prokuratorskie. Byłem tam i dachy tam są w gorszym stanie po remoncie niż przed remontem, siadają mury a to jest dopiero 2,5 roku. Zastanawiamy się nad tężnią, ośrodkiem wodnym, a tutaj nie umiemy tego wyegzekwować i tego budynku uszanować. Nie będę bronił bubla, bo jest to bubel, który powinien być rozliczony jak najszybciej a nie robić następne inwestycje i propozycje dalekosiężne z Księżyca, a te buble co mamy nie robimy nic, aby je rozliczyć.

p.R. Wiechecki- Poseł na Sejm RP - Było i jest przede mną ciężkie zadanie, ponieważ jestem najmłodszym posłem na Pomorzu Zachodnim. Mam 28 lat. Jestem jedynym posłem z Ligi Polskich Rodzin na Pomorzu Zachodnim. Skończyłem ekonomię i prawo. Skończyłem aplikację sędziowską i pracowałem w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. 20 lutego br. uzyskałem pełnie praw adwokackich. Mam również żonę od 4 m-cy.

W czasie kampanii wyborczej i po kampanii wyborczej stwierdziłem, że będę starał się spotykać z ludźmi i samorządowcami po to aby nie było przepaści jaka była do tej pory między Warszawą- Sejmem a posłami, którzy wybierani są z tej ziemi a później gdzieś znikają. Organizuję dużo spotkań z ludźmi i siedziby biur poselskich. Poseł na biura poselskie ma 10 000 zł co miesiąc. Na dzień dzisiejszy otworzyłem 7 biur poselskich. Bywam na sesjach Rady Gminy i Rady Powiatów. W tym tygodniu byłem na sesji w Stargardzie Szcz. i Świnoujściu, aby poznawać jakie są problemy. Składam również interpretacje- 9 i zapytania i wypowiedzi sejmowe.

Dwie najważniejsze sprawy, które udało się do tej pory załatwić: kwesta prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolnej Odry. Kiedy na początku listopada rozpoczynałem walkę przeciwko wyprzedaży tej firmy, to nawet ludzie z Gryfina mówili, że to już nie warto i nikt już nie pomoże. Okazało się, że można i doprowadziłem do tego, że ta sprawa okazała się centralna i doprowadziłem do debaty sejmowej i wizyty pracowników w sejmie, a w konsekwencji do odrzucenia wniosku byłego Ministra Skarbu co do prywatyzacji. Działania okazały się skuteczne i te rzeczy, o których mówimy sprawdzają się. Dolna Odra dysponuje wielka ilością uprawnień w dymisji dwutlenku węgla. Jest to uprawnienie, papier wartościowy na rynku Unii Europejskiej i rynku światowym, którym można handlować. Dola Odra ma więcej tych uprawnień niż emituje. Okazało się również, że rząd Hiszpanii (inwestor z Hiszpanii) zgodził się a przyjęcie tego inwestora przez inną firmę, czyli polski rząd wynegocjował umowę z czymś, co zostało przejęte, wynegocjował sprzedaż wielkiego przedsiębiorstwa strategicznego, przynoszącego zyski z czymś co zostało już sprzedane.

Od dzisiaj obowiązuje ustawa o jednorazowej zapomodze, zmiana ustawy o świadczeniu- ustawa becikowa. Dla każdej mamy, która urodziła dziecko 1000zł, a dla mam ubogich 2 000zł. Od dzisiaj ta ustawa obowiązuje i działa ona 3 miesiące wstecz. Jest to bardzo ważne, bo nie wszystkie mamy o tym wiedza i może to przepaść gdy nie zgłosi się wniosku w terminie.

Jeżeli radni będą mieli jakiś wniosek interpelację, zapytanie, które można poruszyć na szczeblu państwowy, to ja służę pomocą niezależnie od opcji jaką zajmuję. Staram się bywać na sesjach i jeżeli mógłbym pomóc lokalnej społeczności, to na pewno pomogę.

Do punktu 4 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Pyrzyc na 2006r. - druk Nr 532/05.

Projekt uchwały - druk Nr 532/05 stanowi zał. Nr 8.

Korekty Nr 532A/06- stanowi zał. Nr 8A, Nr 532B/06- stanowi zał. Nr 8B, Nr 532C/06- stanowi zał. Nr 8C.

Projekt budżetu po zmianach (uwzględniający wszystkie autopoprawki Burmistrza)- druk Nr 565/06 stanowi zał. Nr 9.

Wyjaśnienia do druku 565/06 stanowi zał. Nr 10.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Dzisiaj jest szczególna sesja. Radni z dużym doświadczeniem samorządowym dokładnie wiedzą, że 15 lat temu mówiono, iż sesja jest to zebranie bardzo ważne dla społeczności gminnej, ponieważ jest to święto i zapadają ważne decyzje dla mieszkańców gminy. Dzisiaj jest to szczególne święto, ponieważ ma zapaść decyzja o przyjęciu dokumentu uchwała budżetowa na rok 2006. Jest to najważniejsza uchwała w ciągu całego roku, kiedy cała rada wspólnie z organem wykonawczym pracuje. Wcześniej Burmistrz zgodnie z przepisami ustawy, złożył projekt budżetu do Biura rady oraz RIO. Pracowały komisje powołane przez Radę po to, aby projekt budżetu ulepszyć, wnieść nowe wnioski, zastanowić się nad propozycjami burmistrza.

Projekt budżet złożony przez Burmistrza nie jest projektem konsumpcyjny, co dokładnie widać… Jest to budżet, który zapewni gminie kontynuację zadań, który gwarantują jej rozwój-nie tylko gospodarczych, ale i innych ( oświata, kultura, sport).

Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 18,3% -przy górnej granicy 29%; wskaźnik długu 40,6% przy górnej 60%; wskaźnik zadłużenia -6,7% przy górnej 15%. Na inwestycje przeznaczono 11,1 %

Sądzę, że powinniśmy wspólnie zamknąć, abyśmy byli postrzegani tak jak do tej pory aby chcieli u nas inwestorzy inwestować.

Gmina, Burmistrz w każdej dziedzinie posiada określone priorytety i wyznaczone kierunki działania, przede wszystkim kontynuujemy wcześniej rozpoczęte inwestycje i również chcemy rozpoczynać nowe. Takimi priorytetami jest głos mieszkańców i charakter gminy, jej atuty i walory. Jeżeli tak się pracuje to jest zaufanie do władzy. Każdy z mieszkańców ma różne spojrzenie i inne oczekiwania. Z tym trzeba się zgodzić i zależy wiele od możliwości finansowych. Nie jest tak, żeby zawsze wystarczyło dochodów aby zaspokoić zadania publiczne w danym roku. Stąd uzupełnienia strony dochodowej mogą być różne: wyższe podatki, co rujnuje inicjatywę gospodarczą, kredyty, obligacje, ubiegając się o środki pomocowe z UE.

Gminy, które są zobowiązane do wykonywania zadań własnych, muszą odprowadzać znaczne sumy na te zadania i stąd musi szukać pokrycia w dochodach. Jeżeli nie na takich, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych w granicach prawa zaciąga zobowiązania. Nie pracujemy kadencyjnie i nie powinniśmy pracować kadencyjnie. Powinniśmy pracować rozsądnie i rozsądnie zaciągać zobowiązania, tak aby zabezpieczyć podstawowe zadania publiczne, które oczekują nasi mieszkańcy.

Projekt budżetu był przedmiotem obrad komisji. Komisje wskazały zadania i dzisiaj budżet zostanie przyjęty z poprawkami. Po to jest Rada, abyśmy razem pracowali nad kształtem ostatecznej wersji.

Chciałbym, aby dzisiejsza sesja była świętem, po pewnym czasie projekt tanie się dokumentem w postaci uchwały budżetowej, tak aby od jutra można było nad nim pracować. Wnoszę, aby dzisiaj taki dokument przyjąć.

Skarbnik gminy- M. Kozłowska- Odczytała uchwałę Składu Orzekającego RIO w szczecinie Nr CLXX/415/2005 z dnia 12.12.2005r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na rok 2006.

W/w uchwała stanowi zał. Nr 11.

Opinie stałych komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 12.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 13.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii - stanowi zał. Nr 14.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Zapoznałem się z opiniami poszczególnych komisji. Moje stanowisko jako organu stanowiącego i jednocześnie autora projektu budżetu do opinii poszczególnych komisji jest następujące:

 • Wnioski Komisja Budżetu:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy w Dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych - tytułem sprzedaży działek budowlanych przy ul. Staromiejskiej i ul. Lipiańskiej -o kwotę 400.000 zł

Z punktu widzenia Wydziału merytorycznego jest to uzasadnione i pomysł jest przedni, z tym że z tego tytułu nie wiemy dzisiaj jakie będzie orzeczenie sądu. Gdyby nawet było, że mamy 25 działek do sprzedaży nie ma pewności i zagwarantowania, że akurat 100% działek uda się zbyć.

Ten szacunek był ostrożny. Jeżeli sprzeda się więcej, to zawsze jest tak, że wprowadza się do budżetu i rada decyduje na co te pieniądze pójdą. Należy zachować ostrożność w tej materii i proszę jeszcze o dyskusję.

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wyprowadzić kwotę 300.000 zł

i pozostawić na poziomie roku 2005 (698.567 zł - 300.000 zł = 398.567 zł)

Dział 710 Działalność usługowa- wyprowadzić kwotę 200.000 zł

Zgodnie z art. 184 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa wydatki na działy i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej. Komisja zaproponowała, bo ma takie prawo zdjąć z poszczególnych działów 300 000zł i 200 000zł, z tym, że nie pokazała, z którego zadania. Nie widzę, żebym miał uprawnienia. Nie widzę możliwości zdjęcia. Nie określę się, ponieważ rozum i logika nakazuje, aby tak się zachować.

