Uchwała Nr X/70/03

Uchwała Nr X/70/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997r., Nr 121, poz.770, Nr 60, poz. 369, z 2000r., Nr 22, poz.272, z 2001r., Nr 100, poz.1085, z 2002 r., Nr 154, poz.1800, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz.78) Rada Miejska uchwala, co następuje.

§1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce w postaci ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce." stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Właściciele nieruchomości nie stosujący się do postanowień ustalonego
,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce." podlegają odpowiedzialności na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o czystości i porządku w gminach na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§4. Traci moc Uchwała Nr XLI/286/97 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 lipca 1997r., w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:26:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:26:02