REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 307/2004

 

Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2004r.

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

URZĘDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1.

 

 

1.Urząd Miejski w Pyrzycach, zwany dalej „Urzędem”, realizuje następujące zadania i kompetencje Burmistrza Pyrzyc:

 

1) własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

 

2) wynikające z innych ustaw szczególnych:

 

a) własne,

 

b) zlecone

 

3) przyjęte do realizacji w drodze porozumień.

 

2. Urząd jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Pyrzyce.

 

 

§ 2.

 

 

Urząd działa na podstawie:

 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

 

2. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,

 

3. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,

 

4. ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa,

 

5. ustawy z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa,

 

6. ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

 

7. ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,

 

8. ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,

 

9. innych ustaw szczególnych,

 

10. Statutu Gminy Pyrzyce,

 

11. niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 3.

 

 

1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

 

1) :Radzie” należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pyrzycach,

 

2) „Urzędzie” należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Pyrzycach,

 

3) „Burmistrzu” należy przez to rozumieć Burmistrza Pyrzyc,

 

4) „Zastępcy Burmistrza” należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Pyrzyc,

 

5) „Sekretarzu” należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Pyrzyce,

 

6) „Skarbniku” należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Pyrzyce,

 

7) „Kierownikach” należy przez to rozumieć Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego ,

 

8) „Jednostkach organizacyjnych Urzędu”, należy przez to rozumieć Urząd Stanu Cywilnego, wydziały i biura Urzędu,

 

9 biurach - należy przez to rozumieć wewnętrzne, samodzielne komórki organizacyjne Urzędu działające poza wydziałami na prawach referatów.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

 

 

 

§ 4.

 

 

1. Kierownikiem Urzędu i pracodawcą pracowników Urzędu Miejskiego jest Burmistrz Pyrzyc,

 

2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy oraz Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,

 

3. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Burmistrza - zastępstwo obejmuje Zastępca Burmistrza, a w dalszej kolejności Sekretarz i Skarbnik Gminy

 

 

§ 5.

 

 

1. Do zadań Burmistrza należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

 

2 . Do zakresu zadań i kompetencji należy w szczególności:

 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

 

2) kierowanie Urzędem,

 

3) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,

 

4) wykonywanie uprawnień pracodawcy do pracowników Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy,

 

5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej,

 

6) ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania,

 

7) przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał,

 

8) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,

 

9) dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności, a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Burmistrza, Sekretarzem i Skarbnikiem,

 

10) sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,

 

11) ustanawianie regulaminu Urzędu i wydawanie zarządzeń określających porządek Urzędu,

 

12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza w przepisach szczególnych,

 

13) nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.

 

 

3. Burmistrz prowadzi bezpośredni nadzór na Wydziałami i jednostkami:

 

1) Wydziałem Organizacyjno-Prawnym i Zdrowia,

 

2) Wydziałem Budżetu i Finansów,

 

3) Wydziałem Rozwoju Gminy,

 

4) Wydziałem Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych,

 

5) Urzędem Stanu Cywilnego,

 

6) Biurem Rady Miejskiej,

 

7) Inspektorem ds. kontroli,

 

8) Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 

9) Specjalistą ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą,

 

10) Wydawnictwem „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej”,

 

11) Pyrzyckim Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym,

 

12) Pyrzyckim Przedsiębiorstwem Komunalnym

 

 

4. Burmistrz może upoważnić Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.

 

 

§ 6.

 

 

1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza i ponosi przed nim odpowiedzialność.

 

2. Zastępca Burmistrza nadzoruje wykonanie zadań i odpowiada za ich prawidłowość oraz terminowość wynikającą z zakresu działań:

 

 

1) Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,

 

2) Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,

 

3) Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

4) Szkół,

 

5) Przedszkoli,

 

6) Zakładu Usług Transportowych,

 

7) Pyrzyckiego Domu Kultury,

 

8) Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej,

 

9) Ośrodka Sportu i Rekreacji,

 

10) Ośrodka Pomocy Społecznej,

 

11) Wydziału Budżetu i Finansów w części dotyczącej działań podległych Wydziałów i wymienionych jednostek organizacyjnych.

 

 

§ 7.

 

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 

 

1. kierowanie Wydziałem Organizacyjno-Prawnym i Zdrowia,

 

2. zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu,

 

3. zapewnienie sprawnego toku postępowania administracyjnego,

 

4. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

 

5. nadzorowanie sprawnego przyjmowania i załatwiania skarg oraz krytyki prasowej,

 

6. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

 

7. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych oraz zatwierdzanie wniosków dot. skierowań na szkolenia,

 

8. racjonalne wykorzystywanie funduszu płac w powiązaniu z etatami w Urzędzie,

 

9. koordynowanie terminowego przygotowania aktów wykonawczych do uchwał Rady Miejskiej,

 

10. inne zadania powierzone przez Burmistrza w zakresie przez niego ustalonym,

 

11. sporządzanie testamentów.

 

 

 

§ 8.

 

 

SKARBNIK GMINY

 

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 

1. kierowanie Wydziałem Budżetu i Finansów,

 

2. udział w opracowywaniu projektów budżetu Gminy,

 

3. wykonywanie budżetu oraz organizowanie gospodarki finansowej Gminy,

 

4. opiniowanie decyzji wywołującej skutki finansowe dla budżetu,

 

5. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

 

6. opracowywanie okresowych analiz i zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi,

 

7. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych,

 

8. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

 

 

§ 9.

 

 

1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

2. Obok struktur funkcjonujących w myśl zasad opisanych w ust. 1 w Urzędzie mogą funkcjonować komisje, zespoły oraz pełnomocnicy w ramach zatwierdzonego budżetu.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10.

 

 

1. Komórkami organizacyjnymi Urzędu są Wydziały, biura i samodzielne stanowiska.

 

2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne, oznaczone odpowiednimi symbolami:

 

1) Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia OPiZ

 

2) Wydział Budżetu i Finansów BiF

 

3) Wydział Rozwoju Gminy RG

 

4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska

 

i Rolnictwa GKŚiR

 

5) Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

 

i Sportu OKKFiS

 

6) Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw

 

Obronnych SAiSO

 

7) Urząd Stanu Cywilnego USC

 

8) Biuro Rady Miejskiej BRM,

 

9) Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PBPiRPA

 

10) Inspektor ds. Kontroli KN

 

11) Specjalista ds. Promocji i Współpracy

 

z Zagranicą PiWZ

 

12) Pełnomocnik Burmistrza ds.Ochrony

 

Informacji Niejawnych IN

 

 

 

§ 11.

 

 

1. Komórkami organizacyjnymi Urzędu kierują Kierownicy Wydziałów.

 

2. Burmistrz może utworzyć stanowisko Zastępcy Kierownika oraz stanowiska samodzielne.

 

3. Burmistrz może tworzyć referaty jako struktury wewnętrzne komórek organizacyjnych Urzędu.

 

 

 

§ 12.

 

 

1. Kierownicy Wydziałów opracowują schemat organizacyjny Wydziału obejmujący określenie poszczególnych stanowisk pracy i podział zastępstw między pracownikami Wydziału.

 

2. Kierownicy Wydziałów ustalają szczegółowe zakresy czynności, odpowiedzialności, uprawnień dla poszczególnych pracowników Wydziału.

 

 

 

§ 13.

 

 

1. Do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy oraz realizacją zadań o szczególnym znaczeniu Burmistrz może ustanowić pełnomocników w trybie zarządzania wewnętrznego Burmistrza, określając jednocześnie zakres kompetencji pełnomocnictw, przedmiot oraz zasady działania i finansowania.

 

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 Burmistrz może ponadto powołać, w drodze zarządzenia wewnętrznego komisje, zespoły zadaniowe, ustalając ich skład osobowy, przedmiot oraz zasady działania i finansowania.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE KIEROWNIKÓW WYDZIAŁÓW I BIUR

 

 

§ 14.

