Uchwała Nr X/70/03 załącznik


Załącznik do uchwały Nr X/70/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.


Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Pyrzyce


Rozdział I

Postanowienia ogólne.


§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce opiera się na przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku przez :

1) tworzenie polityki proekologicznej i współdziałania w tym zakresie z sąsiednimi gminami,
2) propagowanie zachowań proekologicznych,
3) dofinansowanie do urządzeń, materiałów, sprzętu służącego do składowania, unieszkodliwiania, transportu odpadów, a w szczególności do selektywnej ich zbiórki,
4) utrzymania, budowania i modernizowania w oparciu o najnowsze technologie składowiska odpadów komunalnych,
5) budowę, rozbudowę i utrzymanie oczyszczalni ścieków,
6) budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
7) budowę i utrzymanie szaletów miejskich,
8) wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług podmiotom gospodarczym i współdziałanie z nimi,
9) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
10) bieżącą kontrolę w zakresie niniejszej uchwały,
11) kierowanie na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia spraw
w stosunku do osób nie stosujących się do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,

3) odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczane ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach, a w szczególności meble, materace, wanny, pralki, lodówki itp.,

4) uprawnionej jednostce - należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na taką działalność,

5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta amatorsko utrzymywane w gospodarstwach domowych, takie jak psy, koty, miniaturowe króliki, morskie świnki, chomiki, żółwie, papugi, kanarki itp.

6) wyznaczonych stanowiskach do mycia pojazdów - stanowiska przeznaczone do mycia samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

§ 4 1.Stałe odpady komunalne składowane są na gminnym wysypisku odpadów komunalnych zlokalizowanym koło Żabowa.
2. Ciekłe odpady komunalne unieszkodliwiane są w oczyszczalni ścieków.
3. Ciekłe odpady komunalne z bezodpływowych zbiorników na nieczystości przyjmuje się do unieszkodliwienia w przepompowni ścieków w Pyrzycach zlokalizowanej przy byłej oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Niepodległości.


Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości.


§ 5.1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć je w odpowiednią ilość pojemników; co najmniej jeden pojemnik 110 l na jedno gospodarstwo domowe. W przypadku budynków wielorodzinnych należy ustawić pojemniki o pojemności 1100 l lub 7 m3, lub większej, odpowiednio do ilości mieszkańców . W razie zwiększonej ilości odpadów komunalnych, mogą być one gromadzone w szczelnie zamkniętych umożliwiających ich załadowanie workach plastikowych. Koszty wywozu dodatkowej ilości odpadów ponoszą właściciele nieruchomości.

2.Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności muszą posiadać pojemniki typowe w ilości wystarczającej dla swojej działalności.

3.Odpady komunalne drobne gromadzone mogą być tylko w typowych pojemnikach np.: 110 l, 1100 l, KP-7; w sytuacjach wyjątkowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

4.Typ, rodzaj, ilość, pojemność pojemników, miejsce i częstotliwość wywozu odpadów ustala właściciel nieruchomości z odbiorcą odpadów. Odległość zadaszonych osłon z pojemnikami na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką . Odległości te mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, w przypadku przebudowy lub modernizacji zabudowy, po uzyskaniu opinii właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego.

5.Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać pojemniki na odpady oraz miejsce ich usytuowania w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję, a jeżeli stanowią one ich własność, także zapewnić należyty ich stan techniczny. Utrzymanie stanu sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić odpłatnie wywożącemu odpady.

6.Zabrania się spalania, ubijania i zamulania odpadów gromadzonych w pojemnikach na odpady komunalne, ponadto wrzucania odpadów niebezpiecznych, wybuchowych, gorącego żużla i gruzu.


7.Zabrania się spalania odpadów na otwartym terenie w mieście , bądź w innych miejscach do tego nie przeznaczonych.

8.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bezzwłocznego przyłączenia obiektów budowlanych do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni przyzagrodowej.

9. Właściciele nieruchomości, które nie mogą być przyłączone do kanalizacji sanitarnej, ze względu na jej brak na danym terenie zobowiązani są do
gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) o pojemności co najmniej 3 m3 lub do oczyszczalni domowej.

10.Wywóz komunalnych odpadów płynnych z nieruchomości będzie dokonywany na podstawie umowy do punktu zlewnego przystosowanej do tego oczyszczalni ścieków, pojazdami do tego przystosowanymi na każde pisemne, ustne lub telefoniczne zlecenie właściciela nieruchomości w ciągu 2 dni od daty zlecenia. Termin wykonania zlecenia winien wykluczać możliwość przepełnienia szamba.

