Protokół Nr XLVIII/06 z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r.


Protokół Nr XLVIII/06

z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

godz. 14:15.

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał radnych, zaproszonych gości, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni radni:

 1. Radny M. Budynek- usprawiedliwiony.

 2. Radny A. Hałasa- usprawiedliwiony.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2.

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Udzielił głosu radnej Gminy Kozielice, która uczestniczy w obradach dzisiejszej sesji.

Radna Gminy Kozielice- Prezentuję Radę Sołecką Wsi Mielno. Przyjechałam to po to, aby podziękować osobom, które pomogły nam w zorganizowaniu cyklicznej imprezy- Zimowa Biesiada Kulinarna. W takiej małej miejscowości bardzo trudno jest zorganizować cokolwiek. Nie odbyłaby się ta impreza gdyby nie wsparcie osób z gremium gminy Pyrzyce. Przede wszystkim chciałam podziękować panu Burmistrzowi, pani Burmistrz, pani E. Sikora, radnemu M. Budynkowi. W szczególny sposób i bardzo ciepło chcielibyśmy my jako miejscowość wiejska podziękować pani dyrektor PDK- K. Szczepkowskiej. Pomagała nam po raz drugi. To nie tylko prosta sprawa wystosować zespoły. Pomogła nam technicznie ogarnąć ta sprawę. Jako gremium Rady powinniście zbierać takie inicjatywy i takich ludzi. Gdyby nie te inicjatywy i tak zaradni i pracowici ludzie, to nie można byłoby korzystać z kultury na wsi. Takie instytucje jak domy kultury są w gestii utrzymania finansowego Rady i należy doceniać takich ludzi - ludzi z inicjatywą i komunikatywnych. W kulturze jeśli coś się coś robi, to potrzeba jest serca. Jeśli nie ma serca, to żadne impreza nie wypali, nawet najlepsza i najbardziej dopięta sprawa.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Zwrócił się do radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.

Projekt tej uchwały omyłkowo nie został ujęty w porządku obrad sesji, za co przepraszam.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Komisja Budżetu pracowała nad tym projektem uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i wypracowała opinię, która wiąże się z faktem wyprowadzenia tego punktu z dzisiejszego porządku.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz-Takiego punktu nie ma w porządku obrad sesji i jako formalność należy go wprowadzić.

Radny W. Kędziora - To nie jest nowy projekt uchwały i na jego temat radni już raz się wypowiedzieli. Czy jest sens jeszcze raz do tego wracać, jeśli w praktyce nie jest nic wprowadzone nowego. Czy dla samej zasady, żeby ukłon w stronę Burmistrza? Tam nic nowego się nie pojawiło. Jeżeli Burmistrz wzbogaci to nowymi wątkami, wyjaśni wątpliwości, jakie były m.in. na komisjach, to jak najbardziej można dyskutować. W końcu trzeba problem tych targowisk a szczególnie tego na ul. Młyńskiej rozwiązać. Szanujmy swój czas i traktujmy się poważnie, bo my już nad tym dyskutowaliśmy.

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Chciałbym naprawdę skończyć tą sprawę, tylko żeby nie było pomyłki albo niedopatrzenia przeze mnie sprawy. Głosowaliśmy teraz wniosek Komisji Budżetu. Ja przeglądam wnioski Komisji Budżetu i ja znam ten wniosek, ale żeby go realizować, musimy mieć w programie porządku.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- E. Gola - Pan Przewodniczący prosi tylko o to, żeby skorygować pomyłkę, która nastąpiła i wprowadzić do porządku obrad. W następstwie można przecież zgłosić wniosek o wyprowadzenie. Proponuję, żebyśmy poszli na rękę Panu Przewodniczącemu, przegłosowali ten wniosek, skorygowali błąd jaki nastąpił i wprowadzili do porządku i ustosunkowali się do zmian w porządku.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Po to odczytałem tą opinię, aby uniknąć podwójnego głosowania.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr 556/06)

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 6.

Wynik głosowania: za- 9, przeciw- 7, wstrzymało się- 3

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Odczytał opinię Komisji Rolnictwa do w/w projektu uchwały (opinia komisji stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu odnośnie wyprowadzenia z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr 556/06).

Opinia Komisji Budżetu stanowi zał. Nr 8.

Wynik głosowania: za- 17, przeciw- 0, wstrzymało się- 1

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Jest propozycja, aby w związku z wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. przenieść ten punkt w miejsce punktu 7, a punkt 7 przenieść na miejsce punktu 11.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Czy mamy rozumieć, że przegłosował Pan tylko wyprowadzenie tego punktu z dzisiejszego porządku, czy również przyjęcie wniosków zaproponowanych przez te komisje?

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Tylko wyprowadzenie.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Czyli rozumiem, że do wniosków wrócimy w wolnych wnioskach.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie porządek posiedzenia z wprowadzonymi zmianami.

Wynik głosowania: za- jednogłośnie

Porządek został przyjęty.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji.

Wynik głosowania: za- 15, przeciw- 0, wstrzymało się 3

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Zaangażowałem się w rozmowy na temat utworzenia w Pyrzycach Filii Szkoły Muzycznej w Stargardzie. Wszystko jest na dobrej drodze. Mam nadzieję, że po szybkiej konsultacji Pan Burmistrz będzie mógł ten temat podjąć i realizować. Jeszcze w tym roku jest możliwe, aby zaczęła funkcjonować.

Zwiększamy aktywność ze zrozumiałych względów po sesji budżetowej, było wiele pytań, dyskusji, komentarzy, niedomówień. Ludzie, którzy się ze mną spotykają trochę inaczej interpretują sprawę z informacji prasowych. Wiele osób zarzuca nam kampanię wyborczą. Dobrze byłoby, aby te nastroje minęły i abyśmy normalnie pracowali nad tym, co jeszcze jest przed nami w ostatnim roku.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

Informacja stanowi zał. Nr 9.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Pisemna informacja została dostarczona do Biura Rady dotycząca terminu do 15 lutego 2006r. W związku z tym od tego dnia wiele się działo:

 • 16 lutego

 • brałem udział w Komisji Edukacji ( w części uczestniczył Zastępca);

 • udzieliłem wywiadu Radiu Lipiany;

 • w godzinach popołudniowych brałem udział w spotkaniu integracyjnym Związku Emerytów i Rencistów;

 • 17 lutego

 • uczestniczyłem w spotkaniu na temat przystąpienia do prac związanych z monografią Pyrzyc; Wysoka Rada taki wniosek przegłosowała, mam do tego upoważnienie i powoli się do tego zabieramy. Jest przedsięwzięcie czasochłonne, będzie wielką trudnością, aby w tym roku to wydać. Nie mogę się spieszyć, ponieważ chcę aby pierwsza monografia Pyrzyc była jak najmniej kontrowersyjna;

 • brałem udział w ceremonii pogrzebowej lekarza Cupaka, który całe życie zawodowe spędził w Pyrzycach;

 • zebranie w Ryszewku ze względu na brak frekwencji zostało przełożone na sobotę;

 • rozmawiałem w gronie potencjalnego wykonawcy w sprawie budowy tężni;

 • 18 lutego

 • brałem udział w zarządzie gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej;

 • otworzyłem turniej piłki nożnej chłopców rocznik '95/96 zatytułowany „Z hali na boisko”;

 • prowadziłem rozmowy na temat budowy tężni, zakończenie turnieju i zebranie sprawozdawczo- wyborcze w OSP Żabów;

 • zebranie integracyjne w Kole Łowieckim „Łoś”;

 • 19 lutego

 • spotkanie z zawodnikami „Sępa Brzesko”;

 • 20 lutego

 • zebranie w Warszawie (powrót tego samego dnia) z Ministrem Kultury oraz Sesja Rozwoju Regionalnego z Panią Minister Grażyną Gęsicką, jak również ze Spółką BACH;

 • 21 lutego

 • Zespół Pieśni i Tańca pojechał do Warszawy, był na koncercie „Mazowsza”- sfinansowałem to ze środków pozabudżetowych;

 • spotkanie z Dyrektorem jednego z banków szczecińskich na temat finansowania inwestycji w Pyrzycach;

 • spotkanie z Dyrektorami szkół, przedszkoli, Dyrektorem Gimnazjum. Odwiedziła nas Pani Dyrektor SP z Sącza, która w ubiegłym roku uzyskała tytuł „Nauczyciela roku 2005”;

 • 22 lutego

 • spotkanie z Zastępcą Komendanta Powiatowej Policji w Pyrzycach;

 • udział w początkowej części posiedzenia zespołu urbanistycznego;

 • organizowana była w tym dniu wystawa mająca na celu reaktywowanie Związku Harcerstwa Polskiego na I piętrze Urzędu Miejskiego;

 • 23 lutego

 • byłem w Departamencie Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w sprawie możliwości finansowania przedsięwzięć i środków unijnych;

 • przed sesją spotkałem się z sołtysami omawiając kilka bardzo ważnych spraw dotyczących przede wszystkim środowisk wiejskich;

 • firma „Drobimex” rozpoczęła inwestycję w Pyrzycach na lotnisku;

 • 14 lutego zorganizowaliśmy z firmą „Backer” OBR spotkanie z udziałem firm i na tym spotkaniu usłyszałem ciepłe słowa pod adresem decyzyjności, szybkości pracy urzędników tego ratusza;

 • w poczcie email jest informacja, iż 4 marca w Warszawie w siedzibie Gazety Wyborczej odbierzemy wyróżnienie, ponieważ ubiegaliśmy się do akcji Przejrzysta Polska. Będzie ktoś nas reprezentował.

Radna I. Morka - 10 lutego pan Burmistrz uczestniczył w rozmowie na temat inwestycji w zakresie przetwórstwa rolno- spożywczego. Proszę przybliżyć ten temat?

Ponadto w dniu 13 lutego pan Burmistrz odbył spotkanie z właścicielem Firmy „Nord”- widzę, że jest cień nadziei, że ta firma wróci do Pyrzyc. Proszę o sprecyzowanie lub krótką informacje na temat tego spotkania.

Radny W. Tołoczko-

 1. W dniu 2 lutego pan Burmistrz odbył spotkanie z z prof. S. Czepitą Dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego na temat uruchomienia w Pyrzycach studenckiej Poradni Prawnej. Proszę o rozszerzenie informacji.

 2. W dniu 2 lutego pan Burmistrz odbył również spotkanie z Marszałkiem Zachodniopomorskim K. Nowickim na temat inwestycji sportowych w Pyrzycach. Proszę o rozszerzenie tej informacji.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Chciałem spytać odnośnie wyjazdu pana Burmistrza w dniu 3 lutego do Korbach. Bardzo mnie interesuje program współpracy w sprawie którego pan Burmistrz pojechał w kontekście tego, że od roku nie możemy się doczekać jakiegokolwiek projektu uchwały z jakimkolwiek miastem zaprzyjaźnionym. W miesiącu lutym czy marcu ubiegłego roku Wysoka Rada zakwestionowała w znaczny sposób przygotowane programy współpracy. Do dnia dzisiejszego ani projektów uchwał ani programów pan Burmistrz nie przedstawił. Jest to dla mnie zaskoczeniem, że pan Burmistrz wyjeżdża do Korbach w sprawie tego programu współpracy. Chciałbym się dowiedzie ilu osobowa była to delegacja i kto brał udział w tym wyjeździe.

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Udzielił odpowiedzi w następującej kolejności:

 • dla radnej I. Morka -

 1. spotkanie z inwestorem na temat inwestycji w zakresie przetwórstwa rolno- spożywczego. W tym momencie nie odpowiem. Nie jest to objęte tajemnicą, ale rozmówca sobie tego nie życzył na ten moment.

 2. Spotkanie z Firmą „Nord”- jestem przekonany, że firma „Nord” zainwestuje w Pyrzycach aczkolwiek miedzy nimi i ten temat był przedmiotem rozmów u pani Minister G. Gęsickiej, która przyznała, że dotychczas obowiązujące procedury były zbyt uznaniowe. Wiele zarzutów w tej materii się pojawiało. Projekt prawdopodobnie nie wykazał takich cech, które przekonałyby Ministra, mimo wielu starań. Zapewniam, że firma będzie ubiegała się z wnioskami o skorzystanie z unijnych programów i uczynię wszystko, aby swoich deklaracji dotrzymać.

 • Dla radnego W. Tołoczki-

a) praktykują niektóre samorządy, aby pomóc mieszkańcom, kiedy dzisiaj wszelakie usługi są drogie. Studenci IV i V roku prawa mają dużą wiedzę na temat dyscyplin naukowych czy specjalności prawnych w dziedzinie prawa rolnego, administracyjnego, karnego, cywilnego i chętnie oni służą. Ta rozmowa dotyczyła ustalenia w określonym trybie w Pyrzycach , aby ci młodzi ludzie raz na pól miesiąca czy miesiąc mogli nieodpłatnie przyjmować interesantów w wyznaczonym miejscu.

b) również w tym dniu rozmawiałem z Marszałkiem K. Nowickim i dotyczyło ono inwestycji sportowych. Interesowała nas budowa- rozbudowa basenu w Pyrzycach i to było przedmiotem naszych rozmów. Również rozmawiano nt. remontów czy drobnych inwestycji na drogach wojewódzkich w naszej gminie.

 • dla radnego A. Gumowskiego- W dniu 3 lutego wyjechałem do Korbach oraz Werne i innej miejscowości. Obie miejscowości leżą w pobliżu, oglądaliśmy dwie tężnie. Znamy tężnie w Ciechocinku czy Inowrocławiu ale przy okazji warto było zobaczyć też tamte tężnie. W Korbach byłem przy okazji i rozmawialiśmy na temat tegorocznej współpracy. Szczegółowy projekt programu został przekazany pani M. Wrzosek. Propozycja jest bogata dla mieszkańców naszej gminy. Wyjazd odbył się w piątek popołudniu, sobota, niedziela i nie zarwaliśmy ani jednego dnia z pracy. W wyjeździe uczestniczyło 3 osoby: osoba, która będzie projektowała i wygra przetarg na budowę- właściciel spółki szczecińskiej i niemieckiej, Burmistrz i Zastępca.

Radna I. Morka - Nie jestem usatysfakcjonowana odpowiedzią i myślę, że jeżeli pan Burmistrz wybiera informację, że w dniu 10 lutego uczestniczył pan w rozmowach na temat inwestycji i nic na ten temat nie chce nam powiedzieć, to proszę takich informacji nam nie pisać.

Powracając do pytania odnośnie firmy „Nord”. Po raz trzeci w Ministerstwie Gospodarki Prezes tej firmy odwoływał się co do wniosku. Czy ten wniosek został zakwalifikowany już pozytywnie i czy ta inwestycja dzięki temu, że ten wniosek przeszedł będzie u nas rozpoczęta.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Firma trzykrotnie składała wniosek. Od ostatniego rozstrzygnięcia trzeciego odwołała się. Minister Gospodarki nie przychylił się i wniosek nie został zakwalifikowany. Nie uznano, aby było to działanie innowacyjne, natomiast firma będzie składała z innego programu.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski-Moja wypowiedź dotycząca współpracy ma głębszy kontekst, bo pytanie można zadać jedno podstawowe: skoro Rada nie wyraziła zgody, czy nie miała nawet takiej możliwości, bo nie przedstawiono projektu uchwał w roku 2005 na temat współpracy, to możemy w ślad za tym się zapytać, na podstawie jakiego upoważnienia Gmina Pyrzyce współpracuje np. z Gminą Korbach czy innymi zaprzyjaźnionymi. Po drugi może nie jestem zbyt biegły z geografii, ale jednak wydaje mi się, że Bad Sülze jest trochę na północy a Korbach na południu. Przy okazji Będąc w Bad Sülze pan burmistrz pojechał do Korbach,. Ale wydaje mi się, że jest to parę setek kilometrów. Po trzecie rozumiem wyjazd, nawet jeśli byśmy się doszukali potrzeb wyjazdu, ale pytanie jest jedno: czy nie wystarczyła tam osoba pana Burmistrza? W końcu są to wyjazdy na rzecz podatnika i nie wydaje mi się, aby była potrzeba dodatkowej ekipy.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Prawdopodobnie jutro kogoś wyrzucę z pracy. To jest skandal. Wiem co pisałem i przekazywałem. To nie Bad Sülze, tylko inna miejscowość, trzecia od Werne. I słusznie radny Gumowski przedstawił ten zarzut. Można się załamać. Jest to niedopuszczalne w takim stanie panie Sekretarzu.

Radny J. Tkaczuk - Kiedyś czytałem „Moralność Pani Dulskiej” i pewne rzeczy pierze się w domu panie Burmistrzu a nie publicznie. Gdy pan Burmistrz podpisuje cokolwiek a nie czyta tego, to jest pana wina a nie tego co być może się pomylił. Pan ma inne sposoby aby to prostować, a nie na sesji pan Burmistrz publicznie poniewiera pana Sekretarza. Zdecydujcie się, kto i co ma robić i za co ma odpowiadać.

Dla mnie jest to wręcz skandalem, gdzie jeszcze nie zaczęto rozmów, a pan Burmistrz już przedsiębiorców wozi. Po co? Chce zrobić sobie wycieczkę i zobaczyć jak wyglądają tężnie, to niech sobie pojedzie za własne pieniądze. Należy zastanawiać się nad tym co się mówi i co się robi. Proszę nie pisać takich rzeczy, na które pan Burmistrz nie chce rozmawiać albo odpowiada szokująco.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- E. Gola- Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi oznajmi, iż był oglądać tężnie. W związku z tym, że są liczne pytania Pyrzyczan - co to jest i jak to wygląda, sądzę, że ta delegacje wraz z dokumentacją, proszę o przekazanie tej dokumentacji do Gazety Ziemi Pyrzyckiej i Pulsu Powiatu, aby ludzie wiedzieli co nas czeka.

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Tak, oczywiście. Jest to bardzo bogaty materiał.

Radny K. Dubicki- W dniu 31 stycznia w obecności pana Przewodniczącego Rady pan Burmistrz spotkał się z kupcami przy ul. Młyńskiej. Myślę, że spotkanie to miało na celu, aby znaleźć pewien kompromis i znaleźć miejsce na nową lokalizację targowiska i przedstawienie to kupcom. Chciałbym się dowiedzieć do czego doprowadziło to spotkanie, co pan Burmistrz zaproponował tym kupcom, żeby przenieść to targowisko.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Chciałbym rozszerzyć pytanie radnego Dubickiego, o opinie tego spotkania Pana Przewodniczącego.

Z-ca Burmistrza- T. Jasińska- Aby uzupełnić ta informację, ponieważ był to dzień przyjęć interesantów i ja przyjęłam tą grupę osób. Pan Burmistrz nie uczestniczył. Była to duża grupa i zaprosiłam ich do USC. Nie było żadnej informacji ze strony pana Burmistrza, uczestniczył pan Przewodniczący i zadawali nam pytania na temat lokalizacji tego targowiska.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Odnośnie mojego udziału w spotkaniu, byłem wówczas zupełnie przypadkowo w Urzędzie. Pan Burmistrz poinformował mnie, że jest takie spotkanie i czy zechcę wziąć z nim udział. Poszedłem na to spotkanie i byłem nieco zażenowany. Ja nie jestem przygotowany i przyzwyczajony do tego typu rozmów i tego typu dyskusji. Handlowcy w bardzo ostry sposób atakowali Radę Miejską, którzy tłumaczyli, że wszystko byłoby dobrze gdyby nie tacy radni, itd. Jako Przewodniczący wyjaśniłem, że wszyscy radni i cała Rada jednogłośnie jest za tym, aby wyprowadzić targowisko z ul. Młyńskiej, tylko przeniesienie targowiska niesie szereg wątpliwości: parking, ochrona zabytków. W tym momencie zaczęła się zmieniać atmosfera, bo nie mieli takiej informacji.

