PROTOKÓŁ Nr L/06 z obrad L sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2006 r.


PROTOKÓŁ Nr L/06

z obrad L sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

godzina rozpoczęcia - 16:10;

godzina zakończenia - 22:05;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Otworzył obrady L sesji RM witając przybyłych Radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, iż na 21 radnych obecnych jest 16, nieobecni są:

 • radny M. Budynek;

 • radny G. Gontarz;

 • radny P. Klimczak;

 • radny J. Kubajek;

 • radny M. Osękowski;

Co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał prośbę Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeniesienia targowiska miejskiego w ulicy Młyńskiej na ulice Poznańską w Pyrzycach - pismo wraz z projektem stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie prośbę Pana Burmistrza dotyczącą przyjęcia do porządku obrad w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania: za - 8; przeciw -1; wstrzymało się - 7;

Projekt nie został przyjęty do porządku obrad.

Radny W. Kędziora - Proszę, żeby do punktu 12, gdzie jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce oprócz druku, który dostarczył nam Burmistrz tj. (Druk Nr 586/06) wprowadzić Druk 597/06 - jest to jak gdyby równoległy do tego punktu druk, który stanowi projekt uchwały grupy Radnych o tym samym tytule, tylko diametralnie różniący się. Tym bardziej, że wszystko na Komisjach było i na niektórych uzyskało to akceptację, a na niektórych było różnie, żeby stało się to proforma. Proszę kolegów, żeby wyrazili zgodę na wprowadzenie tego do porządku, żeby były dwa alternatywne projekty, gdyż na Komisjach były omawiane.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Chciałem zgłosić sprzeciw przeciw wprowadzeniu tego projektu uchwały do porządku, ponieważ ten projekt uchwały rozszerza grupę, która uzyskałaby środki z budżetu Gminy za przejście na emeryturę o następne kolejne osoby, wydłuża czas przejścia do końca 2007 r., czyli nie ma tego elementu rozłożenia w czasie tych przejść i mogą przechodzić na emeryturę do końca 2007 r.

Radny W. Kędziora - Nie chciałbym rozpoczynać dyskusji merytorycznej czym różni się jeden projekt uchwały od drugiego, tylko powiem, że kolega Gola jest troszkę w błędzie, bo nie rozszerza grupę uprawnioną, tylko rozszerza czas w jakim może to być zrealizowane, a tym samym zmniejsza jakiekolwiek skutki finansowe, bo jeżeli mają przechodzić w najbliższym roku, a mają przechodzić w najbliższych dwóch latach, to ta sama grupa osób przechodzi i tym samym łagodzi te skutki finansowe. Prosi, żeby przystąpić do głosowania, a dyskusję merytoryczną jeżeli uzyska to akceptację, to wtedy będziemy dyskutowali.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Wnioski do projektu uchwały pana Burmistrza można było składać do sierpnia 2006 i te osoby mogły skorzystać z tej dopłaty z budżetu Gminy, a wg projektu Pana Kędziory i jeszcze dwóch Radnych wnioski i osoby, które chcą przejść na wcześniejszą emeryturę mogą składać do końca 2007 r. więc z samego tego faktu wynika, że o wiele więcej osób będzie mogło skorzystać z tej dopłaty, więc koszty przejścia wzrosną dwu, albo i trzykrotnie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego Kędziory o wprowadzenie do porządku obrad w/w projektu uchwały o druku Nr 597/06.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw -4; wstrzymało się - 3;

Projekt nie został przyjęty do porządku obrad.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ dzisiaj dominującym tematem jest sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium dla Burmistrza chciałem wnioskować i prosić Wysoką Radę o dokonanie kilku zmian:

 • Chcę poinformować, że na ostatnim posiedzeniu i zgodnie z planem pracy Komisja Budżetu zajmowała się m.in. stanem zadłużenia Gminy. Myślę, że jest to temat bardzo ważny, który będzie rzutował na to w jaki sposób będziemy dyskutowali przy sprawozdaniu i przy absolutorium, w związku z tym proponuję, aby w punkcie 7 wprowadzić punkt - „Zapoznanie się Rady Miejskiej z opinią Komisji Budżetu na temat zadłużenia Gminy”;

 • Wnioskuje o przesunięcie (ta sama argumentacja, ponieważ dotyczy to spraw budżetowych i absolutoryjnych) punktu 9 na punkt po zadłużeniu, jako punkt 8;

 • Wnioskuje, aby w punkcie 9 wprowadzić punkt - „Zapoznanie się Rady Miejskiej z protokółem Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji wniosków i uchwał w 2005r.”, bo to również ma bardzo duże znaczenie jeżeli chodzi o sposób głosowania i ewentualnie rozpatrzenie sprawy absolutorium dla Burmistrza.

W związku z wprowadzeniem tych trzech nowych punktów punkt 7 - „Sprawozdanie z wykonania budżetu” stałby się punktem 10.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego K. Budżetu - A. Gumowskiego, aby w punkcie 7 wprowadzić punkt - „Zapoznanie się Rady Miejskiej z opinią Komisji Budżetu na temat zadłużenia Gminy”.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw -0; wstrzymało się - 2;

Wniosek został przyjęty jako punkt 7 w porządku obrad.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego K. Budżetu - A. Gumowskiego o przesunięcie punktu 9 jako punkt 8, a dotyczy to realizacji środków pozabudżetowych i środków pomocowych w roku 2005.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw -0; wstrzymało się - 2;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego K. Budżetu - A. Gumowskiego, aby w punkcie 9 wprowadzić punkt - „Zapoznanie się Rady Miejskiej z protokółem Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji wniosków i uchwał w 2005r.”, z chwila jego przyjęcia punkt 7 stałby się punktem 10.

Wynik głosowania: za - 15; przeciw -0; wstrzymało się - 1;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie cały porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami.

Wynik głosowania: za - 16; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Porządek został przyjęty i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z obrad i XLIX sesji Rady Miejskiej.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Pełniłem tradycyjnie dyżury w Urzędzie, praktycznie jestem codziennie.

 • Wziąłem udział w debacie w TV AURA dotyczącej krytej pływalni przy Gimnazjum i całego centrum sportu i rekreacji.

 • 7 kwietnia 2006 r. Inauguracja Dni Olimpijczyka w Ośrodku - Szkolno - Wychowawczym u Pana Matysiaka.

 • 8 - 9. kwietnia 2006 r. - udział w Mistrzostwach LZS w zapasach.

 • 20 kwietnia 2006 r. - Jubileusz Gazety Ziemi Pyrzyckiej.

 • Pięciolecie Chóru Szantyska z udziałem gości zaproszonych.

 • 25 kwietnia 2006 r. Spotkanie z szefami Klubów z Burmistrzem w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. Propozycje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu maju.

 • 27 kwietnia 2006 r. - niezwykła uroczystość - nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Brzesku. Impreza niezwykle sympatyczna, patriotyczna przygotowana przez młodzież i brali w niej udział bracia Golcowie.

Radny J. Tkaczuk - Nie byłem na poprzedniej sesji, ale wiem, ze został przegłosowany wniosek, że dzisiejsza sesja miała się odbyć wczoraj. Pan podjął decyzję, ma Pan takie prawo, ale po co było robić komedie i głosować wnioski, których Pan później nie realizuje. Doskonale Pan wiedział, że odbędzie się taka impreza, o której Pan dzisiaj powiedział, bardzo uroczysta, bardzo podniosła, wzruszająca i „z językiem na brodzie” tutaj biegniemy. Pan jeszcze nie zaczął sesji, a widzę, że Pan też jest zmęczony. W trakcie przeczytania trzech punktów trzy razy Pan się już pomylił i to ze zwykłego zmęczenia i to rozumiem, tylko należy szanować nas, siebie i wszystkich tu obecnych, bo jak zauważam większa część obecnych gości była w Brzesku. Bardzo proszę na przyszłość nie przegłosowywać wniosków, których Pan nie chce wykonywać.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Nie był Pan na sesji, ale było głosowanie alternatywne (środa, czwartek, piątek) i została przegłosowana środka. W związku z tym, że dostałem informację (już po przegłosowaniu), że jest sesja Rady Powiatu.

Radny J. Tkaczuk - Pan zarzucił mi, że nie byłem na sesji - ja się zwalniałem, bo byłem na umówionej wizycie u lekarza i nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby czekać następne pół roku, bo Pan ma taki kaprys. Nie życzę sobie, żeby zwracał mi Pan uwagę wówczas kiedy ja się u Pana zwalniam. Proszę to zrozumieć i przyjąć do serca, że nikt nikomu nie robi łaski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ja wiem doskonale dlaczego Pan nie przyszedł i z całym szacunkiem do tego się odnoszę i tego nie neguję. Chcę Państwa zapewnić, że nie zrobiłem tego na pewno złośliwie, zrobię to serdecznie, z całego serca i w miarę możliwości postaram się wytrzymać na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Szanuję głos Pana Radnego Jana Tkaczuka i rozumiem jego rozgoryczenie, natomiast w kwestii usprawiedliwienia, bo m.in. ja tez przyczyniłem się do tego, że ta sesja odbyła się dzisiaj z prostego powodu, bo w środę nie byłoby kworum. Z tego co było mi wiadomo, rozmawiał ze mną Przewodniczący, my w Starostwie musieliśmy być obecni na sesji Rady Powiatu, inni Radni również się zwalniali u Pana Przewodniczącego i w sumie po tych konsultacjach (nie tylko ze mną), ale byłem jednym z tych, którzy optowali za tym, żeby sesja odbyła się w czwartek, bo prawdopodobnie w środę sesja w ogóle by się nie odbyła, bo nie byłoby kworum.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk 596/06 i Druk 596A/06).

Informacja stanowi zał. Nr 8 i Nr 9 do protokołu.

Radny W. Tołoczko - Mam kilka pytań związanych głownie z taką kwestią, żeby rozszerzył Pan Burmistrz treść spotkań.

 • 11 kwietnia - spotkał się Pan z Dyrektorem PPK Janem Lempartym, jest to lakoniczne stwierdzenie. Chciałbym wiedzieć na czym polegało to spotkanie i czego dotyczyło.

 • 12 kwietnia - posiedzenie Radny Nadzorczej PPM, którego tematem była sytuacja finansowa Spółki. Proszę o treść tego spotkania.

 • Brał Pan udział w konsultacjach prac koncepcyjnych nt. budowy tężni - zadawałem kilka pytań na Komisji Budżetu związanych z tą inwestycją m.in. z kosztami, które się pojawiły w niektórych publikatorach i okazuje się koszt budowy tężni bardzo mocno wzrasta. Chciałbym, żeby Pan nam dopowiedział więcej informacji na ten temat, bo mamy jeszcze w tej kwestii wiele wątków.

 • Zorganizował Pan spotkanie nt. „Realizacja zadania pt. budowa szklarni przy Ciepłowni Geotermalnej” - uczestniczyłem w takim spotkaniu i jest sporo wątpliwości, nowych przeszkód związanych z tą inwestycją. Jest wiele osób, które myślę, że chętnie wysłuchają.

 • Spotkał się Pan z kierownictwem firmy NORD, co nowego w tej inwestycji zapowiadanej od wielu lat?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedłożyłem pisemnie informacje i z braku czasu nie przygotowałem się, ale zapewniam Radnych, ze następna pisemna informacja będzie od 14 kwietnia.

 • 11 kwietnia - spotkanie Pan z Dyrektorem PPK Janem Lempartym - byłem rozmawiać co do przyszłości usług świadczonych przez PPK, mianowicie był przetarg na wywóz odpadów z Ratusza i jednostek organizacyjnych, ponieważ rozstrzygnięcie przetargowe jest niekorzystne dla PPK. Rozmawialiśmy również o utrzymaniu zieleni w mieście, ponieważ mamy pracowników interwencyjnych oraz w ramach przygotowania do zawodu i przez pewien czas chcemy z nich korzystać i wydać mniej pieniędzy, żeby miasto nabrało innego oblicza.

 • 12 kwietnia - uczestniczyłem w posiedzeniu Radny Nadzorczej PPM, w posiedzeniu brał udział uprawniony finansista, który pracuje nad oceną sprawozdania i przybliżał nam sytuację prawną, zadłużenia które jest. Była to dla mnie informacyjna część Rady Nadzorczej, w części Rady uczestniczyłem.

 • Jeżeli chodzi o prace konstrukcyjne, temat budowy tężni, informowałem na Komisjach, że takie prace trwają, że mam upoważnienie (może nie do końca upoważnienie), ale nie było wskazania lokalizacyjnego tężni. Informowałem, iż w związku z tym planuję, żeby była ona budowana przy ul. Basenowej na polu biwakowym. Uprawniony architekt prowadzi prace konstrukcyjne, które powinny zakończyć się w pierwszej połowie maja. Jeżeli chodzi o koszty, że środki, które zostały zapisane w budżecie, jest propozycja chyba 10.000 zł.

 • Jeżeli chodzi o spotkanie na temat szklarni, szczegółowo odpowiadałem na pytanie podczas posiedzenia Komisji Budżetowej, tak się umówiliśmy i zresztą Komisja Budżetowa wnioskowała, żeby do Komisji wprowadzić taki punkt, żeby uniknąć tych tematów na sesji. Co do firmy NORD - zleciła po raz czwarty opracowanie wniosku i złożenie tego wniosku na budowę zakładu, o którym wszyscy wiemy.

Radny W. Tołoczko - Kilka kwestii nowych, ja uzyskałem taka informację, rozmawialiśmy na Komisji Budżetowej, jeżeli chodzi o koncepcję budowy tężni, nie pytałem o koszt prac związanych z projektowaniem, czy ustalaniem pewnych kwestii. Zapytałem, bo jestem zaniepokojony taką sytuacją, na Komisji przedstawiałem informację, którą Pan zamieścił w publikatorze o tym, że tężnia pyrzycka, do której się Pan przymierza, miałaby kosztować w efekcie ok. 600 do 800.000 EURO, jest to blisko 3.000.000 zł, czy rzeczywiście jest rozważana taka koncepcja i czy za taką się Pan opowiada?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na dzień dzisiejszy są prace prowadzone co do koncepcji tężni i jej lokalizacji. Nie ma jeszcze zleconego projektu, mówiłem na sesji w ubiegłym roku, ze koszt powinien zamknąć się w granicach 200 - 250.000 EURO, w sumie ok. 1.000.000 zł. Ile by ona nie kosztowała to i tak byłaby współfinansowana przede wszystkim z programów unijnych i to trzeba sobie założyć. Jest szansa, aby uczestniczył partner prywatny, w związku z tym udział własny byłby o wiele mniejszy i budowę nowocześniejszej tężni rozważam. Sądzę, że na najbliższej Komisji majowej podam więcej szczegółów i jeżeli okaże się, że Radni nie dadzą zgody, przyzwolenia tężni za taką kwotę to przystaniemy przy kwocie mniejszej z tym, że podkreślam, że będzie to bardzo prosty obiekt taki jak budowano 30 lat temu, ale o każdym ruchu informuję, informowałem o koncepcji, informuje o lokalizacji będę informował również o kosztach. Przecież to Wysoka Rada będzie podejmowała uchwałę o współfinansowaniu. Jeżeli Wysoka Rada uzna, że taki udział własny w tym przedsięwzięciu jest za duży, Gminę nie stać, i ja nie wykażę, że stać, to taka nie będzie budowana.

Do punktu 6 porządku

Zapytania oraz składanie interpelacji.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Panie Burmistrzu mija 4 miesiące od podjęcia decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy krytej pływalni przy Gimnazjum. Rada Miejska wygospodarowała na wstępny etap prac wkład własny 500.000 zł, do dnia dzisiejszego nie podjął Pan żadnych konkretnych działań, żeby realizować tą krytą pływalnię, a tym bardziej mnie to dziwi, ponieważ Pan już w połowie maja ma mieć koncepcję budowy tężni, a koncepcji budowy krytej pływalni jak wiem to nie ma żadnej, żadnych działań nie podjęto, bo nie uznaje działania pozorowane ruchy typu - wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i do Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej co pozorowałem.

Czy złożył Pan wniosek o wydanie warunków zabudowy? Proszę o konkretna informację, co jest z budową krytej pływalni przy Gimnazjum?

 • Na poprzedniej sesji zadałem pytanie (do dnia dzisiejszego nie uzyskałem na nie odpowiedzi - proszę o udzielenie tej informacji na piśmie), jeśli Burmistrz chciałby naprawić błąd z poprzedniej sesji to można udzielić teraz odpowiedzi, a chodzi mi o następujące pytanie;

Do Radnych dotarły informacje, że na terenie Gminy Lipiany i Gminy Banie PPK pobiera za odbiór odpadów 12 zł /m3 i mieszkańcy Pyrzyc płacą ponad 100% więcej za odbiór odpadów. W związku z tym proszę o odpowiedź na piśmie - jakie działania podjął Burmistrz - pełniący obowiązki właściciela tej firmy w celu doprowadzenia do wyrównania cen w Pyrzycach, do poziomu cen w Baniach i Lipianach?

Radna I. Morka - Odniosę się do pytania z poprzednie sesji - prosiła o odpowiedź na piśmie (opuściłam wcześniej sesję, ale odpowiedź, która padła na moje pytanie w zupełności mnie nie zadawala), a chodziło mi w jakim stanie są budynki przekazane z byłej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, obecnie z Agencji Nieruchomości Rolnej i czy spełniają swoje cele?

Odpowiedź jest, że „Budynki przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej są wykorzystywane zgodnie z zapisami w aktach notarialnych.”- otóż Panie Burmistrzu, to nie jest żądna łaska, one muszą być wykorzystane zgodnie z zapisami jakie są w akcie notarialnym. Prosiłabym o szczegółową odpowiedź - w jakim stanie znajdują się te budynki.

 • Zgłaszałam także w imieniu sołtysów prośbę o zorganizowanie spotkania z Dyrektorem ARiMR w Szczecinie, aby odbyło się takie spotkanie w Gminie. Z tego co wiem spotkanie takie odbyło się, ale nie został zaproszony nikt ze Szczecina, ani Dyrektor i Sołtysi nie są pocieszeni tym spotkaniem, dalej są wątpliwości i szereg pytań, które się rodzą w związku z dopłatami. Proszę o zorganizowanie takiego spotkania jeszcze raz.

