Uchwała Nr IX/55/03


Uchwała Nr IX/55/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2, pkt.15, art.40 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1591, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/137/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 1999 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Uchwała Nr XXXVI/420/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr IX/55/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pyrzycach

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej " Ośrodkiem" działa na podstawie:
1) Uchwały Nr XI/73/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 27 kwietnia 1990 r. o powołaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach,
2) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póź. zm. ),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ),
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm. ),
5) innych przepisów prawnych nakładających wykonywanie zadań na ośrodki pomocy społecznej,
6) niniejszego statutu,
7) uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach.

§ 2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pyrzyce, a obszarem działania Gmina Pyrzyce.


§ 3

Ośrodek podporządkowany jest Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 4

Ośrodek współpracuje z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim- Wydziałem Polityki Społecznej.

§ 5.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach,
ul. Pl.Ratuszowy 1.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 6

Celem działania Ośrodka jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności w sferze pomocy społecznej.
Realizacja celów działania Ośrodka następuje poprzez wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie przez administrację rządową w szczególności:

1. Udzielanie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
2. Świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
4. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
5. Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie .
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.
7. Pokrywanie wydatków na świadczenia społeczne w szczególności dla osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem społecznym.
8. Praca socjalna.
9. Udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego .
10. Sprawianie pogrzebu.
11. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej.
12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych.
13. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.
14. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
15. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
16. Przyznawanie zasiłku w formie biletu kredytowego.
17. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

18. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
19. Załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, tj. przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych, sporządzanie decyzji administracyjnych oraz listy wypłat.


§ 7

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 8

Ośrodek może w uzasadnionych przypadkach wytaczać powództwa na rzecz obywateli o roszczenia alimentacyjne.

§ 9

Ośrodek współdziała z prowadzącymi na terenie gminy działalność społeczną organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który zarządza nim, kieruje jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka, w tym w szczególności:
1) zatrudnia, awansuje, nagradza i zwalnia pracowników,
2) ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.
3. Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tyś. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.
4. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 11

Do obowiązków Kierownika należy między innymi:
1) wydawanie decyzji administracyjnych przyznających lub odmawiających przyznanie pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
2) opracowywanie planu finansowego Ośrodka, który jest podstawą jego działania,
3) składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 12

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze, a także regulaminy wewnętrzne Ośrodka ustalone przez Kierownika.


§ 13

Szczegółową strukturę organizacji wewnętrznej oraz zakres działania poszczególnych komórek określa Regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce.

Rozdział IV

MIENIE OŚRODKA

§ 14

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce zabezpiecza Ośrodek w niezbędne do działalności pomieszczenia, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej , zapewnia nieodpłatnie ich ogrzewanie i oświetlenie, a także korzystanie z innych urządzeń.
2. Wyposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, odzież ochronną, środki czystości itp. Ośrodek zakupuje ze środków uzyskanych w ramach zadań własnych i zleconych na utrzymanie Ośrodka.
3. Likwidację wyposażenia będącego w użytkowaniu Ośrodka przeprowadza się na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o spisaniu ze stanu wyposażenia podejmuje Kierownik na wniosek Komisji Likwidacyjnej.

§ 15

Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 16
Przychodami Ośrodka są:
1. Roczna dotacja z budżetu gminy Pyrzyce.
2. Roczna dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
3. Środki finansowe wpłacane przez osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze na podstawie naliczonej odpłatności.
4. Inne źródła dofinansowania np. fundacje, darowizny od osób prywatnych i fizycznych.

§ 17

Podstawą działalności finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 18
.
1. Zasady i terminy opracowania planów finansowych ustala Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce.
2. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce
3. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce.
4. Ośrodek zleca wypłatę wszystkich zasiłków bankowi.
5. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 19

Zasady przyznawania dotacji oraz sposób rozliczania się z budżetem określa uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział VI

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§ 20

Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 12:58:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 12:58:00