 

 

1. Kierownicy organizują, kierują i nadzorują pracą podporządkowanych im wydziałów i biur.

 

2. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczną pracę, a w szczególności za merytoryczną i formalną prawidłowość, legalność, celowość, rzetelność i gospodarność, za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz za zgodność z interesem publicznym, poleceniami Kierownictwa Urzędu oraz przyjętą polityką Gminy przygotowywanych przez Wydział i Biuro rozstrzygnięć, dokumentów, wniosków, opinii.

 

3. W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady, Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, Kierownicy działają samodzielnie w granicach zadań należących do poszczególnych wydziałów i biur.

 

 

 

 

 

§ 15.

 

 

1. Do podstawowych zadań kierowników wydziałów i biur należy w szczególności:

 

 

1) współuczestniczenie w tworzeniu projektu budżetu gminy i planu finansowego Urzędu, opracowywanie programów pracy wydziałów i biur oraz ich realizowanie,

 

2) współpraca oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w realizacji zadań innych komórek Urzędu oraz podmiotów o których mowa w § 10 ust. 2 w zakresie działania wydziałów i biur między innymi poprzez delegowanie kompetentnych pracowników, udzielanie rzetelnej informacji i opracowywanie materiałów,

 

3) zapewnianie prawidłowego postępowania w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

 

4) przygotowywanie analiz, opinii, bieżących informacji i sprawozdań na temat realizacji zadań powierzonych wydziałowi/biuru,

 

5) opracowywanie na polecenie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika niezbędnych materiałów dla Rady i Burmistrza,

 

6) opracowywanie projektów aktów prawnych oraz uzgadnianie ich z radcą prawnym,

 

7) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę, o właściwą relację urzędnik - interesant,

 

8) współpraca z organami kontroli,

 

9) organizowanie i nadzorowanie gromadzenia materiałów dokumentujących pracę wydziału/biura,

 

10) zapoznawanie pracowników wydziału/biura z aktualnymi, obowiązującymi aktami prawnymi oraz aktami wewnętrznymi Urzędu,

 

11) nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów związanych z pracą wydziału/biura,

 

12) dbałość o bezpieczeństwo powierzonych im do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją .

 

 

2. Ponadto do Kierowników należy:

 

1) podejmowanie rozstrzygnięć, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonych pisemnymi upoważnieniami Burmistrza,

 

2) załatwianie spraw, prowadzenie i podpisywanie korespondencji wydziału/biura z uwzględnieniem § 14 ust. 3,

 

3) rozpatrywanie wniosków, interpelacji oraz zapytań radnych - przygotowywanie propozycji ich załatwienia,

 

4) zapewnienie przestrzegania regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dyscypliny pracy, warunków bhp oraz przepisów P-poż, a także nadzór w tym zakresie,

 

5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady wg potrzeby,

 

6) udział w posiedzeniach Komisji wg potrzeby,

 

7) przestrzeganie zasad obowiązujących w Urzędzie ochrony tajemnicy służbowej, skarbowej i innych,

 

8) wykonywanie kontroli wewnętrznej zgodnie ze swoimi uprawnieniami,

 

9) wzajemne informowanie się o zasadniczych rozstrzygnięciach związanych z działalnością wydziałów/biur, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego załatwienia sprawy,

 

10) nadzór nad wyposażeniem będącym w dyspozycji wydziału/biura,

 

11) realizacja zadań obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

 

12) przygotowywanie i realizacja programów związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych ,

 

13) przygotowywanie środkom masowego przekazu informacji z prac Burmistrza, Urzędu a także Rady Miejskiej i przekazywanie ich Burmistrzowi,

 

14) udział w przygotowywaniu i redagowaniu ze swojego zakresu działania strony internetowej i przekazywanie danych pisemnie do Specjalisty ds.Promocji i Współpracy z Zagranicą

 

 

§ 16.

 

 

Kierownicy są uprawnieni do:

 

 

1. wnioskowania do Burmistrza w sprawach nagród, wyróżnień, odznaczeń oraz kar porządkowych i dyscyplinarnych,

 

2. opiniowania planu urlopów podległych pracowników,

 

3. wnioskowania do Burmistrza o wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych dla podległych pracowników.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW

 

 

 

§ 17.

 

 

Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia.

 

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia należą sprawy związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz Burmistrza, a także związane z utrzymaniem budynku, a w szczególności:

 

1. W zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych:

 

 

1) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, samorządów i innych oraz z przeprowadzeniem referendum lub konsultacji społecznych,

 

2) prowadzenie obsługi technicznej i organizacyjnej wszelkich narad Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza, oraz udzielanie pomocy kierownikom w organizacji innych spotkań,

 

3) wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem własnoręczności podpisów na drukach zeznań świadków dla potrzeb ZUS i Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,

 

4) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz prowadzenie archiwum zakładowego,

 

5) prowadzenie rejestru i zbiorów protokołów i zarządzeń Burmistrza,

 

6) gromadzenie protokołów kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych dokonywanych przez kontrolę zewnętrzną,

 

7) umożliwianie wglądu zainteresowanym do zarządzeń Burmistrza oraz do protokołów ze spotkań z Kierownikami Wydziałów,

 

8) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym,

 

9) planowanie i bieżąca analiza wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu,

 

10) czuwanie nad realizacją wniosków z zebrań wiejskich i narad z sołtysami,

 

11) planowanie i obsługa funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

2. W zakresie kancelaryjno-technicznym:

 

 

Prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza i w tym celu wykonywanie takich czynności jak:

 

1) wykonywanie zadań związanych z funkcją Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy, a głównie:

 

a) nadzorowanie terminowego przygotowania dokumentów będących przedmiotem obrad Rady Miejskiej,

 

b) przekazywanie do realizacji uchwał Rady Miejskiej,

 

c) przesyłanie uchwał Rady Miejskiej organom nadzorującym,

 

d) występowanie do Kierowników Wydziałów/Biur lub przygotowywanie wystąpień Burmistrza do jednostek organizacyjnych o dostarczenie potrzebnych materiałów niezbędnych do podjęcia przez Burmistrza właściwych rozstrzygnięć,

 

e) prowadzenie ewidencji i zbioru aktów prawnych Burmistrza.

 

f) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

 

g) prowadzenie ewidencji, korespondencji, ewidencjonowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji specjalnego znaczenia (polecone, zarządzenia, wytyczne, decyzje, faktury, wezwania do sądu, wezwania do zapłaty),

 

h) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu,

 

i) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych,

 

j) wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

 

k) prowadzenie odręcznej sprzedaży znaków skarbowych.

 

l) obsługa punktu informacyjnego

 

 

 

3. W zakresie obsługi informatycznej oraz czynności dotyczących Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

 

 

1) administrowanie lokalną siecią komputerową,

 

2) nadzorowanie eksploatacji funkcjonujących systemów informatycznych,

 

3) wdrażanie nowych systemów i technologii informatycznych,

 

4) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie obsługi programów użytkowych,

 

5) koordynacja wdrożeń programów, systemów informatycznych, sieciowych systemów operacyjnych, zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 

6) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych dotyczących informacji niejawnych i współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 

7) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych,

 

8) opieka nad sprzętem informatycznym (konserwacje, przeglądy, rozbudowa, naprawy),

 

9) opieka nad infrastrukturą informatyczną (sieć informatyczna),

 

10) nadzorowanie pracy sieci informatycznej i jej rozwój,

 

11) opieka nad aplikacjami użytkowymi (instalowanie nowych wersji programów, konserwacja i ich naprawa),

 

12) tworzenie kopii zapasowych danych oraz archiwowanie danych.