 • Jest także odpowiedź i moje pytanie, na które tez nie otrzymałam odpowiedzi - pytała, czy w tym roku będzie ogłoszony przetarg na elewację w SP2? Kolega Radny Dubicki otrzymał odpowiedź i jest takie zdanie: „Ponieważ jest projekt, który został z Funduszu Norweskiego zaproponowany na remont szkół, czekamy na decyzję czy będzie ta transza jeszcze w tym roku.”, a kto udzieli takiej odpowiedzi, czy będzie transza w tym roku? To jest jedna wielka niewiadoma. Powiedziano mi, ze projektu nie ma, czyli nie wiem, czy jest projekt, czy go nie ma? Kto udzieli mi odpowiedź na pytanie, czy projekt będzie i czy będą pieniądze? Poza tym musimy liczyć się z tym, że minimalna kwota (jeżeli chcemy składać projekt do funduszu norweskiego) tj. 250.000 EURO, mamy taką kwotę, przypuszczam, że nie mamy takiej kwoty. I dalej jest odpowiedź „Jeśli nie (takie w następnym tygodniu będziemy mieć informacje)” (jest to sesja z 30 marca, więc w następnym tygodniu to trochę się przedłużyło, bo takiej informacji jeszcze nie mamy), ale „przystępujemy do przetargu i przed rozpoczęciem roku szkolnego przystępujemy do wykonania elewacji.” - proszę o konkretną odpowiedź. Czy w tym roku przystępujemy do ogłoszenia przetargu na wykonanie elewacji w SP2, czy ta elewacja będzie zrobiona i nie czekamy, czy będą pieniądze z funduszu norweskiego, czy nie.

Radny M. Gryczka - W kwestii formalnej - Panie Przewodniczący powitał Pan na dzisiejszej Sesji Pana Komendanta Powiatowej Policji, dla nie wtajemniczonych, dla słuchaczy, dla widzów TV AURA niektórzy myślą, że Komendantem Komendy Powiatowej Policji jest dalej inspektor Jan Olewicz. Niestety już nie jest ta osoba, ale jest nowy Komendant mł. insp. Marek Lenkiewicz tu obecny.

 • Na ostatniej sesji od Pani Sołtys Danusi oberwało się niektórym Radnym (wydaje mi się, że chyba wszystkim), że tylko postrzegamy miasto, a gdzie tereny wiejskie. W związku z tym zacznę od terenów wiejskich. Poprosiła mnie dzisiaj, żebym podziękował Panu Burmistrzowi za to, że przyłącza w Letninie po dwóch kadencjach, blisko 8 lat, zostały wykonane. Mieszkańcy się cieszą, ale czy aż tyle lat trzeba było czekać na te przyłącza gazowe?

 • Druga sprawa - szybciej załatwiona droga żużlowa w Giżynie. Pan Kierownik Liśkiewicz sprawdził i rzeczywiście żużel, który widziałem, że leżał zhałdowany na pryzmie jest już spożytkowany droga jest wyrównana. Dziękuję za te dwa akcenty w imieniu mieszkańców wsi i Sołtysów tych sołectw.

 • Proszę Panie Burmistrzu realizować to co Pan mi napisał, co ma również przekazane Sołectwo Giżyn, odnośnie nieczynnego cmentarza i innych cmentarzy. Dalej ten temat jest nie realizowany, nie ma odkrzaczenia, słyszę, że nie ma ludzi, być może pewne prace w mieście znowu zostaną wykonane, natomiast ta wieś będzie później.

 • Co ze sprzątaniem ul. 2-go Marca? Proszę mnie nie mamić i moich wyborców, mieszkańców. Napisaliście Państwo pisemną odpowiedź, że ta ulica będzie wpisana do harmonogramu systematycznego sprzątania, proszę to realizować. Ja na to oczekuję.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Podczas obrad K. Budżetowej zadawałem 3 pytania, na które nie otrzymałem odpowiedzi przed obradami dzisiejszej sesji, ale Pani Burmistrz zapewniła mnie, że taka informacja do mnie wyszła, być może w przerwie mam dostać, więc tych dwóch pytań nie zadam.

 • Natomiast zadam pytanie, bo nie ma odpowiedzi i żadnej informacji, czy taka informacja została sporządzona. Z uporem maniaka być może, ale wracam do spraw monitoringu i będę wracał tak długo, aż w końcu sprawa nie stanie się faktem. Kilka razy Rada Miejska przegłosowywała różnego rodzaju wnioski dotyczące podjęcia natychmiastowych działań na rzecz tego monitoringu. Monitoring wchodzi poprzez Spółdzielnie mieszkaniowe, poprzez Starostwo Powiatowe, znowu będziemy się wlekli w ogonie. Panie Burmistrzu wzorem Pana Radnego E. Goli, ja oczekuję pełnej informacji co w tym temacie zrobiono i w jaki sposób zareagował Pan na wniosek podjęty przez Wysoką Radę podczas obrad ostatniej sesji, w którym Rada wnioskuje o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu uruchomienie monitoringu w Pyrzycach. Panie Burmistrzu - Pan Radny Gryczka mówi, żeby nas nie mamić, ja również proszę nas nie mamić, bo ten monitoring obrasta w historię. Proszę odpowiedzieć nam konkretnie co Pan zrobił w tym temacie i jak wygląda sprawa?

Radna S. Jemielity - W poniedziałek interpelację do mnie zgłosiło kilku mieszkańców Pyrzyc odnośnie bezpieczeństwa, o którym musimy pamiętać cały czas, a nie tylko na jednej z sesji, czy dwa razy do roku. Odnosi się to do rogu ul. 1-go Maja - Bogusława. Z ronda na Placu Wolności w kierunku Szczecina przy aptece (przejście koło apteki), okazuje się, że mimo iż są pasy to przejście po pasach jest bardzo niebezpieczne. We wtorek byłam świadkiem (może i uczestniczyłabym, gdybym nie wykazała trochę energii) dając krok na pasy, przekazuję że z zakrętu pędem wyskakiwały samochody (ok. 7, czy 8 samochodów po kolei), w takim tempie, że faktycznie uwierzyłam, że dzieci przechodząc w jedną, czy drugą stronę mogłaby się stać w tym momencie tragedia. Proszę Pana Burmistrza o poczynienie działań, czy może postawić „stopka”, czy może jakieś inne działania w tym kierunku.

 • Druga sprawa dotyczy majówki i świątecznych dni - chodzi o 2 maja 2006 r. (wtorek), Sołtysi otrzymali informację m. in. wieloboju Sołtysów, który ma się odbyć 2 maja 2006 r. o godz. 14:00. Jest prośba o szerszą informację, bo Sołtysi zgłaszali, że nie mają informacji na ten temat.

Radny J. Tkaczuk - Na Komisji prosiłem Pana, żeby zwrócił Pan uwagę tym, którzy robią naprawę dróg, proszę (jeśli Pan ma takie możliwości) wpłynąć, żeby tego nie robiono w szczycie kiedy jest największy ruch. Drogi są blokowane i takie rzeczy można robić wcześnie rano, późnym wieczorem, a zbliża się sezon i ruch jest duży. Ja w tej chwili mam dobry punkt obserwacyjny tego co się dzieje. Natomiast to co mówiła Pani Radna tego nie da rady zmienić, tam jest tak powolny ruch, że jeden samochód za drugim ledwo przejeżdża i jest blokowane, i rzeczywiście to może się zdarzyć z rana. Pamiętam jak było dużo obiekcji do barierek na Placu Wolności, nie wiem, czy zaszkodziłoby komuś, żeby to przejście w ogóle zlikwidować, żeby się przespacerować do przejścia koło Poczty, to nie jest wielka katastrofa.

Radna S. Jemielity - We wtorek byłam świadkiem takiego zdarzenia, a zgłaszali mieszkańcy, którzy mieszkają w bloku naprzeciw apteki.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Jak wszyscy zauważyliśmy, wewnętrzny dziedziniec Urzędu Miejskiego jest poddany remontowi, służył on jako parking dla pracowników, dla tych, którzy załatwiają tutaj sprawy i od dłuższego czasu nie może być do tego wykorzystywany, ponieważ remont stanął w miejscu. Są utrudnienia dla mieszkańców, którzy załatwiają sprawy w Urzędzie Miejskim, ponieważ te kilkanaście pojazdów, które do tej pory tam parkowały, muszą parkować na parkingach przy Urzędzie. Jaki jest przewidywany termin zakończenia remontu i udostępnienia tego parkingu?

Radny K. Dubicki - W poprzedniej kadencji Starosta Pyrzycki zwrócił się z zapytaniem, czy nie można byłoby przekazać ul. Zabytkowej do Gminy Pyrzyce? Pytam dlatego, bo mieszkańcy (którzy maja w pełni rację) domagają się, aby naprawić chodnik, a w szczególności część od strony Biblioteki do przedszkola, gdzie są przeprowadzane dzieci i w zasadzie nie można przejść. Pytam dlatego, bo do dnia dzisiejszego do Starosty nie doszła odpowiedź na to zapytanie. W momencie kiedy strony by się porozumiewały i dogadały to może wreszcie doszłoby do realizacji remontu tego chodnika.

 • Był przegłosowany do realizacji wniosek na oświetlenie wjazdu z ul. Ciepłowniczej do garaży. Dodatkowo budujemy teraz ścieżkę rowerową i po drugiej stronie wjazdu jest zniszczony chodnik, zawracają tam ciężkie samochody i tego problemu nikt nie widzi, czy nie dałoby się zwrócić na to uwagi i naprawić tą część chodnika?

 • Na jakim etapie jest prowadzona procedura odnośnie działek przy ul. Lipiańskiej?

 • W styczniu złożyłem zapytanie ustne, nie dostałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego (nie jest to przypadek), w lutym złożyłem drugie zapytanie - nie dostałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego, zapytanie to na sesji 30 marca złożyłem w formie pisemnej interpelacji do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi. Chciałbym Panu Przewodniczącemu również przypomnieć, iż na interpelację składaną na piśmie do Przewodniczącego Rady powinna być (zgodnie ze statutem) odpowiedź w ciągu 14 dni i Pana obowiązkiem jest pilnować takich spraw. Kiedy otrzymam odpowiedź na te zapytania i interpelacje?

Dyrektor PPK - J. Lemparty - Chciałbym odpowiedzieć Panu Radnemu Goli, że niesprawdzone informacje tu przekazuje. Należało się zgłosić do firmy i uzyskałby informację, ile bierzemy za m3 śmieci w Bani. W Bani bierzemy 35 zł i taka jest prawda, a nie półprawda.

Mieszkaniec Okunicy - E. Kruszyński - Chciałbym wnieść funkcjonowanie Pana Burmistrza i jego Urzędu. We wtorek Pan Burmistrz ma przyjmować od godz. 12:00 do 17:00, to ma przyjmować, a w okresie turystycznym kiedy nie było Pana Burmistrza zdarzało się, że wcale nie przyjmował. Napisane jest nieraz, że Pan Burmistrz przyjmuje od 13:00 do 15:00, kto ustala te godziny? Pan Burmistrz nie ma czasu. Burmistrz dostaje więcej niż normalny pracownik i powinien sobie ustalić w sobotę lub w niedzielę jeżeli nie potrafi w inny dzień. Ja akurat byłem i mnie przyjął, ale mówię to nie dla siebie, bo jest urząd Burmistrza i ludzie chcą przyjść. Przychodzą i nie ma, bo jest gdzieś na terenie, ale ja nie wiem. Prosiłbym, żeby ustalić konkretne godziny i je realizować.

 • Panie Burmistrzu jest pismo odnośnie chodnika, że Gmina będzie miała w tym współudział. Pytam - ile tego - 5.000, pytam - gdzie to jest - w budżecie, mówię w budżecie nie ma - takiej małej sumy w budżecie się nie ujmuje. Nie wiem, może być jedna wieś 5.000, druga 5.000, takie małe sumy się nie ujmuje to jak można budżet rozliczać? Nie wiem, czy Rada będzie miała możliwość rozliczać.

 • Pytam, ile w sumie wynosi zadłużenie Gminy, Pan nie wie, a ja Panu odpowiem ok. 10.000.000 zł, kto za to odpowiada - Rada. Przecież Rada zatwierdziła, a ja odpowiadam, a kto występował? Wtedy zaczyna się wić. Nie wiem kto w końcu odpowiada, niech Pan Burmistrz powie przy Radzie. Nie można w nieskończoność zadłużać. Ktoś kupuje, ścieżki rowerowe, wyścigi itd., 5.000 zł na chodnik, a na ptasia grypę 200.000 zł, coś tu jest nie w porządku, czy Rada nie uważa tak samo?

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Dalej podtrzymuję swoje pytanie, na które w części próbował odpowiedzieć mi Pan Dyrektor PPK, który zapomniał też powiedzieć o olimpiadach, jeżeli chciał mówić o cenach, ale ja proszę Pana Burmistrza o odpowiedź tak jak zadałem pytanie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Ogłosił 5 minut przerwy 17:10 - 17:20.

Po przerwie.

Do punktu 7 porządku

Opinia Komisji Budżetu do „Informacji z zadłużenia Gminy Pyrzyce”.

Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Odczytał opinię Komisji Budżetu, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Debatujemy dzisiaj nad wieloma tematami, ale tematem bardzo ważnym jest dzisiaj przyjęcie sprawozdania z wykonaniem budżetu za rok 2005 i głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza jako organu wykonawczego naszej Gminy. Trudno jest mi się odnieść do tego stanowiska, aczkolwiek jestem przygotowany i cyframi pewnie bym zanudził i nie za wiele by z tego wyszło, ale musze powiedzieć, iż Komisja Budżetu miała do tego prawo, zająć się takim tematem, wypracowała swoje stanowisko i jak myślę zauważyli, dotyczy to w zasadzie dwóch kadencji. Natomiast sprawozdanie dotyczy roku ubiegłego, a więc gdyby nawet, to jeżeli z dwóch kadencji, gdzie chyba wiadomo, że pozycją znaczącą w zadłużeniu są pieniądze jakie Gmina zaciągnęła na budowę sieci gazowej I i II etap w Gminie Pyrzyce. Skoro tak to należałoby powiedzieć co za te pieniądze od roku 1988 do roku ubiegłego włącznie zostało wykonane. Mam 31 pozycji i jeżeli będzie trzeba to je przedstawię. Należałoby powiedzieć również co za pieniądze, które były zawsze zaciągane przy akceptacji Wysokiej Rady, Burmistrz nie ma możliwości zarządzeniem zaciągać zobowiązania na inwestycji, wówczas obraz byłby całkiem inny, ale do tego się nie odniosę, chyba że będzie taka potrzeba.

Natomiast odniosę się do kilku zapisów stanowiska które w tej sprawie przedłożył Przewodniczący Komisji;

Po pierwsze: użył takiego sformułowania, iż informacje zaciemniają rzeczywisty obraz. Nie jest tak, ponieważ Gmina w sprawozdaniach do Ministerstwa Finansów i RIO wykazuje zawsze (ma taki obowiązek) uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających od zawartych umów o odroczonym terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadający na lata następne. Również uchwały Rady Miejskiej dotyczące poręczeń PPK i PPM były badane przez nadzór Wojewody i RIO, dlatego też nie może być tutaj mowy o zaciemnianiu.

Pan Przewodniczący otrzymał opinię RIO, z którą myślę, że zapozna Pan Radnych w stosownym czasie, jak również z opinią Komisji Rewizyjnej naszej Rady.

Co do drugiego sformułowania, że podważając wskaźnik, o którym poinformował Radę odnośnie zadłużenia, że w rzeczywistości należy tenże wskaźnik zwiększyć o zadłużenie, które było spowodowane zaciągnięciem zobowiązań na tą że sieć. Nie jesteśmy Gminą odosobnioną w naszym Powiecie, czy województwie i w kraju. Wiele Gmin realizuje (bo tylko tak może) w przypadku realizowanych wiele inwestycji realizuje na zasadach kredytów kupieckich. Zwracaliśmy się do RIO, mamy na to wykładnię prawną i stanowisko RIO, że kredyt kupiecki nie jest wliczany do wskaźnika zadłużenia, aczkolwiek są to pieniądze, które trzeba spłacić. Znam Gminy, które nawet pobierają obligacje (myślę o Radzie) akceptują takie posunięcia, żeby nadać Gminie tenże rozwój. Często słyszę co pozostawimy swoim następcom, ale myślę, że naszym zadaniem też jest dbanie o finanse publiczne o skale zadłużenia, ale myślę, że naszą intencją powinni być mieszkańcy i co zostawimy mieszkańcom., Myślę, że to jest ważne, ale nie wolno o tym zapominać. Trzecie sformułowanie, które zostało wyartykułowane przez Pana Przewodniczącego, iż zdaniem Komisji dużo pieniędzy jest przeznaczone na bieżącą „konsumpcję” więc nie do końca jasne co to jest konsumpcja, czy oświata jest konsumpcją, czy wymiana mebli w Ratuszu jest konsumpcją, czy ewentualne kupno samochodu jest konsumpcją, gdyby literalnie czytając artykuł z ostatniego Głosu, że przejeździł połowę budżetu, to tak, ale literalnie wygląda to tak, natomiast de fakto jest inaczej. A więc termin konsumpcja to tak jak (wyprzedzę nieco fakt), Komisja Rewizyjna zarzuciła wielość wydanych zarządzeń. Nie jestem złośliwy, ale może określimy ile wydawać zarządzeń, nie można w ten sposób zajmować stanowiska. Co do konsumpcji, absolutnie nie mogę się zgodzić.

Również nie jest słuszne stwierdzenie w opinii Komisji, że rozwój Gminy stoi pod wielkim znakiem zapytania (wyjaśniałem na Komisji Budżetu), ustawodawca zarzucił nam zbyt duże obciążenie Gminy sięgające górnych wskaźników, zmienił ustawę o finansowaniu Gmin i postanowił wprost, że jeżeli zadanie jest realizowane z środków unijnych, z programów unijnych, to w to zadłużenie nie jest wliczane. Jeżeli tak się stanie w tym roku, to w przyszłym roku też będzie można zarzucić, do tego jeszcze dołożyć to co nie jest objęte prawem, kredyt kupiecki, to pewnie też będzie ponad 100%. Po to ustawodawca dał możliwość samorządom, które dotychczas nie były bierne, a inwestowały, a chciałyby skorzystać, dlatego też ten zarzut, że rozwój stoi pod znakiem zapytania jest nietrafiony, nie chcę mówić nieuczciwy, bo o takie intencje Komisje nie podejrzewam.

Reasumując to w świetle przedłożonych dokumentów w RIO, najpierw Radzie, nie jest tak jak pisze Komisja, aczkolwiek jest to wyraz może troski, może czego innego (wiemy w jakim okresie się znajdujemy), ale z dokumentów nie wynika tak jak tu Przewodniczący przedłożył stanowisko Komisji Budżetu Rady Miasta.