Np. „dopłata do stawki eksploatacyjnej funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych”. Wiemy o tym, że wspólnoty mieszkaniowe podejmują suwerenne decyzje z tej materii. Mamy tam lokale komunalne i musimy uczestniczyć w tym preliminarzu wydatków.

Np. „utrzymanie budynków komunalnych”- również musimy partycypować w funduszu remontowym i nie tylko.

Czy mam zaproponować zdjęcie kwoty 300 000zł z miejscowości Giżyn, gdzie od lat nie ma tam świetlicy, czy usługi remontowe i remont budynków i lokali komunalnych w Żabowie?

Dział 710- Działalność usługowa- np. planowanie przestrzenne. Wiemy dzisiaj, jaką wartość ma plan zagospodarowania przestrzennego. W pewnym roku nie uchwalenie pewnej kwoty na zmianę planu przestrzennego ul. Lipieńskiej powoduje, że do dzisiaj się borykamy i nie ma tego planu, ponieważ rada tej kadencji do niego się przychyliła. Np. Cmentarze- modernizacja alei na starym cmentarzu. Nawierzchnia jest nierówna a na nowym cmentarzu trzeba aleje wydłużyć i środki trzeba tam przeznaczyć.

Nie widzę i nie ma takich konkretnych decyzji.

 1. Zmniejszyć wydatki w Dział 750 Administracja publiczna

 • Rozdział 75075 - Promocja j.s.t. (fundusz reprezentacyjny Burmistrza) wyprowadzić kwotę 20.000 zł.

Wszyscy burmistrzowie maja pieniądze, tylko w inny sposób ulokowane. Ja napisałem wprost, co to znaczy: nagrody. Czy to ma być z prywatnej kieszeni Burmistrza? Czekam na głos w tej materii. Czy tak ma być. Należy zadbać szczególnie o młodych Pyrzycach, którzy osiągają ciekawe i znaczące wyniki na różnych zawodach w regionie i kraju.

 • Jest propozycja Komisji Budżetu przeznaczyć ta kwotę 20 000 zł. do Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Pyrzycki Dom Kultury z dopiskiem "na działalność folklorystycznych zespołów ludowych w tym Kresowianki";

Sądzę, że winno to być na działalność wszystkich wiejskich zespołów folklorystycznych. Niedawno powstał również Zespół „Rzepnowianka”.

 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w części opisowej - pozostała działalność - zmienić słowa "usuwanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli" na słowa "uruchomienie monitoringu TV niebezpiecznych miejsc na terenie miasta Pyrzyce".

11 stycznia odbyłem spotkanie w Wojewódzkim Komendantem Policji. Spotkanie dotyczyło współpracy i tematu bezpieczeństwa Gminy Pyrzyce. Przedwczoraj miałem przyjemność uczestniczenia w odprawie w Komendzie Powiatowej Policji, wczoraj uczestniczyłem w części sesji powiatowej, gdzie omawiano temat bezpieczeństwa publicznego. Swoją działalność prezentował Komendant Olewicz i Komendant Rabiega raz pan Gumowski, który jest szefem ds. kryzysowych. Odebrałem to w ten sposób, że Policja w stosunku do Straży jest bardzo uboga. Komendant widzi inny kierunek: mniej tabelek, mniej statystyk a więcej chciałby poświęcić pracy ocenie społecznej policji ( jak oceniają ludzie). W związku z tym zastanawiam się czy warto wprost proponować monitoring, bo uchwałę mam obowiązek wykonać czy tez poszukać nowych rozwiązań z nowym podejściem, z nowym wizerunkiem i podejściem komendanta, który wyraźnie artykułował, czy może wspólnie zadbać o dodatkowe środki wykonać przedsięwzięcie, które Policja uważa, że to przedsięwzięcie jest w tym braku: monitoring, samochody. Takie jest moje stanowisko.

 1. Dział 801 Oświata i wychowanie

 • Rozdział 80110 Gimnazja - budowa sali sportowej w Gimnazjum Publicznym w Pyrzycach- wyprowadzić kwotę 100.000 zł i wprowadzić ją do:

 • Działu 926 Kultura fizyczna i sport - Rozdział 92695 - pozostała działalność z dopiskiem "na inwestycje krytej pływalni";

Nie chce o tym dyskutować. Została podjęta uchwała na poprzedniej sesji.

 1. Kultura fizyczna i sport Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -

Ośrodek Sportu i Rekreacji wyprowadzić kwotę 30.000 zł

Nie analizowałem i w trakcie dyskusji się do tego odniosę.

Pozostałe wnioski są konsekwencja podjętej uchwały.


 • Wnioski Komisja Edukacji

Wiemy, że w sprawie przeprowadzonej gazyfikacji, rury zostały zakopane, ale drogi i chodniki dalej się łamią. Moim zdaniem niebezpieczne, aby przesunąć środki z modernizacji dróg wewnętrznych na Dział 801 (dotyczy pkt 4,5 opinii komisji).

Odnośnie modernizacji ul. G. Narutowicza, będziemy robić to etapami. Przesuwanie tych środków nie jest do końca trafione.

 • Wnioski Komisji Rolnictwa i Ekologii

1. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe -

wydatki inwestycyjne - budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej w

Żabowie o kwotę 100.000 zł z jednoczesnym przeznaczeniem wskazanej

kwoty na budowę pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w

Pyrzycach.

Wydatki inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Żabowie Komisja nie chce przychylić się do mojego wniosku w drugiej autopoprawce, aby 100.000 zł, które proponuje na rozpoczęcie działań budowy sali sportowej w Żabowie, przeznaczyć na budowę pływalni krytej w Gimnazjum. Nie mogę na to się zgodzić, ale jaki dokument Rada przyjmie to uszanuję, ale trzeba powiedzieć, że szkoła w Żabowie (sądzę że i pozostałe szkoły wiejskie) potrzebuje sali gimnastycznej. Św. pamięci Edward Woszczyk będąc Radnym, członkiem Zarządu już koło tego tematu chodził. Jest to szkoła, która ma pewne miejsce, uczęszcza tam duży region dzieci i młodzieży, jest to duża miejscowość, druga po mieście Pyrzyce i sala jest tam potrzebna. Na ten temat wiele rozmawialiśmy z Dyrektorem Utnikiem, są pewne pomysły na przyszłość, przy okazji budowania jednej, czy dwóch salek, przy okazji budowy sali sportowej można byłoby pomyśleć o skumulowaniu w jednym budynku wszystkich dzieci, oczywiście będzie to zależało ile tych dzieci będzie, ale myślę, że to jest kierunek i należy się środowisku żabowskiemu , nawet dla mieszkańców dorosłych po południu. Wiemy jakie jest środowisko, należy się taki obiekt i jest potrzebny, więc nie mogę pozytywnie odnieść się do tej propozycji.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 pozostała działalność

- współfinansowanie ze Szczecińskim Towarzystwem Naukowym

Wydawnictwa Profesjonalnego - Zachodniopomorski Festiwal Nauki

2005 o kwotę 7.000 zł z jednoczesnym przeznaczeniem wskazanej kwoty

na wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzesku.

Jeżeli chodzi o punkt 2 są to naprawdę śladowe pieniądze 7.000 zł, na to nie ma zgody, ponieważ oświata jest to termin bardzo pojemny, oświata to są nauczyciele, dzieci, budynki, pomoce naukowe, książki itd. Sądzę, że większość tak rozumie, że książka jest podstawowym produktem, który otrzymuje budżet. Tutaj wydajemy książkę, które będzie w bibliotekach, szkołach, będzie tu opisany tenże Festiwal Nauki, który był ogromna nobilitacja dla naszego środowiska edukacyjnego, oświatowego w Pyrzycach, szkól podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych. Nie do każdej miejscowości w teren Szczecińskie Towarzystwo Naukowe wyjeżdża, uważam że są to skromne pieniądze, pozostałe pieni adze wykłada Towarzystwo Naukowe w Szczecinie.

3. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 Pozostała

działalność - dokumentacja techniczna na adaptację basenu w

Gimnazjum Publicznym na salę gimnastyczną o kwotę 150.000 zł z

jednoczesnym przeznaczeniem wskazanej kwoty na budowę pływalni

krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

Punkt 3 jest poza, bo była przyjęta uchwała o budowie basenu.

 1. 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie kwoty 60.000 zł z zadania „ułożenie nawierzchni bitumicznej Pyrzyce ul. Willowa” na zadanie „remont ul. Polnej w Pyrzycach”.

Sądzę, że należy ul. Willowa dokończyć, a na ul. Polną proponowałem inne rozwiązanie. Podtrzymuję, aby to było w pozycji remont Młynów.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz - Otwieram dyskusję. Uważam, że powinniśmy się odnosić do opinii, żeby ustrzec się szczegółowej polemiki.

Radny M. Gryczka - Nie będę polemizował, aczkolwiek wydaje mi się, że nasi słuchacze, nasi wyborcy powinni w sprawach przynajmniej bardzo ogólnych, a zarazem istotnych o pewnych rzeczach widzieć co do konstrukcji projektu budżetu i jego uchwalenia.

Panie Burmistrzu- z Pańskiej zachęty co do świętowania, że powinien dzisiaj być to dzień świąteczny sądzę, że większość się z Panem zgodzi, natomiast dobrze by było, żeby Pan również włączył się do tego świętowania nie tylko na warunkach stawianych przez jedną stronę.