Byłem niesamowicie zaskoczony na posiedzeniu Komisji Edukacji, kiedy pan Burmistrz na ten temat potrafił przedstawić trzy wersje i z zaangażowaniem o tym mówić. Dlatego uważam, że jeżeli się spotkamy, to nie ma spraw niemożliwych.

Jeszcze raz potwierdzam, że w miarę możliwości na ile ja miałem przekazałem protokół z sesji, gdzie potwierdziły się rzeczy, o których mówiłem i jak wyrażali się radni. Ja uważam, że z tymi ludźmi trzeba rozmawiać i ich opinie brać sobie do serca. Uważam, że Burmistrz, Przewodniczący Rady, Rada Miejska i Kierownicy Urzędu powinni mieć w tej sprawie jedno zdanie.

Radny K. Dubicki- Ja rozmawiałem z kupcami i nie wiem dlaczego pan Burmistrz się tak uwziął. Okazało się, że pan Burmistrz nie zaproponował kupcom z ul. Młyńskiej żadnego innego miejsca na przeniesienie tego targowiska. Jesteśmy wszyscy za tym, aby je przenieść. Są miejsca na terenie naszego miasta i możne je zaproponować a nie parking przy ul. Poznańskiej. Przeprowadziłem z tymi ludźmi rozmowę i wskazałem im miejsca, na które praktycznie się zgodzili, tylko nikt im tego nie zaproponował. Dlaczego pan Burmistrz tak się uwziął i chce na ul. Poznańska przenieść to targowisko. Nie możemy w naszej gospodarce lokalnej działać w taki sposób, aby niszczyć jedno, a wspomóc jakąś inną grupę społeczeństwa. Parking przy ul. Poznańskiej, z którego korzystają przede wszystkim odwiedzający w szpitalu. Około godz. 11:00 na tym parkingu jest około 40-50 samochodów. Również parking przy PDK jest załadowany. Jaki pan Burmistrz ma cel, że uwziął się na parking przy ul. Poznańskiej?

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Tytułem wyjaśnienia, ja tego projektu uchwały do porządku obrad nie wprowadzałem. Ja nie uwziąłem się, tylko proponuję rozwiązanie. Pierwsze spotkanie odbyło się w miesiącu grudniu. Ci ludzie nie mają obrotu i nie zarabiają i umorzyłem tym ludziom połowę czynszu miesięcznego. Tak uznałem, ze trzeba im pomóc. W drugim spotkanie, o którym mówiła Zastępca, ja nie uczestniczyłem. Nie upieram się odnośnie tego miejsca. Na pewno przenosząc targowisko z ul. Młyńskiej, powinno być to miejsce bardziej atrakcyjne dla sprzedających i dla kupujących i takich miejsc szukamy. Ja się nie upieram, również każdy z radnych ma inicjatywę i pomysł, to rozważę i decyzja byłaby wspólna. Jeżeli nie ma zgody to na ten moment tej lokalizacji nie będzie.

p. E. Kruszyński- Proszę o udzielenie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady odpowiedzi na zadawane pytania oraz dopuszczenie wyborców do głosu. Jeżeli robi się wyjątki dla Mielna, to proszę nie robić dyskryminacji dla Okunicy.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę

Po przerwie:

Do punktu 6 porządku

Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

p. E. Kruszyński- Zgłosił dwa zapytania:

 1. Jak wygląda współpraca między panem Przewodniczącym a panem Burmistrzem mając na uwadze artykuł „Głosu Szczecińskiego”?

 2. Czy koniecznie pan Burmistrz musi promować Pyrzyce po całej Polsce, skoro można kupić „ Głos Szczeciński” i rozesłać go w Polskę? To będzie tania promocja.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski-

 1. Czy pan Burmistrz chodzi piechota po mieście, po Pyrzycach?

 2. Kiedy zacznie się coś w tym mieście dziać jeśli chodzi o sprzątanie. To co w tej chwili jest to już jedna wielka tragedia. Stopniały śniegi i pozostała warstwa błota, zostało mnóstwo papierów i różnych rzeczy w każdym punkcie. Dzisiaj idąc na sesję od starostwa do urzędu i to jest przerażające, co widać na trawnikach, ulicach i chodnikach. Proszę, aby wszyscy radni zwrócili na to uwagę. Nie wiem czy nie powinniśmy kandydować do najbrudniejszego miasta w Polsce. Proszę o odpowiedź, co pan Burmistrz zamierza w tym temacie zrobić.

Radny K. Dubicki- W ubiegłym roku miało zdarzenie ścięcie 25 drzew- niby omyłkowo- pod Obojnem. Z tego co wiemy sprawca tego czynu miał zezwolenie na ścięcie większej ilości drzew ale całkiem w innym miejscu. Chciałbym od pana Burmistrza uzyskać odpowiedź, czy sprawca tego czynu poniósł konsekwencje i jakie. Czy pan Burmistrz jako gospodarz tego terenu- jako pokrzywdzony- zwrócił się z powództwem cywilnym do prokuratury i na jakim etapie to się toczy. Jest to skandal, że ktoś ścina 25 drzew i drzewa nie trafiają nawet gdy sprawca został zidentyfikowany, gdzie to drzewo się podziało?

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii-E. Gola- Pan Burmistrz, swoim zaangażowaniem w sprawę budowy pływalni w Pyrzycach doprowadził do tego, że tej pływalni chcą wszyscy w Pyrzycach: osoby trzeciego wieku, średniego wieku, dzieci, młodzież. Jednoznacznie wypowiedzieli się w tej sprawie nauczyciele wychowania fizycznego i działacze sportowi. List w tej sprawie przesłali znani pyrzyccy lekarze, opowiadając się również za pływalnia w Pyrzycach. Jednym słowem całe społeczeństwo pyrzyckie chce pływalni. Radni w związku z tym wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i popierają inicjatywę i podjęli decyzję o budowie pływalni krytej w Pyrzycach. W związku z tym mam pytanie:

 • jakie od momentu podjęcia decyzji przez Radę Miejską, pan Burmistrz podjął działanie w sprawie budowy tej krytej pływalni;

 • jakie czynności mają do wykonania poszczególne wydziały w Urzędzie Miejskim.

Pytam dlatego, bo wszyscy radni chcą pomóc wydziałom i panu Burmistrzowi, aby błyskawicznie i rzetelnie zrealizować ta inwestycję i zaangażujemy się w pomoc.

Do punktu 7 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 - druk Nr 572/06.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 10.

Opinie stałych komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 11.

 2. Komisja Budżetu - stanowi zał. Nr 12.

 3. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 13.

Radny M. Gryczka - Przybliżył radnym treść wniosku, jaki złożył do Przewodniczącego Rady.

Wniosek stanowi zał. Nr 14.

Wcześniej interpelowałem o to, aby podjąć działania dotyczące nieczynnych cmentarzy, gdzie są pochowani różnych wyznań. Takich cmentarzy na terenie gminy Pyrzyce doliczyliśmy się -11: w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej, w Młynach, Giżynie, Ryszewku, Nieborowie i w wielu innych miejscowościach naszej gminy. Ponieważ pan Burmistrz odpowiadając na moją interpelację, że temat jest istotny i będą podejmowane działania w tym zakresie, dlatego chciałbym, aby jednak pewna kwota zaistniała w tym projekcie. Proponuje zdjąć kwotę 5 000zł z § 4210- Zakup i posadzenie drzew i krzewów oraz zdjąć kwotę 3 000 zł z § 4300- Pielęgnacja drzew wysokich. Uzyskane w ten sposób 8 000zł. przeznaczyć na podjęcie prac porządkowych na terenach opuszczonych cmentarzy.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- W imieniu Komisji Budżetu złożył wyjaśnienia. Chciałbym przypomnieć Wysokiej Radzie, ze obiecaliśmy sobie, że będziemy dążyć do tego, aby GFOŚiGW nie został rozdrobniony na wszelkie możliwe strony. Przyjęliśmy ciche porozumienie i zobowiązanie, że każdego roku lwią część tego funduszy przeznaczymy na wykonanie kompleksowe jakiegoś zadania, które z pożytkiem będzie dla naszych mieszkańców a szczególnie młodzieży i pozostanie po naszej kadencji Rady. W pierwszych dwóch latach zajęliśmy się placem zabaw przy ul. Mickiewicza. Drugie zadanie jakie było zrealizowane był Staw „Złotej Rybki”. Realizując nasze porozumienie staramy się wyjść na przeciw temu, aby zrealizować skate-park. Wiem, że większość siedzących na tej sali czyta internet. Jest duże zainteresowanie młodzieży takimi specjalnymi urządzeniami do skate-park. Chcąc zrealizować to na dobrym profesjonalnym poziomie, propozycja jaka została zaproponowana przez pana Burmistrza w wysokości 10 000 zł. pewnie namiastkę tego skate -park by stworzyła. Jeżeli chcemy być konsekwentni w swoich działaniach komisja zaproponowała przekazanie dodatkowych 11 000zł. Również w dotacji OSiR znajduje się kwota 13 000 zł. na to samo zadanie i z łączna kwota, która będzie wynosiła 34 000 zł. będzie można zrealizować to zadanie na bardzo dobrym poziomie. Mam nadzieję, że ten pomysł Komisji Budżetu spodoba się Wysokiej Radzie za czym bym bardzo optował i proszę o poparcie wniosków Komisji Budżetu.

Radny J. Tkaczuk - Zgadzam się, aby taki skate-park powstał. Proszę jednak zauważyć, że pieniądze, które zaproponowała Komisji Budżetu przesunąć są to pieniądze z ekologii. Pan Dubicki przed chwilą wspomniał, że wycięto 25 drzew i pieniądze, które miały być na nasadzenia drzew, krzewów oraz pielęgnacje proponuje się na ta jedną inwestycję. Ja nie twierdzę, ze jest to niepotrzebne, bo w Pyrzycach jest potrzeba bardzo dużo inwestycji ( mniejszych i większych), ale nie róbmy z Pyrzyc pustyni. Z paragrafu4210-Zakup i posadzenie drzew i krzewów- ucieka już 8000 zł ( wniosek Komisji Budżetu + wniosek radnego M. Gryczki) Rozumiem wniosek pana M. Gryczki, bo z pewnością te pieniądze pójdą na ekologię, nasadzenia i inne prace. Jednak środki na skate-park należałoby się zastanowić czy nie szukać w samym budżecie. Środki w § 4210 są przeznaczone na konkursy i olimpiady ekologiczne, itd. Należy się nad tym zastanowić i być może należy to inaczej rozpatrzyć, np. z innych pozycji.

Nie można tak zmniejszyć środków z ekologii. Będę głosował przeciwko i proszę Komisję Ekologii o nie głosowanie nad przesunięciem środków z ekologii na skate-park.

Dyrektor OSiR- M. Olech - Koszt takiej inwestycji może być różny, bo zależy to od tego jakie będziemy chcieli urządzenia mieć u siebie. W granicach 30 000zł byłby to bardzo atrakcyjny skate-park. Można w latach późniejszych dostawiać urządzenia, jeżeli Rada wyraziłaby zgodę jeszcze na przekazanie dodatkowych środków.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Każdy ma swoje zdanie i nie zamierzam przekonywać. Komisja Budżetu proponuje zdjęcie od 15 do 20% z poszczególnych zadań. Gdyby nawet te zadania, zostały zrealizowane w takiej formie jak zaproponowano, to one i tak będą w sposób bardzo mało zauważalny. Te środki i tak są niewystarczające. Dlatego przyjęliśmy takie rozwiązanie i chcemy zrobić coś co będzie na miarę potrzeb naszej młodzieży.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- E. Gola - Dyskutujemy o GFOŚiGW i proponuję zastanowić się nad ta nazwą. Zgodnie z art.. 46 ustawy o ochronie środowiska środki gminnych funduszy przeznacza się m.in. na:

 • Realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

 • Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami;

 • Promowanie działań proekologicznych,

 • Edukacja ekologiczna, itd.

Dzisiaj proponuje się nam odcięcie tych wszystkich zadań, które mieszczą się zgodnie z art. 46 ustawy i do czego został ten fundusz powołany. Ja równie jestem za tym, aby ten skate-park powstał, ale to jedyne zadanie nie jest wymienione w ustawie, która mówi do czego służy GFOŚiGW. Proponuje się np. obcięcie środków z zadania- usunięcie eternitu, nasadzenie. Częściowo obcina się te cele, które podaje ustawa „Prawo Ochrony Środowiska”.

Zaplanowano w budżecie 13 000zł. na skate-park i 10 000zł w GFOŚiGW- łącznie 23 000zł i pierwsze urządzenia do skate-park mogą powstać. Reszta to są segmenty, które się dostawia. Proszę nie demolować GFOŚiGW. Ten cel zostanie zrealizowany w mniejszym zakresie poprzez te 23 000zł. Proszę głosować za propozycją Komisji Rolnictwa i Ekologii, bo moim zdaniem ona ma decydować, na jakie cele i jest wiodącą komisja w tej sprawie.

Komisja Rolnictwa i Ekologii w dniu posiedzenia otrzymała pismo od Koła Łowieckiego „Przepiórka” o tym aby dofinansować zakup kuropatw do wypuszczenie na terenie gminy. W projekcie uchwały zaprojektowano kwotę 2500zł dla Koła Łowieckiego „Łoś”, które jest drugim kołem łowieckim na terenie gminy. W związku z tym Komisja wychodząc na przeciw tej inicjatywie i aby ich wspomóc ustaliła kwotę 3000 zł na ten cel z podziałem po 1 500 zł. dla obu kół łowieckich. Stąd też wzięła się poprawka do projektu tej uchwały i proszę o jej przegłosowanie.

Radna I. Morka - Nikt nie demoluje GFOŚiGW i bądźmy konsekwentni w tym co mówimy. Daliśmy sobie ciche przyrzeczenie, że powstanie skate-park. Dlaczego stwarzamy cały czas problem? Dyskutujemy, później mamy pretensje, że młodzież demoluje ławki, kostki brukowe i nie ma gdzie się podziać. Zacznijmy coś po to, aby ta młodzież miała gdzie się podziać, miała miejsce gdzie mogłaby jeździć na deskorolkach i gdzie spędzać czas.

Radny W. Kędziora - Mój głos jest głosem wsparcie Komisji Budżetu. Dużo racji ma radny E. Gola, ale przy odrobinie dobrej woli nie można stwierdzić, że budowa skate-park nie ma działań proekologicznych, prozdrowotnych. Zróbmy coś i nie rozdrabniajmy się na wiele rzeczy, z których niewiele pozostanie. Na 14 pozycji w części tabelarycznej Komisja Budżetu zaproponowała tylko z 4 lub5 pozycjach:

 • Zakup worków foliowych- komisja sugerowała się wykonaniem roku poprzedniego,

 • Nasadzenia - komisja proponuje zdjąć kwotę 2 600zł.-z 12 600 na 10 000 zł.;

 • Utylizacja eternitu- komisja proponuje zdjąć kwotę 2000 zł. z zaproponowanych 10 000zł.

M.in. z tych pozycji wzięła się kwota 10 000zł. Jest to nadużycie mówienie, że demolujemy cały ten układ. Widzimy zasadność np. usuwania dzikich wysypisk śmieci na działkach komunalnych i kwota pozostała bez zmian - 7 880zł.; opieka nad bezdomnymi zwierzętami - pozostaje ta sama kwota 3000 zł; konkurs na „Najładniejsze otoczenie” - cała komisja wyraziła wolę poparcia tej akcji, gdyż dzięki temu estetyka poprawia się. Komisja Budżetu widzi poprawę dzięki akcji konkurs na „Najładniejsze otoczenie” i 21 sołectw łącznie z Sołectwem Pyrzyce uczestniczy w tym.

Nie nadużywajmy tego, że my demolujemy. Komisja wprowadziła pewne zmiany i proszę o poparcie wersji Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- E. Gola - Podtrzymuję swoje zdanie, że jest to demolowanie tego GFOŚiGW. Jeżeli ktoś twierdzi, ze zdjęcie z pozycji „zdjęcie i utylizacja eternitu” kwoty 2 000 zł z 10 000zł., a ta kwota jest beznadziejnie niska. Będziemy w następnym miesiącu omawiać stan ochrony środowiska w gminie. Zobaczymy jak wówczas będą wyglądać opinie- znowu będą słowa. To będą tylko słowa, a tutaj w głosowaniu nad pieniędzmi zapadają decyzje jaki mamy stosunek do ekologii w praktyczny sposób.

Zdjęcie kwoty 5 000zł z pozycji „zakup i posadzenie drzew i krzewów” to jest bardzo dużo.

Przewodniczący Komisji Budżetu- A. Gumowski- Podtrzymuję swoje zdanie. Bardzo mocno zastanawialiśmy się czy warto jest ruszyć z zadania „zdjęcie i utylizacja eternitu” choć złotówkę i nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.

Radny J. Kubajek- Chciałbym poprzeć wniosek radnego M. Gryczki i chciałbym prosić, aby przed głosowaniem pan Burmistrz wypowiedział się czy widzi możliwość pozyskania środków na uporządkowanie cmentarzy w ramach np. programu rewitalizacji i czy w tym roku widzi możliwość zająć się tymi cmentarzami, bo to też świadczy o kulturze mieszkańców miasta i gminy.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- E. Gola - Proszę o wypowiedź pana Burmistrza ile potrzeba na utylizację eternitu?

Radny S. Ryżyk - Prośba i uwaga dla pana Burmistrza i służb. Odnośnie pkt 10 usuwanie dzikich wysypisk na działkach komunalnych. Chciałem zaproponować to co stosują inne gminy, które wykładają w kilku miejscach w gminie pojemniki na śmieci. Wówczas mieszkańcy nie wywożą śmieci do rowów, a służby nie muszą ich zbierać.

Radny J Tkaczuk - Komisja Rolnictwa i Ekologii również widziała potrzeby przesunięć pewnych kwot na inne zadanie. Jednak pan Grzejszczak, który merytorycznie się tym zajmuje wyjaśnił, że te pieniądze to jest „kropla w morzu”.

Gmina to nie tylko Pyrzyce. Na terenie gminy mieszka około 20 000 mieszkańców z czego 1/3 mieszka na wsi. Co gmina/radni zaproponowali na wsi poza budką PKS i boiskiem. Nie możemy iść w tym kierunku, bo wszędzie młodzież i dzieci są jednakowi. Jeśli chcemy cos robić, to róbmy i tą biedę dzielmy po równo, aby każdy miał po troszeczku.

Uważam, że Komisja Rolnictwa i Ekologii nie powinna przychylać się do wniosku Komisji Budżetu.