Przewodniczący K. Rewizyjnej- M. Majak- W uzupełnieniu tego co powiedział Pan Przewodniczący odnośnie wzrostu zadłużenia. Chciałem uzmysłowić Państwu, że w 2004 r. mieliśmy zadłużenie 5.647.000 zł, w 2005 - 6.495.000 zł, natomiast w 2006 - 10.227.000 zł i trzeba przyznać, że jest to lawinowy wzrost zadłużenia. Podczas dyskusji na Komisji Budżetowej Radni, w tym i ja, zwracaliśmy uwagę na to, że nie widać wielkich inwestycji, spektakularnych, a przecież utrzymanie szkół, innych jednostek więcej nas nie kosztuje niż w innych latach, stąd pojawił się termin na bieżącą konsumpcję, bieżące utrzymanie. Wydaje się, że skoro jest takie duże zadłużenie, to może należałoby oczekiwać zakończenia rozpoczętych inwestycji PDK, brak kina nad którym wciąż użalają się mieszkańcy. Nieprzewidziana jest również w ramach tego budżetu budowa tężni, choć tak dużo się mówi. Nie ma zabezpieczonych środków na budowę basenu. To jest taka uwaga, ze stad pojawiły się te wątpliwości.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Jak dobrze sobie przypominam, bo Komisja była nie tak dawno i nie jusze sięgać do materiałów, nie wiem akurat Pan Radny Majak, ale jeden z członków Komisji szedł podobnym tonem i w podobnym kierunku zabierając głos w tejże materii mówiąc o spektakularnych inwestycjach i ja wtenczas odniosłem się do tego, bo mówiąc wprost, brutalnie - zasypanie rur gazowych, z których znikoma, czy mała ilość społeczeństw korzysta zważywszy na niestety ubogą kiesę mieszkańców spowodowało to, że to nie jest spektakularna inwestycja, ale proszę zauważyć. W 1998 r. kiedy mój poprzednik zostawił na stole umowę do podpisania z PHARE na rury gazowe, które możemy otrzymać nieodpłatnie, miałem dylemat, czy podpisać i realizować to zadanie, czy tez nie realizować. Przypominam, że było to 8 lat temu, gdzie sposób finansowania jeszcze był inny, gdzie PGNiG rządziło się innymi prawami, jest dzisiaj na giełdzie papierów wartościowych o PGNiG dzisiaj rządzi się inaczej i nie dołoży. Był to moment przełomowy kiedy infrastruktura komunalna była całkiem inaczej finansowana. Stąd gdyby za te pieniądze wówczas Gmina (rada I Burmistrz) podjęli decyzje o budowie za te pieniądze drogi czy oświetlenia to pewnie Radni w 90% pełniliby funkcje 3 kadencje, a Burmistrz pewnie 5, ale należało wówczas i słusznie, były poprzednik podjął decyzję, żeby na infrastrukturę komunalna wyłożyć pieniądze co w przyszłości, na pewno zaprocentuje. Mało jest Gmin w kraju, które wyłożyły pieniądze na sieć gazową, gdzie w koszcie inwestycji były również przyłącza do odmów, a więc to jest ewidentna rzadkość. Na jednym spotkaniu samorządowym kiedy rozmawialiśmy na ten temat jak to inne Gminy ryzykując nawet tym, iż nie robiąc spektakularnych inwestycji, a idąc w infrastrukturę, nie wykonują mieszkańcom to co chcą na dzisiaj, ponoszą pewnie wynik polityczny z tego tytułu, że postrzegani są jako Ci na ten moment dla mieszkańców nie wiele robią. Będę musiał chyba przytoczyć te zadania, które były zrobione na przestrzeni 1998 - 2005, bo tym okresem się Komisja zajęła pokazując jakie jest zadłużenie. Mogę to wymienić, ale nie ma potrzeby? Tak.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Chcę się odnieść do kwestii, które wypowiedział Pan Burmistrz i w kilku sprawach muszę sprostować. Otóż w opinii nie ma mowy o zaciemnieniu tylko o tym, że informacja, która została przez Pana złożona nie w pełni odzwierciedla. To są dwie zasadnicze różnice i dwie zasadnicze kwestie i nie ma tutaj mowy o żadnym zaciemnieniu. Pisze, że przedstawione dane nie w pełni odzwierciedlają faktyczny stan zadłużenia Gminy i o tym mówimy.

Twierdzi Pan, że odnosimy się cały czas do dwóch kadencji. Otóż nie prawda Panie Burmistrzu, odnosimy się do stanu zadłużenia roku 2005 i prognoz roku 2006. Nie wracamy do tego, bo to może być przedmiotem zupełnie nowej debaty, czy środki zostały wydane dobrze, czy środki zostały wydane źle, czy te kredyty zaciągnięto w porządku, czy nie, tj. zupełnie coś innego. My zajmujemy się w tej chwili tylko i wyłącznie stanem zadłużenia nie wnikając w to na co to zadłużenie zostało kiedyś spożytkowane. Nie mniej możemy na ten temat dyskutować, z tym że to nie jest ani czas, ani miejsce dzisiaj, bo jak Pan chce, to proszę bardzo może Pan swoją listę odczytac i będziemy się po kolei odnosić, myślę że nie starczy nam do tego paru godzin.

Myślę, że wystarczy takie wyjaśnienie, ze jest to opinia dotycząca stanu zadłużenia, a nie tego w jaki sposób te środki wydatkowana.

Mówił Pan Panie Burmistrzu o wskaźniku, i ja w imieniu komisji odczytałem tą opinię co jest liczone, a co nie do tego wskaźnika. Powiem trochę humorystycznie, że bardzo głęboko spoglądam tutaj wszystkim w oczy; pracownikom Urzędu, Panu Przewodniczącemu, Panu Burmistrzowi, Radnym i nijak nie wychodzi mi, żeby któryś z nas był podobny do strusia, a to przecież strusie chowają tylko głowy w piasek. Czy mamy chować głowy w piasek , że zadłużenie mamy, a będziemy udawali, że go nie ma? Nie, kredyt kupiecki jest zadłużeniem, przecież to my spłacamy ten kredyt. Żaden z nas nie jest do strusia podobny i mówmy sobie precyzyjnie, to co wykazuje się do RIO to jedno, a to jak wygląda faktyczny stan zadłużenia to drugie.

Mówił Pan z przekąsem o tym, że nie bardzo Pan się zgadza z pojęciem „bieżąca konsumpcja”, ja oczywiście potwierdzę słowa Pana Mariusza, że wg mnie i zdań, które wysłuchałem na Komisji Budżetowej zdecydowanie wszystkie zobowiązania typu kredyty, pożyczki zaciąga się w całości na konkretny cel. Przede wszystkim w ponad 90% na inwestycje, na to aby ten kredyt został spożytkowany na coś co zostanie trwałym śladem, a niestety, nie zawsze to tak wygląda (szczególnie w ostatnich dwóch latach jeżeli chodzi o deficyt budżetowy), a przecież dla każdego ekonomisty jest jasne i precyzyjne, że tzw, bieżąca konsumpcja musi być finansowana z dochodów własnych Gminy.

Mówił Pan o jakimś okresie, że ta opinia jest przedstawiona w jakimś okresie, nie wiem o jakim Pan mówi okresie. My jako Komisja pracujemy cały czas zgodnie z planem. Przypomnę, że zawsze w miesiącu kwietnia Komisja Budżetu w swoim planie pracy we wszystkich latach miała wydanie opinii na temat zadłużenia Gminy i jesteśmy w tym konsekwentni. Co roku taką opinię przedstawiamy. Myślę, że kto chce to czyta tak, kto chce przeczyta inaczej i my mówimy cały czas o faktycznym stanie zadłużenia i o stanie zadłużenia, które wykazuje się do RIO.

Otóż faktyczny stan zadłużenia na koniec roku 2005 wynosi 14.228.000 zł, a na koniec roku 2006 będzie wynosił 18.000.000 zł i to jest stan faktyczny, z cyframi nie co się sprzeczać, bo liczyliśmy to wspólnie na Komisji z kalkulatorem w ręku i cyfry nie kłamią. Możemy się tu sprzeczać, że dobrze jest, że nie musimy wykazywać do RIO, czy nie tylko mówmy o stanie faktycznym, mówmy o jednym sprawozdaniu, które robi się do RIO i o drugim sprawozdaniu, które powinno zrobić się uczciwie dla Radnych, żeby wiedzieli jak wygląda stan zadłużenia publicznym groszem.

Zgadzam się z Panem, że wiele z tych kredytów, poręczeń było niezbędnych i potrzebnych, i co do tego nie ma wątpliwości, a nawiązuję do swoich uwag mówiących o tym, że to powinno być przedmiotem oddzielnej debaty. Natomiast wpływ na to zadłużenie w bardzo dużym stopniu mają deficyty ubiegłoroczne, tegoroczne przed, którymi Komisja Budżetu przestrzegała. Poszczególni Radni przestrzegali. Pewnie, że musimy wziąć na siebie i Pan (jako projektodawca tego budżetu), i my, którzy w różny sposób (jedni przyjęli, drudzy nie), a ogólnie Rada przyjęła, jesteśmy również sprawcami tego.

Kolejna sprawa poręczenia zadłużenia dla PPM-u, Panie Burmistrzu, czy nie można było tego uniknąć? Czy nie można było tak tą firmę nadzorować, żeby nie dopuścić do takiego długu? Przecież my wielokrotnie upominamy się tutaj o to, żeby w jakiś sposób tą sprawę rozstrzygnąć. Wiele lat wstecz, nie chcę wracać do tych lat wstecz, aż w końcu została Rada postawiona pod ścianą i musiała poręczyć kredyt i co też nie będzie nasze zobowiązanie jeżeli PPM przestanie płacić? Nikt nas od tego nie uwolni, nikt nas od tego nie zwolni. Mówmy o stanie faktycznym i mówmy o tym co rzeczywiście jest przed nami i jakie mamy Panie Burmistrzu ewentualnie możliwości dalszego rozwoju, bo przed nami (tak jak w opinii Komisji Budżetowej jest powiedziane) być może stoją następne kredyty, co do których cała Rada powiedziała wyraźnie, że należy te inwestycje prowadzić, a mam na uwadze budowę krytej pływalni, co potwierdzam to słowa Pana Radnego Goli, ze to się bardzo ślimaczy, już od miesiąca lutego można było bardzo przyspieszyć w tym kierunku i mam na uwadze Zlewnie Jeziora Miedwie, nie wiem czy dobrze pamiętam cyfry, ale udział Gminy z tego co nam przekazano wynosi od 50.000.000 do 80.000.000 zł, z tego pewnie 25% będzie potrzebne jako udział środków własnych. Łatwo z tego wyliczyć, ze biorąc dolną granice 50.000.000 zł będzie to kwota w granicach 10, a 15.000.000 zł. Proszę sobie w pamięci pododawać te cyferki i co nam z tego wyjdzie. Dalej będziemy udawali, że nic się nie dzieje, że jest wszystko w porządku? To nie jest tak, nie jest to sytuacja na tyle tragiczna, że trzeba ogłaszać upadłość Gminy, ale to już jest sytuacja bardzo poważna, nad która trzeba się poważnie zastanowić podejmować takie kroki i środki wspólnymi siłami, Burmistrz z Radą przy pełnej konsultacji, aby jakoś temu zaradzić, aby jakoś z tego wybrnąć i tu odniosę się do okresu, o którym Pan mówił przypomnę, że w październiku zostawiamy schedę następnym mieszkańcom. Nie chcę się wstydzić za to co po nas zostanie.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Obawiam się, że zostanę znów skarcony za to, że mogę usłyszeć wypowiedź, to nie będzie Pan nam, czy mi dyktował co mam mówić. Nie, tylko dobrze byłoby używać terminu, że gdy ewentualnie będzie nam grozić upadłość Gminy, myślę że to nie jest wypowiedź odpowiedzialna na ten moment, ale tak w cudzysłowie, proszę mnie dobrze zrozumieć, bo w eter takie rzeczy nie powinny iść, bo nie są to rzeczy sprawdzone i tak jakby na wyrost pewna wypowiedź jest trochę szkodliwe dla Gminy, nie dla Burmistrza, nie dla Rady, ale dla Gminy, bo na tej kadencji Gmina się nie kończy. Gmina jest, była będzie, będzie jeszcze nie jeden Burmistrz Radni.

Natomiast Panie Przewodniczący Gumowski ja w swojej wypowiedzi nie powiedziałem, że kredyt kupiecki, czy spłata z terminem oddłużonym tj. nie do spłacenia. Mówiłem wyraźnie tak, że to są pieniądze, które trzeba spłacić. Natomiast pozwolę sobie przytoczyć ostatnie zdanie, które było wyartykułowane i wszyscy Radni słyszeli, które czytał ze stanowiska Komisji Budżetu Pan Przewodniczący „Podsumowując niniejszą opinię należy zwrócić uwagę, iż wpływ na tak zły stan gminnych finansów (zadłużenia) miały wpływ zarówno nie do końca trafne i dobre decyzje organu wykonawczego jak i decyzje Rady Miejskiej akceptujące min. deficyt budżetowy w latach 2005 i 2006.”, a więc odpowiedzialność jakby się rozkłada, o ile już idziemy dalej, natomiast projekt uchwały budżetowej, tak jak projekt innej uchwały ma to do siebie, że przedłożony projekt może zmienić swoje oblicze w całkiem inny, a teraz na 2006 jest po części inny, ponieważ Rada zobowiązała Burmistrza, aby ograniczyć deficyt finansowy. Zastanawiam się (jest późna pora, ale jest ważny temat dla Gminy), czy wymieniać te zadania inwestycyjne, ale może jeszcze nie.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska- Chciałabym się odnieść do dwóch kwestii: odnośnie informacji w sprawie zadłużenia gminy Pyrzyce. Informacja ta faktycznie była tylko omawiana na Komisji Budżetu, bardzo żałuje, że nie była omawiana na innych komisjach. Była tematem tylko Komisji Budżetu, dlatego tylko Komisja Budżetu zajmowała się ta informacją, a może szkoda, bo jak tu na Sesji mówimy, że dobrze byłoby gdyby wszyscy Radni zapoznali się z tą informacją.

Odniosę się do opinii Komisji Budżetu do tej wypracowanej informacji. Nie mogę zgodzić się z takim stwierdzeniem: „podobnie źle wygląda wskaźnik liczony w stosunku spłaty zobowiązań w ciągu roku do wykonanych dochodów i na koniec roku 2005 wynosi on 13,3 % przy dopuszczalnych 15 %”. Oczywiście jest to nieprawda. Pan Przewodniczący za chwilę odczyta uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. i ja tylko jedno zdanie przeczytam: „spłacone w ciągu roku budżetowego 2005 r. zobowiązania mogące mieć wpływ na wysokość długu publicznego wraz z należnymi odsetkami wynosiły w stosunku do dochodu dokonanego w tym roku budżetowym 6,1 %, a nie 13,30 %. To jedna kwestia.

Jeżeli chodzi o informację z zadłużenia gminy, na pewno Pan Przewodniczący odczyta uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce w 2006 r. Są tu ujęte w tej opinii obligacje, które w tym roku Wysoka Rada przyzwoliła jakby na 2006 r. podjęcie kwoty 4.805.000 zł na obligacje. Jest tu wyliczona kwota maksymalnego zadłużenia w ciągu danego roku budżetowego do 2012 r. i proszę, aby Pan Przewodniczący odczytał ta opinię.

Przewodniczący Rady - A. Marcinkiewicz - Ona jest przewidziana do zapoznania Wysoką Radę, ale w odpowiednim punkcie- przy budżecie.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Pani Skarbnik, proszę nie obrażać nikogo, że ktoś kłamie, bo kłamstwo trzeba udowodnić, a ja zaraz Pani udowodnię, że to Panie nie ma racji. Cały czas wraca Pani do tego, że ten wskaźnik liczony przez RIO jest w stosunku do tych zadłużeń, które zostały tylko wykazane. W stosunku do wszystkich zadłużeń, które wynoszą na koniec roku 14.228.000 zł to spłata tych zadłużeń wynosi 13,6 %. Cały czas staram się w ten sposób powiedzieć, że mamy jedno sprawozdanie, które idzie do RIO i nie zawiera wszystkich elementów zadłużenia i drugie- faktyczne, o którym mówi Komisja Budżetu i tak jak wygląda ten stan zadłużenia. Proszę Pani Skarbnik nie mówić tutaj takich rzeczy. Nie ma dwóch sprawozdań. Ja mówię o sprawozdaniu, które poszło do RIO i o opinii Komisji Budżetu, które nie jest żadnym sprawozdaniem, ale odnosi się zarówno do stanu, jaki został wykazany do RIO, jak i do faktycznego stanu zadłużenia Gminy Pyrzyce. Ja cały czas mówię o faktycznym stanie zadłużenia Gminy Pyrzyce.

Radny W. Kędziora- Zaczęliśmy dość dużo inwestycji i moim zdaniem niepokoju nie budzi sam fakt, że podejmujemy taką czy inna inwestycję, ale sprawa, że dla większości sytuacji się kredytujemy. Ostatnio podczas prac Komisji Budżetu wyraziłem swoje zaniepokojenie, a na początku zainteresowanie, jaka była historia inwestycji pod nazwą: kanalizacja wsi Mechowo- Pstrowice- Letnin. Panie Burmistrzu, w roku 1998 podjęliśmy tą inwestycję. Według Pańskich informacji nakłady jakie ponieśliśmy do dzisiaj, między innymi z kredytów, które część spłacaliśmy, wyniosły ponad 4.000.000 zł. Skończenie tej inwestycji przewiduje Pan w 2007 r. dając odpowiednio 100.000 zł w 2006 r. i w 200.000 zł w 2007 r., czyli cała inwestycja trwa już osiem lat i kosztowała nas prawie 4.100.000 zł pieniądze „leżą zagrzebane w ziemi”. Nie na tym polega inwestowanie, żeby ciągnęło się to kilka lat. Osiem lat to jest bardzo długa inwestycja. Nie wiem czym Pan to teraz uzasadni, że tyle pieniędzy wyłożyliśmy i właściwie ta inwestycja nam się nie zwraca ani w sensie ekologicznym, ani w sensie finansowym- mianowicie amortyzacja tych poniesionych nakładów, kiedy ten system kanalizacji zaczął funkcjonować. Słyszałem, że częściowo gdzieś jest coś podłączone, ale całość nie funkcjonuje. Jeżeli tak ma wyglądać gospodarskie myślenie- zaciągam kredyt, buduję to osiem lat i jeszcze nie wiadomo kiedy koniec. Panie Burmistrz, proszę to potraktować jako moją przyganę, bo nie wyobrażam sobie, aby tak długo to trwało.

Odnośnie dyskusji wydaje mi się, że cały czas chodzi o to, co my mamy według przepisów wykazać do zadłużenia, a Pan Przewodniczący Komisji Budżetu chce pokazać jaki jest faktyczny, a nie to co my mamy wykazać w myśl przepisów. Jeżeli komuś poręczamy, musimy liczyć się z tym, że ten ktoś tego nie spłaci i tym samym będzie to nasze zadłużenie. Pani Skarbnik pod względem natury prawnej prawdopodobnie ma rację. Tak przepis mówi, ale my nie zastanawiamy się jak mówi przepis, tylko co faktycznie mamy jako zadłużenie. Nie interesuje mnie czy to będzie się nazywało poręczenie, kredyt czy pożyczka, ważne co w moim bilansie ciąży. Tutaj się zgodzę w stu procentach z Przewodniczącym Gumowskim. Nie bawmy się w jakąś nomenklaturę, w jakieś nazewnictwo, co bierzemy, czego nie bierzemy. Bierzmy stan faktyczny, to co rzeczywiście na nas ciąży jako dług lub potencjalny dług. O to cały czas tu chodzi.