Chciałbym odnieść się do pewnych sugestii wypowiedzianych Pana Burmistrza i również zawartych w opiniach Komisji. Wskaźniki dopuszczalne prawem rzeczywiście są nie przekroczone. Pan Burmistrz mówi „nie pracujemy kadencyjnie, podejmować decyzję rozsądnie, proponowany budżet nie jest budżetem konsumpcyjnym”, ale ja stawiam od razu pytanie, czy on nie jest budżetem hasłowym? Rozbudził zbyt wiele nadziei, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne to dwa ostatnie lata to w roku 2004 wydaliśmy 2.018.000 zł, w roku 2005 2.100.000 zł i w roku 2006 planujemy 4.000.000 zł, obyśmy pewne rzeczy zdążyli do końca kadencji zrobić, a to można różnie interpretować i sprawę stawiać, jak nie my to następni, ale Ci następni już w roku 2007 z pozycji wykupu obligacji samorządowych - miałoby być 1.400.000 zł, a zostaje jeszcze kwota spłaty kredytów i pożyczek 1.072.000 zł. W opisówce Pan Burmistrz pisze, że kończy nam się majątek Gminy - i jest to prawda w związku z tym, czy my jesteśmy wydolni? Pewnie, że pewne rzeczy należy robić w tej Gminie, realizować, ale to nie musi być chyba ten rok kończący kadencję, rokiem uderzeniowym, bo wydaje mi się, że zbyt dużo rzeczy zapiszemy, ale one będą tylko rozbudzonymi nadziejami. Podnosiłem to na Komisji Rolnictwa, ale ponieważ byłem w mniejszości, tu jest bardziej hasłowo. Wrócę do dwóch działów: Dział 700 o czym Komisja Budżetu wnioskuje i Dział 710.

Proszę Państwa w stosunku do roku 2005 jest to wzrost w Dziale 700 o 238%, czy my jednym rokiem chcemy załatwić sprawę? Zgadzam się, że jest szereg spraw istotnych i potrzebnych, ale obawiam się, że naprawdę są to rozbudzone nadzieje, obym się mylił. Chce kończyć tą kadencję z pełna odpowiedzialnością. Dział 710 również wskaźnik wzrostu o 178%.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Warto odnieść się do tego co powiedział Pan Burmistrz. Chciałem w tym momencie wystąpić jako Przewodniczący Komisji Budżetu chociaż pewnie swoich prywatnych przemyśleń jako Radny Andrzej Gumowski w żaden sposób nie będę mógł porzucić. We wstępie do opinii Komisji Budżetu zostało właściwie wszystko powiedziane. Zostało powiedziane dlaczego Komisja w ten sposób postąpiła, dlaczego Komisja szuka oszczędności, dlaczego proponuje takie, a nie inne zmiany.

Już na ostatniej sesji apelowałem o to, żebyśmy mocno przemyśleli sprawę przegłosowania krytej pływalni i kosztów z tym związanych. Skoro podjęliśmy decyzję o tym, że ten basen jest niezbędny (wszyscy jednogłośnie taka wolę wyrazili) więc bądźmy konsekwentni i szukajmy teraz tych środków. Wnioski Komisji Budżetu wychodzą właśnie naprzeciw temu, aby ten basen mógł rzeczywiście jak najszybciej powstać. Musimy tutaj niestety, ale mocno tego pasa przycisną.

We wstępnie również Komisja wspominała o narastaniu deficytu. Kłania się tu zwykła matematyka, proporcja, otóż Panie Burmistrzu - rok 2005 - deficyt 2.250.000 zł, rok 2006 - deficyt 5.600.000 zł, z prostej proporcji wynika, że rok 2007 (czyli to co pozostawiamy naszym następcom) sięgnie ok. 10.000.000 zł. Co z tą naszą przyszłością? Wygląda to w bardzo czarnych kolorach. Moja prywatna dygresja, otóż ja osobiście chciałbym naprawdę spokojnie spać po upływie tej kadencji i myślę, że nikt nie ma ochoty na to, abyśmy w nocy byli przez jakieś „majaki” męczeni, myślę, że to również będzie jednym z tych argumentów. Najprostszym rozwiązaniem Panie Burmistrzu (jest to również moje przemyślenie) byłoby po prostu odrzucenie przez Komisje całego projektu w całości i oddanie go do ponownego opracowania, a mianowicie takiego, który nie zawierałby deficytu budżetowego, bądź deficyt nie wyższy niż w roku 2005, byłoby to najprostsze rozwiązanie Komisji, Komisja by się specjalnie nie napracowała, żaden z nas Radnych, Pan Burmistrz zostałby zobligowany do przepracowania tego budżetu i nie musielibyśmy dzisiaj tak długo debatować. Natomiast my nie, my chcieliśmy wskazać i zdecydowanie, uczciwie nad tym budżetem popracować i tak się stało, jest to efekt tej pracy. Żaden z członków Komisji do końca jest nie zadowolony, bo deficyt 4.600.000 zł do poziomu, którego udało nam się wypracować wnioski i zmniejszyć to również jest budżetem bardzo niedobrym i zdecydowanie trzeba o tym powiedzieć.

Odniosę się do Pańskich uwag, które Pan wypowiedział na temat wniosków Komisji .

Jeżeli chodzi o pierwszy wniosek: zwiększenie strony dochodowej - w żaden sposób nie możemy się z Panem zgodzić, ponieważ nie dociera do nas i nie jest prawdą, że nie ma chętnych na działki w Pyrzycach. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, gdyby mi tak naprawdę zależało, to byłbym w stanie zaprosić tutaj 16 ludzi (mówię o 16-stu działkach przy ul. Lipieńskiej), którzy byliby zainteresowani już jutro zakupem tych działek, myślę, że nie sprawiłoby mi to żadnego kłopotu, bo mnóstwo ludzi mnie jako Radnego pyta, gdzie może kupić działkę itd.

Po pierwsze: nie może być tak, że wykazuje Pan 8 działek do sprzedaży, a 8 działek Pan nie wykazuje. Otóż nie może być tak, że ja w domu trzymam 1.000 zł , a idę do Pana pożyczyć 1.000 zł, bo nie mam, tak nie może być, albo wykazujemy wszystkie, albo nie wykazujemy nic.

Po drugie: zwrócił Pan uwagę, że nie wiadomo jakie będzie rozstrzygnięcie dotyczące Wojewody i tego terenu. Owszem, jeżeli ma Pan jakiekolwiek wątpliwości to wyprowadźmy wszystko.

2 kaseta

Przewodniczący K. Budżety A. Gumowski- Druga sprawa dotyczy Działu 700 i 710. Pan radny Mirosław Gryczka już dużo powiedział, natomiast ja powiem o wartościach bezwzględnych i liczbach. W Dziale 700 wykonanie było na poziomie 294.000 zł. Komisja zaproponowała zmniejszenie zaplanowanej kwoty o 300.000 zł, co i tak pozostawia wzrost w projekcie o 40.000 zł. Tak więc nie ma tu mowy Panie Burmistrzu, że my próbujemy całkowicie ubezwłasnowolnić. Nie! Wykonanie robót 2005r. + górka. Jesteśmy zwolennikiem tego, że w każdym z poszczególnych działów powinien nastąpić minimalny wzrost, który powodowałby, że poszczególne gałęzie naszej gospodarki lokalnej będą się rozwijały mimo tego, że mamy takie kłopoty finansowe.

Podobnie ma się rzecz w Dziale 710, gdzie wykonanie roku 2005 wynosiło 273.000 zł. proponujemy pozostawienie takiej kwoty zwiększonej o 43.000 zł. Czyli też nie ma stagnacji w tym dziale. Jest to w końcu jakaś kwota, która stanowi prawie 20% wzrostu w stosunku do tego, co wydatkowano w roku 2005.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że komisja wskazała tylko gdzie i jakie kwoty ująć w działach. Takie jest zadanie komisji i radnych. Autorem tego projektu budżetu jest Pan, Panie Burmistrzu. Jeżeli ma Pan możliwości co do tego, kto powinien podzielić te środki, Kto się zna lepiej na tym, co zrobić w rozdziałach czy paragrafach, to nasze myślenie się zdecydowanie różni. Pan jako Burmistrz (według mnie nie ulega to żadnej wątpliwości) powinien z chwilą, kiedy 9 stycznia komisja wypracowała stosowne wnioski, przygotować się do tej sesji budżetowej. Bez względu na to, czy Wysoka Rada przyjmie lub nie przyjmie tego wniosku, powinien Pan być przygotowany, aby pokazać nam „dobrze Wysoka Rado, skoro przyjęliśmy ten wniosek, ja jestem gotowy, taka jest moja propozycja podziału w rozdziałach”. Na potwierdzenie swoich słów użyję projektu uchwały. W § 21 „upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych jedynie z wyłączeniem wydatków między działami”. Dla mnie sytuacja w praktyce może być taka- my wskażemy Panu konkretnie co w rozdziałach i działach mamy zrobić, a Pan zgodnie z tym upoważnieniem przychodząc jutro do pracy powie: „ ja sobie to zrobię jak będę chciał” i ma Pan do tego pełne prawo. To już jest nieuczciwe. Powinien Pan przygotować ten podział, tak abyśmy byli przygotowani na wszelką okoliczność. Niestety tego nie ma i świadczy to o tym, ze nie do końca przygotował się Pan do sesji budżetowej.

Chciałbym się również odnieść do kwestii funduszu reprezentacyjnego Burmistrza. Być może w innych samorządach coś takiego funkcjonuje i radni są na tyle tolerancyjni, że powinni to stosować. Zdaniem komisji nie powinno tego być i wnioskujemy o to, aby cały ten fundusz wyprowadzić w całości, co nie znaczy że Burmistrz nie ma do swojej dyspozycji pewnych kwot, które są zawarte czy to w promocji, Urzędzie Miejskim czy poprze delegacje, ryczałty na samochód. Nie widzę takiej potrzeby tworzenia ekstra funduszu dla Burmistrza. Myślę, że 20.000 zł, które proponujemy jako komisja przenieść do PDK. Mam taką nadzieję, że wszyscy się z tym zgodzimy, bo z jakimi problemami borykał się PDK w ostatnim czasie, m. in. dzięki naszym decyzjom związanym z mającymi tu miejsce imprezami. To będzie pewnie jakaś rekompensata, a szczególnie dla tych zespołów, które stanowią o naszym dorobku kulturowym (mam tu na uwadze zespół „Kresowianka”). Myślę, że kłopoty finansowe poprzez ten skromny gest znikną.

