Uchwała Nr IX/57/03

Uchwała Nr IX/57/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz
w czasie trwania XXIV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art.19, pkt.1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie przezna- czonym pod kiermasz w czasie trwania XXIV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, które odbędą się w dniach 29 maja - 01 czerwca 2003 r., w wysokości 25 zł/m2.
2. Opłata dzienna nie może przekroczyć 575,86 zł.

§ 2. Opłata nie obejmuje kosztów dostawy energii oraz wody.

§ 3. Z opłaty, o której mowa w § 1 zwalnia się firmę lub osobę fizyczną wykorzystującą teren pod ekspozycje kolekcjonerskie i wystawy artystyczne (bez prowadzenia sprzedaży) oraz oficjalnych sponsorów imprezy.

§ 4. Teren zajęty przez firmę lub osobę fizyczną pod stoisko z zapleczem nie może przekroczyć 25 m2.

§ 5. 1.Opłatę pobierać będzie Marek Andrzejak zatrudniony przez Pyrzycki Dom Kultury.
2. Z tytułu poboru inkasa, o którym mowa w ust. 1 osoba wykonująca te czynności otrzyma prowizję w wysokości 10 % wpływów z pobranej opłaty.
3. Uzyskane wpływy z tytułu opłat, po pomniejszeniu o poniesione koszty związane z ich pozyskaniem, postanawia się przeznaczyć na powiększenie dotacji dla Pyrzyckiego Domu Kultury.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzien-niku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:00:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:00:20