Panie Burmistrzu, jesteśmy akurat na sesji absolutoryjnej i dlatego ja mówię o tej inwestycji jako jednej z wielu. 4.000.000 zł leży w ziemi osiem lat nie pracuje na siebie. Przykro mi to mówić, ale to jest moja krytyczna ocena.

Radny S. Ryżyk- Sądzę, że nie ma o co „kruszyć kopie”, bo obie strony zgadzają się co do wysokości zadłużenia. Jest pewne zadłużenie w sensie prawnym i w sensie ekonomicznym. Nie widziałem jakiś prób ukrycia tego zadłużenia, tego kredytu kupieckiego. Mówimy o tym już nie pierwszy rok, to są znane fakty, które Rada zna.

Oczywistą prawdą jest to, co powiedział mój przedmówca Radny Kędziora, że inwestycje długoletnie są z reguły nieefektywne ekonomicznie i są kosztowne. Sądzę, że intencją Komisji Budżetu było zwrócenie uwagi na fakt, że licząc to zadłużenie w sensie ekonomicznym ono jest już w granicach 13 % i gdyby je przyrównać do tego maksymalnie, jak gdyby na wskroś, po przekątnej, możemy zrobić takie porównanie, ono wynosi około 13 % natomiast prawnie dozwolone wynosi 15 %. Nie można więc obwieszczać tego jako tragedię. Natomiast sytuacja jest poważna, zbliżamy się do granicy maksymalnego zadłużenia, każdą złotówkę trzeba przeglądać i realnie oceniać nasze możliwości finansowe. Sądzę, że taka była intencja.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Chciałbym się odnieść do tej interpretacji. RIO nie interesuje, wydało swoje stanowisko na ten temat. To jest taki nośny termin, że Burmistrz daje. Burmistrz korzysta z pieniędzy jakie ma zapisane w budżecie. Trzeba mówić do końca. W kompetencji ochrony budżetu jest ktoś inny a nie Burmistrz.

Wracając do RIO, do interpretacji czy przepisów prawa to myślę, że to należy uszanować, bo po to zostało powołane.

Inwestycja się nie zwraca- inwestycja ekologiczna nie zwróci się, bo taka finansowo się nie zwraca, ale włożyliśmy znaczną ilość pieniędzy, bo proszę zauważyć, że z Pyrzyc do Mechowa został dociągnięty rurociąg kanalizacyjny, dopiero w Mechowie przyjęto ścieki i z Mechowa ścieki już idą. W tym roku będą również z Letnina. Poza miejscowością Letnin- w pewnym odcinku nie pracuje rurociąg, z Mechowa ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Pyrzycach. Ja nie podpisałem tej umowy. Umowa jest podpisana przed moim przyjściem w 1998 roku.

Radna S. Jemielity- Pani Skarbnik prosiła o odczytanie uchwały w sprawie opinii RIO. W tym punkcie jest to akurat ważne. Wnioskuję o odczytanie tej uchwały.

Radny W. Tołoczko- Panie Burmistrzu, ja się bardzo cieszę, że Pan się zgadza z konkluzją, ostatnim zdaniem opinii Komisji Budżetu w sprawie informacji z zadłużenia Gminy Pyrzyce. Ja ją zacytuję, bo ta konkluzja jest ważna i ja się jeszcze odniosę do niej i cieszę się z tego powodu, że Pan ją akceptuje: „Podsumowując niniejsza opinię należy zwrócić uwagę, iż wpływ na tak zły stan gminnych finansów, zadłużenia miały zarówno nie do końca trafne decyzje organu wykonawczego, czyli zarządu i Burmistrza, jak i decyzje Rady Miejskiej akceptujące m. in. deficyt budżetowy w latach 2005- 2006”. Przypomnę tylko, że deficyt budżetowy w 2005 r., czyli przyzwolenie Rady na zaciągnięcie obligacji na pokrycie tego deficyty, to bodajże kwota 2.225.000 zł, a w 2006 r. 4.805.000 zł. Myślę, że nie będę odosobniony w opinii. Myślę, że Rada zbyt pochopnie przyzwoliła Panu na zaciągniecie takich obligacji na pokrycie takiego deficytu budżetowego. Myślę, że gdybyśmy przyzwolili Panu na kwotę tegorocznego deficytu w kwocie nie większej niż z 2005 r. czyli kwoty 2.225.000 zł, wszystkie te zamierzenia i prace związane z zabezpieczeniem realizacji budżetu nie byłyby zagrożone. To jest fakt.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- W ostatnim słowie Burmistrz użył terminu, że nie byłby zagrożony. Nic nie jest zagrożone. Proszę na wyrost nie interpretować. Powiedziałem, że odpowiedzialność spoczywa po dwóch stronach, o ile mówimy o odpowiedzialności. Natomiast nie powiedziałem (jest protokolant), że zgadzam się, iż decyzje organu wykonawczego nie były do końca trafne.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Radnej S. Jemielity o odczytanie uchwały w sprawie opinii RIO.

Wynik głosowania: za- 10, przeciw- 4, wstrzymało się- 1 (wyszedł A. Hałasa)

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

(wyszli: E. Gola, I. Morka, J. Tkaczuk, W. Tołoczko, W. Kędziora, Burmistrz)

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał uchwałę Nr XLIII/116/2006 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 30.03.2006 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce w 2006 r.- stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Radna S. Jemielity- Chciałam, żeby wszyscy Radni usłyszeli, jaka jest opinia RIO. To jest lekceważenie tak ważnej dzisiaj sesji.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę (od godz. 18:18 do godz. 18:29).

Po przerwie

Do punktu 8 porządku

Realizacja projektów, na które pozyskano w 2005 r. dofinansowanie z pozabudżetowych środków pomocowych (Druk Nr 593/06).

Informacja stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 14 do protokołu

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 15 do protokołu

 3. Komisja Ekologii- stanowi zał. Nr 16 do protokołu

Radna I. Morka- Być może czepiam się tutaj szczegółów, ale w tej chwili nie mogę się z Panem zgodzić, Panie Przewodniczący, ponieważ mamy tu wspaniały projekt na remont i modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej, gdzie z informacji tej wynika, że pozyskaliśmy 8.000.000 zł. Jest wyraźnie napisane, że projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 8.000.000 zł, a koszt zadania zamknął się w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano kwotę 7.995 zł.

Panie Przewodniczący, Pana obliczenia są tutaj nieadekwatne do tej informacji. Czy to jest nieścisłość czy jakieś przeoczenie? Chciałabym wyjaśnienie w tej kwestii.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska- Pani Radna Morka słusznie zauważyła tutaj ten błąd. Ja na Komisji Budżetu prostowałam ten zapis, natomiast nie miałam możliwości być na Komisji Edukacji równocześnie, dlatego Komisję za to przepraszam i także wydział merytoryczny, który tą informację przygotowywał, ale ja na Komisji Budżetu o tym wspominałam.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Pani Izabello, w całości podtrzymuję to, co jest tutaj napisane. Jest to zgodnie z prawdą.

Radna I. Morka- Przyjmuję przeprosiny i wyjaśnienie Pani Skarbnik. Proszę poprawić tą informację.

Do punktu 9 porządku

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli „Realizacji wniosków radnych oraz z realizacji uchwał rady”.

Przewodniczący K. Rewizyjnej- M. Majak- Odczytał w/w protokół kontroli Nr 3/2006 Komisji Rewizyjnej, który stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Odczytał wyjaśnienia Burmistrza do w/w protokołu do punktu IV. Wniosków i spostrzeżeń końcowych oraz zaleceń pokontrolnych - pismo stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

Dyrektor OSiR- M. Olech- Panie Przewodniczący, Szanowna Rado chciałbym w kwestii wyjaśnienia dwóch wniosków, które były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną. Mianowicie pierwszy wniosek dotyczył nie podjęcia żadnych działań zmierzających do wyjaśnienia dlaczego dach hali przecieka. Nie do końca jest to prawdą i czas pokazał jednak, że chyba Burmistrz nie podejmując takich radykalnych kroków nie kierując sprawy do Prokuratury miał tutaj rację, ponieważ w okresie późniejszym na zlecenie Burmistrza wykonana ekspertyza dachu, która pokazała jednak, że błąd został popełniony na etapie projektowania, a nie na etapie wykonania. Także skierowania wówczas tego wniosku do prokuratury byłoby błędem i byłoby niezasadnym, co pokazała ekspertyza.

Natomiast drugi wniosek dotyczący spisania konkursów na dyrektorów jednostek organizacyjnych, mianowicie Biblioteki, OSiR- u i PDK- u, ja dysponuję opinią radców prawnych, oczywiście do wglądu. Jeżeli chcecie się Państwo zapoznać to służę taką opinią całego zespołu prawników, którzy podtrzymują również decyzję czy działania Burmistrza mówiące o tym, że nie należy rozpisywać konkursu.

Przewodniczący K. Rewizyjnej- M. Majak- Odczytał z protokołu treść wniosku Komisji Edukacji o skierowanie do prokuratury sprawy hali i przeciekającego dachu.

Kontrola dokonywana była 16 i 28 marca. Zdaje się, że wtedy nie było tej ekspertyzy. Natomiast Panie Dyrektorze mamy 2006 r. Ile trwa problem tego dachu? Kilka lat. Dla mnie, to co zostało zrobione w 2006 r. to jest za późno. Ile można było czekać? Przecież skutki przeciekającego dachu nawet nie my będziemy odczuwać, bo przecież parkiet został uszkodzony w jakimś stopniu ta przeciekającą wodą, ściany nasiąkły. Tu trzeba poruszyć w ogóle problem dbałości o mienie komunalne. Jak można nie pilnować tego tematu, czekając nie wiem na co. Dla mnie to, że ekspertyza została podjęta dopiero teraz w 2006 r, a nie w 2003 r., to nie są zadowalające działania, a skoro taki był wniosek Komisji Edukacji o skierowanie sprawy do prokuratury, trzeba było sprawdzić. prokurator sprawdziłby czy zostały popełnione nadużycia i mielibyśmy sprawę jasną.

Radny W. Kędziora- Ja uważam, że w pewnej części dotyczącej dachu jak najbardziej Pan Dyrektor jako administrujący mógł się wywiedzieć, chociaż to było skierowane do Burmistrza i właściwie Burmistrz dla nas jest stroną w tych relacjach, ale co najmniej za niezręczną uważam wypowiedź Pana dyrektora Olecha odnosząca się do kadencyjności. Uważam, że nieelegancko jest zabierać głos wyprzedzając Burmistrza, skoro Burmistrz nie ma w tej materii nic do powiedzenia to wydaje mi się, że nie jest Pan tu tak do końca bezstronny i w tym momencie nie powinien Pan zabierać głosu. Ja to traktuję jako niezręczność, lapsus z Pańskiej strony. Być może zachowałbym się tak samo, ale skoro Burmistrz na Pana nie wskazał sugerowałbym, żeby Pan się nie wyrywał, bo już tu pan kiedyś w imieniu całego społeczeństwa się wypowiadał („opamiętajcie się radni”)- to było w kontekście centrum wodne, kiedy rada wskazała modernizację basenu. Ja wiem, że Pan się czuje lojalnym pracownikiem Burmistrza, ale my w tej materii dyskutujemy akurat z Burmistrzem. Jeżeli na Pana wskaże to my z chęcią Pana wysłuchamy, a to taka nadgorliwość. Bardzo bym prosił, żeby Burmistrz wskazywał kto ma zabierać głos, a Pan tu sobie robi trybunę nie wiadomo w imię czego.

Panie Przewodniczący, prosiłbym jeżeli sprawa dotyczy Rady i Burmistrza, żeby te osoby zabierały głos, żeby to uporządkować.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Pragnę tylko zauważyć Panie Radny, że w momencie kiedy zgłosił się do głosu Pan Dyrektor Olech, ja zwróciłem się z pytaniem do Pana Burmistrza. Pan Burmistrz wyraził mi przyzwolenie, że mogę udzielić głosu. Tak to nastąpiło.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Właściwie powinienem zrezygnować z tego głosu, bo Pan Radny Kędziora powiedział to, co ja w części chciałem powiedzieć i potwierdzam te słowa. Uważam, że za chwilę będziemy mieć cały serial wystąpień kierowników i prawdopodobnie skończy się to tym, że będziemy musieli odpowiadać na coś, za co my nie odpowiadamy.

Przypomnę, że zapoznaliśmy się z protokołem Komisji Rewizyjnej na temat nie wykonania wniosków i uchwał. Organ wykonawczy jest po to nazywany organem wykonawczym, żeby zgodnie z przyjęta demokracją wykonywał te zadania i zaleceni, które narzucił mu organ ustawodawczy, którym jest tu w tym wypadku Rada Miejska i nie rozumiem dlaczego to Radni mają bronić swoich wypowiedzi.

Pozwolę sobie na dygresję w stronę Pana Dyrektora Marka Olecha. Panie Dyrektorze, proszę nie szafować opiniami radców prawnych czy biur prawnych, bo to był mój wniosek i ja go zgłaszałem po konsultacjach z prawnikami i mogę Panu również przedstawić takie same opinie prawne mówiące o tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli taka jest wola Rady. Proszę tutaj nie wprowadzać w błąd, bo jak Pan wie do jednej sprawy można przedstawić dziesięć różnych opinii prawnych. Ja zgłaszając ten wniosek byłem również po konsultacjach prawnych, które mówiły, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego dokonać, tym bardziej, że doprowadziłoby to do jednej rzeczy- do uregulowania pod względem prawnym zatrudnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Radny M Gryczka- Panie Burmistrzu, dyskutowaliśmy temat Pańskiej odpowiedzi na Komisji Rewizyjnej i przekażę to o czym do tej pory jeszcze nie mówiliśmy. Nie zgadzamy się z wypowiedzią Pańską, z której to wynika, że obwodnica nie była dotychczas przedmiotem projektu uchwały. Druk 353/04 w sprawie budowy małej obwodnicy miasta Pyrzyc na wniosek Komisji Budżetu został wyprowadzony z obrad XXX Sesji w dniu 30 grudnia 2004 r. Proszę nas informować dokładnie, jeżeli ktoś Panu je przygotowuje, to ja myślę, że Pan sczytuje. Ten projekt był w porządku obrad XXX Sesji w dniu 30 grudnia 2004 r., czyli pisząc, że obwodnica nie była dotychczas przedmiotem projektu uchwały, jest nieprawdą.

Radna I. Morka- Panie Dyrektorze, chciałabym się dowiedzieć czy ta opinia radców prawnych jest w Biurze Rady czy jest w Pańskim posiadaniu? Chętnie zapoznałabym się z tą opinią i prosiłabym o jej dostarczenie.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Pytania kierujmy do Pana Burmistrza. Pan Burmistrz podejmie decyzję, kto ma odpowiedzieć.

Radna I. Morka- Tak, ja rozumiem. Tylko tu padła wypowiedź z ust Pana Dyrektora i my o takiej opinii jako Radni nie wiemy i chyba w dobrym tonie byłoby, skoro przegłosowaliśmy projekt uchwały, mieć opinię niezależnych radców prawnych, bo być może my popełniamy błąd, albo jak Przewodniczący Gumowski mówił- na wiele tematów jest wiele opinii.

Radca Prawny- R. Mol- Szanowni Państwo, ja tu widzę wiele nieporozumień, jeśli chodzi o opinie prawne. Oczywiście, że Burmistrz ma prawo zgłosić każdy jeden wniosek do prokuratury, ale prokuratura nie rozwiąże żadnych problemów. Nic nie zrobi prokuratura, ewentualnie orzeknie czy było popełnione przestępstwo. Nawet jeżeli orzeknie to co? Tylko orzeknie, a zrobić to trzeba. Co z tego, że skarze winnych? Po dziesięciu latach jest przedawnienie i nie można egzekwować tych pieniędzy. Nie wiem czyja to jest wina. Jeżeli to jest wina projektu, a projekt był robiony w '86 czy '89 roku, dziesięć lat- okres przedawnienia. Nie można generalnie dochodzić roszczeń od projektanta. Można wystąpić z powództwem, zapłacić koszty sądowe, koszty zastępstwa, ponieść koszty dwóch stron i na tym się skończy. Prokuratura nie załatwi za nas żadnych problemów. Prokuratura może skazać kogoś, napracuje się przy tym, albo wniosek ten oddali i tyle. Prokuratura nie jest od załatwiania problemów naszych tutaj.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Mamy pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji, aby ustanowić Strażnika Miejskiego jednoosobowo. Dziękuję Panu Komendantowi Wojewódzkiemu.

Nie chciałbym wybiórczo odnosić się do protokołu, bo tego jest bardzo dużo zarzutów, uwag. Kto miał czas? Nie miałem czasu. Późno otrzymałem, nie uczestniczę w posiedzeniach Komisji. Na pewno na bieżąco mógłbym do pewnych rzeczy się odnieść. Takiej możliwości nie miałem.

Natomiast co do obwodnicy miasta, to chcę powiedzieć jeżeli dobrze pamiętam, że Komisja badała 2005 r. a ja przedkładałem w roku 2004. Komisja zarzuciła, że mimo braku zgody czy woli Burmistrz przedkłada ponownie i jeżeli nawet potraktować, że przedłożyłem projekt obwodnicy, to tylko raz.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Ostatnie pytanie do Pana Radcy Prawnego, jeżeli Pan Burmistrz pozwoli. Abstrahując od wszystkich opinii prawnych, którymi nas Pan tutaj poczęstował i chce nas Pan tutaj pouczyć. Czy Burmistrz bez względu na to czy to przyniosłoby efekt czy nie, powinien wykonać wniosek przyjęty przez Radę Miejską odnośnie skierowania do prokuratury? Czy powinien ten wniosek wykonać, a jeżeli nie powinien, to czy powinien przynajmniej w odpowiednim terminie zawiadomić Radę o tym, że tego wniosku nie wykona?

Radca Prawny- R. Mol- Jeżeli Burmistrz uznałby, że taki wniosek byłby bezsensowny i bezcelowy, niewątpliwie takiego wniosku składać nie musi. Są to tylko wnioski Rady.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Panie Przewodniczący, ja to zostawię bez komentarzy, bo to co powiedział przed chwilą Pan Mecenas, to jest poniżej wszelkiej krytyki.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii- E. Gola- W sprawie cieknącego dachu to jest serial brazylijski. Jak pamiętam zaczęły się interwencje, w tym Pana Dyrektora OSiR- u, kiedy pierwsze przecieki się pojawiły, to przez wiele miesięcy nie było skutecznych działań, żeby przeciwdziałać przeciekom. Pragnę przypomnieć, że wówczas Radni, w tym ja, zgłaszali propozycję, żeby od razu przeprowadzić ekspertyzę przy pierwszych sygnałach o tym, że są przecieki, jaka jest przyczyna i jakie należy podjąć w tym względzie działania skuteczne.