Radny M. Gryczka - Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Wynik głosowania: Za-18, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Wniosek radnego M. Gryczki uzyskał akceptację.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii- E. Gola - W związku z zasada przyjęta przez pana Przewodniczącego podczas głosowania projektu budżetu, że wiodącą jest Komisja Budżetowa, które wnioski poddano pod głosowanie jako pierwsze, proszę w tym punkcie zacząć od głosowania wniosku Komisji Rolnictwa i Ekologii.

p. E. Tarka- Honorowy Obywatel Gminy Pyrzyce - Odnośnie wniosku radnego Gryczki w sprawie uporządkowania opuszczonych cmentarzy. Jest taki cmentarz przy ul. Staromiejskiej, który już od 20-30 lat jest sprzedany. Tym już nie ma śladu, a nazwa tego miejsca brzmi „Góra Hramowa”. Ani słowa dzisiaj nie wspomniano o tym miejscu i proponuję aby Rada zastanowiła się nad tym miejscem aby je wydzielić i wydzielić miejsce dla dzieci na saneczkowanie w czasie zimy.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz -Mam nadzieję, że uwagę zgłoszoną przez pana E. Tarkę wezmą pod rozwagę i to przemyślą i na następnej sesji do tego wystąpienia wrócą.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii dotyczący przesunięcia kwoty 500 zł. z § 4300 - Akcja „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata_- wywiezienie zebranych odpadów na wysypisko do § 4210 - Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej na zadanie „Zakup kuropatw do wypuszczenie na terenie gminy” z jednoczesnym podziałem uzyskanej kwoty - 3 000 zł. dla Koła Łowieckiego „Łoś” i Koła Łowieckiego „Przepiórka” - po 1500 zł.

Wynik głosowania: Za 10, przeciw-7, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu:

a) dotyczy zdjęcia kwoty 1000 zł z § 4300 - Akcja „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”;

Wynik głosowania: Za-10, przeciw-8, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

b) dotyczy zdjęcia kwoty 3 400 zł z § 4210- Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej

Wynik głosowania: Za-9 przeciw-10, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

c) dotyczy zdjęcia kwoty 2 600 zł z § 4210 - zakup i posadzenia drzew i krzewów

Wynik głosowania: Za-10, przeciw-9, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

d) dotyczy zdjęcia kwoty 2 000 zł z § 4300 - zdjęcie i utylizacja eternitu z dachów budynków komunalnych

Wynik głosowania: Za- 10, przeciw-9, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

e) dotyczy zdjęcia kwoty 2000 zł z § 4300 - pielęgnacja drzew wysokich

Wynik głosowania: Za-11, przeciw-8, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

f) pozyskaną kwotę 7 400 zł przeznaczyć do § 4300 -montaż urządzeń zbudowanych „skate-park”.

Wynik głosowania: Za- 12, przeciw-6, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Gryczki:

 1. zdjąć kwotę 5 000zł z § 4210- Zakup i posadzenie drzew i krzewów

Wynik głosowania: Za- 2, przeciw-4, wstrzymało się -13.

Wniosek nie uzyska akceptacji Rady.

 1. zdjąć kwotę 3 000 zł z § 4300- Pielęgnacja drzew wysokich. Uzyskane w ten sposób 8 000zł. przeznaczyć na podjęcie prac porządkowych na terenach opuszczonych cmentarzy.

Wynik głosowania: Za- 6, przeciw-5, wstrzymało się -8.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

3. przegłosowaną kwotę w wysokości 3 000 zł. przeznaczyć na uporządkowanie cmentarzy

Wynik głosowania: Za- 17, przeciw-1, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Skarbnik gminy- M. Kozłowska- Przedstawiła radnym część tabelaryczna załącznika do projektu uchwały uwzględniająca wnioski radnych.

lp.

§

.

Plan

NAZWA ZADANIA

1

2

3

4

1

4300

4210

Akcja „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata” - Polska 2006 r.:

 • wywiezienie zebranych odpadów na wysypisko

 • zakup worków foliowych oraz rękawic dla sprzątających

1.500

500

1.000

2

4210

Zakup materiałów edukacyjnych

2.000

3

4210

Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej

13.200

4

4210

Konkurs „Najładniejsze otoczenie-2006”

7.000

5

4210

Zakup pojemników do zbierania odpadów na terenie miasta

4.000

6

4210

Zakup i posadzenie drzew i krzewów

10.000

7

4300

Montaż urządzeń zabawowych „skate-park”

17.600

8

4300

Dofinansowanie wycieczek szkolnych o tematyce ekologicznej

10.000

9

4300

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

3.000

10

4300

Usuwanie „Dzikich wysypisk” na działkach komunalnych

7.880

11

4300

Zdjęcie i utylizacja eternitu z dachów budynków komunalnych

8.000

12

4300

Pielęgnacja drzew wysokich

5.000

13

4410

Delegacje służbowe pracowników

2.000

14

4300

Prace porządkowe przy cmentarzach

3.000

RAZEM

95.880,-

.

.

Plan

.

4210

36.200 zł

.

4300

55.980 zł

.

4410

2.000 zł

.

4430

1.700 zł

RAZEM

95.880 zł

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi zmianami.

Wynik głosowania: Za - 18, przeciw-1, wstrzymało się -0.

Uchwała Nr XLVIII/ 391/06 stanowi zał. Nr 15.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę.

Po przerwie:

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poinformował zebranych, iż zmarł pan Stanisław Nowak lat 81, założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabowie. Był jej członkiem od samego początku, znany i ceniony działacz OSP. Jutro godz. 12:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

W związku z powyższym Rada uczciła chwilą ciszy pamięć pana St. Nowaka.

Do punktu 8 porządku

Ocena podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie oraz działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej- druk Nr 566/06.

Informacja stanowi zał. Nr 16.

Opinie stałych komisji:

  • Komisja Edukacji- wniosek komisji-stanowi zał. Nr 17.

  • Komisja Rolnictwa i Ekologii-uwaga komisji- stanowi zał. Nr 18.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji dotyczący objęcia większą ilość dzieci gimnastyką korekcyjną.

Wynik głosowania: Za - 18, przeciw-1, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Do punktu 9 porządku

Funkcjonowanie instytucji kultury na terenie gminy- druk Nr 570/06.

Informacja stanowi zał. Nr 19.

Opinie stałych komisji:

   1. Komisja Edukacji- wniosek komisji-stanowi zał. Nr 20.

Radny M. Gryczka- Wydaje mi się, że można byłoby szerzej pokazywać dorobek naszej gminy. Dużo jest organizowanych imprez np. w miesiącu maju - Festiwal Pierogów i Chleba. Jest to na pewno fajna impreza, tylko chciałoby się wiedzieć jaki to przynosi efekt, wymiar. Ta informacja jest tylko sentencją, natomiast w niektórych zapisach należałoby potraktować trochę szerzej ta informację i doszczegółowić. Może należy podnieść tą rangę gmin, bo ona jest tylko w materiałach należy to pokazywać.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Kultura pyrzycka w zakresie bazy i możliwości nigdy nie była rozpieszczana. Wszyscy siedzący tutaj na sali byli świadkami, w jakich warunkach dom kultury pracował i w jakich warunkach nadal pracuje. Zadania tej placówki, osobiście uważam, że powinna się ona skupić na 3-4 podstawowych rzeczach, które są niezwykle ważne dla naszego środowiska, dla naszego miasta:

 • Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - jest to impreza, które nie tylko w kraju ale również i poza granicami jest reklamowana.

 • Dożynki,

 • Imprezy sportowe,

Dziś jest tego niesamowita ilość i nie wiem czemu ma to służyć. Uważam, ze każdą imprezę, którą możemy zrobić i zaproponować musi mieć jakieś podłoże. Jeżeli był turniej tańca towarzyskiego o Pyrzycka Basztę, to było to na bazie na bazie młodzieży tańczącej- 24 par. Jeżeli była to impreza PSzF, to było to również na bazie, bo działały zespoły folklorystyczne na terenie Ziemi Pyrzyckiej.

Dzisiaj często proponuje się imprezy, które nie mają nic z tym wspólnego. Chciałem prosić pana Burmistrza o rozmowę z ludźmi, którzy tworzyli ten festiwal. Teraz tworzą się rozmowy, że na PSzF było Mazowsze, Śląsk. To nie są zespoły na tego typu imprezy. Nastąpiła pomyłka z charakterem imprezy. Przyjeżdżały znakomite zespoły, które występowały na scenie pyrzyckiej i o wiele lepsze niż Śląsk czy Mazowsze.

Dziękuję pani Dyrektor PDK- K. Szczepkowskiej, że myśli o tym żeby ten festiwal wprowadzić na te tory, którymi powinien biec.

Z apelem występuję do pana Burmistrza o rozmowę, bo ten festiwal jest naprawdę warty i aby pomóc PDK. Ten festiwal był znakomity w swojej prostocie. Proszę o spotkanie z załogą, aby porozmawiać na temat folkloru. Może należy wrócić do tematu, żeby PSzF stały się Festiwalem Morza Bałtyckiego.

Radny J. Kubajek- Czytając materiały z Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej jest informacja o Filii Pyrzyckiej „Sady”, która mieści się w świetlicy osiedlowej przy ul. Słonecznej. W imieniu członków spółdzielni proszę o zwrócenie uwagi na księgozbiory. Oprócz płac pracującej tam pani, gmina nie ponosi żadnych kosztów z utrzymaniem tej filii. To członkowie spółdzielni ponoszą koszty utrzymania i w związku z tym proszą o nowsze i większe księgozbiory, wymianę starego księgozbioru na nowsze, bo gmina z tego tytułu kosztów nie ponosi: ogrzewanie, energia, itd.

Radna I. Morka- Odnośnie wypowiedzi przewodniczącego rady. Poziom naszego festiwalu podniosła obecna Wice Burmistrz - T. Jasińska i to trzeba jej oddać. Zaproszenie Zespołu Mazowsza i Zespołu Śląsk to wielkie wyzwanie i myślę, ze pani K. Szczepkowska będzie to kontynuować.

Radny J. Tkaczuk - Na Komisji Rolnictwa i Ekologii temat ten nie był poruszany lecz chciałbym się odnieść w tej kwestii. Mamy na terenie gminy zespół o dość dużej klasie i renomie- Zespół „Kresowianka”. Zwracam się w imieniu pani D. Cząstki o wspomożenie i zakończenie remontu świetlicy w Letninie. Wiemy, że w budżecie jest 20 000zł. na ten zespół ale zwracam się również do radnych aby z własnych środków i jeżeli będzie taka wola to sala ta zostanie wykończona.

Dbajmy o własną kulturę ludową. Jest to w tej chwili najbardziej znany zespół, który najwięcej promuje naszą gminę i powiat na terenie nie tylko najbliższym ale i Polski.

Radny S. Ryżyk- Z zaciekawieniem przeczytałem ten materiał, bo działalność w sferze kulturalnej PDK jest godna podziwu. Jest wiele form działalności i dla wielu grup wiekowych jest to organizowane. Chciałbym zwrócić uwagę i prosić o to aby część wysiłku poszło również w kierunku wsi, bo tam mieszkają dzieci, które być może bardziej pragną zajęć jak te dzieci w Pyrzycach i na pewno z wielką przyjemnością z nich skorzystają. Jestem wdzięczny pani Dyrektor za doraźną pomoc w organizowaniu imprez. Należy dzieciom dać taka możliwość i organizować wszelkie imprezy wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Druga moja uwaga dotyczy biblioteki. W sprawozdaniu sporządzonym przez panią Dyrektor jest napisane: „… coraz więcej osób mając dostęp do internetu w domu korzysta w mniejszym stopniu ze zbiorów bibliotecznych”. Rozumiem i jest to naturalne. W Pyrzycach coraz więcej osób ma internet w domu i nie ma potrzeby iść i korzystać w bibliotece. Chciałbym zaproponować, jeśli baza sprzętowa jest większa niż potrzeby, być może należałoby zastanowić się nad tym, aby część tego sprzętu przenieść do filii wiejskich, gdzie gwarantuję obłożenie będzie pełne i komputery z dostępem do internetu będą naprawdę wykorzystane a środowiska będą za to wdzięczne.

Radny W. Tołoczko- Może sugestia może wyprzedza działania pana Burmistrza na przyszłość, ale w informacji, jaka została nam przekazana przez panią G. Muszyńską czytamy: „ Sprawą priorytetową jest w chwili obecnej naprawa parkietu w całej bibliotece przy ul. Zabytkowej 34 oraz pokrycie elementów drewnianych środkiem ognioochronnym (nakaz Komendy PPSP w Pyrzycach). Termin wykonania do grudnia 2006r.” Wiadomo jest, czym to skutkuje. Proszę o rozszerzenie tej informacji o jakie środki chodzi, aby być może zadbać o to jeszcze w tym roku i aby pan burmistrz tą kwestie brał pod uwagę.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Chciałbym przyłączyć się do słów radnego S. Ryżyka odnośnie potencjału PDK i PBP. Wydaje mi się, że jest on wykorzystany w sposób prawidłowy, imprez jest dużo. Zarówno PDK jak i PBP są widoczne i należą się słowa podziękowania dla tych jednostek. Jestem czytelnikiem PBP i wiem, że robi się tam dużo starań aby funkcjonowało to prawidłowo i stąd moje zaniepokojenie. Pytanie: skąd wzięła się inicjatywa pana Burmistrza dotycząca wystąpienia do Książnicy Pomorskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli w bibliotece. Być może są jakieś wątpliwości co do funkcjonowania tej jednostki. Jest u nas parę organów gminnych, które mogłyby taką kontrolę przeprowadzić i występowanie jako Burmistrz do merytorycznego organu o przeprowadzenie kontroli nie bardzo się to komponuje z tym, że te jednostki pracują naprawdę dobrze. Warunki, jakie im stwarzamy nie są najlepsze a efekty są dużo lepsze od warunków, w jakich przyszło im pracować.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Radny M. Gryczka zauważył organizowany w ubiegłym roku Pierwszy Festiwal Chleba i Pierogów. Proszę panią dyrektor o kilka słów na ten temat tym bardziej, że radny zasugerował pewną propozycję.

Radny J. Kubajek podniósł kwestię ponoszenia kosztów na utrzymanie filii bibliotecznej na osiedlu. Każda spółdzielnia mieszkaniowa w swoim statucie ma zapisane również, że prowadzi działalność kulturalną. Myślę, że przyłączenie się samorządu do spółdzielni jest czymś naturalnym i zgodnym z prawem.

Radny J. Tkaczuk odniósł się do Zespołu „Kresowianka”, aby wykończyć salę w Letninie. W sytuacjach trudnych i sytuacjach gdzie trzeba podjąć szybko decyzje w sprawach finansowych, myślę, że nie brakuje mi determinacji na co są przykłady. Na pewno każda dziedzina życia społecznego: oświata, kultura, sport wymagają znaczących pieniędzy. W projekcie budżetu również są pieniądze na PDK, salę widowiskową. Na pewno chcemy zadbać o to, aby w Pyrzycach było jak najwięcej imprez, nie tylko związanych z folklorem. Nasi mieszkańcy różnej grupy wiekowej mają różne zapotrzebowanie. Młodzi chcą zespołów na czasie i udaje się montować pieniądze i zapraszać do naszego miasta.

W sprawie wypowiedzi radnego A. Gumowski chciałoby się dużo powiedzieć na ten temat a myślę, że nie ma potrzeby. Przypominam sobie jak był wniosek o „zajęcie” się dyrektorami pyrzyckich jednostek organizacyjnych. Analizuję, pochopnie decyzji nie podejmuję. Tym, co dobrze pracują to nie można im przeszkadzać i w dużej części przychylam się do tej oceny funkcjonowania kierowników jednostek. Odnośnie kontroli w Bibliotece to chcę powiedzieć, że prawo stanowione (mówię o statucie PBP) wyraźnie jest zapisane, kto jest uprawniony do kontrolowania. Jest tam jeden z artykułów, który mówi, iż nadzór merytoryczny sprawuje Książnica Pomorska. Jednostka, o której mówimy nie była kontrolowana od 1985 r. od bardzo dawna.

Po drugie przypominamy sobie nie tak dawno dyskusję odnośnie sytuacji w bibliotece i chyba rozkręcać tego wątku nie powinienem. W tej chwili Pani Muszyńska pełni obowiązki Pani Dyrektor, trzeba będzie się zastanowić, co na przyszłość i dobrze jest, żeby organ prowadzący wiedział jak wygląda organizacja zadań statutowych, tylko po to żeby lepiej funkcjonowała biblioteka, w końcu służy ona nam, mieszkańcom Pyrzyc. Takim zamiarem się kierowałem i takie wystąpienie skierowałem do Dyrektora Książnicy Pomorskiej. Uważam, że jest to jakby konsekwencja wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w Radzie, w Bibliotece, a również to, że od długiego czasu nie było kontroli, można sięgnąć w protokoły ile było zarzutów pod adresem PBP łącznie z dbałością o księgozbiór i wiele innych rzeczy. Myślę, że dobrze wiemy, bo pamiętamy dyskusję na ten temat i taka była moja intencja w tym kierunku.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pani Radnej Izy odnośnie poziomu festiwalu, o tym mówiłem i może zostałem źle zrozumiany. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, o poziomie festiwalu pyrzyckiego, czy to było 25 lat temu, czy 5 lat to nie decyduje o tym, że przyjeżdża zawodowy zespół, ale o poziomie decydują zespoły, które są uczestnikami festiwalu. Wiem o tym, że gwiazdą był Śląsk, Mazowsze i nic przeciw tym zespołom nie mam tylko, że to nie są zespoły na naszą scenę. Są to zespoły zawodowe, które są stworzone po to, żeby pokazywać naszą kulturę za granicą. Dbajmy o to i sprowadzajmy zespoły z kraju, z zagranicy zespoły regionalne, które pokazują prawdziwą kulturę swojego regionu, swojego kraju.

Radny J. Kubajek - Panie Burmistrzu, Pan nie zrozumiał mojej intencji. Oczywiście, mamy zapisane w Statucie Spółdzielni działalność kulturalno - oświatowa. Ja poprosiłem, jeżeli jest możliwość o większe zapewnienie, uzupełnienie nowych księgozbiorów, żeby były nowe pozycje. Chciałbym w tym miejscu podziękować dla OSiR-u, PDK, PBP, za współpracę, organizujemy festyny i te instytucje się włączają.

Dyrektor PDK - K. Szczepkowska - Zgadzam się ze zdaniem Pana Mirosława Gryczki, który mówił, że praca PDK jest zauważona, mam nadzieję, że od następnego spotkania moje dodatkowe informacje na temat wszystkich imprez i mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli Państwo poznać szerzej pracę naszej instytucji.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Pan Burmistrz powołał się na uwagi, że to Wysoka Rada przygotowała wnioski, może nie tyle o zmianę Dyrektorów, co o ruchy w tym kierunku. Przypomnę tylko dla pełnego obrazu, że te ruchy były spowodowane trzema rzeczami:

  1. doprowadzeniem do stanu zgodnego z prawem (patrz statuty poszczególnych jednostek);

  2. kadencyjność pracy dyrektorów, co w tej chwili (przynajmniej w jednym przypadku) nie jest do końca wypełnione;

  3. na przeprowadzenie konkursów zgodnie z prawem (o czym dokładnie Pan wie i jest na to stosowne pismo z Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach) i taki wniosek padł o doprowadzenie tego do zgodności z prawem.

Do pracy jednostek to potwierdzam merytorycznie, że nie mam żadnych uwag. Chodzi o doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, w podtekście zgodnego ze statutami jednostek.

Druga uwaga: z tego, co ja wiem, to Pani Grażyna Muszyńska nie jest pełniąca obowiązki Dyrektora, a jedynie pełni swoją funkcję z tzw. upoważnienia, żeby to było jasne i precyzyjne, żebyśmy wszyscy wiedzieli.

