PLAN PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH NA ROK 2004


PLAN KONTROLI

KOMISJI REWIZYJNEJ

NA ROK 2004

Styczeń

 1. Opracowanie planu kontroli Komisji na 2004 r.

Luty

 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2004 r.

 2. Kontrola zasad przekazywania i wykorzystania przekazanych dotacji

na kluby sportowe za 2003 r.

Marzec

 1. Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników

Urzędu Miejskiego za 2003 r.

Kwiecień

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za 2003r.

 1. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Maj

 1. Kontrola działalności OSiR-u dotycząca hali widowiskowo-sportowej

za okres od X/2003 do IV/2004r.

Czerwiec

 1. Kontrola celowości wykorzystania środków

w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji za 2003r.

Wrzesień

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

 2. Kontrola działalności świetlic socjoterapeutycznych za okres od IX/2003 do VIII/2004 (wydatkowanie środków i faktyczne działanie).

Październik

 1. Kontrola realizacji wniosków sołtysów, mieszkańców i radnych

za I półrocze 2004 r.

 1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 01.01 - 30.09.2004r.

Listopad

 1. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej od I - X /2004r.

 2. Kontrola realizacji wniosków stałych Komisji Rady za 2004r.

Grudzień

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2005r.

 2. Wypracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za 2004r.

 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005r.

 4. Opracowanie opinii w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2005r.

Ponadto Komisja Rewizyjna będzie realizowała inne tematy przyjęte przez

Radę Miejską w Pyrzycach dotyczące kontroli.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/134/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004r.

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO,

PROMOCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2004R.

Styczeń

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2004r.

 2. Wypracowanie opinii i wniosków w sprawie planu inwestycyjnego gminy

na rok 2004 i lata następne.

 1. Ocena realizacji budżetu za 2003r. gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, biblioteka, OSiR, PDK, ZUT) pod kątem planowanych prac nad budżetem gminy na 2004r.

 2. Ocena działań podejmowanych w zakresie promocji gminy.

Luty

 1. Analiza wniosków komisji problemowych Rady Miejskiej dotyczących budżetu gminy 2004r.

 2. Opinia w sprawie planu remontów szkół, przedszkoli i innych budynków będących własnością gminy w kontekście prac nad budżetem gminy

na 2004r.

 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na 2004r.

Marzec

 1. Ocena działalności i sytuacji finansowej PPK Pyrzyce.

 2. Ocena działalności i sytuacji finansowej PPM Pyrzyce.

Kwiecień

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2003r.

 2. Ocena prawidłowości wykorzystywania środków budżetowych na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni miejskiej oraz cmentarzy komunalnych.

Maj

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za I kwartał

2004r.

 1. Wypracowanie wniosków w sprawie działalności PDK, Biblioteki i OSiR-u. Ocena przygotowania do wakacji.

 2. Wypracowanie opinii na temat działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czerwiec

 1. Ocena stanu zasobów komunalnych i mieszkaniowych oraz infrastruktury komunalnej i ich wykorzystania.

 2. Wypracowanie wniosków w sprawie działalności GOPS.

Wrzesień

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

 2. Ocena działalności Geotermii Pyrzyce.

Październik

 1. Współdziałanie zgromadzenia wspólników, rad nadzorczych i zarządów

w jednoosobowych spółkach gminy w zakresie realizacji statutowych zadań

spółek.

 1. Ocena realizacji gminnych inwestycji.

Listopad

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2004r.

 2. Analiza aktualnego stanu w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy i potrzeb budżetowych w tym zakresie na rok 2005 i lata następne.

 3. Analiza wniosków komisji problemowych Rady Miejskiej dotyczących budżetu roku 2005.

Grudzień

 1. Wypracowanie opinii i wniosków w sprawie planu inwestycyjnego gminy

na rok 2005 i lata następne.

 1. Opinia w sprawie planu remontów szkół, przedszkoli i innych budynków będących własnością gminy w kontekście prac nad budżetem gminy

na rok 2005.

 1. Ocena realizacji planu pracy Komisji za 2004r.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005r.

 3. Opracowanie opinii w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/134/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA ROK 2004

STYCZEŃ

 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na 2004 rok.

 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2004 rok.

 3. Rozpatrzenie informacji o przygotowaniu placówek kulturalno - oświatowych do ferii zimowych. Propozycje dofinansowania ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w roku 2004.