Kolejny wniosek Rady był taki, żeby w końcu skierować to do prokuratury, bo miesiącami się lało, a nie było żadnego efektu w usunięciu tych efektów. Jak mamy działać? Musimy wykorzystać wszystkie środki, aby doprowadzić do tego, żeby obiekt był użytkowany prawidłowo. Pouczanie nas tutaj, że nie mamy prawa czy ktoś może odrzucić nam taki wniosek, to byłaby nasza bezradność i dlatego tak zrobiliśmy.

Radny J. Tkaczuk- Ja już nie będę wchodził w temat czy Pan powinien ten wniosek zgłosić do prokuratury czy nie, jest kuriozum to co mówi Pan Mecenas. Nie wiem skąd ma informację czy Pan Prokurator podjąłby decyzję czy by nie podjął. To są sprawy Pana Prokuratora i od niego by zależało. Natomiast chce zwrócić uwagę, że ta hala jest najdroższą halą w województwie, stoi bezużyteczna. Podobno w trakcie projektu popełniono błąd. Druga sprawa: w trakcie projektu popełniono w „trójce” błąd, położono za mało masy bitumicznej i znowu pieniądze. Te pieniądze są naprawdę nasze. Nie możemy tak szafować groszem, Który jest nie nasz. To nie mój - powie Pan Burmistrz. Za tą halę stanęłyby takie cztery, jak są w Kozielicach czy Przelewicach. Wyłożono ogromne pieniądze i się okazuje, że może to wnosić zagrożenie.

To że odchodzą płytki, parkiet to są naprawdę duże koszty, ale jeśli Pan Radca powiedział, że sprawa jest przedawniona, to ja sobie nie wyobrażam. Ktoś tu był zatrudniony, ktoś te dokumenty sprawdzał zaczynając tą inwestycję. Ja sobie nie wyobrażam, że przychodzi architekt, coś mi rysuje i zamiast domu buduje kurnik. To są ogromne pieniądze. W tą halę włożono około 12 mln zł. jest to jedna z najdroższych inwestycji, ogromne pieniądze zostały utopione. Od czasu do czasu są tam duże imprezy, ale fakt jest taki, że ona zagraża bezpieczeństwu.

Radny W. Tołoczko- Tylko dwa zdania polemiki z Radnym Tkaczukiem. Z wieloma jego opiniami i kwestiami się zgadzam, natomiast z jednym sformułowaniem, że ta hala stoi bezużyteczna się nie zgadzam. Powiem tyle: w obronę muszę wziąć zarządzającego tą halą i Dyrektora Marka Olecha, bo rzeczywiście tyle imprez na taką skalę i o takiej rangi, ta hala jest obłożona bardzo. Często ja korzystam tej hali, młodzież, dorośli więc myślę, że takich opinii nie powinniśmy wygłaszać.

Radny J. Tkaczuk- Wobec tego ja wycofuję to, co powiedziałem i przepraszam. Coś innego miałem na myśli- nie to, że tam się nic nie dzieje, bo tam się dzieje bardzo dużo. Pan Dyrektor nie projektował tego i nie może ponosić za to odpowiedzialności. Wrobiono go w tą halę, nie miał wyjścia, musiał to podjąć i gospodarzyć, a baty i cięgi zbiera teraz. Po prostu była to źle zaprojektowana inwestycja i tyle.

Radna I. Morka- Kilka miesięcy temu mieliśmy tragedię w Katowicach i wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Jeżeli taka tragedia stałaby się u nas i też wtedy jest prokurator nie potrzebny? Kogo będziemy obwiniać? Jeżeli jest usterka trzeba ją zrobić tak, aby więcej już o niej nie dyskutować i żebyśmy o niej więcej nie słyszeli.

Do punktu 10 porządku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 (Druk Nr 590/06), Absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

Sprawozdanie stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 21 do protokołu.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 22 do protokołu.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 23 do protokołu.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XLIII/125/2006 z dnia 30.03.2006r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Pyrzyc z wykonania budżetu za 2005 r.

W/w uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Przewodniczący K. Rewizyjnej- M. Majak-

 • Odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyrzyc za 2005 r., która stanowi zał. Nr 25 do protokołu.

 • Odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach o wykonaniu budżetu gminy Pyrzyce za 2005 rok (załącznik do uchwały Komisji Rewizyjnej z dn. 06.04.2006r.), która stanowi zał. Nr 26 do protokołu.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LVIII/189/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 r.

W/w uchwała stanowi zał. Nr 27 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Skoro tyle powiedziano pod adresem Burmistrza jako organu wykonawczego sądzę, że do niektórych kwestii powinien się odnieść.

Najpierw odniosę się do stanowiska Komisji Rewizyjnej, z którym zapoznał Wysoką Radę Pan Przewodniczący Rady.

Odnośnie punktu 2 chciałbym wyjaśnić, że został złożony wniosek wraz z dokumentacją na pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania

budynku administracyjno- biurowego na cele mieszkalne i świetlice wiejską. Do końca roku takiego pozwolenia jeszcze nie otrzymaliśmy, a już wszystkie dokumenty są złożone. Przypomnę tylko, że w tym roku w projekcie budżetu na 2006 r. propozycja ta miała miejsce. W wyniku działań została ta pozycja z budżetu wyprowadzona po to, aby zmniejszyć deficyt. Dołożę starań, żeby świetlica była tam uruchomiona.

Odnośnie punktu 3 chcę wyjaśnić w podatku rolnym przyczynę umorzenia. Przewodniczący M. Majak powiedział tu, że nie można sprawdzić. To nie Burmistrz nie chciał pokazać dokumentów. Prawo nie pozwala, jeżeli też to jest przypisane Burmistrzowi. Tą przyczyną były przypadki losowe, bo takie były: pożary w gospodarstwach rolnych, wymarznięcia sadów. Gdyby nawet można było pokazać i komisja miałaby wgląd, to takie orzeczenia już są. Gminy przegrywały. Jeżeli wnioskodawca wykaże ze swoich dokumentów, że poniósł stratę to Burmistrz w zasadzie musi umorzyć. Dla jasności na przyszłość obiecałem, że takie dokumenty pokażę i na pewno to jednej z gmin uczynię. Aczkolwiek nie ma ten dokument mocy wiążącej na pozostałe. Sprawy te są indywidualne, ale takie rozstrzygnięcia bywały. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, umorzenia były spowodowane m. in. ty, że wykonywałem uchwały Rady Miejskiej. To Rada swoimi decyzjami (podatek od budowli, opłata eksploatacyjna) dbając o kiesę mieszkańca, w jakiś sposób, bo to nie rzutowało na cenę jednostkową. To nie były tylko decyzje Burmistrza, ale i Wysokiej Rady. W tych umorzeniach są też firmy, które wykazały się pomocą.

Chciałbym wyjaśnić, że dokonywane zmiany w budżecie w ciągu roku dokonywane były zgodnie z prawem. Jest art. 128 ustawy o finansach publicznych, z której Burmistrz korzysta i wydaje zarządzenia. Pieniądze wpływają, a Burmistrz podejmuje zarządzenia. Jeszcze raz powrócę do zarzutu, że wydawałem dużo zarządzeń. Nie da się zwarzyć tego, czy określić limitu ilości i nie przyjmuję tego zarzutu absolutnie.

Odnośnie małych sprzedaży działek pamiętamy, kiedy była sesja nadzwyczajna, co robić z uchwałą, którą Pan Wojewoda uchylił, a dotyczy sprzedaży działek, czy zaskarżyć do sądu czy nie. Też przedstawiałem projekt uchwały, bo uznałem, ze trzeba zawalczyć o takie zapisy w planie, jakie chcemy. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Pocieszające jest to, że ten Skład Orzekający, który rozpatrywał prawdopodobnie sprawę Gminy Kobylanka (gmina wygrała ten temat) i z dużą nadzieją oczekuję na wygranie tego tematu.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej akcentował trzykrotnie, że temat dotyczy tylko wykonania budżetu, a nie pozostałej kwestii. W związku z tym trzeba powiedzieć, jakie działania podejmowałem w ubiegłym roku, będzie to tylko wycinek mojej pracy, bo wszystkiego nie ma. Na każdą sesję przedkładałem Państwu informację z mojej pracy, oprócz tego uzupełniałem jeszcze ustnie. Tą bogatą wiedzę wszyscy Radni mają. Przynajmniej zwrócę uwagę na kilka strategicznych działań, które uważam, że należy przypomnieć:

 • byłem bardzo zaangażowany, żeby Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego, tzw. odlewnia żeliwa szarego w Pyrzycach nie upadła. Udało się. Nie kupił podmiot zachodni, który pewnie by go zamknął. Remonty idą, są porządkowane sprawy, będzie nowa technologia. Firma cały czas zatrudnia ludzi.

 • Firma BACKER- w 2005 r. kolejne hale, nowy budynek i na tym nie koniec, ponieważ jest wniosek o oddanie warunków na rozbudowę dalej.

 • Firma DROBIMEX- słyszałem kilka głosów niezadowolenia, że Burmistrz to sobie przypisuje. Wyraźnie stwierdzam, że w styczniu ubiegłego roku doszło do spotkania trójstronnego w Goleniowie i od tego się zaczęło. Jest pozwolenie na budowę. Firmy Zakładu Produkcji Pasz czekają w tej chwili na decyzję odnośnie środków europejskich. Wiemy ile osób będzie tam pracowało, w jakich zawodach. Pewną wiedzę na ten temat mam i sądzę wedle ich informacji, że w czerwcu inwestycja powinna ruszyć.

 • Firma EUROPA- SYSTEM w Żabowie- byłem osobiście bardzo zaangażowany (może stąd dużo rozmów na telefon komórkowy, bo było to sprawdzane przez Komisje Rewizyjną). Udało się to, że podmiot sprzedał firmie EUROPA- SYSTEM wymagane tereny i dzisiaj jak byśmy pojechali, to dach jest zakładany na nową halę, gdzie będą nowe miejsca pracy.

 • Co do współpracy z organizacjami pozarządowymi i działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, pozwolę sobie nie informować, bo ósmy rok funkcjonowania Burmistrza radni i mieszkańcy mają wyrobione zdanie. Tego jest naprawdę bardzo dużo.

Skład Komisji Rewizyjnej jest znany. Skoro Komisja wydała opinię pozytywną- dziękuję. Budżet został wykonany dobrze, wręcz słyszałem, że bardzo dobrze- za co dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Budżetu wypowiadając się przy okazji dyskusji w innej kwestii powiedział, że „organ wykonawczy jest po to, aby wykonać decyzje organu uchwałodawczego”. Ja budżet wykonałem prawidłowo, razem z moimi pracownikami w tym Ratuszu, z ludźmi z jednostek organizacyjnych. Sądzę, że nie mam powodów do wstydu, nie przespaliśmy tego okresu, aczkolwiek zawsze można więcej.

Przewodniczący K. Budżetu- A. Gumowski- Panie Burmistrzu, z wielką uwagą wysłuchałem Pańskiego wystąpienia. Nie spodziewałem się niczego innego, bo należy się czasami pochwalić swoimi osiągnięciami, ale jak ja za chwilę zaprezentuję stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezrzeszonych Rady Miejskiej w Pyrzycach to myślę, że tych minusów i negatywów jest dużo więcej niż plusów, o których Pan Burmistrz mówił.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości pozwolę sobie zacytować fragment opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu i poprzeć słowa Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wyraźnie daje do zrozumienia, jak jest określone w opinii Komisji Rewizyjnej, że „Komisja w swojej ocenia odnosi się wyłącznie do wykonania budżetu i nie poddaje ocenie w przedstawionej opinii całokształtu działalności Burmistrza”.

Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa na str. 2 i 3 mówi: „Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu”.

Jest to praktycznie Panie Burmistrzu skwitowanie służb finansowych pod względem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu, czyli odpowiednia klasyfikacja poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów, itp.

Oczytał Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Niezrzeszonych Rady Miejskiej w Pyrzycach dotyczące absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc za 2005 rok. - Stanowisko stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Po pierwsze mam takie pytanie, w porządku obrad jest głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc. Czy Komisja Rewizyjna zajmowała się tym samym wnioskiem co jest w porządku obrad? Czy też wydała opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc, bo nie wiem, nad czym mamy głosować? W opinii Komisji Rewizyjnej w komentarzu słyszę, że jest to opinia w sprawie absolutorium, ale nie do końca. Teraz nie wiem, czy to jest opinia do tego punktu porządku obrad, czy nie?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tak.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Słusznie Pan Radny zauważył, że uchwała Rady Miejskiej Składu Orzekającego RIO w Szczecinie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyrzyc absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005. Taki był to wniosek.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Chciałem uzyskać odpowiedź, że ten wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium to jest ten sam wniosek, który mamy głosować na tej sesji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Tak.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Ta opinia jest wyrażona do tego punktu porządku, na którym będziemy głosować. No więc tak rzetelna i merytoryczna Komisja (jak sądzi cała Rada, myślę, bo było to zdanie chyba tej Komisji Rewizyjnej jednomyślne), wydała opinię w stosunku do udzielenia absolutorium dla Pana Burmistrza pozytywnie. I sądzę, tak jak często odbywa się na tej sali, jest opinią wiążącą (powinna być wiążącą) Komisji wiodącej, w tej sprawie, i tak ważnej sprawie. Tym bardziej, że skład mamy rzetelny, nie podlegający, żadnych uwag, chyba nikt do Komisji nie ma.

Druga moja uwaga - Ten okres, tak jak wcześniej było powiedziane, do tych działań Pana Burmistrza w tym okresie trzeba mieć szereg uwag, a ja przynajmniej mam następujące i to w kategorii grzechów ciężkich:

 1. Pan Burmistrz jako współwłaściciel Spółki PPK nie wypełnił swojego obowiązku w zakresie kształtowania cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, co skutkuje nieuzasadnionym zawyżeniem cen za w/w media dla odbiorców w Pyrzycach w granicach 20 - 30%.

 2. Brak skutecznych działań jako właściciela Spółki PPM w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Pyrzycach. Brak działań właściciela w zakresie gospodarki tym zasobem, co doprowadziło do potężnego zadłużenia PPM-u i część tego zadłużenia niestety Rada Miejska musiała poręczyć niedawno.

 3. Brak działań w zakresie mieszkań socjalnych.

 4. Wątpliwości znaczne w sprawie dokonanych niektórych umorzeń.

Szkoda, że ustawodawca, niestety określił dosyć ściśle jaki jest zakres wniosku o udzielenie absolutorium nie dając za bardzo swobody, czy innej interpretacji. Mamy wykładnię, mamy wniosek Komisji Rewizyjnej i jak gdyby co powinno się w tym względzie zrobić to Radni powinni wiedzieć.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado oraz zaproszeni goście. Nie wiem skąd wątpliwości Pana kolegi Radnego, może jeszcze raz odczytać uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium i opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu? Nie wiem skąd wątpliwości, staramy się wykonać to jak najrzetelniej. Myślę, że z dobrą dykcją, skąd te wątpliwości - nie wiem? Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że opinia, jest to tylko opinia z wykonania budżetu, jest to sucha ocena faktów wydatkowania pieniędzy, sprawdzenia czy nie było przekroczeń w działach, rozdziałach, paragrafach, czy nie przekroczono różnego rodzaju wskaźników. Nie jest to ocena merytorycznej pracy Burmistrza, jeżeli chodzi o opinię Komisji Rewizyjnej. Jeszcze raz podkreślę, że zgodnie z przepisami, co podkreśla się w orzecznictwie - opinia Komisji Rewizyjnej nie jest wiążąca dla Rady.

Radna S. Jemielity - Myślę, że po wypowiedzi Pana Radnego Goli wszyscy Radni, szczególnie zrozumieli sentencje wypowiedzi. Uchwała Komisji Rewizyjnej Panie Przewodniczący niestety jest dla nas najważniejsza w tym temacie i tj. Komisja merytoryczna, i w tym punkcie jest najważniejsza. Pan mówi, że jest inaczej. To co mam przeczytać te uchwały jeszcze raz?

Uzasadnienie tak jak jest na odwrocie i chociażby m.in. w opinii Komisji Rewizyjnej jest w punkcie 6 wyraźnie to, co pisze Pani Przewodnicząca i skład Komisji z RIO.

W punkcie 6 spłacone w ciągu roku budżetowego 2005, zobowiązania mogące mieć wpływ na wysokość długu publicznego wraz z należnymi odsetkami wynosiły w stosunku do dochodu wykonanego w tym roku budżetowym 6,01%, nie tak jak przedstawiono we wnioskach Komisji Budżetu 13,3%.

Radny W. Kędziora - Chciałbym uniknąć polemiki. Każdy z nas ma materiały, każdy z nas jest na tyle świadomy, że zna pojęcie opinii. Ja nie chcę tutaj powielać wypowiedzi Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana M. Majaka, ale opinia ma to do siebie, że nigdy nie jest wiążąca. Fakt, i tu Pani Radna Jemielity ma rację. Na pewno jest jakieś przesłanie dla kogoś, kto nie ma wyrobionego stanowiska. Bo cóż my robiliśmy? Ja powiem uczciwie my nawet nie mieliśmy innego wyjścia, my sprawdzaliśmy rachunki, sprawdzaliśmy tak jak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił: klasyfikacje, w działach, w paragrafach, czy wszystko zgodnie z prawem zostało przesuwane - tym się zajmowaliśmy. Nie zajmowaliśmy się całą otoczką tego co ćwiczyliśmy cały rok. I Pani tutaj jako była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej próbuje nam zasugerować, że to jest dla nas wykładnia, to co robi Komisja Rewizyjna. Nie, to jest tylko przesłanka dla tych, którzy nie są zorientowani, te czasy już minęły. Każdy może - droga Pani koleżanko Radna, podejmować decyzje zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoim oglądem sytuacji. Każdy ma wyrobioną rzeczywiście jakąś opinię, bo ja powiem jeszcze inaczej, to nawet nie jest opinia z wykonania ubiegłorocznego budżetu, my sobie opinię na temat pracy Burmistrza wyrobiliśmy przez 4 lata i trudno kilkoma słowami, gdy Pani chce nam przytaczać z powrotem te teksty jakbyśmy czytać ze zrozumieniem nie potrafili. Mam wrażenie, że 100% potrafi czytać ze zrozumieniem. Jakoś tak z uporem, nie wiem godnym lepszej sprawy, odebrałem to jako takie bardzo żałosne - próba obrony poczynań Burmistrza. Przepraszam za to słowo, ale dla mnie to naprawdę było żałosne. Prosiłbym Panie Przewodniczący, żeby ta dyskusja rzeczywiście miała charakter jakiś taki merytoryczny, a nie takie tylko „klepanie w bęben”, żeby klepać.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, właściwie Radny Kędziora powiedział to, co ja jako Przewodniczący chciałem powiedzieć. Zazwyczaj tak jest, że jeżeli któryś z moich szanownych kolegów zabiera głos, to już nie ma co uzupełnić. Ja nie chcę umniejszać roli Komisji Rewizyjnej, nie chcę podważać pracy wykonanej przez członków Komisji Rewizyjnej tylko chcę powiedzieć jak mówią przepisy na ten temat. Opinia nigdy nie jest wiążąca i podkreślam to z całą stanowczością.