Radny S. Ryżyk - Skoro Pani Dyrektor PDK ustosunkowała do wypowiedzi kolegi Radnego, to chciałbym, żeby podzieliła się uwagami, co sądzi na temat mojej prośby.

Dyrektor PDK - K. Szczepkowska - Jestem za , aby PDK działał również na wsiach i staramy się to robić i powoli, mam nadzieję, że z każdym miesiącem tych zajęć będzie jak najwięcej i sprostamy wszystkim wymaganiom.

Radny W. Tołoczko - Prosiłem o rozszerzeni informacji przez Panią G. Muszyńską w sprawie naprawy parkietu i pokrycia elementów drewnianych środkiem ognioochronnym.

G. Muszyńska - PBP - Wymiana parkietu jest to zalecenie Państwowej Straży Pożarnej, która kontrolowała nas w roku ubiegłym w lipcu. Wykonaliśmy wszystkie zalecenia oprócz tego zadania, które jest bardzo kosztowne i polega na naprawie parkietu, cyklinowanie i pokrycie elementów drewnianych środkiem ognioochronnym. Nie wiem ile na takie zdanie potrzebne jest środków, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy ok. 50 - 60.000 zł. Na pewno będę pisała o te środki do PKZ, do Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Skoro nie ma więcej pytań, to uważam, że Radni zapoznali się z informacją.

Do punktu 10 porządku

Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach za 2005 r. oraz bilans potrzeb na 2006 rok - druk Nr 569/06.

Informacja stanowi zał. Nr 21.

Opinie stałych komisji:

   1. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 22 do protokołu.

   2. Komisja Edukacji- opinia -stanowi zał. Nr 23 do protokołu.

   3. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii dotyczący jak najpilniejszego zrealizowania wcześniejszych wniosków dotyczących pozyskania lokalu dla OPS.

Wynik głosowania: Za - 18, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji dotyczący podjęcia działań mających na celu utworzenie ośrodka wsparcia dziennego na terenie gminy Pyrzyce.

Wynik głosowania: Za - 18, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz - Uznał informacje za przyjętą.

Radna S. Jemielity- Nie we wszystkich pokojach OPS są podłączone telefony i pracownicy musza wychodzić z pokoju i przemieszczać się, aby załatwić jakieś sprawy. Jest prośba i wniosek o założenie telefonu w każdym pokoju, które zajmuje OPS.

Do punktu 11 porządku

Projekt budżetu gminy Pyrzyce na rok 2006 -druk Nr 565/06

Projekt budżetu stanowi zał. Nr 25.

Stanowisko Burmistrza dotyczące zmian w Dziele 700 Gospodarka mieszkaniowa i Dziale 710 Działalność usługowa stanowi zał. Nr 26.

Opinia Komisji Budżetu stanowi zał. Nr 27.

Burmistrz Pyrzyc -K. Lipiński - Jest to najważniejsza uchwała, jaką podejmuje Rada i zajęcie stanowiska nagle, od razu nie jest w moim stylu. Należało dokładnie przeanalizować dział 700 i 710, aby przedłożyć przemyślany materiał, chociażby w tym kierunku, iż zdejmując jakiekolwiek zadanie należało zastanowić się jakie podjąć działania na przyszłość, aby starać się w całości lub części je wykonać.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Będę głosował przeciwko uchwaleniu tego budżetu z następujących trzech powodów:

 1. proponowany deficyt budżetowy w wysokości 4 626 000zł jest niedopuszczalnie wysoki i była możliwość skonstruowania budżetu przy deficycie 2 500 000zł, przy którym zabezpieczone byłyby wszystkie działalności na terenie gminy,

 2. zmniejszenie wydatków w dziale 700 w tym na adaptacje budynku na cele mieszkaniowe uważam również za niedopuszczalne,

 3. zmniejszenie o kwotę 80 000 zł z planów zagospodarowanie przestrzennego i prac kartograficznych i geodezyjnych. Są to podstawowe kierunki, które były wcześniej wyznaczane przez Radę Miejską.

Przewodniczący Komisji Budżetu-A. Gumowski- Nikt z siedzących tu radnych jak i pan Burmistrz nie jest zadowolony z deficytu. Liczymy na to, że wzorem roku ubiegłego -udało się wtedy zaoszczędzić kwotę prawie 1 mln zł. Liczymy na to, że w tym roku oszczędności te sięgną być może 2 mln zł i bardzo mocno będziemy się temu przyglądali.

Obligacje, które będą musiały być wydane będziemy odwlekać w czasie maksymalnie długo po to, aby mieć jeszcze tą nadzieję, że ten deficyt ulegnie zmniejszeniu.

Nie mogę się zgodzić z panem Burmistrzem i w całości podtrzymuje tą opinię, którą wypracowała Komisja Budżetu. Pan Burmistrz utrudnia prace z prostego powodu. Skoro pan Burmistrz twierdzi, że nie mógł ad hoc wypracować tej opinii i myśmy to zrozumieli. Pan Przewodniczący przełożył posiedzenie sesji budżetowej na dzień następny i również pan Burmistrz nie był przygotowany. Mało tego pan Burmistrz starał się nam wmówić, że jest to kompetencja Rady. Przychyliliśmy się do tego i chcieliśmy nad tym pracować i nagle pismo, które wykroczyło naprzeciw naszym inicjatywą i wnioskom. Dobrze, tylko że za późno. Trzeba było zrobić to już w drugi dzień- 10 lutego w drugą część sesji budżetowej i oszczędzić nas czas.

Wielokrotnie składaliśmy zobowiązanie, że należy zrobić wszystko, aby ten budżet uchwalić jak najszybciej. W miesiącu grudniu nie dało się tego uczynić ze względu na brak niektórych wskaźników wykonania budżetu roku 2005. I tak pracowaliśmy na początku stycznia na zasadzie karteczek i przerw w trakcie których służby księgowe liczyły i pracowały i zgodnie z zobowiązaniem zrobiliśmy i 9 stycznia byliśmy już gotowi.

Radny W. Kędziora- Zostałem zobligowany przez grupę mieszkańców Nowielina do odczytania pisma, który należy potraktować jako apel.

Pismo stanowi zał. Nr 28.

Radny Z. Ptaszyński- Jestem zaskoczony tym pismem. Byłem obecny na tym zebraniu i wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Odbyły się głosowania i było zawsze kilka wniosków.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Z uwagi na wagę uchwały proszę o głosowanie imienne.

Zgodnie ze Statutem Gminy Pyrzyc wniosek o głosowanie imienne może zgłosić trzech radnych. W związku z tym do wnioseku radnego E. Goli o przeprowadzenie imiennego głosowania przyłączyli się: radny W. Kędziora i rany W. Tołoczko.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego:

Wynik głosowania: Za-9, przeciw-7, wstrzymało się -1.

Lp.

Imię i nazwisko

Wynik głosowania:

.

1.

Budynek Mirosław

nieobecny

2.

Dubicki Krzysztof

za

3.

Gola Edward

przeciw

4.

Gontarz Grzegorz

za

5.

Gryczka Mirosław

za

6.

Gumowski Andrzej

za

7.

Hałasa Andrzej

Nieobecny

8.

Jemielity Stefania

Za

9.

Kędziora Waldemar

Za

10.

Klimczak Piotr

Za

11.

Kubajek Józef

Za

12.

Majak Mariusz

Za

13.

Marcinkiewicz Artur

Za

14.

Momot Jan

Za

15.

Morka Izabella

Za

16.

Odachowska Agnieszka

Za

17.

Osękowski Marian

Za

18.

Ptaszyński Zbigniew

Za

19.

Ryżyk Stefan

Za

20.

Tkaczuk Jan

Za

21.

Tołoczko Wiktor

Za

Razem: Za-18, przeciw-1.

Uchwała stanowi zał. Nr XLVIII/392/06 stanowi zał. Nr 29.

KASETA 3

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Takiej intencji nie było i proszę mi wierzyć na słowo, aczkolwiek wiem, że odbiór będzie różny.

Do punktu 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/375/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Druk Nr 571/06).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 32 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Niejako ja byłem sprawcą, że ten projekt uchwały trafił pod nasze obrady. Zgadzam się całkowicie z uzasadnieniem Pana Burmistrza, że jest to jedna dodatkowa opłata dla osób, które działają w kierunku budownictwa mieszkaniowego i zgadzam się z tym, że jest to taki podatek, który w moim odczuciu nie powinien i w ogóle nie powinien być pobierany, ze względu na to, że gmina nie ponosi tu żadnych ciężarów, wydatków, kosztów finansowych. W związku z tym myślę, że można byłoby pójść wzorem Szczecina i w ogóle tej opłaty nie pobierać. Taki wniosek zamierzałem zgłosić, natomiast wiem, że Komisje nad tym obradowały, a ja ze względów służbowych nie mogłem być na Komisji i nie chcę robić tu rewolucji.

Składam wniosek o zmniejszenie opłaty adiacenckiej do 5%.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego M. Majaka o zmniejszenie opłaty adiacenckiej do 5%.

Wynik głosowania: za -16; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XLVIII/ 393/06 stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

Do punktu 13

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem (Druk Nr 568/06).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 36 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 37 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - 18; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Uchwała Nr XLVIII/ 394 /06 stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych, administrowanych przez OSiR (Druk Nr 567/06).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 41 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 42 do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 43 do protokołu;

Odpowiedz na wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii przygotowany przez Dyrektora OSiR-u stanowi zał. Nr 44.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Od jakiegoś czasu (co najmniej rok) docierają do mnie sygnały mieszkańców Pyrzyc, którzy ze względu na wysokość opłat, które zostały wprowadzone za korzystanie z hali widowiskowo - sportowej na zajęcia sportowe, jeżdżą do okolicznych Gminy na sale sportowe i nie korzystają z sali widowiskowo - sportowej w Pyrzycach. Podstawowym powodem takich zachowań jest to, że wprowadzono opłaty za korzystanie z sali w Pyrzycach na bardzo wysokim poziomie. Za korzystanie w Pyrzycach kwoty wynoszą trzykrotnie, dwukrotnie więcej niż w Kozielicach, czy Bielicach. Dla mnie jest niedopuszczalna sytuacja, że za pieniądze gminne została postawiona hala, a część mieszkańców musi korzystać z hal w innych miejscowościach. Proponuję i proszę, żeby rozważyć zmniejszenie o połowę opłat, które są zarządzane za korzystanie z tej hali, ponieważ mieszkańcy powinni korzystać z hali w Pyrzycach, a nie być zmuszani wysokością opłat dojeżdżać na okoliczne hale.

Rozpatrywane materiały w czasie dzisiejszej sesji dotyczące opieki zdrowotnej wyraźnie wskazują jaką funkcję powinny pełnić obiekty sportowe, rekreacyjne.

Jednym z wniosków w materiałach, które dzisiaj rozpatrywaliśmy było to, żeby zwiększyć dostępność do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Jeżeli mamy to popierać to powinniśmy to zrobić takimi decyzjami, które udostępnią te obiekty dla innych osób. Sądzę, że tj. lepsza metoda niż np. wprowadzanie później monitoringu, żeby młodzież i inne osoby karać za dewastację. Niech oni może się wyszaleją i zrobią to na hali sportowej, a nie w blokowiskach, ławkach i klatkach schodowych.

Wnioskuję o to, żeby zwrócić się do Pana Burmistrza o to, żeby cennik za wykorzystanie hali widowiskowo - sportowej w dużym stopniu obniżyć, żeby była dostępność dla młodzieży.

OSiR ma zadanie podstawowe propagowanie odpowiednich zachowań w sporcie i rekreacji, i udostępnienia tych obiektów jak najszerszemu gronu, a nie zarabianie pieniędzy. My powinniśmy tak skomponować budżet i tak przeznaczyć środki, że ma wystarczyć na funkcjonowanie tych obiektów, a nie zmuszać Dyrektora do zarabiania na tych obiektach. Ma robić jak najwięcej imprez i udostępnić tą halę jak największemu gronu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Jest wniosek, który trzeba poddać pod głosowanie, natomiast widzę, że jest informacja, którą wszyscy Radni otrzymali, czy w związku z tym mam stawiać wniosek odnośnie przegłosowania tej informacji?

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Ta informacja nie jest zgodna, bo to był mój wniosek przegłosowany przez Komisję, ponieważ żeby mieć pogląd jakie to są kwoty w dniach od poniedziałku do piątku za korzystanie z hali w godzinach popołudniowych (nie wtedy kiedy korzystają szkoły) chciałem wiedzieć jakie kwoty wpłynęły w 2005 r. od różnych grup, które przychodzą tam po południu. Kwoty, które zostały podane w informacji, są to inne kwoty. Informacja jest niepełna i sądzę, że zostanie ona w przyszłości uzupełniona i nie widzę konieczności, żeby trzeba było to głosować, bo informacja niepełna, ale została udzielona.

Dyrektor OSiR - M.Olech - W całej rozciągłości zgadzam się z opinią i wywodem Pana Radnego Goli, że OSiR jest jednostką, która została powołana do tego, aby w jak najszerszym stopniu udostępniać społeczeństwu obiekty gminne administrowane przez tę jednostkę i tu się zgadzamy. Natomiast ja lubię rozmowę na konkrety, nie lubię rozmowy na okrągło i przepraszam ale zadam pytanie Panu Radnemu, czy wie jakie są opłaty w Kozielicach za korzystanie z hali?

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Tak 1/2 hali (czyli boisko do siatkówki) 10 zł za godzinę, jeżeli wykupi się na miesiąc, jest to dzisiejsza informacja od Pana Rybkowskiego, który się tym zajmuje. Od ponad roku grupy jeżdżą do Kozielic na halę i dysponują one samochodami i jest to najlepszy dowód dlaczego tam jeżdżą.

Dyrektor OSiR - M.Olech - Mam inne informacje na temat cen korzystania z hali i moja informacja jest następująca: liczy się tam pieniądze od osoby, która wchodzi na halę, jeżeli tj. bez prysznica to 2 zł, jeżeli z prysznicem to 3 zł. Możemy sobie policzyć, że jeżeli wejdzie 20 osób na halę po 3 zł tj. 60 zł, tyle ile wynoszą koszty eksploatacji obiektu OSiR-u, ponieważ ta jednostka jest firmą „non profit”, czyli nie powinna zarobkować i tak praktycznie jest ustosunkowane. Nie uważam, że cena jest tą formą, która odstrasza mieszkańców Pyrzyc, czy powoduje, że mieszkańcy Pyrzyc jadą do Kozielic, Bielic, a może za chwile będą jeździli do Przelewic. Ja z mojej obserwacji wnioskuję, że jest inna przyczyna, mianowicie taka, że w Pyrzycach od godz.

8:00 do 22:00 nie można wejść już na halę, ponieważ jest ona obłożona w 100%, są podpisane umowy ze Stowarzyszeniami, instytucjami, z zakładami pracy jak również z grupami nieformalnymi, które również korzystają z hali i to jest główna przyczyna, że w Pyrzycach nie można już korzystać z hali. Od godz. 8:00 do godz. 14:00 często korzysta młodzież SP2 oraz Gimnazjum, natomiast w pozostałych godzinach korzystają nieodpłatnie Stowarzyszenia, zakłady pracy odpłatnie, SKS-y SP2 nieodpłatnie i tak jest od poniedziałku do piątku, natomiast w soboty i niedziele są organizowane imprezy i również nie można wejść na halę. Dla ciekawości podam, że w soboty i niedziele przychodzą ludzie o godz. 6:15, bo jest grupa tenisistów, która chce grać i również ta hala jest udostępniana, więc to jest przyczyna, że w Pyrzycach nie można korzystać z hali.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za - jednomyślnie;

Uchwała Nr XLVIII/ 395/06 stanowi załącznik Nr do protokołu.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Zwrócił się z prośbą o przegłosowanie wniosku o zmniejszenie cen o połowę za korzystanie z hali widowiskowo - sportowej. Wniosek nie wiąże się z uchwałą, bo uchwała nie zawiera cen.

Dyrektor OSiR - M.Olech - Jeżeli podejmiecie Państwo taką uchwałę to proszę zastanowić się, czym ona będzie skutkowała, a moim marzeniem jest, żeby jak największa rzesza społeczeństwa mogła skorzystać z doskonale przygotowanych gminnych obiektów sportowych.

Radny W. Kędziora - Proszę o uściślenie, o obniżenie cen o połowę, ale czy dla konkretnych grup korzystających, czy dla wszystkich, bo jest to dla mnie istotne?

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Pierwsza godzina 60 zł - hala plus 1 szatnia z natryskami: pierwsza godzina - 60 zł; druga - 50 zł; kolejne - 40 zł;

Hala plus jedna szatnia bez natrysków: pierwsza godzina - 45 zł; kolejne - 40 zł;

Hala plus 4 szatnie: pierwsza godzina - 80 zł; druga - 60 zł; kolejne - 40 zł;

1/3 hali plus szatnia: pierwsza godzina - 30 zł; druga i kolejna - 25 zł.

Dyrektor OSiR - M.Olech - Są to ceny, które obowiązywały w 2005 r., natomiast w 2006 r. są zupełnie inne ceny, mianowicie nie mówi się o ilości szatni tylko o wejściu na obiekt. Jedna godzina łącznie z szatniami i ze wszystkim kosztuje 60 zł.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Przepraszam, że tak podałem, ale takie informacje dostarczono mi na K. Rolnictwa i Ekologii, więc jeżeli jest 60 zł, to moja propozycja jest 30 zł.

Radna S. Jemielity - Należałoby zastanowić się nad tym co powiedział kolega Gola, bo jeżeli przed chwileczką zatwierdziliśmy budżet to już w tym punkcie szykują się zmiany do budżetu. Jeżeli kolega Gola wnioskował o to, żeby deficyt budżetowy obniżyć to jak to się ma teraz? Automatycznie Pan Dyrektor wystąpi w którymś momencie o podwyższenie środków w budżecie OSiR-u.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - To co twierdzi Pani Radna, to nie ma racji, ponieważ na dochody z tytułu tej hali, jeżeli dojdzie do przegłosowania tej uchwały, tj. 60.000 zł, wykonanie tamtego roku tj. 90.000 zł, więc obniżenie tych cen nie stanowi aż takiego spadku, żeby te dochody nie zostały wykonane.

Radny S. Ryżyk - Jakie wpływy były z tych opłat w roku ubiegłym?

Radny J. Tkaczuk - Uważam, że najważniejszą rzeczą jest młodzież, która ma wstęp za darmo, są to szkoły, Stowarzyszenia, a Ci którzy chcą przyjść pokopać, pobawić się to na pewno nie będzie to wielka cena, bo proszę zauważyć 2 godziny za 50 zł i przychodzi drużyna, żeby pograć w siatkówkę to jest ich 12 osób i jest to w granicach 5 zł od głowy. Proszę pojechać do Kozielic, zapłaci się tam 3 - 4 zł i dojazd samochodem, tj. demagogia i proszę tego nie uprawiać. Ja wiem, że koszty są duże dla tych, którzy grają czynnie, bo jak grają w czterech to te koszty na pewno są duże, ale sporty elitarne kosztują. Moja konkluzja jest taka, że należy to utrzymać ze względu na to, że i tak budżet będzie musiał dopłacać, bo inaczej się tego nie da zrobić.

