Uchwała Nr IX/63/03

Uchwała Nr IX/63/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia kadencyjnego planu pracy Rady Miejskiej


Na podstawie § 19 ust.1 Statutu Gminy Pyrzyce uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/433/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 11, poz.221) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na kadencję 2002 - 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, stałym komisjom rady oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr IX/63/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


DZIAŁALNOŚĆ WEWNĘTRZNA RADY

- realizacja rocznych planów pracy rady i stałych komisji rady,

- zlecanie komisjom rady przygotowanie tematyki na posiedzenia Rady,

- inspirowanie Radnych do jak najszerszego kontaktu z wyborcami, do ich działalności promocyjnej w swoim środowisku na rzecz ogólnej promocji miasta i gminy,

- uczestnictwo Radnych w świętach państwowych i uroczystościach lokalnych,

- przynajmniej jeden raz w roku dokonywać ocen realizacji uchwał Rady Miejskiej,

- honorowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej w poszczególnych dziedzinach wiedzy, zasłużonych mieszkańców Pyrzyc, zakładów pracy oraz instytucji,

- przynajmniej jeden raz w roku dokonać oceny spółek z udziałem Gminy.

ROLNICTWO,
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


- raz w roku dokonać analizy gospodarki gruntami rolnymi jak również ich ochrony,

- ocena przygotowań jak i przeprowadzenia akcji skupowej płodów rolnych,

- inspirowanie do rozwoju wsi pyrzyckiej, jej infrastruktury i estetyki,

- bieżąca analiza stanu melioracji oraz uzbrojenia terenu gminy,

- kontynuować i oddać do dyspozycji użytkowników rozpoczęte, następujące inwestycje:

a) rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z halą widowiskowo-sportową,
b) Pyrzycki Dom Kultury,
c) inne inwestycje przyjęte zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji,

- przynajmniej jeden raz w roku dokonać oceny sytuacji mieszkaniowej
w mieście i gminie.


OŚWIATA, KULTURA , TURYSTYKA,
SPORT, ZDROWIE , EKOLOGIA

- w każdym roku analiza aktualnego stanu bazy oświatowej, kulturalnej
i sportowej,

- merytoryczna działalność kulturalnych, oświatowych i sportowych jednostek samorządowych na rzecz środowiska, sytuacja finansowa, kadrowa itp.

- sytuacja w zakresie działań na rzecz rozwoju kultury masowej, sportu i turystyki, szczególnie wśród młodzieży,

- wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój fizyczny i intelektualny młodzieży,

- analiza stanu opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- ocena działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz programu Zespołu Agenda 21.


BUDŻET I GOSPODARKA


- bieżąca analiza prawidłowości realizacji rocznych budżetów gminy,

- analiza działalności spółek z udziałem gminy w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców,

- jeden raz w roku rozpatrzenie problemu bezrobocia w naszej gminie, ocena skuteczności podejmowanych działań na rzecz likwidacji bezrobocia,

- uchwalanie rocznych budżetów przedkładanych przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz rozpatrywanie ich wykonania,

- decydowanie o zaciąganiu kredytów, wchodzeniu Gminy w spółki oraz o sprzedaży lub nabyciu mienia komunalnego,

- współtworzyć i zatwierdzać długofalowy plan społeczno-gospodarczy oraz roczne plany rzeczowo-finansowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:08:13