Obwieszczenie IZP.6733.2.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linii kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi) do zasilenia działek o nr 171/1, 171/2, 178 obr 4 Pyrzyce. Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek o nr 15/3, 15/16, 1, 2, obręb 12 m. Pyrzyce oraz o nr 170 i 178 obręb 4 m. Pyrzyce.