Radna I. Morka - Powinniśmy sobie przypomnieć czas wstecz, kiedy oddawaliśmy hale pod administrowanie OSiR-u i Pana Dyrektora Olecha, i mówiliśmy o tym, że sam sobie ma radzić z tym jak utrzyma tą hale i aby ta hala pracowała sama na siebie. Nie wiem, czy my jesteśmy uprawnienie do tego, aby regulować ceny jakie Pan Dyrektor życzy sobie za wynajem hali. Proszę o opinię Radcę Prawnego w tej sprawie nim podejmiemy uchwałę.

Radny M. Gryczka - Proszę o precyzyjnie postawiony wniosek, a nie jakaś wymiana zdań między Dyrektorem, a Panem Radnym i w sumie nie wiem do czego zmierzamy.

Radca Prawny - R. Mol - Chciałbym zwrócić uwagę, że Państwo już podjęliście pewną uchwałę i sami doprowadziliście do jakiegoś absurdu. Proszę zwrócić uwagę na §1 pkt 3 tej uchwały, czy Państwo chcecie, żeby był zapis „wysokość odpłatności korzystania z obiektów ustala Burmistrz na wniosek Dyrektora OSiR, a Rada 60 zł za godzinę”?

Wiceprzewodniczący RM - M. Osękowski - Może byłoby wszystko fajnie gdyby sala była pusta, ceny są za wysokie, nie ma obłożenia i dlatego należy obniżyć cenę. Natomiast jak Pan Dyrektor twierdzi, że sala jest obłożona, cena pasuje, to należy się zastanowić, czy nie podnieść 10%, a nie obniżać.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Pan Radca ma rację, bo jeżeli taki wniosek przegłosujemy to kłóci się on z dwoma uchwałami. Po pierwsze z uchwałą, którą przed chwilą podjęliśmy obowiązującą do ustalania przez Burmistrza cen na wniosek Dyrektora.

Po drugie z uchwałą budżetową, w której wykazujemy, że Pan Dyrektor ma zarobić tyle i tyle środków. Raz go zmuszamy do zarobienia tych środków, a drugi raz mówimy nie. Zdecydujmy się w końcu na coś, skoro przyjęliśmy budżet, w którym wyznaczyliśmy 90.000 zł, że Dyrektor ma zarobić, nie podwyższa cen w stosunku do roku ubiegłego to w żaden sposób nie może obniżyć teraz cen.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Twierdzę, że w sprawie tej ceny to i tak pozwoliłoby wykonać dochody OSiR-owi w kwocie zaplanowanej w budżecie. Decyzyjnie tego nie potrafię w tej chwili dokumentować, ponieważ informacja udzielona mi przez OSiR nie jest w kształcie w jakim miała być udzielona. Jeżeli tak jest rzeczywiście i na dzień dzisiejszy tego nie zmienimy to proszę przegłosować moją sugestię, żeby Burmistrz rozpatrzył z Panem Dyrektorem możliwość obniżenia opłat. Proszę niektórych Radnych, żeby żadnych przytyków do mnie nie czynili, w sensie, że ja po to, to robię i wygłaszam swoje opinie na ten temat, robię w swojej drobnej sprawie, że chcę iść grać na salę w tenisa. Ja sobie tego nie życzę, bo wielokrotnie jak wygłaszałem swoje opinie, to prywaty żądnej nie urządzałem.

Po drugie dziwię się, bo Ci niektórzy Radni sami twierdzili, że dzień po dniu, dzień, noc, sala jest nie użytkowana, a dzisiaj takie twierdzą teksty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego E. Goli, który składał sugestię, żeby obniżyć cenę wejścia na halę widowiskowo - sportową.

Wynik głosowania: za -3; przeciw - 13; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Do punktu 15

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach (Druk Nr 573/06).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 47 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr do protokołu;

 3. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Zaproponował, żeby ten projekt uchwały przyjąć poprzez aklamację.

Radni wyrazili zgodę.

Radny M. Gryczka - Poprosił o odczytanie uchwały, żeby mieszkańcy zrozumieli intencję, dlaczego Rada podjęła taka decyzję.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał uchwałę.

Uchwała Nr XLVIII/396/06 stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.

Do punktu 16

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Chciałbym odpowiedzieć na pytanie skierowane do mnie przez Pana Kruszyńskiego, że od początku tejże kadencji

jak i w poprzedniej mnie osobiście z Burmistrzem współpracuje się w sumie, w

jakiś sposób próbujemy sobie radzić. Ostatnio na linii Przewodniczący Rady i

Pan Burmistrz odczuwam, że czasami jestem unikany. Nie wiem czemu, czy

nawał pracy, bo nie ukrywam, że Pan Burmistrz jest zaganiany. Na początku tej

kadencji mieliśmy więcej kontaktów i nie wiem co jest tego przyczyną. Nie

podejrzewam, że jest to moja, czy Pana Burmistrza kampania wyborcza, ale coś

jest. Jestem cały czas otwarty na każdą rozmowę i cały czas do dyspozycji Pana

Burmistrza, na każde życzenie jestem gotowy być, rozmawiać, wspierać we wszystkich inicjatywach, które Pan Burmistrz podejmuje. Natomiast niezwykle byłbym zadowolony, żebym kiedyś mógł udzielić rady Panu Burmistrzowi, żeby kiedyś jakaś moja propozycja spotkała się z życzliwością, a są takie propozycje. Nieraz może na jakiś temat wiem trochę więcej, mam większe doświadczenie i jest wtedy niezwykle miło. Nie ukrywam, że tak odczuwam.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Do tego co powiedział Pan Przewodniczący, autentycznie po takim czasie można to zauważyć, że zakres prac się zwiększa. Nigdy nie byłem Burmistrzem gabinetowym, od ośmiu lat aktywność przynosi efekty i to widać, natomiast Ci którzy nie chcą zauważyć nie zauważają, nie będę mówił, które bo trzeba byłoby dużo czasu poświęcić, żeby je wymienić, mam z tego powodu ogromną satysfakcję i właśnie tego czasu brakuje. Natomiast w ważnych sprawach z Panem Przewodniczącym się spotykamy i rozmawiamy, na pewno przydałoby się więcej, ale czasu jest bardzo mało o czym mogą poświadczyć pracownicy Urzędu i Ci, którzy przychodzą do mnie w celu załatwienia różnych spraw.

Odniosę się do interpelacji, które zostały złożone na początku dzisiejszej sesji.

 • Przewodniczący Gumowski - w pierwszym pytaniu chciał uzyskać odpowiedź krótką Tak lub nie. Odpowiadam TAK, w sobotę o ile ona jest wolno - pracująca i w niedzielę jeżeli też jest wolno - pracująca, a więc bardzo często.

 • Kolejne pytanie było odnośnie czystości na terenie naszej Gminy w naszym mieście. Szanowni Radni na ten temat kilka razy zabierałem głos i na ostatniej sesji również informując Radnych ustnie i poprzez kierowanie niektórych pism dając do wiadomości Panu Przewodniczącemu o moich wystąpieniach telefonicznych, pisemnych do tych, którzy drogami zarządzają, administrują. Jak wiadomo w naszym mieście mamy do czynienia co najmniej z czterema kategoriami dróg: krajowe, powiatowe, wojewódzkie i gminne. Proszę uwierzyć, a jeśli Panowie Radni maja wątpliwości to można zapoznać się z całym skoroszytem, który jest w Wydz. GKŚiR i tam widać wyraźnie jaka jest aktywność wydziału w tej sprawie. Również w sprawie podpisania porozumień już z wszystkimi administratorami dróg, żeby mieć tytuł jeden, który odpowiada m.in. za czystość na tych drogach. Od czasu do czasu wysyłam ludzi, którzy wykonują kary ograniczenia wolności u nas, którzy są na robotach interwencyjnych i idą bez mapy, nie patrzą, czy to jest droga gminna, powiatowa, czy inna. Idziemy i sprzątamy, tak było przedwczoraj. Dopóki, dopóty nie będzie jedna osoba odpowiedzialna z funkcji Burmistrz, Starosta to tak się pewnie będzie działo, ale dbamy bardzo. Gdy śnieg stopniał dopiero pokazało się co jest, dzisiaj jest czysto i najlepiej pracownicy wydziału mogą poświadczyć z jakim zaangażowaniem staram się dbać o tą działkę czystości i estetyki. Tylko takie rozwiązanie może spowodować, że w mieście będzie czysto, aczkolwiek ocena ludzi z zewnątrz jest pozytywna, że miasto jest czyste.

 • Radny Dubicki - podniósł kwestię co do której odniosę się w piśmie do Pana Przewodniczącego, natomiast na ten temat uzupełnię jakby jeszcze odpowiedź, bo Radny podniósł kwestię powództwa cywilnego, odpowiem na piśmie, bo wymaga to szczegółowej analizy, ad hoc nie chciałbym odpowiedzieć, żeby nie popełnić jakiejś nieprawidłowości, czy nie dopowiedzieć w tej sprawie.

 • Radny Gola - odnośnie pływalni, taka uchwała została podjęta przez Wysoką Radę, w której to zobowiązuje się Burmistrza do podjęcia działań. Takie działania podjąłem i mogę odpowiedzieć przed sesja marcową, bo myślę, że do tej pory będę już miał zebrany materiał, który pozwoli zapoznać Radę z moimi działaniami, bo wymaga to ogromnej procedury. Myślę, że nie jeden raz mieliśmy okazję oglądać w telewizji jak wyglądają wnioski kierowane o środki unijne, albo noszą je w paczkach, albo w workach na plecach, albo wiozą wózkami. Są to kilogramy dokumentów wymaganych kiedy składa się wnioski po środki unijne, a żeby złożyć wniosek to wcześniej wymaga dużej procedury. Sądzę, że przed sesją marcową będzie można powiedzieć już wiele na ten temat.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Panie Burmistrzu ja prosiłem o to, żeby podać te działania, które już zostały rozpoczęte, czyli np. taki Wydział to i to obsługuje, że wystąpił o dokumenty, które są wymagane przy wnioskach, bo wiem, ze to wymaga czasu i właśnie dlatego takie pytanie padło, jakie już wdrożono czynności w tych sprawach?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Wydział Rozwoju Gminy prowadzi tą działalność i tak jak odpowiedziałem Panu Radnemu, że w miesiącu marcu przedłożę to co uważam za stosowne na ten moment.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Panie Burmistrzu, żadne tłumaczenie nie może być przeze mnie przyjęte. Ja jestem mieszkańcem, chodzę przez to miasto i już nie skupiajmy się tylko na brudnych drogach, mówmy o trawnikach, chodnikach, o tym co się dzieje wokół budynków. Jest naprawdę tragicznie, papier na papierze, mnóstwo starych liści, jakieś szmaty, powywracane śmietniki, wygląda to okropnie szczególnie teraz kiedy zeszła warstwa śniegu i zostało błoto. Nic się z tym tematem nie robi, nie wiem skąd ma Pan takie opinie, że jest bardzo dobrze. Proszę się przejść i może szerzej otworzyć oczy, albo chodzić tymi drogami, czy chodnikami, które są w fatalnym stanie, a jeżeli nie (może to wywoła zdziwienie naszych mieszkańców) to przejdźmy się razem po mieście i zobaczmy jak to rzeczywiście wygląda. Nie nastarczy nam czasu na to, żeby pokazywać gdzie jest źle. Jedyną formą odpowiedzi przyjęta przez mnie byłoby to, żeby Pan powiedział, oczywiście nie jest za dobrze zrobimy wszystko, żeby ten stan rzeczy poprawić i skupimy się na tym, żeby w tym mieście było troszeczkę czyściej i to by mnie na razie zadowoliło.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że chciałby wrócić do tematu targowiska.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Opinie stałych Komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu;

 2. Komisja Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że ten temat został wyprowadzony z dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej, natomiast uważam i z tego co wiem to jest wiele pomysłów, wiele projektów, mam nadzieję, że w niedługim czasie pan Burmistrz skonsultuje to również z przedstawicielami handlowców i w tym momencie zapadnie jakiś kompromis miedzy kupcami a Burmistrzem.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Jeżeli chodzi o targowisko to byłem wnioskodawcą tego projektu uchwały, aby je przenieść. Proszę Burmistrzowi podpowiedzieć, to Rada z Burmistrzem ma radzić i podejmować decyzje, a nie żeby tylko czekać i co nie tak, to przyłożyć i nie zgadzać się z tym co Burmistrz wnosi. Proszę zaproponować inne rozwiązanie, może będzie lepsze i wtenczas ku zadowoleniu handlującym na targowisku przy ul. Młyńskiej. Natomiast mam się wczuć i potem przeanalizować moją propozycję. Ja mówiłem, że należy przedłużyć parking przy PDK i uważam, że ta lokacja jest dobra. Nie upieram się, że jest jedyna, wyłączna i tylko ta. Razem rozmawiajmy na ten temat nie na zasadzie tylko negowania.

Odniosę się do wypowiedzi Radnego na temat czystości - na pewno ważną rzeczą jest jak miasto wygląda, jest powiedzenie „jak nas widzą, tak nas piszą i oceniają”, odebrałem jakby wcześniej nie zrozumiano co ja mówiłem. Burmistrz nie odpowiada za wszystkie tereny, Burmistrz odpowiada za tereny komunalne, natomiast co do innych terenów, chodników i dróg są administratorzy, tzn. co, że Burmistrz będzie odpowiadał, dlatego że na ul. Kilińskiego jest brudno? Przecież mieszkaniec nie będzie chodził z mapą i sprawdzał, że np. w tej sprawie zadzwonię do Starosty, a w tej sprawie do Marszałka Województwa. Biją w Burmistrza za to, że w całym mieście jest brudno i dzwonią tutaj, czy Burmistrz odpowiada za te wszystkie drogi? Nie odpowiada, ja to mówię od roku, czy od dwóch i wychodzę z propozycją porozumienia, żeby być gospodarzem i „grochem o ścianę”. Trzeba trochę słuchać tych spraw jak to naprawdę jest. Kiedy zaproponowałem w projekcie budżetu w dziale bezpieczeństwo kwotę 60.000 zł, termin zapisany, był taki ogólnik, który daje mi możliwość przekazania tychże pieniędzy, Wysoka Rada przyjmuje, będę realizował. Przegłosowała inne wprost konkretne rozwiązanie. Potrzebny byłby strażnik miejski, który miałby kompetencje karania mandatem, pracownik Urzędu nie ma takiego prawa, nie będę mógł zatrudnić bo te pieniądze, zgodnie z decyzją Wysokiej Rady, idą gdzie indziej, a więc jest to bardzo takie nośne, ale pewnie na ten czas, żeby tylko dołożyć i rozliczyć, ale jeżeli już tak, to trzeba wiedzieć za co. Ja mam odpowiadać za drogi, które nie są gminne i nie są Burmistrzowi przyporządkowane, wiele razy o tym mówimy i tak jakby nie docierało. Ten temat podnosimy kilka razy w jaki sposób ja dyscyplinuję pracowników Wydziału GKŚiR, niech wstanie Kierownik i odpowie jak Burmistrz ich nęka, żeby pilnować, co dzień w różny sposób, z różnymi pracownikami, nie ważne czyja jest droga, ale wszyscy administratorzy dróg i terenów w naszym mieście musimy zadbać o to, żeby było czysto, a nie Burmistrz, który nie odpowiada za wszystkie tereny.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tak to rozumiem, tylko mieszkańcy nie rozumieją. Nie chce stawiać wniosku, ale może napisać na ulicach czyja to jest droga?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński - Kto zapłaci za ten napis? Czystość jest to ważny temat i na ten temat rozmawialiśmy na Konwencie Wójtów, Burmistrzów u Pana Starosty, żeby powołać Straż między gminną, nie wszyscy koledzy przychylili się do tego problemu. Zapewniam, że z Panem Starostą kilka razy rozmawiałem osobiście, telefonicznie i szły pisma, nie tylko drogi powiatowe, ale i Dyrektor Gilewski, daje do wiadomości Panu Przewodniczącemu. Zabiegam o to, żeby przejąć czyszczenie, utrzymanie bieżące, remontów, wszystkich dróg w mieście i wiadomo, że jeden odpowiada. Podam przykład, o którym już kiedyś mówiłem: wychodzi jeden z mieszkańców ul. Żwirki i Wigury i mówi zobacz jakie są te chodniki, pójdę do Burmistrza. Drugi bardziej zorientowany mówi, że to jest droga powiatowa, na to pierwszy odpowiada „ no właśnie pójdę do Burmistrza”. Mieszkańcy naszej Gminy, którzy wybierali po raz pierwszy Burmistrza w poprzednich wyborach uważają, że ten człowiek, ta instytucja może wszystko. Nie może wszystkiego, a na dobrą sprawę nie dziwię się mieszkańcom, że się denerwują jak są śliskie chodniki, nie posypane, czy zabłocone. Ja w tej kwestii nie mam sobie nic do zarzucenia, robimy taką akcję. Swego czasu kiedy nasze sprzątaczki poszły w wolną sobotę zbierać papierki, to był głos jednego z Radnych, że Panie mają co innego robić - sprzątać w Urzędzie. Więc wykorzystam wszelkie możliwości, żeby w mieście było jak najlepiej, ale muszę mieć instrumenty, a na dzisiaj ich nie mam.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Bardzo sprytnie spłyca Pan temat do dróg powiatowych, ale to nie o to chodzi, dajmy spokój drogom. Oprócz dróg mamy skwery, parki, trawniki, chodniki, parę innych elementów i ja nie chcę polemizować co do tego, co Pan może, a czego nie może, tylko patrzę na to okiem zwykłego mieszkańca. Jest Pan tu gospodarzem i dlatego do Pana są kierowane wszystkie prośby o interwencje, a ja nie chcąc polemizować i rozwijać dalej tego tematu, a pozostając przy swoim zdaniu, że jest brudno (Pan Przewodniczący mnie poparł) oczekuję i dalej składam propozycje Panie Burmistrzu, żebyśmy się przespacerowali Panie Burmistrzu. Czekam na telefon, chętnie się z Panem przespaceruje i pokaże Panu, i pewnie po naszym spacerku zmieni Pan diametralnie zdanie.

Radny M. Gryczka - Z wypowiedzi obu Panów wykreował się obraz dróg powiatowych, czy wizerunek Starosty. Wszyscy wiedzą, że jestem pracownikiem Starostwa i nie odbierajcie Państwo tego, że tak reaguję, ale nie można tego obrazu przepiększać. Nie chciałbym, żeby Pan Gumowski był osamotniony w swych wystąpieniach mówiąc, że jest brudno, bo jest brudno. Swego czasu apelowałem, żeby się ktoś pojawił na ul. 2 Marca (na której mieszkam) i od tego apelu nie zobaczyłem żądnej osoby, która by się pochyliła z miotłą, czy z innym narzędziem do sprzątnięcia. Powiat też ogłasza przetargi, są wyłonione podmioty, które sprzątają, środki są pewne, a nie inne, Pan Burmistrz doskonale zna i wie jakie propozycje składa i rzeczywiście się nie da spiąć pewnych rzeczy finansowo. Ja nie obarczam Pana, Panie Burmistrzu całym ciężarem tego, bo rzeczywiście ustawy są niedoskonałe. Gdyby Pan administrował wszystkimi drogami w mieście: czy ul. Kilińskiego, czy ul. Dworcowa, ul. Głowackiego- te nośne ulice. Tylko ul. Barnima czy pod mostem są to drogi powiatowe. Jak one wyglądają wszyscy codziennie widzimy. Tego nie robi nasza jednostka (mówię nasza, bo jestem pracownikiem powiatu). To Zarząd Dróg Powiatowych zleca i ma okrojone środki. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2006 zgłosił potrzebę ponad 6.000.000 zł na utrzymanie, remonty, a w projekcie przewiduje się 500.000 zł. To jest skala 10%, w związku z tym co można zrobić? Ja powtarzam, że trzeba rozmawiać, szukać różnych możliwości rozwiązań, ale nie można mówić: to powiat, to gmina, to krajowa.

