Uchwała Nr XIII/84/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów


Uchwała Nr XIII/84/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla

uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów Burmistrza Pyrzyc dla uczniów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały nr XIII/84/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW BURMISTRZA PYRZYC DLA UCZNIÓW

  1. Postanowienia ogólne

§ 1. Stypendium Burmistrza Pyrzyc przyznawane jest spełniającym szczegółowe warunki uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce.

§ 2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Pyrzyc.

§ 3. Burmistrz Pyrzyc może przyznać stypendium uczniowi wyłącznie po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Gminną Komisję Stypendialną.

§ 4. O ilości i wysokości stypendiów wnioskuje Gminna Komisja Stypendialna uwzględniając osiągnięcia ubiegających się o nie oraz możliwości finansowe budżetu Gminy.

II. Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki ich przyznawania

§ 5. O stypendium Burmistrza Pyrzyc ubiegać się mogą uczniowie, o których mowa w § 1, osiągający szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce i sztuce.

§ 6. Stypendium Burmistrza Pyrzyc przyznaje się na okres od września do czerwca danego roku szkolnego. Stypendium wypłaca się w dwóch ratach: pierwszą - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, drugą - do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

§ 7. Stypendium Burmistrza Pyrzyc wypłacane jest ze środków budżetu Gminy Pyrzyce.

§ 8. Wniosek o przyznanie stypendium na odpowiednim druku składa w terminie do 24 czerwca uczeń, jego rodzic lub prawny opiekun, za pośrednictwem samorządu uczniowskiego lub szkolnej komisji wybranej przez uczniów.

§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem przedstawiany jest radzie pedagogicznej, która po ocenieniu wniosku zatwierdza go lub odrzuca.

§ 10. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium dyrektorzy szkół przedkładają Burmistrzowi Pyrzyc w terminie do 10 lipca.

§ 11. Wszystkie kompletnie złożone wnioski rozpatruje Gminna Komisja Stypendialna, która przedkłada Burmistrzowi Pyrzyc opinię o przyznaniu lub nie stypendium oraz jego wysokości w terminie do 31 lipca.

§ 12. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Burmistrz Pyrzyc informuje pisemnie wnioskodawcę.

III. Gminna Komisja Stypendialna

§ 13. W celu wypracowania i przedłożenia opinii, o której mowa w § 11 powołuje się Gminną Komisję Stypendialną w składzie: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zastępca burmistrza, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej, przedstawiciel Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego. W posiedzeniu Gminnej Komisji Stypendialnej uczestniczyć mogą bez prawa głosu dyrektorzy szkół, o których mowa

w § 1.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:49:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:49:15