Uchwała Nr IX/64/03


Uchwała Nr IX/64/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz § 3 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz.710) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się miesięczną dietę dla radnych w odniesieniu do maksymalnej, miesięcznej wysokości diety przysługującej radnemu w następujący sposób:
1) 75 % otrzymuje Przewodniczący Rady Miejskiej,
2) 38 % otrzymuje zastępca Przewodniczącego Rady,
3) 38 % otrzymuje Przewodniczący stałej komisji rady,
4) 33 % otrzymuje radny nie pełniący funkcji w radzie.

2.Kwotę przypadającej diety zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę " 0,49 zł." pomija się a kwotę " 0,50 zł." zaokrągla się do pełnych złotych.
3.Kwoty diet zgodnie z ust.1 i ust.2 wypłaca się pierwszego, roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje, w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek osobisty wskazany przez radnego.

§ 2. Dieta przysługująca radnemu za dany miesiąc ulega obniżeniu o 20 % za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Pyrzyce.

§ 4. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XXIV/287/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2000r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych,
2) Uchwała Nr XXV/304/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r. o zmianie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2003r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:09:09