Jeśli chodzi Panie Burmistrzu o zmianę nazwy w Dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne, usuwanie zagrożeń na uruchomienie monitoringu, to ile my się będziemy „wlekli w ogonie” pewnych zadań nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wysoka Rada mądrze postąpiła przeznaczając pewne środki, ale musimy być pewni, że one trafią na monitoring. Jest on już tak daleko zaawansowany, podpisane są już umowy, tylko my jesteśmy ciągle na końcu. Są zrobione pewne symulacje finansowe, trzy kamery będą kosztowały około 50.000- 60.000 zł. Nazywajmy rzecz po imieniu i mówmy, że to ma być na monitoring, bo taka jest wola Rady.

Co do rezerwy budżetowej nie mam nić do powiedzenia.

Jeśli chodzi o Gimnazjum i budowę hali sportowej to wiadomo, że skoro Rada przegłosowała uchwałę dotyczącą budowy basenu przy Gimnazjum i modernizacja hali nie ma sensu, więc wniosek o wyprowadzenie tej kwoty i wprowadzenie na budowę krytej pływalni jest jak najbardziej zasadne.

Jeśli chodzi o Dział 900 i wyprowadzeni kwoty 240.000 zł, to też jest chyba sprawa poza wszelką dyskusją.

Skoro podjęliśmy decyzję, że nie przekazujemy majątku wodociągowego z terenów wiejskich do PPK, więc nie mamy za co płacić dla Wodociągów Goleniowskich. Sprawa jest prosta: 240.000 zł się uwolniło.

W Dziale 926- Kultura fizyczna i sport teoretycznie robi się krzywdę Panu Dyrektorowi Olechowi. Okazało się, że Pan Dyrektor dzięki swoim staraniom wypracował w roku 2005 dochód w wysokości 96.000 zł. Nie wiedzieć czemu w roku 2006 planuje sobie 66.000 zł. Mamy nadzieję, że Pan Dyrektor zwiększy swoje dochody poprzez swoją operatywność. W związku z tym proponujemy, aby te dochody były utrzymane na roku 2005, a jeśli uda się coś więcej to osobiście podziękuje Panu Dyrektorowi za przeniesienie środków, które muszą trafić z powrotem do OSiR- u. Te jednostki, które wypracują powinny same tymi środkami dysponować. Mam nadzieję, ze 30.000 zł wyprowadzone z dotacji w sposób bardzo prosty trafi z powrotem poprzez wypracowanie dochodów własnych.

Odnośnie Działu 926 Dokumentacja centrum rekreacyjno- sportowego, to mogę tu z czystym sumieniem wycofać ten wniosek. On spełnił swoją moc z uwagi na to, że uchwała została podjęta. Jeżeli któryś z członków Komisji Budżetu będzie miał wątpliwości, to proszę o ich zgłoszenie.

Kwota 1.370.000 zł, którą Komisja Budżetu znalazła w tym budżecie jest w całości przeznaczona na likwidację deficytu budżetowego. Nie do końca jesteśmy zadowoleni w sensie zmniejszenia. Chciałoby się więcej. W uchwale budżetowej jest wyraźnie zapisane, że pokrycie tego deficytu musi nastąpić z obligacji, których spłata od 1- go stycznia 2007r. będzie obciążała naszą gminę. Tak więc nie ma możliwości likwidacji tego deficytu w 2007r. Tego się najbardziej boję i zwracam się do Wysokiej Rady, aby przychyliła się do wniosków Komisji Budżetu. Myślę, że pomimo niezadowolenia z wyników pracy komisji, zmierza ona w dobrym kierunku i choć częściowo redukuje stan zadłużenia, a nasi następcy będą mieli o 5-10 % mniej kłopotu.

Radny W. Kędziora- Je też bym sobie życzył, że sesja budżetowa powinna być świętem, ale w momencie gdy obie strony mają wolę kompromisu. Niestety Panie Burmistrzu po wszystkich Pana odniesieniach się wniosków poszczególnych komisji nie widzę tej woli kompromisu. Mógłbym się zastanawiać, że może rzeczywiście Rada się myli i nie jest skłonna do kompromisu. Radnych jest dwudziestu jeden, a Pan jest jeden i gdzie tu jest większe prawdopodobieństwo pomyłki? Gdzie tkwi błąd, że nie możemy się dogadać?

Pani Skarbnik czytała, że wszystko jest zgodne, są procedury i wskaźniki. Zgadza się. My nigdy nie negowaliśmy procedur i mnie jako radnego one nie interesują. Mnie interesuje tylko jeśli chodzi o kwoty i nazwy zadań. W ubiegłym roku, żeby budżet się zrównoważył zaproponował Pan zaciągnąć 2.250.000 zł obligacji na to, aby budżet się zrównoważył. Wyszła nadwyżka budżetowa 894.000 zł. Można powiedzieć, że w praktyce zadłużenie za rok poprzedni okazało się mniejsze. Zadłużenie faktyczne w ubiegłym roku wynosiło 1.356.000 zł. Porównuję tą kwotę do tego co Pan proponuje, a mianowicie emisję obligacji komunalnych na kwotę 5.735.000 zł. Jak porównuję te kwoty, to dynamika wzrostu zadłużenia wyszła mi 423 %. Jest dużo ludzi, którzy jak się mówi o publicznym groszu, to właściwie ich to nie interesuje, bo to nie ich prywatne pieniądze. Prędzej czy później to my podatnicy będziemy to spłacać. Czym to jest spowodowane, że Pan dopuszcza do aż takiego zadłużenia? Ja stwierdziłem, że to jest jedna z Pańskich desperacji. To co ja mówię, jest kompatybilne z tym co mówił radny Gryczka, że rozbudza Pan nadzieję. W moim mniemaniu Pan za publiczne pieniądze rozpoczął kampanię wyborczą. Załóżmy, że ja zagłosuję przeciw przekazaniu 100.000 zł dla Żabowa, to Pan powie, że ja jestem przeciwnikiem sali w Żabowie. Ja uważam, że jest potrzebna, ale Panie Burmistrzu skończmy najpierw Dom Kultury, wypompujmy wodę z piwnicy, zróbmy salę widowiskową. Realizuje pan te uchwały Rady Miejskiej, które zostały podjęte, a mianowicie o rozbudowie Gimnazjum i niech nie opowiada Pan, że teren jest objęty właściwie kuratelą konserwatora zabytków i musi się wypowiedzieć. Ja Panu powiem jaka część Pyrzyc jest objęta opieką konserwatora zabytków- wszystko w obrębie murów, Studzienka, Stare Miasto. Na ul. Rejtana budynki się nie zawalą, funkcje w planie zagospodarowania przestrzennego się nie zmienią.

Czy trzeba pana przekonywać, że siec kamer telewizyjnych poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców? Pańska w tym głowa, żeby przeprowadzić albo przetarg, albo konkurs ofert i wybrać najkorzystniejszą dla Pyrzyc.

Odnośnie folkloru, to Pan Przewodniczący Gumowski dostał pismo od zespołu „Kresowianka” z prośbą o uwzględnienie przy pracach komisji i na Komisji Budżetu odczytał. Komisja się przychyliła. Fakt, że zgłosiłem ten wniosek, żeby z Pańskiego funduszu reprezentacyjnego to przeznaczyć. Pan się tu wypowiedział: „inne zespoły też”. Przecież my wyraźnie powiedzieliśmy, że o innych zespołach z nazwy nie wymienialiśmy, bo „Kresowianka” tylko się zwróciła. Zgodnie z Pana intencją badaliśmy zespoły folklorystyczne, w tym „Kresowianka”. Był nawet głos, że 20.000 zł będzie za dużo dla jednego zespołu, to będzie wręcz faworyzowanie, ale zapis jest konkretny, żeby te środki trafiły tam, gdzie wymyśliliśmy. Dlatego tych zespołów folklorystycznych jest więcej na terenie gminy i w tym głowa Pani Dyrektor, żeby tak rozdzielić, aby wspomóc właściwie większość.

Co do funduszu reprezentacyjnego Panie Burmistrzu w tym czwartym roku kadencji niech robi Pan kampanię za własne pieniądze. Przypomnę Panu przypadek z Brzeska sprzed 3,5 roku, kiedy licytował Pan tort za ponad 300 zł. Prawdopodobnie jeszcze rok temu Pan nie zapłacił do końca, dał Pan 100 zł a taka feta była na boisku. Ja mam tą informację sprzed roku i jeżeli w międzyczasie Pan to uregulował i będą na to stosowne zaksięgowane kwoty w Radzie Rodziców przy SP w Brzesku to oddam Panu honor.

Inna sprawa. Pan chce zaciągnąć nowe kwoty na nowe inwestycje, a przecież stare jeszcze spłacamy- 875.000 zł w roku za gazyfikacje. Ta inwestycja, pierwszy i drugi etap, kosztowała nas, 13.000.000 zł. Okazało się, że sprzedaliśmy ten pierwszy i drugi za ponad 4.000 zł. Czy wie Pan ile pozostało nam jeszcze do spłaty? Ponad 5.000.000 zł. To co Pan robi to jest hucpa. kończmy to, co zaczęliśmy. Róbmy to, na co Rada dała przyzwolenie.

