Uchwała Nr XI/80/03

Uchwała Nr XI/80/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie  zmiany  budżetu gminy na rok 2003

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806)- Rada Miejska uchwala, co następuje:

   § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy                     o kwotę          70 000zł

z tego:

a)dochody własne                                                              o kwotę           70 000zł

w tym:

  Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

               Środowiska – Urząd Miejski                      o kwotę         70 000zł

Rozdz.90095

Pozostała działalność                                    o kwotę           70 000zł

§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

        przez j.s.t  na podstawie odrębnych ustaw                      o kwotę           60 000zł

§ 083 wpływy z usług                                                             o kwotę           10 000zł

  

§ 2.  Zwiększa się dochody budżetu gminy               o kwotę          104 990zł

z tego:                                                                                                       

a)dochody własne                                       o kwotę         104 990zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa                             o kwotę          8 870zł

-         Urząd Miejski

Rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i

                    Nieruchomościami                                           o kwotę           8 870zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

        majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

        jednostek zaliczanych do sektora finansów

        publicznych oraz innych umów o podobnym

        charakterze                                                                      o kwotę             8 870zł

 

Dział 710 Działalność Usługowa-Urząd Miejski           o kwotę           70 000zł

Rozdz.71035 Cmentarze                                                                    o kwotę           70 000zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

        majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

        jednostek zaliczanych do sektora finansów

        publicznych oraz innych umów o podobnym

        charakterze                                                                      o kwotę           8 000zł

§ 083 wpływy z usług                                                            o kwotę         62 000zł

 

Dział 756 Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób

              Fizycznych i Od Innych Jednostek Nie

              Posiadających   Osobowości Prawnej

              - Urząd Miejski                                   o kwotę         3 872zł

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego

                      od osób fizycznych                                     o kwotę               188zł

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

        podatków i opłat                                                            o kwotę                188zł

rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

                   leśnego, podatku od spadków i darowizn,

                   podatku od czynności cywilnoprawnych

                   oraz podatków i opłat lokalnych od osób

                   fizycznych                                                        o kwotę           2 440zł

§ 043 wpływy z opłaty targowej                                    o kwotę             2 300zł

§ 056 zaległości z podatków zniesionych                          o kwotę                140zł

rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń                     o kwotę             1 244zł

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

        podatków i opłat                                                            o kwotę             1 234zł

§ 092 pozostałe odsetki                                                         o kwotę                 10zł

 

Dział 801 Oświata i Wychowanie                                               o kwotę            3 531zł

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe - szkoły                      o kwotę             3 531zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

        majątkowych j.s.t lub innych jednostek zaliczanych

        do sektora finansów publicznych oraz innych umów

        o podobnym charakterze                                                   o kwotę             3 531zł

 

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

               Środowiska - Urząd Miejski                     o kwotę            1 611zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność                                    o kwotę             1 611zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

        majątkowych j.s.t lub innych jednostek zaliczanych

        do sektora finansów publicznych oraz innych umów

        o podobnym charakterze                                                   o kwotę           1 611zł

 

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

              Narodowego - Urząd Miejski                     o kwotę             1 400zł

Rozdz.92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice

                    i Kluby                                                         o kwotę             1 400zł

§ 083 wpływy z usług                                                            o kwotę             1 400zł

 

Dział 926  Kultura Fizyczna i Sport                     

- Urząd Miejski                                        o kwotę         15 706zł

   

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej                     o kwotę          15 706zł

§ 097 wpływy z różnych dochodów                                     o kwotę          15 706zł

                                                                       

   § 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę        45 290zł

z tego:

a)zadania własne o kwotę        45 290zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  - Urząd Miejski   o kwotę           9 800zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność    o kwotę              9 800zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę           9 800zł

 

Dział 710 Działalność Usługowa- Urząd Miejski   o kwotę         10 300zł

Rozdz.71035 Cmentarze    o kwotę         10 300zł

§ 4260 zakup energii  o kwotę              300zł

§ 4300 zakup usług pozostałych    o kwotę         10 000zł

 

Dział 750 Administracja Publiczna –Urząd Miejski   o kwotę          1 000zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin                                          o kwotę               1 000zł

§ 4260 zakup energii  o kwotę             600zł

§ 4300 zakup usług pozostałych    o kwotę             400zł

 

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski   o kwotę        16 894zł

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury            o kwotę          8 970zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                               o kwotę            1 020zł

§4300 zakup usług pozostałych                                         o kwotę          7 904zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne                      o kwotę               40zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                               o kwotę                 6zł

rozdz.92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i

                       Kluby                                                o kwotę           7 924zł

                       Pyrzycki Dom Kultury                                    o kwotę           6 524zł

§  2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

instytucji kultury                                                      o kwotę            6 524zł                      

Świetlice i Kluby                                             o kwotę              1 400zł

§ 4260 zakup energii                                                          o kwotę            1 400zł

 

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport                              o kwotę           7 296zł

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej –OSiR          o kwotę            5 046zł

§ 4270 zakup usług remontowych                                    o kwotę            5 046zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i

                      Sportu – Urząd Miejski                                    o kwotę       2 250zł

§4300 zakup usług pozostałych                                       o kwotę            2 250zł

 

   § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                   o kwotę           10 300zł

     z tego:

- zadania własne                                                                 o kwotę           10 300zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka Komunalna -Urząd Miejski            o kwotę            10 300zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność                              o kwotę           10 300zł

§4260 zakup energii                                                        o kwotę                300zł

§4300 zakup usług pozostałych                                      o kwotę           10 000zł

 

   § 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem   -          27 439 021zł 

 a)dochody własne     -          25 151 049zł

2)Wydatki ogółem    -          26 764 779zł   

a)zadania własne     -         24 476 807zł

             

   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

                                                               

   § 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                            Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                         Józef Kubajek

                  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-07-2003 14:11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-07-2003 14:11:37