Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 marca 2006r. – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

XLIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 30 marca 2006r. - godz.14,15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Działalność Burmistrza na rzecz rozwoju gospodarczego gminy

Pyrzyce.

8. Analiza skuteczności funkcjonowania systemu oświaty w zakresie

przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych oraz jego

przygotowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

9. Stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie Pyrzyce.

10. Ochrona środowiska w Gminie Pyrzyce i zapobieganie

zagrożeniom występującym w środowisku naturalnym.

11. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych z

realizacji uchwał w 2005r.

12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do

udzielenia poręczenia.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych

odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w

placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest

Gmina Pyrzyce.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Pyrzyce.

15. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciw-

działania Narkomanii na lata 2006 - 2008.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu

umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy

Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje

się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w

spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych.

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Pyrzyce.

19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława

Cichowicza, Benedykta Zielińskiego oraz Mariusza Majaka na

bezczynność Burmistrza Pyrzyc w sprawie doprowadzenia do

umożliwienia skarżącym wykupienia mieszkań, zaadaptowanych

ze strychów.

20.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

21.Wolne wnioski.

22.Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-03-2006 14:44:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-03-2006 14:44:37