Słyszałem opinie, że Pan powiedział, że nie wie czy w ogóle będzie to realizował.

Ten budżet to jest wyraz Pańskiej desperacji w tym czwartym roku wyborczym.

Radny K. Dubicki- Chciałbym zmienić wniosek w imieniu Komisji Edukacji. Zanim jednak do tego przystąpię chciałbym odnieść się kilkoma zdaniami. Panie Burmistrzu, niedawna decyzja przesunięcia środków z dróg wiejskich na rozbudowę ul. Narutowicza, mówi Pan że to jest nieprawna decyzja. Uważam, że Pan się myli. Należałoby wszelkie środki przesunąć, aby tą inwestycję rozpocząć i zakończyć. Pan chce budować tą ulicę etapami, ale ile będzie tych etapów? Pięć, dziesięć lat? Taka gospodarka jest chyba nie na miejscu. Z tym się wiążą przecież koszty, bo im dłużej będziemy robić, tym koszty będą większe. Komisja Edukacji wnioskowała, aby z Działu 600- Transport i łączność, drogi publiczne i gminne, przesunąć środki na modernizację ul. Narutowicza. komisja ten wniosek wycofuje i wnioskuje, aby w pierwszej kolejności wszelkie pozyskane środki (z pozostałości ze spłaty kredytu, ze sprzedaży majątku) poszły na zakończenie modernizacji, dofinansowanie tej inwestycji. Prawda jest, że środki gmina zabezpieczyła na część robót tej ulicy i te środki są na subkoncie. Przy przetargu który się odbył, kwota była o 100.000 zł większa niż gmina zabezpieczyła te środki. jestem przekonany, że następny przetarg jaki by się nie odbył nie będzie przybliżał do tej kwoty, a będzie jeszcze rósł.

Uważam, że wniosek komisji jest uzasadniony i należałoby wszelkie pozyskane środki budżetowe na tą inwestycję przeznaczyć.

Zapewniał Pan, Panie Burmistrzu, że ul. Bogusława (żużlówka) będzie zrobiona w 2002 roku. W 2003 roku wspólnoty bloków 22 i 28 zwróciły się z pismem do Pana Burmistrza o remont tej drogi. Odpowiedział Pan im pisemnie 2 grudnia 2003 roku, iż będzie ta droga zrobiona przy modernizacji ul. Narutowicza w 2004 roku, w najgorszym wypadku w 2005. Nie wiem jak się Pan z tego wytłumaczy, ja im tego nie obiecywałem. Myślę, że koniec kadencji zobowiązuje Pana do wykonania tej inwestycji.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Mam pytanie do Pana Burmistrza dotyczące wniosków Komisji Rolnictwa. Być może Pan Przewodniczący mi wyjaśni. Chodzi o ostatni wniosek o przesunięcie kwoty 60.000 zł z zadania położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Willowej na zadanie remont ul. Polnej. w przekazanym przez Pana Burmistrza projekcie na stornie 32, że przewidziane jest pozyskanie 75% kosztów z sektorowego programu operacyjnego. Szkoda, aby te środki przepadły, tym bardziej że częściowo to zadanie zostało już wykonane. Jeżeli ma być dokończone z udziałem 75% środków unijnych, to byłoby szkoda. Chciałbym na ten temat wyjaśnienia, bo nie wiem jak mam się zachować przy głosowaniu.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Jest zapis magnetofonowy, gdzie ja nie mówiłem, że nie ma chętnych na działki w Pyrzycach.

Słusznie Radny Gumowski zauważył, iż uchwała budżetowa daje Burmistrzowi możliwości w dziale uchwała. Jest to projekt na którym się pracuje.

Radny Kędziora dosyć dużo mówił, a ja może powiem w ten sposób. Często radny Kędziora podnosi kwestię niegospodarności Burmistrza. A czy kiedykolwiek radni debatowali, rozważali o tym, aby kupić stroje „Kresowiance”, sprzęt sportowy drużynom wiejskim, aby zorganizować wyjazd dla młodzieży do Włoch? Nie. Ja zabiegam o to, aby nasz pieniądz szanować. To nie dotyczy funkcjonowania Burmistrza. Nie mam służbowego samochodu. Dzisiaj rozważam, czy warto było zaproponować Wysokiej Radzie tej fundusz. chciałem pokazać, że potrzebne są pieniądze na takie rzeczy, które wrócą do dzieci i młodzieży. Radni inaczej mnie tu widzą.

Co do wypowiedzi o zadłużeniu sądzę, że swego czasu była taka osoba, która zwiastowała nieszczęście, a w historii nazywano to kasatą. Mam nadzieję, że w
Pyrzycach nic takiego nie ma o czym mieszkańcy się przekonają.

Odnośnie ul. Willowej uważam, że należy ją zakończyć, a przynajmniej porządnie wyremontować. Jest to temat techniczny i Burmistrz tym się zajmie. Prosiłbym jednak, aby wykonać w ten sposób, iż w Dziale 600- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Górne oraz remont ul. Polnej.

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Przez ostatnie trzy lata uchwalania budżetu udawało nam się zawsze osiągnąć podział zadłużenia lub jego braku, który satysfakcjonowałby wszystkich radnych. Było to albo zero deficytu, albo deficyt minimalny. Ten rok jest ewenementem. Komisja Rolnictwa i Komisja Budżetu wyraziła bardzo duże zaniepokojenie tym zadłużeniem próbując zmniejszyć ten poziom. Myślę, że w sprawie tej dyskusji powinniśmy jednak określić jaki poziom zadłużenia tego budżetu jesteśmy w stanie przyjąć, biorąc pod uwagę stan obecny budżetu i przyszłe lata. Myślę, że to powinno być w granicach 2.000.000 - 3.000.000 zł. Tak trzeba byłoby skroić zadania inwestycyjne, które nie przekraczałyby tego poziomu. Kilkakrotnie, kiedy rozmawialiśmy o zadłużeniu budżetu w poprzednim roku, były głosy, że ten poziom jest bardzo wysoki i przekracza dopuszczalne normy.

Drugim argumentem w kwestii stanu budżetu było prowadzenie szeregu inwestycji od paru lat, które nie są ukończone: SP Nr2, Dom Kultury, Strażnica w Brzesku, świetlica w Krzemlinie.

Trzecia sprawa, która rzuca się w tym projekcie budżetu jest wysyp nowych zadań inwestycyjnych. Doliczyłem się 20 nowych pozycji, które pojawiły się w tym budżecie. W poprzednich budżetach były to pojedyncze zadania wprowadzane na tamten rok. Wprowadzonych było około 20 zadań. Wszystkie elementy spowodowały, że jestem przekonany o tym, że nie można dopuścić do tak wysokiego zadłużenia i w związku z tym składam wniosek. Doprowadzi on do tego, że zadłużenie spadłoby do kwoty 2. 585.000 zł i przedstawiam propozycję zmian w budżecie, żeby osiągnąć taki poziom zadłużenia

W kwestii dochodów zgadzam się z Komisją Budżetu: Dział 700- Wpływy ze sprzedaży- 16 działek ul. Lipiańska i 10 działek ul. Staromiejska- zwiększyć dochody o 400.000 zł. W pozycji zmniejszenie wydatków:

 • Dział 600 Transport i łączność o 445.000 zł

 • Dział 710 Działalność usługowa o 105.000 zł

 • Dział 750 Administracja Publiczna o 203.000 zł

 • Dział 754 Ubezpieczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 60.000 zł

 • Dział 900 Gospodarka komunalna o 163.000 zł

 • Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 301.000 zł

 • Dział 801 Oświata i wychowanie o 430.000 zł

Łączne zmniejszenia wydatków dają kwotę 1.677.000 zł. Dodając do tego zwiększenie o 400 tj. zmian do projektu budżetu o 2. 077.000 zł i skutkuje to deficytem 2. 585.000 zł. Wszystkie te zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków w działach, które przytoczyłem dotyczą zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu. Mimo tych proponowanych zmian nadal będą realizowane takie zadania, te środki w budżecie są przewidziane nadal na pływalnię, ścieżkę rowerową, remonty dróg, szkół i przedszkoli. Wszystkie te elementy nie zostały naruszone. Nie naruszony został również dział, o którym wspominał Pan Burmistrz- Gospodarka Mieszkaniowa, gdzie rzeczywiście zobowiązania wcześniejsze rady Miejskiej były takie, aby przeznaczyć te kwoty na bilansowanie mieszkań komunalnych. Dalej ten dział jest pozostawiony. Dalej byłyby realizowane dokumentacje na podmiocie, budownictwo socjalne, remont budynku w Żabowie, dokończenie Strażnicy w Brzesku, uzbrojenie ul. Lipiańskiej i ul. Stargardzkiej, świetlica w Nowielinie, dokończenie w Krzemlinie. Myśl jest taka, że powinniśmy dokończyć to co zaczęliśmy, z wprowadzeniem dwóch pozycji: tężnie i pływalnia przy Gimnazjum. Prowadzona kampania w tej sprawie, zwłaszcza przez Pana Burmistrza spowodowała, że całe społeczeństwo w Pyrzycach oczekuje pływalni w mieście.

Zgłosiłem tą poprawkę i powinniśmy się odnieść do takiego poziomu deficytu budżetowego, abyśmy spokojnie mogli spojrzeć w oczy tym, którzy będą pracować nad następnymi budżetami.

Radny J. Tkaczuk- Chciałbym zapytać Pana Burmistrza czy do finansowanie tego wydawnictwa to są zobligowane wszystkie gminy na terenie województwa zachodniopomorskiego czy to jest tylko Pana oferta, aby to wydawnictwo sfinansować? Być może nie są to duże pieniądze, ale uważam, że salę dla Brzeska należy w jakiś sposób wyposażyć.