 

13) wprowadzanie informacji na strony internetowe urzędu w tym informacje umieszczane w BIP -ie urzędu i jednostek - zgodnie z zawartymi umowami,

 

 

4. W zakresie kadr i szkolenia:

 

 

1) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy ,

 

2) racjonalne planowanie i wykorzystywanie funduszu płac w powiązaniu z etatami w Urzędzie,

 

3) organizowanie szkoleń i instruktaży dla pracowników Urzędu z zakresu bhp i ppoż. na stanowiskach pracy,

 

4) prowadzenie ewidencji badań lekarskich i przeglądów stanowisk pracy pod względem bhp i ppoż.,

 

5) prowadzenie spraw wypadkowych i powypadkowych,

 

6) prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,

 

7) opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących szkoleń i spraw kadrowych zgodnie z przepisami prawa,

 

8) prowadzenie opieki nad osobami odbywającymi staż lub praktykę w Urzędzie,

 

9) prowadzenie spraw związanych z wyjazdami krajowymi (delegacje),

 

10) zgłaszanie i prowadzenie rejestru szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego,

 

11) prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników,

 

12) nadzór nad aktualizacją zakresów czynności i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu oraz pełnomocnictw dla dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych.

 

 

5. W zakresie działalności gospodarczej:

 

 

1) udzielanie informacji w zakresie:

 

a) zasad podejmowania działalności gospodarczej,

 

b) zasad ewidencji działalności gospodarczej,

 

2) wnioskowanie o ustalenie godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów i punktów gastronomicznych oraz innych zakładów świadczących usługi dla ludności i w tym celu przygotowywanie stosownych projektów uchwał Rady Miejskiej,

 

3) prowadzenie ewidencji sieci handlowej, usługowej i gastronomicznej,

 

4) ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

 

5) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie kontroli

 

działalności handlowej i gastronomicznej zgodnie z ustaleniami zawartym w Gminnym

 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

6) sprawowanie zadań ochrony konsumenta w zakresie określonym ustawą oraz innymi

 

przepisami,

 

7) prowadzenie spraw z zakresu transportu osobowego,

 

8) współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS-em, PIP i PSSE w Pyrzycach w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

6. W zakresie spraw gospodarczych.:

 

 

1) zarządzanie budynkami administracyjnymi i gospodarczymi Urzędu oraz gospodarowanie lokalami biurowymi i w tym celu sporządzanie stosownych umów,

 

2) planowanie remontów, bieżących napraw i konserwacji budynków oraz przekazywanie tych planów i współdziałanie w ich realizacji z Wydziałem Rozwoju Gminy,

 

3) gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, pieczęciami,

 

4) prowadzenie rejestrów:

 

a) wydanych pieczęci,

 

b) wydanych kluczy,

 

c) otrzymanych faktur,

 

5) dokonywanie zakupów inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz konserwacji i napraw inwentarza biurowego, maszyn i urządzeń,

 

6) prowadzenie prenumerat DZ.U. , MP oraz wydawnictw prasowych i książkowych,

 

7) ewidencjonowanie przedmiotów nietrwałych i materiałów biurowych oraz prowadzenie magazynu materiałów biurowych i wyposażenia,

 

8) zabezpieczenie mienia przed pożarem, kradzieżą, zniszczeniem oraz organizacja ochrony budynków Urzędu,

 

9) prowadzenie opłat abonamentowych,

 

10) gospodarowanie odzieżą roboczą i sprzętem ochronnym oraz rozliczanie ekwiwalentu za pranie,

 

11) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w pieczęcie, tablice, flagi, itp.,

 

12) rozliczanie najemców lokali w budynkach Urzędu w okresie miesięcznym,

 

13) rozliczanie opłat za energię cieplną i elektryczną, wodę i ścieki, usługi kominiarskie i komunalne, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, opiekę informatyczną itp.,

 

14) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia pożarowego w budynkach administracyjnych i gospodarczych zgodnie z instrukcjami i przepisami wyższego rzędu,

 

15) zapewnienie łączności przewodowej, telefonicznej, faksowej i internetowej,

 

16) zapewnienie obsługi gospodarczej i konserwatorskiej w tym utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach budynku i wokół niego,

 

17) prowadzenie spraw związanych z godłem państwowym i tablicami urzędowymi, umieszczanie flagi państwowej, flagi miasta Pyrzyce z okazji świąt państwowych i miejskich.

 

 

7. W zakresie zdrowia:

 

 

1) tworzenie, przekształcenie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,

 

2) rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej w celu zapobiegania narkomanii,

 

3) prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:

 

a) promocji zdrowego stylu życia,

 

b) tworzeniu placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniami,

 

c) wspieraniu wszelkich działań i inicjatyw społecznych.

 

4) wydawanie w razie wystąpienia choroby zakaźnej na wniosek inspektora sanitarnego zarządzenia mającego na celu zapobieżenie epidemii,

 

5) podejmowanie działań zmierzających do poddania się szczepieniom ochronnym i badaniom lekarskim.

 

6) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie organizowania badań profilaktycznych.

 

 

8. W zakresie obsługi prawnej:

 

 

1) kompleksowa obsługa prawna Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu, a także jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z wyłączeniem osób prawnych, a w szczególności:

 

a) udzielanie porad prawnych, opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

 

b) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

 

c) opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym aktów normatywnych i innych aktów prawnych,

 

d) opiniowanie pod względem legalności aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza i Radę Miejską,

 

e) prowadzenie rejestru opinii prawnych,

 

f) prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego,

 

g) udostępnianie obywatelom zbioru przepisów prawnych do korzystania z nich na miejscu,

 

h) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

 

i) występowanie w sprawach Gminy w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi po otrzymaniu stosownego upoważnienia.

 

 

 

 

§ 18.

 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy prowadzenie działalności służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a w szczególności:

 

 

1. prowadzenie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania na terenie Gminy,

 

2. opracowywanie w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi :

 

1) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok,

 

2) projektu preliminarza na jego wykonanie,

 

3) projektu sprawozdania z jego wykonania,

 

3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych w środowisku,

 

4. bieżąca koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu

 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

5. udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

6. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej,

 

7. bieżąca koordynacja zadań wynikających z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja zarządzeń Burmistrza w sprawie planu wydatków tego programu,

 

8. opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi projektów uchwał i zarządzeń w sprawie:

 

1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

9. opracowywanie treści umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

10. przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń, i innych zadań

 

wykonywanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

§ 19.

 

 

Wydział Budżetu i Finansów

 

 

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy kompleksowa obsługa finansowo - księgowa Urzędu, jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach i z wyłączeniem PPK i PPM, PDK i PBP i OPS ) oraz zakładów budżetowych, a w szczególności:

 

 

1. W zakresie planowania:

 

 

1) zbieranie niezbędnych danych koniecznych do opracowania projektu budżetu Gminy w tym materiałów z Wydziałów Urzędu i jednostek Gminy Pyrzyce,

 

2) przygotowywanie materiałów zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i przedkładanie ich Burmistrzowi, Radzie, RIO oraz partiom politycznym, związkom zawodowym i mieszkańcom,

 

3) przygotowywanie materiałów z realizacji budżetu,

 

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz stosownych zarządzeń w sprawie zmian do budżetu i zmian w budżecie Gminy,

 

5) pozyskiwanie środków budżetowych,

 

6) opracowywanie programów gospodarczych i inwestycyjnych,

 

7) pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych z fundacji, funduszy oraz programów,

 

8) prowadzenie analiz finansowych i ekonomicznych dotyczących powiększania się zasobów majątkowych i finansowych Gminy w tym współdziałanie i współudział w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych, a w dalszej części prowadzenie kontroli merytoryczno - finansowej, aż do ich ostatecznego rozliczenia,

 

9) nadzorowanie przebiegu wpływów i wydatków prowadzonych w ramach operacji finansowych, w tym związanych z przebiegiem należności i zobowiązań,

 

10) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu,

 

11) sporządzanie informacji i okresowych analiz półrocznych i rocznych,

 

12) prowadzenie zbiorczej statystyki,

 

13) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w sprawach dotyczących realizacji dochodów na rzecz Gminy,

 

14) współdziałanie z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji należnej Gminie dotacji celowej i subwencji oświatowej oraz prowadzenie rozliczeń tych dotacji i subwencji,

 

 

2. W zakresie rozliczania należności podatkowych i opłat:

 

 

1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy,

 

2) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym,

 

3) gromadzenie, przechowywanie oraz kontrolowanie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym oraz rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

 

4) prowadzenie księgowości podatkowej dotyczącej rozliczania podatków i opłat,

 

5) podejmowanie czynności zmierzających do windykacji i egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

 

6) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

 

7) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie prowadzonych przez Urząd egzekucji pieniężnych,

 

8) przygotowywanie projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych,

 

9) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat oraz innych należności księgowanych w Urzędzie.