Chciałbym zwrócić uwagę, że w swojej opinii z wykonania budżetu za 2005, Komisja badała wykonanie budżetu przede wszystkim pod względem legalności i rzetelności, a więc przede wszystkim zgodności z prawem, a także celowości i gospodarności (może już w mniejszym stopniu), pozostawiając to również Komisji Budżetowej, która ma to w swoim zakresie.

Radna I. Morka - Proponuje, żeby zakończyć tą dyskusję i przejść do głosowania, bo przed chwilą mówiliśmy o tym, że każdy Radca Prawny interpretuje jak mu się podoba i jak chce. Tak samo my Radni mamy przed sobą uchwały i to co chcemy przeczytać to przeczytamy, to co nie chcemy to pominiemy, i każdy przyszedł tutaj już z jakimś wyrobionym zdaniem, każdy to zdanie ma. Więc nie przekonujmy się nawzajem, przejdźmy do głosowania i nie pastwmy się nad sobą, tylko zagłosujmy.

Radna S. Jemielity - Szanuję Panie Przewodniczący poprzedni skład Komisji Rewizyjnej i szanuję obecny skład. Dla mnie to są naprawdę osoby ważne, i tym bardziej w miesiącu kwietniu kiedy chodzi o absolutorium, o sprawozdanie z wykonania budżetu. Pan Przewodniczący przed chwilą powiedział, że zgodnie z ustawą, czy Statutem dokonana została ocena pod względem legalności, rzetelności itd. i to jest ważne, że zostało przygotowane prawidłowo, dlatego szanuję opinię i szanuję wniosek odnośnie absolutorium.

Radny J. Tkaczuk - Uważam, że ten punkt powinien nazywać się inaczej, nie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, tylko sprawozdanie z działalności Burmistrza i wówczas to wszystko co teraz mówimy miałoby sens, bo jeśli dyskutujemy, czy budżet został wykonany, czy nie został, to merytorycznie do tego należy się odnieść, a nie do tego co Burmistrz robił, gdzie jeździł itd. Zróbmy inną sesję i rozliczajmy Burmistrza, albo napiszmy - sprawozdanie z działalności Burmistrza, a nie z wykonania budżetu. Myślę, że skończymy na tym, głosujmy, każdy wie co kto ma robić.

Radny S. Ryżyk - Oczywiście budżet jest planem i nie ma takich instytucji, gdzie plan jest realizowany w 100% i do końca, bo bylibyśmy krajem „mlekiem i miodem płynącym”, gdybyśmy wszystkie założenia w 100% realizowali. Budżet jest planem i z założenia nie może być w całości i dokładnie co do litery wykonany. Padło tu wiele zarzutów pod adresem Pana Burmistrza, z wieloma należy się zgodzić. Niestety doprowadzono do trudnej sytuacji PPK, trudnej sytuacji PPM i to rzeczywiście trzeba z tym podjąć walkę i spróbować tą sytuację w naszych przedsiębiorstwach doprowadzić do porządku. Nie będę polemizował z opiniami, natomiast chciałbym wyrazić swoją opinię i odnieść się do niektórych zarzutów, co do których ja się nie zgadzam.

Opinia o wielkiej ilości umorzeń co do sensów stricte jest oczywiście trafna i należy unikać Panie Burmistrzu umorzeń. Natomiast wskazanie tu jako przykład szpitala, to powiem tak. Bardzo lubię Powiat, bo to jest również mój Powiat, ale gdzie wchodzą w grę pieniądze to każdy walczy o swoje i najlepszym tego przykładem jest walka o sprzedaż, czy o odkupienie dołu naszego Ratusza. Tutaj, gdzie wchodzą w grę pieniądze, to stanowisko Powiatu jest sztywne i takie powinno być stanowisko naszej Gminy. Umorzenia tak, ale za coś, czyli to powinno być naszym argumentem w procesie zakupu dolnych pomieszczeń. Nie powinniśmy „z automatu” umarzać, bo niestety z Powiatu nam też nikt prezentów nie robi i słusznie. Każdy organ ma inne cele, inne zadania i musi dołożyć wszelkich starań, żeby zyskać środki na ich realizację. Nie zgadzam się również z zarzutem, że dokonano dużo zmian w budżecie. Pan Burmistrz do tego się odnosił mówił, że w zakresie, w którym prawo mu pozwala, natomiast w zakresie zmian między działami i rozdziałami dokonano tyle zmian na ile wyraziła Rada i nic więcej i tu ani żadnej zasługi, ani żadnej winy Burmistrza nie widzę. Nie zgadzam się również z tym, że nie wykonano inwestycji doprowadzającej kanalizację do działki dla NORD-u, to chyba dobrze? Uważam, że naszą troską jest, żeby tej inwestycji zbyt pochopnie i niepotrzebnie tej inwestycji nie wykonać, żebyśmy nie zostali „wystawieni do wiatru”. Oczywiście tych środków nie wykorzystano na inny cel, i z tym również się nie zgadzam.

Stan zadłużenia - to jest taki zarzut zbyt wysoki stan zadłużenia, on nie wynika z wykonywania potrzeby, on wynika z uchwalenia budżetu. Budżet uchwalała Rada, a nie Burmistrz i to nie jest jego winą, że jest taki, a nie inny stan zadłużenia. Nawet wprost przeciwnie, deficyt budżetowy w stosunku do planowanego został zmniejszony.

Radny W. Kędziora - Prosiłbym, żeby nie dopuszczać do dyskusji ze stanowiskami i składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, bo jeżeli to ma się sprowadzać do polemiki ze stanowiskiem Klubu jednego, bądź drugiego, to proszę żeby przystąpić do głosowania.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Jestem trochę zdziwiony Panie Radny Stefanie Ryżyk, że korzysta Pan z cudzego pisma. Trzeba było napisać swoje stanowisko i z tym stanowiskiem nawet nie próbowalibyśmy polemizować, ponieważ to jest stanowisko, które zostało opracowane przez grupę Radnych, którzy mieli do tego prawo. Prawo niepisane mówi tak, że ze stanowiskiem się nie polemizuje.

Proszę pozwolić mi powrócić do tego, o czym mówił Pan Radny E. Gola - otóż tutaj ta cała wina polega trochę na naszym ustawodawcy, bo 3 lata temu głosowaliśmy jeszcze dwukrotnie: raz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, drugi raz nad udzieleniem absolutorium i były to dwa głosowania. Natomiast teraz ustawodawca złączył to wszystko do jednego głosowania i trudno się porozumieć i przyjąć jedną strategię co do sposobu głosowania, ale to jest wina tego, że połączono te dwa głosowania, czego właściwie nie wolno było robić i to jest błędem, który będzie pokutował do chwili kiedy ustawodawca nie powróci do poprzedniego sposobu decydowania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanuję stanowisko Klubu Platformy Obywatelskiej i Niezależnych, ale proszę wybaczyć, tylko odniosę się do jednego punktu, a było ich tak dużo i chyba ten jeden punkt koledzy mi wybaczycie, i żeby nie traktować wybiórczo to odniosę się do pierwszego, że Burmistrz nie wydał decyzji, nie umorzył podatku dla szpitala. Takiej decyzji nie podjąłem, dzisiaj miałem rozmowę rano z przedstawicielami Związków Zawodowych, bo chcę żeby ona była jak najlepsza, mamy wyrobione zdania, ale decyzji nie podjąłem, a więc zarzut jest nietrafny. Natomiast Radny Ryżyk powiedział, że tam gdzie wchodzą w grę pieniądze to trzeba walczyć o swoje, wspomniał o dole, a ja wspomnę o innej sytuacji, kiedy budowaliśmy halę widowiskowo - sportową, z której korzystają wszyscy Pyrzyczanie. Mimo różnych próśb, monitów, spotkań Powiat nie dołożył pół grosza (dzisiaj można powiedzieć pól EURO), nic nie otrzymaliśmy, a więc proszę zważać na to. Dzisiaj nie wiem, czy podatnik pyrzycki chce, abym przeznaczał pieniądze na zadania, które nie są własnymi. Aczkolwiek zdrowie jest jedno, szpital jeden, dlatego jest potrzeba rozważnej decyzji. Tylko tyle, bo proszono, aby ze stanowiskami nie dyskutować więc nie będę dyskutował.

Druga rzecz - opinia, wnioski - zależy kogo to dotyczy, kto je artykułuje, kto je przyjmuje itd. Opinia raz jest wiążąca, ona jest ważna, drugi raz tylko opinia, w zależności od tego kto artykułuje, czy też wnioski. Dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć, że wniosek nie został zrealizowany, bo sesja miała być wczoraj, a jest dzisiaj.

Trzecia rzecz - dzisiaj usłyszałem, że wiele nieprawidłowości w tym stanowisku, działania naganne, ale słyszałem od jednego z Radnych, że tak zapracowanego Burmistrza to nie zna. A więc tu się coś kłóci.

Kolejna rzecz - sądziłem, że otrzymam absolutorium (bo widzę, że nie będzie absolutorium), może dostanę jakąś nagrodę, to przynajmniej naprawiłbym samochód, który rozbiłem jadąc, mając delegację służbową.

Ostatni punkt - w związku z tym, że było tyle zarzutów, a w roku ubiegłym NIK przeprowadzała kontrole w naszym Urzędzie, z tego jest dokument, mam wniosek (wiem, że on nie znajdzie uznania) z prośbą o przerwę i aby Sekretarz zapoznał Radnych z protokołem NIK, jest nie długi.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Nie będę polemizował, bo zagadalibyśmy się na śmierć i mam setki argumentów przeciwko temu co powiedział przed chwilą Pan Burmistrz. Chcę zadać 2 pytania, Panie Burmistrzu, czy wie Pan jak nazywa się szpital, który znajduje się w Pyrzycach?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Powiatowy.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - A czy Gmina Pyrzyce wchodzi w skład Powiatu Pyrzyckiego? Czy my jako mieszkańcy korzystamy z innych szpitali?

Proszę brać pod uwagę gradację problemów i potrzeb naszych mieszkańców, nie wszyscy mieszkańcy muszą korzystać z hali, ale wszyscy muszą korzystać z służby zdrowia.

Radny W. Kędziora - Zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 4; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

Wynik głosowania: za - 7; przeciw - 7; wstrzymało się - 2;

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W związku z powyższym stwierdzam, że Pan Burmistrz nie uzyskał absolutorium.

Uchwała Nr L/402/06 stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Przewodniczący Rady- A. Marcinkiewicz- Ogłosił przerwę (od godz. 20:15 do godz. 20:30).

Po przerwie

Wyszli: Radna I. Morka i Radny J. Momot

Do punktu 11 porządku

Marka Gminy Pyrzyce: założenia, korzyści i metody wdrażania (Druk Nr 595/06).

Informacja stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 31 do protokołu.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 32 do protokołu.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 33 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Rolnictwa i Ekologii „Proponujemy przyznać miano regionalnego - markowego produktu turystycznego „Kompleksowi Murów Obronnych”. Komisja oczekuje przedłożenia harmonogramu przedsięwzięć - wprowadzenia poszczególnych produktów markowych z uwzględnieniem kosztów realizacji.”.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Panie Burmistrzu chciałbym zaapelować do Pana o to, żeby nie poprzestać tylko na tym dokumencie, który został nam przedłożony, bo myślę, że takich produktów można byłoby znaleźć trochę więcej, a w tej informacji mamy właściwie tylko 2 produkty wymienione, mianowicie: Pyrzyckie Spotkania z Folklorem i Mąka Pyrzycka, co do której nie do końca się zgadzam, bo na naszym terenie nie ma żadnego młyna to skąd niby mąka, ale myślę, że ten apel będzie zasadny, żeby nad tym markowym produktem jeszcze pracować i tą informację ciągle uzupełniać i wyszukiwać te elementy, które rzeczywiście mogły by być uznane za pełno markowy w Pyrzycach.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedkładając Wysokiej Radzie dokument odnośnie produktu markowego, czy marki Pyrzyc, jest to pewnego rodzaju propozycja, materiał do dyskusji. Jak słyszeliśmy jedna Komisja zaproponowała coś dodatkowego i aby z tych trzech propozycji próbować wyeksponować ten najlepszy element, który wyróżnia Pyrzyce poza granicami naszej Gminy, naszej Ziemi Pyrzyckiej. Oczekiwałem i dalej oczekuję, że to Rada ma radzić razem z organem wykonawczym, i że takie propozycje się pojawią. Może być tak, że ja przedłożę na następnej sesji kolejną propozycję i będzie propozycja znowu szukania. Myślę, żeby próbować zamknąć katalog, pewnie nie dzisiaj, po to były Komisje i dopiero wyłuskać ten jeden i jego naznaczyć, żeby on mógł być. Co do wypowiedzi Przewodniczącego K. Budżetu, że nie bardzo zgadza się z mąką pyrzycką, bo że nie ma młyna to skąd mąką, przepraszam nie odnoszę się do poprzedniego głosowania nad absolutorium, ale to tak jak zapytać dziecko „skąd się bierze mleko”, to mówią, że ze sklepu, a nie od krowy. W związku z tym mąka jest z pszenicy, a nie z młyna. W związku z tym, żeby młyn mógł wyprodukować mąkę potrzebna jest pszenica, a pyrzycka pszenica jest dobra i chyba tego uzasadniać nie trzeba. Na opakowaniu, bo ono jest bardzo ważne, ale wsad jest bardzo ważny, czy też wsad i opakowanie dobra pszenica daje szansę na dobrą jakość mąki, a opakowanie pracuje firma na ten moment bezkosztowo nad opakowaniem tejże mąki, o ile by rzeczywiście do tego doszło. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem mają swoje miejsce, swoje znaczenie od ponad dwudziestu lat i idzie swoim torem, trzeba szukać coś innego i może pyrzycka jak najbardziej tak. Jest na naszym terenie uprawa rzepaku, mamy olej kujawski, a może pyrzycki, mógłby być może cukier pyrzycki są buraki, gorzej z ziemniakiem. W tym roku wchodzimy w 250-lecie ziemniaka i w związku z tym noszę się z zamiarem wypromowania buraka cukrowego i zorganizować takie przedsięwzięcie ziemniaka z tej okazji, bo jesteśmy Gminą rolniczą i pewnie nazwę to kampanią ziemniaczano - buraczaną, aczkolwiek będą głosy, że przedwyborczą.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Tak jak wcześniej Komisja stwierdziła jednogłośnie, ze pomysł Pana Burmistrza uważamy za świetny co do tych produktów markowych. Podobnie można uznać, ze dobranie tych elementów jak właśnie mąka pyrzycka, czyli pszenica, kompleks murów to już Komisja i spotkania z Folklorem są chyba bardzo dobrymi wyborami. Chciałbym zwrócić uwagę, że na początku powinniśmy się chyba skupić na paru markowych produktach, bo w tej chwili ta dyskusja i samo podjecie decyzji jakie te produkty będą tj. jakby pierwszy i malutki kroczek, bo cały problem będzie tkwił w drożeniu tego. Powinniśmy się skupić na dwóch, trzech produktach i opracować harmonogram wdrożenia, bo za tym będą musiały iść środki finansowe i to zadecyduje o tym, czy te produkty będą miały rację bytu, że będą promować naszą Ziemie pyrzycką i cały problem pozostanie w tym harmonogramie i kosztach realizacji wprowadzenia tych produktów. Nie sądzę, żeby była trafna propozycja mówiąca o ziemniaku, buraku cukrowym, ponieważ pszenica pyrzycka jest od dawna, czarne ziemie pyrzyckie są od dawna znanym wyznacznikiem w Polsce i powinniśmy się na takich oczywistych sprawach skupić, jak też Spotkania z Folklorem i jak sądzi nasza Komisja „Kompleks Murów Obronnych”. W ramach tych trzech produktów powinniśmy się skupić i określić jakie byłyby potrzebne w najbliższym czasie środki, żeby zacząć wprowadzać te produkty markowe.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Oczywiście Panie Burmistrzu to nie ma nic wspólnego z tym co się odbyło przed chwilą, tzn. z głosowaniem, to co powiem za chwilę. Otóż nie trzeba mnie pouczać kto daje mleko, bo ja o tym doskonale wiem. Natomiast proszę sobie przypomnieć, ja mówiłem tylko o tym, że mąka pyrzycka jest nie bardzo markowym produktem pyrzyckim, ponieważ nie ma młyna. Było kiedyś mleko pyrzyckie, a dlatego pyrzyckie, że produkowane w pyrzyckiej mleczarni, a młyna nie ma, dlatego nie bardzo rozumiem ta aluzje.

Panie Burmistrzu chciałem zauważyć, że można jeszcze dwie rzeczy przyjąć za markę, otóż ja uważam, że ekologia pyrzycka jako taka, mamy Geotermię, jesteśmy miastem markowym pod względem ekologii, możemy tym się szczycić, myślę, że w tym kierunku tez można iść. Niekoniecznie produkt jeden mąka, ziemniak, burak, ale również może być to ekologia pyrzycka. Mówiłem podczas Komisji, że nasza Gmina jest znana głównie z dwóch powodów, że jak się mówi o Pyrzycach to każdy w pierwszej kolejności wymienia Geotermie, a w drugiej kolejności wymienia blokady rolnicze, dlatego warto byłoby w tą stronę iść i w tym kierunku pociągnąć ten temat. Jest również druga rzecz: nie spotkania z folklorem, ale folklor pyrzycki jako całość. Słyszeliśmy tutaj o strojach pyrzyckich i dostałem informację, że sięgają one roku 1868 r. i tj. jakaś marka, a jeszcze bardziej wykształcił się nasz folklor jak zaczęliśmy nasza polskość na tych ziemiach po II wojnie światowej, także to tez jest jakaś marka i może w tą stronę warto byłoby iść. Byłoby to bardziej czytelne, bardziej jasne (przepraszam, że się uparłem), ale niż mąka pyrzycka.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Jestem winny jako Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii jeszcze jednego stwierdzenia. Na naszej Komisji dyskutowano na temat wprowadzenia produktu ekologicznego, Gmina ekologiczna w kontekście takim jak wspomniał Pan Przewodniczący K. Budżetu z tym , że były głosy takie, że nie jest jeszcze przekroczona masa krytyczna w sensie ekologicznej Gminy, ponieważ fakt że Geotermia daje duże fory w kierunku uznania, że mamy tutaj rejon ekologiczny, ale jeszcze jest szereg elementów, które do tego nie pasują, a szczególnie uwidoczniło się to przy naszym wyjeździe w teren, widac to na wystawie, którą zorganizował Pan Burmistrz przed budynkiem. Są dzikie wysypiska śmieci, tj. nieuregulowana gospodarka odpadami na terenie Gminy i kiedy te główne elementy zostaną uporządkowane i wdrożone m.in. regulamin utrzymania czystości w Pyrzycach to wtedy można byłoby pokusić się o wprowadzenie produktu markowego ekologiczna Gmina, z tym że możemy podjąć decyzję taką, że jakie podjąć działania w najbliższym czasie, żeby uznać, ze ta Gmina jest ekologiczna i założyć sobie harmonogram dojścia do takiego określenia, ponieważ takiego produktu nie możemy sprzedawać na zewnątrz kiedy niestety jest tak duża ilość dzikich wysypisk, tj. przerażające co zobaczyliśmy w terenie i to co potwierdzały dostarczone przez Radnego Gryczkę tez dokumentujące te dzikie wysypiska.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Chciałam uzupełnić te informacje, ponieważ ostatnia bardzo dużo mówi się na temat produktów regionalnych. Chciałabym powiedzieć, że najcenniejsze z nich mają być wpisane do rejestru Unii Europejskiej, najmłodszy produkt musi mieć 25 lat. Oczywiście propozycje są świetne i je przyjmujemy, ale jeszcze raz przytoczę, że w tej chwili w pierwszej kolejności dla Pyrzyc jest haft pyrzycki Pani Dąbrowskiej, który jest w katalogu opracowany i jest on m.in. z 1868r., jest napisana praca przez etnografa na Panią Brodaczewską, ta prac magisterska jest w muzeum w Szczecinie. Jest wiele zrobionych dokumentów, tylko teraz ze strony Gminy musi być zgłoszone do rejestru Urzędu Marszałkowskiego, że Pyrzyce będą wprowadzały ten haft. Musi być marketingowo rozprowadzany, czy to będzie wzór haftu pyrzyckiego na porcelanie, czy będzie to fartuszek z haftem, czy pościel, to zależy jak chcemy wykreować ten haft pyrzycki i on ma być tylko znaczący dla Pyrzyc. Mówimy o wielkiej liście, natomiast proszę zauważyć, w tej chwili w kolejności czeka oscypek podhalański, miód wrzosowy, ponieważ musi być udokumentowane z jakich naturalnych, ekologicznych pochodzi źródeł, dlatego ta lista jest bardzo decyzyjnie sporządzana. W tej chwili na zachodniopomorskim mamy haft pyrzycki, haft kaszubski i haft jamski. W tej chwili będą każde samorządy dążyły do tego, żeby tą przynależność mieć, ponieważ wszystkie prace są w muzeum w Korbach, natomiast my w Pyrzycach nie mamy. W tej chwili jako produkt tradycyjny do wpisu czeka w pierwszej kolejności chleb, który pochodzi z Trzcianki. jest niewiele tych produktów i proces zarejestrowania jest długotrwały.