Odnośnie wniosku Panie Radny Gola uważam, że był to Pana wniosek autorski. Dwa dni temu była Komisja Rolnictwa i Pan w ogóle nie wspomniał na ten temat. Brak Panu zaufania do radnych? Po co są komisje, skoro nie ma Pan do nas zaufania i nas lekceważy.

Zwracam się do Pana Burmistrza, że czasami warto jest posłuchać wyroczni innych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Zachodniopomorskie Towarzystwo wykłada 20.000 zł, a pozostałe pieniądze gmina Pyrzyce. Uważam, że jest to bardzo dobre wydawnictwo i może znaleźć się w szkołach i przedszkolach.

Odniosę się do wypowiedzi Radnego Goli, który naliczył 20 nowych przedsięwzięć w tym budżecie. W każdym roku coś robiliśmy. Zadanie wykonane- proponuję następne. Proszę nie mówić, że trzy lata nic nie robiłem, a teraz obudziłem się, bo są wybory. Te przedsięwzięcia nie zamykają się w tym roku. Mówiąc o tężniach dobrze będzie jeśli zrobimy w tym roku szkielet i zakończy się.

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Panie Radny Tkaczuk, jeśli śledził Pan tok pracy nad budżetem, to zwrócił Pan uwagę na to, że od pierwszego projektu budżetu wpływały wielokrotne poprawki do radnych, a raczej były robione a nie wpływały. Padły propozycje pierwszych posiedzeń komisji, pracowałem nad budżetem. Oczekiwaliśmy reakcji Burmistrza, gdzie wyraźnie było napisane, że poziom deficytu jest za duży. Ostatnie poprawki Pan Burmistrz przeczytał dzisiaj na sesji. Pan Burmistrzu proponuje, aby ul. Polną wpisać do zadania Młyny- naprawa drogi. Prościej byłoby zapisać ul. Willową, przecież stamtąd zabrał Pan wcześniej 60.000 zł na ul. Willową, sprowadzając remont Młynów do 40.000 zł, później wprowadził Pan 50.000 zł do Młynów z powrotem. Pan jeszcze włącza ul. Polną do młynów. Proszę wprowadzić ul. Willową do Młynów a na ul. Polną zostawić 60.000 zł.

Pewnego dnia między trzecią a czwarta poprawką do budżetu pojawiło się zadanie budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum. Dzisiaj już nie ma tego zadania. Trzy dni minęły i pojawiło się zadanie- sala gimnastyczna w Żabowie. Więc jak można żądać ode mnie, abym ja mógł przedstawić jakiś projekt? Wszystkie te zdarzenia (łącznie z opiniami komisji) wprowadzały zmiany do budżetu. Na Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa była w finale moja propozycja, która wyszła z założenia, że ponad 2.500.000 zł nie powinniśmy większego deficytu w tym budżecie zaprojektować. W związku z tym należało w działach gdzie prowadzone inwestycje część z nich wyprowadzić, te które zostały wprowadzone w tym roku. W poprzednich latach były wprowadzone pojedyncze inwestycje. Ja ani razu w swojej wypowiedzi nie powiedziałem Panu Burmistrzowi, że robi sobie kampanię wyborczą tym projektem budżetu.

Powodzenie zadań, które są w tym projekcie budżetu zwielokrotni potrzeby inwestycyjne i kwoty, które będą potrzebne w następnych latach. W wielu projektach Pan Burmistrz posiłkuje się dofinansowaniem ujemnym, które wątpię czy w takiej ilości, w jakiej Pan Burmistrz proponuje będzie uzyskane. Albo stracimy pieniądze na dokumentację albo na zadnia, które do niczego nie prowadzą, albo niestety my za to zapłacimy. Dlatego powinniśmy pozostać na takim poziomie zadłużenia i z tego wynikają te zmiany w poszczególnych działań.

Radny W. Kędziora- Zgłosił wnioski:

 1. w Dziale 926, gdzie Burmistrz się ustosunkował do zmiany nazewnictwa, zmienić nazwę na: dokumentacja techniczna na rozbudowę krytej pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

 2. dotyczący rezerwy ogólnej; Burmistrz pierwotnie proponował 281.162 zł. Później w poprawce wyszło na to, że 100.000 zł ma być wyprowadzone (80.000 zł na budowę ścieżki rowerowej od ul. Stargardzkiej do ul. Ciepłowniczej oraz 20.000 zł na budowę przejścia dla pieszych na cmentarz w Brzesku). Zgłaszam wniosek, aby tę kwotę z powrotem wprowadzić do rezerwy przy czym, żeby ta rezerwa przybrała nazwę: rezerwa na dofinansowanie planowości skutków podwyżki wody i odprowadzania ścieków.

Jestem po rozmowie u Pana Lempartego i ta kwota przerobi około 500.000- 600.000 m3 pozwoliłaby obniżyć ceny taryf o 50- 60 groszy. Być może będą zbliżone do tych, które były w roku poprzednim. Społeczeństwu się to należy. Inwestycja kosztowała dużo i właściwie spłacają ją mieszkańcy, ale powstała za przyzwoleniem Pana jako właściciela.

Można się posiłkować miastami sąsiednimi typu: Lipiany, Świnoujście. Są możliwości i tutaj dajemy pełnię władzy Panu Burmistrzowi.

Wobec tego pieniądze te powinny wrócić z powrotem, była to rezerwa nie ogólna tylko na dofinansowanie skutków podwyżki cen wody i ścieków dla mieszkańców miasta.

Proszę Pana Przewodniczącego Gumowskiego, aby przed głosowaniem o szybkie spotkanie z Komisją Budżetu, aby ewentualnie komisja mogła się do tego odnieść.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Nie było możliwości złożenia tego wniosku w innym czasie, bo jest to wniosek klubu radnych Platformy i radnych nie zrzeszonych. Mogło to nastąpić tylko w momencie, kiedy są obrady sesji.

Radna I. Morka- Panie Burmistrzu, mówił Pan, że nie zgadza się z wnioskiem Komisji Edukacji, jeśli chodzi o zdjęcie kwoty 90.000 zł z Działu 600- Transport i łączność, opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych. Dlaczego komisja podjęła taką decyzję? Nikt na zapytania radnych nie odpowiedział, na pytanie dlaczego jest taka kwota, czy ta kwota jest również zabezpieczeniem, bo będziemy korzystać ze środków unijnych? Nikt na to nie odpowiedział. Ja myślę, że kwota 90.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych, jest stanowczo za mała. Jest zaznaczone, że remonty cząstkowe Dlaczego zawsze mają to by cząstkowe? Róbmy po kolei: Obromino, Letnin, Nieborowo.

Komisja podtrzymuje swój wniosek i prosi Wysoką Radę o przegłosowanie 90.000 zł na rozbudowę SP Nr2, dokończenie elewacji i wymianę stolarki okiennej. Skończymy już inwestycję. Rada przekazała już 130.000 zł + 90.000 zł zdjęcie z Działu 600 i za te 230.000 zł moglibyśmy zrobić elewację i wymianę stolarki okiennej w całej szkole.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Zgodnie z sugestią Radnego Kędziory pytałem wszystkich o zdanie i postanowiliśmy jednogłośnie wycofać wniosek z pozycji 5, czyli w Dziale 758- Różne rozliczenia wyprowadzić kwotę 200.000 zł i jednocześnie wniosek złożony przez Radnego Kędziorę (Klubu Radnych Platformy) stał się wnioskiem Komisji Budżetu. Jest on popierany jednogłośnie. W to miejsce wchodzi wniosek. Czyli nie wyprowadzić a przeznaczyć tą kwotę.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski:

 • KOMISJA BUDŻETU

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (16 działek przy ul. Lipiańskiej i 10 działek przy ul. Staromiejskiej) o kwotę 400.000 zł.

Wynik głosowania: za- 19, przeciw- 0, wstrzymało się- 0

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wyprowadzić kwotę 300.000 zł i pozostawić na poziomie roku 2005 (698.567 zł - 300.000 zł = 398.567 zł).

Wynik głosowania: za- 12, przeciw- 1, wstrzymało się- 6

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Dział 710 Działalność usługowa- wyprowadzić kwotę 200.000 zł (517.760 zł - 200.000 zł = 317.760 zł).

Wynik głosowania: za- 14, przeciw- 3, wstrzymało się- 3

Wniosek uzyskał akceptację.

 1. Dział 750 Administracja publiczna

 • Rozdział 75075 - Promocja (fundusz reprezentacyjny Burmistrza) wyprowadzić kwotę 20.000 zł i wprowadzić ją do:

 • Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Pyrzycki Dom Kultury z dopiskiem "na działalność folklorystycznych zespołów ludowych w tym Kresowianki";

Wynik głosowania: za- 15, przeciw- 0, wstrzymało- 4

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w części opisowej - pozostała działalność - zmienić słowa "usuwanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli" na słowa "uruchomienie monitoringu TV niebezpiecznych miejsc na terenie miasta Pyrzyce".

Wynik głosowania: za- 18, przeciw- 0, wstrzymało się-

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Radny W. Kędziora- Wnioskuje, aby kwotę 281.162 zł z rezerwy ogólnej przeznaczyć na dofinansowanie skutków podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców miasta Pyrzyce, którego operatorem jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Złożony projekt do sporu w sprawie dofinansowania ścieżki rowerowej jest aktualny i kwota, która została przewidziana w budżecie jest niewystarczająca. Niedawno zaobserwowaliśmy, nie tylko na tym zadaniu, ale też na innych, że kiedy mamy do czynienia polsferami przetargowymi oferty składane znacznie przewyższają wartości kosztorysowe. Jeżeli nie zapewnimy środków na tą ścieżkę to grozi nam pewna przeszkoda natury formalno- prawnej iż SPOL może w przyszłości nie przyjmować nam projektów składanych na jakiekolwiek zadania związane z tym programem.