11.Właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do remontu budynku lub mieszkania zobowiązani są do gromadzenia gruzu w pojemnikach do tego przeznaczonych lub bezpośrednio na ziemi w miejscu dogodnym do ich załadowania, tak aby nie stanowiły przeszkody dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, bądź dla osób trzecich i zapewnienia systematycznego ich usuwania przez podmioty do tego uprawnione, za odpowiednią odpłatnością. Zabronione jest mieszanie odpadów remontowych z innymi odpadami (czysty gruz).

12. Odpady, o których mowa w pkt.11 po uzgodnieniu z właścicielem składowiska odpadów komunalnych, w wyjątkowych przypadkach, można wywozić własnym transportem we wskazane miejsce.

13. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do Kierownika budowy , a w szczególności:

1) zapewnienie właściwego ogrodzenia terenu budowy i utrzymanie go we właściwym stanie technicznym i estetycznym,
2) zabezpieczenie terenów przyległych, a w szczególności dróg, dojazdów, dojść i chodników przed zanieczyszczeniem ziemią, błotem, materiałami budowlanymi lub innymi substancjami używanymi na budowie oraz niezwłoczne usuwanie powstałych zanieczyszczeń,


3) usuwanie z terenu budowy odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami ochrony środowiska, dokumentując to w zakresie rodzaju, ilości odpadów, daty i sposobu usuwania, odbiorcy odpadów i miejsc ich składowania lub unieszkodliwiania.

14. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy zobowiązani są do zapewnienia czystości i porządku na zarządzanych przez siebie nieruchomościach, a w szczególności :

1) dbać o ład i estetykę na terenie nieruchomości, naprawiać usterki i uzupełniać ubytki w elewacji budynków i budowli, zapobiegać oszpecaniu elewacji i usuwać je, odnawiać obiekty małej architektury i urządzenia (m.in. ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki) związane z obiektami budowlanymi,
2) dbać o czystość i porządek na terenie nieruchomości poprzez usuwanie śmieci, zbędnych przedmiotów, wraków pojazdów, sprzętów domowych i gruzu oraz innych zanieczyszczeń,
3) usuwać śnieg, lód, usuwać błoto i inne zanieczyszczenia z chodników przyległych do nieruchomości oraz likwidować śliskość chodników,
4) usuwać z dachów budynków zwisające sople lodu.

15. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych poza miejscami wyznaczonymi.

16. Naprawy pojazdów samochodowych ( z wyjątkiem napraw koniecznych do usunięcia drobnych usterek koniecznych do kontynuowania jazdy) mogą być dokonywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i pod warunkiem, że powstałe odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

17. Zobowiązuje się organizatorów imprez publicznych do zabezpieczenia odpowiedniej ilości szaletów i pojemników na odpady, stosownie do liczby uczestników.

18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania:

1) korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów komunalnych z terenu gminy,
2) legalnego wywozu odpadów płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) przez okazanie umowy z odbiorcą odpadów i dokumentu regularnego opłacania za korzystanie z usług.

19. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych stałych z nieruchomości przez właściciela własnymi środkami transportu po uiszczeniu opłaty ( za wjazd na wysypisko i składowisko ) w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z.o.o w Pyrzycach. Dokumenty, o których mowa wyżej muszą być udostępnione do wglądu na każde żądanie osób uprawnionych. Właściciel nieruchomości usuwający odpady bez pośrednictwa firmy wywozowej obowiązany jest do zapewnienia takiego transportu odpadów, aby nie powodowało to zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( w tym zwłaszcza dróg i ulic), powietrza, wody lub nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich w trakcie transportu.

20.W przypadku odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej, sposób gromadzenia, wywożenia, utylizacji odpadów po produkcyjnych reguluje ustawa o odpadach.

21. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych i terenów postojowych ze śniegu, lodu oraz usuwanie odpadów komunalnych należy do obowiązków jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

22. Obowiązek utrzymywania czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych należy do zarządcy drogi między innymi poprzez:

1) działania mające na celu likwidację składowania odpadów w pasie drogowym,
2) ustawienie i montaż koszy ulicznych, w rejonach intensywnego ruchu pieszego,
3) usuwanie zgromadzonych w koszach ulicznych odpadów,
4) oczyszczanie z odpadów jezdni dróg i ulic oraz poboczy.