Powinniśmy wszyscy dążyć do tego, żeby tą markę wykreować i ze względu na charakter rolniczy mąka pyrzycka. Przedstawię kiedyś specyfikację dokonania tego, żeby tą mąkę zarejestrować, jest dosyć długa specyfikacja. W tej chwili jest zapisany Festiwal Wikingów jako produkt turystyczny, czyli ze względu na to, że zyskał sobie szybką popularność, jeżdżą na spotkania wikingów i stad jest propozycja, żeby Pyrzyckie Spotkania z Folklorem stały się produktem turystycznym, dlatego jest kilka podziałów tych elementów markowych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wydaje mi się, że rzeczy ekologiczne, rzeczy które mają swoją historię jak pyrzycki haft, strój pyrzycki, wydaje mi się, że udokumentowanie nie podlega tym samym kryteriom co tworzenie pieroga, chleba, czy kaszy. Kiedy 15 lat temu gościliśmy ekipę z Zespołu Mazowsze, to oficjalnie w ich katalogu jest strój pyrzycki wyodrębniony na równi z krakowskim, kurpiowskim, mazowieckim, a więc bogactwo pyrzyckie jest nieprzeciętne. Natomiast pragnę zwrócić uwagę jaka powinna być nasza rola i jest tu prośba do Pana Burmistrza, to nie jest wina tych ludzi, którzy tam pracują, którzy tam są, ale jeśli występuje znakomity Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce, kapela zawsze występowała w strojach pyrzyckich. Cieszyliśmy się z tego, że strój pyrzycki był na scenie. Dzisiaj kapela nie ma stroju pyrzyckiego, każdy inaczej ubrany i dlatego walczmy o to, róbmy coś, jeżeli potrzeba to wspomóżmy, bo tj. niezwykłe, a chusta pyrzycka obiegła cały świat jak walczyk pyrzycki i haft.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Został poruszony bardzo ważny temat ekologii i myślę, że powinniśmy jednak skupić myśli i wypowiedzi nie o ciepłowni geotermalnej, a o wodach geotermalnych, a więc ten element pyrzycki. Wysoka Rada upoważniła Burmistrza do rozpoczęcia prac, ja takie prace rozpocząłem, informowałem na początku dzisiejszej sesji. Mam nadzieję, że po wykładzie Spółka Geotermia będzie bardziej dynamicznie się rozwijała, poinformuję Radnych, że 12 maja jest Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, gdzie wymienia Narodowy Fundusz skład Rady Nadzorczej, a więc może będą nowi ludzie z nowymi pomysłami i zapytam, z czym przyjeżdżają co mają Pyrzycom do zaoferowania jako udziałowiec tejże Spółki. Co do mleka było kiedyś tak, że nie było mleczarni mieliśmy krowy, dzisiaj mamy mleczarnie, nie mamy krów to i nie ma mleka pyrzyckiego.

Do punktu 12 porządku

Propozycje wykorzystania wód geotermalnych (Druk Nr 594/06).

Informacja stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 35 do protokołu.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 36 do protokołu.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 37 do protokołu.

Radni nie wnieśli pytań i uwag do informacji.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Stwierdził, że nie ma uwag, to uważa że informacja została przyjęta.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach (Druk Nr 592/06).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 39 do protokołu.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 40 do protokołu.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 41 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Wojewoda zwrócił uwagę na jedną sprawę, dlatego jeszcze raz musimy zająć się tym projektem uchwały i proponuję ją przyjąć przez aklamację.

Wynik głosowania: za - jednogłośnie;

Uchwała Nr L/403/06 stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce (Druk Nr 586/06).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o piśmie Burmistrza i Związku Nauczycielstwa Polskiego z prośbą o przyjęcie pod obrady Sesji Rady Miejskiej w/w projektu uchwały - pisma stanowią zał. Nr 44 i Nr 45 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Poinformował, ze Komisja Budżetu pracowała nad dwoma projektami uchwał: jednym przedstawionym przez Burmistrza i drugim przedstawionym przez grupę Radnych i w głosowaniu został wybrany projekt przygotowany przez grupę Radnych i opinia dotyczy uchwały, która nie weszła pod dzisiejsze obrady - Projekt grupy Radnych wraz z opiniami Komisji stanowi załącznik Nr 46 do protokołu, uwagi Radcy prawnego stanowią załącznik Nr 47 do protokołu, opinia K. Budżetu stanowi załącznik Nr 48, opinia K. Edukacji stanowi załącznik Nr 49 do protokołu. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli to do tego mamy ta opinię, żeby wyprowadzić to z porządku obrad.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 50 do protokołu.

Radny K. Dubicki - Należałoby przyjąć taki projekt uchwały, ale może nie w tym wydaniu. Otóż nie można dopuścić do tego, że stosunek pracy powinien być rozwiązany z dniem 30 września 2006 r. Proszę Państwa tj. chyba nie w pełni logiczne, przyjdzie nauczyciel do pracy 1 września i 30 września będzie musiał iść na emeryturę, jak to sobie wyobrażacie? Ten kto wnioskował ten projekt uchwały to chyba nie do końca przemyślał tą sprawę? Żeby wszystko było jaśniejsze i czytelniejsze to należałoby ten projekt dzisiaj odrzucić , a skupić się nad projektem, który złożyło trzech Radnych i opracowały opinie Komisje. Wnioskuje o wyprowadzenie tego projektu z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Radny W. Kędziora - Byłem współautorem projektu grupy Radnych, chociaż nie powinien on był być przedmiotem dyskusji, ja tylko wyrażę swoją dezaprobatę. Proszę tego nie traktować jako próby oceny, bądź pouczenie jak Radni mają postępować, ale zasięgałem informacji (druk grupy Radnych trafił pod obrady wszystkich Komisji jako równoległy), to że nie znalazło, to dzisiaj akceptacji Rady, to trudno. Skoncentruje się nad tym jaką opinie wypracowała Komisja Edukacji. Jestem zbulwersowany, bo dowiedziałem się od kolegi Krzysztofa, że wszyscy Radni, którzy byli obecni podczas prac Komisji Edukacji bez żadnych zastrzeżeń ten projekt przyjęli jako właściwy, a tutaj przy wprowadzeniu (mówię do Przewodniczącej K. Edukacji A. Odachowskiej), z jednej strony głosuje za, a gdy ja proszę o wprowadzenie tylko druku głosuje przeciw. Dziwię się takiemu postępowaniu, jest to niespójne, nielogiczne, nie wiem czym spowodowane, albo niestarannym śledzeniem czym zajmuje się Komisja i Rada, być może jakieś inne były przesłanki. W imieniu kolegów (jeżeli projekt uchwały Burmistrza nie znajdzie akceptacji Rady) pozwolę sobie zgłosić projekt uchwały grupy Radnych jako obowiązujący, żeby nadać temu bieg z czternastodniowym wyprzedzeniem i wtedy, żeby znalazł się w programie prac najbliższej sesji, bo ja opóźniłem się o 1 dzień. Złożyłem 13 dni przed i tym samym musiało to być głosowane przez Radę.

Różnice między tym co zgłaszał Burmistrz, a proponujemy my:

 • ma to być finansowane ze środków placówek oświatowych, a nie z budżetu Gminy;

 • ma dotyczyć nauczycieli, którzy w dniu uchwalania tej uchwały są czynnymi zawodowo nauczycielami i wykonują prace nauczycielską w dowolnej placówce i mają nabyć prawa do końca roku 2007.

Jest tam wiele innych różnic, bo moglibyśmy się skupić na tym, że będzie zgłaszać poprawki do tego co zgłosił Burmistrz, ale tego jest dużo i moglibyśmy się pogubić.

Przewodnicząca K. Edukacji - A. Odachowska - Dziwię się, że skoro Pan nie był Panie Radny Kędziora na naszej Komisji , nie przeczytał Pan protokołu, to proszę nie wyrażać swojej opinii. Na naszej Komisji dwie osoby były za, dwie się wstrzymały (wstrzymała się Pani Stefania Jemielity i ja), ponieważ nie zapoznałyśmy się z projektem przygotowanym przez trzech Radnych. Podjęłyśmy decyzję, że zagłosujemy na sesji. Proszę nie wyrażać swojego zdania jeśli Pan nie wie.

Radny W. Kędziora - Posiłkowałem się wypowiedzią kolegi Krzysztofa.

Radny W. Tołoczko - Sprawa wraca z powrotem jak bumerang i Pan Burmistrz w swojej propozycji upiera się, chce dalej głosować swój pomysł finansowania ze środków budżetowych Gminy. Myślę, że warte jest zastanowienie nad projektem, który złożyli Radni i powrócić do tematu na następnej sesji . Mam wniosek, aby w głosowaniu odrzucić propozycję Burmistrza, bo ona ma wiele negatywnych aspektów.

Z-ca Kier. Wydz. OKKFiS - A. Butkowski - Zauważyłem, i jest to bardzo łatwe do rozszyfrowania, że tutaj chodzi o mnie. Ktoś dowiedział się, ze to ja mam przejść na emeryturę, a nie jestem nauczycielem i skorzystałbym (gdyby to nie weszło) z tych 4.000 zł, ale niestety w rozmowie miesiąc temu i tydzień przed poprzednią sesją rozmawiałem na ten temat z Radnym Tołoczko (chyba to potwierdzi), że z tych pieniędzy, nawet gdybym ja odchodził na emeryturę, ja bym nie skorzystał, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten projekt uchwały, który jest dzisiaj poddany pod obrady można było głosować. Ja naprawdę nie wezmę z tego złotówki, gdybym podjął taka decyzję.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Poprosiła Pana Kierownika Kaźmierczaka o wyjaśnienie Panu Dubickiemu, dlaczego 30 września.

Kier. Wydz. OKKFiS - J. Kaźmierczak - Równie dobrze mógłby być 15 październik, jest to kwestia wyboru daty przypadkowa. Natomiast ja chciałbym odnieść się do innej kwestii - nigdy nie zakładaliśmy, że finansowanie tego programu będzie się odbywało z budżetu Gminy wprost. Wiadomo, że jednostki i nauczyciele odchodzący na emeryturę mają własne budżety i te środki wiedząc w tym roku kto odchodzi będziemy mogli zaplanować i będą musiały się znaleźć w budżetach szkoły. Wniosek grupy Radnych jest oczywisty, bo tak by się musiało stać ze względu na obowiązującą dyscyplinę budżetu. Co do zaproponowanych dat to jeśli Państwo uznacie inaczej, to oczywiście podlega dyskusji i w każdej chwili można ustalić w innym kształcie.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Twierdzenie, że nie z budżetu, a z budżetu jednostek tj. wprowadzenie nas w błąd, ponieważ to jest i tak z tego samego budżetu finansowanie tych odejść na wcześniejszą emeryturę. Przychylam się do wniosku kolegi Waldemara o odrzucenie tej uchwały i odrzucenie tej uchwały, jeżeli pojawiłaby się następna.

Radny W. Kędziora - Nie zgadzam się z argumentacją Kierownika Wydziału Pana Kaźmierczaka. Z tego co wiem bazowano na projekcie uchwały Starostwa. Nikt mnie nie przekona, tylko moja logika i doświadczenie m.in. w kierowaniu placówką, to nigdy nie robi się takich ruchów (tak jak powiedział Pan Kierownik Kaźmierczak), ze można było wybrać w sposób dowolny, dowolny okres. Żaden Dyrektor nie chce zatrudniać nauczyciela po dwóch, czy trzech miesiącach roku szkolnego. Jeżeli już są takie możliwości to wysyła się nauczyciela z dniem 1 września na emeryturę i taki też zapis był. Z dniem 1 września jest emerytem, a pracownikiem jest do 31 sierpnia, wobec tego od 1 września nie wysyła się nikogo na emeryturę i dalej przy tym trwam. Jeżeli ja widzę jakiś termin tak jak Pan kolega to słusznie zauważył, 30 wrzesień, to być może to rzeczywiście daje do myślenia. Nie chodzi o to, żeby personalnie to do kogoś przyporządkować, ale wystarczy - hipotetycznie, zatrudniać się 1 września, a nauczyciel bierze pensję miesiąc na przód, czyli musi już fizycznie przepracować 1 miesiąc, żeby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń, czyli mógłby pracować do 31 września i tam taki termin jest, żeby uniknąć podejrzeń, że to się robi pod kogoś to w naszym projekcie uchwały jest wyraźnie zapis, że dotyczy nauczycieli, którzy w dniu uchwalania są pracownikami czynnymi i kilka innych jest takich obostrzeń, większych nawet jeżeli ktoś chciałby po przejściu na emeryturę podjąć pracę, bo musiałby to zwrócić i nie okres kadencji, że w ciągu pięciu lat ma nie podejmować pracy. W placówkach oświatowych jeżeli ktoś się decyduje na wcześniejszą emeryturę to niech się liczy z tym, że w ogóle nie będzie pracował w placówkach oświatowych, bo bierze 4.000 zł brutto. Są jeszcze dalej idące, że jeżeli by się zdecydował to zwrot, ale był w zapisie burmistrza, a w naszym wraz z odsetkami ustawowymi. Takich drobiazgów jest o wiele więcej i różnią się one zdecydowanie, dlatego wnieśliśmy osobny projekt uchwały i zmówieniem, że mógł być różny termin, Panie Kierowniku obraża Pan inteligencję wszystkich Radnych i publiczności. Najczęściej odchodzi się 1 września, w specyficznych sytuacjach jest to koniec roku bądź z dniem 1 stycznia, bo który Dyrektor po miesiącu będzie szukał następnego nauczyciela kiedy wszyscy się już poobsadzają w placówkach?

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie projekt uchwały o druki 586/06

Wynik głosowania: za - 2; przeciw - 9; wstrzymało się - 5;

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Radnego Waldemara Kędziory, uważam że przerobiony materiał i wypracowany wspólnie z Komisjami, żeby trafił na następne obrady Sesji RM.

Do punktu 15 porządku

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o uzasadnieniu Pana Burmistrza do poniższych projektów uchwał, które stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych (Druk Nr 598/06).

wyszli: Radny T. Tkaczuk; J. Momot, W. Kędziora;

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 53 do protokołu.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 54 do protokołu.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 55 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -12; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr L/404/06 stanowi załącznik Nr 56 do protokołu.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych (Druk Nr 599/06).

Przybył Radny W. Kędziora;

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 57 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu- stanowi zał. Nr 58 do protokołu.

 2. Komisja Edukacji- stanowi zał. Nr 59 do protokołu.

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- stanowi zał. Nr 60 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Wynik głosowania: za -13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Uchwała Nr L/405/06 stanowi załącznik Nr 61 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Odczytał protokół kontroli Nr 2/2006, którą przeprowadziła K. Rewizyjna w dniach od 28 lutego 2006 r. do 7 marca 2006 r. - protokół stanowi załącznik Nr 62 do protokołu z obrad sesji RM.

 • Odczytał wyjaśnienia Burmistrza do protokołu z kontroli, które stanowią załącznik Nr 63 do protokołu z obrad sesji RM.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Ponieważ nie ma wszystkim, a zarzucono już, ze pewne informacje zostały źle przekazane, pozwoli Pan Przewodniczący, że odpowiemy na piśmie dla wszystkich Radnych.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Co stoi na przeszkodzie, żeby odpowiedzieć na pytanie w sprawie monitoringu, boja zadałem pytanie i jestem na tej sali.

Otrzymałem od Pani Burmistrz dwie odpowiedzi:

 • jedna dotyczy filmu pt. „Uroki Pyrzyc”;

 • druga w sprawie oddania do renowacji obrazów wyszywanych i ta odpowiedź mnie nie zadawala i proszę o jak najszybsze uzupełnienie tych informacji.

Jeżeli chodzi o film, to czy w związku z aneksem zawartym do tej umowy zmieniła się kwota tego zlecenia i ile będzie wynosiła cała wartość tego filmu? Pytałem na temat tego filmu ok. pól roku temu i otrzymałem informację, że mieli się tym zająć sponsorzy. Ile płacili sponsorzy na produkcje tego filmu, czy będą jacy kolwiek sponsorzy, bo wydaliśmy już 3.600 zł brutto, a pewnie będzie kosztowało to kilka razy więcej.

Jeżeli film dotyczy uroków Pyrzyc i jeżeli wydajemy nasze pyrzyckie pieniądze, to czy zapraszaliśmy lokalne firmy do współpracy, czy do kooperacji, czy jako producenci, bo wiem, że to zlecenie wykonywano w Koszalinie. Czy nie jest to czasami taka dziwna tendencja, żeby wyprowadzać pieniądze i kierować je poza teren naszej Gminy?

