Sesja IV 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Pyrzyce 2015-02-18 11:38:54
Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Pyrzyce obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Pyrzyce 2015-02-18 11:38:12
Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno ? motywacyjnym osób z terenu Gminy Pyrzyce zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie 2015-02-18 11:37:35
Uchwała Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2015? 2015-02-18 11:36:54
Uchwała Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2015-02-18 11:36:09
Uchwała Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-02-18 11:35:21
Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-02-18 11:34:43
Uchwała Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-02-18 11:33:03
Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2015-02-18 11:31:40
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dodatkowych wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2015-02-18 11:30:27
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-02-18 11:29:43
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2015 rok 2015-02-18 11:28:40