 

 

3. W zakresie obsługi finansowo - księgowej:

 

 

1) prowadzenie obsługi księgowej i kasowej budżetu Gminy, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych,

 

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

 

3) prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji składników mienia komunalnego Gminy oraz zmian tych udziałów,

 

4) prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, materiałów nietrwałych i wyposażenia w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz w sołectwach ,

 

5) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, jednostek i zakładów budżetowych Gminy,

 

6) sporządzanie list wynagrodzeń, list wypłat z tytułu umów o dzieło i zlecenia,

 

7) obliczanie, pobieranie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych-prowadzenie ewidencji i rozliczeń składek z ZUS - em, PZU i PUP-em,

 

8) ustalanie uprawnień i naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzinnych i wychowawczych,

 

9) sporządzanie list wypłat diet dla radnych,

 

10) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla ustalania świadczeń rentowych i emerytalnych,

 

11) wypełnianie dokumentów w celu ustalenia kapitału początkowego zatrudnionych oraz byłych pracowników Urzędu na potrzeby ZUS,

 

12) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem długoterminowych kredytów, emisją obligacji komunalnych i innych wieloletnich zobowiązań gminy,

 

13) przygotowywanie projektów planów spłat zaciągniętych kredytów i innych wieloletnich zobowiązań oraz wykupu obligacji,

 

14) sporządzanie planów finansowych związanych z prowadzeniem przez Gminę zadań zleconych i powierzonych,

 

15) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 

16) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 

17) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

 

18) obliczanie, rozliczanie i odprowadzanie VAT - u od sprzedaży i usług.

 

 

 

 

 

 

 

§ 20.

 

 

Inspektor ds. kontroli

 

 

Do zadań Inspektora ds. kontroli wewnętrznej należy:

 

 

1. koordynacja i wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w jednostkach organizacyjnych Gminy,

 

2. występowanie z wnioskami do kompetentnych organów o wszczęcie postępowania w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli przestępstw gospodarczych, szkód i naruszeń dyscypliny budżetowej,

 

3. opracowanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz zbiorczych informacji i ocen,

 

4. analizowanie sposobu wykonania wystąpień pokontrolnych,

 

5. ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych przez uprawnione organy kontroli zewnętrznej,

 

6. badanie spraw interwencyjnych zleconych przez Burmistrza, a także wniosków dotyczących działalności Kierowników Wydziałów, biur i pracowników Urzędu.

 

 

 

 

 

 

§ 21.

 

 

Wydział Rozwoju Gminy

 

 

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Gminy należy w szczególności:

 

 

1. W zakresie rozwoju i aktywizacji gospodarczej:

 

 

1) opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowywanie materiałów i działań zmierzających do sporządzenia strategii rozwoju Gminy Pyrzyce,

 

2) opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi,

 

3) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i przekazywanie ich zainteresowanym,

 

4) pozyskiwanie i przekazywanie wszelkich możliwych danych o obiektach, vacatach, ofertach handlowych osobom zainteresowanym,

 

5) współdziałanie z lokalnymi samorządami gospodarczymi oraz innymi lokalnymi i krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami, firmami i osobami fizycznymi w zakresie wymiany myśli i doświadczeń gospodarczych, handlowych i produkcyjnych na rzecz rozwoju firm działających na terenie Gminy,

 

6) prowadzenie analiz trwających przekształceń własnościowych i strukturalnych zakładów pracy działających na terenie Gminy Pyrzyce,

 

7) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zmniejszenia bezrobocia i złagodzenia jego skutków oraz tworzenia programów specjalnych,

 

8) sporządzanie wniosków do funduszy i fundacji celem pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych lub programowych o których mowa wyżej,

 

9) organizowanie targów i wystaw gospodarczych,

 

10) wspieranie działalności gospodarczej poprzez:

 

a) promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy,

 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

 

11) wdrażanie przyjętych strategii rozwoju gospodarczego Gminy i kontrola ich osiągnięć,

 

12) opracowywanie, monitorowanie i rozpowszechnianie systemu informacyjnego o Gminie,

 

13) podejmowanie działań mających na celu stworzenie wizerunku Gminy w kraju i za granicą,

 

14) organizowanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,

 

15) współpraca z organizacjami i związkami szczebla ponadgminnego na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i kultury fizycznej.

 

16) pozyskiwanie i uruchamianie środków pomocowych, a w szczególności:

 

a) prowadzenie, we współpracy z Wydziałami Urzędu, aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,

 

b) inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla przedsiębiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im ścieżek pozyskiwania środków pomocowych..

 

17) koordynowanie pracy Zespołu ds.Środków Pomocowych do zakresu którego należy:

 

a) pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy pomocowych,

 

b) przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe,

 

c) opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych funduszy,

 

d) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków,

 

f) współpraca z samorządami innych miast w zakresie pozyskiwania środków,

 

g) składanie odpowiednich sprawozdań i rozliczeń.

 

 

2. W zakresie inwestycji i remontów:

 

 

1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych w tym infrastruktury technicznej i remontów jak również planów rocznych,

 

2) przygotowywanie i prowadzenie całego procesu dotyczącego inwestycji i remontów w tym:

 

a) przygotowanie terenów,

 

b) zlecanie opracowania dokumentacji geodezyjnej, projektowej, kosztorysowej w zależności od potrzeb i w zgodzie z przepisami prawa,

 

c) przeprowadzanie przetargów na wszystkie inwestycje i remonty

 

realizowane przez Burmistrza oraz jednostki organizacyjne i zakłady

 

budżetowe Gminy z wyłączeniem PPK, PPM, PDK, PBP,

 

d) opracowywanie harmonogramów prac inwestycyjnych i remontowych

 

prowadzonych przez Gminę i jej jednostki,

 

e) przygotowywanie stosownych umów, porozumień, aneksów itp.,

 

f) nadzorowanie przebiegu prac realizowanych przez Gminę,

 

g) udział w odbiorze robót,

 

3) prowadzenie rejestru faktur, wezwań i wszelkiej dokumentacji z tym związanej,

 

4) rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na zadania programowe przy udziale Wydziału Budżetu i Finansów,

 

5) sporządzanie wniosków do fundacji, funduszy i innych instytucji o środki finansowe i ich rozliczanie z zakresu swojego działania,

 

6) prowadzenie inwestycji i remontów z udziałem osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

 

7) inicjowanie i podejmowanie działań dla zmniejszania nakładów finansowych na realizację danego zadania,

 

8) przeprowadzanie przetargów na dostawy i usługi zgodnie z przepisami w zakresie organizowanym przez Gminę Pyrzyce,

 

9) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdawczości w swoim zakresie,

 

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, a dotyczących inwestycji i remontów.