Radny W. Kędziora- Uważam, że jest to pewne przekłamanie ze strony Pana Burmistrza. Wydaje mi się, że wniosek ocenia się pod względem tzw. merytorycznej zawartości, a nie wnika się czy któryś był wcześniej negatywnie zaopiniowany. Każdy wniosek bada się z osobna. Ja jestem za budową ścieżki rowerowej, ale w momencie, kiedy jej długość będzie na tym pierwszym etapie odpowiednio dłuższa. Komu ma służyć ten odcinek od ul. Stargardzkiej do ul. Ciepłowniczej? Rozważmy priorytet: co ludziom bardziej pomoże- ścieżka czy dofinansowanie skutków podwyżki cen wody i odprowadzanie ścieków?

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Nie wysłaliśmy do tej pory wniosku ani zadania ścieżka rowerowa. To zadanie w tej chwili wycofujemy, bo nie zabezpieczamy środków wymaganych na projekt, który został zakwalifikowany.

Można byłoby dofinansować ludzi też w kwestii dostarczania ciepła. Dlaczego tylko w kwestii wody i ścieków? Dlaczego tylko w mieście, a nie na wsi? Jeżeli ktoś chce pomóc mieszkańcom, to może trzeba byłoby zastanowić się nad restrukturyzacją firmy, która dostarcza wiodę i odprowadza ścieki. Proszę głosować przeciw temu wnioskowi.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Rada Miasta przyjęła dwie uchwały w roku ubiegłym, w e wrześniu i listopadzie, gdzie podjęła decyzję o środkach nie wygasających. Jest potrzeba zabezpieczenia środków własnych i przetarg wykazuje i tych środków brakuje, a trzeba pokazać udział własny. Proszę to wziąć pod uwagę.

Co do finansowania zadania to myślę, że po to jest szef firmy, aby starał się ograniczyć koszty. Co do strony formalno- prawnej wypowie się Pani radca.

Radca prawny G. Łukasiewicz- Była podjęta uchwała Rady Miejskiej o ustaleniu taryfy za wodę i odprowadzane ścieki, która dotyczy roku 2006. Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówią wyraźnie, że taryfa obowiązuje rok, a w trakcie roku kalendarzowego obowiązywania taryfy nie może ona zostać zmieniona. Natomiast na etapie budowania tej uchwały i uchwalania taryfy Rada może podjąć uchwałę, bo dopłaci do jednych, do wszystkich czy też do wybranych grup odbiorców o dofinansowaniu. W tej chwili przekazanie kwoty przedsiębiorstwu wodno- kanalizacyjnemu nie wpłynie na wysokość opłat za wodę w roku bieżącym.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Sesja budżetowa polega na kompromisie i taki kompromis zaproponuję, ponieważ nie zgadzam się z tym, co powiedziała Pani radczyni. Nikt nie chce zmieniać taryfy. Mówi się o tym, żeby różnice miedzy kosztami ponoszonymi przez mieszkańców a wzrostem taryfy pokryć z budżetu gminy i co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. Nie mówi się tu o zmianie taryfy. Jest to dopuszczalne. Myślę, że będzie to dobry gest w stosunku do naszych mieszkańców.

Panie Przewodniczący, ja proponuję i zwracam się do członków Komisji Budżetowej. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby marnotrawić środki. Proponuje więc, aby pozostawić kwotę 80.000 zł na ścieżkę rowerową, a pozostałą kwotę 201.000 zł przeznaczyć na dofinansowanie cen wody i ścieków. W trakcie roku budżetowego spróbujemy to jeszcze zwiększyć. Przecież nie wszystkie zadania, które mają być dofinansowane ze środków unijnych, gdzie zabezpieczyliśmy środki własne, będą realizowane.

Jeżeli członkowie Komisji Budżetu nie zgłoszą uwag, to zaproponuję w imieniu komisji zweryfikowanie tego wniosku o to, aby 80.000 zł w tej rezerwie oznaczyć i przeznaczyć na dofinansowanie budowy ścieżki, a pozostałą kwotę 201.000 zł na dofinansowanie cen wody i ścieków dla naszych mieszkańców, pozostawiając pole manewru w tym temacie Burmistrzowi.

Radny M. Majak- Jeśli w tej chwili nie ma możliwości dopłaty do cen, zmiany tej taryfy, jeśli może to być w trakcie konstruowania taryfy, to może potraktować ten wniosek jako postanowienie środków na dopłaty na przyszłe taryfy w 2007 r. Technicznie nie rozważaliśmy jak to zrobić. Jeśli w trakcie obowiązywania taryfy nie można podjąć uchwały o dopłacie, to prosiłbym aby traktować jako zabezpieczenie do taryfy na 2007 r.

Radny W. Kędziora- Jeżeli się okaże po 1-2 miesiącach, że nie ma takiej możliwości prawnej, to głos Radnego Majaka jest tu jak najbardziej zasadny, wtedy byśmy zobowiązali Burmistrza, żeby te taryfy nie wzrastały.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Zaproponował poniższy wniosek.

WNIOSEK

Komisja Budżetu wnioskuje o pozostawieni w Dziale 758- Różne rozliczenia, rezerwa budżetowa kwoty 281.162 zł w rozbiciu na następujące pozycje i oznaczeniu ich klasyfikacji:

 • 80.000 zł na ścieżkę rowerową

 • 201.162 zł na dopłaty do cen wody dla odbiorców indywidualnych

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Proszę o znowelizowanie tego wniosku, że Komisja przychyla się do wniosku Burmistrza.

Radna S. Jemielity- Muszę się odnieść do pierwszego wniosku Komisji Edukacji. Punkt 1: w Dziale 758- Różne rozliczenia jest wniosek Komisji Dotacji odnośnie wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Krzemlin na odcinku od posesji nr 17 do nr 18 w kwocie 65.000 zł oraz budowa oświetlenia drogowego na ul. Słowackiego w kwocie 15.000 zł.

Mam przed sobą pisma mieszkańców tych posesji z 2002 r. W 2003 r. przy zatwierdzeniu budżetu było powiedziane, że w miarę wygospodarowanych środków, na ten cel przeznaczone będą pieniądze. Do tej pory nie zostały przekazane środki i oświetlenie nie zostało wykonane. To trwa już około 8 lat.

Odnośnie punktu 2- oświetlenie ul. Słowackiego chodzi o umieszczenie jednej lampy przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Radnego Gumowskiego.

Wynik głosowania: za- 10, przeciw- 9, wstrzymało się- 1

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Dział 801 Oświata i wychowanie

 • Rozdział 80110 Gimnazja - budowa sali sportowej w Gimnazjum Publicznym w Pyrzycach- wyprowadzić kwotę 100.000 zł i wprowadzić ją do:

 • Działu 926 Kultura fizyczna i sport - Rozdział 92695 - pozostała działalność z dopiskiem "na inwestycje krytej pływalni";

Wynik głosowania: za- 18, przeciw- 0, wstrzymało się- 2

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność (zwrot nakładów za remonty, modernizację i inwestycje - Wodociągi Zachodniopomorskie Goleniów) wyprowadzić kwotę 240.000 zł

(3.156.000 zł - 240.000 zł = 2.916.000 zł)

Wynik głosowania: za- 18, przeciw- 0, wstrzymało się- 2

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

 1. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -

Ośrodek Sportu i Rekreacji wyprowadzić kwotę 30.000 zł

(1.006.005 zł - 30.000 zł = 976.005 zł)

Wynik głosowania: za- 12, przeciw- 5, wstrzymało się- 3

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

 1. Dział 926 Kultura fizyczna i sport w części opisowej - pozostała działalność - nazwa zadania powinna brzmieć „Dokumentacja techniczna rozbudowy krytej pływalni przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”.

Wynik głosowania: za- 17, przeciw- 1, wstrzymało się- 2

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 • KOMISJA EDUKACJI

Przewodnicząca K. Edukacji A. Odachowska- Poinformowała, iż w związku z przegłosowaniem wniosku Komisji Budżetu wnioski: 1 i 2 Komisji Edukacji nie będą brane pod uwagę.

 1. Komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty 90.000 zł w Dziale 600 transport i łączność, Rozdział 60016 - drogi publiczne i gminne - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na modernizację dróg wewnętrznych w miejscowościach: Obromino, Letnin, Nieborowo, Rzepnowo, ul. Rycerza Przybora, Nowielin, z przeznaczeniem jej do Działu 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 szkoły podstawowe - rozbudowa SP2 w Pyrzycach (dokończenie elewacji i wymiana stolarki okiennej).

Wynik głosowania: za- 12, przeciw- 6, wstrzymało się- 2

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty 10.000 zł z Działu 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy Gmin - wykonanie regałów do archiwum USC, z przeznaczeniem jej na opracowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia boiska przy SP2.

Wynik głosowania: za- 15, przeciw- 1, wstrzymało się- 4

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

 1. Komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty 13.000 zł z Działu 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy Gmin - wykonanie regałów do archiwum USC, z przeznaczeniem jej na wykonanie oświetlenia na parkingu przy ul. Zabytkowej.

Wynik głosowania: za- 11, przeciw- 2, wstrzymało się- 7

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Wniosek został wycofany. Komisja wnioskuje, aby wszystkie dodatkowe środki, które będą w ciągu roku przeznaczyć na remont ul. G. Narutowicza.

