Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 listopada 2005r. (czwartek) – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 24 listopada 2005r. (czwartek) - godz.14,15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7.Informacja Burmistrza „Stan ochrony środowiska w gminie Pyrzyce ”.

8.Informacja Burmistrza nt. „Realizacja inwestycji przy ul.Ciepłowniczej w

Pyrzycach w zakresie produkcji warzyw szklarniowych i pomoc gminy w tym

zakresie” (Informacja ustna)

9.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele

mieszkaniowe oraz rolne.

11.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej

własność gminy Pyrzyce.

12.Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Pyrzyc.

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

15. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta

przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

16.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego.

  1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

  1. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

  1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

  1. Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r.

  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

25. Projekt uchwały w sprawie oddania w formie darowizny lokalu

użytkowego położonego w Pyrzycach przy ul.Kwiatowej 3.

  1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum rekreacyjno-sportowe w Pyrzycach”.

27. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

28. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

29. Wolne wnioski.

30. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-11-2005 14:46:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-11-2005 14:46:53