 

 

3. W zakresie gospodarki gruntami:

 

 

1) sporządzanie planu gospodarowania gruntami,

 

2) scalanie i wymiana gruntów rolnych,

 

3) oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

 

4) dokonywanie podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

 

5) przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy i zarządzanie nimi

 

6) podawanie do publicznej wiadomości, w tym także do Internetu, BIP wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,

 

7) zabezpieczanie przejętych nieruchomości,

 

8) dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne,

 

9) zlecanie wycen gruntów,

 

10) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,

 

11) prowadzenie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych,

 

12) ustanawianie trwałego zarządu,

 

13) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,

 

14) udzielanie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

 

15) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i zarządu,

 

16) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości, składanie oświadczeń,

 

17) wnioskowanie o dokonanie wpisów w księgach wieczystych,

 

18) wydawanie zezwoleń na wykreślanie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

 

19) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

 

20) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,

 

21) zabezpieczenie odpowiedniej ilości terenów na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych,

 

22) ustalanie obowiązków oraz wysokości opłat adiacenckich nieruchomości.

 

 

4. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

 

 

1) opracowywanie uchwał i przeprowadzanie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do planu miejscowego,

 

2) przygotowanie opinii w celu uzgodnienia planów miejscowych gmin sąsiednich,

 

3) udostępnianie zainteresowanym informacji w zakresie planów miejscowych,

 

4) wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego,

 

5) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy,

 

6) przygotowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu przedłożenia Radzie Miejskiej przynajmniej raz w okresie kadencji,

 

7) przygotowywanie analiz wniosków o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego,

 

8) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem lub pobraniem opłaty z tytułu zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego,

 

9) przygotowywanie rozpraw administracyjnych dla ustalenia warunków zabudowy w przypadku braku planu,

 

10) prowadzenia spraw związanych z wprowadzeniem zadań rządowych i samorządu województwa do planu miejscowego,

 

11) przygotowywanie opinii o zgodności z planem miejscowym, które są wymagane przy podziałach nieruchomości oraz udzielaniu koncesji,

 

12) prowadzenie procedury związanej z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z odpowiednimi instytucjami zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

5. W zakresie gospodarki nieruchomościami

 

 

1) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę,

 

2) zlecanie wycen lokali mieszkaniowych i użytkowych wraz z częścią gruntu,

 

3) organizowanie przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i mieszkaniowych,

 

4) organizowanie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych,

 

5) dokonywanie darowizn nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych na cele publiczne,

 

6) przejmowanie nieruchomości zabudowanych na rzecz Gminy Pyrzyce.

 

 

 

 

 

§ 22

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

 

 

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

 

 

1. W zakresie spraw komunalnych:

 

 

1) organizowanie i nadzór bieżącej działalności eksploatacyjnej i remontowej

 

w zakresie:

 

a) kanalizacji deszczowej,

 

b) melioracji miejskiej,

 

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

 

d) kanalizacji i oczyszczania ścieków,

 

e) utrzymywania terenów zieleni gminnej,

 

f) utrzymywania porządku i czystości w Gminie,

 

g) utrzymywania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych,

 

h) wywozu nieczystości stałych i płynnych,

 

i) utrzymywania miejsc pamięci narodowej,

 

j) usług pogrzebowych i cmentarnych w tym utrzymywania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy,

 

k) sporządzania ocen realizacji usług komunalnych w okresach półrocznych i rocznych,

 

 

2) prowadzenia współpracy z innymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla ludności w zakresie:

 

a) produkcji i przesyłania energii cieplnej,

 

b) dostawy gazu ziemnego,

 

3) organizowania przetargów na wykonywanie usług komunalnych oraz sporządzanie umów i porozumień w tym zakresie,

 

4) prowadzenia ewidencji mienia komunalnego w porozumieniu z Wydziałem Budżetu i Finansów,

 

5) przygotowywanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów,

 

6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,

 

7) przygotowywanie decyzji zezwalających na ekshumację zwłok,

 

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

 

9) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu ustalenia opłat za usługi cmentarne,

 

10) planowanie rozwoju usług komunalnych,

 

11) inicjowanie i wskazywanie możliwości rozwoju usług komunalnych i zmniejszenia opłat za ich korzystanie,

 

12) opiniowanie wniosku o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

 

13) sprawowanie nadzoru nad działalnością targowiska miejskiego w tym:

 

a) przygotowanie projektów uchwał dotyczących regulaminu targowiska i opłat targowych,

 

b) sporządzanie umów o administrowanie targowiska,

 

c) pobieranie opłat targowych na terenie Gminy Pyrzyce,

 

d) współudział w kontrolach dotyczących handlu na terenie targowiska.

 

 

 

2. W zakresie spraw mieszkaniowych i lokalowych:

 

 

1) współdziałanie z zarządcą lokali komunalnych oraz z zarządem nieruchomości wspólnej w sprawach dotyczących działań Gminy, a wynikających z przepisu ustawy o własności lokali i przepisów szczególnych,

 

2) ewidencjonowanie Wspólnot Mieszkaniowych,

 

3) prowadzenie kontroli wyników sprawowania zarządu lokalami i prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Burmistrza, Rady Miejskiej i innych organów zajmujących się statystyką,

 

4) przyjmowanie wraz z Wydziałem RG na rzecz Gminy gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej od przedsiębiorstw państwowych,

 

5) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

 

a) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych,

 

b) wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem

 

Gminy, uwzględniających między innymi podział na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

 

6) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie

 

określania wysokości stawek czynszu regulowanego (mieszkaniowego),

 

7) prowadzenie innych zadań wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, w tym:

 

a) prowadzenie ewidencji lokali komunalnych,

 

b) prowadzenie ewidencji osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,

 

c) udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Komisji

 

Odwoławczej,

 

d) prowadzenie współpracy w zakresie zarządzania i administrowania

 

lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

 

e) zamiany mieszkań komunalnych pomiędzy osobami fizycznymi,

 

f) przyznawanie mieszkań i lokali socjalnych,

 

8) gromadzenie informacji o gminnych zasobach mieszkaniowych, a także sektora spółdzielczego, indywidualnego, zakładowego i prywatnego,

 

9) współdziałanie z merytorycznymi Wydziałami w planowaniu wydatków inwestycyjnych, w tym również przeznaczonych na uzbrojenie terenu,

 

10) współdziałanie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych poprzez:

 

a) określanie potrzeb budowania mieszkań komunalnych i socjalnych,

 

b) uczestniczenie w przeglądach stanu technicznego budynków

 

komunalnych dla potrzeb ustalania przeprowadzania remontów

 

kapitalnych, modernizacji, nadbudowy oraz rozbiórki,

 

c) współudział w zagospodarowaniu terenów osiedlowych takich jak place zabaw lub place zieleni, itp.,

 

d) reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

 

 

11) opracowywanie projektów planów budownictwa komunalnego i socjalnego,

 

 

3. W zakresie środowiska:

 

 

1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem drzewostanów i zieleni w parkach i na pozostałych terenach gminy,

 

2) przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,

 

3) nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów,

 

4) zakreślanie granic parku wiejskiego oraz jego ochrona,

 

5) wnioskowanie o uznanie za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,

 

6) wnioskowanie o uznanie drzew za pomniki przyrody,

 

7) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,

 

8) nakładanie obowiązku wykonania niezbędnego zabezpieczenia wody i gleby przed zanieczyszczeniem gruntów ściekami oraz atmosfery,

 

9) gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 

10) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

 

11) inwentaryzowanie pomników przyrody i ich oznaczanie,

 

12) prowadzenie organizacji i obsługi akcji „Sprzątanie Świata”.

