PLAN PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH NA ROK 2005


Plan Kontroli

Komisji Rewizyjnej na rok 2005

MARZEC

 1. Kontrola działalności i gospodarki finansowej Pyrzyckiego Domu Kultury za 2004r.

KWIECIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

 1. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

MAJ

 1. Kontrola działalności i gospodarka finansowa Pyrzyckiej Biblioteki

Publicznej za rok 2004.

CZERWIEC

1.Kontrola gospodarki finansowej Gimnazjum Publicznego w

Pyrzycach za rok 2004.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005roku.

PAŹDZIERNIK

 1. Kontrola realizacji wniosków sołtysów i mieszkańców od 01.07.2004r. do 30.09.2005r.

 1. Kontrola realizacji wniosków radnych za II półrocze 2004r. i I półrocze 2005r.

 1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od X-2004r. do IX-2005r.

LISTOPAD

 1. Kontrola realizacji wniosków stałych komisji rady za 2005r.

GRUDZIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na 2006r.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za 2005r.

 1. Opracowanie planu kontroli komisji na 2006r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

Ponadto Komisja Rewizyjna będzie realizowała inne tematy przyjęte przez Radę Miejską w Pyrzycach dotyczące kontroli.

Plan pracy

Komisji Budżetu na 2005 r.

KWIECIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.

 1. Opinia w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

MAJ

 1. Ocena działalności w zakresie sprawowania funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy.

 1. Stopień realizacji inwestycji w mieście i Gminie.

 1. Budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne) w gminie Pyrzyce oraz stan terenów pod budownictwo.

 1. Zapoznanie się z bilansem instytucji kultury działających na terenie miasta i gminy za rok 2004.

CZERWIEC

 1. Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Lipiec - Sierpień

WRZESIEŃ

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

 1. Wykorzystanie zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PAŹDZIERNIK

 1. Informacja o działalności "Geotermia Pyrzyce" Spółka z o.o. w zakresie możliwości świadczonych usług oraz prowadzenia inwestycji i działalności pozakomunalnej.

LISTOPAD

 1. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2006 r.

 1. Ocena realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i radnych oraz uchwał RM.

GRUDZIEŃ

 1. Ocena realizacji planu pracy Komisji za 2005 r.

 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2006.

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 r.

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI NA ROK 2005.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą raz w miesiącu, częściej w sytuacjach wymagających niezwłocznej opinii Komisji.

I. Komisja prowadzi stałą współpracę z :

-placówkami oświatowymi, opiekuńczymi i instytucjami kultury

w mieście,

-innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej,

-Komisją Edukacji Powiatu Pyrzyckiego i innych gmin i powiatów.

-Młodzieżową Radą Miasta,

-Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

II. Komisja na swoich posiedzeniach zajmuje się sprawami bieżącymi:

-opiniowaniem i rozpatrywaniem spraw przekazywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Pyrzyc, członków Komisji oraz pozostałych radnych,

-opiniowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej,

-rozpatrywaniem wniosków i skarg mieszkańców miasta kierowanych do Komisji w zakresie jej kompetencji.

III. Komisja wspiera działania w zakresie:

-promowania edukacji prounijnej i regionalnej.

Komisja planuje w roku 2005 wyjazdowe posiedzenia Komisji

w placówkach oświatowych.

IV. Tematy posiedzeń Komisji według miesięcy:

MARZEC

 1. Ocena jakości pracy wybranych przedszkoli i szkół podstawowych.

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

KWIECIEŃ

 1. Spotkanie z młodzieżą zaangażowaną w tworzenie Młodzieżowej Rady i ustalenie z nią kalendarza działań.

 1. Analiza funkcjonowania PDK. Biblioteki, OSiR- wizytacja placówek.

 1. Ocena warunków życia ludzi niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Pyrzyce.

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

MAJ

 1. Funkcjonowanie świetlic wiejskich (wyjazd w teren)

 1. Analiza wyników zewnętrznych egzaminów przeprowadzonych w szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum w roku 2003/2004.

 1. Działania zapobiegające bezrobociu.

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

CZERWIEC

 1. Realizacja programu profilaktyki uzależnień w gminie i omówienie działań zapobiegającym zagrożeniom związanym z okresem wakacyjnym.

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

SIERPIEŃ

 1. Wakacyjne remonty placówek oświatowych. Ocena przeprowadzenia remontów placówek oświatowych - wizja lokalna.

 1. Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych i wychowawczych pod kątem przygotowania do roku szkolnego 2005/2006.

 1. Ocena działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, patologie społeczne i ich leczenie.

WRZESIEŃ

 1. Ocena stanu środowiska i zagrożeń wynikających ze skażeń wody, gleby i powietrza. Działanie na rzecz poprawy obecnego stanu.

 1. Dowożenie i dojazdy uczniów do szkół.

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

PAŹDZIERNIK

 1. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Pyrzyce. Informacja Komendanta Powiatowego PSP oraz Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej w powiecie.

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

LISTOPAD

 1. Realizacja dożywiania dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy w okresie zimy.

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

GRUDZIEŃ

 1. Podsumowanie działalności Komisji.

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2005

 1. Analiza materiałów sesyjnych.

.

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I EKOLOGII NA ROK 2005.

MARZEC

 1. Informacja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nt. „Współpracy z Samorządem Gminy Pyrzyce”.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

KWIECIEŃ

 1. Informacja nt. „ Sytuacja w rolnictwie w Gminie Pyrzyce, struktura gospodarstw, stan władania, produkcja, zbyt, szanse i zagrożenia”.

 1. Lustracja ogródków jordanowskich i placów zabaw dla dzieci, ocena zadrzewienia i ogólnej czystości miasta - wyjazd w teren.

 1. Przegląd oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i dzikie wysypiska - wyjazd w teren.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

MAJ

 1. Informacja o podejmowanych i realizowanych inicjatywach gospodarczych w Gminie Pyrzyce.

 1. Cukrownia Kluczewo - Komisja wyjazdowa.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

CZERWIEC

 1. Informacja nt. „ Skupu zbóż w nowych warunkach Wspólnej Polityki Rolnej”.

 1. Informacja nt. „ Organizacji dożynek gminnych w 2005 r.”.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

WRZESIEŃ

 1. Informacja nt. „ Windykacji podatków za I półrocze 2005 r.

 1. Informacja Burmistrza nt. „ Pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2005 r.

 1. Ocena Komisji konkursu „Najładniejsze otoczenie”.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

PAŹDZIERNIK

 1. Analiza umorzeń podatków rolnych.

 1. Realizacja budownictwa socjalnego w Gminie Pyrzyce.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

LISTOPAD

 1. Spotkanie Komisji Rolnictwa i Ekologii z Sołtysami Gminy Pyrzyce nt. wypracowania opinii dotyczącej ceny żyta liczonej do podatku rolnego.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

GRUDZIEŃ

 1. Sprawozdanie Komisji z pracy za 2005 r.

 1. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-05-2005 13:22:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-05-2005 13:22:43