Sesja XXXIV 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/302/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Bogusława 16 w Pyrzycach 2017-04-18 14:43:45
Uchwała Nr XXXIV/301/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 41 w Okunicy położonego na działce nr 188/19 obręb Okunica, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 2017-04-18 14:41:51
Uchwała Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach 2017-04-18 14:40:03
Uchwała Nr XXXIV/299/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyrzyce, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki za korzystanie z tych przystanków 2017-04-18 14:38:37
Uchwała Nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2017 r. 2017-04-18 14:36:15
Uchwała Nr XXXIV/297/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2017-04-18 14:34:54
Uchwała Nr XXXIV/296/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-18 14:28:04
Uchwała Nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-04-18 14:26:43
Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-04-18 14:25:31
Uchwała Nr XXXIV/293/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-04-18 14:18:32
Uchwała Nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie 2017-04-18 14:16:37
Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pyrzyce 2017-04-18 14:14:24