 

 

4. W zakresie utrzymania czystości i porządku:

 

 

1) Kontrolowanie:

 

a) wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, zakładów pracy, posesji prywatnych i ich otoczenia,

 

b) prawidłowości oznakowania budynków, ulic, przejść dla pieszych,

 

c) stanu technicznego chodników, ulic i ich oświetlenia,

 

d) czytelności i zgodności ze stanem faktycznym tablic informacyjnych,

 

znaków drogowych, tablic reklamowych,

 

e) zabezpieczeń i oznakowań prowadzonych na terenie Gminy prac inwestycyjno - remontowych,

 

f) miejskich służb porządkowych i usługowych odpowiedzialnych za estetykę, porządek i sprawność urządzeń technicznych:

 

g) przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników,

 

h) przestrzegania przepisów o ochronie przyrody i środowiska ( niszczenie

 

przyrody, zaśmiecanie, wywożenie nieczystości w miejsca

 

niedozwolone),

 

2) udzielanie ustnych pouczeń lub pisemnych upomnień w zakresie naruszania porządku publicznego i czystości,

 

3) wyznaczanie terminów i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

 

4) kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,

 

5) wykonanie innych czynności wynikających z przepisów szczególnych oraz poleceń Burmistrza,

 

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 

7) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie ochrony życia i zdrowia obywateli, pomocy przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,

 

8) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

 

9) dekorowanie miasta z okazji świąt państwowych i miejskich.

 

 

5. W zakresie drogownictwa:

 

 

1) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,

 

2) przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

 

3) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

 

4) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, wewnętrznych oraz obiektów mostowych usytuowanych na tych drogach,

 

5) organizowanie przetargów na opracowanie projektów technicznych, budowę, modernizację, remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,

 

6) nadzorowanie robót wykonywanych na drogach gminnych, wewnętrznych oraz udział w odbiorach tych dróg,

 

7) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych oraz na innych terenach komunalnych reklam i innych obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,

 

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,

 

9) organizowanie ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez:

 

a) oznakowanie pionowe i poziome,

 

b) występowanie z wnioskiem do starosty o zmianę organizacji ruchu

 

drogowego w związku z remontami dróg lub organizacjami imprez

 

masowych prowadzonych przez Gminę i jej jednostki,

 

c) prowadzenie współpracy z policją w zakresie poprawy warunków

 

bezpieczeństwa drogowego,

 

10) ustalanie nazw i oznaczanie tablicami ulic i placów,

 

11) występowanie do przewoźników publicznych z wnioskami o zmianę godzin kursowania autobusów, uruchomienia dodatkowych kursów, przesunięć oraz oznakowania przystanków komunikacji publicznej i umieszczania rozkładów jazdy,

 

12) dbanie o wygląd estetyczny wiat przystankowych (remonty, zakup nowych),

 

13) zawieranie umów z Zakładem Energetycznym na dostawę energii do urządzeń oświetlenia drogowego,

 

14) organizowanie przetargów na konserwację oświetlenia drogowego,

 

15) prowadzenie ewidencji opłat za konserwację i dostawę energii oraz występowanie do Urzędu Wojewódzkiego o refundację kosztów oświetlenia dróg będących w zarządzie Gminy,

 

16) budowa nowych linii oświetlenia drogowego oraz modernizacja istniejącego:

 

a) przygotowywanie przetargów na wykonywanie projektów i wykonawstwo robót,

 

b) nadzorowanie i uczestnictwo w odbiorach tych robót,

 

17) współpraca z Telekomunikacją Polską S.A. i innymi operatorami sieci w zakresie rozwoju telefonizacji miasta i gminy Pyrzyce,

 

18) koordynacja działań mających na celu utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,

 

19) współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Oddział Północno - Zachodni w Szczecinie, Zachodniopomorskim Zarządem Dróg w Koszalinie, Starostwem Powiatowym w Pyrzycach.

 

 

6. W zakresie rolnictwa i leśnictwa:

 

 

1) prowadzenie współpracy z Inspektorem Sanitarnym w zakresie ochrony roślin uprawnych,

 

2) opiniowanie spraw związanych z zakresem uprawiania niektórych roślin albo zakazem stosowania określonego materiału siewnego,

 

3) uczestniczenie w pracach zespołów ds. szacowania szkód,

 

4) opiniowanie spraw związanych z zalesieniem gruntów,

 

5) współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie spisów rolnych oraz struktur zasiewów,

 

6) współdziałanie z Izbami Rolniczymi,

 

7) zatwierdzanie planu zagospodarowywana gruntów rolnych w strefach ochronnych,

 

8) wydawanie opinii w sprawie nakładania obowiązku zdejmowania warstw ziemi uprawnej,

 

9) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,

 

10) podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożeń fitosanitarnych,

 

11) opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalonych przez dzierżawców obwodów łowieckich,

 

12) przyjmowanie zgłoszeń o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących,

 

13) organizowanie spotkań Burmistrza z rolnikami oraz zakładami rolnymi przy współudziale Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia,

 

14) organizowanie Dożynek Gminnych oraz innych spotkań i uroczystości związanych z polityką rolną,

 

15) wydawanie opinii w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

 

wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele,

 

16) prowadzenie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń uprawniających do otrzymywania bonów paliwowych,

 

17) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalania okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,

 

18) podejmowanie działań w sprawach związanych z ubezpieczeniem gospodarstw rolnych.

 

 

7. W zakresie hodowli:

 

 

1) czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,

 

2) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

 

3) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom,

 

4) przyjmowanie i przekazywania zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub występowaniu choroby zaraźliwej, a w przypadku wałęsającego się chorego psa lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcie działań mających na celu schwytanie lub zabicie go,

 

5) podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do publicznej wiadomości informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej lub mogącym wystąpić bezpośrednim zagrożeniu epidemiologicznym dla ludzi lub zwierząt,

 

6) prowadzenie współpracy z organizacjami rolniczymi w zakresie hodowli zwierząt, upraw rolnych oraz skupu płodów rolnych,

 

7) prowadzenie organizacji i nadzoru nad punktami kopulacyjnymi, wydawanie wniosków o nabycie materiału hodowlanego,

 

8) budowa, utrzymanie i eksploatacja grzebowisk i miejsc spalenia zwłok zwierzęcych lub ich części.

 

 

 

§ 24

 

 

Specjalista ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą

 

Do zakresu działania Specjalisty ds.Promocji i Współpracy z Zagranicą

 

należy:

 

 

1. W zakresie promocji:

 

 

1) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowanie materiałów promujących Gminę, zakłady pracy,

 

2) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu działających na terenie gminy, powiatu i województwa i udzielanie im informacji zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,

 

3) zbieranie i tworzenie artykułów prasowych oraz przekazywanie ich do mediów takich jak: radio, prasa, TV, internet, itp.,

 

4) organizowanie lub współorganizowanie wszelkiego rodzaju konkursów, wystaw, audycji radiowych i telewizyjnych, odczytów oraz imprez artystycznych promujących walory historyczne, turystyczne, gospodarcze,

 

5) podejmowanie innych wszelkich możliwych form promocji w kraju i poza jego granicami poprzez:

 

a) opracowywanie filmów, informatorów, folderów itp.,

 

b) przygotowywanie odpowiednich instrumentów prawnych i finansowych w formie projektów uchwał, wystąpień do Burmistrza, parlamentarzystów województwa zachodniopomorskiego, Rady Miejskiej itp.

 

c) informowanie o powyższych możliwościach wszystkich zainteresowanych, chcących korzystać z naszych usług i chętnych do inwestowania na terenie Gminy.

 

 

2. W zakresie współpracy z miastami polskimi i z zagranicznymi:

 

 

1) przygotowywanie projektów rocznych planów współpracy pomiędzy miastami: Korbach, Bad Sülze, Hörby, Wysokie Myto, Goleniów oraz Złocieniec,

 

2) czuwanie nad realizacją tych programów, a w szczególności wizyt i rewizyt Rady i Burmistrza,

 

3) czuwanie nad realizacją budżetu i planów współpracy zagranicznej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Gminy,

 

4) przygotowywanie korespondencji i tłumaczeń na język polski i odwrotnie,

 

5) prowadzenie ksiąg pamiątkowych z ww. współpracy, w tym z wizyt i rewizyt,

 

6) przygotowywanie i rozliczanie wyjazdów zagranicznych,

 

7) przygotowywanie programów wizyt i rewizyt.