Generalnie środki są potrzebne, ale inicjatywy wewnętrzne też są potrzebne. Proszę nie odebrać tego tak, że ja zastosowałem formę pogromu i nalotu, ale żeby nie upiększać obrazu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - My to rozumiemy, tylko ludzie tego nie rozumieją. To nie jest pod adresem Pana Starosty czy Pana Burmistrza. Po prostu generalnie jest brudno i popieram Pana- rozmawiajmy, rozmawiajmy, ażeby coś zrobić z tym.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał pismo-protest mieszkańców

przeciwko budowie stacji paliw na ul. Warszawskiej w Pyrzycach (pismo stanowi załącznik Nr 51 do protokołu).

Pismo pani J. Kokorudz stanowi zał. Nr 52.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Oficjalnie protest do mnie nie dotarł, ale wiem że taki wpłynął. Sprawę tą należy wyjaśnić. Po pierwsze kwestię wydawania warunków zabudowy (bo są subwencje i ma je Burmistrz) reguluje ustawa o planowaniu przestrzennym. Ustawa o planowaniu przestrzennym w poprzednim wydaniu lub też przed nowelizacją bardziej dyscyplinowała tych, którzy wydają warunki i była bardzo rygorystyczna. kiedy pojawiały się głosy od samorządów, szczególnie, że ona blokuje pewne inwestycje i nie daje możliwości elastyczności. Nowa ustawa obowiązująca w tym zakresie jest dosyć liberalna, ale to nie znaczy, że wydający warunki ma prawo pójść na skróty w swoim postępowaniu. Nie. Dalej obowiązuje taki znany, szczególnie dla samorządowców, typu dziesiątek kodeksów postępowania administracyjnego, który mówi, że faktycznie, w każdych sprawa takiego rodzaju jest wymagane powiadomienie strony o postępowaniu w danej sprawie. Inny ustawodawca już zawęził krąg stron wyliczając sprawy numeratywnie, na to jest również orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego, który wylicza kto jest stroną w postępowaniu. Wydział Rozwoju Gminy, który przyjął wniosek firmy, która na tym terenie na ul. Warszawskiej chce budować stację paliw, złożył wniosek, wydział przyjął i przygotował decyzję wydającą warunki. Ta decyzja nie rozstrzyga sprawy, tylko wymaga jeszcze pewnej procedury. Warunki, są podstawowym dokumentem, ale nie jedynym i ostatecznym, żeby wydać później pozwolenie na budowę.

Wracam do naszego postępowania. Wydział RG, konkretny pracownik zajmujący się planowaniem przestrzennym, wydawaniem warunków, moim zdaniem, prawidłowo się zachował czytając przepisy i taką decyzję przygotował. Z tym, że dosyć płynny jest pewien zapis (czy interes tej strony jest zachowany, czy też nie) i kiedy zapoznałem się z tym pismem poczułem jako swój obowiązek wrócenia do sprawy. Poprzednie rozstrzygnięcie o tyle było korzystne (i na ten temat były orzeczenia z NSA), że ludzie, którzy kupili sobie działkę, nieraz składali parę lat i potem budowali dom i brali kredyty, kiedy kupowali działkę to Ci mieszkańcy wiedzieli co na danym terenie jest i co może być wybudowane. Jeżeli pojawiłaby się taka sytuacja, że w pobliżu władza zmienia plan i buduje tam zakład o dużym natężeniu, mieszkańcy składają sprawę do sądu i wygrywają, takie orzeczenia już były. Obecne przepisy są dosyć liberalne i ograniczają krąg stron jednocześnie jakby dają mniejsze prawo mieszkańcom. W związku z tym, że tak się stało, aczkolwiek Wydział przygotował decyzję zgodnie z prawem, ale prosiłbym (żeby formalności stało się zadość), żeby wystąpić do mnie z pismem, że wnosicie Państwo o wznowienie postępowania w tej sprawie i ja spróbuję z mecenasem jeszcze raz do sprawy podejść.

Radna I. Morka - Czy inwestor i Pan przed wydaniem takiej decyzji, nie powinien zapoznać z tym raportem przyszłego inwestora, który mówi o tym, że wybudowanie takiej stacji i zbiorników z paliwem nie będzie szkodliwe dla mieszkańców sąsiadujących? Jeżeli ta ulica jest przystosowana do zabudowy jednorodzinnej i domków jednorodzinnych to postawienie w środku tej ulicy stacji CPN może zagrażać zdrowiu, środowisku i bezpieczeństwu. Myślę, że wydając taką decyzję o warunkach zabudowy wcześniej powinien mieć Pan przedłożony raport inwestora mówiący o bezpieczeństwie i zagrożeniach postawienia takiej stacji. Widzę, że są tu obecni zainteresowani to chciałabym, żeby zabrali głos w tej sprawie i się wypowiedzieli.

Radny W. Kędziora - Z wielkim zaciekawieniem tego słuchałem, chociaż tak jak Pan sam twierdzi, że miał Pan jakieś sygnały, że mieszkańcy są niezadowoleni z tej lokalizacji planowanej inwestycji, ale w związku z tym rodzi się, kilka pytań.

Czy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy już się uprawomocniła? Jeżeli się ona uprawomocniła, to nie wiem, czy Pańskie intencje wystarczą, chyba że inwestor z dobrej woli odstąpi. Jeżeli ona już jest prawomocna, to Pan może deklaracje dobrej woli składać i podejrzewam, że nic z tego. Ta decyzja zastępuje (z tego co się orientuję to planu zagospodarowania przestrzennego nie ma, jest studium i na tej bazie można wydać warunki) plan zagospodarowania przestrzennego i na dzień dzisiejszy są wydawane chyba bezterminowo. Nie wiem jak Pan z tego wybrnie, bo najpierw trzeba było zapytać mieszkańców i nie wiem, czy mieszkańcy nie popełnili tu błędu, czy odwoływali się jako strony, ale nie wiem, czy oni byli bezpośrednimi sąsiadami tej inwestycji. Być może to jest jakaś luka w prawie i nie mieli możliwości wypowiedzenia się i obawiam się, że Pan może dobrze chciał zrobić dla inwestora, Pan już chciał zrobić dobrze na Sienkiewicza i ludzie jeździliby 2 km. Obawiam się, żeby Pan nie powtórzył tego błędu, bo ludzie rzeczywiście budując mieszkania, budowali w intencji takiej, że będzie to zabudowa mieszkaniowa i nie będzie usług uciążliwych. Proszę o odpowiedź, czy mieszkańcy się wypowiadali, czy mieli możliwość prawną wypowiadania się, czy te warunki się już uprawomocniły?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Pan Radny w swojej wypowiedzi powiedział to co ja powiedziałem wcześniej. Czy jest luka prawna, tak prawo stanowi i jest wyraźnie wyliczone, kto jest stroną, więc prawo zawęziło krąg. Ja nie chcę się powtarzać, o czym mówiłem na początku. To nie studium jest dokumentem, który daje prawo do wydania decyzji tylko plan zagospodarowania przestrzennego, którego tam nie ma i na dzisiaj nie obowiązuje. Decyzja do celu publicznego, a więc w formie sąsiedztwa zabudowy, taką decyzję mogę wydać, wręcz powinienem jak ktoś się zwraca.

Natomiast Państwo nie mogli się odnieść, bo nie zostali potraktowani jako strona zgodnie z przepisami, a więc wcześniej o tym nie wiedzieli, ja dowiedziałem się już kiedy to pismo wpłynęło.

Co do szczegółowej kwestii to poproszę Radcę, o ile jest zorientowany w tej kwestii, ale sądzę, że wznowić postępowanie w sprawie mogę, jeżeli byłyby jakieś problemy wynikające z tego tytułu, to dołożę starań, choć tutaj błąd nie został popełniony, ale przykry fakt.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Dzisiaj chwaliłem pracowników Urzędu za przygotowane materiały i tym bardziej jest mi wprost przykro, że musze postąpić przeciwnie. Otóż na ostatniej Komisji miałem parę informacji o próbie budowy tejże stacji i zadałem pytanie Pani wice burmistrz, czy to jest prawda, co jej na ten temat wiadomo i jak ta sytuacja teraz wygląda. Wcale się nie dziwię mieszkańcom, którym podaje się takie informacje, kiedy nam na Komisji Pani wice burmistrz odpowiedziała, że nie ma mowy o budowie żadnej stacji, że w ogóle skąd te pomysły i nic mi do tej pory nie wiadomo. Panie Burmistrzu to w końcu kto tu jest kompetentny, o co tu w tym wszystkim chodzi? Zadane konkretne pytanie, wszyscy członkowie Komisji mogą potwierdzić, czy to jest prawda, jakie są zamierzenia w tym temacie, kto to chce budować i czy w ogóle to wchodzi w życie. Odpowiedź: ja w ogóle o niczym nie wiem, mnie nic nie wiadomo, jeżeli w ogóle taki pomysł się urodzi, to Radni będziecie pierwsi na ten temat wiedzieli. O co tu w tym wszystkim chodzi Panie Burmistrzu, bo ja już nie rozumiem, skąd takie informacje? Mieszkańców w jakiś sposób wprowadza się w błąd, ale nas Radnych również, to jest kary godne.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Bardzo bym prosił, apelował, wiem kamera, radio. Nikogo nikt w błąd nie wprowadził. Trzeba było uważnie słuchać mojej wypowiedzi, zgodnie z litera prawa tak jak Burmistrz - organ wykonawczy ma prawo z Urzędu wycofać, anulować decyzję, tak i to postępowanie, zastanowię się i będę chciał zrobić postępowanie w tej sprawie, żeby wyjaśnić sprawę do końca. Nikt tutaj nie popełnił błędu, proszę wyraźnie słuchać i wszelkie przepisy rzuca się na bok, a tutaj artykułuje się głos, aby komuś dokopać.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Pana Zastępca odpowiedziała, że nic na ten temat nie wie o jakiejkolwiek budowie stacji, że nie ma o tym w ogóle mowy, a my pierwsi się o tym dowiemy. Nie odnosiłem się do Pańskich słów, tylko do słów Pana Zastępcy na Komisji Budżetu.

Radny W. Kędziora - Ja zadałem konkretne pytania i proszę o konkretną odpowiedź. Czy decyzja o warunkach się uprawomocniła, czy ona jest bezterminowa?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Na pytanie nie odpowiem w takim stylu, może kiedyś Pyrzyce doczekają się Burmistrza, który będzie ad hoc, nawet szybciej niż komputer udzielał odpowiedzi, ja muszę się z materiałem zapoznać.

Radny W. Kędziora - Jest tutaj urzędnik właściwego merytorycznie wydziału, sprawa wydaje mi się, że jest znana i prosiłbym (a jeżeli jest trudność w sprawie) to zgłaszam wniosek formalny o zrobienie 5 minut przerwy, a Pani poszuka to w pokoju i wtedy otrzymamy konkretna odpowiedź, bo mam wrażenie Panie Burmistrzu, że Pan trochę miga się z odpowiedzią.

Radna I. Morka - Ja też czekam na odpowiedź i jeszcze raz powtórzę pytanie, czy przed wydaniem warunków zabudowy inwestor nie powinien przedstawić jakiegoś raportu dotyczącego budowy stacji? Proszę Pana Przewodniczącego, aby pozwolił dojść do głosu zainteresowanej stronie, czyli mieszkańcom, którzy też chcieliby wyrazić swoje zdanie na ten temat.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Jestem winien Pani Radnej odpowiedź, decyzja o warunkach zabudowy jest to jakby pierwszy wstępny dokument, od którego zaczyna się cała procedura i w tej decyzji jest napisane co inwestor musi spełnić.

Jest tam napisane, że m.in. powinien przedłożyć to, o czym tutaj mówimy i o oddziaływaniu na środowisko jest z pewnością napisane.

Radna I. Morka - To w takim razie chciałbym wiedzieć jaki jest czas od wydania decyzji do momentu przedstawienia tego raportu? Jeżeli to jest 7, czy 14 dni, to czy ten raport trafił do Pana i został już złożony, i czy Pan zapoznał się z tym raportem?

Radca Prawny - R. Mol - Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, decyzja wygasa z dniem podjęcia uchwały o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja nie rodzi żadnych praw do terenu, konsekwencją tej decyzji jest to, że strona (inwestor), który zamierza budować cokolwiek na tej działce musi spełnić określone warunki. Ta decyzja w tej chwili stała się ostateczna, nie może być zawarta w toku postępowania. Istnieją dwa tryby wznowienia postępowania.

Drugą sprawą (odpowiedź na pytanie Pani Radnej) w tej decyzji o warunkach zabudowy nie musiało tego być, ponieważ stacja CPN - ustawodawca uznał, że nie jest to inwestycja oddziałująca środowisku. Burmistrz w tej decyzji nakazał wykonanie operatu oddziaływania na środowisko i na tym etapie okoliczni mieszkańcy mają prawo wnosić wnioski, składać postulaty w tym zakresie itd.

Natomiast stroną w tym przypadku jest każdy kto ma swój interes prawny, więc Państwo mają interes faktyczny, ale nie prawny. Na dalszym etapie, gdy inwestor będzie musiał opracować ten operat, Ci mieszkańcy będą się wypowiadali. Do czasu uchwalenia planu, ta decyzja jest ważna, nie ma jakiegoś terminu, jest to ograniczone tylko i wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej o uchwalenia planu w tym miejscu.

W. Chromicz - inwestor - Prowadzę działalność od 8 lat na terenie mleczarni. Odpowiem Panu Radnemu, bo bardzo ciepło Państwo Radni wypowiadaliście się odnośnie inwestorów, którzy wchodzą na teren i inwestują. Zaczęło mnie to cieszyć z pewnego powodu, dlaczego Pan nie wiedział, że coś się dzieje w takim, a nie w innym kierunku przy budowie stacji. Nie CPN, tj. Centrala Produktów Naftowych, to już nie funkcjonuje, tego już nie ma.

Proszę Państwa ja nie przyszedłem do Powiaty, ani do Gminy ja sam znalazłem teren jako inwestor, nieużytek od lat i chciałem tam coś zrobić. Przyszedłem do Gminy złożyć wniosek o wydaniu warunków zabudowy. W tym wniosku jest wszystko napisane co ja mam uczynić, żeby taka inwestycja powstała. W tym tygodniu zostanie dostarczony raport ochrony środowiska, szkodliwość oddziaływania na środowisko.

Pani Radna spytała, czy to 1, czy 2 tygodnie, nie umiem odpowiedzieć, ale na pewno ten raport będzie dostarczony i będzie w nim wszystko opisane. Na podstawie raportu ja dostanę warunki środowiskowe, czy ta stacja zagraża, czy nie zagraża. Wszystko robię zgodnie z prawem budowlanym obowiązującym w naszym kraju. Cicho było, bo faktycznie ja nie przyszedłem do Gminy, do Burmistrza, żeby dać mi teren, bo ja chcę zainwestować. Ja w tej chwili (jako osoba fizyczna) zatrudniam 14 osób. Mieszka w Szczecinie i ze Szczecina zatrudniam dwie osoby, a wszyscy zatrudnienie są z rejonu Pyrzyc, Lipian, Kozielic. W tej chwili nie uważam, żebym zrobił coś niezgodnego z prawem budowlanym obowiązującym na tą chwilę w naszym kraju.

Radna I. Morka - Dziwi mnie problem raportu, że wokół tego zrobiła się wielka dyskusja. Uważam, że raport jest zwykłą rzeczą i każdy inwestor, który tworzy taką inwestycję powinien taki raport przedstawić. Chciałabym spytać Pana Burmistrza, czy dostał Pan już ten raport, czy jeszcze nie?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Odpowiadam, w dzisiejszej korespondencji jeszcze nie było, nie wpłynął. Natomiast w warunkach zapisaliśmy taki wymóg.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Ja nie mam żadnych uwag do Pana, tylko tak jak dzisiaj Burmistrz nam wytłumaczył, i jest doskonale zorientowany w obecnej sytuacji, to tego samego oczekujemy od przedstawiciela Burmistrza na Komisji. Ja nie zajmowałem stanowiska na Komisji, czy jestem za, czy przeciw, czy będę protestował, czy nie, tylko chciałem wiedzieć, czy jest to prawdą, czy organowi coś wiadomo na ten temat. Otrzymałem informację od Zastępcy, że nic na ten temat nie wiadomo, a widzę, ze informacja jest pełna i Burmistrz jest doskonale zorientowany. Moja interwencja jest w tym kierunku, żeby następnym razem przychodził na Komisje ktoś, kto rzeczywiście będzie potrafił odpowiadać na pytania i robił to z pełnym przekonaniem ku zadowoleniu członków Komisji, bo skoro mieszkaniec przychodzi do Radnego, to naszym obowiązkiem jest to żeby to pytanie zadać i w tym temacie się zorientować. Jeżeli uzyskuje odpowiedź, że nie ma mowy o żadnej stacji, jeżeli jest mowa o budowie stacji, to chcemy to wiedzieć. Panie Burmistrzu nie odnosiłem się do Pańskich słów, bo Pan uraził się, że trzeba dobrze słuchać. Ja dobrze słucham i kamery, ani prasa mnie nie przerażają. Nie występuje tu w żaden sposób publicznie tylko chcę znać prawdę, a jeżeli pytam to chcę znać odpowiedzi prawdziwe, a nie być odsłuchiwany.

Radna I. Morka - Chciałabym podziękować mieszkańcom ul. Warszawskiej, że dzięki temu protestowi dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli przyszłą nową inwestycję.

Radca Prawny - R. Mol - Chciałbym uściślić swoją odpowiedź, wielu z nas lekceważyło plany zagospodarowania przestrzennego w tej chwili dopiero zaczną się tego typu problemy. Uchwały uchwalające plan zagospodarowania przestrzennego są to najważniejsze uchwały jakie powinna podjąć każda jedna Rada w Polsce. Natomiast z chwilą, gdy nie ma tych planów, inwestor składa wniosek o jakąś inwestycję, Burmistrz nie ma możliwości odmowy decyzji o warunkach zabudowy i automatycznie w miejscu, gdzie stoją domki jednorodzinne może stanąć pałac kultury. Burmistrz nie ma możliwości, musi dać decyzję taką, jaką żąda sobie, chyba ze są inne przesłanki - ochrona środowiska itd. wtedy nie można wydać. Natomiast w każdy jeden wójt, burmistrz musi decyzję wydać, to są skutki braku planów, które będą skutkowały jeszcze w Polsce przez długie lata.

Radna I. Morka - Nie jesteśmy jedyną Gminą, która nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ plany wygasły w 2002 r. 31 grudnia. To nie jest tylko nasz problem, ale problem wielu Gmin i nie mówmy, że to jest nasza Gmina, że zlekceważyliśmy sobie sprawę planu zagospodarowania przestrzennego, nie. Proszę Pana Przewodniczącego, aby mogli wypowiedzieć się mieszkańcy.

