Uchwała Nr XI/81/03


Uchwała Nr XI/81/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.d oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć krótkoterminowy kredyt w Banku Pekao S.A. - PEKAO S.A

I Oddział w Pyrzycach z przeznaczeniem na pokrycie występującego niedoboru w budżecie Gminy w roku 2003 do kwoty 394 402,51zł ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) na modernizację drogi we wsi Stróżewo.

§ 2.Warunki spłaty krótkoterminowego kredytu oraz wysokość odsetek określi umowa zawarta pomiędzy Bankiem Pekao S.A-PEKAO S.A I Oddział w Pyrzycach - kredytodawcą , a Burmistrzem Miasta i Gminy Pyrzyce - kredytobiorcą uwzględniając postanowienia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Krótkoterminowy kredyt spłacony zostanie z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce, którego upoważnia się do dokonywania wszelkich czynności związanych z zaciągnięciem kredytu .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Kubajek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:50:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:50:08