 

§ 25.

 

 

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

 

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu należy w szczególności:

 

 

1. W zakresie oświaty:

 

 

1) prowadzenie i utrzymywanie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz zapewnienie tym placówkom warunków niezbędnych do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,

 

2) realizacja praw dziecka 6 - letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego,

 

3) przekazywanie dyrektorom szkół informacji ewidencyjnej o dzieciach 3-18 lat,

 

4) wykonywanie zaleceń Kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego,

 

5) przygotowywanie konkursów mających na celu powoływanie dyrektorów szkół, przedszkoli, samorządowych jednostek kultury i kultury fizycznej,

 

6) opiniowanie w sprawach powołania wicedyrektorów,

 

7) wydawanie opinii w sprawach uchwał rad pedagogicznych, których wykonanie zostało wstrzymane przez dyrektora,

 

8) prowadzenie postępowań wyjaśniających na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora,

 

9) likwidowanie szkół w porozumieniu z Kuratorem,

 

10) tworzenie filii szkół za zgodą Kuratora,

 

11) łączenie szkół lub przedszkoli w zespoły, rozwiązywanie zespołów,

 

12) ustalenie wysokości i udzielanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i przedszkolom,

 

13) nadawanie imion szkołom i przedszkolom,

 

14) zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych,

 

15) przydzielanie mieszkań nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim,

 

16) ocenianie prac dyrektora w porozumieniu z Kuratorium,

 

17) występowanie z urzędu w obronie nauczycieli.

 

18) współpraca z ZUT w zakresie dowozu dzieci do szkół

 

 

2. W zakresie kultury i sztuki:

 

 

1) opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o utworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji komunalnych instytucji kultury oraz o nadaniu statutu,

 

2) przedkładanie projektów uchwał w sprawie nadania „Nagrody Artystycznej Miasta i Gminy Pyrzyce”,

 

3) wnioskowanie o środki i przyznanie stypendiów z dziedziny kultury i sztuki,

 

4) prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury,

 

5) przyjmowanie zgłoszeń i współorganizowanie na terenie Gminy imprez artystycznych i rozrywkowych,

 

6) przedkładanie Burmistrzowi projektów decyzji zakazujących odbywania imprez rozrywkowych lub artystycznych,

 

7) opracowywanie i przedkładanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 

8) wnioskowanie o zgłaszanie WKZ przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,

 

9) opracowywanie wniosków o wpisanie do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

 

10) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i przekazywanie tego zawiadomienia WKZ,

 

11) za wiedzą przełożonych prowadzenie działań w porozumieniu z WKZ dotyczących użytkowania komunalnych obiektów zabytkowych zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,

 

12) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy.

 

13) prowadzenie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy,

 

14) opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

 

 

3. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

 

 

1) wnioskowanie w sprawie tworzenia warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu i w tym celu:

 

a) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań objętych porozumieniami o współpracy,

 

b) opracowywanie planów i budowanie urządzeń kultury fizycznej,

 

2) zapewnianie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w basenie komunalnym,

 

3) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych (poza hotelami) obiektów znajdujących się na terenie Gminy,

 

4) kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

 

5) współuczestnictwo w imprezach o charakterze sportowym, wyczynowym lub rekreacyjnym,

 

6) koordynowanie działalności gminnych instytucji kultury i kultury fizycznej (PDK,PBP,OSiR),

 

7) administrowanie lokalami użytkowymi tzw. salami i świetlicami komunalnymi i w tym zakresie:

 

a) sprawuje nadzór nad mieniem w nich zgromadzonym,

 

b) wnioskuje w porozumieniu z właściwymi radami sołeckimi lub zarządami osiedli o zatrudnienie, wynagrodzenie i zwolnienie pracowników tzw. opiekunów sal i świetlic,

 

c) zapewnia zaopatrzenie sal i świetlic w niezbędne środki czystości, opał, energię itp., w tym celu przedkłada i czuwa nad realizacją umów na ich dostawę i inne usługi,

 

d) prowadzi sprawy z zakresu wynajmów i dzierżawy lokali sal i świetlic,

 

8) współdziałanie w przygotowaniu imprez artystycznych i sportowych o randze regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej na terenie Gminy,

 

9) wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza Pyrzyc zgodnie z właściwością,

 

10) opracowywanie szczegółowych planów wydatkowania środków przewidzianych w budżecie Gminy na zadania z zakresu kompetencji Wydziału,

 

11) współredagowanie z jednostkami Gminy projektu kalendarza imprez na każdy rok kalendarzowy i przedkładanie go Burmistrzowi w terminie do końca października.

 

 

 

 

§ 26.

 

 

Wydział Społeczno - Administracyjny i Spraw Obronnych

 

 

Do zakresu działania Wydziału Społeczno - Administracyjnego i Spraw Obronnych należą sprawy:

 

 

1. Z zakresu wojskowości w tym :

 

 

1) rejestracja przedpoborowych,

 

2) współudział w organizowaniu poboru,

 

3) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny,

 

4) podejmowanie decyzji co do świadczeń mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

 

5) nakładanie na mieszkańców Gminy i zakłady pracy świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostek wojskowych.

 

 

2. Z zakresu pracy kurierskiej:

 

 

1) prowadzenie aktualizacji stanu osobowego powołanego dla wykonania świadczeń osobistych na wypadek mobilizacji i wojny,

 

2) prowadzenie szkoleń z zakresu akcji kurierskiej.

 

 

3. Z zakresu obrony kraju i obrony cywilnej:

 

 

1) prowadzenie spraw z zakresu reagowania kryzysowego i obrony cywilnej-

 

Gminny Zespół Reagowania, do zadań, którego należy:

 

a) opracowanie i aktualizacja gminnego planu reagowania,

 

b) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie gminy,

 

c) realizowanie programów reagowania i procedur uruchamianych w czasie klęski żywiołowej,

 

d) planowanie wsparcia organów kierujących działaniami reagowania kryzysowego w instytucjach i zakładach pracy na terenie gminy,

 

f) planowanie uzyskania pomocy ze szczebla powiatu i województwa,

 

g) tworzenie warunków do uruchamiania i koordynacji pomocy humanitarnej poszkodowanym,

 

h) realizowanie obiegu informacji związanej ze stanem klęski żywiołowej.

 

 

2) kierowanie i koordynacja działań realizacyjnych nałożonych na Wydziały Urzędu i zakłady pracy,

 

3) prowadzenie zadań i organizacji systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach,

 

4) prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z kadrą kierowniczą Urzędu oraz zakładów pracy w tym typu ratowniczego,

 

5) nakładanie na mieszkańców Gminy i zakłady pracy obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na wypadek ”W” oraz stwierdzenia klęsk żywiołowych.

 

 

4. Z zakresu ewidencji ludności:

 

 

1) wydawanie decyzji administracyjnych odnośnie zameldowania lub wymeldowania,

 

2) prowadzenie na bieżąco rejestru wyborców i spisów wyborców,

 

3) prowadzenie kart ewidencyjnych ludności tzw. KOM-ów,

 

4) prowadzenie rejestrów meldunkowych,

 

5) wydawanie zaświadczeń meldunkowych i adresowych,

 

6) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

 

7) rejestracja przedpoborowych,

 

8) sporządzanie wykazów dzieci do szkół.

 

 

5. Z zakresu dowodów osobistych:

 

 

1) prowadzenie spraw związanych z wydaniem dowodu osobistego,

 

2) wydawanie dokumentów potwierdzających pobyt w Niemczech z teczek osobowych.

