PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 sierpnia 2005r. (wtorek) – godz. 14:00 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 30 sierpnia 2005r. (wtorek) - godz. 14:00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr ).

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu

Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej

w Pyrzycach ds. Rewitalizacji (Druk Nr 477/05), informacja Burmistrza

Pyrzyc nt. prac zmierzających do opracowania Programu Rewitalizacji dla

Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013 (Druk Nr 476/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do zatwierdzenia projektów

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

(Druk Nr 465/05),

 1. opinia stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

9. Projekt uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę

Pyrzyce (Druk Nr 466/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk Nr 468/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (Druk Nr 464/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXXIX/313/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży

działek numer 81/7, 81/8, 81/9, 81/11 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce

(Druk Nr 473/05),

 1. opinie stałych komisji rady

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek

numer 81/7 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 474/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 735 w obrębie Brzesko

gmina Pyrzyce (Druk Nr 467/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości

położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej 3 (Druk Nr 480/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży działek numer

182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 475/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z

Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z

zakresu oświaty (Druk Nr 469/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą

Dolice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie

miasta Pyrzyce (Druk Nr 470/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

19. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą

Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie

miasta Pyrzyce (Druk Nr 471/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

20. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą

Warnice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie

miasta Pyrzyce (Druk Nr 472/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz

sposobu jej poboru (Druk Nr 478/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

(Druk Nr 482/05)

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

(Druk Nr 481/05)

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

24. Projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej

(Druk Nr 483/05)

a) podjęcie uchwały

25. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

(Druk Nr 484/05)

 1. zgłaszanie kandydatów,

 2. podjęcie uchwały

26. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

27. Wolne wnioski.

28. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 29-08-2005 14:25:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 29-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 29-08-2005 14:25:14