Uchwała Nr IX/58/03


Uchwała Nr IX/58/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie konsultacji społecznych na temat zniesienia jednostki pomocniczej.


Na podstawie art.5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806) i § 82 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/433/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2001r. - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Pyrzyce na temat zniesienia Osiedla - jednostki pomocniczej w Pyrzycach.

2.Konsultacje zostaną przeprowadzone na ogólnym zebraniu mieszkańców w dniu 20 maja 2003r. o godz. 16°° w sali nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1.

3.Przewodniczącym zebrania ustala się Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce.

4.Roztrzygnięcie konsultacji nastąpi poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:03:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:03:34