I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2014 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w działce nr 16/46 o pow. 0,0706 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce w udziale wynoszącym 862/1000 części, stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Pyrzyce oraz prawa własności lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 862/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Dworcowa 4 o powierzchni użytkowej 479,58 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.