Jeżeli chodzi o obrazy (widzę, ze zostało to również zlecone aż w Złocieńcu), czy szukano takiego fachowca w Pyrzycach (wg mnie są tacy fachowcy)? Podała mi Pani, że praca została wykonana na umowę o dzieło, zamówienie nie przekracza 3000 EURO. Proszę podać jaka jest wartość tej renowacji, bo skoro nie przekracza 3.000 EORO to może być 2.999.

Te obrazy były z PDK, czy one wrócą do PDK?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak jak Pani Burmistrz się zwróciła

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Proszę o odpowiedź na sesji w sprawie monitoringu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Mam przygotowany projekt pisma, którego nie zdążyłem wysłać i je odczytam. „Na ręce Pana Przewodniczącego. Dotyczy zapytania Radnego Pana Andrzeja Gumowskiego na posiedzeniu Komisji Budżetowej. W dniu 19 kwietnia 2006 r. w sprawie monitoringu miasta Pyrzyce. Chciałbym poinformować Pana Przewodniczącego, iż 22 kwietnia (sobota) odbyłem spotkanie z Panem Tadeuszem Darczyńskim - Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Handlowego AURA na temat funkcjonowania i możliwości monitorowania miasta. Pan Darczyński poinformował mnie, iż firma, której jest prezesem, pracuje nad wprowadzeniem nowej technologii dostępu do internetu WIMAKS, który ma dużo większe zastosowanie. Technologia WIMAKS to ogromna szansa rozwoju dla operatorów, ale również dla użytkowników końcowych. Jest to nowoczesna forma bezprzewodowej łączności zbudowana przez operatora, firmę SERANE z wykorzystaniem sprzętu Alfaim. Na zebraniach wiejskich m.in. w Żabowie padały postulaty o zwiększenie ilości patroli Policji lub uruchomienie posterunku. W związku z potrzebą poprawy bezpieczeństwa, Pan Prezes poinformował mnie, iż udzieli odpowiedzi, czy kamera zainstalowana na PDK będzie mogła objąć swoim zasięgiem miejscowość Żabów. Wobec informacji uzyskanych oraz oczekiwanych od Pana Darczyńskiego proponuję wstrzymać się z uruchomieniem monitoringu do czasu, aż firma wprowadzi nowy system, ponieważ pojawią się nowe olbrzymie możliwości techniczne do wykorzystania w tym zakresie.” Pan Darczyński poinformował, że w drugim tygodniu maja (ok. dziesiątego) będzie miał większą wiedzę i sprawdzą.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Dzisiaj przed sesją pozwoliłem sobie wykonać telefon do Pana Darczyńskiego i nie było mowy o żadnych negocjacjach na temat ewentualnej umowy, czy ewentualnie tworzenia sieci monitoringu. Znam sprawę wprowadzenia nowego systemu i tj. jeszcze kwestia przyszłości i nic nie stoi na przeszkodzie Panie Burmistrzu, żeby już w tej chwili wprowadzać to co jest. Natomiast z wykorzystaniem tego sprzętu, który będzie tutaj zamontowany to po prostu realizować, to do czego zobowiązała Pana Rada Miejska. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód i nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast nie podjął Pan żadnych negocjacji z Panem Darczyćnskim odnośnie instalacji monitoringu w Pyrzycach. Rozmawiałem z Panem Darczyńskim był tym zniesmaczony i właściwie rozmawialiśmy o niczym. Kończyło się to pytaniem Pani Burmistrz, bodajże czy Pan Darczyński jest za tym żeby wprowadzić tutaj monitoring, jest to śmieszne pytanie i chyba mało poważne. Panie Burmistrzu ja bardzo proszę jeszcze raz i apeluję, nie wiem jakich używać sformułować i argumentów. Rada kilkakrotnie podejmowała ten temat i kilkakrotnie zobowiązywała Pana do podjęcia ostatnio już natychmiastowych działań, a Pan w dalszym ciągu szuka dziury w całym. Niech Pan podejmie te negocjacje, są pieniądze w budżecie, jest Powiat, który już w to wszedł, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która w to weszła i nie ciągnijmy się znowu w ogonie. Apeluję i proszę niech Pan podejmie natychmiast decyzje dotyczące monitoringu.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - W kwestii stwierdzenia przez Pana Burmistrza, że odpowiedzi na pytania na poprzedniej sesji zostały udzielone przytoczę wypowiedź Pani Burmistrz, która odpowiadała na moje pytanie z protokołu sesji na temat opłat pobieranych przez PPK w Baniach i w Lipianach. „Dyrektor ma prawo ogłaszać przetarg i wygrywać. Wiem tylko, że w następnym tygodniu odbędzie się posiedzenie Wspólników i na pewno Burmistrz to pytanie zada Panu Dyrektorowi.” Więc odpowiedzi na to pytanie nie było.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odpowiadając Radnemu Goli na to pytanie postawione jako wspólnik, aby próbować wyrównać ceny odpadów jest to mechanizm dzisiaj nie dopuszczalny i Dyrektor ubiega się o większy zakres działalności. Czy stosuje ceny dubingowe, tego nie wiem. Natomiast z racji tej, że sytuacja finansowa w Spółce jest taka, a nie inna ma bardzo trudne zadanie, czy pozyskać surowce i mieć miejsca pracy, czy też kupować zwolnić cenę może nawet poniżej, ale w żaden sposób nie mogę polecić jako wspólnik i podjąć uchwały w tym zakresie, aby cena była podobna. Świadczyłoby to bardzo źle o wspólniku, który nie zna zasady rynku, konkurencyjności i funkcjonowania Spółek w oparciu o prawo Kodeks Handlowy. Nie potrafię inaczej na to pytanie odpowiedzieć. Zrobię w ten sposób, ze wystąpię z pismem do Dyrektora, żeby Panu Radnemu odpowiedział pisemnie na to pytanie i to chyba będzie lepsza droga.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Panie Burmistrzu ja zadałem pytanie do właściciela, które brzmiało konkretnie. Prosiłem o ustalenie jakie są ceny w Lipianach i Baniach, proszę podać te ceny i wyjaśnić, czy jest to dopuszczalne (jeżeli te informacje się potwierdzą), żeby były takie różnice w cenach dla Pyrzyc, Lipian i Bani, i ja prosiłem odpowiedź od Pana Burmistrza.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Myślę, że Pan Dyrektor w jakiś sposób udzielił i mówiła to osoba, która zarządza firmą, że nie 12, czy 14, ale 35 zł, ale niech potwierdzi to pisemnie.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Mamy Zgromadzenie Wspólników i wszystkie instrumenty do tego, żeby informacje uzyskać i udzielić mi tej odpowiedzi, żeby Pan Burmistrz mi jej udzielił. Ja nie chcę informacji od Pana Dyrektora, bo dla mnie stroną jest Pan Burmistrz.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie traktuję mojej wypowiedzi teraz jako odpowiedź w części na pytanie. Odpowiem na piśmie od początku do końca.

Z-ca Burmistrza Pyrzyc - T. Jasińska - Chciałam odpowiedzieć Panu Przewodniczącemu A. Gumowskiemu na pytanie, które przytoczył. Ponieważ osobiście zaproszę Pana Prezesa Darczyńskiego i chciałam powiedzieć, że zadałam prywatne pytanie na temat monitoringu, ale zainteresował mnie Żabów i uzyskałam ciekawą informację, że można zainstalować kamerę w Żabowie i to było moje pytanie w kierunku nadal troski o monitoringu.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował, że Pan Burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie na zgłoszone zapytania.

Do punktu 18 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wnioski K. Rolnictwa i Ekologii, które kolejno zostały poddane pod głosowanie. Wnioski stanowią załącznik Nr 64 do protokołu.

(wyszedł Radny J. Momot i Radny W. Kędziora)

 1. Komisja wnioskuje o przyspieszenie prac nad regulaminem utrzymania czystości w Gminie Pyrzyce w tym uwzględnienie w szerszym stopniu, w stosunku do poprzedniego projektu, selektywnej zbiórki w aspekcie organizacyjnym i finansowym.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęty.

 1. Komisja wnioskuje o wystąpienie o szczegółową opinię dotyczącą w/w regulaminu do odbiorców odpadów i ustosunkowanie się do niej.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęty.

 1. Komisja wnioskuje o zwiększenie skuteczności edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie wstępnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęty.

 1. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków z GFOŚiGW kierowanych na organizacje gospodarki odpadami.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek został przyjęty.

 1. Komisja wnioskuje o wyznaczenie terenu oraz formy odbioru odpadów budowlanych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęty.

 1. Komisja, w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy, wnioskuje o zorganizowanie prezentacji odpadów „dzikich wysypisk” zebranych w ramach akcji „Dnia Ziemi”.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 10; przeciw - 4; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Odczytał wnioski K. Edukacji, które kolejno zostały poddane pod głosowanie. Wnioski stanowią załącznik Nr 65 do protokołu.

 1. Komisja wnioskuje o wyznaczenie pomieszczenia kryzysowego - socjalnego na terenie gminy Pyrzyce, w którym w wyniku zdarzeń losowych lub przemocy w rodzinie, (która wymaga interwencji) będzie można umieścić poszkodowane rodziny.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęty.

 1. Komisja wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do utworzenia lokali socjalnych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wynik głosowania: za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek został przyjęty.

Radny K. Dubicki - Proszę o pisemną odpowiedź na decyzję Dyrektora Szpitala Odnośnie cytuję „Ponadto wystąpiliśmy do Dyrektora Szpitala pyrzyckiego o udostępnienie nieodpłatnie parkingu na terenie szpitala dla pacjentów i interesantów tej jednostki”. Chciałbym wiedzieć co na to szpital.

 • Chciałbym przypomnieć Państwu, dzisiaj była mowa o tym, a zwracał uwagę Pan Kruszyński, że Pan Burmistrz przyjmuje nie wie jak, ze chodzi itd. W Regulaminie jest napisane, że przynajmniej jeden dzień musi być po godzinach pracy, czyli po godz. 15:00 dwie godziny, to w celu wyjaśnienia.

 • Zgłaszam wniosek pod głosowanie: miedzy Zakładem Pogrzebowym Pana Dudziaka, a cmentarzem jest wolna działka pana Dudziaka, który za użyczenie Gminie, chce, aby Gmina mogła np. tam zrobić parking. Wiem, że takie rozmowy Pana burmistrza były prowadzone. Wnioskuję o to, aby Pan Burmistrz podjął ponownie działania, żeby taki parking na tym miejscu utworzyć, a będzie to na pewno z korzyścią dla mieszkańców.

 • Drugi wniosek: Wiele ostatnio dzieje się na mieście prac porządkowych, koło fontanny stanęły lampy i na jednym ze słupów z lampą są tabliczki w formie drogowskazu i na nich są napisy miast partnerskich które współpracują z Gminą Pyrzyce. Wnioskuję o to, aby nazwy ulic w mieście też w taki sposób zaprezentować, bo np. znak z nazwą ul. Basenowa leży w krzakach, napis z ul. Mickiewicza jest połamany, wisi na płocie, który ledwo co stoi. W celu poprawienia estetyki miasta wnioskuję o to, aby wszystkie nazwy ulic kolejno wprowadzać na ładnych dekoracyjnych słupkach, a nie na murach, czy płotach.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałem się odnieść się do wypowiedzi Radnego K. Dubickiego, ponieważ niektóre tematy są wyprzedzone, czy też chciałbym powiadomić, czy poinformować.

 • Szpital Powiatowy - parking Radny Dubicki prosił na piśmie, to otrzyma na piśmie.

 • Przyjęcia po godzinach - reguluje mój tryb pracy i przyjmuje w godzinach i po godzinach, w soboty również, więc nie ma obaw co do tego, ze interesanci nie są obsłużenie i nie są przyjmowani, jest to moja kompetencja.

 • Co do działki między Państwem Dudziak, a cmentarzem - temat jest znacznie wyprzedzony. Jestem w porozumieniu ustnym, oczywiście będzie to przedmiotem decyzji Wysokiej Rady, bo żeby zainwestować na terenie użyczonym na określoną ilość lat, a co potem itd. Temat jest mi znany sam, go podjąłem. Nie musieli Radni się angażować, bo temat nabiera swoistego biegu, a to związane jest z budową tężni przy ul. Basenowej, potrzeba trochę miejsc parkingowych i planuję, aby na tym terenie było ok. 80 miejsc parkingowych.

 • Miasto - drogowskazy i ulice. - Taki wniosek padł w 1992 r. z ust Radnego Momota, potem będąc Radnym w kadencji 94 - 98 również wnioskowałem i jakoś nie może się przyjąć, Rada nie była przychylna takim oznaczeniom. Jak dobrze pamiętam to chyba i w tej kadencji któryś z Radnych ten temat podnosił i też nie było przyzwolenia. Może niepotrzebnie pytam, bo czy to jest w ogóle w kompetencji Rady, wystarczy aby służby komunalne (w tym przypadku PPK) zaproponowały takie rozwiązanie, inicjatywa Dyrektora mogłaby być w takim zakresie.

 • Co do tablic, które leżą w krzakach (ul. Basenowa i Mickiewicza) to pewnie odniosłaby się Zastępca, bo tam mieszka, a może zauważyła to by powiedziała. Może niech się do tego odniesie.

Przewodniczący K. Rolnictwa i Ekologii - E. Gola - Jak dobrze pamiętam to kiedy podejmowaliśmy decyzje o sprzedaży działki na Zakład Pogrzebowy to była deklaracja, że zostanie zbudowany ogólnodostępny parking przez Pana Dudziaka. Proponuję wrócić do tych materiałów z tamtego okresu, bo tak było. Miał być zbudowany ogólnodostępny parking przy Zakładzie Pogrzebowym, tak nam deklarowano w momencie podejmowania decyzji.

Przewodniczący K. Budżetu - A. Gumowski - Był deklarowany parking wewnątrz tego Zakłady, który w tej chwili powstał, i powstał parking, Pan Dudziak nie robi żadnych obiekcji, żeby tam zaparkować samochód. Natomiast ja zdecydowanie popieram zdanie Burmistrza, ze rzeczywiście tam ten parking jest niezbędny tylko kwestia dobrze wynegocjowanej umowy, myślę że 30 - 40 lat bezpłatna dzierżawa tego terenu. Ten temat nie miał znaczenie dopóki nie powstał nowy cmentarz i w tej chwili jest tam bardzo niedobrze, nie ma gdzie stanąć i to jest jedyne rozwiązanie, być może że z wizją w przyszłości tężni, ale w tej chwili dużo ludzi odwiedza cmentarz i stawiają samochody na ul. Cmentarnej i stwarza to kolosalne zagrożenie. Pomóżmy i stwórzmy jakiś ogólnodostępny parking z prawdziwego zdarzenia dla naszych mieszkańców.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Radnego K. Dubickiego o utworzenie parkingu przy cmentarzu.

Wynik głosowania: za - 12; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek został przyjęty.

Radny K. Dubicki - Zgłosił wniosek o zaprezentowanie naw ulic na tablicach zamieszczonych na słupkach dekoracyjnych, tak jak jest to wykonane przy fontannie.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Chciałam powiadomić, że w tej chwili jest jeszcze planowane oznaczenie Osiedla Mickiewicza, ponieważ tam w ogóle jest nie zachowana numeracja, ale jest pytanie - skąd pieniądze, chyba, że na przyszły rok, w następnym budżecie.

Radny K. Dubicki - Może będą jakieś dodatkowe, może wygramy w totolotka.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Jest to wniosek i proszę podejść poważnie.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Rozumiem, że Pan Radny Dubicki podał przykłady dwóch ulic, ale może trzeba rozeznać przez służby Burmistrza, gdzie jeszcze tak jest, żeby uzupełnić.

Radny K. Dubicki - Ul. Młyńska, Niepodległości, mogę wymieniać mnóstwo.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Radnego K. Dubickiego o zaprezentowanie naw ulic na tablicach zamieszczonych na słupkach dekoracyjnych, tak jak jest to wykonane przy fontannie.

Wynik głosowania: za - 9; przeciw - 2; wstrzymało się - 3;

Wniosek został przyjęty.

Radni nie zgłosili więcej wniosków.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował o pismach:

 • pismo podpisane przez Panią Burmistrz w sprawie poprawy bezpieczeństwa w Gminie Pyrzyce -pismo stanowi załącznik Nr 66 do protokołu;

 • Wniosek mieszkańców wsi Letnin, który stanowi załącznik Nr 67 do protokołu - pismo zostanie przekazane do przeanalizowania na posiedzenie K. Budżetowej;

 • Podziękowanie za współpracę od Pana insp. Jana Olewicza, które stanowi załącznik Nr 68 do protokołu; W przyszłym tygodniu będę chciał spotkać się z nowym Panem Komendantem, Panem Olewiczem, Przewodniczącymi Klubów i Panem Burmistrzem.

 • 3 maja jest obchodzone święto konstytucji, odbędzie się wiele imprez organizowanych przez instytucje kultury, o godz. 10:45 odbędzie się Msza za ojczyznę i zgodnie z decyzją Wysokiej Rady chcę ustalić na ten dzień poczet sztandarowy. Zgodnie z kolejnością poczet sztandarowy przypada:

 • Radnemu Andrzejowi Gumowskiemu;

 • Radnej Stefanii Jemielity;

 • Radnemu Waldemarowi Kędziorze.

 • Na dzień 10 czerwca zapowiadam uroczystą sesję Rady Miejskiej, ponieważ miasto otrzymało patronat Świętego Ottona i będzie to uroczysta sesja.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W uzupełnieniu do wypowiedzi, z którą Pan Przewodniczący się z nami podzielił chciałbym przypomnieć, iż w roku 2004 Rada Miejska swoim pismem wspierała działanie władz kościoła o nadanie Pyrzycom Ptrona Świętego Ottona.

 • Zwróciłem się z pismem (pismo stanowi załącznik Nr 69 do protokołu) do Pana Przewodniczącego, którym informuję, iż porozumiałem się z Panem Wójtem Gminy Przelewice, ponieważ mamy wiele wspólnego, bo goście jadący do ogrodu dendrologicznego wstępują do naszego Sanktuarium w Brzesku, budujemy ścieżkę rowerowo - pieszą w tamtym kierunku i drugi etap będzie robiony już razem. W roku ubiegłym roku robiliśmy wspólnie V Festiwal Nauki, sądzę że wybudujemy tężnie, a tam jest Centrum botaniczne. Już zbyt wiele łączy nas różnych przedsięwzięć i chcielibyśmy, aby na wspólnym posiedzeniu Rad przedstawić (Wójt i Burmistrz) wizję wspólnych działań na przyszłość, żeby te instytucje nawzajem się uzupełniały i Wójtowi Przelewic również na tym zależy, ponieważ to Centrum trzeba będzie utrzymać, a więc nasza wspólna sprawa, nasz wspólny cel.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Przy pierwszej rozmowie z Przewodniczącym Klubów ustalimy wstępnie jakiś termin.

Do punktu 19 porządku

Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady L sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:49:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:49:34