 

 

6. Z zakresu zbiórek publicznych:

 

 

1) wydawanie zezwoleń lub decyzji na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie Gminy,

 

2) prowadzenie rejestru i ewidencji zbiórek oraz przeprowadzanie kontroli o sposobie ich przeprowadzania.

 

 

 

7. Z zakresu zgromadzeń:

 

 

1) przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzenia lub wydawanie decyzji o zakazie jego odbycia,

 

2) prowadzenie kontroli, co do przestrzegania zasad określonych w zezwoleniu,

 

3) rejestracja społecznych komitetów.

 

 

8. Z zakresu ochrony p.pożarowej:

 

 

1) organizowanie i prowadzenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

 

2) zapewnienie zasobów wody do gaszenia pożarów pomieszczeń, sprzętu i urządzeń oraz odzieży specjalnej i umundurowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

 

3) prowadzenie remontów strażnic i zbiorników wody,

 

4) prowadzenie spraw z zakresu działania Społecznego Komendanta Gminnego OSP, w tym opracowywanie zakresu czynności i programu działania OSP.

 

 

9. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:

 

 

1) podejmowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej,

 

2) wykonywanie wszelkich zadań wynikających z obowiązków nałożonych na Gminne Zespoły Reagowania Kryzysowego,

 

3) prowadzenie współpracy z policją oraz innymi służbami ładu i porządku publicznego,

 

4) sporządzanie na potrzeby Rady Miejskiej i Burmistrza informacji o stanie ładu i porządku w Gminie przy pomocy innych wydziałów.

 

5) nadzór nad imprezami masowymi organizowanym na terenie Gminy.

 

 

10. Z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

1) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 

2) opracowanie programu współpracy,

 

3) organizowanie konkursów dla podmiotów ubiegających się o dotacje na realizację zadań publicznych.

 

 

§ 27.

 

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 

 

1. zapewnianie ochrony informacji niejawnych,

 

2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

 

3. okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

 

4. opracowywanie planu ochrony Urzędu oraz nadzorowanie jego realizacji,

 

5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 

6. nadzorowanie pracy kancelarii tajnej w Urzędzie.

 

 

 

§ 28.

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

1. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa o aktach stanu cywilnego oraz zadania z innych aktów prawnych związanych ze sprawami osobowymi, a w szczególności prowadzi:

 

1) rejestrację stanu cywilnego,

 

2) księgi stanu cywilnego,

 

3) przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób,

 

4) wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

 

5) wydawanie wypisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,

 

6) przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

 

7) współpracę z innymi organami administracji powiatowej oraz rządowej w zakresie ich działania,

 

8) organizację uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,

 

9) sporządzanie testamentów,

 

10) prowadzenie archiwum zakładowego z zakresu USC,

 

11) dokonywanie transkrypcji aktów zagranicznych,

 

12) załatwianie spraw konsularnych.

 

 

 

§ 29.

 

 

Biuro Rady Miejskiej

 

 

 

1. Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

 

 

1) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady i jej organów,

 

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i jej organów oraz sporządzanie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych w tym: interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich odpowiednim wydziałom lub organom,

 

3) prowadzenie rejestru i zbiorów protokołów z posiedzeń Rady i jej organów oraz:

 

a) uchwał Rady Miejskiej,

 

b) opinii i wniosków Komisji,

 

c) interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

 

 

4) prowadzenie spraw dotyczących odznaczeń i wyróżnień gminnych,

 

5) udzielanie pomocy Radnym w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i Komisji,

 

6) opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez Komisje Rady, Kluby Radnych oraz Radnych,

 

7) prowadzenie zbiorów Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego,

 

8) udzielanie pomocy organizacyjno - technicznej oraz pomocy merytorycznej Radzie Młodzieżowej w Pyrzycach,

 

9) prowadzenie spraw związanych z rejestracją delegacji Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej w tym także Przewodniczącego,

 

10) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem obchodów świąt państwowych i lokalnych,

 

11) umożliwianie wglądu zainteresowanym do uchwał Rady Miejskiej oraz do protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji

 

12) bieżące przekazywanie i aktualizowanie materiałów w BIP

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW

 

 

 

§ 30.

 

 

Do podpisu Burmistrza zastrzega się w szczególności pisma i dokumenty:

 

 

1. kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej,

 

2. kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego,

 

3. kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy,

 

4. kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,

 

5. kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych,

 

6. związane z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji kierowania Urzędu oraz zwierzchnictwa w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy,

 

7. każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu,

 

8. decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

§ 31.

 

 

Do Zastępcy Burmistrza należy:

 

 

1. podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do zadań Zastępcy Burmistrza,

 

2. aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Burmistrza, a związanych z zakresem zadań należących do Zastępcy Burmistrza,

 

3. podpisywanie umów oraz innych pism zastrzeżonych dla Burmistrza w ramach udzielonego upoważnienia,

 

4. podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

 

 

 

§ 32.

 

 

Do Sekretarza i Skarbnika należy:

 

1. podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do zadań Sekretarza i Skarbnika,

 

2. aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Burmistrza, a związanych z zakresem zadań należących do Sekretarza i Skarbnika,

 

3. podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

 

 

 

§ 33.

 

 

1. Kierownicy wydziałów oraz kierownicy biur:

 

1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza oraz należących do kompetencji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.

 

2. Podpisują pisma w sprawach należących do zakresu działania wydziałów i biur z wyjątkiem zastrzeżonych dla Burmistrza, należących do zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.

 

3. Podpisują dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej wydziału lub biura oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk pracy i pracowników.

 

4. Podpisują decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

 

 

 

 

§ 34.

 

 

Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem wraz z pieczęcią, umieszczonym pod tekstem z lewej strony na jednej z kopii pisma.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

OBIEG DOKUMENTÓW

 

 

 

§ 35.

 

 

1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.

 

2. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

 

ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW

 

 

 

§ 36

 

 

1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować:

 

1) Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik,

 

2) Kierownicy wydziałów i kierownicy biur,

 

3) Dyrektorzy /kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej do Burmistrza.

 

3. Projekty upoważnień opracowuje Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia.

 

 

 

§ 37.

 

 

Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

 

 

§ 38.

 

 

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi.

 

 

 

§ 39.

 

 

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy wydziałów i kierownicy biur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Urzędu , ponadto w każdy wtorek Burmistrz przyjmuje interesantów do godz.17°°

 

 

§ 40.

 

 

1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłoszonych skarg i wniosków, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 

2. Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

 

3. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu lub przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być powiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, także ostatnie ich rozpatrzenia, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.

 

4. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek.

 

5. W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym w ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

§ 41.

 

 

 

1. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia.

 

2. W ramach jednostek organizacyjnych Gminy prowadzone są rejestry skarg i wniosków załatwianych przez daną jednostkę.

 

3. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje i kontroluje Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

 

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA KOMISJI RADY

 

 

 

 

§ 42.

 

 

 

1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Burmistrza ewidencjonuje Biuro Rady Miejskiej.

 

2. Biuro Rady Miejskiej koordynuje pracę wydziałów i biur w zakresie terminowości przygotowania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady.

 

3. Odpowiedzi i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady po ich akceptacji podpisuje Burmistrz.

 

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady przekazuje radnym Biuro Rady Miejskiej.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 43.

 

Interpretacje postanowień niniejszego regulaminu oraz udzielanie wyjaśnień z tym związanych stanowi kompetencję Burmistrza.

 

 

 

§ 44.

 

 

W Urzędzie Miejskim stosowane są instrukcje, regulaminy i inne unormowania prawne wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza.

 

 

 

§ 45.

 

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Schemat_organizacyjny_UM_P.pdf (PDF, 37KB) 2004-11-17 14:37:32 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2004 14:37:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-07-2010 11:47:12