Radny K. Dubicki - Chciałbym doczekać takiej sesji kiedy wreszcie nie będziemy musieli stawać jako jakiś arbitraż, czy jako sędziowie jakiejś spornej sprawy. Panie Burmistrzu - wydając decyzję, podpisując ją, rozumiem, że podpisał się również Radca Prawny (chyba nie było to in blanco), czyli zrobił Pan wszystko zgodnie z prawem i my tego od 3-ch lat od Pana oczekujemy więc nie widzę tutaj żądnych podstaw, żeby Burmistrza tutaj o coś oskarżać. Zrobił on swoją robotę, którą musiał zrobić. Jeżeli będziemy musieli bronić mieszkańców w podobny sposób kiedy to miało miejsce odnośnie ulicy Sienkiewicza, to na pewno będziemy bronić, bo tam nie były spełnione wszystkie warunki uwarunkowania miedzy stronami. Skoro Radca Prawny podpisał to nie widzę czegoś, co byłoby niezgodne z prawem, a tego oczekujemy od Burmistrza.

M. Wieliczko - mieszkaniec ul. Warszawskiej - Budowa stacji paliw przy naszej ulicy wprowadzi wiele trudności, nie wspominając o zwiększonym hałasie i większym natężeniu ruchu, ale droga Warszawska jest drogą dwujezdniową. Od strony Studzienki będzie problem lewoskrętu i akurat przy naszym domu - na wysokości naszej bramy wjazdowej, będzie wjazd na stację. Latem w wakacje niejednokrotnie dzieci bawią się przy podwórkach i jeżdżą rowerami. To może stanowić również problem. Czekamy również na to, kiedy pan Chromicz przedstawi raport oddziaływania na środowisko, do którego może będziemy mogli się jakość odnieść.

Martwi nas to, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, przez co my jesteśmy bezpośrednio pokrzywdzeni. Tak jak pan Radca Prawny powiedział, ze w środku ulicy, gdzie są domki jednorodzinne może powstać zakład chemiczny bądź jakaś inna inwestycja. Mimo to że nie jesteśmy stroną w konflikcie, bo dzieli nas droga, to pozbawia nas to prawa jako stronę przed np. złymi wpływami takiej stacji. Ktoś kto tworzy takie przepisy, powinien na ten temat dyskutować. Gdybym ja był inwestorem takiej inwestycji, to nie ograniczyułbym się do poinformowania urzędu gminy czy bezpośrednio sąsiadów, choć nie wymaga tego prawa. Przynajmniej poprzez dobre stosunki sąsiedzkie i etykę wymagałaby poinformować o swoich planach ludzi, którzy tak jak ja mieszkają tam od urodzenia i są tam dłużej niż pan Chromicz.

Kaseta 4

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz - Na sesji nie rozstrzygniemy tego problemu. Te wszystkie wątpliwości, które zostały zgłoszone w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne.

Radny J. Tkaczuk - Należało poinformować tych Państwa, bo to podstawa wszelkich jakichkolwiek inwestycji, która jest inwestycja zagrażająca w pewien sposób. Należy zauważyć ile było interwencji, kiedy miał powstać zakład, który chciał utylizować opony. Ludzie i bezpośredni mieszkańcy się boją.

Nie mam żalu ani do inwestora ani mieszkańców. Nie rozumiem jednak władz. Trzy dni temu na komisjach pytałem: co jest? Pani Burmistrz odpowiedziała, ze nic nie wiem. Teraz dowiaduję się od pana mecenasa, że to już bardzo dawno zostało podpisane. Dlaczego „robi się nas w balona”. Dlaczego nas się lekceważy. Szanujmy się, jeśli chcemy aby w naszym małym miasteczku było to, co oczekujemy: miejsca pracy. Pan Burmistrz chce mieć szacunek, to należy szanować innych, jeśli pan Burmistrz i pani zastępca tego nie robi. Trzy dni temu na komisji o to pytaliśmy i dopiero pani kierownik wyjaśnia- „tak, przyszło takie pismo”. Nam się wmawia, że „nie”- z księżyca spadła. Pani burmistrz jeszcze mówi, że ja mówię, że pani Burmistrz kłamie- bo kłamie. Pani Burmistrz była na komisji Rolnictwa. Dzisiaj jest 6 stacji paliw i ja nie neguje, że ktoś chce inwestować. Miasto oczekuje inwestycji.

Uważam, że tej decyzji nie da się cofnąć. Coś zostało już podpisane i należy jedynie oczekiwać, że Raport oddziaływania na środowisko coś wniesie i nie dostanie się zezwolenia na ta inwestycję.

Radca R. Mol - Troszeczkę boli mnie, kiedy mówi się, że coś zlekceważono i nieudolnie zrobiono. Tak stanowi prawo. Gdyby, któraś z tych osób brała udział w postępowaniu, takie postępowanie po jakimś czasie będzie skutkowało aktem nieważności. Taka jest droga legislacyjna, bardzo sztywna i rygorystyczna. Jeżeli ta decyzja zostanie uchylona, gmina jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania. Kiedyś odszkodowanie mogło opiewać na rzeczywiste straty a w tej chwili w pełnej wysokości: utracone korzyści, poniesione nakłady itd. To nie są żarty jak się wydaje decyzje i to później kosztuje.

p. W. Chromicz- inwestor - W kwestii wyjaśnienia. Chcę przenieść obiekt, który za moment nie będzie odpowiadał normom unijnym i chce wybudować obiekt zgodnie ze sztukę i według najnowszych przepisów Unii Europejskiej. Przenoszę się o 200 m: jest Mleczarnia, pan Ksel i będę ja. Za mną jest dom pani Kokorudz. Jest robiony raport i zobaczymy co on wykaże. Zostanie on dostarczony do odpowiedniej komórki w urzędzie.

Odnośnie ruchu. Większość odwiedzających moją stację, jest to stała klientela. Odnośnie statystyki- tam gdzie jest stacja to ruch jest o mniejszej prędkości. Zagrożenie stanowi samochód jadący o godz. 20:00- 22:00 z prędkością 80 km/h- i to się zdarza na ul. Warszawskiej, natomiast nigdy wjeżdżający czy wyjeżdżający ze stacji.

Tak na prawdę obiekt ma zostać przeniesiony, bo obiekt przy mleczarni za moment straci racje bytu ze względu, że nie spełnia wymogów.

Radna I. Morka - Nikt nie ma pretensji do inwestora. Dziwi i zaskakuje nas forma przekazania nam informacji o takiej inwestycji. Przychodzimy wszyscy na sesje i dowiadujemy się z ust mieszkańców, którzy składają protest, że taka inwestycja ma być. Są od tego komisje i taka sprawa nigdy nie wyszłaby na sesji, gdyby na komisjach wszyscy zostali poinformowani.

p. W. Chromicz- inwestor - Nie starałem się od gminy o teren i o umorzenie podatków. Jestem „cichym inwestorem” Sam znalazłem nieużytek i chce zrobić coś, czego w tej chwili w Pyrzycach nie ma i myślę, że mi się to uda. Ja przyszedłem, złożyłem wniosek, opłaciłem znaczek skarbowy za 5 zł i czekałem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak decyduje prawo.

p. M. Wieliczko- mieszkaniec ul. Warszawskiej - Odniósł się do słów pana Chromicza, który mówi, że jest ciąg usługowo-gospodarczy. Należy wziąć pod uwagę to, że jak powstawały takie zakłady jak mleczarnia czy odlewnia, to była bardzo dawno temu i wtedy nie było można protestować przeciwko takim inwestycją. Stacja benzynowa jest to zupełnie coś innego.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że wjazd do obecnej stacji jest w tym samym miejscu, co wjazd do mleczarni i być może nie sprawia to nikomu problem. Wyjazd jest bardzo szeroki i o wiele łatwiej jest włączyć się do ruchu, niż na dole ul. Warszawskiej.

Odnośnie pani Kokorudz z tego co zdołałem się zapoznać, to ta pani napisała, że pan Chromicz wprowadził w błąd, że miał być to budynek mieszkalny i nie było mowy o stacji benzynowej.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Protest mieszkańców zostanie przekazany na ręce pana Burmistrza wraz z pismem pani J. Kokorudz. Mam nadzieję, że zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. W tej materii Rada stanęła na wysokości działania.

Sołtys wsi Stróżewo- I. Skawińska- W ubiegłym roku zostało wybudowane w Stróżewie boisko całkowicie we własnym zakresie: własną pracą i własnym kosztem. Ponadto został wybudowany plac zabaw. W związku z powyższym mam prośbę do Komisji Budżetu o wygospodarowanie kwoty 800 zł. na huśtawkę jako jeden w elementów wyposażenia tego planu.

Przewodniczący Komisji Budżetu -A. Gumowski- Będziemy z panem Burmistrzem rozmawiać na ten temat, aby te 800 zł. znaleźć. Na najbliższym posiedzeniu komisji powrócę do tej sprawy.

Ponadto złożył wniosek:

 1. Złożył wniosek formalny o to, aby Dyrektor OSiR-u w jak najszybszym czasie złożył pisemna informację wszystkim radnym z dotychczas podjętych działań mających na celu usunięcie wszystkich nieprawidłowości dotyczących zalewnia hali, itd. Taki wniosek stawiam i kieruję go do Dyrektora OSiR-u z prośba o jak najszybszą ( mam na uwadze kilkudniową) informację z prośbą o to, aby przekazać taką informację na ręce wszystkich radnych, co w tym temacie do tej pory jako Dyrektor zrobił.

Ponadto chciałbym wypowiedzieć się w sprawie protokołu Komisji Rewizyjnej. Nie chce polemizować z burmistrzem i wchodzić w merytoryczne zagadnienie tej sprawy. Wszystko zostało już powiedziane i ja identyfikuję się w pełni z opinią Rady, która przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej. Rozumiem również działania Burmistrza, które polegają na pisaniu prostowań, itd. Nie mogę zrozumieć w żaden sposób wciągania w tą sprawę pracowników Urzędu Miejskiego. Nie będę używał nazwisk, choć są mi znane nazwiska, które wiodły prym w pisaniu tego pisma i oddziaływaniu na pracowników urzędu, aby to pismo podpisali. Należy potępić takie metody działania, bo tak się nie pracuje. Nie wciąga się w żaden sposób nie zaangażowanych pracowników urzędu w tego typu działania, tym bardziej, że Komisja Rewizyjna wyrażała się, że to od pracowników urzędu należy się uczyć pewnych działań, m.in. rozpisywania delegacji. Treść tego pisma, która mówi o tym, że treść protokołu Komisji Rewizyjnej „ rzucił cień na wszystkich pracowników urzędu”, „sposób przedstawienia i wyartykułowania zarzutów godzi w wizerunek całej Gminy” , oraz że „pracownicy proszą aby sądy były wyważone i sprawdzone”. Nie godzę się osobiście z taką praktyką. Niech ci, którzy byli inicjatorami tego pisma sami uderzą się w pierś i przyznają się, że „przegieli” wciągając pracowników urzędu do tego typu działań.

Pismo skierowane do Przewodniczącego Rady od pracowników urzędu stanowi zał. Nr 53.

Kolejną sprawą jest pismo pani Skarbnik, które ukazało się w TV Aura, które zabiera stek nieprawdy i przeszło wszelkie możliwe granice. To pismo jest nieeleganckie, niezgodne z prawdą i naruszające jakiekolwiek obyczaje. Jeżeli pisze się w tym piśmie, że „Głos Szczeciński wprowadził w sposób zamierzony Was drodzy czytelnicy w błąd”, to ja osobiście pani Skarbnik pismo wyślę do głosu i zapytam, czy w sposób zamierzony chcieli tą sprawę nagłośnić.

Po drugie w piśmie są bardzo nierzetelne wyliczenia dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów służbowych. Wyliczenie kwoty 57 000zł -jako rzekomo ten samochód miałby kosztować jest trochę rzeczą z powietrza. Pani Skarbnik nie mówi jednak, że ta kwotę można w znaczny sposób ograniczyć poprzez likwidację ryczałtów dla pracowników na przejazdy, bo jest kilku pracowników, którzy mają ryczałty na dojazdy. Jest również możliwość otrzymania dotacji z PEFRON-u. Można zatrudnić ( tak jak w Starostwie) pracownika na 1/2 etatu kierowca i 1/2 etatu konserwator. Można również uzyskać z PUP różnego rodzaju ulgi w zatrudnieniu kierowcy. Byłyby to takie korzyści, że z samochodu służbowego korzystaliby wszyscy pracownicy przez co odeszłyby koszty delegacji.

Rewelacją jest ostatnie zdanie, które wykracza już poza wszelkie możliwe normy: „Informuję, że w 2005 r. Burmistrz był tylko 13 dni w delegacjach służbowych.”

Podam tylko kilka liczb: Burmistrz miał wystawionych około 22 delegacji służbowych, w tym 8 lub 9 na okres całego miesiąca; przejechał w tym czasie 14,5 tyś km. Czy to wszystko w 13 dni?- gratuluję poczucia humoru i wprowadzenia w błąd wszystkich, którzy mogą to przeczytać.

Apeluję do pana Burmistrza o trochę więcej kontroli nad tym co wyprawiają pracownicy. To co jest w piśmie, to godzi we wszystkich radnych siedzących na tej sali. Rada przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła protokół z kontroli. Proszę, aby więcej takich rzeczy nie było, aby pan burmistrz miał większy wpływ na ludzi, którzy tworzą tego rodzaju pisma i wciągają naszych urzędników, czy na panią Skarbnik.

Mam jeszcze jeden wniosek, aby poznać koszty, z jakimi borykamy się w urzędzie. Wnoszę o przeprowadzenie kontroli kosztów telefonów komórkowych i zasadności tych telefonów.

Sekretarz Gminy-A. Ogrodowicz- Wydarzenia, jakie ostatnio miały miejsce jak gdyby dotknęły nas pracowników i został skierowany apel na ręce pana Przewodniczącego. Nie chcieliśmy wywołać jakiejkolwiek sensacji, tylko zwrócić uwagę na pewne wydarzenia. Faktem jest, że pan Burmistrz nikomu nie kazał i nie preferował, aby coś takiego zrobić. Cała procedura tego apelu została omówiona w osobie pana mecenasa i pana Przewodniczącego, żeby nie był zaskoczony, że otrzymuje na biurku taki apel. Wyjaśniliśmy sobie dlaczego, skąd to się wzięło i pan Przewodniczący to przyjął.

Jeżeli państwo radni poczuli się dotknięci, to w imieniu pracowników przepraszam.

Burmistrz Pyrzyc-K. Lipiński- Odpowiedzialnie twierdzę, iż nie mam z tym nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, w momencie kiedy Sekretarz powiadomił nie o takim piśmie nalegałem, aby przekazać pracownikom, że nie chce wiedzieć kto podpisuje i czy podpisuje i czy w ogóle jakiekolwiek perswazje. Nie miałem z tym nic wspólnego. Wiem, że jest trudno w to uwierzyć, bo pewnie ci którzy w to nie wierzą postąpiliby inaczej niż ja. Absolutnie nie było w tym inicjatywy ani pomysłu, ani sugerowanie i nic z tym pismem nie mam wspólnego.

Odnośnie drugiej kwestii proszę panią Skarbnik.

Skarbnik Gminy-M. Kozłowska- Odnośnie pisma, które przytoczył pan Przewodniczący Komisji Budżetu i w którym zarzuca, że jest stek nieprawdy. Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, dlatego, że taki był tytuł „przejeździł połowę budżetu”. Na podstawie sprawozdania RB28 z całą odpowiedzialnością twierdzę, że wydatki budżetu gminy w 2005r.wynosiły kwotę 31 202 592 zł. Na delegacje w Urzędzie Miejskim wydatkowano kwotę ogółem 39 408,23 zł, co jest zgodne z Protokołem Komisji Rewizyjnej. Zgodne również jest stwierdzenie podane w moim piśmie, że na delegacje pan Burmistrz wydatkował kwotę 15 475,65 zł. Koszty utrzymania samochodu służbowego wraz z kierowcą (gdyby gmina zatrudniła takiego)- symulacja ta na kwotę 56 691 zł. obejmuje takie założenia:

 • Średnie zużycie paliwa 7 l/100km przy średniej cenie 3,85 zł . Taki samochód, aby był ekonomiczny musiałby przejechać dziennie 280 km. W innym przypadku nie jest zasadne zakupienie samochodu. Łącznie:17800 zł.

 • Ubezpieczenie samochodu- 3 000 zł.

 • Wynagrodzenie kierowcy brutto- 2 500 zł.

 • Koszty zakładu - 492 zł.

Jest to około 1800 zł na rękę dla kierowcy.

Jest to tylko symulacja.

Odnośnie ostatniego zdania- otrzymałam z działu kadr Urzędu Miejskiego informację, że Burmistrz przebywał 13 dni w delegacji.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Odnośnie apelu przyznaję, że były prowadzone rozmowy z panem mecenasem. Wszystko byłoby w porządku ale czytam „jesteśmy zaniepokojeni sytuacją jaka wytworzyła się po Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lutego 2006r.”. Dla mnie sytuacja po sesji była sytuacja normalną. Jest protokół Komisji Rewizyjnej, Rada go przyjęła a Burmistrz się do tego odniósł i uważam, że sprawa jest zamknięta. Natomiast, przekazuje się mi apel, z którym nie do końca się zgadzam, bo w moim odczuciu pracownicy pracują bardzo dobrze. Nie zdążyłem wyjść od Sekretarza i po pół godzinie informują mnie, aby poczytać internet „forum pyrzyckie, gdzie internauci na temat tego apelu tworzą dyskusję. Pewnych rzeczy nie rozumiem.

Chciałem się zwrócić do pana Burmistrza, aby zaczął porządki gdzieś koło siebie, bo dzieje się rzecz niesamowita. Jeżeli ja bym miał radzić, to na pewno odradziłbym to panu Burmistrzowi. Tego typu działania są niepotrzebne, ale dzieje się to pod okiem pana Burmistrza. Jako Przewodniczący Rady nie widzę, aby radni byli w jakimś stopniu skonfliktowani z pracownikami urzędu.

Przewodniczący Komisji Budżetu -A. Gumowski- Odnośnie wypowiedzi pani Skarbnik. Użyłem już kiedyś sformułowania, że pani Skarbnik jest „mistrzynią w monceniu sytuacji” i potwierdzam to zdanie. Jeżeli w artykule jest napisane” Radni z Pyrzyc rozliczyli Burmistrza i stwierdzili, że sam wyjeździł pół budżetu na delagecje dla całego urzędu” Czy pół budżetu na delegacje urzędu jest budżetem całej gminy? - chyba pani Skarbnik sobie z nas tutaj kpi i żartuje. Pozostawiam również wszystkim radnych, jeżeli pan Burmistrz był tylko 13 dni w delegacji, to życzę wielu sukcesów w tym, aby takie informacje przekazywać.

Skarbnik gminy-M. Kozłowska - Odnoszę się do tytułu, jak jest zapisane: „Przejeździł połowę budżetu” z artykułu Głosu Szczecińskiego. Absolutnie, nie zgadzam się z takimi słowami, jakie pan Gumowski mi zarzuca, że „zaciemniam”. Ja nie jestem od zaciemniania obrazu, tylko od przedstawiania rzetelnych informacji popartych cyframi.

