Sesja XIV 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2015-12-11 13:47:18
Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie pozbawienia części ulicy 1-go Maja w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2015-12-11 13:45:38
Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r.w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-12-11 13:44:06
Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/22 o pow. 0,0143 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce 2015-12-11 13:42:41
Uchwała XIV/112/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.uchylająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiego Domu Kultury 2015-12-11 13:41:20
Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2015?, zmienionej Uchwałą Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. 2015-12-11 13:38:47
Uchwała Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2015-12-11 13:36:35
Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 2015-12-11 08:48:57
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2015-12-11 08:46:03
Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 2015-12-11 08:44:32
Uchwała Nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. o uchyleniu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 2015-12-11 08:41:47