Wynik głosowania: za- 14, przeciw- 3, wstrzymało się- 3

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 • KOMISJA ROLNICTWA

1) Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe- wydatki inwestycyjne - budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej w Żabowie zmniejszyć wydatki o kwotę 100 000 zł z jednoczesnym przeznaczeniem wskazanej kwoty na budowę pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

Kaseta 3

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- W związku przegłosowanym wnioskiem Nr 6 Komisji budżetu przeznaczającym kwotę 100 000zł. na budowę krytej pływalni, to wniosek Komisji Rolnictwa stał się bezzasadny.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii „Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność- Współfinansowanie ze Szczecińskim Towarzystwem Naukowym Wydawnictwa Profesjonalnego -Zachodniopomorski Festiwal Nauki 2005 o kwotę 7000zł z jednoczesnym przeznaczeniem wskazanej kwoty na wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzesku.

Wynik głosowania: Za-17, przeciw-0, wstrzymało się -3.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii „Dział 926- Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 Pozostała działalność - dokumentacja techniczna Centrum rekreacyjno-sportowe 150 000zł z jednoczesnym przeznaczeniem wskazanej kwoty na budowę pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach

Wynik głosowania: Za-17, przeciw-0, wstrzymało się -3.

Wniosek uzyskał akceptację

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne - przesunięcie kwoty 60 000zł z zadania „ułożenia nawierzchni bitumicznej Pyrzyce ul. Willowa na zadanie „remont ul. Polnej w Pyrzycach”.

Wynik głosowania: Za-10, przeciw-4, wstrzymało się -6.

Wniosek uzyskał akceptację

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poinformował, że zostały przegłosowane wnioski komisji i pozostały jeszcze wnioski zgłoszone przez radnych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii -E. Gola- W tej chwili trudno określić, bo zostało już przegłosowanych wiele wniosków i nie wiadomo w jakim stanie finansowym teraz jesteśmy., prawdopodobnie kiepskim , bo to nie szło w kierunku mojego wniosku. Np. jest wniosek w Dziale 600 i ja wnioskowałem o zdjęcie w tym dziele 445 000zł a nie wiem czy w przegłosowanych wnioskach w tym dziale już nie zdjęto.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Mam propozycję, ponieważ pan Radny E. Gola zaproponował zmniejszyć ogólna kwotę deficytu budżetowego. Nie wiem czy przypadkiem tego wniosku nie przegłosować i kiedy Rada taką decyzję przyjęłaby to wtedy zrobilibyśmy przerwę.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii -E. Gola-Jeżeli rada się zgodzi to jestem „Za”.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek radnego E. Goli o zmniejszenie ogólnej kwoty deficytu.

Wynik głosowania: Za-1, przeciw-11, wstrzymało się -5.

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Wniosek nie uzyskał akceptacji w związku z tym uważam za bezzasadne głosowanie poszczególnych paragrafów.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Zgłasza wniosek o zdjęcie w Dziele 750 Urząd Gminy 30 000 zł. i przeznaczenie tej kwoty na funkcjonowanie w Pyrzycach Punktu Zamiejscowego Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia

Radna I. Morka - Zgłasza wniosek o wygospodarowanie w pierwszej kolejności wolnych środków na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Krzemlin na odcinku od posesji Nr 18 do posesji Nr 17 oraz na budowę oświetlenia drogowego na ul. Słowackiego (przy ul. Mickiewicza) w kwocie 15 000zł. Proszę, żeby wziąć pod uwagę w tym roku jeżeli będą wolne środki w budżecie.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii -E. Gola-Zgłasza wniosek o przeprowadzenie remontu alei starego cmentarza w Dziale, w którym to jest w kwocie 105 000zł.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska- Przecież Komisja Edukacji przed chwilą zgłosiła wniosek, że wszystkie wolne wygospodarowane środki winny się znaleźć na ul. G. Narutowicza. Jak teraz pogodzić następne wnioski, które mówią, że znowu wygospodarowane środki. Jakie środki na oświetlenie skoro wszystkie poszły na ul. G. Narutowicza?

Radna I. Morka - Wiem, że ul. G. Narutowicza jest sprawą priorytetową, ale cuda się zdarzają. Wierzmy w cuda i wierzmy w to, że w Krzemlinie będzie to oświetlenie i na ul. Słowackiego.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego A. Gumowskiego - 30 000 zł.

Wynik głosowania: Za-12, przeciw-5, wstrzymało się -3.

Wniosek uzyskał akceptację.

Radny M. Gryczka - Proszę nie róbmy parodii, jeżeli rzeczywiście podjęliśmy temat i ten wniosek zapadł, że wszystkie wolne środki są kierowane, to o czym my jeszcze mówimy? Proponuję, żebyśmy weszli w budżet 2007r.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Cały czas moje apele zmierzają ku temu żebyśmy na sesji uważnie na wszystko patrzyli.

Radna S. Jemielity- Wniosek, który zgłosiła radne I. Morka myślę, ze chociażby te 15 000 zł na oświetlenie drogi przy ul. Słowackiego, bo chodzi o bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Z całym szacunkiem, ale jeżeli jest wniosek i nawet jest on bezzasadny to ja mam obowiązek poddać go pod głosowanie i możemy swoje zdanie wyrazić w głosowaniu.

Radny J. Tkaczuk - Wnioskuję o zrobienie chodników w Brzesku na ulicy od basenu w lewo. Jest to dziurawa droga, nie ma tam chodników, chodzą tam dzieci do szkoły i proponuję z rezerwy celowej. Jeśli mamy składać wszyscy i robić sobie kpiny to róbmy do końca. Były wycofane przez Przewodniczącą wnioski Komisji Edukacji, w tej chwili zaczynamy wracać, to zaczniemy tak zamydlać, że w końcu wyjdziemy z tej sesji nie wiadomo o co tak naprawdę tutaj chodzi. Zrobił się taki mętlik, że nie wiadomo co się głosuje i prawie wszyscy nad tym nie panujemy. Proponuje nie dopuszczać do dodatkowych wniosków, bo to do niczego nie doprowadza. Były 2 wnioski zasadne Komisji Budżetowej, były przegłosowane za zgodą Rady, a teraz zaczynamy dokładać następne. Swój wniosek podtrzymuję, ta ulica naprawdę tego wymaga. Nie wiem czy z tego budżetu te pieniądze się znajdą, ale mam nadzieję, że pieniądze, które zostaną wygospodarowane to nie tylko na ul. G. Narutowicza, tylko sprawiedliwie tę Gminę dzielić. Myślę, że się coś wygospodaruje na ścieżkę w Brzesku.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Popieram wniosek radnego J. Tkaczuka jeżeli chodzi o sens merytoryczny, z tym że chciałem zauważyć, że ta polna droga jest również droga powiatową. Taki wniosek wpłynął do mnie i został on skierowany do Pana Starosty, proponując w tym piśmie pod rozwagę, że może chodnik przy tej drodze moglibyśmy zrobić podobnie jak w miejscowości Czernice. W ramach porozumienia jedna strona robociznę, druga strona materiał drogowy.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii -E. Gola- Precyzuję swój wniosek - dział 600 wyprowadzić kwotę 120 000 zł. i wprowadzić do działu 710 na remont alei na starym cmentarzu i wykonanie alejki na nowym cmentarzu.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek radnej I. Morka o wygospodarowanie środków na oświetlenie w Krzemlinie i Pyrzycach- ul. Słowackiego.

Wynik głosowania: Za-11, przeciw-4, wstrzymało się -5.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Tkaczuka ( chodnik w Brzesku).

Wynik głosowania: Za-9, przeciw- 2, wstrzymało się -9.

Wniosek uzyskał akceptację.

Skarbnik gminy- M. Kozłowska - Przed chwilą został z tego działu wnioskiem komisji Budżetu zostało zdjęte 200 000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu -A. Gumowski - Komisja Budżetu nie ruszała Działu 600.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii -E. Gola- przypomnę wniosek dział 600 Transport i łączność z tego działu 120 000 zł na Dział 710- Działalność usługowa na wykonanie modernizacji alei na starym cmentarzu 105 000 zł. i na budowę chodnika w kolejnej kwaterze 15 000 zł.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku radnego E. Goli.

Wynik głosowania: Za-4, przeciw- 9, wstrzymało się -7.

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Wnioski zostały zakończone i chciałbym ten punkt zakończyć głosowaniem nad całością uchwały.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Zwraca się z pytaniem do Pani Skarbnik - interesuje mnie zawartość rozdziałów i paragrafów działu 700, 710, czy to zostało przeprojektowane? Jeżeli mamy przegłosować projekt uchwały, to elementem zasadniczym jest dopracowanie tych wszystkich elementów, czyli musi być uchwała, dlatego jest propozycja że albo to w ciągu jakiegoś niedługiego czasu zostanie to przepracowane i zrobimy to jeszcze dziś, ale jeżeli pan Burmistrz uzna, że nie jest w stanie tego dzisiaj zrobić, to trudno, zrobimy drugą część jutro, czy pojutrze.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Proponuje, żeby zająć się wolnymi wnioskami, żeby nie czekać, natomiast w tym czasie przygotować zmiany, jeżeli pan Burmistrz przygotuje.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Wymaga to szczegółowej i precyzyjnej analizy i nie tylko dlatego, że jest późna pora. Muszę się naprawdę bardzo poważnie nad tym zastanowić i będzie mi trudno dzisiaj zaproponować zmiany, czytaj cięcie, w wydziałach o których jest mowa jeżeli chodzi o poszczególne rozdziały. Pośpiech jest wskazany, aby nie przy uchwale budżetowej.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Jeżeli potrzebny jest czas, żeby przeprowadzić głosowanie?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Na pewno nie dzisiaj.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- W związku z tym jesteśmy przy punkcie 4 porządku. Ogłaszam przerwę do godziny 16 :00 następnego dnia. Na dzień 10 lutego 2006r. o godz. 16:00 zwołuję II- część sesji Rady miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

K. Muszyńska-Kozdroń

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-03-2006 08:47:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-03-2006 08:47:59