 4. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

LUTY

 1. Zapoznanie się z kierunkami rozwoju oświaty w Gminie Pyrzyce. Perspektywy funkcjonowania oświaty w okresie najbliższych lat.

 2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych klubom i stowarzyszeniom sportowym w 2003r.

 3. Ocena organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wizyty w placówkach.

 4. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

MARZEC

 1. Zapoznanie się z działalnością stowarzyszeń i organizacji działających

na terenie gminy Pyrzyce pod katem współpracy z miastem i dotacji

z budżetu miasta.

 1. Zatwierdzenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na rok 2004.

 1. Przedstawienie informacji o stanie ładu i porządku publicznego

i informacji o powołaniu i powstaniu Straży Miejskiej w 2004r.

 1. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

KWIECIEŃ

1. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w gminie.

2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

MAJ

 1. Sytuacja społeczna młodzieży na terenie gminy Pyrzyce.

 2. Wizyty w placówkach kultury funkcjonujących w mieście.

 3. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

CZERWIEC

 1. Zapoznanie się z podjętymi działaniami zapobiegania przejawom

patologii i przestępczości wśród nieletnich - wypracowanie opinii

Komisji.

 1. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

WRZESIEŃ

 1. Dokonanie przeglądu świetlic wiejskich.

 2. Zapoznanie się ze zorganizowaną turystyką i imprezami sportu szkolnego.

 3. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena stanu dróg, ich oznakowania i oświetlenia przed nadchodzącym

okresem zimowym.

 1. Zapoznanie się z pracą mediów zapisanych w tradycję lokalną miasta.

 2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

LISTOPAD

 1. Wstępna analiza potrzeb organizacji i stowarzyszeń o charakterze

sportowym, wypoczynkowym i rekreacyjnym.

 1. Ocena realizacji programu dożywiania dzieci w szkołach.

 2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2005.

 2. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2004.

 3. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/134/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004r.

PLAN PRACY

KOMISJI EKOLOGII, OPIEKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA

I ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU

NA ROK 2004

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2004r.

 2. Problem bezrobocia i bezdomności na terenie Gminy Pyrzyce.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

LUTY

 1. Sytuacja oraz problemy związane z ochroną środowiska na terenie

Gminy Pyrzyce - propozycje, rozwiązania.

 1. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

MARZEC

 1. Ocena działalności i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej

"Eskulap".

 1. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

KWIECIEŃ

 1. Przegląd oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i dzikie wysypiska-

Komisja wyjazdowa.

 1. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

MAJ

 1. Przegląd terenów zielonych - Komisja wyjazdowa.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

CZERWIEC

 1. Spotkanie Komisji z Kierownikiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie oraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie omówienia sytuacji związanej z wejściem w życie nowej Ustawy o opiece społecznej.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

WRZESIEŃ

 1. Ocena Komisji konkursu na najładniejsze otoczenie.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

PAŹDZIERNIK

 1. Zapoznanie się z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

LISTOPAD

 1. Sytuacja bezdomności i bezrobocia oraz przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia pomocy ludziom bezdomnym.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

GRUDZIEŃ

 1. Analiza działalności Komisji za 2004r.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/134/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

NA ROK 2004

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2004r.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

LUTY

 • 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Pyrzyce w latach 2004 - 2007.

2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

MARZEC

 1. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z działalności w zakresie przygotowań polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej.

 2. Informacja z działalności pyrzyckiego przedstawicielstwa Agencji Nieruchomości Rolnych.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

KWIECIEŃ

 1. Ocena współpracy Gminy Pyrzyce z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

MAJ

 1. Informacja o sytuacji akcji żniwnej i możliwości przygotowania do

skupu.

2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

CZERWIEC

 1. Ocena współpracy Gminy Pyrzyce ze Związkiem Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

WRZESIEŃ

 1. Ocena stanu i możliwości skupu roślin okopowych.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

PAŹDZIERNIK

 1. Zagospodarowanie zasobów gminnych na cele gospodarcze - szanse

i zagrożenia.

 1. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

LISTOPAD

 1. Stan rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

GRUDZIEŃ

 1. Sprawozdanie Komisji z pracy za rok 2004.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 30-04-2004 13:18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 30-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 30-04-2004 13:18:11