Radny W. Kędziora - To co miało zostać powiedziane i napisane wydaje mi się, że już zostało zrobione. Rzeczywiście, to co zrobiła ostatnio pani Skarbnik- jest to socjotechniczny majstersztyk.. Odnośnie 13 delagacji- nie wiem, czy pani Skarbnik zwróciła uwagę, że delegacje były rozpisywane na miesiąc z góry, czyli od 1 do 31- teren całego kraju i pod jedną delegacje podpięte było całe zestawienie wyjazdów. To nie było 13 delegacji, bo więcej było to dni i kilometrów. Miesięcznie w praktyce wychodziło, że prawie 2,5 tyś km samym przejazdem samochodem. Żonglowanie tymi procentami czy to jest połowa budżetu na delegacje, czy nie, to my liczyliśmy nie tylko samodzielne wyjazdy pana Burmistrza ale m.in. braliśmy pod uwagę również te, kiedy kierownicy Wydziałów wozili pana Burmistrza i faktycznie wskazywali, że były to wyjazdy z burmistrzem.

Chcę się odnieść do sytuacji jaka wydarzyła się tydzień temu. Jak dowiedziałem się po południu o tej akcji w urzędzie, to byłem w szoku, że z pracowników taką treścią apelu robi się stronę. Jest jakiś dysonans miedzy Radą a Burmistrzem i jest inne spojrzenie na to co robi Burmistrz i inna jest ocena własna Burmistrza. Rada wyraziła swoją opinię i nagle widzi się jakąś akcję zbierania podpisów. Jest to wielkim błędem, bo odpowiedzmy sobie na pytanie: który pracownik na tym trudnym rynku pracy powie, że nie podpisze, a fakt podpisania, to już jest wyrażenie pewnej opinii w tej kwestii. Życie jest takie, że jest dużo ludzi o odwadze cywilnej, ale ta odwaga topnieje, bo wiadomo, że ciężko jest z pracą a jakie będą reakcje to trudno powiedzieć. Pan Burmistrz stwierdził, że on jest przeciw, że dowiedział się, ale czy pan Burmistrz tupnął nogą i powiedział, że proszę kategorycznie zaprzestać takich działań. Ja osobiście za taką akcję „dałbym po głowie”. Czy to jest tylko i wyłącznie Sekretarz, bo ja znam życie i obserwuję działania i śmiem twierdzić, że bez wiedzy Burmistrza w tym urzędzie nie dzieje się nic. Jeżeli pan Burmistrz mówi, że jest czasami inaczej, to zastanawiam się czy jest dobrym szefem Urzędu Miejskiego. Stawiam taką tezę, że nic się nie dzieje bez wiedzy Burmistrza. Jestem zbulwersowany. Tym internauta to byłem ja i wcześniej utwierdziłem się kilkoma telefonami. Ludzie wypowiadali się, że oni podpisywali bo nie mieli innego wyjścia. Mówienie i ubieranie to w takie a nie inne słowa, tym bardziej w kontekście tego apelu, gdzie mówi się, że Rada miała uwagi do szeregowych pracowników. Nie. Radny M. Gryczka powiedział, że Burmistrz powinien się uczyć wypełniania delegacji, które były wzorowe. Nie można powiedzieć, że rada miała zastrzeżenia do szeregowych pracowników. Miała tylko zastrzeżenia do tych osób, które były wymienione w protokole.

Jestem zbulwersowany, bo to co się tu stało jest poza wszelkimi konwencjami. Odnoszę to do pana Burmistrza, bo jest szefem tego urzędu i za wszystko tu odpowiada. Ręce opadają, jak to się mogło stać. Nie wierzę, że pan Burmistrz o tym nic nie wiedział.

Burmistrz Pyrzyc - K.Lipiński- Był czas, kiedy korzystałem z samochodów pracowników urzędu, ponieważ gmina realizowała mnóstwo zadań i obowiązków. W tym czasie mogłem poprosić gminę o samochód służbowy lub korzystać z pojazdu. Nie powiedziałem, że byłem przeciwny zbieraniu podpisów. Powiedziałem jedynie, że nie byłem inicjatorem, pomysłodawcą i nie wnosiłem o nic takiego, natomiast wiedziałem, że takie pismo do pracowników dociera. Kierownicy o tym wiedzieli, że kilka razy mówiłem, że nie ma mowy o jakimkolwiek sugerowaniu w podpisywaniu tego pisma. Nie ma mowy żeby ktokolwiek z tego tytułu miał problemy, tym bardziej że ja nie wiem i nie chcę wiedzieć i nie widziałem kto podpisał i nie widziałem takiego pisma. Przez 8 lat zwolniłem tylko jednego pracownika, ponieważ też były takie głosy ludzi, którzy ubiegają się o warunki zabudowy i dokumenty inne z tym związane. Uznałem za stosowne i takie decyzje podjąłem. Żaden z pracowników urzędu czy jednostek organizacyjnych nie ma żadnych obaw z tego tytułu. Jeszcze raz to wyraźnie artykułuję. Nie po drodze mi z taką filozofią, że w takim przypadku mogli poczuć się zagrożeni pracą w tym urzędzie na pewno nie, na pewno nie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji-A. Odachowska- Wróciła do wnioski radnego A. Gumowskiego w sprawie estetyki miasta. Chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

 1. osiedle pod Lipami. Obecnie nie ma żadnego wjazdu do osiedla. Pierwszy prawoskręt od ul. Narutowicza jest „zakaz wjazdu”, od ul. Szczecińskiej jest „nakaz jazdy w prawo” lub lewoskręt. Mający tam garaże nie mają możliwości, aby dojechali do osiedla. Droga, która jest gminna między ul. Bogusława a ul. Pod Lipami jest nieprzejezdna, gdyż są tam dołu wysypane kamieniami i parę razy zdarzyło się, że na tej krótkiej drodze mieszkańcy łapią gumę. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, aby cokolwiek zrobić.

 2. estetyka osiedli- prośba do prezesów naszych spółdzielni mieszkaniowych, aby przeszli się po osiedlach i zauważyli, że tereny zielone gdzie rosła trawa są już wydeptane i nie ma już krzewów a mieszkańcy parkują na trawnikach.

Radny K. Dubicki- Mam kilka spraw, które chciałem mówić. Kilka dni temu w telewizji ukazała się wypowiedź mieszkanki Szczecina na wyjazd na Pardubicką. Na drugi dzień pan W. Gredka broniąc pozycji burmistrza wypowiada takie zdanie: „ W imieniu gminy bardzo przeprasza”. Ja się czuje obrażony, bo ja w tym palców nie maczałem i musi pan Gredka przepraszać w moim imieniu. Może pan przepraszać w imieniu Burmistrza a nie moim czy innych.

Druga sprawa podczas omawiania protokołu Komisji Rewizyjnej, omawiano trzy osoby, których te delegacje się tyczyły: pan Burmistrz, Zastępca Burmistrza i z-ca Kierownika Wydziału OKKFiS. Nie padło jednak nazwisko, że Zastępcą Kierownika Wydziału jest pan Butkowski. Mieszkańcy zaczepiają i mówią, że Kaźmierczak tyle przejeździł. To nie tyczyło pana Kaźmierczaka, tylko tyczyło pana Butkowskiego. Radni podnosząc ta kwestią ani razu nie wymienili tego nazwiska w wyniku, czego wyszło takie nieporozumienie.

Kolejna sprawa- to zła organizacja wywozu nieczystości stałych na ul. Pod Lipami. Za „Trojakami” są pojemniki dla mieszkańców z bloków Pod Lipami. Te śmietniki wydać tylko w dniu, kiedy zostaną opróżnione a już na kolejny dzień wygląda to jak wysypisko śmieci. Należałoby to przeanalizować, bo albo śmieci są za rzadko wywożone, albo pojemników jest za mało. Należałoby spowodować zmiany w tym temacie.

Następna sprawa. W piśmie z dnia 14 lutego br., którym pan Burmistrz broni się umieszcza kilka zdań, z którymi ja będąc członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą się zgodzić:

 • „ od 12 lat jest pan samorządowcem” i takie „babole Pan strzela”;

 • „ nadmieniam, że używając prywatnego samochodu w celach służbowych narażam swoje życie i mienie”- przecież nikt nie każe jeździć Panu Burmistrzowi prywatnym samochodem. Można wsiąść w pociąg, samochód, albo zakupić samochód służbowy i nie będzie narażał mienia i życia;

 • „rozmowy z Burmistrzem Karpacza prowadziłem od 2 lat w celu nawiązywania współpracy między obiema gminami a wyjazd, który odbyłem był na zaproszenie Burmistrza Karpacza- dokument do wglądu. W Urzędzie Miejskim Burmistrz Karpacza zaproponował przyjęcie Zespołu Pieśni i Tańca, a tak sam ma możliwość promocji naszej gminy w innych regionach w krajów”. Skoro nie było zezwolenia, to po co jechać.

 • „ Odczytany zarzut wyjazdu do Legnicy na basen, jest również zarzutem bezpodstawnym”. Tak przecież pisało „na basen”.

Ostatnią sprawę kieruje do Przewodniczącego Rady. W wolnych wnioskach odczytywane są pisma, jakie wpływają do Przewodniczącego Rady. Czynione jest to bardzo wybiórczo. Pan Przewodniczący odczyta 2 lub 3 pisma i reszta jest do wglądu w Biurze Rady. Albo są czytane wszystkie pisma, albo nie czytane są w ogóle i pan Przewodniczący, że są do zapoznania w ilości X sztuk.

Ostatnia sprawa- zdaniem mieszkańców słuchając obrady sesji uważają, że jest to „psi targ”. Nie może pan Przewodniczący zapanować nad obradami sesji. Kto chce i kiedy chce zabiera sobie głos. Pan Przewodniczący jest gospodarzem i za wszystko odpowiada i pan Przewodniczący powinien decydować o tym kiedy głosowanie i komu należy udzielić głos. Sesja to ma być świętość.

Radny W. Kędziora -Z dynamicznie rozwijającej się sytuacji w ostatnim czasie a szczególnie w mediach, interesują mnie wystąpienia pana Burmistrza, czy to w ramach informatora urzędu miejskiego w ramach lokalnej kablówki Aura. Gdzie Urząd Miejski ma wykupiony blok, gdzie może zamieszczać różne informacje. Interesuje mnie też wykupiony czas antenowy w radio Plus Lipiany. Pojawiły się kontrowersje między organami Rady a Burmistrzem. Burmistrz ma możliwość zaprezentowania swego stanowiska. Pan Burmistrz może głosić wszelkie poglądy i nie jest to oznakowane, że jest to sponsorowane przez Urząd Miejski, prowadzone przez któregoś z pracowników, prowadzone jest to za nasze publiczne pieniądze. Nie mamy możliwości odniesienia się do tego co mówi pan Burmistrz. Jeżeli pan Burmistrz występuje i podejmuje swego rodzaju polemikę z redaktorem, to jest wywiad sponsorowany. Jednocześnie forsuje pan Burmistrz pogląd na temat pracy Komisji Rewizyjnej i ja bym sobie życzył, aby udostępnić nam też łamy, abyśmy nie musieli korzystać z różnych dróg dojścia, aby zamieścić informacje Komisji Rewizyjnej. My nie jesteśmy jakąś luźną grupą radnych, tylko jesteśmy organem kontrolnym, do którego delegowała nas Rada. Jeżeli pan Burmistrz zamieszcza jakąś opinię, to my byśmy chcieli w ramach tego informatora też zamieszczać swoją opinię. My chcemy przedstawiać jedynie tylko fakty a nie odczuciach.

Składam wniosek: aby pan Przewodniczący doprowadził do takich formalnych uregulować, żeby Rada Miejska (komisja) w ramach godzin i pakietu wykupionego przez Urząd Miejski przedstawiać swoje opinie. Żeby doprowadzić do tych uregulowań w ciągu najbliższych 2-3 tygodniach, aby te kryteria i zasady były jasne, a pan Przewodniczący dokonuje tylko ostatecznej oceny, bo to on jest reprezentantem na zewnątrz.

Informator Urzędu Miejskiego bądź czas antenowy w Radio Plus Lipiany staje się tylko i wyłącznie trybuną Burmistrza. Niektórzy mieszkańcy mogą odnieść wrażenie, że do tej pory Burmistrz ma rację, a ci wszyscy tego biednego Burmistrza się czepiają.

Należy doprowadzić do uregulowań, na jakich zasadach organy Rady Miejskiej mogą te informacje zamieszkać- dotyczy to Radio Plus Lipiany i TV kablowej Aura.

Przewodnicząca Komisji Edukacji-A. Odachowska- Już od 2 lat wnioskujemy o to, aby to co dzieje się na komisjach ukazywały się zarówno w gazecie pyrzyckiej jak i internecie.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Przedstawił opinie Komisji Budżetu wypracowane w dniu 14 lutego br. nt.

  • stanu realizacji inwestycji w mieście i gminie oraz udziału środków pozabudżetowych

  • wypracowania kierunków dalszej prywatyzacji mienia komunalnego

Pismo stanowi zał. Nr 54.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wnioski złożone przez radnego A. Gumowskiego:

 1. Pierwszy wniosek dotyczy sporządzenia pisemnej informacji w terminie kilkudniowym przez dyrektora OSiR o podjętych przez niego działaniach związanych z usuwaniem skutków zalania, przeciekania dachu i wszystkich innych nieszczęść, które dzieją się na hali. Jest to wniosek do wykonania przez dyrektora.

Wynik głosowania: Za-14, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Wniosek uzyskał akceptację.

 1. Drugi wniosek dotyczy kontroli telefonów komórkowych- kosztów z tym związanych i ich zasadności za rok 2005.

Wynik głosowania: Za -12, przeciw-0, wstrzymało się -2.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego W. Kędziorę, aby doprowadzić do takich uregulowań,. aby informacje z prac Rady miały swoje miejsce na antenie Radia Lipiany i TV Kablowej Aura.

Wynik głosowania: Za -14, przeciw-0, wstrzymało się -1.

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - M. Majak- Przedstawił informację z pracy Komisji Rewizyjnej. W dniach 16 i 21 lutego br. komisja odbyła kontrolę, której zakresem były postępowania z zakresu umorzeń podatkowych i odroczeń podatków podejmowanych przez Burmistrza w 2005r. W dniu 21 lutego otrzymaliśmy od pani Skarbnik informacje, iż nie udzieli nam do wglądu akt postępowań umorzeniowych ze względu na tajemnicę skarbową. W związku z tym Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku, że takie postępowania powinna mieć prawo skontrolować. Dlatego wystąpiliśmy do pana Burmistrza z pismem gdzie powołujemy się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Uważamy, że skoro ktoś zwraca się z wnioskiem o umorzenie podatku, to musi liczyć się z tym, że jego dane zostaną ujawnione. Chcemy w sposób przewidziany prawem ustalić raz na zawsze, ponieważ co roku są wątpliwości w jakim zakresie radni mogą ingerować i kontrolować pewne sprawy. Rozumiemy stanowisko pani Skarbnik, która broni się przed udostępnianiem pewnych danych, jednakże my stoimy na stanowisku, że to powinno być jawne i powinno podlegać kontroli. Sądzę, że w najbliższym czasie sytuacja się wyjaśni i czekamy na odpowiedź pana Burmistrza w tym zakresie.

Radny W. Kędziora - Na stronie BIP gdzie jest ewidencja. Są tam dwa wykazy i aktualność jego jest: jeden na dzień 31 maja poprzedniego roku a drugi na 31 lipiec poprzedniego roku. Proszę o uzupełnienie wykazu roku 2005.

Pan Burmistrz wspomina, ze jesteśmy w programie Przejrzysta Polska i jako gmina będziemy wyróżnieni w redakcji Gazety Wyborczej. Jak to się ma do obostrzeń, kiedy pan Burmistrz całą ścieżkę decyzyjną zasłania się ordynacją skarbową. My nie możemy stwierdzić nic o zasadności o zgodzie z procedurami tych odroczeń czy umorzeń. Dzieje się jakaś dziwna obstrukcja. Jest to sprzeczne z logiką o jawności finansach publicznych. Jeżeli ktoś korzysta z umorzeń, czyli korzysta z pieniędzy publicznych, to musi liczyć się z tym że pewne jego informacje nawet osobiste i poufne przestają już być tajemnicą dla Komisji. Komisja może zostać zobowiązana do poufności prac. Chcielibyśmy dotrzeć do tych materiałów. Jeżeli widzę kwotę 6 000zł umorzenie jakiegoś restauratora, to mam wątpliwości. Dlaczego pan Burmistrz utrudnia? Czy nie lepiej jest iść na ugodę z Radą czy tak dużo się nagromadziło?

Ręce opadają , bo pan Burmistrz na prawdę nie jest skory do współpracy. Pani Skarbnik zasłania się ordynacja podatkową a innych aktów prawnych nie widzi.

Radca Prawny- R. Mol- Czuje się winny tej sytuacji, bo ja wskazałem pani Skarbnik artykułu ordynacji podatkowej. Ustawa wyraźnie mówi i ochrona jednostki jest nadrzędną rzeczą. Ustawa o finansach publicznych mówi, że jawność ma dostęp do:

 • Dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych;

 • Informacji o wynikach kontroli finansowej będącej w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego;

To mówi ustawa o finansach publicznych, co Burmistrz może udostępnić.

Jeżeli ujawniono dane osoby, która składała wniosek o umorzenie podatku i ujawniła swoje bilanse, kontrahentów i poniosłaby z tego tytułu szkodę, to gmina musi zapłacić odszkodowanie.

Rada czy Komisja Rewizyjna ma możliwość zwrócenia się do RIO o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- M. Majak- Nie będziemy zwracać się do RiO, ponieważ zostaliśmy upoważnieni przez Radę do przeprowadzenia kontroli. Staramy się wyjaśnić konflikt-kolizję ustaw. Moim zdaniem ustawodawca nie precyzyjnie wypowiada się w pewnych sprawach. My stoimy jednak na stanowisku, że nie tylko to, co jest wywieszane na tablicy ogłoszeń o tych osobach, którym umorzono podatki, jest do wglądu Komisji Rewizyjnej, ale nieco szerzej. Jeżeli organ administracji publicznej uważa, że dane, które żądamy w tym piśmie są danymi, których nie może ujawnić, musi na podstawie ustawy stwierdzić to w drodze decyzji. Oczekujemy, jeżeli pan Burmistrz stwierdzi, że jest to nie ujawnienia, to w związku z tym mamy możliwość odwołania się. W tej chwili oczekujemy na stanowisko. Co roku występuje ten sam problem: jak szeroko i głęboko radni mogą ingerować w zakres umorzeń. Trzeba to wyjaśnić raz na zawsze.

Przewodniczący Rady-A. Marcinkiewicz- Poinformował, iż w dniu 4 marca br. obchodzona będzie rocznica wyzwolenia Pyrzyc i wszystkich radnych zapraszam. Proszę o uczestniczenie w tej uroczystości sztandar Rady Miejskiej w osobie:

 1. Radny J. Tkaczuk,

 2. Radny W. Tołoczko,

 3. Radny K. Dubicki.

Spotkanie o godz. 13:00 w Biurze Rady po odbiór sztandaru.

Do punktu 18 porządku

Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady -A. Marcinkiewicz- Podziękował za przybycie i zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach .

Protokołowała:

K. Muszyńska-Kozdroń

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-03-2006 09:06:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-03-2006 09:06:42