Uchwała Nr X/66/03


Uchwała Nr X/66/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności
nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych
wyłączenie na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu
wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a, art.40 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806) oraz art.68 ust.1 pkt.9 w związku z art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543, z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz.1800 z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682) Rada Miejska uchwala, co następuje :


§ 1. 1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości :
1) 90 % gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1959-1970,
2) 80 % gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1971-1980,
3) 70% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1981-1990,
4) 50 % gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po 1990 roku,
od różnicy między wartością prawa własności nieruchomości, a wartością jej prawa użytkowania wieczystego ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domków jednorodzinnych.

2. W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, bonifikata dotyczy tylko udziału przypadającego celom mieszkaniowym.

3. Bonifikata o której mowa w ust.1 będzie udzielana po każdorazowym dostarczeniu przez spółdzielnię mieszkaniową uchwał zarządu spółdzielni określających przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w danej nieruchomości.

§ 2. Przeniesienie prawa własności dokonywane jest w drodze umowy zawartej
w formie aktu notarialnego.

§ 3. Należność z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, ustalona na podstawie niniejszych zasad, podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.


§ 4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi spółdzielnia mieszkaniowa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:19:03