Rozdział III


Zasady wywozu odpadów komunalnych

§ 6. 1.Wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych prowadzą jednostki organizacyjne posiadające pozwolenia na prowadzenie tych usług.
2.Wywóz odpadów może odbywać się wyłącznie w miejsca na ten cel przeznaczone.
3.Wywóz odpadów komunalnych winien odbywać się środkami transportu szczelnymi, czystymi, oznakowanymi w sposób umożliwiający ich identyfikację.


4.Zanieczyszczenia powstające przy opróżnianiu pojemników oraz podczas wywozu usuwa odbiorca odpadów.

5.Odbiór odpadów z nieruchomości, transport i rozładowanie w miejscu składowania nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców i zagrożeń dla środowiska.

6.Wywóz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych ( stare meble, pralki, lodówki ect.) winien zapewnić właściciel nieruchomości we własnym zakresie lub zlecić odpłatnie, zgodnie z ustaloną ceną, odbiorcy odpadów.

7.W przypadku dostarczenia do wywozu odpadów innych niż komunalne, odbiorca odpadów komunalnych może odmówić ich wywiezienia. Właściciel odpadów winien niezwłocznie usunąć je z miejsca i na warunkach uzgodnionych z właściwą służbą ochrony środowiska lub zlecić oddzielnie wywóz odpowiedniej jednostce.


Rozdział IV


Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe


§ 7. 1. Zwierzęta domowe należy utrzymywać w warunkach nie stwarzających zagrożenia i uciążliwości dla innych mieszkańców oraz w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2.Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są bez wezwania:

1) zarejestrować psa u sołtysa, administratora, zarządcy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania lub w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym / dla domów jednorodzinnych/ i opłacić w miejscu
zgłoszenia podatek od posiadania psów do dnia 30 czerwca każdego roku,
2)poddawać obowiązkowym szczepieniom psa, który ukończył 2 miesiące życia raz w roku,
3)bezzwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii przypadek pogryzienia człowieka przez psa, kota i zastosować się do zaleceń służb weterynaryjnych,
4)prowadzić psa na smyczy: psy agresywne muszą mieć założony kaganiec,
5)zaopatrzyć psa w identyfikator pozwalający ustalić właściciela psa.

3.Nieruchomości, na których znajdują się zwierzęta stanowiące zagrożenie dla osób postronnych, powinny być zaopatrzone i stosowne ostrzeżenie - Uwaga pies, Uwaga groźny pies.

4.Prowadzenie hodowli zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielokondygnacyjnych jest zabronione.

5.Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych i stresujących zwierzęta oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny, jak głodzenie, bicie, okaleczanie, porzucanie itp.

6.Właściciele lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkami wielokondygnacyjnymi zobowiązani są do wydzielenia i organizowania tzw. toalet dla psów w postaci niewielkiego terenu otoczonego żywopłotem z wymiennym piaskiem i wykopanym słupkiem na środku.

7.Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a opiekun ma możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli jego zachowania.

8.Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest obowiązana do uprzątnięcia pozostawionych przez psa odchodów.

9.Zabrania się wyprowadzania psów na place zabaw dla dzieci, trawniki, boiska szkolne i targowiska.

10.Psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.

11.Psy wolnobiegające bez znaków identyfikacyjnych, pozostawione bez opieki właścicieli będą okresowo wyłapywane i umieszczane w schronisku dla zwierząt.

Rozdział V

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 8. 1.Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum miasta w obrębie ulic otoczonych murami obronnymi.

2.W zabudowie jednorodzinnej, poza terenem wymienionym w ust.1, dopuszcza się utrzymanie drobiu pod warunkiem zachowania właściwych warunków sanitarnych bez powodowania uciążliwości dla innych mieszkańców.

3.Dopuszcza się w granicach administracyjnych miasta utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania odpowiednich pomieszczeń i urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczaniem gleby, wody i powietrza.

4.Nieruchomość winna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający opuszczenie zwierząt gospodarskich poza nieruchomość.

5.Wypasanie zwierząt na terenach: parków, terenach rekreacyjnych, zieleni miejskiej jest zabronione.

6.Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstałych w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza postępowanie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział VI

Zasady wyznaczania obszarów podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.


§ 9. Wprowadza się obowiązek powszechnej deratyzacji przynajmniej raz w roku na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach rolniczych położonych na terenie całej Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:28:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:28:15