OBWIESZCZENIE IZP.6733.34.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej z budową linii kablowych 15kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, miasto PYRZYCE, ul. Ogrodowa, działka nr 82/1 z obrębu 2 oraz działki nr 296, 293, 67, 4, 290 z obrębu 9 m. Pyrzyce