Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 grudnia 2005r. godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

XLV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 29 grudnia 2005r. - godz.14,15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XLIII, XLIV sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2006

8.Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2006.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Remont, przebudowa -

modernizacja obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb

świetlicy wiejskiej” w ramach Sektorowego Programu

Operacyjnego „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz

rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” oraz zabezpieczenia

prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in

blanko”.

12. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

spółka z o.o. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe z siedzibą

w Pyrzycach.

13. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie wniesienia

aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka

z o.o. majątku wodno-kanalizacyjnego gminy Pyrzyce.

14. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.

15. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.

16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia

na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina

Pyrzyce w zamian za zadłużenia.

17. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie

urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce.

18. Projekt uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów

na nieruchomościach komunalnych Gminy Pyrzyce.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia straży

gminnej.

20. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od

nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de

minimis.

21. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lub

oddania we współużytkowanie wieczyste działki nr 200/19

położonej w Pyrzycach w obrębie nr 6.

22. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego

własność gminy Pyrzyce.

23.Sprawozdania stałych komisji rady z przyjętych planów pracy za

2005r. ( Sprawozdania przedstawią Przewodniczący Komisji).

24.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

25.Wolne wnioski.

26.Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-12-2005 13:09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-12-2005 13:09:32