Sesja XX 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2016-05-13 14:44:33
Uchwała XX/198/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. 2016-05-13 14:43:21
Uchwała Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-05-13 14:41:56
Uchwała Nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2016-05-13 14:34:52
Uchwała Nr XX/195/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/2 o pow. 0,0028 ha położona w obrębie geodezyjnym Stróżewo 2016-05-13 12:20:47
Uchwała Nr XX/194/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o pow. 0,0081 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 miasta Pyrzyce 2016-05-13 12:19:08
Uchwała Nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny 2016-05-13 12:17:16
Uchwała Nr XX/192/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-05-13 12:15:33
Uchwała Nr XX/191/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Sp. z o.o Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie 2016-05-13 12:12:21